LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)"

Transkriptio

1 LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää rauhaa ja turvallisuutta Euroopassa ja muualla maailmassa unionin yhtenäisellä, voimakkaalla kansainvälisellä toiminnalla. Irakin konfliktissa jäsenvaltiot ovat toimineet aivan päinvastaisesti. Ajamalla kansallisia etujaan ne ovat vahingoittaneet EU:n ulkopoliittista uskottavuutta ja YUTP:aa. Valitettavasti puheenjohtajavaltio on vain lisännyt hajaannusta asettumalla yksipuolisesti Ranskan ja Saksan kannalle. Puheenjohtajavaltion tehtävänä on etsiä kompromisseja ja yhteisiä ratkaisuja, joiden ansiosta unioni voi esiintyä yhtenäisenä eri kysymyksissä. Puheenjohtajavaltio Tanska osoitti suurta taitoa tässä suhteessa. Epäsopu Irakin kysymyksessä on vähentänyt erityisesti hakijamaiden luottamusta unioniin. Mitä puheenjohtajavaltio Kreikka aikoo tehdä, jotta ulkopolitiikassa vältyttäisiin vastedes vastaavalta tilanteelta? (FR) Puheenjohtajavaltio on tehnyt kaikkensa, jotta EU esiintyisi yksimielisenä Irakin kriisissä. Kysyjän tavoin se katsoo, että mitä yhtenäisempi unioni on, sitä vahvempi se on ja sitä paremmin sitä kuunnellaan kansainvälisessä yhteisössä. Tästä syystä neuvosto hyväksyi ensimmäisessä istunnossaan 27. tammikuuta merkittävät Irakia koskevat päätelmät. Selkeän viestin lähettämiseksi Irakin viranomaisille EU:n puheenjohtajavaltio teki näiden päätelmien perusteella 4. helmikuuta Irakiin virallisen yhteydenoton, johon 13 hakijamaata yhtyivät. Sen jälkeen puheenjohtajavaltio kutsui koolle 17. helmikuuta ylimääräisen Eurooppa-neuvoston, jossa annettiin yhteinen julkilausuma. Hakijamaat yhtyivät siihen seuraavana päivänä. Tässä julkilausumassa Euroopan unioni esitti yksimielisen näkemyksensä kriisin keskeisistä seikoista, jotka ovat seuraavat: Saddam Hussein olisi riisuttava joukkotuhoaseista. Yhdistyneiden Kansakuntien olisi oltava näiden toimien keskeinen tekijä. Tarkastuksille olisi annettava riittävästi aikaa toimia, mutta ne eivät voi jatkua loputtomiin siten, että Irak ei toimi yhteistyössä. Sota ei ole väistämätön. Voimakeinoja olisi käytettävä ainoastaan viimeisenä keinona. Asia on nyt turvallisuusneuvoston päätettävänä. Puheenjohtajavaltio pyrkii edelleen siihen, että tässä ja muissa asioissa löydettäisiin yhteinen linja. Aihe: Jäsenvaltioiden asukasmäärä Kysymyksen nro 12 esittäjä Francesco Enrico Speroni (H-0096/03) Nizzan sopimuksen liitteenä olevissa pöytäkirjoissa käytetään ilmaisua "unionin koko väestö" ilman että sitä täsmennettäisiin. Viittaako käsite kaikkiin asukkaisiin, jotka ovat unionin kansalaisia, vai kaikkiin asukkaisiin, siis myös niihin, joilla ei ole unionin kansalaisuutta? Miten unionin kokonaisväestömäärää laskettaessa otetaan huomioon muualla asuvat unionin kansalaiset? Kun määritellään 62 prosentin enemmistö unionin koko väestöstä, mitä seuraavista vaihtoehdoista käytetään jäsenvaltioiden asukasmäärän laskemiseksi:

2 6 13/03/2003 a) kansalaisuudesta riippumatta kaikki valtion asukkaat; b) kaikki asukkaat, joilla on kyseisen valtion tai toisen jäsenvaltion kansalaisuus; c) vain valtion omat siellä asuvat kansalaiset; d) vain valtiossa itsessään tai muissa jäsenvaltioissa asuvat omat kansalaiset; e) kaikki valtion kansalaiset asuinpaikasta riippumatta; f) muu? (FR) Neuvosto ilmoittaa kysyjälle, että se ei ole vielä käsitellyt näitä yksityiskohtia, mutta niitä ja niiden vaikutuksia tarkastellaan hyvissä ajoin ennen 1. marraskuuta Kysymyksen nro 12 esittäjä Anna Karamanou (H-0100/03) Aihe: Europolia koskevat syytökset taloudellisista säännönvastaisuuksista Vastikään laatimassaan, toistaiseksi julkaisemattomassa kertomuksessaan Euroopan tilintarkastustuomioistuin syyttää järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaavaa Euroopan poliisivirastoa Europolia taloudellisista säännönvastaisuuksista ja riittämättömästä avoimuudesta varainhoidossaan. Kertomuksessa kritisoidaan euron summaa, joka maksettiin palkkioina 18 kuukauden ajalta Europolin entiselle apulaisjohtajalle David Valls-Russellille. Palkkiot maksettiin oikeusperustan puuttumisesta huolimatta, koska Valls-Russell päätyi eroamaan toimestaan hänen osastossaan ilmenneen talousskandaalin vuoksi. Lisäksi kertomuksessa viitataan virkamiesten yksityisasuntoihin asennettujen puhelinlaitteiden ja faksien ja niiden käytön laittomaan rahoittamiseen. Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä, jotta tämä vakava asia selvitetään perinpohjin ja jotta luodaan edellytykset, joiden avulla Europol palvelee tarkoitusta, jota varten se on perustettu, ja toimii avoimuuden, vastuullisuuden ja tilintekovelvollisuuden periaatteiden pohjalta, jotka koskevat kaikkia EU:n elimiä ja yksiköitä? (EN) Europolin yhteisen tilintarkastuskomitean kertomus, johon arvoisa parlamentin jäsen viittaa, on osa Europolia koskevan yleissopimuksen 36 artiklan mukaista tili- ja vastuuvapausmenettelyä. Neuvosto ei ole ottanut kantaa mahdolliseen vastuuvapauden myöntämiseen Europolin johtajalle vuoden 2001 osalta. Heti kun neuvosto on päättänyt asiasta, Euroopan parlamentille toimitetaan lisätietoa. Aihe: Ihmisoikeudet Iranissa Kysymyksen nro 14 esittäjä Ulla Margrethe Sandbæk (H-0101/03) Iranin ulkoministerin Kamal Kharaszisin ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnalle pitämästä puheesta kävi ilmi, että ihmisoikeuksien parantaminen Iranissa ei lainkaan kuulu Iranin hallituksen toimivaltuuksiin. Mikä on tällöin EU:n ja Iranin hallituksen välisen niin kutsutun rakentavan vuoropuhelun sisältö? Voiko neuvosto ilmoittaa, miten kauan se aikoo hyväksyä naisten kivitykset ja kansalaisten teloitukset lopettamatta yhteistyötä Iranin hallituksen kanssa? (EN) Neuvostolla on sääntö, jonka mukaan se ei voi kommentoida poliitikkojen puheita. Neuvostolla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Iranin hallitus ymmärtäisi ihmisoikeuksia koskevan toimivaltansa ja vastuunsa. Juuri tästä syystä Iranin hallitus on aloittanut ihmisoikeusvuoropuhelun EU:n ja monien muiden maiden, esimerkiksi Australian kanssa ja ryhtynyt lisäksi yhteistyöhön YK:n ja sen monien sellaisten järjestelmien kanssa, joilla seurataan, miten valtiot noudattavat

3 13/03/ ihmisoikeuslainsäädäntöä. Neuvosto ei kuitenkaan tiedä ulkoministeri Kharaszisin sanoneen Euroopan parlamentille pitämässään puheessa mitään, mikä olisi voinut johtaa tähän väärinkäsitykseen. EU:n vuoropuhelu Iranin kanssa ihmisoikeuksista ei ole vain "niin kutsutusti" rakentavaa. Vuoropuhelussa käsitellään nimenomaan kaikkia seikkoja, jotka huolestuttavat EU:ta Iranin ihmisoikeustilanteessa, ja pohditaan, miten EU voisi avustaa tai tukea niiden kaikkien edistämistä. EU on alusta asti tunnustanut, että jotta vuoropuhelu olisi mahdollisimman rakentavaa, siihen on osallistuttava sekä kaikkien asiaankuuluvien Iranin kansallisten toimielinten oikeuslaitoksen, parlamentin ja ulkoasiainministeriön että Iranin kansalaisyhteiskunnan: yliopistopiirien, kansalaisjärjestöjen ja islamilaisen ihmisoikeustoimikunnan. Tämä on välttämätöntä, jotta muutosta koskevaa sisäistä vuoropuhelua voitaisiin käydä Iranissa kaikilla tasoilla. Siksi EU päätti järjestää EU:n ja Iranin välisen ihmisoikeusvuoropuhelun 16. ja 17. joulukuuta 2002 pidetyn ensimmäisen istunnon pyöreän pöydän tapaamisena, johon osallistuivat kaikkien edellä mainittujen Iranin kansallisten toimielinten ja yhteiskunnan eri alojen edustajat. Kokousta seurasivat erilliset hallituskeskustelut, joihin osallistuivat Iranin oikeuslaitos, parlamentti ja ulkoasiainministeriö. Keskustelun vilkkaus ja avoimuus jopa Iranin valtuuskunnan sisällä osoittivat EU:lle, että sen laajan osallistumisen lähestymistapa on oikea, ja se aikoo lähitulevaisuudessakin jatkaa keskusteluja tässä muodossa. EU käsitteli Iranin hallituksen kanssa kuolemanrangaistuskysymystä Teheraniin syys lokakuussa 2002 tehdyn tunnustelevan vierailun aikana sekä joulukuussa pidetyssä ihmisoikeusvuoropuhelun ensimmäisessä istunnossa. Neuvosto toteaa, ettei se ole saanut vahvistettua näyttöä siitä, että ihmisiä olisi kivitetty hengiltä Iranissa sen jälkeen, kun EU:n ja Iranin välinen ihmisoikeusvuoropuhelu alkoi viime vuoden lokakuussa. EU aikoo painostaa Iranin hallitusta tässä asiassa kunnes tilanne paranee, kuten se tekee kaikkien muidenkin sellaisten maiden kanssa, jotka yhä käyttävät kuolemanrangaistusta ja joiden kanssa se käy poliittista vuoropuhelua. Kysymyksen nro 15 esittäjä Maurizio Turco (H-0102/03) Aihe: Kreikan puheenjohtajakauden painopisteet ja kansainvälisten huumausaineiden vastaisten yleissopimusten tehokkuus Asiakirjassa Kreikan puheenjohtajakauden 2003 painopisteet ilmoitetaan, että "huumausaineiden tuotannon ja laittoman kaupan valvontaa koskevien voimassa olevien kansainvälisten sopimusten tehokkuus olisi tarkistettava". Koska ensimmäinen tilaisuus niiden tehokkuuden tarkistamiseen on Wienissä huhtikuuta järjestettävä YK:n huumausainetoimikunnan kokous, millä tavoin neuvosto aikoo ehdottaa sopimusten tehokkuuden tarkistamista? Aikooko neuvosto ehdottaa kokousta kansainvälisten yleissopimusten muuttamiseksi tai aikooko se esittää muutosehdotuksia jo huhtikuun kokouksessa? Missä vaiheessa neuvoston työryhmät ovat tässä kysymyksessä? Kysymyksen nro 16 esittäjä Benedetto Della Vedova (H-0104/03) Aihe: Kannabiksen luokittelu kansainvälisessä oikeudessa YK:n vuoden 1961 narkoottisia aineita koskevassa yleissopimuksessa kannabis on luokiteltu samaan luokkaan I yhdessä kaikkein vaarallisimpien huumausaineiden kuten heroiinin kanssa, ja luokkaan IV, johon kuuluvat ne luokan I huumausaineet, joilla arvioidaan olevan sekä rajallinen terapeuttinen arvo että erittäin vaarallisia ominaisuuksia. YK:n vuoden 1988 yleissopimuksessa on kannabiksen vaikuttava ainesosa THC luokiteltu vain psykotrooppiseksi aineeksi. Kyseisten luokitusten logiikka on erittäin kyseenalainen: kasvia, joka sisältää 3 prosenttia vaikuttavaa ainesosaa pidetään vaarallisempana kuin 100-prosenttista ainetta. Pitääkö neuvosto kannabiksen luokitusta samaan luokkaan I heroiinin kanssa tarkoituksenmukaisena? Onko kannabis yhtä vaarallista kuin heroiini? Onko kannabiksen luokitus luokkaan IV tarkoituksenmukaista? Eikö kannabiksella ole lainkaan lääketieteellistä arvoa? Onko kannabis luokiteltava vaarallisemmaksi kuin sen vaikuttava ainesosa? Keskusteleeko neuvosto aiheesta ja ehdottaako se jäsenvaltioille, että kannabiksen luokitusta muutetaan YK:n yleissopimuksissa?

4 8 13/03/2003 Kysymyksen nro 17 esittäjä Gianfranco Dell'Alba (H-0106/03) Aihe: Huumausaineiden torjunta, kansainväliset sopimukset ja kuolemanrangaistus YK:n huumausaineita koskevat yleissopimukset vuosilta 1961, 1971 ja 1988 velvoittavat kieltämään ja kriminalisoimaan koko joukon huumausaineisiin liittyviä toimintoja (viljely, tuotanto, vienti ja tuonti, käyttö, myynti jne.). Useat valtiot ovat säätäneet kuolemanrangaistuksen kyseisistä rikoksista saattaessaan yleissopimukset kansalliseen lainsäädäntöönsä. Tällaisia valtioita ovat mm. Kiina, Malesia, Vietnam, Singapore, Kuwait, Iran, Thaimaa, Filippiinit ja Indonesia. Katsooko neuvosto, että olisi tarpeellista ja Euroopan unionin kansainvälisesti ajaman kuolemanrangaistuksen vastaisen kannan mukaista tarkistaa kiireellisesti kyseisiä kansainvälisiä yleissopimuksia siten, että kiellettäisiin kuolemanrangaistuksen antaminen huumausainerikoksista? Jos näin on, aikooko neuvosto käsitellä asiaa ja esittää EU:n jäsenvaltioiden välityksellä jotka kaikki ovat allekirjoittaneet yleissopimukset muutosehdotuksen seuraavassa YK:n huumausainekokouksessa, joka pidetään Wienissä huhtikuussa 2003? Yhteinen vastaus (EN) YK:n huumausainetoimikunnan 46:nnen kokouksen valmistelut on aloitettu toimivaltaisissa neuvoston elimissä Brysselissä sekä Wienissä. Kokoukseen, joka pidetään huhtikuuta 2003, sisältyy huhtikuuta 2003 ministeritasoinen osuus, jossa keskustellaan yleiskokouksen 20:nnessä erityisistunnossa kesäkuussa 1998 hyväksytyn poliittisen julkilausuman tavoitteiden saavuttamisessa esiintyneistä vaikeuksista. Sekä varsinaisessa kokouksessa että ministeritasoisessa osuudessa esitettävien puheenjohtajavaltion lausuntojen valmistelussa otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin huumausaineita koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnissa esitetyt suuntaviivat. Arvioinnissa todetaan, että synteettisten huumausaineiden tuotannon ja kulutuksen aiheuttamaan uhkaan tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Toistaiseksi EU:n valmistelutyön yhteydessä ei ole keskusteltu kysyjien mainitsemista aiheista eli yleissopimuksen muuttamisesta, kannabiksen luokittelusta kansainvälisessä lainsäädännössä tai kuolemanrangaistuksesta. Kysymyksen nro 18 esittäjä José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-0112/03): Aihe: Yleisen tullietuusjärjestelmän asteittainen poistaminen joiltakin Keski-Amerikan ja Andien maiden yhteisön aloilta Katsooko neuvosto, että tullietuusjärjestelmän poistaminen (hyväksymällä ehdotus KOM(2003) 45/lopullinen neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2501/2001(1) 12 artiklan soveltamisesta 1 )) Kolumbiasta tulevilta monivuotisilta kasveilta, kukilta, vihanneksilta ja hedelmiltä soveltamalla asteittaista vähentämismenetelmää auttaa Kolumbiaa torjumaan huumeiden tuotantoa ja kauppaa? Maassa on noin 26 miljoonaa köyhää, lähes ihmistä kuolee väkivaltaisesti joka vuosi ja 10 ihmistä kidnapataan joka päivä. Onko neuvosto sitä mieltä, että kyseinen toimenpide voi vaarantaa Costa Rican talouden, yhteiskunnan ja ympäristönsuojelun varovaisen etenemisen maan köyhimmillä alueilla, joita koskettavat luonnonmullistukset ja joissa työtä tarvitsevat ennen muuta perheistään vastuussa olevat äidit ja Nicaraguasta tulevat maahanmuuttajat? Katsooko neuvosto, että jos tullietuuksia asteittain vähennetään mailta, jotka saavat etuuksia huumausaineiden vastaisen toiminnan periaatteiden mukaisesti, tehdään tyhjiksi tavoitteet, joiden perusteella Euroopan unioni loi menestyksekkään kauppajärjestelmän kehitysmaiden kanssa? Järjestelmä on elintärkeä suurissa vaikeuksissa oleville Andien yhteisön ja Keski-Amerikan maille. Onko neuvosto sitä mieltä, että kyseisten maiden tilannetta parantaa se, että asetuksen voimaan astuminen on jo kuukausia myöhässä? Katsooko neuvosto, että asia voi vaikuttaa lannistavasti kyseisiin maihin, sen jälkeen kun Madridin huippukokouksessa esitettiin visioita vapaasta kaupankäynnistä Keski-Amerikan ja Andien yhteisön maiden kanssa? Kuinka edunsaajamaat ovat reagoineet asiaan? 1 EYVL L 346, , s. 1.

5 13/03/ (EN) Neuvosto vastaanotti kysyjän mainitseman komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi 13. helmikuuta 2003 ja tarkastelee sitä parhaillaan. Tarkoituksena on tehdä asiasta päätös 14. toukokuuta mennessä sääntelymenettelyssä asetetun aikataulun mukaisesti. Etuuksien asteittainen vähentäminen aloittain on osa Euroopan unionin yleistä tullietuusjärjestelmää. Asteittaisen vähentämisen tarkoituksena on suunnata etuuksia muihin kuin niihin maihin, jotka pystyvät selviytymään kansainvälisessä kilpailussa ilman etuuskohteluun perustuvaa markkinoillepääsyä. Neuvosto päätti vuonna 2001, että asteittaista vähentämistä sovelletaan periaatteessa myös huumausaineiden tuotannon ja salakaupan vastaisiin erityisjärjestelyihin, kuten sitä jo sovellettiin tullietuusjärjestelmään yleensä. EU:n sitoumukset mahdollisista tulevista sopimuksista, EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden välisessä huippukokouksessa sovittu vapaakauppasopimus mukaan lukien, ovat edelleen voimassa. EU:lle on ilmoitettu eräiden Latinalaisen Amerikan maiden kannasta ehdotuksesta, joka koskee tullietuusjärjestelmään sisältyvän asteittaisen vähentämisen järjestelmän soveltamista. Kysymyksen nro 19 esittäjä Antonios Trakatellis (H-0117/03) Aihe: Neuvoston viivästely kasvihuonekaasujen päästöjen päästöoikeuksien kaupasta annettua direktiiviä koskevan yhteisen kannan julkistamisessa Voiko neuvosto ilmoittaa 11. joulukuuta 2002 tehdyn onnistuneen poliittisen sopimuksen jälkeen, miksi kasvihuonekaasujen päästöjen päästöoikeuksien kauppaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksen ja direktiivin 96/61/ETY 2 tarkistamista koskevan yhteisen kannan julkistaminen on viivästynyt? Milloin yhteisestä kannasta ilmoitetaan parlamentille ja miksi se ei kuulu Kreikan puheenjohtajakauden painopistealueisiin? (EN) Haluan vakuuttaa arvoisalle jäsenelle, että neuvosto on vahvasti sitoutunut edistämään Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoa, johon kuuluu tietenkin myös sellaisten toimien käynnistäminen, joiden avulla EU kykenee saavuttamaan tavoitteensa. Yksi näitä toimista on ehdotettu kasvihuonekaasujen päästökauppa. Yhteisen kannan tekstiä tarkistetaan parhaillaan tarkoituksena saada se sekä teknisesti että kielellisesti viimeisteltyä siten, että se voidaan toimittaa Euroopan parlamentille virallisesti mahdollisimman pian. Yhteisen kannan uskotaan olevan valmis toimitettavaksi parlamentille maaliskuun loppuun mennessä. Aihe: Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kysymyksen nro 20 esittäjä Bill Newton Dunn (H-0895/02) Miten neuvosto on edistynyt omien rakennustensa energiankulutuksen vähentämisessä näyttääkseen hyvää esimerkkiä muille tahoille unionissa? 2 EYVL L 257, , s. 26.

6 10 13/03/2003 (EN) Haluan vakuuttaa arvoisalle jäsenelle, että neuvosto on vahvasti sitoutunut edistämään Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoa ja on erittäin huolestunut energiankulutuksesta. Haluaisin tässä yhteydessä viitata tuoreimpaan rakennusten energiatehokkuutta koskevaan direktiiviin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY, annettu 16. joulukuuta 2002). Direktiivin perimmäisenä tavoitteena on edistää EU:ssa sijaitsevien rakennusten energiatehokkuuden parantamista. Rakennusten energiatehokkuutta edistetään myös niin kutsutulla SAVE-direktiivillä (93/76/ETY). Lisäksi neuvosto vahvisti 30. toukokuuta 2000 ja 5. joulukuuta 2000 antamissaan päätelmissä energiatehokkuutta koskevan komission toimintasuunnitelman ja esitti erityisiä rakennusalan toimia koskevan pyynnön. Neuvosto on myös tunnustanut energiatehokkuuden merkityksen 10. lokakuuta 2000 antamissaan päätelmissä sellaisista yhteisistä ja yhteensovitetuista politiikoista ja toimista Euroopan unionissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, joilla pyritään saavuttamaan eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman (ECCP) tavoitteet. Neuvoston omia rakennuksia koskevan periaatteen mukaisesti neuvoston yksiköt ovat jo vuosia toteuttaneet hankkeita rakennusten energiankulutuksen vähentämiseksi. Neuvoston rakennuksissa tämä merkitsee energian säästämistä ennen kaikkia seuraavin tavoin: - rakennusten valaistuksen sammuttaminen automaattisesti tai kauko-ohjatusti - vanhentuneiden valaistuslaitteiden vaihtaminen uusiin ja tehokkaampiin - lämmitys- ja ilmastointilaitteiden sekä niiden säätöjärjestelmien parantaminen. Uudessa, suunnitteluvaiheessa olevassa rakennuksessa on tarkoitus käyttää mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia tekniikoita ja siihen on tarkoitus asentaa lämmitysvoimalaitos (sähkön ja lämmön yhteistuotanto). Kuljetuksen alalla neuvosto on ryhtynyt seuraaviin toimiin: - Neuvosto on vastikään julkaissut tarjouspyynnön nimetäkseen konsultin, joka avustaisi sitä talon sisäisiä kuljetuksia koskevan suunnitelman laatimisessa ja täytäntöönpanossa. - Tähän liittyy myös se, että neuvoston rakennusten pysäköintipaikkojen määrää on vähennetty 10 prosentilla ja samalla on lisätty polkupyöräilijöille varattuja paikkoja. Aihe: Länsi-Saharan tilanne Kysymyksen nro 21 esittäjä Yasmine Boudjenah (H-0894/02) Neuvoston puheenjohtaja antoi 29. joulukuuta 1998 julkilausuman Länsi-Saharan tilanteesta. Sen jälkeen tilanne on ajautunut umpikujaan, mikä johtuu etenkin Marokon hallituksen jarrutustoimista, joiden tarkoituksena on estää kansanäänestys. Koska oikeudenmukaista ratkaisua ei ole löydetty, on koko Maghreb-alueen tasapaino järkkymässä. Onko neuvosto päättänyt ryhtyä tehokkaisiin toimiin ja antaa esimerkiksi uuden julkilausuman käynnistääkseen uudelleen rauhanprosessin ja toteuttaakseen vapaan, laillisen ja puolueettoman kansanäänestyksen Länsi-Saharan kansan itsemääräämisoikeudesta (neuvoston puheenjohtajavaltion vuonna 1998 antaman sitoumuksen mukaisesti)? (FR) Neuvosto seuraa tarkasti YK:n turvallisuusneuvostossa käytäviä keskusteluja ja kannattaa varauksetta YK:n pääsihteerin henkilökohtaisen lähettilään James Bakerin toimia ihmisoikeuksien ja demokratian täyteen kunnioittamiseen perustuvan kestävän ratkaisun löytämiseksi. YK on ilmaissut olevansa halukas jälleen kerran ryhtymään ongelman ratkaisemiseksi tarvittaviin toimiin, ja James Baker kävi uudelleen alueella viime tammikuussa. EU katsoo, että humanitaarisiin toimiin on ryhdyttävä viipymättä ilman, että odotetaan osapuolten välisen luottamuksen palaamista. EU totesikin jälleen kerran viime joulukuussa osapuolille, että kaikki Tindoufin leirillä erittäin vaikeissa fyysisissä ja psykologisissa oloissa pidettävät marokkolaiset sotavangit on vapautettava viipymättä.

7 13/03/ Tässä vaiheessa neuvosto ei aio ryhtyä sen kaltaisiin toimiin, joita kysyjä ehdottaa. Kysymyksen nro 22 esittäjä Josu Ortuondo Larrea (H-0897/02): Aihe: Maatalous- ja kalastusministerineuvosto Brysselissä Euroopan unionin maatalous- ja kalastusministerineuvosto kokoontuu Brysselissä joulukuuta Espanjan kolme itsehallintoaluetta Andalusia, Galicia ja Baskimaa, joilla on lainsäädännöllistä toimivaltaa maatalous- ja kalastusasioissa, olivat pyytäneet useita viikkoja aiemmin Espanjan pysyvältä edustustolta EU:ssa mahdollisuutta päästä lehdistöhuoneeseen, jossa annetaan tiedotusvälineille suoria tietoja neuvottelujen edistymisestä eri hallitusten edustajien välillä. Itsehallintoalueiden edustajat eivät olleet pyytäneet oikeutta osallistua yhteisön kokoukseen. Neuvosto lienee tietoinen kyseisessä ministerikokouksessa tehtävien päätösten merkityksestä tällä hetkellä. Kuitenkin Espanjan hallituksen vastaus oli kielteinen. Tämän johdosta kysyn neuvoston puheenjohtajalta, osallistuiko kyseisiin kokouksiin valtioiden virallisten valtuuskuntien mukana edustajia osavaltioiden paikallisista hallintoelimistä tai itsehallintoalueiden aluehallituksista ja mikäli osallistui, niin mistä jäsenvaltioista oli kyse? Kysyisin myös, ovatko aluehallinnon edustajat osallistuneet muissa yhteyksissä EU:n ministerineuvostojen alakohtaisiin kokouksiin? Pitääkö neuvosto ristiriitaisena, että Espanjan perustuslaissa tunnustetaan itsehallintoalueet ja kuitenkin Espanjan hallitus kieltää itsehallintoalueilta oikeuden puolustaa perustuslaillisia toimivaltuuksiaan yhteisön päätöstentekoprosessissa eikä anna mahdollisuutta saada suoria tietoja itsehallintoalueisiin vaikuttavista toimista? (FR) Kysyjän tarkoittamassa maatalous- ja kalastusneuvoston istunnossa joulukuuta 2002 Belgian valtuuskunta koostui liittovaltion maatalousministeristä ja Vallonian ja Flanderin hallitusten maatalousministereistä. Yleisesti voidaan todeta, että sellaisissa neuvoston istunnoissa, joissa käsitellään joissakin jäsenvaltioissa alueellisten yhteisöjen toimivaltaan kuuluvia lainsäädännöllisiä asioita, jäsenvaltioiden valtuuskuntiin kuuluu usein näiden yhteisöjen edustajia. Kysyjää pyydetään kiinnittämään huomiota EY:n perustamissopimuksen 203 artiklaan, jossa määrätään neuvoston muodostuvan jäsenvaltioiden ministeritason edustajista, joita on yksi kustakin jäsenvaltiosta ja joilla on jäsenvaltionsa hallitusta sitovat valtuudet. Tämä ilmaistaan neuvoston työjärjestyksen liitteessä I siten, että kukin jäsenvaltio päättää itse omasta edustuksestaan neuvostossa. Aihe: Jose Maria Sison / terroristeiksi epäiltyjen luettelo Kysymyksen nro 24 esittäjä Ole Krarup (H-0899/02) Professori Jose Maria Sisonia vastaan ei ole nostettu rikossyytteitä Hollannissa, Filippiineillä, USA:ssa eikä missään muussakaan maassa. Aikooko neuvosto tutkia sen päätöksen perusteet, jolla hänet on merkitty terroristeiksi epäiltyjen luetteloon? Aihe: Filippiiniläiset järjestöt ja EU:n terroristilista Kysymyksen nro 25 esittäjä Jonas Sjöstedt (H-0900/02) Alankomaiden korkein tuomioistuin De Raad van State on antanut tuomiolauselman, jonka mukaan professori Jose Maria Sison on pakolaissopimuksen 1 artiklan A kohdan mukainen poliittinen pakolainen. YK:n pakolaiskomissaari ja Amnesty International ovat myös vahvistaneet tämän.

8 12 13/03/2003 Miten neuvosto voi vain USA:n presidentin Bushin sanojen perusteella pitää Jose Maria Sisonia terroristina? Aihe: Filippiiniläinen järjestö ja EU:n terroristilista Kysymyksen nro 26 esittäjä Herman Schmid (H-0903/02) Uusi kansanarmeija (New People's Army, NPA) on poistettava EU:n terroristilistalta. Eikö neuvosto olekin hyväksynyt Filippiinien hallituksen ja Filippiinien kansallisen demokraattisen rintaman (National Democratic Front of the Philippines) tekemän sopimuksen (comprehensive agreement) ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta? Aihe: New Peoples Army ja terroristiluettelo Kysymyksen nro 27 esittäjä Marianne Eriksson (H-0001/03) Onko EU:n neuvosto huomioinut Filippiinien National Democratic Frontin (kansallinen demokraattinen rintama) ilmoituksen liittyä Geneven yleissopimusten ja ensimmäisen lisäpöytäkirjan sopimuspuoleksi, jotka mm. New Peoples Army (uusi kansanarmeija) on allekirjoittanut ja jotka on uskottu Sveitsin liittoneuvoston ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean haltuun heinäkuussa 1996? Kuinka New Peoples Armya voidaan kutsua terroristijärjestöksi, kun se liittyy Geneven yleissopimuksen ja ensimmäisen lisäpöytäkirjan sopimuspuoleksi? Yhteinen vastaus Sallinette, että vastaan yhteisesti parlamentin jäsenten esittämään neljään filippiiniläisiä järjestöjä ja EU:n terroristiluetteloa koskevaan kysymykseen. Neuvosto ei ole keskustellut Filippiinien hallituksen ja kansallisen demokraattisen rintaman (NDFP) välisestä sopimuksesta, joka koskee ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Se ei myöskään ole keskustellut NDFP:n ilmoituksesta liittyä Geneven yleissopimuksiin ja ensimmäiseen lisäpöytäkirjaan. Neuvoston 28. lokakuuta 2002 tekemä päätös, joka koskee NPA:n johtajan Jose Maria Sisonin sisällyttämistä EU:n luetteloon, perustui käytettävissä olevan tiedon perusteelliseen analysointiin 27. joulukuuta 2001 vahvistetun yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 4 kohdassa ilmaistujen perusteiden mukaisesti. Neuvosto haluaisi muistuttaa arvoisille jäsenille, että rikossyytteiden nostaminen ei ole edellytys luetteloon merkitsemiselle. Henkilö merkitään luetteloon ehdottomasti vain edellä mainitun yhteisen kannan 1 artiklan 4 kohdassa mainituin perustein. Neuvosto haluaisi myös tehdä selväksi, että Jose Maria Sisonille ei ole koskaan myönnetty YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 1 artiklan A kohdan mukaista poliittisen pakolaisen asemaa. Oikeus hylkäsi hänen pyyntönsä, joka koski tämän aseman myöntämistä Alankomaissa, koska oli vahvoja syitä epäillä hänen syyllistyneen Filippiineillä pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 1 artiklan F kohdassa tarkoitettuihin rikoksiin. Päätös on vahvistettu kaikissa Alankomaiden vetoomustuomioistuimissa. Neuvoston saamien tietojen mukaan Jose Maria Sisonia ei kuitenkaan ole karkotettu Filippiineille, vaikka hänelle ei olekaan myönnetty virallista asemaa. Kysymyksen nro 28 esittäjä Lennart Sacrédeus (H-0901/02) Aihe: Kööpenhaminan kriteerit ja tulevan jäsenvaltion miehitys Turkki on vuodesta 1974 lähtien pitänyt 37 prosenttia Kyproksen tasavallasta miehitettynä. Katsooko neuvosto, että tämä on Kööpenhaminan kriteerien, ihmisoikeuksien, demokratian ja markkinatalouden periaatteiden mukaista? Onko Turkin mahdollista aloittaa jäsenyysneuvottelut unionin kanssa, jos se edelleen pitää tulevaa jäsenvaltiota Kyprosta miehitettynä?

9 13/03/ (EN) Euroopan unioni on useasti ilmaissut Kyprosta koskevan kantansa. Neuvosto kehottaa kysyjää tutustumaan Eurooppa-neuvoston päätelmiin, joissa on useaan otteeseen toistettu EU:n kanta. Neuvosto tähdentää erityisesti Kööpenhaminassa viime joulukuussa pidetyn Eurooppa-neuvoston jälkeen tehtyjä päätelmiä, joissa Turkkia kehotetaan jatkamaan tarmokkaasti uudistusprosessiaan. Itse asiassa, jos joulukuussa 2004 kokoontuva Eurooppa-neuvosto päättää komission kertomuksen ja suosituksen perusteella, että Turkki täyttää Kööpenhaminan kriteerit, Euroopan unioni aloittaa viipymättä liittymisneuvottelut Turkin kanssa. On selvää, että EU odottaa Turkin toimivan rakentavassa yhteistyössä ratkaisun löytämiseksi. Voimassa olevan liittymiskumppanuuden mukaisesti Turkin on tuettava voimakkaasti YK:n toimia kattavan ratkaisun aikaan saamiseksi. Viime vuonna YK esitti suunnitelman Kyproksen ongelman kattavaksi ratkaisuksi, ja Kyproksen kreikkalaisen ja turkkilaisen yhteisön väliset neuvottelut perustuvat nyt tähän suunnitelmaan. Neuvosto korostaa, että Kööpenhaminassa päätettiin ottaa Kypros Euroopan unionin uudeksi jäsenvaltioksi, kun liittymisneuvottelut sen kanssa on saatu päätökseen. Puheenjohtajan päätelmien kohdassa neuvosto muistuttaa haluavansa sisällyttää ratkaisun ehdot liittymissopimukseen niiden periaatteiden mukaisesti, joihin Euroopan unioni perustuu. Turkin uusi hallitus on toistuvasti todennut kannattavansa YK:n suunnitelmaan perustuvaa neuvotteluprosessia, vaikka Turkki ei toistaiseksi ole esittänyt merkittäviä tai rakentavia ehdotuksia. EU toivoo, että Turkin tuella sopimukseen voidaan päästä pikaisesti, mieluiten maaliskuun aikana, YK:n uusien aikataulujen mukaisesti ja niin, että yhdistynyt Kypros voi allekirjoittaa liittymissopimuksen 16. huhtikuuta Aihe: Matkailustrategia ja Kreikan puheenjohtajuuskausi Kysymyksen nro 29 esittäjä Brian Crowley (H-0904/02) Kun otetaan huomioon matkailualan keskeinen merkitys jäsenvaltioiden talouden kannalta etenkin epäsuotuisilla alueilla sekä Euroopan unionin tuleva laajentuminen, tiedustelisin aikooko puheenjohtajamaana toimiva Kreikka ilmoittaa, onko sillä tarkoitus tukea nykyisen ja tulevan Euroopan unionin matkailustrategiaa? (EN) Arvoisa jäsen lienee tietoinen siitä, että matkailun tulevaisuudesta Euroopassa 21. toukokuuta 2002 annetun neuvoston päätöslauselman mukaisesti puheenjohtajavaltio Kreikka aikoo varmistaa, että Euroopan matkailun tulevaisuutta koskevan strategian toteuttamisessa edetään jatkuvasti. Se aikoo painottaa seuraavia seikkoja: Sellaisten mekanismien kehittäminen, joita tarvitaan matkailun näkökulman sisällyttämiseksi yhteisön politiikkoihin erityisesti seuraavilla aloilla: liikenne kuluttajansuoja työllisyys. Matkailun merkitys Euroopan kilpailukyvylle ja Euroopan talouden kehitykselle. Matkailun kestävä kehitys matkailua koskevan Agenda 21:n laatimisen ja täytäntöönpanon jälkeen. Lisäksi puheenjohtajavaltio katsoo, että tarvitaan julkisen sektorin ja Euroopan matkailuelinkeinon välistä vuoropuhelua pääasiassa vuosittain järjestettävän Euroopan matkailufoorumin puitteissa, yhteistyöverkkojen edistämistä erityisesti yhteisön tuella toteutettavassa alueiden välisessä ja rajatylittävässä yhteistyössä, sellaisten toimien vahvistamista, joilla helpotetaan vammaisten pääsyä matkailukohteisiin ja osallistumista matkailutoimintaan, erityisesti vammaisten vuonna Uskomme, että näillä toimilla varmistetaan hyvä pohja matkailuelinkeinon kehittymiselle tulevassa, laajentuneessa unionissa.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: COREPER ja NEUVOSTO Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 24. toukokuuta 2012 P7_TA-PROV(2012)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 490.194 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 18-02-2009 1 KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 PUHETTA JOHTI puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 15.00.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 5. helmikuuta

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus Julkaisija: SUOMEN YK-LIITTO TÖÖLÖNTORINKATU 2B, 4. KRS 00260 HELSINKI www.ykliitto.fi Johdanto ja historia: MARIAKAISA AULA ja JOHANNA KIILI Taitto: AGAIN DESIGN Paino:

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS 29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 06 Vertragstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 99 EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ FILIPPIINIEN TASAVALLAN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin 150 2012 150 2012 Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Tero Erkkilä Teija Tiilikainen 150 2012 Uusittu laitos, 1. painos Julkaisija UM:n Eurooppatiedotus

Lisätiedot

Suomi Euroopan unionissa

Suomi Euroopan unionissa Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen,

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne FRA Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne Noviembre de 2009 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi

Lisätiedot

SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI

SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI CRI(2013)19 Version finnoise Finnish version SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI (neljäs raportointikierros) Hyväksytty 21.03.2013 Julkaistu 09.07.2013 ECRI Secretariat Directorate General II - Democracy Council of

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Yhteenveto Tämän valmisteluasiakirjan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan terveyteen ja yhteisön laajenemiseen

Lisätiedot