Palaute Kittilän kunnan toiminnasta liittyen latuopasteisiin välillä Levi-Köngäs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palaute Kittilän kunnan toiminnasta liittyen latuopasteisiin välillä Levi-Köngäs"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Palaute Kittilän kunnan toiminnasta liittyen latuopasteisiin välillä Levi-Köngäs 103/ /2015 Teknlk 21 Luvattumaa / Pekka Jussila on toimittanut sähköpostilla kun nan tiemestari Jari Kinnuselle, vt.kunnanjohtaja Esa Mäkiselle se kä kunnanvaltuutettu Tarmo Saloselle ao. palautteen Kittilän kunnan toiminnasta liittyen latuopasteisiin välillä Levi-Köngäs. "KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto Jari Kinnunen Olemme yli kahden vuoden ajan ottaneet yhteyttä Kittilän kuntaan, koskien la tuopas tei ta Levi-Köngäs latuosuudella. Yhteyttä on otettu mm. Jaana Uusitaloon, Lau ri Kurulaan, Jari Kinnuseen. Olemme saaneet hyvin erilaisia vastauksia: opasteita ei laiteta lisää, meillä ei ole ai kaa, eikä lautaa, tarkoitatteko Kinnusen kahvilan kohdalla olevista opasteitten puut tu mi ses ta? Tämä asia harmittaa lukuisia hiihtäjiä, jotka vierailevat Levillä. Palautetta olemme ke rän neet kolmena talvena ja olemme laittaneet palautteet eteenpäin kuntaan ja Le vin matkailuun. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyrmistyneitä, kun kerromme to tuuden opasteitten puuttumisesta. Useita henkilöitä on hiihtänyt harhaan, mm. siksi, ettei edes Levikeskusta ole merkit ty jokaiseen opasteeseen. Pahinta tässä on se, että matkailijat ovat kovin vi hai sia ja palaute on jokapäiväistä. Kuitenkaan asiaan ei tullut muutosta tai korjausta. Ymmärrämme nyt reittiopasteista vastaavan motiivin, miksi asiaa ei korjata. Kui tenkin tulisi toimia tasapuolisesti yrittäjiä kohtaan ja varsinkin niitä, jotka hoitavat kaikki vel vol li suu ten sa Levin matkailun tukemiseksi, maksamalla markkinointi ym. mak sut, kuin myös kartuttamalla kunnan verotuloja. Olemme laittaneet omia opasteita reitille, kuten kunta ohjeisti, mutta jostakin syystä ne rikotaan heti. Olemme videoineet useita merkkien rikkomisia ja lähettäneet videoklipit myös Le vin matkailuun ja kuntaan. Kunnasta on otettu kantaa Levin matkailun julkaisemaan reittikarttaan, mikähän mo tii vi siinä onkaan ollut? Koska tämä puuttuvien opasteitten laittaminen vie n. tunnin, luulisi siihen löytyvän re surs se ja. Parannusta myös reittiopasteisiin olisi, jos jokainen palvelupiste voisi laittaa au kiolo ai kan sa opasteeseen ja vastaisi siitä. Ja silloin kun vain yksi koko reitistöllä on avoin na, niin on turha opastaa hiihtäjiä väärillä opasteilla alkutalvesta.

2 Myös aikioloaikoja tulisi yritysten noudattaa, sillä niistäkin tulee päivittäin pa lau tet ta. Palvelemme hiihtäjiäkin joulukuusta huhtikuun loppuun, joten eiköhän olisi kohtuul lis ta, että yrityksemme nimi tulisi opasteisiin kaikkiin risteyksiin ja tietysti Le vikes kus, sillä sinnehän lähes kaikki palaavat. Pekka Jussila " Pekka Jussila on käynyt keskustelemassa helmikuussa tiemestari Ja ri Kinnusen luona Könkään suunnan latuopasteista. Jussila esitti tuol loin, että Levikeskus-kohde tulisi lisätä mm. Akanrovaan Könkään ja Rauduskylän laturisteykseen samoin kuin Lu vat tu maa-kohde. Luvattumaa-kohde tulisi lisätä myös Rauduskylän ladun ja Loukisen vaa ran ladun risteyskohtaan. Jussila esitti myös, että opas tet tavien latukahvioiden opasteisiin tulisi lisätä latukahviloiden au ki olos ta ilmoittava opaste / lisäkilpi tmv. Tiemestari kertoi Jussilalle nykyisen kunnan opastusperiaatteen, et tä latukahvioon aletaan opastaa edellisestä laturisteyksestä ja kah vioiden aukiolosta ilmoittamiseen on osoitettu virallinen ilmoitustaulu Levi kes kuk ses sa latujen lähtöpaikalla. Lisäksi tiemestari kertoi, että kun ta ei ole puuttunut ladun varrella oleviin yrittäjien omiin opas teisiin, mikäli ne eivät ole olleet ristiriidassa virallisen opastuksen kanssa, ne ovat olleet omissa varsissaan ja yrittäjä on kerännyt ne pois ke väi sin kun hiihtokausi päättyy. Tiemestari kertoi Jussilalle idean latu kah vi loi den aukiolokilvistä olevan asiakaslähtöisesti hyvä ja varmaan otettavan huomioon kun opastusjärjestelmää suunnitellaan päi vi tet tä vän laajemmin - ei sen enempää. Edellä kerrotun pe rus teella tiemestari ei antanut Jussilalle lupausta esittämistään uusista opas teis ta saatikka kieltäytynyt ettei niitä tulisi ollenkaan lähettämässä palautteessaan Jussila kuitenkin esittää, että Luvattumaa-yrityksen opaste tulisi lisätä kaikkiin risteyksiin ja myös Levikeskus-kohde. Könkään suunnan laduilla Levikeskus-kohteeseen opastetaan ny kyisin: - Könkäältä Tonttulan ja Akanrovan kautta - Nuotiokahvila-Marja-Leenan kohdalta Akanrovan ja Luvattumaan kaut ta - Rautuskylästä Nuotiokahvila-Marja-Leenan kautta sekä Akan rovaan että Luvattumaan suuntaan Periaate on siis, että Levikeskus-kohteeseen opastetaan kohteen suun taan lyhimpiä reittejä pitkin - ei takaperoisesti pois Le vi kes kuksen suunnasta. Hiihtolomakauden alkaessa Könkään suunnan laturisteyksiin aina Le vi jär ven jäältä lähtien asennettiin laminoidut latukarttaotteet ko.

3 suun nan laduista. Karttojen tarkoituksena on, että hiihtäjät voivat katsoa ja päättää sen perusteella mitä latureittiä kiertävät, mitä la tu palve lu ja minkäkin varrelta löytyy ja, että Könkään tai Rauduskylän suun nan latukierroksilta pääsee aina takaisin Levikeskukseen vaik ka Levikeskus-kohdetta ei kaikissa risteyksissä ole. Näiden karttojen asen ta mi sen jälkeen ei kuntaan ole tullut enää palautteita puut teel lises ta opastuksesta ainakaan Levin Matkailu Oy:n kautta. Luvattumaan nykyiset opasteet sijaitsevat: - 1. opaste Levikeskuksesta n.900m päässä olevassa la tu ris teyk sessä Könkään suuntaan - 2. opaste Valorakan päällä laturisteyksessä Könkään suuntaan - 3. opaste Valorakan päällä heti seuraavassa risteyksessä Könkään suun taan - 4. opaste Levijärven jäällä laturisteyksessä suoraan lyhintä reittiä Lu vat tu maa han (edellinen risteys ennen kohdetta) - 5. opaste Nuotiokahvila Marja-Leenan kohdalla suoraan lyhintä reittiä Luvattumaahan (edellinen risteys ennen kohdetta) Luvattumaa on Könkään suunnan laduilla ainoa reittipalvelu, jota läh de tään opastamaan lähes latujen lähtöpaikalta saakka. Latukahviloiden aukioloaikoja varten on Levikeskuksen latujen läh töpai koil la (2kpl) omat infotaulunsa virallisille latukartoille ja la tuohjeidel le sekä oma infotaulu reittipalveluiden mainostamiseen. Le vikes kuk ses sa virallinen latureittien opastus lähtee ensimmäisestä risteyk ses tä n.500m:n päästä lähtöpaikasta, jossa opastetaan mm. ylei ses ti Könkään reittiä. Lähtöpaikan reittipalveluiden omassa infotaulussa lukee: "La tu kahviot ovat kiinni eikä niissä ole myyntiä ellei tässä toisin mainosteta". In fo tau lun käytön periaatteena on, että reittipalveluiden tarjoajat asen ta vat siihen oman mainoksensa kun palvelunsa vuosittain avataan ja poistaa mainoksen loppukeväästä kun palvelu suljetaan. Info tau lun käyttöohjeena on pidetty, että kukin palvelun tarjoaja voi tiedot taa siinä aukioloajoistaan yhdellä (1) maks. A3- kokoisella il moituk sel la. Näin taulun tilavaraus riittää jokaiselle sitä mahdollisesti tarvit se val le. Palautteessaan Jussila kertoo heidän itse laittamien opasteiden ri kotun heti kun ne on laitettu. Kunnalla näistä rikkomisista ei ole tietoa. Kunnan ylläpitämät latureitit ovat virallisia ulkoilulain mukaisesti perus tet tu ja reittejä. Toimituksessa vahvistetuille reiteille on rei tin pi täjäl le annettu oikeus ottaa reittiin kuuluva alue haltuunsa ja suorittaa reit ti alu eel la tarpeelliset toimenpiteet (puiden, luonnonesteiden poista mi nen, opastusrakenteet yms.).

4 Ulkoilulain mukaan kunta voi antaa määräyksiä ja ohjeita ul koi lu rei tin käyttämisestä. Vuosien varrella latujen varsilla on ollut kunnan opasterakennelmiin kiin ni tet ty nä yksityisten asentamia epävirallisia opasteita / mainoksia tai erään olutmerkin mainoksia tehdyssä tarkastuksessa ha vait tiin, että edellä kuvattuja yritysten omia mainoksia oli kiin ni tetty nä ladun ja moottorikelkkareitin risteyksessä ainakin ennen Lu vattu maa ta. Myös Levin eteläpuolisilla laduilla on havaittua vastaavia tapauk sia. Nämä edellä mainitut virallisiin opasteisiin kiinnitetyt yrit täjien omat mainokset kunta on poistanut ja poistaa edelleenkin, mi kä li niitä havaitaan. Ne eivät kuulu virallisten reit tiopas tei den/-merk ki en yhteyteen. Esitetty kunnan viralliseen opasteeseen lisättävä reittipalvelun au kiolos ta kertova kilpi olisi yrittäjän ylläpitovastuulle jäävä lisäopaste. Yh te ne vän opastuskäytännön luomiseksi asian suunnittelu ja val vonta ja toteutus olisi kuitenkin reitinpitäjän eli kunnan asia. Ny kyi ses sä opastuskäytännössä asia on ratkaistu latujen lähtöpaikkojen in fo tauluin kuten edellä on kerrottu. Tosiasia on, että kaikki hiihtäjät eivät lähde hiihtämään Le vi kes kuksen latujen lähtöpaikoilta. Hiihtäjät valitsevat lähtöpaikkansa omien miel ty mys ten sä, kunto- ja taitotasonsa, latujen vaikeusasteiden, suun nit te le mien sa hiihtolenkkien keston sekä hiihtoreiteillä olevien pal ve lui den perusteella. Reittipalvelupisteiden aukioloaikojen li säopas ta mi nen tulisi ratkaista kehittämällä nykyistä käytäntöä, mikä on Le vi kes kuk sen latujen lähtöpaikoilla. Selvitetään paikat, joista on muo dos tu nut hiihtäjien ladulle lähtöpaikkoja ja lisätään niihin tar vittaes sa vastaavan tapaisia infotauluja reittipalveluiden li sä opas ta miseen kuten Levikeskuksessa. Palautteessaan Jussila kyselee myös motiiveja kunnan kan nan ot toihin Levin matkailun julkaisemaan reittikarttaan. Jussila ei ole avannut mitä tällä tarkoittaa. Kunta ja Levin Matkailu Oy ovat vuosittain useita kertoja niin kes kenään kuin erikseen toisiinsa yhteyksissä mm. liittyen Levin alueen ulkoi lu reit tei hin ja niistä kunkin julkaisemiin karttoihin. Se on nor maa lia yhteistoimintaa. Yleisesti ottaen, viime vuosina kuntaan ei ole tullut nykyiseen opastuk seen liittyviä tai sen puutteellisuuteen liittyviä palautteita reittien käyt tä jil tä. Muutamalta reittipalvelun tarjoajalta kylläkin ml. nyt pa lautteen sa antanut yritys. Vuosien saatossa käytännöksi muodostunut nykyinen reittien ja -palveluiden opastusperiaate auki kirjoitettuna:

5 - Opasteiden tarkoitus on opastaa - ei mainostaa - Opasteiden tulee olla selkeitä ja informatiivisia, tarkoittaen myös, et tä opasteita ei saa olla liikaa yhdessä paikassa - Opastus kohteeseen järjestetään tarkoituksenmukaisimpia yh teyksiä pitkin seuraavasti: Kunkin reitin lähin reittipalvelu pyritään opastamaan vi ralli sin opastein reittien lähtöpaikoilta saakka - ei kui ten kaan yli lähimmän palvelun Ympärivuotisesti ja/tai pidempään kuin norm. sesongin au ki olevat, pysyvä- ja kiinteärakenteiset ja palvelut joihin on kulku useilla ulkoilumuodoilla ja jotka ovat niin laa dul lises ti, palvelusisällöltään kuin Levin matkailualueen pal velu tar jon nan kannalta merkittäviä reittipalveluja pyritään opas ta maan virallisin opastein reittien lähtöpaikoilta saakka tarkoituksenmukaisimpia reittejä pitkin koh tee seen Muutoin reittipalvelut opastetaan virallisin opastein pal velua edeltävästä risteyksestä ja tarkoituksenmukaisimpia reit te jä pitkin kohteeseen - Latujen lähtöpaikoilla olevissa reittipalveluiden omissa in fo tau luissa kukin ao. palvelun tarjoja voi tiedottaa aukioloajoistaan yhdellä (1) maks. A3- kokoisella ilmoituksella. Näin turvataan infotaulussa riit tävä tila kaikille sitä tarvitseville ja varmistetaan, että palvelujen käyt täjien näkökulmasta tämäkin mainostaminen pysyy selkeänä ja in forma tii vi se na - Reitinpitäjä eli kunta ei ole puuttunut reittien varsilla oleviin reit ti palve lui den tarjoajien omiin opasteisiin/mainoksiin, mikäli ne eivät ole ol leet ristiriidassa virallisen opastuksen kanssa eivätkä ole ai heut taneet opastamisen sekaannusta, ovat olleet omissa varsissaan, palve lun tar joa ja on kerännyt ne pois sesongin päätyttyä - Kunnan tekninen osasto valvoo ja suorittaa tarvittavat toimet em. opas tus pe ri aat tei den toteutumiseksi - Tarkoituksenmukaisella reittiyhteydellä tai -yhteyksillä opas tet tavaan kohteeseen tarkoitetaan mm. lyhintä reittiyhteyttä ja yleisesti tie dos sa olevaa tai olevia käytetyimpiä reittiyhteyksiä kohteeseen. Tar koi tuk sen mu kai suu des sa huomiodaan mm. myös opastuksen suun ta kohteeseen pääasiallisista reitillelähtöpai- koista,kohteeseen joh ta van reitin luonne (helppo, vaikea, muu käyttö kuten esim. koi rala tu jne), risteysvälien pituus ja risteysten merkitys selkeän opas tuksen saavuttamiseksi. Jotta virallisilla reitistöillä tapahtuva muu kuin kunnan järjestämä opas tus / mainonta pysyy järjestyksessä ja tarkoituksenmukaisena se kä valvottavissa, tulisi näiltä osin mainonta / muu opastus jär jes tää luvituksen piiriin kuten katu- ja liikenneverkollakin. Muun kuin vi ral lisen reittiopastuksen toteutumisen valvominen toimenpiteineen aiheut taa reitinpitäjälle ylimääräistä työtä ja kustannuksia.

6 Esityksen ja päätöksen liitteenä latukarttaote, josta ilmenee niin nykyi nen Luvattumaan opastus kuin muiden Könkään suunnan la tukah vi loi den opastus laturisteyksistä otettuine valokuvineen. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää merkitä tiedoksi Luvattumaa / Pekka Jussilan pa laut teen ja, että palaute ei aiheuta toimenpiteitä nykyiseen Könkään suunnan latujen ja reittipalveluiden opastukseen. Ottaen huomioon reitinpitäjää sitovat lait ja määräykset (ulkoilulaki, maas to lii ken ne la ki, yksityistielaki, maankäyttö- ja rakennuslaki jne), lau ta kun ta päättää täydentää nykyistä reittien ja reittipalveluiden opas tus pe ri aa tet ta seuraavasti: Reittiverkostolla virallisella reittialueella, virallisen reitinpitäjän opastuk sen lisäksi sallitaan luvanvarainen opastaminen / mainostaminen. Lu vi tuk ses sa noudatetaan ja sovelletaan samoja periaatteita kuin katu- ja liikennealueille haettavien yritysten viittojen ja opasteiden lu vituk ses sa. Yleisesti opasteluvan hakemisesta löytyy lisätietoa kun nan hal li tuksen v.2010 hyväksymästä Rakennetun ympäristön laatukäsikirjasta osoit tees ta: Palautteen johdosta annettu selvitys päätöksineen saatetaan pa lautteen antajan lisäksi tiedoksi Levin Matkailu Oy:lle sekä Levin alueen reit ti pal ve lui den tarjoajille. Päätös: Raili Fagerholm esitti asian jättämistä pöydälle valmisteluun ja pyyde tään yrittäjät palaveriin. Merja Vierelä kannatti esitystä. Kun oli tehty käsittelyn pohjana olevasta teknisen johtajan esi tyk sestä poikkeava kannatettu esitys puheenjohtaja teki seuraavan ää nestys esi tyk sen: Ne, jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Raili Fagerholmin esityksen kannalla, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä "jaa" -ääniä annettiin 4 (Similä, Lepola, Män ty maa, Kuusela) ja "ei" -ääniä annettiin 4 (Fagerholm, Ovas kainen, Siitonen, Vierelä).

7 Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi. Päätökseksi tu li teknisen johtajan esitys. Raili Fagerholm jätti eriävän mielipiteen.

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 AIKA 11.10.2010 klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 11.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot