Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä"

Transkriptio

1 Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä case Henni... 1 case Jasmin-Jannica... 3 case Niko... 6 Tuusulan kunta Kalliomaan koulu Kalliomaan koulun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen SAIRAALAOPETUS LAADUKKAAN OPINPOLUN TUKENA Tuija Savolainen konsultoiva erityisluokanopettaja syksy 2013

2 Henni Hennillä on takanaan rankka historia, joka on johtanut sijoitukseen. Hän on jäänyt luokalleen, koska edellisenä talvena koulunkäynnissä oli niin suuria hankaluuksia, ettei hän ollut saanut opintoja suoritettua. Syksyllä pohdittiin tukitoimia, joilla tyttö saataisiin käymään koulua. Hän ei kuitenkaan pysty sitoutumaan sopimuksiin, vaan jättäytyy koulusta kokonaan pois. Koska koulunkäynnissä on suuria pulmia, pyydetään konsultoiva opettaja mukaan. Tapaamisessa konsultoivan kanssa kartoitetaan vaihtoehtoja koulunkäynnille. Henni haluaisi kotona annettavaan opetukseen, mutta siitä todetaan, ettei se ole toimiva keino pitkäaikaisena ratkaisuna. Nuori voi hankalassa tilanteessa tarrautua kiinni sellaiseen suunnitelmaan, joka ei ole realistinen. Tässä tilanteessa on kuultava nuorta ja käytävä läpi toiveet, mutta toisaalta tuotava realiteetit esille. Konsultoiva piirtää/kirjaa esille tulevat vaihtoehdot ja niiden hyvät sekä huonot puolet. Tapaamisessa sovitaan tutustumiskäynti sairaalakouluun, sillä se on yksi varteenotettava vaihtoehto. Henni ei tule tutustumiskäynneille, joita loppujen lopuksi sovitaan useampia. Konsultoiva pitää kaikkia yhteistyötahoja ajan tasalla koulunkäynnin suhteen. Tärkeätä on, että kaikki yhteistyötahot tietävät, mikä tilanne on. Koulun velvollisuus on pyrkiä järjestämään sellaiset tukitoimet, että opiskelu onnistuu. Joskus suunnitelmat eivät toteudu ja siitä on tärkeätä saada sekä hoidon että sosiaalitoimen tieto. Koska kokonaistilanne on pysynyt pitkään jo samana, päädytään suosittelemaan Hennille osastotutkimusjaksoa. Oma kunta sitoutuu järjestämään yksityisopetusta koululla hänelle sen ajan, kun hän odottaa jaksoa. Henni sitoutuu suunnitelmaan ja pääsee näin opinnoissaan alkuun. Kun oppilas ei pysty etenemään vuosiluokka/lukuvuosi vauhtia, voidaan hänet siirtää vuosiluokkaan sitomattomaan opetukseen. Tällöin hän etenee oman suunnitelman mukaisesti eivätkä suoritukset raukea lukuvuoden päätteessä. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:iin suunnitelma etenemisestä ja suunnitelmaan kirjataan tarkasti myös jo suoritetut kokonaisuudet sekä niiden arviointi. Henni tulee osastojaksolle tammikuussa. Konsultoivan osuus on tehty tässä vaiheessa. Konsultoiva jakaa sairaalakoulun opettajalle tiedot tytöstä ja tämän tilanteesta. Samalla jo sovitaan, että konsultoiva jatkaa taas tytön palattua omaan kouluunsa. Osastojakson aikana päädytään hakemaan hänelle paikkaa erityisluokasta lähikoulusta. Kun sairaalakoulujakso on lopussa, sairaalakoulun opettaja käy pitämässä paluupalaverin ja tekemässä suunnitelmat uudessa koulussa. Samalla sovitaan, että konsultoiva jatkaa seurantaa. Osastojaksolla on tehty psykologin tutkimukset, joista ilmenee, että Hennillä on kielellisiä vaikeuksia. Ne yhdistettynä suuriin haasteisiin muilla elämänalueilla ovat vaikeuttaneet hänen Tuusulan kunta 1 Kolme esimerkkiä konsultoivan

3 suoriutumistaan vieraissa kielissä. Konsultoiva keskustelee asiasta hoitavan lääkärin kanssa ja tämä päätyy suosittelemaan englannin ja ruotsin yksilöllistämistä. Erityisluokanopettaja tekee konsultoivan kanssa uuden pedagogisen selvityksen, jossa haetaan yksilöllistämisiä kyseisiin aineisiin. Tutkimuksista on tärkeätä koulun saada tieto niiltä osin, kun se on oleellista koulunkäynnin järjestämiseksi. Paluuvaiheen alku näyttää toimivalta, koulunkäynti uudessa koulussa ja luokassa käynnistyy. Myöhemmin kuitenkin poissaoloja alkaa kertyä ja konsultoiva tapaa nuoren ja keskustelee hänen toiveistaan. Nuori toivoo pääsevänsä sairaalakoulun avo-oppilaspaikalle. Konsultoiva järjestää verkostopalaverin, jossa tehdään suunnitelma jatkon suhteen. Avo-oppilaspaikka ei onnistu, joten koulunkäynnin rakentamista omaan luokkaan jatketaan. Henni osasi kertoa, mitkä asiat helpottaisivat hänen koulunkäyntiään ja ne pyrittiin ottamaan huomioon tukitoimia vahvistettaessa. Oppilas osaa usein kertoa, mikä helpottaisi hänen koulunkäyntiään, mikäli hänelle annetaan siihen mahdollisuus. Oppilaan aktiivinen kuunteleminen ja hänen ehdotuksiensa ottaminen vakavasti voi viedä tilannetta eteenpäin. Suunnitelman tekemisessä, vaihtoehtojen punnitsemisessa ja sopimuksien laatimisessa mukana ollut oppilas sitoutuu niihin aivan toisella tavalla kuin oppilas, jolle sanellaan, kuinka asiat on tehtävä. Henni opiskeli lyhennetyllä tuntimäärällä omassa tahdissaan. Mikäli oppilaan koulupäivää päädytään lyhentämään terveydellisistä syistä, on otettava huomioon, ettei hän todennäköisesti etene opinnoissaan niin, että peruskoulun suorittaminen kolmessa vuodessa on mahdollista. Päätöksiä tehtäessä tulee olla hahmotettuna tulevaisuuden suunnitelmat pitkällä aikavälillä, vaikkakin niitä luultavasti joudutaan ajan myötä muokkaamaan. Konsultoiva tapasi Henniä ja opettajaa sekä omaa ohjaajaa säännöllisesti ja tapaamisessa seurattiin opintojen edistymistä sekä ammatinvalintaprosessia. Talven aikana konsultoiva kävi Hennin kanssa tutustumassa ammatilliseen oppilaitokseen. Yhdeksännen luokan aikana pystyttiin tuntimäärää lisäämään ja Henni sai peruskoulunsa suoritettua neljässä vuodessa hänelle tehdyn suunnitelman mukaisesti ja pääsi jatkamaan toisen asteen opintoja toivomaansa oppilaitokseen. Tuusulan kunta 2 Kolme esimerkkiä konsultoivan

4 Jasmin-Jannica Jassu käy 8. luokkaa keskikokoisessa yhtenäiskoulussa. Hänen käytöksensä muutokset ovat herättäneet opettajissa huolta. Hän on ollut 7. luokan aikana keskitasoisesti pärjäävä oppilas, joskin matemaattisten aineiden opettajat ovat viestittäneet, että tyttö menestyy heikosti heidän oppiaineissaan. Oppitunneilla Jassu on jonkin verran häslännyt ja välillä huudellut, ettei tajua mitään. Kokeista hän on kuitenkin saanut hyväksytyt arvosanat. 8. luokan aikana Jassulle alkaa kertyä negatiivisia tuntimerkintöjä sekä epämääräisiä poissaoloja aamuihin, mutta ajoittain myös kesken päivän yksittäisiä tunteja. Selviää, että tyttö jää välillä hengailemaan koulun käytäville tuntien ajaksi. Opettajien kanssa tulee riitoja, Jassu haistattelee muutamalle opettajalle kekseliäin sanakääntein. Koulumenestys laskee, 8. luokan aikana aletaan jo puhua luokalle jäämisen vaarasta. Koululla epäillään, että Jassulla on käytöshäiriö. Jassu tulee nuorisopsykiatrian asiakkuuteen 8. luokan aikana. Tutkimuksissa ilmenee, että hän on masentunut. Koulun on hyvä kiinnittää erityistä huomiota oppilaaseen silloin, jos käyttäytymisessä tai koulumenestyksessä tapahtuu isoja yllättäviä muutoksia. Jassu alkaa tavata säännöllisesti polin työntekijää ja hänelle määrätään masennuslääke. Koska polilla tiedetään koulutilanteen olevan tulehtunut, pyydetään konsultoiva erityisluokanopettaja mukaan. Konsultoiva opettaja tapaa Jassun ja äidin. Tapaamisessa käydään läpi Jassun kouluhistoriaa, tämänhetkistä koulutilannetta ja pohditaan, mikä voisi auttaa koulunkäynnin sujumisessa. Tapaamisen jälkeen konsultoiva opettaja järjestää koululla palaverin, jossa on mukana nuoren ja huoltajan lisäksi koululta luokanvalvoja, rehtori ja kuraattori. Lisäksi mukana on nuorisopoliklinikan omatyöntekijä. Palaverissa tuodaan esille masennusdiagnoosi ja mietitään tukitoimet, jotta 8. luokka tulisi suoritetuksi. Päädytään tavoittelemaan kaikista oppiaineista hyväksyttyä arvosanaa ja varsinkin hankalien oppiaineiden kohdalla keskitytään kaikkein keskeisimmän sisällön omaksumiseen. Kun oppilaalla on hankaluuksia suoriutua oppiaineista, voidaan hänelle hankaliin oppiaineisiin suunnitella painoalueet, joihin keskittymällä oppilas suoriutuu hyväksytysti opinnoista. Painoalueiden mukaisesti opiskelu sopii hyvin myös silloin, mikäli oppilaalla on elämässään kriisi tai psyykkistä oireilua. Tilanteen rauhoituttua voidaan tavoitteita lisätä sujuvasti ja tällöin muutos näkyy myös pian arvosanoissa. Koska Jassulla on poissaoloja tietyiltä tunneilta, vastuutetaan hänet käymään keskustelu opettajan kanssa, tarvitseeko hänen tehdä jotain korvaavia tehtäviä. Sekä Jassu että huoltaja sitoutuvat suunnitelmaan, sillä kumpikaan ei halua lisävuotta peruskoulua. Lisäksi Jassun on mahdollisuus saada erityisopettajan tukea. Kuraattori on Jassun tilanteesta tietoinen ja voi tarvittaessa Tuusulan kunta 3 Kolme esimerkkiä konsultoivan

5 tavata tyttöä, mutta säännöllisiä tapaamisia tyttö ei halua. Nuorisopoliklinikalla hän tapaa säännöllisesti omaa työntekijäänsä. Kun kuluvan vuoden suunnitelma saadaan tehdyksi, pohditaan päättövuoden suorittamista. Palaverissa käydään läpi oman kunnan tarjoamat vaihtoehdot; 1) Jassu jatkaa omassa luokassa tukitoimin 2) Jassu siirtyy opiskelemaan erityisluokkaan, joka sijaitsee samassa koulussa 3) Jassu siirtyy opiskelemaan JOPO-ryhmään. Tässä vaiheessa vaihtoehdot esitellään ja niiden hyviä ja huonoja puolia jäädään pohdiskelemaan. Mikäli oppilaan siirtoa toiseen luokkaan/kouluun aletaan harkita, on tärkeätä käydä vaihtoehtoja läpi niin, että siirron positiivisia ja negatiivisia puolia punnitaan. Yhtä tärkeää on myös antaa oppilaalle ja huoltajalle aikaa pohtia siirtoa. Ei ole realistista olettaa, että samassa palaverissa, jossa vaihtoehdot esitellään, voidaan jo tehdä päätös siirrosta. Tapaamisessa käydään vielä yksityiskohtaisesti läpi arjen haasteet; mihin aikaan pitää aamulla herätä ja kotoa lähteä, jotta on ajoissa koulussa? Onko lukujärjestys repussa, jotta tietää, missä pitää milläkin tunnilla olla? Syökö Jassu aamupalaa ja kouluruokaa vai pitääkö hänen ottaa eväitä? Kenen aikuisen tukea hän tarvitsee, jotta suunnitelma onnistuisi? Oppilaan taidot eivät välttämättä vastaa ikätasoa. On tärkeätä, että ongelmat pilkotaan niin, että selviää, mikä asia on ongelman takana. Lopuksi sovitaan, että luokanvalvoja tiedottaa sopimuksesta muita Jassua opettavia opettajia ja sovitaan seuraava tapaaminen samalla kokoonpanolla. Seuraava tapaaminen pidetään kolmen viikon kuluttua. Kun sopimus tehdään, on tärkeätä sopia seurannasta. Seurantaan on hyvä varata aikaa, sillä muutosta ei yleensä heti tapahdu. Toisaalta seuranta ei saa olla epämääräisen kaukana tulevassakaan. Jassu kertoo käyneensä juttelemassa opettajien kanssa ja että kaikki on ok. Luokanvalvoja kuitenkin korjaa, että matikasta, kemiasta ja ruotsista kokeita tekemättä. Sovitaan, että Jassu käy tekemässä niitä erityisopettajan luona. Jassu kertoo, että poissaoloja on ehkä ollut vähemmän ja tämän luokanvalvoja vahvistaa. Jassu on vieläkin ajoittain myöhästellyt ja pinnannut, mutta poissaolot ja merkinnät ovat vähentyneet. Jassu ja huoltaja ovat pohtineet ensi vuoden koulupaikkaa ja ovat sitä mieltä, että näin ei voi jatkua. Lähdemme siis pohtimaan erityisluokan ja JOPO-ryhmän välillä. Yhteistuumin päädymme suosittelemaan JOPO-luokkaa, sillä erityisluokalla opiskelee enemmän oppimisvaikeuksisia oppilaita. Jassu taas voisi hyötyä työharjoitteluista ja käytännönläheisemmästä tavasta opiskella. JOPO-ryhmään haetaan kevään aikana ja sovimme tehtävänjaon hakuprosessissa. Palaverissa pääsimme toteamaan, että tilanne on mennyt parempaan suuntaan. Loppuvuoden läsnäololla ja kokeiden suorittamisella Jassu selviytyy 9. luokalle. Teemme suunnitelman rästikokeiden suorittamisesta ja sovimme seuraavan tapaamisen huhtikuulle, jolloin on jo tiedossa, pääseekö Jassu JOPOon. Tuusulan kunta 4 Kolme esimerkkiä konsultoivan

6 Mikäli sovitut asiat eivät ole onnistuneet, on tärkeätä asia todeta ilman tunnelatausta. Oppilaalta on hyvä kysyä, mikä esti sopimuksen onnistumisen ja sopimusta muokataan sen mukaan. Oppilaalla on oltava mahdollisuus epäonnistua ilman, että aikuiset nostavat kädet pystyyn! Huhtikuussa voidaan todeta, että koulunkäynti on ollut Jassulle vaikeata, poissaoloja on ollut, eikä hän ole käynyt vieläkään tekemässä kaikkia rästikokeita. JOPO-ryhmään hän sen sijaan on tullut valituksi. Jassu ei kuitenkaan ole enää aivan varma, onko se hyvä vaihtoehto. Huoltaja sen sijaan on vakuuttunut, että tämä on ainoa mahdollisuus saada päättötodistus. Palaverissa muistutetaan, että Jassun on saatava hyväksytyt suoritukset, sillä JOPO-ryhmässä, johon hänet on hyväksytty, opiskelee ainoastaan 9. luokkalaisia. Käydään läpi myös se, mitä tapahtuu, jos hän ei saa suorituksia kasaan. Tyttö ei tahdo ehtoja tehdä kesällä, joten palaverissa katsotaan päivämäärät ja ajat, jolloin hän käy erityisopettajalla tekemässä puuttuvat kokeet. Jassu sitoutuu suunnitelmaan, joten todetaan, ettei toukokuussa enää pidetä palaveria. Konsultoiva opettaja kuitenkin soittaa vielä luokanvalvojalle ja tarkistaa tilanteen. Mikäli tuolloin tilanne vaatii, kokoonnutaan vielä viimeisillä viikoilla päivittämään suunnitelma. Toukokuussa luokanvalvoja kertoo, että Jassu on pääsemässä 8. luokan opinnoista läpi. Tilanne on vähän parempi; rästikokeet on suoritettu ja poissaolot taas vähän vähentyneet. Puhelussa sovitaan, että konsultoiva opettaja on elokuussa yhteydessä JOPO-ohjaajaan ja tuolloin mietitään, millaista tukea Jassu tarvitsee 9. luokan aikana. Elokuussa JOPO-ohjaaja kertoo, että Jassu on käynyt koulua, mutta poissaoloja on. Ohjaaja on kuitenkin sitä mieltä, että Jassulle on hyvä antaa aikaa asettua uuteen luokkaan. Sovitaan, että syys- lokakuussa pidetään palaveri, johon osallistuu myös konsultoiva opettaja. Lokakuun alussa koululla pidetään koulupalaveri. Palaverissa todetaan, että Jassu on alkanut käydä koulua säännöllisesti ja hänen koulusuoriutumisensa on parantunut paljon viimevuotisesta. Työharjoitteluun lähteminen ja niihin sitoutuminen ovat olleet Jassulle hankalia, mutta aikuisen tuella hän on saanut harjoittelun suoritettua. Jassun tilanne näyttää nyt niin hyvältä, ettei konsultoivan opettajan enää tarvitse olla mukana. Sovitaan, että konsultoiva opettaja soittaa vielä kouluun ja huoltajalle ennen syyslukukauden päättymistä varmistuakseen, että koulunkäynti sujuu. Puhelussa selviää, että Jassu käy koulua säännöllisesti ja on saanut kokeista hyviäkin numeroita. Hän on alkanut pohtia tulevaisuuttaan ja peruskoulun jälkeisiä opintoja aktiivisesti. Sekä opettaja että huoltaja ovat luottavaisia koulun suhteen ja pystyttiin toteamaan, ettei konsultoivan opettajan työpanosta enää tarvita. Tuusulan kunta 5 Kolme esimerkkiä konsultoivan

7 Niko Kahdeksannella luokalla Nikolla oli koulunkäynnissä suuria vaikeuksia. Hänellä oli paljon poissaoloja, joiden syytä ei aina tiedetty. Hän sai kuitenkin kaikki oppilaineet suoritettua hyväksytysti, vaikkakin erittäin heikoin arvosanoin. Yhdeksännen luokan syyslukukauden alussa Nikosta tuli nuorisopsykiatrian liikkuvan työryhmän asiakas. Nikon koulunkäynti ja psyykkinen vointi kriisiytyi nopeasti niin, että hän ohjautui sairaalaan kriisiosastolle. Verkostopalaveri oli sovittu Nikon omaan kouluun, mutta se jäi pitämättä sairaalajakson vuoksi. Lyhyen, kahden viikon mittaisen sairaalajakson lopussa Nikolle sovittiin yhteistyössä hoidon ja oman koulun kanssa viiden päivän harjoittelujakso omaan kouluun. Paluu omaan kouluun tapahtui tämän jälkeen. Konsultoiva opettaja tapasi Nikon ensimmäisen kerran sairaalakoulussa ennen omaan kouluun palaamista. Hän tutustui Nikoon ja Nikon tilanteeseen. Niko teki konsultoivan kanssa suunnitelman omaan kouluun paluusta harjoittelujaksolle. He sopivat muun muassa sen miten Niko voi selittää kavereilleen poissaoloja. Lisäksi he keskustelivat mitä verkostotuki ja konsultoivan tuki Nikon kohdalla tarkoittaa. Ensimmäinen verkostopalaveri sovittiin pidettäväksi omaan kouluun paluun jälkeen noin parin viikon päähän. Oppilaan tilanteeseen tutustuminen on tärkeätä, jotta oppilaan on helpompaa saada toiveensa kerrottua. Kun palavereihin valmistaudutaan yhdessä, voidaan sopia myös, minkä asioiden puhumisessa oppilas tarvitsee aikuisen apua. Näin oppilas on aktiivisena toimijana palaverissa ja tämä sitouttaa hänet tehtävään suunnitelmaan. Verkostopalaverissa ilmeni, että poissaoloja oli yhä huomattavasti eikä Niko uskonut itse pystyvänsä koulunkäyntiin omassa koulussaan. Niko esitti toiveen mahdollisuudesta koulunvaihtoon. Konsultoiva opettaja alkoi selvittää koulunvaihtomahdollisuutta. Nikolle suunniteltiin ja sovittiin kahden viikon koulunkäynnin kokeilujakso uuteen kouluun. Konsultoiva seurasi kokeilua. Niko vaihtoi koulua onnistuneen kokeilujakson jälkeen. Seuraava verkostopalaveri sovittiin kuukauden päähän koulunvaihdosta. Tässä verkostopalaverissa tehtiin suunnitelma peruskoulun viimeisten kurssien suorittamisesta. Kesken lukuvuotta tapahtuneen koulunvaihdon yhteydessä tulee varmistaa, että oppilas saa kaikki puuttuvat kurssit suoritettua. Kunnissa, jopa yksittäisissä kouluissa, edetään usein eri tahtiin oppiaineissa. Poissaolot lisääntyivät vähitellen kevään aikana. Kuormittavan elämäntilanteen lisäksi Niko sairasteli paljon. Niko teki yhteisvalinnan, mutta kevään aikana heikentyneestä koulunkäynnistä johtuen hänelle annettiin useissa oppiaineissa nelosvaroituksia. Konsultoiva järjesti koulutapaamisen, johon osallistui Nikon lisäksi huoltaja ja luokanvalvoja. Tapaamisessa käytiin läpi nelosvaroitukset ja tehtiin tarkka suunnitelma kurssien suorittamiseksi. Suunnitelmaan kirjattiin Nikolle selkeät toiminnan ohjeet ja aikataulu. Tapaamisessa selvitettiin Nikolle vaihtoehdot, mikäli päättötodistus jää saamatta tai heikon päättötodistuksen vuoksi Tuusulan kunta 6 Kolme esimerkkiä konsultoivan

8 jatko-opiskelupaikka jää saamatta. Lisäksi tehtiin Nikon kanssa sopimus, että konsultoiva seuraa suunnitelman toteutumista soittamalla hänelle kahden viikon välein. Nuoren ja huoltajan on tärkeätä saada tieto realiteeteista ja valintojen seurauksista. Tämä tieto on tärkeätä saattaa heidän tietoonsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin nuoren tekemillä valinnoilla on vaikutusta tulevaan. Tapaamisen jälkeen Niko toimi kirjatun suunnitelman mukaisesti ja sai sovittua aineenopettajien kanssa puuttuvien kurssien suorittamisesta. Kuitenkin kevätlukukauden viimeisillä viikoilla Niko ilmoitti konsultoivalle haluavansa kerrata yhdeksännen luokan parantaakseen arvosanoja. Koska tämä oli myös konsultoivan mielestä Nikon kokonaistilanteen huomioiden hyvä ajatus, konsultoiva ohjeisti Nikoa, huoltajaa ja koulua kuinka yhdeksännen luokan kertaaminen järjestetään. Joskus nuoren kokonaistilanne muuttuu ajan kuluessa niin, että tehtyjä suunnitelmia joudutaan muuttamaan ja on tärkeää, että koulu on niitä mukana tekemässä, vaikka tilanne ehkä koettaisiin turhauttavana. Seuraavana syksynä lukukauden alussa konsultoiva soitti Nikolle kysyäkseen koulunkäynnin sujumisesta. Niko kertoi aloittaneensa koulunkäynnin sovitusti. Konsultoiva seurasi koulunkäyntiä syyslomalle asti, jolloin hän soitti viimeisen seurantapuhelun. Tässä puhelussa varmistui, että Nikon koulunkäynti sujui yhä hyvin. Myöskään muut yhteistyötahot (hoito ja koulu) eivät ottaneet enää konsultoivaan yhteyttä. Tämän vuoksi voitiin todeta, että konsultoivalle toiminnalle ei enää ollut tarvetta. Tuusulan kunta 7 Kolme esimerkkiä konsultoivan

Prosessikuvaukset os.19 opetus

Prosessikuvaukset os.19 opetus Prosessikuvaukset os.19 opetus Tulo, koulunkäynti ja paluu Kalliomaa oma koulu hoito Huoltajat Päättöarviointi ja siirtyminen 2. asteelle Kalliomaan koulu, Tuusula 2013 Osasto-opetus os19 Tulovaihe osasto-opetus

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 26.-27.4.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetusneuvos Eija Kartovaara Osaamisen ja sivistyksen asialla Usein kysyttyä opintojen järjestämisestä ja oppilaan

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ SAIRAALAOPETUKSEN JA KOULUN NIVELVAIHEISSA 6.11.14 Rehtori Mika Saatsi Kalliomaan koulu Tuusula MIKA SAATSI? 6 vuotta erityisopettajana / erityisluokaopettajana ja 13 sairaalakoulun

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE

ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE Rovaniemen sairaalakoulu ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE Oppilas Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Henkilötunnus Kotikunta Koulu Koulu ja kunta Opettaja Luokka-aste Puhelin Rehtori

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Polikliininen opetus - prosessikuvaukset. Kalliomaan koulu, Tuusula 2012

Polikliininen opetus - prosessikuvaukset. Kalliomaan koulu, Tuusula 2012 Polikliininen opetus - prosessikuvaukset Kalliomaan koulu, Tuusula 2012 Prosessikuvaukset 1. Poliluokalle hakeutuminen vaiheet I-III 2. Poliluokalle hakeutuminen yhteistyötahojen näkökulma (oma koulu,

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki HAAPAJÄRVEN LUKIO Lukiolaiset vastaavat asiakastyytyväisyyskyselyyn joulukuussa ja toukokuussa. Kyselyyn on yhdistetty

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0) 1 LIITE 1 (O ph, 20 13) LIITE 2/1 2 LIITE 2/2 PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ: ENNEN PALAVERIA: LUOKANOPETTAJA/ AINEENOPETTAJA LAATII TARVITTAESSA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILASTA OPETTAVIEN OPETTAJIEN KANSSA

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Hakuinfo Mäntsälän lukio

Hakuinfo Mäntsälän lukio Hakuinfo 2017 Mäntsälän lukio Millaista on opiskelu lukiossa? Lukio = lukemalla opiskelua Tavoitteena hankkia valmiudet korkeakouluopiskeluun (yliopisto + ammattikorkeakoulu) Millaista on opiskelu lukiossa?

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

Konsultoiva seuranta ja jälkiohjaustutkimus

Konsultoiva seuranta ja jälkiohjaustutkimus Konsultoiva seuranta ja jälkiohjaustutkimus Kalliomaan koulun osaprojekti syksy 05 lokakuu 06 Miksi tällainen projekti? Nivelvaihetyöskentelyn täsmentäminen on ollut koulun painopistealueita viimeiset

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi. Pirjo Koivula opetusneuvos Opetushallitus

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi. Pirjo Koivula opetusneuvos Opetushallitus Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Pirjo Koivula opetusneuvos Opetushallitus 6.2 Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt Arviointikäytännöt ja palautteen

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Oppilaan arviointi - haasteita ja mahdollisuuksia. Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus

Oppilaan arviointi - haasteita ja mahdollisuuksia. Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus Oppilaan arviointi - haasteita ja mahdollisuuksia Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa Tukea oppilaan kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä sairaalakoulun kanssa. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.4.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä sairaalakoulun kanssa. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.4. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä sairaalakoulun kanssa Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.4.2014 Pirjo Tilus PoL 4a 1 mom Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään

Lisätiedot

Arviointia säätelevä normipohja ja Opetushallituksen suositukset. Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus

Arviointia säätelevä normipohja ja Opetushallituksen suositukset. Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus Arviointia säätelevä normipohja ja Opetushallituksen suositukset Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa Tukea oppilaan kasvua,

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen Keuda Elinikäinen ohjaus 13.10.2011 Raija Tikkanen Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Vahvistetaan opinto-ohjausta kaikilla koulutusasteilla. Laaditaan hyvän opinto-ohjauksen

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS PETÄJÄVEDELLÄ

JOUSTAVA PERUSOPETUS PETÄJÄVEDELLÄ 1 JOUSTAVA PERUSOPETUS PETÄJÄVEDELLÄ TAVOITTEET Joustavan perusopetuksen tavoitteena on a) oppilaan kannalta tukea opiskelutaitojen kehittymistä oppia itsenäisyyttä ja vastuullisuutta sekä kehittää itsetuntoaan

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuollon toimintasuunnitelma KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU Oppilashuollon toimintasuunnitelma 2016-2017 27.9.2016 Koulun koko henkilökunta osallistuu päivittäiseen oppilashuoltotyöhön Oppilashuolto Perusopetuksessa olevalla oppilaalla

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla Ammattikymppi Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla varmistetaan hakijoiden motivaatio ja opiskeluasenne

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot