Hannu Leinonen & Joni Korkiakoski KÄYTETTYJEN AUTOJEN MAAHANTUONNIN HYÖDYT JA HAITAT UPICAR OY:N NÄKÖKULMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hannu Leinonen & Joni Korkiakoski KÄYTETTYJEN AUTOJEN MAAHANTUONNIN HYÖDYT JA HAITAT UPICAR OY:N NÄKÖKULMASTA"

Transkriptio

1 Hannu Leinonen & Joni Korkiakoski KÄYTETTYJEN AUTOJEN MAAHANTUONNIN HYÖDYT JA HAITAT UPICAR OY:N NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008

2 OPINNÄYTETYÖN SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Liiketalous Suuntautumisvaihtoehto: Markkinointi ja viestintä Tekijä: Hannu Leinonen & Joni Korkiakoski Opinnäytetyön nimi: Käytettyjen autojen maahantuonnin hyödyt ja haitat Upicar Oy:n näkökulmasta Työn ohjaaja: Lappalainen Eija Työn tarkistaja: Lappalainen Eija Opintojen aloitusvuosi: 2005 Valmistumisvuosi 2008 Sivumäärä: 49+1 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyössä käsittelemme käytettyjen autojen maahantuontiin liittyviä pulmia ja ongelmia sekä pohtia sen mahdollisia taloudellisia hyötyjä Upicar Oy:lle. Tutkimme mm. sitä miten ihmiset suhtautuvat käytettynä maahantuotuihin autoihin ja sitä, onko autojen maahantuonti yrityksen kannalta taloudellisesti kannattavaa. Käytettyjen autojen maahantuonti on haasteellista sillä Suomen autoverokohtelu tuontiautojen kohdalla on perin epäoikeudenmukaista ja muuttuvien pykälien johdosta monimutkaista. Autoihin kohdistuvasta yleisestä kovasta verotuksesta johtuen, on Suomen autokanta Euroopan vanhimpia. Käytettyjen autojen maahantuonti on nuorentanut suomalaisten autojen keski-ikää viime vuosina johtuen EU:n määräämistä lievistä veromuutoksista. Tutkimme käytettyjen autojen maahantuonnin hyötyjä, haittoja ja kannattavuutta autoliikkeen kannalta. Tutkimuksemme kohteena on henkilöautoiksi rekisteröitävät kulkuneuvot johtuen mm. verokohtelun suuresta vaihtelusta eri ajoneuvotyyppien kesken. Tutkimuskeinona käytämme teemahaastattelua jonka avulla kartoitamme ihmisten mielikuvia ja asenteita käytettynä maahantuotuja henkilöautoja kohtaan. Lisäksi esitämme laskelmien avulla autontuontiprosessin kulujen ja kustannusten eron Suomi-autoihin verrattuna. Avainsanat: Verotus, maahantuonti, kannattavuus, brandi, prosessi

3 OPINNÄYTETYÖN ENGLANNINKIELINEN TIIVISTELMÄ CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme: Business Economics Author: Hannu Leinonen & Joni Korkiakoski Name of thesis: Benefits and detriments of importing used cars in aspect of Upicar Oy. Supervisor: Lappalainen Eija Inspector: Lappalainen Eija Starting year of studies: 2005 Year of graduation: 2008 Number of pages: 49+1 ABSTRACT In our thesis we handle various problems and matters concerning import of used cars from Central Europe to Finland and consider also its economical benefits to Upicar Oy. We investigate inter alia, how people react to used, imported cars and will importing of used cars be profitable enough to company. Importing of used cars to Finland is very challenging indeed. Finnish tax treatment is very harsh and unequal and thanks to variable paragraphs, complicated. High taxation of cars causes that Finnish cars generally are oldest in Europe. Import of used cars has made average age of Finnish cars younger. This thesis investigates benefits of imported, used cars in aspect of car dealer. Targets of our research are cars which are registered as passenger cars. Reason for this segregation is variability of tax treatment among different car types. As tools of research we use theme interview which helps us to survey peoples notions and attitudes towards imported, used passenger cars. We also present differences among pricing by using calculations. Keywords: Taxation, importation, profitability, brand, process

4 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ LUETTELO KUVIOISTA JA TAULUKOISTA 1 JOHDANTO Johdatus aihealueeseen Tutkimustehtävä ja sen rajaus Upicar Oy 4 2 TAUSTOJA JA HISTORIAA Autojen maahantuonnin kehitys Suomessa Autoverotuksen historia Suomessa Miksi käytettyjä autoja maahantuodaan 11 3 TUONTIPROSESSI Auton etsiminen kohdemaasta Maksutavat Kuljetus Suomeen Autoveroilmoituksen laatiminen Autoverovalituksen laatiminen Esimerkkitapaus autoverovalituksesta 19 4 HAKUPROSESSI 4P-MARKKINOINTITEORIAN NÄKÖ- KULMASTA Tuote Hinta Markkinointiviestintä Saatavuus 29 5 TUTKIMUSMENETELMÄT Kvalitatiivinen tutkimus Haastattelu tutkimuskeinona Tutkimushaastatteluissa käytetyt kysymykset 32 6 HAASTATTELUTULOKSET Kooste haastattelun vastauksista Yhteenveto haastattelutuloksista 38 7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Yhteenveto 40

5 7.2 Kannattavuuslaskenta Johtopäätökset Pohdintaa 45 LÄHTEET 47 LIITTEET

6 LUETTELO KUVIOISTA JA TAULUKOISTA Sivunumero TAULUKKO 1. Autojen keski-ikä Euroopassa KUVIO 1. Auton hakuprosessi 14 KUVIO 2. Markkinoinnin osa-alueet 25

7 1 1 JOHDANTO 1.1 Johdatus aihealueeseen Opinnäytetyömme käsittelee käytettyjen autojen maahantuontiin liittyviä pulmia ja ongelmia autoliikkeen näkökulmasta sekä tutkimme siitä tulevia mahdollisia taloudellisia hyötyjä Upicar Oy:lle. Käytettyjen autojen maahantuonti on haasteellista, sillä Suomen autoverokohtelu tuontiautojen kohdalla on hyvin epätasaarvoista ja muuttuvien pykälien johdosta monimutkaista. Autoihin kohdistuvasta kovasta verotuksesta johtuen on Suomen autokanta Euroopan vanhimpia. Tästä seikasta huolimatta käytettyjen autojen maahantuonti on ollut kiivasta ja se onkin nuorentanut suomalaisten autojen keski-ikää aavistuksen verran viime vuosien aikana. Vaikka Suomen valtio suhtautuu hieman nihkeästi tuontiautoihin, harrastavat eri tahot, yksityiset ja yritykset, autojen maahantuontia yllättävän runsaslukuisasti ja esimerkiksi vuonna 2005 maahan tuotiin henkilöautoksi rekisteröityä kulkuneuvoa. Suurin osa maahantuonnista tapahtuu yksityisten henkilöiden toimesta joten mielestämme opinnäytetyömme tarjoaa hyödyllistä tietoa Upicar Oy:lle yrityksen tulevaisuuden suunnitelmia pohdittaessa. Syyt, miksi tuontiautot voisivat olla systemaattisen maahantuonnin aloittamisen arvoisia, ovat moninaiset. Eräs tärkeimmistä on se, että esimerkiksi Saksassa ensimmäiset vuotensa viettäneet autot ovat peruskunnoltaan usein suomalaisia ikätovereitaan paremmassa kunnossa johtuen muun muassa, lempeämmästä ilmastosta ja teiden suolauksen vähyydestä. Paremmasta kunnosta huolimatta autot ovat kuitenkin suomalaisia vastaavia autoja huomattavasti halvemmin hinnoiteltuja ja siten ne herättävät suomalaisten kuluttajien mielenkiinnon. Uudehkoille käytetyille autoille tulee olemaan markkinoilla kysyntää johtuen vuonna 2010 tu-

8 2 levasta päästöpohjaisesta autoverotuksesta. Tuolloin Suomen autoverotus muuttuu siten, että autovero määräytyy auton tuottamien hiilidioksidipäästöjen (CO2 /grammaa per. kilometri) mukaisesti. Tämä muutos luonnollisesti suosii uudempia ja entistä vähäpäästöisempiä, hiukkassuodattimilla varustettuja henkilöautoja. Siksi muutaman vuoden ikäisten käytettyjen autojen kysyntä kasvaa lähivuosina. Näille markkinoille Upicar Oy mahdollisesti suuntaa täyttämään kysynnän synnyttämän tyhjiön käytettyjen autojen markkinoilla. 1.2 Tutkimustehtävä ja sen rajaus Tämän tutkimuksen toimeksiantaja oli Upicar Oy. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kannattaako yrityksen aloittaa käytettyjen autojen maahantuonti Suomeen. Tutkimuksemme kohteeksi olemme rajanneet henkilöautoiksi rekisteröitävät kulkuneuvot johtuen muun muassa verokohtelun suuresta vaihtelusta eri ajoneuvotyyppien kesken. Kohdemaita, joista tulemme autojen maahantuontia tutkimaan, ovat Saksa ja Ruotsi. Tutkimukselle asetettiin yksi pääongelma: Kannattaako Upicar Oy:n aloittaa laajamittainen käytettyjen autojen maahantuonti Suomeen? Tämä pääongelma jaettiin kolmeen alaongelmaan: Onko käytettyjen autojen maahantuonti yrityksen kannalta taloudellisesti tarpeeksi kannattavaa?

9 3 Millaisia kokemuksia/käsityksiä auton maahantuoneilla henkilöillä on prosessista? Mitä eri vaiheita auton tuontiprosessiin kuuluu? Yksi tärkeimmistä lähteistämme on Suomen tullilaitoksen tilastot ja arkistot liittyen tuontiautoihin. Lisäksi aiomme haastatella yksityishenkilöitä, jotka ovat päätyneet valitsemaan autokseen tuontiauton. Tutkimuskeinomme ovat pääasiallisesti kvalitatiivisia ja se koostuu pääasiallisesti haastattelututkimuksesta ja tilastoista sekä kirjallisesta aineistosta. Tällä keinolla saamme kattavan ja käytännönläheisen kosketuspinnan aiheeseen, jota käsittelemme opinnäytetyössämme. Opinnäytetyössämme pohdimme ja tutkimme suomalaisen autoverotuksen tulevaisuuden uria Euroopan unionin painostuksen alla. Lisäksi esittelemme esimerkkitapauksia tullin autoveropäätösperusteista ja riitauttamistapauksia vuosien varrelta. Pohdimme myös autoliikkeiden asemaa käytettyjen autojen maahantuojana ja sitä ovatko tavalliset ihmiset valmiita ostamaan tuontiautoja vai arveluttaako heitä esimerkiksi ajatus mahdollisesti Suomi-autoa huonommasta jälleenmyyntiarvosta. Tutkimustyössämme kartoitamme ja käymme läpi koko tuontiprosessin niin yksityishenkilön- kuin käytettyjenautojen maahantuontia harjoittavan yrityksen näkökulmasta. Tapahtumaketjun prosessointiin kuuluu auton etsiminen ja valitseminen kohdemaasta, erilaisten maksutapojen esittely, kuljetustavat Suomeen sekä tullaus- ja rekisteröintiasiakirjat. Lisäksi käsittelemme markkinoinnin kilpailukeinoja ja brandin merkitystä autokaupassa. Käytettynä maahantuodut autot houkuttelevat ostajia eri osatekijöillä

10 4 kuin perinteisessä autokaupassa. Näitä osatekijöitä ovat 4P-markkinointimixin lisäksi muun muassa automerkeille vuosikymmenien saatossa muodostuneet mielikuvat esimerkiksi laadusta. Mielikuvat eli brandit vaikuttavat eri automerkkien välillä niiden suosioon maahantuonnin kohteina. Näkökulmia yksityishenkilöiden suhtautumisesta ja kokemuksista autonhakuun ja tuontiautoihin koostimme suorittamalla internetkyselyn, johon pyysimme vastauksia yksityishenkilöiltä, jotka ovat joko itse hakeneet tai välikäsien kautta hankkineet käytetyn henkilöauton ulkomaan markkinoilta (LIITE 1). 1.3 Upicar Oy Upicar on Urpo Korkiakosken perustama osakeyhtiö. Yrityksen alkuperäinen päätoimiala oli moottoriajoneuvojen vähittäismyynti. Myöhemmin Upicar Oy:stä tuli ns. monialayritys joka omistaa kiinteistöjä sekä myy- ja vuokraa käytettyjä ajoneuvoja. Yritys omistaa useita asuin- ja liikekiinteistöjä Nivalassa sekä Ylivieskassa. Marraskuussa 2004 Upicar Oy möi koko vaihtoautovarastonsa Delta-Auto Oy:lle, joka tuli Upicarin kiinteistöön vuokralle, Urpo Korkiakosken aloittaessa myyntipäällikkönä Delta-Auto Oy:n Ylivieskan toimipisteessä. Upicar Oy:n tämän hetkinen päätoimi on kiinteistöjen omistaminen ja ajoneuvojen vuokraus, mutta tulevaisuudessa yritys mahdollisesti aloittaa jälleen myös käytettyjen ajoneuvojen myynnin tuontiautojen muodossa. (Upicar Oy, Urpo Korkiakoski.)

11 5 2 TAUSTOJA JA HISTORIAA Auto on vielä ihmiskunnan historiaa silmäillen verrattain tuore keksintö. Sen vaikutukset ovat kuitenkin olleet dramaattiset ja autot ovat mullistaneet koko nykyihmisen elämäntyylin. Välimatkat ovat kutistuneet runsaassa vuosisadassa ennennäkemättömän pieniksi ja suuri kiitos tästä kuuluu autoilun yleistymiselle. Seuraavaksi käsittelemme autoverotuksen kehitystä Suomessa. 2.1 Autojen maahantuonnin kehitys Suomessa Koska Suomessa ei ole ollut koskaan merkittävää omaa henkilöautotuotantoa (pois lukien Uudenkaupungin urheiluautoja Keski-Euroopan markkinoille valmistava tehdas), voidaan Suomen autoistumisen ja autojen maahantuonnin kehityksen katsoa kulkevan käsi kädessä. Suomen ensimmäinen virallisesti yksityisen omistama henkilöauto oli 2. toukokuuta vuonna 1900 Turussa tullattu Benz Velo Comfortable. Yksityisen liikemiehen maahantuoma auto oli tullausarvoltaan 3500 silloista markkaa. Autot olivat pitkään lähinnä varakkaiden miesten leluja ja maahantuodut autot olivat laskettavissa kymmenissä perustettiin Suomessa ajoneuvorekisteri ja myönnettiin ensimmäinen virallinen ajokortti. Tämän jälkeen autokannan kehitystä alettiin tilastoida. Autoilu yleistyi nopeasti suurissa kaupungeissa ja vuonna 1920 Suomessa oli rekisteröitynä 1800 autoa. (Suomen Tietotoimisto 2000.) Autokanta jatkoi tasaista kasvuaan aina sotavuosiin asti pääosin amerikkalaismerkkien hallinnassa, jolloin Suomen valtio lunasti käyttöönsä suuren osan autokannasta. Autoilun Suosio kasvoi nopeasti 1950 luvulla, jolloin Suomen hallitus

12 6 asetti autoille autoveron hillitäkseen rahan pakenemista ulkomaille. Länsimäisten henkilöautojen maahantuonti oli säännösteltyä bilateraalisen vaihdon tasaamiseksi ja tuontiluvanvaraista vuoteen 1962 asti luvun loppupuolella rajoitteiden poistuttua ja markkinoiden avauduttua , autokanta monipuolistui dramaattisesti länsimerkkien tullessa markkinoille. Ylivoimaisesti myydyin auto oli saksalaisvalmisteinen Volkswagen Kupla jota oli maassamme vuonna 1968 peräti kappaletta. Samana vuonna ilmestyivät ensimmäiset veronkiertokokeilut, ns. piilofarmarit jotka myytiin ilman takapenkkiä ja ostaja saattoi jälkikäteen itse asentaa takapenkin (Autotalo Laakkonen Oy). Autoistuminen oli Suomessa rajua ja 1970-luvulla. Tieverkkoa parannettiin ja laajennettiin ja autojen määrä kasvoi huomattavasti sillä autot nähtiin tulevaisuuden kulkuvälineinä. Tämän kehityksen katkaisi 1970-luvun öljykriisi jolloin joukkoliikenteen alasajo pysäytettiin ja sitä alettiin suosia päätöksenteossa. Autoistumiskehitys on taas päässyt vauhtiin 1990-luvulta lähtien ja tämä on näkynyt muun muassa kaupunkien ulkopuolella sijaitsevien automarkettien rakentamisena ja joukkoliikenteen matkustajakatona. Pitkien välimatkojen maana Suomessa pidetään autoilua välttämättömänä osana yhteiskunnan rakennetta, sillä eteenkin pienillä paikkakunnilla julkisen liikenteen kapasiteetti ei ole läheskään riittävä. 2.2 Autoverotuksen historia Suomessa Vuonna 1951 hallitus antaa eduskunnalle esityksen autoverosta perustuen autoilun yleistymiseen. Autovero tulee käyttöön vuonna Voimassaoloajaksi määritellään 1 vuosi. Vero määräytyy seuraavasti: henkilöautot 30 % verotusarvosta ja moottoripyörät

13 7 25 % verotusarvosta. Hyväksyessään lain eduskunta ilmoitti edellyttävänsä, että vero on vain tilapäinen ja valtion rahatilanteen parantuessa verosta tultaisiin luopumaan autoverolain voimassaoloa jatkettiin ja vuonna 1960 voimassaoloa jatkettiin vielä vuoden 1961 loppuun. Uusi autoverolaki astui voimaan jälleen tilapäisen veron muodossa. keskeistä uudessa laissa oli autoveron olennainen korottaminen ja veron säätäminen progressiiviseksi eli vero oli sitä korkeampi, mitä kalliimpi auto oli kyseessä. Autovero muuttui Veron määräksi säädettiin % verotusarvosta ja lisäksi varusteet lisäsivät verotusarvoa. Vuonna 1965 veroa korotettiin jälleen %:ksi verotusarvosta. Autovero koveni jälleen vuonna Autoveroa oli suoritettava auton verotusarvon määrä korotettuna 50 %:lla ja vähennettynä mk:lla, mutta kuitenkin niin, että vero aina oli vähintään 50 %:a auton verotusarvosta Autoverotusta lievennettiin 1967 devalvaatiosta johtuvien autojen hinnankorotuksien vuoksi. Autoveroksi säädettiin auton verotusarvo korotettuna 40 %:lla ja vähennettynä mk:lla, mutta kuitenkin niin, että veron määrä on aina vähintään 50 % verotusarvosta. Käytettyjen autojen maahantuontia hankaloitettiin säätämällä niille 90 % vero vastaavasta uuden auton verosta. Vuonna 1969 säädettiin Suomessa valmistetun auton ja moottoripyörän verotusarvoksi ajoneuvon valmistuskustannusten perusteella määriteltävä ajoneuvon hinta valmistuspaikalla.

14 8 Pakettiautojen verovapaus rajoitettiin 1971 ajoneuvoihin, joiden tavaratila täytti tietyt vähimmäismitat. Tällöin verovapaiksi jäivät enää kookkaat laatikkomalliset pakettiautot. Autojen ja moottoripyörien maahantuonnista määrättiin suoritettavaksi erityismaksu. Maksu oli alkaen 50 %:a autoverolain mukaisesta auto- ja moottoripyöräverosta. Samana vuonna maksua kuitenkin alennettiin 30 %:iin ja sitten 20 %:iin ja lopulta 10 %:iin ja erityismaksu kumottiin kokonaan vuonna Vuonna 1983 Maastohenkilöautot joutuivat autoverotuksen piiriin, mutta alennetulla verokannalla. Vuosikymmenen alun hienosäätöjen jälkeen autovero oli muotoutunut tasolle, jolla autovero oli auton verotusarvon määrä korotettuna 32 %:lla ja vähennettynä mk:lla. Vuonna 1988 vähäpäästöiset bensiinikäyttöiset henkilöautot saivat verotusarvosta katalysaattori-vähennyksen 3500 mk. Vähäpäästöiset bensiinikäyttöiset henkilöautot saivat verotusarvosta katalysaattori-vähennyksen 4500 mk. Verokerrointa pienennettiin 5 % alkaen ja alennettiin jälleen 5 % Veroprosenttia alennettiin vuonna %. Verotuksen painopistettä siirrettiin käyttömaksun puolelle. Pakettiautojen verovapaudesta luovuttiin kokonaan ja verokannaksi säädettiin 35 % verotusarvosta hallituksen esittämän 50 %:n sijaan. Maastohenkilöautojen veroetu poistui ja niitä verotettiin vuodesta 1993 lähtien kuin henkilöautoja. Käyttömaksu astui voimaan 1994, perusteena autoveron tuoton alentuminen Suomeen iskeneen laman romahduttaessa uusien autojen myynnin lähes täysin.

15 9 Vuonna 1995 Suomen EU-jäsenyyden myötä verotusta ei enää toimitettu rajamuodollisuuksien yhteydessä. Muuttoautojen täydellisestä verovapaudesta luovuttiin ja alennukselle määrättiin markkamääräinen katto joka oli markkaa. Käytettynä maahantuotujen autojen autoveron määrän määrittelyyn otettiin vuoden alusta käyttöön kaavamainen ikävähennyksen laskentasääntö. Muuttoautojen verovapauskatto nostettiin markkaan. Komission virallisen huomautuksen takia käytettyjen tuontiautojen verotuksen laskentatapa muutettiin nykyisen kaltaiseksi. Autoliitto teki valituksen käytetyn auton tuontiasiasta EU:n komissiolle Sen mielestä käytetystä autosta perityllä autoverolla estettiin tavaran vapaata liikkumista EU:n sisämarkkinoilla. Valituksen perusteella EU:n komissio antoi Suomen hallitukselle nootin siitä, että Suomessa maahantuodusta käytetystä autosta peritään selvästi enemmän veroa kuin mitä vastaavasta kotimaisesta autosta perittäisiin. Tämän nootin perusteella Suomi teki tarkennuksia autoverolakiin Tarkennettu laki aiheutti edelleen käytännöllisiä vääristymiä käytetyn auton verotuksessa, joten moni käytetyn auton tuoja on riitauttanut asiansa suomalaisessa tuomioistuimessa. EU-tuomioistuin teki päätöksen , jossa todetaan Suomen autoverolain syrjivän käytetyn auton maahantuojaa. Päivämäärällä Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että autoverolaki on syrjivä ja vastoin EU-oikeutta. Yksityisen henkilön tuodessa toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta käytetyn ajoneuvon ei kannetun autoveron määrä saanut olla suurempi kuin Suomessa jo rekisteröidyn, vastaavan kaltaisen käytetyn ajoneuvon arvoon sisältyvä autoverosta jäljellä oleva määrä.

16 10 Uusi muutettu autoverolaki astui voimaan takautuvasti lähtien. Tuontihintaperusteisesta autoverosta siirryttiin henkilöautojen osalta yleiseen vähittäismyyntihintaan perustuvaan autoveroon. Uusien ja käytettynä maahantuotujen henkilöautojen verotusarvo määräytyy yleisen vähittäismyyntiarvon mukaan. Samalla uusien autojen verotusta muutettiin siten että uuden auton vero oli n. 25 %. Korkein hallinto-oikeus ei antanut valituslupaa muuttoajoneuvon verottamista koskevassa asiassa Helsingin hallinto-oikeuden antama päätös jäi pysyväksi ja sen mukaan muuttoajoneuvon verotusta toimitettaessa oli varmistettava, ettei autovero ennen muuttoajoneuvolle myönnettävän markan ( ) vähennyksen tekemistä muodostu syrjiväksi. EU-tuomioistuin langetti päätöksen, jossa todettiin, että autoveron kantaminen muuttoajoneuvosta ei ole Euroopan yhteisön oikeuden vastaista Päivämäärällä Korkein hallinto-oikeus totesi muuttoajoneuvon verotusta koskevassa päätöksessään, että autoveron syrjimättömyys on varmistettava ennen muuttoajoneuvolle myönnettävän alennuksen huomioon ottamista. Tästä johtuen muuttoajoneuvolle myönnettävä veron alennus on vähennettävä autoveron määrästä. Ratkaisun seurauksena Tulli muutti käytäntöään veron laskemisessa ja oikaisi takautuvasti hakemuksesta välisenä aikana tehdyt EUja ETA-valtiosta tuotuja muuttoajoneuvoja koskevat verotukset. Autoverolain muutoksella otettiin lakiin määrittely 3-6 kuukautta käytettyjen maahantuotavien autojen verokohtelusta. Lain muutoksen myötä myös Suomessa vakinaisesti asuva luonnollinen henkilö, jonka työpaikka sijaitsee muussa valtiossa kuin Suomessa, voi väliaikaisesti veroa suorittamatta käyttää työpaikan sijaintivaltiossa pysyvästi rekisteröityä, työnantajansa omistuksessa tai

17 11 hallinnassa olevaa ajoneuvoa Suomessa liikenteeseen yksinomaan työtehtäviensä hoitamiseen. Myöhemmin samana vuonna Ympäristöministeriön valtiosihteeri Stefan Wallin ehdotti että autoverotusta muutettaisiin ympäristöpainotteiseksi. Hallitus ilmoitti muuttavansa ajoneuvoverotusta vähäpäästöisiä autoja suosivaksi. Henkilöautoista ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava autovero ja rekisterissä olevista henkilöautoista vuosittain kannettava ajoneuvovero porrastettiin auton polttoaineen ominaiskulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella. (Autoliitto 2007.) 2.3 Miksi käytettyjä autoja maahantuodaan Suomen autokanta on virallisesti läntisen Euroopan vanhinta. Vuonna 2007 suomalaisten henkilöautojen keski-ikä oli yli 10,5 vuotta ja siten autokantamme ikä on tällä hetkellä länsimaiden korkein. Autokannan korkea ikä johtuu pääosin autojen ankarasta verotuksesta, sillä auto joka maksaa Keski-Euroopassa esimerkiksi saattaa Suomessa maksaa verojen kanssa jopa Lisäksi lisävarusteet kautta linjan korottavat auton hintaa suhteessa enemmän Suomessa kuin esimerkiksi Saksassa tai Ruotsissa. (Autoalan tiedotuskeskus 2007.)

18 12 TAULUKKO 1. Autojen keski-ikä Euroopassa 2007 (Bil- og veistatistikk, SMMT, Anfac 2007.) Autojen keski-ikä Euroopassa Vuotta Portugali Kreikka Itävalta Iso-Britannia Sveitsi Italia Belgia Ranska Saksa Espanja Tanska Ruotsi Norja Suomi Yllä olevasta kaaviosta on nähtävissä autojen keski-ikä Euroopan alueella vuonna Suomen autokanta on tilaston mukaan kaikkein vanhinta ja toisena tulee tilastossa Kreikka ja kolmannelle sijalle nousee Norja. Nuorinta autokanta on Iso- Britanniassa.

19 13 3 TUONTIPROSESSI Auton maahantuonti on moniportainen prosessi, jota esittelemme ja käsittelemme seuraavaksi. Ensimmäinen osa prosessia on auton etsiminen kohdemarkkinoilta. Tämä voi olla hyvinkin aikaa vaativa osa-alue jos auton tilanneella taholla on tarkat vaatimukset esimerkiksi auton varusteista tai mallista. Sopivan ehdokkaan löydyttyä alkaa itse autokauppojen neuvottelu mukaan lukien tavanomaisten rahansiirtojen lisäksi paikallisten viranomaisten vaatimat asiakirjat. Kun asiakirjat ovat kunnossa, on auto kuljetettava kotimaahan. Reittivaihtoehtoja on monia ja sopivan valitseminen on makuasia. Suomeen saavuttaessa on auto tullattava tullissa, jossa autoverohakemus täytetään yhdessä tulliviranomaisen kanssa. Tullauksen jälkeen auto tulee katsastaa Suomen tieliikenteeseen kelpaavaksi väliaikaiseen ajoneuvon käyttöön oikeuttaviin siirtokilpiin. Autoveropäätös saapuu noin 2-3 kuukaudessa yksityishenkilöille, mutta yritykset saavat autoveropäätöksen jo muutaman arkipäivän kuluessa. Kun asetetut verot on maksettu, on auto kuin mikä tahansa kanssasisarensa tieliikenteessä. Seuraavassa kuviossa on esitetty auton hakuprosessi yksinkertaistettuna portaittain (Kuvio 2).

20 14 TUONTIPROSESSI VAIHEITTAIN AUTON ETSIMINEN JA VALINTA AUTON OSTAMINEN JA PAPERISOTA KULJETUS SUOMEEN JA TULLAUS TULLIN ASETTAMAN VERON MAKSAMINEN JA REKISTERÖINTI SUOMEN TIELIIKENTEESEEN MAHDOLLISEN AUTOVEROVALITUKSEN TEKEMINEN KUVIO 2. Auton tuontiprosessi 3.1 Auton etsiminen kohdemaasta Sopivan auton löytäminen kohdemaasta voi olla kokemattomalle suuren työn takana. Moni jättää auton hankkimisen ulkomailta pois vaihtoehdoista, koska kokee

21 15 prosessin maallikolle hankalaksi. Nykyään käytettynä maahantuodun auton hankkiminen on helpompaa kuin koskaan ennen. Lukuisat pienyritykset tuovat autoja ammattimaisesti maahan tavallisen kuluttajan ulottuville siten, ettei loppukäyttäjien tarvitse itse halutessaan osallistua hakuprosessiin lainkaan. Autoja maahantuovat tahot luonnollisesti itse lisäävät autojen loppuhintaan hakupalkkion, joka sisältää hakukustannukset, tullaukset yms. menot ja yritykselle tuiki tärkeän katteen. Vaikka yritykset lisäävät auton hintaan omat palkkionsa, ovat autot silti edullisempia kuin kotimaiset kilpakumppaninsa. 3.2 Maksutavat Keski-Euroopassa ei ole mitenkään tavatonta, että autoja ostettaessa kauppasumma voidaan maksaa käteisellä. Tämä koskee niin yksityistä autonhakijaa kuin yrittäjääkin. Usean auton yhtäaikaisessa kaupassa tämä ei ole käytännöllistä, sillä kauppasummat helposti kohoavat suuriksi. Käteisellä maksu onnistuu kaikkiin autokauppoihin, puhumattakaan yksityisistä henkilöistä. Suurien käteissummien kanssa kulkiessa täytyy kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen. Euroopan unionin alueella kotimaan hinnoin suoritettavaa maksua kutsutaan tavallisesti EU-maksuksi ja voivat olla enintään euron arvoisia tilisiirtoja, jotka tehdään euroina kahden tilin välillä EU-maasta toiseen. Saajan ja maksajan yhteystietojen ja maksun aiheen lisäksi asiakkaan on toimitettava pankille maksun saajan kansainvälinen tilinumero (IBAN, International Bank Account Number) ja pankkitunnus (BIC, Bank Identifier Code). Rajat ylittäviä tilisiirtoja tekevien yritysten on ilmoitettava tunnukset laskussaan, jotta maksun suorittajan on helppo löytää tarvittavat tiedot. EU-maksu toteutetaan siten, että maksaja ja saaja vastaavat oman pankkinsa palvelumaksuista.

22 16 Maksajan pankki vähentää maksettavasta summasta tai maksajan tililtä voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset kulut ja palkkiot. EU-maksu käsitellään saajan pankissa ja ohjataan oikealle tilille maksajan ilmoittaman IBAN-numeron perusteella. Jatkossa pankkiasiakkaat voivat maksaa euromääräisiä maksuja yhdenmukaisella yleiseurooppalaisella tilisiirrolla. Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja eurooppalaiset pankit luovat yhteistuumin yhtenäistä 29 maata kattavaa maksuliikennealuetta (Single Euro Payments Area, SEPA). Yhteinen maksuliikennealue kattaa tilisiirtojen lisäksi myös suoraveloituksen ja maksukortit, ja sen luominen hyödyttää sekä eurooppalaisia kuluttajia että yrityksiä. SEPA-palvelut otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2008 alusta. Niiden siirtymäaika kestää vuoden 2010 loppuun. (Euroopan komissio) 3.3 Kuljetus Suomeen Mikäli auto kuljetetaan Suomeen ajamalla, ensimmäisenä autolle pitää hankkia vakuutustodistus lyhytaikaisia rekisterikilpiä varten. Viiden päivän Saksan sisäisen vakuutuksen saa vakuutusyhtiöstä ja se maksaa 108 euroa. Viidentoista päivän vientivakuutuksen saa paikallisesta autoliitosta ADAC:ista. Vientivakuutus maksaa 80 euroa. Vakuutustodistuksen saamiseksi mukana tulisi olla: rekisteriotteen ilmoitusosa joko rekisteriotteen tekninen osa tai rekisteristä poistoilmoitus henkilöllisyystodistus, käytännössä passi Vientivakuutustodistuksen saamista saattaa vaikeuttaa, jos auton TÜV eli katsastus ei ole voimassa.

23 17 Saksassa rekisteriote jakaantuu kahteen erilliseen lomakkeeseen. Ensimmäinen rekisteriotteen osa on omistajakirja ja se kulkee auton mukana ensirekisteröinnistä lähtien. Paperi on kolmiosainen. Yksi osa kuvaa auton tekniset tiedot, toinen ensirekisteröinnin ja kolmas sisältää tiedot omistajista. Yhteen omistajakirjaan mahtuu kuusi omistajaa. Toinen rekisteriotteen osa vastaa Suomen rekisteriotteen teknistä osaa. Jos auto ei ole rekisterissä, tämän otteen tilalla on seisonta- eli rekisteristä poistoilmoitus. Autoliikkeessä myynnissä olevat autot on usein poistettu rekisteristä. Tämän jälkeen käynti rekisteröintitoimistossa mukana: rekisteriotteen ilmoitusosa joko rekisteriotteen tekninen osa tai rekisteristä poistoilmoitus henkilöllisyystodistus Rekisteröintitoimistosta anotaan lyhytaikaista kilpeä ulkomaille viemistä varten. Toimistosta saa luvan hakea rekisterikilven kilpipajalta. Suomeen voi hankkiutua useaa reittivaihtoehtoa pitkin. Suosituin ja helpoin tapa on tulla lautalla suoraan Saksasta Suomeen. Toiseksi yleisin reitti on ajaa Tanskan ja Ruotsin halki Tukholmaan, josta loppumatka kuljetaan lautalla. Via Baltica on kolmas reittivaihtoehto mutta epäsuositeltava johtuen alueen löyhästä moraalikäsityksestä. Vakuutusyhtiöt eivät korvaa kovin mielellään entisen Neuvostoliiton alueella tapahtuneita varkauksia ja vahinkoja. 3.4 Autoveroilmoituksen laatiminen Auton saavuttua Suomeen, on siitä laadittava autoveroilmoitus viiden päivän sisällä tullilaitokselle, jonka jälkeen autolle tulee aloittaa rekisteröintikatsastus kymmenen päivän sisällä. Siinä todetaan rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot ja

24 18 lisäksi tarkastetaan onko ajoneuvo turvallinen sekä määräysten ja säännösten osalta. Tämän jälkeen autoon on mahdollista saada kolmen kuukauden väliaikaiset siirtokilvet, joilla ajetaan veropäätöksen loppuunsaattamiseen saakka. Katsastusta varten tarvitaan edellinen rekisteriote, kauppakirja ja vaatimuksenmukaisuustodistus. Vaatimuksenmukaisuustodistus vaaditaan tai sen jälkeen käyttöön otettujen tai Suomessa tyyppihyväksymättömien ajoneuvojen katsastuksen yhteydessä todisteeksi pakokaasupäästö- ja melunormien täyttymisestä. Saksalaisen, ruotsalaisen, norjalaisen ja sveitsiläisen rekisteriotteen merkintä päästönormien täyttymisestä riittää henkilöautoille asti, eikä vaatimuksenmukaisuustodistusta silloin tarvita. Veron laskemista varten tulli vaatii vähintään maahantuotua autoa koskevan viimeisen rekisteröintiasiakirjan maasta, josta auto on ostettu sekä kauppakirjan ja omistussuhteita koskevan selvityksen. Tulli pyrkii toimittamaan verolaskelman viimeistään kolmen kuukauden sisällä, sillä muuten autolle myönnetty kolmen kuukauden ajolupa sekä rekisteröintikatsastus umpeutuisivat. 3.5 Autoverovalituksen laatiminen Autoveroa voidaan auton hakijan mielestä periä liikaa ja tällöin on mahdollista laatia autoverovalitus tullilaitokselle. Autovero ei saa periä enempää kuin Suomessa jo rekisteröidyn auton arvoon sisältyy veron osuutta. Liian korkea verotuspäätös johtuu yleensä joistakin seuraavista syistä tai niiden yhteisvaikutuksesta: auton verotusarvona on voitu käyttää todellista suurempaa verosummaa auton verotusprosenttina on voitu käyttää todellista suurempaa verotusprosenttia autosta on peritty autoverosta perittävää arvonlisäveroa, joka on tuontiautoja syrjivää.

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Romutuspalkkiokokeilun käytännön toimet maahantuojan ja jälleenmyyjän näkökulmasta Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitto ry Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Kuluttaja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 21.10.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 156/2005, Szilvia Deminger, Unkarin kansalainen, Euroopan unionin muista jäsenvaltioista Unkariin tuotuihin

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 993 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Auto Virosta. Opas turvalliseen autontuontiin Lyhyt tutustumispaketti

Auto Virosta. Opas turvalliseen autontuontiin Lyhyt tutustumispaketti Auto Virosta Opas turvalliseen autontuontiin Lyhyt tutustumispaketti Autovirosta.fi 2016 0 Sisällysluettelo 1 Esipuhe /Yleistä... 1 2 Auton etsintä... 2 2.1 Kanavat... 2 2.1.1 Leasing... 2 2.2 Kannattavuusarviointi...

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 19 päivänä syyskuuta 2002 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 19 päivänä syyskuuta 2002 * TULLIASIAMIES JA SIILIN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 19 päivänä syyskuuta 2002 * Asiassa C-101/00, jonka korkein hallinto-oikeus (Suomi) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 971/2012 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolain muuttamisesta annetun lain vo i- maantulosäännöstä

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Autoilun verotuksen muutosnäkymät AKL Summit & Expo erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Oy

Autoilun verotuksen muutosnäkymät AKL Summit & Expo erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Oy Autoilun verotuksen muutosnäkymät AKL Summit & Expo 2016 erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Oy Autoilun verotuksen näköpiirissä olevia muutoksia autoveron tason pieni aleneminen

Lisätiedot

1994 vp -- lue 350 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp -- lue 350 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp -- lue 350 Hallituksen esitys Eduskunnalle öljysuojarahastosta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä esitetään, että Euroopan Yhteisön jäsenvaltiosta Suomeen kuljetettavasta

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta HE 126/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Energiateollisuus ry. Syysseminaari

Energiateollisuus ry. Syysseminaari Energiateollisuus ry Syysseminaari Juha Naukkarinen Kotitaloussähkön hinnan muodostus 30 snt/kwh 25 20 15 10 5 0 Bulgaria Viro Liettua Romania Kreikka Latvia Kroatia Turkki Ranska Suomi 2009 Puola Slovenia

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtaja Pekka Helander Autoalan Keskusliitto ry 26.3.2010 Hilton Helsinki Kalastajatorppa AKL:n EETTINEN VASTUU Autoalan Keskusliitto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Tanskalle ottaa käyttöön neuvoston direktiivin 2006/112/EY 75 artiklasta

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

HE 121/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa. taannehtivasti vuodesta 2008 lukien. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön

HE 121/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa. taannehtivasti vuodesta 2008 lukien. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön HE 121/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten

Lisätiedot

Autoalan Suhdannebarometri Kevät Automotive

Autoalan Suhdannebarometri Kevät Automotive Autoalan Suhdannebarometri 20 20 2 Tämänkertaiseen suhdannebarometriin vastasi 129 autoliikettä. Kysely tehtiin 16-18.3 välisenä aikana. Keväällä 20 autokauppiaat arvioivat kuluvan vuoden kaupan määräksi.3

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Nakkilan kunta Voimaantulo 1.6.2015 NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Tarkastusmaksu...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot