KANSALLINEN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN RAPORTTI"

Transkriptio

1 Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy 0 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan komission Suomen-edustustolle tehty selvitys. Raportti ei edusta Euroopan komission mielipidettä. Raportissa mahdollisesti ilmenevät mielipiteet ovat yksinomaan raportin kirjoittajan tulkintoja. Standard Eurobarometri / Syksy 0 TNS Opinion & Social

2 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto. Kansalaisten huolenaiheet.. Arviot talous- ja työllisyystilanteesta.. Mitkä ovat tärkeimmät oman maan ongelmat?.. Ovatko henkilökohtaisesti suurimmat ongelmat samoja kuin koko maan ongelmat?. Näkemykset talous- ja rahoituskriisistä.. Onko pahin jo ohi?.. Onko EU:lla keinoja taistelussa talous- ja rahoituskriisiä vastaan?. Näkemykset Euroopan unionista.. Näkemykset jäsenyydestä Euroopan unionissa.. Mitä Euroopan unioni merkitsee itselle henkilökohtaisesti?.. Mitkä ovat kaksi tärkeintä Euroopan unionia koskevaa asiaa?. Luottamus Euroopan unioniin ja muihin instituutioihin.. Näkemykset yhteisestä politiikasta. Johtopäätökset 0 0

3 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0. Johdanto Tässä raportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jolla on selvitetty kansalaisten suhtautumista Euroopan unioniin. Tutkimuksen kysymyksenasettelu kattaa useita teemakokonaisuuksia. Tutkimuksessa sivutaan oman maan suurimpia ongelmia, suhtautumista Euroopan unioniin, sen toimintaan ja tavoitteisiin sekä talous- ja rahoituskriisiä. Eurobarometri-kysely toteutettiin kaikissa jäsenvaltiossa, kuudessa ehdokasmaassa ja Pohjois- Kyproksella viime vuoden marraskuun. ja. päivien välisenä aikana. Kyselyyn osallistui kaiken kaikkiaan yli -vuotiasta vastaajaa, joista 0 oli EU:n jäsenmaiden kansalaisia. Suomessa haastatteluja tehtiin 00. Euroopan unionin tasolla mielipidetiedustelun tekoa koordinoi TNS Opinion & Social. Suomessa haastattelut suoritti TNS Gallup Oy. Haastattelut tehtiin henkilökohtaisesti ja kussakin maassa maan omilla kielillä. Raportti on yhteenveto tutkimuksen päätuloksista. Yhteenvedon tehtävänä on jäsentää aineistoa sekä johdattaa lukijaa myös omien havaintojen ja tulkintojen tekoon.. Kansalaisten huolenaiheet Seuraavassa tarkastellaan kansalaisten arvioita talous- ja työllisyystilanteesta eri näkökulmista. Luvussa käsitellään myös näkemyksiä omaan maan suurimmista ongelmista sekä henkilökohtaisia huolenaiheita... Arviot talous- ja työllisyystilanteesta Oma talous- ja työllisyystilanne arvioidaan hyväksi, Suomen talous- ja työllisyystilanne arveluttaa Suomalaiset arvioivat tilanteen joko hyväksi tai melko hyväksi kahdessa viidestä kysytystä asiasta. Näitä kutakuinkin kohdallaan olevia asioita ovat oman kotitalouden taloudellinen tilanne ( % arvioi asiantilan erittäin tai melko hyväksi) ja henkilökohtainen työllisyystilanne ( %). Näkemykset oman talouden tilasta ja henkilökohtaisesta työllisyystilanteesta ovat muuttuneet vuoden takaisesta vain hieman aiempaa heikommiksi. Suomen työllisyystilannetta suomalaiset pitävät melko tai erittäin huonona ( %). Selvästi heikon suuntaan painuvat näkemykset myös Suomen ( %) ja Euroopan taloudellisesta tilasta ( %). Suomalaisten arviot oman maan työllisyys- ja taloustilanteesta ovat vuodessa muuttuneet selvästi aiempaa synkemmiksi. K u vio Q A a. M ILLA IS E K SI A R V IO I TÄ M Ä N H E TK IS E N TILA N TE EN K U N KIN S E U R AA V A N A SIA N K O H D A LLA (% ). E R IT T Ä IN H Y V Ä M E LK O H Y V Ä E I O S A A M E LK O H U O N O E R IT T Ä IN H U O N O Suom en/om an m aan taloudellinen tilanne Euroopan taloudellinen tilanne 0 Henkilökohtainen työllisyystilanne Om an kotitalouden taloudellinen tilanne Työllisyystilanne Suom essa/om assa m aassa Eurobarom etri Suomi

4 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 Nyt aiempaa suurempi osa suomalaista arvioi oman maan työllisyystilanteen (+ prosenttiyksikköä) ja talouden tilan (+ prosenttiyksikköä) melko tai erittäin huonoksi. Suomalaisten näkemykset Euroopan taloustilanteesta eivät ole muuttuneet. Suomalaiset näkevät oman maan talous- ja työllisyystilanteen heikommaksi kuin EU:n kansalaiset keskimäärin. Suomalaisten mielestä oman kotitalouden taloudellinen tila sekä henkilökohtainen työllisyystilanne ovat kuitenkin turvatumpia kuin mitä EU-kansalaiset ajattelevat keskimäärin... Mitkä ovat tärkeimmät oman maan ongelmat? Suomalaisia huolettaa työttömyys, terveydenhuolto ja sosiaaliturva Suomalaisille lueteltiin erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja pyydettiin nimeämään näistä Suomen kannalta kaksi tärkeintä ongelmaa tällä hetkellä. Kysymyksenasettelu mittaa kansalaisten huolista yleisimmin tunnistettavissa olevia. Suomalaisten huolilistalla nousee esille kolme asiaa. Ensisijainen ongelma, johon odotetaan ratkaisua, on työttömyys ( %). Listan kakkoseksi asettuvat maan taloustilanne ( %) sekä terveydenhuolto ja sosiaaliturva ( %). Valtion velka ( %) asettuu myös listan kärkipäähän. Vähemmässä määrin suomalaisia huolettavat terrorismi, maahanmuutto ja asuminen. Vuoden takaiseen verrattuna suomalaisten näkemykset kotimaan kipeimmistä ongelmista eivät käytännössä ole muuttuneet lainkaan. Verrattaessa suomalaisten näkemyksiä EU-maiden kansalaisten keskimääräiseen suhtautumiseen nousee polttopisteeseen kolme ongelmaa. Nämä ovat oman maan taloustilanne, terveydenhuolto ja sosiaaliturva sekä valtion velka. Suomalaisten keskuudessa nämä koetaan selvästi useammin suureksi huolenaiheeksi. Yhdessäkään muussa EU-maassa kansalaiset eivät kanna huolta terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmästä samassa määrin kuin Suomessa. K u vio Q A a. M ITK Ä O VA T TÄ LLÄ H E TK E LLÄ K A KS I TÄ R K EIN TÄ SU O - M EN KO H TA A M A A A SIA A (% ). T yöttöm yys T aloudellinen tilanne T erveydenhuolto ja sosiaaliturva V altion velka V erotus Y m päristö, ilm asto ja energia-asiat H intojen nousu / inflaatio E läkkeet R ikollisuus K oulutusjärjestelm ä A sum inen M aahanm uutto Jokin m uu T errorism i E i m ikään E i osaa sanoa Eu roba rom etri S uom i

5 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0.. Ovatko henkilökohtaisesti suurimmat ongelmat samoja kuin koko maan ongelmat? Maan taloustilanne on nyt suomalaisten omakohtainen murhe Kansalaisilta kysyttiin tutkimuksessa näkemystä myös siitä, mitkä ongelmat ovat kaksi tärkeintä vastaajan itsensä näkökulmasta. Tällä tavalla kysyttynä suurimmaksi huolenaiheeksi nousee terveydenhuolto ja sosiaaliturva ( %). Maan taloustilanne on toiseksi merkittävin henkilökohtainen murhe ( %). Listan kärkipäähän kipuaa myös oman kotitalouden taloudellinen tilanne ( %). Suomalaisia huolettaa henkilökohtaisesti aiempaa enemmän maan taloustilanne (+ prosenttiyksikköä viime vuodesta) sekä terveydenhuolto ja sosiaaliturva (+ prosenttiyksikköä). Hintojen noususta ollaan selvästi aiempaa vähemmän huolissaan (- 0 prosenttiyksikköä). Verrattaessa suomalaisten henkilökohtaisia huolia käsityksiin koko maan ongelmista käy ilmi, että järjestys ei ole aivan samanlainen. Omalla kohdalla terveydenhuolto ja sosiaaliturva ovat kipein asia ja koko maan osalta kolmanneksi ongelmallisin. Työttömyys puolestaan koetaan omakohtaisesti selvästi pienemmäksi uhkaksi kuin koko maata ajatellen. Henkilökohtaisella tasolla terveydenhuolto ja oman maan taloustilanne huolettavat suomalaisia enemmän kuin EU-maiden kansalaisia keskimäärin. Hintojen nousu ja verotus taas arveluttavat suomalaisia vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin.. Näkemykset talous- ja rahoituskriisistä Luvussa tarkastellaan näkemyksiä talous- ja rahoituskriisistä. Vastaajien tehtävänä oli arvioida talouskriisin vaikutuksia sekä keinoja ja toimenpiteitä talous- ja rahoituskriisin voittamiseksi... Onko pahin jo ohi? Enemmistö suomalaisista pelkää pahimman olevan vielä edessä Suomalaisista kaksi viidestä ( %) uskoo talouskriisin saavuttaneen huippunsa ja pahimman olevan jo ohi. Enemmistö ( %) kuitenkin pelkää, että pahin on vielä näkemättä. Suomalaisten näkemykset ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana synkistyneet uudelleen. Vielä viime keväänä enemmistö suomalaisista otaksui talouskriisin saavuttaneen huippunsa. Suomalaiset suhtautuvat asiaan hieman pessimistisemmin kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. EU-kansalaisista alle puolet ( %) odottaa pahimman olevan vielä edessä. Suomalaisten rinnalla keskimäärää pessimistisempiä ovat belgialaiset, kreikkalaiset, kyprolaiset, ranskalaiset ja slovenialaiset.

6 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 K u vio Q C t. K UM PI K AH D ES TA K AN N AS TA V AS TA A PA RE M M IN O M AA K ÄS ITY ST Ä: ) TA LO U SK R IISIN VA IK U TU KS ET TY Ö M A R K- K IN O IH IN O V AT JO SA A VU TTA N EE T H U IPP UN S A ) PA H IN O N V IE LÄ ED E SS Ä (% ). HU IPPU JO S A A - V U T E TT U EI O S A A P A H IN V IE LÄ ED ESSÄ S uom i S Y K S Y - K E V Ä T - EU S Y K S Y - K E V Ä T Eu rob aro m etri Suo m i.. Onko EU:lla keinoja taistelussa talous- ja rahoituskriisiä vastaan? EU-kansalaiset ovat valmiita hyväksymään koviakin keinoja rahoitusmarkkinoiden toiminnan sääntelemiseksi Suomalaiset uskovat, että EU:lla on tehokkaita keinoja kamppailussa talouskriisiä vastaan. Tehokkaiksi arvioituja keinoja ovat vahvempi ote rahoituspalveluiden sääntelyssä ( %), pankkien keskitetty valvonta (pankkiunioni) ( %) sekä jäsenmaiden budjettien hyväksyttäminen EU:lla ( %). Lähes kaksi kolmesta (0 %) suomalaisesta näkee tepsiväksi keinoksi lisäksi sen, että EUjäsenvaltioita, jotka eivät kykene kulujen hallintaan, voitaisiin sakottaa. Suomalaisten usko eri keinojen tehokkuuteen on kuitenkin viimeksi kuluneen vuoden aikana jossain määrin hiipunut. Aiempaa hieman pienempi joukko pitää kaikkia keinoja kamppailussa talous- ja rahoituskriisiä vastaan tehokkaina keinoina. Suomalaiset, kuten muutkin EU-kansalaiset, ovat valmiita hyväksymään koviakin keinoja rahoitusmarkkinoiden toiminnan sääntelemiseksi. Valtaosa ( %) suomalaisista kannattaa rahoitussektorin palkkojen (esim. bonusten) sääntelyä. Enemmistö ( %) suomalaisista myös verottaisi pankkien rahansiirtoja. Suomalaisten näkemykset ovat lähellä EU-maiden kansalaisten keskiarvoa. Eurobondien eli euroalueen yhteisten velkakirjojen käyttöönotto on asia, jota suomalaiset eivät näytä hyväksyvän. Suomalaisista reilu neljännes ( %) kannattaa euromaiden yhteistä joukkovelkakirjaa, eli lainaa, jossa lainanottajina ja takaisinmaksajina olisivat kaikki euromaat yhdessä. Vuosi sitten yli kolmannes ( %) suomalaisista kannatti eurobondeja. Suomalaiset suhtautuvat eurobondeihin varauksellisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Suomalaiset luottavat yksityisen sektorin kykyyn luoda työpaikkoja enemmän kuin EUkansalaiset keskimäärin Tutkimuksessa vastaajille lueteltiin joukko muita talouskriisiä sivuavia väittämiä ja kysyttiin, missä määrin samaa tai eri mieltä he olivat niiden kanssa.

7 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 Valtaosa ( %) suomalaisista sanoo, että julkisen velan ja alijäämän vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä omassa maassa ei voi viivyttää. Samaan hengenvetoon enemmän kuin kaksi kolmesta (0 %) arvioi, että julkisen velan ja alijäämän vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet eivät ole maassamme etusijalla tällä hetkellä. Näkemykset eivät ole muuttuneet viimeksi kuluneen vuoden aikana. Enemmistö suomalaisista antaa tunnustusta EU:lle toimista talous- ja rahoituskriisin hoitamisessa. Lähes kaksi kolmesta ( %) suomalaisesta katsoo, että Euroopan unionilla on riittävästi valtaa ja välineitä puolustaa Euroopan taloudellisia etuja maailman talousmarkkinoilla. Suomalaisten mielestä julkisia varoja pitäisi käyttää yksityisen sektorin investointien elvyttämiseen EU-tasolla ( %). Osaksi tämä näkemys saa selityksen siinä, että suomalaiset lähes yksimielisesti ( %) näkevät, että yksityisellä sektorilla on julkista sektoria paremmat mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja. Suomalaisten luottamus yksityisen sektorin kykyyn luoda työpaikkoja on suurempi kuin EU-maiden kansalaisilla keskimäärin.. Näkemykset Euroopan unionista Seuraavassa tarkastellaan Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa eri näkökulmista. Luvussa tarkastellaan sitä, mihin suuntaan EU on menossa, mitä EU merkitsee suomalaisille henkilökohtaisesti ja mitkä ovat tärkeimmät EU:ta koskevat asiat... Näkemykset jäsenyydestä Euroopan unionissa Enemmistö suhtautuu Euroopan unionin tulevaisuuteen optimistisesti, vaikka asioiden nähdään EU:ssa olevan menossa huonoon suuntaan Vain viidennes (0 %) suomalaisista luottaa siihen, että EU:ssa asiat ovat menossa hyvään suuntaan. Enemmistö (0 %) väestöstä uskoo asioiden EU:ssa kehittyvän huonoon suuntaan. Oman maan asioiden kehitykseen suhtaudutaan hieman vieläkin pessimistisemmin kuin EU:n. Suomalaisten näkemykset EU:n ja oman maan kehityksestä ovat muuttuneet pessimistisiksi kevään 0 jälkeen. Keväällä 0 vähemmistö suomalaisista arvioi asioiden EU:ssa ja kotimaassa olevan kehittymässä huonommiksi, nyt näin ajattelee enemmistö. Suomalaiset näkevät EU:n sekä oman maan kehityksen astetta pessimistisemmässä valossa kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. Kolmannes suomalaisista ( %) sanoo EU:n antavan itsestään positiivisen vaikutelman. Puolet ( %) suomalaisista katsoo EU:n antavan itsestään lähinnä neutraalin kuvan. Vain kuudesosa ( %) arvioi EU:ta lähinnä negatiivissävytteisesti. EU:n julkinen kuva on tällä mittarilla parantunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Suomalaiset ovat näkemyksissään selvästi neutraalimpia kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Enemmistö ( %) suomalaisista on optimistinen Euroopan unionin tulevaisuuden suhteen siitäkin huolimatta, että asioiden arvioidaan EU:ssa olevan kehittymässä huonompaan suuntaan. Vain kolmannes ( %) suhtautuu EU:n tulevaisuuteen pessimistisesti. Suomalaiset suhtautuvat EU:n tulevaisuuteen jopa optimistisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Suomalaisten luottamus EU:n tulevaisuuteen on nyt korkeammalla tasolla kuin vuoden 0 syksyllä.

8 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 K uvio Q D a. O V A TK O AS IA T N Y T YLE ISE S TI O T TA EN M EN O SS A H Y V ÄÄ N V A I H U O N O O N S U U N TA A N (% ). H Y V Ä Ä N S U U N TA A N E I K U M - P A A N K A A N EI OSAA H U O N O O N S U U N T A A N Suom essa/om assa m aassa 0 0 E uroopan unionissa Eu roba rom etri S uom i K uvio Q A. K UIN KA O P TIM IS TIN E N TA I PE SS IM IST IN EN O N E UR O O P AN U N IO N IN TU LEV AISU U D EN S U HT EE N (% ). E R IT T Ä IN O P T IM IS - T IN E N M E L K O O P T IM IS - T IN E N EI O S A A M E LK O P E S S IM IS - T IN E N E R IT T Ä IN P E S S I- M IS T IN E N S uom i yhteensä Eu roba rom etri S uom i.. Mitä Euroopan unioni merkitsee itselle henkilökohtaisesti? EU merkitsee suomalaisille vapaata liikkumista, yhteistä valuuttaa ja byrokratiaa Monivalintakysymyksellä suomalaisilta tiedusteltiin tutkimuksessa, mitä Euroopan unioni merkitsee heille henkilökohtaisesti. EU merkitsee suomalaisille ennen muuta vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:n alueella ( %) sekä yhteistä rahaa ( %). Puolet ( %) suomalaisista kuitenkin kokee, että EU merkitsee heille byrokratiaa (virkavaltaisuutta). Vähemmässä määrin Euroopan unioniin liitetään sellaisia ominaisuuksia kuin työttömyys, taloudellinen hyvinvointi, sosiaaliturva, demokratia tai kulttuuri-identiteetin menettäminen. Vuoden takaisesta näkemykset vapaasta liikkumisesta, yhteisestä valuutasta ja virkavaltaisuudesta ovat yleistyneet. Aiempaa useampi kokee EU:n edustavan myös kulttuurista monimuotoisuutta. Suomalaiset liittävät EU:hun aiempaa enempää sekä hyviä että huonoja ominaisuuksia.

9 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 Kun saatuja tuloksia verrataan EU:n keskiarvoon käy ilmi, että keskimääräistä useammin EU on suomalaisille vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:n alueella, yhteistä rahaa mutta myös byrokratiaa. Vain muutamassa muussa EU-maassa nämä asiat nousevat yhtä voimakkaasti esille kuin Suomessa. EU:n julkista kuvaa selvitettiin tutkimuksessa myös asenneväittämien avulla. EU:lla on suomalaisten mielestä monia vahvuuksia. EU myötävaikuttaa kansalaistensa suojelemiseksi ( %), auttaa ratkaisemaan globaaleja uhkia ( %), parantaa elämänlaatua Euroopassa ( %) ja luo puitteita työpaikkojen lisääntymiselle ( %). EU:n heikkouksiin kuuluu suomalaisten mielestä liiallinen byrokratia ( %) ja selkeän sanoman puute ( %). Suomalaiset eivät liioin usko siihen, että EU toimillaan kykenisi laskemaan elinkustannuksia Euroopassa. Suomalaiset näkevät EU:n muita EU-kansalaisia useammin byrokraattisena. Samanaikaisesti suomalaiset kuitenkin antavat muilta osin EU:lle keskimäärää useammin tunnustusta eri asioissa. Näihin kuuluu mm. kansalaisten suojelu ja usko siihen, että EU parantaa kansalaistensa elämänlaatua. K u vio Q A v. M IS SÄ M Ä Ä R IN O N SA M A A T AI ER I M IE LTÄ SE U R A AV IST A V ÄITT ÄM IS - TÄ (% ). T Ä Y S IN S A M A A M IE LTÄ M E LK O S A M A A M IE LTÄ EI O S A A M E LK O E R I M IE LTÄ T Ä Y S IN E R I M IE LTÄ EU luo puitteet työpaikkojen lisääntym iselle Euroopassa EU on vastuussa säästötoim enpiteistä Euroopassa 0 EU helpottaa yritystoim intaa Euroopassa 0 EU:sta aiheutuu liikaa byrokratiaa EU nousee kriisistä entistä oikeudenm ukaisem pana EU laittaa rahoitussektorin m aksam aan sille kuuluvan osuuden 0 0 EU laskee elinkustannuksia Euroopassa EU parantaa eläm änlaatua Euroopassa 0 EU auttaa ratkaisem aan m aailm anlaajuisia uhkia ja haasteita 0 EU auttaa kansalaistensa suojelussa EU tarvitsee selkeäm m än sanom an Eurobarom etri Suomi

10 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0.. Mitkä ovat kaksi tärkeintä Euroopan unionia koskevaa asiaa? Jäsenvaltioiden julkisen talouden tila on suomalaisten mielestä tärkein EU:ta koskeva ongelma Kansalaisilta kysyttiin tutkimuksessa, mitkä ovat kaksi tärkeintä Euroopan unionia koskevaa asiaa. Koska kaikki vaihtoehtoina olleet asiat ovat sinällään tärkeitä, vastaajan tuli valita viisitoista asiaa sisältäneeltä listalta korkeintaan kaksi tärkeimpänä pitämäänsä. Tärkeistä tärkeimmäksi asiaksi nousee suomalaisten keskuudessa jäsenvaltioiden julkisen talouden tila ( % valitsee kahden tärkeimmän joukkoon). Toiseksi keskeisimmäksi asiaksi suomalaiset valitsevat Euroopan unionin taloudellisen tilanteen yleensä ( %) ja kolmanneksi tärkeimmäksi suomalaiset poimivat työttömyyden ( %). Listan tyveen jääviä eli vähemmässä määrin keskeisiä asioita ovat eläkkeet ja verotus. Suomalaisten näkemykset ovat samansuuntaisia kuin vuoden 0 syksyllä. Verrattaessa suomalaisten vastauksia kaikkien jäsenmaiden yhteenlaskettuihin vastauksiin, voidaan todeta tärkeimpien asioiden profiilin olevan erilainen. Jäsenmaiden julkisen talouden tilaa suomalaiset pitävät muita EU-kansalaisia tärkeämpänä ratkaistavana kysymyksenä. Keskimääräistä vähemmän suomalaisilla on odotuksia maahanmuuttoa kohtaan.. Luottamus Euroopan unioniin ja muihin instituutioihin Enemmistö suomalaisista luottaa Euroopan unioniin Tutkimuksessa vastaajat ottivat kantaa luottamukseen keskeisiä yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan. Kaikkiaan arvioitavia instituutioita oli neljätoista. Suomalaisista enemmistö ( %) luottaa Euroopan unioniin. Suomalaisten luottamus on suurempaa kuin EU-maissa keskimäärin ( %). Vaikka joka toinen luottaakin Euroopan unioniin, niin enemmän luottamusta nauttivat oman maan poliisi (0 %), puolustusvoimat ( %) ja oikeuslaitos ( %). Myös Yhdistyneisiin kansakuntiin ( %) kohdentuu luottamusta enemmän kuin Euroopan unioniin. Pahnanpohjimmaisiksi luottamuksessa jäävät puolueet, maan hallitus ja sosiaalinen media. Luottamus Euroopan unioniin on Suomessa lisääntynyt seitsemällä prosenttiyksiköllä syksystä 0. Suomalaisten luottamus oman maan hallitukseen on alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Suomalaiset luottavat kuitenkin kaikkiin instituutioihin enemmän kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. Suomalaiset luottavat EU:n toimielimiin enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin Tutkimuksessa selvitettiin myös luottamusta Euroopan unionin keskeisiin toimielimiin, Euroopan parlamenttiin, Euroopan komissioon ja Euroopan keskuspankkiin. Vähintään puolet luottaa kaikkiin kolmeen toimielimeen. Suurin luottamus kohdentuu Euroopan keskuspankkiin ( %). Euroopan parlamenttiin luottavia ( %) on hieman enemmän kuin komissioon luottavia ( %). Suomalaisten suhtautumisessa EU:n keskeisiin toimielimiin ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viimeksi kuluneen vuoden aikana. Suomalaisten luottamus eri toimielimiin on kuitenkin vahvempaa kuin EU-maiden kansalaisten keskuudessa keskimäärin... Näkemykset yhteisestä politiikasta Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannatus on lisääntynyt Suomessa Tutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin näkemyksiä yhteisestä valuutasta, lisälaajentumisesta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Valtaosa ( %) suomalaisista on edelleen yhteisen valuutan, euron puolesta. Viidesosa (0 %) suhtautuu yhteiseen valuuttaan kielteisesti. Suomalaiset suhtautuvat yhteiseen valuuttaan myönteisemmin kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin.

11 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 K u vio Q A v. K U IN K A P A LJO N LU O T TA A E R ÄIS IIN IN ST IT U U TIO IH IN (% ). LU O T- T A A EI OSAA EI LU O T A Lehdistö R adio Televisio 0 Internet 0 Sosiaalinen m edia Suom en oikeuslaitos Poliisi 0 Puolustusvoim at Puolueet 0 0 Alue- ja paikallishallinto 0 Suom en/m aan hallitus Suom en/m aan eduskunta 0 Euroopan unioni 0 Yhdistyneet kansakunnat (YK) Eurobarom etri Suomi Enemmistö ( %) suomalaisista torjuu sen, että EU ottaisi tulevina vuosina lisää jäsenmaita. Kolmannes ( %) on kuitenkin lisälaajentumisen puolesta. Suomalaiset suhtautuvat laajentumiseen kielteisemmin kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. Suomalaisten näkemykset EU:n yhteisestä ulkopolitiikasta jakaantuvat enemmän kahtia. Enemmistö ( %) kuitenkin kannattaa ja kaksi viidestä ( %) vastustaa. Yhteisen ulkopolitiikan kannatus on viimeksi kuluneen vuoden aikana lisääntynyt tuntuvasti (+ prosenttiyksikköä). Suomalaiset suhtautuvat yhteiseen ulkopolitiikkaan nyt vain hieman torjuvammin kuin EU:n jäsenmaiden kansalaiset keskimäärin. Kaikista EU-kansalaisista kaksi kolmesta ( %) kannattaa yhteistä ulkopolitiikkaa.

12 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka saa suomalaisilta enemmän kannatusta kuin yhteinen ulkopolitiikka. Yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa kannattaa enemmistö ( %) kansalaisista. Suomalaisten suhtautumista saattaa selittää se, että yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka koetaan vaihtoehdoksi mahdolliselle Natojäsenyydelle. Yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan suosio on lisääntynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana (+ prosenttiyksikköä). Muutos selittynee Ukrainan kriisillä. K u vio Q A t. O N K O SE U R A A VIEN E H D O TU K S IE N P U O LE S TA V A I V AS TA A N : S U O M ALA IST EN AR V IO T 0 JA 0 (% ). P U O - LE S TA E I O S A A V A S - T A A N Eurooppalainen talous- ja rahaliitto sekä yksi yhteinen valuutta, euro S - S - 0 Euroopan unionin jäsenm aan yhteinen ulkopolitiikka S - S - Eur. unionin lisälaajentum inen ottam alla tulevina vuosina m ukaan m uita m aita S - S - Euroopan unionin jäsenm aiden yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka S - S Eurobarom etri Suomi. Johtopäätökset Suomalaisten arviot oman maan ja EU:n talouden tilasta ovat tummasävyisiä. Näkemykset ovat viimeisen vuoden aikana muuttuneet aiempaakin synkemmiksi. Oman itsensä kannalta suomalaisia huolettaa talouden tilan ohella etenin terveydenhuolto ja sosiaaliturva. Terveydenhuollosta suomalaiset kantavat huolta eniten koko EU:n alueella. Suomalaisten mielestä talouskriisi ei ole vielä ohitse. Enemmistö suomalaisista pelkää, että pahin on vielä edessä. Suurin osa suomalaisista peräänkuuluttaa julkisen velan vähentämistä. Ongelma on kuitenkin se, että keinoista julkisen velan vähentämiseksi ei synny yksimielisyyttä. Enemmistö suomalaisista suhtautuu EU:n tulevaisuuteen optimistisesti., vaikka asioiden nähdään EU:ssa juuri nyt olevan kulkeutumassa huonoon suuntaan. Enemmistö kuitenkin luottaa EU:hun kamppailussa talous- ja rahoituskriisiä vastaan. Valtaosa suomalaisista on edelleen yhteisen valuutan, euron puolesta. Tällä haavaa enemmistö kannattaa myös yhteistä ulkopolitiikkaa sekä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Vuosi sitten suhtautuminen oli toinen. EU:n laajentumiseen uusiin maihin suhtaudutaan varauksellisesti kuten aiemminkin. 0

KANSALLINEN RAPORTTI

KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy KANSALLINEN RAPORTTI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI EXECUTIVE SUMMARY

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI EXECUTIVE SUMMARY Standard Eurobarometer 1 Euroopan komissio EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KEVÄT 2009 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometer 71 / Kevät 2009 TNS Opinion & Social EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI

KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy KANSALLINEN RAPORTTI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan

Lisätiedot

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa EUROBAROMETER Kansalaismielipide Euroopan unionissa Standard Eurobarometer / Autumn 2010 TNS Opinion & Social Syksy 2010 Kansallinen raportti Suomi 2.2.2011 Euroopan komission Suomen-edustusto Näkemykset

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 1 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 MITKÄ ASIAT HUOLESTUTTAVAT,

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI. Raportti on Euroopan komission Suomen-edustustolle tehty selvitys.

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI. Raportti on Euroopan komission Suomen-edustustolle tehty selvitys. Standard Eurobarometer Euroopan komissio EUROBAROMETRI KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KEVÄT Standard Eurobarometer / Kevät TNS Opinion & Social KANSALLINEN RAPORTTI FINLAND Tämän raportin pohjana

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 66 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA

EUROBAROMETRI 66 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRI 66 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2006 Standard Eurobarometri 66 / syksy 2006 TNS Opinion & Social KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämän

Lisätiedot

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat.

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat. KANSALAISTEN LUOTTAMUS: TASAVALLAN PRESIDENTTI YKKÖNEN, MEDIA KAKKONEN Suomalaisten luottamuslistan kärjessä on tasavallan presidentti ( % luottaa erittäin tai melko paljon). Kokoomuksen kannattajista

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI

KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy 2012 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 59 KEVÄT 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA

EUROBAROMETRI 59 KEVÄT 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA European Commission EUROBAROMETRI 59 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KEVÄT 2003 Standard Eurobarometer 59.1 / Spring 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämän raportin

Lisätiedot

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan Suomessa aivan liian monia asioita säädellään liian pikkutarkasti. Vain vajaa kuudesosa

Lisätiedot

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta JULKAISTAVISSA 13.. KLO 01.00 JÄLKEEN KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta Kunnan lainanoton lisääminen sai vähiten kannatusta keinona tasapainottaa taloutta. Tämä käy

Lisätiedot

KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KANNATTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUEIDEN VASTUULLE

KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KANNATTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUEIDEN VASTUULLE KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUDEN TUULLE Maan hallitus on valmistelemassa korkeintaan itsehallintoalueen perustamista Suomeen, joiden

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 64 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA

EUROBAROMETRI 64 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Standard Eurobarometer Euroopan komissio EUROBAROMETRI 64 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2005 Standard Eurobarometer 64 / Syksy 2005 TNS Opinion & Social KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämän raportin

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suomalaisten näkemyksiä julkisesta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa.

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Pitkällä aikavälillä vuosittaisen sääntelyn määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Suuntaus on sama myös muissa kehittyvissä maissa.

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA 2011

NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA 2011 NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten käsityksiä työssä jaksamisesta ja jatkamisesta.

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Suomalaisten mielipiteet Euroopan unionista yleensä, laajentumisesta ja EU-tiedon lähteistä

Suomalaisten mielipiteet Euroopan unionista yleensä, laajentumisesta ja EU-tiedon lähteistä EUROBAROMETRI 2002 - ERITYISPAINOS Suomalaisten mielipiteet Euroopan unionista yleensä, laajentumisesta ja EU-tiedon lähteistä Euroopan komission Suomen edustustolle tehty selvitys «Tämä raportti ei edusta

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Valinnanvapaus on hyvästä, mutta päävastuun palveluiden tuottamisesta tulee olla julkisella sektorilla Kysymystä yksityisen panoksen

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET Tapio Manni Saarnilaakson koulu Espoo tapio.manni@gmail.com Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Politiikka on yhteisten

Lisätiedot

Mielipiteet sote-uudistuksesta

Mielipiteet sote-uudistuksesta Mielipiteet sote-uudistuksesta Kansa ei usko sote-uudistuksen onnistumiseen Hallituksen esitys uudeksi sote-järjestämislaiksi annettiin eduskunnalle joulukuun alussa. Eduskunta päättää asiasta ennen kevään

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset asiat EU:ssa 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset haasteet EU:ssa Heikko talouskasvu Korkea työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys Investointien vähäisyys

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta JULKAISTAVISSA.. KLO. JÄLKEEN Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta Median keskinäisessä mittelössä uutisoinnin luotettavuudessa kärkeen asettuvat Ylen TV uutiset ( % arvioi

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä.

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä. Nordnet Säästöindeksi Lehdistötiedote 3.5.2012 Suomi ja Pohjoismaat, Q1 2012 Suomalaiset suhtautuvat varovaisen luottavaisesti pörssin kehitykseen. Nordnetin tekemässä selvityksessä niukka enemmistö suomalaisista

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Mitkä puolueet maan hallitukseen?

Mitkä puolueet maan hallitukseen? Mitkä puolueet maan hallitukseen? Enemmistö haluaa keskustan ja :n maan seuraavaan hallitukseen Näkemyksiä maamme puolueista kartoitettiin tutkimuksessa kysymyksenasettelulla, jossa vastaajien tuli nimetä

Lisätiedot

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012 Sarkozyn mielestä

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Kuviot ja taulukot Suomiforum Lahti 9.11.25 Suomalaiset Kuvio 1. Väkiluku 175 25 Väkiluku 175 25 ennuste 6 Miljoonaa 5 4 3 2 1 Suomen sota 175 177 179 181 183

Lisätiedot

POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta)

POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta) Jukka Malila Toimitusjohtaja KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN KESKUSLIITTO RY POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta) Helsinki 6.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Eriävä mielipide. Lukuun ottamatta perustuslain 1, 58, 66, 94 ja 95 pykälien muutosehdotuksia yhdyn komitean muutosehdotuksiin.

Eriävä mielipide. Lukuun ottamatta perustuslain 1, 58, 66, 94 ja 95 pykälien muutosehdotuksia yhdyn komitean muutosehdotuksiin. Eriävä mielipide Perustuslain tarkistamiskomitea on saamansa kahden jatkoajan jälkeen tehnyt esityksensä muutoksista perusteluineen 1 päivänä maaliskuuta 2000 voimaan tulleeseen Suomen perustuslakiin.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TUHANSIEN MURHEIDEN UNIONI

TUHANSIEN MURHEIDEN UNIONI TUHANSIEN MURHEIDEN UNIONI Suomalaiset pysäyttäisivät EU:n myllerrykset, eivätkä halua eroon eurosta ilkka haavisto Euroopan epävakaus hirvittää suomalaisia. Kansa ei kuitenkaan halua suuria muutoksia

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa

Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien parissa tutkimuksen

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Eurojärjestelmän perusteista ja euron kriisistä 1 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Lisätiedot

Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä

Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti vuoden 2016 kevään ja kesän aikana selvityksen

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella KEHITTYVÄ METSÄENERGIA -HANKE Laukka Pasi, Laurila Jussi & Tasanen Tapani www.kehittyvametsaenergia.fi

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti alkuvuonna 2016 tutkimuksen kansalaisten asenteista rakennetun

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

ZA5913. Eurobarometer 81.2. Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5913. Eurobarometer 81.2. Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (0-0) EB8. A B Maakoodi (06-07) EB8. B C our survey number (08-0) EB8. C D Lomakenumero (-6) EB8. D EB08FIFTRA /7 0/0/0 Q Mikä on

Lisätiedot