Liikenne- ja viestintäministeriön vastine asiantuntijalausuntoihin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenne- ja viestintäministeriön vastine asiantuntijalausuntoihin"

Transkriptio

1 Muistio 1 (7) Liikennepolitiikan osasto Yli-insinööri Maria Rautavirta Hallitusneuvos Eija Maunu Liikenne- ja viestintävaliokunnan asiantuntijakuuleminen HE 24/2015 vp Liikenne- ja viestintäministeriön vastine asiantuntijalausuntoihin Ohessa ministeriön vastine annettuihin asiantuntijalausuntoihin lausunnonantajittain aakkosjärjestyksessä. Ammattipätevyyskouluttajat Esityksen HE 85/2015 lausuntokierroksella annetussa lausunnossa on tuotu esiin sama liikenneturvallisuusuhka ikärajan laskun, nopeuden nousun sekä raskaiden yhdistelmien ja niiden hallittavuuden johdosta ilman koulutusvaatimuksia. Ehdotusten ei katsota edellyttävän muutoksia LT-luokan ajokortin suoritusvaatimuksiin. Suuri osa traktorionnettomuuksista liittyy niiden kuljettamiseen ahtaissa paikoissa, mihin käsittelykoe vastaa hyvin. Teoria- ja käsittelykoetta kehittämällä voidaan ottaa kuljettajan osaamistarpeet huomioon. Liikenteen turvallisuusviraston tarkoituksena on tarkistaa esitetyllä voimaantuloaikataululla LT-luokan teoriakokeen vaatimuksia kysymysten määrää lisäämällä. Nykyisen 10 kysymyksen lisäksi kokeeseen on tarkoitus lisätä 30 liikennekysymystä, joilla voidaan laajaalaisemmin mitata liikennetaitoja. Liikenneajokokeen toteuttaminen on ongelmallista käytännössä. Lausunnossa oudoksutaan vaatimustason eroja traktorin sekä mopon ja mopoauton kuljettamisen välillä. Mopon ja mopoauton vaatimukset asetettiin niiden säätämisen aikaan voimassa olleiden turvallisuustavoitteiden mukaisina parantamaan alati heikkenevää mopoilijoiden turvallisuutta. Traktorin kohdalla ei vastaavaa tarvetta katsota olevan. Koska ministeriössä on vireillä ehdotukset siirtymisestä koulutuspainotteisesta ajokortin suoritusjärjestelmästä tutkintopainotteiseen järjestelmään, ministeriö ei pidä uusien koulutusvaatimusten asettamista aiheellisina. Kuljettajakoulutuksen muutostarpeiden selvittämisen yhteydessä arvioidaan ajokortin suoritusvaatimukset kaikissa luokissa. LT-luokassa ammattipätevyyskoulutuksen poistuminen liittyy ammattipätevyysvaatimuksen siirtämiseen kuorma-autokuljetuksia ajokorttivaatimuksen puolesta vastaavaan luokkaan, sääntelyn keventämiseen ja käyttötarkoituksenmukaisesta sääntelystä luopumiseen siihen liittyneistä ongelmista johtuen. Finanssialan keskusliitto Liikenne- ja viestintäministeriö yhtyy Finanssialan keskusliiton näkemykseen siitä, että myöskään vakuutuslainsäädännössä jalankulkua avustavia ja korvaavia laitteita tai kevyitä sähköajoneuvoja ei pidettäisi moottoriajoneuvoina/ soveltamisalaan kuuluvina pohjoismaisen käytännön mukaisesti. Samoin ministeriö yhtyy tavoitteeseen, että vakuutuksia koskevat periaatteet olisivat tiedossa nyt käsittelyssä olevan lain voimaantulon ajankohtana. Suhteutettuna uusien polkupyörien vuosittaiseen myyntimäärään ( kpl), ministeriö pitää FK:n ensimmäisen vuoden myyntiarvioita Asiakirja ID Versio nro Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Eteläesplanadi 16 (kirjaamo) PL Helsinki Valtioneuvosto

2 2 (7) verraten korkeina, vaikka sinänsä on hyvä, että arviot perustuvat tilanteeseen, jossa riskit on arvioitu täysimääräisesti. Invalidiliitto Kevytajoneuvojen osalta järjestetyissä pienpajoissa on tunnistettu Invalidiliiton esille nostama tarve suunnitella olemassa olevaa ja tulevaa asuntokantaa ja kaupunkitilaa siten, että aidosti esteettömät liikkumisympäristöt ovat mahdollisia. Esimerkiksi säilytystilojen suunnittelussa tulee jatkossa kiinnittää huomiota erilaisten liikkumisratkaisujen ja mm. ovien avausmekanismien toimivuuteen. Esteettömiä liikkumisratkaisuja edistetään yhteistyössä ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, kuntien, järjestöjen ja joukkoliikennetoimijoiden kanssa. Autoliikenteen ja kevyen liikenteen asemaan suhteessa toisiinsa voidaan kiinnittää huomiota tieliikennelain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Liikenneturva Nykyinen vaatimus (40 ) mm. rullaluistinten ja potkulautojen käyttäjälle olla tuottamatta haittaa jalankulkijoille on lausuntokierroksen jälkeen täsmennetty koskemaan myös uusia laiteryhmiä. Jalkakäytävän käyttö jalankulkijana on lisäksi sallittu molemmille uusille laiteryhmille vain kävelynopeuteen sovitettuna (45 ). Rakenteellinen nopeus laitteille pitää asettaa ryhmittelyn selkeyttämiseksi, jotta valmistajat, maahantuojat ja viranomaiset voivat määritellä mihin laiteryhmään laitteet kuuluvat. Rakenteellinen enimmäisnopeus voi valmistajan toimesta olla asetettu myös tätä 15 km/h rajanopeutta pienemmäksi. Suurin sallittu tekninen nopeus ei kuitenkaan ole sama kuin kävelynopeus tai oikea tilannenopeus, joka on aina sovitettava liikkumisolosuhteisiin. Rakenteellinen enimmäisnopeus 15 km/h ei siten tarkoita samaa kuin sallittu enimmäisnopeus muiden jalankulkijoiden seassa. Esitetty 15 km/h enimmäisnopeus ja 1 kw enimmäisteho on lisäksi vakiintunut vammaisten henkilöiden käyttöön valmistettujen laitteiden enimmäisnopeus ja -teho. Vammaisten henkilöiden osalta erityinen nopeuden Suomi-rajoitus kaventaisi mahdollisuuksia valita käyttöön niitä laitteita, joita jo nyt kuuluu 15 km/h rajoituksen piiriin. Käytännössä nopeusrajan alentaminen myös rajoittaisi liikuntakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden mahdollisuuksia valita samoja laitteita käyttöönsä kuin mitä vammaisilla henkilöillä on aiemmin ollut. Rullalaudat, rullaluistimet ja muut jalankulkijoiksi katsottavat moottorittomat apuvälineet eivät ole muodostuneet erityiseksi riskiksi liikenteessä muille käyttäjille, vaikka niiden rakenteellista enimmäisnopeutta ei ole erityisesti rajoitettu. Polkupyöräilijän suojakypärän käyttövelvollisuus sisältyy polkupyöräilijää koskeviin liikennesääntöihin. Koska teknisen säädöksen tarkoitus on kertoa mikä katsotaan polkupyöräksi ja mikä jalankulkijaksi, ei ole katsottu tarpeelliseksi avata laajemmin tieliikennelain pykäliä käyttösäännösten osalta. Nyt käsittelyssä olevan lain tarkoitus on ryhmitellä uudet laitteet sen viitekehyksen mukaan, jota ne parhaiten edustavat. Ministeriö katsoo, että parhaat mahdollisuudet säädösten kehittämiseksi on olemassa, kun kehittämisessä edetään vaiheittain. Tieliikennelain kokonaisuudistuksessa koko laki käytännössä kirjoitetaan uudelleen. Laajempi jalankulun ja polkupyöräilyn säädösten ajantasaisuuden arviointi ja kehittäminen tapahtuu sen yhteydessä. Uudistamistyössä huomiota tullaan kiinnittämään autoilijoiden,

3 3 (7) pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden keskinäisten suhteiden selkeyttämiseen. Jalkakäytävän käytön salliminen kaikille polkupyöräilijöille, tulee arvioitavaksi parhaiten tuossa yhteydessä. Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry: Esityksen HE 85/2015 lausuntokierroksella annetussa lausunnossa on tuotu esiin ikärajan lasku, nopeuden nousu ja painavan ajoneuvoyhdistelmän hallittavuus uhkana liikenneturvallisuudelle koulutuksen puuttumisen ja koevaatimusten vähäisyyden takia. Näihin kysymyksiin on otettu kantaa Ammattipätevyyskouluttajien kohdalla. Esityksessä on sovellettu lausunnossa todettua rakenteelliseen nopeuteen perustuvaa asteittaisuutta ajokorttivaatimuksissa jakamalla vaatimukset kolmiportaisesti iän ja suoritusvaatimusten perusteella asteittain kiristyviksi. LT-luokassa ikävaatimus ja tutkinto on vaativampi kuin T-luokassa. Nopeimmilla traktoreilla vaatimukset määräytyvät auton ajokorttivaatimusten mukaan nekin asteittain traktorin kokonaismassan mukaan. Koska perävaunuja ei rekisteröidä eikä niiden tietoja ole rekisteriotteesta saatavana, T- ja LT-luokka sisältävät edelleen traktorin ja hinattavan ajoneuvon kuljettamisoikeuden. Auton ajokorttia edellyttävissä luokissa hinattavan ajoneuvon kytkeminen traktoriin edellyttää em. syystä E-luokan ajokorttia. Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi Ministeriö pitää tärkeänä Trafin seurantaa kevyiden ajoneuvojen turvallisuuden kehittymisestä ja tiedottamisesta. Säädösrakenne mahdollistaa tarvittaessa reagoinnin teknisiin turvallisuuspuutteisiin. Ministeriö yhtyy Liikenteen turvallisuusviraston näkemykseen, että selkein voimaantulon ajankohta lakimuutoksille olisi MMAF: Lausunnossa esille tuotu huoli siitä, että helpotukset koskevat vain osaa ympäristövaatimuksista. VN-asetuksen luonnoksen sanamuoto haitallisten päästöjen ja melun rajoittamista koskevien vaatimusten osalta johtuu siitä, että valtioneuvoston asetuksella säädetään vain näistä raja-arvoista. Haitallisten päästöjen ja melun rajoittamista koskevien vaatimusten katsotaan kattavan tällä hetkellä EU-asetuksen 168/2013 Liitteessä II mainitut ympäristö- ja käyttövoimaominaisuudet. Muut ympäristö- ja energiavaatimukset eivät tällä hetkellä edellytä poikkeusta vaatimustasosta vaan ne on käytännössä mahdollista hoitaa vaatimustason osoittamisen tapaa muuttamalla. Tällaisia ympäristövaatimuksia ovat mm. vaatimus sähkömagneettisen häiriöiden rajoittamisesta. Liikenteen turvallisuusviraston antaa määräyksensä yksittäisille ajoneuvoille sovellettavista osoittamistavoista myös tulevista uusista ympäristö- ja energiavaatimuksista, kun ne tulevat ajankohtaiseksi. Ministeriön tulosohjauksella voidaan huolehtia, että ensirekisteröintejä aidosti voidaan tehdä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Valiokunnalle annetussa lausunnossa on nostettu esiin ajoneuvolain muutoksen vaikutukset liikennetraktorin kuljettamiseen T-luokan ajokortilla tietyissä maa- ja metsätalouden kuljetuksissa ja esitetty muutokset korvattaviksi ajokorttilakiin sisällytettävillä säännöksillä. Ajokorttilakiin ei sisälly käyttötarkoituksenmukaista sääntelyä, mistä syystä muutoksen

4 4 (7) vaikutukset on hallituksen esityksessä HE 85/2015 ehdotettu ratkaistaviksi edellyttämällä jatkossa LT-luokan ajokortti, kun traktorin rakenteellinen nopeus on km/h. Ministeriö vastustaa käyttötarkoitukseen perustuvien säännösten sisällyttämistä ajokorttilakiin sinne kuulumattomina. Ajoneuvon kuljettamisen ajokorttivaatimukset määräytyvät ajoneuvon rekisteriotteeseen merkittyjen teknisten tietojen perusteella käyttötarkoituksesta riippumatta. Myös raskaan kaluston ammattipätevyyssäännöksiin nykyisin sisältyvää ajoneuvolain käyttötarkoitukseen perustuvaa sääntelyä vastaava vapautus ammattipätevyydestä liikennetraktoria kuljetettaessa maatalousajossa on käytännössä osoittautunut ongelmalliseksi. Edellä mainittuun ongelmaan liittyen esitetään lausunnossa ajokorttilain 7 muutettavaksi siten, että LT-luokan ajo-oikeus sisältyisi B- ja BE-luokan ajokorttiin. Esitysluonnoksesta poistettiin lausuntopalautteen johdosta ehdotus LT-luokan ajo-oikeuden sisältymisestä BE-luokkaan, koska sitä pidettiin sekaannusta aiheuttavana ja ajokorttirekisteriin tarvittavat muutokset eivät olisi esityksen aikataulussa toteutettavissa. Perusteena BEluokalle olisi ollut, että siinä yhdistelmän hallinta osoitettaisiin toisin kuin pelkässä B-luokassa. Ministeriö pitää LT-luokan ajokortin vaatimista perusteltuna, koska ehdotettu LT-luokka kattaa aiempaa nopeammat traktorit (aiemman 50 km/h sijaan rakenteellinen nopeus enintään 60 km/h), eikä kuljetuksia enää erotella käyttötarkoituksen mukaan eli traktori on kuljetettavissa muissakin kuin maaja metsätalouden kuljetuksissa ilman ammattipätevyyttä. Valiokunnalle toimitetun lausunnon perusteella ministeriö toteaa, että muutoksen voimaantulo vuoden alusta voi aiheuttaa käytännön ongelmia kuljetuksissa, jos LT-luokan ajo-oikeuden sisältävää ajokorttia ei ole. Tämän takia voisi olla perusteltua varata siirtymäsäännöksin kuljettajille aikaa tarvittavan ajokortin suorittamiseen pysyttämällä nykyiset kuljetusoikeudet määräajan ennallaan. Koska perussäännös olisi sijoitettava ajoneuvolakiin, olisi tämä huomioitava hallituksen esityksen HE 24/2015 käsittelyssä. Lähtökohtana voisi olla, että tietyn ajan voitaisiin nykysääntelyn mukaisesti liikennetraktoriksi rekisteröity traktori, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h, katsoa polttoainemaksulain 7 :ssä tarkoitetuissa kuljetuksissa maa- ja metsätaloustraktoriksi, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h. Tämän pohjalta voitaisiin ajokorttilakiin sisällyttää siirtymäsäännös oikeudesta kuljettaa kyseistä traktoria siirtymäsäännöksessä säädetyn ajan T-luokan ajokortilla. Raskaan kaluston kuljettajien ammattipätevyyslakiin voitaisiin sisällyttää siirtymäsäännös, jonka mukaan tällaiselta T-luokan kortilla ajavalta vaadittaisiin nykyiseen tapaan ammattipätevyys muissa kuin polttoainemaksulain 7 :ssä tarkoitetuissa kuljetuksissa. Oikeusministeriö Oikeusministeriön kanssa laadittu esitys rikoslain muuttamisesta noudattaa samaa periaatetta, jossa kevyiden ajoneuvojen käyttöä koskevat vaatimukset ja seuraamukset noudattavat jaottelua jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin. Usean lain samansuuntainen linjaus selkiyttää asemaa liikenteessä ja kansalaisille syntyy käsitys näiden laitteiden roolista ja oikeasta paikasta liikenteessä.

5 5 (7) Puolustusministeriö Puolustusministeriö on jo lain lausuntovaiheessa tuonut esille tarpeen poikkeukselle kypärän käytöstä. Poikkeus on tarkoitus toteuttaa muutoksilla valtioneuvoston asetukseen ajoneuvojen käytöstä tiellä (1257/1992). Puolustusvoimien käytössä sallittaisiin asetuksen 6 :n d- alakohdassa vaihtoehtoisen kypärän tai mahdollisuuden olla käyttämättä kypärää, jos kypärästä on haittaa tehtävän suorittamiseen. Vastaava helpotus muun kuin tyyppihyväksytyn kypärän käytöstä on liikenteen valvojalla tai virkatehtävää suorittavalla. Puolustusvoimien toiminnassa käytettävä kypärä on yleensä erikseen sotilaskäyttöön valmistettu eikä sillä ole tieliikennehyväksyntää. Poliisihallitus Kevyen liikenteen selkeämpi jaottelu kävelyyn ja pyöräilyyn on tieliikennelain uudistuksen yksi keskeisiä tavoitteita. Kuntien tehtävä on tukea tavoitetta pyrkimällä rakenteellisesti erottamaan pyöräilyn väylät jalankulusta. Kevytajoneuvojen jaottelu jalankulun sääntöjä noudattaviin laitteisiin ja pyöräilyn sääntöjä noudattaviin laitteisiin tukee selkeää jaottelua heti laitteiden sallimisesta alkaen. Nyt esitetty jaottelu vastaa kansalaisten ja sidosryhmien käsitystä laitteiden roolista sekä kansainvälisiä kokemuksia. Lainsäädännön pohjalta jokainen maahantuoja ja laitemyyjä pystyy kertomaan mihin ryhmään oma laite kuuluu ja mitä sääntöjä sen kuljettajan tulee noudattaa. Tavoite on laatia tätä tukevaa tietoaineistoa verkkoon. Olemassaolevilla maahantuojilla on jo hyviä käytäntöjä siihen miten vastuullista käyttöä ja varovaisuutta voidaan edistää. Suomen Kuljetus ja Logistiikka, SKAL ry Suomen kuorma-autoliiton lausunto ajokorteista annettavaan hallituksen esitykseen arvioidaan kyseisen lain valmistelun yhteydessä. Hallituksen esitys ajokorteista on annettu eduskunnalle Tavoiteltavaa kuitenkin olisi, että ajokortteja koskevat vaatimukset olisivat tiedossa nyt käsittelyssä olevan lain voimaantulon ajankohtana. EU-asetus 167/2013 tuo traktoreille ja niiden perävaunuille uudet tekniset luokkatunnukset T1-T4, joita käytetään niiden rakenteellisten vaatimusten määrittelemiseksi. Nämä tekniset T-luokat tulevat käyttöön sitovasti viimeistään 2018 alusta. Tekniset luokat T1-T4 jaetaan erikseen a- ja b-tunnuksella eri nopeusluokkiin. Yhdessä teknisten mm. lukkiutumattomia jarruja koskevien vaatimusten kanssa käyttöön tulee traktoreita kolmessa nopeusluokassa, jotka ovat enintään 40 km/h kulkevat traktorit luokissa T1-T4, yli 40 km/h, mutta alle 60 km/h kulkevat traktorit luokissa T1-T4 sekä yli 60 km/h kulkevat traktorit luokissa T1-T4. Kansallinen tekninen liikennetraktoriluokka lakkaa EUasetuksen siirtymäajan puitteissa. Valiokunnalle on toimitettu myös esityksen HE 84/2015 lausuntokierroksella annettu lausunto, jossa esitetyt seikat kuljettajien tasapuolisesta kohtelusta ja tasapuolisista kilpailuolosuhteista on huomioitu kuorma-autoihin rinnastettavien nopeimpien traktoreiden kuljetusvaatimuksissa. Niihin on siirretty tällä hetkellä nopeimpien traktoreiden (liikennetraktoreiden) kuljettamista koskeva ammattipätevyysvaatimus kuljetusten laatua rajaamatta. Se, ettei näitä nopeimpia traktoreita vielä ole, aiheutuu siitä, ettei

6 6 (7) niitä ole voinut olla. Ammattipätevyysvaatimuksen sijoittaminen kuormaautokorttia edellyttävien traktoreiden kuljettamiseen vastaa paremmin myös EU-sääntelyä ammattipätevyyden vaatimisen perusteista. Lisäksi ammattipätevyysvaatimuksissa on huomioitu hallituksen tavoitteet sääntelyn keventämisestä kansallisia lisävaatimuksia karsimalla ja säännösten selkeyttämisestä luopumalla tulkintaongelmia aiheuttaneesta käyttötarkoituksenmukaisesta sääntelystä. Ministeriö pitää vaatimuksia kohtuullisina, tasapuolisesti kuljettajia kohtelevina ja kilpailuneutraaliteetin mukaisina. Lausunnossa pidetään ajokorttivaatimuksia riittämättöminä ehdotettuihin muutoksiin nähden. Pakollisen teoriaopetuksen puuttuessa traktorin kuljettajat eivät saisi mitään koulutusta esimerkiksi kuorman varmistamiseen, ennakoivaan ajamiseen ja ajopiirturin käyttämiseen. HE 84/2015 ei sisällä uusia koulutusvaatimuksia aiemmin todetuista syistä. Käsiteltäessä ministeriössä vireillä olevia ehdotuksia tutkintopainotteiseen menettelyyn siirtymisestä ajokortti- ja ammattipätevyyskoulutuksessa tullaan arvioimaan myös se, missä määrin on perusteltua jättää osaamisen hankkiminen ajokortin suorittajan itse päätettäväksi. Liikenteen turvallisuusvirasto kehittää lain voimaantuloaikataulussa LT-luokan teoriakoetta. Tarkoituksena on lisätä kokeeseen nykyisen 10 kysymyksen lisäksi 30 uutta kysymyskohtaa, joilla voitaisiin laaja-alaisemmin testata liikennetaitoja sekä huomioida kuljettajan osaamisen ja liikenneturvallisuuden vaatimukset. Kokeella voidaan kattaa lausunnossa esiin nostettuja asioita, kuten kuorman varmistamista ja ajopiirturin käyttöä. Liikenneajokokeen toteuttaminen on traktoreiden kohdalla ongelmallista. Ajokortteja koskevat vaatimukset ovat valmisteilla siten, että niiden sisältö olisi tiedossa nyt käsittelyssä olevan lain voimaantulon ajankohtana. Muiden esille tuotujen näkökulmien arviointi tehdään osana kunkin ministeriön toimivaltaa. Liikenne- ja viestintäministeriön toimivallassa olevien säädösten tarkastelu tehdään yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa, joka vastaa mm. rekisteröinnin suorittamisesta ja siihen liittyvistä järjestelmistä. Säädösten kehittämistä jatketaan osana tieliikennelain kokonaisuudistusta, sekä katsastusta koskeva EU:n liikennekelpoisuuspaketin täytäntöönpanoa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtiovarainministeriö sekä Valtiokonttori: Ministeriö on yhteistyössä STM:n kanssa pyrkinyt siihen, että nyt käsittelyssä olevan lain sallimien laiteryhmien vakuuttamisvelvollisuus olisi tiedossa voimaantulon aikana. Ministeriöllä on yhteinen näkemys STM:n kanssa siitä, ettei myöskään vakuutuslainsäädännössä jalankulkua avustavia ja korvaavia laitteita tai kevyitä sähköajoneuvoja tulisi pitää moottoriajoneuvoina. STM arvioi säädöstarpeet liikennevakuutuslain uudistamista koskevan esityksensä yhteydessä EUlainsäädännön puitteissa. Suomen Kuntaliitto Ministeriö yhtyy Kuntaliiton näkemykseen, että säädösten kehittäminen on prosessi, jota tulee jatkaa mm. tieliikennelain uudistamisen yhteydessä. Lisäksi ministeriö yhtyy Kuntaliiton esittämään huoleen yhdistettyjen jalankulun ja pyöräilyn väylien turvallisuudesta ja pitää tärkeänä, että nähtävissä oleva pyöräilyn ja muun aktiivisen liikkumisen suosion lisääntyminen

7 7 (7) huomioidaan myös rakenteellisesti. Nyt käsittelyssä olevan lain nojalla sallittavien kevyiden ajoneuvojen enimmäisleveydet ja nopeudet on pyritty asettamaan niin, että ne soveltuvat väylille, jotka noudattavat nykyistä ohjeistusta kevyen liikenteen väylien mitoituksesta. Vastuullisen liikennekulttuurin edistäminen sekä pyöräilyn ja jalankulun huomiointi autoilijoiden osalta edellyttää myös jatkuvaa asenteisiin vaikuttavaa tiedottamista. Suomen Motoristit, SMOTO ry Vakuutuslainsäädännön osalta tavoite on, että sekä jalankulkuun, että pyöräilyyn rinnastettavat kevyet ajoneuvot jäävät vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle. Lausunnolla olleissa luonnoksissa liikennevakuutuslain osalta kyseinen tavoite olisi toteutunut siten, että vakuuttamisvelvollisuuskynnyksen ylittymiseksi edellytetään sekä 1 kw:n, että 15 km/h nopeusrajoituksen yhtäaikaista ylittämistä. Smoton tulkinta kirjauksesta on sikäli virheellinen ja luonnoksen kirjaus on käytännössä yhtenevä Smoton tavoitteen kanssa. STM ja vakuutusala miettivät parhaillaan tavoitteen toteuttamiskeinoja. Yksilöllisesti valmistettujen moottoripyörien määritelmää on lausuntojen pohjalta täsmennetty yhdessä harrastajajärjestöjen ja Liikenteen turvallisuusviraston kanssa.

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Lakiehdotuksen EU-tausta Mopojen, moottoripyörien, nelipyörien

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 3.12.2015 Maria Rautavirta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 3.12.2015 Maria Rautavirta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 3.12.2015 Maria Rautavirta VALTIONEUVOSTON ASETUKSET AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ TIELLÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA SEKÄ AJONEUVON RAKENTEESTA JA VARUS-

Lisätiedot

Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen

Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen Liikenne ja maankäyttö 2015 7.10.2015, Helsinki, Kuntatalo Mikko Karhunen, LVM Taustaa EU:n sääntelykehys muuttunut Toimintaympäristö muuttuu Räätälöidyt

Lisätiedot

Kevytajoneuvot ja nopeat traktorit , Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

Kevytajoneuvot ja nopeat traktorit , Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Kevytajoneuvot ja nopeat traktorit 24.11.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM 2 Taustaa kevytajoneuvoista EU:n sääntelykehys muuttunut Toimintaympäristö muuttuu Räätälöidyt yksilölliset liikkumisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta Eduskunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta Eduskunta 1 (7) Liikenne- ja viestintävaliokunta Eduskunta LiV@eduskunta.fi Asia: Kirjallinen asiantuntijalausunto HE 84/2015 vp Hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ajokorttilain, kuorma- ja linja-autonkuljettajien

Lisätiedot

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta Trafin kuljettajantutkinto-työpaja 1.12.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Hallituksen esitys eduskunnalle 21.10.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen AJOKORTTILAKI Toteutetaan EU:n III ajokorttidirektiivin edellyttämät muutokset, joita

Lisätiedot

HE 84/2015 vp. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 84/2015 vp. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain, kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 :n sekä alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 :n muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 27.3.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia ja tieliikennelakia.

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ Ajokorttilainsäädännön uudistaminen HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ 31.10.2017 1 Uudistuksen tavoitteet Ajokorttijärjestelmää selkeytetään ja joustavoitetaan

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100 VAHVA SUOMALAINEN Suomi Finland 100 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Talousvaliokunta 10.11.2017 Ari Herrala

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Laki. ajoneuvolain muuttamisesta

Laki. ajoneuvolain muuttamisesta Laki ajoneuvolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ajoneuvolain (1090/2002) 13, muutetaan 2 :n 2 momentti, 3 :n 2, 7 ja 18 kohta, 10 :n 1 momentti, 11, 12 ja 14, 16 :n 1 momentti,

Lisätiedot

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa Urakoitsijaseminaari 2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto 21.10.2015 Tavoitteena pitkän aikavälin suunnitelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

Norminsiirto II ja automääräys

Norminsiirto II ja automääräys Norminsiirto II ja automääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aluksi historiaa: Norminsiirto I -hanke 1.1.2015 voimaan

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

Sähköisten liikkumisvälineiden paikka ja pakolliset varusteet

Sähköisten liikkumisvälineiden paikka ja pakolliset varusteet Sähköisten liikkumisvälineiden paikka ja pakolliset varusteet Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 26.1.2016 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kevyistä sähköajoneuvoista

Lisätiedot

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ylikuormamaksusta annetun lain muuttamista niin, että ylikuormasta

Lisätiedot

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Infra-alan ympäristöpäivä 23.10.2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto Esityksen sisältö Tausta ympäristö-

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Jussi Pohjonen 22 vuotta poliisina Liikkuvassa poliisissa Poliisin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin:

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: AV-koe (TOT4) 1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa. 2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta. 3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta. 4. Ajan suoraan.

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki ja sen sisältö Uusitaan ajokorttiasioita koskeva lainsäädäntö avoitteena kehittää

Lisätiedot

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet.

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet. -ORGANISAATIO Jäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1042/2014 Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1042/2014 Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1042/2014 Laki ajoneuvolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Asia Säädösperusta Päätös Ehdot ja rajoitukset Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Ajokorttiasetus 19 2.

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Ajokorttikoulutusta uudistetaan

Ajokorttikoulutusta uudistetaan Faktalehti 28/2017 Ajokorttikoulutusta uudistetaan Kuljettajakoulutuksesta tutkintopainotteinen Nykyinen ajokortin suoritusmalli perustuu määrämuotoisella opetussuunnitelman mukaisella opetuksella saatuihin

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys Helsinki 1.2.2015 Tiedote Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys AM120-luokan AV-koe (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM120-luokka (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM121-luokan AV-koe (Kevyt nelipyörä):...

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 4.5.2017 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kevyistä sähköajoneuvoista ja kävelyä avustavista laitteista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Poliisihallitus 2010 Työryhmä, johon on kuulunut henkilöitä Helsingin poliisilaitoksesta, liikkuvasta poliisista ja Poliisihallituksesta,

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Liikenneturva muistuttaa muutamista huomioon otettavista yksityiskohdista:

Liikenneturva muistuttaa muutamista huomioon otettavista yksityiskohdista: Helsinki 12.5.2015 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta HE 24/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta Kuuleminen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Pienitehoisen mopon kuljettamiseen vaadittaisiin edelleen vain 15 vuoden ikä. Lisäksi säädettäisiin oikeudesta kuljettaa

Pienitehoisen mopon kuljettamiseen vaadittaisiin edelleen vain 15 vuoden ikä. Lisäksi säädettäisiin oikeudesta kuljettaa HE 92/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 64 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajooikeutta koskevia tieliikennelain säännöksiä.

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

TRAKTOREIDEN, LIIKENNETRAKTOREIDEN JA MOOTTORITYÖKONEIDEN VALVONTA

TRAKTOREIDEN, LIIKENNETRAKTOREIDEN JA MOOTTORITYÖKONEIDEN VALVONTA 1 TRAKTOREIDEN, LIIKENNETRAKTOREIDEN JA MOOTTORITYÖKONEIDEN VALVONTA Ilkka Kantola Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 31.3.2016 Uus-Urakka-hankkeen koulutustilaisuus 2 MÄÄRITELMIÄ TRAKTORI Traktori, T-luokka,

Lisätiedot

Ammattipätevyyskouluttajat ry LAUSUNTO. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle. Ajokorttilaki LT korttiluokan osalta

Ammattipätevyyskouluttajat ry LAUSUNTO. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle. Ajokorttilaki LT korttiluokan osalta Ammattipätevyyskouluttajat ry 30.11.2016 LAUSUNTO Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Ajokorttilaki LT korttiluokan osalta Vuoden 2016 alusta tuli voimaan ajokorttilaki laki joka mahdollistaa

Lisätiedot

HE 131/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

HE 131/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi. Ehdotetut muutokset koskevat ajokortin kaksoiskappaleita,

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Mönkijä. Työhön ja vapaa-aikaan. Sisältää tiedot mönkijöitä koskevasta lainsäädännöstä. Faktaa mönkijöistä Suomessa

Mönkijä. Työhön ja vapaa-aikaan. Sisältää tiedot mönkijöitä koskevasta lainsäädännöstä. Faktaa mönkijöistä Suomessa Mönkijä Faktaa mönkijöistä Suomessa Sisältää tiedot mönkijöitä koskevasta lainsäädännöstä Työhön ja vapaa-aikaan Toimittanut Teknisen kaupan ja Palveluiden yhdistyksen Maastoajoneuvojaosto Yhteystiedot

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta Lausunto (LVM) 1(2) 19.1.2017 LVM/2149/02/2016 Valtiovarainministeriö/kirjaamo Viite Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta,

Lisätiedot

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Rengasfoorumi 2.10.2014 Jussi Salminen Erityisasiantuntija Analyysit; merenkulku, tieliikenne, ympäristö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2012 vp

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2012 vp LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 6 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 25. helmikuuta 2004 PE 338.504/14-31 TARKISTUKSET 14-31 Lausuntoluonnos (PE 338.504) Enrico Ferri ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi. Muutoksilla

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä AJOTERVEYDEN VALVONTA Poliisin näkökulma 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä 1 29.10.2015 Poliisilaitoksesta pääpoliisiasema Tampereella yhteensä 18 toimipistettä 1004 vakituista työntekijää,

Lisätiedot

Kuljettajakoulutuksen uudistaminen /LVM/Maunu

Kuljettajakoulutuksen uudistaminen /LVM/Maunu Kuljettajakoulutuksen uudistaminen 23.11.2016/LVM/Maunu 1 Liikenne- ja viestintäministeriössä vireillä olevia tieliikenteen hankkeita Mm. Liikennekaari I-vaihe Liikennekaari II-vaihe Tieliikennelain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Polttoöljyn käyttö traktorissa

Polttoöljyn käyttö traktorissa Polttoöljyn käyttö traktorissa Sisältö Polttoöljyn käyttö traktorissa 3 Moottorityökoneeksi varustettu traktori 4 Maa- ja metsätaloudessa käytettävä traktori 6 Maatilatalouden harjoittajan yksityistalouteen

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Kirjallisia lausuntoja saatiin 55 kappaletta. Lausunnon antoivat seuraavat tahot:

Kirjallisia lausuntoja saatiin 55 kappaletta. Lausunnon antoivat seuraavat tahot: Lausuntoyhteenveto 1 (7) Iida Huhtanen, Jenni Rantio 21.11.2014 LVM/1237/03/2014 HE joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: lausuntoyhteenveto II kuulemisesta Kirjalliset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 356/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 :n muuttamisesta Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kuljettajantutkinnon kehittäminen

Kuljettajantutkinnon kehittäminen Kuljettajantutkinnon kehittäminen Säädösinfo 31.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Mistä on kyse? - Tausta Liikenne- ja viestintäministeriön päätös kuljettajaopetusuudistuksesta ja HE ajokorttilain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2014-00231. LMA Saari Kari 08.04.2014 JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2014-00231. LMA Saari Kari 08.04.2014 JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2014-00231 LMA Saari Kari 08.04.2014 JULKINEN VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 19 :n ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot