PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA"

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA Selvityshenkilö Leena Penttinen

2 Sisältö 1 Projektin tehtäväksi anto ja taustaa Meneillään olevat lainsäädäntöhankkeet Suomessa tehtyjä hallinnollisia ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluissa Aluesairaalan ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän fuusio Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Yhden kunnan sosiaali- ja terveysalue Terveydenhuoltoalue Kainuun maakuntahallinto Yhteenveto Projektin tarkoitus Projektin resurssit Ohjausryhmä Valmistelutyöryhmä Työryhmät Erillisselvitykset Seminaarit Budjetti Projektin eteneminen Loppuraportti

3 1 Projektin tehtäväksi anto ja taustaa Projektin tehtävänä on selvittää, onko Porvoon sairaanhoitoalueella mahdollista järjestää sosiaali- perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon palvelut uudella tavalla. Tarkoitus on löytää uusia tapoja tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja toiminnallisesti joustavasti. Tulevien vuosien henkilöstöpula antaa myös aihetta kehittää työympäristöä siten, että se motivoi työntekijöitä ja työnteko koetaan innovatiiviseksi. Ratkaisujen tulee myös tukea henkilökuntaa osaamisen jatkuvassa kehittämisessä. Uudet työkokonaisuudet tulee kehittää siten, että ne antavat työntekijälle mahdollisuuden toteuttaa työtään mielekkäästi ja siten, että hänellä on tunne työprosessin kokonaishallinnasta. Tarve on myös noussut jatkuvasta kustannuskehityksen noususta, johon kunnille ei ole mahdollisuutta tarpeeksi vaikuttaa. Näyttää myös siltä, että jatkuvalle kustannusten nousulle ei näy loppua. Tämä johtaa siihen, että julkiset varat eivät tule riittämään palvelujen järjestämiseen vanhoilla rakenteilla. 2 Meneillään olevat lainsäädäntöhankkeet Paras lainsäädäntö tuli voimaan v 2007 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. Vuoden 2009 lopulla valmistui valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Uudistuksen tavoitteissa on tarkoitus mm vahvistaa kunta ja palvelurakennetta ja kehittää palvelujen tuotantotapoja. Selvityksen mukaan uudistuksen tähänastiset vaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti hallinnollisten rakenteiden kehittämiseen. Paras-lainsäädäntöön liittyen sovittiin hallituksessa , että hallitusohjelman mukaisesti annetaan kuluvan hallituskauden aikana terveydenhuoltolaki, joka linjaa palveluiden kehittämistä kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain päättymisen jälkeen, vuodesta 2013 eteenpäin. Sen sijaan niin kutsuttua sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia ei tässä vaiheessa anneta. Neuvotteluissa sovittiin, että kaikki kunnat kuuluvat jatkossakin sairaanhoitopiireihin. Kun aikaisemmin oltiin laatimassa yhtä terveydenhuoltolakia, tulee nyt kolme lakia terveyspalvelujen järjestämiseksi. Annettavassa terveydenhuoltolaissa tullaan selkeyttämään erikoissairaanhoidon työnjakoa erityisvastuualueittain ja valtakunnallisesti. Tämän lisäksi asiakkaan valinnanvapautta palvelujen käytössä tullaan lisäämään. Myös ennaltaehkäisevään työhön tulee tarkennuksia. Terveydenhuollon järjestämisvastuuta koskevia säännöksiä ei muuteta, vaan ne pysyvät ennallaan kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolaissa. Lainsäädäntöön tullaan tekemään kuitenkin joitain tarkennuksia, jotka liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osalta yhteistyötä tiivistetään. Lainsäädännössä tullaan selkeyttämään säännöksiä, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon 3

4 yhtenäisyyttä. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain osalta tullaan tarkentamaan määritelmää siitä, mitä sosiaalihuollon palveluita kunnan tulee perusterveydenhuollon palveluiden lisäksi järjestää vähintään noin asukkaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella. Tätä koskien tehdään säädösmuutokset myös puitelakiin. Puitelakiin tullaan lisäksi tekemään muutos koskien valtioneuvoston mahdollisuutta velvoittaa kunta kuuluvaksi yhteistoiminta-alueeseen, joka täyttää säädetyt väestöpohjavaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämä linjaus sisältyi marraskuussa 2009 annettuun kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevaan selontekoon, jota eduskunta parhaillaan käsittelee. Lakimuutokset valmistellaan ja niiden on tarkoitus tulla voimaan kuluvan hallituskauden aikana. Neuvotteluissa sovittiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon alueita koskevasta kokeilusta. Kokeilu tulee olemaan määräaikainen. Kokeilu kestää vuoteen Sen tarkemmasta sisällöstä sekä kokeiluun osallistuvista kunnista neuvotellaan. Myös kokeilusta säädetään lailla, joka viedään eduskuntaan tänä keväänä tai ensi syksynä. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä astui voimaan vuoden 2009 alkukesästä. Lain tarkoituksena on palvelutuotannon monipuolistaminen ja joustavuuden lisääminen. Kunnat päättävät itse palvelusetelin käyttöönotosta ja käytön laajuudesta. Onnistunut käyttö edellyttää kuitenkin hyvinvointipalvelujen tuottajien lisääntymistä Itä-Uudenmaan alueella. 3 Suomessa tehtyjä hallinnollisia ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluissa Suomessa on joitakin hankkeita meneillään tai jo tehtyjä ratkaisuja yhdistää terveydenhoitopalvelut tai sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Forssassa, Raahessa sekä Pietarsaaressa on erikoissairaanhoitoa tuottava sairaala irrotettu sairaanhoitopiiristä. Kaikissa on toiminnassa kuntayhtymä. Missään näistä ei olla kyetty kytkemään kuntayhtymään myös koko sosiaalitointa tai vanhuspalveluja. Sosiaalitoimesta on kaikista vain osia kuntayhtymässä kuten esim. päihdepalvelut. Vanhustenpalvelut ovat pääsääntöisesti peruskunnissa. 3.1 Aluesairaalan ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän fuusio Forssan kuntayhtymä on perustettu v 2001 ja sisältää aluesairaalan ja terveyskeskusten kuntayhtymän. Forssa kuuluu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin. Syy kuntayhtymän perustamiselle oli uhka synnytysten lakkauttamisesta aluesairaalassa. Keskeistä Forssan 4

5 mallissa on Maija-Liisa Junnilan mukaan se, että se on hallinnollisesti itsenäinen, kunnat maksavat omasta palveluvarustuksestaan, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä toimii saumaton yhteistyö, yhteinen tietojärjestelmä, koko terveydenhuollon kattava sopimusohjaus, kuntayhymä hallinoi kuntien kaikkia terveydenhuoltomenoja ja heillä on kiinteä budjetti. Tavoitteena on Forssassa liittää kuntayhtymään vielä vanhustenhuolto ja lastensuojelu. Mahdollisena tavoitteena on yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalue. 3.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Lohja, Siuntio, Inkoo ja Karjalohja muodostivat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen.(lost) Kunnat antoivat Lohjan kaupungin tehtäväksi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kokonaisuudessaan lukuun ottamatta varhaiskasvatusta. Palvelutuotannon tavoitteiden toteutumisesta vastaa yhteislautakunta ja Lohjan kaupunginhallitus sekä niiden alainen perusturvakeskus. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen uudelleenorganisointi perustui Paras-lainsäädäntöön kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Tavoitteena on prosessiorganisaatio. 3.3 Yhden kunnan sosiaali- ja terveysalue Kouvolassa on meneillään selvitys, jossa kaupunki toimisi isäntäkuntana ja sairaala on osa kaupungin organisaatiota. Samanlaisia malleja on Imatralla, Kemijärvellä ja Pietarsaaressa tämän vuoden alusta lähtien. Kouvolan väestöpohja on noin Heillä on tilaajatuottajamalli. Tavoitteena heillä on, että koko terveydenhuolto on yhden johdon alaisuudessa vuodesta 2011 lähtien. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymäkokous on päättänyt ylimääräisessä yhtymäkokouksessa, että Kuusankosken aluesairaalan irrottaminen kuntayhtymästä aloitetaan. Kouvola on ilmoittautunut valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluun. 3.4 Terveydenhuoltoalue Mäntän seudun terveydenhuoltoalue on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen terveydenhuollon yksikkö. Palvelutuotantoa ohjaa vuosittain kuntien kanssa laaditut palvelusopimukset ja vahva kuntien ohjaus ja piirin seurantajärjestelmä. Terveydenhuoltoalue on perustettu vuonna Siellä on suhteellisen pieni väestöpohja terveydenhuoltopalvelujen osalta (12 000). Perusterveydenhuolto ja aluesairaala on yksi hallinnollinen kokonaisuus. Myös Mäntässä oli uhkana aluesairaalan lopettaminen. Heillä oli hyvät, mutta keskimääräistä kalliimmat terveydenhuoltopalvelut. Vanhustenhuolto ei kuulu terveydenhuoltoalueeseen. Yhdistymisen jälkeen heillä on nyt tarpeisiin suhteutetut terveydenhuoltomenot Pirkanmaan sairaanhoitopiirin keskitasoa. 5

6 3.5 Kainuun maakuntahallinto Kainuun maakuntahallinto kokeilu alkoi vuonna 2005 ja se jatkuu vuoteen Kokeilussa maakunnan vastuu oman alueensa kehittämisestä kasvoi. Tapahtuvaa muutosta eli hallintokokeilua voi luonnehtia siten, että kansanvaltaisesti valitulle maakuntavaltuustolle annettiin perinteisesti valtion keskushallinnolle ja niiden alueellisille toimijoille (TE -keskus, tiepiiri, lääninhallitus, metsäkeskus ja ympäristökeskus) kuulunutta päätös- ja ohjausvaltaa. Maakuntahallinto päättää kokeilukauden voimavarojen jaosta valtion tulo- ja menoarviossa olevan Kainuun kehittämisrahan osalta (em. toimijoiden rahavirroista). Toisaalta samanaikaisesti hallintokokeilussa kunnilta otettiin pois nyt kuntien vastuulla oleva hyvinvointipolitiikka. Kunnan päätösvallasta ja palvelutuotannosta poistui koko sosiaalija terveydenhuolto sekä lukio- ja ammatillinen koulutus. Vastuu palveluista on maakunnalla, joka tuottaa kaikki edellä mainitut palvelut. Palveluiden rahoittaminen kuitenkin jäi kunnille. 3.6 Yhteenveto Kaikissa edellä mainituissa ratkaisuissa on hiukan erilainen palvelujen ja toimintojen kattavuus. Alla olevassa kaaviossa on kolmen ensimmäisen organisaatiomallin toiminnat. Riihimäen seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneselvityksessä Marja-Liisa Junnila on verrannut mm Forssan, Kouvolan ja Lohjan seudun organisaatioiden toiminnan kattavuutta. FSTKY LOST Kouvola Toiminta käynnistynyt Väestöpohja Perusterveydenhuolto Kyllä Kyllä Kyllä Perustason Kyllä Ei Vuoden 2011 alusta erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon eri Oma perustason Ei Ei alojen vastaanotot erikoissairaanhoito Vanhustenhuolto Ei Kyllä Kyllä Vammaispalvelut Ei Kyllä Kyllä Mielenterveyspalvelut Psykososiaaliset palvelut, Perheneuvola, Koulupsykologi- ja Kuraattoripalvelut Perheneuvola, Psykiatriset sairaanhoitajat ja Psykologit Päihdepalvelut Kyllä Kyllä Kyllä Sosiaalityö Ei Kyllä Kyllä Lasten suojelu Ei Kyllä Kyllä Aikuispsykiatrian avopalvelut, Lasten psykososiaaliset palvelut 6

7 Rooli erikoissairaanhoidon tilaamisessa Vastaa tilaamisesta Toimii asiantuntijana Kiinteä budjetti Kyllä Ei Ei Vastaa tilaamisesta 4 Projektin tarkoitus Projektin tarkoituksena on kartoittaa mahdollisuudet luoda uusi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio Porvoon seudulle, jossa olisi osana myös erikoissairaanhoito. Etuna tässä voidaan nähdä, että koko perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja perustason erikoissairaanhoidon prosessi on yhden johdon alaisuudessa ja lähipalvelut hallitsevat palveluprosesseja. Lähipalveluilla tarkoitetaan asiakkaan tarpeista lähtevää palvelukokonaisuutta, joka tuotetaan mahdollisimman lähellä asiakasta. Ei maantieteellistä sijaintia. Itä-Uudellamaalla on ongelmana väestön nopea ikääntyminen. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan tarpeeseen kohdistaa palvelutuotanto hyvinkin erilailla nykytilanteeseen verrattuna. Me olemme kehittäneet hoitoketjuja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, mutta ne evät toimi vielä ole vielä vaadittavalla tavalla. Rekrytointi tulee olemaan myös Itä-Uudellamaalla erittäin haasteellinen jo lähitulevaisuudessa koskien kaikkia ammattiryhmiä. Tähän liittyen henkilökunnan koulutukseen tulee jatkossa investoida huomattavasti enemmän kuin nykyisin tehdään. Uudessa terveydenhuoltolaissa tullaan säätämään ennaltaehkäisevään toimintaan liittyen tarkempia säädöksiä. Meillä ei nyt ole hyvinvointisuunnitelmaa, joka koskisi koko väestöä. HUS-sairaanhoitopiiri taitaa olla ainuita Suomessa, jossa ei ole kuntiin päin toimivaa ennaltaehkäisevää yksikköä. Projektin tavoitteena on toimintaympäristön muutosten parempi ennakoiminen, palvelujen saatavuuden parempi turvaaminen, asiakaspalvelun kehittäminen kokonaisuutena (hoitoketjut), osaamisen ja henkilöstön saatavuuden turvaaminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aidan hälventäminen, terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja vanhustenpalvelujen kiinteämpi integrointi yhteen sekä tuottavuuden kehittäminen poistamalla päällekkäisiä toimintoja. 7

8 5 Projektin resurssit Porvoon kaupunki on nimennyt selvityshenkilöksi Leena Penttisen ajalle Ohjausryhmä Jos kaikki Itä-Uudenmaan kunnat ovat mukana selvityksessä, ohjausryhmässä tulee olla kuntien tai kaupunkien johtajat, kuntapäättäjiä sekä HUS:n sairaanhoitopiirin edustajia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on erittäin laaja-alainen ja syvästi yhteiskunnan rakenteita alueellisesti muuttava prosessi. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että prosessissa huomioidaan kuntapäättäjät alusta lähtien. Tätä seikkaa ei voi liiaksi korostaa. Tulevaisuudessa peruspalvelujen paikallisuus on tärkeää ja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-aita hälvenee. Poliittisen prosessin vahvistamiseksi tulee projektin aikana järjestää riittävän monta tilaisuutta, jossa päättäjät voivat ottaa kantaa projektin tavoitteisiin ja etenemissuuntaan. Ohjausryhmän tehtävänä olisi mm poliittisten linjausten tekeminen ja ohjata Hus-sairaanhoitopiirin kanssa käytäviä neuvotteluja. 5.2 Valmistelutyöryhmä Valmisteluryhmänä voi toimia eri kuntien johtavat viranhaltijat sekä sairaalan johtavat viranhaltijat. Valmistelutyöryhmän tehtävänä on valmistella ehdotuksia Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ohjausryhmälle. 5.3 Työryhmät Tulevista ratkaisuista riippuen tarvitaan erilaisten prosessien yhteensovittamiseen erilaisia työryhmiä. Valmistelutyöryhmä on kokoontunut kerran ja todennut, että suunnittelu tulee lähteä toiminnallisista kokonaisuuksista. Tätä varten tulee perustaa erilaisia työryhmiä, joiden sisältö määritellään valmistelutyöryhmässä. Esimerkkinä työryhmästä voidaan mainita päivystystoiminnan kehittäminen yhtenä palveluketjuna. Työryhmän jäsenet ovat työryhmän edustaman toiminnan asiantuntijoita. 8

9 5.4 Erillisselvitykset Erillisselvitystä tarvitaan esimerkiksi arvioitaessa erikoissairaanhoidon palvelutarvetta pitkällä aikavälillä suhteutettuna väestörakenteen muutokseen. Itä-Uudellamaalla on ongelmana väestön nopea vanheneminen. Alla olevassa kuvassa on arvioitu Kouvolan väestön ikärakenteen aiheuttama erikoisaloittainen tuotannonmuutos vuodesta 2007 vuoteen (Kouvolan terveyspalveluhanke, väliraportti ) Muutos Erikoisala % Sisätaudit 16,09 Anestesiologia ja tehohoito 0,16 Kirurgia 9,45 Naistentaudit ja synnytykset -9,48 Lastentaudit -15,51 Lastenkirurgia -15,51 Silmätaudit 20,32 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 2,05 Hammas-, suu- ja leukasairaudet -10,47 Iho- ja sukupuolitaudit 0,7 Syöpätaudit ja sädehoito 11,47 Neurologia 7,29 Lastenneurologia -15,51 Keuhkosairaudet 4,51 Fysiatria -7,15 Pth:n akuutti vuodeosastotoiminta 28,93 Projektin vaikutuksista ja mahdollisista ongelmista tehdään seikkaperäinen riskianalyysi. Projektia varten tehdään selkeä ja kattava tiedotusstrategia. 5.5 Seminaarit Alkuseminaarin ja loppuseminaarin järjestäminen sekä kuntapäättäjille että sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille. Tilaisuudet henkilökunnan informointiin 5.6 Budjetti Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu olevan euroa. Hanketta varten on haettu maakunnan kehittämisrahaa. Alla rahoitusosuudet, jos kaikki osallistuvat. Osuudet luonnollisesti muuttuvat, riippuen siitä, ketkä ovat mukana. 9

10 Rahoitusosuudet Makera Porvoon kaupunki Loviisa Lapinjärvi Askola Pornainen 4307 Sipoo Yhteensä Jos Porvoo pääsee sosiaali- ja terveysministeriön kokeilualueeksi, tulee budjettiin muutoksia riippuen siitä, miten kokeilualue muodostuu. Kokeiluun on myös mahdollista hakea ministeriön rahoitusta. 6 Projektin eteneminen Vuoden 2010 alussa valmistelutyöryhmä kokoontuu ja arvioi Itä-Uudenmaan kuntien näkemykset jo meneillään olevasta projektista. Työryhmä antaa esityksen asiasta maaliskuun loppuun mennessä. Mallien arviointia varten tulee miettiä arviointiperusteet ja valita mitä eri organisaatiotapoja käydään läpi sovittujen kriteereiden perusteella. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat ovat keränneet sellaisia kriteereitä, joita voidaan pitää tärkeinä, kun arvioidaan millä lailla palveluja tulee tuottaa. Seuraavat kriteerit ovat asiantuntijoiden mielestä oleellisia. - Järjestelmän tulee parantaa menokehityksen hallintaa ja menojen ennakoitavuutta - Sen tulee parantaa palvelutuotannon taloudellisuutta ja tuottavuutta - Sen tulee luoda mahdollisuus käyttää alueen voimavaroja järkevästi - Sen tulee parantaa palvelujen saatavuutta - Sen tulee parantaa henkilöstön saatavuutta - Sen tulee tiivistää toimialan integraatiota - Sen tulee selkeyttää palvelutuottajan roolia - Sen tulee ottaa eri väestöryhmien tarpeet huomioon - Sen tulee lisätä asukkaiden valinnan mahdollisuuksia - Sen tulee säilyttää kuntien vaikutusmahdollisuudet Porvoossa nähdään asiantuntijakriteerien tukevan selvitykselle asetettuja tavoitteita sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi. 10

11 1. Keväällä 2010 järjestetään seminaari kuntapäättäjille ja asiantuntijoille, johon kutsutaan jo muutoksen toteuttaneiden organisaatioiden edustajia kertomaan omasta prosessistaan. 2. Keväällä toteutetaan laaja haastattelukierros päättäjille ja asiantuntijoille ja mahdollinen kysely, joka toteutetaan TAK (Tutki-Arvioi-Kehitä) Internet-version avulla. Alustavia tuloksia voidaan käsitellä seminaarissa. Kysely toteutetaan mahdollisimman laajasti kaikkien ammattiryhmien ja päättäjien osalta 3. Seminaarin jälkeen arviointi, kuinka jatkotyöskentely etenee. 4. Keväällä selvityshenkilö tutustuu organisaatiomuutoksista kirjoitettuun kirjallisuuteen ja tekee niistä analyysin valmistelutyöryhmälle. Jos Porvoo on mukana ministeriön kokeilualueena, ei selvitystä tarvita, koska kokeilu antaa jo valmiin mallin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi. 5. Väliraportti elokuun alussa v Vuoden 2010 aikana palvelutarpeiden, palvelujen käytön ja kustannusten analyysi Itä- Uudellamaalla 7. Keväällä 2011 järjestetään toinen seminaari, jossa arvioidaan selvitysmiehen ehdotuksia uudeksi organisaatioksi ja siihen liittyviä toiminnallisia muutoksia 8. Seminaarin jälkeen päätetään jatkotyöskentelystä 7 Loppuraportti Loppuraportti sisältää hankkeen aikana sovitut toiminnalliset muutokset ja ehdotuksen näiden toteutuksesta. 11

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti Liisa Heinämäki AVAUKSIA Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti 28 2010 Liisa Heinämäki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Helsinki 2010 THL Avauksia

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot