KANSALLINEN RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN RAPORTTI"

Transkriptio

1 Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy 0 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan komission Suomen-edustustolle tehty selvitys. Raportti ei edusta Euroopan komission mielipidettä. Raportissa mahdollisesti ilmenevät mielipiteet ovat yksinomaan raportin kirjoittajan tulkintoja. Standard Eurobarometri / Syksy 0 TNS Opinion & Social

2 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto. Kansalaisten huolenaiheet.. Arviot talous- ja työllisyystilanteesta.. Mitkä ovat tärkeimmät oman maan ongelmat?.. Ovatko henkilökohtaisesti suurimmat ongelmat samoja kuin koko maan ongelmat?. Näkemykset talous- ja rahoituskriisistä.. Onko pahin jo ohi?.. Onko EU:lla keinoja taistelussa talous- ja rahoituskriisiä vastaan?. Näkemykset Euroopan unionista.. Näkemykset jäsenyydestä Euroopan unionissa.. Mitä Euroopan unioni merkitsee itselle henkilökohtaisesti?.. Mitkä ovat kaksi tärkeintä Euroopan unionia koskevaa asiaa?. Luottamus Euroopan unioniin ja muihin instituutioihin.. Näkemykset yhteisestä politiikasta. Johtopäätökset 0 0

3 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0. Johdanto Tässä raportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jolla on selvitetty kansalaisten suhtautumista Euroopan unioniin. Tutkimuksen kysymyksenasettelu kattaa useita teemakokonaisuuksia. Tutkimuksessa sivutaan oman maan suurimpia ongelmia, suhtautumista Euroopan unioniin, sen toimintaan ja tavoitteisiin sekä talous- ja rahoituskriisiä. Eurobarometri-kysely toteutettiin kaikissa jäsenvaltiossa, kuudessa ehdokasmaassa ja Pohjois- Kyproksella viime vuoden marraskuun. ja. päivien välisenä aikana. Kyselyyn osallistui kaiken kaikkiaan yli -vuotiasta vastaajaa, joista 0 oli EU:n jäsenmaiden kansalaisia. Suomessa haastatteluja tehtiin 00. Euroopan unionin tasolla mielipidetiedustelun tekoa koordinoi TNS Opinion & Social. Suomessa haastattelut suoritti TNS Gallup Oy. Haastattelut tehtiin henkilökohtaisesti ja kussakin maassa maan omilla kielillä. Raportti on yhteenveto tutkimuksen päätuloksista. Yhteenvedon tehtävänä on jäsentää aineistoa sekä johdattaa lukijaa myös omien havaintojen ja tulkintojen tekoon.. Kansalaisten huolenaiheet Seuraavassa tarkastellaan kansalaisten arvioita talous- ja työllisyystilanteesta eri näkökulmista. Luvussa käsitellään myös näkemyksiä omaan maan suurimmista ongelmista sekä henkilökohtaisia huolenaiheita... Arviot talous- ja työllisyystilanteesta Oma talous- ja työllisyystilanne arvioidaan hyväksi, Suomen talous- ja työllisyystilanne arveluttaa Suomalaiset arvioivat tilanteen joko hyväksi tai melko hyväksi kahdessa viidestä kysytystä asiasta. Näitä kutakuinkin kohdallaan olevia asioita ovat oman kotitalouden taloudellinen tilanne ( % arvioi asiantilan erittäin tai melko hyväksi) ja henkilökohtainen työllisyystilanne ( %). Näkemykset oman talouden tilasta ja henkilökohtaisesta työllisyystilanteesta ovat muuttuneet vuoden takaisesta vain hieman aiempaa heikommiksi. Suomen työllisyystilannetta suomalaiset pitävät melko tai erittäin huonona ( %). Selvästi heikon suuntaan painuvat näkemykset myös Suomen ( %) ja Euroopan taloudellisesta tilasta ( %). Suomalaisten arviot oman maan työllisyys- ja taloustilanteesta ovat vuodessa muuttuneet selvästi aiempaa synkemmiksi. K u vio Q A a. M ILLA IS E K SI A R V IO I TÄ M Ä N H E TK IS E N TILA N TE EN K U N KIN S E U R AA V A N A SIA N K O H D A LLA (% ). E R IT T Ä IN H Y V Ä M E LK O H Y V Ä E I O S A A M E LK O H U O N O E R IT T Ä IN H U O N O Suom en/om an m aan taloudellinen tilanne Euroopan taloudellinen tilanne 0 Henkilökohtainen työllisyystilanne Om an kotitalouden taloudellinen tilanne Työllisyystilanne Suom essa/om assa m aassa Eurobarom etri Suomi

4 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 Nyt aiempaa suurempi osa suomalaista arvioi oman maan työllisyystilanteen (+ prosenttiyksikköä) ja talouden tilan (+ prosenttiyksikköä) melko tai erittäin huonoksi. Suomalaisten näkemykset Euroopan taloustilanteesta eivät ole muuttuneet. Suomalaiset näkevät oman maan talous- ja työllisyystilanteen heikommaksi kuin EU:n kansalaiset keskimäärin. Suomalaisten mielestä oman kotitalouden taloudellinen tila sekä henkilökohtainen työllisyystilanne ovat kuitenkin turvatumpia kuin mitä EU-kansalaiset ajattelevat keskimäärin... Mitkä ovat tärkeimmät oman maan ongelmat? Suomalaisia huolettaa työttömyys, terveydenhuolto ja sosiaaliturva Suomalaisille lueteltiin erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja pyydettiin nimeämään näistä Suomen kannalta kaksi tärkeintä ongelmaa tällä hetkellä. Kysymyksenasettelu mittaa kansalaisten huolista yleisimmin tunnistettavissa olevia. Suomalaisten huolilistalla nousee esille kolme asiaa. Ensisijainen ongelma, johon odotetaan ratkaisua, on työttömyys ( %). Listan kakkoseksi asettuvat maan taloustilanne ( %) sekä terveydenhuolto ja sosiaaliturva ( %). Valtion velka ( %) asettuu myös listan kärkipäähän. Vähemmässä määrin suomalaisia huolettavat terrorismi, maahanmuutto ja asuminen. Vuoden takaiseen verrattuna suomalaisten näkemykset kotimaan kipeimmistä ongelmista eivät käytännössä ole muuttuneet lainkaan. Verrattaessa suomalaisten näkemyksiä EU-maiden kansalaisten keskimääräiseen suhtautumiseen nousee polttopisteeseen kolme ongelmaa. Nämä ovat oman maan taloustilanne, terveydenhuolto ja sosiaaliturva sekä valtion velka. Suomalaisten keskuudessa nämä koetaan selvästi useammin suureksi huolenaiheeksi. Yhdessäkään muussa EU-maassa kansalaiset eivät kanna huolta terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmästä samassa määrin kuin Suomessa. K u vio Q A a. M ITK Ä O VA T TÄ LLÄ H E TK E LLÄ K A KS I TÄ R K EIN TÄ SU O - M EN KO H TA A M A A A SIA A (% ). T yöttöm yys T aloudellinen tilanne T erveydenhuolto ja sosiaaliturva V altion velka V erotus Y m päristö, ilm asto ja energia-asiat H intojen nousu / inflaatio E läkkeet R ikollisuus K oulutusjärjestelm ä A sum inen M aahanm uutto Jokin m uu T errorism i E i m ikään E i osaa sanoa Eu roba rom etri S uom i

5 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0.. Ovatko henkilökohtaisesti suurimmat ongelmat samoja kuin koko maan ongelmat? Maan taloustilanne on nyt suomalaisten omakohtainen murhe Kansalaisilta kysyttiin tutkimuksessa näkemystä myös siitä, mitkä ongelmat ovat kaksi tärkeintä vastaajan itsensä näkökulmasta. Tällä tavalla kysyttynä suurimmaksi huolenaiheeksi nousee terveydenhuolto ja sosiaaliturva ( %). Maan taloustilanne on toiseksi merkittävin henkilökohtainen murhe ( %). Listan kärkipäähän kipuaa myös oman kotitalouden taloudellinen tilanne ( %). Suomalaisia huolettaa henkilökohtaisesti aiempaa enemmän maan taloustilanne (+ prosenttiyksikköä viime vuodesta) sekä terveydenhuolto ja sosiaaliturva (+ prosenttiyksikköä). Hintojen noususta ollaan selvästi aiempaa vähemmän huolissaan (- 0 prosenttiyksikköä). Verrattaessa suomalaisten henkilökohtaisia huolia käsityksiin koko maan ongelmista käy ilmi, että järjestys ei ole aivan samanlainen. Omalla kohdalla terveydenhuolto ja sosiaaliturva ovat kipein asia ja koko maan osalta kolmanneksi ongelmallisin. Työttömyys puolestaan koetaan omakohtaisesti selvästi pienemmäksi uhkaksi kuin koko maata ajatellen. Henkilökohtaisella tasolla terveydenhuolto ja oman maan taloustilanne huolettavat suomalaisia enemmän kuin EU-maiden kansalaisia keskimäärin. Hintojen nousu ja verotus taas arveluttavat suomalaisia vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin.. Näkemykset talous- ja rahoituskriisistä Luvussa tarkastellaan näkemyksiä talous- ja rahoituskriisistä. Vastaajien tehtävänä oli arvioida talouskriisin vaikutuksia sekä keinoja ja toimenpiteitä talous- ja rahoituskriisin voittamiseksi... Onko pahin jo ohi? Enemmistö suomalaisista pelkää pahimman olevan vielä edessä Suomalaisista kaksi viidestä ( %) uskoo talouskriisin saavuttaneen huippunsa ja pahimman olevan jo ohi. Enemmistö ( %) kuitenkin pelkää, että pahin on vielä näkemättä. Suomalaisten näkemykset ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana synkistyneet uudelleen. Vielä viime keväänä enemmistö suomalaisista otaksui talouskriisin saavuttaneen huippunsa. Suomalaiset suhtautuvat asiaan hieman pessimistisemmin kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. EU-kansalaisista alle puolet ( %) odottaa pahimman olevan vielä edessä. Suomalaisten rinnalla keskimäärää pessimistisempiä ovat belgialaiset, kreikkalaiset, kyprolaiset, ranskalaiset ja slovenialaiset.

6 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 K u vio Q C t. K UM PI K AH D ES TA K AN N AS TA V AS TA A PA RE M M IN O M AA K ÄS ITY ST Ä: ) TA LO U SK R IISIN VA IK U TU KS ET TY Ö M A R K- K IN O IH IN O V AT JO SA A VU TTA N EE T H U IPP UN S A ) PA H IN O N V IE LÄ ED E SS Ä (% ). HU IPPU JO S A A - V U T E TT U EI O S A A P A H IN V IE LÄ ED ESSÄ S uom i S Y K S Y - K E V Ä T - EU S Y K S Y - K E V Ä T Eu rob aro m etri Suo m i.. Onko EU:lla keinoja taistelussa talous- ja rahoituskriisiä vastaan? EU-kansalaiset ovat valmiita hyväksymään koviakin keinoja rahoitusmarkkinoiden toiminnan sääntelemiseksi Suomalaiset uskovat, että EU:lla on tehokkaita keinoja kamppailussa talouskriisiä vastaan. Tehokkaiksi arvioituja keinoja ovat vahvempi ote rahoituspalveluiden sääntelyssä ( %), pankkien keskitetty valvonta (pankkiunioni) ( %) sekä jäsenmaiden budjettien hyväksyttäminen EU:lla ( %). Lähes kaksi kolmesta (0 %) suomalaisesta näkee tepsiväksi keinoksi lisäksi sen, että EUjäsenvaltioita, jotka eivät kykene kulujen hallintaan, voitaisiin sakottaa. Suomalaisten usko eri keinojen tehokkuuteen on kuitenkin viimeksi kuluneen vuoden aikana jossain määrin hiipunut. Aiempaa hieman pienempi joukko pitää kaikkia keinoja kamppailussa talous- ja rahoituskriisiä vastaan tehokkaina keinoina. Suomalaiset, kuten muutkin EU-kansalaiset, ovat valmiita hyväksymään koviakin keinoja rahoitusmarkkinoiden toiminnan sääntelemiseksi. Valtaosa ( %) suomalaisista kannattaa rahoitussektorin palkkojen (esim. bonusten) sääntelyä. Enemmistö ( %) suomalaisista myös verottaisi pankkien rahansiirtoja. Suomalaisten näkemykset ovat lähellä EU-maiden kansalaisten keskiarvoa. Eurobondien eli euroalueen yhteisten velkakirjojen käyttöönotto on asia, jota suomalaiset eivät näytä hyväksyvän. Suomalaisista reilu neljännes ( %) kannattaa euromaiden yhteistä joukkovelkakirjaa, eli lainaa, jossa lainanottajina ja takaisinmaksajina olisivat kaikki euromaat yhdessä. Vuosi sitten yli kolmannes ( %) suomalaisista kannatti eurobondeja. Suomalaiset suhtautuvat eurobondeihin varauksellisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Suomalaiset luottavat yksityisen sektorin kykyyn luoda työpaikkoja enemmän kuin EUkansalaiset keskimäärin Tutkimuksessa vastaajille lueteltiin joukko muita talouskriisiä sivuavia väittämiä ja kysyttiin, missä määrin samaa tai eri mieltä he olivat niiden kanssa.

7 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 Valtaosa ( %) suomalaisista sanoo, että julkisen velan ja alijäämän vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä omassa maassa ei voi viivyttää. Samaan hengenvetoon enemmän kuin kaksi kolmesta (0 %) arvioi, että julkisen velan ja alijäämän vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet eivät ole maassamme etusijalla tällä hetkellä. Näkemykset eivät ole muuttuneet viimeksi kuluneen vuoden aikana. Enemmistö suomalaisista antaa tunnustusta EU:lle toimista talous- ja rahoituskriisin hoitamisessa. Lähes kaksi kolmesta ( %) suomalaisesta katsoo, että Euroopan unionilla on riittävästi valtaa ja välineitä puolustaa Euroopan taloudellisia etuja maailman talousmarkkinoilla. Suomalaisten mielestä julkisia varoja pitäisi käyttää yksityisen sektorin investointien elvyttämiseen EU-tasolla ( %). Osaksi tämä näkemys saa selityksen siinä, että suomalaiset lähes yksimielisesti ( %) näkevät, että yksityisellä sektorilla on julkista sektoria paremmat mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja. Suomalaisten luottamus yksityisen sektorin kykyyn luoda työpaikkoja on suurempi kuin EU-maiden kansalaisilla keskimäärin.. Näkemykset Euroopan unionista Seuraavassa tarkastellaan Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa eri näkökulmista. Luvussa tarkastellaan sitä, mihin suuntaan EU on menossa, mitä EU merkitsee suomalaisille henkilökohtaisesti ja mitkä ovat tärkeimmät EU:ta koskevat asiat... Näkemykset jäsenyydestä Euroopan unionissa Enemmistö suhtautuu Euroopan unionin tulevaisuuteen optimistisesti, vaikka asioiden nähdään EU:ssa olevan menossa huonoon suuntaan Vain viidennes (0 %) suomalaisista luottaa siihen, että EU:ssa asiat ovat menossa hyvään suuntaan. Enemmistö (0 %) väestöstä uskoo asioiden EU:ssa kehittyvän huonoon suuntaan. Oman maan asioiden kehitykseen suhtaudutaan hieman vieläkin pessimistisemmin kuin EU:n. Suomalaisten näkemykset EU:n ja oman maan kehityksestä ovat muuttuneet pessimistisiksi kevään 0 jälkeen. Keväällä 0 vähemmistö suomalaisista arvioi asioiden EU:ssa ja kotimaassa olevan kehittymässä huonommiksi, nyt näin ajattelee enemmistö. Suomalaiset näkevät EU:n sekä oman maan kehityksen astetta pessimistisemmässä valossa kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. Kolmannes suomalaisista ( %) sanoo EU:n antavan itsestään positiivisen vaikutelman. Puolet ( %) suomalaisista katsoo EU:n antavan itsestään lähinnä neutraalin kuvan. Vain kuudesosa ( %) arvioi EU:ta lähinnä negatiivissävytteisesti. EU:n julkinen kuva on tällä mittarilla parantunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Suomalaiset ovat näkemyksissään selvästi neutraalimpia kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Enemmistö ( %) suomalaisista on optimistinen Euroopan unionin tulevaisuuden suhteen siitäkin huolimatta, että asioiden arvioidaan EU:ssa olevan kehittymässä huonompaan suuntaan. Vain kolmannes ( %) suhtautuu EU:n tulevaisuuteen pessimistisesti. Suomalaiset suhtautuvat EU:n tulevaisuuteen jopa optimistisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Suomalaisten luottamus EU:n tulevaisuuteen on nyt korkeammalla tasolla kuin vuoden 0 syksyllä.

8 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 K uvio Q D a. O V A TK O AS IA T N Y T YLE ISE S TI O T TA EN M EN O SS A H Y V ÄÄ N V A I H U O N O O N S U U N TA A N (% ). H Y V Ä Ä N S U U N TA A N E I K U M - P A A N K A A N EI OSAA H U O N O O N S U U N T A A N Suom essa/om assa m aassa 0 0 E uroopan unionissa Eu roba rom etri S uom i K uvio Q A. K UIN KA O P TIM IS TIN E N TA I PE SS IM IST IN EN O N E UR O O P AN U N IO N IN TU LEV AISU U D EN S U HT EE N (% ). E R IT T Ä IN O P T IM IS - T IN E N M E L K O O P T IM IS - T IN E N EI O S A A M E LK O P E S S IM IS - T IN E N E R IT T Ä IN P E S S I- M IS T IN E N S uom i yhteensä Eu roba rom etri S uom i.. Mitä Euroopan unioni merkitsee itselle henkilökohtaisesti? EU merkitsee suomalaisille vapaata liikkumista, yhteistä valuuttaa ja byrokratiaa Monivalintakysymyksellä suomalaisilta tiedusteltiin tutkimuksessa, mitä Euroopan unioni merkitsee heille henkilökohtaisesti. EU merkitsee suomalaisille ennen muuta vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:n alueella ( %) sekä yhteistä rahaa ( %). Puolet ( %) suomalaisista kuitenkin kokee, että EU merkitsee heille byrokratiaa (virkavaltaisuutta). Vähemmässä määrin Euroopan unioniin liitetään sellaisia ominaisuuksia kuin työttömyys, taloudellinen hyvinvointi, sosiaaliturva, demokratia tai kulttuuri-identiteetin menettäminen. Vuoden takaisesta näkemykset vapaasta liikkumisesta, yhteisestä valuutasta ja virkavaltaisuudesta ovat yleistyneet. Aiempaa useampi kokee EU:n edustavan myös kulttuurista monimuotoisuutta. Suomalaiset liittävät EU:hun aiempaa enempää sekä hyviä että huonoja ominaisuuksia.

9 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 Kun saatuja tuloksia verrataan EU:n keskiarvoon käy ilmi, että keskimääräistä useammin EU on suomalaisille vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:n alueella, yhteistä rahaa mutta myös byrokratiaa. Vain muutamassa muussa EU-maassa nämä asiat nousevat yhtä voimakkaasti esille kuin Suomessa. EU:n julkista kuvaa selvitettiin tutkimuksessa myös asenneväittämien avulla. EU:lla on suomalaisten mielestä monia vahvuuksia. EU myötävaikuttaa kansalaistensa suojelemiseksi ( %), auttaa ratkaisemaan globaaleja uhkia ( %), parantaa elämänlaatua Euroopassa ( %) ja luo puitteita työpaikkojen lisääntymiselle ( %). EU:n heikkouksiin kuuluu suomalaisten mielestä liiallinen byrokratia ( %) ja selkeän sanoman puute ( %). Suomalaiset eivät liioin usko siihen, että EU toimillaan kykenisi laskemaan elinkustannuksia Euroopassa. Suomalaiset näkevät EU:n muita EU-kansalaisia useammin byrokraattisena. Samanaikaisesti suomalaiset kuitenkin antavat muilta osin EU:lle keskimäärää useammin tunnustusta eri asioissa. Näihin kuuluu mm. kansalaisten suojelu ja usko siihen, että EU parantaa kansalaistensa elämänlaatua. K u vio Q A v. M IS SÄ M Ä Ä R IN O N SA M A A T AI ER I M IE LTÄ SE U R A AV IST A V ÄITT ÄM IS - TÄ (% ). T Ä Y S IN S A M A A M IE LTÄ M E LK O S A M A A M IE LTÄ EI O S A A M E LK O E R I M IE LTÄ T Ä Y S IN E R I M IE LTÄ EU luo puitteet työpaikkojen lisääntym iselle Euroopassa EU on vastuussa säästötoim enpiteistä Euroopassa 0 EU helpottaa yritystoim intaa Euroopassa 0 EU:sta aiheutuu liikaa byrokratiaa EU nousee kriisistä entistä oikeudenm ukaisem pana EU laittaa rahoitussektorin m aksam aan sille kuuluvan osuuden 0 0 EU laskee elinkustannuksia Euroopassa EU parantaa eläm änlaatua Euroopassa 0 EU auttaa ratkaisem aan m aailm anlaajuisia uhkia ja haasteita 0 EU auttaa kansalaistensa suojelussa EU tarvitsee selkeäm m än sanom an Eurobarom etri Suomi

10 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0.. Mitkä ovat kaksi tärkeintä Euroopan unionia koskevaa asiaa? Jäsenvaltioiden julkisen talouden tila on suomalaisten mielestä tärkein EU:ta koskeva ongelma Kansalaisilta kysyttiin tutkimuksessa, mitkä ovat kaksi tärkeintä Euroopan unionia koskevaa asiaa. Koska kaikki vaihtoehtoina olleet asiat ovat sinällään tärkeitä, vastaajan tuli valita viisitoista asiaa sisältäneeltä listalta korkeintaan kaksi tärkeimpänä pitämäänsä. Tärkeistä tärkeimmäksi asiaksi nousee suomalaisten keskuudessa jäsenvaltioiden julkisen talouden tila ( % valitsee kahden tärkeimmän joukkoon). Toiseksi keskeisimmäksi asiaksi suomalaiset valitsevat Euroopan unionin taloudellisen tilanteen yleensä ( %) ja kolmanneksi tärkeimmäksi suomalaiset poimivat työttömyyden ( %). Listan tyveen jääviä eli vähemmässä määrin keskeisiä asioita ovat eläkkeet ja verotus. Suomalaisten näkemykset ovat samansuuntaisia kuin vuoden 0 syksyllä. Verrattaessa suomalaisten vastauksia kaikkien jäsenmaiden yhteenlaskettuihin vastauksiin, voidaan todeta tärkeimpien asioiden profiilin olevan erilainen. Jäsenmaiden julkisen talouden tilaa suomalaiset pitävät muita EU-kansalaisia tärkeämpänä ratkaistavana kysymyksenä. Keskimääräistä vähemmän suomalaisilla on odotuksia maahanmuuttoa kohtaan.. Luottamus Euroopan unioniin ja muihin instituutioihin Enemmistö suomalaisista luottaa Euroopan unioniin Tutkimuksessa vastaajat ottivat kantaa luottamukseen keskeisiä yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan. Kaikkiaan arvioitavia instituutioita oli neljätoista. Suomalaisista enemmistö ( %) luottaa Euroopan unioniin. Suomalaisten luottamus on suurempaa kuin EU-maissa keskimäärin ( %). Vaikka joka toinen luottaakin Euroopan unioniin, niin enemmän luottamusta nauttivat oman maan poliisi (0 %), puolustusvoimat ( %) ja oikeuslaitos ( %). Myös Yhdistyneisiin kansakuntiin ( %) kohdentuu luottamusta enemmän kuin Euroopan unioniin. Pahnanpohjimmaisiksi luottamuksessa jäävät puolueet, maan hallitus ja sosiaalinen media. Luottamus Euroopan unioniin on Suomessa lisääntynyt seitsemällä prosenttiyksiköllä syksystä 0. Suomalaisten luottamus oman maan hallitukseen on alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Suomalaiset luottavat kuitenkin kaikkiin instituutioihin enemmän kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. Suomalaiset luottavat EU:n toimielimiin enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin Tutkimuksessa selvitettiin myös luottamusta Euroopan unionin keskeisiin toimielimiin, Euroopan parlamenttiin, Euroopan komissioon ja Euroopan keskuspankkiin. Vähintään puolet luottaa kaikkiin kolmeen toimielimeen. Suurin luottamus kohdentuu Euroopan keskuspankkiin ( %). Euroopan parlamenttiin luottavia ( %) on hieman enemmän kuin komissioon luottavia ( %). Suomalaisten suhtautumisessa EU:n keskeisiin toimielimiin ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viimeksi kuluneen vuoden aikana. Suomalaisten luottamus eri toimielimiin on kuitenkin vahvempaa kuin EU-maiden kansalaisten keskuudessa keskimäärin... Näkemykset yhteisestä politiikasta Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannatus on lisääntynyt Suomessa Tutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin näkemyksiä yhteisestä valuutasta, lisälaajentumisesta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Valtaosa ( %) suomalaisista on edelleen yhteisen valuutan, euron puolesta. Viidesosa (0 %) suhtautuu yhteiseen valuuttaan kielteisesti. Suomalaiset suhtautuvat yhteiseen valuuttaan myönteisemmin kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin.

11 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 K u vio Q A v. K U IN K A P A LJO N LU O T TA A E R ÄIS IIN IN ST IT U U TIO IH IN (% ). LU O T- T A A EI OSAA EI LU O T A Lehdistö R adio Televisio 0 Internet 0 Sosiaalinen m edia Suom en oikeuslaitos Poliisi 0 Puolustusvoim at Puolueet 0 0 Alue- ja paikallishallinto 0 Suom en/m aan hallitus Suom en/m aan eduskunta 0 Euroopan unioni 0 Yhdistyneet kansakunnat (YK) Eurobarom etri Suomi Enemmistö ( %) suomalaisista torjuu sen, että EU ottaisi tulevina vuosina lisää jäsenmaita. Kolmannes ( %) on kuitenkin lisälaajentumisen puolesta. Suomalaiset suhtautuvat laajentumiseen kielteisemmin kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. Suomalaisten näkemykset EU:n yhteisestä ulkopolitiikasta jakaantuvat enemmän kahtia. Enemmistö ( %) kuitenkin kannattaa ja kaksi viidestä ( %) vastustaa. Yhteisen ulkopolitiikan kannatus on viimeksi kuluneen vuoden aikana lisääntynyt tuntuvasti (+ prosenttiyksikköä). Suomalaiset suhtautuvat yhteiseen ulkopolitiikkaan nyt vain hieman torjuvammin kuin EU:n jäsenmaiden kansalaiset keskimäärin. Kaikista EU-kansalaisista kaksi kolmesta ( %) kannattaa yhteistä ulkopolitiikkaa.

12 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka saa suomalaisilta enemmän kannatusta kuin yhteinen ulkopolitiikka. Yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa kannattaa enemmistö ( %) kansalaisista. Suomalaisten suhtautumista saattaa selittää se, että yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka koetaan vaihtoehdoksi mahdolliselle Natojäsenyydelle. Yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan suosio on lisääntynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana (+ prosenttiyksikköä). Muutos selittynee Ukrainan kriisillä. K u vio Q A t. O N K O SE U R A A VIEN E H D O TU K S IE N P U O LE S TA V A I V AS TA A N : S U O M ALA IST EN AR V IO T 0 JA 0 (% ). P U O - LE S TA E I O S A A V A S - T A A N Eurooppalainen talous- ja rahaliitto sekä yksi yhteinen valuutta, euro S - S - 0 Euroopan unionin jäsenm aan yhteinen ulkopolitiikka S - S - Eur. unionin lisälaajentum inen ottam alla tulevina vuosina m ukaan m uita m aita S - S - Euroopan unionin jäsenm aiden yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka S - S Eurobarom etri Suomi. Johtopäätökset Suomalaisten arviot oman maan ja EU:n talouden tilasta ovat tummasävyisiä. Näkemykset ovat viimeisen vuoden aikana muuttuneet aiempaakin synkemmiksi. Oman itsensä kannalta suomalaisia huolettaa talouden tilan ohella etenin terveydenhuolto ja sosiaaliturva. Terveydenhuollosta suomalaiset kantavat huolta eniten koko EU:n alueella. Suomalaisten mielestä talouskriisi ei ole vielä ohitse. Enemmistö suomalaisista pelkää, että pahin on vielä edessä. Suurin osa suomalaisista peräänkuuluttaa julkisen velan vähentämistä. Ongelma on kuitenkin se, että keinoista julkisen velan vähentämiseksi ei synny yksimielisyyttä. Enemmistö suomalaisista suhtautuu EU:n tulevaisuuteen optimistisesti., vaikka asioiden nähdään EU:ssa juuri nyt olevan kulkeutumassa huonoon suuntaan. Enemmistö kuitenkin luottaa EU:hun kamppailussa talous- ja rahoituskriisiä vastaan. Valtaosa suomalaisista on edelleen yhteisen valuutan, euron puolesta. Tällä haavaa enemmistö kannattaa myös yhteistä ulkopolitiikkaa sekä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Vuosi sitten suhtautuminen oli toinen. EU:n laajentumiseen uusiin maihin suhtaudutaan varauksellisesti kuten aiemminkin. 0

KANSALLINEN RAPORTTI

KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy KANSALLINEN RAPORTTI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI EXECUTIVE SUMMARY

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI EXECUTIVE SUMMARY Standard Eurobarometer 1 Euroopan komissio EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KEVÄT 2009 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometer 71 / Kevät 2009 TNS Opinion & Social EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI

KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy KANSALLINEN RAPORTTI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan

Lisätiedot

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa EUROBAROMETER Kansalaismielipide Euroopan unionissa Standard Eurobarometer / Autumn 2010 TNS Opinion & Social Syksy 2010 Kansallinen raportti Suomi 2.2.2011 Euroopan komission Suomen-edustusto Näkemykset

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 1 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 MITKÄ ASIAT HUOLESTUTTAVAT,

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI. Raportti on Euroopan komission Suomen-edustustolle tehty selvitys.

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI. Raportti on Euroopan komission Suomen-edustustolle tehty selvitys. Standard Eurobarometer Euroopan komissio EUROBAROMETRI KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KEVÄT Standard Eurobarometer / Kevät TNS Opinion & Social KANSALLINEN RAPORTTI FINLAND Tämän raportin pohjana

Lisätiedot

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ TIEDOTE PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ Enemmistö ( %) kansalaisista pitää nykyistä järjestelmää, jossa kansanedustajista

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 66 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA

EUROBAROMETRI 66 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRI 66 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2006 Standard Eurobarometri 66 / syksy 2006 TNS Opinion & Social KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämän

Lisätiedot

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Sivu Suomalaisista vain neljännes ( %) ilmoitti, että hallituksen

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa Tiedote KANSALAISET EIVÄT LUOTA PÄÄTTÄJIIN Luottamus päättäjiin on heikko kaikilla tasoilla. Suomalaisista ainoastaan vajaa viidesosa luottaa erittäin tai melko paljon Euroopan unionin päättäjiin ( %).

Lisätiedot

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat.

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat. KANSALAISTEN LUOTTAMUS: TASAVALLAN PRESIDENTTI YKKÖNEN, MEDIA KAKKONEN Suomalaisten luottamuslistan kärjessä on tasavallan presidentti ( % luottaa erittäin tai melko paljon). Kokoomuksen kannattajista

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö ( %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI

KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy 2012 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 59 KEVÄT 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA

EUROBAROMETRI 59 KEVÄT 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA European Commission EUROBAROMETRI 59 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KEVÄT 2003 Standard Eurobarometer 59.1 / Spring 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämän raportin

Lisätiedot

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. SÄÄTIÖTUTKIMUS Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. Tutkimusaineisto on koottu TNS Gallup Oy:n internetpaneelissa 0..-.. päivien

Lisätiedot

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN TIEDOTE KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN Kansalaisten selvän enemmistön ( %) mielestä opiskelijoiden opintotuki on sidottava nykyistä tiukemmin opinnoissa

Lisätiedot

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan Suomessa aivan liian monia asioita säädellään liian pikkutarkasti. Vain vajaa kuudesosa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA Tiedote KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA VALEHDELLA Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään on hyvä, että vaaleissa joku uskaltaa sanoa asiat suoraan, vaikka se loukkaisi monia ihmisiä.

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KANNATTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUEIDEN VASTUULLE

KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KANNATTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUEIDEN VASTUULLE KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUDEN TUULLE Maan hallitus on valmistelemassa korkeintaan itsehallintoalueen perustamista Suomeen, joiden

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kaksi kolmesta ( %) arvioi, että hänen äänellään on merkitystä kuntavaalien lopputuloksen kannalta. Prosenttiluku on samaa luokkaa

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 64 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA

EUROBAROMETRI 64 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Standard Eurobarometer Euroopan komissio EUROBAROMETRI 64 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2005 Standard Eurobarometer 64 / Syksy 2005 TNS Opinion & Social KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämän raportin

Lisätiedot

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Tiedote KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Sivu 1 Suomalaisista kaksi kolmesta (2 %) suhtautuu myönteisesti (3 %) tai neutraalisti ( %) siihen, että julkiset sote-palvelut tuotetaan

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta JULKAISTAVISSA 13.. KLO 01.00 JÄLKEEN KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta Kunnan lainanoton lisääminen sai vähiten kannatusta keinona tasapainottaa taloutta. Tämä käy

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suomalaisten näkemyksiä julkisesta

Lisätiedot

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. SÄÄTIÖTUTKIMUS 2012 Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla, internetpaneelissa, 8.-14.6.2012

Lisätiedot

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN Sivu Luottamus päättäjiin lisääntyi kuntavaalien seurauksena. Enemmistö kansalaisista ( %) luottaa erittäin tai melko paljon kotikunnan päättäjiin ja reilu

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen?

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Ilmapuntari : Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Suomalaisten mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidon saannin turvaaminen tulee olla maan hallituksen painopistealue

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt

Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt Tiedote Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt Sivu 1 Puolet suomalaisista ( %) kannattaa kaksoiskuntalaisuutta, eli oikeutta olla kirjoilla kahdessa kunnassa ja käyttää

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA Maan hallitus yrittää synnyttää kautensa aikana yli. työpaikkaa, jotta työllisyysaste nousisi prosenttiin prosentista. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%).

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%). Suomi/Nyt-kysely Osa Demokratian kohtalo -hanketta, jota johtaa ajatushautomo Magma Taloustutkimus Oy kokosi 7.2. 8.3.207 kaksi valtakunnallisesti edustavaa kyselyaineistoa 8 79 -vuotiaista suomalaisista.

Lisätiedot

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEEN MYÖNTEISIÄ TAI NEUTRAALEJA KAKSI KOLMESTA

SOTE-UUDISTUKSEEN MYÖNTEISIÄ TAI NEUTRAALEJA KAKSI KOLMESTA SOTE-UUDISTUKSEEN MYÖNTEISIÄ TAI NEUTRAALEJA KAKSI KOLMESTA Hallituksen sote-uudistukseen suhtautuu erittäin tai melko myönteisesti kaksi viidestä ( %), käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa.

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Pitkällä aikavälillä vuosittaisen sääntelyn määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Suuntaus on sama myös muissa kehittyvissä maissa.

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA 2011

NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA 2011 NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten käsityksiä työssä jaksamisesta ja jatkamisesta.

Lisätiedot

Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle

Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle Julkaistavissa,.. klo. Kansalaismielipide: Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle Kuntien keskeisin tehtävä on väestön selvän enemmistön mielestä huolehtia

Lisätiedot

SUOMALAISET LUOTTAVAT ENITEN ULKOMAAN LENTOLIIKENTEESEEN JA TAKSEIHIN VÄHITEN PAIKALLISJUNIIN

SUOMALAISET LUOTTAVAT ENITEN ULKOMAAN LENTOLIIKENTEESEEN JA TAKSEIHIN VÄHITEN PAIKALLISJUNIIN TIEDOTE SUOMALAISET LUOTTAVAT ENITEN ULKOMAAN LENTOLIIKENTEESEEN JA TAKSHIN VÄHITEN PAIKALLISJUNIIN Enemmistö suomalaisista luottaa siihen, että kaikki julkisen liikenteen muodot toimivat hyvin maassamme,

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 27.6.2016 Talousjohtajabarometrin taustaa Talousjohtajabarometrin rakenne Kansantalouden näkymät Yrityksen talousnäkymät Ajankohtaisteema: Yhteiskuntasopimus Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Strasbourg, 12. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi

Lisätiedot

Suomalaisten mielipiteet Euroopan unionista yleensä, laajentumisesta ja EU-tiedon lähteistä

Suomalaisten mielipiteet Euroopan unionista yleensä, laajentumisesta ja EU-tiedon lähteistä EUROBAROMETRI 2002 - ERITYISPAINOS Suomalaisten mielipiteet Euroopan unionista yleensä, laajentumisesta ja EU-tiedon lähteistä Euroopan komission Suomen edustustolle tehty selvitys «Tämä raportti ei edusta

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja A, ESPOO, Finland, tel. int+-

Lisätiedot

Pohdintaa ja skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta

Pohdintaa ja skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta Pohdintaa ja skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta Vesa-Pekka Poutanen Talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto ------------- Kuntamarkkinat 13.9.2017 1 2 EUROOPAN TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

Mielipiteet sote-uudistuksesta

Mielipiteet sote-uudistuksesta Mielipiteet sote-uudistuksesta Kansa ei usko sote-uudistuksen onnistumiseen Hallituksen esitys uudeksi sote-järjestämislaiksi annettiin eduskunnalle joulukuun alussa. Eduskunta päättää asiasta ennen kevään

Lisätiedot

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Julkaistavissa sunnuntaina.1. klo 00.01 Kansalaiset: Kokoomus, ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Kokoomus ( % pitää osaavana ja kyvykkäänä), ( %) ja keskusta ( %) ovat kansalaisten mielestä osaavimmat

Lisätiedot

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI Eduskuntavaalien jälkeiseen hallitukseen kohdentuvia odotuksia selvitettiin kysymällä, mikä on sopiva ministerien määrä hallitusta muodostettaessa. Kysymys

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

EU:N KEHITYS JA UNIONIN DEMOKRAATTINEN OIKEUTUS TIMO MIETTINEN, FT, YLIOPISTOTUTKIJA EUROOPPA-TUTKIMUKSEN VERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTO

EU:N KEHITYS JA UNIONIN DEMOKRAATTINEN OIKEUTUS TIMO MIETTINEN, FT, YLIOPISTOTUTKIJA EUROOPPA-TUTKIMUKSEN VERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTO EU:N KEHITYS JA UNIONIN DEMOKRAATTINEN OIKEUTUS TIMO MIETTINEN, FT, YLIOPISTOTUTKIJA EUROOPPA-TUTKIMUKSEN VERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTO 28/09/2017 1 EU JA DEMOKRATIA Kysymys demokraattisesta oikeutuksesta

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

23. Yhteisvaluutta-alueet ja Euroopan rahaliitto (Mankiw&Taylor, Ch 38)

23. Yhteisvaluutta-alueet ja Euroopan rahaliitto (Mankiw&Taylor, Ch 38) 23. Yhteisvaluutta-alueet ja Euroopan rahaliitto (Mankiw&Taylor, Ch 38) 1. Euron synty 2. Yhteisvaluutan hyödyt ja kustannukset 3. Onko EU optimaalinen yhteisvaluutta-alue? 4. Yhteisvaluutta-alueet ja

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA TIEDOTE ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT EN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA Enemmistö ( %) suomalaisista katsoo, että kuntaväen palkkoja ei pitäisi seuraavissa tuloneuvotteluissa

Lisätiedot