Suositus ESBL:ää ja plasmidivälitteistä AmpC-β-laktamaasia tuottavien bakteerien diagnostiikasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suositus ESBL:ää ja plasmidivälitteistä AmpC-β-laktamaasia tuottavien bakteerien diagnostiikasta"

Transkriptio

1 Suositus ESBL:ää ja plasmidivälitteistä AmpC-β-laktamaasia tuottavien bakteerien diagnostiikasta Suositustyöryhmä: Jari Jalava (pj.), THL Anne-Mari Rissanen, ISLAB Martti Vaara, HUSLAB Juha Kirveskari, HUSLAB Asko Järvinen, HUS Kaisu Rantakokko-Jalava, TYKSLAB Antti Hakanen, THL Monica Österblad, THL Miika Bergman, THL Yhteystiedot ja palaute: Jari Jalava THL/TAMI Kiinamyllynkatu Turku sähköposti: puhelin:

2 1. Johdanto Suomi siirtyi käyttämään EUCASTin herkkyysmääritysstandardia vuoden 2011 alussa. Nykyinen EUCAST-standardi (1.3) ei anna ohjeita ESBL:ää tuottavien gramnegatiivisten sauvojen seulonnoista eikä tuoton varmistamisesta. ESBL:ää tuottavia bakteerikantoja pidetään sairaalahygieenisesti merkittävinä ja niiden toteamista siten tärkeänä. EUCAST:n standardin(1) ja lisäohjeiden (Expert Rules)(2) mukaan kannan herkkyystuloksen tulkintaa ei muuteta ESBLtestauksen tuloksen perusteella. Aivan vastaavaan kantaan on päätynyt CLSI(3). Syynä tähän on, että nyt käytössä olevien kefalosporiiniherkkyysrajojen määrittämisessä on aikaisempaa paremmin huomioitu farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka, sekä yleiset antibioottien annostuskäytännöt. Standardien laatijat katsovat, että MIC-arvon määrittäminen riittää kertomaan onko lääke käyttökelpoinen. Tässä asiassa on siis selvä muutos aikaisempaan käytäntöön Suomessa. Suositusryhmä katsoo, että penisilliinien, penisilliini-beetalaktamaasi-inhibiittoriyhdistelmien, kefalosporiinien ja monobaktaamien teho ESBL:ää tuottavien bakteerikantojen aiheuttamien kliinisten infektioiden hoidossa on toistaiseksi vielä kiistanalainen. Tästä syystä on tärkeää, että laboratorio välittää tiedon kyseisten mikrobilääkkeiden mahdollisesta heikentyneestä tehosta hoitavaan yksikköön. Laboratorio voi välittää tämän tiedon parhaaksi katsomallaan tavalla. Suositustyöryhmän näkemys on, että tällä hetkellä varmin tapa on muuttaa em. mikrobilääkkeiden herkkyysvastausten tulkinnat osoittamaan heikentynyttä tehoa. Käytännössä tämä tarkoittaa herkän (S) muuttamista herkkyydeltään alentuneeksi (I). Lisäksi suositamme varoitustekstin liittämistä vastaukseen. Tämä muutos mahdollistaa edelleen em. mikrobilääkkeiden käytön potilaan hoidossa, mikäli hoitava lääkäri katsoo potilaan tilan sen sallivan. Tämä tulkinta poikkeaa siis EUCAST:n standardista 1.3 (1) ja osittain EUCAST:n lisäohjeista (2). Tärkeää on kuitenkin huomata, että myös EUCAST:n lisäohjeet kehottavat laboratorioita varoittamaan potilaan hoidosta vastaavia lääkäreitä penisilliini-beetalaktamaasiinhibiittoriyhdistelmien heikentyneestä tehosta muiden kuin virtsatieinfektioiden yhteydessä. EUCAST:n lisäohje kehottaa lisäämään varoituksen lähes kaikkien mahdollisesti ESBL:ää tuottavien kantojen yhteyteen (aina jos jonkin 3. polven kefalosporiinin herkkyys on alentunut). Lisäohjeet tuovat myös esille sen tosiasian, että em. mikrobilääkkeiden teho ESBL:ää tuottavien bakteerien aiheuttamien vakavien infektioiden hoidossa on yhä kiistanalainen (todistustaso B eli heikko näyttö ja hoitojen epäonnistuminen mahdollista). Lisäksi on muistettava, että EUCAST:n lisäohjeissa todetaan oletuksen olevan, että mikäli uusia EUCAST:n tulkintarajoja käytetään, valtaosalla kannoista herkkyys kefalosporiineille (myös keftatsidiimille ja kefpodoksiimille) on herkkyysmäärityksen perusteella alentunut (I tai R) (2) ESBL-suositusta pohtinut työryhmä ottaa kantaa ESBL:n ohella myös sekä indusoituviin kromosomaalisiin että plasmidivälitteisiin ampc-geeneihin ja niitä ilmentäviin bakteerikantoihin. Tietyillä bakteerilajeilla kefalosporiinihoidot voivat valikoida kantoja, joiden kromosomaalisen ampc-geenin ilmentyminen on pysyvästi muuttunut. Tämä asia pitää huomioida antibioottihoidon valinnassa. Plasmidivälitteisen AmpC-β-laktamaasin diagnostiikka on vaikeampaa kuin ESBL:n diagnostiikka, mistä johtuen niitä todennäköisesti alidiagnosoidaan. Varsinkin Klebsiella pneumoniaesta tiedetään kuitenkin, että plasmidivälitteisen ampc-geenin omaavat kannat ovat aiheuttaneet sairaalaepidemioita ja toisaalta ne muuttuvat helposti karbapeneemeille resistenteiksi. Tästä syystä niitä on pidettävä ESBL:ää tuottavien bakteerikantojen tapaan sairaalahygieenisesti merkittävinä. Tässä suosituksessa annetaan myös yleisluontoisia ohjeita näiden ampc-geenin omaavien bakteerien diagnostiikasta. 2

3 2. Taustaa 2.1 Laajakirjoiset ß-laktamaasit Laajakirjoiset β-laktamaasit (ESBL, extended-spectrum β-lactamases) ovat β-laktamaaseja, jotka pystyvät hajottamaan kolmannen polven kefalosporiineja (esim. kefotaksiimi) ja monobaktaameja (atstreonaami). Ne pystyvät yleensä hajottamaan myös penisilliinejä sekä ensimmäisen ja toisen polven kefalosporiineja. Laajakirjoisia β-laktamaaseja koodaavia geenejä esiintyy erityisesti gramnegatiivisissa Enterobacteriaceae -heimon sauvabakteereissa. ESBL-geenejä on sekä bakteerien kromosomeissa että plasmideissa. Horisontaalisia, laji- ja sukurajat ylittäviä β- laktamaasi- ja ESBL-geenien siirtymisiä on tapahtunut usein. Tärkeimmät geeniperheet tällä hetkellä ovat nimeltään TEM, SHV ja CTX-M. 2.2 Kromosomaalinen ja plasmidivälitteinen AmpC Yleensä AmpC-luokan β-laktamaaseja ei lueta kuuluviksi ESBL-entsyymeihin. Ne hajottavat kuitenkin yhtä laajasti β-laktaameja kuin ESBL:t ja niiden luokittelemista ESBL:n erikoisryhmäksi on myös esitetty(4). Osa niistä leviää plasmidien välityksellä ja tällaisten bakteerikantojen tiedetään aiheuttaneen sairaalaepidemioita(5). AmpC-β-laktamaaseja on useita(5). Osalla bakteereista on kromosomissaan ampc-geeni. Se on yleensä indusoituva, eli normaalisti sen ilmentyminen on vähäistä eikä se aiheuta juurikaan β- laktaamiresistenssiä. Tietyt antibiootit (esim. klavulaanihappo) ja soluseinän komponentit voivat indusoida ampc-geenin ilmentymisen, jolloin sitä tuotetaan siis normaalia enemmän, mikä vaikuttaa β-laktaamiresistenssiin. Indusoituvan kromosomaalisen ampc-geenin ilmentyminen voi muuttua myös mutaatioiden kautta konstitutiiviseksi, jolloin kyseessä on ns. AmpC:n hypertuottaja tai ylituottaja. Tällaisessa tilanteessa bakteerikanta muuttuu yleensä resistentiksi kefalosporiineille (mukaan lukien kefamysiinit), penisilliineille ja monobaktaameille. AmpC-β-laktamaaseja koodaavia geenejä esiintyy myös erilaisissa plasmideissa. Tällöin puhutaan plasmidivälitteisestä AmpC:stä. Yleensä plasmidissa oleva ampc-geeni aiheuttaa samanlaisen resistenssiprofiilin kuin konstitutiivisesti ilmentyvä kromosomaalinen ampc-geeni. Plasmidit voivat siirtyä myös sellaisiin bakteerilajeihin, joilla ei ole kromosomaalista ampc-geeniä ja aiheuttavat siten vastaavanlaisen resistenssifenotyypin kuin konstitutiivisesti ilmentyvä kromosomaalinen ampc-geeni. Enterobacter, Providencia ja Serratia -lajeilla sekä Citrobacter freundiilla ja Morganella morganiilla (kaikilla indusoituva ampc-geeni) kefalosporiiniresistenssi johtuu yleensä kromosomaalisessa geenissä tapahtuneista muutoksista eli siis AmpC:n ylituotosta. Näiden lajien kohdalla tarkka lajitunnistus on tärkeää, sillä sen perusteella voidaan arvioida mahdollista resistenssin kehittymistä. Esimerkiksi Enterobacter -lajeilla AmpC-ylituottajien valikoituminen kefalosporiinihoidon aikana on mahdollista. Mikäli 3. polven kefalosporiineja käytetään monoterapiana Enterobacter -infektion hoidossa, kanta muuttuu resistentiksi kefalosporiineille noin 20%:n todennäköisyydellä (6). Näillä bakteereilla plasmidivälitteisen AmpC:n toteaminen fenotyyppisillä menetelmillä ei ole mielekästä, sillä sen erottaminen kromosomaalisen AmpC:n ylituotosta on vaikeaa. 3

4 3 ESBL:ää tai AmpC-β-laktamaasia tuottavien bakteerikantojen toteaminen Kuvassa 1 on esitettynä ESBL:ää tuottavien tai plasmidivälitteisen AmpC-β-laktamaasin omaavien bakteerikantojen toteaminen. Kuva 1 ESBL:än ja AmpC:n tuotto voidaan myös osoittaa samalla kertaa, mikä käytettävissä oleva testi sen sallii. 1 Kolmannen polven kefalosporiinit tai monobaktaamit (taulukot 1 ja 2). 2 Mikäli kannan herkkyystulos penisilliinille, kefalosporiinille, monobaktaamille tai penisilliini-β-laktamaasiinhibiittoriyhdistelmälle on S, muutetaan se I:ksi. Lisäksi kannan kohdalle lisätään varoitus em. mikrobilääkkeiden heikentyneestä tehosta. 3 Testi sopii vain Klebsiella -lajeille, P. mirabilikselle ja S. entericalle. E. colin kromosomaalinen AmpC voi antaa positiivisen tuloksen. Tällä hetkellä E. colin testaamista ei suositella muiden kuin epidemiaepäilyjen yhteydessä. 4

5 3.1 ESBL:ää tuottavien bakteerien toteaminen Fenotyyppiset ESBL:n tuoton varmistavat menetelmät Enterobacteriaceae -heimon kannan voi epäillä tuottavan ESBL:ää, mikäli sen herkkyys 3. polven kefalosporiineille tai monobaktaameille on alentunut (EUCAST:n standardin mukaan I tai R). ESBL:n tuotto varmistetaan joko ns. yhdistelmäkiekkotestillä tai käyttämällä tähän tarkoitukseen kehitettyä MIC-menetelmää. Varmistustestit perustuvat klavulaanihapon kykyyn estää ESBLentsyymin toiminta. EUCAST-standardissa ei ole ESBL-varmistustestiä. Hyvä ja toimiva menetelmä on CLSI:n suosittelema yhdistelmäkiekkotesti(3), jonka periaatteet ja tulkinnat on esitetty taulukoissa 1 ja 2. CLSI:n standardin mukaan ESBL:ää tuottava kanta varmistetaan kahdella antibiootilla, kefotaksiimilla ja keftatsidiimilla. Kiekkoihin perustuvassa varmistuksessa on käytettävä CLSI:n suosittelemia kiekkoja, joiden antibioottipitoisuus on 30 µg, sillä tällä hetkellä ei ole tietoa miten pienemmän antibioottimäärän sisältävät kiekot toimivat testissä. HPA:n (Health Protection Agency) kansallinen standardi, joka on periaatteeltaan sama kuin CLSI:n standardi, suosittelee myös kefpodoksiimi-yhdistelmäkiekon käyttöä (7). Kefpodoksiimia käytetään 10 µg:n kiekkona (8). Yhdistelmäkiekkoja ja MIC-menetelmää käytettäessä on varmistettava kunkin valmistajan ohjeista, että kyseinen kiekko tai MIC-liuska soveltuu ESBL-testaukseen taulukoiden 1 ja 2 kuvaamalla tavalla Fenotyyppisten testien soveltaminen eri bakteerilajeille Yhdistelmäkiekkotesti ja vastaava MIC-menetelmä soveltuvat E. coli, K. pneumoniae, K. oxytocaja Proteus mirabilis -kannoille, joilla ei siis ole kromosomaalista indusoituvaa ampc-geeniä. Testiä voi käyttää myös Salmonella -kannoille (Salmonella enterican serotyypit), joilla tämän hetkisen tiedon perusteella ei ole kromosomaalista ampc-geeniä. Testien toimivuudesta Salmonella - kannoilla on kuitenkin vähemmän kokemusta. Niillä Enterobacteriaceae -heimon lajeilla, joilla on kromosomaalinen indusoituva ampc-geeni, on muistettava, että klavulaanihappo saattaa indusoida ampc-geenin ilmentymisen, mistä voi seurata väärä negatiivinen tulos. Taulukoissa 1 ja 2 esitetyt testit eivät siis ole luotettavia Enterobacter, Providencia, Serratia lajeilla eikä Citrobacter freundiilla ja Morganella morganiilla. Mikäli ESBL:ää tuottavia kantoja halutaan todeta em. lajeista, on parempi käyttää AmpC-β-laktamaasia paremmin kestäviin antibiootteihin perustuvia testejä. Kaupallisesti on saatavilla kefepiimi/klavulaanihappo- tai kefpiromi/klavulaanihappo-yhdistelmäkiekkoja ja vastaavia MICliuskoja. Tulkinnat on tehtävä kiekkojen ja liuskojen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Näiden lajien kohdalla luotettavin tapa ESBL:n tuoton osoittamiseksi ovat ESBL-geenitestit (Katso kappale ESBL-geenitestit). Klebsiella-lajien kromosomaaliset β-laktamaasit (SHV, K1 ja LEN) voivat toisinaan antaa väärän positiivisen tuloksen. Tämä on osoitettu hyvin erityisesti K. oxytocan kohdalla (9). Noin % K. oxytoca-kannoista ilmentää kromosomaalista K1-β-laktamaasia niin paljon, että ne antavat positiivisen tuloksen kefotaksiimi/klavulaanihappo-testillä. Ne ovat kuitenkin lähes aina herkkiä keftatsidiimille. Nämä kannat eivät siis ole ESBL:ää tuottavia. Taulukoissa 1 ja 2 esitetyt ESBL:n varmistustestit eivät sovellu Acinetobacter baumannillei ja Pseudomonas aeruginosalle. ESBL-geenien esiintyminen näissä lajeissa on lisäksi harvinaista. 5

6 3.1.3 ESBL-geenitestit ESBL-geenien osoittaminen esim. PCR-menetelmällä ei yleensä ole tarpeen E. coli, K. pneumoniae, K. oxytoca, Proteus mirabilis ja Salmonella enterica -kannoilla. Indusoituvan kromosomaalisen AmpC:n omaavilla lajeilla ESBL-geenitesti on luotettavin tapa osoittaa kanta ESBL:ää tuottavaksi. THL:n mikrobilääkeresistenssiyksikkö tekee tarvittaessa ESBL-geenimäärityksiä. 6

7 Taulukko 1. ESBL:ää tuottavien Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Proteus mirabilis ja Salmonella enterica -kantojen toteaminen kiekkomenetelmällä Herkkyysmääritys (EUCAST:n standardi) Kiekot Herkkysrajat (mm) Testitulos S R< Estovyöhyke (mm) Tulkinta kefpodoksiimi 10 µg <21 mahdollinen ESBL:n tuottaja keftatsidiimi 10 µg <22 mahdollinen ESBL:n tuottaja kefotaksiimi 5 µg <21 mahdollinen ESBL:n tuottaja atstreonaami 30 µg <27 mahdollinen ESBL:n tuottaja keftriaksoni 30 µg <23 mahdollinen ESBL:n tuottaja Varmistusmenetelmä (CLSI:n standardi) Kiekot Estovyöhykkeiden erotus Tulkinta keftatsidiimi 30 µg ja keftatsidiimi/klavulaanihappo 30/10 µg erotus 5 mm * ESBL:n tuottaja kefotaksiimi 30 µg kefotaksiimi/klavulaanihappo 30/10 µg erotus 5 mm * ESBL:n tuottaja Varmistusmenetelmä (HPA, kansallinen standardi) Kiekot Estovyöhykkeiden erotus Tulkinta kefpodoksiimii 10 µg ja kefpodoksiimi/klavulaanihappo 10/1 µg erotus 5 mm * ESBL:n tuottaja * Erotus saadaan kun yhdistelmäkiekon antaman estorenkaan halkaisijasta vähennetään pelkän kefalosporiinikeikon antaman estorenkaan halkaisija. * HUOM! Varmista, että 5 mm -sääntö sopii käytössä oleville kiekoille. Eri valmistajien ESBL-varmistustesteissä voi olla eroja. Taulukko 2. ESBL:ää tuottavien Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Proteus mirabilis ja Salmonella enterica -kantojen toteaminen MIC-arvojen avulla Herkkyysmääritys (EUCAST:n standardi) Antibiootti Herkkysrajat (µg/ml) Testitulos S R> MIC (µg/ml) Tulkinta kefpodoksiimi 1 1 >1 mahdollinen ESBL:n tuottaja keftatsidiimi 1 4 >1 mahdollinen ESBL:n tuottaja kefotaksiimi 1 2 >1 mahdollinen ESBL:n tuottaja atstreonaami 1 4 >1 mahdollinen ESBL:n tuottaja keftriaksoni 1 2 >1 mahdollinen ESBL:n tuottaja Varmistusmenetelmä (CLSI:n standardi) Antibiootti MIC-arvojen erotus Tulkinta keftatsidiimi ja keftatsidiimi/klavulaanihappo 3 MIC-laimennosta* ESBL:n tuottaja kefotaksiimi ja kefotaksiimi/klavulaanihappo 3 MIC-laimennosta* ESBL:n tuottaja * Klavulaanihapon kanssa saadaan vähintään 8 kertaa pienempi MIC-arvo kuin ilman sitä. Esim. jos keftatsidiimi MIC = 8 µg/ml ja keftatsidiimi/klavulaanihappo MIC = 1 µg/ml on kyseessä ESBL:a tuottava kanta. 7

8 3.2 ESBL:n merkitys ja herkkyystulosten tulkinnat ESBL:ää tuottavat E. coli, K. pneumoniae,, K. oxytoca, Proteus mirabilis ja Salmonella enterica -kannat Positiivinen ESBL-varmistustesti muuttaa herkkyystuloksen tulkinnan siten, että herkän (S) kannan tulkitaan olevan herkkyydeltään alentunut (I). Tämä tulkinta koskee penisilliinejä, kefalosporiineja, monobaktaameja ja penisilliini-β-laktamaasi-inhibiittoriyhdistelmiä. Tulkinnassa on huomioitava se mitä EUCAST:n standardissa sanotaan eri bakteerilajien luonnollisesta resistenssistä em. antibiootteja kohtaan ja se, että salmonellat ovat in vitro -testauksen tuloksesta huolimatta aina resistenttejä 1. ja 2. polven kefalosporiineille. Tulkinnanmuutoksen lisäksi vastaukseen suositellaan lisättävän varoitusteksti (katso kappale Varoitukset), josta ilmenee antibioottien heikentynyt teho. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että mikäli kanta on jo herkkyystuloksen mukaan I, tulkintaa ei muuteta. Tärkeää on lisäksi muistaa, että mikäli kanta todetaan ESBL:ää tuottavaksi tai sillä todetaan olevan ESBL-geeni, on sitä pidettävä sairaalahygieenisesti merkittävänä löydöksenä. Hoitava yksikkö toimii sitten omien ESBL:ää tuottavien bakteerien leviämisen estämiseen tarkoitettujen ohjeidensa mukaisesti Muut Enterobacteriaceae -heimon lajit Niillä lajeilla, joilla on kromosomaalinen ampc-geeni, ei ESBL:n tuottoa tässä suosituksessa esitetyillä fenotyyppisillä testeillä voi luottavasti todeta. Mikäli kannalla kuitenkin todetaan olevan esim. geenitestin perusteella ESBL-geeni, on kantaa pidettävä sairaalahygieenisesti merkittävänä löydöksenä ja herkkyystulosten tulkinnat muutettava edellä esitetyllä tavalla. 3.3 AmpC:n tuoton toteaminen Enterobacteriaceae -kannan voi olettaa tuottavan AmpC-β-laktamaasia mikäli kannan herkkyys 3. polven kefalosporiineille tai monobaktaameille on alentunut (EUCAST:n standardin mukaan I tai R) eikä kanta tuota ESBL:ää (negatiivinen ESBL-varmistustesti) Plasmidivälitteisen AmpC:n toteaminen Plasmidivälitteisen AmpC:n toteaminen fenotyyppisillä menetelmillä on mielekästä niillä lajeilla, joilla ei ole indusoituvaa kromosomaalista ampc-geeniä. Tällaisia ovat Klebsiella -lajit, Proteus mirabilis ja S. enterica. Plasmidivälitteisen AmpC:n toteaminen tapahtuu parhaiten kaupallisten tätä tarkoitusta varten kehitettyjen testien avulla. Nämä testit perustuvat yleensä kloksasilliinin kykyyn estää AmpC:n toiminta. Testien antamat tulokset on tulkittava testin valmistajan ohjeiden mukaisesti. E. colin kromosomissa on ampc-geeni, jonka säätelyalue on muuttunut siten, että ampc-geenin ilmentyminen on hyvin vähäistä. Esimerkiksi klavulaanihappo ei indusoi sen ilmentymistä. Ilmentyminen voi kyllä lisääntyä geneettisten muutosten johdosta, mikä johtaa AmpC:n hypertuottoon. Tämän fenotyypin erottaminen plasmidivälitteisestä AmpC:stä on mahdotonta. HUOMIOITAVAA! Tällä hetkellä plasmidivälitteisen AmpC:n testaamista suositellaan ainoastaan Klebsiella -lajeille, erityisesti K. pneumoniaelle. E. coli -kantoja kannattaa testata ainoastaan epidemiaepäilyjen yhteydessä. 8

9 3.3.2 Plasmidivälitteisen AmpC:n osoittaminen geenitestillä E. colilla fenotyyppinen AmpC-testi ei erottele kromosomaalista AmpC:tä plasmidivälitteisestä AmpC:stä. Plasmidivälitteisen AmpC:n tuoton osoittaminen tapahtuu luotettavimmin geenitestillä. THL:n mikrobilääkeresistenssiyksikkö tekee tarvittaessa pampc-geenimäärityksiä Plasmidivälitteisen AmpC:n merkitys ja herkkyystulosten tulkinnat Kromosomaalisen tai plasmidivälitteisen AmpC:n toteaminen ei muuta herkkyystulosten tulkintoja. Herkkyydet vastataan EUCAST:n standardin mukaisesti herkkyysmäärityksen tuloksen perusteella. Mikäli plasmidivälitteinen AmpC todetaan, on löydöstä pidettävä ESBL:n tapaan sairaalahygieenisesti merkittävänä kaikilla Enterobacteriaceae-heimon lajeilla Indusoituvan kromosomaalisen AmpC:n merkitys Enterobacter, Providencia ja Serratia lajeilla sekä Citrobacter freundiilla ja Morganella morganiilla resistenssi penisilliinejä, kefalosporiineja ja penisiilliin-β-laktamaasiinhibiittoriyhdistelmiä kohtaan johtuu yleensä indusoituvan kromosomaalisen ampc-geenin muutoksista, jotka johtavat AmpC-β-laktamaasin ylituottoon. Herkkyysvastaukseen on tarpeen liittää huomautus siitä, että kanta voi kefalosporiinihoidon aikana muuttua resistentiksi kefalosporiineille (katso kappale Varoitukset). Myös EUCAST:n lisäohjeet suosittelevat varoituksen lisäämistä. 9

10 4. Varoitukset ESBL-varoitus Bakteerikannalla on resistenssiominaisuus (ESBL), joka voi heikentää penisilliiniyhdisteiden ja kefalosporiinien tehoa. Sairaalahygieenisesti merkittävä löydös. Indusoituvan kromosomaalisen AmpC:n varoitus Bakteerilajilla on resistenssiominaisuus, joka voi heikentää kefalosporiinien (kefotaksiimi, keftriaksoni, keftatsidiimi) tehoa. Näiden kefalosporiinien monoterapiaa ei suositella. 10

11 Taulukko 3. Yhteenveto ESBL- ja AmpC-diagnostiikasta ESBL:ää ja plasmidivälitteistä AmpC:tä (pampc) tuottavien kantojen osoittamiseksi tehtävät testit Fenotyyppiset testit 1 Varmentava geenitesti 2 Laji ESBL-testaus AmpC-testaus ESBL-geenit pampc-geenit Escherichia coli suositellaan kaikille kannoille vain epidemiaepäilyn yhteydessä 3 voi tehdä Tärkeä 4 Klebsiella pneumoniae suositellaan kaikille kannoille suositellaan kaikille kannoille voi tehdä Tärkeä 5 Klebsiella oxytoca suositellaan kaikille kannoille voi tehdä voi tehdä voi tehdä Proteus mirabilis suositellaan kaikille kannoille voi tehdä voi tehdä voi tehdä Salmonella enterica suositellaan kaikille kannoille voi tehdä voi tehdä voi tehdä Enterobacter -lajit epäluotettava 3 ei tehdä Tärkeä 6 voi tehdä Providencia -lajit epäluotettava 3 ei tehdä Tärkeä 6 voi tehdä Serratia-lajit epäluotettava 3 ei tehdä Tärkeä 6 voi tehdä Citrobacter freundii epäluotettava 3 ei tehdä Tärkeä 6 voi tehdä Morganella morganii epäluotettava 3 ei tehdä Tärkeä 6 voi tehdä 1 Kiekko- tai MIC-menetelmään perustuvat testit, jotka tehdään 3. polven kefalosporiiniherkkyydeltään alentuneille kannoille. 2 Geenimenetelmä, jolla voidaan varmistaa fenotyyppisen testin tulos. 3 Menetelmä vaatii aina geenivarmennuksen. 4 Tehdään vain jos fenotyyppinen testi on positiivinen. E. colin kohdalla testi on välttämätön plasmidivälitteisen AmpC:n osoittamiseksi. 5 Tehdään vain jos fenotyyppinen testi on positiivinen. K. pneumoniaen kohdalla fenotyyppinen testi on kuitenkin myös luotettava. 6 Luotettavin tapa osoittaa kanta ESBL:ää tuottavaksi. Taulukko 4. Yhteenveto herkkyysmääritysten tulosten tulkintojen muutoksista ja tuloksiin lisättävistä varoituksista Penisilliinien, kefalosporiinien, monobaktaamien ja penisilliini β laktamaasi inhibiittoriyhdistelmien herkkyysmääritystestin tulkintojen muutokset ESBL:ää tuottava kanta 1 Plasmidivälitteinen AmpC 1 Kaikki kannat Laji Tulkinnan muutos Varoitus Tulkinnan muutos Varoitus Escherichia coli S --> I Lisää varoitus 1 ei muutosta Lisää varoitus 2 Klebsiella pneumoniae S --> I Lisää varoitus 1 ei muutosta Lisää varoitus 2 Klebsiella oxytoca S --> I Lisää varoitus 1 ei muutosta Lisää varoitus 2 Proteus mirabilis S --> I Lisää varoitus 1 ei muutosta Lisää varoitus 2 Salmonella enterica S --> I Lisää varoitus 1 ei muutosta Lisää varoitus 2 Enterobacter -lajit S --> I Lisää varoitus 1 ei muutosta Lisää varoitus 2 Lisää varoitus 3 Providencia -lajit S --> I Lisää varoitus 1 ei muutosta Lisää varoitus 2 Lisää varoitus 3 Serratia-lajit S --> I Lisää varoitus 1 ei muutosta Lisää varoitus 2 Lisää varoitus 3 Citrobacter freundii S --> I Lisää varoitus 1 ei muutosta Lisää varoitus 2 Lisää varoitus 3 Morganella morganii S --> I Lisää varoitus 1 ei muutosta Lisää varoitus 2 Lisää varoitus 3 1 HUOM! ESBL:n tai pampc:n osoittamiseen voidaan tarvita molekulaarisia menetelmiä. Kaikkien lajien testausta ei välttämättä suositella. Varoitus 1: Varoita mikrobilääkkeen heikentyneestä tehosta ja kannan sairaalahygieenisestä merkityksestä (ESBL-varoitus). Varoitus 2: Varoita kannan sairaalahygieenisestä merkityksestä. Varoitus 3: Varoita mikrobilääkkeen heikentyneestä tehosta monoterapian yhteydessä (indusoituvan kromosomaalisen AmpC.n varoitus). 11

12 Lyhenteet CTX-M - active on cefotaxime, first isolated in Munich CLSI - Clinical Laboratory and Standards Institute ESBL- extended-spectrum β-lactamases EUCAST - The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing HPA - Health Protection Agency pampc plasmidivälitteinen AmpC SHV - sulfhydryl variable TEM - Temoneira 12

13 Viitteet (1) EUCAST. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (2) EUCAST er. expert rules v Leclercq R, Cantón R, Brown DF, Giske CG, Heisig P, Macgowan AP, Mouton JW, Nordmann P, Rodloff AC, Rossolini GM, Soussy CJ, Steinbakk M, Winstanley TG, Kahlmeter G. EUCAST expert rules in antimicrobial susceptibility testing. Clin Microbiol Infect Oct 21. doi: /j x. (3) CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 2010;M100-S20. (4) Giske CG, Sundsfjord AS, Kahlmeter G, Woodford N, Nordmann P, Paterson DL, et al. Redefining extended-spectrum beta-lactamases: balancing science and clinical need. J Antimicrob Chemother 2009 Jan;63(1):1-4. (5) Philippon A, Arlet G, Jacoby GA. Plasmid-determined AmpC-type beta-lactamases. Antimicrob Agents Chemother 2002 Jan;46(1):1-11. (6) Kaye KS, Cosgrove S, Harris A, Eliopoulos GM, Carmeli Y. Risk factors for emergence of resistance to broad-spectrum cephalosporins among Enterobacter spp. Antimicrob Agents Chemother 2001 Sep;45(9): (7) HPA. Laboratory detection and reporting of bacteria with extended spectrum β-lactamases (8) Carter MW, Oakton KJ, Warner M, Livermore DM. Detection of extended-spectrum betalactamases in klebsiellae with the Oxoid combination disk method. J Clin Microbiol 2000 Nov;38(11): (9) Potz NA, Colman M, Warner M, Reynolds R, Livermore DM. False-positive extended-spectrum beta-lactamase tests for Klebsiella oxytoca strains hyperproducing K1 beta-lactamase. J Antimicrob Chemother 2004 Mar;53(3):

ESBL-, AmpC- ja karbapenemaasituoton tutkiminen kiekkoherkkyysmenetelmillä

ESBL-, AmpC- ja karbapenemaasituoton tutkiminen kiekkoherkkyysmenetelmillä Vastuuhenkilö Suvi Nykäsenoja Sivu/sivut 1 / 5 1 Menetelmäviitteet ja poikkeamat CLSI Document M31-A3, Vol. 28, No 8. Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for

Lisätiedot

ESBL-tuoton varmistaminen kiekkoherkkyysmenetelmällä

ESBL-tuoton varmistaminen kiekkoherkkyysmenetelmällä Vastuuhenkilö Suvi Nykäsenoja Sivu/sivut 1 / 5 1 Menetelmäviitteet ja poikkeamat CLSI Document M31-A3, Vol. 28, No 8. Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for

Lisätiedot

ESBL-, AmpC- ja karbapenemaasituoton tutkiminen kiekkoherkkyysmenetelmillä

ESBL-, AmpC- ja karbapenemaasituoton tutkiminen kiekkoherkkyysmenetelmillä Vastuuhenkilö Suvi Nykäsenoja Sivu/sivut 1 / 5 1 Menetelmäviitteet ja poikkeamat CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals;

Lisätiedot

gramnegatiiviset sauvat

gramnegatiiviset sauvat Karbapenemaasia tuottavat gramnegatiiviset sauvat Jari Jalava, FT Sisältö 1. Karbapenemaasit 2. Karbapenemaasien kliininen merkitys 3. Epidemiologinen tilanne 4. Karbapeneemeille resistenttien kantojen

Lisätiedot

Suositus karbapenemaaseja tuottavien gramnegatiivisten sauvabakteerien laboratoriodiagnostiikasta ja kantajuusseulonnoista

Suositus karbapenemaaseja tuottavien gramnegatiivisten sauvabakteerien laboratoriodiagnostiikasta ja kantajuusseulonnoista Suositus karbapenemaaseja tuottavien gramnegatiivisten sauvabakteerien laboratoriodiagnostiikasta ja kantajuusseulonnoista Suositustyöryhmä: Suositustyöryhmän puheenjohtaja: Martti Vaara HUSLAB Vastaava

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa Kaisu Rantakokko-Jalava

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa Kaisu Rantakokko-Jalava Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2015 Kaisu Rantakokko-Jalava 29.2.2016 Stafylokokkien resistenssi (% R) vuonna 2015 kliiniset näytteet (1 kanta/potilas) S. aureus S. epidermidis aikuiset

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi:

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio,

Lisätiedot

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Marianne Gunell Jari Jalava TYÖPAPERI Suomessa Finres 2012 1 2014 TYÖPAPERI 1/2014 Marianne Gunell ja Jari Jalava Suomessa Finres 2012 FiRe ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Finres 2012 -työpaperin toimittamisesta

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Olli Meurman Kliininen mikrobiologia Vuodesta 2011 alkaen tulkinta EUCAST-standardin mukaan, joten tulokset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savossa 2016

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savossa 2016 Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savossa www.islab.fi Terveydenhuollon-ammattilaiselle Mikrobiologian tilastoja mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Suomessa. Miika Bergman LL, FM, erikoistutkija Mikrobilääkeresistenssiyksikkö (TAMI)

Mikrobilääkeresistenssi Suomessa. Miika Bergman LL, FM, erikoistutkija Mikrobilääkeresistenssiyksikkö (TAMI) Mikrobilääkeresistenssi Suomessa Miika Bergman LL, FM, erikoistutkija Mikrobilääkeresistenssiyksikkö (TAMI) Sisältö Mikrobilääkeresistenssin seuranta FiRe TTR SIRO Kohdennetut tutkimukset esim. karbapenemaasidiagnostiikka

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2018

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2018 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2018 Kaisu Rantakokko-Jalava Tyks Kliininen mikrobiologia 21.3.2019 Stafylokokkien resistenssi (% R) vuonna 2018 kliiniset näytteet (1 kanta/potilas) S.

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 2018

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 2018 Mikrobilääkeresistenssi ssä www.islab.fi Terveydenhuollon-ammattilaiselle Mikrobiologian tilastoja kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi:

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2017

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2017 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2017 Kaisu Rantakokko-Jalava Tyks Kliininen mikrobiologia 2.3.2018 Stafylokokkien resistenssi (% R) vuonna 2017 kliiniset näytteet (1 kanta/potilas) S.

Lisätiedot

Labquality-päivät OVATKO MONIRESISTENTIT BAKTEERIT KURISSA? Antti Hakanen Tartuntatautiseurannan ja -torjunnan osasto (TATO)

Labquality-päivät OVATKO MONIRESISTENTIT BAKTEERIT KURISSA? Antti Hakanen Tartuntatautiseurannan ja -torjunnan osasto (TATO) Labquality-päivät 5.2.2009 OVATKO MONIRESISTENTIT BAKTEERIT KURISSA? Antti Hakanen Tartuntatautiseurannan ja -torjunnan osasto (TATO) Eivät ainakaan ulkomailla Moniresistenssin murheenkryynit Moniresistentti

Lisätiedot

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Erikoistutkija Suvi Nykäsenoja Jaostopäällikkö Antibioottijaosto Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi: Streptococcus pneumoniae

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 2017

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 2017 Mikrobilääkeresistenssi ssä www.islab.fi Terveydenhuollon-ammattilaiselle Mikrobiologian tilastoja kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi:

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2017 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2017 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 17 1 Huom! MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä mukana myös Keski-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan ja Kainuun seulontalöydöksiä. Kliiniset näytteet tarkoittavat muita

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2016 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2016 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 216 1 Huom! n määrä tarkoittaa niiden kantojen lukumäärää, joille on tehty herkkyysmääritys. Löydösmäärät voivat olla isompia. MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä

Lisätiedot

HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2018

HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2018 HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2018 Suvi Korhonen, FM, erikoistuva sairaalamikrobiologi Johanna Haiko, FT, sairaalamikrobiologi Anu Pätäri-Sampo, LT, v.a. osastonylilääkäri Sisällysluettelo Staphylococcus aureus

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2009

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2009 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2009 Olli Meurman Kliininen mikrobiologia Streptokokkien resistenssi (% R) vuonna 2009 koko aineisto (1 kanta/potilas) S. pyogenes S. agalactiae Str. -h

Lisätiedot

ESBL kantajuus Suomessa kliinisen tutkimuksen satoa

ESBL kantajuus Suomessa kliinisen tutkimuksen satoa ESBL kantajuus Suomessa kliinisen tutkimuksen satoa FT, yliopisto-opettaja Lääketieteellinen Mikrobiologia ja Immunologia Turun yliopisto Pitääkö olla huolissaan? Lähde: Review on Antimicrobial Resistance

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2012 J Kauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2012 J Kauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 212 1 Huom! Herkkyysmääritykset perustuvat vuodesta 211 alkaen pääosin EUCAST-standardin menetelmiin ja tulkintoihin, joten tulokset eivät ole kaikilta

Lisätiedot

Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä. Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab.

Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä. Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab. Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä muuttuu? Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab. vuoden 2011 alussa siirrytään uuteen EUCAST-herkkyysmääritysstandardiin Esityksen pohjana vuoden 2009

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 Seuraavissa taulukoissa tutkittujen tapausten lukumäärä ja niistä lasketut prosenttiluvut on ilmoitettu potilaittain. Esitettyjä lukuja arvioitaessa on huomioitava,

Lisätiedot

Mikrobien monilääkeresistenssi. Jari Jalava, FT

Mikrobien monilääkeresistenssi. Jari Jalava, FT Mikrobien monilääkeresistenssi Jari Jalava, FT Käsitteitä, lyhenteitä MRSA - metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus, resistenssi kaikille -laktaamiantibiooteille mukaan lukien kefalosporiinit (meca/c-geenit)

Lisätiedot

06.10.2015. Mitä ovat moniresistentit bakteerit (=MDR) MDR = multi-drug resistant = moniresistentti KÄYTÄNNÖSSÄ:

06.10.2015. Mitä ovat moniresistentit bakteerit (=MDR) MDR = multi-drug resistant = moniresistentti KÄYTÄNNÖSSÄ: Mitä ovat moniresistentit bakteerit (=MD) MD pähkinänkuoressa: Anne-Mari issanen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, ISLAB Kuopio 8.10.2015 bakteeri Liikkuva geenielementti MD-bakteeri MD = multi-drug

Lisätiedot

HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2017

HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2017 HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2017 JOHANNA HAIKO, FT, SAIRAALAMIKROBIOLOGI SUVI KORHONEN, FM, ERIKOISTUVA SAIRAALAMIKROBIOLOGI ANU PÄTÄRI-SAMPO, LT, V.A. OSASTONYLILÄÄKÄRI SISÄLLYSLUETTELO 1/2 HUSRES 2017 4

Lisätiedot

Phoenix Automated Microbiology System. Terhi Miikkulainen-Lahti HUSLAB

Phoenix Automated Microbiology System. Terhi Miikkulainen-Lahti HUSLAB Phoenix Automated Microbiology System Terhi Miikkulainen-Lahti HUSLAB 03.11.2009 Phoenix AP Phoenix automaatti BDXpert system Kuva: BD Phoenix AP Phoenix AP laimentaa näytteen (0,5 tai 0,25 McF) Valmistaa

Lisätiedot

evira-3484-liite-2-sir-tulkintarajat.xlsx kiekossa S I R AMINOGLYKOSIDIT Enterobacteriacae, Pseudomonas aeruginosa 10 mg

evira-3484-liite-2-sir-tulkintarajat.xlsx kiekossa S I R AMINOGLYKOSIDIT Enterobacteriacae, Pseudomonas aeruginosa 10 mg Sivu 1 Evira 3484/liite2/2019 VERTAILULABORATORIOTOIMINTA MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Mikrobilääkkeen määrä Estovyöhykkeen halkaisija (mm)

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien nimeäminen ja lyhenteet Jari Jalava, FT

Moniresistenttien mikrobien nimeäminen ja lyhenteet Jari Jalava, FT Moniresistenttien mikrobien nimeäminen ja lyhenteet Jari Jalava, FT 1.10.2013 Moniresistenssin määrittäminen Yleensä: resistentti = I+R Hankittu resistenssiominaisuus 1. Resistenssiprofiili Yleensä resistenssi

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Suomessa ja maailmalla

Mikrobilääkeresistenssitilanne Suomessa ja maailmalla Mikrobilääkeresistenssitilanne Suomessa ja maailmalla Jari Jalava, FT 7.4.2017 1 Mikrobilääkeresistenssin seurantamekanismit FiRe - Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance Tartuntatautirekisteri

Lisätiedot

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8 Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Sivu 1 VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8 MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN AMINOGLYKOSIDIT Gentamisiini Koira Enterobacteriacae,

Lisätiedot

Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE. Alueellinen koulutus Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen

Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE. Alueellinen koulutus Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE Alueellinen koulutus 5.10.2018 Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen Esityksen sisältö Mikrobien antibioottiresistenssi Moniresistentit bakteerit (MDR) MRSA = Methicillin

Lisätiedot

Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE. Alueellinen koulutus Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen

Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE. Alueellinen koulutus Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE Alueellinen koulutus 5.10.2018 Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen Esityksen sisältö Mikrobien antibioottiresistenssi Moniresistentit bakteerit (MDR) MRSA = Methicillin

Lisätiedot

Moniresistentit bakteerit

Moniresistentit bakteerit 25.8.2014 1 Moniresistentit bakteerit MRSA = Metisilliini Resistentti Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus on yleinen terveiden henkilöiden nenän limakalvoilla ja iholla elävä grampositiivinen kokkibakteeri.

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilastot

Mikrobilääkeresistenssitilastot Mikrobilääkeresistenssitilastot 12-17 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP alue) Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia Kerttu Saha R+I % 45 35 25 15 5 Escherichia coli 12-17, EPSHP Veriviljelynäytteet,

Lisätiedot

THL:n laboratoriopohjainen seuranta ja kantakokoelmaan lähetettävät bakteerikannat,

THL:n laboratoriopohjainen seuranta ja kantakokoelmaan lähetettävät bakteerikannat, THL:n laboratoriopohjainen seuranta ja kantakokoelmaan lähetettävät bakteerikannat, 1.1.2015 Bakteeri Lähetysperuste Tyypitys THL:ssa ja vastauskäytäntö Minne lähetetään Metisilliiniresistentti Staphylococcus

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2015 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2015 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 215 1 Huom! n määrä tarkoittaa niiden kantojen lukumäärää, joille on tehty herkkyysmääritys. Löydösmäärät voivat olla isompia. MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä

Lisätiedot

ESBL-E.coli, linjaus OYS ERVA:lla. Niina Kerttula infektiolääkäri OYS

ESBL-E.coli, linjaus OYS ERVA:lla. Niina Kerttula infektiolääkäri OYS ESBL-E.coli, linjaus OYS ERVA:lla Niina Kerttula infektiolääkäri OYS 30.9.2016 1 Muutos ESBL-E.coli linjauksissa OYS sairaanhoitopiirin alueella 14.9.2015 alkaen potilaita, joilla todettu ESBL- E.coli,

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi: Streptococcus pneumoniae

Lisätiedot

Karbapenemaasin tuottajien epidemiologiaa. Jari Jalava, FT

Karbapenemaasin tuottajien epidemiologiaa. Jari Jalava, FT Karbapenemaasin tuottajien epidemiologiaa Jari Jalava, FT 26.3.2014 Terminologiaa CPE = Karbapenemaasia tuottava enterobakteeri ESBL = Laajakirjoista beetalaktamaasia tuottava enterobakteeri ST = sekvenssityyppi

Lisätiedot

FiRe STANDARDI versio 6 Liite 5 Bakteeriryhmäkohtaiset kommentit Sivu 1(9)

FiRe STANDARDI versio 6 Liite 5 Bakteeriryhmäkohtaiset kommentit Sivu 1(9) Bakteeriryhmäkohtaiset kommentit Sivu 1(9) Bakteeriryhmäkohtaiset kommentit Sisällys 1. Enterobakteerit...1 1.0. Beetalaktamaasivälitteinen resistenssi...1 1.1. E. coli...3 1.2. Klebsiella...3 1.3. Proteus

Lisätiedot

KROMOGEENISET MALJAT, PERIAATE, TAUSTA. Pauliina Kärpänoja Laaduntarkkailupäivät 2007

KROMOGEENISET MALJAT, PERIAATE, TAUSTA. Pauliina Kärpänoja Laaduntarkkailupäivät 2007 KROMOGEENISET MALJAT, PERIAATE, TAUSTA Pauliina Kärpänoja Laaduntarkkailupäivät 2007 Yleinen periaate Kromogeenisella maljalla tarkoitetaan elatusainetta, joka sisältää väriyhdisteen (kromogeenin). Kromogeeni

Lisätiedot

Bakteerien mikrobilääkeherkkyys Suomessa

Bakteerien mikrobilääkeherkkyys Suomessa TYÖPAPERI luonnos/2013 Marianne Gunell Suomessa Finres 2012 FiRe ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Finres 2012 työpaperin toimittamisesta vastaa Marianne Gunell Työpaperi-sarjassa julkaistavan raportin

Lisätiedot

Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä Ikaalinen 22.3.2012. Terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele Nauholz

Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä Ikaalinen 22.3.2012. Terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele Nauholz Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä Ikaalinen 22.3.2012 Terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele Nauholz Saksa, Nordrhein-Westfalen 11/2011 962 tuotantopolven broilerikasvatuserää 182 eri tilalta Helmi-kesäkuu

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2013. / 23.4.2014 / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2013 J Kauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2013. / 23.4.2014 / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2013 J Kauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 213 1 Huom! Herkkyysmääritykset perustuvat vuodesta 211 alkaen pääosin EUCAST-standardin menetelmiin ja tulkintoihin, joten tulokset eivät ole kaikilta

Lisätiedot

VITEK2 -käyttökokemuksia

VITEK2 -käyttökokemuksia VITEK2 -käyttökokemuksia Päijät-Hämeen keskussairaala Lähtötilanne Miten työvoimaresurssi riittää laboratoriossa? Onko käsityönä tehtävä massatutkimus = virtsaviljely automatisoitavissa? Voidaanko elatuskeittiön

Lisätiedot

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA VERTAILULABORATORIOTOIMINTA MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN Liite 3. Testattavat mikrobilääkkeet Staphylococcus sp. ß-laktamaasitesti* G-penisilliini amoksisilliinikl. happo kefalotiini 2 oksasilliini**:

Lisätiedot

KYSRES Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES 11 mikrobilääkkeiden resistenssitilanne Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuonna 11 kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut UUTTA: vuoden 11 alussa Suomessa otettiin käyttöön EUCAST-herkkyysmääritysstandardi

Lisätiedot

Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia?

Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia? Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia? Risto Vuento 1 Onko sillä merkitystä, että MDR-mikrobit ovat samanlaisia tai erilaisia? Yleisesti kaikkeen hankittuun resistenssiin pitäisi suhtautua vakavasti Varotoimet

Lisätiedot

Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Mikrobilääkkeen määrä Estovyöhykkeen halkaisija (mm)

Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Mikrobilääkkeen määrä Estovyöhykkeen halkaisija (mm) Sivu 1 Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 AMINOGLYKOSIDIT Gentamysiini Koira Enterobacteriacae 10 g 16 13-15 12 Pseudomonas aeruginosa 10 g 16 13-15 12 Hevonen Enterobacteriacae

Lisätiedot

onko panostettava tartunnan torjuntaan vai lisäksi infektiontorjuntaan? Mari Kanerva SIRO-päivä

onko panostettava tartunnan torjuntaan vai lisäksi infektiontorjuntaan? Mari Kanerva SIRO-päivä Moniresistenttien ongelmamikrobien aiheuttama sairaalainfektiotaakka onko panostettava tartunnan torjuntaan vai lisäksi infektiontorjuntaan? Mari Kanerva SIRO-päivä 2.10.2013 Moniresistenttien mikrobien

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Mikrobilääkeresistenssi Suomessa Marianne Gunell Antti Hakanen Janne Aittoniemi Jaana Kauppila Kaisu Rantakokko-Jalava Anne-Mari Rissanen Kerttu Saha Martti Vaara Risto Vuento Pentti Huovinen Antti Nissinen Mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Lisätiedot

Bad bugs no drugs Resistenttien bakteereiden aiheuttama uhka tehohoitopotilaille. V-J Anttila 6.5.2010 6.5.2010 1

Bad bugs no drugs Resistenttien bakteereiden aiheuttama uhka tehohoitopotilaille. V-J Anttila 6.5.2010 6.5.2010 1 Bad bugs no drugs Resistenttien bakteereiden aiheuttama uhka tehohoitopotilaille V-J Anttila 1 Resitenttien bakteereiden yhteydessä käytettyjä lyhenteitä MDROs Multidrug-resistant organisms =yleisnimitys

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mika Paldanius Osastonhoitaja TtM, FT Mikrobiologian laboratorio Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mikrobit ovat erittäin muuntautumiskykyisiä Antibioottihoidoista

Lisätiedot

Resistenttien bakteerien

Resistenttien bakteerien Resistenttien bakteerien seulontamenetelmät TYKSLABissa MRSA, VRE, ESBL ja muut moniresistentit sauvat Kaisu Rantakokko Jalava Labqualityn neuvottelukokous 12.11.2010 Moniresistenttien bakteerien seulontatutkimukset

Lisätiedot

Kierrospalautteita: herkkyysmääritykset. Antti Nissinen, FT Keski-Suomen keskussairaala

Kierrospalautteita: herkkyysmääritykset. Antti Nissinen, FT Keski-Suomen keskussairaala Kierrospalautteita: herkkyysmääritykset Antti Nissinen, FT Keski-Suomen keskussairaala Lääkeherkkyysmäärityksen tavoite on löytää hankittu resistenssi 2 Finres 2012 3 Finres 2012 4 Finres 2012 5 Suomessa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Mesillinaamille herkkien gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamat virtsatieinfektiot.

VALMISTEYHTEENVETO. Mesillinaamille herkkien gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamat virtsatieinfektiot. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Selexid 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Selexid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

Ohje moniresistenttien bakteerien diagnostiikasta Toteaminen, resistenssimekanismit ja kantajuusseulonnat

Ohje moniresistenttien bakteerien diagnostiikasta Toteaminen, resistenssimekanismit ja kantajuusseulonnat OHJAUS Ohje moniresistenttien bakteerien diagnostiikasta Toteaminen, resistenssimekanismit ja kantajuusseulonnat Jari Jalava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Bakteeri-infektiot-yksikkö Kiinamyllynkatu

Lisätiedot

AMPC- JA ESBL-TESTIN EVALUAATIO

AMPC- JA ESBL-TESTIN EVALUAATIO Opinnäytetyö (AMK) Bioanalytiikka Mikrobiologia 2013 Iina Karttunen AMPC- JA ESBL-TESTIN EVALUAATIO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikka Mikrobiologia 2013 41 + 3 sivua

Lisätiedot

Moniresistenttien bakteereiden aiheuttamat infektiot sairaalassa

Moniresistenttien bakteereiden aiheuttamat infektiot sairaalassa Moniresistenttien bakteereiden aiheuttamat infektiot sairaalassa Risto Vuento Ylilääkäri Fimlab mikrobiologia risto.vuento@fimlab.fi 1 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, dosentti, kl. mikrobiologian

Lisätiedot

Grampositiivisten bakteerien resistenssimekanismien toteaminen EUCAST suositus

Grampositiivisten bakteerien resistenssimekanismien toteaminen EUCAST suositus Grampositiivisten bakteerien resistenssimekanismien toteaminen EUCAST suositus Laura Lindholm THL, Mikrobilääkeresistenssiyksikkö 2.10.2013 Fire-päivä, syksy 2013 / Laura Lindholm 1 EUCAST suositus resistenssimekanismien

Lisätiedot

ENTEROBAKTEERIEN LAAJAKIRJOISTEN BEETALAKTAMAASIEN TUNNISTAMINEN

ENTEROBAKTEERIEN LAAJAKIRJOISTEN BEETALAKTAMAASIEN TUNNISTAMINEN ENTEROBAKTEERIEN LAAJAKIRJOISTEN BEETALAKTAMAASIEN TUNNISTAMINEN Ulla Sulkula Mari Vahteri Opinnäytetyö Lokakuu 2015 Bioanalytiikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Bioanalyytikkokoulutus,

Lisätiedot

Olli Meurman Labquality-päivät

Olli Meurman Labquality-päivät Olli Meurman Labquality-päivät 8.2.2007 Värimaljoja virtsaviljelyyn Chromagar Orientation (BD) CPS ID3 (biomérieux) Uriselect 4 (Bio-Rad Laboratories) Chromogenic UTI Medium (Oxoid) Harlequin CLED (Lab

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssin seuranta Suomessa ja tilanne muuhun Eurooppaan nähden

Mikrobilääkeresistenssin seuranta Suomessa ja tilanne muuhun Eurooppaan nähden Mikrobilääkeresistenssin seuranta Suomessa ja tilanne muuhun Eurooppaan nähden Suvi Nykäsenoja Erikoistutkija Antibioottijaosto, Mikrobiologian tutkimusyksikkö, Laboratoriopalveluiden tutkimusosasto Ajankohtaista

Lisätiedot

Sisältö. Taustaa 8.11.2010. Antibioottien käyttö ja resistenssitilanne: seuraeläimet ja hevoset. Taustaa. Lääkkeiden käyttö ja resistenssi

Sisältö. Taustaa 8.11.2010. Antibioottien käyttö ja resistenssitilanne: seuraeläimet ja hevoset. Taustaa. Lääkkeiden käyttö ja resistenssi Antibioottien käyttö ja resistenssitilanne: seuraeläimet ja hevoset Merja Rantala, ELT Tarttuvien eläintautien erik.ell Kliininen opettaja (mikrobiologia) ELTDK/HY ja FINRESVet työryhmä Antibioottipäivä

Lisätiedot

Mira Id ja Elina Simola Vaikuttaako suosituksesta poikkeaminen kiekkomenetelmällä suoritettavan antibioottiherkkyysmäärityksen tulokseen?

Mira Id ja Elina Simola Vaikuttaako suosituksesta poikkeaminen kiekkomenetelmällä suoritettavan antibioottiherkkyysmäärityksen tulokseen? Mira Id ja Elina Simola Vaikuttaako suosituksesta poikkeaminen kiekkomenetelmällä suoritettavan antibioottiherkkyysmäärityksen tulokseen? Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveys- ja hoitoala Bioanalytiikka

Lisätiedot

Mikrobilääke. Mikrobilääkeresistenssin synty. Infektion aiheuttanut bakteeri. Normaali bakteeri floora. Annatko antibiootin oikein?

Mikrobilääke. Mikrobilääkeresistenssin synty. Infektion aiheuttanut bakteeri. Normaali bakteeri floora. Annatko antibiootin oikein? Annatko antibiootin oikein? Resistenssin kehittyminen Annostelu Hoidon kesto Profylaktinen hoito MIKROBILÄÄKKEIDEN OIKEA KÄYTTÖ Hyvinkää 23.04.2015 Ongelmabakteerit Asko Järvinen HYKS Infektiosairauksien

Lisätiedot

Pihkauutteen mikrobiologiaa

Pihkauutteen mikrobiologiaa Pihkauutteen mikrobiologiaa 1. Taustaa Lapin ammattiopiston toimeksiannosta tutkittiin pihka / kasvisöljyseoksen antimikrobista tehoa. 2. Tutkimusmenetelmä Antimikrobinen teho arvioitiin sovelletulla agardiffuusiomenetelmällä

Lisätiedot

Sofia Seittenranta-Vekkeli. ESBL-kantojen genotyyppien kartoitus multiplex PCR:llä

Sofia Seittenranta-Vekkeli. ESBL-kantojen genotyyppien kartoitus multiplex PCR:llä Sofia Seittenranta-Vekkeli ESBL-kantojen genotyyppien kartoitus multiplex PCR:llä Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Bioanalytiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 4.6.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Rutiinimenetelmillä ja Vitek2-laitteella saatujen tulosten vertailu bakteerien identifikaatio- ja antibioottiherkkyystutkimuksissa

Rutiinimenetelmillä ja Vitek2-laitteella saatujen tulosten vertailu bakteerien identifikaatio- ja antibioottiherkkyystutkimuksissa Rutiinimenetelmillä ja Vitek2-laitteella saatujen tulosten vertailu bakteerien identifikaatio- ja antibioottiherkkyystutkimuksissa Bioanalytiikan koulutusohjelma, bioanalyytikko Opinnäytetyö 13.11.2006

Lisätiedot

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille CLAVUBACTIN 250/62,5 mg tabletti koirille CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI SYNULOX vet 40 mg/10 mg tabletti, koiralle ja kissalle SYNULOX vet 200 mg/50 mg tabletti, koiralle ja kissalle SYNULOX vet 400 mg/100 mg tabletti, koiralle 2. LAADULLINEN

Lisätiedot

Beetalaktaamien ja fluorokinolonien käyttö koiralla ja kissalla

Beetalaktaamien ja fluorokinolonien käyttö koiralla ja kissalla Beetalaktaamien ja fluorokinolonien käyttö koiralla ja kissalla Kirjallisuuskatsaus Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma ELK Tanja Puumalainen Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

ESBL-KANTOJEN PIPERASILLIINI- TATSOBAKTAAMIHERKKYYS- MÄÄRITYS ERI MENETELMILLÄ

ESBL-KANTOJEN PIPERASILLIINI- TATSOBAKTAAMIHERKKYYS- MÄÄRITYS ERI MENETELMILLÄ Opinnäytetyö (AMK) Bioanalytiikan koulutusohjelma Bioanalytiikka 2013 Paula Lehtonen & Anniina Toivonen ESBL-KANTOJEN PIPERASILLIINI- TATSOBAKTAAMIHERKKYYS- MÄÄRITYS ERI MENETELMILLÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Kierrospalaute: Moniresistenttien bakteerien seulonta

Kierrospalaute: Moniresistenttien bakteerien seulonta Kierrospalaute: Moniresistenttien bakteerien seulonta Labquality Days 9.2.2017 Kaisu Rantakokko-Jalava Moniresistenttien bakteerien seulontatutkimuksia MRSA MRSAVi (4358) MRSACt (4982) geenivarmistus MRSANhO

Lisätiedot

SELEKTIIVISTEN VILJELYMALJOJEN TESTAUS KARBAPENEEMIRESIS- TENTTIEN BAKTEERIEN SEULONNASSA

SELEKTIIVISTEN VILJELYMALJOJEN TESTAUS KARBAPENEEMIRESIS- TENTTIEN BAKTEERIEN SEULONNASSA Opinnäytetyö (AMK) Bioanalyytikkokoulutus NBIOAS14 2017 Elena Ahola SELEKTIIVISTEN VILJELYMALJOJEN TESTAUS KARBAPENEEMIRESIS- TENTTIEN BAKTEERIEN SEULONNASSA CHROMagar msupercarba - ja Brilliance CRE -viljelymaljojen

Lisätiedot

Hevosista eristettyjen bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille

Hevosista eristettyjen bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille Hevosista eristettyjen bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille Lääkepäivä 22.5.2013 ELK Merita Määttä Kuva: Merita Määttä Keskeiset asiat Suomessa hevosilla yleisimmin esiintyvät bakteerit Hevosilla esiintyvien

Lisätiedot

Alueellinen sairaalahygieniapäivä Epidemiologinen katsaus

Alueellinen sairaalahygieniapäivä Epidemiologinen katsaus Alueellinen sairaalahygieniapäivä 22.11.2017 -Epidemiologinen katsaus infektiolääkäri Hanna Viskari 1 2 7-vuotiaan tytön virtsan klebsiella. Anamneesissa ei ole erityistä syytä tällaiseen resistenssiin

Lisätiedot

Antibioottiresistenssi eilen, tänään ja huomenna

Antibioottiresistenssi eilen, tänään ja huomenna Antibioottiresistenssi eilen, tänään ja huomenna Martti Vaara 27.8.212 Therapia Fennica -68 % Miten MRSA yleistyi USA:ssa 4 3 Hospital size 3 2 beds 197 1979 1983 1987 1991 199

Lisätiedot

ESBL-entsyymejä tuottavien enterobakteerien torjunta on syytä suunnitella uudella tavalla

ESBL-entsyymejä tuottavien enterobakteerien torjunta on syytä suunnitella uudella tavalla Katsaus tieteessä Jari Jalava FT, dosentti, laboratoriopäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, mikrobilääkeresistenssiyksikkö jari.jalava@thl.fi Esa Rintala dosentti, ylilääkäri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Antibioottiherkkyysmääritys Cubicin (daptomysiini)

Antibioottiherkkyysmääritys Cubicin (daptomysiini) Antibioottiherkkyysmääritys Cubicin (daptomysiini) Johdanto Cubicin (daptomysiini) on syklinen lipopeptidiantibiootti, joka tehoaa grampositiivisiin bakteereihin, ja se on tarkoitettu seuraavien infektioiden

Lisätiedot

Ulosteen bakteeriviljely 1 (F-BaktVi1) Markku Koskela, OYS, mikrobiologia Eveliina Tarkka, Huslab, bakteriologia

Ulosteen bakteeriviljely 1 (F-BaktVi1) Markku Koskela, OYS, mikrobiologia Eveliina Tarkka, Huslab, bakteriologia Ulosteen bakteeriviljely 1 (F-BaktVi1) Markku Koskela, OYS, mikrobiologia Eveliina Tarkka, Huslab, bakteriologia 250909 Tässä kuvakoosteessa on esitetty F-BaktVi1:n normaaleita ja patologisia maljaviljelynäkymiä

Lisätiedot

Suomalaisesta broilerintuotantoketjusta, broilerinlihasta ja koirista eristettyjen AmpC-positiivisten Escherichia coli -bakteerien

Suomalaisesta broilerintuotantoketjusta, broilerinlihasta ja koirista eristettyjen AmpC-positiivisten Escherichia coli -bakteerien Suomalaisesta broilerintuotantoketjusta, broilerinlihasta ja koirista eristettyjen AmpC-positiivisten Escherichia coli -bakteerien resistenssiplasmidien ja genomin tyypittäminen Heli Tamminen Pro gradu

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi injektiopullo sisältää 1000 mg keftatsidiimia (keftatsidiimipentahydraattina)

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi injektiopullo sisältää 1000 mg keftatsidiimia (keftatsidiimipentahydraattina) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftazidim Fresenius Kabi 1000 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten Ceftazidim Fresenius Kabi 2000 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Vaaleanpunainen pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella merkintä 500.

VALMISTEYHTEENVETO. Vaaleanpunainen pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella merkintä 500. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletti koiralle VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: 1 tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia 459 mg, joka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Injektiopullo sisältää keftriaksonidinatriumhemiheptahydraattia vastaten 1 g tai 2 g keftriaksonia.

VALMISTEYHTEENVETO. Injektiopullo sisältää keftriaksonidinatriumhemiheptahydraattia vastaten 1 g tai 2 g keftriaksonia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftriaxon Villerton 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten Ceftriaxon Villerton 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Lisätiedot

Mikrobiologian diagnostiikan uudet tuulet

Mikrobiologian diagnostiikan uudet tuulet Mikrobiologian diagnostiikan uudet tuulet Alueellinen mikrobiologian ja infektioiden torjunnan toimintayksikön koulutuspäivä 21.10.2014 Sairaalamikrobiologi Kerttu Saha Uudet PCR-tutkimukset Mikrobiologian

Lisätiedot

Pihkauutteen mikrobiologiaa. Perusselvitys pihkajalosteen antimikrobisista ominaisuuksista

Pihkauutteen mikrobiologiaa. Perusselvitys pihkajalosteen antimikrobisista ominaisuuksista Pihkauutteen mikrobiologiaa Perusselvitys pihkajalosteen antimikrobisista ominaisuuksista Rainer Peltola Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle 2016 Pihkauutteen mikrobiologiaa Perusselvitys

Lisätiedot

Valtakunnallinen ohje moniresistenttien mikrobien tartunnantorjunnasta. Elina Kolho

Valtakunnallinen ohje moniresistenttien mikrobien tartunnantorjunnasta. Elina Kolho Valtakunnallinen ohje moniresistenttien mikrobien tartunnantorjunnasta Elina Kolho STM käynnistämä ja rahoittama projekti julkaistu 6/14 Tavoite yhtenäistää moniresistenttien mikrobien torjuntakäytäntöjä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 875 mg/125 mg: Amoksisilliinitrihydraatti, joka vastaa 875 mg amoksisilliinia ja kaliumklavulanaatti,

VALMISTEYHTEENVETO. 875 mg/125 mg: Amoksisilliinitrihydraatti, joka vastaa 875 mg amoksisilliinia ja kaliumklavulanaatti, VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amorion Comp 500 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen Amorion Comp 875 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 500 mg/125

Lisätiedot

Elatusaineiden laadunvarmistus esimerkki tulkinnasta ISOstandardimenetelmässä

Elatusaineiden laadunvarmistus esimerkki tulkinnasta ISOstandardimenetelmässä Elatusaineiden laadunvarmistus esimerkki tulkinnasta ISOstandardimenetelmässä Ajankohtaista laboratoriorintamalla 3.10.2017 Helsinki, Evira Saija Hallanvuo Erikoistutkija Mikrobiologian tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cefuroxim MIP Pharma 750 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten Cefuroxim MIP Pharma 1500 mg injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET

Lisätiedot

Bakteereja tunnistetaan a) muodon perusteella:

Bakteereja tunnistetaan a) muodon perusteella: Bakteereja tunnistetaan a) muodon perusteella: ja b) värjäytyvyyden perusteella: 1) Gram-positiiviset Soluseinän ulkokalvo värjäytyy 2) Gram negatiiviset Soluseinän ulkokalvo jää värjäytymättä Laborointi

Lisätiedot

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua Johdanto kliinisesti merkittäviin bakteereihin Miksi kliininen bakteriologia on tärkeää? Bakteerien luokittelusta Bakteeri-infektiot Patogeeni Tartunnanlähde Ennaltaehkäisy Bakteriologista diagnostiikkaa

Lisätiedot

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei?

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Alueellinen koulutuspäivä 29.11.2016 Hygieniahoitaja, Anu Harttio-Nohteri/VSSHP

Lisätiedot

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Jari Jalava Kati Räisänen (Toim.) TYÖPAPERI Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Finres 2016 42 2017 TYÖPAPERI 42/2017 Suomessa Finres 2016 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Finres

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssin esiintyminen sianlihan tuotantoketjussa

Mikrobilääkeresistenssin esiintyminen sianlihan tuotantoketjussa Mikrobilääkeresistenssin esiintyminen sianlihan tuotantoketjussa Suvi Nykäsenoja erikoistutkija antibioottijaosto, mikrobiologian yksikkö Mikrobilääkeresistenssin hallinta ja ehkäisy sianlihan tuotantoketjussa

Lisätiedot