9666/19 eho/os/mls 1 JAI.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9666/19 eho/os/mls 1 JAI.2"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2019 (OR. en) 9666/19 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: Puheenjohtajavaltio Neuvosto 9289/19 REV1 Kom:n asiak. nro: 6102/19 ADD 1 Asia: JAI 576 COPEN 234 CYBER 181 DROIPEN 89 JAIEX 86 ENFOPOL 272 DAPIX 197 EJUSTICE 86 MI 474 TELECOM 240 DATAPROTECT 155 USA 38 RELEX 540 LISÄYS suositukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI luvan antamisesta aloittaa neuvottelut sopimuksen tekemiseksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa liittyvästä rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon Hyväksyminen 1. Komissio hyväksyi 5. helmikuuta 2019 kaksi suositusta neuvoston päätöksiksi yhden neuvottelujen aloittamisesta Yhdysvaltojen kanssa ja toisen osallistumisesta tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (CETS N:o 185) toisesta lisäpöytäkirjasta käytäviin neuvotteluihin, mukaan lukien lisäykset neuvotteluohjeista, jotka koskevat rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon. 9666/19 eho/os/mls 1 JAI.2 FI

2 2. Suositus neuvoston päätökseksi neuvottelujen aloittamisesta Yhdysvaltojen kanssa oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa liittyvästä rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon 1 ja siihen liittyvät neuvotteluohjeet 2 toimitettiin neuvostolle ja niitä tarkasteltiin teknisellä tasolla rikosasiayhteistyöryhmässä. 3. Teknisen tason tarkastelun jälkeen kumpaankin tekstiin tehtiin useita muutoksia valtuuskuntien näkemysten huomioimiseksi. Sekä suositus neuvoston päätökseksi, joka toimitettiin lingvistijuristein viimeisteltäväksi, että neuvotteluohjeet saatiin näin valmiiksi. 4. Lingvistijuristien viimeistelemä suositus ja tämän ilmoituksen liitteenä olevat neuvotteluohjeet, joihin tehtiin joitakin lisätarkennuksia, hyväksyttiin pysyvien edustajien komiteassa 22. toukokuuta Alkuperäiseen komission tekstiin tehdyt muutokset on lihavoitu ja poistot osoitettu hakasulkein [...]. 6. Neuvostoa pyydetään tältä pohjalta hyväksymään suositus neuvoston päätökseksi neuvottelujen aloittamisesta Yhdysvaltojen kanssa oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa liittyvästä rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon, sellaisena kuin se on lingvistijuristien viimeistelemänä 3, ja neuvotteluohjeet, jotka ovat tämän ilmoituksen liitteessä / /19 ADD / /19 eho/os/mls 2 JAI.2 FI

3 LIITE Lisäys suositukseen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut sopimuksen tekemiseksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa liittyvästä rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon I. TAVOITTEET Komission olisi neuvotteluissa pyrittävä saavuttamaan jäljempänä tarkemmin eritellyt tavoitteet ja samalla varmistamaan, että neuvottelutulos sopii yhteen sähköistä todistusaineistoa koskevien unionin sisäisten sääntöjen kanssa. Nämä sisäiset säännöt muodostavat lähtökohdan unionin neuvottelukannalle [...]myös sen jälkeen, kun niitä muutetaan unionin lainsäädäntömenettelyssä. Nämä erityistavoitteet ovat seuraavat: 1. [...] Ratkaistaan lainvalintakysymykset ja vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat määräyksiä, joilla sopimuspuolen oikeusviranomaiset pyytävät sähköistä todistusaineistoa sisältötietojen ja muiden kuin sisältötietojen muodossa palveluntarjoajalta, johon sovelletaan toisen sopimuspuolen lainsäädäntöä. Tällä pyritään vähentämään käytäntöjen ja oikeudellisten sääntöjen hajanaisuuden riskiä ja parantamaan oikeusvarmuutta unionin ja Yhdysvaltojen välillä, kun hankitaan sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisia menettelyjä varten. 2. Sallitaan vastavuoroisesti sähköisen todistusaineiston siirtäminen suoraan palveluntarjoajalta sitä pyytävälle viranomaiselle edellä esitetyn mukaisesti. 9666/19 eho/os/mls 3

4 3. Varmistetaan Euroopan unionin perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien ja -vapauksien sekä EU:n oikeuden yleisten periaatteiden kunnioittaminen [...]. Sopimuksen 1 osassa esitettävien tavoitteiden saavuttamiseksi sopimuksessa olisi käsiteltävä erityisesti jäljempänä esitettäviä seikkoja. II. SOPIMUKSEN LUONNE JA SOVELTAMISALA 1. Sopimusta olisi sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä sekä esitutkinta- että oikeudenkäyntivaiheissa. 2. Sopimuksella olisi luotava osapuolille vastavuoroiset oikeudet ja velvollisuudet. 3. Sopimuksessa olisi vahvistettava sen soveltamisalaan kuuluvien tietojen määritelmät ja tyypit sekä sisältötietojen että muiden kuin sisältötietojen osalta. 4. Sopimuksessa olisi määriteltävä sen soveltamisala tarkasti sen mukaan, mitkä rikokset se kattaa ja mitä vähimmäisseuraamusta edellytetään. 5. Sopimuksessa olisi määriteltävä ehdot, mukaan lukien menettelytakeet, jotka on täytettävä ennen kuin oikeusviranomainen voi antaa asiaa koskevan määräyksen, sekä tavat, joilla määräys voidaan antaa. 6. Sopimukseen olisi sisällytettävä lauseke, joka mahdollistaa rekisteröityjen tehokkaat oikeussuojakeinot rikosoikeudenkäyntien aikana. Sopimuksessa olisi myös määriteltävä, missä olosuhteissa määräystä voidaan vastustaa. 9666/19 eho/os/mls 4

5 7. Sopimuksessa olisi määriteltävä määräyksellä pyydettyjen tietojen toimitusaika. 8. Sopimus ei saisi vaikuttaa muihin voimassa oleviin kansainvälisiin sopimuksiin viranomaisten välisestä oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa, kuten EU:n ja Yhdysvaltojen keskinäistä oikeusapua koskevaan sopimukseen, joka pysyy voimassa. 9. Sopimuksen olisi oltava unionin ja Yhdysvaltojen kahdenvälisissä suhteissa ensisijainen tietoverkkorikollisuutta koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen sekä yleissopimuksen toista lisäpöytäkirjaa koskevissa neuvotteluissa saavutetun sopimuksen tai järjestelyn niihin määräyksiin nähden, jotka koskevat samoja asioita kuin Yhdysvaltojen kanssa tehtävä sopimus. 9666/19 eho/os/mls 5

6 III. SUOJATOIMET 1. Sopimuksessa olisi varmistettava Euroopan unionin perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien ja -vapauksien sekä EU:n oikeuden yleisten periaatteiden kunnioittaminen, mukaan lukien suhteellisuusperiaate, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, syyttömyysolettama ja rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevien henkilöiden oikeus puolustukseen, syrjimättömyysperiaate, kaksoisrangaistavuuden kiellon periaate samoin kuin yksityisyyden- ja henkilötietojen suoja sekä viestintätietojen suoja, jos kyseisiä tietoja käsitellään, mukaan lukien tietojen siirrot kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisille, sekä lainvalvonta- ja oikeusviranomaisille tältä osin kuuluvat velvoitteet. 2. Sopimuksen olisi oltava vastavuoroinen niiden henkilöryhmien (sekä oikeushenkilöiden että luonnollisten henkilöiden) osalta, joiden tietoja ei saa pyytää tämän sopimuksen nojalla. Sopimuksella ei saa syrjiä eri jäsenvaltioiden henkilöitä. 3. Sopimuksessa olisi viitattava EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tietosuojaa koskevaan puitesopimukseen, joka tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta Sopimuksen olisi täydennettävä tietosuojaa koskevaa puitesopimusta uusilla suojatoimilla, joissa otetaan huomioon asianomaisten tietoluokkien arkaluontoisuusaste ja erityisvaatimukset, joita liittyy sähköisen todistusaineiston siirtoon suoraan palveluntarjoajilta sen sijaan, että tietoja siirrettäisiin viranomaisten välillä, sekä toimivaltaisten viranomaisten suoraan palveluntarjoajille suorittamiin tiedonsiirtoihin. 9666/19 eho/os/mls 6

7 5 1. Sopimukseen olisi sisällytettävä muun muassa seuraavat prosessuaalisia oikeuksia koskevat [...]takeet, joita tarkistetaan sopimuksen soveltamisalan mukaan: (a) aa) (b) (c) (d) (e) asianmukaiset takeet sen varmistamiseksi, että tietoja ei voida vaatia käytettäväksi rikosoikeudellisessa menettelyssä, joka saattaisi johtaa kuolemanrangaistukseen; asianmukaiset takeet sen varmistamiseksi, että vaadittujen tietojen antamisesta voidaan kieltäytyä, jos pyynnön täyttäminen tarkoittaisi sitä, että tietoja todennäköisesti käytettäisiin rikosoikeudellisessa menettelyssä, joka saattaisi johtaa elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman muutoksenhakumahdollisuutta ja mahdollisuutta vapautumiseen; asianmukaiset ehdot, joilla varmistetaan sähköisen todistusaineiston luovuttamista koskevien määräysten tarpeellisuus ja joissa eritellään tarpeen mukaan erityisesti eri tietoluokat; niihin henkilöihin sovellettavat rikosoikeudelliset menettelytakeet, joita tietojen luovuttamista koskeva määräys koskee; erioikeuksien ja -vapauksien nojalla suojattuihin tietoihin sovellettavat erityiset suojatoimet ja tiedot, joiden paljastaminen olisi jäsenvaltion keskeisten etujen vastaista; viranomaisten ja palveluntarjoajien luottamuksellisuutta koskevat takeet, mukaan lukien salassapitovaatimukset. 6. Sopimukseen olisi sisällytettävä muun muassa seuraavat yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskevat lisätakeet, joita tarkistetaan sopimuksen soveltamisalan mukaan: (a) (b) Määritellään tarkoitukset, joita varten henkilötietoja ja sähköisen viestinnän tietoja voidaan pyytää ja siirtää. Edellytetään, että määräys rajoittuu henkilötietoihin ja sähköisen viestinnän tietoihin, jotka ovat välttämättömiä ja suhteutettuja tarkoituksiin, joita varten niitä pyydetään. 1 Komission alkuperäisen tekstin 17 kohta. Ainoastaan muutokset komission tekstiin on merkitty. 9666/19 eho/os/mls 7

8 (c) (d) (e) (f) Edellytetään, että jos tietoja käyttää sellainen Yhdysvaltojen viranomainen tai ne luovutetaan sellaiselle viranomaiselle, jota puitesopimus ei sido, asiasta on ilmoitettava sen jäsenvaltion ilmoittamille toimivaltaisille oikeusviranomaisille, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut tai jossa se on edustettuna, ja näiltä on pyydettävä etukäteen lupa. Lisäksi määrätään, että tällainen käyttö tai siirto voidaan sallia ainoastaan, jos varmistetaan, että vastaanottava viranomainen tosiasiallisesti suojaa henkilötiedot ja sähköisen viestinnän tiedot sopimuksen määräysten mukaisesti. Harkitessaan tällaisen ennakkoluvan antamista toimivaltaisen oikeusviranomaisen olisi otettava asianmukaisesti huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, mukaan lukien rikoksen vakavuus ja tarkoitus, jota varten tiedot on alun perin siirretty. Edellytetään, että tietoja voidaan siirtää edelleen muihin kolmansiin maihin ainoastaan rikosten, mukaan lukien terrorismi, ehkäisemisestä, tutkimisesta, paljastamisesta tai syytetoimista vastaaville lainvalvontaviranomaisille ja asiasta on ilmoitettava sen jäsenvaltion ilmoittamille toimivaltaisille oikeusviranomaisille, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut tai jossa se on edustettuna, ja näiltä on pyydettävä etukäteen lupa. Harkitessaan tällaisen ennakkoluvan antamista toimivaltaisen oikeusviranomaisen olisi otettava huomioon puitesopimuksen 7 artiklan 2 kohdassa esitetyt tekijät. Sopimuksessa voidaan ottaa huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja vaadittavat suojatoimet siltä varalta, että tietoja siirretään edelleen ilman ennakkolupaa, jos kyseessä on jäsenvaltion tai kolmannen maan yleiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava ja välitön uhka. Ilmoitus turvallisuushäiriöstä sen jäsenvaltion ilmoittamille toimivaltaisille viranomaisille, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut tai jossa se on edustettuna, on tehtävä puitesopimuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 9666/19 eho/os/mls 8

9 IV SOPIMUKSEN HALLINNOINTI 1. Sopimuksessa olisi määrättävä sen soveltamista koskevista määräajoin tehtävistä yhteisistä tarkasteluista ja tarkasteltava, miten niitä voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Kummankin osapuolen olisi kerättävä tilastotietoja yhteisten tarkastelujen helpottamiseksi. 2. Sopimukseen olisi sisällytettävä lauseke sen voimassaoloajasta. Neuvottelutulosten perusteella arvioidaan, olisiko voimassaolon oltava ajallisesti määrittelemätön vai määritelty. Kummassakin tapauksessa siihen olisi sisällytettävä määräys, jossa edellytetään, että sopimusta tarkistetaan aikanaan. 3. Sopimuksessa olisi määrättävä, että sopimuspuolet neuvottelevat keskenään helpottaakseen sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevien riitojen ratkaisemista. 4. Sopimuksessa olisi määrättävä, että kumpi tahansa osapuoli voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen, jos riitaa ei voida ratkaista neuvottelumenettelyllä. 5. Sopimukseen olisi sisällytettävä lauseke sen alueellisesta soveltamisesta. 6. Sopimus on yhtä todistusvoimainen kaikilla unionin virallisilla kielillä. 9666/19 eho/os/mls 9

10 V NEUVOTTELUMENETTELY 1. Neuvotteluihin on valmistauduttava hyvissä ajoin etukäteen. Tätä varten komissio ilmoittaa neuvostolle aikataulusuunnitelmasta ja neuvoteltavista kysymyksistä sekä toimittaa tarvittavat asiakirjat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 2. Neuvotteluistuntoja edeltää rikosasiayhteistyöryhmän kokous keskeisten kysymysten määrittämiseksi sekä lausuntojen ja ohjeiden laatimiseksi tarpeen mukaan. 3. Komissio raportoi rikosasiayhteistyöryhmälle neuvottelujen tuloksista kunkin neuvotteluistunnon jälkeen. 4. Komissio ilmoittaa neuvostolle ja kuulee rikosasiayhteistyöryhmää kaikista tärkeistä kysymyksistä, joita neuvottelujen aikana mahdollisesti ilmenee. 9666/19 eho/os/mls 10