Yhteenveto KPMG Oy:n sähkön pientuotannon nettolaskutusselvityksestä jätetyistä kommenteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto KPMG Oy:n sähkön pientuotannon nettolaskutusselvityksestä jätetyistä kommenteista"

Transkriptio

1 TEM/2744/ /2013 Yhteenveto KPMG Oy:n sähkön pientuotannon nettolaskutusselvityksestä jätetyistä kommenteista 1. Johdanto 2. Yleisiä huomioita nettolaskutuksesta KPMG Oy on selvittänyt työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiantona sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelyä ja siihen liittyviä kysymyksiä. KPMG Oy laati aiheesta raportin, joka valmistui Selvityksessä tarkastellaan sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelyjen mahdollisia ongelmakohtia sekä lainsäädännön että sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän tehokkaan toiminnan näkökulmasta. Raportti on julkaistu ministeriön kotisivuilla osoitteessa Raportista tiedotettiin sidosryhmille ja muille pientuotannosta kiinnostuneille elokuussa. Tahoille tarjottiin mahdollisuus kommentoida selvitystä. Kommentit pyydettiin toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön mennessä. Seuraavat kommentoivat selvitystä: Energiateollisuus ry, Energiavirasto, Elenia Oy, HKR- Rakennuttaja (Helsingin kaupunki/rakennusvirasto), Maaja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Rakennusteollisuus RT, SITRA, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Lähienergialiitto ry, Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry, Vaasan Sähkö Oy ja WWF Suomi. Energiavirasto ei pidä nettolaskutusta tai pientuottajan verkkoon syöttämän sähkön oston hinnoittelua koskevaa erillistä sääntelyä tarpeellisena. Energiateollisuus ry katsoo, että mikäli lainsäädännössä tultaisiin velvoittamaan netottamista (vaikka vain tunninsisäistä), tulee se mahdollistaa kaikkien asiakkaan loppuhinnassa olevien maksukomponenttien osalta. Laskutuksen selkeys ja läpinäkyvyys pientuottajalle on varmistettava. Energiateollisuus ry esittää, että mikäli tulevaisuudessa päädyttäisiin esittämään netotusta pientuotannon tukimuotona, tekniset ja taloudelliset vaikutukset eri osapuolille selvitettäisiin huolella ennen päätöksen tekoa. Energiateollisuus ry toteaa, että selvityksen loppupohdinnassa esitetty netotusmalli vastaa nykykäytäntöä. Tyypillisesti tuotannosta maksetaan TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi Fax Fax

2 2 (6) 3. Yksityiskohtaiset huomiot tänä päivänä kullekin tunnille markkinahintaan perustuva maksu ja verkosta otetulle energialle on erikseen määritelty myyntisopimuksen mukainen hinta. Laskulla nämä kaksi vastakkaista suoritusta netottuvat laskutusjakson mukaisesti ja laskun loppusumma määräytyy netotetusta summasta. Elenian näkemyksen mukaan mahdollinen nettolaskutus pitäisi perustua tuntitasolla tapahtuvaan kulutuksen ja tuotannon netotukseen, koska tämä vastaa sähkömarkkinoiden toimintamallia. Elenia toteaa, että nettolaskutusmallin käyttöönoton kustannukset on vielä täysin mahdoton arvioida, mutta on selvää, että se tulisi vaatimaan muutoksia sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmiin ja sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoon. HKR-Rakennuttaja puoltaa sähkön nettolaskutuksen käyttöönottamista valtakunnallisesti sähkön pientuotantoa koskien. HKR-Rakennuttaja esittää, että eri lähtökohdista toimivat sähkönmyyntiyhtiöt voisivat tarjota hinnoitteluaan eri netotusjaksoin (tunti-, kuukausi-, tai vuosiperusteisesti) perustuen, jolloin asiakkaan olisi mahdollista valita itselleen tarkoituksenmukaisin ja/tai edullisin toimintatapa uusiutuvan energian netotuspalvelulle. SITRA pitää nettolaskutusmenettelyn käyttöönottoa tärkeänä ja kiireellisenä asiana. SITRA pitää sähköenergian nettolaskutusmenettelyä olennaisena osana pientuotannon edistämistä. SITRA esittää, että sähköenergian nettolaskutuksen tulisi olla markkinalähtöistä ja arvoperusteista, jolloin se edistää energiatehokkuutta ja kannustaa kysyntäjoustoon. Pientuottajan tulee voida vapaasti sopia nettolaskutuksesta esimerkiksi sähkön myyntiyhtiön tai sähkön loppukäyttäjän kanssa, mikä edistää yleisesti markkinalähtöistä toimintatapaa. Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että nettolaskutus ei ole tuki ja esittää, että toteutetaan selvitys sähkön pientuotannon eri tukien vaikutuksista ja otetaan tukijärjestelmä käyttöön myös pientuotannolle. Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry pitää tuntipohjaiseen mittaustietoon perustuvaa vaihtoehtoa keskeisimpänä vaihtoehtona. Vaasan Sähkö Oy katsoo, että sähkölaskutuksen tulee säilyä yksinkertaisena ja selkeänä. Pientuotanto tulee olla selkeästi eriteltynä sähkölaskulla eikä se saa aiheuttaa laskentatapaan tai laskutukseen lisähankaluutta. Vaasan Sähkö Oy pitää tärkeänä, että myös pientuotannon osalta noudatetaan markkinaehtoisuutta, jolloin pientuottaja saa parhaan mahdollisen hyödyn tuottamalla sähköä silloin, kun sen hinta on korkeimmillaan. Siirtomaksujen netotus Energiavirasto ei pidä siirtomaksujen nettolaskutusta mahdollisena, koska muutoin sähkömarkkinalainsäädännön keskeisinä periaatteina olevat asiakkaiden tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ja siirtomaksujen kustannusvastaavuus vaarantuisi merkittävästi. Elenia toteaa, että netotuksen perusteita siirtohinnoittelun osalta ja sen vaikutuksia asiakkaiden tasaveroiseen kohteluun tulisi tarkastella laajemmin. Vaikutus nykytilanteessa ei olisi merkittävä, mutta vaikutus korostuu, mikäli pientuotanto yleistyy laajassa mittakaavassa.

3 3 (6) Vaasan Sähkö Oy toteaa, että sähköverkkoyhtiön on kohdeltava asiakkaita tasapuolisesti. Tasapuolisuus- ja oikeudenmukaisuusperiaatteiden johdosta kuluttajille, jotka toimivat samalla tuottajina, ei saa kohdistaa suurempaa hyötyä kuin siitä todellisuudessa aiheutuu. Vaasan Sähkö Oy pitää erittäin epäoikeudenmukaisena tilannetta, jossa tavalliset sähkönkäyttäjät, varsinkin heikommassa asemassa olevat kuluttajat, joutuisivat nettolaskutuksen seurauksena maksamaan pientuottajan verkkopalvelumaksuja. Energiateollisuus ry ottaa kantaa siirtohinnoittelun netottamisen laillisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen sekä siirtohinnoittelun kehitykseen ja sen vaikutuksiin energiatehokkuuteen. Energiateollisuus ry toteaa, että selvityksessä on todettu, että sähkömarkkinalaki kuitenkin mahdollistaa siirtomaksun netottamisen. Energiateollisuus ry esittää, että siirtohinnoittelun netottamisen laillisuutta arvioitaessa tulisi kyetä arvioimaan pientuotantolaitoksen verkkoyhtiöille tuoma hyöty. Mahdollinen hyöty voidaan ottaa hinnoittelussa huomioon, mutta siirtohinnoittelun tasapuolisuuden vuoksi pientuottajalle ei tulisi verkkopalvelumaksujen kautta kohdistaa todellista hyötyä suurempaa tukea. Energiateollisuus ry uskoo, että nykyinen, jo kevennetty pientuotannon siirtopalvelun hinnoittelu, kattaa jo moninkertaisesti verkkoyhtiöille pientuotannosta mahdollisesti aiheutuvat hyödyt. Energiateollisuus ry toteaa, että tariffirakenteen muuttaminen kiinteämpään suuntaan on osa luonnollista kehitystä, jonka tavoitteena on nykyistä kustannusvastaavampi ja oikeudenmukaisempi verkkopalvelun hinnoittelu, eikä riski kuten selvityksessä sanotaan, eikä myöskään pientuotannosta johtuva kehitys. Ostovelvoite Energiavirasto ei pidä pientuotannon ostovelvoitteen asettamista tarpeellisena, vaan lähtökohtana tulisi olla markkinaehtoinen toiminta, jossa sähkön myyjät tai palveluita tarjoavat kolmannet osapuolet voivat liiketoiminnallisista omista lähtökohdistaan tarjota pientuottajille sopimus-, hinnoittelu- ja laskutusjärjestelyitä, joilla ne pystyvät hallitsemaan omia kustannuksiaan ja riskejään. Energiavirasto katsoo, ettei pientuotannon ostovelvoitetta voida asettaa sähköverkonhaltijoille eikä toimitusvelvollisille myyjille. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää, että yhtenä pientuotannon kannustimena asetettaisiin sähköyhtiöille velvoite ostaa pientuottajan sähkö. Vaasan Sähkö Oy katsoo, että ostovelvollisuutta ei tule asettaa. Vaasan Sähkö Oy toteaa, että ostovelvoitetta ei voi kohdistaa verkkoyhtiölle, ja että toimitusvelvollisille vähittäismyyjille säädetyllä ostovelvollisuudella olisi markkinakehitystä hidastavia vaikutuksia, se rajoittaisi asiakkaan valinnan vapautta ja johtaisi myyntiyhtiöiden eriarvoiseen asemaan. Energiateollisuus ry yhtyy selvityksen toteamaan, että toimitusvelvollisille tai muille vähittäismyyjille asetettu ostovelvoite johtaisi myyntiyhtiöiden keskinäiseen taloudelliseen eriarvoisuuteen, poikkeaisi periaatteellisella tasolla valitusta markkinakeskeisestä sähkömarkkinamallista ja saattaisi aiheuttaa erilaisia markkinahäiriöitä.

4 4 (6) Tunnin sisäinen netotus ja sähkön mittaus 4. Muut ehdotukset pientuotannon edistämiseksi Suomen Lähienergialiitto ry ja MTK katsovat, että tuntinetotus tulisi ottaa käyttöön pikimmin, jotta kuluttajia kohdeltaisiin markkinoilla tasapuolisesti. Tällä hetkellä pientuottajat ovat eriarvoisessa asemassa, koska jotkut sähkömittarit netottavat hetkittäisen kulutuksen ja tuotannon keskenään ja toiset eivät. Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry katsoo, että tunnin sisäinen netotus tulisi aina olla mahdollista riippumatta mittarityypistä (eli myös silloin kuin käytössä on mittari, joka ei laske vaihekohtaisia lukemia yhteen). Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että selvityksessä pääsääntöisesti ongelmattomaksi todettu tuntikohtainen nettolaskutus otetaan käyttöön, koska se selkeyttää laskutusmenettelyn ja on tasapuolinen tuottajille. WWF Suomi toteaa, että tuntikohtainen aurinkosähkön netotus ei ole tukimuoto, mutta järkeistää aurinkoenergian tuotannon ja kulutuksen optimointia kuluttajan kannalta. Vaasan Sähkö Oy esittää, että pientuotannon mittaamiseen liittyvät ongelmat tulisi ratkaista siten, että laitetta asentavat velvoitettaisiin kytkemään tuotantolaitteet kuormituksien kannalta optimaalisesti. Asiakkaan tuotantolaitteet tulisi asentaa siten, että niiden tuotanto jakautuu tasan pienjänniteverkon eri vaiheille. Energiateollisuus ry toteaa, että jos lainsäädännössä päädytään velvoittamaan yhtiöt tunnin sisäiseen netotukseen, tulee mittalaitelainsäädännön mukaisuuden lisäksi varmistaa, että tämä vaatimus tunnin sisäisestä netotuksesta viedään läpi koko sähkömarkkinoiden tieto- ja arvoketjun. Netotettua tuntiarvoa tulee käyttää kaikkialla sähkökaupassa, ml. taseselvitys ja verotus. Edelleen Energiateollisuus ry toteaa, että pientuotannon mittaustilanteen mahdollinen yhdenmukaistaminen edellyttää suurehkoja muutoksia juuri asennettuun mittarikantaan tai mittausjärjestelmiin ja aiheuttaa kustannuksia verkkoyhtiöille ja asiakkaille. Energiavirasto pitää läpinäkyviä ja hallinnollisesti mahdollisimman kevyitä tukia nettolaskutusta ja ostovelvollisuutta parempina keinoina edistää ja parantaa pientuotannon kannattavuutta. Energiateollisuus ry katsoo, että mikäli pienimuotoiselle tuotannolle halutaan yhteiskunnan tukea, tulee tukimuodon olla yksinkertainen ja hallinnollisesti kevyt. Pientuotantoa tulisi tukea markkinaehtoisesti ja läpinäkyvästi. Energiateollisuus ry pitää investointivaiheen tukia pientuottajan kannalta luotettavimpina ja selkeimpinä. Suomen Lähienergialiitto ry pitää tärkeänä, että Suomessa jatketaan kehitystyötä sellaisen taloudellisen kannustinmallin käyttöönottamiseksi, jolla voidaan edistää uusiutuvan sähkön pientuotantoa. Elenia esittää tarkasteltavaksi sellaista mallia, jossa tuotannon netottaminen kulutuksen kanssa tapahtuisi tuntitasolla ja pientuottaja olisi oikeutettu syöttämään ylijäämäsähkön veloituksetta verkkoon. WWF Suomen mukaan aurinkoenergiaa tulisi edistää Suomessa valitsemalla sopiva ohjauskeinojen yhdistelmä. Esimerkkeinä ohjauskeinoista WWF Suomi mainitsee tuntikohtaisen netotuksen, aurinkopaneelien arvonlisäveron lasku, valtiontakaus vihreän energian lainoille kotitalouk-

5 5 (6) sille ja taloyhtiöille, sekä kotitalousvähennyksen väliaikainen nostaminen. Suomen luonnonsuojeluliitto kannustaa pikaisesti edistämään eri vaihtoehtoja kuten investointitukia, syöttötariffia, arvonlisäveron laskemista ja yrityksille suunnattavia tukia sähkön pientuotannon kasvattamiseksi. Myös taloyhtiöiden investointeja pientuotantoon tulisi kannustaa verotuskäytäntöjä uudistamalla. Investointituki Vaasan Sähkö Oy katsoo, että jos valtiovalta jollain tavalla haluaa edistää pientuotantoa, tulee sen olla investointiperusteinen tuki, jolloin se on läpinäkyvä ja tukitasoa sekä vuosittain jaettavan tuen määrää voidaan säätää valtion budjettivalmistelun yhteydessä. Näin saavutetaan hallittu kehitys sähkömarkkinoilla. Siirtomaksut MTK esittää, että poistetaan pientuotannolta siirtomaksut. Rakennusteollisuus RT esittää, että harkittaisiin pientuotannon vapauttamista siirtomaksuista tiettyyn rajaan saakka. Arvonlisävero Energiateollisuus ry toteaa, että sähkön verotuksesta tarvitaan selkeää ja helppotajuista ohjeistusta. Ohjeistuksen tulee kattaa arvonlisäverotuksen lisäksi myös valmiste- ja tuloverotukseen liittyvät seikat. SITRA ja Rakennusteollisuus RT katsovat, että pientuotannon lisäämiseksi tulisi edelleen selvittää muitakin verotuksellisia keinoja kuten niihin liittyvien hankintojen arvonlisän alennus vaikka määräaikaisesti. WWF Suomi luettelee aurinkopaneelien arvonlisäveron laskun eräänä varteenotettavana aurinkoenergian edistämiskeinona. Sähkövero HKR-Rakennuttaja esittää, että pääasiassa omaan käyttöön tuotetusta uusiutuvasta sähköstä ei tarvitsisi maksaa veroja eikä laatia veroilmoituksia. HKR-Rakennuttaja esittää lisäksi, että sähköveron periminen uusiutuvalta sähkön pientuotannolta tulisi kokonaisuutena asettaa valtiovarainministeriön uudelleen arvioitavaksi, jolloin asiakastahoille tarjoutuu mahdollisuus ottaa siihen asiallisesti kantaa. MTK esittää, että sähköverottoman tuotannon rajoja nostetaan kansallisesti uusiutuvan mikro- ja pientuotannolle 2000 kva:iin. Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että sähkön pientuotannon verotuskäytäntöä on muutettava nostamalla verkkoon tuotetun sähkön verottoman määrän osuutta huomattavasti nykyisestä. SITRA ja Rakennusteollisuus RT esittävät, että nettolaskutuksen lisäksi muitakin pientuotannon edistämiskeinoja kuten sähköverottoman tuotannon rajan nostamista tulisi selvittää.

6 6 (6) Valtion takaama laina WWF Suomi katsoo, että valtion takaama laina kotitalouksille ja taloyhtiöille uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeille edistäisi näiden investointeja. Laina maksettaisiin valtioille takaisin säästetyistä energiakustannuksista ESCO-mallin tapaan. Kotitalousvähennys WWF Suomi esittää, että uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden työvoimavaltaisuuden vuoksi näiden asennus- ja remonttitöihin annettava kotitalousvähennys kannattaisi nostaa väliaikaisesti nykyistä 45 prosenttia korkeammalle tasolle (esimerkiksi 80 prosenttiin), jotta markkinat saataisiin käyntiin, ja samalla elvytettäisiin taloutta ja parannettaisiin työllisyyttä.

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 24.8.2011 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA 1 Johdanto 2 Lausunnonantajat Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Enabling Sustainable Energy Solutions

Enabling Sustainable Energy Solutions Enabling Sustainable Energy Solutions Pien- ja mikrotuotannon edistäminen sähkömarkkinoiden näkökulmasta Tilaaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Tekijä: Jukka-Pekka Häkli Sustainable Energy Asset

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

20.6.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

20.6.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA EOS/AL MUISTIO 20.6.2012 HARE/Mahti: TEM/2932/03.01.01/2011 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA Dnro 954/401/2013 7.4.2014 Energiaviraston suositus SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA 2(26) Sisällys Suosituksen valmistelusta 3 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Valtion sähkönhankintastrategia

Valtion sähkönhankintastrategia Valtion sähkönhankintastrategia Työryhmän loppuraportti 30/2009 Budjetti Valtion sähkönhankintastrategia Työryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 30/2009 Budjet ti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjetta ja sanomaliikenteen menettelyohjetta täydentävä ohjeistus 19.11.2010 Versio Kuvaus 30.5.2008

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto SÄHKÖLASKUN YMMÄRRETTÄVYYDESSÄ ESIINTYVÄT ONGELMAT

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto SÄHKÖLASKUN YMMÄRRETTÄVYYDESSÄ ESIINTYVÄT ONGELMAT LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto SÄHKÖLASKUN YMMÄRRETTÄVYYDESSÄ ESIINTYVÄT ONGELMAT Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa 10.3.2004. Työn

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin

Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin Jaakko Westerlund Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 20/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähkömarkkinalaki, laki maakaasumarkkinalain

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 05

Verkkopalveluehdot VPE 05 Verkkopalveluehdot VPE 05 Sisällys A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot