Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä. SOTE toimikunnan kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä. SOTE toimikunnan kokous 2601110"

Transkriptio

1 Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä SOTE toimikunnan kokous

2 Mistä on tultu Alun perin kunta vastasi vaivaistenhoidosta, luottamusmiehet olivat myös esittelijöitä ja valvojia, kunnan pienuus oli etu, 1930 luvun lopulla maassa oli yli 600 kuntaa Kuntien tehtäviä lisättiin, merkittävä muutos tuli sodan jälkeen kun sairaalaverkosto siirtyi kunnille, pieni koko muodostui haitaksi Palvelujen lisääminen sai vauhtia 1970 ja 80 luvulla, kustannusperusteinen valtionosuus, vahva valtionohjaus 1990 luvulla purettiin valtionohjausta ja siirryttiin laskennalliseen valtionosuuteen

3 Missä nyt ollaan Paras hanke Terveydenhuoltolainsäädännön uudistaminen Sosiaali ja terveydenhuollon hallintolaki Sosiaali ja terveyspiirit Kohti suurempia kokoja eri tavoin Tuotanto ja tuotannon ohjaus saa monia sovellutuksia, sovelletaan markkinataloutta julkiseen talouteen Ei yhtenäistä toimintakonseptia Ylhäältä lähtevät hallinnolliset ja määrälliset näkökohdat ovat edelleen painokkaasti esillä

4 Mitä pitäisi oppia Sosiaali ja terveydenhuoltoon on sovellettava sekä pienuuden että suuruuden ekonomiaa On asioita, joissa suuruudesta on hyötyä, joissa johtaminen on ammatillista ja tekijöiltä vaaditaan korkeatasoista osaamista, mutta edelleen on myös asioita, joissa läheisyys on voimavara On pyrittävä malliin, jossa nämä molemmat toteutuvat

5 Uuden kunnan kymmenen käskyä Näköpiirissä on historiallinen mahdollisuus: 1. ottaa asukkaan tilanne sosiaali ja terveydenhuollon lähtökohdaksi 2. asettaa asiakaslähtöisyys palvelujen kriteeriksi, 3. rakentaa lähipalveluista korkeatasoisiin erikoispalveluihin ulottuvat palveluketjut, kattava konsultointi, sähköinen asiointi ja omahoidon tukeminen saman katon alle, 4. poistaa päällekkäisyydet, 5. määritellä selkeästi prosessin omistaja (kunta), 6. toteuttaa palvelut monen keskuksen mallilla, 7. kevyellä hallinnolla ja 8. monipuolisella palveluvalikoimalla, jossa 9. toimii motivoitunut johto ja henkilöstö 10.sekä yhdistää palvelutoimintaan elävä paikalliskulttuuri

6 Lähtökohtana on asukas ja asuinyhteisö Kun kysymys on kunnallisesta toiminnasta, lähtökohtana on asukas ei vain palvelun käyttäjä, asiakas Asukas asuu paikallisyhteisössä, jonka sosiaalinen pääoma vaikuttaa ongelmien määrään ja ratkaisumahdollisuuksiin Paikallista toimintaa ja toimeliaisuutta edistämällä ehkäistään ongelmia ja löydetään toimivia ratkaisuja vertaistuen (vapaaehtoistyön) vahvistamiseksi Paikallistoiminta ei kilpaile ammatillisen toiminnan kanssa Paikallinen toimintaryhmä (koordinaattori) voisi olla tarpeellinen kokoamaan toimijat yhteen ja virittämään uutta toimintaa Palvelujen tulisi kytkeytyä saumattomasti tähän toimintaverkostoon

7 Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys Asiakkaalla on mahdollisuus valita palvelu Tietojärjestelmät tekevät mahdolliseksi seurata asiakkaan valintoja, lähetteitä, odotusaikoja (koskee myös sosiaalihuoltoa) sekä hoitoprosessin kitkattomuutta (esim. konsultointikitka) ja asiakkaan ja henkilöstön näkemyksiä Tuottajan tehtävänä on parantaa prosesseja saatujen tietojen pohjalta Palveluprosessin omistajan tehtävänä on estää osaoptimointi

8 Ammatillinen toiminta Korostetaan kokonaisotetta (syrjäytyminen, krooniset sairaudet) Asiakas kohdataan oikealla tasolla (tehdään oikeita töitä, gatekeeper) Palveluja kehitetään asiakkaiden valintoja kunnioittamalla (valinnanvapaus) Mittakaavaetu käytetään hyväksi (hankinnat, toimintamallit, tiedonsiirto) Toimintamalli sisältää erilaisiin asutusmuotoihin (harva tiheä) sopivia vaihtoehtoja Erikoispalvelujen korkea taso turvataan

9 Millaisia näkemyksiä on esitetty Tehdyn järjestelyn jälkeenkin on päällekkäistä toimintaa, uudistusta tulisi siis jatkaa Edellisestä muutoksesta on lyhyt aika, tuloksia ei ehditä saavuttaa, jos taas muutetaan, lisäksi muutosväsymystä Palvelut on turvattava koko uuden kunnan alueella Byrokratiaa pitäisi vähentää, matala malli

10 Miten vastata väitteisiin Pyritään välttämään interregnumin haittoja Perussopimuksen lisäksi ehkä aiesopimus tai joku muu menettely, joka yhdistää vireillä olevan uudistustyön uuden kunnan järjestelyihin Aiesopimuksen toimeenpanon valmistelua varten asetetaan suppea työryhmä Ryhmälle asetetaan selkeät tavoitteet (vrt. edellä 10 käskyä) Ryhmän työ käynnistyy sen jälkeen kun tarpeelliset puitepäätökset on tehty

11 Kitkaton siirtymä vaihtoehto Hyödynnetään käynnissä oleva uudistustyö ottamalla toimintayksiköt sellaisenaan uuteen kuntaan (Aava ja Oiva sekä Lahden ja Heinolan sote ja yhtymän muut osat) Muodostetaan näistä 5 6 kunnallista liikelaitosta Uusi kunta on järjestäjä, joka tekee sopimukset näiden tuottajien kanssa (sopimuskunta) Kunta on ns. prosessin omistaja ja hoitaa tätä tehtävää ensi sijassa sopimusten avulla Sopimukset edellyttävät tuottajien tehokasta verkostoitumista (ketjukonsepti) Valmisteluvastuuta jaetaan toimijoiden kesken ja näin vältetään keskushallinnon kasvu

12 Entä poisjäävät Tässä mallissa Uusi kunta toimii kumppanuuspohjalta, mutta sitä voi kutsua myös isäntäkunnaksi Kumppanuus tarkoittaa pitkäjänteistä yhdessä kehittämistä Se olisi muodollisesti melko ongelmatonta Oivan, Lahden ja Heinolan osalta. Erikoissairaanhoidonosalta syntyyjoukko kysymyksiä käytännön järjestelyistä. Ne eivät ole ylivoimaisia, mutta vaativat paneutumista Aavan osalta on ratkaistava säilyykö se nykyisenä vai järjestetäänkö peruspalvelut erikseen uudessa kunnassa Jälkimmäisessä tapauksessa on ratkaistava Nastolan ja Hartolan asema uudella tavalla, Aava jäisi mahdollisesti ulkopuolisten tuottajaksi ja omistamaksi.

13 Etuja ja haittoja Selvennetään rooleja, järjestämisvastuu (mitä halutaan) ja (miten se tehdään) tuotanto ovat eri asioita Kuntalaiselle selviää paremmin onko kysymys resurssien (järjestäjän) niukkuudesta vai (tuottajan) tehottomuudesta Kilpailu luo tehokkuutta, voidaan vertailla Haasteitakin on: Osaoptimointi ja hallintokustannukset Kunnalliseen liikelaitokseen perustuva tilaaminen ja tuottaminen sisältää vähemmän muutosriskejä kuin tyhjästä lähtevä tilaaminen ja vähemmän byrokratiariskejä kuin keskitetty malli Kunta on vastuussa arvoketjusta, mitä lisäarvoa kumppanit tuovat ja sen on varmistettava lisäarvon hyödyntäminen asiakkaalle/kuntalaiselle

14 Sama asia kuvina (seuraavat diat)

15 Toivottu kehä: yhteisyys vähentää palvelujen tarvetta sitä kannattaa vahvistaa Asiakkaat Palvelut Sosiaalinen pääoma (asukkaat) Aineelliset resurssit (verot)

16 Paikallinen toimintatuki vahvistaa omatoimisuutta ja on tietoväylä kuntaan ja palveluihin Kansalaistoiminta Asukas Vertaistuk i Toimintatuki (paikallinen toimintaryhmä, jolla on omat varat) Kunta Palvelut

17 Palvelujen poliittinen johtaminen haasteena arvojen asettaminen, resurssien mitoittaminen ja tarkoitukseen sopiva tietojärjestelmä Päätös Resurssit Arviointi Tulokset

18 Järjestämisvaihtoehtoja A Kunta, valtuusto, hallitus B Kunta, valtuusto, hallitus Lautakunta Palvelut, pääosin kunnallisia, yhteinen johto Lautakunta, järjestämisvastuussa Virkajohto Tuottajat

19 Malli B:n vaihtoehdot 1 Lautakunta virkajohto Sopimuksia suoraan tuottajien kanssa 2 Lautakunta virkajohto Sopimus nykyisten toimijoiden kanssa Liikelaitokset työnimellä (alueiden rajat voivat muuttua): Aava Heinola Lahti Oiva Yhtymä

20 Tavoitteena sopimuskunta, jossa tuotanto on tehokasta ja paikallinen toiminta aktiivista Vertaistuki

21 Mitä hyötyä Asiakkaan valinnanmahdollisuudet kasvavat Valintamahdollisuus parantaa palveluja Tuottajien vertailu edistää hyviä käytäntöjä ja lisää kustannustietoisuutta Resurssien tehokkuus paranee, keskitetyt hankinnat ja tukipalvelut Suuri väestöpohja tasaa satunnaisriskejä ja antaa riittävän pohjan tehokkaalle ongelmien ehkäisyä ja terveyden edistämistä koskeville toimille Palveluketjujen ja hoito ohjelmien avulla varmistetaan oikea porrastus ja erikoispalvelujen saatavuus Palvelumallin kehittäminen asutusmuodon mukaan saa vauhtia uuden palvelukonseptin myötä Välineteknologian osaaminen paranee, hallittu soveltaminen Henkilöstön saatavuus paranee, samoin mahdollisuus joustaviin järjestelyihin

22 Näkökohtia peruspalveluista Lähtökohtana nykyinen palveluverkosto Asiakkaiden valinta vaikuttaa verkoston muotoutumiseen Rahoitus kulkee asiakkaan mukana Johtaminen nojaa kunnan ja peruspalvelutuottajien välisten sopimusten laadintaan ja seurantaan Tuottajilla voi olla alihankkijoita ja siihen liittyviä hankintasopimuksia, kunta voi ohjata tätäkin sopimuspolitiikkaa Sopimuksissa pyritään kumppanuuteen (avoimeen, yhteiseen ja pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen) Peruspalveluyksiköt budjetoidaan siten, että tehokkuushyötyä jää yksikköön Yksikön sisällä voi olla erillisbudjetointeja (esimerkkinä lääkärin ja hoitajan tiimi) Sopimusehdot sallivat erilaiset ratkaisut eri osissa kuntaa Yhteisiä sopimusehtoja on noudatettava laadun ja tietojärjestelmien sekä enimmäiskustannusten osalta

23 Erikoisosaamisen varmistaminen Volyymi perustuu pääosin lähetteisiin Tilaajan omavastuu rahoituksesta ratkaistava kunnan sisällä siten, että hyvin toimivaa perusterveydenhuoltoa palkitaan Toimintamalli (hoito ohjelmat, hoidon nopeus, laadunvarmistus, palaute, tietojärjestelmät) on vahvistettu erikseen prosessin omistajan toimesta ja se sitoo myös peruspalveluja Osa erikoissairaanhoidon budjetoinnista ehkä kiinteänä (koskisi vain uuden kunnan asiakkaiden laskutusta), mutta kaiken kaikkiaan laskutus ja budjetointi on muutenkin tulossa murrokseen Yksikön (sairaalan) hallituksen tehtävänä on varmistaa toiminnan tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus) Tehokkuushyötyä ohjataan kehittämiseen Kehittämishankkeiden avulla vahvistetaan omaa osaamisprofiilia

24 Lyhyesti: mistä on kysymys Tarvitaan yhteisvastuuta ja ammatillista osaamista Kunta järjestää palvelut pitkälle erikoistuneita palveluja myöten Palvelutuotannossa on käytettävä hyväksi mittakaavaetu kuten keskitetyt hankinnat ja osaamisen organisointi, suuruus tuo kustannushyötyjä Palvelut eivät kuitenkaan korvaa yhteisyyttä, lastenkasvu ja kehitysmahdollisuudet riippuvat siitä, millaisessa sosiaalisessa yhteisössä he elävät, samoin vanhusten saama tuki. Auttamisen perinne ja elävä yhteisvastuu voidaan sovittaa moderniinkin kuntaan

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3.

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. 1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. Yhteistyömallit palvelutuotannon järjestämisessä... 3 3.1. Tuottamalla

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti Liisa Heinämäki AVAUKSIA Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti 28 2010 Liisa Heinämäki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Helsinki 2010 THL Avauksia

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Eeva Torppa-Saarinen TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot