Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä"

Transkriptio

1 Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä case Henni... 1 case Jasmin-Jannica... 3 case Niko... 6 Tuusulan kunta Kalliomaan koulu Kalliomaan koulun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen SAIRAALAOPETUS LAADUKKAAN OPINPOLUN TUKENA Tuija Savolainen konsultoiva erityisluokanopettaja syksy 2013

2 Henni Hennillä on takanaan rankka historia, joka on johtanut sijoitukseen. Hän on jäänyt luokalleen, koska edellisenä talvena koulunkäynnissä oli niin suuria hankaluuksia, ettei hän ollut saanut opintoja suoritettua. Syksyllä pohdittiin tukitoimia, joilla tyttö saataisiin käymään koulua. Hän ei kuitenkaan pysty sitoutumaan sopimuksiin, vaan jättäytyy koulusta kokonaan pois. Koska koulunkäynnissä on suuria pulmia, pyydetään konsultoiva opettaja mukaan. Tapaamisessa konsultoivan kanssa kartoitetaan vaihtoehtoja koulunkäynnille. Henni haluaisi kotona annettavaan opetukseen, mutta siitä todetaan, ettei se ole toimiva keino pitkäaikaisena ratkaisuna. Nuori voi hankalassa tilanteessa tarrautua kiinni sellaiseen suunnitelmaan, joka ei ole realistinen. Tässä tilanteessa on kuultava nuorta ja käytävä läpi toiveet, mutta toisaalta tuotava realiteetit esille. Konsultoiva piirtää/kirjaa esille tulevat vaihtoehdot ja niiden hyvät sekä huonot puolet. Tapaamisessa sovitaan tutustumiskäynti sairaalakouluun, sillä se on yksi varteenotettava vaihtoehto. Henni ei tule tutustumiskäynneille, joita loppujen lopuksi sovitaan useampia. Konsultoiva pitää kaikkia yhteistyötahoja ajan tasalla koulunkäynnin suhteen. Tärkeätä on, että kaikki yhteistyötahot tietävät, mikä tilanne on. Koulun velvollisuus on pyrkiä järjestämään sellaiset tukitoimet, että opiskelu onnistuu. Joskus suunnitelmat eivät toteudu ja siitä on tärkeätä saada sekä hoidon että sosiaalitoimen tieto. Koska kokonaistilanne on pysynyt pitkään jo samana, päädytään suosittelemaan Hennille osastotutkimusjaksoa. Oma kunta sitoutuu järjestämään yksityisopetusta koululla hänelle sen ajan, kun hän odottaa jaksoa. Henni sitoutuu suunnitelmaan ja pääsee näin opinnoissaan alkuun. Kun oppilas ei pysty etenemään vuosiluokka/lukuvuosi vauhtia, voidaan hänet siirtää vuosiluokkaan sitomattomaan opetukseen. Tällöin hän etenee oman suunnitelman mukaisesti eivätkä suoritukset raukea lukuvuoden päätteessä. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:iin suunnitelma etenemisestä ja suunnitelmaan kirjataan tarkasti myös jo suoritetut kokonaisuudet sekä niiden arviointi. Henni tulee osastojaksolle tammikuussa. Konsultoivan osuus on tehty tässä vaiheessa. Konsultoiva jakaa sairaalakoulun opettajalle tiedot tytöstä ja tämän tilanteesta. Samalla jo sovitaan, että konsultoiva jatkaa taas tytön palattua omaan kouluunsa. Osastojakson aikana päädytään hakemaan hänelle paikkaa erityisluokasta lähikoulusta. Kun sairaalakoulujakso on lopussa, sairaalakoulun opettaja käy pitämässä paluupalaverin ja tekemässä suunnitelmat uudessa koulussa. Samalla sovitaan, että konsultoiva jatkaa seurantaa. Osastojaksolla on tehty psykologin tutkimukset, joista ilmenee, että Hennillä on kielellisiä vaikeuksia. Ne yhdistettynä suuriin haasteisiin muilla elämänalueilla ovat vaikeuttaneet hänen Tuusulan kunta 1 Kolme esimerkkiä konsultoivan

3 suoriutumistaan vieraissa kielissä. Konsultoiva keskustelee asiasta hoitavan lääkärin kanssa ja tämä päätyy suosittelemaan englannin ja ruotsin yksilöllistämistä. Erityisluokanopettaja tekee konsultoivan kanssa uuden pedagogisen selvityksen, jossa haetaan yksilöllistämisiä kyseisiin aineisiin. Tutkimuksista on tärkeätä koulun saada tieto niiltä osin, kun se on oleellista koulunkäynnin järjestämiseksi. Paluuvaiheen alku näyttää toimivalta, koulunkäynti uudessa koulussa ja luokassa käynnistyy. Myöhemmin kuitenkin poissaoloja alkaa kertyä ja konsultoiva tapaa nuoren ja keskustelee hänen toiveistaan. Nuori toivoo pääsevänsä sairaalakoulun avo-oppilaspaikalle. Konsultoiva järjestää verkostopalaverin, jossa tehdään suunnitelma jatkon suhteen. Avo-oppilaspaikka ei onnistu, joten koulunkäynnin rakentamista omaan luokkaan jatketaan. Henni osasi kertoa, mitkä asiat helpottaisivat hänen koulunkäyntiään ja ne pyrittiin ottamaan huomioon tukitoimia vahvistettaessa. Oppilas osaa usein kertoa, mikä helpottaisi hänen koulunkäyntiään, mikäli hänelle annetaan siihen mahdollisuus. Oppilaan aktiivinen kuunteleminen ja hänen ehdotuksiensa ottaminen vakavasti voi viedä tilannetta eteenpäin. Suunnitelman tekemisessä, vaihtoehtojen punnitsemisessa ja sopimuksien laatimisessa mukana ollut oppilas sitoutuu niihin aivan toisella tavalla kuin oppilas, jolle sanellaan, kuinka asiat on tehtävä. Henni opiskeli lyhennetyllä tuntimäärällä omassa tahdissaan. Mikäli oppilaan koulupäivää päädytään lyhentämään terveydellisistä syistä, on otettava huomioon, ettei hän todennäköisesti etene opinnoissaan niin, että peruskoulun suorittaminen kolmessa vuodessa on mahdollista. Päätöksiä tehtäessä tulee olla hahmotettuna tulevaisuuden suunnitelmat pitkällä aikavälillä, vaikkakin niitä luultavasti joudutaan ajan myötä muokkaamaan. Konsultoiva tapasi Henniä ja opettajaa sekä omaa ohjaajaa säännöllisesti ja tapaamisessa seurattiin opintojen edistymistä sekä ammatinvalintaprosessia. Talven aikana konsultoiva kävi Hennin kanssa tutustumassa ammatilliseen oppilaitokseen. Yhdeksännen luokan aikana pystyttiin tuntimäärää lisäämään ja Henni sai peruskoulunsa suoritettua neljässä vuodessa hänelle tehdyn suunnitelman mukaisesti ja pääsi jatkamaan toisen asteen opintoja toivomaansa oppilaitokseen. Tuusulan kunta 2 Kolme esimerkkiä konsultoivan

4 Jasmin-Jannica Jassu käy 8. luokkaa keskikokoisessa yhtenäiskoulussa. Hänen käytöksensä muutokset ovat herättäneet opettajissa huolta. Hän on ollut 7. luokan aikana keskitasoisesti pärjäävä oppilas, joskin matemaattisten aineiden opettajat ovat viestittäneet, että tyttö menestyy heikosti heidän oppiaineissaan. Oppitunneilla Jassu on jonkin verran häslännyt ja välillä huudellut, ettei tajua mitään. Kokeista hän on kuitenkin saanut hyväksytyt arvosanat. 8. luokan aikana Jassulle alkaa kertyä negatiivisia tuntimerkintöjä sekä epämääräisiä poissaoloja aamuihin, mutta ajoittain myös kesken päivän yksittäisiä tunteja. Selviää, että tyttö jää välillä hengailemaan koulun käytäville tuntien ajaksi. Opettajien kanssa tulee riitoja, Jassu haistattelee muutamalle opettajalle kekseliäin sanakääntein. Koulumenestys laskee, 8. luokan aikana aletaan jo puhua luokalle jäämisen vaarasta. Koululla epäillään, että Jassulla on käytöshäiriö. Jassu tulee nuorisopsykiatrian asiakkuuteen 8. luokan aikana. Tutkimuksissa ilmenee, että hän on masentunut. Koulun on hyvä kiinnittää erityistä huomiota oppilaaseen silloin, jos käyttäytymisessä tai koulumenestyksessä tapahtuu isoja yllättäviä muutoksia. Jassu alkaa tavata säännöllisesti polin työntekijää ja hänelle määrätään masennuslääke. Koska polilla tiedetään koulutilanteen olevan tulehtunut, pyydetään konsultoiva erityisluokanopettaja mukaan. Konsultoiva opettaja tapaa Jassun ja äidin. Tapaamisessa käydään läpi Jassun kouluhistoriaa, tämänhetkistä koulutilannetta ja pohditaan, mikä voisi auttaa koulunkäynnin sujumisessa. Tapaamisen jälkeen konsultoiva opettaja järjestää koululla palaverin, jossa on mukana nuoren ja huoltajan lisäksi koululta luokanvalvoja, rehtori ja kuraattori. Lisäksi mukana on nuorisopoliklinikan omatyöntekijä. Palaverissa tuodaan esille masennusdiagnoosi ja mietitään tukitoimet, jotta 8. luokka tulisi suoritetuksi. Päädytään tavoittelemaan kaikista oppiaineista hyväksyttyä arvosanaa ja varsinkin hankalien oppiaineiden kohdalla keskitytään kaikkein keskeisimmän sisällön omaksumiseen. Kun oppilaalla on hankaluuksia suoriutua oppiaineista, voidaan hänelle hankaliin oppiaineisiin suunnitella painoalueet, joihin keskittymällä oppilas suoriutuu hyväksytysti opinnoista. Painoalueiden mukaisesti opiskelu sopii hyvin myös silloin, mikäli oppilaalla on elämässään kriisi tai psyykkistä oireilua. Tilanteen rauhoituttua voidaan tavoitteita lisätä sujuvasti ja tällöin muutos näkyy myös pian arvosanoissa. Koska Jassulla on poissaoloja tietyiltä tunneilta, vastuutetaan hänet käymään keskustelu opettajan kanssa, tarvitseeko hänen tehdä jotain korvaavia tehtäviä. Sekä Jassu että huoltaja sitoutuvat suunnitelmaan, sillä kumpikaan ei halua lisävuotta peruskoulua. Lisäksi Jassun on mahdollisuus saada erityisopettajan tukea. Kuraattori on Jassun tilanteesta tietoinen ja voi tarvittaessa Tuusulan kunta 3 Kolme esimerkkiä konsultoivan

5 tavata tyttöä, mutta säännöllisiä tapaamisia tyttö ei halua. Nuorisopoliklinikalla hän tapaa säännöllisesti omaa työntekijäänsä. Kun kuluvan vuoden suunnitelma saadaan tehdyksi, pohditaan päättövuoden suorittamista. Palaverissa käydään läpi oman kunnan tarjoamat vaihtoehdot; 1) Jassu jatkaa omassa luokassa tukitoimin 2) Jassu siirtyy opiskelemaan erityisluokkaan, joka sijaitsee samassa koulussa 3) Jassu siirtyy opiskelemaan JOPO-ryhmään. Tässä vaiheessa vaihtoehdot esitellään ja niiden hyviä ja huonoja puolia jäädään pohdiskelemaan. Mikäli oppilaan siirtoa toiseen luokkaan/kouluun aletaan harkita, on tärkeätä käydä vaihtoehtoja läpi niin, että siirron positiivisia ja negatiivisia puolia punnitaan. Yhtä tärkeää on myös antaa oppilaalle ja huoltajalle aikaa pohtia siirtoa. Ei ole realistista olettaa, että samassa palaverissa, jossa vaihtoehdot esitellään, voidaan jo tehdä päätös siirrosta. Tapaamisessa käydään vielä yksityiskohtaisesti läpi arjen haasteet; mihin aikaan pitää aamulla herätä ja kotoa lähteä, jotta on ajoissa koulussa? Onko lukujärjestys repussa, jotta tietää, missä pitää milläkin tunnilla olla? Syökö Jassu aamupalaa ja kouluruokaa vai pitääkö hänen ottaa eväitä? Kenen aikuisen tukea hän tarvitsee, jotta suunnitelma onnistuisi? Oppilaan taidot eivät välttämättä vastaa ikätasoa. On tärkeätä, että ongelmat pilkotaan niin, että selviää, mikä asia on ongelman takana. Lopuksi sovitaan, että luokanvalvoja tiedottaa sopimuksesta muita Jassua opettavia opettajia ja sovitaan seuraava tapaaminen samalla kokoonpanolla. Seuraava tapaaminen pidetään kolmen viikon kuluttua. Kun sopimus tehdään, on tärkeätä sopia seurannasta. Seurantaan on hyvä varata aikaa, sillä muutosta ei yleensä heti tapahdu. Toisaalta seuranta ei saa olla epämääräisen kaukana tulevassakaan. Jassu kertoo käyneensä juttelemassa opettajien kanssa ja että kaikki on ok. Luokanvalvoja kuitenkin korjaa, että matikasta, kemiasta ja ruotsista kokeita tekemättä. Sovitaan, että Jassu käy tekemässä niitä erityisopettajan luona. Jassu kertoo, että poissaoloja on ehkä ollut vähemmän ja tämän luokanvalvoja vahvistaa. Jassu on vieläkin ajoittain myöhästellyt ja pinnannut, mutta poissaolot ja merkinnät ovat vähentyneet. Jassu ja huoltaja ovat pohtineet ensi vuoden koulupaikkaa ja ovat sitä mieltä, että näin ei voi jatkua. Lähdemme siis pohtimaan erityisluokan ja JOPO-ryhmän välillä. Yhteistuumin päädymme suosittelemaan JOPO-luokkaa, sillä erityisluokalla opiskelee enemmän oppimisvaikeuksisia oppilaita. Jassu taas voisi hyötyä työharjoitteluista ja käytännönläheisemmästä tavasta opiskella. JOPO-ryhmään haetaan kevään aikana ja sovimme tehtävänjaon hakuprosessissa. Palaverissa pääsimme toteamaan, että tilanne on mennyt parempaan suuntaan. Loppuvuoden läsnäololla ja kokeiden suorittamisella Jassu selviytyy 9. luokalle. Teemme suunnitelman rästikokeiden suorittamisesta ja sovimme seuraavan tapaamisen huhtikuulle, jolloin on jo tiedossa, pääseekö Jassu JOPOon. Tuusulan kunta 4 Kolme esimerkkiä konsultoivan

6 Mikäli sovitut asiat eivät ole onnistuneet, on tärkeätä asia todeta ilman tunnelatausta. Oppilaalta on hyvä kysyä, mikä esti sopimuksen onnistumisen ja sopimusta muokataan sen mukaan. Oppilaalla on oltava mahdollisuus epäonnistua ilman, että aikuiset nostavat kädet pystyyn! Huhtikuussa voidaan todeta, että koulunkäynti on ollut Jassulle vaikeata, poissaoloja on ollut, eikä hän ole käynyt vieläkään tekemässä kaikkia rästikokeita. JOPO-ryhmään hän sen sijaan on tullut valituksi. Jassu ei kuitenkaan ole enää aivan varma, onko se hyvä vaihtoehto. Huoltaja sen sijaan on vakuuttunut, että tämä on ainoa mahdollisuus saada päättötodistus. Palaverissa muistutetaan, että Jassun on saatava hyväksytyt suoritukset, sillä JOPO-ryhmässä, johon hänet on hyväksytty, opiskelee ainoastaan 9. luokkalaisia. Käydään läpi myös se, mitä tapahtuu, jos hän ei saa suorituksia kasaan. Tyttö ei tahdo ehtoja tehdä kesällä, joten palaverissa katsotaan päivämäärät ja ajat, jolloin hän käy erityisopettajalla tekemässä puuttuvat kokeet. Jassu sitoutuu suunnitelmaan, joten todetaan, ettei toukokuussa enää pidetä palaveria. Konsultoiva opettaja kuitenkin soittaa vielä luokanvalvojalle ja tarkistaa tilanteen. Mikäli tuolloin tilanne vaatii, kokoonnutaan vielä viimeisillä viikoilla päivittämään suunnitelma. Toukokuussa luokanvalvoja kertoo, että Jassu on pääsemässä 8. luokan opinnoista läpi. Tilanne on vähän parempi; rästikokeet on suoritettu ja poissaolot taas vähän vähentyneet. Puhelussa sovitaan, että konsultoiva opettaja on elokuussa yhteydessä JOPO-ohjaajaan ja tuolloin mietitään, millaista tukea Jassu tarvitsee 9. luokan aikana. Elokuussa JOPO-ohjaaja kertoo, että Jassu on käynyt koulua, mutta poissaoloja on. Ohjaaja on kuitenkin sitä mieltä, että Jassulle on hyvä antaa aikaa asettua uuteen luokkaan. Sovitaan, että syys- lokakuussa pidetään palaveri, johon osallistuu myös konsultoiva opettaja. Lokakuun alussa koululla pidetään koulupalaveri. Palaverissa todetaan, että Jassu on alkanut käydä koulua säännöllisesti ja hänen koulusuoriutumisensa on parantunut paljon viimevuotisesta. Työharjoitteluun lähteminen ja niihin sitoutuminen ovat olleet Jassulle hankalia, mutta aikuisen tuella hän on saanut harjoittelun suoritettua. Jassun tilanne näyttää nyt niin hyvältä, ettei konsultoivan opettajan enää tarvitse olla mukana. Sovitaan, että konsultoiva opettaja soittaa vielä kouluun ja huoltajalle ennen syyslukukauden päättymistä varmistuakseen, että koulunkäynti sujuu. Puhelussa selviää, että Jassu käy koulua säännöllisesti ja on saanut kokeista hyviäkin numeroita. Hän on alkanut pohtia tulevaisuuttaan ja peruskoulun jälkeisiä opintoja aktiivisesti. Sekä opettaja että huoltaja ovat luottavaisia koulun suhteen ja pystyttiin toteamaan, ettei konsultoivan opettajan työpanosta enää tarvita. Tuusulan kunta 5 Kolme esimerkkiä konsultoivan

7 Niko Kahdeksannella luokalla Nikolla oli koulunkäynnissä suuria vaikeuksia. Hänellä oli paljon poissaoloja, joiden syytä ei aina tiedetty. Hän sai kuitenkin kaikki oppilaineet suoritettua hyväksytysti, vaikkakin erittäin heikoin arvosanoin. Yhdeksännen luokan syyslukukauden alussa Nikosta tuli nuorisopsykiatrian liikkuvan työryhmän asiakas. Nikon koulunkäynti ja psyykkinen vointi kriisiytyi nopeasti niin, että hän ohjautui sairaalaan kriisiosastolle. Verkostopalaveri oli sovittu Nikon omaan kouluun, mutta se jäi pitämättä sairaalajakson vuoksi. Lyhyen, kahden viikon mittaisen sairaalajakson lopussa Nikolle sovittiin yhteistyössä hoidon ja oman koulun kanssa viiden päivän harjoittelujakso omaan kouluun. Paluu omaan kouluun tapahtui tämän jälkeen. Konsultoiva opettaja tapasi Nikon ensimmäisen kerran sairaalakoulussa ennen omaan kouluun palaamista. Hän tutustui Nikoon ja Nikon tilanteeseen. Niko teki konsultoivan kanssa suunnitelman omaan kouluun paluusta harjoittelujaksolle. He sopivat muun muassa sen miten Niko voi selittää kavereilleen poissaoloja. Lisäksi he keskustelivat mitä verkostotuki ja konsultoivan tuki Nikon kohdalla tarkoittaa. Ensimmäinen verkostopalaveri sovittiin pidettäväksi omaan kouluun paluun jälkeen noin parin viikon päähän. Oppilaan tilanteeseen tutustuminen on tärkeätä, jotta oppilaan on helpompaa saada toiveensa kerrottua. Kun palavereihin valmistaudutaan yhdessä, voidaan sopia myös, minkä asioiden puhumisessa oppilas tarvitsee aikuisen apua. Näin oppilas on aktiivisena toimijana palaverissa ja tämä sitouttaa hänet tehtävään suunnitelmaan. Verkostopalaverissa ilmeni, että poissaoloja oli yhä huomattavasti eikä Niko uskonut itse pystyvänsä koulunkäyntiin omassa koulussaan. Niko esitti toiveen mahdollisuudesta koulunvaihtoon. Konsultoiva opettaja alkoi selvittää koulunvaihtomahdollisuutta. Nikolle suunniteltiin ja sovittiin kahden viikon koulunkäynnin kokeilujakso uuteen kouluun. Konsultoiva seurasi kokeilua. Niko vaihtoi koulua onnistuneen kokeilujakson jälkeen. Seuraava verkostopalaveri sovittiin kuukauden päähän koulunvaihdosta. Tässä verkostopalaverissa tehtiin suunnitelma peruskoulun viimeisten kurssien suorittamisesta. Kesken lukuvuotta tapahtuneen koulunvaihdon yhteydessä tulee varmistaa, että oppilas saa kaikki puuttuvat kurssit suoritettua. Kunnissa, jopa yksittäisissä kouluissa, edetään usein eri tahtiin oppiaineissa. Poissaolot lisääntyivät vähitellen kevään aikana. Kuormittavan elämäntilanteen lisäksi Niko sairasteli paljon. Niko teki yhteisvalinnan, mutta kevään aikana heikentyneestä koulunkäynnistä johtuen hänelle annettiin useissa oppiaineissa nelosvaroituksia. Konsultoiva järjesti koulutapaamisen, johon osallistui Nikon lisäksi huoltaja ja luokanvalvoja. Tapaamisessa käytiin läpi nelosvaroitukset ja tehtiin tarkka suunnitelma kurssien suorittamiseksi. Suunnitelmaan kirjattiin Nikolle selkeät toiminnan ohjeet ja aikataulu. Tapaamisessa selvitettiin Nikolle vaihtoehdot, mikäli päättötodistus jää saamatta tai heikon päättötodistuksen vuoksi Tuusulan kunta 6 Kolme esimerkkiä konsultoivan

8 jatko-opiskelupaikka jää saamatta. Lisäksi tehtiin Nikon kanssa sopimus, että konsultoiva seuraa suunnitelman toteutumista soittamalla hänelle kahden viikon välein. Nuoren ja huoltajan on tärkeätä saada tieto realiteeteista ja valintojen seurauksista. Tämä tieto on tärkeätä saattaa heidän tietoonsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin nuoren tekemillä valinnoilla on vaikutusta tulevaan. Tapaamisen jälkeen Niko toimi kirjatun suunnitelman mukaisesti ja sai sovittua aineenopettajien kanssa puuttuvien kurssien suorittamisesta. Kuitenkin kevätlukukauden viimeisillä viikoilla Niko ilmoitti konsultoivalle haluavansa kerrata yhdeksännen luokan parantaakseen arvosanoja. Koska tämä oli myös konsultoivan mielestä Nikon kokonaistilanteen huomioiden hyvä ajatus, konsultoiva ohjeisti Nikoa, huoltajaa ja koulua kuinka yhdeksännen luokan kertaaminen järjestetään. Joskus nuoren kokonaistilanne muuttuu ajan kuluessa niin, että tehtyjä suunnitelmia joudutaan muuttamaan ja on tärkeää, että koulu on niitä mukana tekemässä, vaikka tilanne ehkä koettaisiin turhauttavana. Seuraavana syksynä lukukauden alussa konsultoiva soitti Nikolle kysyäkseen koulunkäynnin sujumisesta. Niko kertoi aloittaneensa koulunkäynnin sovitusti. Konsultoiva seurasi koulunkäyntiä syyslomalle asti, jolloin hän soitti viimeisen seurantapuhelun. Tässä puhelussa varmistui, että Nikon koulunkäynti sujui yhä hyvin. Myöskään muut yhteistyötahot (hoito ja koulu) eivät ottaneet enää konsultoivaan yhteyttä. Tämän vuoksi voitiin todeta, että konsultoivalle toiminnalle ei enää ollut tarvetta. Tuusulan kunta 7 Kolme esimerkkiä konsultoivan

Tulonivel osasto-opetus

Tulonivel osasto-opetus Osasto-opetus 1. Tulonivel 2. Koulunkäynti 3. Paluunivel 4. Seuranta 5. Yhteistyö huoltajien kanssa 6. Päättöarviointi 7. Siirtyminen toiselle asteelle Tulonivel osasto-opetus Kalliomaa Kalliomaan luokanvalvoja

Lisätiedot

Prosessikuvaukset os.19 opetus

Prosessikuvaukset os.19 opetus Prosessikuvaukset os.19 opetus Tulo, koulunkäynti ja paluu Kalliomaa oma koulu hoito Huoltajat Päättöarviointi ja siirtyminen 2. asteelle Kalliomaan koulu, Tuusula 2013 Osasto-opetus os19 Tulovaihe osasto-opetus

Lisätiedot

Osasto-opetus - prosessikuvaukset. Kalliomaan koulu, Tuusula 2012

Osasto-opetus - prosessikuvaukset. Kalliomaan koulu, Tuusula 2012 Osasto-opetus - prosessikuvaukset n koulu, Tuusula 2012 Prosessit n koulun osasto-opetus ja kriisi-opetus Tulovaihe Koulunkäynti Paluu Huoltajat Tulovaihe osasto-opetus Rehtori kartoittaa oppilaan taustatiedot

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAKI. 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä

PERUSOPETUSLAKI. 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä PERUSOPETUSLAKI 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä 4 3mom. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 26.-27.4.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetusneuvos Eija Kartovaara Osaamisen ja sivistyksen asialla Usein kysyttyä opintojen järjestämisestä ja oppilaan

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Päiväharjun koulu Elämäntaitojen yksikkö Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Tarkoituksena tukea nuorta ja hänen perhettään tulevaisuutta koskevissa valinnoissa ja valmentaa nuorta mahdollisimman

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

JOPO eli joustava perusopetus Liperissä

JOPO eli joustava perusopetus Liperissä JOPO eli joustava perusopetus Liperissä JOPO-opetuksen järjestäminen ja keskeiset toimintatavat JOPO (joustava perusopetus) on työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun kahdeksas

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ SAIRAALAOPETUKSEN JA KOULUN NIVELVAIHEISSA 6.11.14 Rehtori Mika Saatsi Kalliomaan koulu Tuusula MIKA SAATSI? 6 vuotta erityisopettajana / erityisluokaopettajana ja 13 sairaalakoulun

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa

Etäopetus erityistilanteissa Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla Esimerkkitapauksena etäopetuksen järjestäminen Laitilassa, Kodjalan koululla lukuvuonna 2012 2013.

Lisätiedot

KOULUPUDOKKUUDEN VÄHENTÄMISTÄ

KOULUPUDOKKUUDEN VÄHENTÄMISTÄ KOULUPUDOKKUUDEN VÄHENTÄMISTÄ 0 JOPO on OPH:n v. 2006 käynnistämä kehittämishanke 0 Vuonna 2009 mukana oli nin 100 koulua ja tuhat oppilasta 0 20.9.2010 oppilaita 1193 0 20.9.2012 yhteensä 1750 Tavoitteet

Lisätiedot

Kontiolahden koulu

Kontiolahden koulu Kontiolahden koulu 18.3.2017 MIKÄ ON JOPO-LUOKKA? Opetus joustaa ei oppilas JOPO (joustava perusopetus) on työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun yhdeksäs vuosiluokka. Tavoitteena

Lisätiedot

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 TULEVAN SEISKALUOKKALAISEN MUISTILISTA Minun on annettava itselleni aikaa tutustua uuteen koulurakennukseen, koulukavereihin ja opettajiin.

Lisätiedot

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Ammattiopiston näkökulma Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Mitä tukea nuoret haluavat vanhemmilta ja koululta? En oo tajunnu koskaan peruskoulussa matikkaa. Opettajan

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät 20.-30.3.2017 Sisältö 1.Valmistavan opetuksen tavoite 2.Kenelle opetus on tarkoitettu 3.Opetuksen toteuttamisen eri tavat 4. Resurssit 5.

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Polikliininen opetus - prosessikuvaukset. Kalliomaan koulu, Tuusula 2012

Polikliininen opetus - prosessikuvaukset. Kalliomaan koulu, Tuusula 2012 Polikliininen opetus - prosessikuvaukset Kalliomaan koulu, Tuusula 2012 Prosessikuvaukset 1. Poliluokalle hakeutuminen vaiheet I-III 2. Poliluokalle hakeutuminen yhteistyötahojen näkökulma (oma koulu,

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE

ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE Rovaniemen sairaalakoulu ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE Oppilas Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Henkilötunnus Kotikunta Koulu Koulu ja kunta Opettaja Luokka-aste Puhelin Rehtori

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi 1 8.1 Arviointi opintojen aikana Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opetus 0-2 luokilla - ops näkökulmia. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Vuosiluokkiin sitomaton opetus 0-2 luokilla - ops näkökulmia. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Vuosiluokkiin sitomaton opetus 0-2 luokilla - ops näkökulmia Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Opetuksen järjestämisen mahdollisuudet opetussuunnitelman perusteiden mukaan Vuosiluokkaopetus Osittainen

Lisätiedot

Konsultoiva seuranta ja jälkiohjaustutkimus

Konsultoiva seuranta ja jälkiohjaustutkimus Konsultoiva seuranta ja jälkiohjaustutkimus Kalliomaan koulun osaprojekti syksy 05 lokakuu 06 Miksi tällainen projekti? Nivelvaihetyöskentelyn täsmentäminen on ollut koulun painopistealueita viimeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

12.10..2013. Etäopetus erityistilanteissa

12.10..2013. Etäopetus erityistilanteissa 12.10..2013 Etäopetus 1 Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla 2 Syksy 2013 1.lk. poika D.J. Eurajoen Keskustan ala-koulu, Adobe Connect

Lisätiedot

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Tiina Pilbacka-Rönkä Valteri, Mikael 2.5.2017 Tiina Pilbacka-Rönkä PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS Valmistavan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt I. Työryhmän yhteenveto MOKU hanke

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt I. Työryhmän yhteenveto MOKU hanke Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt I Työryhmän yhteenveto 18.9.2009 MOKU hanke Toimintamalleja 1 Oppilaan aiempi koulutausta otetaan huomioon. Esimerkiksi jos oppilas on

Lisätiedot

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Nuori ja vanhemmat Lähettävä taho: Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yksityislääkäri Hoidontarpeen arviointi Huolen herääminen ja yhteydenotto Hoidontarpeen

Lisätiedot

MATKUSTAJASTA. Katja Luukaslammi Nuoriso-ohjaaja/ JOPO KULJETTAJAKSI

MATKUSTAJASTA. Katja Luukaslammi Nuoriso-ohjaaja/ JOPO KULJETTAJAKSI MATKUSTAJASTA Katja Luukaslammi Nuoriso-ohjaaja/ JOPO KULJETTAJAKSI JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ALKU KAUHAJOELLA Joustava perusopetus JOPO -hanke käynnistyi tammikuussa 2006, kun opetusministeriö myönsi määrärahaa

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Vuosiluokkien 0-6 ohjaustoimia

Vuosiluokkien 0-6 ohjaustoimia MAahMUut Sos. toimi NUor.toimi PSykologi Lääkäri TervHoit Kuraattori KKohjaaja PeErOpe LuokOpe EsiOpettaja RehtJoht. KOODI. OHJAUSTOIMI 0- Siirtopalaverit (mm. esi/alkuopetus) B C D G H I 0- Työskentelytaitojen

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SALASSA PIDETTÄVÄ Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS A. Perustiedot (Tiedot tarkistetaan

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Lisäopetus Perusopetuksen päättäneille nuorille

Lisäopetus Perusopetuksen päättäneille nuorille Lisäopetus Perusopetuksen päättäneille nuorille Oppimis- ja ohjauskeskus mäntykangas Mitä on lisäopetus Mäntykankaalla? Mäntykankaan koulun lisäopetuksen tavoitteet tukevat jatko-opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Kukkulan koulu. https://peda.net/jyvaskyla/kukkulankoulu. Vararehtori Nea Porsanger-Rintala. Kukkulan koulu

Kukkulan koulu. https://peda.net/jyvaskyla/kukkulankoulu. Vararehtori Nea Porsanger-Rintala. Kukkulan koulu Kukkulan koulu https://peda.net/jyvaskyla/kukkulankoulu Vararehtori Nea Porsanger-Rintala 07.11.2017 Kukkulan koulu Kukkulan koulu on sairaalakoulu ja yksi Jyväskylän kaupungin kouluista. Kukkulan koulussa

Lisätiedot

VASTUUTA Varmistetun siirtymän mallin kehittäminen

VASTUUTA Varmistetun siirtymän mallin kehittäminen VASTUUTA 2020 Varmistetun siirtymän mallin kehittäminen Varmistettu siirto uudelle opintoalalle! Vastuuhenkilö: Uusi ryhmänohjaaja/ Opinto-ohjaaja / Opinto-ohjaaja / Siirtymän toteutus Siirtymäpalaveri,

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot