AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA asemakaavan selostus

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Auvaisten kylän asemakaava Pöytyän kunta, Auvaisten asemakaava-alue, korttelit 1, 2, 3, 4 Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan laatija aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu Pöytyän kunta, kaavoituspalvelut Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, RIIHIKOSKI puhelin: , sähköposti: Asemakaavan vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Asemakaavan hyväksyminen Pöytyän kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan..201_. Lainvoimaisuus Asemakaavan lainvoimaisuudesta on kuulutettu..201_. 1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Asemakaavoitettava alue sijaitsee Pöytyän kunnan lounaisosassa, Auvaisten kylässä. Suunnittelualueeseen sisältyy Auvaisten koulu lähiympäristöineen. Alueen tarkempi rajaus esitetään pohjakarttaotteessa. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 8,2 hehtaaria. 1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS Asemakaava on nimetty Auvaisten kylän mukaan. Asemakaavahankkeella luodaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Auvaisten kylään. Erityisesti pyritään edistämään pientalojen rakentamista ja tiivistämään kylän rakennetta. Tarve suunnitelmalliseen maankäytön ohjaukseen on suuri, sillä Auvaisten kylä sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa Aurajokilaakson kulttuurimaisemassa. Asemakaavahanke ajankohtaistui, kun Pöytyän kunta osti peltoalueita Auvaisten koulun läheisyydestä keväällä Auvaisten kylän asemakaava sivu 2

3 1.4 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN NIMI JA TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA 4 2 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA 4 3 LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 9 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 15 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ 20 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVATJA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA 20 Auvaisten kylän asemakaava sivu 3

4 1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 osallistumis- ja arviointisuunnitelma Museoviraston kohdeinventointilomakkeet rakennustapaohjeet havainnekuva kooste asemakaavan luonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä kooste asemakaavan ehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksista asemakaavamerkinnät ja asemakaavamääräykset asemakaavan seurantalomake 1.6 LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASEL- VITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA Selvitys 1 Selvitys 2 Pöytyän kulttuuriympäristöohjelma, Arkkitehtitoimisto Lehto-Peltonen-Valkama Oy, 2002 Auvaisten-Puhon-Juotolan alueen osayleiskaavan luonnosaineisto, Ramboll Environment Oy, TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Pöytyän kunnanhallitus päätti laittaa asemakaavan muutoksen laadinnan vireille ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) Alueelta laadittu asemakaavaluonnos pidettiin MRL 62 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä Asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen..201_. 2.2 ASEMAKAAVA Asemakaavaan sisältyy Auvaisten kylän keskeisin, osin jo rakennettu ympäristö. Alue jakaantuu kolmeen pääosaan, jotka ovat Auvaisten koulu, pientalokorttelit ja maatilojen pihapiirit. Auvaistentie on alueella keskeinen kokoojakatu. Suunnittelualueella on takanaan pitkä kehityshistoria, mikä tämä ilmenee asemakaavassa mm. alueellisin ja rakennuskohtaisin suojelumerkinnöin. Asemakaavoitetulla alueella ovat korttelit 1-4 sekä katu-, liikenne- (LT) ja virkistysalueita (VL). Korttelit sisältävät opetustoimintaa palvelevien rakennusten (YO), pientalojen (AO), maatilojen talouskeskusten (AM), asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) korttelialueita. Korttelialueiden vanhojen rakennettujen ympäristöjen ominaispiirteitä säilytetään (AM/s-1), ja niillä on myös suojeltavia rakennuksia (sr- 4). Auvaisten kylän asemakaava sivu 4

5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Auvainen on taustaltaan Aurajokivarren vanhoja maalaiskyliä. Maatilojen talouskeskukset ovat edelleen oleellisia sen kylärakenteessa. Rakennuskannan ikä vaihtelee suuresti, mutta mittakaavallisesti talot ovat melko samankokoisia. Pellot ulottuvat kylän reunalle asti, joten rakennukset näkyvät tasaisessa, avoimessa maisemassa varsin laajalti. Kapea Auvaistentie on alueen pääkulkureitti, ja sen varrella on vanhaa, raittimaiseen tapaan sijoittunutta asutusta. Kylässä toimii alakoulu, mutta kaupalliset palvelut ovat kuihtuneet. Kantatien 41 läheisyyteen on laadittu palstoitussuunnitelmia, joiden myötä on viime vuosikymmenten aikana muodostunut uusia asuntoalueita. Liikenneyhteyksiltään Auvaisten kylä on edullisella paikalla kantatien 41 ja vanhan Turuntie välissä. Asemakaavoitettava alue on osa laajempaa kyläkokonaisuutta. Asemakaavaan sisällytetään Auvaisten koulu piha-alueineen sekä Auvaistentietä viereisine rakennuksineen. ilmakuva alueelta toukokuussa Suunnittelualue on rajattu punaisella katkoviivalla. Auvaisten kylän asemakaava sivu 5

6 3.1.2 Luonnonympäristö Suunnittelualue on ihmisen toiminnan muokkaamaa kulttuurimaisemaa. Pintamuodoltaan varsin tasainen suunnittelualue koostuu lähinnä pelloista ja pihamaista. Luonnontilaisena säilynyttä ympäristöä on vähän. Alueen läntisin kärki rajoittuu isoon, maastosta hieman kohoavaan metsäsaarekkeeseen, Salomäkeen. Luontoselvityksen (Pöyry Environment Oy, 2008) mukaan Salomäki on paikallisesti huomionarvoinen kalliomäki, jossa on mahdollisesti ketolajistoa. Maastossa näkyy kalliopaljastumia, ja paikalla kasvaa muutamia mäntyjä. Idän puolella osa suunnittelualueesta rajautuu savikkoon syvän uoman uurtaneeseen ojanteeseen. vanha muuntaja, taustalla Salomäki Auvaisten kylän asemakaava sivu 6

7 3.1.3 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Auvaisten kylän keskeisimmät osat ovat suunnittelualueella. Alueen rungon muodostaa Auvaistentie, joka molemmille puolille maatilat, koulu ja pientalot ovat aikojen kuluessa raittimaisesti ryhmittyneet. Laajemmassa tarkastelussa Auvaisissa on myös uudempia, kenttämäisemmin rakennettuja pientaloalueita, joiden rakentuminen pohjautuu osin palstoitussuunnitelmiin. Kooltaan ja rakenteeltaan Auvainen on kuitenkin vielä enemmän kylä kuin taajama. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella on Auvaisten vanha kyläntontti, jossa on ollut neljä taloa. Vanhaa rakennuskantaa on säilynyt lähinnä Ali-Tuomolan ja Kylä-Uotilan pihapiireissä. Entinen alakoulurakennus on myös iäkäs. Rakennuskannan yksityiskohtaiset inventointitiedot ilmenevät selostuksen liitteenä olevasta rakennusinventoinnista. Turuntie (Varkaantie) kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Tie on osa merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä. Suunnittelualueella tie kulkee luonteenomaisella paikallaan Aurajokea seuraillen. Auvaisten kylä on tien varrella. Turuntie (Varkaantie) ja Auvaistentie kulkevat edelleen likimain vanhoilla linjoillaan. Auvaisten kylän talojen sijaintipaikat (punainen väri)1700-luvulla. kuvalähde: Auvaisten kylän asemakaava sivu 7

8 Ali-Tuomolan asuinrakennus Kylä-Uotilan salirakennus näkymä Auvaistentieltä, vasemmalla vanha alakoulu Virkistys Julkisia virkistysalueita ei ole. Auvaisten koulun liikuntapaikat ja leikkipiha ovat osin yleisessä käytössä. Palvelut Suunnittelualueella ei tällä hetkellä ole kaupallisia palveluja. Auvaistentien ja Turuntien risteyksessä on entisen kyläkaupan rakennus. Koulua voidaan käyttää julkisena tilana esim. erilaisissa tapahtumissa ja kokouksissa. Koulun pihassa on tapaamispaikkanakin toimiva katettu linja-autopysäkki. Työpaikat Suunnittelualueen työpaikat ovat Auvaisten koululla ja maatiloilla. Auvaisten kylän asemakaava sivu 8

9 Auvaistentien ja Turuntien risteys Liikenne Auvaistentie ja Salomäentie ovat alueella kulkevia yksityisteitä. Teiden kautta voidaan kulkea sekä Turuntielle että kantatielle numero 41. Varsinkin Auvaistentietä käytetään läpikulkureittinä pääteiden välillä, sillä ne ovat vain noin kilometrin etäisyydellä toisistaan. Tekninen huolto Asemakaavoitettavalla alueella on kunnallisteknisiä verkostoja (suurjännitelinja, runkovesijohto, jätevesiviemäri). Osa Auvaisten kylästä on yhdistetty Auran kunnan jätevesiverkostoon. Suunnitteilla oleva siirtoviemäri tulee kulkemaan alueen kautta. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei ole erityisiä ympäristöhäiriöitä. Tiehallinnon luokituksessa melualueen leveys (55 db) on Turuntien keskilinjasta mitattuna metriä Maanomistus Alue on Pöytyän kunnan, Suomen valtion ja yksityisten omistuksessa. 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Alue sisältyy valtioneuvoston vahvistamaan Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Varkaantie (Turuntie) on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Auvaisten kylän asemakaava sivu 9

10 ote maakuntakaavasta Maakuntakaava (seutukaava) Loimaan seudun maakuntakaava vahvistettiin Ympäristöministeriössä Kaavassa alueella on kylä (at), joka sisältyy kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeään alueeseen (vihreä viivoitus). Kylän itäpuolella kulkee vesihuoltolinja ja kulttuurihistoriallisesti arvokas tie. ote osayleiskaavasta Auvaisten kylän asemakaava sivu 10

11 Yleiskaava Alue sisältyy Pöytyän kunnanvaltuuston hyväksymään osayleiskaavaan (Auvaisten, Haverin ja Kumilan kyläkeskusalueet). Entisen rakennuslain aikana laadittu kaava on oikeusvaikutukseton. Suunnittelualueella käytetyt merkinnät ovat: A-2 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu pientaloasutusta ja niihin liittyvien liiketilojen ja ympäristöään häiritsemättömien työtilojen rakennustoimintaa varten. Rakennusten on sopeuduttava muodoltaan, sijainniltaan ja väreiltään olemassa olevaan ympäristöön. Rakennusten on oltava harjakattoisia (Kattokaltevuus 1:1,5-1:2,5). Rakennusten peruskorjaus- ja laajennustöissä on kunnioitettava perinteistä rakennustapaa. Rakennuspaikan on oltava vähintään 2000 m 2 :n suuruinen, mikäli rakennuspaikka ei ole aikaisemmin erotettu tai muut erityiset syyt puolla pienemmän rakennuspaikan käyttöä. Suositukset: Rakennusten julkisivumateriaalina suositellaan käytettäväksi puuta. Julkisivujen on oltava väreiltään vaaleita tai punamullan punaisia. Rivitalot tulee porrastaa siten, että yhtenäinen suora seinä on enintään 15 m pitkä. PY Julkisten palvelujen alue. V Virkistysalue M Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alueelle ei ilman erityistä syytä saa rakentaa muita kuin maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Erityisten syiden puoltaessa rakentamista on rakennuspaikan oltava vähintään 2000 m 2 :n suuruinen. Alueella on lisäksi merkinnät peruskoulun ala-asteelle, korkeajännitelinjalle, yhdystielle ja kokoojatielle. Asemakaava Alueelle ei ole aiemmin laadittu asemakaavaa. Rakennusjärjestys Alueella noudatetaan Pöytyän kunnan rakennusjärjestystä, joka on tullut voimaan Pohjakartta Kyrön taajama-alueen pohjakartan on laatinut Blom Kartta Oy. Kartoitus hyväksyttiin Maanmittauslaitoksessa (MML/950/050101/2013). Pohjakartta on laadittu koordinaattijärjestelmään ETRS-GK23. Korkeusjärjestelmänä on N2000. Tonttijako ja kiinteistörekisteri Alue on Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kiinteistörekisterissä. Rakennuskiellot Alueelle ei ole asetettu rakennuskieltoja. Lähiympäristön kaavatilanne Alueen lähiympäristössä ei ole oikeusvaikutteisia yleiskaavoja eikä asemakaavoitettuja alueita. Auvaisten kylän asemakaava sivu 11

12 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Yleinen tarve suunnitelmalliseen maankäytön ohjaukseen on suuri, sillä Auvaisten kylä sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa Aurajokilaakson kulttuurimaisemassa. Auvaisten kylä on jo rakentunut paikoin varsin tiheästi. Omakotitalojen kiinteistöjen koot ovat pieniä, likimain asemakaavoitettujen tonttien luokkaa. Osayleiskaavoituksella ei pystytä ratkaisemaan ja ohjaamaan alueen rakentumista riittävästi, minkä vuoksi alueelle tarvitaan asemakaava. Asemakaavahanke ajankohtaistui, kun Pöytyän kunta osti peltoalueita Auvaisten koulun läheisyydestä keväällä Asemakaavahankkeella halutaan luoda täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Auvaisten kylään, pyrkien erityisesti edistämään pientalojen rakentamista ja tiivistämään kylän rakennetta. 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Pöytyän kunnanhallitus teki päätöksen asemakaavan laadinnan aloittamisesta kokouksessaan OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osalliset mainitaan selostuksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Vireilletulo Asemakaavan muutoshankkeen vireilletulosta kuulutettiin Auranmaan Viikkolehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut saatavissa Pöytyän kunnassa koko kaavoitustyön ajan. Osallisilla on kaavaa valmisteltaessa mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta sen nähtävilläolon aikana. Saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus asemakaavasta sen nähtävilläolon aikana (MRA 27 ). Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja asemakaavaa tarvittaessa tarkistetaan. Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan, minkä jälkeen kaavaan tyytymätön voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvotteluja järjestetään kaavatyön aikana valmisteluvaiheessa ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen oltua julkisesti nähtävänä (MRA 26 ), mikäli neuvottelujen käyntiin katsotaan olevan tarvetta. Auvaisten kylän asemakaava sivu 12

13 4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Pöytyän kunnassa halutaan edistää omakotitalojen rakentamismahdollisuuksia Auvaisten kylässä. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat voimakkaasti alueen suunnittelua, sillä se on osa Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Maakuntakaavassa Auvainen on merkitty kyläalueeksi, joten rakentamisen edistäminen alueella on lähtökohtaisesti mahdollista. Oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan (1983) ohjausvaikutus on vähäinen, ja sen sisältö osittain vanhentunut. Osayleiskaavasta ovat edelleen toteuttamiskelpoisia ne lähtökohdat, joissa Auvaistentie toimii kokoojakatuna, ja suurin osa Aurajokilaaksosta säilyy rakentamattomana maa- ja metsätalousalueena. 4.5 ASEMAKAAVAN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Alustavia maankäyttöluonnoksia alueelta laadittiin jo vuoden 2012 aikana. Suunnitelmien myötä maakauppaneuvotteluissa voitiin määritellä kunnalle tarpeelliset alueet, joille aiotaan sijoittaa mm. uutta pientaloasutusta. Alue havaittiin tärkeäksi myös Auvaisten koulun toiminnoille, jotka ehkä tarvitsevat tulevaisuudessa lisää tilaa. Maisema-arvojen todettiin rajoittavan suuresti Auvaisten kylän rakentamismahdollisuuksia. Asemakaavaa päätettiin tämän vuoksi laatia vain koulun ympärille kylän ytimeen, jonka ennakkoon arveltiin olevan luontaisin paikka täydennysrakentamiselle. Maankäyttöluonnos Auvaisten koulun ympäristöstä Auvaisten kylän asemakaava sivu 13

14 4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaava kattaa vain osan Auvaisten kylän alueesta. Kaavoitustyössä on pyritty ottamaan huomioon myös laajempi kyläkokonaisuus mm. toimintojen sijoittelussa ja määrittelyssä (MRL 39 ). Auvaisten kylä on täydennysrakentamisen kannalta poikkeuksellisen otollisella paikalla, kun tarkastellaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttöä mm. palvelujen, joukkoliikenteen ja kunnallistekniikan suhteen. Kulttuurimaiseman arvoista johtuen Auvaisten kylän rakentamispotentiaali on melko vähäinen. Kaavaratkaisussa esitetty rakentaminen ei suuresti vaikuta laajempaan maisemaan, ja ympäristön vallitseva maisemakuva säilyy edelleen avoimena. Suunnittelualueelle laadittava asemakaava koostuu neljästä korttelista. Näille sijoitetaan 11 uutta pientalotonttia. Alueella on lisäksi neljä rakennettua pientalojen kiinteistöä, jotka merkitään omina tontteinaan asemakaavaan. Asuntoja on myös kolmessa vanhassa maatilan pihapiirissä ja yhdellä asuin-liiketalon kiinteistössä. Auvaisten koulun alue on asemakaavassa nykyistä laajempi. Asemakaavaluonnosta laadittaessa kiinnitettiin erityistä huomiota maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Auvaisten vanha kyläntontti on rajattu kaavakartalle, ja alueella tehtävistä rakennustöistä tulee ilmoittaa museoviranomaisille. Kolmen maatilan pihapiirit on merkitty rakennetun ympäristön ominaispiirteiltään suojeltaviksi, ja lisäksi niiden rakennuksista kaksi suojellaan. Rakennusoikeudet on merkitty lukuina rakennusaloittain, milloin tämä on ollut alueen käytön kannalta perusteltua. Maatilojen korttelialueilla on myös avoimena säilytettäviä alueen osia (ma-1). Asemakaavan toteuttaminen ei oleellisesti muuta Auvaisten kylän perinteistä maisemakuvaa, vaan rakennetun kylän ja peltoaukeiden raja säilyy selkeänä. Auvaisten kylän koko on asemakaavoituksen jälkeenkin niin pieni, että sillä ei ole tarvetta omiin kaupallisiin palveluihin. Lähimmät päivittäistavarakaupat ovat Auran keskustassa noin 3-4 km:n etäisyydellä ja Riihikoskella. Entinen liikekiinteistö Turuntien varrella merkitään kuitenkin asemakaavassa liiketilaksi, sillä sen sijainti on liikenteellisesti hyvä, ja se soveltuu esim. erikoistuotteiden myymäläksi. Muiden palvelujen puuttuessa asemakaavassa on haluttu korostaa Auvaisten koulun merkitystä kylärakenteessa. Koululla olevia urheilualueita voidaan edelleen kehittää ja laajentaa. Koulun läheisyyteen tehdyt uudet asuntoalueet vahvistavat koulun toimintaedellytyksiä. Liikenneyhteydet ovat yleisesti katsoen Auvaisten kylässä hyvät. Läheinen Kantatie 41 kuuluu päätiestöön, ja on nopea kulkuyhteys lähitaajamiin ja etäämmälle. Turuntie sopii hyvin paikallistason liikenteelle. Kylän vanha raittimainen rakenne aiheuttaa kuitenkin ongelmia sisäiselle liikenteelle, eikä katurakentamisessa nykyisin käytettävää mitoitusta voida helposti soveltaa. Osa vanhoista rakennuksista on lähellä teitä, jolloin tieleveydet ja näkemät jäävät kapeiksi. Erityisesti Turuntien ja Auvaistentien risteys on ongelmallinen. Ratkaisuna tähän on jo toteutettu ajonopeuden lasku tasolle 30 km/h ja koroke Turuntielle. Asemakaavan myötä Auvaistentien liittymän paikkaa voidaan vielä hieman siirtää etelämmäksi, jolloin näkemä laajenee. Asemakaavaan merkityt katualueet ovat melko kapeita, keskimäärin noin 10 metriä. Auvaistentien liikennekuormitusta on pyritty keventämään mm. rajoittamalla sille tulevien tonttiliittymien määrää. Koululle suuntaava kevyt liikenne voi käyttää myös Itäpolkua ja Länsipolkua, jotka ovat liikenteeltään vähäisiä uusia tonttikatuja. Kaavan valmisteluvaiheessa pidettiin julkisesti esillä päivätty luonnos. Auvaisten kylän asemakaava sivu 14

15 4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Vaikutusselvitysten ja -arvioinnin tulokset Asemakaavan muutosta on arvioitu Pöytyän kunnan hallinnollisessa ja teknisessä palvelukeskuksessa. Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Osallisten mielipiteet on pyritty ottamaan huomioon valintoja tehtäessä ja asemakaavaratkaisua kehitettäessä. Asemakaavan luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet - Asemakaavan luonnoksen kehittäminen - Asemakaavan ehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset - Asemakaavan ehdotukseen kehittäminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Pöytyän kunnanhallituksen päätökset - asemakaavan laadinnan aloittaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville..201_ - asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville..201_ - esitys asemakaavan hyväksymisestä kunnanvaltuustolle..201_ Pöytyän kunnanvaltuuston päätökset - asemakaavan hyväksyminen..201_ (KV ). SELOSTUKSEN KOHDAT 5 JA 6 TÄYTETÄÄN EHDOTUSVAIHEESSA. Auvaisten kylän asemakaava sivu 15

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A RISTINUMMEN ALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Yläneen

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot