YMPA , 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie Harjavalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta"

Transkriptio

1 YMPA , 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja moreenin ottamista Porin kaupungin Söörmarkun tiloilta Rajala RN:o 1:183, Tervakangas RN:o 1:213 ja Alakerinkorpi RN:o 26:1. Hakemuksen mukaan tiloilta otetaan 10 vuoden aikana yhteensä k-m 3 kiviainesta. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie Harjavalta Ottamisalue Porin kaupungin Söörmarkku tilat Rajala 1:183, Tervakangas 1:213 ja Alakerinkorpi 26:1 (määräala). Ottamisalueen pinta-ala on yhteensä noin 16,56 ha ja kaivualueen pinta-ala on noin 12,08 ha. Ottamismäärä ja -aika Ottamisen kokonaismääräksi esitetään yhteensä k-m 3 kiviainesta ja ottamissyvyydeksi keskimäärin kahdeksan metriä. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen Lupavelvollisuus määräytyy maa-aineslain 1 :n ja 4 :n perusteella. Porissa maa-aineslain mukainen lupaviranomainen on Porin kaupungin ympäristölautakunta ( alkaen). Asian vireilletulo Hakemus on toimitettu Porin kaupungin ympäristövirastoon , jolloin se on tullut vireille. Hakemuksen täydentäminen Luvan hakija on täydentänyt hakemustaan ympäristöviraston pyynnöstä tutkimalla alueen pohjaveden korkeutta. Tutkimustulokset on toimitettu ympäristövirastoon Hakemuksen muuttaminen Luvan hakija on toimittanut ympäristövirastoon luontokartoittajan alueella tekemän liito-oravaselvityksen. Liito-oravahavainnon takia luvan hakija on muuttanut lupahakemustaan rajaamalla ottamisalueesta runsaan hehtaarin alueen pois. Lisäksi kaivualueen II-vaiheen lounaisrajaa on siirretty kauemmas asutuksesta siten, että suojaetäisyys on noin 300 metriä. Muutettu lupahakemus on toimitettu ympäristövirastoon Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat Vuonna 1999 vahvistetussa Satakunnan seutukaavassa 5 ottamisalue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle M35 (Ruosniemi- Hyvelä-Lyttylä). Alueen kaakkoispuolelle sijoittuu maankamaran ainestenottoalue EO-182 (Kiimakalliot). Yleiskaavaa alueella ei ole.

2 Natura 2000 alue sijaitsee suunnitellusta ottamisalueesta noin kilometrin etäisyydellä. Lähin suojelualue S-merkinnällä varustettu kohden on Toukarin kallioalue (S-392), joka sijaitsee eteläsuunnassa noin 550 metrin päässä suunnittelualueesta. Pirunpesän (SL-164) suojelukohde sijaitsee runsaan kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Ympäristöministeriön hyväksyttävänä olevassa Satakunnan maakuntakaavassa alue kuuluu kaupunkiseudun kehittämisvyöhykkeeseen. Lisäksi suunnitellun ottamisalueen kaakkoispuolelle sijoittuu maa-ainesten ottoalue (EO2, kallion ottoalue). HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Toiminnan kuvaus Suunnitelman mukaan jalostettavaksi otettavan maa-aineksen määrä on 10 vuoden aikana noin k-m 3, josta kalliota on k- m 3 ja moreenia k-m 3. Suunnitelmassa on esitetty, että päivittäinen työaika on arkisin klo Ottamisalue on jaettu kahteen ottamisvaiheeseen ja kaivutyö aloitetaan I-vaiheen alueesta, joka sijaitsee ottoalueen itäosassa ja etenee kohti lounaissuuntaa. Ottamisalueelle sijoitetaan murskaamon ja muut kiviaineksen jalostuksessa käytettävät koneet ja laitteet, työkoneiden ja laitteiden säilytysalue, murskeen varastointialue, sosiaalitilat ja alueelle muodostuvan jätteen keräyspiste. Lupakauden alussa murskaamo sijoitetaan ottamisalueen itäosaan. Murskaamo- ja muut toiminnot siirretään louhosalueella ottamisen etenemisen mukaan. Pintamaiden läjitysalue sijoitetaan kummassakin kaivuvaiheessa asutuksen puoleiselle alueelle. Murskeen varastointialue sijaitsee ottamisalueen itäosassa. Louhinta ulotetaan alimmillaan tasolle +8,0 (pohjavedenpinta P1 +13,86 ja P2 +18,00). Naapuritilojen rajoja ja Isosuon metsätietä vasten jätetään vähintään 10 metrin koskematon suoja-alue. Louhintaa ei uloteta 20 metriä lähemmäksi tilojen rajoja. Liikenne Alueelle muodostetaan tieyhteys valtatielle (vt 8) Isosuon metsätietä pitkin ja edelleen metsätieltä Kiimakallion pohjoispuolitse Kiimakalliolta valtatielle johtavaa tietä pitkin (Lasitie). Teiden ja alueiden käytöstä sovitaan niiden hallinnoinnista vastaavien tahojen kanssa. Ottamisalue ja sen ympäristö Kiviaineksen ottamisalue sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä valtatien (vt 8) länsipuolella. Suunnitelma koskee tiloja Rajala 1:183, Tervakangas 1:213 sekä tilan Alakerinkorpi 26:1 määräalaa, joista

3 luvan hakija on tehnyt esisopimukset kiinteistöjen kaupasta omistajien kanssa. Suunniteltu ottamisalue on suurimmalta osaltaan peitteistä kalliota, jonka matalissa painanteissa on soistuneita alueita. Ottamisalue lähiympäristöineen on havupuuvaltaista metsämaata. Suunniteltu ottamisalue on metsätalouskäytössä. Alueen ympärillä olevat tilat ovat myös metsätalouskäytössä ja osin asuinkäytössä. Suunnittelualueen kaakkoispuolella noin 500 metrin etäisyydellä on Porin kaupungin kalliokiviaineksen ottamisalue, noin 800 metrin päässä on Destian alue ja noin kahden kilometrin päässä sijaitsee Lemminkäisen kalliokiviaineksen ottamispaikka. Kaikilla kolmella ottamisalueella on voimassa olevat maa-aineksen ottamislupa ja ympäristölupa murskaamon sijoittamiselle alueelle. Liito-oravaselvitys Luontopalvelu Kraakku suoritti suunnitellulla ottamisalueella liito-oravaselvityksen. Rajala RN:o 1:183 alueen länsiosa on varttunutta kuusimetsää, jossa kasvaa myös useita isoja haapoja. Tältä alueelta löytyi liito-oravan papanoita useiden haapojen ja isojen kuusien alta. Alueella on kaksi isoa kolohaapaa, joiden alla on runsaasti papanoita. Näitä koloja liito-orava pitää pesäpaikkoinaan. Tämän alueen eteläpuolella olevalta tilalta Outila RN:o 1:57 (ei ole suunniteltua ottoaluetta) löytyi yhden haavan alta muutama papana. Puuttomat hakkuuaukeat ja nuoret tiheät taimikot ovat liito-oravalle käyttökelvottomia alueita ja Rajala RN:o 1:183 tilan itäosa on sekä nuorta koivu- että mäntytaimikkoa. Alakerinkorpi RN:o 2:61 on puutonta hakkuuaukkoa. Tämän länsipuolella on nuorta metsää, jonne on jätetty isoja haapoja. Näiden haapojen alta ei löytynyt liito-oravan papanoita eikä myöskään suunnitellun maa-aineksen ottamisalueen ulkopuolella olevien alueiden (Einola 42:0, Alakerinkorpi 2:61) varttuneiden haapojen ja isojen kuusien alta. Tervakangas RN:o 1:213 (II vaihe) on pääosin kallioista mäntymetsää ja nuorta kuusikkoa, näiltä alueilta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta. Liito-oravan papanoita ei löytynyt muualta kuin Rajala RN:o 1:183 länsiosasta ja Outila RN:o 1:157 tilan yhden haavan alta (karttaan merkitty), joten voidaan olettaa, että liito-oravan kulkureitti toisille elinpiireiksi sopiville metsäalueille kulkee Outila RN:o 1:157 kautta ja tämä on otettava huomioon suunniteltaessa esim. metsähoidollisia toimenpiteitä. Pinta- ja pohjavesiolosuhteet Ottamisalueen pintavedet purkautuvat laskeutusaltaan kautta ojia pitkin luoteeseen. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjavedenkorkeus on mitattu kuluvan vuoden tammikuussa poraamalla avokallioon 76 mm reiät noin 14 metrin syvyyteen, jotka ovat 2-4 metriä ottotason alapuolella. Mittauksessa pohjavedenpinta oli tutkimuspisteessä P1 +13,86 ja mittauspisteessä P2 +18,00 (lopullinen kaivutaso +8).

4 Vesikaivot ovat kartoitettu noin kilometrin etäisyydelle ottamisalueen reunasta mitattuna. Lähimmät kaivot sijaitsevat suunnitelman mukaan ottamisalueen lounaispuolella. Viiden eri kiinteistön vesikaivoista on mitattu kaivon kannenkorkeus ja vesipinnan korkeus, mittaustulokset ovat esitetty kaivokorteissa. Häiriintyvät kohteet Ottamisalueen lounaispuolella Lyttyläntie varrella on tiivistä asutusta. Kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta sijaitsee noin 30 asuinkiinteistöä. Hakemuksessa esitetyn kaivualueen lounaisreunasta lähimpään asuinkäytössä olevaan rakennukseen on matkaa noin 300 metriä ja toiminta-alueen reunasta noin 230 metriä. Kaivannaisjäte Ottamistoiminnassa syntyvät pintamaat varastoidaan alueella ja käytetään ottamisalueen maisemointiin. Kannot ja hakkuujätteet kuljetetaan muualle hyödynnettäväksi. Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset käytetään ottamisalueen maisemointiin. Lopputilanne Kaivualueen reunaluiskat loivennetaan 1:2 tai loivemmiksi. Ottamistoiminnan päätyttyä louhosalueen annetaan täyttyä vedellä. Louhosalueen ulkopuolisia maisemointitoimenpiteitä tehdään mahdollisimman paljon jo ottamistoiminnan aikana niillä alueilla, joilla se on tarkoituksenmukaista kun otetaan huomioon työtekniset seikat ja ottamisen yleisjärjestelyt. Ottamistoiminnan päättymisen jälkeen alue jää osin virkistys ja osin metsätalouskäyttöön. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Porin kaupungin ympäristölautakunta on tiedottanut hakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla lupahakemuksesta Porin kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Satakunnan Kansassa maa-aineslain 13 :n mukaisesti. Lisäksi hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kirjeillä lähialueen kiinteistöjä. Tarkastukset Alueella suoritettiin tarkastuskäynti Lausunto Ympäristövirasto pyysi Varsinais-Suomen ELY:n ympäristö- ja luonnonvarat osastolta päätöstä hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeesta. ELY:n ratkaisu asiasta oli, että hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä annetun lain mukaista arviointimenettelyä. Perusteluna esitetään, että suunniteltu maa-ainesten ottohanke ei kokonaisuudessaan arvioiden sen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne huomioon ottaen toteutuessaan aiheuta laajuudeltaan ja laadultaan YVA-laissa tarkoitettuja merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

5 Ottamissuunnitelmasta pyydettiin lausunto Varsinais-Suomen ELYkeskukselta, Satakuntaliitolta, Museovirastolta ja Porin kaupungin ympäristöviraston terveystarkastajalta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan käytettävissä olevien tietojen perusteella ottamisalueella tai sen läheisyydessä ei ole tehty liito-oravahavaintoja eikä merikotkahavaintoja. Muista petolinnuista Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella ei ole tietoa. Käytettävissä olevien tietojen perusteella alueella ei ole erityisiä luonnon- tai maisemansuojelun kannalta arvokkaita kohteita. Ottamisalueen maisemointisuunnitelmassa ei ole selvitetty, miten louhos täyttyy vedellä ottamistoiminnan päätyttyä. Lupaharkinnan yhteydessä tulisi ELY-keskuksen mukaan ottaa huomioon ainakin seuraavaa: - Ottamisalueen läheisyydessä olevien talousvesikaivojen vedenpinnan tasoa tai vesimäärää sekä veden laatua on seurattava ja seuranta aloitettava ennen louhinnan aloittamista. - Ottamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, että maa- ja kallioperään tai pohjaveteen ei pääse öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita. Satakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että Satakunnan seutukaavan 5 aluevaraukset eivät ole esteenä maa-ainesluvan myöntämiselle hakemusta koskevalle maa-ainesten ottamisalueelle. Kyseessä on mittavaksi suunniteltu pitkäkestoinen ottamishanke. Ottamissuunnitelman mukaan lähin asuinrakennus on noin 230 metrin etäisyydellä ottamisalueen reunasta lounaaseen. Satakuntaliiton käsityksen mukaan asutuksen läheisyyden vuoksi ottamistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisen häiriön leviämisen osalta tuleekin kiinnittää erityistä huomiota (esim. ottamisen toiminta-ajat). Museoviraston lausunnon mukaan heidän käytettävissään olevien tietojen perusteella muinaismuistolain (295/63) tarkoittamia ja rauhoittamia kiinteistä muinaisjäännöksiä ei ko. alueelta tunneta. Näin ollen Museovirastolla ei ole asian johdosta huomautettavaa. Museovirasto haluaa kuitenkin korostaa, että entisen Noormarkun kunnan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi on vanhentunut, eikä vastaa enää nykyajan vaatimuksia. Tämän johdosta Museovirasto tulee tekemään keväällä 2010 lumien sulettua paikalla maastotarkastuksen. Mikäli tässä yhteydessä löydetään ennestään tuntemattomia kohteita, tullaan asiasta ilmoittamaan kaupungille välittömästi. Terveystarkastajan lausunnon mukaan mm. polttoainesäiliön tulee olla kaksivaippasäiliö. Mikäli tapahtuu polttoainevuotoja (esim. täyttöletkusta), tulee vuotanut polttoaine imeyttää turpeeseen. Kaivovesinäytteistä tulee ympäristövirastoon toimittaa ennen ensimmäistä näytteenottoa luettelo kaivovesistä tehtävistä analyyseistä, analysoinnit tekevän laboratorion yhteystiedot ja tiedot näytteenottajasta.

6 Muistutukset ja mielipiteet Ympäristövirastoon toimitettiin määräaikaan mennessä yhteensä seitsemän muistutusta. Toukarin kiinteistöyhdistys ry esittää muistutuksessaan, että alueelle ollaan tekemässä osayleiskaavaa, ja että hankkeen hyväksyminen tulisi olennaisesti vaikeuttamaan osayleiskaavan laatimista suhteessa muihin mahdollisiin alueen käyttötarkoituksiin, kuten virkistyskäyttö. Yhdistyksen mukaan uusi hanke tulee hajauttamaan kivenlouhintatoimintaa alueella ja moninkertaistamaan toteutuneet haitat kuten talojen voimakkaan tärinän räjäytysten yhteydessä, räjäytysten yhteydessä alueen ulkopuolelle lentävät kivet sekä toistuvan metelin. Muistutuksen mukaan hankkeesta koituvia haittoja ovat ulkoilu-, marjastus-, sienestysalueiden väheneminen, tärinä- ja meluhaitat, pölyhaitat, lapsille aiheutuvat pelkotilat sekä edellä mainituista syistä johtuvat terveyshaitat. Lisäksi muistutuksessa huomautetaan, että kivenlouhinnasta aiheutuu taloudellisia haittoja heikentäessään Toukarin alueen vetovoimaa ja sitä kautta alentaen kiinteistöjen arvoa, metsän arvon alentumista sekä mahdollista maanviljelyedellytysten heikentymistä. Yhdistys pyytää selvittämään, mikä on louhinnasta aiheutuva haitta alueella sijaitsevalle luonnonsuojelualueelle sekä alueen eläimistölle. Yhdistys asukkaiden edustajana vastustaa hakemusten hyväksymistä. Muistutuksessa A, jonka on allekirjoittanut 46 henkilöä, vaaditaan hakemuksia evättäviksi. Muistutuksen mukaan toiminnasta aiheutuva melu aiheuttaa kohtuutonta rasitusta viihtyisyys- ja terveyshaittoina alueen vakituisille asukkaille. Lisäksi muistutuksessa viitataan toiminnan aiheuttamaan tärinään ja kiintoaineksen kulkeutumiseen sekä pölynä että hulevesien mukana aiheuttaen haittoja muun muassa maanviljelykselle. Muistutuksessa B, jonka on allekirjoittanut 19 henkilöä, vastustetaan hanketta ja vaaditaan tärinä ja melumittauksia sekä tiedotusta räjäytysten ajankohdista. Muistutuksen mukaan alueen hyvät marjastus-, sienestys- sekä lintujen pesimäalueet tuhoutuvat hankkeen toteutuessa. C yhdessä kolmen asiakumppaninsa kanssa vastustaa lupien myöntämistä hankkeelle, koska toiminta haittaisi muistutuksen tekijöiden elämää ja vaikuttaisi asunnon jälleenmyyntiarvoon. D yhdessä kolmen asiakumppaninsa kanssa esittävät, että alueella jo olevat kalliokiviaineksen ottoalueet riittävät Porin ja ympäristökuntien tarpeisiin. Muistutuksessa edellytetään, että lupaehdoissa määrätään liikenteen ohjaamista Kiimakallion alueen kautta valtatielle 8, toiminta-ajoiksi räjäytysten osalta arkipäivisin klo 8-16 ja kiviaineksen murskaamisen osalta arkipäivisin klo 7-21 sekä räjäytysten rajoittamista joulu-huhtikuun väliseen aikaan alueen muun käytön ja lintujen pesimäalueiden vuoksi.

7 E ja F vastustavat hanketta, koska louhinta-alueet ovat liian lähellä asutuksia ja monimuotoisen luonnon keskellä. Muistutuksen mukaan alueella on hyvin monimuotoinen eläimistö, joka häviää seudulta. Muistutuksessa esitetään, että alueella pesii liito-orava. G ja H vastustavat hanketta, koska heidän kiinteistöllään on tapahtunut Kiimakallion räjäytysten aiheuttama vesivahinko. Nyt kyseessä oleva louhinta-alue on paljon lähempänä, ja muistutuksessa pelätään toiminnan vaikutuksia muun muassa porakaivoon, jota on tarkoitus käyttää maalämmön tuottamiseen. Lisäksi muistutuksessa viitataan toiminnasta aiheutuviin melu- ja pölyhaittoihin sekä Kokemäenjoen suiston Natura-alueeseen ja Pirunpesien suojelualueeseen. Hakijan vastine Luvan hakija toteaa saapuneessa vastineessaan mm. seuraavaa. Lausunnoissa ja muistutuksissa ei ole tuotu esille mitään sellaista, mikä ei olisi ollut hakijan tiedossa suunnittelutyön aikana. Lupahakemuksista annetut lausunnot ovat hankkeelle myönteiset. Muistutuksissa esitetyt kannanotot ovat samankaltaisia kuten yleensäkin kalliokiviainesten ottamishankkeita vastustettaessa. Lupahakemuksiin, lupahakemuksista annettuihin lausuntoihin ja Varsinais-Suomen ely-keskuksen Porin kaupungin ympäristöviraston pyynnöstä antamaan päätökseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta hankkeeseen viitaten hakija katsoo, että hakemusten mukaisten lupien myöntämiseen ei ole lakiin perustuvaa estettä. Varsinais-Suomen ely-keskuksen lausuntoon liittyen Louhosalueella on tammikuussa 2010 tehty pohjavedenpinnan selvittämiseksi tutkimus, jonka tulokset on ilmoitettu lupaviranomaiselle. Ottamisalueen läheisyydessä olevien talousvesikaivojen vedenpinnan ja vedenlaadun säännöllinen seuranta aloitetaan ennen louhinnan aloittamista. Lupaviranomaiselle on toimitettu laskennallinen meluselvitys, jonka mukaan valtioneuvoston päätöksen ohjearvot eivät ylity. Muutetussa ottamissuunnitelmassa etäisyys louhosalueesta (kaivualue) lähimpään häiriintyvään kohteeseen on noin 300 metriä. Satakuntaliiton lausuntoon liittyen Ottamistoiminnan suunnittelussa on otettu huomioon asutukselle aiheutuvan haitan minimointi mm. niin, että ottaminen aloitetaan mahdollisimman kaukaa asutuksesta, I-vaiheen pintamaiden läjitysalue, kuten myös II-vaiheen läjitysalue, muodostetaan ottamisalueen ja asutuksen väliin ja ottamistoiminta etenee ottorintauksen suojassa. Terveystarkastajan lausuntoon liittyen Toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston päätöksessä asetettuja ohjearvoja. Pölyn leviämistä ehkäistään lupahakemuksessa esitetyin tavoin. Aloitusvaiheessa ei ole syytä rajoittaa toimintaa murskauksen

8 osalta lauantaina eikä liikennöinnin osalta lauantaina ja sunnuntaina kun otetaan huomioon I-vaiheen etäisyys asutukseen nähden. Muistutuksissa esitettyihin seikkoihin liittyen Toiminnalla ei ole mitään vaikutusta lähimpiin Natura-alueeseen tai muihin suojelualueisiin eikä muutetun ottamissuunnitelman alueella ei ole tehty liito-oravahavaintoja. Muutetun ottamissuunnitelman mukainen louhosalue on noin 300 metrin etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Toiminnan I-vaihe on niin etäällä asutuksesta, että sen aikana ei ole tarpeen tehdä tärinä- eikä melumittauksia eikä ilmoittaa räjäytyksistä. Edellä mainittujen selvitysten tarve selvitetään II-vaiheeseen siirryttäessä. Lausunnot, muistutukset, mielipiteet, hakijan vastine ja muut asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Yj:n ehdotus: Ympäristölautakunnan ratkaisu Lautakunta päättää Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n Porin kaupungin Söörmarkussa sijaitseville tiloille Rajala 1:183, Tervakangas 1:213 ja Alakerinkorpi 26:1(määräala) esittämästä maaaineslupahakemuksesta, että luvan myöntämiselle ei ole MAL 3 :ssä mainittuja esteitä. Lupa voidaan myöntää kiviaineksen (yht k-m 3 ) ottamiselle 10 vuodeksi. Lautakunta kuitenkin katsoo, ettei lupaa tulisi myöntää täysin hakemuksen mukaisesti, vaan seuraavin lupamääräyksin: 1. Ottamissuunnitelman mukainen ottamisalue on ha ja kaivualueen pinta-ala on 12,08 ha. Kokonaisottamismäärä on k-m 3 ja alin kaivutaso on + 8,00 m. 2. Kalliokiviaineksen ottotoiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia asutukselle voidaan vähentää siirtämällä II-vaiheen kaivualueen, Tervakangas-tilan RN:o 1:213 lounaisosan rajalinjaa hakemuksessa esitetyn piirustuksen (nro /1) leikkauksen C-C kohdalle. 3. Ottamisalue ja kaivualue on merkittävä maastoon selvästi erottuvin merkein (kepit, nauhat, tms.). 4. Ottamisalueelle on sijoitettava riittävä määrä korkeuskiintopisteitä, jotta ottamissyvyyttä voidaan toiminnan edetessä seurata. 5. Pohjaveden tasoa on seurattava vuosittain ottamisalueen pohjavesikaivoista. 6. Ennen kiviaineksen ottamisen aloittamista, tulee maa-aineksen ottoluvan haltijan tutkia kilometrin etäisyydellä sijaitsevien talousvesikaivojen vedenpinnan korkeus ja veden laatu. Talousvesikaivojen vedenpinnan korkeutta ja veden laatua on seurattava vuosittain ympäristöviraston erikseen antamien

9 ohjeiden mukaisesti. Ennen ensimmäistä näytteenottoa luvan saajan on oltava yhteydessä Porin kaupungin ympäristövirastoon. 7. Ottamistoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu vesistön ja maaperän pilaantumista tai sen vaaraa. Ottamisalueella ei saa säilyttää öljytuotteita lukuun ottamatta ottamistoiminnassa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttämiä poltto- ja voiteluaineita. Polttonestesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on varustettava suoja-altaalla, jonka tilavuus on sama kuin kerrallaan varastoitavien nesteiden enimmäismäärä. Koneiden ja laitteiden tankkaus-, huolto- ja säilytyspaikat on suojattava asianmukaisella tavalla. Ottamisalueelle tulee varata imeytysmateriaalia (esim. turvetta) öljy- ja polttoainevuotojen varalta. Alueella ei saa polttaa jätteitä eikä sinne saa haudata jätteitä. Mahdollinen romutavara on viivytyksettä poistettava alueelta asianmukaiseen käsittelyyn. 8. Päivittänen toiminta-aika on arkisin (ma-pe) klo Kiviaineksen poraus-, räjäytys-, louhinta- ja murskaustyöhön liittyvät määräykset (myös toiminta-ajat) käsitellään samanaikaisesti vireillä olevassa ympäristöluvassa, joka koskee Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n kivenlouhimoa ja murskausasemaa Porin kaupungin Söörmarkussa tiloilla Rajala RN:o 1:183, Tervakangas RN:o 1:213 ja Alakerinkorpi ma RN:o 26:1. 9. Toiminnanharjoittajan on varoitettava jyrkistä luiskista erillisillä työmaa-aidoilla tai vastaavanlaisilla muilla näkyvillä esteillä ja varoitusmerkeillä. 10. Ottaminen on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan siten, että kunkin ottamisalueen jäljet voidaan siistiä ottamisen jälkeen. Ottoalueen jyrkät rikkonaiset seinämät tulee loiventaa rinteiksi, joiden pääasiallinen luiskakaltevuus on 1:2 tai loivempi. 11. Maa-ainesten ottamisluvan saamisen jälkeen varsinainen maaainesten ottaminen voidaan aloittaa aloituskatselmuksen jälkeen. Aloituskatselmuksen ajankohdasta on sovittava valvontaviranomaisen ts. Porin kaupungin ympäristöviraston kanssa. Aloituskatselmuksessa tarkastetaan, että ottamisalue on asianmukaisesti merkitty ja valvonnan kannalta välttämättömät asiat esim. kiintopisteet ovat lupaehtojen mukaiset. 12. Otetun aineksen määrästä on pidettävä kirjaa ja kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Porin kaupungin ympäristöviranomaiselle.

10 Ratkaisun perustelut Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Ottamistoiminnasta ei aiheudu MAL 3 :n tarkoittamaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jotka rajoittaisivat ainesten ottamista alueelta. Koska ottaminen ja sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa MAL 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, on lupa MAL 6 :n mukaan myönnettävä. Luonnonsuojelulain 49 :n mukaisesti luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin kuuluvan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Rajala RN:o 1:183 länsiosassa havaitun liito-oravan reviiri on suojeltu luonnonsuojelulain 49 :n mukaan. Tämän takia luvan hakija on esittänyt lupahakemuksen muutoksen, jossa alueella tehdyn liitooravaselvityksen perusteella suunnitellusta ottoalueesta on rajattu pois pinta-alaltaan runsaan hehtaarin kokoinen alue liito-oravan elinpiiriksi. Reviirin rajauksessa on huomioitu reviirin ympärille jäävä noin 15 metrin vyöhyke, joka suojaa reviirin uloimpia puita, etteivät ne kaadu myrskyssä tai vaurioidu maa-aineksen oton yhteydessä. Muutetun lupahakemuksen mukaisella ottamisalueella ei ole tehty havaintoja liito-oravasta. Luontokartoittajan selvityksen mukaan voidaan olettaa, että liito-oravan kulkureitti toisille elinpiireiksi sopiville metsäalueille ei kulje suunnitellun ottamisalueen kautta. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon MAL 11, hakemuksen johdosta annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä hakijan antama vastine. Maa-aineslain 10 :n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään pääsääntöisesti enintään 10 vuodeksi. Ympäristöministeriön julkaiseman Maa-ainesten kestävä käyttö oppaan suosituksen mukaan kalliolouhoksen ja asutuksen väliin tulisi jättää vähintään metrin suojavyöhyke. Ympäristöministeriön suosituksen, lausunnot, muistutukset ja mielipiteet huomioiden lautakunta katsoo, että kiviaineksen ottotoiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia asutukselle voidaan vähentää suojaetäisyyttä lisäämällä. Lautakunta katsoo, että määräys on kohtuullinen ottaen huomioon melko tiiviin asutuksen läheisyys ja alueella jo ennestään toimivien muiden kalliokiviaineksen ottamispaikkojen ja suunnitellun ottamispaikan aiheuttamat yhteishaittavaikutukset asutukselle. Määräyksestä ei katsota aiheutuvan luvan saajalle sellaista vahinkoa tai haittaa, jota on pidettävä hankkeen laajuuteen tai hänen saamaansa hyötyy nähden kohtuuttomana. (lupamääräys 2)

11 Kaivualueen merkitseminen maastoon, korkeuskiintopisteiden sijoittaminen alueelle sekä kirjanpito otetusta aineksesta ovat välttämättömiä asioita valvonnan kannalta, sillä kaivualueella suoritetaan vuosittain valvontaa, jossa seurataan ottamissyvyyttä sekä kaivuun etenemistä. (lupamääräykset 3, 4 ja 12) Luvan hakijan on selvitettävä ja tutkittava ottamisalueen läheisyydessä sijaitsevat talousvesikaivot. Sekä toiminnanharjoittajan että kaivon omistajan edun kannalta on tärkeää, että ennen kaivutoiminnan aloittamista ja kaivutoiminnan aikana talousvesikaivoista tutkitaan vesinäytteet ja pohjaveden tasoa seurataan ottoalueen pohjavesikaivoista. Toiminnan mahdollisesti aiheuttamat muutokset ja vaikutukset pohjavedessä selviävät seurannassa. Vesinäytteet on otettava ja tutkittava ympäristöviraston ohjeiden mukaisesti, jotta näytteet ovat edustavia ja luotettavia. (lupamääräykset 5 ja 6) Toimintaa on harjoitettava siten, ettei se aiheuta ympäristön roskaantumista, pilaantumista tai sen vaaraa. (lupamääräys 7) Kiviaineksen poraus-, räjäytys-, louhinta- ja murskaustyöhön liittyvät toiminta-ajat käsitellään samanaikaisesti vireillä olevassa ympäristöluvassa. Tämän luvan lupamääräys koskee muuta maaaineksen ottamiseen liittyvää toimintaa kuten esim. pintamaiden kuorinta sekä kiviaineksen lastaus ja kuljetus. Toiminta-aikaa määrättäessä on otettu huomioon asutuksen läheisyys, toiminnan vaikutukset asumisviihtyvyyteen sekä alueen virkistyskäyttöön. (lupamääräys 8) Toiminta-alueen läheisyydessä on mm Isosuon metsätie, jota käyttävät sekä alueen metsänhoitajat että asukkaat. Metsäalueilla kulkevat myös esim. marjastajat, sienestäjät ja suunnistajat. Vaaratilanteiden välttämiseksi on toiminta-alueen jyrkkien luiskien reunoille sijoitettava riittävän näkyvät esteet. Turvallisuussyistä rikkonaiset kallioseinämät tulee pengertää tai loiventaa rinteiksi. (lupamääräykset 9 ja 10) Vakuus Maa-aineslain 21 :n 1 momentin mukaan ainesten ottaminen voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Ennen ottamisen aloittamista hakijan on annettava Porin kaupungille MAL 12 :n mukainen pankkitakaus jälki- ja kunnostustöiden suorittamisesta. Vakuus on voimassa siihen asti, kunnes ottamistoiminta on päättynyt ja Porin kaupungin ympäristövirasto on hyväksynyt loppukatselmuksessa jälkihoitotoimenpiteet tehdyiksi. Määrätyn vakuuden perustelu MAL 12 :n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 :n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuuden määrän määrittämisessä on käytetty ympäristöministeriön vuonna 2009 antamaa ohjetta, jonka mukaan louhosten ja louhimoiden

12 jälkihoitokustannuksien voidaan karkeasti arvioida olevan vuoden 2008 hintatason mukaan /ha. Luvan voimassaolo Lupa on voimassa saakka. Tarkastusmaksut Ottamissuunnitelman tarkastusmaksu on euroa, joka peritään Porin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän Porin kaupungin ympäristöviraston taksan mukaisesti. Asianomaisten kuulemiskulut Porin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän Porin kaupungin ympäristöviraston taksan mukaisesti lupahakemuksen vireille tulosta ja päätöksen kuuluttamisesta Satakunnan Kansassa aiheutuneet todelliset kustannukset peritään luvan hakijalta. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) Maa-ainesasetus (926/2005) Luonnonsuojelulaki (1096/1996) VNA kaivannaisjätteistä (379/2008) Jätelaki (1072/1993) Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Jäljennös päätöksestä Varsinais-Suomen ELY-keskus Talouspalvelut Mika Mäkinen Mirja Nummi Toukarin kiinteistöyhdistys ry Päätöskuulutus Rajanaapurit Ilmoittaminen kunnassa Lupapäätöksestä ja sen julkipanosta ilmoitetaan Porin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Satakunnan Kansassa. Muutoksenhaku Tähän muutokseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallintooikeuteen maa-aineslain 20 :n mukaisesti. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. Lisätietojen antaja: ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski, ympäristövirasto,

13 puh Keskustelun kuluessa Maaret Anoschkin ehdotti Irma Anttilan ja Juho Solalan kannattamana hakemuksen hylkäämistä. Keskustelun jälkeen suoritettiin kättennostoäänestys esityslistalla olevan päätösehdotuksen ja Maaret Anoschkin:n ehdotuksen välillä, missä äänestyksessä esityslistalla olevaa päätösehdotusta kannattivat Tapio Meri, Leena Astala, Paula Kangas, Mika Tuovinen, Henri Vuorilehto, Anne Jakonen, Seija Simula, Raija Koskiranta ja Jarno Joensuu. Maaret Anoschkin:n ehdotusta kannattivat Irma Anttila ja Juho Solala PÄÄTÖS: Ympäristölautakunta päätti äänin 9 3 hyväksyä esittelijän päätösehdotuksen.

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara MAA-AINESLUPAHAKEMUS, OLAVI JA MARKETTA MÄKIVAARA Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Rasti RN:o 1:445 ja Franssila RN:o 1:406. Ottamisalueen pinta-ala on

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Tuomas Hannula hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Preiviikissä sijaitsevilta tiloilta Metsä-

Lisätiedot

Hakija Kuljetus Mäkivaara Oy Haavikkotie 16, 28540 Pori

Hakija Kuljetus Mäkivaara Oy Haavikkotie 16, 28540 Pori MAA-AINESLUPAHAKEMUS, KULJETUS MÄKIVAARA OY Hakija Kuljetus Mäkivaara Oy Haavikkotie 16, 28540 Pori Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Kalliorinne 1:183, Korpilaakso 2:196 ja Gislö 2:552. Ottamisalueen

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja moreenin ottamista Porin

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.2.2014 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta.

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Kunnanhallitus 100 31.03.2014 Maa-ainesten ottamislupa/arto Kangas 3403/11.114/2014 KHALL 100 Hakija: Arto Kangas, Hautakankaantie 66 B, 92450 Luohua puh. 040 7156 823 Maanomistaja: hakija Toiminta, jolle

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1720/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1720/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 59 Asianro 1720/10.03.00.02/2015 Päätös maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Veikko Raivio, Tyyrinmäen kylä, Markunmäki 778-426-8-5 (lainhuudattamaton määräala

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet: ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 23.4.2014 30 Kokousaika Keskiviikko 23.04.2014 klo 19.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

Maa-ainesten oton sääntely

Maa-ainesten oton sääntely Maa-ainesten oton sääntely Maa-aineslain soveltamisala ja tavoite (1 ja 1a ) kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen (tulkitaan laveasti) ottaminen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri Rakennuslautakunta 28 04.12.2014 Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri 174/11.03.07/2014 Rakla 28 Mauri Männistön maa-aineslupaa tilalta Louhelo RN:o 16:1

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2476/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2476/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 36 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2476/11.01.00/2014

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa 1.1.2017 alkaen Yleiset maksuperusteet hyväksytty Siilinjärven kunnanvaltuustossa 12.12.2016 Maksut hyväksytty Siilinjärven

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 129 26.06.2013 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a

Lisätiedot

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA Honkikankankaan kallioalue

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja.

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 11 27.01.2016 Maa-aineslupa, Nykänen Jyrki YMPTEKLT 11 225/10 03 00/2015 Ympäristötarkastaja Hakija Jyrki Nykänen Kekkolantie 2 88490 Pohjavaara Asian vireilletulo Hakemus

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: KAJAANIN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

27 25.06.2015. Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Pohjois-Iin kylään, hakijana on Kari Mustonen Oy

27 25.06.2015. Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Pohjois-Iin kylään, hakijana on Kari Mustonen Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 27 25.06.2015 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Pohjois-Iin kylään, hakijana on Kari Mustonen Oy OULYMP 27 HAKIJA Kari Mustonen Oy Honkalantie 2 91100 Ii VALMISTELIJA Raimo

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015 Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen Pornaisten kunta, kiinteistöt 611-405-1-37, 611-405-1-34, 611-405-1-39, 611-405-1-40 ja 611-405-1-43 Toiminta Hakija Kallion louhita, louheen murskaus sekä maiden

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola Siikajoen kunnanhallitus Lupapäätöksen julkipanopäivä Lupapäätöksen antopäivä...... MAA-AINESTEN OTTOMISLUPA / TIMO POHJOLA Hakija: Timo Pohjola, Koskenkankaantie 381 C, 92400 Ruukki puh. 040-5331063 Maanomistaja:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015

Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015 Äänekosken kaupunki MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015 Pvm 24.6.2015 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2015 ASIA Maa-aineslain (555/1981)

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta. 17.01.2013 liite nro 1

Teknisten palveluiden lautakunta. 17.01.2013 liite nro 1 Teknisten palveluiden lautakunta 17.01.2013 liite nro 1 Teknisten palveluiden lautakunta Kannuksen kaupunki Asematie 1 69100 KANNUS MAA-AINESLUPA / Kannuksen Kuljetus Oy Asia: Valmistelija: Päättäjä: Päätöspäivä:

Lisätiedot

Luvan hakija Kuljetus Mäkivaara Oy Haavikkotie 16, Pori

Luvan hakija Kuljetus Mäkivaara Oy Haavikkotie 16, Pori MAA-AINESLUPAHAKEMUS, KULJETUS MÄKIVAARA OY - - - Merkitään, että tämä asia siirrettiin ympäristösuunnittelija Seppo Salosen esittelyihin. Seppo Salonen teki asiassa listalla olevan mukaisen ehdotuksen.

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 17.6 on esille laitettu kuulutus jonka aihe on: Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, jotka

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.2.2015 23 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015

Lisätiedot