Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi"

Transkriptio

1 Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

2 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ VUOKRATYÖHANKE Hankkeen kuvaus Hankkeen aikataulu Hankkeen kokoukset Hankkeen kokoonpano NYKYTILAN KUVAUS Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö Tilaajavastuulaki ja yhteistoimintalaki Sopimukset EU-neuvottelut ja Ruotsin malli Työpoolikokeilu SAK:n edustajakokouksen päätökset ja SAK:n vaaliohjelma VUOKRATYÖN ONGELMAT Ongelmat vuokratyöntekijän kannalta Ongelmat käyttäjäyrityksen työntekijän kannalta Vuokratyön suhde pakkoyrittäjyyteen Järjestötoiminnan näkökulma VUOKRATYÖ TYÖN VÄLITTÄJÄNÄ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA NIIDEN ARVIOINTI Käyttäjäyritykset ja työvoiman käyttö Vuokratyöntekijöiden työsuhteet ja oikeudellinen asema Työsuhteen ehdot ja palkka Työterveyshuolto Järjestötoiminta ja edunvalvonta Ammattiliiton/ luottamushenkilöiden kanneoikeus JATKOSELVITYKSET Ammattiliiton/ luottamushenkilön kanneoikeus Pakkoyrittäjyys Järjestäytyminen VUOKRATYÖN KÄYTÖN KEHITYS TILASTOISSA... 28

3 2 SAK Vuokratyöhankkeen raportti

4 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 3 1 TIIVISTELMÄ Vuokratyön käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Vuonna 2005 vuokratyön käyttö yleistyi aikaisempaa enemmän. Edellisvuoteen verrattuna vuokratyöntekijöiden määrä kasvoi 58,2 %:lla henkilöön ja käyttäjäyritysten määrä nousi 49,6 %:lla yritykseen. Vuokratyövoiman osuus työllisistä on kasvanut vuosituhannen alun noin 2 %:sta 4,3 %:iin. Käyttö on laajentunut tilapäisestä työvoiman käytöstä korvaamaan osittain vakituista ja omaa työvoimaa. Tällainen kehitys vääristää työmarkkinoita ja luo epätervettä kilpailua työehtojen kustannuksella. Vuokratyöntekijöiden työehdot ja erityisesti työsuhdeturva on käytännössä hyvin heikko, koska vuokratyö on lähes poikkeuksetta määräaikaista työtä. Työsuhteen kesto on riippuvainen käyttäjäyrityksen tilauksesta. Käyttäjäyrityksen henkilöstö on saatettu korvata osittain tai jopa kokonaan vuokratyövoimalla. Tällä tavoin käyttäjäyritykset ovat halukkaita siirtämään osan työnantajavastuustaan vuokrayrityksille. Vuokratyövoimasta on tullut myös eräänlaista puskurityövoimaa, jolla varaudutaan kysynnän vaihteluihin ja niiden aiheuttamiin henkilöstövaihteluihin. Käyttäjäyrityksen luottamushenkilöillä on vain vähän mahdollisuuksia puuttua vuokratyövoiman käyttöön. Luottamusmiessopimusten valtuudet ulottuvat yleisesti vain käyttäjäyritykseen eikä ulkopuoliseen työvoimaan. Myös palkkatietojen saatavuus on lähes olematon muun muassa siksi, että vuokratyön ostohinta merkitään muuksi kuin palkkakuluksi käyttäjäyrityksen kirjanpidossa. Lukuisten vuokratyöhön liittyvien ongelmien lisäksi vuokratyössä on olemassa työllistäviä elementtejä. Monet nuoret ja opiskelijat saavat mahdollisuuden tutustua monipuolisesti työelämään ja hankkia lisäansioita opiskelun aikana. Vuokratyöyritykset ovat myös merkittäviä rekrytointikanavia, joilla työ ja tarjolla oleva työvoima kohtaavat. Kokonaisuutena vuokratyön käyttöä kuitenkin leimaa sen sääntelemättömyys ja se, että vuokratyöhön liittyy useampi osapuoli kuin perinteiseen työsuhteeseen, jossa osapuolina ovat työnantaja ja työntekijä. Vuokratyöllä on myös vaikutusta käyttäjäyrityksen henkilöstöön. Työsopimuslaki ei anna riittävästi nykymuodossaan suojaa vuokratyöntekijälle tai käyttäjäyrityksen työntekijöille tilanteissa, joissa vuokratyötä käytetään. Alalla ei ole olemassa kattavaa työehtosopimustoimintaa, vaan lähinnä yksittäisiä yrityskohtaisia työehtosopimuksia.

5 4 SAK Vuokratyöhankkeen raportti Tämän hankkeen tuloksena on esityksiä vuokratyöhön liittyvien keskeisten ongelmien ratkaisemiseksi. Niitä ovat: käyttäjäyrityksen toimintaan vaikuttaminen vuokratyöntekijöiden ja käyttäjäyrityksen työntekijöiden oikeuksien parantaminen vuokratyösuhteen ehtojen täsmentäminen luottamushenkilöiden oikeuksien parantaminen työterveyshuollon toteuttaminen ammattiliiton/ luottamushenkilöiden kanneoikeuden luominen työsuhteisiin liittyvien epäselvyyksien ratkaisemiseksi.

6 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 5 2 VUOKRATYÖHANKE 2.1 Hankkeen kuvaus Hankkeen tarkoituksena on ollut selvittää liittojen näkökulmasta vuokratyöhön liittyviä ongelmia ja erityisesti sitä, miten vuokratyötä ja siitä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää. Johtopäätösten tukena on ollut: kartoittaa nykyinen laki- ja sopimustilanne arvioida vuokratyön käytön laajuutta tilastoin (Työministeriö, v. 2005) selvittää eri tahojen, kuten työnantajien näkemyksiä asiaan kuvata lyhyesti Ruotsissa olevaa sopimusta vuokratyöstä sekä kuvata EU-neuvottelujen tilannetta vuokratyöstä Näiden aineistojen pohjalta ja jo tehtyjen selvitysten perusteella työryhmä on päätynyt esittämään konkreettisia toimenpiteitä ja keinoja niiden toteuttamiseksi. 2.2 Hankkeen aikataulu Työryhmä asetti tavoitteekseen saada raportti SAK:n hallituksen käsittelyyn vielä vuoden 2006 aikana. Aikatauluun vaikuttivat tulossa olevat eduskuntavaalit, hallitusohjelman valmistelu ja sopimuskierros. Myös kesän lopulla alkanut työministeriön asettaman työryhmän työn aikataulu (määräaika ) tuki raportin ripeää valmistumista. Kesällä pidetty SAK:n edustajakokous antoi päätösten muodossa myös liikkumavaran ja raamit työryhmän työlle. Nämä päätökset on otettu huomioon hankkeen johtopäätöksissä. Hankkeen perustarkoitus käytännöllisten toimenpiteiden asettaminen on osoittanut joidenkin asioiden jatkovalmistelun tarpeellisuuden. Näitä asioita on esitelty lyhyesti raportin lopussa. 2.3 Hankkeen kokoukset Hanke varasi neljä päivää työlleen. Hankkeen perusselvityksenä oli koottu olemassa olevista selvityksistä ja tiedossa olevista haitoista lyhyt yhteenveto. Ensimmäisessä kokouksessa kartoitettiin työhön osallistuneiden liittojen tilanne vuokratyön suhteen ja arviot vuokratyön käytön lisääntymisestä tai vähentymisestä. Toisessa kokouksessa selvitettiin vuokratyön käyttöä tilastojen valossa ja pyydettiin sekä vuokratyöyrityksen että työnantajajärjestön näkemystä asiasta.

7 6 SAK Vuokratyöhankkeen raportti Kolmannessa kokouksessa keskityttiin seulomaan kaikkein keskeisimmät haittatekijät vuokratyön suhteen ja arvioimaan käytettävissä olevia keinoja haittojen poistamiseksi. Samalla arvioitiin keinojen vaikuttavuutta. Viimeisessä kokouksessa työryhmä hioi raportin valmiiksi ja sopi jatkotoimista raportin liittokäsittelyn suhteen. 2.4 Hankkeen kokoonpano Työryhmä muodostettiin liittojen ilmoittamista henkilöistä. Tavoitteena oli saada myös mahdollisimman laaja-alainen näkemys vuokratyöstä. Hankkeeseen osallistui sopimus- ja järjestötoimitsijoita, lakimiehiä ja henkilö viestinnästä. Projektiryhmässä olivat mukana: Keijo Karhumaa, JHL Väinö Lahtinen, AKT Annika Rönni-Sällinen, PAM Esko Auvinen, Rakennus Petri Ahokas, Kemia Ari Huuki, SEL Jyrki Virtanen, Metalli Lottaliina Lehtinen, Muusikkojen Liitto Pirjo Pajunen, SAK Reijo Paananen, SAK Nikolas Elomaa, SAK

8 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 7 3 NYKYTILAN KUVAUS 3.1 Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö Vuoden 2001 työsopimuslakiin (TSL) otettiin säännöksiä koskien vuokratyötä. TSL 1:7 :n mukaan työn johto ja valvonta ovat käyttäjäyrityksen oikeus/ velvollisuus ja TSL 2:9 :n mukaan vuokrayritys noudattaa vuokratyöntekijään käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta, ellei vuokrayritystä sido jokin muu työehtosopimus. TSL 1:7 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen Työsopimuksen osapuolet eivät saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta, ellei jäljempänä toisin säädetä. Erääntynyt saaminen voidaan kuitenkin siirtää toisen sopijapuolen suostumusta. Työnantajan siirtäessä työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan (käyttäjäyritys) käyttöön, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. TSL 2:9 Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettava työehtosopimus Jos työnantaja on vuokrannut työntekijänsä toisen työnantajan (käyttäjäyritys) työhön eikä työntekijänsä vuokrannut työnantaja ole sidottu 7 :n 3 momentissa tarkoitettuun työehtosopimukseen eikä ole velvollinen noudattamaan työsuhteissaan yleissitovaa työehtosopimusta, on vuokratun työntekijän työsuhteessa sovellettava vähintään käyttäjäyritystä sitovan 7 :n 3 momentissa tarkoitetun tai yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Työturvallisuuslain 3 :n mukaan käyttäjäyrityksen vastuulla on huolehtia vuokratyöntekijän työturvallisuudesta. Voimassa olevan yhteistoimintalain 9 :n mukaan työnantajan tulee tiedottaa henkilöstölle ulkopuolisen työvoiman käytöstä ennen kyseistä käyttöä tehtävää sopimusta. Oikeuskäytäntöä vuokratyöstä on olemassa varsin vähän. Tämä koskee erityisesti uuden työsopimuslain jälkeistä aikaa. Tuomioistuinten päätökset ovat lähes yksinomaan hovioikeustason tapauksia, joista ei voida antaa selkeää linjaa oikeuskäytännöstä.

9 8 SAK Vuokratyöhankkeen raportti TT SAK- yleissopimusta on sovellettu vuokratyön osalta ainakin tapauksissa TT , TT ja TT Työvoiman korvaaminen vuokratyöntekijöillä on ollut kiistana ainakin tapauksissa HHO S 02/1101, THO S 92/493 ja TT Määräaikaisuuden käsitteeseen on otettu kantaa tapauksissa VHO S 01/35, HHO S 04/2452 ja HHO S 98/1239. Uusi työsopimuslaki merkitsi selvää parannusta vuokratyöntekijöiden asemaan verrattuna vanhaan työsopimuslakiin, jossa ei ollut lainkaan mainintaa vuokratyöstä. Uuden työsopimuslain tarkoitus ei ole kuitenkaan toteutunut siltä osin, kuin lain tarkoitus on kohdella eri työntekijäryhmiä yhdenvertaisesti. Uuden työsopimuslain soveltaminen käytännössä on johtanut tilanteeseen, jossa vuokratyöntekijät ovat heikommassa asemassa kuin käyttäjäyrityksen työntekijät. Toisaalta käytäntö on osoittanut, että käyttäjäyrityksen henkilökuntaa on pyritty korvaamaan vuokratyöntekijöillä. Uusi työsopimuslaki ei kuitenkaan anna yksiselitteistä turvaa käyttäjäyrityksen työntekijöille näissä tilanteissa. Myös määräaikaisten työntekijöiden aseman parantaminen on johtanut siihen, että määräaikaisten työntekijöiden käytöstä ollaan siirrytty käyttämään vuokratyöntekijöitä. Tällaiset laissa olevat epätervettä työvoiman käyttöä tukevat tulkinnat tai mahdollisuudet on poistettava. Oikeuskäytäntöä asiasta on vähän ja oikeuskirjallisuudessa asiasta esitetään monenlaisia mielipiteitä. Koska vuokratyöntekijöiden asema lainsäädännön osalta on ilmeisen tulkinnanvarainen ja voi osaltaan johtaa vuokratyöntekijöiden määrän voimakkaaseen kasvuun, on lainsäädäntöä muutettava tai säädettävä erikseen vuokratyösuhteista. 3.2 Tilaajavastuulaki ja yhteistoimintalaki Tilaajavastuulaki Laki työn tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta on tullut voimaan Lain tarkoitus on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajalla on velvollisuus selvittää sellaisen sopimusosapuolen taustoja, jonka kanssa hän tekee sopimuksen vuokratyön käytöstä tai alihankintatyöstä. Tilaajan sopimusosapuolella on ensisijainen velvollisuus toimittaa tiedot tilaajalle ja toissijaisesti tilaajan on pyydettävä niitä sopimusosapuoleltaan.

10 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 9 Laki koskee Suomessa tehtävää työtä. Lakia sovelletaan, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yhteensä yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ylittää euroa. Tilaajan selvitysvelvollisuus kattaa selvityksen siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Siihen kuuluu myös kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta tai selvitys verojen maksamisesta. Lisäksi selvitysvelvollisuus kattaa todistukset eläkevakuutusten ottamisesta sekä selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Vastaavat tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä. Tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tilaajan ei kuitenkaan tarvitse pyytää tietoja, jos hänellä on perusteltu syy luottaa siihen, että sopimusosapuoli täyttää lakisääteiset velvoitteensa tai jos sopimusosapuolen toiminta tai sopimustoiminta on vakiintunut. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta tilaaja määrätään maksamaan erityinen laiminlyöntimaksu. Päätöksen maksusta tekee lakia valvova työsuojelupiirin työsuojelutoimisto. Maksu on vähintään euroa ja enintään euroa, ja sen suuruus vaihtelee laiminlyönnin vakavuuden mukaan. Lain mukaan tilaajan tulee myös pyynnöstä ilmoittaa ulkopuolista työvoimaa koskevasta sopimuksesta luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. YT-laki Eduskunnassa on käsiteltävänä laki yhteistoiminnasta yrityksissä. Lakiehdotuksen mukaan yhteistoimintamenettelyssä on myös otettu kantaa ulkopuolista työvoimaa ja vuokratyötä koskeviin kysymyksiin. Esityksen 17 :n mukaan yhteistoiminnassa on käsiteltävä vuokratyövoiman käytön periaatteet. Tähän sisältyy erityinen ilmoitus ja jatkuva neuvottelumenettely. Myös yritystoiminnassa tapahtuvat muutokset muun muassa ulkopuolisen työvoiman käytön osalta sisältyvät lain soveltamisalaan. 3.3 Sopimukset SAK ja TT:n välillä sovittu Yleissopimus sisältää ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevia määräyksiä. Sopimuksessa on rajoitettu vuokratyövoiman käyttöä. Vastaavanlaista sopimusta ulkopuolisen työvoiman käytöstä ei ole SAK:n ja PT:n välillä sovittu. SAK:laisista liitoista Rakennusliitto ja PAM ovat solmineet yrityskohtaiset työehtosopimukset Varamiespalvelu Oy:n kanssa. JHL on solminut työehtosopimuksen SEURE henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa. Kemianliitto on sopinut työehtosopimuksen kemianalan työstä Palvelualojen toimialaliiton

11 10 SAK Vuokratyöhankkeen raportti (ent. TT:n liitto) kanssa. STTK:lainen ERTO on sopinut Henkilöstöpalveluyritysten liiton (ent. PT:n liitto) kanssa työehtosopimuksen toimisto-, taloushallinto- ja tietojenkäsittelyaloilla työskenteleville vuokratyöntekijöille. Suomen Muusikkojen Liitto on solminut työehtosopimuksen, jonka osapuolina ovat Henkilöstöpalveluyritysten liitto, Suomen Hotelli- ja ravintolaliitto SHR ry sekä Suomen Muusikkojen Liitto ry. 3.4 EU-neuvottelut ja Ruotsin malli EU-neuvottelut Vuokratyön Eurooppa-tason sääntelyn periaatteista komissio kuuli työmarkkinaosapuolia, EAY:tä, UNICEA ja CEEP:iä vuonna Keväällä 2000 käynnistyivät työmarkkinaneuvottelut, jotka olivat siis jatkoa epätyypillisten työsuhteiden paketin edellisille osille. EAY listasi omia tavoitteitaan neuvotteluille seuraavasti: vuokratyöntekijän yhdenvertainen kohtelu suhteessa käyttäjäyrityksen vastaavaa työtä tekeviin työntekijöihin palkka- ja muissa työehdoissa; säätelyn tulee koskea niin yksityistä kuin julkista sektoria; vuokratyöntekijä tulee olla sääntelyn piirissä riippumatta siitä, onko hänellä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus vuokrausliikkeen kanssa; vuokratyöntekijän pääsylle käyttäjäyrityksen palvelukseen ei saa asettaa esteitä; vuokratyöntekijöiden järjestäytymis- ja osallistumisoikeudet sekä vuokrausliikkeessä että asiakasyrityksessä tulee turvata; kansallisesti tulee voida päättää työntekijöiden paremmasta suojelusta. Maaliskuussa 2001 eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen neuvottelut kuitenkin päättyivät tuloksettomina 11 kuukauden neuvottelujen jälkeen. Vuokratyöntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaatteen kirjaaminen sopimukseen muodostui kompastuskiveksi, vaikka periaatteesta oli jo sovittu osa- ja määräaikaisten työntekijöiden kohdalla. Neuvottelujen loppuvaiheessa toukokuussa 2001 UNICE:lle näytti olevan mahdollista hyväksyä keskeisten työsuhteen ehtojen osalta käyttäjäyritysperiaatteen noudattaminen vuokrausliikkeen määräaikaisiin työntekijöihin, mutta se edellytti vuokrausliikkeen palveluksessa olevien vakituisten vuokratyöhön käytettävien työntekijöiden jättämistä käyttäjäyritysperiaatteen ulkopuolelle. Sopimusneuvottelujen kariuduttua lopullisesti palautui aloite asiassa komissiolle. Komissio päätti hyväksyä direktiiviehdotuksen tämän jälkeen. Vuokratyödirektiivin oikeusperustana on perussopimuksen 136 ja 137 artiklat ja siinä

12 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 11 säädetään vähimmäistyöehdot, joita sovelletaan, kun työjakso samassa käyttäjäyrityksessä on kestänyt kuusi viikkoa. Tuona ajankohtana yhdeksässä jäsenvaltiossa oli jo säädetty komission ehdottama samanlaisen kohtelun periaate. Tanskassa ja Ruotsissa asiasta on sovittu työehtosopimuksin ja Saksassa periaatetta sovelletaan työjakson kestettyä 12 kk. Englannissa ja Irlannissa tämäntyyppistä työtä ei ole mitenkään säännelty. Samanlaisen kohtelun periaate käsittää työajan, lepoajan, yötyön, raskaana olevat naiset ja nuoret, maksetut lomat, muttei eläkkeitä, sosiaaliturvaa, bonuksia eikä terveydenhuoltoa. Komission esityksen mukaan periaatteesta voitaisiin poiketa, 1. jos vuokrausliikettä sitoo työntekijälle riittävän turvan antava työehtosopimus; 2. kun kyseessä on pitkäaikainen työsuhde, jonka nojalla työntekijä saa palkkaa myös odotuspäiviltä; 3. jos vuokratyötä tekevällä ei esim. ole yhtä vahvaa kokemusta kuin henkilöllä, jonka sijaisena hän toimii. Komission esitys ei kuitenkaan edennyt useiden EU-maiden, kuten Iso- Britannian ja Saksan vastustuksen takia. Syyskuussa 2005 komissio poisti lainsäädäntöhankkeiden listalta vuokratyödirektiivin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asia olisi kokonaan haudattu. Palveludirektiivin hyväksyminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että asia saattaa tulla esille uudelleen. Palveludirektiivin soveltamisalasta kun vuokratyö on jätetty pois. Ruotsin malli Ruotsissa on vuokratyöstä olemassa työehtosopimus, joka pitää sisällään mm. takuupalkkamääräyksen. Takuupalkka antaa toimeentulon niiltä ajoilta, jolloin vuokrayritys ei pysty tarjoamaan työtä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että työntekijä ei voi kieltäytyä tarjotusta työstä. Ruotsissa on myös suurin osa vuokratyösuhteista toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, vaikka myös määräaikaiset työsuhteet ovat mahdollisia. Ruotsissa on olemassa myös alan vapaaehtoinen ns. auktorisoimismenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että alan järjestäytyneet yrityksen sitoutuvat noudattamaan alan eettisiä pelisääntöjä. Auktorisoimisjärjestelmässä on olemassa myös erityinen neuvosto, joka voi antaa esimerkiksi yritykselle varoituksen, jos neuvosto katsoo yrityksen menetelleen sääntöjen vastaisesti. Neuvostossa on työmarkkinaosapuolten edustus. Työehtosopimus on jossain määrin vähentänyt vuokratyövoiman määrän kasvua Ruotsissa. Kuitenkin, sopimuksen alakohtaiset sovellutukset eivät kaikilta osin ole ongelmattomia ja Ruotsissa kyseistä sopimusta ja erityisesti työsuhdeturvaa on tarve tarkastella uudelleen seuraavalla sopimuskierroksella

13 12 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 3.5 Työpoolikokeilu Mikä Työpooli on Työpooli on yritysten ja työvoimahallinnon perustama yhteenliittymä, joka aloitti toimintansa lokakuussa 2001 itäisellä Uudellamaalla. Sen tarkoituksena on toimia työnvälitystä täydentävänä yritys- ja työntekijäverkostona. Työpooliin kuuluu n. 20 yritystä Itä-ja Keski Uudeltamaalta sekä Itä- Helsingistä. Työpooli on ollut toimiva vaihtoehto vuokratyön käytölle. Työpooli ei ole itsenäinen työnantaja vaan henkilöt sopivat työsuhteen suoraan käyttäjäyrityksen kanssa. Työpooli on saanut toiminnalleen tukea julkisista varoista. Tehtävä ja tavoitteet Työpooli pitää säännöllistä yhteyttä jäsenyrityksiinsä tunteakseen yrityksissä suoritettavat työt ja työvoimatarpeet. Työpooli hakee ja rekrytoi työntekijöitä yritysten palvelukseen. Uusia työntekijöitä voidaan kouluttaa ja valmentaa tuleviin työsuhteisiin räätälöidysti yrityksen toiveiden mukaan. Työpoolin jäsenyritykset toteuttavat seuraavia periaatteita: Työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti riippumatta työsuhteen laadusta tai työntekijän iästä, sukupuolesta tai kansalaisuudesta. Työntekijöiden kanssa solmitaan kirjalliset työsopimukset, joissa on selkeästi määritelty työn sisältö ja viikoittainen työaika. Mikäli työnantaja palkkaa saman henkilön toistamiseen, tulkitaan hänen tulevan työsuhteeseen kuten vanha työntekijä. Tämä tarkoittaa mm: o Työntekijälle maksetaan vähintään samaa palkkaa, kuin maksettiin hänelle edellisen työsuhteen päättyessä. o Työntekijälle maksetaan edellisestä työsuhteesta mahdollisesti maksamatta jääneet lomaltapaluurahat viimeistään uuden työsuhteen ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. o Sairastumistapauksissa ei uuden työsuhteen ensimmäisen kuukauden aikana sovelleta 50% omavastuuosuutta. 3.6 SAK:n edustajakokouksen päätökset ja SAK:n vaaliohjelma SAK:n edustajakokous kesäkuussa 2006 keskusteli runsaasti vuokratyöstä. Keskustelu johti selkeisiin kannanottoihin, joiden mukaan: vuokratyövoiman käyttöä on rajoitettava (esim. sijaisuuksiin ja työvoimahuippujen tasaamiseen) ulkomaisen vuokratyöntekijöiden ongelmat on selvitettävä on oltava mahdollisuus solmia vuokratyötä koskevia työ- ja virkaehtosopimuksia, jotka perustuvat käyttäjäyrityksen alan työehtosopimukseen

14 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 13 työsopimuslakia on selkiytettävä siten, että vakituinen työsuhde muodostuisi pääsäännöksi myös vuokratyössä työsuojelumääräykset ja työterveyshuolto on toteuduttava myös vuokratyössä SAK:n vaaliohjelma- asiakirjaan vuosille asetettiin tavoitteeksi, että vuokratyölle on luotava säännöt, jotka antavat turvaa työntekijöille riippumatta siitä, kenen palveluksessa he ovat. 4 VUOKRATYÖN ONGELMAT 4.1 Ongelmat vuokratyöntekijän kannalta Asema työyhteisössä ja epävarmuustekijät Työministeriön tutkimuksen (Työntekijä vuokrattuna, Työministeriö 2005, Riitta Viitala, Jutta Mäkipelkola) mukaan vuokratyöntekijän asema työyhteisössä on epävarma. He tuntevat itsensä ulkopuolisiksi, sitoutuvat heikosti käyttäjäyritykseen, eivät saa osakseen yrityksen koulutustarjontaa tai työssä kehittymisen mahdollisuuksia, joutuvat tekemään runsaasti ylitöitä ja kohtaavat käyttäjäyrityksen työntekijöiden pelon asemansa puolesta. Myös jatkuva epävarmuus työn jatkumisesta ja töiden lyhytkestoisuus ja äkillisyys vaikeuttaa tulevaisuuden suunnittelua ja tuo mukanaan epävarmuutta toimeentulosta. Osa vuokratyötä tekevistä henkilöistä elämäntilanteestaan johtuen ovat työhön tyytyväisiä, erityisesti siihen, että he saavat itse päättää ja vaikuttaa siihen, mitä työvuoroja he haluavat ottaa vastaan. Osa henkilöstöstä ei halua vakituista työsuhdetta. Esimerkiksi opiskelijoille tämänkaltainen työskentelymuoto saattaa hyvinkin sopia. Käyttäjäyrityksissä vuokratyöntekijät ja käyttäjäyrityksen omat työntekijät saattavat jakautua kahteen leiriin. Käyttäjäyrityksen omat työntekijät kokevat oman asemansa uhatuiksi vuokratyöntekijöiden käytön takia ja vuokratyöntekijät taas itsensä ulkopuolisiksi käyttäjäyrityksessä. Määräaikaisuuden käsite työsopimuslain mukaan Vuokratyösuhteet ovat pääasiassa määräaikaisia työsuhteita. Vuokratyönantajat perustelevat määräaikaisia työsuhteita yksinkertaisesti käyttäjäyrityksen tarpeella. Työsuhteet solmitaan siis kulloisenkin tilauksen ajaksi. Myös oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että työvoimavuokrausalan luonne antaa mahdollisuuden käyttää jatkuvasti ja toistuvasti määräaikaisia työsuhteita (mm. Tiitinen-Kröger, Rautiainen Äimälä, Saarinen). Toisaalta

15 14 SAK Vuokratyöhankkeen raportti todetaan, että työvoimanvuokrausalaa koskevat määräaikaisuutta koskien samat säännöt kuin muitakin työsuhteita muilla aloilla. On kuitenkin muistettava, että työsopimuslain perustelujen mukaan vakituinen työsuhde on pääsääntö ja määräaikainen työsuhde poikkeus. Koeaikojen käyttö Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa solmitaan koeaika, jonka pituus määräytyy työsopimuslain tai työehtosopimusten perusteella. Koeaikasäännös koskee myös vuokratyösuhteita. Käytännössä työntekijällä saattaa olla samasta työstä peräkkäin kaksikin eri koeaikaa: työntekijä on voinut ollut ensin testattavana vuokrayrityksen palveluksessa ja tämän jälkeen siirtynyt käyttäjäyrityksen palvelukseen. Molemmat työnantajat ovat sisällyttäneet koeajan työsopimukseensa. Työnantajat perustelevat koeaikoja sillä, että käyttäjäyrityksen työsuhde on uusi työsuhde uuden työnantajan palveluksessa. Työsuhde-etuudet ja niiden laskenta Työsopimuslain mukaan työsuhde-etuuksien on kerryttävä kuten yhdenjakoisessa työsuhteessa, mikäli työsuhteiden väliin jää vain lyhytaikaisia keskeytyksiä useissa määräaikaisissa työsuhteissa tai mikäli määräaikaisia työsuhteita on useita peräkkäin. Käytännössä useat työsuhde-etuudet jäävät kuitenkin vuokratyöntekijöiltä saavuttamatta määräaikaisuuden takia. Tällaisia ovat mm. mahdollinen palkallinen äitiysvapaa, äitiysvapaan aikana kertyvä vuosiloma, lomakorvausten tai loma/lomaltapaluurahojen saaminen, sairausajan palkka, erilaiset työaikaan liittyvät etuudet kuten ns. pekkaset tai pyhäpäiväkorvaukset. Osa edellä mainituista eduista jää saamatta siksi, ettei vuokratyöntekijällä määräaikainen työsuhde enää jatku määräajan umpeuduttua tai työntekijälle ei enää tarjota uutta määräaikaista esimerkiksi äitiysvapaan alkamisen takia. Osa eduista, kuten esimerkiksi palkalliset työaikajärjestelmiin sidotut vapaapäivät taas saattavat jäädä saamatta työehtosopimuksen vapaan ansaintasäännön takia. Useimmiten vuokratyöntekijät jäävät ilman erilaisia talokohtaisia, käyttäjäyrityksen palveluksessa oleville työntekijöille suunnattuja etuisuuksia kokonaan.

16 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 15 Irtisanomissuojan puuttuminen Vuokratyöntekijän ollessa määräaikaisissa työsuhteissa hänen työsuhteensa päättyy aina kunkin määräajan päättyessä. Käyttäjäyritys määrittelee työvoiman tarpeen. Mikäli käyttäjäyritys ei ole tyytyväinen työntekijään tai haluaa uuden työntekijän vuokratyöyrityksestä, vuokratyöntekijän työsuhde päättyy vaikka työ jatkuisikin. Vuokratyöntekijä ei uskalla käytännössä puuttua käyttäjäyrityksessä esiintyviin epäkohtiin, koska tällöin uhkana on se, että käyttäjäyritys ilmoittaa haluttomuudestaan ottaa kyseistä vuokratyöntekijää enää työskentelemään käyttäjäyritykseen. Käytännössä vuokratyöntekijä on siis vailla irtisanomissuojaa, koska hänen työsuhteensa on jatkuvasti määräaikainen. Vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen business -sopimus ja niiden sisältämät työvoiman liikkuvuutta estävät rekrytointipalkkiot Ennen työvoiman vuokrausta vuokratyöyhtiö ja käyttäjäyritys solmivat sopimuksen työvoiman vuokrauksesta. Näissä sopimuksissa määritellään vuokrayrityksen hinta työvoiman vuokrauksesta, esimerkiksi ns. kertoimin, jotka suhteutetaan työn hintaan. Samoissa sopimuksissa määritellään usein myös ns. rekrytointipalkkio siltä varalta, että käyttäjäyritys ottaa työntekijän omaan palvelukseensa. Tällä tavalla vuokrayritys kiinnittää työntekijän omille listoilleen. Rekrytointipalkkion suuruus voi olla esimerkiksi 1000 euroa, jonka käyttäjäyritys joutuu maksamaan vuokratyöyhtiölle. On ollut tapauksia, jossa myös vuokratyöntekijöille on yritetty työsopimuksen liittein määrätä siirtymämaksu, mikäli työntekijä itse rekrytoituu käyttäjäyrityksen palvelukseen. Ongelmana näissä sopimuksissa on myös se, että käyttäjäyrityksen ja vuokratyöyhtiön välinen sopimus on liikesopimus, johon ei henkilöstön edustajalla tai työntekijällä ole oikeutta saada tutustua. 4.2 Ongelmat käyttäjäyrityksen työntekijän kannalta Työntekijöiden asema Käyttäjäyrityksen palveluksessa olevat kokevat usein asemansa uhatuiksi, mikäli yritys käyttää runsaasti ulkopuolista työvoimaa. Työnantaja saattaa vahvistaa tunnetta avoimilla uhkauksilla siitä, että vakituinen henkilöstö ulkoistetaan tai korvataan vuokratyöntekijöillä. Osa-aikatyöntekijät saattavat jäädä ilman työsopimuslain mukaista oikeuttaan lisätyötunteihin, koska näihin töihin palkataan vuokratyöntekijöitä. On

17 16 SAK Vuokratyöhankkeen raportti tapauksia, joissa työtunnit ovat vähentyneet vakituisella henkilöstöllä ja tunnit ovat saaneet heidän sijaansa vuokratyöntekijät. Ärtymystä herättää myös se, että useimmiten vakituinen henkilöstö kouluttaa oman työnsä ohella jatkuvasti vaihtuvia vuokratyöntekijöitä, mikä vaikeuttaa oman työn hoitamista. Lisätyön tarjoamisvelvollisuus Työsopimuslain mukaan työnantajan on tarjottava tarjolla olevaa työtä ensisijaisesti omille työntekijöilleen. Vasta kun tämä ns. lisätyön tarjoamisvelvollisuus on täytetty, voidaan harkita lisähenkilöstön palkkausta. Joidenkin työnantajaliittojen tulkinnan mukaan tämä lainkohta ei tarkoita sitä, etteikö työnantaja voisi kuitenkin hankkia vuokratyövoimaa tekemään tarjolla olevaa työtä, koska tällöin työnantaja ei varsinaisesti palkkaa itselleen uutta työvoimaa. Työvoima vuokrayrityksen palvelukseen Mikäli käyttäjäyritys päättää siirtää henkilöstönsä kokonaan tai osittain vuokrayrityksen palvelukseen, on ollut epäselvyyttä siitä, mitkä ovat siirrettävän henkilöstön oikeudet. Onko heillä oikeus vastaavanlaiseen vakituiseen työsuhteeseen vuokratyöyrityksessä ja siirtyvätkö he ns. vanhoina työntekijöinä vuokrayrityksen palvelukseen? Sovelletaanko liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä tällaisiin ulkoistamistilanteisiin? Takaisinottovelvollisuus suhteessa vuokratyöhön Oikeuskirjallisuudessa on esitetty näkemys, jonka mukaan työnantajan takaisinottovelvollisuus ei koskisi tapauksia, joissa käyttäjäyrityksen työntekijät on irtisanottu kollektiiviperustein ja sen jälkeen on palkattu työhön vuokratyöntekijöitä (Valkonen). Tätä tulkintaa moni työnantajaliitto käyttää mielellään argumentoinnissaan. Tätä tulkintaa tukee myös tuore työtuomioistuimen päätös (TT ), jossa vuokratyön käytön ei katsottu olevan sellainen seikka, mikä olisi estänyt irtisanomasta käyttäjäyrityksen omaa väkeä tai milloin yrityksen olisi pitänyt ennen vuokratyöntekijän palkkaamista noudattaa takaisinottovelvoitetta. Ulkoistaminen Myös ns. toiminnan ulkoistaminen on herättänyt kysymyksiä. Voidaanko yksittäinen työntekijä irtisanoa sillä perusteella, että tilalle palkataan vuokratyöntekijä? Tällaisiakin väitteitä työnantajapuolelta on esitetty. Toisaalta voidaan kysyä, onko kyseessä liikkeen luovutus, jos osa henkilöstöstä siirretään vuokrayrityksen palvelukseen. Kysehän ei ole tällöin toiminnan luovutuksesta vaan työvoiman.

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 152/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE Y/9/2008 18.12.2008 1(6) VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA Koeaika Vuokratyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 SAATTEEKSI Vuokratyö on uudenlainen työn tekemisen muoto, joka näyttää leviävän työmarkkinoilla, myös journalistisessa työssä. Erityisesti Ruotsissa jo monta sataa

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Lausunto HALLITUKSEN ESITYS (HE 68/2008 VP) JA LAKIALOITE (50/2007 VP)

Lausunto HALLITUKSEN ESITYS (HE 68/2008 VP) JA LAKIALOITE (50/2007 VP) Lausunto 16.9.2008 1 (7) HALLITUKSEN ESITYS (HE 68/2008 VP) JA LAKIALOITE (50/2007 VP) Viitaten eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kutsuun tulla valiokuntaan asiantuntijana kuultavaksi (17.9.2008)

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET 6. Työntekijän työsuhteen 1. Työntekijän työsuhteen päättyminen alkaminen 5. Yrityksen taloudellinen tilanne 2. Suunnitelmat ja ohjelmat sekä yrityksen y periaatteet ja

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai JÄSENKIRJE Y/9/2015 28.9.2015 1(6) Marjatta Sidarous MUUTOKSIA TILAAJAVASTUULAKIIN 1.9.2015 ALKAEN Tilaajavastuulain muutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai

Lisätiedot

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt Tarja Kröger Hallitusneuvos Mistä työelämän sääntely rakentuu? A. Työlainsäädäntö B. Alakohtaiset työehtosopimukset Normaalisitovat työehtosopimukset Yleissitovat

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS VUOKRATYÖSTÄ KEMIAN TOIMIALOILLA

TYÖEHTOSOPIMUS VUOKRATYÖSTÄ KEMIAN TOIMIALOILLA TYÖEHTOSOPIMUS VUOKRATYÖSTÄ KEMIAN TOIMIALOILLA PALVELUALOJEN TOIMIALALIITTO RY KEMIANLIITTO RY Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.... 1 2 Määräaikaiset työsuhteet... 1 3 Palkkaus..... 2 4 Palkkakausi........

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely 23.10.2014 HPL Mikä on HPL? Edustamme vajaata 300 jäsenyritystä, jotka tarjoavat mm. henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, henkilöarviointi- ja uudelleensijoittumispalveluita

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

HPL:n jäsentutkimus 2007

HPL:n jäsentutkimus 2007 HPL lehdistötilaisuus 4.6.2007 HPL:n jäsentutkimus 2007 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 4.6.2007 Merru Tuliara 1 Menetelmä Sisältö Jäsenkysely HPL:n jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS. vuokratyöstä kemian toimialoilla. 1.5.2014 lukien

TYÖEHTOSOPIMUS. vuokratyöstä kemian toimialoilla. 1.5.2014 lukien TYÖEHTOSOPIMUS vuokratyöstä kemian toimialoilla 1.5.2014 lukien Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Määräaikaiset työsuhteet... 1 3 Palkkaus... 2 4 Palkkakausi... 2 5 Töiden tarjoaminen... 3 6 Työaika-asiat...

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Auktorisointisäännöt 1 (9)

Auktorisointisäännöt 1 (9) Auktorisointisäännöt 1 (9) HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTI Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijän että käyttäjäyrityksen kannalta.

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9. SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.2015 ALKAEN OSAPUOLET Avoin yhtiö Pienkoti Kotionni Ikola & Kylkisalo Y-tunnus

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 4.5. Sisältö: Menetelmä 3 Taustatiedot yrityksistä 4 Työvoiman määrä 11 Työsuhteet 18 Rekrytointi 21 Ulkomaiset työntekijät 26 Asiakkaat 28 Yritysten liikevaihto

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS VUONNA 2008 (HARMAA HIRVI, 2010) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI?

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? Lyhytaikaista tai pätkittyä työtä teetetään nykyään paljon. Valitettavasti joskus sitä teetettäessä myös rikotaan lakia. Ole tarkkana oikeuksistasi! PÄTKÄTYÖ Pätkittyä

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE 1 (3) YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE OSA-AIKAISTETUN TYÖNTEKIJÄN OI- KEUDESTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEEN HYVITYKSEEN NEUVOTTELU- MENETTELYN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

Luottamusmiesasiaa. Minna Anttonen

Luottamusmiesasiaa. Minna Anttonen Luottamusmiesasiaa Minna Anttonen Luottamusmiesjärjestelmä Perustuu luottamusmiessopimukseen Tes:n liite 3, sivut 43-51 1 Sopimuksen soveltamisala Koskee Teknologiateollisuus ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä HE 131/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Toteutus Sisältö Jäsenkysely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Muutosturva Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Säännökset - YT-laissa - Työsopimuslaissa - Työttömyysturvalaissa - Laissa

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 1 of 5 04/04/2011 10:32 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1233 22.12.2006/1233 Seurattu SDK 251/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki tilaajan

Lisätiedot

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset Keskusjärjestösopimus Luottamusmiessopimus PT-SAK Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi ruotsiksi Servicearbetsgivarna

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Kesätyön pelisääntöjä 2012

Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä Kesätöissäkin on huomioitava työsuojeluasiat ja työehdot. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18- vuotiasta työntekijää. Työhön voidaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Vuokratyö. teknologiateollisuudessa. Opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Vuokratyö. teknologiateollisuudessa. Opas yrityksille ja niiden työntekijöille Vuokratyö teknologiateollisuudessa Opas yrityksille ja niiden työntekijöille Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työvoiman vähentämistilanteet Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Käydään läpi: Yhteistoimintamenettely Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Eija Mali, OAJ 2 Yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot