LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)"

Transkriptio

1 LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää rauhaa ja turvallisuutta Euroopassa ja muualla maailmassa unionin yhtenäisellä, voimakkaalla kansainvälisellä toiminnalla. Irakin konfliktissa jäsenvaltiot ovat toimineet aivan päinvastaisesti. Ajamalla kansallisia etujaan ne ovat vahingoittaneet EU:n ulkopoliittista uskottavuutta ja YUTP:aa. Valitettavasti puheenjohtajavaltio on vain lisännyt hajaannusta asettumalla yksipuolisesti Ranskan ja Saksan kannalle. Puheenjohtajavaltion tehtävänä on etsiä kompromisseja ja yhteisiä ratkaisuja, joiden ansiosta unioni voi esiintyä yhtenäisenä eri kysymyksissä. Puheenjohtajavaltio Tanska osoitti suurta taitoa tässä suhteessa. Epäsopu Irakin kysymyksessä on vähentänyt erityisesti hakijamaiden luottamusta unioniin. Mitä puheenjohtajavaltio Kreikka aikoo tehdä, jotta ulkopolitiikassa vältyttäisiin vastedes vastaavalta tilanteelta? (FR) Puheenjohtajavaltio on tehnyt kaikkensa, jotta EU esiintyisi yksimielisenä Irakin kriisissä. Kysyjän tavoin se katsoo, että mitä yhtenäisempi unioni on, sitä vahvempi se on ja sitä paremmin sitä kuunnellaan kansainvälisessä yhteisössä. Tästä syystä neuvosto hyväksyi ensimmäisessä istunnossaan 27. tammikuuta merkittävät Irakia koskevat päätelmät. Selkeän viestin lähettämiseksi Irakin viranomaisille EU:n puheenjohtajavaltio teki näiden päätelmien perusteella 4. helmikuuta Irakiin virallisen yhteydenoton, johon 13 hakijamaata yhtyivät. Sen jälkeen puheenjohtajavaltio kutsui koolle 17. helmikuuta ylimääräisen Eurooppa-neuvoston, jossa annettiin yhteinen julkilausuma. Hakijamaat yhtyivät siihen seuraavana päivänä. Tässä julkilausumassa Euroopan unioni esitti yksimielisen näkemyksensä kriisin keskeisistä seikoista, jotka ovat seuraavat: Saddam Hussein olisi riisuttava joukkotuhoaseista. Yhdistyneiden Kansakuntien olisi oltava näiden toimien keskeinen tekijä. Tarkastuksille olisi annettava riittävästi aikaa toimia, mutta ne eivät voi jatkua loputtomiin siten, että Irak ei toimi yhteistyössä. Sota ei ole väistämätön. Voimakeinoja olisi käytettävä ainoastaan viimeisenä keinona. Asia on nyt turvallisuusneuvoston päätettävänä. Puheenjohtajavaltio pyrkii edelleen siihen, että tässä ja muissa asioissa löydettäisiin yhteinen linja. Aihe: Jäsenvaltioiden asukasmäärä Kysymyksen nro 12 esittäjä Francesco Enrico Speroni (H-0096/03) Nizzan sopimuksen liitteenä olevissa pöytäkirjoissa käytetään ilmaisua "unionin koko väestö" ilman että sitä täsmennettäisiin. Viittaako käsite kaikkiin asukkaisiin, jotka ovat unionin kansalaisia, vai kaikkiin asukkaisiin, siis myös niihin, joilla ei ole unionin kansalaisuutta? Miten unionin kokonaisväestömäärää laskettaessa otetaan huomioon muualla asuvat unionin kansalaiset? Kun määritellään 62 prosentin enemmistö unionin koko väestöstä, mitä seuraavista vaihtoehdoista käytetään jäsenvaltioiden asukasmäärän laskemiseksi:

2 6 13/03/2003 a) kansalaisuudesta riippumatta kaikki valtion asukkaat; b) kaikki asukkaat, joilla on kyseisen valtion tai toisen jäsenvaltion kansalaisuus; c) vain valtion omat siellä asuvat kansalaiset; d) vain valtiossa itsessään tai muissa jäsenvaltioissa asuvat omat kansalaiset; e) kaikki valtion kansalaiset asuinpaikasta riippumatta; f) muu? (FR) Neuvosto ilmoittaa kysyjälle, että se ei ole vielä käsitellyt näitä yksityiskohtia, mutta niitä ja niiden vaikutuksia tarkastellaan hyvissä ajoin ennen 1. marraskuuta Kysymyksen nro 12 esittäjä Anna Karamanou (H-0100/03) Aihe: Europolia koskevat syytökset taloudellisista säännönvastaisuuksista Vastikään laatimassaan, toistaiseksi julkaisemattomassa kertomuksessaan Euroopan tilintarkastustuomioistuin syyttää järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaavaa Euroopan poliisivirastoa Europolia taloudellisista säännönvastaisuuksista ja riittämättömästä avoimuudesta varainhoidossaan. Kertomuksessa kritisoidaan euron summaa, joka maksettiin palkkioina 18 kuukauden ajalta Europolin entiselle apulaisjohtajalle David Valls-Russellille. Palkkiot maksettiin oikeusperustan puuttumisesta huolimatta, koska Valls-Russell päätyi eroamaan toimestaan hänen osastossaan ilmenneen talousskandaalin vuoksi. Lisäksi kertomuksessa viitataan virkamiesten yksityisasuntoihin asennettujen puhelinlaitteiden ja faksien ja niiden käytön laittomaan rahoittamiseen. Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä, jotta tämä vakava asia selvitetään perinpohjin ja jotta luodaan edellytykset, joiden avulla Europol palvelee tarkoitusta, jota varten se on perustettu, ja toimii avoimuuden, vastuullisuuden ja tilintekovelvollisuuden periaatteiden pohjalta, jotka koskevat kaikkia EU:n elimiä ja yksiköitä? (EN) Europolin yhteisen tilintarkastuskomitean kertomus, johon arvoisa parlamentin jäsen viittaa, on osa Europolia koskevan yleissopimuksen 36 artiklan mukaista tili- ja vastuuvapausmenettelyä. Neuvosto ei ole ottanut kantaa mahdolliseen vastuuvapauden myöntämiseen Europolin johtajalle vuoden 2001 osalta. Heti kun neuvosto on päättänyt asiasta, Euroopan parlamentille toimitetaan lisätietoa. Aihe: Ihmisoikeudet Iranissa Kysymyksen nro 14 esittäjä Ulla Margrethe Sandbæk (H-0101/03) Iranin ulkoministerin Kamal Kharaszisin ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnalle pitämästä puheesta kävi ilmi, että ihmisoikeuksien parantaminen Iranissa ei lainkaan kuulu Iranin hallituksen toimivaltuuksiin. Mikä on tällöin EU:n ja Iranin hallituksen välisen niin kutsutun rakentavan vuoropuhelun sisältö? Voiko neuvosto ilmoittaa, miten kauan se aikoo hyväksyä naisten kivitykset ja kansalaisten teloitukset lopettamatta yhteistyötä Iranin hallituksen kanssa? (EN) Neuvostolla on sääntö, jonka mukaan se ei voi kommentoida poliitikkojen puheita. Neuvostolla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Iranin hallitus ymmärtäisi ihmisoikeuksia koskevan toimivaltansa ja vastuunsa. Juuri tästä syystä Iranin hallitus on aloittanut ihmisoikeusvuoropuhelun EU:n ja monien muiden maiden, esimerkiksi Australian kanssa ja ryhtynyt lisäksi yhteistyöhön YK:n ja sen monien sellaisten järjestelmien kanssa, joilla seurataan, miten valtiot noudattavat

3 13/03/ ihmisoikeuslainsäädäntöä. Neuvosto ei kuitenkaan tiedä ulkoministeri Kharaszisin sanoneen Euroopan parlamentille pitämässään puheessa mitään, mikä olisi voinut johtaa tähän väärinkäsitykseen. EU:n vuoropuhelu Iranin kanssa ihmisoikeuksista ei ole vain "niin kutsutusti" rakentavaa. Vuoropuhelussa käsitellään nimenomaan kaikkia seikkoja, jotka huolestuttavat EU:ta Iranin ihmisoikeustilanteessa, ja pohditaan, miten EU voisi avustaa tai tukea niiden kaikkien edistämistä. EU on alusta asti tunnustanut, että jotta vuoropuhelu olisi mahdollisimman rakentavaa, siihen on osallistuttava sekä kaikkien asiaankuuluvien Iranin kansallisten toimielinten oikeuslaitoksen, parlamentin ja ulkoasiainministeriön että Iranin kansalaisyhteiskunnan: yliopistopiirien, kansalaisjärjestöjen ja islamilaisen ihmisoikeustoimikunnan. Tämä on välttämätöntä, jotta muutosta koskevaa sisäistä vuoropuhelua voitaisiin käydä Iranissa kaikilla tasoilla. Siksi EU päätti järjestää EU:n ja Iranin välisen ihmisoikeusvuoropuhelun 16. ja 17. joulukuuta 2002 pidetyn ensimmäisen istunnon pyöreän pöydän tapaamisena, johon osallistuivat kaikkien edellä mainittujen Iranin kansallisten toimielinten ja yhteiskunnan eri alojen edustajat. Kokousta seurasivat erilliset hallituskeskustelut, joihin osallistuivat Iranin oikeuslaitos, parlamentti ja ulkoasiainministeriö. Keskustelun vilkkaus ja avoimuus jopa Iranin valtuuskunnan sisällä osoittivat EU:lle, että sen laajan osallistumisen lähestymistapa on oikea, ja se aikoo lähitulevaisuudessakin jatkaa keskusteluja tässä muodossa. EU käsitteli Iranin hallituksen kanssa kuolemanrangaistuskysymystä Teheraniin syys lokakuussa 2002 tehdyn tunnustelevan vierailun aikana sekä joulukuussa pidetyssä ihmisoikeusvuoropuhelun ensimmäisessä istunnossa. Neuvosto toteaa, ettei se ole saanut vahvistettua näyttöä siitä, että ihmisiä olisi kivitetty hengiltä Iranissa sen jälkeen, kun EU:n ja Iranin välinen ihmisoikeusvuoropuhelu alkoi viime vuoden lokakuussa. EU aikoo painostaa Iranin hallitusta tässä asiassa kunnes tilanne paranee, kuten se tekee kaikkien muidenkin sellaisten maiden kanssa, jotka yhä käyttävät kuolemanrangaistusta ja joiden kanssa se käy poliittista vuoropuhelua. Kysymyksen nro 15 esittäjä Maurizio Turco (H-0102/03) Aihe: Kreikan puheenjohtajakauden painopisteet ja kansainvälisten huumausaineiden vastaisten yleissopimusten tehokkuus Asiakirjassa Kreikan puheenjohtajakauden 2003 painopisteet ilmoitetaan, että "huumausaineiden tuotannon ja laittoman kaupan valvontaa koskevien voimassa olevien kansainvälisten sopimusten tehokkuus olisi tarkistettava". Koska ensimmäinen tilaisuus niiden tehokkuuden tarkistamiseen on Wienissä huhtikuuta järjestettävä YK:n huumausainetoimikunnan kokous, millä tavoin neuvosto aikoo ehdottaa sopimusten tehokkuuden tarkistamista? Aikooko neuvosto ehdottaa kokousta kansainvälisten yleissopimusten muuttamiseksi tai aikooko se esittää muutosehdotuksia jo huhtikuun kokouksessa? Missä vaiheessa neuvoston työryhmät ovat tässä kysymyksessä? Kysymyksen nro 16 esittäjä Benedetto Della Vedova (H-0104/03) Aihe: Kannabiksen luokittelu kansainvälisessä oikeudessa YK:n vuoden 1961 narkoottisia aineita koskevassa yleissopimuksessa kannabis on luokiteltu samaan luokkaan I yhdessä kaikkein vaarallisimpien huumausaineiden kuten heroiinin kanssa, ja luokkaan IV, johon kuuluvat ne luokan I huumausaineet, joilla arvioidaan olevan sekä rajallinen terapeuttinen arvo että erittäin vaarallisia ominaisuuksia. YK:n vuoden 1988 yleissopimuksessa on kannabiksen vaikuttava ainesosa THC luokiteltu vain psykotrooppiseksi aineeksi. Kyseisten luokitusten logiikka on erittäin kyseenalainen: kasvia, joka sisältää 3 prosenttia vaikuttavaa ainesosaa pidetään vaarallisempana kuin 100-prosenttista ainetta. Pitääkö neuvosto kannabiksen luokitusta samaan luokkaan I heroiinin kanssa tarkoituksenmukaisena? Onko kannabis yhtä vaarallista kuin heroiini? Onko kannabiksen luokitus luokkaan IV tarkoituksenmukaista? Eikö kannabiksella ole lainkaan lääketieteellistä arvoa? Onko kannabis luokiteltava vaarallisemmaksi kuin sen vaikuttava ainesosa? Keskusteleeko neuvosto aiheesta ja ehdottaako se jäsenvaltioille, että kannabiksen luokitusta muutetaan YK:n yleissopimuksissa?

4 8 13/03/2003 Kysymyksen nro 17 esittäjä Gianfranco Dell'Alba (H-0106/03) Aihe: Huumausaineiden torjunta, kansainväliset sopimukset ja kuolemanrangaistus YK:n huumausaineita koskevat yleissopimukset vuosilta 1961, 1971 ja 1988 velvoittavat kieltämään ja kriminalisoimaan koko joukon huumausaineisiin liittyviä toimintoja (viljely, tuotanto, vienti ja tuonti, käyttö, myynti jne.). Useat valtiot ovat säätäneet kuolemanrangaistuksen kyseisistä rikoksista saattaessaan yleissopimukset kansalliseen lainsäädäntöönsä. Tällaisia valtioita ovat mm. Kiina, Malesia, Vietnam, Singapore, Kuwait, Iran, Thaimaa, Filippiinit ja Indonesia. Katsooko neuvosto, että olisi tarpeellista ja Euroopan unionin kansainvälisesti ajaman kuolemanrangaistuksen vastaisen kannan mukaista tarkistaa kiireellisesti kyseisiä kansainvälisiä yleissopimuksia siten, että kiellettäisiin kuolemanrangaistuksen antaminen huumausainerikoksista? Jos näin on, aikooko neuvosto käsitellä asiaa ja esittää EU:n jäsenvaltioiden välityksellä jotka kaikki ovat allekirjoittaneet yleissopimukset muutosehdotuksen seuraavassa YK:n huumausainekokouksessa, joka pidetään Wienissä huhtikuussa 2003? Yhteinen vastaus (EN) YK:n huumausainetoimikunnan 46:nnen kokouksen valmistelut on aloitettu toimivaltaisissa neuvoston elimissä Brysselissä sekä Wienissä. Kokoukseen, joka pidetään huhtikuuta 2003, sisältyy huhtikuuta 2003 ministeritasoinen osuus, jossa keskustellaan yleiskokouksen 20:nnessä erityisistunnossa kesäkuussa 1998 hyväksytyn poliittisen julkilausuman tavoitteiden saavuttamisessa esiintyneistä vaikeuksista. Sekä varsinaisessa kokouksessa että ministeritasoisessa osuudessa esitettävien puheenjohtajavaltion lausuntojen valmistelussa otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin huumausaineita koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnissa esitetyt suuntaviivat. Arvioinnissa todetaan, että synteettisten huumausaineiden tuotannon ja kulutuksen aiheuttamaan uhkaan tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Toistaiseksi EU:n valmistelutyön yhteydessä ei ole keskusteltu kysyjien mainitsemista aiheista eli yleissopimuksen muuttamisesta, kannabiksen luokittelusta kansainvälisessä lainsäädännössä tai kuolemanrangaistuksesta. Kysymyksen nro 18 esittäjä José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-0112/03): Aihe: Yleisen tullietuusjärjestelmän asteittainen poistaminen joiltakin Keski-Amerikan ja Andien maiden yhteisön aloilta Katsooko neuvosto, että tullietuusjärjestelmän poistaminen (hyväksymällä ehdotus KOM(2003) 45/lopullinen neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2501/2001(1) 12 artiklan soveltamisesta 1 )) Kolumbiasta tulevilta monivuotisilta kasveilta, kukilta, vihanneksilta ja hedelmiltä soveltamalla asteittaista vähentämismenetelmää auttaa Kolumbiaa torjumaan huumeiden tuotantoa ja kauppaa? Maassa on noin 26 miljoonaa köyhää, lähes ihmistä kuolee väkivaltaisesti joka vuosi ja 10 ihmistä kidnapataan joka päivä. Onko neuvosto sitä mieltä, että kyseinen toimenpide voi vaarantaa Costa Rican talouden, yhteiskunnan ja ympäristönsuojelun varovaisen etenemisen maan köyhimmillä alueilla, joita koskettavat luonnonmullistukset ja joissa työtä tarvitsevat ennen muuta perheistään vastuussa olevat äidit ja Nicaraguasta tulevat maahanmuuttajat? Katsooko neuvosto, että jos tullietuuksia asteittain vähennetään mailta, jotka saavat etuuksia huumausaineiden vastaisen toiminnan periaatteiden mukaisesti, tehdään tyhjiksi tavoitteet, joiden perusteella Euroopan unioni loi menestyksekkään kauppajärjestelmän kehitysmaiden kanssa? Järjestelmä on elintärkeä suurissa vaikeuksissa oleville Andien yhteisön ja Keski-Amerikan maille. Onko neuvosto sitä mieltä, että kyseisten maiden tilannetta parantaa se, että asetuksen voimaan astuminen on jo kuukausia myöhässä? Katsooko neuvosto, että asia voi vaikuttaa lannistavasti kyseisiin maihin, sen jälkeen kun Madridin huippukokouksessa esitettiin visioita vapaasta kaupankäynnistä Keski-Amerikan ja Andien yhteisön maiden kanssa? Kuinka edunsaajamaat ovat reagoineet asiaan? 1 EYVL L 346, , s. 1.

5 13/03/ (EN) Neuvosto vastaanotti kysyjän mainitseman komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi 13. helmikuuta 2003 ja tarkastelee sitä parhaillaan. Tarkoituksena on tehdä asiasta päätös 14. toukokuuta mennessä sääntelymenettelyssä asetetun aikataulun mukaisesti. Etuuksien asteittainen vähentäminen aloittain on osa Euroopan unionin yleistä tullietuusjärjestelmää. Asteittaisen vähentämisen tarkoituksena on suunnata etuuksia muihin kuin niihin maihin, jotka pystyvät selviytymään kansainvälisessä kilpailussa ilman etuuskohteluun perustuvaa markkinoillepääsyä. Neuvosto päätti vuonna 2001, että asteittaista vähentämistä sovelletaan periaatteessa myös huumausaineiden tuotannon ja salakaupan vastaisiin erityisjärjestelyihin, kuten sitä jo sovellettiin tullietuusjärjestelmään yleensä. EU:n sitoumukset mahdollisista tulevista sopimuksista, EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden välisessä huippukokouksessa sovittu vapaakauppasopimus mukaan lukien, ovat edelleen voimassa. EU:lle on ilmoitettu eräiden Latinalaisen Amerikan maiden kannasta ehdotuksesta, joka koskee tullietuusjärjestelmään sisältyvän asteittaisen vähentämisen järjestelmän soveltamista. Kysymyksen nro 19 esittäjä Antonios Trakatellis (H-0117/03) Aihe: Neuvoston viivästely kasvihuonekaasujen päästöjen päästöoikeuksien kaupasta annettua direktiiviä koskevan yhteisen kannan julkistamisessa Voiko neuvosto ilmoittaa 11. joulukuuta 2002 tehdyn onnistuneen poliittisen sopimuksen jälkeen, miksi kasvihuonekaasujen päästöjen päästöoikeuksien kauppaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksen ja direktiivin 96/61/ETY 2 tarkistamista koskevan yhteisen kannan julkistaminen on viivästynyt? Milloin yhteisestä kannasta ilmoitetaan parlamentille ja miksi se ei kuulu Kreikan puheenjohtajakauden painopistealueisiin? (EN) Haluan vakuuttaa arvoisalle jäsenelle, että neuvosto on vahvasti sitoutunut edistämään Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoa, johon kuuluu tietenkin myös sellaisten toimien käynnistäminen, joiden avulla EU kykenee saavuttamaan tavoitteensa. Yksi näitä toimista on ehdotettu kasvihuonekaasujen päästökauppa. Yhteisen kannan tekstiä tarkistetaan parhaillaan tarkoituksena saada se sekä teknisesti että kielellisesti viimeisteltyä siten, että se voidaan toimittaa Euroopan parlamentille virallisesti mahdollisimman pian. Yhteisen kannan uskotaan olevan valmis toimitettavaksi parlamentille maaliskuun loppuun mennessä. Aihe: Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kysymyksen nro 20 esittäjä Bill Newton Dunn (H-0895/02) Miten neuvosto on edistynyt omien rakennustensa energiankulutuksen vähentämisessä näyttääkseen hyvää esimerkkiä muille tahoille unionissa? 2 EYVL L 257, , s. 26.

6 10 13/03/2003 (EN) Haluan vakuuttaa arvoisalle jäsenelle, että neuvosto on vahvasti sitoutunut edistämään Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoa ja on erittäin huolestunut energiankulutuksesta. Haluaisin tässä yhteydessä viitata tuoreimpaan rakennusten energiatehokkuutta koskevaan direktiiviin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY, annettu 16. joulukuuta 2002). Direktiivin perimmäisenä tavoitteena on edistää EU:ssa sijaitsevien rakennusten energiatehokkuuden parantamista. Rakennusten energiatehokkuutta edistetään myös niin kutsutulla SAVE-direktiivillä (93/76/ETY). Lisäksi neuvosto vahvisti 30. toukokuuta 2000 ja 5. joulukuuta 2000 antamissaan päätelmissä energiatehokkuutta koskevan komission toimintasuunnitelman ja esitti erityisiä rakennusalan toimia koskevan pyynnön. Neuvosto on myös tunnustanut energiatehokkuuden merkityksen 10. lokakuuta 2000 antamissaan päätelmissä sellaisista yhteisistä ja yhteensovitetuista politiikoista ja toimista Euroopan unionissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, joilla pyritään saavuttamaan eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman (ECCP) tavoitteet. Neuvoston omia rakennuksia koskevan periaatteen mukaisesti neuvoston yksiköt ovat jo vuosia toteuttaneet hankkeita rakennusten energiankulutuksen vähentämiseksi. Neuvoston rakennuksissa tämä merkitsee energian säästämistä ennen kaikkia seuraavin tavoin: - rakennusten valaistuksen sammuttaminen automaattisesti tai kauko-ohjatusti - vanhentuneiden valaistuslaitteiden vaihtaminen uusiin ja tehokkaampiin - lämmitys- ja ilmastointilaitteiden sekä niiden säätöjärjestelmien parantaminen. Uudessa, suunnitteluvaiheessa olevassa rakennuksessa on tarkoitus käyttää mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia tekniikoita ja siihen on tarkoitus asentaa lämmitysvoimalaitos (sähkön ja lämmön yhteistuotanto). Kuljetuksen alalla neuvosto on ryhtynyt seuraaviin toimiin: - Neuvosto on vastikään julkaissut tarjouspyynnön nimetäkseen konsultin, joka avustaisi sitä talon sisäisiä kuljetuksia koskevan suunnitelman laatimisessa ja täytäntöönpanossa. - Tähän liittyy myös se, että neuvoston rakennusten pysäköintipaikkojen määrää on vähennetty 10 prosentilla ja samalla on lisätty polkupyöräilijöille varattuja paikkoja. Aihe: Länsi-Saharan tilanne Kysymyksen nro 21 esittäjä Yasmine Boudjenah (H-0894/02) Neuvoston puheenjohtaja antoi 29. joulukuuta 1998 julkilausuman Länsi-Saharan tilanteesta. Sen jälkeen tilanne on ajautunut umpikujaan, mikä johtuu etenkin Marokon hallituksen jarrutustoimista, joiden tarkoituksena on estää kansanäänestys. Koska oikeudenmukaista ratkaisua ei ole löydetty, on koko Maghreb-alueen tasapaino järkkymässä. Onko neuvosto päättänyt ryhtyä tehokkaisiin toimiin ja antaa esimerkiksi uuden julkilausuman käynnistääkseen uudelleen rauhanprosessin ja toteuttaakseen vapaan, laillisen ja puolueettoman kansanäänestyksen Länsi-Saharan kansan itsemääräämisoikeudesta (neuvoston puheenjohtajavaltion vuonna 1998 antaman sitoumuksen mukaisesti)? (FR) Neuvosto seuraa tarkasti YK:n turvallisuusneuvostossa käytäviä keskusteluja ja kannattaa varauksetta YK:n pääsihteerin henkilökohtaisen lähettilään James Bakerin toimia ihmisoikeuksien ja demokratian täyteen kunnioittamiseen perustuvan kestävän ratkaisun löytämiseksi. YK on ilmaissut olevansa halukas jälleen kerran ryhtymään ongelman ratkaisemiseksi tarvittaviin toimiin, ja James Baker kävi uudelleen alueella viime tammikuussa. EU katsoo, että humanitaarisiin toimiin on ryhdyttävä viipymättä ilman, että odotetaan osapuolten välisen luottamuksen palaamista. EU totesikin jälleen kerran viime joulukuussa osapuolille, että kaikki Tindoufin leirillä erittäin vaikeissa fyysisissä ja psykologisissa oloissa pidettävät marokkolaiset sotavangit on vapautettava viipymättä.

7 13/03/ Tässä vaiheessa neuvosto ei aio ryhtyä sen kaltaisiin toimiin, joita kysyjä ehdottaa. Kysymyksen nro 22 esittäjä Josu Ortuondo Larrea (H-0897/02): Aihe: Maatalous- ja kalastusministerineuvosto Brysselissä Euroopan unionin maatalous- ja kalastusministerineuvosto kokoontuu Brysselissä joulukuuta Espanjan kolme itsehallintoaluetta Andalusia, Galicia ja Baskimaa, joilla on lainsäädännöllistä toimivaltaa maatalous- ja kalastusasioissa, olivat pyytäneet useita viikkoja aiemmin Espanjan pysyvältä edustustolta EU:ssa mahdollisuutta päästä lehdistöhuoneeseen, jossa annetaan tiedotusvälineille suoria tietoja neuvottelujen edistymisestä eri hallitusten edustajien välillä. Itsehallintoalueiden edustajat eivät olleet pyytäneet oikeutta osallistua yhteisön kokoukseen. Neuvosto lienee tietoinen kyseisessä ministerikokouksessa tehtävien päätösten merkityksestä tällä hetkellä. Kuitenkin Espanjan hallituksen vastaus oli kielteinen. Tämän johdosta kysyn neuvoston puheenjohtajalta, osallistuiko kyseisiin kokouksiin valtioiden virallisten valtuuskuntien mukana edustajia osavaltioiden paikallisista hallintoelimistä tai itsehallintoalueiden aluehallituksista ja mikäli osallistui, niin mistä jäsenvaltioista oli kyse? Kysyisin myös, ovatko aluehallinnon edustajat osallistuneet muissa yhteyksissä EU:n ministerineuvostojen alakohtaisiin kokouksiin? Pitääkö neuvosto ristiriitaisena, että Espanjan perustuslaissa tunnustetaan itsehallintoalueet ja kuitenkin Espanjan hallitus kieltää itsehallintoalueilta oikeuden puolustaa perustuslaillisia toimivaltuuksiaan yhteisön päätöstentekoprosessissa eikä anna mahdollisuutta saada suoria tietoja itsehallintoalueisiin vaikuttavista toimista? (FR) Kysyjän tarkoittamassa maatalous- ja kalastusneuvoston istunnossa joulukuuta 2002 Belgian valtuuskunta koostui liittovaltion maatalousministeristä ja Vallonian ja Flanderin hallitusten maatalousministereistä. Yleisesti voidaan todeta, että sellaisissa neuvoston istunnoissa, joissa käsitellään joissakin jäsenvaltioissa alueellisten yhteisöjen toimivaltaan kuuluvia lainsäädännöllisiä asioita, jäsenvaltioiden valtuuskuntiin kuuluu usein näiden yhteisöjen edustajia. Kysyjää pyydetään kiinnittämään huomiota EY:n perustamissopimuksen 203 artiklaan, jossa määrätään neuvoston muodostuvan jäsenvaltioiden ministeritason edustajista, joita on yksi kustakin jäsenvaltiosta ja joilla on jäsenvaltionsa hallitusta sitovat valtuudet. Tämä ilmaistaan neuvoston työjärjestyksen liitteessä I siten, että kukin jäsenvaltio päättää itse omasta edustuksestaan neuvostossa. Aihe: Jose Maria Sison / terroristeiksi epäiltyjen luettelo Kysymyksen nro 24 esittäjä Ole Krarup (H-0899/02) Professori Jose Maria Sisonia vastaan ei ole nostettu rikossyytteitä Hollannissa, Filippiineillä, USA:ssa eikä missään muussakaan maassa. Aikooko neuvosto tutkia sen päätöksen perusteet, jolla hänet on merkitty terroristeiksi epäiltyjen luetteloon? Aihe: Filippiiniläiset järjestöt ja EU:n terroristilista Kysymyksen nro 25 esittäjä Jonas Sjöstedt (H-0900/02) Alankomaiden korkein tuomioistuin De Raad van State on antanut tuomiolauselman, jonka mukaan professori Jose Maria Sison on pakolaissopimuksen 1 artiklan A kohdan mukainen poliittinen pakolainen. YK:n pakolaiskomissaari ja Amnesty International ovat myös vahvistaneet tämän.

8 12 13/03/2003 Miten neuvosto voi vain USA:n presidentin Bushin sanojen perusteella pitää Jose Maria Sisonia terroristina? Aihe: Filippiiniläinen järjestö ja EU:n terroristilista Kysymyksen nro 26 esittäjä Herman Schmid (H-0903/02) Uusi kansanarmeija (New People's Army, NPA) on poistettava EU:n terroristilistalta. Eikö neuvosto olekin hyväksynyt Filippiinien hallituksen ja Filippiinien kansallisen demokraattisen rintaman (National Democratic Front of the Philippines) tekemän sopimuksen (comprehensive agreement) ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta? Aihe: New Peoples Army ja terroristiluettelo Kysymyksen nro 27 esittäjä Marianne Eriksson (H-0001/03) Onko EU:n neuvosto huomioinut Filippiinien National Democratic Frontin (kansallinen demokraattinen rintama) ilmoituksen liittyä Geneven yleissopimusten ja ensimmäisen lisäpöytäkirjan sopimuspuoleksi, jotka mm. New Peoples Army (uusi kansanarmeija) on allekirjoittanut ja jotka on uskottu Sveitsin liittoneuvoston ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean haltuun heinäkuussa 1996? Kuinka New Peoples Armya voidaan kutsua terroristijärjestöksi, kun se liittyy Geneven yleissopimuksen ja ensimmäisen lisäpöytäkirjan sopimuspuoleksi? Yhteinen vastaus Sallinette, että vastaan yhteisesti parlamentin jäsenten esittämään neljään filippiiniläisiä järjestöjä ja EU:n terroristiluetteloa koskevaan kysymykseen. Neuvosto ei ole keskustellut Filippiinien hallituksen ja kansallisen demokraattisen rintaman (NDFP) välisestä sopimuksesta, joka koskee ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Se ei myöskään ole keskustellut NDFP:n ilmoituksesta liittyä Geneven yleissopimuksiin ja ensimmäiseen lisäpöytäkirjaan. Neuvoston 28. lokakuuta 2002 tekemä päätös, joka koskee NPA:n johtajan Jose Maria Sisonin sisällyttämistä EU:n luetteloon, perustui käytettävissä olevan tiedon perusteelliseen analysointiin 27. joulukuuta 2001 vahvistetun yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 4 kohdassa ilmaistujen perusteiden mukaisesti. Neuvosto haluaisi muistuttaa arvoisille jäsenille, että rikossyytteiden nostaminen ei ole edellytys luetteloon merkitsemiselle. Henkilö merkitään luetteloon ehdottomasti vain edellä mainitun yhteisen kannan 1 artiklan 4 kohdassa mainituin perustein. Neuvosto haluaisi myös tehdä selväksi, että Jose Maria Sisonille ei ole koskaan myönnetty YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 1 artiklan A kohdan mukaista poliittisen pakolaisen asemaa. Oikeus hylkäsi hänen pyyntönsä, joka koski tämän aseman myöntämistä Alankomaissa, koska oli vahvoja syitä epäillä hänen syyllistyneen Filippiineillä pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 1 artiklan F kohdassa tarkoitettuihin rikoksiin. Päätös on vahvistettu kaikissa Alankomaiden vetoomustuomioistuimissa. Neuvoston saamien tietojen mukaan Jose Maria Sisonia ei kuitenkaan ole karkotettu Filippiineille, vaikka hänelle ei olekaan myönnetty virallista asemaa. Kysymyksen nro 28 esittäjä Lennart Sacrédeus (H-0901/02) Aihe: Kööpenhaminan kriteerit ja tulevan jäsenvaltion miehitys Turkki on vuodesta 1974 lähtien pitänyt 37 prosenttia Kyproksen tasavallasta miehitettynä. Katsooko neuvosto, että tämä on Kööpenhaminan kriteerien, ihmisoikeuksien, demokratian ja markkinatalouden periaatteiden mukaista? Onko Turkin mahdollista aloittaa jäsenyysneuvottelut unionin kanssa, jos se edelleen pitää tulevaa jäsenvaltiota Kyprosta miehitettynä?

9 13/03/ (EN) Euroopan unioni on useasti ilmaissut Kyprosta koskevan kantansa. Neuvosto kehottaa kysyjää tutustumaan Eurooppa-neuvoston päätelmiin, joissa on useaan otteeseen toistettu EU:n kanta. Neuvosto tähdentää erityisesti Kööpenhaminassa viime joulukuussa pidetyn Eurooppa-neuvoston jälkeen tehtyjä päätelmiä, joissa Turkkia kehotetaan jatkamaan tarmokkaasti uudistusprosessiaan. Itse asiassa, jos joulukuussa 2004 kokoontuva Eurooppa-neuvosto päättää komission kertomuksen ja suosituksen perusteella, että Turkki täyttää Kööpenhaminan kriteerit, Euroopan unioni aloittaa viipymättä liittymisneuvottelut Turkin kanssa. On selvää, että EU odottaa Turkin toimivan rakentavassa yhteistyössä ratkaisun löytämiseksi. Voimassa olevan liittymiskumppanuuden mukaisesti Turkin on tuettava voimakkaasti YK:n toimia kattavan ratkaisun aikaan saamiseksi. Viime vuonna YK esitti suunnitelman Kyproksen ongelman kattavaksi ratkaisuksi, ja Kyproksen kreikkalaisen ja turkkilaisen yhteisön väliset neuvottelut perustuvat nyt tähän suunnitelmaan. Neuvosto korostaa, että Kööpenhaminassa päätettiin ottaa Kypros Euroopan unionin uudeksi jäsenvaltioksi, kun liittymisneuvottelut sen kanssa on saatu päätökseen. Puheenjohtajan päätelmien kohdassa neuvosto muistuttaa haluavansa sisällyttää ratkaisun ehdot liittymissopimukseen niiden periaatteiden mukaisesti, joihin Euroopan unioni perustuu. Turkin uusi hallitus on toistuvasti todennut kannattavansa YK:n suunnitelmaan perustuvaa neuvotteluprosessia, vaikka Turkki ei toistaiseksi ole esittänyt merkittäviä tai rakentavia ehdotuksia. EU toivoo, että Turkin tuella sopimukseen voidaan päästä pikaisesti, mieluiten maaliskuun aikana, YK:n uusien aikataulujen mukaisesti ja niin, että yhdistynyt Kypros voi allekirjoittaa liittymissopimuksen 16. huhtikuuta Aihe: Matkailustrategia ja Kreikan puheenjohtajuuskausi Kysymyksen nro 29 esittäjä Brian Crowley (H-0904/02) Kun otetaan huomioon matkailualan keskeinen merkitys jäsenvaltioiden talouden kannalta etenkin epäsuotuisilla alueilla sekä Euroopan unionin tuleva laajentuminen, tiedustelisin aikooko puheenjohtajamaana toimiva Kreikka ilmoittaa, onko sillä tarkoitus tukea nykyisen ja tulevan Euroopan unionin matkailustrategiaa? (EN) Arvoisa jäsen lienee tietoinen siitä, että matkailun tulevaisuudesta Euroopassa 21. toukokuuta 2002 annetun neuvoston päätöslauselman mukaisesti puheenjohtajavaltio Kreikka aikoo varmistaa, että Euroopan matkailun tulevaisuutta koskevan strategian toteuttamisessa edetään jatkuvasti. Se aikoo painottaa seuraavia seikkoja: Sellaisten mekanismien kehittäminen, joita tarvitaan matkailun näkökulman sisällyttämiseksi yhteisön politiikkoihin erityisesti seuraavilla aloilla: liikenne kuluttajansuoja työllisyys. Matkailun merkitys Euroopan kilpailukyvylle ja Euroopan talouden kehitykselle. Matkailun kestävä kehitys matkailua koskevan Agenda 21:n laatimisen ja täytäntöönpanon jälkeen. Lisäksi puheenjohtajavaltio katsoo, että tarvitaan julkisen sektorin ja Euroopan matkailuelinkeinon välistä vuoropuhelua pääasiassa vuosittain järjestettävän Euroopan matkailufoorumin puitteissa, yhteistyöverkkojen edistämistä erityisesti yhteisön tuella toteutettavassa alueiden välisessä ja rajatylittävässä yhteistyössä, sellaisten toimien vahvistamista, joilla helpotetaan vammaisten pääsyä matkailukohteisiin ja osallistumista matkailutoimintaan, erityisesti vammaisten vuonna Uskomme, että näillä toimilla varmistetaan hyvä pohja matkailuelinkeinon kehittymiselle tulevassa, laajentuneessa unionissa.

10 14 13/03/2003 Kysymyksen nro 30 esittäjä Liam Hyland (H-0906/02) Aihe: Eurooppalainen toimintasuunnitelma luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden puolesta Brysselissä joulukuussa 2002 kokoontuneen maatalous- ja kalatalousministerien neuvoston kokouksessa piti käsitellä komission työasiakirjaa, jossa arvioidaan eurooppalaisen toimintasuunnitelman mahdollisuuksia luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden hyväksi ja poliittisen keskustelun käynnistämistä aiheesta. Aikooko neuvosto Kreikan puheenjohtajakauden aikana saavuttaa tuloksia tässä vuoropuhelussa? Mitä suunnitelmia neuvostolla on tämän asian viemiseksi eteenpäin? (EN) Maatalous- ja kalastusneuvosto pani joulukuussa 2002 pitämässään istunnossa merkille komission esittelemän valmisteluasiakirjan, jossa analysoidaan luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista maanviljelyä koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman mahdollisuuksia. Neuvosto kävi aiheesta periaatekeskustelun kiinnittäen huomiota etenkin analyysien avainseikkoihin ja tulevan luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista maanviljelyä koskevan toimintasuunnitelman mahdollisiin osatekijöihin. Toimintasuunnitelmaa koskevista kysymyksistä oli aiemmin keskusteltu sekä maatalouden erityiskomiteassa että neuvoston syyskuussa 2002 pidetyssä istunnossa, jolloin komissio tiedotti työn edistymisestä. Neuvosto pani merkille komission suunnitteleman aikataulun, jonka mukaan työ alkaa jäsenvaltioiden ja sidosryhmien perusteellisella kuulemisella komission työasiakirjan ja aiemman kyselyn pohjalta. Sen jälkeen neuvostolle tiedotetaan työn edistymisestä vuoden 2003 puoliväliin mennessä ja ennen vuoden 2003 loppua ehdotetaan soveltuvia toimenpiteitä. Koska valtuuskunnat ovat ilmaisseet laajalti kannattavansa eurooppalaista toimintasuunnitelmaa koskevaa hanketta, neuvosto seuraa Kreikan puheenjohtajakaudella tiiviisti työn edistymistä tarjoten tarvittaessa asiantuntija-apua ja odottaa kiinnostuneena komission tilanneselvitystä, joka esitetään vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Aihe: Saaristoalueita koskeva politiikka Kysymyksen nro 31 esittäjä Seán Ó Neachtain (H-0908/02) Koska Kreikassa on 227 asuttua saarta, saaristo on sille leimaa antava piirre. Ottaen huomioon, että Irlanti on saaritalous sekä monet muut saaristoyhteisöt Euroopan unionissa, tiedustelisin neuvostolta, aikooko puheenjohtajamaa Kreikka edistää aktiivisempaa saaristoalueita koskevaa politiikkaa EU:ssa seuraavan kuuden kuukauden aikana? (EN) Neuvosto pitää taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevan politiikan tulevaisuutta erittäin tärkeänä ja perehtyy Kreikan puheenjohtajakaudella kiinnostuneena koheesiota koskevaan toiseen väliraporttiin, jonka komissio esittelee. Puheenjohtajavaltio aikoo edistää vuoropuhelua, jota käydään laajentumisen jälkeisestä koheesiopolitiikasta ja saarten ja muiden erityisistä rakenteellisista haitoista kärsivien alueiden avustamispolitiikasta. Kreikan puheenjohtajakaudella ei ole tarkoitus edistää aktiivisempaa saarialueita koskevaa politiikkaa sinänsä, mutta asia on neuvoston esityslistalla sen jälkeen, kun komissio on esitellyt vuodesta 2007 alkaen toteutettavaa uutta aluepolitiikkaa koskevat ehdotuksensa. Neuvosto seuraa tiiviisti ja hyvin kiinnostuneena työtä, jota komissio tekee tällä alalla, erityisesti sillä saarialueita koskeva tutkimus on valmistumassa. Tutkimus elävöittää laajaa keskustelua, joka tarjoaa komissiolle vihjeitä talous- ja sosiaalipolitiikkaa koskevan kolmannen koheesiota käsittelevän kertomuksen valmistelua varten (vuoden 2003 lopussa). Tämä kertomus vaikuttaa aikanaan uusien asetusten laadintaan. Kysymyksen nro 32 esittäjä Gerard Collins (H-0002/03)

11 13/03/ Aihe: EU:n erityisedustajan nimittäminen Nepaliin vuonna 2003 Vastauksessaan (H-0808/02 3 ) edelliseen kysymykseeni koskien EU:n erityisedustajan nimittämistä Nepaliin neuvosto totesi, että asiasta oli keskusteltu, mutta käsittelyä ei ollut jatkettu. Neuvosto huomautti myös, että Aasian työryhmä oli keskustellut Nepalin poliittisesta kehityksestä 5. joulukuuta 2002, jolloin kansainvälisen yhteisön konfliktiin puuttumisen mahdollisuus tuotiin myös esille. Voisiko neuvosto Kreikan puheenjohtajakauden aikana ilmoittaa, aikooko se käsitellä mahdollisuutta nimittää EU:n erityisedustaja Nepaliin toimimaan sovittelijana maan hallituksen ja maolaisten välillä? Voisiko neuvosto ilmoittaa, miten se suhtautuu kansainvälisen yhteisön konfliktiin puuttumiseen rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi? (EN) Neuvosto on yhä enemmän huolissaan turvallisuustilanteen pahenemisesta ja ihmisoikeuksien ja humanitaarisen lainsäädännön loukkauksista Nepalissa. EU korosti 18. joulukuuta 2002 antamassaan julkilausumassa, että tarvitaan vakuuttava uudistus- ja kehityssuunnitelma, jossa korostetaan pakottavaa tarvetta puuttua konfliktin perussyihin: köyhyyteen, syrjäytymiseen ja syrjintään sekä huonoon hallintoon, myös korruptioon. Euroopan unioni katsoo, että merkittäviä uudistuksia ei voida saada aikaan rankaisemattomien rikosten ja pelon ilmapiirissä ilman oikeusvaltiota. Samassa yhteydessä EU tuomitsi varauksetta käynnissä olevan kapinan ja lisääntyvät väkivaltaisuudet sekä kehotti maolaisia lopettamaan välittömästi järjestelmällisen tappo-, ahdistelu- ja tuhoamiskampanjansa. EU on valmis osallistumaan kansainvälisiin toimiin turvallisuustilanteen vakauttamiseksi, kriisin laukaisemiseksi, luottamusta lisäävien toimenpiteiden edistämiseksi, rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi konfliktiin sekä kestävän ratkaisun tukemiseksi. Tässä vaiheessa neuvosto ei kuitenkaan harkitse EU:n erityisedustajan nimittämistä Nepaliin. Kysymyksen nro 33 esittäjä Niall Andrews (H-0004/03) Aihe: EU:n kanta huhtikuussa 2003 järjestettävää YK:n huumausainetoimikunnan 46. istuntoa varten Neuvoston puheenjohtajavaltio on varmaankin tietoinen huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman ( ) väliarvioinnista, jonka komissio julkaisi 4. marraskuuta Komissio ilmaisi siinä huolensa korkeina pysyneistä huumeiden väärinkäyttöluvuista, huumekaupasta sekä huumausainerikollisuudesta, terveysongelmista ja sosiaalisesta syrjäytymisestä, jotka aiheuttavat yhteiskunnassa suurta vahinkoa. Kun otetaan huomioon komission päätelmät ja ehdotukset sekä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston Tanskassa viime syyskuussa esittämä kanta, jossa korostettiin synteettisistä huumausaineista aiheutuvia vaaroja, voiko neuvoston puheenjohtaja esittää pääpiirteittäin, mitä valmisteluja se tekee EU:n kannan laatimiseksi ennen YK:n huumausainetoimikunnan 46. istuntoa, joka on määrä järjestää huhtikuussa 2003? (EN) YK:n huumausainetoimikunnan 46. kokouksen valmistelut on aloitettu toimivaltaisissa neuvoston elimissä Brysselissä sekä Wienissä, mutta ne ovat vasta alkuvaiheessaan. Kokoukseen, joka pidetään huhtikuuta 2003, sisältyy huhtikuuta 2003 ministeritasoinen osuus, jossa keskustellaan yleiskokouksen 20. erityisistunnossa kesäkuussa 1998 hyväksytyn poliittisen julkilausuman tavoitteiden saavuttamisessa esiintyneistä vaikeuksista. Sekä varsinaisessa kokouksessa että ministeritasoisessa osuudessa esitettävien puheenjohtajavaltion lausuntojen valmistelussa otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin huumausaineita koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnissa esitetyt suuntaviivat. Arvioinnissa todetaan, että synteettisten huumausaineiden tuotannon ja kulutuksen aiheuttamaan uhkaan tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. 3 Kirjallinen vastaus

12 16 13/03/2003 YK:n huumausainetoimikunnan 46. kokouksen ministeritasoista osuutta varten laadittavan lausuntoehdotuksen luonnos sisältää erityisiä synteettisten huumeiden käyttöä ja salakauppaa sekä prekursoreita koskevia kohtia. On mahdollista, että varsinaiseen istuntoon viedään synteettisiä huumeita koskeva EU:n yhteinen kanta, joka perustuu horisontaalisen huumausainetyöryhmän puitteissa toteutettuihin erityistoimiin ja jossa otetaan huomioon puheenjohtajavaltio Kreikan ehdotus suosituksiksi ajoissa toteutetuista toimista huumeita käyttävien nuorten huumeriippuvuuden, siihen liittyvien riskien ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Suositukset perustuvat tieteelliseen näyttöön siitä, että synteettisten huumeiden käyttöön liittyy merkittävä vaara sekä fyysiselle hyvinvoinnille että mielenterveydelle. Erityistä huomiota kiinnitetään nuoriin, jotka ovat vasta aloittaneet huumeiden käytön, kokeilevat sitä tai käyttävät huumeita satunnaisesti, viihtyäkseen tai vain tietyissä tilanteissa. Puheenjohtajavaltio Kreikka aikoo järjestää huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden profilointia käsittelevän erityisen EU-kokouksen, johon osallistuu jäsenvaltioiden (rikosteknisiä) asiantuntijoita. Kokous on tarkoitus järjestää horisontaalisen huumausainetyöryhmän kokouksen yhteydessä (todennäköisesti maaliskuussa). EU:n huumausaineita koskevan toimintasuunnitelman ( ) väliarvioinnin mukaisesti puheenjohtajavaltio Kreikka harkitsee yhdessä Euroopan komission kanssa erityisten tavoitteiden asettamista synteettisiä huumausaineita koskevien toimien toteuttamiseksi. Kysymyksen nro 34 esittäjä James (Jim) Fitzsimons (H-0006/03) Aihe: Terveys- ja turvallisuusasioiden sisällyttäminen opetussuunnitelmiin Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että on erittäin tärkeää edistää ennaltaehkäisyyn tähtäävää ajattelua työterveysja turvallisuusasioissa. Terveys- ja turvallisuusasioiden tulee olla opetussuunnitelmien osana koko koulunkäynnin ajan. Onko neuvoston puheenjohtajavaltio samaa mieltä? Jos on, miten neuvoston puheenjohtaja aikoo muiden jäsenvaltioiden kanssa edistää toivottua ennaltaehkäisyyn tähtäävää ajattelua etenkin opetussuunnitelmissa ja koulumaailmassa? (EN) Neuvosto kiittää arvoisaa jäsentä tästä kysymyksestä ja kehottaa häntä tutustumaan EY:n perustamissopimuksen 149 artiklan 1 kohtaan, jossa määrätään, että yhteisö myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen rohkaisemalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmän järjestämisestä sekä jäsenvaltioiden sivistyksellistä ja kielellistä monimuotoisuutta. Neuvosto toteaa yhteisön uudesta työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi kesäkuuta 2002 antamassaan päätöslauselmassa 4, että Euroopan sosiaalinen malli perustuu hyvin toimivaan talouteen, sosiaalisen suojelun ja koulutuksen korkeaan tasoon sekä työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun, jotka edellyttävät työn laadullisten näkökohtien parantamista etenkin työterveyden ja työturvallisuuden osalta. Siinä todetaan myös, että ennaltaehkäisyajattelun ja uudenlaisten menettelytapojen juurruttamiseksi on ennaltaehkäisyajattelu tehtävä tutuksi jo koulutuksen alkuvaiheessa. Tätä varten neuvosto kehottaa jäsenvaltioita edistämään aitoa ennaltaehkäisyajattelua sisällyttämällä perustiedot työturvallisuudesta koulutusohjelmiin ja ammatilliseen jatkokoulutukseen. Samassa päätöslauselmassa neuvosto toteaa edelleen, että työterveys ja työturvallisuus on otettava huomioon muissa yhteisön politiikoissa ja tämän vuoksi alan politiikkaa on koordinoitava muiden, ennaltaehkäiseviin toimiin perustuviin suojelutavoitteisiin tähtäävien politiikkojen, varsinkin muun muassa koulutuspolitiikan kanssa. Aihe: Julkisen palvelun vaatimukset Kysymyksen nro 35 esittäjä Herman Vermeer (H-0009/03) 4 EYVL C 161, , s. 1 4.

13 13/03/ Neuvosto neuvottelee parhaillaan komission ehdotuksesta asetukseksi rautateiden, maanteiden ja sisävesien henkilöliikenteeseen liittyviä julkisen palvelun vaatimuksia ja julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemistä koskevista jäsenvaltioiden toimista. Mikä on neuvotteluiden tämänhetkinen tila neuvostossa? (EN) Neuvosto ilmoittaa arvoisalle jäsenelle, että neuvosto perehtyi vuoden 2001 alkupuolella Ruotsin puheenjohtajakaudella komission alkuperäiseen ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautateiden, maanteiden ja sisävesien henkilöliikenteeseen liittyviä julkisen palvelun vaatimuksia ja julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemistä koskevista jäsenvaltioiden toimista. Tarkastelua jatkettiin Espanjan puheenjohtajakaudella vuoden 2002 alkupuolella komission esitettyä muutetun ehdotuksensa. Tätä työtä ei kuitenkaan voitu saattaa päätökseen. Neuvosto korostaa, että kun asetusehdotuksen tarkastelua tulevaisuudessa jatketaan, on selvitettävä useita keskeisiä seikkoja, joista valtuuskunnilla on yhä toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Aihe: Väärennettyjä euroseteleitä liikkeellä Kysymyksen nro 36 esittäjä Ioannis Marinos (H-0013/03) Kreikkalaisten lehtitietojen mukaan etenkin viiden viime kuukauden aikana on löytynyt väärennettyjä euroseteleitä, lähinnä 10, 20, 50 ja 100 euron suuruisia, pienistä ja suurista kreikkalaisista liikkeistä eri puolilla maata. Uusimpien tietojen mukaan myös väärennettyjä viiden euron seteleitä on liikkeellä. Joulukuussa 2002 takavarikoitiin väärennettyä seteliä eli puolet koko vuonna takavarikoiduista seteleistä. On muistettava, että kreikkalaiset liikkeet ovat joutuneet tunnistamaan väärennettyjä seteleitä ja hankkimaan optisia laitteita niiden tunnistamiseksi, mistä on aiheutunut niille ylimääräisiä kuluja. Tämä tunnistamismenetelmä ei kuitenkaan ole täysin luotettava, sillä laite "hämääntyy" aidoista seteleistä, jotka ovat hyvin kuluneita, mikä tarkoittaa sitä, että kyseisten setelien omistajat joutuvat syyttömästi hankaluuksiin. Kreikassa henkilö, jolla on väärennetty seteli hallussaan, viedään välittömästi poliisiasemalle, ja törkeää rikosta koskeva menettely pannaan vireille, vaikka henkilö ei edes olisi ollut tietoinen väärennetystä setelistä. Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa, jotta puututaan välittömästi tähän ilmiöön, jonka alkulähteet ovat väärentämiskeskuksissa Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella? (EN) Aivan ensimmäiseksi on muistettava, että EY:n perustamissopimuksessa, erityisesti sen 106 artiklassa, sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan keskuspankin (EKP) perussäännön 16 artiklassa vahvistettujen toimivaltuuksien mukaisesti EKP:n ja keskuspankkien liikkeeseen laskemien setelien tunnusmerkeistä ja niin ollen myös välttämättömistä aitoustekijöistä vastaa EKP eikä neuvosto. Tästä huolimatta on syytä tähdentää, että komission tuoreen kertomuksen mukaan euroseteleiden ja -kolikkojen väärentäminen on niiden käyttöönotosta lähtien ollut vähäisempää kuin aiemmin kansallisten seteleiden ja kolikkojen väärentäminen. EKP:n asiaa koskevien tilastojen mukaan vuoden 2002 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana löydettiin vain väärennettyä euroseteliä. Tämä on vain noin 7 prosenttia samana aikana vuonna 2001 löydettyjen kansallisten setelien väärennösten kokonaismäärästä. Lisäksi tätä väärennetyn eurosetelin määrää (josta 60 prosenttia on 50 euron seteleitä) on verrattava liikkeeseen laskettujen eurosetelien kokonaismäärään, joka on 59 miljoonaa. Kuten edellä mainitussa komission kertomuksessa vahvistetaan, tämä kaikesta päättäen hyvä asiaintila johtuu euroseteleitä ja -kolikoita väärentämiseltä suojaavista huippuluokan turvaominaisuuksista. Näin ollen nykyiset EKP:n suunnittelemat, väärentämiseltä suojaavat eurosetelien ominaisuudet näyttävät osoittautuneen hyviksi.

14 18 13/03/2003 Kysymyksen nro 37 esittäjä Marco Cappato (H-0022/03) Aihe: Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien perusoikeuksien ja -vapauksien rikkominen Egyptissä Uutistoimisto AFP:n mukaan Egyptin poliisi pidätti 9. tammikuuta vuotiaan miehen keskusteltuaan tämän kanssa Internetin keskustelupalstalla, jonka egyptiläismies oli avannut etsiäkseen mahdollisia kumppaneita. Poliisi oli tässä peitetoimintaoperaatiossa esittänyt potentiaalista homokumppania ja sopinut tapaamisesta hänen kanssaan. Tapaamispaikalla poliisi pidätti miehen. Eräs toinen Egyptin kansalainen, homoseksuaali ja hammaslääkäri, pidätettiin samalla tavalla 22. joulukuuta 2002, koska hän oli avannut samantyyppisen palstan Internetiin. Lisäksi toukokuussa 2001 Niilille juhlimaan kokoontuneita miehiä, joita syytetään homoseksuaalisesta käyttäytymisestä, kuullaan 25. tammikuuta heidän oikeudenkäyntinsä uusintakäsittelyssä. Mitä aloitteita neuvosto on tehnyt ja aikoo tehdä puuttuakseen seksuaalisen suuntautumisen perusteella tehtyihin toistuviin ja vakaviin perusoikeusrikkomuksiin Egyptissä? Onko neuvosto ilmoittanut Egyptin viranomaisille, että Euroopan unioni on huolissaan edellä mainituista uusista pidätyksistä? Seuraako neuvosto Queen Boat -laivan tapaukseen liittyvää oikeudenkäyntiä? (FR) Neuvosto on seurannut ja seuraa edelleen tiiviisti Queen Boat -laivan tapausta ja erityisesti noin viidenkymmenen syytetyn oikeudenkäynnin uusintakäsittelyä. EU katsoo, että assosiaatiosopimuksen tekeminen Egyptin kanssa avasi tämän maan ja EU:n välisiin suhteisiin uuden ulottuvuuden, joka sallii vuoropuhelun ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Egyptissä sijaitsevien edustustojen päälliköt käynnistivätkin troikkana vuoropuhelun Egyptin viranomaisten kanssa ilmaisten huolestumisensa erityisesti homoseksuaalisuuteen liittyvistä oikeudenkäynneistä, joiden sanotaan kyseenalaistavan yleismaailmallisesti ja kansainvälisesti tunnustetut arvot. Egyptin viranomaiset vastasivat, että homoseksuaalisuus ei ole Egyptissä lainvastaista mutta että Queen Boat -laivan tapauksessa pidätysten aiheina olivat julkinen prostituutio ja yllyttäminen, myös Internetiä käyttäen. Neuvosto seuraa jatkossakin asiaa valppaasti puolustaen Euroopan unionin perustana olevia arvoja ja periaatteita. Kysymyksen nro 38 esittäjä Arlene McCarthy (H-0025/03) Aihe: EU:n oikeudellinen yhteistyö avioeroa ja lasten huoltoa koskevissa asioissa Miten neuvosto on edistynyt käsitellessään ehdotusta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja lapsen huoltoa koskevissa asioissa? Onko puheenjohtajavaltio yhtä mieltä siitä, että tämä asetus voi olla tehokas vain, jos jäsenvaltiot ovat sitoutuneita sen täytäntöönpanoon. (FR) Neuvosto ilmoittaa kysyjälle, että se perehtyy edelleen komission 6. toukokuuta 2002 antamaan ehdotukseen neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja lapsen huoltoa koskevissa asioissa sekä asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 44/2001 muuttamisesta elatusapua koskevien asioiden osalta. Ehdotus tehtiin Ranskan 3. heinäkuuta 2000 tekemästä aloitteesta käytyjen keskustelujen jälkeen ja komission 7. syyskuuta 2001 antaman ensimmäisen ehdotuksen perusteella. Sen tavoitteena oli poistaa eksekvatuurimenettely lapsen huoltoa koskevasta päätöksestä lasten tapaamisoikeuden osalta, josta säädetään asetuksessa N:o 1347/2000. Neuvosto pääsi marraskuuta 2002 pitämässään istunnossa sopimukseen yhdestä ehdotuksen vaikeimmista kohdista, joka koskee lasten kaappausta. Yksimielisessä ratkaisussa ehdotetaan järjestelyjä sen toteamiseksi, säilyttävätkö lapsen tavanomaisena asuinpaikkana olevan jäsenvaltion tuomioistuimet toimivaltansa siinä tapauksessa, että lapsi viedään pois tai jätetään laittomasti palauttamatta. Siinä säädetään myös edellytyksistä, jotka on tutkittava, jos jäsenvaltiossa, jossa

15 13/03/ lapsi on poisviennin tai laittoman palauttamatta jättämisen seurauksena, on annettu tuomio, joka ei edellytä lapsen palauttamista. Tätä varten ehdotetaan erityistä yhteistyömenettelyä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä, erityisesti silloin, kun sen jäsenvaltion tuomioistuin, jossa lapsi on poisviennin tai laittoman palauttamatta jättämisen seurauksena, on antanut tuomion, joka ei edellytä lapsen palauttamista. Lisäksi asetuksessa viitataan poisviedyn tai laittomasti palauttamatta jätetyn lapsen palauttamismenettelyjen osalta vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen. Siinä ehdotetaan myös erityissäännöksiä tämän yleissopimuksen tehokkuuden vahvistamiseksi yhteisössä. Toisen jäsenvaltion on myös tunnustettava ja pantava täytäntöön lapsen tavanomaisena asuinpaikkana olevan jäsenvaltion tuomioistuimen antama myöhempi tuomio vaatimatta täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista ja ilman, että sen tunnustamista voidaan vastustaa, jos tuomiosta on annettu todistus tuomion antaneessa jäsenvaltiossa. Neuvosto uskoo, että vuoden 2003 aikana saavutetaan huomattavaa edistystä ja että asetus voidaan antaa tämän vuoden aikana. Puheenjohtajavaltio Kreikka on käynnistänyt neuvoston toimivaltaisessa komiteassa keskustelun asetuksen soveltamisalasta ja määritelmistä sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten yhteistyöstä ja uskoo, että sen puheenjohtajakaudella on mahdollista saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys ehdotuksesta kokonaisuudessaan. Kysymyksen nro 39 esittäjä John Joseph McCartin (H-0032/03) Aihe: Itäistä riitusta noudattava katolinen kirkko (uniaatit) Onko puheenjohtajavaltio tietoinen Romanian uniaatteja vastaan harjoitetusta uskonnollisesta syrjinnästä ja maan viranomaisten kyvyttömyydestä suojella kirkon omaisuutta ja oikeutta uskonnonharjoitukseen? (EN) Neuvosto pitää erittäin tärkeänä, että ehdokasvaltiot noudattavat ihmisoikeuksia, joihin kuuluu myös uskonnonvapaus. Neuvosto toteaa, että komission vuoden 2002 määräaikaiskertomuksessa Romanian edistymisestä liittymisvalmisteluissa päätellään Romanian täyttävän edelleen Kööpenhaminassa vahvistetut poliittiset arviointiperusteet ja edistyneen vuoden 1997 jälkeen demokratian, oikeusvaltioperiaatteen sekä ihmisoikeudet ja vähemmistöjen kunnioituksen ja suojelun takaavien instituutioidensa vakauden vahvistamisessa ja syventämisessä. Brysselin Eurooppaneuvosto, joka kokoontui lokakuuta 2002, vahvisti komission havainnot. Arvoisan parlamentin jäsenen mainitsemasta asiasta määräaikaiskertomuksessa todetaan, että Romaniassa uskonnonvapaus taataan perustuslaissa ja sitä noudatetaan käytännössä. Kirkkojen omaisuutta koskee kuitenkin erityinen seikka. Kertomuksessa todetaan, että parlamentti hyväksyi heinäkuussa 2002 säädöksen, joka selkeytti kirkoilta takavarikoidun omaisuuden palauttamismenettelyä. Säädöksellä laajennetaan aiemman lainsäädännön soveltamisalaa monien tärkeiden asioiden osalta. Säädös koskee kuitenkin vain kirkon omaisuutta, eikä itse kirkkojen palauttamisesta ole tällä hetkellä lainsäädäntöä. Tämä on erityisen tärkeä asia kreikkalaiskatoliselle kirkolle, jonka omaisuutta takavarikoitiin suuret määrät kommunistihallinnon aikana mutta jolla ei vieläkään ole oikeudellisia suojakeinoja. Hallitus on sitoutunut laatimaan tätä koskevaa lainsäädäntöä, mutta lain valmistelussa tapahtuneiden viiveiden vuoksi merkittävää edistystä ei ole saatu aikaan. Puheenjohtajavaltio vakuuttaa arvoisalle parlamentin jäsenelle, että unioni jatkaa Romanian tilanteen seuraamista liittymistä edeltävän strategian yhteydessä ja keskustelee tarvittaessa asiasta romanialaisten kanssa, varsinkin assosiaationeuvoston ja assosiaatiokomitean ja muiden Eurooppa-sopimuksen mukaisesti perustettujen elinten puitteissa. Kysymyksen nro 41 esittäjä Richard Howitt (H-0041/03)

16 20 13/03/2003 Aihe: Kehitysyhteistyöministerien osallistuminen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostoon Kehitysyhteistyöministereiden osallistuessa 10. joulukuuta yleisten asioiden ja ulkoasioiden neuvostoon syntyi epäselvyyttä siitä milloin kehitysyhteistyöministerien pitäisi olla läsnä osallistuakseen keskusteluihin. Voiko neuvoston puheenjohtaja ilmoittaa mitkä asiat on luokiteltu kehitysyhteistyökysymyksiksi 18. maaliskuuta ja 19. toukokuuta pidettävissä kokouksissa? Miten aiotaan toimia, jotta kehitysyhteistyöministerit voisivat tietää, milloin heidän tulee olla paikalla? Entä millä perusteilla määritellään se, mitkä asiat ovat kehitysyhteistyökysymyksiä? (EN) Kesäkuussa 2002 pidetyssä Sevillan Eurooppa-neuvostossa tehtyjen päätösten perusteella EU:n päätöksentekorakenteita voidaan mukauttaa tulevaa laajentumista varten. Valtion- tai hallitusten päämiehet päättivät vähentää neuvoston kokoonpanojen määrää ja uskoa kaikki unionin ulkosuhteita koskevat asiat uudelle yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostolle. Tällä päätöksellä pyritään lisäämään unionin ulkopolitiikan eri osa-alueiden yhdenmukaisuutta kuitenkaan hajauttamatta kehitysyhteistyötä tai muita sen kaltaisia politiikan aloja. Sitä, että kehitysyhteistyö otettiin osaksi tätä laajennettua poliittista foorumia, voidaan pitää kehitysyhteistyöpolitiikan kannalta hyödyllisenä. Sisällyttämällä kehitysyhteistyön tähän uuteen rakenteeseen neuvosto korostaa sen merkittävää asemaa EU:n ulkopolitiikassa. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston perustamisella pyrittiin myös vahvistamaan EU:n kykyä vastata kehitysyhteistyötarpeisiin entistä johdonmukaisemmin. Neuvoston puheenjohtajavaltio Kreikka pitää erittäin tärkeänä Sevillassa tehtyjen päätösten tinkimätöntä täytäntöönpanoa ja Sevillan Eurooppa-neuvoston jälkeen jo tehdyn työn jatkamista eli kehitysyhteistyötä koskevien asioiden keskittämistä yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston yhden tai kahden istunnon esityslistalle. Se on suunnitellut järjestävänsä periaatekeskustelun, jossa pohditaan keinoja EU:n ulkosuhteisiin liittyvien toimien edelleen tehostamiseksi. Istunnossa, joka pidetään 19. ja 20. toukokuuta 2003, on tarkoitus keskustella muun muassa kehitysavun vapauttamisesta avun tehostamiseksi, maahanmuuttoasioiden sisällyttämisestä EU:n ulkosuhteisiin kolmansien maiden kanssa, valtiosta riippumattomien toimijoiden osallistumisesta EY:n kehitysyhteistyöpolitiikkaan sekä muista kehitysyhteistyöhön liittyvistä asioista. Puheenjohtajavaltio, joka vastaa neuvoston työn järjestämisestä, ryhtyy tarvittaviin käytännön toimiin, jotta jäsenvaltiot voivat parhaissa ja entistä otollisemmissa oloissa päättää valtuuskuntansa kokoonpanosta sekä siitä, kutsutaanko kehitysyhteistyöministerit osallistumaan täysimääräisesti näihin keskusteluihin. Tätä varten ja neuvoston työjärjestyksen 3 artiklan mukaisesti puheenjohtajavaltio laatii yleisten asioiden ja ulkosuhteiden istuntojen esityslistat viimeistään 14 päivää ennen istunnon alkua. Puheenjohtajavaltion kehitysyhteistyöpolitiikan painopistealueet, kuten sen kaikkien muidenkin alojen painopistealueet tunnetaan hyvin Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Aihe: Raiskaussyytökset Kreikassa Kysymyksen nro 42 esittäjä Bill Miller (H-0042/03) Katsooko neuvosto, että EU:n kansalainen voi saada oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toisessa EU:n jäsenvaltiossa, jos tapaukseen liittyviä asiakirjoja ei anneta käyttöön syytetyn omalla kielellä? (EN) Neuvoston on aina varmistettava, että sen hyväksymät toimenpiteet ovat kansainvälisten ihmisoikeusstandardien, myös oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä koskevien standardien mukaiset. Useissa viime aikoina hyväksytyissä toimissa, jotka kuuluvat rikos- ja yksityisoikeudellisen yhteistyön alaan, neuvosto on varmistanut, että oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat laaditaan kielellä tai käännetään kielelle, jota asianosainen ymmärtää.

17 13/03/ Neuvoston tehtävänä ei kuitenkaan ole ottaa kantaa yksittäisiin oikeudenkäynteihin jäsenvaltioissa. Kysymyksen nro 43 esittäjä Proinsias De Rossa (H-0043/03) Aihe: Aseiden tuontia koskevien tullien poistaminen asetuksella Miksi ECOFIN-neuvosto hyväksyi 21. tammikuuta ilman keskustelua Euroopan komission vuonna 1988 ehdottaman asetuksen 5, jonka nojalla aseiden tuonnille asetetut tullit poistetaan? Milloin neuvosto on keskustellut asiasta? Miten alkuperäisen ehdotuksen sisältöä on muutettu ja miksi? (EN) Neuvosto antoi tiettyjen aseiden ja puolustustarvikkeiden tuontitullien suspendoimista koskevan asetuksen virallisesti 21. tammikuuta 2003 pysyvien edustajien komitean päästyä asiasta poliittiseen yhteisymmärrykseen joulukuussa. Kuten arvoisa parlamentin jäsen totesi, komission ehdotus annettiin jo vuonna 1988, mutta asia saatiin lopullisesti ja menestyksekkäästi päätökseen vasta viime vuoden jälkipuoliskolla, Tanskan puheenjohtajakaudella. Alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna hyväksytyssä asetuksessa on muutettu ennen kaikkea asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden valikoimaa. Vuoden 1988 ehdotuksessa tullit suspendoitiin tuotteilta, jotka sisältyvät kahdeksannumeroiseen CN-koodiluetteloon. Luettelo muutettiin nelinumeroiseksi CN-koodiluetteloksi ja samalla ilmaistiin selvästi, mikä kansallinen viranomainen voi toimia tuotteiden maahantuojana ja että tuotteiden on tultava jäsenvaltion asevoimien käyttöön tai niiden nimissä käytettäviksi. Kaikki muutokset on tehty sen osoittamiseksi mahdollisimman selvästi, mitkä tuotteet kuuluvat asetuksen soveltamisalaan ja millä ehdoilla. Aihe: Barcelonan prosessi Kysymyksen nro 44 esittäjä Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0053/03) Eräs Kreikan puheenjohtajuuskauden painopistealueista on Euro Välimeri-kumppanuuden edistäminen. Mihin erityisiin toimiin neuvosto ryhtyy tämän prosessin vahvistamiseksi ja edistämiseksi? Aikooko neuvosto tehdä aloitteita, jotka liittyvät vasta perustettuun Euro Välimeri-alueen investointeja koskevaan mekanismiin? Miten se aikoo vahvistaa kyseistä mekanismia, jolla edistetään tarkoituksenmukaisesti Välimeren alueen investointeja? Aikooko neuvosto ryhtyä konkreettisiin toimiin edistääkseen (puheenjohtajavaltio Belgian vuonna 2001 päättämää) naisten osallistumista taloudelliseen ja sosiaalisen elämään ja kehitykseen koskevaa ensimmäistä alueellista ohjelmaa, jonka toimeenpano on viivästynyt huomattavasti? (EN) 1. Euro Välimeri-kumppanuus on osoittautunut joustavaksi ja antanut osapuolille mahdollisuuden avoimeen vuoropuheluun kaikista yhteisesti kiinnostavista kysymyksistä. Puheenjohtajavaltio Kreikka on ilmaissut pitävänsä erityisenä painopistealueena Valencian toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin Valenciassa huhtikuuta 2002 pidetyssä ulkoasiainministerien Euro Välimeri-konferenssissa, jossa uudistettiin molemminpuolinen sitoutuminen Euro Välimeri-kumppanuuden syventämiseen. Konferenssissa hyväksytyllä 5 EYVL C 265, , s. 9.

18 22 13/03/2003 toimintasuunnitelmalla vauhditetaan prosessia, edistetään konkreettisesti Barcelonan julistuksen tavoitteiden saavuttamista ja vahvistetaan kumppanuuden yhteisvastuun periaatetta. Kulttuurien vuoropuhelun edistämiseksi sovittiin periaatteessa Euro Välimeri-säätiön perustamisesta. Lisäksi päätettiin toteuttaa tänä vuonna Valenciassa hyväksytty alueellinen yhteistyöohjelma oikeuden alalla, huumausaineiden, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa, sekä yhteistyön aloittamiseksi maahanmuuttajien sosiaaliseen osallisuuteen, maahanmuuttoon ja ihmisten liikkumiseen liittyvien kysymysten käsittelemisessä. 2. Rahoituksen alalla Euroopan investointipankin (EIP) sisälle perustettu uusi Euro Välimeri-investointi- ja kumppanuusväline (EMIFP) aloitti toimintansa 18. lokakuuta 2002 Barcelonassa. Vuoden kuluttua välineen toiminnan alkamisesta harkitaan sellaisen yksinomaan Välimeren alueen kumppanuusmaihin keskittyvän tytäryhtiön perustamista, jossa EIP on enemmistöosakkaana. 3. Ulkoasiainministerien Euro Välimeri-konferenssi, joka pidetään Kreikan puheenjohtajakaudella Kreetalla toukokuuta 2003, tarjoaa tilaisuuden arvioida Valencian toimintasuunnitelman toteuttamisen edistymistä ja vauhdittaa kumppanuuden toimintaa valmistauduttaessa arviointiin, joka on määrä suorittaa Napolin ministerikokouksessa joulukuussa Tähän konferenssiin osallistuvat myös ne kahdeksan unioniin liittyvää maata, jotka eivät vielä kuulu Barcelonan prosessiin, mikä tarjoaa tilaisuuden käydä poliittisia keskusteluja Euro Välimeri-kumppanuuden tehostamisesta laajentumisen jälkeen. Kolmannessa energiaa käsittelevässä ministeritason konferenssissa, joka pidetään toukokuuta Ateenassa, laaditaan puitteet uudelle energiaa koskevalle Euro Välimeri-toimintasuunnitelmalle. Lisäksi puheenjohtajavaltio aikoo edistää parlamentaarisen Euro Välimeri-edustajakokouksen perustamista. 4. Kahdenväliset suhteet Välimeren alueen kumppaneihin ovat edistyneet merkittävästi. Yhteisön ja Libanonin väliaikainen sopimus tulee voimaan Kreikan puheenjohtajakaudella 1. toukokuuta Syyrian kanssa pidetään kaksi neuvotteluistuntoa. Marokon kanssa pidettiin 24. helmikuuta assosiaationeuvoston kokous, ja kesäkuussa on tarkoitus järjestää ministerikokous Egyptin kanssa sekä troikan kokous Algerian kanssa. Nämä ovat merkittäviä edistysaskeleita pyrittäessä Barcelonan julistuksen tavoitteisiin ja lujitettaessa etelä-eteläsuunnassa tapahtuvaa yhteistyötä Välimeren alueella. 5. Ohjelma, jolla pyritään parantamaan naisten mahdollisuuksia talouselämässä, on yksi kaudella MEDAn alueellisen yhteistyön puitteissa käynnistettävistä ohjelmista. Alueellinen ohjelma, joka koskee naisten pääsyä ja osallistumista työmarkkinoille sekä naisten asemaa liike-elämässä, käynnistetään vuonna 2004 komission Europe-Aidyhteistyötoimiston toimittamien tietojen perusteella. Komissio on ilmoittanut, että ohjelmasta vastaavien neuvonantajien valintamenettelyt saadaan päätökseen vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Kysymyksen nro 45 esittäjä John Walls Cushnahan (H-0057/03) Aihe: Ehdokasvaltioista peräisin olevat tuoteväärennökset Äskettäin kävi ilmi, että komissio on ehdottanut uusia säännöksiä, joilla estetään väärennettyjen tuotteiden jatkuvasti lisääntyvä laiton tuonti Euroopan unioniin. Euroopan kansalaisten terveys ja turvallisuus ovat vaarassa varsinkin lääkeväärennösten, auton osien väärennösten ja hygieniatuotteiden väärennösten takia. Pääasiassa tuoteväärennöksiä tulee Itä-Euroopasta, myös joistakin ehdokasvaltioista. Mitä neuvosto aikoo tehdä torjuakseen ehdokasvaltioista lähtöisin olevien vaarallisten tuoteväärennösten tuonnin? Miten ehdokasvaltioita aiotaan rangaista siinä tapauksessa, että ne eivät toteuta tarvittavia toimia? (EN) Neuvosto korostaa, että EU on ottanut johdonmukaisesti esille henkisen ja kaupallisen omaisuuden suojan jo liittymistä edeltävällä kaudella ehdokasmaiden kanssa tehdyillä Eurooppa-sopimuksilla perustettujen elinten puitteissa ja näiden sopimusten määräysten nojalla. Liittyessään EU:hun uudet jäsenvaltiot omaksuvat kaikki perussopimuksiin perustuvat velvoitteet. Kuten Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa tähdennettiin, tehtyjen sitoumusten täyttämistä seurataan liittymiseen asti, jotta liittyville valtioille voidaan tarjota lisäopastusta niiden pyrkiessä täyttämään jäsenyyden mukanaan tuomat velvoitteet ja nykyisille jäsenvaltioille antaa tarvittavat takeet. Neuvosto seuraa jatkossakin tiiviisti näitä kysymyksiä erityisesti komission esittämien seurantaraporttien avulla.

19 13/03/ Jos uusi jäsenvaltio ei täytä esimerkiksi väärennösten torjuntaa koskevia velvoitteitaan, sovelletaan perussopimuksissa määrättyjä rikkomismenettelyjä. Jotta voitaisiin reagoida nopeasti ennalta arvaamattomiin tapahtumiin, joita voi syntyä liittymisen jälkeisinä ensimmäisinä vuosina, EY:n perustamissopimukseen ja liittymisasiakirjaan on lisäksi kirjattu turvalausekkeita, joiden perusteella tällaisissa tapauksissa voidaan toimia nopeasti ja tehokkaasti. Sisämarkkinoiden toimintaa, mukaan lukien kaikki rajat ylittäviä vaikutuksia omaavat alakohtaiset politiikat, ja oikeus- ja sisäasioiden alaa koskee kaksi erityistä turvalauseketta. Turvalausekkeiden nojalla unioni voi ryhtyä oikeasuhteisiin toimenpiteisiin, jos uudet jäsenvaltiot eivät täytä velvoitteitaan. Lausekkeiden tarkoituksena on taata sisämarkkinoiden ja oikeus- ja sisäasioiden alan moitteeton toiminta, mikä on sekä nykyisten että uusien jäsenvaltioiden edun mukaista. Nämä asiat ovat todellakin erityisen merkittäviä EU:n kansalaisten kannalta, sillä ne liittyvät elintarvikkeiden ja lääkkeiden turvallisuuteen, ihmiskauppaan ja muihin sen kaltaisiin aloihin. Kysymyksen nro 46 esittäjä Efstratios Korakas (H-0060/03) Aihe: Vammaisten teemavuoden käynnistys ja vahvasti aseistetut poliisivoimat Vammaisjärjestöjen koordinointikomitea järjesti sunnuntaina 26. tammikuuta Kreikan hallituksen ja EU:n sosiaalipolitiikan vastaisen mielenosoitusmarssin. Vammaiset vaativat yhtenäisiä, julkisia, ilmaisia ja korkealaatuisia terveyspalveluja ja sairaanhoitoa, yleistä sairausvakuutusta, julkisia tukirakenteita vaikeasti vammaisia varten, työtä työkykyisille vammaisille ja asianmukaisia erityishoitopalveluja. Mielenosoitusmarssin oli tarkoitus sivuuttaa palatsi, jossa puheenjohtajavaltio Kreikka samana päivänä virallisesti käynnisti Euroopan vammaisten teemavuoden. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska vahvat aseistautuneet poliisivoimat estivät mielenosoittajia etenemästä Kreikan hallituksen määräyksestä. Aikooko neuvosto toteuttaa toimia vammaisten vaatimuksiin vastaamiseksi? Ja osoittiko määrällisesti ylivoimaisen poliisimiehityksen sopimaton tapa käsitellä vammaisia ja estää aivan rauhanomainen marssi yleistä tapaa käsitellä mielenosoituksia, erityisesti maan puheenjohtajuuden aikana? (FR) Neuvosto muistuttaa kysyjälle, että EY:n perustamissopimuksen mukaisesti jokainen jäsenvaltio vastaa itse yleisen järjestyksen varmistamisesta alueellaan. Neuvosto ei siten ole toimivaltainen vastaamaan kysymykseen. Lisäksi se vakuuttaa, että yleistä strategiaa, jollaiseen kysyjä viittaa, ei ole otettu käyttöön mainittujen mielenosoitusten käsittelemiseksi. Neuvosto muistuttaa tässä yhteydessä, että neuvoston päätöksellä julistaa vuosi 2003 Euroopan vammaisten teemavuodeksi pyritään erityisesti edistämään vammaisten syrjimättömyys- ja integrointiperiaatteen soveltamista. Neuvoston mielestä teemavuosi voi edesauttaa yleisen tietoisuuden lisäämistä ja parantaa vammaisten oikeuksien, tarpeitten ja mahdollisuuksien ymmärtämistä yhteiskunnassa. Kysymyksen nro 47 esittäjä Camilo Nogueira Román (H-0061/03) Aihe: Komission ja neuvoston välinen erimielisyys öljyn ja vaarallisten tuotteiden merikuljetuksia koskevista poliittista ja lainsäädännöllisistä toimista Komissio aikoo öljysäiliöalus Prestigen haaksirikon johdosta antamansa tiedonannon mukaan soveltaa niin kutsuttua Erika-lainsäädäntöä siten, että käytetään aiemmissa teksteissä olevia ankarampia määräyksiä turvallisuuden takaamiseksi yhteisön vesillä ja tiukennetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston jo hyväksymiä määräyksiä sekä kuullaan komission jäseniä, jotka vaativat EU:n erityislainsäädäntöä, joka muistuttaisi Yhdysvaltojen Alaskassa vuonna 1989 tapahtuneen Exxon Valdez -onnettomuuden johdosta antamaa lainsäädäntöä. Neuvosto sitä vastoin torjuu nämä näkemykset, mikä käy

20 24 13/03/2003 ilmi liikenneneuvoston, johon myös Espanjan pääministeri José María Aznar osallistui, päätöksistä. Neuvosto haluaa eurooppalaisen lainsäädännön pysyvän kansainvälisen merenkulkujärjestön ohjauksessa, jotta tiettyjen valtioiden, joilla on intressejä merenkulkualalla, olisi helpompi pitää nykyinen asiaintila ennallaan ja jotta tiettyjen öljy-yhtiöiden sekä kansainvälisiä kuljetuksia hallitsevien epämääräisten ryhmittymien ja mafioiden valta-asema voitaisiin säilyttää. Myöntääkö neuvosto, että jäsenvaltioiden ja komission välillä on tästä asiasta sellaisia mielipide-eroja, joiden vuoksi tiukka ja tehokas lainsäädännön täytäntöönpano meriturvallisuuden takaamiseksi viivästyy? Prestigen uppoamisen aiheuttama katastrofi Galician rannikolla osoittaa, että tämä lainsäädäntö olisi pantava täytäntöön viipymättä. Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä tämän poliittisen kiistan ratkaisemiseksi? (FR) Neuvosto muistuttaa arvoisalle jäsenelle, että se on jo joulukuussa 2002 Strasbourgissa pidetyssä täysistunnossa ja käsitellessään ajankohtaisia aiheita kiteyttänyt ja kuvannut kattavasti vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskevan kantansa ja suunnitelmansa. Se korostaa jälleen kerran sitä, mitä Kööpenhaminassa joulukuuta 2002 pidetyn Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä ja joulukuussa 2002 pidetyn neuvoston päätelmissä todetaan tästä asiasta. Neuvosto vahvistaa aiemmat lausuntonsa ja kehottaa arvoisaa parlamentin jäsentä kääntymään suoraan komission puoleen saadakseen tietää, mikä on komission kanta tähän asiaan. Neuvosto perehtyy parhaillaan komission ehdotukseen, joka koskee yksirunkoisten säiliöalusten käytöstäpoistamisen nopeuttamista ja raskasöljyjä kuljettavien yksirunkoisten säiliöalusten saapumisen kieltämistä EU:n satamiin. Komissio antoi ehdotuksen 27. joulukuuta 2002 kyseisten neuvoston päätelmien jälkeen. Neuvosto pitää tärkeänä, että merenkulkualaa koskevat toimet ovat kansainvälisiä, koska alakin on sitä, ja että näiden toimien tavoitteena on kaikkialla maailmassa mahdollisimman korkea meriturvallisuuden ja ympäristön suojelun taso. Tämän vuoksi neuvoston mielestä on erittäin tärkeää, että myös meriturvallisuutta vahvistavat säännöt hyväksytään kansainvälisesti Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO). Tätä varten neuvosto kehottaa Prestige-aluksen onnettomuuden jälkeisissä päätelmissään jäsenvaltioita ja komissiota ponnistelemaan kaikin tavoin vanhempien, raskaita öljylaatuja kuljettavien säiliöalusten poistamiseksi liikenteestä muuttamalla MARPOL-sopimusta. Se myös ilmaisee tukevansa IMOssa parhaillaan tehtävää työtä lippuvaltiosäännöstön ja sellaisen pakollisen auditointijärjestelmämallin kehittämiseksi, joilla on tarkoitus varmistaa, että lippuvaltiot noudattavat kansainvälisten yleissopimusten mukaisia velvoitteitaan. Aihe: Eurooppalaisia puolueita koskeva ohjesääntö Kysymyksen nro 48 esittäjä Hans-Peter Martin (H-0062/03) Eurooppalaisia puolueita koskeva ohjesääntö on määrä esittää lähitulevaisuudessa. Puolueiden rahoittamiseksi on määrä varata seitsemän miljoonaa euroa kalenterivuotta kohti. Pitääkö neuvosto tätä summaa kohtuullisena? Odottaako neuvosto, että tätä summaa korotetaan ohjesäännön hyväksymisen jälkeen? Miten neuvosto aikoo estää mielivaltaiset korotukset, jotka koituvat eurooppalaisten veronmaksajien taakaksi? (FR) Neuvosto muistuttaa arvoisalle jäsenelle, että vuotta 2003 koskevassa talousarviomenettelyssä budjettivallan käyttäjä teki budjettikohtaan B seitsemän miljoonan euron varauksen. Budjettivallan käyttäjän tehtävänä on varata sopivaksi katsomansa määrä tätä budjettikohtaa varten vuotta 2004 koskevassa talousarviomenettelyssä. Komissio toimitti 21. helmikuuta 2003 neuvostolle uuden ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisten poliittisten puolueiden säännöistä ja rahoituksesta (KOM(2003) 77 lopullinen, annettu 19. helmikuuta 2003) uuden oikeusperustan mukaisesti Nizzan sopimuksen tultua voimaan 1. helmikuuta 2003.

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1982. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 23.10.2002

Lisätiedot

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Ed. asiak. nro: WK

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0258 (NLE) 2014/0259 (NLE) 6426/15 SOC 91 EMPL 43 MIGR 11 JAI 103 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä Asian tunnus (esim. U 2/1996 vp) E 28/2002 EURODOC-numero Hyväksytty EU:n neuvostossa, päivämäärä Kilpailukykyneuvosto

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0234/26. Tarkistus. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0234/26. Tarkistus. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta 28.6.2017 A8-0234/26 26 8 kohta 8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita neuvottelukehyksen puitteissa keskeyttämään viipymättä liittymisneuvottelut Turkin kanssa, jos perustuslakipaketti pannaan täytäntöön

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6492/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 7 COMPET 108 IND 42 RECH 48 ESPACE 13 Euroopan unionin neuvoston 3519. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00)

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9206/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3541. istunto (koulutus,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. huhtikuuta 207 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 207/006 (NLE) 7725/7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: CLIMA 73 ENV 294 MI 278 DEVGEN 48 ONU 47 NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 PUBLIC LIMITE COAFR 74 CSDP/PSDC 136 POLMIL 25 PESC 229 COHAFA 28 DEVGEN 59 ACP 41 COPS 60 ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lisätiedot