MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY"

Transkriptio

1 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja moreenin ottamista Porin kaupungin Söörmarkun tiloilta Rajala RN:o 1:183, Tervakangas RN:o 1:213 ja Alakerinkorpi RN:o 26:1. Hakemuksen mukaan tiloilta otetaan 10 vuoden aikana yhteensä k-m 3 kiviainesta. Ympäristölautakunta myönsi Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:lle maa-ainesluvan , joka koski kiviaineksen ottamista yllä mainituilla tiloilla. Päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, joka kumosi antamallaan päätöksellä ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että maa-ainesluvan lupamääräyksissä tulee huomioida myös maa-ainesten ottamiseen kuuluvien toimintojen kuten porauksen, räjäytysten sekä louhinnan toiminta-ajat. Lautakunta viittasi maa-ainesluvassa näiltä osin kyseessä olevaan toimintaan koskevaan ympäristölupaan, joka ei kuitenkaan ole lainvoimainen. Lisäksi hallinto-oikeus totesi, että luvassa ei ole arvioitu tarvetta asettaa määräyksiä tärinän johdosta eikä tätä koskevia toimenpiteitä sisälly myöskään ottamissuunnitelmaan. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie Harjavalta Ottamisalue Porin kaupungin Söörmarkku tilat Rajala 1:183, Tervakangas 1:213 ja Alakerinkorpi 26:1 (määräala). Ottamisalueen pinta-ala on yhteensä noin 16,56 ha ja kaivualueen pinta-ala on noin 12,08 ha. Ottamismäärä ja -aika Ottamisen kokonaismääräksi esitetään yhteensä k-m 3 kiviainesta ja ottamissyvyydeksi keskimäärin kahdeksan metriä. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen Lupavelvollisuus määräytyy maa-aineslain 1 :n ja 4 :n perusteella. Porissa maaaineslain mukainen lupaviranomainen on Porin kaupungin ympäristölautakunta. Asian vireilletulo Hakemus on toimitettu Porin kaupungin ympäristövirastoon , jota täydennettiin ympäristöviraston pyynnöstä Hakija toimitti liito-oravaselvityksen ja muutti hakemusta ottamisalueen osalta. Turun hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen hakija täydensi hakemustaan tärinä- ja toiminta-aikaselvityksillä, jotka toimitettiin ympäristövirastoon Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat Ympäristöministeriön vahvistamassa Satakunnan maakuntakaavassa alue kuuluu kaupunkiseudun kehittämisvyöhykkeeseen. Suunnitellun ottamisalueen kaakkoispuolelle sijoittuu maa-ainesten ottoalue (EO2, kallion ottoalue). Muita merkintöjä alueelle ei ole osoitettu. Alueella on vireillä Noormarkku-Toukari osayleiskaavahanke. Työssä laaditaan Noormarkun-Toukarin oikeusvaikutteinen osayleiskaava ja siihen liittyvät selvitykset. Luonnos kaavasta on ollut nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksessa alue on merkitty maankamaran ainesten ottoalueeksi (EO). Natura 2000 alue sijaitsee suunnitellusta ottamisalueesta noin kilometrin etäisyydellä. Lähin suojelualue S-merkinnällä varustettu kohden on Toukarin kallioalue (S-392), joka sijaitsee eteläsuunnassa noin 550 metrin päässä suunnittelualueesta. Pirunpesän (SL-164) suojelukohde sijaitsee runsaan kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

2 Toiminnan kuvaus Suunnitelman mukaan jalostettavaksi otettavan maa-aineksen määrä on 10 vuoden aikana noin k-m 3, josta kalliota on k-m 3 ja moreenia k-m 3. Ympäristövirastoon toimitetussa lisäselvityksessä on esitetty, että päivittäinen toiminta-aika on arkisin (ma-pe) klo Kiviaineksen louhinnan yhteydessä tehtävät räjäytystyöt tehdään arkisin klo välisenä aikana. Vaiheessa I kiviaineksen poraus- ja louhintatyö sekä rikotus tehdään arkisin klo välisenä aikana ja murskaus klo välisenä aikana. Vaiheessa II kiviaineksen poraus- ja louhintatyö sekä rikotus ja murskaus tehdään klo välisenä aikana. Ottamisalue on jaettu kahteen ottamisvaiheeseen ja kaivutyö aloitetaan I-vaiheen alueesta, joka sijaitsee ottoalueen itäosassa ja etenee kohti lounaissuuntaa. Ottamisalueelle sijoitetaan murskaamon ja muut kiviaineksen jalostuksessa käytettävät koneet ja laitteet, työkoneiden ja laitteiden säilytysalue, murskeen varastointialue, sosiaalitilat ja alueelle muodostuvan jätteen keräyspiste. Lupakauden alussa murskaamo sijoitetaan ottamisalueen itäosaan. Murskaamo- ja muut toiminnot siirretään louhosalueella ottamisen etenemisen mukaan. Pintamaiden läjitysalue sijoitetaan kummassakin kaivuvaiheessa asutuksen puoleiselle alueelle. Murskeen varastointialue sijaitsee ottamisalueen itäosassa. Louhinta ulotetaan alimmillaan tasolle +8,0 (pohjavedenpinta P1 +13,86 ja P2 +18,00). Naapuritilojen rajoja ja Isosuon metsätietä vasten jätetään vähintään 10 metrin koskematon suoja-alue. Louhintaa ei uloteta 20 metriä lähemmäksi tilojen rajoja. Liikenne Alueelle muodostetaan tieyhteys valtatielle (vt 8) Isosuon metsätietä pitkin ja edelleen metsätieltä Kiimakallion pohjoispuolitse Kiimakalliolta valtatielle johtavaa tietä pitkin (Lasitie). Teiden ja alueiden käytöstä sovitaan niiden hallinnoinnista vastaavien tahojen kanssa. Ottamisalue ja sen ympäristö Kiviaineksen ottamisalue sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä valtatien (vt 8) länsipuolella. Suunnitelma koskee tiloja Rajala 1:183, Tervakangas 1:213 sekä tilan Alakerinkorpi 26:1 määräalaa, joista luvan hakija on tehnyt esisopimukset kiinteistöjen kaupasta omistajien kanssa. Suunniteltu ottamisalue on suurimmalta osaltaan peitteistä kalliota, jonka matalissa painanteissa on soistuneita alueita. Ottamisalue lähiympäristöineen on havupuuvaltaista metsämaata. Suunniteltu ottamisalue on metsätalouskäytössä. Alueen ympärillä olevat tilat ovat myös metsätalouskäytössä ja osin asuinkäytössä. Suunnittelualueen kaakkoispuolella noin 500 metrin etäisyydellä on Porin kaupungin kalliokiviaineksen ottamisalue, noin 800 metrin päässä on Destian alue ja noin kahden kilometrin päässä sijaitsee Lemminkäisen kalliokiviaineksen ottamispaikka. Kaikilla kolmella ottamisalueella on voimassa olevat maa-aineksen ottamislupa ja ympäristölupa murskaamon sijoittamiselle alueelle. Liito-oravaselvitys Luontopalvelu Kraakku suoritti suunnitellulla ottamisalueella liitooravaselvityksen. Rajala RN:o 1:183 alueen länsiosa on varttunutta kuusimetsää, jossa kasvaa myös useita isoja haapoja. Tältä alueelta löytyi liito-oravan papanoita useiden haapojen ja isojen kuusien alta. Alueella on kaksi isoa kolohaapaa, joiden alla on runsaasti papanoita. Näitä koloja liito-orava pitää pesäpaikkoinaan. Tämän alueen eteläpuolella olevalta tilalta Outila RN:o 1:57 (ei ole suunniteltua ottoaluetta) löytyi yhden haavan alta muutama papana. Puuttomat hakkuuaukeat ja nuoret tiheät taimikot ovat liito-oravalle käyttökelvottomia alueita ja Rajala RN:o 1:183 tilan itäosa on sekä nuorta koivu- että mäntytaimikkoa. Alakerinkorpi RN:o 2:61 on puutonta hakkuuaukkoa. Tämän länsipuolella on nuorta metsää, jonne on jätetty isoja haapoja. Näiden haapojen alta ei löytynyt liito-oravan papanoita eikä myöskään suunnitellun maa-aineksen ottamisalueen ulkopuolella olevien alueiden (Einola 42:0, Alakerinkorpi 2:61)

3 varttuneiden haapojen ja isojen kuusien alta. Tervakangas RN:o 1:213 (II vaihe) on pääosin kallioista mäntymetsää ja nuorta kuusikkoa, näiltä alueilta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta. Liito-oravan papanoita ei löytynyt muualta kuin Rajala RN:o 1:183 länsiosasta ja Outila RN:o 1:157 tilan yhden haavan alta (karttaan merkitty), joten voidaan olettaa, että liito-oravan kulkureitti toisille elinpiireiksi sopiville metsäalueille kulkee Outila RN:o 1:157 kautta ja tämä on otettava huomioon suunniteltaessa esim. metsähoidollisia toimenpiteitä. Pinta- ja pohjavesiolosuhteet Ottamisalueen pintavedet purkautuvat laskeutusaltaan kautta ojia pitkin luoteeseen. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjavedenkorkeus on mitattu vuoden 2010 tammikuussa poraamalla avokallioon 76 mm reiät noin 14 metrin syvyyteen, jotka ovat 2-4 metriä ottotason alapuolella. Mittauksessa pohjavedenpinta oli tutkimuspisteessä P1 +13,86 ja mittauspisteessä P2 +18,00 (lopullinen kaivutaso +8). Vesikaivot ovat kartoitettu noin kilometrin etäisyydelle ottamisalueen reunasta mitattuna. Lähimmät kaivot sijaitsevat suunnitelman mukaan ottamisalueen lounaispuolella. Viiden eri kiinteistön vesikaivoista on mitattu kaivon kannenkorkeus ja vesipinnan korkeus, mittaustulokset ovat esitetty kaivokorteissa. Häiriintyvät kohteet Ottamisalueen lounaispuolella Lyttyläntien varrella on tiivistä asutusta. Kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta sijaitsee noin 30 asuinkiinteistöä. Hakemuksessa esitetyn kaivualueen lounaisreunasta lähimpään asuinkäytössä olevaan rakennukseen on matkaa noin 300 metriä ja toiminta-alueen reunasta noin 230 metriä. Tärinä Ympäristövirastoon toimitetun tärinäselvityksen mukaan kohteen louhinta aloitetaan räjäytystärinän kannalta edullisesta paikasta, sillä etäisyys aloituspaikasta lähimpiin asuinrakennuksiin on yli 1000 metriä. Alkuvaiheen räjäytysten aikana tehtävien tärinämittauksien perusteella voidaan arvioida syntyvän tärinän voimakkuutta työn edetessä lähemmäs asuinrakennuksia. Ja täten hallita tärinää siten, että vaurioita ympäristölle ei synny. Toimenpiteitä tärinän pienentämiseksi voidaan tehdä (esim. kenttäkoon pienentäminen), mikäli se on tärinämittaustulosten perusteella tarpeellista. Ympäristön suojelemiseksi ennen louhintatöitä suoritetaan lähimpien rakennuksien katselmukset. Lisäksi ensimmäisten räjäytysten aikana tehdään tärinämittauksia. Tulosten perusteella arvioidaan lisätärinämittausten tarpeellisuus. Louhintatyön suorittajan velvollisuus ja mahdollisuus on suunnitella räjäytykset siten, että ympäristöön ei aiheudu kohtuutonta haittaa ja rakennuksille vaurioita. Melu Toiminnassa syntyy melua kallion louhinnasta, kiviaineksen murskaamisesta, kuormauksesta sekä kuljetuksesta. Toiminnasta tehdyn laskennallisen meluselvityksen mukaan toiminnan aiheuttama päiväajan (klo 7-22) keskiäänitaso on kaikissa laskentatilanteissa lomakiinteistöillä ja luonnonsuojelualueilla alle 40 db ja asuinkiinteistöillä alle 50 db. Meluselvityksessä murskauslaitos sijaitsee toiminnan aloitusvaiheen mukaisesti Rajalan kiinteistöllä. Toiminnasta aiheutuvaa melua vaimennetaan ja ehkäistään murskaamon ja muiden melua aiheuttavien laitteiden, työmaateiden sekä pintamaiden ja kiviaineskasojen sijoittelulla, käyttämällä kotelointeja sekä tarvittaessa meluestein. Pöly Toiminnasta aiheutuvia pölyhaittoja ehkäistään ja vähennetään mm. kiviaineksen kastelulla, kiviaineskasojen sijoittelulla, pitämällä kiviaineksen putoamiskorkeu-

4 det riittävän pieninä, leviämisestein, tuulisuojin ja koteloinnein sekä työmaateiden pölynsidonnalla tai päällystämisellä. Kaivannaisjäte Ottamistoiminnassa syntyvät pintamaat varastoidaan alueella ja käytetään ottamisalueen maisemointiin. Kannot ja hakkuujätteet kuljetetaan muualle hyödynnettäväksi. Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset käytetään ottamisalueen maisemointiin. Lopputilanne Kaivualueen reunaluiskat loivennetaan 1:2 tai loivemmiksi. Ottamistoiminnan päätyttyä louhosalueen annetaan täyttyä vedellä. Louhosalueen ulkopuolisia maisemointitoimenpiteitä tehdään mahdollisimman paljon jo ottamistoiminnan aikana niillä alueilla, joilla se on tarkoituksenmukaista kun otetaan huomioon työtekniset seikat ja ottamisen yleisjärjestelyt. Ottamistoiminnan päättymisen jälkeen alue jää osin virkistys- ja osin metsätalouskäyttöön. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Porin kaupungin ympäristölautakunta on tiedottanut täydennetyn hakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla lupahakemuksesta Porin kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Satakunnan Kansassa maa-aineslain 13 :n mukaisesti. Lisäksi hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kirjeillä lähialueen kiinteistöjä. Tarkastukset Alueella on suoritettu tarkastuskäynti Lausunto Ympäristövirasto on aiemman käsittelyn yhteydessä pyytänyt lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Museovirastolta sekä ympäristöviraston terveystarkastajalta. Asian uudelleen käsittelyn johdosta ei ole katsottu tarpeelliseksi pyytää uusia lausuntoja. Ympäristövirasto pyysi Varsinais-Suomen ELY:n ympäristö- ja luonnonvarat osastolta päätöstä hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeesta. ELY:n ratkaisu asiasta oli, että hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä annetun lain mukaista arviointimenettelyä. Perusteluna esitetään, että suunniteltu maa-ainesten ottohanke ei kokonaisuudessaan arvioiden sen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne huomioon ottaen toteutuessaan aiheuta laajuudeltaan ja laadultaan YVA-laissa tarkoitettuja merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Ottamissuunnitelmasta pyydettiin lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Museovirastolta ja Porin kaupungin ympäristöviraston terveystarkastajalta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan käytettävissä olevien tietojen perusteella ottamisalueella tai sen läheisyydessä ei ole tehty liitooravahavaintoja eikä merikotkahavaintoja. Muista petolinnuista Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella ei ole tietoa. Käytettävissä olevien tietojen perusteella alueella ei ole erityisiä luonnon- tai maisemansuojelun kannalta arvokkaita kohteita. Ottamisalueen maisemointisuunnitelmassa ei ole selvitetty, miten louhos täyttyy vedellä ottamistoiminnan päätyttyä. Lupaharkinnan yhteydessä tulisi ELYkeskuksen mukaan ottaa huomioon ainakin seuraavaa: - Ottamisalueen läheisyydessä olevien talousvesikaivojen vedenpinnan tasoa tai vesimäärää sekä veden laatua on seurattava ja seuranta aloitettava ennen louhinnan aloittamista.

5 - Ottamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, että maa- ja kallioperään tai pohjaveteen ei pääse öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita. Satakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että Satakunnan seutukaavan 5 aluevaraukset eivät ole esteenä maa-ainesluvan myöntämiselle hakemusta koskevalle maaainesten ottamisalueelle. Kyseessä on mittavaksi suunniteltu pitkäkestoinen ottamishanke. Ottamissuunnitelman mukaan lähin asuinrakennus on noin 230 metrin etäisyydellä ottamisalueen reunasta lounaaseen. Satakuntaliiton käsityksen mukaan asutuksen läheisyyden vuoksi ottamistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisen häiriön leviämisen osalta tuleekin kiinnittää erityistä huomiota (esim. ottamisen toimintaajat). Museoviraston lausunnon mukaan heidän käytettävissään olevien tietojen perusteella muinaismuistolain (295/63) tarkoittamia ja rauhoittamia kiinteistä muinaisjäännöksiä ei ko. alueelta tunneta. Näin ollen Museovirastolla ei ole asian johdosta huomautettavaa. Museovirasto haluaa kuitenkin korostaa, että entisen Noormarkun kunnan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi on vanhentunut, eikä vastaa enää nykyajan vaatimuksia. Tämän johdosta Museovirasto tulee tekemään keväällä 2010 lumien sulettua paikalla maastotarkastuksen. Mikäli tässä yhteydessä löydetään ennestään tuntemattomia kohteita, tullaan asiasta ilmoittamaan kaupungille välittömästi. Terveystarkastajan lausunnon mukaan mm. polttoainesäiliön tulee olla kaksoisvaippasäiliö. Mikäli tapahtuu polttoainevuotoja (esim. täyttöletkusta), tulee vuotanut polttoaine imeyttää turpeeseen. Kaivovesinäytteistä tulee ympäristövirastoon toimittaa ennen ensimmäistä näytteenottoa luettelo kaivovesistä tehtävistä analyyseistä, analysoinnit tekevän laboratorion yhteystiedot ja tiedot näytteenottajasta. MUISTUTUKSET, MIELIPITEET JA HAKIJAN VASTINEET Muistutukset ja mielipiteet / 2010 Ympäristövirastoon toimitettiin vuonna 2010 vireille tulleen hakemuksen johdosta määräaikaan mennessä yhteensä seitsemän muistutusta, joista on tehty seuraava yhteenveto: Toukarin kiinteistöyhdistys ry esittää muistutuksessaan, että alueelle ollaan tekemässä osayleiskaavaa, ja että hankkeen hyväksyminen tulisi olennaisesti vaikeuttamaan osayleiskaavan laatimista suhteessa muihin mahdollisiin alueen käyttötarkoituksiin, kuten virkistyskäyttö. Yhdistyksen mukaan uusi hanke tulee hajauttamaan kivenlouhintatoimintaa alueella ja moninkertaistamaan toteutuneet haitat kuten talojen voimakkaan tärinän räjäytysten yhteydessä, räjäytysten yhteydessä alueen ulkopuolelle lentävät kivet sekä toistuvan metelin. Muistutuksen mukaan hankkeesta koituvia haittoja ovat ulkoilu-, marjastus-, sienestysalueiden väheneminen, tärinä- ja meluhaitat, pölyhaitat, lapsille aiheutuvat pelkotilat sekä edellä mainituista syistä johtuvat terveyshaitat. Lisäksi muistutuksessa huomautetaan, että kivenlouhinnasta aiheutuu taloudellisia haittoja heikentäessään Toukarin alueen vetovoimaa ja sitä kautta alentaen kiinteistöjen arvoa, metsän arvon alentumista sekä mahdollista maanviljelyedellytysten heikentymistä. Yhdistys pyytää selvittämään, mikä on louhinnasta aiheutuva haitta alueella sijaitsevalle luonnonsuojelualueelle sekä alueen eläimistölle. Yhdistys asukkaiden edustajana vastustaa hakemusten hyväksymistä. Muistutuksessa A, jonka on allekirjoittanut 46 henkilöä, vaaditaan hakemuksia evättäviksi. Muistutuksen mukaan toiminnasta aiheutuva melu aiheuttaa kohtuutonta rasitusta viihtyisyys- ja terveyshaittoina alueen vakituisille asukkaille. Lisäksi muistutuksessa viitataan toiminnan aiheuttamaan tärinään ja kiintoaineksen kulkeutumiseen sekä pölynä että hulevesien mukana aiheuttaen haittoja muun muassa maanviljelykselle.

6 Muistutuksessa B, jonka on allekirjoittanut 19 henkilöä, vastustetaan hanketta ja vaaditaan tärinä ja melumittauksia sekä tiedotusta räjäytysten ajankohdista. Muistutuksen mukaan alueen hyvät marjastus-, sienestys- sekä lintujen pesimäalueet tuhoutuvat hankkeen toteutuessa. C yhdessä kolmen asiakumppaninsa kanssa vastustaa lupien myöntämistä hankkeelle, koska toiminta haittaisi muistutuksen tekijöiden elämää ja vaikuttaisi asunnon jälleenmyyntiarvoon. D yhdessä kolmen asiakumppaninsa kanssa esittävät, että alueella jo olevat kalliokiviaineksen ottoalueet riittävät Porin ja ympäristökuntien tarpeisiin. Muistutuksessa edellytetään, että lupaehdoissa määrätään liikenteen ohjaamista Kiimakallion alueen kautta valtatielle 8, toiminta-ajoiksi räjäytysten osalta arkipäivisin klo 8-16 ja kiviaineksen murskaamisen osalta arkipäivisin klo 7-21 sekä räjäytysten rajoittamista joulu-huhtikuun väliseen aikaan alueen muun käytön ja lintujen pesimäalueiden vuoksi. E ja F vastustavat hanketta, koska louhinta-alueet ovat liian lähellä asutuksia ja monimuotoisen luonnon keskellä. Muistutuksen mukaan alueella on hyvin monimuotoinen eläimistö, joka häviää seudulta. Muistutuksessa esitetään, että alueella pesii liito-orava. G ja H vastustavat hanketta, koska heidän kiinteistöllään on tapahtunut Kiimakallion räjäytysten aiheuttama vesivahinko. Nyt kyseessä oleva louhinta-alue on paljon lähempänä, ja muistutuksessa pelätään toiminnan vaikutuksia muun muassa porakaivoon, jota on tarkoitus käyttää maalämmön tuottamiseen. Lisäksi muistutuksessa viitataan toiminnasta aiheutuviin melu- ja pölyhaittoihin sekä Kokemäenjoen suiston Natura-alueeseen ja Pirunpesien suojelualueeseen. Hakijan vastine / 2010 Luvan hakija toteaa saapuneessa vastineessaan mm. seuraavaa. Lausunnoissa ja muistutuksissa ei ole tuotu esille mitään sellaista, mikä ei olisi ollut hakijan tiedossa suunnittelutyön aikana. Lupahakemuksista annetut lausunnot ovat hankkeelle myönteiset. Muistutuksissa esitetyt kannanotot ovat samankaltaisia kuten yleensäkin kalliokiviainesten ottamishankkeita vastustettaessa. Lupahakemuksiin, lupahakemuksista annettuihin lausuntoihin ja Varsinais-Suomen ely-keskuksen Porin kaupungin ympäristöviraston pyynnöstä antamaan päätökseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta hankkeeseen viitaten hakija katsoo, että hakemusten mukaisten lupien myöntämiseen ei ole lakiin perustuvaa estettä. Varsinais-Suomen ely-keskuksen lausuntoon liittyen Louhosalueella on tammikuussa 2010 tehty pohjavedenpinnan selvittämiseksi tutkimus, jonka tulokset on ilmoitettu lupaviranomaiselle. Ottamisalueen läheisyydessä olevien talousvesikaivojen vedenpinnan ja vedenlaadun säännöllinen seuranta aloitetaan ennen louhinnan aloittamista. Lupaviranomaiselle on toimitettu laskennallinen meluselvitys, jonka mukaan valtioneuvoston päätöksen ohjearvot eivät ylity. Muutetussa ottamissuunnitelmassa etäisyys louhosalueesta (kaivualue) lähimpään häiriintyvään kohteeseen on noin 300 metriä. Satakuntaliiton lausuntoon liittyen Ottamistoiminnan suunnittelussa on otettu huomioon asutukselle aiheutuvan haitan minimointi mm. niin, että ottaminen aloitetaan mahdollisimman kaukaa asutuksesta, I-vaiheen pintamaiden läjitysalue, kuten myös II-vaiheen läjitysalue, muodostetaan ottamisalueen ja asutuksen väliin ja ottamistoiminta etenee ottorintauksen suojassa. Terveystarkastajan lausuntoon liittyen Toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston päätöksessä asetettuja ohjearvoja. Pölyn leviämistä ehkäistään lupahakemuksessa esitetyin tavoin. Aloitusvaiheessa ei ole syytä rajoittaa toimintaa murskauksen osalta lauantaina eikä liikennöinnin

7 osalta lauantaina ja sunnuntaina kun otetaan huomioon I-vaiheen etäisyys asutukseen nähden. Muistutuksissa esitettyihin seikkoihin liittyen Toiminnalla ei ole mitään vaikutusta lähimpiin Natura-alueeseen tai muihin suojelualueisiin eikä muutetun ottamissuunnitelman alueella ole tehty liitooravahavaintoja. Muutetun ottamissuunnitelman mukainen louhosalue on noin 300 metrin etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Toiminnan I-vaihe on niin etäällä asutuksesta, että sen aikana ei ole tarpeen tehdä tärinä- eikä melumittauksia eikä ilmoittaa räjäytyksistä. Edellä mainittujen selvitysten tarve selvitetään II-vaiheeseen siirryttäessä. Muistutukset ja mielipiteet / 2012 Ympäristövirastoon toimitettiin vuonna 2012 täydennetyn hakemuksen johdosta määräaikaan mennessä neljä muistutusta, joista on tehty seuraava yhteenveto: Toukarin kiinteistöyhdistys ry:n kanta on, ettei maa-aineslupaa Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:lle tule myöntää. Yhdistys toteaa, että kivenlouhinnan sosiaalisista vaikutuksista ei ole edelleenkään laadittu arviota. Paikallisilta asukkailta ei ole asiaa kyselty, vaikka heillä on kokemuksia nykyisen kivenlouhinnan vaikutuksista (mm. tärinä, pölyhaitta, melu, lasten pelkotilat, terveyshaitat). Kyseisen maa-ainesluvan myöntäminen tulisi yhdistyksen mukaan olennaisesti vaikeuttamaan myös vireillä olevan osayleiskaavan laatimista suhteessa muihin mahdollisiin alueen käyttötarkoituksiin. Ympäristölautakunnan tulee lupahakemusta käsitellessään ottaa huomioon, että alueella on jo ennestään kivenlouhintaa ja huomioimaan, että uusi hanke hajauttaa toimintaa ja moninkertaistaa louhinnasta aiheutuvat haitat. Yhdistys painottaa, että kivenlouhinnasta aiheutuvat taloudelliset haitat ovat huomattavat ja selkeästi isommat kuin kivenlouhinnasta mahdollisesti koituvat työllisyyshyödyt. Toiminta heikentää Toukarin alueen vetovoimaa, mikä alentaa alueen kiinteistöjen arvoa sekä vaikeuttaa uusien asukkaiden saamista Toukarille. Muistutuksessa I, jonka on allekirjoittanut 11 henkilöä, vaaditaan, että ympäristölautakunta hylkää Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n maaaineslupahakemuksen. Perusteluinaan muistuttajat esittävät, että ottosuunnitelmaan on liitetty puutteellinen luontoselvitys, virheelliset ja vanhentuneet kartat, harhaanjohtava meluselvitys sekä sosiaalisten vaikutusten selvittäminen on jätetty tekemättä. Muistuttajat haluavat ympäristölautakunnan huomioivan melun vaikutuksen väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Suurena huolenaiheena on melun lisääntymisestä johtuvat häiriöt lasten kongnitiivisiin toimintoihin sekä vaikutukset uneen (ympäristöministeriön julkaisu 3/2007 Ympäristömelun vaikutukset). Muistuttajat ovat huolissaan myös tärinän vaikutuksista alueen lapsiin. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen muistuttajat toteavat, ettei maa-aineksen ottotoiminnan hyväksymisellä oteta huomioon ympäristönsuojelulain tavoitetta turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö sekä tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena. Lopuksi muistuttajien mielestä ympäristölautakunnan tulisi ottaa huomioon vireillä oleva Noormarkun-Toukarin osayleiskaavan laadinta, jossa maa-aineksen ottoalueen laajuutta ei ole vielä päätetty. Muistutuksessa J vastustetaan hanketta, koska lähin asuinrakennus sijaitsee vain metrin päässä louhosalueen rajasta. Maaperä louhinta-alueelta muistuttajien tonteille on lähes avointa kallion pintaa, jonka takia äänet kantautuvat asutuille tonteille. Toukarin alueen toiminnassa olevilta louhinta-alueilta kantautuvat äänet ja tärinä häiritsevät jo nykyisellään merkittävästi, vaikka etäisyyttä on metriä. Kiinteistöllä 1:179 on suunnitteilla lasten päivähoitotoimintaa, jota maa-aineksen ottotoiminnasta aiheutuva melu saattaa häiritä. Samalla kiinteistöllä sijaitsee talousvesikaivo, josta otetaan vettä talouskäyttöön kesäisin. Muistuttajat ovat hankkineet kiinteistön 1:212 asuinrakentamista varten, josta on louhosalueen rajalle etäisyyttä vain 150 metriä, joten muistuttajat toteavat kiinteistön arvon romahtaneen. Muistuttajat haluavat huomauttaa, että ovat vuonna

8 2005 ostaneet kiinteistön nimenomaan sen ympärillä olevan rauhallisen luonnon vuoksi. Muistutuksen K tekijä haluaa, että ympäristölautakunta punnitsee niitä taloudellisia seurauksia, joita luvan myöntäminen aiheuttaa Porin kaupungille ja veronmaksajille. Mikäli lautakunta myöntää maa-ainesluvan tulee sen perustella päätös ja vastata seuraaviin kysymyksiin: Miten louhintatoiminta hyödyntää taloudellisesti tai muuten Porin kaupunkia? Mikä työllistävä vaikutus toiminnalla on? Mitä vaikutuksia on toiminnasta aiheutuvasta liikenteen lisäyksestä tiestölle? Yhteenvetona muistuttaja toteaa, että Pori ei hankkeesta hyödy, mutta saa haittoja runsain mitoin. Hakijan vastine / 2012 Luvan hakija toteaa saapuneessa vastineessa, että muistutuksissa ja kannanotoissa ei ole tuotu esille mitään sellaista, mikä ei olisi ollut yhtiön ja suunnitelman laatijan tiedossa suunnittelutyön aikana. Lupahakemuksesta annetut lausunnot ovat hankkeelle myönteiset. Lupaviranomaisen tulee liittää lupaan Vaasan hallinto-oikeuden ympäristölupaasiassa antamassa päätöksessä Nro 11/0620/3 määrätyt toimintaaikarajat ja räjäytysten osalta lupamääräykset, jotka Vaasan hallinto-oikeus on katsonut edellä mainitussa päätöksessään toiminnan luonne ja vaikutusalue huomioon ottaen riittäviksi ja ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisiksi. Lähin asuinrakennus on noin 300 metrin etäisyydellä louhittavan alueen reunasta. Louhittavan alueen ja lähimpien asuinrakennusten väliin muodostetaan noin metriä leveälle ja noin 130 metriä pitkälle alueelle melu-/suojavalli louhinnan edettyä vaiheen II leikkauksen E-E kohdalle. Lupamääräyksiä harkittaessa on otettava huomioon maa-aineslain 11 4 momentti, jonka mukaan määräykset eivät saa aiheuttaa luvan saajalle sellaista vahinkoa ja haittaa, jota on pidettävä hankkeen laajuuteen ja hänen saamaansa hyötyyn nähden kohtuuttomana. Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja hakijan vastineet kokonaisuudessaan sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Yj:n ehdotus: Ottamisalue Ympäristölautakunnan ratkaisu Lautakunta päättää Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n Porin kaupungin Söörmarkussa sijaitseville tiloille Rajala 1:183, Tervakangas 1:213 ja Alakerinkorpi 26:1(määräala) esittämästä maa-aineslupahakemuksesta, että luvan myöntämiselle ei ole MAL 3 :ssä mainittuja esteitä. Lupa voidaan myöntää kiviaineksen (yht k-m 3 ) ottamiselle 10 vuodeksi. Lautakunta kuitenkin katsoo, ettei lupaa tule myöntää täysin hakemuksen mukaisesti, vaan seuraavin lupamääräyksin: 1. Ottamissuunnitelman mukainen ottamisalue on ha ja kaivualueen pinta-ala on 12,08 ha. Kokonaisottamismäärä on k-m 3 ja alin kaivutaso on + 8,00 m. 2. Kalliokiviaineksen ottotoiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia asutukselle voidaan vähentää siirtämällä II-vaiheen kaivualueen, Tervakangas-tilan RN:o 1:213 lounaisosan rajalinjaa hakemuksessa esitetyn piirustuksen (nro /1) leikkauksen C-C kohdalle. 3. Ottamisalue ja kaivualue on merkittävä maastoon selvästi erottuvin merkein (kepit, nauhat, tms.). 4. Ottamisalueelle on sijoitettava riittävä määrä korkeuskiintopisteitä, jotta ottamissyvyyttä voidaan toiminnan edetessä seurata.

9 5. Ottaminen on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan siten, että kunkin ottamisalueen jäljet voidaan siistiä ottamisen jälkeen. Ottoalueen jyrkät rikkonaiset seinämät tulee loiventaa rinteiksi, joiden pääasiallinen luiskakaltevuus on 1:2 tai loivempi. 6. Toiminta-alueen rajaus suhteessa luontokartoituksessa todettuun liito-oravan reviiriin on tarkastettava Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa ennen toiminnan aloittamista. Pohjaveden tarkkailu 7. Pohjaveden tasoa on seurattava vuosittain ottamisalueen pohjavesikaivoista. 8. Ennen kiviaineksen ottamisen aloittamista, tulee maa-aineksen ottoluvan haltijan tutkia kilometrin etäisyydellä sijaitsevien talousvesikaivojen vedenpinnan korkeus ja veden laatu. Talousvesikaivojen vedenpinnan korkeutta ja veden laatua on seurattava vuosittain ympäristöviraston erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Ennen ensimmäistä näytteenottoa luvan saajan on oltava yhteydessä Porin kaupungin ympäristövirastoon. Pintavesien käsittely 9. Alueella muodostuvat pintavedet on koottava yhteen hallitusti ja esikäsiteltävä vähintään selkeytysaltaassa tai muulla vastaavalla tavalla ennen niiden johtamista ojaan. Selkeytysaltaat on mitoitettava siten, että valumavesien viipymä altaassa on riittävä hienoaineksen laskeutumiseksi ja alueelta lähtevän hulevesivirtaaman tasaamiseksi. Toiminnanharjoittajan on esitettävä tarkennettu suunnitelma pintavesien johtamisesta ja käsittelytavasta Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen toiminnan aloittamista. Toiminta 10. Päivittäinen toiminta-aika on arkisin (ma-pe) arkipyhät poislukien klo Kiviaineksen louhinnan yhteydessä tehtävät räjäytystyöt on tehtävä arkisin (ma-pe) arkipyhät poislukien klo välisenä aikana. Vaiheessa I (Alakerinkorven ja Rajalan kiinteistöt) kiviaineksen poraus- ja louhintatyö sekä rikotus ovat sallittuja arkisin (ma-pe) arkipyhät poislukien klo välisenä aikana. Murskaustyö on sallittu arkisin (ma-pe) arkipyhät poislukien klo välisenä aikana. Vaiheessa II (Tervakankaan kiinteistö) kiviaineksen poraus- ja louhintatyö sekä rikotus- ja murskaustyö ovat sallittuja arkisin (ma-pe) arkipyhät poislukien klo välisenä aikana. 11. Murskauslaitos on sijoitettava mahdollisimman matalalle tasolle toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen vähentämiseksi.

10 12. Toiminnanharjoittajan on varoitettava jyrkistä luiskista erillisillä työmaa-aidoilla tai vastaavanlaisilla muilla näkyvillä esteillä ja varoitusmerkeillä. 13. Räjäytystyöt on suoritettava siten, että räjäytyksistä tai tärinästä ei aiheudu vauriota tai vaaraa ympäristölle. Räjäytyksen yhteydessä kivenlohkareita ei saa sinkoutua laitoksen ottamisalueen ulkopuolelle. 14. Toiminnanharjoittajan tulee ennalta vähintään viikkoa ennen räjäytystyötä ilmoittaa siitä kirjallisesti asuinkiinteistöille, jotka sijaitsevat 700 metriä lähempänä räjäytyskohdetta. Tiedote tulee lisäksi toimittaa Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Toukarin kiinteistöyhdistys ry:lle. 15. Ottamistoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu vesistön ja maaperän pilaantumista tai sen vaaraa. Ottamistoiminnassa tarvittavien polttoaineiden varastointiin tarkoitettujen polttonestesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on varustettava suoja-altaalla, jonka tilavuus on sama kuin kerrallaan varastoitavien nesteiden enimmäismäärä. Koneiden ja laitteiden tankkaus-, huolto- ja säilytyspaikat on suojattava asianmukaisella tavalla. Ottamisalueelle tulee varata imeytysmateriaalia (esim. turvetta) öljy- ja polttoainevuotojen varalta. 16. Luvan saajan on huolehdittava, että ottamisalueella toimivat ovat tietoisia tämän päätöksen lupamääräyksistä ja toimivat tämän päätöksen mukaisesti. Melu 17. Toiminnasta aiheutuva melutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ei saa ylittää ulkona A-painotetun keskiäänitason (LAeq) päiväajan ohjearvoa 55 db. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää päiväajan ohjearvoa 45 db. 18. Toiminnanharjoittajan on suoritettava melumittaus lähimmissä häiriintyvissä kohteissa louhintatyön vaiheen I aloitustilanteessa, vaiheen I puolivälissä, vaiheen II aloitustilanteessa ja vaiheen II puolivälissä. Mittauksissa on mitattava melu A-painotettu keskiäänitaso (LAeq) ja vaiheessa II myös enimmäisäänitasot (LAmax). Enimmäisäänitasojen pysyvyystasoista on esitettävä arvio. Mittaustuloksia arvioitaessa on tarpeen mukaan otettava huomioon melun impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus. Suunnitelma melumittauksesta tulee esittää kuukautta ennen ensimmäistä mittausajankohtaa Porin kaupungin ympäristövirastolle. Melumittaus tulee suorittaa vähintään kolmen lähimmän asuinrakennuksen piha-alueella. Raportti melumittausten tuloksista on toimitettava kuukauden kuluessa mittausten valmistumisesta Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Porin kaupungin ympäristölupaviranomainen antaa tarvittaessa lisämääräyksiä meluntorjunnasta. Tärinä 19. Ennen louhintaräjäytysten aloittamista toiminnanharjoittajan tulee järjestää katselmus, joka koskee 600 metriä lähempänä kaivualuetta sijaitsevia asuinrakennuksia sekä muita tärinälle herkkiä rakenteita. Louhinnan päätyttyä ja tarvittaessa myös sen aikana on toiminnanharjoittajan järjestettävä katselmuksia mah-

11 dollisten vaurioiden toteamiseksi. Katselmus tulee suorittaa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja sen tekemisestä tulee sopia kohteen omistajan kanssa. 20. Toiminnanharjoittajan on vuosittain laitoksen toiminta-aikana mitattava kallion louhintatyöstä aiheutuvaa tärinää vähintään yhdessä lähimmässä häiriintyvässä kohteessa (asuinkiinteistössä). Pöly 21. Laitoksen kaikissa toiminnoissa on huolehdittava riittävästä pölyntorjunnasta kuten murskauksen tehokkaasta kastelusta tai koteloinnista, jotta toiminnasta aiheutuvan pölyämisen haitallinen leviäminen ympäristöön estetään. Toiminnanharjoittajan on omalta osaltaan ja yhteistyössä Kiimakallion alueella toimivien laitosten kanssa huolehdittava, ettei liikenteestä aiheutuva teiden pölyäminen aiheuta haittaa asukkaille. 22. Toiminnan vaikutuksista ilman hiukkaspitoisuuteen (PM10) on mitattava vaiheen II puolivälissä jatkuvatoimisella mittarilla 12 kuukauden ajan. Mittausasema on sijoitettava lähimpään pölylle altistuvaan kohteeseen. Mittausten aloittamisesta tulee ilmoittaa Porin kaupungin ympäristövirastoon. Mittausten tulokset tulee toimittaa Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa mittausten päättymisestä. Jätehuolto 23. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee käsitellä Porin kaupungin yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toiminnassa syntyvät ongelmajätteet ja muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit on säilytettävä suljetuissa astioissa lukitussa tilassa siten, että estetään niiden pääsy maaperään. Ongelmajätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn vuosittain. Alueella ei saa polttaa jätteitä eikä sinne saa haudata jätteitä. Mahdollinen romutavara on viivytyksettä poistettava alueelta asianmukaiseen käsittelyyn. 24. Ottamisalueelta poistetut kannot ja hakkuutähteet on toimitettava hyödynnettäväksi kolme vuoden sisällä. Ottamisalueen pintamaita, jätekiveä, kivituhkaa, selkeytysaltaiden lietettä ja talteen otettua pölyä saa hyödyntää alueen maisemoinnissa. Paras käyttökelpoinen tekniikka 25. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä alansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon erityisesti melu-, pöly- ja tärinähaittojen ehkäisemiseksi. Aloituskatselmus 26. Maa-ainesten ottamisluvan saamisen jälkeen varsinainen maaainesten ottaminen voidaan aloittaa aloituskatselmuksen jälkeen. Aloituskatselmuksen ajankohdasta on sovittava valvontaviranomaisen kanssa. Aloituskatselmuksessa tarkastetaan, että

12 ottamisalue on asianmukaisesti merkitty ja valvonnan kannalta välttämättömät asiat esim. kiintopisteet ovat lupaehtojen mukaiset. Raportointi 27. Otetun maa-aineksen määrästä on pidettävä kirjaa ja kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Porin kaupungin ympäristöviranomaiselle. Ratkaisun perustelut Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Ottamistoiminnasta ei aiheudu MAL 3 :n tarkoittamaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jotka rajoittaisivat ainesten ottamista alueelta. Koska ottaminen ja sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa MAL 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, on lupa MAL 6 :n mukaan myönnettävä. Luonnonsuojelulain 49 :n mukaisesti luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin kuuluvan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Rajala RN:o 1:183 länsiosassa havaitun liito-oravan reviiri on suojeltu luonnonsuojelulain 49 :n mukaan. Tämän takia luvan hakija on esittänyt lupahakemuksen muutoksen, jossa alueella tehdyn liito-oravaselvityksen perusteella suunnitellusta ottoalueesta on rajattu pois pinta-alaltaan runsaan hehtaarin kokoinen alue liito-oravan elinpiiriksi. Reviirin rajauksessa on huomioitu reviirin ympärille jäävä noin 15 metrin vyöhyke, joka suojaa reviirin uloimpia puita, etteivät ne kaadu myrskyssä tai vaurioidu maa-aineksen oton yhteydessä. Muutetun lupahakemuksen mukaisella ottamisalueella ei ole tehty havaintoja liito-oravasta. Luontokartoittajan selvityksen mukaan voidaan olettaa, että liito-oravan kulkureitti toisille elinpiireiksi sopiville metsäalueille ei kulje suunnitellun ottamisalueen kautta. Lupamääräysten perustelut Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon MAL 11, hakemuksen johdosta annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä hakijan antamat vastineet. Maa-aineslain 10 :n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään pääsääntöisesti enintään 10 vuodeksi. Ympäristöministeriön julkaiseman Maa-ainesten kestävä käyttö -oppaan suosituksen mukaan kalliolouhoksen ja asutuksen väliin tulisi jättää vähintään metrin suojavyöhyke. Ympäristöministeriön suosituksen, lausunnot, muistutukset ja mielipiteet huomioiden lautakunta katsoo, että kiviaineksen ottotoiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia asutukselle voidaan vähentää suojaetäisyyttä lisäämällä. Lautakunta katsoo, että määräys on kohtuullinen ottaen huomioon melko tiiviin asutuksen läheisyys ja alueella jo ennestään toimivien muiden kalliokiviaineksen ottamispaikkojen ja suunnitellun ottamispaikan aiheuttamat yhteishaittavaikutukset asutukselle. Määräyksestä ei katsota aiheutuvan luvan saajalle sellaista vahinkoa tai haittaa, jota on pidettävä hankkeen laajuuteen tai hänen saamaansa hyötyy nähden kohtuuttomana. (lupamääräys 2) Kaivualueen merkitseminen maastoon, korkeuskiintopisteiden sijoittaminen alueelle sekä kirjanpito otetusta aineksesta ovat välttämättömiä asioita valvonnan kannalta, sillä kaivualueella suoritetaan vuosittain valvontaa, jossa seurataan ottamissyvyyttä sekä kaivuun etenemistä. (lupamääräykset 3, 4 ja 27) Ennen toiminnan aloittamista on tarkastettava, että muutetun hakemuksen mukainen rajaus on liito-oravien suojelutarpeen kannalta riittävä. (lupamääräys 6)

13 Luvan hakijan on selvitettävä ja tutkittava ottamisalueen läheisyydessä sijaitsevat talousvesikaivot. Sekä toiminnanharjoittajan että kaivon omistajan edun kannalta on tärkeää, että ennen kaivutoiminnan aloittamista ja kaivutoiminnan aikana talousvesikaivoista tutkitaan vesinäytteet ja pohjaveden tasoa seurataan ottoalueen pohjavesikaivoista. Toiminnan mahdollisesti aiheuttamat muutokset ja vaikutukset pohjavedessä selviävät seurannassa. Vesinäytteet on otettava ja tutkittava ympäristöviraston ohjeiden mukaisesti, jotta näytteet ovat edustavia ja luotettavia. (lupamääräykset 7 ja 8) Louhinta- ja murskausalueen hulevesistä saattaa aiheutua kiintoainekuormitusta valuma-alueen pintavesiin. Johtamalla hulevedet selkeytysaltaan kautta vähennetään toiminnan vaikutuksia alueen pintavesiin. (lupamääräys 9) Laitoksen toiminnan yksi keskeisimmistä ympäristövaikutuksista on sen meluvaikutus lähialueen asuinkiinteistöille. Toimintaa on tarpeen rajoittaa päivittäisillä toiminta-ajoilla, jotta asumisviihtyvyyden ja virkistäytymisen kannalta lähialueella on riittävästi meluttomia aikoja. Määräyksessä annetut toiminta-ajat ovat olennaisilta osin yhtenäiset lähialueella toimivien muiden kivenlouhimoiden toimintaaikojen kanssa. (lupamääräys 10) Sijoittamalla murskauslaitos mahdollisimman alhaiselle tasolle voidaan vähentää syntyvän melun leviämistä. (lupamääräys 11) Toiminta-alueen läheisyydessä on mm. Isosuon metsätie, jota käyttävät sekä alueen metsänhoitajat että asukkaat. Metsäalueilla kulkevat myös esim. marjastajat, sienestäjät ja suunnistajat. Vaaratilanteiden välttämiseksi on toiminta-alueen jyrkkien luiskien reunoille sijoitettava riittävän näkyvät esteet. Turvallisuussyistä rikkonaiset kallioseinämät tulee pengertää tai loiventaa rinteiksi. (lupamääräykset 5 ja 12) Määräys on annettu räjäytyksistä aiheutuvien haitallisten terveys- ja ympäristövaikutusten estämiseksi. (lupamääräys 13) Melun ja tärinän vaikutusalueen asukkaille on toimitettava tieto räjäytyksistä ennakkoon. Tiedottamisella voidaan vähentää toiminnasta aiheutuvien haittojen vaikutusta mm. asumisviihtyisyyteen. (lupamääräys 14) Toimintaa on harjoitettava siten, ettei se aiheuta ympäristön roskaantumista, pilaantumista tai sen vaaraa. (lupamääräys 15) Alueella toimivien tulee olla selvillä tämän päätöksen määräyksistä sen varmistamiseksi, että päätöstä noudatetaan. (lupamääräys 16) Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi lähialueen häiriintyvissä kohteissa kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa. Toiminnasta aiheutuvaa melutasoa koskeva määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). (lupamääräys 17) Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Koska melu on merkittävä toiminnasta aiheutuva ympäristövaikutus, tulee toiminnanharjoittajan selvittää toiminnasta lähimpiin häiriintyviin kohteisiin aiheutuva melu. Mittaustulosten perusteella toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa parantaa meluntorjuntatoimia. Räjäytyksistä ja louhintatyöstä aiheutuu tärinää, jota on tarpeen mitata lähimmässä häiriintyvässä kohteessa, ja jonka vaikutuksia lähialueen rakennuksissa on tarpeen seurata. (lupamääräykset 18, 19, 20) Määräykset toiminnasta aiheutuvan pölyn leviämisen rajoittamisesta on annettu terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Koska lähialueella on kolme muuta kivenlouhimoa, tulee toiminnanharjoittajien ehkäistä mahdolliset yhteisvaikutukset. (lupamääräys 21)

14 Toiminnanharjoittajan on oltava riittävän selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnasta ympäristöön leviävän pölyn pitoisuus ilmassa tulee selvittää mittaamalla, jotta sitä voidaan verrata valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (711/2001) asetettuihin raja-arvoihin. (lupamääräys 22) Jätteiden oikealla käsittelyllä varmistetaan, ettei jätteistä tai niiden varastoinnista aiheudu maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantumisen vaaraa. Ympäristölle haitallisten aineiden joutuminen maaperään ja sitä kautta pohjaveteen on estettävä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 23, 24) Paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy jatkuvasti ja toiminnanharjoittajan on koneita ja laitteita uusiessaan mahdollisuuksien mukaan otettava käyttöön tällaisia uusia, ympäristönsuojelun kannalta nykyistä parempia tekniikoita. (lupamääräys 25) Maa-ainesasetuksen mukaan ennen kuin maa-ainesten ottamiseen ryhdytään, on ainesten ottajan merkittävä luvan mukainen ottamisalue maastoon. (lupamääräys 26) Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja muistutuksiin Ympäristölautakunta on maa-aineslupaan liittänyt maa-aineslain mukaisesti määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät nämä käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Useissa muistutuksissa vastustetaan luvan myöntämistä toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutuksien kuten melusta, tärinästä ja pölystä asutukselle johtuvien haittojen takia. Lautakunta toteaa, että toiminnasta aiheutuvat meluhaitat on huomioitu antamalla toiminta-aikoja koskeva lupamääräys, murskauksen sijoittamista koskeva määräys, räjäytysten tiedottamista koskeva määräys sekä toiminnasta aiheutuvan melutason toteamiseksi annettu määräys. Melun osalta tulee noudattaa valtioneuvoston päätöstä melun ohjearvoista, joka ei mahdollista erityisryhmien kuten lapsien huomioimista lupaharkinnassa. Räjäytysten ja siitä aiheutuvan tärinän vaikutukset on huomioitu toiminta-aikaa koskevalla määräyksellä sekä määräyksillä räjäytystöiden suorittamisesta, tiedottamisesta, tärinämittauksesta sekä katselmuksesta, jonka avulla voidaan todeta räjäytyksistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja rakenteissa. Pölyhaittojen vähentäminen on huomioitu määräämällä pölyntorjunnasta ja pölypitoisuuden mittaamisesta. Muistutuksissa halutaan, että lautakunta ottaa huomioon vireillä olevan Noormarkku-Toukari osayleiskaavahankkeen. Muistuttajien mukaan maaaineslupapäätös vaikuttaa kaavan lopulliseen merkintään tässä paikassa. Lautakunnan on maa-aineslain mukaan otettava huomioon voimassa oleva asemakaava tai oikeusvaikutteinen osayleiskaava sekä katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Kahdessa muistutuksessa huomautetaan, että hankkeesta ei ole tehty sosiaalisten vaikutusten arviota eikä paikallisilta asukkailta ole kyselty asiasta. Lautakunta toteaa, että hankkeesta on tiedotettu paikallisessa lehdessä Satakunnan Kansassa sekä kuulemiskirjeellä niitä kiinteistöjä, jotka sijaitsevat noin 400 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Lupahakemuksen kuulutusaikana kaikilla asianosaisilla on ollut mahdollisuus antaa asiasta muistutus tai mielipide. Lautakunta katsoo, että lupahakemuksessa on riittävästi selvitetty maa-ainesten ottamisen vaikutukset maa-aineslain edellyttämässä laajuudessa ottaen huomioon myös luonnonsuojelulain 65 :n vaatimukset. Varsinais-Suomen ely-keskus on lausunnossaan todennut, ettei yhtiön ottamishankkeesta yksin eikä yhteisvaikutuksessa kauempana sijaitsevan ottamistoiminnan kanssa aiheudu sellaisia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä ympäristövaikutuksia, joiden perusteella siihen olisi sovellettava mainitun lain mukaista arviointimenettelyä.

15 Yhdessä muistutuksessa esitetään, että kiinteistölle, johon on matkaa louhosalueelta vain 300 metriä, on suunnitteilla lasten päivähoitotoimintaa. Ympäristölautakunta on lupamääräyksellä 2 lisännyt suojaetäisyyttä lähimpiin kiinteistöihin. Myös toiminta-aikoja rajaamalla vaiheessa II vähennetään toiminnasta aiheutuvia haittoja asutukselle. Suoritettavien melumittausten johdosta lautakunta voi antaa tarvittaessa lisämääräyksiä meluntorjunnasta. Muistuttajat ovat olleet huolissaan myös toiminnan vaikutuksista kiinteistöillä sijaitseviin talousvesikaivoihin. Lautakunta on ottanut tämän huomioon pohjaveden tarkkailua koskevissa määräyksissä. Maa-aineslupaharkinnassa ei ole oikeudellista merkitystä hankkeen taloudelliseen hyötyyn eikä maa-aineksen ottotoiminnan työllistävään vaikutukseen alueella. Myöskään toiminnan mahdolliset vaikutukset kiinteistön arvoon tai niiden myyntimahdollisuuksiin eivät kuulu maa-ainesluvan myöntämisen yhteydessä tutkittaviin asioihin. Vakuus Maa-aineslain 21 :n 1 momentin mukaan ainesten ottaminen voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Ennen ottamisen aloittamista hakijan on annettava Porin kaupungille MAL 12 :n mukainen pankkitakaus jälki- ja kunnostustöiden suorittamisesta. Vakuus on voimassa siihen asti, kunnes ottamistoiminta on päättynyt ja Porin kaupungin ympäristövirasto on hyväksynyt loppukatselmuksessa jälkihoitotoimenpiteet tehdyiksi. Määrätyn vakuuden perustelu MAL 12 :n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 :n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuuden määrän määrittämisessä on käytetty ympäristöministeriön vuonna 2009 antamaa ohjetta, jonka mukaan louhosten ja louhimoiden jälkihoitokustannuksien voidaan karkeasti arvioida olevan vuoden 2008 hintatason mukaan /ha. Luvan voimassaolo Lupa on voimassa saakka. Tarkastusmaksut Porin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän Porin kaupungin ympäristöviraston taksan mukaista tarkastusmaksua ei peritä, koska se on peritty luvan hakijalta luvan aiemman käsittelyn yhteydessä. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) Maa-ainesasetus (926/2005) Luonnonsuojelulaki (1096/1996) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Jätelaki (1072/1993) Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (711/2001) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Jäljennös päätöksestä Varsinais-Suomen ELY-keskus Talouspalvelut

16 Mika Mäkinen Leena Rasila Jarkko Dahlman Toukarin kiinteistöyhdistys ry Markku Lahtinen Päätöskuulutus Rajanaapurit Ilmoittaminen kunnassa Lupapäätöksestä ja sen julkipanosta ilmoitetaan Porin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Satakunnan Kansassa. Muutoksenhaku Tähän muutokseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen maa-aineslain 20 :n mukaisesti. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. Lisätietojen antaja: Ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski, ympäristövirasto, puh Esittelijä Matti Lankiniemi muutti lupamääräyksen 2 kuulumaan seuraavasti: Kalliokiviaineksen ottotoiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia asutukselle tulee vähentää siirtämällä IIvaiheen kaivualueen, Tervakangas-tilan RN:o 1:213 lounaisosan rajalinjaa hakemuksessa esitetyn piirustuksen (nro /1) leikkauksen C-C kohdalle PÄÄTÖS: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.