Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi"

Transkriptio

1 Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

2 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ VUOKRATYÖHANKE Hankkeen kuvaus Hankkeen aikataulu Hankkeen kokoukset Hankkeen kokoonpano NYKYTILAN KUVAUS Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö Tilaajavastuulaki ja yhteistoimintalaki Sopimukset EU-neuvottelut ja Ruotsin malli Työpoolikokeilu SAK:n edustajakokouksen päätökset ja SAK:n vaaliohjelma VUOKRATYÖN ONGELMAT Ongelmat vuokratyöntekijän kannalta Ongelmat käyttäjäyrityksen työntekijän kannalta Vuokratyön suhde pakkoyrittäjyyteen Järjestötoiminnan näkökulma VUOKRATYÖ TYÖN VÄLITTÄJÄNÄ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA NIIDEN ARVIOINTI Käyttäjäyritykset ja työvoiman käyttö Vuokratyöntekijöiden työsuhteet ja oikeudellinen asema Työsuhteen ehdot ja palkka Työterveyshuolto Järjestötoiminta ja edunvalvonta Ammattiliiton/ luottamushenkilöiden kanneoikeus JATKOSELVITYKSET Ammattiliiton/ luottamushenkilön kanneoikeus Pakkoyrittäjyys Järjestäytyminen VUOKRATYÖN KÄYTÖN KEHITYS TILASTOISSA... 28

3 2 SAK Vuokratyöhankkeen raportti

4 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 3 1 TIIVISTELMÄ Vuokratyön käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Vuonna 2005 vuokratyön käyttö yleistyi aikaisempaa enemmän. Edellisvuoteen verrattuna vuokratyöntekijöiden määrä kasvoi 58,2 %:lla henkilöön ja käyttäjäyritysten määrä nousi 49,6 %:lla yritykseen. Vuokratyövoiman osuus työllisistä on kasvanut vuosituhannen alun noin 2 %:sta 4,3 %:iin. Käyttö on laajentunut tilapäisestä työvoiman käytöstä korvaamaan osittain vakituista ja omaa työvoimaa. Tällainen kehitys vääristää työmarkkinoita ja luo epätervettä kilpailua työehtojen kustannuksella. Vuokratyöntekijöiden työehdot ja erityisesti työsuhdeturva on käytännössä hyvin heikko, koska vuokratyö on lähes poikkeuksetta määräaikaista työtä. Työsuhteen kesto on riippuvainen käyttäjäyrityksen tilauksesta. Käyttäjäyrityksen henkilöstö on saatettu korvata osittain tai jopa kokonaan vuokratyövoimalla. Tällä tavoin käyttäjäyritykset ovat halukkaita siirtämään osan työnantajavastuustaan vuokrayrityksille. Vuokratyövoimasta on tullut myös eräänlaista puskurityövoimaa, jolla varaudutaan kysynnän vaihteluihin ja niiden aiheuttamiin henkilöstövaihteluihin. Käyttäjäyrityksen luottamushenkilöillä on vain vähän mahdollisuuksia puuttua vuokratyövoiman käyttöön. Luottamusmiessopimusten valtuudet ulottuvat yleisesti vain käyttäjäyritykseen eikä ulkopuoliseen työvoimaan. Myös palkkatietojen saatavuus on lähes olematon muun muassa siksi, että vuokratyön ostohinta merkitään muuksi kuin palkkakuluksi käyttäjäyrityksen kirjanpidossa. Lukuisten vuokratyöhön liittyvien ongelmien lisäksi vuokratyössä on olemassa työllistäviä elementtejä. Monet nuoret ja opiskelijat saavat mahdollisuuden tutustua monipuolisesti työelämään ja hankkia lisäansioita opiskelun aikana. Vuokratyöyritykset ovat myös merkittäviä rekrytointikanavia, joilla työ ja tarjolla oleva työvoima kohtaavat. Kokonaisuutena vuokratyön käyttöä kuitenkin leimaa sen sääntelemättömyys ja se, että vuokratyöhön liittyy useampi osapuoli kuin perinteiseen työsuhteeseen, jossa osapuolina ovat työnantaja ja työntekijä. Vuokratyöllä on myös vaikutusta käyttäjäyrityksen henkilöstöön. Työsopimuslaki ei anna riittävästi nykymuodossaan suojaa vuokratyöntekijälle tai käyttäjäyrityksen työntekijöille tilanteissa, joissa vuokratyötä käytetään. Alalla ei ole olemassa kattavaa työehtosopimustoimintaa, vaan lähinnä yksittäisiä yrityskohtaisia työehtosopimuksia.

5 4 SAK Vuokratyöhankkeen raportti Tämän hankkeen tuloksena on esityksiä vuokratyöhön liittyvien keskeisten ongelmien ratkaisemiseksi. Niitä ovat: käyttäjäyrityksen toimintaan vaikuttaminen vuokratyöntekijöiden ja käyttäjäyrityksen työntekijöiden oikeuksien parantaminen vuokratyösuhteen ehtojen täsmentäminen luottamushenkilöiden oikeuksien parantaminen työterveyshuollon toteuttaminen ammattiliiton/ luottamushenkilöiden kanneoikeuden luominen työsuhteisiin liittyvien epäselvyyksien ratkaisemiseksi.

6 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 5 2 VUOKRATYÖHANKE 2.1 Hankkeen kuvaus Hankkeen tarkoituksena on ollut selvittää liittojen näkökulmasta vuokratyöhön liittyviä ongelmia ja erityisesti sitä, miten vuokratyötä ja siitä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää. Johtopäätösten tukena on ollut: kartoittaa nykyinen laki- ja sopimustilanne arvioida vuokratyön käytön laajuutta tilastoin (Työministeriö, v. 2005) selvittää eri tahojen, kuten työnantajien näkemyksiä asiaan kuvata lyhyesti Ruotsissa olevaa sopimusta vuokratyöstä sekä kuvata EU-neuvottelujen tilannetta vuokratyöstä Näiden aineistojen pohjalta ja jo tehtyjen selvitysten perusteella työryhmä on päätynyt esittämään konkreettisia toimenpiteitä ja keinoja niiden toteuttamiseksi. 2.2 Hankkeen aikataulu Työryhmä asetti tavoitteekseen saada raportti SAK:n hallituksen käsittelyyn vielä vuoden 2006 aikana. Aikatauluun vaikuttivat tulossa olevat eduskuntavaalit, hallitusohjelman valmistelu ja sopimuskierros. Myös kesän lopulla alkanut työministeriön asettaman työryhmän työn aikataulu (määräaika ) tuki raportin ripeää valmistumista. Kesällä pidetty SAK:n edustajakokous antoi päätösten muodossa myös liikkumavaran ja raamit työryhmän työlle. Nämä päätökset on otettu huomioon hankkeen johtopäätöksissä. Hankkeen perustarkoitus käytännöllisten toimenpiteiden asettaminen on osoittanut joidenkin asioiden jatkovalmistelun tarpeellisuuden. Näitä asioita on esitelty lyhyesti raportin lopussa. 2.3 Hankkeen kokoukset Hanke varasi neljä päivää työlleen. Hankkeen perusselvityksenä oli koottu olemassa olevista selvityksistä ja tiedossa olevista haitoista lyhyt yhteenveto. Ensimmäisessä kokouksessa kartoitettiin työhön osallistuneiden liittojen tilanne vuokratyön suhteen ja arviot vuokratyön käytön lisääntymisestä tai vähentymisestä. Toisessa kokouksessa selvitettiin vuokratyön käyttöä tilastojen valossa ja pyydettiin sekä vuokratyöyrityksen että työnantajajärjestön näkemystä asiasta.

7 6 SAK Vuokratyöhankkeen raportti Kolmannessa kokouksessa keskityttiin seulomaan kaikkein keskeisimmät haittatekijät vuokratyön suhteen ja arvioimaan käytettävissä olevia keinoja haittojen poistamiseksi. Samalla arvioitiin keinojen vaikuttavuutta. Viimeisessä kokouksessa työryhmä hioi raportin valmiiksi ja sopi jatkotoimista raportin liittokäsittelyn suhteen. 2.4 Hankkeen kokoonpano Työryhmä muodostettiin liittojen ilmoittamista henkilöistä. Tavoitteena oli saada myös mahdollisimman laaja-alainen näkemys vuokratyöstä. Hankkeeseen osallistui sopimus- ja järjestötoimitsijoita, lakimiehiä ja henkilö viestinnästä. Projektiryhmässä olivat mukana: Keijo Karhumaa, JHL Väinö Lahtinen, AKT Annika Rönni-Sällinen, PAM Esko Auvinen, Rakennus Petri Ahokas, Kemia Ari Huuki, SEL Jyrki Virtanen, Metalli Lottaliina Lehtinen, Muusikkojen Liitto Pirjo Pajunen, SAK Reijo Paananen, SAK Nikolas Elomaa, SAK

8 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 7 3 NYKYTILAN KUVAUS 3.1 Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö Vuoden 2001 työsopimuslakiin (TSL) otettiin säännöksiä koskien vuokratyötä. TSL 1:7 :n mukaan työn johto ja valvonta ovat käyttäjäyrityksen oikeus/ velvollisuus ja TSL 2:9 :n mukaan vuokrayritys noudattaa vuokratyöntekijään käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta, ellei vuokrayritystä sido jokin muu työehtosopimus. TSL 1:7 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen Työsopimuksen osapuolet eivät saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta, ellei jäljempänä toisin säädetä. Erääntynyt saaminen voidaan kuitenkin siirtää toisen sopijapuolen suostumusta. Työnantajan siirtäessä työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan (käyttäjäyritys) käyttöön, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. TSL 2:9 Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettava työehtosopimus Jos työnantaja on vuokrannut työntekijänsä toisen työnantajan (käyttäjäyritys) työhön eikä työntekijänsä vuokrannut työnantaja ole sidottu 7 :n 3 momentissa tarkoitettuun työehtosopimukseen eikä ole velvollinen noudattamaan työsuhteissaan yleissitovaa työehtosopimusta, on vuokratun työntekijän työsuhteessa sovellettava vähintään käyttäjäyritystä sitovan 7 :n 3 momentissa tarkoitetun tai yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Työturvallisuuslain 3 :n mukaan käyttäjäyrityksen vastuulla on huolehtia vuokratyöntekijän työturvallisuudesta. Voimassa olevan yhteistoimintalain 9 :n mukaan työnantajan tulee tiedottaa henkilöstölle ulkopuolisen työvoiman käytöstä ennen kyseistä käyttöä tehtävää sopimusta. Oikeuskäytäntöä vuokratyöstä on olemassa varsin vähän. Tämä koskee erityisesti uuden työsopimuslain jälkeistä aikaa. Tuomioistuinten päätökset ovat lähes yksinomaan hovioikeustason tapauksia, joista ei voida antaa selkeää linjaa oikeuskäytännöstä.

9 8 SAK Vuokratyöhankkeen raportti TT SAK- yleissopimusta on sovellettu vuokratyön osalta ainakin tapauksissa TT , TT ja TT Työvoiman korvaaminen vuokratyöntekijöillä on ollut kiistana ainakin tapauksissa HHO S 02/1101, THO S 92/493 ja TT Määräaikaisuuden käsitteeseen on otettu kantaa tapauksissa VHO S 01/35, HHO S 04/2452 ja HHO S 98/1239. Uusi työsopimuslaki merkitsi selvää parannusta vuokratyöntekijöiden asemaan verrattuna vanhaan työsopimuslakiin, jossa ei ollut lainkaan mainintaa vuokratyöstä. Uuden työsopimuslain tarkoitus ei ole kuitenkaan toteutunut siltä osin, kuin lain tarkoitus on kohdella eri työntekijäryhmiä yhdenvertaisesti. Uuden työsopimuslain soveltaminen käytännössä on johtanut tilanteeseen, jossa vuokratyöntekijät ovat heikommassa asemassa kuin käyttäjäyrityksen työntekijät. Toisaalta käytäntö on osoittanut, että käyttäjäyrityksen henkilökuntaa on pyritty korvaamaan vuokratyöntekijöillä. Uusi työsopimuslaki ei kuitenkaan anna yksiselitteistä turvaa käyttäjäyrityksen työntekijöille näissä tilanteissa. Myös määräaikaisten työntekijöiden aseman parantaminen on johtanut siihen, että määräaikaisten työntekijöiden käytöstä ollaan siirrytty käyttämään vuokratyöntekijöitä. Tällaiset laissa olevat epätervettä työvoiman käyttöä tukevat tulkinnat tai mahdollisuudet on poistettava. Oikeuskäytäntöä asiasta on vähän ja oikeuskirjallisuudessa asiasta esitetään monenlaisia mielipiteitä. Koska vuokratyöntekijöiden asema lainsäädännön osalta on ilmeisen tulkinnanvarainen ja voi osaltaan johtaa vuokratyöntekijöiden määrän voimakkaaseen kasvuun, on lainsäädäntöä muutettava tai säädettävä erikseen vuokratyösuhteista. 3.2 Tilaajavastuulaki ja yhteistoimintalaki Tilaajavastuulaki Laki työn tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta on tullut voimaan Lain tarkoitus on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajalla on velvollisuus selvittää sellaisen sopimusosapuolen taustoja, jonka kanssa hän tekee sopimuksen vuokratyön käytöstä tai alihankintatyöstä. Tilaajan sopimusosapuolella on ensisijainen velvollisuus toimittaa tiedot tilaajalle ja toissijaisesti tilaajan on pyydettävä niitä sopimusosapuoleltaan.

10 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 9 Laki koskee Suomessa tehtävää työtä. Lakia sovelletaan, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yhteensä yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ylittää euroa. Tilaajan selvitysvelvollisuus kattaa selvityksen siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Siihen kuuluu myös kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta tai selvitys verojen maksamisesta. Lisäksi selvitysvelvollisuus kattaa todistukset eläkevakuutusten ottamisesta sekä selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Vastaavat tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä. Tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tilaajan ei kuitenkaan tarvitse pyytää tietoja, jos hänellä on perusteltu syy luottaa siihen, että sopimusosapuoli täyttää lakisääteiset velvoitteensa tai jos sopimusosapuolen toiminta tai sopimustoiminta on vakiintunut. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta tilaaja määrätään maksamaan erityinen laiminlyöntimaksu. Päätöksen maksusta tekee lakia valvova työsuojelupiirin työsuojelutoimisto. Maksu on vähintään euroa ja enintään euroa, ja sen suuruus vaihtelee laiminlyönnin vakavuuden mukaan. Lain mukaan tilaajan tulee myös pyynnöstä ilmoittaa ulkopuolista työvoimaa koskevasta sopimuksesta luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. YT-laki Eduskunnassa on käsiteltävänä laki yhteistoiminnasta yrityksissä. Lakiehdotuksen mukaan yhteistoimintamenettelyssä on myös otettu kantaa ulkopuolista työvoimaa ja vuokratyötä koskeviin kysymyksiin. Esityksen 17 :n mukaan yhteistoiminnassa on käsiteltävä vuokratyövoiman käytön periaatteet. Tähän sisältyy erityinen ilmoitus ja jatkuva neuvottelumenettely. Myös yritystoiminnassa tapahtuvat muutokset muun muassa ulkopuolisen työvoiman käytön osalta sisältyvät lain soveltamisalaan. 3.3 Sopimukset SAK ja TT:n välillä sovittu Yleissopimus sisältää ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevia määräyksiä. Sopimuksessa on rajoitettu vuokratyövoiman käyttöä. Vastaavanlaista sopimusta ulkopuolisen työvoiman käytöstä ei ole SAK:n ja PT:n välillä sovittu. SAK:laisista liitoista Rakennusliitto ja PAM ovat solmineet yrityskohtaiset työehtosopimukset Varamiespalvelu Oy:n kanssa. JHL on solminut työehtosopimuksen SEURE henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa. Kemianliitto on sopinut työehtosopimuksen kemianalan työstä Palvelualojen toimialaliiton

11 10 SAK Vuokratyöhankkeen raportti (ent. TT:n liitto) kanssa. STTK:lainen ERTO on sopinut Henkilöstöpalveluyritysten liiton (ent. PT:n liitto) kanssa työehtosopimuksen toimisto-, taloushallinto- ja tietojenkäsittelyaloilla työskenteleville vuokratyöntekijöille. Suomen Muusikkojen Liitto on solminut työehtosopimuksen, jonka osapuolina ovat Henkilöstöpalveluyritysten liitto, Suomen Hotelli- ja ravintolaliitto SHR ry sekä Suomen Muusikkojen Liitto ry. 3.4 EU-neuvottelut ja Ruotsin malli EU-neuvottelut Vuokratyön Eurooppa-tason sääntelyn periaatteista komissio kuuli työmarkkinaosapuolia, EAY:tä, UNICEA ja CEEP:iä vuonna Keväällä 2000 käynnistyivät työmarkkinaneuvottelut, jotka olivat siis jatkoa epätyypillisten työsuhteiden paketin edellisille osille. EAY listasi omia tavoitteitaan neuvotteluille seuraavasti: vuokratyöntekijän yhdenvertainen kohtelu suhteessa käyttäjäyrityksen vastaavaa työtä tekeviin työntekijöihin palkka- ja muissa työehdoissa; säätelyn tulee koskea niin yksityistä kuin julkista sektoria; vuokratyöntekijä tulee olla sääntelyn piirissä riippumatta siitä, onko hänellä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus vuokrausliikkeen kanssa; vuokratyöntekijän pääsylle käyttäjäyrityksen palvelukseen ei saa asettaa esteitä; vuokratyöntekijöiden järjestäytymis- ja osallistumisoikeudet sekä vuokrausliikkeessä että asiakasyrityksessä tulee turvata; kansallisesti tulee voida päättää työntekijöiden paremmasta suojelusta. Maaliskuussa 2001 eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen neuvottelut kuitenkin päättyivät tuloksettomina 11 kuukauden neuvottelujen jälkeen. Vuokratyöntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaatteen kirjaaminen sopimukseen muodostui kompastuskiveksi, vaikka periaatteesta oli jo sovittu osa- ja määräaikaisten työntekijöiden kohdalla. Neuvottelujen loppuvaiheessa toukokuussa 2001 UNICE:lle näytti olevan mahdollista hyväksyä keskeisten työsuhteen ehtojen osalta käyttäjäyritysperiaatteen noudattaminen vuokrausliikkeen määräaikaisiin työntekijöihin, mutta se edellytti vuokrausliikkeen palveluksessa olevien vakituisten vuokratyöhön käytettävien työntekijöiden jättämistä käyttäjäyritysperiaatteen ulkopuolelle. Sopimusneuvottelujen kariuduttua lopullisesti palautui aloite asiassa komissiolle. Komissio päätti hyväksyä direktiiviehdotuksen tämän jälkeen. Vuokratyödirektiivin oikeusperustana on perussopimuksen 136 ja 137 artiklat ja siinä

12 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 11 säädetään vähimmäistyöehdot, joita sovelletaan, kun työjakso samassa käyttäjäyrityksessä on kestänyt kuusi viikkoa. Tuona ajankohtana yhdeksässä jäsenvaltiossa oli jo säädetty komission ehdottama samanlaisen kohtelun periaate. Tanskassa ja Ruotsissa asiasta on sovittu työehtosopimuksin ja Saksassa periaatetta sovelletaan työjakson kestettyä 12 kk. Englannissa ja Irlannissa tämäntyyppistä työtä ei ole mitenkään säännelty. Samanlaisen kohtelun periaate käsittää työajan, lepoajan, yötyön, raskaana olevat naiset ja nuoret, maksetut lomat, muttei eläkkeitä, sosiaaliturvaa, bonuksia eikä terveydenhuoltoa. Komission esityksen mukaan periaatteesta voitaisiin poiketa, 1. jos vuokrausliikettä sitoo työntekijälle riittävän turvan antava työehtosopimus; 2. kun kyseessä on pitkäaikainen työsuhde, jonka nojalla työntekijä saa palkkaa myös odotuspäiviltä; 3. jos vuokratyötä tekevällä ei esim. ole yhtä vahvaa kokemusta kuin henkilöllä, jonka sijaisena hän toimii. Komission esitys ei kuitenkaan edennyt useiden EU-maiden, kuten Iso- Britannian ja Saksan vastustuksen takia. Syyskuussa 2005 komissio poisti lainsäädäntöhankkeiden listalta vuokratyödirektiivin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asia olisi kokonaan haudattu. Palveludirektiivin hyväksyminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että asia saattaa tulla esille uudelleen. Palveludirektiivin soveltamisalasta kun vuokratyö on jätetty pois. Ruotsin malli Ruotsissa on vuokratyöstä olemassa työehtosopimus, joka pitää sisällään mm. takuupalkkamääräyksen. Takuupalkka antaa toimeentulon niiltä ajoilta, jolloin vuokrayritys ei pysty tarjoamaan työtä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että työntekijä ei voi kieltäytyä tarjotusta työstä. Ruotsissa on myös suurin osa vuokratyösuhteista toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, vaikka myös määräaikaiset työsuhteet ovat mahdollisia. Ruotsissa on olemassa myös alan vapaaehtoinen ns. auktorisoimismenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että alan järjestäytyneet yrityksen sitoutuvat noudattamaan alan eettisiä pelisääntöjä. Auktorisoimisjärjestelmässä on olemassa myös erityinen neuvosto, joka voi antaa esimerkiksi yritykselle varoituksen, jos neuvosto katsoo yrityksen menetelleen sääntöjen vastaisesti. Neuvostossa on työmarkkinaosapuolten edustus. Työehtosopimus on jossain määrin vähentänyt vuokratyövoiman määrän kasvua Ruotsissa. Kuitenkin, sopimuksen alakohtaiset sovellutukset eivät kaikilta osin ole ongelmattomia ja Ruotsissa kyseistä sopimusta ja erityisesti työsuhdeturvaa on tarve tarkastella uudelleen seuraavalla sopimuskierroksella

13 12 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 3.5 Työpoolikokeilu Mikä Työpooli on Työpooli on yritysten ja työvoimahallinnon perustama yhteenliittymä, joka aloitti toimintansa lokakuussa 2001 itäisellä Uudellamaalla. Sen tarkoituksena on toimia työnvälitystä täydentävänä yritys- ja työntekijäverkostona. Työpooliin kuuluu n. 20 yritystä Itä-ja Keski Uudeltamaalta sekä Itä- Helsingistä. Työpooli on ollut toimiva vaihtoehto vuokratyön käytölle. Työpooli ei ole itsenäinen työnantaja vaan henkilöt sopivat työsuhteen suoraan käyttäjäyrityksen kanssa. Työpooli on saanut toiminnalleen tukea julkisista varoista. Tehtävä ja tavoitteet Työpooli pitää säännöllistä yhteyttä jäsenyrityksiinsä tunteakseen yrityksissä suoritettavat työt ja työvoimatarpeet. Työpooli hakee ja rekrytoi työntekijöitä yritysten palvelukseen. Uusia työntekijöitä voidaan kouluttaa ja valmentaa tuleviin työsuhteisiin räätälöidysti yrityksen toiveiden mukaan. Työpoolin jäsenyritykset toteuttavat seuraavia periaatteita: Työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti riippumatta työsuhteen laadusta tai työntekijän iästä, sukupuolesta tai kansalaisuudesta. Työntekijöiden kanssa solmitaan kirjalliset työsopimukset, joissa on selkeästi määritelty työn sisältö ja viikoittainen työaika. Mikäli työnantaja palkkaa saman henkilön toistamiseen, tulkitaan hänen tulevan työsuhteeseen kuten vanha työntekijä. Tämä tarkoittaa mm: o Työntekijälle maksetaan vähintään samaa palkkaa, kuin maksettiin hänelle edellisen työsuhteen päättyessä. o Työntekijälle maksetaan edellisestä työsuhteesta mahdollisesti maksamatta jääneet lomaltapaluurahat viimeistään uuden työsuhteen ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. o Sairastumistapauksissa ei uuden työsuhteen ensimmäisen kuukauden aikana sovelleta 50% omavastuuosuutta. 3.6 SAK:n edustajakokouksen päätökset ja SAK:n vaaliohjelma SAK:n edustajakokous kesäkuussa 2006 keskusteli runsaasti vuokratyöstä. Keskustelu johti selkeisiin kannanottoihin, joiden mukaan: vuokratyövoiman käyttöä on rajoitettava (esim. sijaisuuksiin ja työvoimahuippujen tasaamiseen) ulkomaisen vuokratyöntekijöiden ongelmat on selvitettävä on oltava mahdollisuus solmia vuokratyötä koskevia työ- ja virkaehtosopimuksia, jotka perustuvat käyttäjäyrityksen alan työehtosopimukseen

14 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 13 työsopimuslakia on selkiytettävä siten, että vakituinen työsuhde muodostuisi pääsäännöksi myös vuokratyössä työsuojelumääräykset ja työterveyshuolto on toteuduttava myös vuokratyössä SAK:n vaaliohjelma- asiakirjaan vuosille asetettiin tavoitteeksi, että vuokratyölle on luotava säännöt, jotka antavat turvaa työntekijöille riippumatta siitä, kenen palveluksessa he ovat. 4 VUOKRATYÖN ONGELMAT 4.1 Ongelmat vuokratyöntekijän kannalta Asema työyhteisössä ja epävarmuustekijät Työministeriön tutkimuksen (Työntekijä vuokrattuna, Työministeriö 2005, Riitta Viitala, Jutta Mäkipelkola) mukaan vuokratyöntekijän asema työyhteisössä on epävarma. He tuntevat itsensä ulkopuolisiksi, sitoutuvat heikosti käyttäjäyritykseen, eivät saa osakseen yrityksen koulutustarjontaa tai työssä kehittymisen mahdollisuuksia, joutuvat tekemään runsaasti ylitöitä ja kohtaavat käyttäjäyrityksen työntekijöiden pelon asemansa puolesta. Myös jatkuva epävarmuus työn jatkumisesta ja töiden lyhytkestoisuus ja äkillisyys vaikeuttaa tulevaisuuden suunnittelua ja tuo mukanaan epävarmuutta toimeentulosta. Osa vuokratyötä tekevistä henkilöistä elämäntilanteestaan johtuen ovat työhön tyytyväisiä, erityisesti siihen, että he saavat itse päättää ja vaikuttaa siihen, mitä työvuoroja he haluavat ottaa vastaan. Osa henkilöstöstä ei halua vakituista työsuhdetta. Esimerkiksi opiskelijoille tämänkaltainen työskentelymuoto saattaa hyvinkin sopia. Käyttäjäyrityksissä vuokratyöntekijät ja käyttäjäyrityksen omat työntekijät saattavat jakautua kahteen leiriin. Käyttäjäyrityksen omat työntekijät kokevat oman asemansa uhatuiksi vuokratyöntekijöiden käytön takia ja vuokratyöntekijät taas itsensä ulkopuolisiksi käyttäjäyrityksessä. Määräaikaisuuden käsite työsopimuslain mukaan Vuokratyösuhteet ovat pääasiassa määräaikaisia työsuhteita. Vuokratyönantajat perustelevat määräaikaisia työsuhteita yksinkertaisesti käyttäjäyrityksen tarpeella. Työsuhteet solmitaan siis kulloisenkin tilauksen ajaksi. Myös oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että työvoimavuokrausalan luonne antaa mahdollisuuden käyttää jatkuvasti ja toistuvasti määräaikaisia työsuhteita (mm. Tiitinen-Kröger, Rautiainen Äimälä, Saarinen). Toisaalta

15 14 SAK Vuokratyöhankkeen raportti todetaan, että työvoimanvuokrausalaa koskevat määräaikaisuutta koskien samat säännöt kuin muitakin työsuhteita muilla aloilla. On kuitenkin muistettava, että työsopimuslain perustelujen mukaan vakituinen työsuhde on pääsääntö ja määräaikainen työsuhde poikkeus. Koeaikojen käyttö Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa solmitaan koeaika, jonka pituus määräytyy työsopimuslain tai työehtosopimusten perusteella. Koeaikasäännös koskee myös vuokratyösuhteita. Käytännössä työntekijällä saattaa olla samasta työstä peräkkäin kaksikin eri koeaikaa: työntekijä on voinut ollut ensin testattavana vuokrayrityksen palveluksessa ja tämän jälkeen siirtynyt käyttäjäyrityksen palvelukseen. Molemmat työnantajat ovat sisällyttäneet koeajan työsopimukseensa. Työnantajat perustelevat koeaikoja sillä, että käyttäjäyrityksen työsuhde on uusi työsuhde uuden työnantajan palveluksessa. Työsuhde-etuudet ja niiden laskenta Työsopimuslain mukaan työsuhde-etuuksien on kerryttävä kuten yhdenjakoisessa työsuhteessa, mikäli työsuhteiden väliin jää vain lyhytaikaisia keskeytyksiä useissa määräaikaisissa työsuhteissa tai mikäli määräaikaisia työsuhteita on useita peräkkäin. Käytännössä useat työsuhde-etuudet jäävät kuitenkin vuokratyöntekijöiltä saavuttamatta määräaikaisuuden takia. Tällaisia ovat mm. mahdollinen palkallinen äitiysvapaa, äitiysvapaan aikana kertyvä vuosiloma, lomakorvausten tai loma/lomaltapaluurahojen saaminen, sairausajan palkka, erilaiset työaikaan liittyvät etuudet kuten ns. pekkaset tai pyhäpäiväkorvaukset. Osa edellä mainituista eduista jää saamatta siksi, ettei vuokratyöntekijällä määräaikainen työsuhde enää jatku määräajan umpeuduttua tai työntekijälle ei enää tarjota uutta määräaikaista esimerkiksi äitiysvapaan alkamisen takia. Osa eduista, kuten esimerkiksi palkalliset työaikajärjestelmiin sidotut vapaapäivät taas saattavat jäädä saamatta työehtosopimuksen vapaan ansaintasäännön takia. Useimmiten vuokratyöntekijät jäävät ilman erilaisia talokohtaisia, käyttäjäyrityksen palveluksessa oleville työntekijöille suunnattuja etuisuuksia kokonaan.

16 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 15 Irtisanomissuojan puuttuminen Vuokratyöntekijän ollessa määräaikaisissa työsuhteissa hänen työsuhteensa päättyy aina kunkin määräajan päättyessä. Käyttäjäyritys määrittelee työvoiman tarpeen. Mikäli käyttäjäyritys ei ole tyytyväinen työntekijään tai haluaa uuden työntekijän vuokratyöyrityksestä, vuokratyöntekijän työsuhde päättyy vaikka työ jatkuisikin. Vuokratyöntekijä ei uskalla käytännössä puuttua käyttäjäyrityksessä esiintyviin epäkohtiin, koska tällöin uhkana on se, että käyttäjäyritys ilmoittaa haluttomuudestaan ottaa kyseistä vuokratyöntekijää enää työskentelemään käyttäjäyritykseen. Käytännössä vuokratyöntekijä on siis vailla irtisanomissuojaa, koska hänen työsuhteensa on jatkuvasti määräaikainen. Vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen business -sopimus ja niiden sisältämät työvoiman liikkuvuutta estävät rekrytointipalkkiot Ennen työvoiman vuokrausta vuokratyöyhtiö ja käyttäjäyritys solmivat sopimuksen työvoiman vuokrauksesta. Näissä sopimuksissa määritellään vuokrayrityksen hinta työvoiman vuokrauksesta, esimerkiksi ns. kertoimin, jotka suhteutetaan työn hintaan. Samoissa sopimuksissa määritellään usein myös ns. rekrytointipalkkio siltä varalta, että käyttäjäyritys ottaa työntekijän omaan palvelukseensa. Tällä tavalla vuokrayritys kiinnittää työntekijän omille listoilleen. Rekrytointipalkkion suuruus voi olla esimerkiksi 1000 euroa, jonka käyttäjäyritys joutuu maksamaan vuokratyöyhtiölle. On ollut tapauksia, jossa myös vuokratyöntekijöille on yritetty työsopimuksen liittein määrätä siirtymämaksu, mikäli työntekijä itse rekrytoituu käyttäjäyrityksen palvelukseen. Ongelmana näissä sopimuksissa on myös se, että käyttäjäyrityksen ja vuokratyöyhtiön välinen sopimus on liikesopimus, johon ei henkilöstön edustajalla tai työntekijällä ole oikeutta saada tutustua. 4.2 Ongelmat käyttäjäyrityksen työntekijän kannalta Työntekijöiden asema Käyttäjäyrityksen palveluksessa olevat kokevat usein asemansa uhatuiksi, mikäli yritys käyttää runsaasti ulkopuolista työvoimaa. Työnantaja saattaa vahvistaa tunnetta avoimilla uhkauksilla siitä, että vakituinen henkilöstö ulkoistetaan tai korvataan vuokratyöntekijöillä. Osa-aikatyöntekijät saattavat jäädä ilman työsopimuslain mukaista oikeuttaan lisätyötunteihin, koska näihin töihin palkataan vuokratyöntekijöitä. On

17 16 SAK Vuokratyöhankkeen raportti tapauksia, joissa työtunnit ovat vähentyneet vakituisella henkilöstöllä ja tunnit ovat saaneet heidän sijaansa vuokratyöntekijät. Ärtymystä herättää myös se, että useimmiten vakituinen henkilöstö kouluttaa oman työnsä ohella jatkuvasti vaihtuvia vuokratyöntekijöitä, mikä vaikeuttaa oman työn hoitamista. Lisätyön tarjoamisvelvollisuus Työsopimuslain mukaan työnantajan on tarjottava tarjolla olevaa työtä ensisijaisesti omille työntekijöilleen. Vasta kun tämä ns. lisätyön tarjoamisvelvollisuus on täytetty, voidaan harkita lisähenkilöstön palkkausta. Joidenkin työnantajaliittojen tulkinnan mukaan tämä lainkohta ei tarkoita sitä, etteikö työnantaja voisi kuitenkin hankkia vuokratyövoimaa tekemään tarjolla olevaa työtä, koska tällöin työnantaja ei varsinaisesti palkkaa itselleen uutta työvoimaa. Työvoima vuokrayrityksen palvelukseen Mikäli käyttäjäyritys päättää siirtää henkilöstönsä kokonaan tai osittain vuokrayrityksen palvelukseen, on ollut epäselvyyttä siitä, mitkä ovat siirrettävän henkilöstön oikeudet. Onko heillä oikeus vastaavanlaiseen vakituiseen työsuhteeseen vuokratyöyrityksessä ja siirtyvätkö he ns. vanhoina työntekijöinä vuokrayrityksen palvelukseen? Sovelletaanko liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä tällaisiin ulkoistamistilanteisiin? Takaisinottovelvollisuus suhteessa vuokratyöhön Oikeuskirjallisuudessa on esitetty näkemys, jonka mukaan työnantajan takaisinottovelvollisuus ei koskisi tapauksia, joissa käyttäjäyrityksen työntekijät on irtisanottu kollektiiviperustein ja sen jälkeen on palkattu työhön vuokratyöntekijöitä (Valkonen). Tätä tulkintaa moni työnantajaliitto käyttää mielellään argumentoinnissaan. Tätä tulkintaa tukee myös tuore työtuomioistuimen päätös (TT ), jossa vuokratyön käytön ei katsottu olevan sellainen seikka, mikä olisi estänyt irtisanomasta käyttäjäyrityksen omaa väkeä tai milloin yrityksen olisi pitänyt ennen vuokratyöntekijän palkkaamista noudattaa takaisinottovelvoitetta. Ulkoistaminen Myös ns. toiminnan ulkoistaminen on herättänyt kysymyksiä. Voidaanko yksittäinen työntekijä irtisanoa sillä perusteella, että tilalle palkataan vuokratyöntekijä? Tällaisiakin väitteitä työnantajapuolelta on esitetty. Toisaalta voidaan kysyä, onko kyseessä liikkeen luovutus, jos osa henkilöstöstä siirretään vuokrayrityksen palvelukseen. Kysehän ei ole tällöin toiminnan luovutuksesta vaan työvoiman.

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 152/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE Y/9/2008 18.12.2008 1(6) VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA Koeaika Vuokratyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 SAATTEEKSI Vuokratyö on uudenlainen työn tekemisen muoto, joka näyttää leviävän työmarkkinoilla, myös journalistisessa työssä. Erityisesti Ruotsissa jo monta sataa

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET 6. Työntekijän työsuhteen 1. Työntekijän työsuhteen päättyminen alkaminen 5. Yrityksen taloudellinen tilanne 2. Suunnitelmat ja ohjelmat sekä yrityksen y periaatteet ja

Lisätiedot

Lausunto HALLITUKSEN ESITYS (HE 68/2008 VP) JA LAKIALOITE (50/2007 VP)

Lausunto HALLITUKSEN ESITYS (HE 68/2008 VP) JA LAKIALOITE (50/2007 VP) Lausunto 16.9.2008 1 (7) HALLITUKSEN ESITYS (HE 68/2008 VP) JA LAKIALOITE (50/2007 VP) Viitaten eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kutsuun tulla valiokuntaan asiantuntijana kuultavaksi (17.9.2008)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS VUOKRATYÖSTÄ KEMIAN TOIMIALOILLA

TYÖEHTOSOPIMUS VUOKRATYÖSTÄ KEMIAN TOIMIALOILLA TYÖEHTOSOPIMUS VUOKRATYÖSTÄ KEMIAN TOIMIALOILLA PALVELUALOJEN TOIMIALALIITTO RY KEMIANLIITTO RY Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.... 1 2 Määräaikaiset työsuhteet... 1 3 Palkkaus..... 2 4 Palkkakausi........

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt Tarja Kröger Hallitusneuvos Mistä työelämän sääntely rakentuu? A. Työlainsäädäntö B. Alakohtaiset työehtosopimukset Normaalisitovat työehtosopimukset Yleissitovat

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai JÄSENKIRJE Y/9/2015 28.9.2015 1(6) Marjatta Sidarous MUUTOKSIA TILAAJAVASTUULAKIIN 1.9.2015 ALKAEN Tilaajavastuulain muutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely 23.10.2014 HPL Mikä on HPL? Edustamme vajaata 300 jäsenyritystä, jotka tarjoavat mm. henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, henkilöarviointi- ja uudelleensijoittumispalveluita

Lisätiedot

HPL:n jäsentutkimus 2007

HPL:n jäsentutkimus 2007 HPL lehdistötilaisuus 4.6.2007 HPL:n jäsentutkimus 2007 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 4.6.2007 Merru Tuliara 1 Menetelmä Sisältö Jäsenkysely HPL:n jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS. vuokratyöstä kemian toimialoilla. 1.5.2014 lukien

TYÖEHTOSOPIMUS. vuokratyöstä kemian toimialoilla. 1.5.2014 lukien TYÖEHTOSOPIMUS vuokratyöstä kemian toimialoilla 1.5.2014 lukien Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Määräaikaiset työsuhteet... 1 3 Palkkaus... 2 4 Palkkakausi... 2 5 Töiden tarjoaminen... 3 6 Työaika-asiat...

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointisäännöt. Asiakasyritykselle

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointisäännöt. Asiakasyritykselle Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointisäännöt Asiakasyritykselle Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointi Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset tunnistaa Hyvä työpaikka & Osaavaa rekrytointia -tunnuksesta.

Lisätiedot

Ajankohtaista työlainsäädännöstä. Tampereen työmarkkinaseminaari

Ajankohtaista työlainsäädännöstä. Tampereen työmarkkinaseminaari Ajankohtaista työlainsäädännöstä Tampereen työmarkkinaseminaari 18.5.2017 Ajankohtaiset sääntelyhankkeet Vireillä olevat hankkeet: Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä Nollatuntisopimusten pelisääntöjä

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 50/2007 vp Laki vuokratyöntekijöiden oikeuksista Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki vuokratyöntekijöiden oikeuksista. Lakialoitteen tarkoituksena

Lisätiedot

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS 1/5 PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS Johdanto Palvelutyönantajat ry (PT) ja Ylempien Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry (YTN) ovat tänään tehneet seuraavan yleissopimuksen järjestöjen välisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta Lakimies Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 Yhteistoimintalaki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 3., uudistettu painos 2015 Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen ja Talentum Media Oy Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE 1 (3) YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE OSA-AIKAISTETUN TYÖNTEKIJÄN OI- KEUDESTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEEN HYVITYKSEEN NEUVOTTELU- MENETTELYN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä

Lisätiedot

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS VUONNA 2008 (HARMAA HIRVI, 2010) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9. SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.2015 ALKAEN OSAPUOLET Avoin yhtiö Pienkoti Kotionni Ikola & Kylkisalo Y-tunnus

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Auktorisointisäännöt 1 (9)

Auktorisointisäännöt 1 (9) Auktorisointisäännöt 1 (9) HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTI Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijän että käyttäjäyrityksen kannalta.

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 4.5. Sisältö: Menetelmä 3 Taustatiedot yrityksistä 4 Työvoiman määrä 11 Työsuhteet 18 Rekrytointi 21 Ulkomaiset työntekijät 26 Asiakkaat 28 Yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot