Julkiset rahoitusjärjestelmät ja rahoitusmuodot: esimerkkinä kunnan vesihuolto Seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkiset rahoitusjärjestelmät ja rahoitusmuodot: esimerkkinä kunnan vesihuolto Seminaari 12.5.2010"

Transkriptio

1 Julkiset rahoitusjärjestelmät ja rahoitusmuodot: esimerkkinä kunnan vesihuolto Seminaari Lasse Oulasvirta,Tampereenyliopisto, taloustieteiden laitos Tausta: luonnollinen monopoli Yksityinen vs. julkinen monopolin omistus Kilpailun puute edellyttää säätelyä Veden hinta ja laatu Kunnan vesihuoltolaitoksen rahoitus Vesihuoltolaki 2001 ja maksurahoitus Korjausvelka ja investointien jälkeenjääneisyys Yksityisen sektorin rooli, julkinen-yksityinen kumppanuus, julkisen rahoituksen lisääminen

2 Mitä sanoo talousteoriasta luonnollisesta monopolista? Talousteorian mukaan vesihuollossa on kyseessä tyypillinen luonnollinen monopoli, jossa teknologian hyödyntämisen kannalta on edullista tuottaa suurella volyymillä. Näin suuret investointi-ja kiinteät kustannukset jakaantuvat ja päästään tasaisesti aleneviin keskimääräisiin kustannuksiin. Yhteiskunnallisesti optimaalinen tuotanto edellyttäisi volyymiä, jossa rajakustannus on yhtä suuri kuin rajahyöty, jota kysyntäkäyrä kuvastaa. Tällä tuotannon tasolla monopolin tuotot eivät kata keskimääräisiä kustannuksia, joten jos valtio sääntelyllä pakottaa monopolin lisäämään tuotantonsa tähän pisteeseen, yritys tekee tappiota.

3 Julkisella vallalla nyt kolme mahdollisuutta A) Se pakottaa monopolin tuottamaan optimaalisen volyymin asettamalla hinnan vastaamaan tuotannon keskimääräistä hintaa. Oikean keskimääräisen hinnan selvittäminen ei ole helppoa Suomessa Kilpailuvirasto valvoo tätä Vesihuoltolaki määrittää vesihuollon laajuutta ja laatua B) Tai sitten se sallii monopolin käyttää kaksitariffisysteemiä, jossa kuluttajat maksavat ensin kiinteän hinnan päästäkseen palvelun piiriin (varaten tietyn kapasiteetin) ja sitten käyttömaksun, joka vastaa kulutetun yksikön aiheuttamia rajakustannuksia (muuttuvia kustannuksia). Suomessa kiinteistöllä liittymismaksu verkkoon Mutta vesi- ja jätevesimaksu ollut pääosin muuttuva : käyttömaksu /vesikuutio Kiinteistöissä vesimittarit Kiinteän perusmaksun osuus vain n. 10 % -vuonna 2005 suurin osa vesilaitoksista ei veloittanut mitään kiinteää maksua (Pietilä 2006) 1) C) Tai sitten valtio pakottaa monopolin tuottamaan yhteiskunnallisesti optimaalisen volyymin rajakustannuksella ja myöntää tuen, joka kattaa tappion joka aiheutuu keskimääräisiin kustannuksiin nähden liian alhaisesta hinnasta. Vesihuoltolain mukaan (18 ) vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tuki on otettava huomioon kustannuksia 1 momentin mukaisesti katettaessa. Vesihuollon tukemisesta on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. 1) Pekka E Pietilä: Role of Municipalities in Water Services (Tampereen teknillinen yliopisto, 2006)

4 Veshuoltolaki 19 Maksut Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksuaja perusmaksuasekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus.

5 Korjausvelka ja investoinnit Kunnat ja vesihuolto huomisen Suomessa, Suomen Kuntaliitto, Helsinki, 2007 Toimintavarmuuden ja laadun takaamisen on arvioitu edellyttävän jopa2-3 kertaa nykyisen tason suuruista tasoa saneerausinvestointeihin ja määriin. Verkostojen kunnosta ei ole riittävästi tietoa Varsinkinpienten laitosten on vaikea saada tulorahoitus riittämään tarvittaviin peruskorjauksiin. Pienissä laitoksissa käyttöhenkilöstön sivutoimisuus ja vähäisyys Suuret vesihuoltolaitokset toimivat kannattavasti ja pystyvät paremmin investoimaan Kuntaliiton mukaan ratkaisuvaihtoehtoja: Pienten laitosten yhdistäminen ja alueelliset laitokset asiantuntemus sekä ammattimainen johto kustannusvastaavat maksut vesihuoltoinvestointeja on mahdollista optimoida yksittäisen kunnan laitosta paremmin Käyttötoimintojen ulkoistaminen asiantuntijayrityksille tarjouskilpailulla Kupera hanke, SerVesi hanke -esitys(tekes)

6 Vesihuollon järjestämisvaihtoehdot ja ulkoistaminen Pekka E Pietilä: Roleof Municipalitiesin WaterServices (Tampereen teknillinen yliopisto, 2006) Suomen vesihuolto kansainvälisessä vertailussa Ulkoistamisen laajuus vaihtelee eri maissa: pisimmälle yksityistetty Englannissa ja Ranskassa Muualla vesihuoltolaitokset yleensä julkisen vallan vastuulla vaikka operointia ostetaankin usein yksityiseltä sektorilta Päävaihtoehdot (mallit ) 1) Kunta (liikelaitos,kuntayhtymä, kunnan yhtiö) omistaa, rahoittaa ja operoi itse ja tai ostaa palveluita/urakointia ulkoa (service contract) Suomessa vesihuoltolaitokset kilpailuttavat ostopalveluita ja rakennuttamisurakat Noudatettava lakia julkisista hankinnoista 2) Kunta omistaa verkoston ja rahoittaa uusinvestoinnit mutta ei operoi Operaattori/operaattorit sopimuksella/kilpailuttamalla Pelkkä johtamis- ja hallinnointi (management contract) Operaattori rahoittaa käyttöpääoman, ylläpidon ja korjausinvestoinnit (lease contract) Kansainvälisesti löytyy järjestelyitä, joissa vesihuoltolaitoksen käyttötoiminnoton kokonaisuudessaan siirretty kilpailuttaen ulkopuolisen yrityksen hoidettavaksi. 3) Kunta omistaa infran ja julkinen valta myöntää toimiluvan operaattorille (concession) Toimiluvan haltija operoi ja rahoittaa operoinnin vaatimat korjausinvestoinnit 4) Privatisointi eli yksityinen luonnollinen monopoli (privatization, divestiture) Kaikki eli omistus, rahoitus ja operointi yksityisellä sektorilla

7 Mistä Suomessa lisää rahaa investointeihin? Miten saadaan maksajat/veronmaksajat maksamaan, sijoittajat sijoittamaan lisää vesihuoltoon? -välttämättömyyshyödyke, globaalisti maapallon tärkeimpiä hyödykkeitä -poliittinen päätöksenteko lyhytnäköistä, infrainvestoinnit pitäisi tehdä erittäin pitkällä tähtäimellä vuotta tai enemmänkin Verkosto, perusinfra Ketkä rahoittavat Miten Kaikki vesihuollonpiirissä Perusmaksu (kiinteä) olevat Liittymän rakentaminen Liittyvät kiinteistöt Liittymismaksu Käyttövesi -jätevesi Kuluttajat Muuttuva käyttömaksu /m3 Positiiviset ulkoisvaikutukset -erityisesti jäteveden puhdistus Yhteiskuntalaajemmin Valtion tuet, EU:n tuki, muu ylikansallinen tuki

8 Paljonko korjausvelka on? 2007 julkistetussa Rakennetun ympäristön tila (ROTI) asiantuntijapaneelissaarvioitiin: tämänhetkisen korjausvelanolevan peräti miljardi euroa. Haja-asutusalueillasijaitsevien kiinteistöjen investointitarpeet ovat sen lisäksi noin 750 miljoonaa vuoteen 2013 mennessä.

9 Käyttötalouden rahoitus vuonna 1995 KuntaSuomi2004 tutkimuksessa tutkittiin 47 kunnan vesi-ja viemärilaitosten taloutta(jätehuolto ja vesihuolto kunnissa, Suomen Kuntaliitto, Acta-sarjanro 92, Helsinki 1998). Tutkimuksen mukaan käyttötalouden ylijäämä riittää useammin vesilaitoksissa kuin viemärilaitoksissa kattamaan pääomakustannukset. Viemärilaitokset ovat useammin tappiollisia tai verovaroin subventoituja kuin vesilaitokset. Viime kädessä kussakin kunnassa valtuusto päättää veden ja jäteveden taksoista, ja päätökset ovat poliittisia eivätkä välttämättä ole yhteneväisiä esimerkiksi vv-laitoksentoimesta valmisteltuihin kustannus-ja kannattavuuslaskelmiin. Päätöksenteossa painavat usein esimerkiksi vertailut muiden kuntien vastaaviin taksoihin. Tutkimuskuntien (47) viemärilaitoksista 15 oli sellaisia, joissa käyttötalouden tulot riittivät paitsi käyttömenoihin myös ilmoitettuihin laskennallisiin korkoihin ja poistoihin.

10 Vesihuoltolaitosten talous 2004 Tulorahoituksen ja kulujen epäsuhta paljastui myös Kuntaliiton kannanoton Kunnat ja vesihuolto huomisen Suomessa selvityksessä. Suurin osa pienistä kuntien omistamista laitoksista on taloudeltaanalijäämäisiä ja vasta liikevaihdoltaan yli yhden miljoonan laitoksissatulot alkavat pääsääntöisesti kattaa sekä käyttömenot että poistot.

11 Laitostyyppi Taulukko 1: Tulojen suhde menoihin kuntien omistamissa vesihuoltolaitoksissa vuonna 2004 (Lähde: Kuntaliitto) Ei kata käyttömenoja (kpl) 100 pienintä laitosta, liikevaihto alle ,14 milj. euroa Laitokset , liikevaihto 0, ,34 milj. euroa Laitokset , liikevaihto 0, ,00 milj. euroa Laitokset , liikevaihto 1, ,36 milj. euroa 15 suurinta laitosta, liikevaihto 5,36 93,84 milj. euroa - 1 Ei kata käyttömenoja ja poistoja (kpl)

12 Toiminnan rahoitus Vesihuoltolaki edellyttää, että laitokset kattavat menonsa tuloillaan. Näin ei asiakaikkien laitosten osalta ole ja hintojen asettaminen lain edellyttämälle tasolle vaatii joidenkin laitosten osalta merkittäviä hinnankorotuksia. Nykyisten säädösten ja toimitusehtojennojalla ei näyt täisi olevan mahdollista korjata maksujen yleistä jälkeenjääneisyyttävaan maksuja voidaan korottaa ainoastaan olosuhteiden tai kustannustason muuttuessa. Lainsäädäntöä tulisi tarkistaa siten, että vesihuoltolaitos voi kohtuullisessaajassa korottaa jälkeen jääneet taksat vastaamaan vesihuoltolain kustannusten kattamisvaatimusta. Kunnat ja vesihuolto huomisen Suomessa, Suomen Kuntaliitto, Helsinki, 2007, 35).

13 Pienet vesihuoltolaitokset Suomen Kuntaliitto, mt. ed.: Pienten vesihuoltolaitosten talous perustuu kovin usein subventointiin kunnan varoista,vaikka vesihuoltolaki edellyttää palvelun rahoittamista asiakkailta perittävillä maksuilla. Pienillä liittyjämäärillä pääomavaltaista toimintaa on vaikea saada kustannuksensa kattavaksi muutoin kuin taksoja korottamalla. Tahtoa päättää taksoja kustannukset kattavaksiei useinkaan ole, vaikka laitos palvelee vain osaa kunnan asukkaista.

14 Suuret/kannattavat vesihuoltolaitokset Suomen Kuntaliitto, mt. ed., 21: Tuloutusta omistavalle kunnalleon ajoittain epäilty liian suureksi ja nostettu esiin tarve monopolitoiminnan hinnoittelunvalvontaan. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet vesihuoltoon sitoutuneelle pääomalle kohtuullista tuottoa. Maakaasumarkkinoita valvova Energiamarkkinavirasto on määritellyt maakaasun siirto-ja jakeluverkkoihin sitoutuneen pääoman kohtuullisentuoton, joka vaihtelee vuonna 2007 kunnallisilla laitoksilla välillä 6,07 7,41 prosenttia. Vesihuollon maksutuloja käytetään usein edelleen suoraan kunnan talousarvion tasapainottamiseentai vesihuoltoa tuetaan verovaroista.

15 Keinot ja mahdollisuudet Saatava kunnan päätöksentekijät investoimaan riittävästi Alueelliset isommat vesihuoltolaitokset (kuntayhtymät, yhtiöt) Valtio voisi tukea enemmän investointeja Nyt tukee hyvin vähän, lähinnä pieniä laitoksia ja yhteishankkeita Operoinnin tehostaminen, mittakaavaedut Yhteistoiminta vesihuoltolaitosten välillä, isot laitokset Operoinnin, kunnossapidon jne. osien ulkoistaminen Lainaraha ja sijoitukset vesihuoltoon Kuntarahoituksen rooli Vesihuolto-obligaatiot Kumppanuushankkeet, yksityinen raha julkista täydentämään Valtakunnallinen vesihuoltorahasto (Fund), joka rahoittaa investointeja Toimilupakokeilu?(malli 3.) Oma itsenäinen vesipiiriviranomainen, joka omistaa ja rahoittaa (ei kunta) USA:ssa Yksityinen monopoli julkisen sijaan ei ratkaisu (malli 4)

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 HYÖDYKEMARKKINAT Matti Estola 5. marraskuuta 2013 Sisältö 1 Erilaiset markkinatilanteet 4 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 3 Yritys täydellisesti kilpailluilla markkinoilla 8 3.1 Hinnan

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot