PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA"

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA Selvityshenkilö Leena Penttinen

2 Sisältö 1 Projektin tehtäväksi anto ja taustaa Meneillään olevat lainsäädäntöhankkeet Suomessa tehtyjä hallinnollisia ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluissa Aluesairaalan ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän fuusio Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Yhden kunnan sosiaali- ja terveysalue Terveydenhuoltoalue Kainuun maakuntahallinto Yhteenveto Projektin tarkoitus Projektin resurssit Ohjausryhmä Valmistelutyöryhmä Työryhmät Erillisselvitykset Seminaarit Budjetti Projektin eteneminen Loppuraportti

3 1 Projektin tehtäväksi anto ja taustaa Projektin tehtävänä on selvittää, onko Porvoon sairaanhoitoalueella mahdollista järjestää sosiaali- perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon palvelut uudella tavalla. Tarkoitus on löytää uusia tapoja tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja toiminnallisesti joustavasti. Tulevien vuosien henkilöstöpula antaa myös aihetta kehittää työympäristöä siten, että se motivoi työntekijöitä ja työnteko koetaan innovatiiviseksi. Ratkaisujen tulee myös tukea henkilökuntaa osaamisen jatkuvassa kehittämisessä. Uudet työkokonaisuudet tulee kehittää siten, että ne antavat työntekijälle mahdollisuuden toteuttaa työtään mielekkäästi ja siten, että hänellä on tunne työprosessin kokonaishallinnasta. Tarve on myös noussut jatkuvasta kustannuskehityksen noususta, johon kunnille ei ole mahdollisuutta tarpeeksi vaikuttaa. Näyttää myös siltä, että jatkuvalle kustannusten nousulle ei näy loppua. Tämä johtaa siihen, että julkiset varat eivät tule riittämään palvelujen järjestämiseen vanhoilla rakenteilla. 2 Meneillään olevat lainsäädäntöhankkeet Paras lainsäädäntö tuli voimaan v 2007 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. Vuoden 2009 lopulla valmistui valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Uudistuksen tavoitteissa on tarkoitus mm vahvistaa kunta ja palvelurakennetta ja kehittää palvelujen tuotantotapoja. Selvityksen mukaan uudistuksen tähänastiset vaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti hallinnollisten rakenteiden kehittämiseen. Paras-lainsäädäntöön liittyen sovittiin hallituksessa , että hallitusohjelman mukaisesti annetaan kuluvan hallituskauden aikana terveydenhuoltolaki, joka linjaa palveluiden kehittämistä kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain päättymisen jälkeen, vuodesta 2013 eteenpäin. Sen sijaan niin kutsuttua sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia ei tässä vaiheessa anneta. Neuvotteluissa sovittiin, että kaikki kunnat kuuluvat jatkossakin sairaanhoitopiireihin. Kun aikaisemmin oltiin laatimassa yhtä terveydenhuoltolakia, tulee nyt kolme lakia terveyspalvelujen järjestämiseksi. Annettavassa terveydenhuoltolaissa tullaan selkeyttämään erikoissairaanhoidon työnjakoa erityisvastuualueittain ja valtakunnallisesti. Tämän lisäksi asiakkaan valinnanvapautta palvelujen käytössä tullaan lisäämään. Myös ennaltaehkäisevään työhön tulee tarkennuksia. Terveydenhuollon järjestämisvastuuta koskevia säännöksiä ei muuteta, vaan ne pysyvät ennallaan kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolaissa. Lainsäädäntöön tullaan tekemään kuitenkin joitain tarkennuksia, jotka liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osalta yhteistyötä tiivistetään. Lainsäädännössä tullaan selkeyttämään säännöksiä, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon 3

4 yhtenäisyyttä. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain osalta tullaan tarkentamaan määritelmää siitä, mitä sosiaalihuollon palveluita kunnan tulee perusterveydenhuollon palveluiden lisäksi järjestää vähintään noin asukkaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella. Tätä koskien tehdään säädösmuutokset myös puitelakiin. Puitelakiin tullaan lisäksi tekemään muutos koskien valtioneuvoston mahdollisuutta velvoittaa kunta kuuluvaksi yhteistoiminta-alueeseen, joka täyttää säädetyt väestöpohjavaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämä linjaus sisältyi marraskuussa 2009 annettuun kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevaan selontekoon, jota eduskunta parhaillaan käsittelee. Lakimuutokset valmistellaan ja niiden on tarkoitus tulla voimaan kuluvan hallituskauden aikana. Neuvotteluissa sovittiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon alueita koskevasta kokeilusta. Kokeilu tulee olemaan määräaikainen. Kokeilu kestää vuoteen Sen tarkemmasta sisällöstä sekä kokeiluun osallistuvista kunnista neuvotellaan. Myös kokeilusta säädetään lailla, joka viedään eduskuntaan tänä keväänä tai ensi syksynä. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä astui voimaan vuoden 2009 alkukesästä. Lain tarkoituksena on palvelutuotannon monipuolistaminen ja joustavuuden lisääminen. Kunnat päättävät itse palvelusetelin käyttöönotosta ja käytön laajuudesta. Onnistunut käyttö edellyttää kuitenkin hyvinvointipalvelujen tuottajien lisääntymistä Itä-Uudenmaan alueella. 3 Suomessa tehtyjä hallinnollisia ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluissa Suomessa on joitakin hankkeita meneillään tai jo tehtyjä ratkaisuja yhdistää terveydenhoitopalvelut tai sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Forssassa, Raahessa sekä Pietarsaaressa on erikoissairaanhoitoa tuottava sairaala irrotettu sairaanhoitopiiristä. Kaikissa on toiminnassa kuntayhtymä. Missään näistä ei olla kyetty kytkemään kuntayhtymään myös koko sosiaalitointa tai vanhuspalveluja. Sosiaalitoimesta on kaikista vain osia kuntayhtymässä kuten esim. päihdepalvelut. Vanhustenpalvelut ovat pääsääntöisesti peruskunnissa. 3.1 Aluesairaalan ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän fuusio Forssan kuntayhtymä on perustettu v 2001 ja sisältää aluesairaalan ja terveyskeskusten kuntayhtymän. Forssa kuuluu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin. Syy kuntayhtymän perustamiselle oli uhka synnytysten lakkauttamisesta aluesairaalassa. Keskeistä Forssan 4

5 mallissa on Maija-Liisa Junnilan mukaan se, että se on hallinnollisesti itsenäinen, kunnat maksavat omasta palveluvarustuksestaan, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä toimii saumaton yhteistyö, yhteinen tietojärjestelmä, koko terveydenhuollon kattava sopimusohjaus, kuntayhymä hallinoi kuntien kaikkia terveydenhuoltomenoja ja heillä on kiinteä budjetti. Tavoitteena on Forssassa liittää kuntayhtymään vielä vanhustenhuolto ja lastensuojelu. Mahdollisena tavoitteena on yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalue. 3.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Lohja, Siuntio, Inkoo ja Karjalohja muodostivat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen.(lost) Kunnat antoivat Lohjan kaupungin tehtäväksi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kokonaisuudessaan lukuun ottamatta varhaiskasvatusta. Palvelutuotannon tavoitteiden toteutumisesta vastaa yhteislautakunta ja Lohjan kaupunginhallitus sekä niiden alainen perusturvakeskus. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen uudelleenorganisointi perustui Paras-lainsäädäntöön kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Tavoitteena on prosessiorganisaatio. 3.3 Yhden kunnan sosiaali- ja terveysalue Kouvolassa on meneillään selvitys, jossa kaupunki toimisi isäntäkuntana ja sairaala on osa kaupungin organisaatiota. Samanlaisia malleja on Imatralla, Kemijärvellä ja Pietarsaaressa tämän vuoden alusta lähtien. Kouvolan väestöpohja on noin Heillä on tilaajatuottajamalli. Tavoitteena heillä on, että koko terveydenhuolto on yhden johdon alaisuudessa vuodesta 2011 lähtien. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymäkokous on päättänyt ylimääräisessä yhtymäkokouksessa, että Kuusankosken aluesairaalan irrottaminen kuntayhtymästä aloitetaan. Kouvola on ilmoittautunut valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluun. 3.4 Terveydenhuoltoalue Mäntän seudun terveydenhuoltoalue on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen terveydenhuollon yksikkö. Palvelutuotantoa ohjaa vuosittain kuntien kanssa laaditut palvelusopimukset ja vahva kuntien ohjaus ja piirin seurantajärjestelmä. Terveydenhuoltoalue on perustettu vuonna Siellä on suhteellisen pieni väestöpohja terveydenhuoltopalvelujen osalta (12 000). Perusterveydenhuolto ja aluesairaala on yksi hallinnollinen kokonaisuus. Myös Mäntässä oli uhkana aluesairaalan lopettaminen. Heillä oli hyvät, mutta keskimääräistä kalliimmat terveydenhuoltopalvelut. Vanhustenhuolto ei kuulu terveydenhuoltoalueeseen. Yhdistymisen jälkeen heillä on nyt tarpeisiin suhteutetut terveydenhuoltomenot Pirkanmaan sairaanhoitopiirin keskitasoa. 5

6 3.5 Kainuun maakuntahallinto Kainuun maakuntahallinto kokeilu alkoi vuonna 2005 ja se jatkuu vuoteen Kokeilussa maakunnan vastuu oman alueensa kehittämisestä kasvoi. Tapahtuvaa muutosta eli hallintokokeilua voi luonnehtia siten, että kansanvaltaisesti valitulle maakuntavaltuustolle annettiin perinteisesti valtion keskushallinnolle ja niiden alueellisille toimijoille (TE -keskus, tiepiiri, lääninhallitus, metsäkeskus ja ympäristökeskus) kuulunutta päätös- ja ohjausvaltaa. Maakuntahallinto päättää kokeilukauden voimavarojen jaosta valtion tulo- ja menoarviossa olevan Kainuun kehittämisrahan osalta (em. toimijoiden rahavirroista). Toisaalta samanaikaisesti hallintokokeilussa kunnilta otettiin pois nyt kuntien vastuulla oleva hyvinvointipolitiikka. Kunnan päätösvallasta ja palvelutuotannosta poistui koko sosiaalija terveydenhuolto sekä lukio- ja ammatillinen koulutus. Vastuu palveluista on maakunnalla, joka tuottaa kaikki edellä mainitut palvelut. Palveluiden rahoittaminen kuitenkin jäi kunnille. 3.6 Yhteenveto Kaikissa edellä mainituissa ratkaisuissa on hiukan erilainen palvelujen ja toimintojen kattavuus. Alla olevassa kaaviossa on kolmen ensimmäisen organisaatiomallin toiminnat. Riihimäen seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneselvityksessä Marja-Liisa Junnila on verrannut mm Forssan, Kouvolan ja Lohjan seudun organisaatioiden toiminnan kattavuutta. FSTKY LOST Kouvola Toiminta käynnistynyt Väestöpohja Perusterveydenhuolto Kyllä Kyllä Kyllä Perustason Kyllä Ei Vuoden 2011 alusta erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon eri Oma perustason Ei Ei alojen vastaanotot erikoissairaanhoito Vanhustenhuolto Ei Kyllä Kyllä Vammaispalvelut Ei Kyllä Kyllä Mielenterveyspalvelut Psykososiaaliset palvelut, Perheneuvola, Koulupsykologi- ja Kuraattoripalvelut Perheneuvola, Psykiatriset sairaanhoitajat ja Psykologit Päihdepalvelut Kyllä Kyllä Kyllä Sosiaalityö Ei Kyllä Kyllä Lasten suojelu Ei Kyllä Kyllä Aikuispsykiatrian avopalvelut, Lasten psykososiaaliset palvelut 6

7 Rooli erikoissairaanhoidon tilaamisessa Vastaa tilaamisesta Toimii asiantuntijana Kiinteä budjetti Kyllä Ei Ei Vastaa tilaamisesta 4 Projektin tarkoitus Projektin tarkoituksena on kartoittaa mahdollisuudet luoda uusi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio Porvoon seudulle, jossa olisi osana myös erikoissairaanhoito. Etuna tässä voidaan nähdä, että koko perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja perustason erikoissairaanhoidon prosessi on yhden johdon alaisuudessa ja lähipalvelut hallitsevat palveluprosesseja. Lähipalveluilla tarkoitetaan asiakkaan tarpeista lähtevää palvelukokonaisuutta, joka tuotetaan mahdollisimman lähellä asiakasta. Ei maantieteellistä sijaintia. Itä-Uudellamaalla on ongelmana väestön nopea ikääntyminen. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan tarpeeseen kohdistaa palvelutuotanto hyvinkin erilailla nykytilanteeseen verrattuna. Me olemme kehittäneet hoitoketjuja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, mutta ne evät toimi vielä ole vielä vaadittavalla tavalla. Rekrytointi tulee olemaan myös Itä-Uudellamaalla erittäin haasteellinen jo lähitulevaisuudessa koskien kaikkia ammattiryhmiä. Tähän liittyen henkilökunnan koulutukseen tulee jatkossa investoida huomattavasti enemmän kuin nykyisin tehdään. Uudessa terveydenhuoltolaissa tullaan säätämään ennaltaehkäisevään toimintaan liittyen tarkempia säädöksiä. Meillä ei nyt ole hyvinvointisuunnitelmaa, joka koskisi koko väestöä. HUS-sairaanhoitopiiri taitaa olla ainuita Suomessa, jossa ei ole kuntiin päin toimivaa ennaltaehkäisevää yksikköä. Projektin tavoitteena on toimintaympäristön muutosten parempi ennakoiminen, palvelujen saatavuuden parempi turvaaminen, asiakaspalvelun kehittäminen kokonaisuutena (hoitoketjut), osaamisen ja henkilöstön saatavuuden turvaaminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aidan hälventäminen, terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja vanhustenpalvelujen kiinteämpi integrointi yhteen sekä tuottavuuden kehittäminen poistamalla päällekkäisiä toimintoja. 7

8 5 Projektin resurssit Porvoon kaupunki on nimennyt selvityshenkilöksi Leena Penttisen ajalle Ohjausryhmä Jos kaikki Itä-Uudenmaan kunnat ovat mukana selvityksessä, ohjausryhmässä tulee olla kuntien tai kaupunkien johtajat, kuntapäättäjiä sekä HUS:n sairaanhoitopiirin edustajia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on erittäin laaja-alainen ja syvästi yhteiskunnan rakenteita alueellisesti muuttava prosessi. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että prosessissa huomioidaan kuntapäättäjät alusta lähtien. Tätä seikkaa ei voi liiaksi korostaa. Tulevaisuudessa peruspalvelujen paikallisuus on tärkeää ja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-aita hälvenee. Poliittisen prosessin vahvistamiseksi tulee projektin aikana järjestää riittävän monta tilaisuutta, jossa päättäjät voivat ottaa kantaa projektin tavoitteisiin ja etenemissuuntaan. Ohjausryhmän tehtävänä olisi mm poliittisten linjausten tekeminen ja ohjata Hus-sairaanhoitopiirin kanssa käytäviä neuvotteluja. 5.2 Valmistelutyöryhmä Valmisteluryhmänä voi toimia eri kuntien johtavat viranhaltijat sekä sairaalan johtavat viranhaltijat. Valmistelutyöryhmän tehtävänä on valmistella ehdotuksia Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ohjausryhmälle. 5.3 Työryhmät Tulevista ratkaisuista riippuen tarvitaan erilaisten prosessien yhteensovittamiseen erilaisia työryhmiä. Valmistelutyöryhmä on kokoontunut kerran ja todennut, että suunnittelu tulee lähteä toiminnallisista kokonaisuuksista. Tätä varten tulee perustaa erilaisia työryhmiä, joiden sisältö määritellään valmistelutyöryhmässä. Esimerkkinä työryhmästä voidaan mainita päivystystoiminnan kehittäminen yhtenä palveluketjuna. Työryhmän jäsenet ovat työryhmän edustaman toiminnan asiantuntijoita. 8

9 5.4 Erillisselvitykset Erillisselvitystä tarvitaan esimerkiksi arvioitaessa erikoissairaanhoidon palvelutarvetta pitkällä aikavälillä suhteutettuna väestörakenteen muutokseen. Itä-Uudellamaalla on ongelmana väestön nopea vanheneminen. Alla olevassa kuvassa on arvioitu Kouvolan väestön ikärakenteen aiheuttama erikoisaloittainen tuotannonmuutos vuodesta 2007 vuoteen (Kouvolan terveyspalveluhanke, väliraportti ) Muutos Erikoisala % Sisätaudit 16,09 Anestesiologia ja tehohoito 0,16 Kirurgia 9,45 Naistentaudit ja synnytykset -9,48 Lastentaudit -15,51 Lastenkirurgia -15,51 Silmätaudit 20,32 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 2,05 Hammas-, suu- ja leukasairaudet -10,47 Iho- ja sukupuolitaudit 0,7 Syöpätaudit ja sädehoito 11,47 Neurologia 7,29 Lastenneurologia -15,51 Keuhkosairaudet 4,51 Fysiatria -7,15 Pth:n akuutti vuodeosastotoiminta 28,93 Projektin vaikutuksista ja mahdollisista ongelmista tehdään seikkaperäinen riskianalyysi. Projektia varten tehdään selkeä ja kattava tiedotusstrategia. 5.5 Seminaarit Alkuseminaarin ja loppuseminaarin järjestäminen sekä kuntapäättäjille että sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille. Tilaisuudet henkilökunnan informointiin 5.6 Budjetti Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu olevan euroa. Hanketta varten on haettu maakunnan kehittämisrahaa. Alla rahoitusosuudet, jos kaikki osallistuvat. Osuudet luonnollisesti muuttuvat, riippuen siitä, ketkä ovat mukana. 9

10 Rahoitusosuudet Makera Porvoon kaupunki Loviisa Lapinjärvi Askola Pornainen 4307 Sipoo Yhteensä Jos Porvoo pääsee sosiaali- ja terveysministeriön kokeilualueeksi, tulee budjettiin muutoksia riippuen siitä, miten kokeilualue muodostuu. Kokeiluun on myös mahdollista hakea ministeriön rahoitusta. 6 Projektin eteneminen Vuoden 2010 alussa valmistelutyöryhmä kokoontuu ja arvioi Itä-Uudenmaan kuntien näkemykset jo meneillään olevasta projektista. Työryhmä antaa esityksen asiasta maaliskuun loppuun mennessä. Mallien arviointia varten tulee miettiä arviointiperusteet ja valita mitä eri organisaatiotapoja käydään läpi sovittujen kriteereiden perusteella. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat ovat keränneet sellaisia kriteereitä, joita voidaan pitää tärkeinä, kun arvioidaan millä lailla palveluja tulee tuottaa. Seuraavat kriteerit ovat asiantuntijoiden mielestä oleellisia. - Järjestelmän tulee parantaa menokehityksen hallintaa ja menojen ennakoitavuutta - Sen tulee parantaa palvelutuotannon taloudellisuutta ja tuottavuutta - Sen tulee luoda mahdollisuus käyttää alueen voimavaroja järkevästi - Sen tulee parantaa palvelujen saatavuutta - Sen tulee parantaa henkilöstön saatavuutta - Sen tulee tiivistää toimialan integraatiota - Sen tulee selkeyttää palvelutuottajan roolia - Sen tulee ottaa eri väestöryhmien tarpeet huomioon - Sen tulee lisätä asukkaiden valinnan mahdollisuuksia - Sen tulee säilyttää kuntien vaikutusmahdollisuudet Porvoossa nähdään asiantuntijakriteerien tukevan selvitykselle asetettuja tavoitteita sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi. 10

11 1. Keväällä 2010 järjestetään seminaari kuntapäättäjille ja asiantuntijoille, johon kutsutaan jo muutoksen toteuttaneiden organisaatioiden edustajia kertomaan omasta prosessistaan. 2. Keväällä toteutetaan laaja haastattelukierros päättäjille ja asiantuntijoille ja mahdollinen kysely, joka toteutetaan TAK (Tutki-Arvioi-Kehitä) Internet-version avulla. Alustavia tuloksia voidaan käsitellä seminaarissa. Kysely toteutetaan mahdollisimman laajasti kaikkien ammattiryhmien ja päättäjien osalta 3. Seminaarin jälkeen arviointi, kuinka jatkotyöskentely etenee. 4. Keväällä selvityshenkilö tutustuu organisaatiomuutoksista kirjoitettuun kirjallisuuteen ja tekee niistä analyysin valmistelutyöryhmälle. Jos Porvoo on mukana ministeriön kokeilualueena, ei selvitystä tarvita, koska kokeilu antaa jo valmiin mallin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi. 5. Väliraportti elokuun alussa v Vuoden 2010 aikana palvelutarpeiden, palvelujen käytön ja kustannusten analyysi Itä- Uudellamaalla 7. Keväällä 2011 järjestetään toinen seminaari, jossa arvioidaan selvitysmiehen ehdotuksia uudeksi organisaatioksi ja siihen liittyviä toiminnallisia muutoksia 8. Seminaarin jälkeen päätetään jatkotyöskentelystä 7 Loppuraportti Loppuraportti sisältää hankkeen aikana sovitut toiminnalliset muutokset ja ehdotuksen näiden toteutuksesta. 11

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010 LEHDISTÖTILAISUUS 22.1.21 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA HANKKEEN VÄLIRAPORTTI SELVITYSHENKILÖ LEENA PENTTINEN TERVEYDENHUOLLON-

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) - lähtökohtia erityislainsäädännön uudistamiselle puitelain voimassaolon jälkeen 2013 Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Lokakuu 2012 STM Kari Haavisto Keskeinen sisältö Hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen hallitusohjelmassa Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Päivi Sillanaukee 19.3.2013 indeksi 80 Muutokset on toteutettava aikailematta indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

KASTE maakunnan näkökulmasta Tarja Myllärinen Etelä-Karjalan alueellinen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri taustaa Huoli väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Sosiaali- terveyspalvelujen turvaaminen uudistuvassa Suomessa

Sosiaali- terveyspalvelujen turvaaminen uudistuvassa Suomessa Sosiaali- terveyspalvelujen turvaaminen uudistuvassa Suomessa Lähihoitajakoulutuksen 20-vuotisjuhlaseminaari Kuopio, 9.10.2013 sosiaali- ja terveysministeri 2010-luvun toimintaympäristö Globalisaatio Teknologian

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA Jussi Huttunen Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 SUOMEN

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta l k t Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Hallitusohjelma l Sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät. Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008

Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät. Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008 Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008 Sosiaalihuollon erityispalvelut osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta Erityispalvelujen järjestämistä säätelee tällä

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne

Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne Terveydenhoitajapäivät 13.2.2010 Järvenpää Neuvotteleva virkamies Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Lainsäädännön uudistukset

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013 Kuntauudistus sote kuntien tehtävät Kari Prättälä 2.4.2013 Kehysriihi + rakennelaki Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien tulee

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääketieteen, terveydenhuollon ja hallinnon erikoislääkäri Yhteistyöseminaari 11.6.2010 Porvoo

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; Alle 20 000 asukkaan kunnat: Kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote palveluja. Perustason

Lisätiedot

TUOTANTORAKENNETYÖ- RYHMÄ. Marja Heikkilä 21.11.2014

TUOTANTORAKENNETYÖ- RYHMÄ. Marja Heikkilä 21.11.2014 TUOTANTORAKENNETYÖ- RYHMÄ Marja Heikkilä 21.11.2014 TUOTANTOALUE 14.11.2014 ratkaisu SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat päättävät Valtio ohjaa TUOTANTO-ALUE Tuotantovastuu Keski-Suomen SOTE 2020-hanke

Lisätiedot

Forssan malli terveydenhuollon palvelujen tuottajana

Forssan malli terveydenhuollon palvelujen tuottajana Forssan malli terveydenhuollon palvelujen tuottajana Kari Österberg Erikoissairaanhoidon johtava lääkäri Naistentautien ja synnytysten el Forssan seudun terveydenhuollon ky LHKTT ky LHAS Tavoitteena Koordinoida

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija 12.10.2009 1 KASTE Pohjois Suomen monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

Askeleita kohti sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta

Askeleita kohti sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta Askeleita kohti sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari 15.3.2016 Itsemääräämisoikeus

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Iisalmen kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jarmo Ronkainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Sote osana valtakunnallista ja paikallista reformia

Sote osana valtakunnallista ja paikallista reformia Sote osana valtakunnallista ja paikallista reformia Jukka Lindberg Projektipäällikkö Kanta-Hämeen maakunnan Sote III hanke (15.2.2016 lähtien) 18.2.2016 Page 1 Sote-uudistuksen taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27. 28.11.2012, Helsinki Rauno Ihalainen FT, Sairaanhoitopiirin johtaja 2 Miksi tarvitaan palvelurakenneuudistusta

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite Potilasasiamiespalvelut 26..2 (8) POTILASASIAMIESTOIMINTA 2 Kuvio : Yhteydenottojen lukumäärä (yhteydenottoja yhteensä 76, v. 29 yhteydenottoja 5) 255 29 2 5 77 2 Terveyden-

Lisätiedot

THL:n rooli sote-muutoksen toimeenpanossa. POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS 5.2.2015, OULU Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori

THL:n rooli sote-muutoksen toimeenpanossa. POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS 5.2.2015, OULU Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori THL:n rooli sote-muutoksen toimeenpanossa POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS 5.2.2015, OULU Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus -dialogi Anne Koskela hallitusneuvos, STM Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö PL 28 11.4.2012 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

Lisätiedot

LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006. TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta

LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006. TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006 TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta Oulunkaaren seutukunta ja Vaala Kuntien väkiluku 30.6.2006

Lisätiedot

Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä

Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 6.5.2010 Reijo Väärälä 6.5.2010 Kokemukset muualta Britannia, Saksa, Hollanti, Ruotsi Kilpailu

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Ajankohtaista sote-uudistuksesta Ajankohtaista sote-uudistuksesta Kuntatalousristeily 21.5.2013 Erikoissuunnittelija Laura Leppänen Yleistä - Koordinaatioryhmän valmistelemat linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista 1 (6) Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Ylöjärvi 2. Vastaaja on - Kunta X Kuntanumero 980 3. Jos vastaaja on kunta,

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaaliala ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiakehitys

Sosiaaliala ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiakehitys Tiedosta hyvinvointia 1 Sosiaaliala ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiakehitys Tenhunen E, Hämäläinen P, Kärki J & Väinälä A Tiedosta hyvinvointia 2 Nykytilan taustalla oleva tietoyhteiskuntakehitys

Lisätiedot

YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012. Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto

YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012. Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012 Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto AJATUKSIA PALVELURAKENNEUUDISTUKSISTA 2000-LUVULLA Aikaisemman kuin nykyisenkin

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot