Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan lääninhallitusten virkamiesten palkkaukseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan lääninhallitusten virkamiesten palkkaukseen."

Transkriptio

1 1 VES: Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa lääninhallituksissa koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 17. päivänä marraskuuta 2003 sisäasiainministeriön, Akava-JS:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1 Sopimuksen tavoitteet Tavoitteena on oikeudenmukainen ja kannustava palkkausjärjestelmä, jossa toteutuu lääninhallitusten sisäisten ja niiden välisten palkkasuhteiden oikeudenmukaisuus. Lisäksi tavoitteena on parantaa lääninhallitusten kilpailukykyä työnantajana ja tukea henkilöstön kehittymistä, asiantuntijuutta ja entistä vaativampiin työtehtäviin hakeutumista. Palkkausjärjestelmän tavoitteena on myös kehittää esimiestyötä ja johtamista. 2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan lääninhallitusten virkamiesten palkkaukseen. Tätä sopimusta ei sovelleta lääninhallitusten työnantajavirkamiehiin, enintään yhden vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettyihin virkamiehiin, harjoittelijoihin eikä työllisyysvaroin palkattaviin henkilöihin. Lisäksi tätä sopimusta ei sovelleta lääninhallituksissa työskenteleviin poliisiasetuksessa mainittuihin poliisivirkamiehiin. Sopimusta sovelletaan myös sellaisissa määräaikaisissa palvelussuhteissa, jotka yhdessä osassa tai toisiinsa keskeytyksettä liittyvissä osissa kestävät yli yksi vuotta. Viimeksi mainituissa tapauksissa sopimusta sovelletaan sen osan alusta, jonka aikana vuosi täyttyy. Sellaisille määräaikaisille virkamiehille, jotka eivät 2 momentissa sanotun aikarajan johdosta muutoin kuulu sopimuksen soveltamisalaan, työnantaja määrittelee palkan ottaen kokonaisuutena huomioon sopimuksen mukaiset palkkatasot ja -perusteet. 3 Palkkausperusteet Virkamiehen palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta ja johtamistehtävissä toimivilla johtamislisästä sekä valinnaisesta kokemusosasta ja 9 :ssä mainituissa tapauksissa takuupalkasta. 4 Tehtäväkohtainen palkanosa pt 2034 > YK:02031 Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy tehtävän vaativuustason perusteella. Liitteessä 1 ovat tehtävien vaativuuden tasokuvaukset sekä liitteessä 2 välitasokuvaukset, jotka on laadittu seuraavien vaativuustekijöiden perusteella: asiantuntemus itsenäisyys vastuu ja vaikutus tulokseen yhteistyötaidot koulutus työkokemus

2 2 Tehtäväkohtaisen palkanosan määrä kullakin tehtävätasolla ilmenee liitteenä 3 olevasta palkkataulukosta. Esimies arvioi tehtävien vaativuuden virkamiehen kanssa vuosittain käymässään tulos- ja kehityskeskustelussa ja aina virkamiehen tehtävien oleellisesti muuttuessa. Tehtävien muuttuessa uusi arviointi suoritetaan viipymättä. Aloitteen viran vaativuuden uudelleen arvioimiseksi voi tehdä myös asianomainen virkamies tai häntä edustava luottamusmies. Jokaisessa lääninhallituksessa on työnantaja- ja palkansaajaosapuolen yhteinen arviointiryhmä, joka käsittelee uusien ja muuttuneiden tehtävien vaativuustasoarvioinnit ja määrittelee kantansa niihin. Lääninhallitus vahvistaa tehtävien vaativuusarvioinnit ja tasot sekä tehtäväkohtaiset palkanosat esimiesten suorittamat arvioinnit ja arviointiryhmän kannat saatuaan. Lääninhallitus päättää tehtävistä ja niiden muutoksista. Muutettaessa tehtäviä vakinaisessa palvelussuhteessa tehtävien vaativuustaso yleensä pysyy ennallaan tai nousee. Mikäli lääninhallitus tekee aloitteen vakinaisen palvelussuhteen tehtävien muuttamiseksi, joka johtaisi vaativuustason alenemiseen, eikä henkilö suostu muutokseen, lääninhallituksen on selvitettävä mahdollisuus järjestää tehtävät siten, että tehtävien vaativuustaso säilyy ennallaan. Arviointiryhmä määrittelee tehtävien vaativuutta arvioidessaan kantansa myös tehtävien muutokseen, sen perusteisiin ja sanottuun mahdollisuuteen. Edellä tässä momentissa sanottua sovelletaan myös sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan määräaikaisen palvelussuhteen tehtävien muuttamiseen siihen annetun nimityksen kestoaikana. 5 Henkilökohtainen palkanosa pt 2627 > YK:02627 Henkilökohtainen palkanosa määräytyy virkamiehen henkilökohtaisen suoritustason mukaisesti. Henkilökohtainen palkanosa on enintään 45 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Jos henkilö saa 7 :ssä tarkoitettua kokemusosaa, henkilökohtainen osa on enintään 35 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Henkilökohtaisen palkanosan prosenttimäärä kullakin suoritustasolla ilmenee liitteestä 4. Henkilökohtaisen suorituksen arviointikriteerit, joista kukin arvioidaan pistearvosanoin 1 5, ovat seuraavat: ammattitaito ja tietämys kehityskyky ja halu työtuloksen laatu (työtaito) toimintatavan laatu (työmäärä) yhteistyökyky ja palveluhenkisyys 6 :ssä tarkoitetuissa tehtävissä toimivilla johtamistaito. Henkilökohtaisen suorituksen arvioinnin kohteena on virkamiehen suoriutuminen tehtävänsä vaatimuksista sekä tulos- ja kehityskeskusteluissa sovituista tavoitteista. Esimies arvioi henkilökohtaisen suorituksen vuosittain virkamiehen kanssa käymässään tulosja kehityskeskustelussa. Lääninhallitus vahvistaa henkilökohtaisen suoritustason esimiehen suorittaman arvioinnin saatuaan.

3 3 Mikäli todetaan, että virkamiehen henkilökohtainen suoritus ei yllä edellisessä arvioinnissa todetulle tasolle, henkilökohtaista palkanosaa ei välittömästi alenneta. Tulos- ja kehityskeskustelussa täsmennetään ne toimenpiteet, joihin ryhdytään suoritustason palauttamiseksi. Uusi arviointi suoritetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua. Mikäli suoritus ei siihen mennessä ole palautunut, tarkistetaan henkilökohtainen palkanosa uutta tasoa vastaavaksi seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Kohtien a) ja b) määräyksiä noudatetaan tilanteissa, joissa henkilö on ollut arvioinnin kohteena olevalla ajalla sairauslomalla tai valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella lapsen syntymän tai hoidon vuoksi myönnetyllä vapaalla. a) Jos henkilö on ollut osan vuotuisen kehityskeskustelun arviointijakson ajasta sairauslomalla tai edellä sanotulla vapaalla, hänen työsuorituksensa arvioidaan jakson muun ajan perusteella. Mikäli poissaolo on kestänyt puolet vuotuisen arviointijakson ajasta tai pitempään, maksetaan henkilökohtainen palkanosa sellaisen suoritustason mukaisesti, jonka arvioidaan vastaavan henkilön pätevyyttä ja työkokemusta sekä suoriutumista. b) Jos henkilö on ollut huomattavan osan 6 momentissa tarkoitettujen kahden arvioinnin kohteena olevasta ajasta a) kohdassa tarkoitetulla sairauslomalla tai vapaalla, voidaan suorittaa kolmas arviointi, joka tehdään viivytyksettä kolmen kuukauden kuluttua edellisestä arvioinnista. Mikäli suoritustaso ei kolmannen arvioinnin mukaan ole parantunut ennalleen, tarkistetaan henkilökohtainen palkanosa kolmatta arviointia vastaavaksi. Jos suoritustason alenemisen molemmissa edellisessä momentissa tarkoitetuissa arvioinneissa voidaan katsoa johtuneen lapsen syntymän tai hoidon vuoksi myönnetystä vapaasta, henkilökohtaista palkanosaa ei sen johdosta kuitenkaan tarkisteta. Lääninhallituksen palvelukseen uutena tulevan virkamiehen ja henkilön, jonka tehtävät olennaisesti muuttuvat, henkilökohtainen palkanosa määritellään alustavasti palvelussuhteen alkaessa tai muutoksen tapahtuessa sen tiedon perusteella, joka on käytettävissä virkamiehen ammattitaidosta ja hänen kyvystään suoriutua tehtävistään. Henkilökohtainen suoritus arvioidaan tämän jälkeen kuuden kuukauden kuluttua. 6 Johtamislisä pt 2700 > YK:02700 Johtamistehtävästä maksetaan palkkausjärjestelmässä johtamislisää. Lisä maksetaan tehtävästä, jossa johdetaan lääninhallituksen yksikköä tai vastaavaa ja jossa vastataan yksikölle osoitettujen määrärahojen ja henkilöresurssien käytöstä, henkilöstöjohtamisesta sekä tulos- ja kehityskeskusteluista. Johtamislisän määrä on 2 6 % tehtävän vaativuustason mukaisesta peruspalkasta. Johtamislisän suuruuden vahvistaa lääninhallitus. Päättäessään johtamislisän määrästä välillä 2 6 % lääninhallitus ottaa huomioon henkilöstövastuun ja työnantajaroolin sekä tulos- ja talousvastuun laajuuden ja volyymin. 7 Kokemusosa pt 2295 > YK:02295 Lääninhallituksen palveluksessa palkkausjärjestelmän käyttöönottoajankohtana oleva virkamies jonka suoritusarvioinnin pistemäärä on vähintään 7, voi ilmoittaa haluavansa, että hänelle maksetaan myös kokemusosaa. Kokemusosa määräytyy tällöin virkamiehen työkokemuksen mukaan. Kokemusosaan oikeuttavaan aikaan lasketaan käyttöönottoajankohtaan saakka ikälisään oikeuttava palvelusaika ja käyttöönottoajankohdan jälkeen lääninhallituksen palvelusaika. Kokemusosan osuus palkkauksesta ilmenee liitteestä 5.

4 4 Kokemusosaa koskeva ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa vaativuus- ja suoritustasoarviointitulosten vahvistamisesta lukien. Virkamies, joka on valinnut kokemusosan, voi myöhemmin ilmoittaa luopuvansa siitä. Tällöin hänen palkkansa määräytyy sopimuksen 3 :n mukaan ilman kokemusosaa. Kokemusosaa maksetaan siirtymäkauden ajan. 8 Palkkauksen maksaminen Vuotuisten tulos- ja kehityskeskustelujen perusteella vahvistettujen tehtävien vaativuustason, henkilökohtaisen suoritustason ja johtamislisän perusteiden muutosten edellyttämät palkkauksen tarkistukset toteutetaan kyseessä olevan vuoden maaliskuun alusta. Tehtävien vaativuustason ja henkilökohtaisen suoritustason muuttuessa muulloin kuin vuotuisen tulos- ja kehityskeskustelun perusteella sekä johtamislisän perusteiden muuttuessa palkkauksen tarkistus toteutetaan arviointia seuraavan kalenterikuukauden alusta. 9 Takuupalkka pt 2645 > YK:02641 Virkamiehellä, joka käyttöönottoajankohtana on tämän sopimuksen piiriin kuuluva ja silloin lääninhallituksen vakinaisessa virassa, on oikeus vähintään tämän pykälän mukaiseen euromääräiseen takuupalkkaan. Myös määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyllä virkamiehellä, joka käyttöönottoajankohtana on tämän sopimuksen piiriin kuuluva, on oikeus tämän pykälän mukaiseen takuupalkkaan kyseisen määräaikaisen virkasuhteen päättymiseen saakka. Takuupalkkaoikeus säilyy sen jälkeenkin niin kauan kuin hän keskeytyksettä jatkaa palvelustaan virastossa sellaisessa palvelussuhteessa, jonka tehtävät ovat vähintään samalla vaativuustasolla kuin hänen tehtävänsä käyttöönottoajankohtana olivat. Alle 30 päivän keskeytys ei johda takuupalkkaoikeuden lakkaamiseen. Takuupalkka vastaa kuukausipalkkaa, joka hänelle silloin olisi ollut maksettava vanhan järjestelmän mukaisesti. Jos vakinainen virkamies on käyttöönottoajankohtana ollut nimettynä määräaikaiseen korkeampipalkkaiseen virkasuhteeseen, takuupalkka määräytyy hänen vakinaisen virkansa käyttöönottoajankohdan palkan mukaan, kun hän palaa hoitamaan sitä. Jos virkamies olisi välisenä aikana tullut oikeutetuksi uuteen ikälisään, korotetaan takuupalkkaa tätä ikälisää vastaavalla määrällä sanotusta ajankohdasta lukien. Takuupalkkaoikeus säilyy sen ajan, jonka virkamies on käyttöönottoajankohdan jälkeen keskeytyksettä samaan tai toiseen lääninhallitukseen vakinaisessa virkasuhteessa. Takuupalkkaa tarkistetaan keskustasolla sovittavilla yleiskorotuksilla. Yleiskorotus määräytyy henkilön uuden palkkausjärjestelmän mukaisen palkan perusteella, jos korotus siten on suurempi. Myös takuupalkkaa saavan virkamiehen tehtävien vaativuustaso ja henkilökohtainen suoritustaso arvioidaan siten kuin 4 ja 5 :ssä on sanottu. Takuupalkka alenee, jos asianomainen virkamies hakeutuu tehtäviin, joiden vaativuustaso tai johtamislisä on alempi kuin hänellä oli käyttöönottoajankohtana.

5 10 Keskijohdon työaikakorvausraja 5 Työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen 13 :n 1 momentissa sanottuihin korvauksiin oikeutettuja ovat ne virastotyötä tekevät virkamiehet, joiden tehtävät sijoittuvat enintään vaativuustasolle 7.1. Ne virastotyötä tekevät virkamiehet, joiden vaativuustaso on korkeampi kuin 7.1 ja jotka eivät ole johtavassa asemassa, ovat oikeutettuja sanotun virka- ja työehtosopimuksen 18 :ssä tarkoitettuihin korvauksiin. 11 Palkkausjärjestelmän käyttöönotto ja siirtymäkausi Uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön 1 päivänä kesäkuuta Käyttöönottoajankohdasta lukien palkat muutetaan uuden palkkausjärjestelmän mukaisiksi euromääräisiksi palkoiksi. Samasta ajankohdasta lukien luovutaan palkkausluokkien ja taulukoiden sekä ikä-, kalliinpaikan-, kylmänalueen- ja saaristolisien sekä muiden palkanlisien ja lisäpalkkioiden samoin kuin kieli- ja kielitaitolisien sekä henkilökohtaisten lisäpalkkioiden käytöstä. Tehtäväkohtainen palkanosa maksetaan sopimuksen mukaisena käyttöönottoajankohdasta lukien. Henkilökohtainen palkanosa, johtamislisä ja kokemusosa toteutetaan asteittain siirtymäkauden kuluessa seuraavasti: pt 2770 (josta säännöllä suhteellinen osuus maksavista palkkatekijöistä siirretään vhr:in) Käyttöönottoajankohdasta lukien jokaisen palkkaa tarkistetaan määrällä, joka vastaa 25,8 prosenttia hänen uuden järjestelmän mukaisen ja vanhan järjestelmän mukaisen palkkansa tai sitä korkeamman tehtäväkohtaisen palkanosan välisestä erotuksesta. Uuden järjestelmän mukainen palkka lasketaan käyttöönottoajankohdan mukaisten tehtävien vaativuustason, henkilökohtaisen suoritustason, mahdollisen johtamislisän ja kokemusosan sekä liitteiden 1 5 perusteella. Jokaisen palkkaa tarkistetaan määrällä, joka vastaa vuonna ,9 prosenttia, vuonna ,8 prosenttia ja vuonna prosenttia silloin jäljellä olevasta erotuksesta. Tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen suoritustason ja johtamislisän vuotuisten tulos- ja kehityskeskustelujen perusteella vahvistetuista muutoksista johtuvat palkkausten tarkistukset samoin kuin yleiskorotuksista aiheutuvat korotukset lasketaan ja toteutetaan näiden vuosien alkupuolella mahdollisesti maksettavien yleisten sopimuskorotusten toteutusajankohdasta, kuitenkin viimeistään 1.5. lukien. Maaliskuun 1 päivästä 2007 kaikki palkat tarkistetaan tämän virkaehtosopimuksen mukaiseksi siten, että myös henkilökohtainen palkanosa ja johtamislisä vastaavat täysimääräisesti sovittua. Tehtävän vaativuustason, henkilökohtaisen suoritustason, johtamislisän tai kokemusosan muuttuessa siirtymäkauden aikana muulloin kuin vuotuisen tarkastelun yhteydessä, maksettava palkka muutetaan vastaamaan samaa suhteellista osaa uudesta loppupalkasta, kuin mitä ennen palkkaperusteiden muutosta maksettiin vanhasta loppupalkasta. Jos virkamiehen kohdalla edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu siirtymäkauden kokonaiserotus on enintään 15 euroa, tarkistus toteutetaan hänelle kokonaisuudessaan lukien. Lääninhallituksen palvelukseen siirtymäkauden aikana tulevalla uudella virkamiehellä on oikeus tehtäväkohtaiseen palkanosaan, 5 :n 7 momentin mukaisesti määräytyvään henkilökohtaiseen palkanosaan ja johtamislisään siten, että hänen kokonaispalkkansa on siirtymäkauden sen

6 6 hetkisen palkkakäytännön mukainen kyseisen lääninhallituksen vastaavissa tehtävissä ja vastaavalla suoritustasolla. Sen jälkeen siirtymäkauden aikana hänen palkkaustaan tarkistetaan edellä tässä pykälässä sanotun mukaisesti. Keskustason virkaehtosopimusten mukaan toteutettavaksi tulevat, virastokohtaisesti kohdennettavat erät, kuten liitto-, järjestelyvara- ja tasa-arvoerät, mukaan lukien alkaen tulevat erät, käytetään edellä sanotun mukaisesti tehtäväkohtaisen palkanosan sekä henkilökohtaisen palkanosan, johtamislisän ja kokemusosan asteittaisen toteuttamisen rahoittamiseen sitä mukaa kuin ne keskustason sopimuksen mukaan tulevat toteutettaviksi, kuitenkin yhteensä enintään 2,5 prosentin määrään saakka. Täten kohdennettuja eriä tai erien osia ei toteuteta muulla tavoin. Erien yhteismäärän ylitettyä 2,5 prosenttia, ylitykset kohdennetaan erillisinä järjestelyvaraerinä uuden palkkausjärjestelmän kehittämiseen sen mukaisesti, mitä erien käytöstä erikseen sovitaan. 12 Tietojen saanti ja tilastoyhteistyö Henkilöllä on oikeus saada kirjallinen tieto tehtäviensä vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksensa arviointituloksista ja niiden perusteista sekä tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosastaan samoin kuin muistakin tämän sopimuksen mukaisista palkkaustekijöistään ja niiden perusteista. Sopimusosapuolilla ja pääluottamusmiehillä ja, oman toimipiirinsä tai työpaikkansa osalta, muilla luottamusmiehillä on oikeus vuosittain ja 11 :ssä tarkoitettujen käyttöönotto- ja siirtymävaiheiden yhteydessä sekä ennen palkkausta koskevia neuvotteluja luottamuksellisesti saada tiedot tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilöstön sijoittumisesta vaativuus- ja suoritustasoille sekä tilastotiedot henkilöiden kokonaispalkkauksesta ja sen kehityksestä vaativuustasoittain, henkilöstöryhmittäin, koulutustasoittain ja sukupuolen mukaan ryhmiteltyinä. Luottamusmiehellä on lisäksi 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa ja edellytyksin oikeus saada tiedot edustamiensa henkilöiden tehtäväkuvauksista, vaativuusarvioinneista ja tasoista sekä kokonaispalkkauksesta palkkatekijöittäin eriteltynä ja niiden perusteista. Henkilökohtaisen palkanosan perusteita koskevan tiedon antaminen edellyttää kuitenkin, että henkilö on suostunut siihen yksilöidyllä valtakirjalla. Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja annettaessa on otettava huomioon tietosuojavaatimukset. Tiedot luovutetaan maksutta. 13 Toiminta erimielisyystapauksissa Mikäli tehtävän vaativuustason tai henkilökohtaisen suoritustason arvioinnista syntyy erimielisyyttä, pyritään erimielisyydet käsittelemään ensisijaisesti esimiehen ja asianomaisen virkamiehen kesken. Esimiehen on, virkamiehen sitä esittäessä, kuultava virkamiestä edustavaa luottamusmiestä. Ellei yksimielisyyteen päästä, voidaan tehtävän vaativuustasoa koskeva arviointi jommankumman osapuolen aloitteesta käsitellä kunkin lääninhallituksen palkkausjärjestelmän arviointiryhmässä, joka voi antaa asiasta lausunnon. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia koskeva asia käsitellään henkilön tai hänen pyynnöstään häntä edustavan luottamusmiehen vaatimuksesta henkilön esimiehen tai muun palkkausjärjestelmäasioista vastaavan työnantajan edustajan kanssa.

7 Lääninhallitus vahvistaa edellä tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa muutokset arvioinneissa, tasoissa ja palkkauksissa. 7 Mikäli asia edelleen jää erimieliseksi, se voidaan, samoin kuin muut tämän sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet, saattaa ratkaistavaksi neuvottelumenettelyllä sen mukaan kuin siitä on erikseen sovittu valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimuksessa. 14 Sopimuksen seuranta Sopimusosapuolet seuraavat järjestelmän toteuttamista. Lisäksi sisäasiainministeriössä toimii palkkausjärjestelmän siirtymäkauden ajan lääninhallitusten palkkausjärjestelmän koordinaatioja kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on seurata palkkausjärjestelmän yhdenmukaista soveltamista lääninhallituksissa ja tehdä palkkausjärjestelmän kehittämisehdotuksia. Ryhmässä on sisäasiainministeriön, lääninhallitusten ja lääninhallitusten virkamiehiä edustavien järjestöjen edustus. Ryhmän asettaa sisäasiainministeriö 15 Työrauhavelvoite Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä tai sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset ja henkilöstö, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 16 Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus on voimassa saakka. Sopimus on tämän jälkeen voimassa vuoden kerrallaan, ellei joku sopimusosapuolista irtisano sitä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamissopimuksen irtisanomisella tulee tämä sopimus samalla irtisanotuksi. Sopimuksen korotusvaikutukseksi on laskettu 7,2 prosenttia. Syyskuun 30. päivään 2003 mennessä vahvistetaan lopulliset vaativuus- ja suoritusarvioinnit sekä johtamislisämääritykset. Tämän perusteella lasketaan ajantasainen korotusvaikutus. Jos se poikkeaa 7,2 prosentista, osapuolet neuvottelevat tämän sopimuksen muuttamisesta siten, että vaikutus palautuu 7,2 prosentin määräiseksi. Jos neuvottelutulokseen ei päästä mennessä, muutetaan tehtäväkohtaisen palkanosan taulukon euromääriä sellaisella samalla prosenttimäärällä, että korotusvaikutus toteutuu 7,2 prosentin määräisenä. Siinä tapauksessa, että 7,2 prosenttia ja ajantasainen korotusvaikutus eroavat toisistaan enemmän kuin yhden prosenttiyksikön suuntaan tai toiseen, kukin sopimuspuoli voi osaltaan irtisanoa tämän sopimuksen mennessä edellä sanottujen neuvottelujen jälkeen. Jos sopimus tulee tällä tavoin irtisanotuksi, järjestelmän käyttöönotto raukeaa eikä sopimuksella ole jälkivaikutusta, lukuun ottamatta jäljempänä 3 momentissa tarkoitettuja kertaluontoisia eriä.

8 Tämän sopimuksen mukaiset palkat maksetaan joulukuun 2003 palkanmaksuajankohdasta alkaen. Samasta ajankohdasta lukien maksetaan uuden järjestelmän mukaiset korotukset ja ensimmäisen uuden järjestelmän mukaisen palkanmaksuajankohdan väliseltä ajalta. Kertaluontoiset erät ajalta maksetaan joulukuun palkanmaksun yhteydessä. 8 Helsingissä, Sisäasiainministeriö Akava-JS Pardia ry Val ry

9 9 LIITE 1 TEHTÄVIEN VAATIVUUDEN TASOKUVAUKSET Taso 1 Tehtävissä suoritetaan ohjeistettuja ja vakiintuneita tehtäviä Tehtävään kuuluu ohjeiden ja normien soveltaminen tilanteissa, joissa totuttu käytäntö ohjaa toimintaa, tehtävässä toimitaan ohjeistettujen menettelytapojen mukaisesti. Tehtävässä on vastuu sen suorittamisesta. Tehtävä edellyttää asiakaspalvelutaitoja sekä vuorovaikutustaitoja oman organisaation henkilöstön kanssa. Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän perusasteen koulutus sekä työkokemus alle yksi vuotta aikaisemmista vastaavan tyyppisistä tehtävistä. Taso 2 Tehtävissä suoritetaan ohjeistettuja ja vakiintuneita hallinnollisia toimistotehtäviä Tehtävään kuuluu ohjeiden ja normien soveltamista tilanteissa, joissa niille on ominaista tarkkuus tai asiantuntemus. Tehtävässä toimitaan ohjeistettujen menettelytapojen mukaisesti. Tehtävässä on vastuu sen suorittamisesta. Tehtävä edellyttää asiakaspalvelutaitoja sekä vuorovaikutustaitoja oman organisaation henkilöstön kanssa. Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus sekä työkokemus alle yksi vuotta aikaisemmista vastaavan tyyppisistä tehtävistä. Taso 3 Tehtävässä suoritetaan laaja-alaisia hallinnollisia toimistotehtäviä Tehtävään kuuluu ohjeiden ja normien soveltaminen tilanteissa, joissa niille on ominaista tarkkuus tai asiantuntemus sekä menettelytapojen soveltamista ja harkintaa. Tehtävässä on vastuu sen suorittamisesta, tehtävällä on vaikutus sovittujen tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamiseen. Tehtävä edellyttää asiakaspalvelutaitoja sekä vuorovaikutustaitoja oman organisaation henkilöstön kanssa. Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus sekä työkokemus vähintään yksi vuosi aikaisemmista vastaavan tyyppisistä tehtävistä.

10 Taso 4 10 Tehtävässä suoritetaan hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviä Tehtävään kuuluu ohjeiden ja normien soveltaminen tilanteissa, joissa niille on ominaista tarkkuus tai asiantuntemus sekä menettelytapojen soveltamista ja harkintaa. Tehtävässä on vastuu sen suorittamisesta, tehtävällä on vaikutus sovittujen tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamiseen. Tehtävä edellyttää aloitteellisuutta, ryhmätyötaitoja ja kykyä antaa ohjausta ja neuvontaa sekä kykyä ylläpitää kontakteja organisaation yhteistyötahojen kanssa. Tehtävään sopivin koulutus on alemman korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus vähintään yksi vuosi aikaisemmista vastaavan tyyppisistä tehtävistä. Taso 5 Tehtävässä suoritetaan hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviä Tehtävään kuuluu ohjeiden ja normien soveltaminen tilanteissa, joissa ratkaisut perustuvat erityiseen asiantuntemukseen sekä monipuolista asioiden harkintaa, analysointia ja selvittämistä. Tehtävässä on vastuu sovittujen tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamisesta esimerkiksi vastuualueen, tiimin tai vastaavan osalta, toimella voi olla vaikutusta hallinnon ulkopuolisiin tahoihin. Tehtävä edellyttää aloitteellisuutta, ryhmätyötaitoja ja kykyä antaa ohjausta ja neuvontaa sekä kykyä ylläpitää kontakteja organisaation yhteistyötahojen kanssa. Tehtävään sopivin koulutus on alemman korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus vähintään yksi vuosi aikaisemmista vastaavan tyyppisistä tehtävistä. Taso 6 Tehtävässä suoritetaan vaativia hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviä Tehtäviin kuuluu ohjeiden ja normien kehittävää ja luovaa soveltamista tilanteissa, joissa perusteet ratkaisuille on löydettävissä useasta eri lähteestä, ennakkotapauksista sekä monipuolisesta ja laajasta asiantuntemuksesta sekä monipuolista asioiden harkintaa, analysointia ja selvittämistä. Tehtävässä on vastuu sovittujen tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamisesta esimerkiksi vastuualueen, tiimin tai vastaavan osalta, toimella voi olla vaikutusta hallinnon ulkopuolisiin tahoihin. Tehtävä edellyttää aloitteellisuutta, ryhmätyötaitoja ja kykyä antaa ohjausta ja neuvontaa sekä kykyä ylläpitää kontakteja organisaation yhteistyötahojen kanssa. Tehtävään sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus vähintään kolme vuotta aikaisemmista vastaavan tyyppisistä tehtävistä.

11 Taso 7 11 Tehtävässä suoritetaan vaativia asiantuntija-, kehittämis- tai hallintotehtäviä Tehtäviin kuuluu ohjeiden ja normien kehittävää ja luovaa soveltamista tilanteissa, joissa perusteet ratkaisuille on löydettävissä useasta eri lähteestä, ennakkotapauksista sekä monipuolisesta ja laajasta asiantuntemuksesta. Tehtävä edellyttää toiminnan kohteiden ja tavoitteiden asettamista sekä toimintamallien ja strategioiden luomista. Tehtävässä on vastuu tulossopimuksen mukaisen tavoitteen saavuttamisesta osaston tai yksikön tai vastaavan osalta, toimella on myös merkittävää vaikutusta hallinnon ulkopuolisiin tahoin. Tehtävässä edellytetään kykyä luoda ja ylläpitää suhteita organisaation ulkoisiin ja sisäisiin yhteistyötahoihin sekä aktiivista toimintaa suhteiden edistämiseksi sekä uusien yhteistyötahojen löytämiseksi. Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus vähintään kolme vuotta aikaisemmista vastaavan tyyppisistä tehtävistä. Taso 8 Tehtävässä suoritetaan vaativia asiantuntija-, hallinto-, johto- tai kehittämistehtäviä Tehtäviin kuuluu hallinnonalan tai koko lääninhallitusta koskevien ohjeiden ja normien kehittävää ja luovaa soveltamista tilanteissa, joissa perusteet ratkaisuille on löydettävissä useasta eri lähteestä, ennakkotapauksista sekä monipuolisesta ja laajasta asiantuntemuksesta. Tehtävä voi edellyttää lääninhallinnon toiminnan kannalta keskeisten toimintamallien ja strategioiden luomista. Tehtävässä on vastuu tulossopimuksen mukaisen tavoitteen saavuttamisesta osaston tai yksikön tai vastaavan osalta, toimella on myös merkittävää vaikutusta hallinnon ulkopuolisiin tahoihin. Tehtävässä edellytetään kykyä luoda ja ylläpitää suhteita organisaation ulkoisiin ja sisäisiin yhteistyötahoihin sekä aktiivista toimintaa suhteiden edistämiseksi sekä uusien yhteistyötahojen löytämiseksi. Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus vähintään viisi vuotta aikaisemmista vastaavan tyyppisistä tehtävistä.

12 Taso 9 12 Tehtävässä suoritetaan erittäin vaativia johto- tai asiantuntijatehtäviä Tehtäviin kuuluu hallinnonalan tai koko lääninhallitusta koskevien ohjeiden ja normien kehittävää ja luovaa soveltamista tilanteissa, joissa määräysten antajina ovat useat eri tahot. Tehtävä edellyttää lääninhallinnon toiminnan kannalta keskeisten toimintamallien ja strategioiden luomista. Tehtävässä on kokonaisvastuu oman hallinnonalan ja osavastuu lääninhallituksen toiminnasta tai kokonaisvastuu toimimisesta erittäin vaativassa asiantuntijatehtävässä. Toimella voi olla myös valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta. Tehtävässä edellytetään kykyä luoda ja ylläpitää suhteita organisaation ulkoisiin ja sisäisiin yhteistyötahoihin sekä aktiivista toimintaa suhteiden edistämiseksi sekä uusien yhteistyötahojen löytämiseksi. Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus vähintään viisi vuotta aikaisemmista vastaavan tyyppisistä tehtävistä.

13 13 LIITE 2 Tehtävän vaativuuden välitason määrittely Lähtökohtana tehtävän vaativuuden määrittelyyn on palkkausjärjestelmän perustaso. Jos tehtävän vaativuus poikkeaa olennaisilta osin perustason (esim. taso 1) mukaisesta tehtävän vaativuudesta, mutta ei täytä ylemmän vaativuustason kriteerejä, voidaan tehtävä sijoittaa välitasolle (merk. 1.1). Tehtävän vaativuudessa tulee tällöin olla merkittävissä määrin elementtejä seuraavan vaativuustason tehtävistä. Perusteet tehtävän sijoittamiseen välitasolle on esitetty ohessa. Kunkin välitason perusteet sisältyvät myös seuraavan välitason perusteisiin. Välitason käytöstä tulee laatia kirjallinen perustelu. Taso 1.1 Erityistaitoja vaativa tehtävä Taso 2.1 Erityistaitoja vaativa tehtävä Taso 3.1 Erityistaitoja/monitaitoisuutta vaativa tehtävä Tehtävään sisältyy opastus/koulutustehtävä Taso 4.1 Tehtäväalueen sisällön kehittäminen Tehtävän vastuu/vaikuttavuus laajempi Taso 5.1 Erityisen tietouden/osaamisen/kokemuksen suuri merkitys Erityinen tehtäväalueen sisällön kehittäminen Taso 6.1 Erityisen asiantuntemuksen/osaamisen/kokemuksen suuri merkitys Erityinen tehtäväalueen sisällön kehittäminen Laajempi vaikuttavuus/itsenäisyys Tehtävä vaatii kykyä luoda yhteistyöverkostoja Taso 7.1 Erityisen asiantuntemuksen/osaamisen/kokemuksen suuri merkitys Itsenäisyys, vastuu ja vaikuttavuus merkittävää Taso 8.1 Erityisen asiantuntemuksen/osaamisen/kokemuksen suuri merkitys Koko toimialan/lääninhallituksen puitteissa merkittävä itsenäisyys, vastuu ja vaikuttavuus Taso 9.1 Erityisen asiantuntijuuden/kokemuksen suuri merkitys Koko toimialan/lääninhallituksen puitteissa merkittävä itsenäisyys, vastuu ja vaikuttavuus Merkittävä jatkokoulutus edistää tehtävän hoitamista

14 14 LIITE 3 TEHTÄVÄKOHTAISET PALKANOSAT Tehtävän vaativuustaso Tehtäväkohtainen palkanosa ,00 1,1 1340, ,98 2,1 1390, ,44 3,1 1461, ,67 4,1 1585, ,57 5,1 1801, ,03 6,1 2100, ,06 7,1 2453, ,56 8,1 2877, ,26 9,1 3403,66

15 15 LIITE 4 HENKILÖKOHTAISEEN SUORITUKSEEN PERUSTUVA PALKANOSA Suorituksen pistemäärä Osuus tehtäväkohtaisesta palkanosasta (%) Perustilanne Osuus tehtäväkohtaisesta palkanosasta (%) Sovellettaessa kokemuslisää 5 0, , ,500 3, ,750 5, ,000 7, ,250 8, ,500 10, ,750 12, ,000 14, ,250 15, ,500 17, ,750 19, ,000 21, ,250 22, ,500 24, ,750 26, ,000 28, ,250 29, ,500 31, ,750 33, ,000 35,000 Johtamistehtävissä toimiville suorituksen pistemäärä määritellään 5/6 osana yhteispistemäärästä ja tulos pyöristetään täysiin pisteisiin pyöristyssäännön mukaisesti.

16 16 LIITE 5 Kokemusosan määräytyminen Kokemusosaan oikeuttavaan aikaan lasketaan käyttöönottoajankohtaan saakka ikälisään oikeuttava palvelusaika ja käyttöönottoajankohdan jälkeen lääninhallituksen palvelusaika. Kokemusosan määrät ovat seuraavat: Aika (vuosia) Osuus tehtävän vaativuuden mukaisesta palkasta (%) 18-6

17 17 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: Hallinnon ohjaus Kumpulantie 9 PL Helsinki puhelin (09) , faksi (09) sähköposti:

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VES 280151 PL 01 Valtiovarainministeriö sekä AKAVA JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 12 päivänä marraskuuta 2003 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Tässä sopimuksessa virastolla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriötä sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa kumpaakin erikseen.

Tässä sopimuksessa virastolla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriötä sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa kumpaakin erikseen. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Sopimus on tehty 11 päivänä huhtikuuta 2005 maa- ja metsätalousministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa.

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa. DNo YM 1/10/2012 Ympäristöministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on 9.1.2012 tehty

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004

VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004 VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksissa. Sopimus on tehty 15. elokuuta 2005 kauppa- ja

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. 340151 01 101-111 (työvoimatoimistot) 02 102-114 (Työministeriö ja Työvoimaopisto) Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työministeriössä, Työvoimaopistossa ja työvoimatoimistoissa

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä Opetushallituksen toimialaan kuuluvissa valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön osalta. Sopimus on tehty 17. päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Patentti- ja rekisterihallituksessa. Sopimus on tehty 19 päivänä huhtikuuta 2005 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä MTT:n

Lisätiedot

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan maistraattien virkamiesten palkkaukseen.

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan maistraattien virkamiesten palkkaukseen. 1(6) Maistraattien palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä helmikuuta 2008 valtiovarainministeriön, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 1 päivänä lokakuuta 2008

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus tehtävien vaativuuteen perustuvasta palkkausjärjestelmästä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksessa (jäljempänä Tekes). Sopimus on tehty 28 päivänä

Lisätiedot

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES: 310251 TES: 310201 Virka- ja työehtosopimus, joka tehtiin 22.6.2010 Liikenneviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

260151/01/101-109 Liite 1

260151/01/101-109 Liite 1 260151/01/101-109 Liite 1 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin sisäasiainministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01. Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa.

VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01. Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa. 1 VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa. Sopimus on tehty.päivänä joulukuuta 2005 Kuluttajaviraston,

Lisätiedot

2) Sopimuksen soveltamisala Sopimusta noudatetaan opintotuen muutoksenhakulautakunnan virkasuhteiseen henkilöstöön.

2) Sopimuksen soveltamisala Sopimusta noudatetaan opintotuen muutoksenhakulautakunnan virkasuhteiseen henkilöstöön. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: VES:297051, PL:01,PR:104-110 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Opintotuen muutoksenhakulautakunta Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281805 Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Verohallinnon atk-henkilöt VERO-ATK ry ovat tehneet 20 päivänä joulukuuta 2005 työehtosopimuksen verohallinnon

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin.

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta aluehallintovirastoissa. Sopimus on tehty 24. päivänä marraskuuta 2011 Itä-Suomen aluehallintoviraston, Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2010-2012 mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2010-2012 mukaisesti. TRAFI/20771/01.00.01/2010 Virkaehtosopimus 4.1.2011 Virkaehtosopimus Liikenteen turvallisuusviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelu-järjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Lisätiedot

Sopimus korvaa 2.12.2010 tehdyn oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen.

Sopimus korvaa 2.12.2010 tehdyn oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen. ves-koodi: 251053 Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 22 päivänä kesäkuuta 2011 oikeusministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus. 2 Soveltamisala

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus. 2 Soveltamisala Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta valtion mielisairaaloissa. Sopimus on tehty 21 päivänä joulukuuta 2006 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281851 Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä

Lisätiedot

Tämä sopimus koskee käräjäoikeuksien haastemiehiä ja haastemiesten esimiehiä (jäljempänä haastemiehiä).

Tämä sopimus koskee käräjäoikeuksien haastemiehiä ja haastemiesten esimiehiä (jäljempänä haastemiehiä). Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa käräjäoikeuksien haastemiehiin koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä lokakuuta 2005 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelijatehtävässä olevaan tai tukityöllistettäväksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelijatehtävässä olevaan tai tukityöllistettäväksi palkattavaan henkilöstöön. Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta. Sopimus tehtiin 1 päivänä kesäkuuta 2009 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä. 1 Sopimuksen tavoitteet

Lisätiedot

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset VES 280151 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2011 virasto- ja tasaarvoerän kohdentamisesta valtiovarainministeriössä ja ministeriön palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

1 Soveltamisala. Tätä sopimusta sovelletaan ulkoasiainhallinnon virkamiehiin seuraavin poikkeuksin.

1 Soveltamisala. Tätä sopimusta sovelletaan ulkoasiainhallinnon virkamiehiin seuraavin poikkeuksin. Liite 1 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainhallinnon virkamiesten uudesta palkkausjärjestelmästä, joka tehtiin 13.12.2004 ulkoasiainministeriön ja Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1(13) Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin lokakuun 2 päivänä 2008 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n

Lisätiedot

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Säteilyturvakeskus (STUK), Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet 24.8.2006 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Sopimus korvaa 12.11.2010 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen ulosottomiesten palkkauksesta myöhempine muutoksineen.

Sopimus korvaa 12.11.2010 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen ulosottomiesten palkkauksesta myöhempine muutoksineen. VES-koodi: 254051 Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta. Sopimus tehtiin 20 päivänä kesäkuuta 2011 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä.

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tavoitteet

1 Sopimuksen perusteet ja tavoitteet VES 324051 TES 324001 Palkkaliitteet 1 ja 2 Kuluttajaviraston tarkentava virkaehtosopimus 324051 ja työehtosopimus 324001. Sopimus on tehty 8. päivänä kesäkuuta 2011 Kuluttajaviraston, Julkisalan koul

Lisätiedot

1 Soveltamisala. Tätä sopimusta sovelletaan ulkoasiainhallinnon virkamiehiin seuraavin poikkeuksin.

1 Soveltamisala. Tätä sopimusta sovelletaan ulkoasiainhallinnon virkamiehiin seuraavin poikkeuksin. Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainhallinnon virkamiesten uudesta palkkausjärjestelmästä, joka tehtiin 23.1.2014 ulkoasiainministeriön, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti.

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti. STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Sopimus on tehty

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

Tämä sopimus koskee ulosottovirastojen kihlakunnanulosottomiehiä ja maakunnanvoudinviraston avustavia ulosottomiehiä sekä ulosoton ylitarkastajia.

Tämä sopimus koskee ulosottovirastojen kihlakunnanulosottomiehiä ja maakunnanvoudinviraston avustavia ulosottomiehiä sekä ulosoton ylitarkastajia. Ves-koodi 251055 Tarkentava virkaehtosopimus kihlakunnanulosottomiesten palkkauksesta, Sopimus tehtiin 27 päivänä toukokuuta 2011 oikeusministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S . Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus,

Lisätiedot

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi.

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainministeriön, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys Uhvy ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:n välillä ulkoasiainhallinnon virkamiehiin sovellettavasta

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä Sopimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 Väestörekisterikeskus ja Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ovat tehneet 29. päivänä marraskuuta 2002 tarkentavan

Lisätiedot

Henkilökohtaisen palkanosan arviointitekijät on kuvattu liitteessä 3 sekä numeroarvosanojen sisältö liitteessä 4.

Henkilökohtaisen palkanosan arviointitekijät on kuvattu liitteessä 3 sekä numeroarvosanojen sisältö liitteessä 4. VES: 260551 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa lääninhallituksissa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 17. päivänä marraskuuta 2003 sisäasiainministeriön,

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunnassa otetaan 1.10.2003 käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jota koskevat määräykset ovat liitteinä 1 3.

Taiteen keskustoimikunnassa otetaan 1.10.2003 käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jota koskevat määräykset ovat liitteinä 1 3. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: VES:299151, PL:01, PR:101-109 OPETUSMINISTERIÖ; Kulttuurihallinto Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES:299451 PL:01 PR:101-113 (liite 1) VES:299751 PL:01-05 (liite2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 15. päivänä lokakuuta 2010 opetus- ja kulttuuriministeriön (hallinnonalan

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1 Veskoodi: 33085101101-108 Teskoodi: 33080101101-108 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaja työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2003 Kansanterveyslaitoksen (KTL) sekä Akava-JS ry:n, Valtion ja erityispalvelujen

Lisätiedot

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin.

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 1 Sopimuksen perusteet Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 26 päivänä helmikuuta 2009 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia 1 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia VES:298151 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 23 päivänä lokakuuta 2003

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa.

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Sopimus on tehty 12 päivänä lokakuuta 2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusta. Valtiovarainministeriö on antanut 29.3.2010 neuvottelu- ja sopimusmääräykset (VM 696/00.00.00/2010) koskien

1 Sopimuksen perusta. Valtiovarainministeriö on antanut 29.3.2010 neuvottelu- ja sopimusmääräykset (VM 696/00.00.00/2010) koskien SÄTEILYTURVAKESKUS - Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) - Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) - Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 - Tarkentava virkaehtosopimus

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä joulukuuta 2004 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

Dnro. Pardia ry:n välillä. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

Dnro. Pardia ry:n välillä. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus Dnro Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmän soveltamisesta Opetushallituksessa. Sopimus on tehty 17. päivänä kesäkuuta 2011 Opetushallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2)

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) Asia Samapalkkaerän kohdentaminen oikeuslaitoksen yleisellä sopimusalalla; uusiin välitasoihin Y 7,5 ja Y 8,5 sijoittuvat virkamiehet, uusien vaativuustasojen

Lisätiedot

VES PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus oikeuskanslerinviraston uudesta palkkausjärjestelmästä.

VES PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus oikeuskanslerinviraston uudesta palkkausjärjestelmästä. VES 230351 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus oikeuskanslerinviraston uudesta palkkausjärjestelmästä. Sopimus on tehty 3 päivänä joulukuuta 2004 oikeuskanslerinviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus HAKl20101121 Hätäkeskuslaitosta koskeva tarkentava virkaehtosopimus kehittämiserien kohdentamisesta Hätäkeskuslaitoksen palkkausj ärj estelmään, joka on tehty 28.1.2010 Hätäkeskuslaitoksen, Julkisalan

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS HÄTÄKESKUSLAITOKSEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS HÄTÄKESKUSLAITOKSEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Liite 1 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS HÄTÄKESKUSLAITOKSEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus Sopimuksen tavoitteena on tuloksellista toimintaa tukeva, tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SUOMEN AKATEMIA. Tarkentava virkaehtosopimus Suomen

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SUOMEN AKATEMIA. Tarkentava virkaehtosopimus Suomen TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SUOMEN AKATEMIA Tarkentava virkaehtosopimus Suomen Akatemian palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 Suomen Akatemian, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Virkamiehen palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.

Virkamiehen palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. 310151 01 102-114 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 15 päivänä maaliskuuta 2002 liikenneja viestintäministeriön, Akava JS:n sekä Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

SOPIMUSMÄÄRÄYKSET OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUSMÄÄRÄYKSET OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 SOPIMUSMÄÄRÄYKSET OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET JA SOVELTAMINEN Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää palkkauksen oikeudenmukaisuutta,

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen ja työsopimussuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen ja työsopimussuhteiseen henkilöstöön. Tarkentava virka- ja työehtosopimus Kotimaisten kielten keskuksen palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 Kotimaisten kielten keskuksen, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

3 Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja työrauha

3 Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja työrauha TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Varastokirjasto VES 298351; PL: 01; PR: 102-112 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 18 päivänä

Lisätiedot

- tehtävän vaikuttavuus - tehtävän vuorovaikutus

- tehtävän vaikuttavuus - tehtävän vuorovaikutus Valtiovarainministeriö sekä AKAVA JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 12 päivänä marraskuuta 2003 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

v ltion taloudellinen tutkimuskeskus sekä L...,.:D:...:.n..:..:r-=O,..::.u~/I1_I/-f-!-(

v ltion taloudellinen tutkimuskeskus sekä L...,.:D:...:.n..:..:r-=O,..::.u~/I1_I/-f-!-( VAn v ltion taloudellinen tutkimuskeskus sekä.3 I~ I d7a.::'-.5 J kisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 1/ J KG ry. sekä Julkisten ja hyvinvointialojen ~.:.."'l..j.!.-.-1d_1..j.-~_~ ~I=riito JHL ry

Lisätiedot

Sopimuksessa määritellään rajavartiolaitoksen henkilöstön palkan määräytyminen, palkkauksen rakenne sekä muut palkkausperusteet.

Sopimuksessa määritellään rajavartiolaitoksen henkilöstön palkan määräytyminen, palkkauksen rakenne sekä muut palkkausperusteet. RVLPJTARKVES 22.4.2005 (VM 3.5.2005) Päivitetty 1.10.2007 1 ( 11 ) Rajavartiolaitoksen esikunnan ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n, SKL Suomen Konepäällystöliitto ry:n sekä Valtion Yhteisjärjestö VTY

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK), Pardia ry:n ja JHL ry:n välisestä neuvottelusta,

Lisätiedot

1 Sopimuksen tavoitteet

1 Sopimuksen tavoitteet Keskushallintoyksikön palkkausta säätelevä tarkentava virkaehtosopimus Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä (Rikosseuraamusvirastossa) koskeva tarkentava

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Valtiokonttorin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Valtiokonttorin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen 1 (8) Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin Valtiokonttorissa 1. päivänä joulukuuta 2010 Valtiokonttorin, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Sopimuksessa määritellään rajavartiolaitoksen henkilöstön palkan määräytyminen, palkkauksen rakenne sekä muut palkkausperusteet.

Sopimuksessa määritellään rajavartiolaitoksen henkilöstön palkan määräytyminen, palkkauksen rakenne sekä muut palkkausperusteet. RVLPJTARKVES 22.4.2005 (VM 3.5.2005) Neuvottelutulos 14.3.2013 1 ( 10 ) Rajavartiolaitoksen esikunnan ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n, SKL Suomen Konepäällystöliitto ry:n sekä Valtion Yhteisjärjestö

Lisätiedot

Sopimus koskee Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen virkamiehiä ja työntekijöitä.

Sopimus koskee Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen virkamiehiä ja työntekijöitä. 1 TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Hallinnonalakohtainen tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Valtion asuntorahaston vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan Valtion asuntorahaston vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. 10827/191/04 Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Valtion asuntorahastossa Sopimus on tehty 26. päivänä elokuuta 2004 Valtion asuntorahaston sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusta. 2 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen perusta. 2 Sopimuksen soveltamisala Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Säteilyturvakeskus (STUK), Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet 24.8.2006 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työministeriössä, Työvoimaopistossa ja työvoimatoimistoissa. Sopimus on tehty 23 päivänä kesäkuuta 2005 työministeriön sekä Julkisalan

Lisätiedot

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten Tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä paikallisesti toteutettavien erien käytöstä syyttäjälaitoksessa

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta opetusministeriön kulttuurihallinnonalalla eli Kansallisessa audiovisuaalisessa

Lisätiedot

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tarkentava virkaehtosopimus

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tarkentava virkaehtosopimus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tarkentava virkaehtosopimus Sopimus on tehty 29. päivänä lokakuuta Valtion taloudellinen tutkimuskeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA 281852 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051

KTM 11/110/2002 VES: 321051 KTM 11/110/2002 VES: 321051 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 12.4.2002 TEHDYN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. Pöytäkirja valtiovarainministeriön 2.11.2007 antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 20 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Virkaehtosopimus Museoviraston uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta 1.3.1998 lukien, joka tehtiin 27. päivänä helmikuuta 1998 opetusministeriön

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta valtion koulukodeissa muiden kuin opetustehtävissä työskentelevien virkamiesten osalta. Sopimus on tehty 17 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Suomen elokuva-arkistossa otetaan 1.4.2005 käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jota koskevat määräykset ovat liitteinä 1 3.

Suomen elokuva-arkistossa otetaan 1.4.2005 käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jota koskevat määräykset ovat liitteinä 1 3. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: VES:299551, PL:01, PR:101-112 OPETUSMINISTERIÖ; Kulttuurihallinto Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 31 päivänä tammikuuta 2002 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

TES 285203 VES 285251

TES 285203 VES 285251 1(7) 1 Sopimuksen perusteet Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin syyskuun 29 päivänä 2010 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta oikeusministeriössä, Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, Tietosuojavaltuutetun toimistossa, Konkurssiasiamiehen toimistossa, Onnettomuustutkintakeskuksessa,

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Haltikin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan Haltikin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. VES 260451/ 01/ 101 111 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS PALK- KAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISES- TA HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSES- SA (HALTIK) Sopimus on tehty 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. Pöytäkirja valtiovarainministeriön 2.11.2007 antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot