Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi"

Transkriptio

1 Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

2 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ VUOKRATYÖHANKE Hankkeen kuvaus Hankkeen aikataulu Hankkeen kokoukset Hankkeen kokoonpano NYKYTILAN KUVAUS Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö Tilaajavastuulaki ja yhteistoimintalaki Sopimukset EU-neuvottelut ja Ruotsin malli Työpoolikokeilu SAK:n edustajakokouksen päätökset ja SAK:n vaaliohjelma VUOKRATYÖN ONGELMAT Ongelmat vuokratyöntekijän kannalta Ongelmat käyttäjäyrityksen työntekijän kannalta Vuokratyön suhde pakkoyrittäjyyteen Järjestötoiminnan näkökulma VUOKRATYÖ TYÖN VÄLITTÄJÄNÄ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA NIIDEN ARVIOINTI Käyttäjäyritykset ja työvoiman käyttö Vuokratyöntekijöiden työsuhteet ja oikeudellinen asema Työsuhteen ehdot ja palkka Työterveyshuolto Järjestötoiminta ja edunvalvonta Ammattiliiton/ luottamushenkilöiden kanneoikeus JATKOSELVITYKSET Ammattiliiton/ luottamushenkilön kanneoikeus Pakkoyrittäjyys Järjestäytyminen VUOKRATYÖN KÄYTÖN KEHITYS TILASTOISSA... 28

3 2 SAK Vuokratyöhankkeen raportti

4 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 3 1 TIIVISTELMÄ Vuokratyön käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Vuonna 2005 vuokratyön käyttö yleistyi aikaisempaa enemmän. Edellisvuoteen verrattuna vuokratyöntekijöiden määrä kasvoi 58,2 %:lla henkilöön ja käyttäjäyritysten määrä nousi 49,6 %:lla yritykseen. Vuokratyövoiman osuus työllisistä on kasvanut vuosituhannen alun noin 2 %:sta 4,3 %:iin. Käyttö on laajentunut tilapäisestä työvoiman käytöstä korvaamaan osittain vakituista ja omaa työvoimaa. Tällainen kehitys vääristää työmarkkinoita ja luo epätervettä kilpailua työehtojen kustannuksella. Vuokratyöntekijöiden työehdot ja erityisesti työsuhdeturva on käytännössä hyvin heikko, koska vuokratyö on lähes poikkeuksetta määräaikaista työtä. Työsuhteen kesto on riippuvainen käyttäjäyrityksen tilauksesta. Käyttäjäyrityksen henkilöstö on saatettu korvata osittain tai jopa kokonaan vuokratyövoimalla. Tällä tavoin käyttäjäyritykset ovat halukkaita siirtämään osan työnantajavastuustaan vuokrayrityksille. Vuokratyövoimasta on tullut myös eräänlaista puskurityövoimaa, jolla varaudutaan kysynnän vaihteluihin ja niiden aiheuttamiin henkilöstövaihteluihin. Käyttäjäyrityksen luottamushenkilöillä on vain vähän mahdollisuuksia puuttua vuokratyövoiman käyttöön. Luottamusmiessopimusten valtuudet ulottuvat yleisesti vain käyttäjäyritykseen eikä ulkopuoliseen työvoimaan. Myös palkkatietojen saatavuus on lähes olematon muun muassa siksi, että vuokratyön ostohinta merkitään muuksi kuin palkkakuluksi käyttäjäyrityksen kirjanpidossa. Lukuisten vuokratyöhön liittyvien ongelmien lisäksi vuokratyössä on olemassa työllistäviä elementtejä. Monet nuoret ja opiskelijat saavat mahdollisuuden tutustua monipuolisesti työelämään ja hankkia lisäansioita opiskelun aikana. Vuokratyöyritykset ovat myös merkittäviä rekrytointikanavia, joilla työ ja tarjolla oleva työvoima kohtaavat. Kokonaisuutena vuokratyön käyttöä kuitenkin leimaa sen sääntelemättömyys ja se, että vuokratyöhön liittyy useampi osapuoli kuin perinteiseen työsuhteeseen, jossa osapuolina ovat työnantaja ja työntekijä. Vuokratyöllä on myös vaikutusta käyttäjäyrityksen henkilöstöön. Työsopimuslaki ei anna riittävästi nykymuodossaan suojaa vuokratyöntekijälle tai käyttäjäyrityksen työntekijöille tilanteissa, joissa vuokratyötä käytetään. Alalla ei ole olemassa kattavaa työehtosopimustoimintaa, vaan lähinnä yksittäisiä yrityskohtaisia työehtosopimuksia.

5 4 SAK Vuokratyöhankkeen raportti Tämän hankkeen tuloksena on esityksiä vuokratyöhön liittyvien keskeisten ongelmien ratkaisemiseksi. Niitä ovat: käyttäjäyrityksen toimintaan vaikuttaminen vuokratyöntekijöiden ja käyttäjäyrityksen työntekijöiden oikeuksien parantaminen vuokratyösuhteen ehtojen täsmentäminen luottamushenkilöiden oikeuksien parantaminen työterveyshuollon toteuttaminen ammattiliiton/ luottamushenkilöiden kanneoikeuden luominen työsuhteisiin liittyvien epäselvyyksien ratkaisemiseksi.

6 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 5 2 VUOKRATYÖHANKE 2.1 Hankkeen kuvaus Hankkeen tarkoituksena on ollut selvittää liittojen näkökulmasta vuokratyöhön liittyviä ongelmia ja erityisesti sitä, miten vuokratyötä ja siitä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää. Johtopäätösten tukena on ollut: kartoittaa nykyinen laki- ja sopimustilanne arvioida vuokratyön käytön laajuutta tilastoin (Työministeriö, v. 2005) selvittää eri tahojen, kuten työnantajien näkemyksiä asiaan kuvata lyhyesti Ruotsissa olevaa sopimusta vuokratyöstä sekä kuvata EU-neuvottelujen tilannetta vuokratyöstä Näiden aineistojen pohjalta ja jo tehtyjen selvitysten perusteella työryhmä on päätynyt esittämään konkreettisia toimenpiteitä ja keinoja niiden toteuttamiseksi. 2.2 Hankkeen aikataulu Työryhmä asetti tavoitteekseen saada raportti SAK:n hallituksen käsittelyyn vielä vuoden 2006 aikana. Aikatauluun vaikuttivat tulossa olevat eduskuntavaalit, hallitusohjelman valmistelu ja sopimuskierros. Myös kesän lopulla alkanut työministeriön asettaman työryhmän työn aikataulu (määräaika ) tuki raportin ripeää valmistumista. Kesällä pidetty SAK:n edustajakokous antoi päätösten muodossa myös liikkumavaran ja raamit työryhmän työlle. Nämä päätökset on otettu huomioon hankkeen johtopäätöksissä. Hankkeen perustarkoitus käytännöllisten toimenpiteiden asettaminen on osoittanut joidenkin asioiden jatkovalmistelun tarpeellisuuden. Näitä asioita on esitelty lyhyesti raportin lopussa. 2.3 Hankkeen kokoukset Hanke varasi neljä päivää työlleen. Hankkeen perusselvityksenä oli koottu olemassa olevista selvityksistä ja tiedossa olevista haitoista lyhyt yhteenveto. Ensimmäisessä kokouksessa kartoitettiin työhön osallistuneiden liittojen tilanne vuokratyön suhteen ja arviot vuokratyön käytön lisääntymisestä tai vähentymisestä. Toisessa kokouksessa selvitettiin vuokratyön käyttöä tilastojen valossa ja pyydettiin sekä vuokratyöyrityksen että työnantajajärjestön näkemystä asiasta.

7 6 SAK Vuokratyöhankkeen raportti Kolmannessa kokouksessa keskityttiin seulomaan kaikkein keskeisimmät haittatekijät vuokratyön suhteen ja arvioimaan käytettävissä olevia keinoja haittojen poistamiseksi. Samalla arvioitiin keinojen vaikuttavuutta. Viimeisessä kokouksessa työryhmä hioi raportin valmiiksi ja sopi jatkotoimista raportin liittokäsittelyn suhteen. 2.4 Hankkeen kokoonpano Työryhmä muodostettiin liittojen ilmoittamista henkilöistä. Tavoitteena oli saada myös mahdollisimman laaja-alainen näkemys vuokratyöstä. Hankkeeseen osallistui sopimus- ja järjestötoimitsijoita, lakimiehiä ja henkilö viestinnästä. Projektiryhmässä olivat mukana: Keijo Karhumaa, JHL Väinö Lahtinen, AKT Annika Rönni-Sällinen, PAM Esko Auvinen, Rakennus Petri Ahokas, Kemia Ari Huuki, SEL Jyrki Virtanen, Metalli Lottaliina Lehtinen, Muusikkojen Liitto Pirjo Pajunen, SAK Reijo Paananen, SAK Nikolas Elomaa, SAK

8 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 7 3 NYKYTILAN KUVAUS 3.1 Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö Vuoden 2001 työsopimuslakiin (TSL) otettiin säännöksiä koskien vuokratyötä. TSL 1:7 :n mukaan työn johto ja valvonta ovat käyttäjäyrityksen oikeus/ velvollisuus ja TSL 2:9 :n mukaan vuokrayritys noudattaa vuokratyöntekijään käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta, ellei vuokrayritystä sido jokin muu työehtosopimus. TSL 1:7 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen Työsopimuksen osapuolet eivät saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta, ellei jäljempänä toisin säädetä. Erääntynyt saaminen voidaan kuitenkin siirtää toisen sopijapuolen suostumusta. Työnantajan siirtäessä työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan (käyttäjäyritys) käyttöön, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. TSL 2:9 Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettava työehtosopimus Jos työnantaja on vuokrannut työntekijänsä toisen työnantajan (käyttäjäyritys) työhön eikä työntekijänsä vuokrannut työnantaja ole sidottu 7 :n 3 momentissa tarkoitettuun työehtosopimukseen eikä ole velvollinen noudattamaan työsuhteissaan yleissitovaa työehtosopimusta, on vuokratun työntekijän työsuhteessa sovellettava vähintään käyttäjäyritystä sitovan 7 :n 3 momentissa tarkoitetun tai yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Työturvallisuuslain 3 :n mukaan käyttäjäyrityksen vastuulla on huolehtia vuokratyöntekijän työturvallisuudesta. Voimassa olevan yhteistoimintalain 9 :n mukaan työnantajan tulee tiedottaa henkilöstölle ulkopuolisen työvoiman käytöstä ennen kyseistä käyttöä tehtävää sopimusta. Oikeuskäytäntöä vuokratyöstä on olemassa varsin vähän. Tämä koskee erityisesti uuden työsopimuslain jälkeistä aikaa. Tuomioistuinten päätökset ovat lähes yksinomaan hovioikeustason tapauksia, joista ei voida antaa selkeää linjaa oikeuskäytännöstä.

9 8 SAK Vuokratyöhankkeen raportti TT SAK- yleissopimusta on sovellettu vuokratyön osalta ainakin tapauksissa TT , TT ja TT Työvoiman korvaaminen vuokratyöntekijöillä on ollut kiistana ainakin tapauksissa HHO S 02/1101, THO S 92/493 ja TT Määräaikaisuuden käsitteeseen on otettu kantaa tapauksissa VHO S 01/35, HHO S 04/2452 ja HHO S 98/1239. Uusi työsopimuslaki merkitsi selvää parannusta vuokratyöntekijöiden asemaan verrattuna vanhaan työsopimuslakiin, jossa ei ollut lainkaan mainintaa vuokratyöstä. Uuden työsopimuslain tarkoitus ei ole kuitenkaan toteutunut siltä osin, kuin lain tarkoitus on kohdella eri työntekijäryhmiä yhdenvertaisesti. Uuden työsopimuslain soveltaminen käytännössä on johtanut tilanteeseen, jossa vuokratyöntekijät ovat heikommassa asemassa kuin käyttäjäyrityksen työntekijät. Toisaalta käytäntö on osoittanut, että käyttäjäyrityksen henkilökuntaa on pyritty korvaamaan vuokratyöntekijöillä. Uusi työsopimuslaki ei kuitenkaan anna yksiselitteistä turvaa käyttäjäyrityksen työntekijöille näissä tilanteissa. Myös määräaikaisten työntekijöiden aseman parantaminen on johtanut siihen, että määräaikaisten työntekijöiden käytöstä ollaan siirrytty käyttämään vuokratyöntekijöitä. Tällaiset laissa olevat epätervettä työvoiman käyttöä tukevat tulkinnat tai mahdollisuudet on poistettava. Oikeuskäytäntöä asiasta on vähän ja oikeuskirjallisuudessa asiasta esitetään monenlaisia mielipiteitä. Koska vuokratyöntekijöiden asema lainsäädännön osalta on ilmeisen tulkinnanvarainen ja voi osaltaan johtaa vuokratyöntekijöiden määrän voimakkaaseen kasvuun, on lainsäädäntöä muutettava tai säädettävä erikseen vuokratyösuhteista. 3.2 Tilaajavastuulaki ja yhteistoimintalaki Tilaajavastuulaki Laki työn tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta on tullut voimaan Lain tarkoitus on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajalla on velvollisuus selvittää sellaisen sopimusosapuolen taustoja, jonka kanssa hän tekee sopimuksen vuokratyön käytöstä tai alihankintatyöstä. Tilaajan sopimusosapuolella on ensisijainen velvollisuus toimittaa tiedot tilaajalle ja toissijaisesti tilaajan on pyydettävä niitä sopimusosapuoleltaan.

10 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 9 Laki koskee Suomessa tehtävää työtä. Lakia sovelletaan, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yhteensä yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ylittää euroa. Tilaajan selvitysvelvollisuus kattaa selvityksen siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Siihen kuuluu myös kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta tai selvitys verojen maksamisesta. Lisäksi selvitysvelvollisuus kattaa todistukset eläkevakuutusten ottamisesta sekä selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Vastaavat tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä. Tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tilaajan ei kuitenkaan tarvitse pyytää tietoja, jos hänellä on perusteltu syy luottaa siihen, että sopimusosapuoli täyttää lakisääteiset velvoitteensa tai jos sopimusosapuolen toiminta tai sopimustoiminta on vakiintunut. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta tilaaja määrätään maksamaan erityinen laiminlyöntimaksu. Päätöksen maksusta tekee lakia valvova työsuojelupiirin työsuojelutoimisto. Maksu on vähintään euroa ja enintään euroa, ja sen suuruus vaihtelee laiminlyönnin vakavuuden mukaan. Lain mukaan tilaajan tulee myös pyynnöstä ilmoittaa ulkopuolista työvoimaa koskevasta sopimuksesta luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. YT-laki Eduskunnassa on käsiteltävänä laki yhteistoiminnasta yrityksissä. Lakiehdotuksen mukaan yhteistoimintamenettelyssä on myös otettu kantaa ulkopuolista työvoimaa ja vuokratyötä koskeviin kysymyksiin. Esityksen 17 :n mukaan yhteistoiminnassa on käsiteltävä vuokratyövoiman käytön periaatteet. Tähän sisältyy erityinen ilmoitus ja jatkuva neuvottelumenettely. Myös yritystoiminnassa tapahtuvat muutokset muun muassa ulkopuolisen työvoiman käytön osalta sisältyvät lain soveltamisalaan. 3.3 Sopimukset SAK ja TT:n välillä sovittu Yleissopimus sisältää ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevia määräyksiä. Sopimuksessa on rajoitettu vuokratyövoiman käyttöä. Vastaavanlaista sopimusta ulkopuolisen työvoiman käytöstä ei ole SAK:n ja PT:n välillä sovittu. SAK:laisista liitoista Rakennusliitto ja PAM ovat solmineet yrityskohtaiset työehtosopimukset Varamiespalvelu Oy:n kanssa. JHL on solminut työehtosopimuksen SEURE henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa. Kemianliitto on sopinut työehtosopimuksen kemianalan työstä Palvelualojen toimialaliiton

11 10 SAK Vuokratyöhankkeen raportti (ent. TT:n liitto) kanssa. STTK:lainen ERTO on sopinut Henkilöstöpalveluyritysten liiton (ent. PT:n liitto) kanssa työehtosopimuksen toimisto-, taloushallinto- ja tietojenkäsittelyaloilla työskenteleville vuokratyöntekijöille. Suomen Muusikkojen Liitto on solminut työehtosopimuksen, jonka osapuolina ovat Henkilöstöpalveluyritysten liitto, Suomen Hotelli- ja ravintolaliitto SHR ry sekä Suomen Muusikkojen Liitto ry. 3.4 EU-neuvottelut ja Ruotsin malli EU-neuvottelut Vuokratyön Eurooppa-tason sääntelyn periaatteista komissio kuuli työmarkkinaosapuolia, EAY:tä, UNICEA ja CEEP:iä vuonna Keväällä 2000 käynnistyivät työmarkkinaneuvottelut, jotka olivat siis jatkoa epätyypillisten työsuhteiden paketin edellisille osille. EAY listasi omia tavoitteitaan neuvotteluille seuraavasti: vuokratyöntekijän yhdenvertainen kohtelu suhteessa käyttäjäyrityksen vastaavaa työtä tekeviin työntekijöihin palkka- ja muissa työehdoissa; säätelyn tulee koskea niin yksityistä kuin julkista sektoria; vuokratyöntekijä tulee olla sääntelyn piirissä riippumatta siitä, onko hänellä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus vuokrausliikkeen kanssa; vuokratyöntekijän pääsylle käyttäjäyrityksen palvelukseen ei saa asettaa esteitä; vuokratyöntekijöiden järjestäytymis- ja osallistumisoikeudet sekä vuokrausliikkeessä että asiakasyrityksessä tulee turvata; kansallisesti tulee voida päättää työntekijöiden paremmasta suojelusta. Maaliskuussa 2001 eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen neuvottelut kuitenkin päättyivät tuloksettomina 11 kuukauden neuvottelujen jälkeen. Vuokratyöntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaatteen kirjaaminen sopimukseen muodostui kompastuskiveksi, vaikka periaatteesta oli jo sovittu osa- ja määräaikaisten työntekijöiden kohdalla. Neuvottelujen loppuvaiheessa toukokuussa 2001 UNICE:lle näytti olevan mahdollista hyväksyä keskeisten työsuhteen ehtojen osalta käyttäjäyritysperiaatteen noudattaminen vuokrausliikkeen määräaikaisiin työntekijöihin, mutta se edellytti vuokrausliikkeen palveluksessa olevien vakituisten vuokratyöhön käytettävien työntekijöiden jättämistä käyttäjäyritysperiaatteen ulkopuolelle. Sopimusneuvottelujen kariuduttua lopullisesti palautui aloite asiassa komissiolle. Komissio päätti hyväksyä direktiiviehdotuksen tämän jälkeen. Vuokratyödirektiivin oikeusperustana on perussopimuksen 136 ja 137 artiklat ja siinä

12 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 11 säädetään vähimmäistyöehdot, joita sovelletaan, kun työjakso samassa käyttäjäyrityksessä on kestänyt kuusi viikkoa. Tuona ajankohtana yhdeksässä jäsenvaltiossa oli jo säädetty komission ehdottama samanlaisen kohtelun periaate. Tanskassa ja Ruotsissa asiasta on sovittu työehtosopimuksin ja Saksassa periaatetta sovelletaan työjakson kestettyä 12 kk. Englannissa ja Irlannissa tämäntyyppistä työtä ei ole mitenkään säännelty. Samanlaisen kohtelun periaate käsittää työajan, lepoajan, yötyön, raskaana olevat naiset ja nuoret, maksetut lomat, muttei eläkkeitä, sosiaaliturvaa, bonuksia eikä terveydenhuoltoa. Komission esityksen mukaan periaatteesta voitaisiin poiketa, 1. jos vuokrausliikettä sitoo työntekijälle riittävän turvan antava työehtosopimus; 2. kun kyseessä on pitkäaikainen työsuhde, jonka nojalla työntekijä saa palkkaa myös odotuspäiviltä; 3. jos vuokratyötä tekevällä ei esim. ole yhtä vahvaa kokemusta kuin henkilöllä, jonka sijaisena hän toimii. Komission esitys ei kuitenkaan edennyt useiden EU-maiden, kuten Iso- Britannian ja Saksan vastustuksen takia. Syyskuussa 2005 komissio poisti lainsäädäntöhankkeiden listalta vuokratyödirektiivin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asia olisi kokonaan haudattu. Palveludirektiivin hyväksyminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että asia saattaa tulla esille uudelleen. Palveludirektiivin soveltamisalasta kun vuokratyö on jätetty pois. Ruotsin malli Ruotsissa on vuokratyöstä olemassa työehtosopimus, joka pitää sisällään mm. takuupalkkamääräyksen. Takuupalkka antaa toimeentulon niiltä ajoilta, jolloin vuokrayritys ei pysty tarjoamaan työtä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että työntekijä ei voi kieltäytyä tarjotusta työstä. Ruotsissa on myös suurin osa vuokratyösuhteista toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, vaikka myös määräaikaiset työsuhteet ovat mahdollisia. Ruotsissa on olemassa myös alan vapaaehtoinen ns. auktorisoimismenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että alan järjestäytyneet yrityksen sitoutuvat noudattamaan alan eettisiä pelisääntöjä. Auktorisoimisjärjestelmässä on olemassa myös erityinen neuvosto, joka voi antaa esimerkiksi yritykselle varoituksen, jos neuvosto katsoo yrityksen menetelleen sääntöjen vastaisesti. Neuvostossa on työmarkkinaosapuolten edustus. Työehtosopimus on jossain määrin vähentänyt vuokratyövoiman määrän kasvua Ruotsissa. Kuitenkin, sopimuksen alakohtaiset sovellutukset eivät kaikilta osin ole ongelmattomia ja Ruotsissa kyseistä sopimusta ja erityisesti työsuhdeturvaa on tarve tarkastella uudelleen seuraavalla sopimuskierroksella

13 12 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 3.5 Työpoolikokeilu Mikä Työpooli on Työpooli on yritysten ja työvoimahallinnon perustama yhteenliittymä, joka aloitti toimintansa lokakuussa 2001 itäisellä Uudellamaalla. Sen tarkoituksena on toimia työnvälitystä täydentävänä yritys- ja työntekijäverkostona. Työpooliin kuuluu n. 20 yritystä Itä-ja Keski Uudeltamaalta sekä Itä- Helsingistä. Työpooli on ollut toimiva vaihtoehto vuokratyön käytölle. Työpooli ei ole itsenäinen työnantaja vaan henkilöt sopivat työsuhteen suoraan käyttäjäyrityksen kanssa. Työpooli on saanut toiminnalleen tukea julkisista varoista. Tehtävä ja tavoitteet Työpooli pitää säännöllistä yhteyttä jäsenyrityksiinsä tunteakseen yrityksissä suoritettavat työt ja työvoimatarpeet. Työpooli hakee ja rekrytoi työntekijöitä yritysten palvelukseen. Uusia työntekijöitä voidaan kouluttaa ja valmentaa tuleviin työsuhteisiin räätälöidysti yrityksen toiveiden mukaan. Työpoolin jäsenyritykset toteuttavat seuraavia periaatteita: Työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti riippumatta työsuhteen laadusta tai työntekijän iästä, sukupuolesta tai kansalaisuudesta. Työntekijöiden kanssa solmitaan kirjalliset työsopimukset, joissa on selkeästi määritelty työn sisältö ja viikoittainen työaika. Mikäli työnantaja palkkaa saman henkilön toistamiseen, tulkitaan hänen tulevan työsuhteeseen kuten vanha työntekijä. Tämä tarkoittaa mm: o Työntekijälle maksetaan vähintään samaa palkkaa, kuin maksettiin hänelle edellisen työsuhteen päättyessä. o Työntekijälle maksetaan edellisestä työsuhteesta mahdollisesti maksamatta jääneet lomaltapaluurahat viimeistään uuden työsuhteen ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. o Sairastumistapauksissa ei uuden työsuhteen ensimmäisen kuukauden aikana sovelleta 50% omavastuuosuutta. 3.6 SAK:n edustajakokouksen päätökset ja SAK:n vaaliohjelma SAK:n edustajakokous kesäkuussa 2006 keskusteli runsaasti vuokratyöstä. Keskustelu johti selkeisiin kannanottoihin, joiden mukaan: vuokratyövoiman käyttöä on rajoitettava (esim. sijaisuuksiin ja työvoimahuippujen tasaamiseen) ulkomaisen vuokratyöntekijöiden ongelmat on selvitettävä on oltava mahdollisuus solmia vuokratyötä koskevia työ- ja virkaehtosopimuksia, jotka perustuvat käyttäjäyrityksen alan työehtosopimukseen

14 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 13 työsopimuslakia on selkiytettävä siten, että vakituinen työsuhde muodostuisi pääsäännöksi myös vuokratyössä työsuojelumääräykset ja työterveyshuolto on toteuduttava myös vuokratyössä SAK:n vaaliohjelma- asiakirjaan vuosille asetettiin tavoitteeksi, että vuokratyölle on luotava säännöt, jotka antavat turvaa työntekijöille riippumatta siitä, kenen palveluksessa he ovat. 4 VUOKRATYÖN ONGELMAT 4.1 Ongelmat vuokratyöntekijän kannalta Asema työyhteisössä ja epävarmuustekijät Työministeriön tutkimuksen (Työntekijä vuokrattuna, Työministeriö 2005, Riitta Viitala, Jutta Mäkipelkola) mukaan vuokratyöntekijän asema työyhteisössä on epävarma. He tuntevat itsensä ulkopuolisiksi, sitoutuvat heikosti käyttäjäyritykseen, eivät saa osakseen yrityksen koulutustarjontaa tai työssä kehittymisen mahdollisuuksia, joutuvat tekemään runsaasti ylitöitä ja kohtaavat käyttäjäyrityksen työntekijöiden pelon asemansa puolesta. Myös jatkuva epävarmuus työn jatkumisesta ja töiden lyhytkestoisuus ja äkillisyys vaikeuttaa tulevaisuuden suunnittelua ja tuo mukanaan epävarmuutta toimeentulosta. Osa vuokratyötä tekevistä henkilöistä elämäntilanteestaan johtuen ovat työhön tyytyväisiä, erityisesti siihen, että he saavat itse päättää ja vaikuttaa siihen, mitä työvuoroja he haluavat ottaa vastaan. Osa henkilöstöstä ei halua vakituista työsuhdetta. Esimerkiksi opiskelijoille tämänkaltainen työskentelymuoto saattaa hyvinkin sopia. Käyttäjäyrityksissä vuokratyöntekijät ja käyttäjäyrityksen omat työntekijät saattavat jakautua kahteen leiriin. Käyttäjäyrityksen omat työntekijät kokevat oman asemansa uhatuiksi vuokratyöntekijöiden käytön takia ja vuokratyöntekijät taas itsensä ulkopuolisiksi käyttäjäyrityksessä. Määräaikaisuuden käsite työsopimuslain mukaan Vuokratyösuhteet ovat pääasiassa määräaikaisia työsuhteita. Vuokratyönantajat perustelevat määräaikaisia työsuhteita yksinkertaisesti käyttäjäyrityksen tarpeella. Työsuhteet solmitaan siis kulloisenkin tilauksen ajaksi. Myös oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että työvoimavuokrausalan luonne antaa mahdollisuuden käyttää jatkuvasti ja toistuvasti määräaikaisia työsuhteita (mm. Tiitinen-Kröger, Rautiainen Äimälä, Saarinen). Toisaalta

15 14 SAK Vuokratyöhankkeen raportti todetaan, että työvoimanvuokrausalaa koskevat määräaikaisuutta koskien samat säännöt kuin muitakin työsuhteita muilla aloilla. On kuitenkin muistettava, että työsopimuslain perustelujen mukaan vakituinen työsuhde on pääsääntö ja määräaikainen työsuhde poikkeus. Koeaikojen käyttö Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa solmitaan koeaika, jonka pituus määräytyy työsopimuslain tai työehtosopimusten perusteella. Koeaikasäännös koskee myös vuokratyösuhteita. Käytännössä työntekijällä saattaa olla samasta työstä peräkkäin kaksikin eri koeaikaa: työntekijä on voinut ollut ensin testattavana vuokrayrityksen palveluksessa ja tämän jälkeen siirtynyt käyttäjäyrityksen palvelukseen. Molemmat työnantajat ovat sisällyttäneet koeajan työsopimukseensa. Työnantajat perustelevat koeaikoja sillä, että käyttäjäyrityksen työsuhde on uusi työsuhde uuden työnantajan palveluksessa. Työsuhde-etuudet ja niiden laskenta Työsopimuslain mukaan työsuhde-etuuksien on kerryttävä kuten yhdenjakoisessa työsuhteessa, mikäli työsuhteiden väliin jää vain lyhytaikaisia keskeytyksiä useissa määräaikaisissa työsuhteissa tai mikäli määräaikaisia työsuhteita on useita peräkkäin. Käytännössä useat työsuhde-etuudet jäävät kuitenkin vuokratyöntekijöiltä saavuttamatta määräaikaisuuden takia. Tällaisia ovat mm. mahdollinen palkallinen äitiysvapaa, äitiysvapaan aikana kertyvä vuosiloma, lomakorvausten tai loma/lomaltapaluurahojen saaminen, sairausajan palkka, erilaiset työaikaan liittyvät etuudet kuten ns. pekkaset tai pyhäpäiväkorvaukset. Osa edellä mainituista eduista jää saamatta siksi, ettei vuokratyöntekijällä määräaikainen työsuhde enää jatku määräajan umpeuduttua tai työntekijälle ei enää tarjota uutta määräaikaista esimerkiksi äitiysvapaan alkamisen takia. Osa eduista, kuten esimerkiksi palkalliset työaikajärjestelmiin sidotut vapaapäivät taas saattavat jäädä saamatta työehtosopimuksen vapaan ansaintasäännön takia. Useimmiten vuokratyöntekijät jäävät ilman erilaisia talokohtaisia, käyttäjäyrityksen palveluksessa oleville työntekijöille suunnattuja etuisuuksia kokonaan.

16 SAK Vuokratyöhankkeen raportti 15 Irtisanomissuojan puuttuminen Vuokratyöntekijän ollessa määräaikaisissa työsuhteissa hänen työsuhteensa päättyy aina kunkin määräajan päättyessä. Käyttäjäyritys määrittelee työvoiman tarpeen. Mikäli käyttäjäyritys ei ole tyytyväinen työntekijään tai haluaa uuden työntekijän vuokratyöyrityksestä, vuokratyöntekijän työsuhde päättyy vaikka työ jatkuisikin. Vuokratyöntekijä ei uskalla käytännössä puuttua käyttäjäyrityksessä esiintyviin epäkohtiin, koska tällöin uhkana on se, että käyttäjäyritys ilmoittaa haluttomuudestaan ottaa kyseistä vuokratyöntekijää enää työskentelemään käyttäjäyritykseen. Käytännössä vuokratyöntekijä on siis vailla irtisanomissuojaa, koska hänen työsuhteensa on jatkuvasti määräaikainen. Vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen business -sopimus ja niiden sisältämät työvoiman liikkuvuutta estävät rekrytointipalkkiot Ennen työvoiman vuokrausta vuokratyöyhtiö ja käyttäjäyritys solmivat sopimuksen työvoiman vuokrauksesta. Näissä sopimuksissa määritellään vuokrayrityksen hinta työvoiman vuokrauksesta, esimerkiksi ns. kertoimin, jotka suhteutetaan työn hintaan. Samoissa sopimuksissa määritellään usein myös ns. rekrytointipalkkio siltä varalta, että käyttäjäyritys ottaa työntekijän omaan palvelukseensa. Tällä tavalla vuokrayritys kiinnittää työntekijän omille listoilleen. Rekrytointipalkkion suuruus voi olla esimerkiksi 1000 euroa, jonka käyttäjäyritys joutuu maksamaan vuokratyöyhtiölle. On ollut tapauksia, jossa myös vuokratyöntekijöille on yritetty työsopimuksen liittein määrätä siirtymämaksu, mikäli työntekijä itse rekrytoituu käyttäjäyrityksen palvelukseen. Ongelmana näissä sopimuksissa on myös se, että käyttäjäyrityksen ja vuokratyöyhtiön välinen sopimus on liikesopimus, johon ei henkilöstön edustajalla tai työntekijällä ole oikeutta saada tutustua. 4.2 Ongelmat käyttäjäyrityksen työntekijän kannalta Työntekijöiden asema Käyttäjäyrityksen palveluksessa olevat kokevat usein asemansa uhatuiksi, mikäli yritys käyttää runsaasti ulkopuolista työvoimaa. Työnantaja saattaa vahvistaa tunnetta avoimilla uhkauksilla siitä, että vakituinen henkilöstö ulkoistetaan tai korvataan vuokratyöntekijöillä. Osa-aikatyöntekijät saattavat jäädä ilman työsopimuslain mukaista oikeuttaan lisätyötunteihin, koska näihin töihin palkataan vuokratyöntekijöitä. On

17 16 SAK Vuokratyöhankkeen raportti tapauksia, joissa työtunnit ovat vähentyneet vakituisella henkilöstöllä ja tunnit ovat saaneet heidän sijaansa vuokratyöntekijät. Ärtymystä herättää myös se, että useimmiten vakituinen henkilöstö kouluttaa oman työnsä ohella jatkuvasti vaihtuvia vuokratyöntekijöitä, mikä vaikeuttaa oman työn hoitamista. Lisätyön tarjoamisvelvollisuus Työsopimuslain mukaan työnantajan on tarjottava tarjolla olevaa työtä ensisijaisesti omille työntekijöilleen. Vasta kun tämä ns. lisätyön tarjoamisvelvollisuus on täytetty, voidaan harkita lisähenkilöstön palkkausta. Joidenkin työnantajaliittojen tulkinnan mukaan tämä lainkohta ei tarkoita sitä, etteikö työnantaja voisi kuitenkin hankkia vuokratyövoimaa tekemään tarjolla olevaa työtä, koska tällöin työnantaja ei varsinaisesti palkkaa itselleen uutta työvoimaa. Työvoima vuokrayrityksen palvelukseen Mikäli käyttäjäyritys päättää siirtää henkilöstönsä kokonaan tai osittain vuokrayrityksen palvelukseen, on ollut epäselvyyttä siitä, mitkä ovat siirrettävän henkilöstön oikeudet. Onko heillä oikeus vastaavanlaiseen vakituiseen työsuhteeseen vuokratyöyrityksessä ja siirtyvätkö he ns. vanhoina työntekijöinä vuokrayrityksen palvelukseen? Sovelletaanko liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä tällaisiin ulkoistamistilanteisiin? Takaisinottovelvollisuus suhteessa vuokratyöhön Oikeuskirjallisuudessa on esitetty näkemys, jonka mukaan työnantajan takaisinottovelvollisuus ei koskisi tapauksia, joissa käyttäjäyrityksen työntekijät on irtisanottu kollektiiviperustein ja sen jälkeen on palkattu työhön vuokratyöntekijöitä (Valkonen). Tätä tulkintaa moni työnantajaliitto käyttää mielellään argumentoinnissaan. Tätä tulkintaa tukee myös tuore työtuomioistuimen päätös (TT ), jossa vuokratyön käytön ei katsottu olevan sellainen seikka, mikä olisi estänyt irtisanomasta käyttäjäyrityksen omaa väkeä tai milloin yrityksen olisi pitänyt ennen vuokratyöntekijän palkkaamista noudattaa takaisinottovelvoitetta. Ulkoistaminen Myös ns. toiminnan ulkoistaminen on herättänyt kysymyksiä. Voidaanko yksittäinen työntekijä irtisanoa sillä perusteella, että tilalle palkataan vuokratyöntekijä? Tällaisiakin väitteitä työnantajapuolelta on esitetty. Toisaalta voidaan kysyä, onko kyseessä liikkeen luovutus, jos osa henkilöstöstä siirretään vuokrayrityksen palvelukseen. Kysehän ei ole tällöin toiminnan luovutuksesta vaan työvoiman.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 Yhteistoimintalaki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 3., uudistettu painos 2015 Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen ja Talentum Media Oy Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13 Sisällys Lukijalle........................................................ 11 Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö..... 13 1. Johdanto..................................................

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointisäännöt. Asiakasyritykselle

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointisäännöt. Asiakasyritykselle Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointisäännöt Asiakasyritykselle Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointi Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset tunnistaa Hyvä työpaikka & Osaavaa rekrytointia -tunnuksesta.

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI?

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? Lyhytaikaista tai pätkittyä työtä teetetään nykyään paljon. Valitettavasti joskus sitä teetettäessä myös rikotaan lakia. Ole tarkkana oikeuksistasi! PÄTKÄTYÖ Pätkittyä

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

Muistio UUSI KOULUTUSVELVOLLISUUS JA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISEN YHTEYDESSÄ

Muistio UUSI KOULUTUSVELVOLLISUUS JA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISEN YHTEYDESSÄ 14.12.2016 1 (7) UUSI KOULUTUSVELVOLLISUUS JA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISEN YHTEYDESSÄ Tuta-irtisanotun työntekijän koulutusvelvollisuus Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 50/2007 vp Laki vuokratyöntekijöiden oikeuksista Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki vuokratyöntekijöiden oikeuksista. Lakialoitteen tarkoituksena

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Alma Talent 2016 Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Iivari Järvinen 3/2008 Suomen Eläinlääkäriliitto Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Tyypillinen työsuhde määritellään yksinkertaisimmillaan siten, että siinä työntekijä on työsuhteessa vakinaisena (työsuhde

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työsuhteen ehdot 1. Työsopimus:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yritystoiminnan muutokset Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt (32 ) Yt-neuvottelut,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot