Järjestöt yhteistyössä terveyttä edistämässä. Anne Pyykkönen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestöt yhteistyössä terveyttä edistämässä. Anne Pyykkönen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 22.5.2014"

Transkriptio

1 Järjestöt yhteistyössä terveyttä edistämässä Anne Pyykkönen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

2 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Maakunnallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja, kehittäjä ja keskustelun herättäjä Yhdistyksen toiminnan tavoitteet Edistää paikallista, maakunnallista ja valtakunnallista vuoropuhelua sosiaali- ja terveyspolitiikassa Tukea järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytyksiä Vahvistaa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Perustettu v Jäseninä henkilöitä ja yhdistyksiä toimialalta Seitsemän kehittämishanketta, noin 20 työntekijää Verkkosivut:

3 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi ja koordinointi

4 Järjestöjen toiminta terveyden edistämisen kentällä Rekisteröityjen yhdistysten toiminnan tarkoitus (tiedot ovat vuodelta 2014 ja kattavat noin puolet rekisteröidyistä yhdistyksistä. Kulttuuri 24% Urheilu ja liikunta 19,4% Ammatti ja Elinkeino 17,2% Vapaa-aika 11,9% Sosiaali- ja terveysala 7,8% Politikka 6,3% Maanpuolustus ja kansainväliset suhteet 3,2%

5 Sosiaali- ja terveysjärjestöt Suomalaiset pitävät tärkeinä mahdollisuuksiaan osallistua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää järjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä oman hyvinvoinnin kannalta. (Kansalaisbarometri 2011) Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarkoituksena on joko jonkin erityisryhmän, oman jäsenistön tai hyvinkin laajan väestönosan fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen (Järjestömarometri 2007). Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset tavoittavat toimintaansa paljon erilaisissa vaikeissa elämän tilanteissa eläviä, sairaita, eri tavalla vammaisia, työttömiä, yksinäisiä ja sosiaalisista ongelmista kärsiviä ihmisiä (Järjestöbarometri 2008).

6 Sosiaali- ja terveysjärjestöt lukuina Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuu melkein miljoona suomalaista luottamushenkilöinä, vapaaehtoisina ja vertaistukihenkilöinä Suomessa on yhteensä noin rekisteröityä eri alojen yhdistystä Valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä on noin 200 Valtakunnallisilla järjestöillä on noin 300 piiriyhdistystä Valtakunnallisten järjestöjen jäsenyhdistyksiä on yli 8000 Henkilöjäseniä paikallisyhdistyksissä noin 1,3 miljoonaa Lähde: Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvoinnin rakentajina, SOSTE 2012.

7 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen luokittelu Kansanterveysjärjestöt Lastensuojelujärjestöt Vanhusjärjestöt Vammaisjärjestöt Nuorisokasvatusjärjestöt Lomajärjestöt Päihdejärjestöt (Ray:n luokittelu) Lisäksi: liikunta- ja urheiluseurat, kylä- ja asukasyhdistykset, metsästys- ja kalastusseurat, nuorisojärjestöt, kulttuuriyhdistykset jne Valtakunnalliset järjestöt, alueelliset järjestöt, paikallisyhdistykset

8 Vertaistoiminta Vapaaehtoistoiminta Järjestöjen toiminta terveyden edistämisen kentällä Harrastus- ja virkistystoiminta hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä luovia, ehkäisevää toimintaa Vaikuttamistoiminta Asiantuntijuus Palvelujen ja tuen kehittäminen ja tarjoaminen Terveysmittauksia Sairauksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa Päihteiden käyttöä ehkäisevää toimintaa Lähde: Järjestöbarometrit 2010 ja 2011

9 Paikallisyhdistysten arvio eri toimintamuotojen painoarvosta Lähde: Järjestöbarometri 2013, 93.

10 Yhdistysten arviot toimintansa kehittämishaasteista Yhd.toim. tehostaminen, jäsenistön aktivointi Toiminnan tunnetuksi tekeminen Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen Jäsenhankinta Toimintojen monipuolistaminen Yhteistyön kehittäminen kuntien kanssa Rahoituksen vahvistaminen Vaikuttamistoiminnan tehostaminen Muiden paik.yhd. kanssa verkostoituminen Oman palvelutoiminnan kehittäminen Lähde: Järjestöbarometri % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % % yhdistyksistä Suuri Kohtalainen Pieni Ei koske yhd.

11 Järjestötoiminnan sijoittuminen Oulun kaupungin hyvinvointipalvelutasojen vyöhykkeisiin (Lähde: Häkkilä&Tourula (toim.) Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä. Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön. Järjestöjen ostopalvelutuotanto Erityisen avun ja tuen tarpeet Erityissairaanhoito ja sosiaalihuollon erityispalvelut Asiakas Palkkatyö Korjaava työ Ammattilainen Teoriatieto Järjestöjen ostopalvelutuotanto, palvelutuotanto, järjestölähtöinen auttamistyö Järjestölähtöinen auttamistyö, kansalaisjärjestötoiminta, vapaa kansalaistoiminta Hyvinvoinnin turvaaminen; tarvittavat tuki- ja palvelumuodot Esim. kuntoutuskurssit, klubitalot, ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Esim. Oma/itsehoito, ensitieto, matalankynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelu/tietopalvelu, vertaisryhmät, vapaaehtoistoiminta, kohtaamispaikat, osallistumisen paikat, tapahtumat, koulutukset Kaupungin ehkäisevä toiminta Kansalainen Vapaaehtois Ehkäisevä toiminta työ Maallikko Kokemus tieto

12 Järjestöt syntyvät yhteistyöstä Järjestöt itsessään ovat yhteistoiminnallisia rakenteita: joukko ihmisiä kokoontuu yhteen ja päättää toimia yhdessä jonkun asian puolesta Yhteistyö ei ole itsetarkoitus on paljon asioita, joita voi tehdä ilman kumppaneita Yhteistyö on hyvä keino tehostaa tavoitteiden saavuttamista Kulloisetkin tavoitteet määrittävät sen, minkälainen yhteistyö ja minkä tahojen kanssa on tarkoituksenmukaista tärkeää yhteistyökysymysten ratkaisemisessa on oman mission tiedostaminen, konkreettisiksi muotoillut tavoitteet ja toimintaympäristöanalyysi Kunnat ovat asukkaiden yhteisöjä Järjestöjen ja kuntien yhteinen päämäärä: ihmisten ja perheiden hyvinvointi Lähde: Mykrä&Varjonen 2013, teoksessa Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä

13 Järjestöjen ja kuntien yhteistyö Palvelujen tuottaminen ongelmat palvelujen kilpailuttamisen myötä Vuosina sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminnan painopisteet siirtyivät palvelutoiminnan merkityksen korostamisesta selvästi kansalaisjärjestötoiminnan, asiantuntijuuden ja vaikuttamisen suuntaan osallistumismahdollisuuksien tarjoamista ihmisille alettiin korostaa uudella tavalla (Järjestöbarometri 2007, 2008, 2012) Kunnat ovat sosiaali- ja terveysjärjestöille tärkein yhteistyötaho heti toisten järjestöjen jälkeen Järjestöt kokevat kuntien suhtautumisen järjestöihin pääasiassa hyväksi ja arvostavaksi Järjestöjen kokemuksen mukaan kunnissa suhtaudutaan selvästi positiivisemmin järjestöihin vapaaehtoistoiminnan tarjoajina ja yhteisöllisyyden rakentajina kuin vaikuttajina tai strategisina kumppaneina (Järjestöbarometri 2012)

14 Askelmia monitoimijaiseen kehittämistyöhön 1. Löydä yhteiset tavoitteet 2. Varaa aikaa yhteistyölle 3. Moniäänisyys on rikkautta sitä kannattaa kuunnella 4. Ole rohkea 5. Tiedota avoimesti 6. Varmista resurssit 7. Luo joustavia yhteistyörakenteita Lähde: Häkkila & Tourula 2013, teoksessa Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä

15 Osallisuus Osallisuus on monitasoinen ja syinen tuntemisen, kuulumisen ja tekemisen kokonaisuus. Keskeistä osallisuudessa on luottamus, sitoutuminen ja kuulluksi tuleminen. Osallisuus on yksilöllinen tunne tai kokemus kuulumisesta yhteisöön ja yhteiskuntaan. Osallisuus yhteiskunnassa - Yhteiskunnan tasolla osallisuus liittyy edustukselliseen demokratiaan. Keskeistä osallisuudessa on se, miten ihmisellä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoprosessiin. Osallisuus ympäröivissä yhteisöissä - Osallisuudessa on kyse kiinnittymisestä johonkin: yhteisöihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan, yhteenkuuluvuuden tunteen syntymisestä, turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. - Osallisuus on syrjäytymisen vastavoima. Osallisuus omassa elämässä - Osallisuus koostuu identiteetistä ja elämänhallintavalmiuksista ja voimaantumisesta (empowerment) - Olennaista on omakohtainen sitoutuminen, omaehtoinen toiminta ja vaikuttaminen omaa elämää koskevien asioiden kulkuun sekä vastuun ottaminen seurauksista - Osallisuus ja osallisuuden kokemukset ovat aina kytköksissä osallistujan ihmiskäsitykseen ja henkilökohtaiseen elämismaailmaan. Lähekkäiset käsitteet Osallistuminen Osallistaminen Osallisuuden muotoja Tieto-osallisuus Toimintaosallisuus Suunnitteluosallisuus Päätöksenteko-osallisuus Englanninkielisiä vastineita Participation citizen engament inclusion co-production involvement Määritelmät perustuvat Mona Särkelä-Kukon ja Päivi Rouvinen-Wileniuksen Sallin artikkelikokokelmassa (Jämsén&Pyykkönen (toim.) osallisuuden jäljillä julkaistuihin artikkeleihin.

16 Tieto-osallisuus: olemassa olevista palveluista ja toimintamahdollisuuksista on saatavilla riittävästi ja selkeästi esitettyä tietoa Toimintaosallisuus: omatoiminen ja aktiivinen toiminta omassa ympäristössä ja yhteisöissä Suunnitteluosallisuus: mukaan pääsy palvelujen suunnitteluun (esim. oma palvelusuunnitelma, palvelujen ja elinympäristöjen suunnittelu yleisemmin) Päätösosallisuus: Osallisuuden muotoja mukaan pääsy päätöksentekoon (esim. henkilöstövalinnat) Lähde: Kohonen ja Tiala 2002: Kuntalaiset ja hyvä osallisuus Myös: palveluosallisuus, koulutusosallisuus, työelämäosallisuus

17 Kaikki tarvitsevat osallistumisen paikkoja ja kokemuksia mukana olosta. Anne Pyykkönen HP

18 Kiitos!

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI

YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI Jyväskylän kaupunki YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa viranhaltijatyöryhmä 31.12.2010 2 JOHDANTO Kaupunginjohtaja on asettanut Yhteistyö kolmannen sektorin

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ?

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Pekka Kaunismaa (toim.) YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista Pekka Kaunismaa (toim.)

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Lapin hyvinvointiohjelma 2010 2015

Lapin hyvinvointiohjelma 2010 2015 Lapin hyvinvointiohjelma 2010 2015 Lappi antaa elämänvoimaa! 1 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ Esipuhe...6 1 Johdatus hyvinvointiohjelmaan...7 1.1 Mitä hyvinvointi on...7 1.2 Lapin ensimmäisen hyvinvointistrategian

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot