Yhdistys tarvitsee Sinua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistys tarvitsee Sinua"

Transkriptio

1 nnpt$,

2 Yhdistys tarvitsee Sinua Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n tarkoituksena tamaan voimiaan jonkin osa- distys joutuu toisinaan keskit- on saantdjensa mukaan edista:i luotto- ja perintaalan tunmalla aikavalilla sen on silti alueen hoitamiseen. Pitemtemusta ja kehit),sta. Tarkoituksensa toimittava kaikella tarmoldistys toteuttamiseksi yhlaan mitaan tehtaveense jarjestaa jiisenilleen unohtamatta. alustus-, esitelma-. keskustelu- ja tiedotust ilaisu uksia sen yhdistyksen toiminnan kehit- Luottolinkki on syntynyt toimialaan kuuluvista kysymyksistii. Lis?iksi yhdistys voi harjoittaa kustannus-. julkaisu tamisen tarpeesta. Tiedotuslehden vdlitykselle jasenet voivat esittaa ajatuksiaan ja. kurssi- ja koulutustoimin- vaatimuksiaan yhdistyksen taa seka antaa maksuttomia laus unt oja. kehittiimiseksi. Aina parempi, jos vaatimuksiin liittyy paran nusehdotuksiakin. Kes- Taman tehtavan yhdistys on saanut jaseniltaiin; yli kustelua toivotaan erityisesti kuudeltasadalta luottomiehelta. siita. miten yhdistyksen toimintaa Sinulta. Yhdistyksen odotetaan hoitavan tehtavansa parhaalla voitaisiin tehostaa paakau pun k ise udun ulkopuolella sek?i nykyisiin jiiseniin mahdollisella tavalla. Samalla pain ettii uusien Jasenten saamiseksi. Yhdistyksen eri teh- on tarpeen kiiydii jatkuva.r keskustelua siita. mika on yhdistyksen monipuolisten toimintojen tavatasoille laajentuva jasenkunta as ttaa myds omat tar- tarkeysjarjestys. peensa toiminnan kirkastamitavatasoille Luottohenkildstd toimii monilla aloillaja yhdistyksen olisi seksi. Luottomiehet - Kreditmennen r.y. on melko tunte- palveltava )'hta hyvin jokaista jasentaan. Tata keskustelua maton jasenkunnan ulkopuolella. on viime aikoina kayty erityisesti sdentdmuutosta valmistyksemme Mita tunnetumpi yhdis- on, sitii enemmdn teltaessa ja luottoalan koulutusta s u u nniteltaessa. Keskustelu tavoitteista.ja toimenpiteiste on aina tarkeiiii. Meidin on kuitenkin niihtdvd kokonaisuus.ja muistettava, ettei yhdistys ole mikadn "yhden asian liike". Toiminnan painopistealueille on pyritteva takaamaan riittavat onnistumisedellytykset. Yh- sille annetaan puheenvuoroja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tiillaisella keskustelulla puolestaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi sellaisiin lainsiiiidint<ihankkeisiin, jotka vaikuttavat luottoalaan. Yhdistyksen tunnettuuden maeraan ei yhdistys yksin pysty vaikuttamaan. Siihen tarvitaan meita jokaista. Risto Suviala Hallituksen puheenjohtaja

3 Luottomies on ai Luottomiesten yhdistys on vaihtanut lapsenkenkflnsii aikamiehen saappaisiin: Niillii on hyvii askeltaa eteenpfrin. Varatuomari Veikko Kauppi, luottoalan veteraani, katsoo nf,kiialapaikaltaan ja sanoo: "Yhdistys ei ole ukkoklubi eikii nuorisokerho vaan ammatti-ihmisten vahva yhteisii. Luottoala on liivtiinyt oman paikkansa." Veikko Kauppi istuu ruokasalinsa pitkan pdyden piiiissii ja juo mustaa kahvia. Yhdistyksen historiankirjoitukset - muistiot ja pd\' takirjat - ovat siistissi pinossa muistelijaansa odottaen. Kymmenvuotishistoriikin kannessa on virkaveli Perret n voimakkaalla k?isialalla kirjoitettu omistus. Se on Kaupille arvokas muisto. Uusim mat asiakirjat, tietosuojakomitean ehdotukseen tehd)'t kannanotot. saavat luottomiehen kulmat rypistymaan. "Lakihanketta ei ole mietitty loppuun asti". han tuhahtaa. Mutta muistelijan hym\ on herkdssa. kun ryhdyt:iiin puhumaan l960.luvun alusta. Se oli luottoalan pioneeriaikaa. Luottokauppa uutta 1950-luvulla "Tavaraluotto syntyi Suomeen uudeksi kaupankiiynnin

4 kamies muodoksi 1950-luvulla. Se toi A.K. Anttila, varatuomari luennoitsjjatl m),ds ulkomai mieso lga nis a atiota. joka syntyisi uuden lain mybta. M_v6s mukanaan ensimmaiset luottokortit. Tast.i uutuudesta Luottotieto 11:n toimitusjoh mtiim6ssd. vahingon korva usvclvollisu keskusteltiin paljon ja siihen taja Ville Mattinen Ov:n Luottomiehet hakivat op- tulee hankkeessa korostetusti Veikko Kauppi joka oli sia asiantuntijoita kavi esitel- otettiin kantaa". Kauppi san oo. iu.ja Stockmannin luottotar- Saksasta. Hollannista ja linen vahingon korvauslaki - konttoripaallikkd Paavo Harpia ulkomailta: Ruotsista ja csillc: "Me illiihiin on jo taval Keviiiillii 1958 Helsingin kastaja Esko Tuovinen sihtccrind. omat tietokanavansa muuhur't n oo. Amerikoistakin. Pankeilla oli k),lla sc riittea". Kauppi sa ruotsalainen kauppakorkeakoulu jarjesti liikeyritlsten Komitea laati seantdehdotlrksen. joka kasiteltiin luot "Me liikuimme ja tutklmme teita ei saa rakentaa." maailmaan. "Henkilotietoliikentcen cs- rahoittamisongelmia kasittclcviit luentopaiviit. "Tavaraluoton informaatio- ja Iuotto- l96l klo Kau ppakiilan sillii ala oii uusi ja opprmlsta tomiesten kokouksessa alaa paljon. Tvo oli harrastus. r alr ontakvsl mvksistd keskus.juhlasalissa. todella paljon. " "Annan tytini nuoriin, teltiin kovasti." Perusta.iajiiscniksi tulivat Luottotietotointistot alkoivat menestye. Niiden liike- osaaviin kiisiin" I-uottoalan puuhamiehet cdellistcn lisdksi Suomen li rjestivat I) iplo m imerk on o- Luotonarrta jal hdistlksen vaihdon kaari ldhti kauniiseen Veikko Kauppi on luottoalan todellinen asiantuntija: mit ry:n kanssa ensimmaiset toimittis.johtaja. lainopin nousuunllrorto- ja perintapaiviit Hel- kand. Erik Winckelmann ja Keskustelu kavi vzilillzi kiivaana. "Otimme kipakasti ckonomi.ja varatuomari. luottotietotutkijana aloittanut ja 'ingissa: Ala kaipasi tietoa.ja Suomen Sdhkcitu k k u liikkeiden Liitto ry:n toimitusjohta- kantaa esimerkiksi siihen. koulutusta luotto. luottoriero- ja perintdasioissa. E ja, monissa johto- ja asiantuntivaratuomari Gustav Thul6. saavatko vallesmannit antaa l96l oli luennoitsija- aihe Yhdistl ksen e nsimmaincn meille ma k.jatehlavissa vuosikymmenct su h?i iriciitii". toiminut luottoveli. IIdn on i alikoima tiiilainen: nimichdotus oli Luottomiestcn Kcrlro - ollut nak)va nimimies ja Kauppi muistelee. "Ascnteita I:rk ki K. Palomiiki: Perinn:in Kreditn'tanna on pdllyteltv vuosien mittaan Harmaa Eminenssi. miten ti ps) kologiasta klubbcn. Se muutettiin kui moneen kertaan. Se puhdistaa lanrrc kulloinkin on vaatinut. \.K. Anttila: Luottotiedoista tcnkin nykyisccn muotoonsa ilmaa ja antaa luottovaelle ljrincstri on aina saanut lnottoalaa puoltavan ja sen eteen \imo Salokoski: Eraita na ensinmaisessa kokouksessa. selkedmmat evaat tvdh.;nsa." kcjkohtia osamakrukaupan Ensimmziisen toimintavuoden paattyessa jaseniii oli 94. lujasti tdita tekevdn tukimie ra h oituksesta S. A. Pcrrct: Luotonannon jdr "Me " Tietosuoj akomitean hen. Nyt Veikko on hiljentiin)t tahtia. saimme hcti monia taiouseliimdn huippurniehiii mietintii ei ole jestelr ja tarkkailu "Menevdnkin Veik ko Kauppi:Saatavien pefrnllsesta Ilaskivi ja miehen on mukaan. Esimerkiksi Raimo tasapuolinen" joskus mydnnettave. etta Simo Kdrfid ovat nuorcmmat Osmo -luote: Akordi r,ai konk.iasenia.io \ hdist\ ksen alku Jaksavat paremmin. 66 vuotta lvhentavat Veikko Kauppi on vuosien askclcn mittaa. Oletl antadut urssr ''Niiilld taipalcclta". Kauppi kehaisee. lucntopdivillii me ajan setllann ut henkilorekisterilakihankkeen rakentumis- suuren osan tehtavisteni nuo- teimme propagandaa saadak \cnr nre luotti)alan r,:ien kiinrlostunraan laajerlmastakin kehitystii ja Koulutusta., ta. H:in on valmis arvostelemaan teht),.jii lakiehdotuksia tusta. sita samaa pioneerihenremmilleni. HeillA on innos- \hteist]dsta. Pohjustimme ankaralla kadellai - 'a valmis keii jolla me perustimme kontakteja Ioppur,uodcn tapahtumia". mjcjs perustelcmaan purevan Luottomiesten yhdistyksen. Kauppi sanoo. "Luottoihmi- kritiikkinsii. Olen edelleen joissakin luottamusluonteisissa tehtavissa Luottotieto- ja perinistoi "Lakihanke \.I alkoivat.iuuri tuohon ai on vieldkin minta cli kaan etsiri paikkaansa 1960-luvulla suuren.ia toir liian,"-ksipuolincn ja nimenomaan luoton saajan puolella. kunnassa, Luottokontrolli Luottotieto r.y:n johto- kchit\kscn aikaa. oir at Silloin thtcvdcnpitoa kolleeoihin. Oii siis Iuonnollista. luo tiin mr cis Luottokontrolli O\ Luottoala on kahden kauppaa: Oy:n tilintarkastajana ja er ra ] hteisroimintaa llhdettiin Ja kulutusluotlotictoalaa kehitcttiin monella laholla. Luoton antajakin on otettava Luottomicstcn yhdistyksen rakcntamaan rhdistl'ksen huornioon. Luottotietotoimintaa on yritetty pistaa oilla on nyt uusi tzirkeysjiirjes- kunniajasenene - mutta asi- Uudessa r hdistr ksessd muotoon." solmittiin kontaktcja.ja keskustcltiin rauhassa alan ongel- olr". Kauppi sanoo. Luottomiehena minua loh- tiukalle. mutta edistltt) kin tys. "Slntynyt terhakka rnista. "Asiakkaista me kilpai "Talouseldmddn tulevan - duttaa alan tulevaisuus: Luot lrmmc- nlutta lapsi terkeinte oli mvcjs tavaraluoton saajan - totretoja tarvitaan, luottovakee tarvitaan. Tietokoneeseen koko alalle vhtcinen foorumi", Kauppi painortaa. "Yh- julkisuus. Eiki rehelliselliivoidaan syrittaa Iaktat, mutta on hyvaksl-ttivd tietvnlainen klo 19.00" distyksen suuri voitto oli. etta yrittatiilla mitaan peiteltavaa kone ei tee aryioita eika johtopeatdksia. Pelkill?i nume- Tulei at t hdisti'ksen perustajat kokoontuivat saatrn saman pcjydan ymp:i- rastaan tarioaa suojelua taroilla ei parieta. Tdmd on in- produsentit ja konsumentit olekaan. Uusi lakihanke suo Helsingin Stockmannilla PerreI'n luona. Viisi micsta paritti tiin siiilytta:i. niinpa hallituk- Sit:i mina en hyviiksl l" ihmiselle. " riile. TamA tasapaino halutloudellisclle rikollisuudelle. himillinen ala - ihmiselta kaaria hihat. ottaa urakan ja seen valittiin seka tiedon tuotta.jien ettd kuluttajien edusta- kuluttajaa suo.jataan.io liikaa. mannen kahvik upilliserr. Veikko Kauppi sanoo. etla Han kaataa itselleen kol- lihted toimimaan. T:iss:i viili aikaisessa komiteassa olivat jat. " Holhous alkaa mcnnii liian Muotokuva hvmvilee luottomichcn varovaista hyml,ii si- luottopaallikkd S.A. Perret Koulutus keskitr\ i vuosittaisiin [-uotto- ja perinriipai- nl)'ds tarpeettoman raskasta vuseinalle. pitkiille. Kauppi vastustaa puheenjohtajana. KOP:n luottotieto-osaston piiiillikko viin. Niille valirriin tasokkaat ja lijan paaitc;svaltaista virka- Alan mies on puhunut. I

5 Ulosottoasioiden kenttiiperintd aiheena yhdistyksen maaliskuun kokouksessa: Yksityisoikeudelliset saatavat synt)'vet luottokaupasta Ulosottoasioiden miiiirii lisiiiintyy yli kymmenen tuli 84 %. mutta niiden osuus ovat eri kunnissa, velallista on prosentin vuosivauhdilla. Tilitetyt yksityisoikeudelliset saatavat ovat rahallisesti keskimiiiiriiistii suu- rahatilityksistii oh vain 77 To. usein vaikea tavoittaa - eiki Yksityisoikeudellisia saatavia hiin yleensa ole tavatla\ issr oli noin 8 % ja rahat ility ksiste virka-aikana. Tdmdn vuok.i rempia. Ulosottomies kaipaa tietoja ja hiimmiistelee 2l %. Sakkoja ja korvauksia kaikki ne tiedot, jotka \oidaan saada etukateen hanen luotonantajan sinisilmiiisyyttii. oli noin 8 %. mutta rahatilityksista vain 3 %. tydpaikastaan ja varoistaan. Poliisiylitarkastaja Pertti Virolainen sisiiasiainministeriiistii ja kihlakunnanneuvos Antero Huhtinen Ulosottomiehina toimi 50 nopeuttavat ulosoton peflntiia. kaupunginvoutia ja 220 nimismiesta. Kaupunginvou- Ulosottoviranomaisella on Kouvolan nimismiespiiristii alustivat aiheesta yhdistyksen kokouksessa 9.3. dinvirastoihin saapui ulosottomiesta kohti keskimiiiirin tiedot velallisen tyclpaikasta ja oikeus saada verotoimistosta l7 800 asiaa ja nimismiespiireihin 5500 asiara. tiedot ovat tuoreita, multa omaisuudesta. Alkuvuodesta Ulosottomiesten kiisitelta- Ulosottopiirien rahatilitysvdksi saapui 2,12 miljoonaa ten maara oli 1,4 miljardia Ulosottopiirit kasittelivat vanhenevat varsin pian. asiaa vuonna Niistii 58 markkaa, josta 0,58 miljardia loppuun kaikkiaan 2,06 miljoonaa asiaa eli saapuluaisivat oikeuden saada eld- Ulosottoviranomaiset ha- 7r' tuli nimismiespiireihinja42 kaupunginvoudinvirastoista % kaupunginvoudinvirastoi- ja0,82miljardianimismiespii-neistahin. Lisaysta edelliseen vuo- reista Asioita kt,isiteltiin lop- jia koskevat tiedot ulosottovc- Ratkaisematta jai kevakuutusyhtidilta tydnanta teen oli 12 Vc. VeroUL:n mukaisia asioita puun yht?i kaupunginvoutia lallisista, mutta tama toive ei kohti keskimaiirin l6 800 ja ole toteutunut. Nimenomaan yhta nimismiest:i kohti ammattiyhdistysliike on voimakkaasti vastustanut tatii Vuoden 1981 lopussa oli vireille ulosottomiestii kohti ehdotusta. Sosiaalilautakun " Ulosottomiehilld on paljon tltit.i, "Ulosottopiirit tiliftlrdt I ksit!"isoi k.ude I mut t a la ki raj aa pe r int ri ma hdo I I i- [ s ia sa dt atjia 292 mi lj oonaa narkkaa ruonna 1981", po- laskettuna keskimiiiirin 3300 nilla on elatusapuasioissa ci- suuk s ie", k i hla ku nnanne uvo s Antero Huhtinen sanoo. Iitti)) itarkastaja Pe ti Virolainen asiaa, joista 2800 veroja ja keus saada elakevakuutusyhrioilta tietoja, mutta ne vdlit maksuja. Vireilli olevien asioiden mdilrd oli kaupungin- tyvat ulosottoviranomaisille ainoastaan silloin, kun elatus- voutia kohti yli kolminkertainen nimismieheen verrattuna. Tietojen puute vaikeuttaa perintiiii Suurin osa yksityisoikeudellisista saatavista on perimistoimistojen lahettamie maksamismaarayksi:i, jotka lehes poikkeuksetta liittyvat rilaiseen luottokauppaan. Varsin pieni osa on osamaksukauppalain nojalla tehtyja virkaapuhakemuksia. Oleellisin vaikeus ulosottoperinnassa on tiedon saanti. Jos tyd- ja asuinpaikka apua koskeva paatos tulee ulosottoperintaan. Tyonantajat ovat lain mukaan velvolliset antamaan ulosottoviranomaisell tiedot palveluksessaan olevista tycjntekijoistii. Velallisen omaisilla ei ole mitaan velvollisuutta - eika yleensd haluakaan - tietojen antamiseen. Laki rajoittaa perintiimahdollisuuksia Varsin huomattava osa yksityisoikeudellisista saatavista

6 jolldutaan palauttamaan velkojalle tai hdnen asiamiehelnckaupoissapan lomakkeista mukaisclle vain sopimuksen mukaista rimpana ryhmana kodinkosen osamaksukau-viimeisesta maksuerasta tai leen pcrimisestetodistuksen U los ottoviranoma isia lomakkeelle. korkoa. kanssa: Velallinen on varaton hammastyttriii. miten kontrolloimatta ja luottotietoja tar- laaclittaessa on noudalettu miseksi on rehtav,i kirjallisesti 2) Osam a ks u sopimusta Hakemus virka-avun saa- tai hiinellii on ulosottoperin. niissa saatavia, jotka on peritriiva paremmalla etuoikeudel- k oclinkone k au ppoj a. pimuksesta on ilmettiva mm. l) suorittamatta olevien kistan'ratta n]y),jtit tekevat lain I A $:n miiirayksia; so- ja siinl on ilmoitettava: la. Et uoikeudellis ia ovat ainoastaan palkka- ja elatus kateishinta. ns. osamaksulisa, osamaksuericn m:idrd Virka-avun saamisessa on rajoituksensa 3) Maksamatta jatetty tuneet kulut, esineen nouto- kokonaishinta. mahdollisen 2) hakijan muut vaatimukset; takaisinottoasiasta aiheu- apusaatavat. mutta tavallisct koron merir.i jne. ns. laskusaatavat eivdt. ULosottolaissa on siianncistojii. jotka rajoittavat perin- Ulosottomiehen osamaktamatta vahintaan l4 piiiviiii sa usein maksamatta olevat osamaksuerti on ollut suoritkulut seka esim. autokaupoistd mahdollisuu ks ia. sukauppalain nojalla antaman virka-avun edellytykset siihen sisiiltl,1, useampia makneverot, joista myyjri on vas- ja on vahint:ian l./10 tai Jos vakuutusmaksut ja polttoai- Asetus ulosmittaamatta j.irettavaste palkan maerastii ovat nema: sueria. vahintririn l/20 osamaksuhinnasta tai kesittii:i Hakemuksecn on liitettdva luussa. turvaa velalliselle ja hanen l) Osamaksusopinrus on perheelleen miriratyn vdhimmii ist oimecntulon. teollisuusministeridn p:iatokvan esim. pelk.ist:iart osan mus ja sen jiiljennds. ) tehry kirjallisesri kauppa ja myy.jiin koko JAiinncjssaata-alkuperiiinen osamaksusopi- Ulosottolain sadnncis kieltiia ulosmittaamasta olraiiuutta. josta pakkohuutokaupassa ei tulisi kertyme:in varoia t ri"ytl ntddn panok ulujen ffiruantijtilen piiille. Trim:in perusteella e'imcrkiksi velallisen koti-irreimisto jria yleensa ulosmit LO M A- J A I<OI<O U S PAI IGT I aamatta, koska sen myydtiar\ o hnutokaupassa on lihcs olematon. H!van Tuulen Kantak evarihote lela Tule yksin ta jo!ko a, perheen on ka kkial a SLromessa. Ja kaikk s lart kanssa tal ilman. Lapset ovat enko sase seval keske la suomala sta uontoa massa. Heille on pe eje, kirlola, askane u- U losottomiehellii ei h\'^r'ien I kunlamahdo isuuks en aare a. va ineita ja loissak n holel e ssa myos Kantakievar hotel e ssa kokous eikk huoneta. Perheen p enlmm e ole pakkokeinoja onn stulr la lorna uonn sluu. Ne ovat o emrne varanneeet Bona- astenruokaa. kaikki h\,.van maur la ystaval sen palve Tu e va kka jo ens v konloppuna. lun pa kkola. Varaa huoneet suoraan hote lista ta U los ott oto ime n piteiden tchostamiseksi on ulosotlola- ^.d -.d nld hinil.. leh mmasta matkato mistosta T edustele c.dr ofiia. samalla paika lis a nahtdly/ksia. k iin sisellytctty saannokset ns. ulosottoselvitl ksestii. Se voidaan toimittaa silloin. kun ar!r.n i..l!.1!massa Sodankyla flf:n :nrar l rf. k.lrla k-.sk-a a L.rnpE 'nlkalast Jae toimeenpannussa ulosmitrauksessa ja ulosottoyritykiar,lat.rar Sulanf.!:. tl.anrx e 15. rlilr 9! \.'ssi ei ole lciydetty velkojan Luosto r"s :nrn..i 1! rel! fir. sla ask.rl.!keskuksisla siiatavan tayteen suontukseen Ll,rrs frla prrr'a rrmiri klsarrarirsl!srrdrrl! ls!rdrl riittlviii varoja tai velallinen Kr'rLir.-,r:r!!.sro L Lrosl.rlufl!r p!h 993 4,121'l!!:r5 on ilmoittanut, etta velkojan hrineile kuuluvaksi ilmoittama omaisuus ei ole enaa hanen '.lilala Ammdnsaari l! e a!lirs! Slorlssalnre. EkokLr.l.ar Lahde rcn e eramaareike l. la kalaaf K a.lalatuc le on'ristuksessaan. Saanniisten r..l!r elar ANnansa:r Jalo.kalLr 1.'1rrr 987 l2 r/0. puutteena on mm.. etta ulosottomiehellii ei ole mitiiiin Haapajdrvi!lalklslavas!. urk kolrla Kcsk Pohl:..r.a :.Irlo.es pakkokeinoja saadakseen velallisen paikal)e ulosottoselvi- Karlak cla, ll:apara., PLrsl.kal! 93 p! l475 i.lio nr!lrs5a irole :sao.25 malr.! ma alas? ty kseen. Oikc us ministericissri Atrtairt onkin valn]isteilla ulosotto- OiclkotlllstLr.!l maafklrlr!!f e a rpusloo.tflolc ka l oo. olrlr lllrn:r.f! s.i a s.r]aan f ahlav,r'!s Lain muutos..iossa maaratdan H.le ['1es kan'n]c. /lrrlar p!h 9ii5 3(l7lll.r-.e: /2 182 ulosottovelallisclle velvollisuus sakon uhalla tulla saapu\ ille ulosottoselvilystoimi- I leppdvirta ' L L ] t Ll kseer'r. Jos velallinen kieltaytyy antamasta omaisuuttaan koskevia tietoja tai jos hen ilmoittaa. etteivelkojan hinen omarsuudekseen ilmoittama omaisuus enaa kuulu hanelle, jatkotoimenpiteet jaavat velkojan asiaksi. Ulosottomies ei voi ryhtyii jatkoselvittel)'ihin. Suurin osa ulosottomiehille tulevista osamaksusopimuksista on tehty autokaupoissa, huone k alu kaupoissa Ja suu- Valamo.ta..1r;n loslarehh nafrde. lair. holel Ka.lak clar Leppakerll!. Leppavda R ff-"l-- I p!ll ll.l ex 4346 cpk.sl Kitee Koe Ru.o.la rala. re f'ohlo s Karlaranl! ii ssama se mlssa Hoi--l ssa!o nallla rloasla;a lomaslalav!r!u Kilrrlak cval K lc.. llov.r e 2. lrlrh 973,11221 lnkeroinen T!e! h lvmaaf Anlaian koske airslora sesl mee.k n 10s.cr Kr'mcfarksoorr flvval klr.ror! la hanasllrs.td' D u. o0 Tuulen Kantaffievarihotellit Kantaravintolat Oy, Sa omonkatu 1, He s nki 10 puh ,1e ex kanta sf.

7 Ulosottopiirien rahatilitysten kokonaismiiiirii 19El Asiaryhmii VeroUL:n muk. asiat Yksityisoik. saatavat Sakot ja korvaukset Kaupunginvoudit Nimismiehet Yhteensa Mmk 44' ,6 t'7,2 Vo ,5 )q Mmk 624, Vo 76,5 2t,l 2,4 Mmk I ,8 36,4 7a 76,6 20,8 Yhteense ,' Saapuneet ja loppuunkisitellyt asiat liieneittein l98l,-r.-'=l-.--{"" Uudenmaan l. Turunja Porin L Ahvenanmaa Hameen l. Kymen L Mikkelin l. Pohjois-Karjalan l. Kuopion l. Keski-Suomen L Vaasan L Oulun L Lapin l. Saapuneet kpl '16967 t2679', t l l4l Ratkaistut kpl Va t02, , t t l Muutos kpl t Yhteense Liihde: Tilastot tuomioistuimista. Oikeusministeriiin oikeushallinto-osasto. No KOKOUSKUTSU Kokouksesso kositelldcin' Luottomiehet - Kreditmcinnen r.y:n vorsinoinen kevcitkokous pidetcicin tiistoino 10.5.,l 983 klo olkoen Helsingissri Hotelli Seurohuoneello kobineteisso 35 io 36, osoite Koivokotu I2. I )sddntoien 9 $:ssd moinitut osrol, 2) uuden iosenen vqlitseminen eronneen hollituksen icisenen tilolle icilielki olevoksi ioimioioksi. 3) hollituksen esitys kirjeenvoihtoioicisenen volitsemiseksi yhdistykselle, 4)kunnioicisen S.A. Perrei'n hollitukselle ilmoiltomqt osiol, 5)iohloio Mqrkku Punfilqn (Suomen Ponkki) esitelmci "Muuttuvo korkoiiiriesielmdmme" io 6) muul osiot Leimaverolaki muuttui vuoden alussa voimaan tulleen lainmuutoksen j?ilkeen leimaverolain 45 $:n I momentti sanoo naln: "Velkakirja tai muu saamistodiste on, kun se kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka autorekisteri- tai ulosottoviranomaiselle-, leimattava sen paaomamaaran mukaan, josta kiinnitysta tai maksua haetaan l,2ya:n maeraan kultakin taydelta markalta." KHO 1960 II 307 on otettu kantaa pakkohuutokaupassa esitetyn saamistodisteen leimaamiseen. Tama on leimattava 1,270:n mukaan ja siis lisattavd leimoja, mikiili saamistodiste oli aikaisemmin leimattu esimerkiksi 0,9 %:n mukaan. KHO 1978 II 668 on otettu seuraava kannanotto: Ulosottoviranomaisen oli maksamismaarayksen taytantddnpanoa h?inelt?i haettaessa maarattava saamistodisteesta suoritettavaksi 45 $:n muutoksen (0,6%:sta 0,9 To:iln) lisaa leimaveroa. Vaikka eri ulosottoviranomaisten kaytantd tassa asiassa on epiyhteniinen, on vakiintumassa KHO:n paetiiksen edellyttama kaytantd: Mikiili maksamismeerays- tai muu maksusuoritukseen velvoittava paatds, johon liittyy lasku, velkakirja, vekseli tai muu saamistodiste, on annettu ennen , on saamistodiste asiaa ulosottoon jatettaessa oltava varustettu leimamerkeillii 1,2 Vail mukaan laskettuna sen paaoman mukaan, jolle maksua haetaan. I 8 Kokouksen idlkeen on tiloisuus nouttio yhteinen iltopolo. Tervetulool Luoitomiehet - Kredifmdnnen r.y. Hollitus Yhdistyksen hqllitut kokouksen ) viiliajalla: vasemmalra Risto Suviala, Bengt Fagerholm jo Pirjo Hiikkineh, Liisa Svinhufvud, IIkka Riity, Heikki Jortela ja Jaakko Pohjahpelto. Kuvasta puuttuvat Guy Lindholn ja Eero Toivanen.

8 Luottomiehet - Kreditmiinnen r.y:n hallitus 1983 Puheenjohtaja Osastopaallikkd Risto Suviala Keskusosuusliike Hankkija pub Varapuheen lohtala Apulaisjohtaja Heikki Jartela STS-rahoitus Oy Puh Rahastonhoitaja Luottop,iallikkd Bengt Fagerholm Oy Electrolux Ab puh Sihteeri I OtmtsropaafllKKo Pirjo Hiikkinen Eurocard Oy puh Toimikunnat 1983 Yhdistyksen hallitus on I nimennyt kolme toimikuntaa. Sliintiitoimikunta jatkaa entisesse kokoonpanossaan. Toimikuntaa vetaa osastopaallikkci Risto Suviala. Lis?iksi toimikuntaan kuuluvat asianajaja Liisa Svinhufvud ja luottopaallikko Matti Sampakoski. Toimikunnan tehtiivane on valmistella yhdistyksen saantomuutosta. Koulutustoimikunnan vetajaksi valittiin asianajaja Liisa Svinhufvud. Muut jasenet ovat luottopaallikkd Bengt Fagerholm. apulaisjohtaja Heikki Jartela, luottopaallikkci Kaarlo Oksa ja luottopaiillikkd Jaakko Pohjanpelto. Toimikunnan tehtavana on suunnitella luottoalan koulutusta. Luottotietoalan neuvottelukunta 1983 Luottotietoalan neuvottelukunta on yhdistyksen saantdmaareinen toimie lin. Sen tehtavana on antaa yhdistyksen hallitukselle neuvoja ja asiantuntijalausuntoja yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa. Neuvotteluk un nan jdseniksi vuodeksi 1983 on valittu seuraavat henkilot: Luottopaellikkd Tom Ahlroos, Luottokunta Toimitusjohtaja Juhani Joenpelto, Luottokontrolli Oy VTM Lassi Kantola, Suomen Yhdyspankki Oy Toimitusjohtaja Aulis Lindell, Oy Union-Oljy Ab Ulkomaantoimikunnanvete- Luottopaallikkci jiiksi valittiin myyntipaallikkd Jaakko Pohjanpelto, Thomas Feodoroff. Toimi- KeskusosuusliikeOTK funnun...jjir..li1?.jatklvat luollopaiillikkd luottopiiiillikko. Cingiz Safi ul- Cingiz -Safiulla, la. luottopaallikko Esko Sal- Sremens (Jv kola ia toimislopaallikk<t Pirio I iak k inen. ioimikunnan osastopeellikkd i.r'rrauana on perehl)a u11o- Risto suviala, maireen luorroalan kehirrk_ KeskusosuusliikeHankkija seen. valmistella yhdistl,ksen Toimitusjohtaja tutustumiskaynteje ulkomail- EskoTuovinen, le seka ulkomaisten sisaryh- SuomenLuotonantajayhdistys distysten vastavierailuja Suomeen. Toimitusjohtaja Tapani Turkki, Luottotieto r.y. Johtaja Tauno Valli, Kesko Oy

9 Tiesitkii tflmiln ajankohtaisista lainseedentiihankkeista I Varatuomari Hannu Kdrdvd Keskuskauppakamarista on koonnut katsauksen ajankohtaisista lainsddddntiihankkeista. Tiissd sinulle tiivistd tietoa luottoalalta. l0 Lakien noudattamiscn val Tietosuoj akomitea \' onta esitetahn toteutettavak si sekd ilmoitusr clvollisuutcen a.etc'ttiin k orritea. perustuvana ennakkovalvon- ctta jalkikateisena Val- jonka tuli laatir hallituksenrana esin kscn nlttoto,lrn ehdolus!ontana hallinnollisin ja ri lksitr isti hcnkilcid koskl ien kosoikeudellisin keinoin tietojen rekistet iiirlnlssai nou Komitea ehdottaa uusiksi vi clatettaviksi sainnaikslksl. ranomaisiksi tietosuojalauta Mietinto valmist ui kuntaa ja tietosuoia asiamies Mietintaicjn sisdlt \) ehdotus tii. joiden tehtdviind olisi seu henkilcirekister.ilaiksi. ehdotrts fata kansalaisia koskevien tietojen rekisterditlnissl nouda- laiksi t ietos u oi a la Lr t a k u n nasl a ja tietosuoja-asiamichesti. rettavia menettelyjii. Niimii chdorus laiksi \leistcn asirkir toimisivat oikcusministeriolt jain julkisuudesta annetun l - ht el dessd. lain rruuttamisesta sekd naita Komitean puhe enj oh ta.jana koskevat asetu5luonnokset. oll asianajaja Tapani Taskinen. Henkilcirckisterilaki olisi vleislaki. iolla va h v islctaisiirr Lausuntokierros on paatt\n!t. OikeusministcriossA keskciset tietosuojaperlaatteet yleisesti noudatettaviksi. Rekisterin pitaialle asetctlaisijn epavirallinen tycirl'hmii. velvollisuus huolehtia siita. et te rekisterin pito on lain ta voittciden mukaista. Vain re kisterin piteian kannalta tar peelliset rekisterit olisivat sallittuja. Yleispcriaatteisiin kuu- Kauppalakityiiryhmii luisi myds ns. arkaluonteisten tietojen rekisteroinnin raloittaminen. r'irheellistcn tietoien dotus kauppalaiksi (oik.min. Kauppalakityoryhmiin eh oikaisemisvelvollisuus scka lains:iiid.os. julk. 13i 1971). tietojen luo\' utuksen rajoittaminen ja muu suojaus tapahtuu vhteispohjoismai- Kauppalain jatkovalmistelu Henkilolla tulisi olla oikeus sessa tyoryhmassa. jonka tehtavanri on selvittiii mahdolli- tarkastaa itseaan koskevat tiedot seka rajoittaa naiden suuksia yhtenaisten Pohjoismaisten kauppalakien aikaan- tietojen kayttamista eraisiin tarkoituksiin. saamiseksi. I

10 I t I I thdotuksen arvioitu val- :n ist umisaika on syyskuu Konkurssilainsdidiinniin kokonais- I98-1. T1 ciryhmiin luonnostelema :hdotus ei poikkea kovin jyriasri Suomessa talla betkella tytiryhmii uudistusta valmisteleva :1!)Lidatettavista periaatteista. Lhdotettuja muutoksia ovat Tyciryhm?in tehtavana on: :n:inndkin se. ettii vastuu ta- 1) Laatia mennessa esit)s k on ku rss isiiii nnon..i ran tapaturmaisesta tuhou- :-rmisesta siirt),isi ehdotukscn ositlaisesta uudistamisesta. ::rlrkaan m-v- yjdltd ostajalle sil- Esitl ksccn on sisall)- tetta\, a.,'in kurt tavara luovutetaan ehdotukset salnnciksiksi ainakin konk urssimen cttelvst a : ikt kaupantekohetkellii. Toi-.r'k\i lllovuttaneen eritf isesi- tuomioistuimessa. saatavien :::cn kaupan ja hankintasor im uklsen valisesta erottelusta lintaoikeudesta. konkursslin vahvistamisesta, velallisen val-.,inakin kirjoitetun lain tasol- asettamiscrl cdellvt),ksisth ja -r.\'iuutoksella olisi vaikutus takaisinsaa nnist a. :rrr l 1dn korvausvelvollisutt- Tvdrlhmdn tulee m]cjs :lrn tar aravirhetilanteissa. valmistella ehdotus scllaisiksi sa:innoksiksi, joilla voidaan estaa konkurssivelallista la )'hticin hallituksen jiisente tai vastuunalaista toimihenkilo:i peruslamasta maaraaikana Kulutusluottotl iiryhmii karanteeni). uutta ) rit)'sta (ns. konkurssi- 2) 3l mennessa laatia muistio siita. miten ctuoi \lietintci ilmestyi sl k sr llii 1982 (oik.min. lainvalm.os. keuss;ianndsrda rulisi kehirraa -rlk. 8/1982). Lausuntokicr- la mlten tamdn saennoston :.'\ on paalt,"-r'r) t. uudistaminen voidaan liittaa I\ijn iatkumiscsta ci voida ko n k urss iiain sdadann{in osa :i'.d \'aihecssa esitt:ia aika- alueiden uudistukseen. :,ruluar-vrota. 3) 3l mennessd valmistella pe riaatem uist icr niistii konkurssilainsldd;innon osa-alueiden uudistami sen slluntaviivoista. joista ei K o n k u rssi oikeu den oteta saannctksiedelld tarkoitettulrn esitr sluonnokseen. kehittrimiskomitea T,v<iryhm?in on otettava valmistelut,"-dssa huontioon Komiteanmietintd 1978i37. pohjoismainen lakivhteist!cj Komitea selvitti n1.'kf isen sekri konkurssioikeuden kchittamis ko mitean ehdotuksct.,)n k urssijarjestelmdn tosiasi-.,ili(ra sisaltda ja toimintaa ja niistd annetut.ikd lausunnot. vertasi sita muiden Poh- Komitean puheenjohtajana.'r\n]aiden konkurssijiirjeson lainsaadantdn euvos Custaf :;lmiin. Komitea ci ichnl-t Miiller. r arsinaisia pyk:ilaehdotuksia.lan pvrki osoittamaan uu- Ulosottolain.li.lLrstarpeet konkurssioikeu-.lrn eri lohkoilla seka teki eh- koko n ai su udistu s.l,rrukset k on k u rssimenettelyn :: udistamisen yleisiksi suunta- Oikeusmirlistericin ascttama t)cirt hma iii oiksi ja periaatteiksi. Eri- :\ ista huomiota komitea kiin- Tl"orl hmiin tehta\ana on: :r irri mahdollisu u ksiin korva- l) laatia ehdotus ulosottolainsiiiidiinnrin ja ulosottohal- :.r l rityskonkurssit vahem nrdn taloudellisia menetyksia linnon k o k on ais u u dist u kscn riheuttavilla j?irj estelyillii periaatteiksi. Tavoittccna tulee olla yhteniiinen ulosotto- rakordi ja valvottu morato- :io). 1aki. johon pvriteen uudjsta Periaatcmietinncissd tarkasrcllaan m.vos velkaseh, ittelytuksenmukaisin erin. malla nykyistii lakia tarkoiier.jestelmaa. jonka mukaan 2) laatia mennessd r clallinen voi pyytea velkaselr ittelyyn ryhtymista konkurs muotoon ulosottoiain ulosot- chdotus hallituksen esityksen siin asettamisen silasta. topcrustetta ja ulosottomenet Komiteanmietinndste anneruista lausunnoista on tehty Erityistii huomiota on tiilioin telyii koskeviksi saanndksiksi. t iir istelmd (oik.min. lainseed.os. julk. 14/ 1980). keuspaikkaa koskevien sddn kiinniteftava ulosoton oi- jatkuu seur. siv. Yksiliilisen po lvelun uutto ulottuvuuttq! Hankkija on suuri autotalo, joka myy, vaihtaa ja huoltaa yksilollisesti. Eraana maamme suurimmista autotaloista Hankkija pystyy kokonaisuuden hallintaan. Saastait rahaa ja aikaa. Hankkija on Suomen suurin FiatmyyJa. Fiat on eurooppalainen laatuauto maailman huipulta. Fiatin malliston tiiydellinen. Hankkijan myynti- ja huoltoverkosto kattaa koko maan. Edullinen leasing-palvelu. Kunnossapitosopimus. Tziydellinen varaosa-, autotarvike- ja huoltopalvelu. Hyvd vaihtoautovalikoima. Kannattaa tutustua suuren autotalon etuihin! Yksi ltil I iset laatuautot Hankkijasta. Luottamuskauppaa - luottamushuoltoa koko maassa. ///HANKKIJA ll

11 t2 Vakuuskflsikirja 279 sivua. Tavsraluoaonanaajille. Pankeille. Vakuutuslaitoksille. Julkisyhteisiiille.. Miten minimoit vakuusriskeja. Miten seastet vakuuksien kus tannukslssa. Tunnetko uudet vakuusmuo dot. Miten arvioit vakuudel. Miten pienenn:it vakuustarvelta Ensimm?iinen keytenndnlaheinen vakuusalan pefusteos kaikille vakuusasioiden hoitajille. Teoksen motto: kaikkiin vakuuksiin liittyy riskeja, joiden tunnistama a jattaminen aiheultaa lurhia luottotappioi- Perintiopas ja oikeuspaikkahakemisto 150 A 4 sivua.. Tehokkaat karhukirjeet ' Trat taperinta. Toimenpiteet ennen oikeudellista perinlaa. Perintatyon rationalisointj r Maksamism ddraysmenet t ely. Lainhakumenettely. Osamaksukaupan tilitysmenettely. Kaikista paikka kunnista seuraavien viranomais ten nimi, osoile- ja puhelinnumerotiedot:. kunla ja laani. tuomiokunta/ro/ko/ho. ni mismiespiiri tai maistraatti jaltai kaupunginvouli. kihlakunla seka henkikirjoiftaja (ai osoireroi m isto. Maksamismdirdys -lomakesarjat 5-osainen tekstin osalta esitaytetty lomakesarja tekee mo nivaiheisen maksamismaar:iysmenetlelyn vaivattomaksi ja yksinkertaiseksi. Esipainetut tiedol ja itsejaljenr;iv?i pa, Deri vahent,ivdt kirioitustydta. TILAUS: (Tilaukset myds puhelimitse ) tr Vakuuskiisikirja 170 mk! Perintaopas ja oikeuspaikkahakemisto 150 mk! Paketti: Vakuuskasikirj a + Perintaopas 270 mk Ll Maksamismaerays Jomakesarjoja 25 kpl 120 mk! 50 kpl 200 mk! 100 kpl 350 mk tr Paketti: Perinteopas + 25 lomakesarjaa 220 mk Tilaajan nimi Postiosoite Tiesitkii temen... ndsten joustavuuteen, veiallisen suojaa ulosotossa koskevien saanndsten kehittamiseen, ja siihen, voitaisiinko niihin velallisiin kohdistuvaa ulosottoa tehostaa, jotka talla hetkella voivat karttaa ulosotloa. 3) 3l mennessi laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus ulosmitatun omaisuuden realisointia ja kertyneen kauppahinnan jakoa koskevien saannosten uudistamisesta. Tycir"vhm?in tulee olla yhteistydssa konkurssilainseedanndn uudistamista valmistelevan tyoryhman kanssa. Komitean puheenjohtajana on lainsaadan tdn euvos Kari Lehtola. Yrityskiinnitystoimikunta vaksi mm. siten, ette yritys, jonka omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, voitaisiin pakkotaytantddnpanossa myydii mahdollisuuksien mukaan yhtend kokonaisuutena. Toimikunnan puheenjohtajana oli lainsaiidant6neuvos Ilmari Ojanen oikeusministeridsta. Mietintodn liittyy yrityskiinnit]'ksen erityisasemaa koskeva elidvd mielipide. Asia on hallituksen kasittelyssii. ErimielisyyttA on liihinnii yrityskiinnityksen etuoi keusasemasta. Takaussddnniistii Pohjoismaisella tasolla on valmisteltu empiirista tutkimusta takauksen merkityksesta ja kaytdsta. Tutkimus ol,r vield kcsken. Asiaa ci pidet:i kiireellisend. Rahoitusyhteisiitoimikunta I rtaim isto kiin nit)'s lainsaadanndn uudistamista varten asetettiin toimikunta Asetettu l4. l puheenjohtajana mietintd hallitusneuvos Antti Toimikunnan tuli selvittaa Hartikka. Miiaraaika mahdollisuudet tehostaa irtaimen omaisur.rden kaltta Toimikunnan tehtavana on miste luoton vakuutena sekd selvittai rahoitusyh tciscjj a tehda muita tahan liittyvia koskevan lainsaadenncin tarpeellisuus selvityksili. Toimikunnan tuli Suomessa. Toimikunnan on kiinnitettave cri- myos laatia tarpeelliseksi kat somansa lakiehdotukset. tyista huomiota rahoitus,u' h- Havaitsemiensa epiikohtien teiscj.jen yhteisdmuotoon. u1- korjaamiseksi toimikunta ehdottaa irtaimistokiinnitl,slain komaalaisten oikeuteen omistaa rahoitusyhteisdje tai haf, joittaa korvaamista y rit yskiin nityslailla sekii eriiiden muiden la- ra h oir usyhteis6- toimintaa Suomcssa. rahoitusyhteisdn va kavarais u uteen kien muuttamista. Ehdotuksilla pyritaan tehostamaan ja ra hoit usl hteisrin toiminnan elinkeinotoiminnan piiriin valvontaan. Toimikunnan tuiee tehdii tarpeellisiksi katso- kuuluvan irtaimen omaisuuden kayttemiste luoton vakuutena. Yrityskiinnitl's olisi mansa lainsaddii nt ciehdot u k- set hallituksen esityksen kaikkien elinkeinonharjoittajien kaytettavissa. Yrityskiin- muodossa. Toimikunnan mictintci nitys kattaisi paasaantdisestivalmistunee keviiiin 1983 aika na. kaiken yrityksen irtaimesta omaisuudesta koostuvan kaytto-. vaihto- ja rahoitusomaisuuden riippumatta siita. Pankkilakityiiryhmd missd omaisllus kulloinkin Ti cirl,h mii asctettiin marraskuussa Puhccnjohta on. Toimikunta ehdottaa kiinnit;-sviranomaisen tehtdvien Hartikka. jana on hallitusneuvos Antti siirtemista tuomioistuinlai Pankkilakityorvhman tchtavana on sclvittdd yhtendisen tokselta patentti- ja rekisterihallitukselle, joka piteisi yrityskiinnitysrekisteria. Yritystaa koskevan lainsriaddnnon pankki- ja Iuott olaitos t oim inkiinnityksen vakuusarvon tarpeellisuus Suomcssa. Lisdksi tydryhmin on laadittava turvaamiseksi ehdotetaan, ettai yrityskiinnityksella olisi 1-leissuunnitelma m1-cihcmi n nykyista irtaimistokiinnitystii mahdollisesti komiteatasolla parempi etuoikeusasema ulosotossa ja konkurssissa. varten. tapahtuvaa i at k ova lm isrclu a Kiinnityksenhaltijan asemaa ehdotetaan parannetta- huhtikuussa T),d saatctaan paatdkseen 1983.

12 Luottotietoja ei tutkita tatvaanmerkeistfl 1 O l- uottotietotoimiston sinun yrityksesi selustan varmistaja. Toimistojen tiedostot or atkin kysyttyjii: Mikiipii yritvs sairastuisi r apaaehtoisesti luottotappiotautiin. L uottotietolausunto ei synny sattumalta. Siihen kiteytyy monien ammatti-ihmisten asiantuntemus ja analysointikyky. Luottotietotutkija Ilppo Nunmelinin l(iheisin tyaitoreri on puhelin. "Tiela.ia on netstiste tivti klone a suu nasta, epdselr(it asiot \taalirat k.\'n1mefiiii puhelinsaitt(ia", l/plo tanao_ -...,rio1iclo rv ja Suomcn tulee koko ajan" I lppo isoja asioita, mahdottomalta. : nantajavhdistys ovat Tutkimuspyynniilld Nummelin sanoo. tuntuvia tehtavie sclvitettaviksi. Siinri on ammatin jan-..:rr'raaneja. Niilla on yh- oranssi paita Suomen L u ot on a nta.jay h- --.., parituharta jasenta. dist\ksessd paakaupunkiseu-nitua varten on seitseman tutki- Lu ottotietotoimis ton tycj tiivyys. \ :,r toimeksiannotkin ovat Suoinen Lu on tonantajayhdist! ksen lu ottotict ot utkija jaa; he hoitavat itse yhtcydet on tullut.julkisemmaksi....:rktrkoisia. \ rrnralnen kirjallinen llppo tr"ummelin puhuu puhelimccn. Hinelld on edessaiin varten on alueittain l3 tutkijaa vain enemmdn. puhelimitse. Muuta Suomea Luottotietoia tarvitaan aina. :: :i!'tolausunton toimis- -::rllitiuoie, oranssi kansio asiakirjoja pullollarn. EriiA n lriti'ksen sai- omalla seudullaan ovat nakd- 1a noin 800 asiamiest:i, torka \'\r.tr) on luottotietotoi.: :r,rdin. Arkistonhoita- "Palapelin raskertomus. kokoaminen on jiinnittdviiii" alapaikalla. Heillii on tietoja..1t rr ossaan. silla tieto- Tutkimuspy-yntcijd tulce -.,...i11s Ja paikallistuntcmusta. Ia purku oval klsi- paljon ia niillii kaikilla on kiire: Liiketoiminna n olisi pvdlonmiehista kauppaneuvok- Lama-aikana iuottotieto- "Yhteyshenkil<litiini on ta- :, \ aikka ATK onkin ::-..rr nrukana. ihmistii ei rittavri tasaisesti. siin. Picnellii paikkakunnalla tutkijalla on paljon tydrii. ::i.toicn kiisittelyssi Vahtimcstari ruo posl in poliisi on oivallinen yhteistycjkuntppani: IIdn tuntee jo- tyctllistrivat: Kauppa kiiy.ja Mutta mycjs noususuhdanteet '..,., mrkiiin. mukana Aamulehcicn. Se kertoo tuorcimntat talousrrutisetkaisen ' :.:Ii\toten vliki toivoo. et- asukkaan. Henkildt. uusia...:,r'r.kuat antaisivat kaikki Tampereelta. --:..:r.dol iotka jatkuvasti ),rityksia perustetaan. ovat tekemi, Suomen Luotonantajayhdist),s toimittaa yli :., lchdcssderl. Silloin ei Pirkanmaan ja eritoten Tant ovat h)'via asiamiehii." luottotielopalvelua vuodcssa, tismaillisesti ti- "Sain aikanaan alucekseni sissa liike-elamiin kanssa, :.i,r llrrkia. nriti pir.iisi pcreen ympiristdinccn. s illli Picni annos salapoliisin niista lahes kirjallisina. rninulla - on kcszirncikki Ruovedcllli. Seutu on vuosicn ntit- mielenlaatua ei olc luottotictykset ovat helppoja tutki- slnnikast.l ja luovasti uteliasta "Suurct vakavaraiset yri-. lur)ltotictotutkija s:l:t :-::r'iannon vritt:i.iiista. taan llrllut h!vin tutuksi. totutkiialle pahittccksi. muskohteita. Hankalia ovat..., o.oitc o11 "Tlntpcre lai Tampereen kaupunki on suuri '::-.1r Ilpon mielesta tvd haastaa yrittajat, jotka harrastavat i\t(t". t\dt:i ou vaikea alue Iuottotietotutki.jallc. sielli on paljon ),rit)ksiii.ia lisii:i anrmatt'tilidostaan: harrkalia jatkuu seur. siv,..jatkur, ast i ottamaan mittaa yritysten penlstamista - joka..:.1 ir llr lle. 13

13 osatoiminnollc Pitaa olla oma Liisan tyopiiiva on kvlla kertoa mihin liiketoimet Pitkalti yhtio. Niitai on joskus hankala puhelimeen pubumista- Tasta Tietoihin ei tarvitse n!uttait'at olevan menossa"' Liisa Salonen sanoo jeljittaai", Nummelin sanoo. syntyviit ammatln Parllaar Ja ottaa kantaa "suomalaiset ovat "Sitten ovat ne taydet konnat. Keskiverto Yrittajalurjus strcssaavat puolet: YrittAjakansaa. Suurin osa PYrkii hoi- "Parasla ovat tutut, mukavat asiakkaat ja heidan myo- PuhelinPaivelun IYtdt antatamaan aslansa Ja vastaamaan on hyvin mukava ja lupsakka. Hdn puhuu mielellaan Ja Paljon. Tekee konkurssela la Pencn pdivd on nlielcnkiintor- ia luottotietotutkilat ovat ihmiset soittavat meille silloin tadn tyon vaihtelcvuus. Jokaivat tietoia. joita vtranomatset sit ou muk sistaan. YksilYiset rustaa taas uusla yrltyksla. nen. Stressiii lisiia se, etta aslakkaat loutuvat loskus lonot- "Minun tyiini vaallr no- Asunto- tal venekauppa Pa- tuottanccl tiilloin ja PYYtavAt tietoja: Hdnen kierteensd tuntuu olevan ikuinen ia velkojat kulkevat jonona Perassa." tamaiin ia kaikilla on kiire. peutra taiuta. nila asiakas haiuaa. Taiclukutaito ia oleellilisesta taustasta. Emme kulnee ottamaall sclva.i taloudel- Mutta kun ole n sel\'lltil'l-yt jonkin todclla hankalan asialr sen ntikeminen suuresta tietomliiiriistd ovat onnistumlsen ja, sill.i palvelemme varn Yntcnkaan voi antaa hcille tieto- Tutkija muotoilee ja asiakkaani on t!l-t)\'iirnen. siita tulee hlvti olo." edelltvksiai. Meidiin ei tietoja distyksemmc jasenia." loppulausuntonsa Perjantai on tlsein r iikolt antacssllnlme tarvltse otlaa Puhelin soi. I tarkasti kiircisin piil\ ii. L uottotreto niihin kantaa. nlutla los vrlty ksen mapissa on esimerkiksi r.\:s\ai puhelinpaivelu t I'ti llistali viisi virkailrlaa. pino maksuhiiiriditi. \'ormme "Arvioni yrityksen luottokelpoisuudesta on Yksi raportin ydinkohdista. Meilli on keytbssa tiukasti muotoillut lauseet. jotka asiantunteva lukija osaa heti tulkita Jokaisella sanalla on vahva merkltys". Numflelln san09... "Vain harvolsta Yrltykslsta sanon. ett.i'yhtid vastaa sitoumuksistaan'. Se on todella palion sanottu. Toisessa riaripliissii on llusunlo'kiteiskauppojr \uositellaan" L iiketoiminnan kehitystii on s)' )'- td seurata' -lausekkeen saa yleensa aina uusi tuntematon yritys." Raportin hcnkildkappaleessa cli kohdassa, lossa tutkiia arvioi yrityksen omistajii, on niin ikaan koodikielta "Mlire'kunnollinen' on A ja o. Ellei sit:i lo)'d)'. luottovdcn on syyta olla tarkkarla. Jos sanon' etta )'ritteja turlnctaan taimokkaana ja Yrirteliiana miehena, sanonkin aika pahasti. Suomen Luotonantalayhdistys idrjestij \ uo'iiiairl j:isenilleen kotlllrtustilaisuukiia,.loissa taml koodikicli tehdaan tutuksi ja asiakkaat opetetaan Iukemaan iausuntojamme oikein." "Mukavat asiakkaat tekeviit tyiini mielekkiidksi"' sanoo toimistovirkailija Liisa Salonen Luottotielo ry:std. Liisa on satojen luottoihmrsten puhelintuttu jo kahdeksan vuoden takaa. "Joku soittaa kerran vuodessa, joku monta kertaa Parvdssl Suuri osa kyselyista tulee Ruuhka-Suomesta, mutta asiakkaita on LaPin Perukoita myoten. Eikii tydmaamme lopu raja-asemille: Luottotletoja hankitaan ympari maarlmaa. Maapallo tuntuu Plenenevan koko ajan", Liisa sanoo. l4 Hntii thilllllell. $iiisriiaikaa, UAIUAAIARAHAA -ltsefsl. Kilnii OP-tietotaito- PAIVEtUA SUUR.HELSINGIN osuuspan_iriir f+tsnf<i, EsPoo,Va,rrtaa

14 A ll F Tiillii palstalla lakimiehet vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Liihetii kysymyksesi varatuomari Arto Alholle tai varatuomari Risto Suvialalle osoitteeseen: Hankkija, Mikkolantie I, Helsinki 64. Viivilstyskoron maksuvelvollisuus Kauppalaskussa on maksuehto 14 pv netto. Viivestyskorosta ei ole suullisesti eikh kirjallisesti sovittu. Kauppalaskussa on viiviistyskorosta maininta. Asiakassuhde on jatkuva. Alkaako viivastyskoron maksuvelvollisuus heti, kun maksuaika on ylitetty vai voidaanko korkoa velkoa vasta kun 30 pv laskun piiivayksestii on kulunut? Ihmettelev?i Vastaus on syyta jakaa kahteen kayt,innosta ei ole ldytyn)it osaan. Ratkaisevaa on. tukea.joskus esitetylle tulkinkayt,innosta onko maksuajasta eli eriipiiivdsta nalle, jonka mukaan myyja sovittu vai ei. menettaisi omistusoikeutensa Jos maksuehtoa ei ole sovittu, osamaksuehdoin myytyyn alkaa viivestyskoron esineeseen, mik?ili hiin on yrit- maksuvelvollisuus maksuajan tanyt oikeudellisesti peria paattyessa sillii edellytyksellii, eraantyneita osamaksueria etta maksuehtoa on sovellettu liikesuhteessaikaisemminkin ja asiakas on maksanut yllajalta viiv?istyskorkoa. Muussa tapauksess asiakkaan koronmaksuvelvollisuus alkaa vasta siita lahtien, kun kuu- ostajalta. Kyseisissa tapauksissa myyjii ei ole aluksi halunnut ottaa esinetta takaisin. Yleisesti myyjat varsin harvoin ryhtyvat esineen takaisinottotoimiin heti osamaksulain mahdollistaessa takaisin- l6 kausi on kulunut paivaste, jona oton. Eradntynyt osamaksu- myyja lahetti asiakkaalle saatava pyritaan muilla keioton. laskun sekd ilmoitti maksun noin perimddn ostajalta. Esineen laiminlyontiin liittyvaste koronmaksuvelvollisuudestaluaa takaisinottoon myyj?i ha- usein turvautua vasta Kuukauden miiiiriiaika lasketaan sitten kun hdnen osamaksu- siis laskun lahettamisestesaatavalleen hakemaa suori- eikii paivaiyksesta. tustuomiota ei ole voitu panna taytantddn ostajan varat- Keskusosuusliike Jos asiakkaan kanssa on sovittu maksuehdoksi 14 pv tomuuden vuoksi. Osamaksulain l7 $ 1 momentin mukaan netto laskun paivayksesta. osamaksukauppaan perustuvasta saatavasta ei saa ulosmi- noudatetaan sopimusta eli asiakkaan k oron ma ksu velvollisuus alkaa l4 pv:n kuluttua laskun paivayksesta. Myyjiin omistusoikeus RS Menettiiiikai osamaksumyyj?i omistusoikeutensa osamaksuehdoin myytyyn esineeseen, jos hen ryhtyy esim. maksamismeiiriiyksin perimeen eraentyneita osamaksuerit ostajalta? Vantaalainen Osamaksulaista tai oikeus- tata kaupan kohteena olevaa esinetta. Saannoksen tarkoituksena on turvata ostajalle vain tilitysta koskevissa s?iiinndksissa maaritellyt oikeudet estamalla myyjaa esineen pakkohuutokaupassa huutamasta esineen itselleen alhaisemmasta hinnasta kuin ostajan hyviiksi osamaksukauppalain tilityssaianndksen mukaan kuuluisi. Lain l7 $:ss6 ei ole seadetty poikkeusta sen tapauks,:n varalle, etta myyja olisi ryhtynyt perimaan osamaksusaatavaansa oikeudellisin toimenpitein tai muulla tavoin. Vaikka myyjii olisi luovuttanut nimenomaisesti esineen omistusoikeuden ostajalle, hiinen kyseiseen esineeseen kohdistuvasta osamaksusaatavasta ei tessdkdan tapauksessa voida osamaksulla myytya ostajan omistukseen siirtynytta esinetta ulosmitata. Osamaksuostaja, jolla ei ole s en tapaukseen. Konkurssi muuta ulosmittauskelpoista on erityistapaus. Toisaalta omaisuutta kuin osamaksuesine ja hdnen muut velkojansa muun kuin osamaksukauppalakiin perustuvan omistuk- saisivat osamaksumyyjaan senpidiitysehdon ei voida kat- nahden kohtuuttoman edun, soa estavan saman esineen jollei taman sallittaisi viimeisend kauppahinnan perimistii perimiskeinona ottaa ulosottotoimin kaupan koh- esinette omistusoikeutensa teena olleesta esineesta. nojalla takaisin muutoin varattomalta ostajalta. Tuskin kukaan katsoo myyjiin hiljaisesti luopuvan omistusoikeudestaan silloin kun hdn maksukehotuksin karhuaa ostajalta eraentyneita osamaksusaatavia. Naiden oikeudelliset perimisyritykset eivat muuta tilannetta toiseksi. Onhan osamaksukaupan eraana perustu nnus merk kina se, etta myyja pidattea itselleen myydyn esineen o mistusoikeuden, kunnes ostaja on maksanut kauppahinnan. Vasta osamaksusopimuksen mukainen kauppahinnan todellinen suoritus siirtda esineen omistusoikeuden ostajalle. Muuhun kuin osamaksukauppaan perustuvan omistuksen pidatysehdon osalta tilanne on ainakin ostajan konkurssissa toisenlainen. Korkeimman oikeuden ratkaisu vuonna 1979 ll l2l: "Kun myyja oli ostajan konkurssissa varauksetta valvonut laskusaatavansa ja saatava oli konkurssituomiossa vahvistettu maksettavaksi, myyja oli menettanyt oik utensa konkurssisa:inndn 54 S nojalla vedoten saatavan perusteena olleen oikeustoimen sis:iltamaan omistuksenpiddtysehtoon." Korkeimman oikeuden ratkaisun periaatetta ei voitane kuitenkaan soveltaa puheena olevaan osamaksulain mukai

15 2$ Yhdistyksen tarkoituksena on edistee luotto- ja perintiialan tuntemusta ja kehitystii jiirjestiimellii jesenilleen alustus-, esitelme-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia yh' distyksen toimialaan kuuluvista kysymyksiste, harjoittaa kustannus-, julkaisu-, kurssi- ja koulutustoimintaa seke antaa maksuttomia lausuntoja. Vastaanottaja LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y. JASENHAKEMUS HAKIJAN YKSILOINTI. JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN) Sukunimi Etunimet (kutsumanimen eteen *) Jakelrosoite Postinumero Osoitetoimipaikka J:isennumero Toimi Yritys J:n:o t t t l l Arvo tai ammatti HAKIJAN TY Tyiinantajan nimi Toimiala Jakeluosoite Postinumero Osoitetoimipaikka Tehtiiven kuvaus (lyhyesti) HAEN LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y:N JiSENEKSI YLLi OLEVIN PERUSTEIN SEKA SITOLDUN \OUDATTAMAAN YHDIST\ KSE\ SIiANTOJi Paikka ja peiveys Hakijan allekirjoitus PUOLLAMME JASENHAKEMUSTA (VAIN JiSENET) Nimi Nimi Nimen selvennys Toimipaikka (selviisf i) Nimen selvennys Toimipaikka (selvesti) HALLITUKSEN PAiTOS hyviiksytty hyrarry _/_19 Puheenjohtajan,/sihteerin allekirjoitus Jos jisenrekisterissii olevat tietosi ovat muuttuneet, voit ilmoittaa uudet tietosi tdlll jisenhakemuslomakkeella. Merkitse tiilliiin selviisti teksti MUUTOS lomakkeen oikeaan yliireunaan, Jiisenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille, Pirjo Hiikkiselle osoitteella: Eurocard Oy PL Helsinki 2l (puh )

16 Ruotsalaiset luottomiehet vierailulle esdkuussa Sisaryhdistyksemme Ruot- Svenska Kreditmannai Stockholm, saavieraaksemme kesakuus- Matkalle osallistuu noin henkilciii. Osanorrajat lahtevat 'alla Tukholmasta Tur- - Laivamatkalla jerjestekurssi "Luottopaallik6n i r ritvksessd". Seuraava- pai\ana vieraat saapuvat iviin aikaan junalla nkiin. T?imii piivii on yritysvierailuille: Vietutustuvat pienryhmiss?i vritvsten luottotoimin- Paluumatka alkaa lauantai uottomiehet intomatkalle anskaan Luottomiesten perinteinen matka jarj stetaan vuonna K<icipenhami Matkan taron tutustua Tansluottoalaan. alalla toimi- )'rit)'ksiin ja sikalaisen Ensimmdinen peive on se- Kuulemme en asiantuntijoiden mia luottoalalta. Seminaarin avaa kaupallineuvos Paul Vogt kertokaupan maksuehdoista kaupallisen edustuston liisuuksista auttaa vrejaa. Johtaja Ove Engelbrecht, oplysningsu A,/S, esitelmdi luottootolmlston tolmlnnasta. Johtaja Jiirgen Nielsen. redit Factoring International. kertoo yrityksensa ultoiminnasta. Saamme myds edustajat anskalaisesta pankista ja pedntatoimistosta. lllalla osallistumme Danska Kreditmannaforeningenin lokoukseen. Toisena vierailupdiviind tulustumme pienemmissa ryhmissii luottoalalla toimiviin yrityksiin. He lsinkiin palaamme illalla. Ulkomaantoimikunta Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan 7.2. ja 9.3. l98j hyvciksynyt seuraayat uudet jdsenet: Kassanhoitaja Sirkka-Liisa Ala-Lahti Industrial Consulting Agency Lehmann & Lydman Ky Mannerheimintie 134 A Helsinki 27 puh Luottopaallikko Christian Hild6n Vakuutusosakeyhtici Fennia Hopeatie Helsinki 40 puh Kassanhoitaja Laila Juselius Salok Ostokunta Viiiniimriisenkatu 19 A Helsinki 10 puh JaostopaAllikko Juhani Karjalainen oy Shell ab Ulappasaarentie Helsinki 98 puh.3l904l7 Osastopa:illikkct Aarno Koho KOP,/Luottotieto-osasto Aleksanterinkatu Helsinki l0 puh. 1631, 7511 Apulaisluottopaallikko Veijo Laakso Luottokunta Heikkilantie l0 B Helsinki 2l puh Perinndnvalvoja Sirkka Laitinen Rautaruukki Oy Kiilakiventie I Oulu 25 puh K onttoripaallikkd Carola Lindstriim Oy Nilfisk Ab PL '1,02201 Espoo 20 puh Laskentapiiiillikko Tuula Nordlund Siemens Oy Mikonkatu Helsinki l0 puh. l6 261 KirjanpitAja Marja-Riitta Pohjolainen Oy Karl Fazer Ab Suklaa- ja Keksiryhmii PL 4, Helsinki 94 puh Myyntikonsultti Margaretha Rajakangas Oy Credit Ab Ruoholahdenkatu 23 B Helsinki l8 puh I Luottotietotutkija Teppo Saurila, luottotietotutkija Heikki Toppari ja luottotietotutkija Jukka Wessman Suomen Luotonantajayhdistys Mannerheimintie 15 A Helsinki 26 puh l I Vs. osastopaallikkd Jyri Teriimaa Suomen Yritysrahoitus Oy Siltasaarenkatu l4 A Helsinki 53 puh Kenttapaallikkd Antero Valtonen Amer-Yhtyma Oy Weilin * Gocis Ahertajantie Espoo l0 puh Luotonvalvoja Anja Volmonen Oy Enroth Ab Pasilankatu Helsinki 24 puh. 1443l I Hallinlopeallikkd Arja Ohman Kohdematkat Oy Tddldnkatu 4 B Helsinki 10 puh Kannaffajajiisenet Yhdistykseemme ovat tahan mennessa liittyneet seuraavat kannattajajasenet: Aspo Oy Oy Credit Ab Oy Electrolux Ab Hankintalinja Oy Oy Hoechst Fennica Ab Oy Huber Ab Independent Leasing Oy Idman Oy Henkivakuutus Oy Kansa Kansa-yhtyma Oy Luottokunta MK Perinta Oy Osuuspankkien Keskusliitto ry. Tmi Suomen Ideamarkkinointi Suomen Luotonantajayhdistys Suomen Yritysrahoitus Oy Suur-Helsingin Osuuspankki Oy Julius Tallberg Ab Terestarvike Oy Turun Seudun Osuuspankki r*pfitilinhhi Piiiitoimittaja Risto Suviala Toimitusneuvosto Risto Suviala (puheenjohtaja) Marjatta Huikarinen Heikki Jartela Lassi Kantola Toimitussihteeri Mariitta Hamalainen Tyyneliinkuja 6 C Helsinki 78 puh Valokuvaaja Erkki Markko Pankkiyhteydet: SYP-Senaatintori SHOP-Mikonkatu HOP-Keskusta llmoitushinnat: 2/l s mk l./l s. I100 mk 1/2 s. 600 mk l/4 s. 400 mk l/8 s. 250 mk Helsingin Liikekirjapaino Oy Helsinki 1983

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija O 1 67 45 41 Yrityskiinnitysmerkinnat.txt https ://tietopalvel ut. kauppalehti.f i/ 1 /yritykset/yrityshaku/'.. YRITYSKI I N N ITYSM ERKI N NAT Yritys- ja yhteisötunnus: 0167454-1 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2010:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot