Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti"

Transkriptio

1 Heinolaan luovan yritystoiminnan keskus Selvitystyön loppuraportti 2010

2 Sisällysluettelo 1. Tausta, menetelmät ja prosessi Alustava toimintamalli ja haastattelututkimus luovien alojen yrityksille Tilatarpeiden määrittely ja potentiaaliset kiinteistöt Keskuksen tilatarpeet Potentiaaliset kiinteistöt Heinolan luovan yritys-toiminnan keskuksen toimintamalli Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen profiili Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen tarjoamat palvelut Toimitilat Myyntipalvelu Kehittämispalvelu Sähköinen palveluympäristö Organisoituminen Eteneminen jatkossa Liite 1. Haastatellut ja alustavasti sitoutuneet toimijat 2.

3 1. Tausta, menetelmät ja prosessi 3.

4 Tämä selvitystyö on laadittu Heinolan kaupungin toimeksiannosta CreaMentors Oy:n asiantuntijakonsultointina. Selvitystyön tavoitteena on ollut luoda toimintamalli uudenlaiselle Heinolaan sijoittuvalle yritys- ja palvelukeskittymälle, luovan yritystoiminnan keskukselle. Tarkoituksena on luoda keskukselle toimintamalli, joka auttaa keskukseen sijoittuvia yrityksiä löytämään uusia markkinoita Heinolan seudulta ja Päijät-Hämeen (Lahden) alueelta, mutta erityisesti pääkaupunkiseudulta sekä kansainvälisesti. Lisäksi tavoitteena on ollut alustavasti sitouttaa yrityksiä keskuksen toimintaan. Selvitystyön ovat rahoittaneet Lahden Alueen Kehittämisyhtiö LAKES Oy ja Päijät-Hämeen liitto. Selvitystyön alussa CreaMentors on laatinut selvitystyön toteuttamissuunnitelman, jonka toimeksiantaja on hyväksynyt. Toteuttamissuunnitelmaan pohjautuneet selvitystyön prosessi, vaiheet ja aikataulu on esitetty kuvassa 1. Toimeksiantajan puolelta yhteyshenkilöinä prosessin aikana ovat olleet EU-koordinaattori, kulttuuritoimenjohtaja Timo Kaattari ja arkkitehti Ritva- Maija Kuuskoski. HUHTIKUU 2010 Aloituskeskustelu toimeksiantajan kanssa (huhtikuu 2010) > täsmennykset tavoitteisiin ja toteutukseen Potentiaalisten yritystoimijoiden sitouttaminen ja toimintamallin jatkojalostaminen yhdessä toimijoiden kanssa (kesä-syyskuu 2010) Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen lopullisen toimintamallin suunnittelu (syyskuu 2010) > Palvelut > Myynti > Tilat Alustavan toimintamallin hahmottaminen (toukokuu 2010) > Palvelut yrityksille > Potentiaalit kiinteistöt > Alustava organisoituminen Potentiaaleihin kiinteistöihin tutustuminen 7.6. Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen raportin ja jatkohankesuunnitelman laatiminen (syyskuu 2010) Haastattelututkimus alustavan toimintamallin mukaisille yrityksille (toukokuu 2010) > Kiinnostus alustavan toimintamallin mukaisia palveluja kohtaan > Kehittämisajatukset ja -tarpeet Alustavan konseptin jalostaminen yrityshaastatteluiden tulosten ja CreaMentorsin näkemysten perusteella (kesäkuu 2010) SYYSKUU 2010 Kuva 1. Selvitystyön prosessi 4.

5 2. Alustava toimintamalli ja haastattelututkimus luovien alojen yrityksille 5.

6 Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen alustaviksi palveluiksi hahmotettiin CreaMentorsin sisäisenä asiantuntijatyönä toukokuussa 2010 seuraavat osiot: 1. Yritysten toimistotilat 2. Yritysten tuotantotilat 3. Yritysten kehittämispalvelut 4. Yritysten yhteinen kahvila/ideointitila 5. Myyntipalvelut 6. Internet-portaali 7. Vuokrattava postilokero Tämän perusteella toteutettiin toukokuussa 2010 puhelinhaastattelututkimus päijäthämäläisille luovan alan yrityksille. Haastatteluiden avulla kartoitettiin yritysten alustavaa kiinnostusta Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen palveluja kohtaan ja samalla haettiin kehittämisajatuksia alustavan toimintamallin jalostamiseksi yrittäjien palvelu- ja tilatarpeiden perusteella. Kaiken kaikkiaan yrityksiä kontaktoitiin 103 kpl, joista 36 yritystä suostui haastatteluun. Yleisimpiä syitä haastattelusta kieltäytymiselle olivat yritystoiminnan lopettaminen lähiaikoina, Heinolan epäedullinen sijainti oman toiminnan näkökulmasta tai toimijan kiire kontaktoinnin ajankohtana. Haastateltavat kokivat alustavassa toimintamallissa hahmotetut palvelut kiinnostaviksi seuraavasti (ka-luku tarkoittaa haastattelujen keskiarvoa asteikolla 1-ei lainkaan kiinnostava, 5-erittäin kiinnostava): 6.

7 1 ei lainkaan kiiinnostava 5 erittäin kiinnostava 1 (Arvo: 2 (Ar- 3 (Ar- 4 (Ar- 5 (Ar- 1) vo: 2) vo: 3) vo: 4) vo: 5) Yhteensä TOIMISTOTILAT (ka: 1,94) 100 % TUOTANTOTILAT (ka: 2,00) 100 % YRITYSTEN YHTEINEN KAHVILA/IDEOINTITILA (ka: 2,41) VUOKRATTAVA POSTILOKERO - keskuksen osoite, toimitilat muualla (ka: 1,29) 100 % 100 % INTERNET-PORTAALI - yritys palveluineen näkyy keskuksen www-sivuilla, mukana verkostossa ja yhteisissä palvelukokonaisuuksissa (ka: 3,18) 100 % MYYNTIPALVELU - palveluiden tuotteistaminen, yrityskohtainen asiakashankinta (ka: 3,24) YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT - apua tuotteistamiseen ja liiketoimintastrategian luomiseen (ka: 2,79) 100 % 100 % Yhteensä 39 % 17 % 17 % 16 % 10 % Kuva 2. Palveluiden kiinnostavuus haastatteluiden perusteella Tulosten perusteella luotavan toimintamallin tulee esittää ratkaisu tehokkaan ja toimijoille hyötyä tuottavan myyntipalvelun konkretisoimiseksi. Tämä toimii keskuksen myyntivalttina myös muiden palveluiden osalta. Yrityksen kehittämispalvelut voivat toimia toisena keskuksen vetovoimatekijänä, kunhan palvelut konkretisoidaan yritystasolle. Internet-portaali koettiin helppona tapana päästä mukaan keskuksen toimintaan sijainnista riippumatta. Myöhemmässä vaiheessa tulisikin pohtia keskuksen verkoston laajentamista myös sopiviin keskuksen ulkopuolella toimiviin yrityksiin. Suhteellisen alhainen kiinnostavuus tuotanto- ja toimistotiloja kohtaan selittyy ainakin osaksi sillä, ettei haastatteluvaiheessa ollut esittää potentiaalia kiinteistöä tai tilaa, joihin keskus sijoittuisi. Asian abstraktius siis vaikutti kiinnostuksen puutteeseen. 7.

8 3. Tilatarpeiden määrittely ja potentiaaliset kiinteistöt 8.

9 3.1 Keskuksen tilatarpeet Selvitystyön aikana hahmotettiin luovan yritystoiminnan keskukseen sijoittuvien yritysten alustavat tilatarpeet. Tilatarpeet on arvioitu ns. enimmäistarpeen mukaan. Tätä hyödynnettiin potentiaalisiin tiloihin tutustuttaessa. Lopulliset tilatarpeet määrittyvät keskukseen sijoittuvien yritysten liiketoiminnan tilavaatimusten mukaan. Mikäli keskukseen sijoittuu 30 luovien alojen yritystä, voidaan näiden yhteisten tilatarpeiden olevan enintään 4500 m². Tilat koostuvat oheisen kuvan mukaisesti toimistotiloista, tuotantotiloista sekä yhteisistä aula- ja showroomtiloista. Lisäksi olisi hyvä, että keskukseen sijoittuisi ravintola- ja kokoustiloja sekä majoituspalveluja tarjoavia yrityksiä. On myös huomioitava, että kehittämis- ja myyntipalvelut tarvitsevat omat tilansa. Yritysten toimistotilat (30 m² / yritys, yhteensä 30 yritystä 900 m² Ravintola- ja kokoustilat (yhteensä 300 m²) Yritysten tuotantotilat (10 yritystä, yhteensä 3000 m²) Heinolan luovan yritystoiminnan keskus Yhteensä 4500 m² Luovien alojen yritys- ja myyntipalvelut (100 m²) Aula- ja showroomtilat (yhteensä 200 m²) Residenssitilat (l. majoitustilat) > optio Kuva 3. Luovan yritystoiminnan keskuksen tilatarpeet 9.

10 3.2 Potentiaaliset kiinteistöt Selvitystyön aikana kartoitettiin potentiaaliset kiinteistöt Heinolan alueelta ja tutustuttiin kiinteistöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen sijainnin näkökulmasta. Kartoitettuja kiinteistöjä olivat: - Seminaarin kiinteistö - Entisen Reuman sairaalan kiinteistö - UPM:n Vaneritehdas - Heinolan Vesitorni Luovan yritystoiminnan keskuksen tulisi sijoittua luovaan ympäristöön. Tämä tarkoittaa eivirastomaista rakennusta ja ympäristöä; tilaratkaisuja ja puitteita, jotka kannustavat verkostomaiseen ja innovoivaan yhteistyöhön. Eri vaihtoehdoista selvästi toimivimmaksi osoittautui Seminaarin kiinteistö, joka erottuu muista jo sijainniltaan. Seminaarin sijainti keskellä kaupunkia ja samalla Maaherranpuiston päädyssä tarjoaa huomattavasti enemmän mahdollisuuksia luovan yritystoiminnan keskukselle kuin keskustan ulkopuolella sijaitsevat toimitilat. Seminaarin tiloissa on lisäksi jo valmiina auditorio ja juhlatila kuten myös majoitustilat, mitkä muissa vaihtoehdoissa täytyisi erikseen rakentaa. Seminaarin ainoa varsinainen heikkous on työpajatilojen vähäisyys, mutta nekin ovat varsin riittävät nyt kaavaillun kokoiselle yritysryhmälle. Seminaarin omistavan Senaatti-kiinteistöjen kanssa on käyty keskusteluja erilaisista omistusvaihtoehdoista. Kuva 4. Seminaarin kiinteistö 10.

11 4. Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen toimintamalli 11.

12 4.1 Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen profiili Heinolan luovan yritystoiminnan keskus muodostuu luovien alojen yrityksistä, jotka a) täydentävät toistensa palveluita ja luovat täten Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksesta kilpailukykyisen toimijan, jossa muodostuu yhtälö 1+1=3. b) pystyvät yksittäisinä yrityksinä sekä yhdessä erikseen määriteltyinä verkostoina tarjoamaan palveluita eri toimialoille Heinolan seudulla (erityisesti matkailu- ja palvelualat), pääkaupunkiseudulla ja kansainvälisesti sekä kasvattamaan näiden kilpailukykyä erityisesti myynnin kehittämisen ja tuotekehityksen parantamisen näkökulmista. Näin keskuksen toiminta tukee ns. luovan talouden periaatetta. Luova talous on käsite, joka läpäisee kaikki toimialat. Sen ytimessä ovat luovat yksilöt, jotka synnyttävät uusia innovaatioita mm. uusia tapoja toimia, palvelukonsepteja, uusia tuotteita ja palveluja sekä brändejä. Innovaatioita edistävä luovuus voi olla organisaatioiden sisällä tai tulla sen ulkopuolelta erilaisten yhteistyömuotojen ja toimialarajapintojen kautta. Luovien alojen yrityksistä esim. markkinointiviestinnän ja muotoilun asiantuntijat sekä sähköisten ympäristöjen sisällöntuottajat tuovat luontevimmin muiden toimialojen yrityksille tukea liiketoimintaan ja innovaatioiden synnyttämiseen. Luovan talouden arvoa voidaan mitata mm. tavaramerkkien, patenttien, muotoilusuojien sekä yleisemmin tekijänoikeuksien avulla. Luova talous on nostettu osaksi Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiopolitiikkaa: luovilla aloilla on runsaasti innovaatio-, kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia, joilla voidaan parantaa Suomen kilpailukykyä. Lähde: Länsi-Uudenmaan luova talous -selvitys 2009, CreaMentors Oy 12.

13 Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksesta on tarkoitus kehittää selvästi kokonaisvaltaisempi toimintaympäristö kuin aikaisemmista luovalla toimialalla vaikuttavista yrityskeskittymistä. Perinteisesti keskuksia on synnytetty lähinnä kiinteistöliiketoimintana, kun taas tässä tapauksessa on uudella toimintamallilla tarkoitus saada aikaiseksi täysin uudenlaista kehitystä toimialan sisällä. Tämä kohdistuu hyötynä muiden alojen toimijoille. Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen profiilia suunniteltaessa lähdettiinkin siitä ajatuksesta, että keskukseen saataisiin mahdollisimman monipuolisesti aloja, jotka pystyisivät tukemaan muiden alojen markkinointia ja myyntiä tai jopa koko liiketoimintaa. Tämän arvioinnin tuloksena todettiin, että keskusta tulisi lähteä rakentamaan kuuden ydinteeman ympärille. Ydinteemoja ovat: - muotoilu ja valokuvaus - tilasuunnittelu - tapahtumat ja esittävät produktiot - digimedia, elokuva, TV - musiikki ja esittävä taide - viestintä ja markkinointi Näistä muotoilun ja valokuvauksen avulla pystytään esimerkiksi kehittämään teollisista lopputuotteista entistä myyvempiä tai kuvallisesta viestinnästä entistä tyylikkäämpää. Toisaalta tilasuunnittelun kautta voidaan esimerkiksi kehittää tuotannollisten yritysten tiloista toimivampia, kun taas musiikin merkitys vaikkapa mainonnan sekä myymälä- ja palvelutilojen houkuttelevuuden lisääjänä on kasvanut jatkuvasti. Kunkin ydinteeman ympärille haetaan avainyrittäjä, jonka ympärille puolestaan rakentuu n. neljän yrityksen kumppaniverkosto. Valitut ydinteemat yrittäjineen profiloivat keskuksen ja muodostavat sen palvelurakenteen. Luovan yritystoiminnan keskuksen tulisi muodostaa kokonaisuus, jossa eri yritykset eivät kilpaile toistensa kanssa vaan tuottavat toistensa toimintaan lisäarvoa. Keskuksen profiili tulee ydinteemoista huolimatta pitää avoimena siten, että mikäli teemojen ulkopuolelta oleva yritys on kiinnostunut keskuksen palveluista, tulee tähän säilyä mahdollisuus. Tätä kautta mahdollistuu vielä tunnistamattomien uusien palveluyhdistelmien syntyminen tulevaisuudessa ja keskuksen jatkuva uudistuminen. 13.

14 Kuva 5. Luovan yritystoiminnan keskuksen toimialat ja palvelut keskukseen sijoittuville yrityksille 4.2 Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen tarjoamat palvelut Toimitilat Keskuksen toimitilat koostuvat toimistotiloista ja tuotantotiloista. Näiden lisäksi keskukseen kuuluvat yhteiset aula-, showroom-, ideointi- ja kokoustilat, jotka ovat kaikkien keskuksen yritysten käytössä. Myös keskuksen myynti- ja kehittämispalveluille sekä keskuksen hallinnolle on varattava omat tilansa, samoin kuin keskuksen omalle kahvilaravintolalle. Näiden ohessa keskukseen olisi hyvä liittää myös majoitustiloja sekä mahdollisesti residenssitiloja vierailijoita varten. Majoitus- ja ravintolatilojen hallinnoimisesta voisi vastata erillinen alan yritys, joka tarjoaisi palveluitaan myös esimerkiksi matkailijoille. Riittävät majoitustilat tarjoaisivat kuitenkin mahdollisuuden laajempienkin tuotantojen toteuttamiseen joustavasti. 14.

15 4.2.2 Myyntipalvelu Osaksi Heinolan luovan yritystoiminnan keskusta perustetaan myyntiyksikkö, johon sijoittuu kaksi myyjää. Myyntiyksikön tehtävänä on myydä keskukseen sijoittuvien yritysten palveluita aktiivisesti. Myyjien työnkuvat ja vastuut jakautuvat seuraavasti: Toinen myyjistä keskittyy myymään keskuksen yritysten (yritysverkostojen) yhteisiä palveluita keskitetysti suurille yrityksille. Tämä edellyttää markkinoiden tarpeiden vahvaa kartoittamista ja niihin liittyen yksilöllisten ratkaisujen rakentamista yhteistyössä valittujen keskuksen yritysten kanssa. Toinen myyjistä auttaa yksittäisiä keskukseen sijoittuvia yrityksiä myyntityössä. Tavoitteena on kehittää yrityksen omia myyntivalmiuksia ja löytää keinoja, joilla myyntiä saadaan voimakkaasti tehostettua. Keskeisiä keinoja ovat tuotteistamiseen liittyvät kysymykset, myynnin prosessien hallinta, asiakasrekistereiden rakentaminen ja potentiaalisimpien asiakkaiden tunnistaminen sekä myynnin työkalujen kuntoon saattaminen. Samassa yhteydessä kehitetään myös niitä tekijöitä, jotka helpottavat yrityksen asiakkaiden ostoprosesseja. Tässä työssä kohderyhmänä ovat erityisesti pienet ja keskisuuret asiakasyritykset. Myyntityön kohderyhminä ovat eri alojen yritykset Päijät-Hämeessä, pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen, Kouvolan, Mikkelin ja Jyväskylän seuduilla. Erikseen huomioitavana kohderyhmänä ovat ns. tuotantoyhtiöasiakkaat, joita ovat mm. tv-yhtiöt ja levy-yhtiöt. Keskuksen käynnistämisen alkuvaiheessa erityisenä kohderyhmänä ovat päijäthämäläiset teollisuus- ja palvelualan yritykset. Näiden tarpeet ja mahdollisuudet huomioidaan myyntiä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Myyntiyksikön kehittämisessä tulee tehdä valintoja mm. seuraavissa asioissa: 1. Keskuksen palvelutarjonnan kohdentaminen a. määritellään, mitä tarjotaan kullekin asiakaskohderyhmälle 2. Yritysten välisen toiminnan sisäisten pelisääntöjen sopiminen a. yhteishinnoittelu b. laskutuksen periaatteet c. asiakastiedon hallinta 3. Yrityskohtaisen myynnin tehostaminen a. keskuksessa toimivien yritysten yrityskohtaisen myynnin kehittäminen ja palveluiden tuotteistaminen 4. Yhteisten palvelukokonaisuuksien myynnin käynnistäminen a. keskuksessa toimivien yritysten yhteisen myynnin mallintaminen 15.

16 Myyntiä kehitettäessä on huomioitava, että myyntipalvelu ei saa tehdä yrityksistä uusavuttomia myynnin suhteen vaan päinvastoin; myyntipalvelun tärkein tehtävä on auttaa yrityksiä oman myyntityön kehittämisessä. Luovan yritystoiminnan keskuksen toiminnan käynnistämisvaiheessa eräs myyntipalveluiden kiireellisimmistä tehtävistä on markkinakartoituksen teko, jonka pohjalta voidaan lähteä suunnittelemaan keskuksen yhteisiä palvelukokonaisuuksia. Kartoitus on hyvä tehdä suoraan pelkästään Heinolan talousaluetta laajempana, koska keskuksen tavoitteena on kuitenkin tarjota palveluitaan myös muille alueille. Myyntiyksikön toimivuus ja tuloksellisuus on keskeisin tekijä keskuksen toimintamallin onnistumisessa. Myyntiyksikön tehokas toiminta ja keskuksen yritysverkoston kokonaisuuden hallinta vaatii vahvaa kokemusta b to b -myynnistä, kunkin ydinteeman yritysten toimintalogiikasta ja prosesseista sekä vahvaa verkostojen hallintaa. On täten selvää, että myyntiyksikön operatiivisesta toiminnasta vastaavien henkilöiden tulee olla alan vahvoja osaajia. Myyntiyksikön palvelut on näin ollen järkevää hankkia ainakin aluksi ostopalveluina myynnin asiantuntijayritykseltä. Muutaman vuoden kuluessa toiminnan käynnistämisestä ainakin yrityskohtaista myyntiä toteuttavan henkilön saattaisi olla mahdollista kuitenkin siirtyä suoraan keskuksen alaisuuteen ja täten lisätä keskuksen omavaraisuutta Kehittämispalvelu Kehittämispalvelut auttavat luovan yritystoiminnan keskuksen yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja rahoituksen hankinnassa. Myynnin kehittämisen osalta kehittämistyöstä vastaa myyntipalvelut. Luovan yritystoiminnan keskuksen kehittämispalvelu tarjoaa paketin 1) yrityskohtaiseen kehittämiseen ja 2) verkoston kehittämiseen erityisesti kahdesta näkökulmasta, joita ovat - tuotteistaminen (jossa myyntipalveluilla on oma tärkeä roolinsa) - liiketoimintastrategian luominen Kehittämispalveluiden toiminnan lähtökohtana on keskuksen yritysten omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden kehittämisessä tukeminen. Siksi onkin olennaista, että kehittämispalveluiden toiminta aloitetaan riittävän kattavalla perehtymisellä kunkin yrityksen toimintaan. Vasta tämän vaiheen jälkeen kehittämispalvelut pystyvät tarjoamaan todellista lisäarvoa tuottavaa tukea yritysten kehittämiselle sekä yksittäisinä yrityksinä että erityisesti erilaisina yhteistyöverkostoina. 16.

17 Yrityskohtaisessa kehittämisessä toiminnan fokuksena tulisi olla yrityksen strategisten päämäärien kirkastaminen ja selkeän toimintasuunnitelman luominen niiden pohjalta. Tässä vaiheessa kehittämispalveluiden tavoitteena on tukea yrittäjää selkiyttämään yrityksensä a) tuote-/markkinavalinnat b) rahan lähteet (sisältäen erilaiset tukimahdollisuudet) sekä c) toimintamallit tuloksellisen toiminnan aikaansaamiseksi Keskuksen yhteistyöverkostojen kehittäminen tulisi aloittaa myös hyvin nopeasti perehtymisvaiheen jälkeen, jotta keskuksessa toimivat yritykset pääsisivät mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään koko keskuksen osaamista. Tavoitteena on siis luoda tuttujen palvelukokonaisuuksien rinnalle myös aivan uudenlaisia palveluita, joissa yhdistyvät eri yritysten vahvuudet. Näiden palvelukokonaisuuksien syntymisessä olennaista onkin keskuksen kehittämispalveluiden tuki, joka kannustaa yrittäjiä pohtimaan erilaisia uusia mahdollisuuksia yhdessä. Uusien verkostojen syntyminen keskuksen sisällä saattaisi tietysti tapahtua itsestäänkin, mutta aikaisempien keskushankkeiden perusteella voidaan todeta siihen kuluvan vapaamuotoisena aivan liian kauan. Näin ollen kehittämispalveluiden avulla säästetään huomattavasti aikaa ja vähennetään yrittäjien turhautumista mahdollisesti suurin odotuksin tapahtuneeseen keskukseen siirtymiseen. Kehittämispalveluiden tehtävänä on siis auttaa keskuksen yrityksiä luomaan myös yhteisiä palvelukokonaisuuksia, joiden avulla yritykset pystyvät tarjoamaan suurempien asiakkaiden kaipaamia kokonaisuuksia. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole pelkästään muualta löytyvien palvelumallien kopioiminen, vaan erityisesti myös täysin uudenlaisten palvelujen kehittäminen. Tätä kautta keskus voi profiloitua todelliseksi osaamiskeskittymäksi ja hankkia uusia asiakkuuksia niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Yhteisten palvelukokonaisuuksien luomisessa kehittämispalveluiden tulisi toimia tiiviissä yhteistyössä keskuksen myyntipalveluiden kanssa. Kehittämispalveluiden merkitys keskuksen toiminnan käynnistämisessä on erittäin olennainen, koska myyntipalveluiden ohella juuri kehittämispalvelut erottavat luovan yritystoiminnan keskuksen muista maamme samantyyppisistä keskuksista. Kehittämispalveluiden työmäärä painottuu kuitenkin selvästi toiminnan käynnistämisvaiheeseen, vaikka palveluita tarvitaan toki myöhemminkin. Näin ollen onkin käytännöllisintä hankkia kehittämispalveluita alkuvaiheessa ostopalveluina liiketoiminnan kehittämiseen erikoistuneelta yritykseltä. Keskuksen toiminnan vakiinnuttua kehittämispalveluiden rooli muuttuu enemmän jatkuvan toiminnan kehittämisen suuntaan, jolloin vastuu kehittämispalveluista voisi siirtyä enemmän keskuksen omalle henkilöstölle. 17.

18 4.2.4 Sähköinen palveluympäristö Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen yritysten välisen kommunikoinnin ja asiakastoiminnan tueksi kehitetään sähköinen palveluympäristö, joka rakentuu kahdesta toimintaalueesta: asiakasnäkymästä ja sisäisestä näkymästä. Nämä voivat sisältää mm. seuraavaa: 1) Asiakasnäkymä Sähköinen palveluympäristö kytkee yhteen kaikki toimijat, jotka ovat mukana luovan yritystoiminnan keskuksessa, ja sisältää: - linkit toimijoiden sivuille - luovan talouden case-esimerkkien kuvauksia menestystarinoita jne. - yhteisiä palvelukokonaisuuksia - yksittäisten yritysten palveluja 2) Sisäinen näkymä Sähköisen palveluympäristön kehittämisessä huomioidaan myös yritysten sisäinen (keskinäinen) näkökulma. Tällöin palveluun sisältyy myös virtuaalisia toimintoja, jotka yleensä toteutuvat ainoastaan fyysisinä, mm.: - yritysten ja verkoston tapaamiset - yritysten ja verkoston neuvottelut - yhteisten tuotteiden rakentaminen verkostoyritysten kesken - ideointikahvilan toiminta Sähköisen palveluympäristön kehittämisessä voidaan huomioida verkostoitumismahdollisuus myös muiden virtuaaliverkostojen kanssa. Tämä voi osaltaan edesauttaa yritysten kansainvälistymistä ja innovointityötä. Hyviä käytäntöjä virtuaaliverkostoista löytyy mm. seuraavista osoitteista:

19 5. Organisoituminen 19.

20 Luovan yritystoiminnan keskuksen toiminnan hankkeistamisesta vastaa alkuvaiheessa Heinolan kaupunki. Kiinteistön suhteen on olemassa erilaisia omistusvaihtoehtoja: 1) Heinolan kaupunki 2) Senaatti-kiinteistöt (vuokraus) 3) Luovan yritystoiminnan keskuksen yritykset 4) Kiinteistösijoittaja Kuva 6. Luovan yritystoiminnan keskuksen omistajavaihtoehdot ja henkilöstö Hallinnollisesti on todennäköisesti järkevintä eriyttää keskuksen toiminnot erilliseen kiinteistöyhtiöön sekä varsinaiseen palveluyhtiöön, joka vastaa keskuksen käytännön toiminnasta. Kiinteistöyhtiö huolehtii puolestaan keskuksen tilojen hallinnoinnista ja ylläpidosta. Keskuksen oma organisaatio tulisi pitää mahdollisimman kevyenä, jotta keskuksen yrityksille ei synny kohtuuttoman suuria ylimääräisiä kustannuksia. Keskuksen johtajan lisäksi myyntipalveluihin tarvitaan kahden henkilön työpanos ja kehittämispalveluihin mahdollisesti yhden henkilön työpanos riippuen tietysti käytettävien ostopalveluiden määrästä. Kiinteistönhallinta taas olisi kenties mahdollista yhdistää keskuksen johtajan toimintakenttään. Heinolan luovan yritystoiminnan keskuksen toiminta käynnistetään kahden kehittämishankkeen avulla. Ensimmäinen hanke keskittyy keskeisten toimijoiden sitouttamiseen sekä näiden myynnin ja liiketoimintamallien sekä verkostoyhteistyön kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään sähköistä palveluympäristöä ja selvitetään toimijoiden tarpeet tilojen suhteen. Näiden toiveiden täyttymiseksi keskukseen muuttavia yrityksiä pyritäänkin saamaan itse osallistu- 20.

21 maan aktiivisesti kiinteistön suunnitteluun ja kehittämiseen. Hankkeen kesto on kolme vuotta, jona aikana on mahdollista saavuttaa konkreettisia liiketoiminnallisia tuloksia. Toinen hanke puolestaan painottuu keskuksen kiinteistön kehittämiseen ja sen tarkoituksena on varmistaa keskuksen paras mahdollinen soveltuvuus toimijoille. Tässä hankkeessa ovat siis aktiivisesti mukana kaikki keskukseen muuttavat yritykset. 21.

22 6. Eteneminen jatkossa 22.

23 Selvitystyön aikana kontaktoitiin noin 200 luovan alan toimijaa, joiden joukosta löytyi kymmeniä alustavasti kiinnostuneita. Toimijat pitivät Heinolan luovan yrityskeskuksen toimintamallia hyvänä ja jo olemassa olevia yrityskeskittymiä kokonaisvaltaisempana. Toimeksiannossa kartoitettiin erilaisia kiinteistövaihtoehtoja, joiden suhteen ei pystytty tekemään päätöstä selvitystyön aikana. Etenemisen suhteen on olemassa kaksi eri vaihtoehtoa: 1) Ratkaistaan ensin kiinteistökysymys ja tehdään tarvittavat järjestelyt: - toimijoiden sitouttaminen - tilasuunnittelu - tarvittavat tilamuutokset (investointihanke) Tämän jälkeen käynnistetään varsinainen kehittämishanke. 2) Käynnistetään kehittämishanke ilman kiinteistöpäätöstä: - sitoutetaan hankkeeseen haluttu määrä toimijoita, aluksi avaintoimijat - pyritään ratkaisemaan kiinteistökysymys hankkeen aikana Molemmissa vaihtoehdoissa toimijat voidaan sitouttaa järjestämällä 1-2 ilmaista koulutuspäivää, joiden aikana toimijat johdatetaan luovan yritystoiminnan haasteisiin ja ratkaisumalleihin ja niiden kautta luovan yritystoiminnan keskuksen toimintamalliin. 23.

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE 1 Johtopäätös 1 Kouluverkkoa tulisi kehittää niin, että kuljetusoppilaiden määrä minimoidaan. Tällä on positiivinen kustannusvaikutus kustannusrakenteeseen ja

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Loviisan sisäänajoväylän alueelle sopivan ratkaisun kehittäminen ja toteuttaminen v. 2015 mennessä. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Kehitettävä alue

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku Asuinalueiden kehittämishanke 2013-2015 Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku 3.6.2013 Katariina Hilke 1 Turun hanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet

Lisätiedot

Stratox Oy Heikki Nummelin

Stratox Oy Heikki Nummelin Stratox Oy Heikki Nummelin www.stratox.fi Veneteknologian kehittämisohjelman aktivointi Tekesin tavoitteena on kannustaa yrityksiä kehittämishankkeisiin ja tukea niitä sekä rahallisesti, että teknisesti

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmien arviointi alueellisten osaamisympäristöjen

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala

Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala Näkymiä Kolin huipulla 1.9.2010 Luovien toimialojen määrittelyä... Tuotteiden ja palveluiden tuotannossa keskeistä: luovuus ja henkilökohtainen lahjakkuus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen 23.11.2016 Uudistamistyön taustoja Liiketalouden uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 Osaamisalat poistuvat Esitys

Lisätiedot

PK-REKRYKOULUTUS 10. Turku

PK-REKRYKOULUTUS 10. Turku PK-REKRYKOULUTUS 10 Turku 13.10.2016 6.3.2017 Mikä on PK-rekrykoulutus? PK-rekrykoulutusohjelma on jo 9 kertaa toteutettu projekti- ja kehitysosaamisen koulutusohjelma, jossa mukaan lähteneet PK-yritykset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11. Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.2015 Saariston liikennepalvelujen kehittäminen missä mennään? Selvitetty

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

PK-REKRYKOULUTUS 11 Salo

PK-REKRYKOULUTUS 11 Salo PK-REKRYKOULUTUS 11 Salo 24.10.2016 15.3.2017 Mikä on PK-rekrykoulutus? PK-rekrykoulutusohjelma on jo 9 kertaa toteutettu projekti- ja kehitysosaamisen koulutusohjelma, jossa mukaan lähteneet PK-yritykset

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke Kestävää kasvua ympäristönkunnostuksesta Jarno Laitinen Projektipäällikkö Pirkanmaan ELY-keskus Tampere Pilaantuneet maa-alueet Suomessa Maaperän tilan tietojärjestelmässä

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret Ramboll Management Consulting Käytännön asiat 2 Päivän agenda 3 Miksi me olemme täällä? Teematyön tavoitteiden ja toteutustavan kertaus. Esittely(CV:t) Kansainvälisten

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 KEVÄT- Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN.

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN. SataTila-hanke SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN JA HYÖDYNTÄMISEEN Prizztech Oy 29.11.2012 Suunnitelma on toteutettu osana

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot