LOHIBA BUTTIJATTA Kainuun romanihanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHIBA BUTTIJATTA Kainuun romanihanke"

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma LOHIBA BUTTIJATTA Kainuun romanihanke Laatija: Mervi Summanen Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Versio: Hyväksynyt: PL 52/P.O.BOX 52, Ketunpolku Kajaani, Finland Puh./Tel (0) Faksi/Fax +358 (0)

2 Projektikoodi: 0000 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ PROJEKTIN TAUSTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS LIITYNTÄ MUIHIN PROJEKTEIHIN KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT PROJEKTIN YKSILÖIDYT TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TULOKSET Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Toimenpiteet Tulokset ja vaikutukset TARVESELVITYS (RESURSSIT) AIKATAULU JA TEHTÄVÄLUETTELO PROJEKTIN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA PROJEKTIN ORGANISAATIO Projektin ohjausryhmä Projektin asiantuntijaryhmä Projektiryhmä PROJEKTIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO PROJEKTIN TIEDOTTAMINEN PROJEKTITOIMINNAN RISKIT JA RISKIEN HALLINTA PROJEKTIN LAADUNVARMISTAMINEN Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja toiminnan arviointi Projektin raportointi Projektin ohjaus- ja asiantuntijaryhmän kokoukset Projektin dokumentoinnin hallinta TOIMINNAN JATKUMINEN PROJEKTIN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN PL 52/P.O.BOX 52, Ketunpolku Kajaani, Finland Puh./Tel (0) Faksi/Fax +358 (0)

3 Projektikoodi: TIIVISTELMÄ Hankkeen avulla halutaan parantaa Kainuun romaneille kohdennetun neuvonnan ja koulutuksen saatavuutta ja siten edesauttaa romanien siirtymistä tutkintotavoitteeseen koulutukseen, työelämään tai yrittäjäksi. Romanien koulutustausta on usein heikko, ja erityisesti romaneille suunnattua koulutushanketta ei ole ollut Kainuussa aiemmin tarjolla. Hankkeeseen osallistuvat saavat tukea henkilökohtaisen jatkosuunnitelman laatimiseen, mistä seuraa työllistymismahdollisuuksien selkiytyminen. Aktiivisen uraohjauksen avulla ja käytännönläheisten koulutusjaksojen avulla koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus löytää oma juttunsa, jonka avulla suunnitella jatkopolkuaan. Oman jutun löytäminen tarkoittaa siis laajasti oman osaamisen tunnistamista, tiedostamista ja kehittämistä. Osallistujat tutustuvat hankkeen aikana eri vaihtoehtoihin ja saavat valmiuksia koulutukseen ja työelämään hakeutumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Erityisesti romaneille räätälöity koulutus motivoi osallistujia sitoutumaan hankkeeseen ja suunnittelemaan henkilökohtaisia jatkopolkujaan. Vahvalla osallistamisella sitoutetaan osallistujat sekä koulutusprosessiin että omaan urasuunnitteluun. Osallistujat pääsevät vaikuttamaan hankkeen koulutussisältöihin ja siten osallistujien henkilökohtaiset toiveet sekä suunnitelmat on mahdollista huomioida hankkeen toiminnassa. Hankkeella huomioidaan yhtä yhteiskunnan vähemmistöryhmää, ja siten ehkäistään syrjäytymistä positiivisen diskriminaation periaatetta noudatellen. Hankkeessa romanien heikompia lähtökohtia koulutus- ja työelämään siirtymisessä kompensoidaan antamalla neuvontaa ja koulutusta. Suunnitteilla olevalle ESR-hankkeelle haetaan rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke toteuttaa ensisijaisesti toimintalinjaa 4 (koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen) ja suunniteltu toteutusaika on Omarahoitushakemus on jätetty Kajaanin kaupungille. 1 PROJEKTIN TAUSTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS Romanit ovat yksi Euroopan unionin suurimmista vähemmistöistä ja EU:n jäsenvaltioissa asuu noin 6 miljoonaa romania osittain hyvin vaikeissa olosuhteissa. He ovat monella eri tavalla syrjäytyneitä. ESR voi parantaa romanien integraatiota yhteiskuntaan monilla innovatiivisilla hankkeilla esimerkiksi terveydenhuollossa, neuvonnassa, koulutuksessa ja itsenäisille ammatinharjoittajille suunnatussa ohjauksessa. Kaikkialla Euroopassa työtä hakevat romanit osallistuvat koulutuksiin, joiden avulla parannetaan heidän työnsaantiaan tai helpotetaan oman yrityksen perustamista. ESR-toimien avulla pyritään myös estämään se, että romanit tekevät pimeitä töitä, joihin ei liity sosiaaliturvaa eikä terveydenhuoltoa. Osana pyrkimystään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään kasvuun Suomi hyödyntää ESR:n rahoitusta sen varmistamiseen, että kaikki työkykyiset kansalaiset saavat mahdollisuuden työntekoon. ESR edistää koulutusta ja elinikäistä oppimista ja tuo siten enemmän ihmisiä työmarkkinoille ja tarjoaa heille tarvittavat taidot menestyä työssään. ESR-aloitteilla tarjotaan pitkäaikaistyöttömille ja taitojensa päivittämistä tarvitseville ja monille muille ihmisryhmille tilaisuuksia poistaa työnsaannin esteitä. Suunnitteilla olevalle hankkeelle haetaan rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke toteuttaa toimintalinjaa 4 (koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen). Toimintalinjan yksi tavoite on siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-

4 Projektikoodi: arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Rahoituskohteena on mm. aikuisten ja erityisryhmien (ml. maahanmuuttajat, romanit, vammaiset henkilöt, osatyökykyiset ja erilaiset oppijat) perustaitojen, ammattitaidon ja erilaisten koulutusvaihtoehtojen lisääminen. Kuntia koskevan romanipoliittisen ohjelman toimenpiteissä tavoitteiksi on asetettu mm. aikuisen romaniväestön ammatilliseen koulutukseen osallistumisen tehostaminen sekä romaniväestön työmarkkinoille sijoittumisen tukeminen ja edistäminen. Näiden tavoitteiden edistämiseksi ei Kainuussa toistaiseksi ole tehty erityisiä toimenpiteitä tai myönnetty rahoitusta. Tähän tarpeeseen nyt suunnitteilla oleva hanke osaltaan vastaa. Romaniväestöön liittyviä tutkimuksia on Suomessa tehty viime vuosina useita mm. vähemmistövaltuutetun, sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön toimesta. Esimerkiksi vähemmistövaltuutetun tutkimuksessa (2014, 29) todetaan seuraavaa: Vähemmistövaltuutetun näkemyksen mukaan romanien työmarkkina-aseman parantaminen edellyttää pääpiirteissään kahdenlaisia toimenpiteitä. Ensimmäiseksi syrjintään työhönotossa pitää puuttua entistä tehokkaammin. Toiseksi toimenpiteitä pitää kohdistaa romanityönhakijoiden saattamiseksi samalle lähtöviivalle valtaväestön työnhakijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa yhtälailla romaniväestön koulutustason nostamiseen panostamista kuin romanityönhakijoiden ohjaamista sellaisten palveluiden piiriin, jossa muun muassa heidän työnhakutaitojaan parannetaan. Kainuussa on jo usean vuoden ajan rakennettu verkostoa yhteiskunnan eri tahojen ja romanien välille. Kajaanissa on kaupungin toimesta toiminut vuodesta 2009 alkaen moniammatillinen romanityöryhmä, joka on osallistunut aktiivisesti romaniasioiden edistämiseen. Romanityöryhmän avustuksella on järjestetty romanilasten ja -nuorten liikuntakerhoja. Opetushallituksen avustuksella Kajaanissa on ylläpidetty Kielipesä-kerhoa ja leiritoimintaa sekä tuettu romanikielen opetusta perusopetuksessa. Kainuussa on n. 100 romania mukaan lukien lapset. Monelta romanilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus ja lisäksi ammatti tai työ. Romaniasiantuntija Ramona Grönstrand on ollut yhteydessä Tuula Honkaseen keväällä 2014 ja tiedustellut, olisiko ESRrahoituksella mahdollisuutta toteuttaa hanke tilanteen kohentamiseksi. Lähde: (2014) Erilaisena arjessa selvitys romanien syrjintäkokemuksista, Julkaisusarja 15, Vähemmistövaltuutettu 2 LIITYNTÄ MUIHIN PROJEKTEIHIN Kainuussa on jo usean vuoden ajan rakennettu luottamusta ja verkostoja yhteiskunnan eri tahojen ja romanien välille. Kajaanissa on kaupungin toimesta toiminut vuodesta 2009 alkaen moniammatillinen romanityöryhmä, joka on osallistunut aktiivisesti romaniasioiden edistämiseen mm. hankkeiden muodossa. Romanityöryhmän avustuksella on järjestetty romanilasten ja - nuorten liikuntakerhoja. Opetushallituksen avustuksella Kajaanissa on ylläpidetty Kielipesäkerhoa ja leiritoimintaa sekä tuettu romanikielen opetusta perusopetuksessa. 3 KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT Kohderyhmänä ovat Kainuun työikäiset romanit. Romanien pohjakoulutus on useimmiten heikko ja peruskoulun päättötodistus puuttuu useilta. Hankkeen avulla romanit saavat tietoa, tukea ja rohkaisua työllistymistä tukevien ratkaisujen tekemiseen. Onnistumisia seuraavasta romanien työllisyystilanteen kohenemisesta seuraa taloudellista hyötyä niin yksilölle kuin ympäröivälle yhteiskunnalle.

5 Projektikoodi: Pidemmän aikavälin hyötynä voidaan nähdä myös asenneilmapiirin muutos, kun romanilapsetja nuoret kuulevat ja näkevät hankkeen osallistujien etenevän koulutus- tai työmaailmassa. Myös osaaminen romanien kanssa työskentelystä koulutusmaailmassa lisääntyy hankkeen myötä. 4 PROJEKTIN YKSILÖIDYT TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TULOKSET 4.1 Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Hankkeella parannetaan osallistujien työelämä- ja urasuunnittelutaitoja sekä edistetään myönteistä suhtautumista yrittäjyyteen. Hankkeeseen osallistuu henkilöä. Projektilla vahvistetaan esim. yrittäjyyttä suunnittelevien osaamista ja tavoitteena on löytää tekemällä jokaiselle osallistujalle "oma juttunsa". Hankkeen päättyessä osallistujat tietävät oman jatkopolkunsa, joka voi suuntautua joko yrittäjyyteen, tutkintotavoitteellisiin opintoihin tai työnhakuun. Romanit pääsevät itse vaikuttamaan hankkeen toimintatapoihin ja sisältöihin, millä pyritään minimoimaan koulutuksen keskeyttämisriski. Romanikulttuurin huomioiminen ja ryhmästä saatava vertaistuki ovat asioita, joiden kautta osallistujia sitoutetaan hankkeeseen ja kannustetaan löytämään omat vahvuudet. Toisaalta tavoitteena on myös saattaa opiskelijoita osallistumaan kaikille yhteiseen, monenlaisista kulttuureista muodostuvaan, opiskelu- ja työelämään. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa romaneiden halua opiskeluun ja kannustaa työllistymään tai työllistämään itsensä Toimenpiteet Perinteinen luokkaopetus korvataan työelämäläheisillä menetelmillä, mm. työssäoppimista ja projektimaisia työtapoja hyödyntämällä. Jokainen opiskelija opiskelee omien kykyjensä ja tavoitteidensa mukaan. Koulutusta järjestetään esiin nousevien tarpeiden mukaan ja koulutusosaamista ostetaan, mikäli projektihenkilöstöllä ei sitä riittävästi ole. Hankkeella on lähiopetuspäiviä 28, joiden sisältöinä ovat liiketalous ja yrittäjyys (5op), vuorovaikutus ja kulttuurit ja niiden kohtaaminen (5op), taide ja kädentaidot (5op), tieto- ja viestintätekniikan taidot (3op) ja sosiaalialan opinnot (5op). Lisäksi on yritysvierailuja, ohjausta ja valmennusta sekä päätösseminaari. Myös hankkeen toimijoille ja kouluttajille on tarkoitus tarjota perehdytystä romanikulttuuriin, jotta yhteistyö hankkeen aikana sujuisi jouhevasti eri kulttuurien välillä. 4.2 Tulokset ja vaikutukset Projektin tuloksena jokaisella osallistujalla on henkilökohtainen jatkosuunnitelma opintoihin tai työllistymiseen liittyen. Vähemmistökansalaisten koulutuksen saatavuutta lisäämällä vahvistetaan romanien itsetuntoa opiskeluun ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

6 Projektikoodi: Pidemmän aikavälin vaikutuksena hankkeella edistetään mielikuvien muutosta romanien mahdollisuuksista opiskella tai työllistyä. Tämän seurauksena hankkeella edistetään kaikenikäisten romanien kouluttautumista ja työllistymistä, mistä seuraa taloudellisia hyötyjä yhteiskunnalle. Hankkeen ansiosta romanikulttuuri tulee tutummaksi eri tahoilla, koska koulutus sisältää työelämäläheisiä osioita. Hankkeessa etsitään toimintapoja, joiden avulla romanit motivoituvat oman osaamisensa kehittämiseen. 5 TARVESELVITYS (RESURSSIT) Projektipäällikön tehtävänä on vastata hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta projektisuunnitelman mukaisesti. Projektisuunnittelijan tehtävän on osallistua hankkeen suunnitteluun sekä käytännön toteutukseen. Projektisuunnittelija työskentelee tiiviissä yhteistyössä osallistujien kanssa ja toimii heidän tukihenkilönään. Projektisihteerin tehtävänä on hoitaa koulutuspäiviin liittyvät järjestelytehtävät. Projektiassistentin tehtävänä on järjestää ja toteuttaa projektin taloushallinto. Projektiassistentti hakee hankkeelle myönnetyt avustukset. Lisäksi hän tukee projektipäällikköä hankehallintoon liittyvissä asioissa Resursseja varataan myös koulutustilojen vuokriin, opetukseen ja ohjaukseen liittyviin kustannuksiin, loppuseminaarin järjestämiseen sekä osallistujille järjestettävien, koulutukseen liittyvien matkojen ja yritysvierailujen järjestämiseen. Ryhmätoiminta on välttämätöntä kohderyhmän erityisyyden ja tuentarpeen vuoksi. 6 AIKATAULU JA TEHTÄVÄLUETTELO Hanke toteutetaan ajalla Projektihenkilöstö työskentelee alkaen ja hankkeen osallistujat elokuusta 2015 alkaen.

7 Projektikoodi: PROJEKTIN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA Projektin kustannusarvio ESR-pohja Yrittämällä oppimista ammattiin kk 7 7 Kustannuslajit Projektibudjetti Henkilöstökustannukset Projektipäällikkö 2 kk Projektisuunnittelija 14 kk Projektiassistentti (taloushallinto) 1 kk Projketisihteeri Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Asiantuntijapalvelujen osto Kohderyhmän matkakulut Muut kustannukset Välilliset kustannukset (flat rate 17%) % Yhteensä proj.kirjanpitoon tulevat kustannukset Erikseen raportoitavat kustannukset Kuntasektori Muu julkinen sektori Yksityinen sektori Kustannusarvio yhteensä Projektin rahoitussuunnitelma Rahoittaja Kokonaisrahoitus

8 Projektikoodi: Haettava ESR- ja valtion rahoitus % Omarahoitus % Kajaanin kaupunki Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Erikseen raportoitavat rahoitusosuudet Kuntasektori Muu julkinen sektori Yksityinen sektori Rahoitus yhteensä PROJEKTIN ORGANISAATIO Ilmoitetaan, mitä tahoja hankkeen toteuttamiseen osallistuu ja mikä on kunkin osuus projektin toteuttamisessa. Ilmoitetaan projektin hallinto (johto, talous, ym.) Organisaatioon kuluu projektin ohjausryhmä, projekti- ja asiantuntijaryhmät. Ohjausryhmä Projektin johtaja Projektipäällikkö Projektisihteeri Asiantuntijaryhmä Toiminto Toiminto Toiminto Toiminto Kuvio 1. Projektin organisaatio

9 Projektikoodi: Projektin ohjausryhmä Alustavan suunnitelman mukaan: Sanna Lanki, Kajaanin kaupunki Tuula Honkanen, AIKOPA Maarit Tartia-Kallio, KAO Verna Mustonen, ELY Lisäksi Pohjois-Suomen AVIn edustaja, te-toimiston edustaja, yrittäjien edustaja 8.2 Projektin asiantuntijaryhmä Asiantuntijana toimii hankkeen ohjausryhmä. 8.3 Projektiryhmä Projektiryhmän muodostaa projektihenkilöstö. 9 PROJEKTIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO Projekti on julkinen. 10 PROJEKTIN TIEDOTTAMINEN TIEDOTUSSUUNNITELMA Kohderyhmä Väline Aika Vastuuhenkilö Tulokset Sisäinen tiedottaminen - Osaamisaluekokoukset -Projektiryhmän tapaamiset -Sähköposti, puhelut -Hankkeen aikana välillä Ulkoinen tiedottaminen -KAMK:n internetsivusto hankkeen eri vaiheissa -Paikallislehdet -Hankkeelle perustetaan oma blogi -Hankkeen aikana -projektipäällikkö Sujuva tiedonvaihto hankkeen sisällä sekä hankkeen ja kohderyhmän -projektipäällikkö Yleiseen ilmapiiriin vaikuttaminen ja romaniväestön rohkaistuminen 11 PROJEKTITOIMINNAN RISKIT JA RISKIEN HALLINTA Riskinä voidaan pitää osallistujien sitouttamista vuoden kestävään koulutushankkeeseen. Romanien motivoimiseen ja sitouttamiseen kiinnitetään hankkeessa erityistä huomiota ottamalla

10 Projektikoodi: osallistujat mukaan suunnitteluun ja rakentamalla hankkeen sisältö kaikin puolin osallistujalähtöisesti. Kulttuuriin liittyvät asiat huomioidaan kaikissa vaiheissa. Olennaista on myös hankehenkilöstön romanikulttuurin tuntemus. Omarahoitushakemus on jätetty Kajaanin kaupungille, mutta päätöstä ei ole vielä saatu. Tiedotetaan kaupungin edustajia hankkeesta ajoissa ja esitetään perustelut huolellisesti. 12 PROJEKTIN LAADUNVARMISTAMINEN 12.1 Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja toiminnan arviointi Hankkeen arviointi tehdään AIKOPAn laadunvarmistusjärjestelmän mukaan. Palautetta ja arviointia kerätään osallistujilta, verkostoilta ja kouluttajilta. AIKOPAn edustajat ja yhteistyökumppanit suunnittelevat yhdessä hankkeen sisällöt, käytetyt menetelmät, valitsevat kouluttajat ja ohjaajat jne. Hankkeen toimintaa henkilökohtaistetaan käymällä osallistujien kanssa tavoitekeskusteluja hankkeen aikana. Haastattelujen perusteella arvioidaan henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja hankesuunnitelman toteutumista Projektin raportointi Projektipäällikkö laatii vuosittain väliraportin, joka käsitellään ohjausryhmässä ja toimitetaan rahoittajalle. Projektin toiminnasta raportoidaan ohjausryhmälle maksatuskausittain. Projektipäällikkö laatii projektin päättyessä loppuraportin, jossa tarkastellaan projektin tuloksia, onnistumisia ja ongelmia Projektin ohjaus- ja asiantuntijaryhmän kokoukset Ohjausryhmä toimii hankkeen hallinnoijan apuna asiantuntijan roolissa ohjaten hankkeen toteutusta hankesuunnitelman mukaisesti. Se hyväksyy projekti- ja vaihesuunnitelmat lähetettäväksi rahoittajan käsittelyyn. Ohjausryhmä käsittelee myös hankkeen maksatushakemukset. Ohjausryhmä valvoo projektin etenemistä ja resurssien käyttöä ja vastaa projektin ohjauksesta, mutta lopullinen vastuu hankkeen toteuttamisesta on Kajaanin ammattikorkeakoululla. Projektin ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Projektipäällikkö kutsuu ohjausryhmän koolle ja kutsut lähetetään vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Ohjausryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan ja kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa. Ohjausryhmän kokouksissa käsitellään ja kirjataan pöytäkirjaan, miten edellisen kokouksen päättämät tavoitteet on saavutettu, kulujen toteutuminen sekä mitä muita tuloksia on saavutettava seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen mennessä. Mahdollisen asiantuntijaryhmän rooli on tukea projektipäällikön ja projektisuunnittelijan työtä hankkeen suunnittelussa ja koulutusten toteutuksessa. Asiantuntijaryhmä edustaa monipuolisesti alan kokemusta ja osaamista. Myös asiantuntijaryhmää voidaan tarvittaessa täydentää tai se voi kutsua tarvittaessa uusia asiantuntijoita kokouksiinsa tai hyödyntää heidän osaamistaan muulla tavoin.

11 Projektikoodi: Projektin dokumentoinnin hallinta Dokumentointi hoidetaan pääosin sähköisesti. Projektiasiakirjat arkistoidaan KAMK:n arkistointisuunnitelman mukaan. 13 TOIMINNAN JATKUMINEN PROJEKTIN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Hankkeen avulla saadut tiedot ja toimintamallit ovat kaikkien romaniasioiden parissa toimivien henkilöiden käytettävissä hankkeen jälkeen.

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 13.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur Presented by: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA PERUSTELUT

Lisätiedot

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Suuri tarve työtä ja ohjausta Työllisyyden trendit Hämeessä Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 26 241,

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille 1.10.2009 30.4.2012 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seija Karjalainen Hanketiedot Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke Budjetti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat Maakunnan yhteistyöryhmän 41 08.06.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 32 15.06.2015 Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat MYRS 08.06.2015 41 Kestävää kasvua ja

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua?

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua? ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa 1.10.2012 30.8.2014 Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Susanna Kosonen Projektipäällikkö Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-hanke Keuda Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso OPPISOPIMUS Ennakkojaksolta valmiuksia

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Mitä ekotukitoiminta on? Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Mihin seurantalomakkeita tarvitaan? Euroopan komission edellytys, jäsenvaltio

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla?

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Soile Laitinen, Etelä-Savon ELY-keskus 15.10.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 näkymiä ja

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta, 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 181 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 181 Hankkeen julkinen nimi Yrittäjäksi

Lisätiedot