Yhdistys tarvitsee Sinua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistys tarvitsee Sinua"

Transkriptio

1 nnpt$,

2 Yhdistys tarvitsee Sinua Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n tarkoituksena tamaan voimiaan jonkin osa- distys joutuu toisinaan keskit- on saantdjensa mukaan edista:i luotto- ja perintaalan tunmalla aikavalilla sen on silti alueen hoitamiseen. Pitemtemusta ja kehit),sta. Tarkoituksensa toimittava kaikella tarmoldistys toteuttamiseksi yhlaan mitaan tehtaveense jarjestaa jiisenilleen unohtamatta. alustus-, esitelma-. keskustelu- ja tiedotust ilaisu uksia sen yhdistyksen toiminnan kehit- Luottolinkki on syntynyt toimialaan kuuluvista kysymyksistii. Lis?iksi yhdistys voi harjoittaa kustannus-. julkaisu tamisen tarpeesta. Tiedotuslehden vdlitykselle jasenet voivat esittaa ajatuksiaan ja. kurssi- ja koulutustoimin- vaatimuksiaan yhdistyksen taa seka antaa maksuttomia laus unt oja. kehittiimiseksi. Aina parempi, jos vaatimuksiin liittyy paran nusehdotuksiakin. Kes- Taman tehtavan yhdistys on saanut jaseniltaiin; yli kustelua toivotaan erityisesti kuudeltasadalta luottomiehelta. siita. miten yhdistyksen toimintaa Sinulta. Yhdistyksen odotetaan hoitavan tehtavansa parhaalla voitaisiin tehostaa paakau pun k ise udun ulkopuolella sek?i nykyisiin jiiseniin mahdollisella tavalla. Samalla pain ettii uusien Jasenten saamiseksi. Yhdistyksen eri teh- on tarpeen kiiydii jatkuva.r keskustelua siita. mika on yhdistyksen monipuolisten toimintojen tavatasoille laajentuva jasenkunta as ttaa myds omat tar- tarkeysjarjestys. peensa toiminnan kirkastamitavatasoille Luottohenkildstd toimii monilla aloillaja yhdistyksen olisi seksi. Luottomiehet - Kreditmennen r.y. on melko tunte- palveltava )'hta hyvin jokaista jasentaan. Tata keskustelua maton jasenkunnan ulkopuolella. on viime aikoina kayty erityisesti sdentdmuutosta valmistyksemme Mita tunnetumpi yhdis- on, sitii enemmdn teltaessa ja luottoalan koulutusta s u u nniteltaessa. Keskustelu tavoitteista.ja toimenpiteiste on aina tarkeiiii. Meidin on kuitenkin niihtdvd kokonaisuus.ja muistettava, ettei yhdistys ole mikadn "yhden asian liike". Toiminnan painopistealueille on pyritteva takaamaan riittavat onnistumisedellytykset. Yh- sille annetaan puheenvuoroja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tiillaisella keskustelulla puolestaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi sellaisiin lainsiiiidint<ihankkeisiin, jotka vaikuttavat luottoalaan. Yhdistyksen tunnettuuden maeraan ei yhdistys yksin pysty vaikuttamaan. Siihen tarvitaan meita jokaista. Risto Suviala Hallituksen puheenjohtaja

3 Luottomies on ai Luottomiesten yhdistys on vaihtanut lapsenkenkflnsii aikamiehen saappaisiin: Niillii on hyvii askeltaa eteenpfrin. Varatuomari Veikko Kauppi, luottoalan veteraani, katsoo nf,kiialapaikaltaan ja sanoo: "Yhdistys ei ole ukkoklubi eikii nuorisokerho vaan ammatti-ihmisten vahva yhteisii. Luottoala on liivtiinyt oman paikkansa." Veikko Kauppi istuu ruokasalinsa pitkan pdyden piiiissii ja juo mustaa kahvia. Yhdistyksen historiankirjoitukset - muistiot ja pd\' takirjat - ovat siistissi pinossa muistelijaansa odottaen. Kymmenvuotishistoriikin kannessa on virkaveli Perret n voimakkaalla k?isialalla kirjoitettu omistus. Se on Kaupille arvokas muisto. Uusim mat asiakirjat, tietosuojakomitean ehdotukseen tehd)'t kannanotot. saavat luottomiehen kulmat rypistymaan. "Lakihanketta ei ole mietitty loppuun asti". han tuhahtaa. Mutta muistelijan hym\ on herkdssa. kun ryhdyt:iiin puhumaan l960.luvun alusta. Se oli luottoalan pioneeriaikaa. Luottokauppa uutta 1950-luvulla "Tavaraluotto syntyi Suomeen uudeksi kaupankiiynnin

4 kamies muodoksi 1950-luvulla. Se toi A.K. Anttila, varatuomari luennoitsjjatl m),ds ulkomai mieso lga nis a atiota. joka syntyisi uuden lain mybta. M_v6s mukanaan ensimmaiset luottokortit. Tast.i uutuudesta Luottotieto 11:n toimitusjoh mtiim6ssd. vahingon korva usvclvollisu keskusteltiin paljon ja siihen taja Ville Mattinen Ov:n Luottomiehet hakivat op- tulee hankkeessa korostetusti Veikko Kauppi joka oli sia asiantuntijoita kavi esitel- otettiin kantaa". Kauppi san oo. iu.ja Stockmannin luottotar- Saksasta. Hollannista ja linen vahingon korvauslaki - konttoripaallikkd Paavo Harpia ulkomailta: Ruotsista ja csillc: "Me illiihiin on jo taval Keviiiillii 1958 Helsingin kastaja Esko Tuovinen sihtccrind. omat tietokanavansa muuhur't n oo. Amerikoistakin. Pankeilla oli k),lla sc riittea". Kauppi sa ruotsalainen kauppakorkeakoulu jarjesti liikeyritlsten Komitea laati seantdehdotlrksen. joka kasiteltiin luot "Me liikuimme ja tutklmme teita ei saa rakentaa." maailmaan. "Henkilotietoliikentcen cs- rahoittamisongelmia kasittclcviit luentopaiviit. "Tavaraluoton informaatio- ja Iuotto- l96l klo Kau ppakiilan sillii ala oii uusi ja opprmlsta tomiesten kokouksessa alaa paljon. Tvo oli harrastus. r alr ontakvsl mvksistd keskus.juhlasalissa. todella paljon. " "Annan tytini nuoriin, teltiin kovasti." Perusta.iajiiscniksi tulivat Luottotietotointistot alkoivat menestye. Niiden liike- osaaviin kiisiin" I-uottoalan puuhamiehet cdellistcn lisdksi Suomen li rjestivat I) iplo m imerk on o- Luotonarrta jal hdistlksen vaihdon kaari ldhti kauniiseen Veikko Kauppi on luottoalan todellinen asiantuntija: mit ry:n kanssa ensimmaiset toimittis.johtaja. lainopin nousuunllrorto- ja perintapaiviit Hel- kand. Erik Winckelmann ja Keskustelu kavi vzilillzi kiivaana. "Otimme kipakasti ckonomi.ja varatuomari. luottotietotutkijana aloittanut ja 'ingissa: Ala kaipasi tietoa.ja Suomen Sdhkcitu k k u liikkeiden Liitto ry:n toimitusjohta- kantaa esimerkiksi siihen. koulutusta luotto. luottoriero- ja perintdasioissa. E ja, monissa johto- ja asiantuntivaratuomari Gustav Thul6. saavatko vallesmannit antaa l96l oli luennoitsija- aihe Yhdistl ksen e nsimmaincn meille ma k.jatehlavissa vuosikymmenct su h?i iriciitii". toiminut luottoveli. IIdn on i alikoima tiiilainen: nimichdotus oli Luottomiestcn Kcrlro - ollut nak)va nimimies ja Kauppi muistelee. "Ascnteita I:rk ki K. Palomiiki: Perinn:in Kreditn'tanna on pdllyteltv vuosien mittaan Harmaa Eminenssi. miten ti ps) kologiasta klubbcn. Se muutettiin kui moneen kertaan. Se puhdistaa lanrrc kulloinkin on vaatinut. \.K. Anttila: Luottotiedoista tcnkin nykyisccn muotoonsa ilmaa ja antaa luottovaelle ljrincstri on aina saanut lnottoalaa puoltavan ja sen eteen \imo Salokoski: Eraita na ensinmaisessa kokouksessa. selkedmmat evaat tvdh.;nsa." kcjkohtia osamakrukaupan Ensimmziisen toimintavuoden paattyessa jaseniii oli 94. lujasti tdita tekevdn tukimie ra h oituksesta S. A. Pcrrct: Luotonannon jdr "Me " Tietosuoj akomitean hen. Nyt Veikko on hiljentiin)t tahtia. saimme hcti monia taiouseliimdn huippurniehiii mietintii ei ole jestelr ja tarkkailu "Menevdnkin Veik ko Kauppi:Saatavien pefrnllsesta Ilaskivi ja miehen on mukaan. Esimerkiksi Raimo tasapuolinen" joskus mydnnettave. etta Simo Kdrfid ovat nuorcmmat Osmo -luote: Akordi r,ai konk.iasenia.io \ hdist\ ksen alku Jaksavat paremmin. 66 vuotta lvhentavat Veikko Kauppi on vuosien askclcn mittaa. Oletl antadut urssr ''Niiilld taipalcclta". Kauppi kehaisee. lucntopdivillii me ajan setllann ut henkilorekisterilakihankkeen rakentumis- suuren osan tehtavisteni nuo- teimme propagandaa saadak \cnr nre luotti)alan r,:ien kiinrlostunraan laajerlmastakin kehitystii ja Koulutusta., ta. H:in on valmis arvostelemaan teht),.jii lakiehdotuksia tusta. sita samaa pioneerihenremmilleni. HeillA on innos- \hteist]dsta. Pohjustimme ankaralla kadellai - 'a valmis keii jolla me perustimme kontakteja Ioppur,uodcn tapahtumia". mjcjs perustelcmaan purevan Luottomiesten yhdistyksen. Kauppi sanoo. "Luottoihmi- kritiikkinsii. Olen edelleen joissakin luottamusluonteisissa tehtavissa Luottotieto- ja perinistoi "Lakihanke \.I alkoivat.iuuri tuohon ai on vieldkin minta cli kaan etsiri paikkaansa 1960-luvulla suuren.ia toir liian,"-ksipuolincn ja nimenomaan luoton saajan puolella. kunnassa, Luottokontrolli Luottotieto r.y:n johto- kchit\kscn aikaa. oir at Silloin thtcvdcnpitoa kolleeoihin. Oii siis Iuonnollista. luo tiin mr cis Luottokontrolli O\ Luottoala on kahden kauppaa: Oy:n tilintarkastajana ja er ra ] hteisroimintaa llhdettiin Ja kulutusluotlotictoalaa kehitcttiin monella laholla. Luoton antajakin on otettava Luottomicstcn yhdistyksen rakcntamaan rhdistl'ksen huornioon. Luottotietotoimintaa on yritetty pistaa oilla on nyt uusi tzirkeysjiirjes- kunniajasenene - mutta asi- Uudessa r hdistr ksessd muotoon." solmittiin kontaktcja.ja keskustcltiin rauhassa alan ongel- olr". Kauppi sanoo. Luottomiehena minua loh- tiukalle. mutta edistltt) kin tys. "Slntynyt terhakka rnista. "Asiakkaista me kilpai "Talouseldmddn tulevan - duttaa alan tulevaisuus: Luot lrmmc- nlutta lapsi terkeinte oli mvcjs tavaraluoton saajan - totretoja tarvitaan, luottovakee tarvitaan. Tietokoneeseen koko alalle vhtcinen foorumi", Kauppi painortaa. "Yh- julkisuus. Eiki rehelliselliivoidaan syrittaa Iaktat, mutta on hyvaksl-ttivd tietvnlainen klo 19.00" distyksen suuri voitto oli. etta yrittatiilla mitaan peiteltavaa kone ei tee aryioita eika johtopeatdksia. Pelkill?i nume- Tulei at t hdisti'ksen perustajat kokoontuivat saatrn saman pcjydan ymp:i- rastaan tarioaa suojelua taroilla ei parieta. Tdmd on in- produsentit ja konsumentit olekaan. Uusi lakihanke suo Helsingin Stockmannilla PerreI'n luona. Viisi micsta paritti tiin siiilytta:i. niinpa hallituk- Sit:i mina en hyviiksl l" ihmiselle. " riile. TamA tasapaino halutloudellisclle rikollisuudelle. himillinen ala - ihmiselta kaaria hihat. ottaa urakan ja seen valittiin seka tiedon tuotta.jien ettd kuluttajien edusta- kuluttajaa suo.jataan.io liikaa. mannen kahvik upilliserr. Veikko Kauppi sanoo. etla Han kaataa itselleen kol- lihted toimimaan. T:iss:i viili aikaisessa komiteassa olivat jat. " Holhous alkaa mcnnii liian Muotokuva hvmvilee luottomichcn varovaista hyml,ii si- luottopaallikkd S.A. Perret Koulutus keskitr\ i vuosittaisiin [-uotto- ja perinriipai- nl)'ds tarpeettoman raskasta vuseinalle. pitkiille. Kauppi vastustaa puheenjohtajana. KOP:n luottotieto-osaston piiiillikko viin. Niille valirriin tasokkaat ja lijan paaitc;svaltaista virka- Alan mies on puhunut. I

5 Ulosottoasioiden kenttiiperintd aiheena yhdistyksen maaliskuun kokouksessa: Yksityisoikeudelliset saatavat synt)'vet luottokaupasta Ulosottoasioiden miiiirii lisiiiintyy yli kymmenen tuli 84 %. mutta niiden osuus ovat eri kunnissa, velallista on prosentin vuosivauhdilla. Tilitetyt yksityisoikeudelliset saatavat ovat rahallisesti keskimiiiiriiistii suu- rahatilityksistii oh vain 77 To. usein vaikea tavoittaa - eiki Yksityisoikeudellisia saatavia hiin yleensa ole tavatla\ issr oli noin 8 % ja rahat ility ksiste virka-aikana. Tdmdn vuok.i rempia. Ulosottomies kaipaa tietoja ja hiimmiistelee 2l %. Sakkoja ja korvauksia kaikki ne tiedot, jotka \oidaan saada etukateen hanen luotonantajan sinisilmiiisyyttii. oli noin 8 %. mutta rahatilityksista vain 3 %. tydpaikastaan ja varoistaan. Poliisiylitarkastaja Pertti Virolainen sisiiasiainministeriiistii ja kihlakunnanneuvos Antero Huhtinen Ulosottomiehina toimi 50 nopeuttavat ulosoton peflntiia. kaupunginvoutia ja 220 nimismiesta. Kaupunginvou- Ulosottoviranomaisella on Kouvolan nimismiespiiristii alustivat aiheesta yhdistyksen kokouksessa 9.3. dinvirastoihin saapui ulosottomiesta kohti keskimiiiirin tiedot velallisen tyclpaikasta ja oikeus saada verotoimistosta l7 800 asiaa ja nimismiespiireihin 5500 asiara. tiedot ovat tuoreita, multa omaisuudesta. Alkuvuodesta Ulosottomiesten kiisitelta- Ulosottopiirien rahatilitysvdksi saapui 2,12 miljoonaa ten maara oli 1,4 miljardia Ulosottopiirit kasittelivat vanhenevat varsin pian. asiaa vuonna Niistii 58 markkaa, josta 0,58 miljardia loppuun kaikkiaan 2,06 miljoonaa asiaa eli saapuluaisivat oikeuden saada eld- Ulosottoviranomaiset ha- 7r' tuli nimismiespiireihinja42 kaupunginvoudinvirastoista % kaupunginvoudinvirastoi- ja0,82miljardianimismiespii-neistahin. Lisaysta edelliseen vuo- reista Asioita kt,isiteltiin lop- jia koskevat tiedot ulosottovc- Ratkaisematta jai kevakuutusyhtidilta tydnanta teen oli 12 Vc. VeroUL:n mukaisia asioita puun yht?i kaupunginvoutia lallisista, mutta tama toive ei kohti keskimaiirin l6 800 ja ole toteutunut. Nimenomaan yhta nimismiest:i kohti ammattiyhdistysliike on voimakkaasti vastustanut tatii Vuoden 1981 lopussa oli vireille ulosottomiestii kohti ehdotusta. Sosiaalilautakun " Ulosottomiehilld on paljon tltit.i, "Ulosottopiirit tiliftlrdt I ksit!"isoi k.ude I mut t a la ki raj aa pe r int ri ma hdo I I i- [ s ia sa dt atjia 292 mi lj oonaa narkkaa ruonna 1981", po- laskettuna keskimiiiirin 3300 nilla on elatusapuasioissa ci- suuk s ie", k i hla ku nnanne uvo s Antero Huhtinen sanoo. Iitti)) itarkastaja Pe ti Virolainen asiaa, joista 2800 veroja ja keus saada elakevakuutusyhrioilta tietoja, mutta ne vdlit maksuja. Vireilli olevien asioiden mdilrd oli kaupungin- tyvat ulosottoviranomaisille ainoastaan silloin, kun elatus- voutia kohti yli kolminkertainen nimismieheen verrattuna. Tietojen puute vaikeuttaa perintiiii Suurin osa yksityisoikeudellisista saatavista on perimistoimistojen lahettamie maksamismaarayksi:i, jotka lehes poikkeuksetta liittyvat rilaiseen luottokauppaan. Varsin pieni osa on osamaksukauppalain nojalla tehtyja virkaapuhakemuksia. Oleellisin vaikeus ulosottoperinnassa on tiedon saanti. Jos tyd- ja asuinpaikka apua koskeva paatos tulee ulosottoperintaan. Tyonantajat ovat lain mukaan velvolliset antamaan ulosottoviranomaisell tiedot palveluksessaan olevista tycjntekijoistii. Velallisen omaisilla ei ole mitaan velvollisuutta - eika yleensd haluakaan - tietojen antamiseen. Laki rajoittaa perintiimahdollisuuksia Varsin huomattava osa yksityisoikeudellisista saatavista

6 jolldutaan palauttamaan velkojalle tai hdnen asiamiehelnckaupoissapan lomakkeista mukaisclle vain sopimuksen mukaista rimpana ryhmana kodinkosen osamaksukau-viimeisesta maksuerasta tai leen pcrimisestetodistuksen U los ottoviranoma isia lomakkeelle. korkoa. kanssa: Velallinen on varaton hammastyttriii. miten kontrolloimatta ja luottotietoja tar- laaclittaessa on noudalettu miseksi on rehtav,i kirjallisesti 2) Osam a ks u sopimusta Hakemus virka-avun saa- tai hiinellii on ulosottoperin. niissa saatavia, jotka on peritriiva paremmalla etuoikeudel- k oclinkone k au ppoj a. pimuksesta on ilmettiva mm. l) suorittamatta olevien kistan'ratta n]y),jtit tekevat lain I A $:n miiirayksia; so- ja siinl on ilmoitettava: la. Et uoikeudellis ia ovat ainoastaan palkka- ja elatus kateishinta. ns. osamaksulisa, osamaksuericn m:idrd Virka-avun saamisessa on rajoituksensa 3) Maksamatta jatetty tuneet kulut, esineen nouto- kokonaishinta. mahdollisen 2) hakijan muut vaatimukset; takaisinottoasiasta aiheu- apusaatavat. mutta tavallisct koron merir.i jne. ns. laskusaatavat eivdt. ULosottolaissa on siianncistojii. jotka rajoittavat perin- Ulosottomiehen osamaktamatta vahintaan l4 piiiviiii sa usein maksamatta olevat osamaksuerti on ollut suoritkulut seka esim. autokaupoistd mahdollisuu ks ia. sukauppalain nojalla antaman virka-avun edellytykset siihen sisiiltl,1, useampia makneverot, joista myyjri on vas- ja on vahint:ian l./10 tai Jos vakuutusmaksut ja polttoai- Asetus ulosmittaamatta j.irettavaste palkan maerastii ovat nema: sueria. vahintririn l/20 osamaksuhinnasta tai kesittii:i Hakemuksecn on liitettdva luussa. turvaa velalliselle ja hanen l) Osamaksusopinrus on perheelleen miriratyn vdhimmii ist oimecntulon. teollisuusministeridn p:iatokvan esim. pelk.ist:iart osan mus ja sen jiiljennds. ) tehry kirjallisesri kauppa ja myy.jiin koko JAiinncjssaata-alkuperiiinen osamaksusopi- Ulosottolain sadnncis kieltiia ulosmittaamasta olraiiuutta. josta pakkohuutokaupassa ei tulisi kertyme:in varoia t ri"ytl ntddn panok ulujen ffiruantijtilen piiille. Trim:in perusteella e'imcrkiksi velallisen koti-irreimisto jria yleensa ulosmit LO M A- J A I<OI<O U S PAI IGT I aamatta, koska sen myydtiar\ o hnutokaupassa on lihcs olematon. H!van Tuulen Kantak evarihote lela Tule yksin ta jo!ko a, perheen on ka kkial a SLromessa. Ja kaikk s lart kanssa tal ilman. Lapset ovat enko sase seval keske la suomala sta uontoa massa. Heille on pe eje, kirlola, askane u- U losottomiehellii ei h\'^r'ien I kunlamahdo isuuks en aare a. va ineita ja loissak n holel e ssa myos Kantakievar hotel e ssa kokous eikk huoneta. Perheen p enlmm e ole pakkokeinoja onn stulr la lorna uonn sluu. Ne ovat o emrne varanneeet Bona- astenruokaa. kaikki h\,.van maur la ystaval sen palve Tu e va kka jo ens v konloppuna. lun pa kkola. Varaa huoneet suoraan hote lista ta U los ott oto ime n piteiden tchostamiseksi on ulosotlola- ^.d -.d nld hinil.. leh mmasta matkato mistosta T edustele c.dr ofiia. samalla paika lis a nahtdly/ksia. k iin sisellytctty saannokset ns. ulosottoselvitl ksestii. Se voidaan toimittaa silloin. kun ar!r.n i..l!.1!massa Sodankyla flf:n :nrar l rf. k.lrla k-.sk-a a L.rnpE 'nlkalast Jae toimeenpannussa ulosmitrauksessa ja ulosottoyritykiar,lat.rar Sulanf.!:. tl.anrx e 15. rlilr 9! \.'ssi ei ole lciydetty velkojan Luosto r"s :nrn..i 1! rel! fir. sla ask.rl.!keskuksisla siiatavan tayteen suontukseen Ll,rrs frla prrr'a rrmiri klsarrarirsl!srrdrrl! ls!rdrl riittlviii varoja tai velallinen Kr'rLir.-,r:r!!.sro L Lrosl.rlufl!r p!h 993 4,121'l!!:r5 on ilmoittanut, etta velkojan hrineile kuuluvaksi ilmoittama omaisuus ei ole enaa hanen '.lilala Ammdnsaari l! e a!lirs! Slorlssalnre. EkokLr.l.ar Lahde rcn e eramaareike l. la kalaaf K a.lalatuc le on'ristuksessaan. Saanniisten r..l!r elar ANnansa:r Jalo.kalLr 1.'1rrr 987 l2 r/0. puutteena on mm.. etta ulosottomiehellii ei ole mitiiiin Haapajdrvi!lalklslavas!. urk kolrla Kcsk Pohl:..r.a :.Irlo.es pakkokeinoja saadakseen velallisen paikal)e ulosottoselvi- Karlak cla, ll:apara., PLrsl.kal! 93 p! l475 i.lio nr!lrs5a irole :sao.25 malr.! ma alas? ty kseen. Oikc us ministericissri Atrtairt onkin valn]isteilla ulosotto- OiclkotlllstLr.!l maafklrlr!!f e a rpusloo.tflolc ka l oo. olrlr lllrn:r.f! s.i a s.r]aan f ahlav,r'!s Lain muutos..iossa maaratdan H.le ['1es kan'n]c. /lrrlar p!h 9ii5 3(l7lll.r-.e: /2 182 ulosottovelallisclle velvollisuus sakon uhalla tulla saapu\ ille ulosottoselvilystoimi- I leppdvirta ' L L ] t Ll kseer'r. Jos velallinen kieltaytyy antamasta omaisuuttaan koskevia tietoja tai jos hen ilmoittaa. etteivelkojan hinen omarsuudekseen ilmoittama omaisuus enaa kuulu hanelle, jatkotoimenpiteet jaavat velkojan asiaksi. Ulosottomies ei voi ryhtyii jatkoselvittel)'ihin. Suurin osa ulosottomiehille tulevista osamaksusopimuksista on tehty autokaupoissa, huone k alu kaupoissa Ja suu- Valamo.ta..1r;n loslarehh nafrde. lair. holel Ka.lak clar Leppakerll!. Leppavda R ff-"l-- I p!ll ll.l ex 4346 cpk.sl Kitee Koe Ru.o.la rala. re f'ohlo s Karlaranl! ii ssama se mlssa Hoi--l ssa!o nallla rloasla;a lomaslalav!r!u Kilrrlak cval K lc.. llov.r e 2. lrlrh 973,11221 lnkeroinen T!e! h lvmaaf Anlaian koske airslora sesl mee.k n 10s.cr Kr'mcfarksoorr flvval klr.ror! la hanasllrs.td' D u. o0 Tuulen Kantaffievarihotellit Kantaravintolat Oy, Sa omonkatu 1, He s nki 10 puh ,1e ex kanta sf.

7 Ulosottopiirien rahatilitysten kokonaismiiiirii 19El Asiaryhmii VeroUL:n muk. asiat Yksityisoik. saatavat Sakot ja korvaukset Kaupunginvoudit Nimismiehet Yhteensa Mmk 44' ,6 t'7,2 Vo ,5 )q Mmk 624, Vo 76,5 2t,l 2,4 Mmk I ,8 36,4 7a 76,6 20,8 Yhteense ,' Saapuneet ja loppuunkisitellyt asiat liieneittein l98l,-r.-'=l-.--{"" Uudenmaan l. Turunja Porin L Ahvenanmaa Hameen l. Kymen L Mikkelin l. Pohjois-Karjalan l. Kuopion l. Keski-Suomen L Vaasan L Oulun L Lapin l. Saapuneet kpl '16967 t2679', t l l4l Ratkaistut kpl Va t02, , t t l Muutos kpl t Yhteense Liihde: Tilastot tuomioistuimista. Oikeusministeriiin oikeushallinto-osasto. No KOKOUSKUTSU Kokouksesso kositelldcin' Luottomiehet - Kreditmcinnen r.y:n vorsinoinen kevcitkokous pidetcicin tiistoino 10.5.,l 983 klo olkoen Helsingissri Hotelli Seurohuoneello kobineteisso 35 io 36, osoite Koivokotu I2. I )sddntoien 9 $:ssd moinitut osrol, 2) uuden iosenen vqlitseminen eronneen hollituksen icisenen tilolle icilielki olevoksi ioimioioksi. 3) hollituksen esitys kirjeenvoihtoioicisenen volitsemiseksi yhdistykselle, 4)kunnioicisen S.A. Perrei'n hollitukselle ilmoiltomqt osiol, 5)iohloio Mqrkku Punfilqn (Suomen Ponkki) esitelmci "Muuttuvo korkoiiiriesielmdmme" io 6) muul osiot Leimaverolaki muuttui vuoden alussa voimaan tulleen lainmuutoksen j?ilkeen leimaverolain 45 $:n I momentti sanoo naln: "Velkakirja tai muu saamistodiste on, kun se kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka autorekisteri- tai ulosottoviranomaiselle-, leimattava sen paaomamaaran mukaan, josta kiinnitysta tai maksua haetaan l,2ya:n maeraan kultakin taydelta markalta." KHO 1960 II 307 on otettu kantaa pakkohuutokaupassa esitetyn saamistodisteen leimaamiseen. Tama on leimattava 1,270:n mukaan ja siis lisattavd leimoja, mikiili saamistodiste oli aikaisemmin leimattu esimerkiksi 0,9 %:n mukaan. KHO 1978 II 668 on otettu seuraava kannanotto: Ulosottoviranomaisen oli maksamismaarayksen taytantddnpanoa h?inelt?i haettaessa maarattava saamistodisteesta suoritettavaksi 45 $:n muutoksen (0,6%:sta 0,9 To:iln) lisaa leimaveroa. Vaikka eri ulosottoviranomaisten kaytantd tassa asiassa on epiyhteniinen, on vakiintumassa KHO:n paetiiksen edellyttama kaytantd: Mikiili maksamismeerays- tai muu maksusuoritukseen velvoittava paatds, johon liittyy lasku, velkakirja, vekseli tai muu saamistodiste, on annettu ennen , on saamistodiste asiaa ulosottoon jatettaessa oltava varustettu leimamerkeillii 1,2 Vail mukaan laskettuna sen paaoman mukaan, jolle maksua haetaan. I 8 Kokouksen idlkeen on tiloisuus nouttio yhteinen iltopolo. Tervetulool Luoitomiehet - Kredifmdnnen r.y. Hollitus Yhdistyksen hqllitut kokouksen ) viiliajalla: vasemmalra Risto Suviala, Bengt Fagerholm jo Pirjo Hiikkineh, Liisa Svinhufvud, IIkka Riity, Heikki Jortela ja Jaakko Pohjahpelto. Kuvasta puuttuvat Guy Lindholn ja Eero Toivanen.

8 Luottomiehet - Kreditmiinnen r.y:n hallitus 1983 Puheenjohtaja Osastopaallikkd Risto Suviala Keskusosuusliike Hankkija pub Varapuheen lohtala Apulaisjohtaja Heikki Jartela STS-rahoitus Oy Puh Rahastonhoitaja Luottop,iallikkd Bengt Fagerholm Oy Electrolux Ab puh Sihteeri I OtmtsropaafllKKo Pirjo Hiikkinen Eurocard Oy puh Toimikunnat 1983 Yhdistyksen hallitus on I nimennyt kolme toimikuntaa. Sliintiitoimikunta jatkaa entisesse kokoonpanossaan. Toimikuntaa vetaa osastopaallikkci Risto Suviala. Lis?iksi toimikuntaan kuuluvat asianajaja Liisa Svinhufvud ja luottopaallikko Matti Sampakoski. Toimikunnan tehtiivane on valmistella yhdistyksen saantomuutosta. Koulutustoimikunnan vetajaksi valittiin asianajaja Liisa Svinhufvud. Muut jasenet ovat luottopaallikkd Bengt Fagerholm. apulaisjohtaja Heikki Jartela, luottopaallikkci Kaarlo Oksa ja luottopaiillikkd Jaakko Pohjanpelto. Toimikunnan tehtavana on suunnitella luottoalan koulutusta. Luottotietoalan neuvottelukunta 1983 Luottotietoalan neuvottelukunta on yhdistyksen saantdmaareinen toimie lin. Sen tehtavana on antaa yhdistyksen hallitukselle neuvoja ja asiantuntijalausuntoja yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa. Neuvotteluk un nan jdseniksi vuodeksi 1983 on valittu seuraavat henkilot: Luottopaellikkd Tom Ahlroos, Luottokunta Toimitusjohtaja Juhani Joenpelto, Luottokontrolli Oy VTM Lassi Kantola, Suomen Yhdyspankki Oy Toimitusjohtaja Aulis Lindell, Oy Union-Oljy Ab Ulkomaantoimikunnanvete- Luottopaallikkci jiiksi valittiin myyntipaallikkd Jaakko Pohjanpelto, Thomas Feodoroff. Toimi- KeskusosuusliikeOTK funnun...jjir..li1?.jatklvat luollopaiillikkd luottopiiiillikko. Cingiz Safi ul- Cingiz -Safiulla, la. luottopaallikko Esko Sal- Sremens (Jv kola ia toimislopaallikk<t Pirio I iak k inen. ioimikunnan osastopeellikkd i.r'rrauana on perehl)a u11o- Risto suviala, maireen luorroalan kehirrk_ KeskusosuusliikeHankkija seen. valmistella yhdistl,ksen Toimitusjohtaja tutustumiskaynteje ulkomail- EskoTuovinen, le seka ulkomaisten sisaryh- SuomenLuotonantajayhdistys distysten vastavierailuja Suomeen. Toimitusjohtaja Tapani Turkki, Luottotieto r.y. Johtaja Tauno Valli, Kesko Oy

9 Tiesitkii tflmiln ajankohtaisista lainseedentiihankkeista I Varatuomari Hannu Kdrdvd Keskuskauppakamarista on koonnut katsauksen ajankohtaisista lainsddddntiihankkeista. Tiissd sinulle tiivistd tietoa luottoalalta. l0 Lakien noudattamiscn val Tietosuoj akomitea \' onta esitetahn toteutettavak si sekd ilmoitusr clvollisuutcen a.etc'ttiin k orritea. perustuvana ennakkovalvon- ctta jalkikateisena Val- jonka tuli laatir hallituksenrana esin kscn nlttoto,lrn ehdolus!ontana hallinnollisin ja ri lksitr isti hcnkilcid koskl ien kosoikeudellisin keinoin tietojen rekistet iiirlnlssai nou Komitea ehdottaa uusiksi vi clatettaviksi sainnaikslksl. ranomaisiksi tietosuojalauta Mietinto valmist ui kuntaa ja tietosuoia asiamies Mietintaicjn sisdlt \) ehdotus tii. joiden tehtdviind olisi seu henkilcirekister.ilaiksi. ehdotrts fata kansalaisia koskevien tietojen rekisterditlnissl nouda- laiksi t ietos u oi a la Lr t a k u n nasl a ja tietosuoja-asiamichesti. rettavia menettelyjii. Niimii chdorus laiksi \leistcn asirkir toimisivat oikcusministeriolt jain julkisuudesta annetun l - ht el dessd. lain rruuttamisesta sekd naita Komitean puhe enj oh ta.jana koskevat asetu5luonnokset. oll asianajaja Tapani Taskinen. Henkilcirckisterilaki olisi vleislaki. iolla va h v islctaisiirr Lausuntokierros on paatt\n!t. OikeusministcriossA keskciset tietosuojaperlaatteet yleisesti noudatettaviksi. Rekisterin pitaialle asetctlaisijn epavirallinen tycirl'hmii. velvollisuus huolehtia siita. et te rekisterin pito on lain ta voittciden mukaista. Vain re kisterin piteian kannalta tar peelliset rekisterit olisivat sallittuja. Yleispcriaatteisiin kuu- Kauppalakityiiryhmii luisi myds ns. arkaluonteisten tietojen rekisteroinnin raloittaminen. r'irheellistcn tietoien dotus kauppalaiksi (oik.min. Kauppalakityoryhmiin eh oikaisemisvelvollisuus scka lains:iiid.os. julk. 13i 1971). tietojen luo\' utuksen rajoittaminen ja muu suojaus tapahtuu vhteispohjoismai- Kauppalain jatkovalmistelu Henkilolla tulisi olla oikeus sessa tyoryhmassa. jonka tehtavanri on selvittiii mahdolli- tarkastaa itseaan koskevat tiedot seka rajoittaa naiden suuksia yhtenaisten Pohjoismaisten kauppalakien aikaan- tietojen kayttamista eraisiin tarkoituksiin. saamiseksi. I

10 I t I I thdotuksen arvioitu val- :n ist umisaika on syyskuu Konkurssilainsdidiinniin kokonais- I98-1. T1 ciryhmiin luonnostelema :hdotus ei poikkea kovin jyriasri Suomessa talla betkella tytiryhmii uudistusta valmisteleva :1!)Lidatettavista periaatteista. Lhdotettuja muutoksia ovat Tyciryhm?in tehtavana on: :n:inndkin se. ettii vastuu ta- 1) Laatia mennessa esit)s k on ku rss isiiii nnon..i ran tapaturmaisesta tuhou- :-rmisesta siirt),isi ehdotukscn ositlaisesta uudistamisesta. ::rlrkaan m-v- yjdltd ostajalle sil- Esitl ksccn on sisall)- tetta\, a.,'in kurt tavara luovutetaan ehdotukset salnnciksiksi ainakin konk urssimen cttelvst a : ikt kaupantekohetkellii. Toi-.r'k\i lllovuttaneen eritf isesi- tuomioistuimessa. saatavien :::cn kaupan ja hankintasor im uklsen valisesta erottelusta lintaoikeudesta. konkursslin vahvistamisesta, velallisen val-.,inakin kirjoitetun lain tasol- asettamiscrl cdellvt),ksisth ja -r.\'iuutoksella olisi vaikutus takaisinsaa nnist a. :rrr l 1dn korvausvelvollisutt- Tvdrlhmdn tulee m]cjs :lrn tar aravirhetilanteissa. valmistella ehdotus scllaisiksi sa:innoksiksi, joilla voidaan estaa konkurssivelallista la )'hticin hallituksen jiisente tai vastuunalaista toimihenkilo:i peruslamasta maaraaikana Kulutusluottotl iiryhmii karanteeni). uutta ) rit)'sta (ns. konkurssi- 2) 3l mennessa laatia muistio siita. miten ctuoi \lietintci ilmestyi sl k sr llii 1982 (oik.min. lainvalm.os. keuss;ianndsrda rulisi kehirraa -rlk. 8/1982). Lausuntokicr- la mlten tamdn saennoston :.'\ on paalt,"-r'r) t. uudistaminen voidaan liittaa I\ijn iatkumiscsta ci voida ko n k urss iiain sdadann{in osa :i'.d \'aihecssa esitt:ia aika- alueiden uudistukseen. :,ruluar-vrota. 3) 3l mennessd valmistella pe riaatem uist icr niistii konkurssilainsldd;innon osa-alueiden uudistami sen slluntaviivoista. joista ei K o n k u rssi oikeu den oteta saannctksiedelld tarkoitettulrn esitr sluonnokseen. kehittrimiskomitea T,v<iryhm?in on otettava valmistelut,"-dssa huontioon Komiteanmietintd 1978i37. pohjoismainen lakivhteist!cj Komitea selvitti n1.'kf isen sekri konkurssioikeuden kchittamis ko mitean ehdotuksct.,)n k urssijarjestelmdn tosiasi-.,ili(ra sisaltda ja toimintaa ja niistd annetut.ikd lausunnot. vertasi sita muiden Poh- Komitean puheenjohtajana.'r\n]aiden konkurssijiirjeson lainsaadantdn euvos Custaf :;lmiin. Komitea ci ichnl-t Miiller. r arsinaisia pyk:ilaehdotuksia.lan pvrki osoittamaan uu- Ulosottolain.li.lLrstarpeet konkurssioikeu-.lrn eri lohkoilla seka teki eh- koko n ai su udistu s.l,rrukset k on k u rssimenettelyn :: udistamisen yleisiksi suunta- Oikeusmirlistericin ascttama t)cirt hma iii oiksi ja periaatteiksi. Eri- :\ ista huomiota komitea kiin- Tl"orl hmiin tehta\ana on: :r irri mahdollisu u ksiin korva- l) laatia ehdotus ulosottolainsiiiidiinnrin ja ulosottohal- :.r l rityskonkurssit vahem nrdn taloudellisia menetyksia linnon k o k on ais u u dist u kscn riheuttavilla j?irj estelyillii periaatteiksi. Tavoittccna tulee olla yhteniiinen ulosotto- rakordi ja valvottu morato- :io). 1aki. johon pvriteen uudjsta Periaatcmietinncissd tarkasrcllaan m.vos velkaseh, ittelytuksenmukaisin erin. malla nykyistii lakia tarkoiier.jestelmaa. jonka mukaan 2) laatia mennessd r clallinen voi pyytea velkaselr ittelyyn ryhtymista konkurs muotoon ulosottoiain ulosot- chdotus hallituksen esityksen siin asettamisen silasta. topcrustetta ja ulosottomenet Komiteanmietinndste anneruista lausunnoista on tehty Erityistii huomiota on tiilioin telyii koskeviksi saanndksiksi. t iir istelmd (oik.min. lainseed.os. julk. 14/ 1980). keuspaikkaa koskevien sddn kiinniteftava ulosoton oi- jatkuu seur. siv. Yksiliilisen po lvelun uutto ulottuvuuttq! Hankkija on suuri autotalo, joka myy, vaihtaa ja huoltaa yksilollisesti. Eraana maamme suurimmista autotaloista Hankkija pystyy kokonaisuuden hallintaan. Saastait rahaa ja aikaa. Hankkija on Suomen suurin FiatmyyJa. Fiat on eurooppalainen laatuauto maailman huipulta. Fiatin malliston tiiydellinen. Hankkijan myynti- ja huoltoverkosto kattaa koko maan. Edullinen leasing-palvelu. Kunnossapitosopimus. Tziydellinen varaosa-, autotarvike- ja huoltopalvelu. Hyvd vaihtoautovalikoima. Kannattaa tutustua suuren autotalon etuihin! Yksi ltil I iset laatuautot Hankkijasta. Luottamuskauppaa - luottamushuoltoa koko maassa. ///HANKKIJA ll

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen thsffi, 2/83 9.9.1983 Rahan palkka Raha on kuin komposti. Ellei sita levita, ei synny kasvua. Raha liikkuu sita paremmin. mita enemman sille maksaa palkkaa - korkoa. Korkopolitiikka on Suomessa viime aikoina

Lisätiedot

ilr-p$-t"stflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984

ilr-p$-tstflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984 NEN R.Y:N ilr-p$-t"stflmkh 30.4.1984 Tietoa luotosta "Miehen ta),tyy huomata vehapatoisimmiitkin asiat, jotka vaikuttavat hdnen luottoonsa. Vasarasi lytinti. jonka velkojasi kuulee viidelta aamulla ja

Lisätiedot

Elektroninen tietopalvelu

Elektroninen tietopalvelu NEN R.Y:N JASENLEHT Elektroninen tietopalvelu 6.5.1985 "Onko tietoa nakynyt?" joutuu yrityksissa yhd harvempi tuskailemaan siirryttaessa taloudellisessa paatdksenteossa elektronisten tietopankkien kayttddn.

Lisätiedot

ru"pg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983

rupg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983 NEN R.Y:N JASENLEHTI ru"pg$.slinkhi 4.11.1983 Miten asiakas saadaan maksamaan parernmin? T?imii on kysymys, johon perintatydte tekeve joutuu joka piiivii etslmaan vastausta. PelkastAan saatavan eraentymis

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI 1.3.1985 Konkurssit ja KERA Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitunnusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teollisuusyrityksen

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI tg tn"p$$sthkh* Hvvfrn onnen toivotukset 25-vuotiaalle! On aika katsoa taaksepain. Miettia tate peivaa. Ja suunnitella huomista. Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n

Lisätiedot

NNEN R.YIN JASENLEHTI

NNEN R.YIN JASENLEHTI NNEN R.YIN JASENLEHTI tg unp$$"sltnkhi 3.2.1986 TUOTTOPAATOKSIA Luottokortilla yli varojensa eliineet anomassa toimeentulotukea sosiaalitoimistojen luukuilla! Puolessa tunnissa kulutusluottoa yli 200000

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s. LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6 Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.8 Mediatiedot 1989 Painosmddrd Jakelu Alueet llmestyminen Painopinta-ala

Lisätiedot

NNEN R.Y:N JASENLEHTI

NNEN R.Y:N JASENLEHTI NNEN R.Y:N JASENLEHTI lppggp^lfffigfi 13.9.1985 Ensin koti Alkuvuosi on ollut monella tavalla Luottomiehet r.y:lle merkittiiva. Yhdistyksemme saentduudistus on rekisterdity 6.8.1985, jolloin se on tullut

Lisätiedot

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus.

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus. 4/2014 Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio Luotonhallintaa VAPO-konsernissa Syyskokous ja sääntöuudistus Luottovakuutus turvaa saatavasi Laivaseminaari Viivan alle ei jää numeroita. Sinne jää rahaa. Haluatko

Lisätiedot

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Fecman uusi puheenjohtaja tulee Kataloniasta Fecman väistyvän puheenjohtajan jäähyväiset Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa 40v

Lisätiedot

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 3/2011 1961 2011 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallinta-alan asiantuntija,

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto 9206/75 riittävän teholdcaasti. Täytäntöönpanomenette Sakkojen täytäntöönpano ei nykyisin toimi lyä ei ole saatu kohdistumaan kaikkiin sakkoon tuomittuihin. Sakoista etsintäkuulutettu jen määrä on tuntuvasti

Lisätiedot

Luottovälineenä matkapuhelin

Luottovälineenä matkapuhelin Raportti Luottomiesten laivaseminaarista Luottovälineenä matkapuhelin Luottomiehet tiedon valtatiellä Luottolinkki 2/2000 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Terveisiä Fecmasta... 4 Uudet jäsenet... 4

Lisätiedot

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 1/2009 Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 1/2014 Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 Luottolinkki 1/2014 www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet Kreditmännen ry

Lisätiedot

2/2015. Kansainvälinen perintä. Maksuajat teknisessä kaupassa. Kevätkokouskutsu. Heräteostoksilla Suomi nousuun. Kevätiltamat Kallessa

2/2015. Kansainvälinen perintä. Maksuajat teknisessä kaupassa. Kevätkokouskutsu. Heräteostoksilla Suomi nousuun. Kevätiltamat Kallessa 2/2015 Kansainvälinen perintä Maksuajat teknisessä kaupassa Kevätkokouskutsu Heräteostoksilla Suomi nousuun Kevätiltamat Kallessa Me teemme tulosta sinulle Haluatko enemmän kannattavia asiakkaita, jotka

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottolinkki 3/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 In Memoriam Raimo Järvisalo... 4 Puheenjohtajan palsta... 5 Anne Björk Kontino Oy:stä uusi päätoimittaja...

Lisätiedot

Hallituksen esittely s. 14. Iltamakutsu s. 12. Oikeuspalvelut puntarissa s. 10

Hallituksen esittely s. 14. Iltamakutsu s. 12. Oikeuspalvelut puntarissa s. 10 1/2004 Hallituksen esittely s. 14 Iltamakutsu s. 12 Oikeuspalvelut puntarissa s. 10 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Yhdistyksen merkin syntyhistoria... 6 Milloin

Lisätiedot

1/2003. Wanhoja artikkeleita s.15-21. Yleiseksi vanhentumisajaksi kolme vuotta s.12. Iltamakutsu s. 14

1/2003. Wanhoja artikkeleita s.15-21. Yleiseksi vanhentumisajaksi kolme vuotta s.12. Iltamakutsu s. 14 1/2003 2/2013 1/2013 1/2008 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 Uuden puheenjohtajan katsaus ja linjaukset s. 4 Syyskokous- ja retki

Lisätiedot

Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12

Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12 2/2008 Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12 PääkIrjoITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä

Lisätiedot

3/2014. Perheyrityksillä on väliä. Syyskokouskutsu ja sääntöuudistusehdotus. Euroväärennökset. Yrityssaneerausterrorismi. Toimitusneuvosto Porvoossa

3/2014. Perheyrityksillä on väliä. Syyskokouskutsu ja sääntöuudistusehdotus. Euroväärennökset. Yrityssaneerausterrorismi. Toimitusneuvosto Porvoossa 3/2014 Syyskokouskutsu ja sääntöuudistusehdotus Perheyrityksillä on väliä Euroväärennökset Yrityssaneerausterrorismi Toimitusneuvosto Porvoossa 2 Luottolinkki 2/2014 www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet

Lisätiedot

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 3/2009 Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän 0 Yleiset vaa talous- ja yhteiskun.tapolllttista kehitystä. Sattm -lainsäädännön avulla pyritään edlistä.f1än lilkkuvuutta ja joustavuutta taiouselämäs aata hintatasoa, tehokasta voimavarojen jamista ja

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot