YMPA , 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie Harjavalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta"

Transkriptio

1 YMPA , 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja moreenin ottamista Porin kaupungin Söörmarkun tiloilta Rajala RN:o 1:183, Tervakangas RN:o 1:213 ja Alakerinkorpi RN:o 26:1. Hakemuksen mukaan tiloilta otetaan 10 vuoden aikana yhteensä k-m 3 kiviainesta. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie Harjavalta Ottamisalue Porin kaupungin Söörmarkku tilat Rajala 1:183, Tervakangas 1:213 ja Alakerinkorpi 26:1 (määräala). Ottamisalueen pinta-ala on yhteensä noin 16,56 ha ja kaivualueen pinta-ala on noin 12,08 ha. Ottamismäärä ja -aika Ottamisen kokonaismääräksi esitetään yhteensä k-m 3 kiviainesta ja ottamissyvyydeksi keskimäärin kahdeksan metriä. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen Lupavelvollisuus määräytyy maa-aineslain 1 :n ja 4 :n perusteella. Porissa maa-aineslain mukainen lupaviranomainen on Porin kaupungin ympäristölautakunta ( alkaen). Asian vireilletulo Hakemus on toimitettu Porin kaupungin ympäristövirastoon , jolloin se on tullut vireille. Hakemuksen täydentäminen Luvan hakija on täydentänyt hakemustaan ympäristöviraston pyynnöstä tutkimalla alueen pohjaveden korkeutta. Tutkimustulokset on toimitettu ympäristövirastoon Hakemuksen muuttaminen Luvan hakija on toimittanut ympäristövirastoon luontokartoittajan alueella tekemän liito-oravaselvityksen. Liito-oravahavainnon takia luvan hakija on muuttanut lupahakemustaan rajaamalla ottamisalueesta runsaan hehtaarin alueen pois. Lisäksi kaivualueen II-vaiheen lounaisrajaa on siirretty kauemmas asutuksesta siten, että suojaetäisyys on noin 300 metriä. Muutettu lupahakemus on toimitettu ympäristövirastoon Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat Vuonna 1999 vahvistetussa Satakunnan seutukaavassa 5 ottamisalue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle M35 (Ruosniemi- Hyvelä-Lyttylä). Alueen kaakkoispuolelle sijoittuu maankamaran ainestenottoalue EO-182 (Kiimakalliot). Yleiskaavaa alueella ei ole.

2 Natura 2000 alue sijaitsee suunnitellusta ottamisalueesta noin kilometrin etäisyydellä. Lähin suojelualue S-merkinnällä varustettu kohden on Toukarin kallioalue (S-392), joka sijaitsee eteläsuunnassa noin 550 metrin päässä suunnittelualueesta. Pirunpesän (SL-164) suojelukohde sijaitsee runsaan kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Ympäristöministeriön hyväksyttävänä olevassa Satakunnan maakuntakaavassa alue kuuluu kaupunkiseudun kehittämisvyöhykkeeseen. Lisäksi suunnitellun ottamisalueen kaakkoispuolelle sijoittuu maa-ainesten ottoalue (EO2, kallion ottoalue). HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Toiminnan kuvaus Suunnitelman mukaan jalostettavaksi otettavan maa-aineksen määrä on 10 vuoden aikana noin k-m 3, josta kalliota on k- m 3 ja moreenia k-m 3. Suunnitelmassa on esitetty, että päivittäinen työaika on arkisin klo Ottamisalue on jaettu kahteen ottamisvaiheeseen ja kaivutyö aloitetaan I-vaiheen alueesta, joka sijaitsee ottoalueen itäosassa ja etenee kohti lounaissuuntaa. Ottamisalueelle sijoitetaan murskaamon ja muut kiviaineksen jalostuksessa käytettävät koneet ja laitteet, työkoneiden ja laitteiden säilytysalue, murskeen varastointialue, sosiaalitilat ja alueelle muodostuvan jätteen keräyspiste. Lupakauden alussa murskaamo sijoitetaan ottamisalueen itäosaan. Murskaamo- ja muut toiminnot siirretään louhosalueella ottamisen etenemisen mukaan. Pintamaiden läjitysalue sijoitetaan kummassakin kaivuvaiheessa asutuksen puoleiselle alueelle. Murskeen varastointialue sijaitsee ottamisalueen itäosassa. Louhinta ulotetaan alimmillaan tasolle +8,0 (pohjavedenpinta P1 +13,86 ja P2 +18,00). Naapuritilojen rajoja ja Isosuon metsätietä vasten jätetään vähintään 10 metrin koskematon suoja-alue. Louhintaa ei uloteta 20 metriä lähemmäksi tilojen rajoja. Liikenne Alueelle muodostetaan tieyhteys valtatielle (vt 8) Isosuon metsätietä pitkin ja edelleen metsätieltä Kiimakallion pohjoispuolitse Kiimakalliolta valtatielle johtavaa tietä pitkin (Lasitie). Teiden ja alueiden käytöstä sovitaan niiden hallinnoinnista vastaavien tahojen kanssa. Ottamisalue ja sen ympäristö Kiviaineksen ottamisalue sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä valtatien (vt 8) länsipuolella. Suunnitelma koskee tiloja Rajala 1:183, Tervakangas 1:213 sekä tilan Alakerinkorpi 26:1 määräalaa, joista

3 luvan hakija on tehnyt esisopimukset kiinteistöjen kaupasta omistajien kanssa. Suunniteltu ottamisalue on suurimmalta osaltaan peitteistä kalliota, jonka matalissa painanteissa on soistuneita alueita. Ottamisalue lähiympäristöineen on havupuuvaltaista metsämaata. Suunniteltu ottamisalue on metsätalouskäytössä. Alueen ympärillä olevat tilat ovat myös metsätalouskäytössä ja osin asuinkäytössä. Suunnittelualueen kaakkoispuolella noin 500 metrin etäisyydellä on Porin kaupungin kalliokiviaineksen ottamisalue, noin 800 metrin päässä on Destian alue ja noin kahden kilometrin päässä sijaitsee Lemminkäisen kalliokiviaineksen ottamispaikka. Kaikilla kolmella ottamisalueella on voimassa olevat maa-aineksen ottamislupa ja ympäristölupa murskaamon sijoittamiselle alueelle. Liito-oravaselvitys Luontopalvelu Kraakku suoritti suunnitellulla ottamisalueella liito-oravaselvityksen. Rajala RN:o 1:183 alueen länsiosa on varttunutta kuusimetsää, jossa kasvaa myös useita isoja haapoja. Tältä alueelta löytyi liito-oravan papanoita useiden haapojen ja isojen kuusien alta. Alueella on kaksi isoa kolohaapaa, joiden alla on runsaasti papanoita. Näitä koloja liito-orava pitää pesäpaikkoinaan. Tämän alueen eteläpuolella olevalta tilalta Outila RN:o 1:57 (ei ole suunniteltua ottoaluetta) löytyi yhden haavan alta muutama papana. Puuttomat hakkuuaukeat ja nuoret tiheät taimikot ovat liito-oravalle käyttökelvottomia alueita ja Rajala RN:o 1:183 tilan itäosa on sekä nuorta koivu- että mäntytaimikkoa. Alakerinkorpi RN:o 2:61 on puutonta hakkuuaukkoa. Tämän länsipuolella on nuorta metsää, jonne on jätetty isoja haapoja. Näiden haapojen alta ei löytynyt liito-oravan papanoita eikä myöskään suunnitellun maa-aineksen ottamisalueen ulkopuolella olevien alueiden (Einola 42:0, Alakerinkorpi 2:61) varttuneiden haapojen ja isojen kuusien alta. Tervakangas RN:o 1:213 (II vaihe) on pääosin kallioista mäntymetsää ja nuorta kuusikkoa, näiltä alueilta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta. Liito-oravan papanoita ei löytynyt muualta kuin Rajala RN:o 1:183 länsiosasta ja Outila RN:o 1:157 tilan yhden haavan alta (karttaan merkitty), joten voidaan olettaa, että liito-oravan kulkureitti toisille elinpiireiksi sopiville metsäalueille kulkee Outila RN:o 1:157 kautta ja tämä on otettava huomioon suunniteltaessa esim. metsähoidollisia toimenpiteitä. Pinta- ja pohjavesiolosuhteet Ottamisalueen pintavedet purkautuvat laskeutusaltaan kautta ojia pitkin luoteeseen. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjavedenkorkeus on mitattu kuluvan vuoden tammikuussa poraamalla avokallioon 76 mm reiät noin 14 metrin syvyyteen, jotka ovat 2-4 metriä ottotason alapuolella. Mittauksessa pohjavedenpinta oli tutkimuspisteessä P1 +13,86 ja mittauspisteessä P2 +18,00 (lopullinen kaivutaso +8).

4 Vesikaivot ovat kartoitettu noin kilometrin etäisyydelle ottamisalueen reunasta mitattuna. Lähimmät kaivot sijaitsevat suunnitelman mukaan ottamisalueen lounaispuolella. Viiden eri kiinteistön vesikaivoista on mitattu kaivon kannenkorkeus ja vesipinnan korkeus, mittaustulokset ovat esitetty kaivokorteissa. Häiriintyvät kohteet Ottamisalueen lounaispuolella Lyttyläntie varrella on tiivistä asutusta. Kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta sijaitsee noin 30 asuinkiinteistöä. Hakemuksessa esitetyn kaivualueen lounaisreunasta lähimpään asuinkäytössä olevaan rakennukseen on matkaa noin 300 metriä ja toiminta-alueen reunasta noin 230 metriä. Kaivannaisjäte Ottamistoiminnassa syntyvät pintamaat varastoidaan alueella ja käytetään ottamisalueen maisemointiin. Kannot ja hakkuujätteet kuljetetaan muualle hyödynnettäväksi. Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset käytetään ottamisalueen maisemointiin. Lopputilanne Kaivualueen reunaluiskat loivennetaan 1:2 tai loivemmiksi. Ottamistoiminnan päätyttyä louhosalueen annetaan täyttyä vedellä. Louhosalueen ulkopuolisia maisemointitoimenpiteitä tehdään mahdollisimman paljon jo ottamistoiminnan aikana niillä alueilla, joilla se on tarkoituksenmukaista kun otetaan huomioon työtekniset seikat ja ottamisen yleisjärjestelyt. Ottamistoiminnan päättymisen jälkeen alue jää osin virkistys ja osin metsätalouskäyttöön. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Porin kaupungin ympäristölautakunta on tiedottanut hakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla lupahakemuksesta Porin kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Satakunnan Kansassa maa-aineslain 13 :n mukaisesti. Lisäksi hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kirjeillä lähialueen kiinteistöjä. Tarkastukset Alueella suoritettiin tarkastuskäynti Lausunto Ympäristövirasto pyysi Varsinais-Suomen ELY:n ympäristö- ja luonnonvarat osastolta päätöstä hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeesta. ELY:n ratkaisu asiasta oli, että hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä annetun lain mukaista arviointimenettelyä. Perusteluna esitetään, että suunniteltu maa-ainesten ottohanke ei kokonaisuudessaan arvioiden sen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne huomioon ottaen toteutuessaan aiheuta laajuudeltaan ja laadultaan YVA-laissa tarkoitettuja merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

5 Ottamissuunnitelmasta pyydettiin lausunto Varsinais-Suomen ELYkeskukselta, Satakuntaliitolta, Museovirastolta ja Porin kaupungin ympäristöviraston terveystarkastajalta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan käytettävissä olevien tietojen perusteella ottamisalueella tai sen läheisyydessä ei ole tehty liito-oravahavaintoja eikä merikotkahavaintoja. Muista petolinnuista Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella ei ole tietoa. Käytettävissä olevien tietojen perusteella alueella ei ole erityisiä luonnon- tai maisemansuojelun kannalta arvokkaita kohteita. Ottamisalueen maisemointisuunnitelmassa ei ole selvitetty, miten louhos täyttyy vedellä ottamistoiminnan päätyttyä. Lupaharkinnan yhteydessä tulisi ELY-keskuksen mukaan ottaa huomioon ainakin seuraavaa: - Ottamisalueen läheisyydessä olevien talousvesikaivojen vedenpinnan tasoa tai vesimäärää sekä veden laatua on seurattava ja seuranta aloitettava ennen louhinnan aloittamista. - Ottamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, että maa- ja kallioperään tai pohjaveteen ei pääse öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita. Satakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että Satakunnan seutukaavan 5 aluevaraukset eivät ole esteenä maa-ainesluvan myöntämiselle hakemusta koskevalle maa-ainesten ottamisalueelle. Kyseessä on mittavaksi suunniteltu pitkäkestoinen ottamishanke. Ottamissuunnitelman mukaan lähin asuinrakennus on noin 230 metrin etäisyydellä ottamisalueen reunasta lounaaseen. Satakuntaliiton käsityksen mukaan asutuksen läheisyyden vuoksi ottamistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisen häiriön leviämisen osalta tuleekin kiinnittää erityistä huomiota (esim. ottamisen toiminta-ajat). Museoviraston lausunnon mukaan heidän käytettävissään olevien tietojen perusteella muinaismuistolain (295/63) tarkoittamia ja rauhoittamia kiinteistä muinaisjäännöksiä ei ko. alueelta tunneta. Näin ollen Museovirastolla ei ole asian johdosta huomautettavaa. Museovirasto haluaa kuitenkin korostaa, että entisen Noormarkun kunnan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi on vanhentunut, eikä vastaa enää nykyajan vaatimuksia. Tämän johdosta Museovirasto tulee tekemään keväällä 2010 lumien sulettua paikalla maastotarkastuksen. Mikäli tässä yhteydessä löydetään ennestään tuntemattomia kohteita, tullaan asiasta ilmoittamaan kaupungille välittömästi. Terveystarkastajan lausunnon mukaan mm. polttoainesäiliön tulee olla kaksivaippasäiliö. Mikäli tapahtuu polttoainevuotoja (esim. täyttöletkusta), tulee vuotanut polttoaine imeyttää turpeeseen. Kaivovesinäytteistä tulee ympäristövirastoon toimittaa ennen ensimmäistä näytteenottoa luettelo kaivovesistä tehtävistä analyyseistä, analysoinnit tekevän laboratorion yhteystiedot ja tiedot näytteenottajasta.

6 Muistutukset ja mielipiteet Ympäristövirastoon toimitettiin määräaikaan mennessä yhteensä seitsemän muistutusta. Toukarin kiinteistöyhdistys ry esittää muistutuksessaan, että alueelle ollaan tekemässä osayleiskaavaa, ja että hankkeen hyväksyminen tulisi olennaisesti vaikeuttamaan osayleiskaavan laatimista suhteessa muihin mahdollisiin alueen käyttötarkoituksiin, kuten virkistyskäyttö. Yhdistyksen mukaan uusi hanke tulee hajauttamaan kivenlouhintatoimintaa alueella ja moninkertaistamaan toteutuneet haitat kuten talojen voimakkaan tärinän räjäytysten yhteydessä, räjäytysten yhteydessä alueen ulkopuolelle lentävät kivet sekä toistuvan metelin. Muistutuksen mukaan hankkeesta koituvia haittoja ovat ulkoilu-, marjastus-, sienestysalueiden väheneminen, tärinä- ja meluhaitat, pölyhaitat, lapsille aiheutuvat pelkotilat sekä edellä mainituista syistä johtuvat terveyshaitat. Lisäksi muistutuksessa huomautetaan, että kivenlouhinnasta aiheutuu taloudellisia haittoja heikentäessään Toukarin alueen vetovoimaa ja sitä kautta alentaen kiinteistöjen arvoa, metsän arvon alentumista sekä mahdollista maanviljelyedellytysten heikentymistä. Yhdistys pyytää selvittämään, mikä on louhinnasta aiheutuva haitta alueella sijaitsevalle luonnonsuojelualueelle sekä alueen eläimistölle. Yhdistys asukkaiden edustajana vastustaa hakemusten hyväksymistä. Muistutuksessa A, jonka on allekirjoittanut 46 henkilöä, vaaditaan hakemuksia evättäviksi. Muistutuksen mukaan toiminnasta aiheutuva melu aiheuttaa kohtuutonta rasitusta viihtyisyys- ja terveyshaittoina alueen vakituisille asukkaille. Lisäksi muistutuksessa viitataan toiminnan aiheuttamaan tärinään ja kiintoaineksen kulkeutumiseen sekä pölynä että hulevesien mukana aiheuttaen haittoja muun muassa maanviljelykselle. Muistutuksessa B, jonka on allekirjoittanut 19 henkilöä, vastustetaan hanketta ja vaaditaan tärinä ja melumittauksia sekä tiedotusta räjäytysten ajankohdista. Muistutuksen mukaan alueen hyvät marjastus-, sienestys- sekä lintujen pesimäalueet tuhoutuvat hankkeen toteutuessa. C yhdessä kolmen asiakumppaninsa kanssa vastustaa lupien myöntämistä hankkeelle, koska toiminta haittaisi muistutuksen tekijöiden elämää ja vaikuttaisi asunnon jälleenmyyntiarvoon. D yhdessä kolmen asiakumppaninsa kanssa esittävät, että alueella jo olevat kalliokiviaineksen ottoalueet riittävät Porin ja ympäristökuntien tarpeisiin. Muistutuksessa edellytetään, että lupaehdoissa määrätään liikenteen ohjaamista Kiimakallion alueen kautta valtatielle 8, toiminta-ajoiksi räjäytysten osalta arkipäivisin klo 8-16 ja kiviaineksen murskaamisen osalta arkipäivisin klo 7-21 sekä räjäytysten rajoittamista joulu-huhtikuun väliseen aikaan alueen muun käytön ja lintujen pesimäalueiden vuoksi.

7 E ja F vastustavat hanketta, koska louhinta-alueet ovat liian lähellä asutuksia ja monimuotoisen luonnon keskellä. Muistutuksen mukaan alueella on hyvin monimuotoinen eläimistö, joka häviää seudulta. Muistutuksessa esitetään, että alueella pesii liito-orava. G ja H vastustavat hanketta, koska heidän kiinteistöllään on tapahtunut Kiimakallion räjäytysten aiheuttama vesivahinko. Nyt kyseessä oleva louhinta-alue on paljon lähempänä, ja muistutuksessa pelätään toiminnan vaikutuksia muun muassa porakaivoon, jota on tarkoitus käyttää maalämmön tuottamiseen. Lisäksi muistutuksessa viitataan toiminnasta aiheutuviin melu- ja pölyhaittoihin sekä Kokemäenjoen suiston Natura-alueeseen ja Pirunpesien suojelualueeseen. Hakijan vastine Luvan hakija toteaa saapuneessa vastineessaan mm. seuraavaa. Lausunnoissa ja muistutuksissa ei ole tuotu esille mitään sellaista, mikä ei olisi ollut hakijan tiedossa suunnittelutyön aikana. Lupahakemuksista annetut lausunnot ovat hankkeelle myönteiset. Muistutuksissa esitetyt kannanotot ovat samankaltaisia kuten yleensäkin kalliokiviainesten ottamishankkeita vastustettaessa. Lupahakemuksiin, lupahakemuksista annettuihin lausuntoihin ja Varsinais-Suomen ely-keskuksen Porin kaupungin ympäristöviraston pyynnöstä antamaan päätökseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta hankkeeseen viitaten hakija katsoo, että hakemusten mukaisten lupien myöntämiseen ei ole lakiin perustuvaa estettä. Varsinais-Suomen ely-keskuksen lausuntoon liittyen Louhosalueella on tammikuussa 2010 tehty pohjavedenpinnan selvittämiseksi tutkimus, jonka tulokset on ilmoitettu lupaviranomaiselle. Ottamisalueen läheisyydessä olevien talousvesikaivojen vedenpinnan ja vedenlaadun säännöllinen seuranta aloitetaan ennen louhinnan aloittamista. Lupaviranomaiselle on toimitettu laskennallinen meluselvitys, jonka mukaan valtioneuvoston päätöksen ohjearvot eivät ylity. Muutetussa ottamissuunnitelmassa etäisyys louhosalueesta (kaivualue) lähimpään häiriintyvään kohteeseen on noin 300 metriä. Satakuntaliiton lausuntoon liittyen Ottamistoiminnan suunnittelussa on otettu huomioon asutukselle aiheutuvan haitan minimointi mm. niin, että ottaminen aloitetaan mahdollisimman kaukaa asutuksesta, I-vaiheen pintamaiden läjitysalue, kuten myös II-vaiheen läjitysalue, muodostetaan ottamisalueen ja asutuksen väliin ja ottamistoiminta etenee ottorintauksen suojassa. Terveystarkastajan lausuntoon liittyen Toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston päätöksessä asetettuja ohjearvoja. Pölyn leviämistä ehkäistään lupahakemuksessa esitetyin tavoin. Aloitusvaiheessa ei ole syytä rajoittaa toimintaa murskauksen

8 osalta lauantaina eikä liikennöinnin osalta lauantaina ja sunnuntaina kun otetaan huomioon I-vaiheen etäisyys asutukseen nähden. Muistutuksissa esitettyihin seikkoihin liittyen Toiminnalla ei ole mitään vaikutusta lähimpiin Natura-alueeseen tai muihin suojelualueisiin eikä muutetun ottamissuunnitelman alueella ei ole tehty liito-oravahavaintoja. Muutetun ottamissuunnitelman mukainen louhosalue on noin 300 metrin etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Toiminnan I-vaihe on niin etäällä asutuksesta, että sen aikana ei ole tarpeen tehdä tärinä- eikä melumittauksia eikä ilmoittaa räjäytyksistä. Edellä mainittujen selvitysten tarve selvitetään II-vaiheeseen siirryttäessä. Lausunnot, muistutukset, mielipiteet, hakijan vastine ja muut asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Yj:n ehdotus: Ympäristölautakunnan ratkaisu Lautakunta päättää Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n Porin kaupungin Söörmarkussa sijaitseville tiloille Rajala 1:183, Tervakangas 1:213 ja Alakerinkorpi 26:1(määräala) esittämästä maaaineslupahakemuksesta, että luvan myöntämiselle ei ole MAL 3 :ssä mainittuja esteitä. Lupa voidaan myöntää kiviaineksen (yht k-m 3 ) ottamiselle 10 vuodeksi. Lautakunta kuitenkin katsoo, ettei lupaa tulisi myöntää täysin hakemuksen mukaisesti, vaan seuraavin lupamääräyksin: 1. Ottamissuunnitelman mukainen ottamisalue on ha ja kaivualueen pinta-ala on 12,08 ha. Kokonaisottamismäärä on k-m 3 ja alin kaivutaso on + 8,00 m. 2. Kalliokiviaineksen ottotoiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia asutukselle voidaan vähentää siirtämällä II-vaiheen kaivualueen, Tervakangas-tilan RN:o 1:213 lounaisosan rajalinjaa hakemuksessa esitetyn piirustuksen (nro /1) leikkauksen C-C kohdalle. 3. Ottamisalue ja kaivualue on merkittävä maastoon selvästi erottuvin merkein (kepit, nauhat, tms.). 4. Ottamisalueelle on sijoitettava riittävä määrä korkeuskiintopisteitä, jotta ottamissyvyyttä voidaan toiminnan edetessä seurata. 5. Pohjaveden tasoa on seurattava vuosittain ottamisalueen pohjavesikaivoista. 6. Ennen kiviaineksen ottamisen aloittamista, tulee maa-aineksen ottoluvan haltijan tutkia kilometrin etäisyydellä sijaitsevien talousvesikaivojen vedenpinnan korkeus ja veden laatu. Talousvesikaivojen vedenpinnan korkeutta ja veden laatua on seurattava vuosittain ympäristöviraston erikseen antamien

9 ohjeiden mukaisesti. Ennen ensimmäistä näytteenottoa luvan saajan on oltava yhteydessä Porin kaupungin ympäristövirastoon. 7. Ottamistoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu vesistön ja maaperän pilaantumista tai sen vaaraa. Ottamisalueella ei saa säilyttää öljytuotteita lukuun ottamatta ottamistoiminnassa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttämiä poltto- ja voiteluaineita. Polttonestesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on varustettava suoja-altaalla, jonka tilavuus on sama kuin kerrallaan varastoitavien nesteiden enimmäismäärä. Koneiden ja laitteiden tankkaus-, huolto- ja säilytyspaikat on suojattava asianmukaisella tavalla. Ottamisalueelle tulee varata imeytysmateriaalia (esim. turvetta) öljy- ja polttoainevuotojen varalta. Alueella ei saa polttaa jätteitä eikä sinne saa haudata jätteitä. Mahdollinen romutavara on viivytyksettä poistettava alueelta asianmukaiseen käsittelyyn. 8. Päivittänen toiminta-aika on arkisin (ma-pe) klo Kiviaineksen poraus-, räjäytys-, louhinta- ja murskaustyöhön liittyvät määräykset (myös toiminta-ajat) käsitellään samanaikaisesti vireillä olevassa ympäristöluvassa, joka koskee Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n kivenlouhimoa ja murskausasemaa Porin kaupungin Söörmarkussa tiloilla Rajala RN:o 1:183, Tervakangas RN:o 1:213 ja Alakerinkorpi ma RN:o 26:1. 9. Toiminnanharjoittajan on varoitettava jyrkistä luiskista erillisillä työmaa-aidoilla tai vastaavanlaisilla muilla näkyvillä esteillä ja varoitusmerkeillä. 10. Ottaminen on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan siten, että kunkin ottamisalueen jäljet voidaan siistiä ottamisen jälkeen. Ottoalueen jyrkät rikkonaiset seinämät tulee loiventaa rinteiksi, joiden pääasiallinen luiskakaltevuus on 1:2 tai loivempi. 11. Maa-ainesten ottamisluvan saamisen jälkeen varsinainen maaainesten ottaminen voidaan aloittaa aloituskatselmuksen jälkeen. Aloituskatselmuksen ajankohdasta on sovittava valvontaviranomaisen ts. Porin kaupungin ympäristöviraston kanssa. Aloituskatselmuksessa tarkastetaan, että ottamisalue on asianmukaisesti merkitty ja valvonnan kannalta välttämättömät asiat esim. kiintopisteet ovat lupaehtojen mukaiset. 12. Otetun aineksen määrästä on pidettävä kirjaa ja kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Porin kaupungin ympäristöviranomaiselle.

10 Ratkaisun perustelut Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Ottamistoiminnasta ei aiheudu MAL 3 :n tarkoittamaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jotka rajoittaisivat ainesten ottamista alueelta. Koska ottaminen ja sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa MAL 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, on lupa MAL 6 :n mukaan myönnettävä. Luonnonsuojelulain 49 :n mukaisesti luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin kuuluvan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Rajala RN:o 1:183 länsiosassa havaitun liito-oravan reviiri on suojeltu luonnonsuojelulain 49 :n mukaan. Tämän takia luvan hakija on esittänyt lupahakemuksen muutoksen, jossa alueella tehdyn liitooravaselvityksen perusteella suunnitellusta ottoalueesta on rajattu pois pinta-alaltaan runsaan hehtaarin kokoinen alue liito-oravan elinpiiriksi. Reviirin rajauksessa on huomioitu reviirin ympärille jäävä noin 15 metrin vyöhyke, joka suojaa reviirin uloimpia puita, etteivät ne kaadu myrskyssä tai vaurioidu maa-aineksen oton yhteydessä. Muutetun lupahakemuksen mukaisella ottamisalueella ei ole tehty havaintoja liito-oravasta. Luontokartoittajan selvityksen mukaan voidaan olettaa, että liito-oravan kulkureitti toisille elinpiireiksi sopiville metsäalueille ei kulje suunnitellun ottamisalueen kautta. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon MAL 11, hakemuksen johdosta annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä hakijan antama vastine. Maa-aineslain 10 :n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään pääsääntöisesti enintään 10 vuodeksi. Ympäristöministeriön julkaiseman Maa-ainesten kestävä käyttö oppaan suosituksen mukaan kalliolouhoksen ja asutuksen väliin tulisi jättää vähintään metrin suojavyöhyke. Ympäristöministeriön suosituksen, lausunnot, muistutukset ja mielipiteet huomioiden lautakunta katsoo, että kiviaineksen ottotoiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia asutukselle voidaan vähentää suojaetäisyyttä lisäämällä. Lautakunta katsoo, että määräys on kohtuullinen ottaen huomioon melko tiiviin asutuksen läheisyys ja alueella jo ennestään toimivien muiden kalliokiviaineksen ottamispaikkojen ja suunnitellun ottamispaikan aiheuttamat yhteishaittavaikutukset asutukselle. Määräyksestä ei katsota aiheutuvan luvan saajalle sellaista vahinkoa tai haittaa, jota on pidettävä hankkeen laajuuteen tai hänen saamaansa hyötyy nähden kohtuuttomana. (lupamääräys 2)

11 Kaivualueen merkitseminen maastoon, korkeuskiintopisteiden sijoittaminen alueelle sekä kirjanpito otetusta aineksesta ovat välttämättömiä asioita valvonnan kannalta, sillä kaivualueella suoritetaan vuosittain valvontaa, jossa seurataan ottamissyvyyttä sekä kaivuun etenemistä. (lupamääräykset 3, 4 ja 12) Luvan hakijan on selvitettävä ja tutkittava ottamisalueen läheisyydessä sijaitsevat talousvesikaivot. Sekä toiminnanharjoittajan että kaivon omistajan edun kannalta on tärkeää, että ennen kaivutoiminnan aloittamista ja kaivutoiminnan aikana talousvesikaivoista tutkitaan vesinäytteet ja pohjaveden tasoa seurataan ottoalueen pohjavesikaivoista. Toiminnan mahdollisesti aiheuttamat muutokset ja vaikutukset pohjavedessä selviävät seurannassa. Vesinäytteet on otettava ja tutkittava ympäristöviraston ohjeiden mukaisesti, jotta näytteet ovat edustavia ja luotettavia. (lupamääräykset 5 ja 6) Toimintaa on harjoitettava siten, ettei se aiheuta ympäristön roskaantumista, pilaantumista tai sen vaaraa. (lupamääräys 7) Kiviaineksen poraus-, räjäytys-, louhinta- ja murskaustyöhön liittyvät toiminta-ajat käsitellään samanaikaisesti vireillä olevassa ympäristöluvassa. Tämän luvan lupamääräys koskee muuta maaaineksen ottamiseen liittyvää toimintaa kuten esim. pintamaiden kuorinta sekä kiviaineksen lastaus ja kuljetus. Toiminta-aikaa määrättäessä on otettu huomioon asutuksen läheisyys, toiminnan vaikutukset asumisviihtyvyyteen sekä alueen virkistyskäyttöön. (lupamääräys 8) Toiminta-alueen läheisyydessä on mm Isosuon metsätie, jota käyttävät sekä alueen metsänhoitajat että asukkaat. Metsäalueilla kulkevat myös esim. marjastajat, sienestäjät ja suunnistajat. Vaaratilanteiden välttämiseksi on toiminta-alueen jyrkkien luiskien reunoille sijoitettava riittävän näkyvät esteet. Turvallisuussyistä rikkonaiset kallioseinämät tulee pengertää tai loiventaa rinteiksi. (lupamääräykset 9 ja 10) Vakuus Maa-aineslain 21 :n 1 momentin mukaan ainesten ottaminen voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Ennen ottamisen aloittamista hakijan on annettava Porin kaupungille MAL 12 :n mukainen pankkitakaus jälki- ja kunnostustöiden suorittamisesta. Vakuus on voimassa siihen asti, kunnes ottamistoiminta on päättynyt ja Porin kaupungin ympäristövirasto on hyväksynyt loppukatselmuksessa jälkihoitotoimenpiteet tehdyiksi. Määrätyn vakuuden perustelu MAL 12 :n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 :n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuuden määrän määrittämisessä on käytetty ympäristöministeriön vuonna 2009 antamaa ohjetta, jonka mukaan louhosten ja louhimoiden

12 jälkihoitokustannuksien voidaan karkeasti arvioida olevan vuoden 2008 hintatason mukaan /ha. Luvan voimassaolo Lupa on voimassa saakka. Tarkastusmaksut Ottamissuunnitelman tarkastusmaksu on euroa, joka peritään Porin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän Porin kaupungin ympäristöviraston taksan mukaisesti. Asianomaisten kuulemiskulut Porin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän Porin kaupungin ympäristöviraston taksan mukaisesti lupahakemuksen vireille tulosta ja päätöksen kuuluttamisesta Satakunnan Kansassa aiheutuneet todelliset kustannukset peritään luvan hakijalta. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) Maa-ainesasetus (926/2005) Luonnonsuojelulaki (1096/1996) VNA kaivannaisjätteistä (379/2008) Jätelaki (1072/1993) Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Jäljennös päätöksestä Varsinais-Suomen ELY-keskus Talouspalvelut Mika Mäkinen Mirja Nummi Toukarin kiinteistöyhdistys ry Päätöskuulutus Rajanaapurit Ilmoittaminen kunnassa Lupapäätöksestä ja sen julkipanosta ilmoitetaan Porin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Satakunnan Kansassa. Muutoksenhaku Tähän muutokseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallintooikeuteen maa-aineslain 20 :n mukaisesti. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. Lisätietojen antaja: ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski, ympäristövirasto,

13 puh Keskustelun kuluessa Maaret Anoschkin ehdotti Irma Anttilan ja Juho Solalan kannattamana hakemuksen hylkäämistä. Keskustelun jälkeen suoritettiin kättennostoäänestys esityslistalla olevan päätösehdotuksen ja Maaret Anoschkin:n ehdotuksen välillä, missä äänestyksessä esityslistalla olevaa päätösehdotusta kannattivat Tapio Meri, Leena Astala, Paula Kangas, Mika Tuovinen, Henri Vuorilehto, Anne Jakonen, Seija Simula, Raija Koskiranta ja Jarno Joensuu. Maaret Anoschkin:n ehdotusta kannattivat Irma Anttila ja Juho Solala PÄÄTÖS: Ympäristölautakunta päätti äänin 9 3 hyväksyä esittelijän päätösehdotuksen.

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Torstai 04.06.2015 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. - Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa - Keskikorpi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA puh 0100 86360 Diaarinumero faksi 010 36 42760 01760/08/5129 s-posti vaasa.hao@oikeus.fi ASIA

Lisätiedot