KANSALLINEN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN RAPORTTI"

Transkriptio

1 Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy 0 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan komission Suomen-edustustolle tehty selvitys. Raportti ei edusta Euroopan komission mielipidettä. Raportissa mahdollisesti ilmenevät mielipiteet ovat yksinomaan raportin kirjoittajan tulkintoja. Standard Eurobarometri / Syksy 0 TNS Opinion & Social

2 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto. Kansalaisten huolenaiheet.. Arviot talous- ja työllisyystilanteesta.. Mitkä ovat tärkeimmät oman maan ongelmat?.. Ovatko henkilökohtaisesti suurimmat ongelmat samoja kuin koko maan ongelmat?. Näkemykset talous- ja rahoituskriisistä.. Onko pahin jo ohi?.. Onko EU:lla keinoja taistelussa talous- ja rahoituskriisiä vastaan?. Näkemykset Euroopan unionista.. Näkemykset jäsenyydestä Euroopan unionissa.. Mitä Euroopan unioni merkitsee itselle henkilökohtaisesti?.. Mitkä ovat kaksi tärkeintä Euroopan unionia koskevaa asiaa?. Luottamus Euroopan unioniin ja muihin instituutioihin.. Näkemykset yhteisestä politiikasta. Johtopäätökset 0 0

3 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0. Johdanto Tässä raportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jolla on selvitetty kansalaisten suhtautumista Euroopan unioniin. Tutkimuksen kysymyksenasettelu kattaa useita teemakokonaisuuksia. Tutkimuksessa sivutaan oman maan suurimpia ongelmia, suhtautumista Euroopan unioniin, sen toimintaan ja tavoitteisiin sekä talous- ja rahoituskriisiä. Eurobarometri-kysely toteutettiin kaikissa jäsenvaltiossa, kuudessa ehdokasmaassa ja Pohjois- Kyproksella viime vuoden marraskuun. ja. päivien välisenä aikana. Kyselyyn osallistui kaiken kaikkiaan yli -vuotiasta vastaajaa, joista 0 oli EU:n jäsenmaiden kansalaisia. Suomessa haastatteluja tehtiin 00. Euroopan unionin tasolla mielipidetiedustelun tekoa koordinoi TNS Opinion & Social. Suomessa haastattelut suoritti TNS Gallup Oy. Haastattelut tehtiin henkilökohtaisesti ja kussakin maassa maan omilla kielillä. Raportti on yhteenveto tutkimuksen päätuloksista. Yhteenvedon tehtävänä on jäsentää aineistoa sekä johdattaa lukijaa myös omien havaintojen ja tulkintojen tekoon.. Kansalaisten huolenaiheet Seuraavassa tarkastellaan kansalaisten arvioita talous- ja työllisyystilanteesta eri näkökulmista. Luvussa käsitellään myös näkemyksiä omaan maan suurimmista ongelmista sekä henkilökohtaisia huolenaiheita... Arviot talous- ja työllisyystilanteesta Oma talous- ja työllisyystilanne arvioidaan hyväksi, Suomen talous- ja työllisyystilanne arveluttaa Suomalaiset arvioivat tilanteen joko hyväksi tai melko hyväksi kahdessa viidestä kysytystä asiasta. Näitä kutakuinkin kohdallaan olevia asioita ovat oman kotitalouden taloudellinen tilanne ( % arvioi asiantilan erittäin tai melko hyväksi) ja henkilökohtainen työllisyystilanne ( %). Näkemykset oman talouden tilasta ja henkilökohtaisesta työllisyystilanteesta ovat muuttuneet vuoden takaisesta vain hieman aiempaa heikommiksi. Suomen työllisyystilannetta suomalaiset pitävät melko tai erittäin huonona ( %). Selvästi heikon suuntaan painuvat näkemykset myös Suomen ( %) ja Euroopan taloudellisesta tilasta ( %). Suomalaisten arviot oman maan työllisyys- ja taloustilanteesta ovat vuodessa muuttuneet selvästi aiempaa synkemmiksi. K u vio Q A a. M ILLA IS E K SI A R V IO I TÄ M Ä N H E TK IS E N TILA N TE EN K U N KIN S E U R AA V A N A SIA N K O H D A LLA (% ). E R IT T Ä IN H Y V Ä M E LK O H Y V Ä E I O S A A M E LK O H U O N O E R IT T Ä IN H U O N O Suom en/om an m aan taloudellinen tilanne Euroopan taloudellinen tilanne 0 Henkilökohtainen työllisyystilanne Om an kotitalouden taloudellinen tilanne Työllisyystilanne Suom essa/om assa m aassa Eurobarom etri Suomi

4 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 Nyt aiempaa suurempi osa suomalaista arvioi oman maan työllisyystilanteen (+ prosenttiyksikköä) ja talouden tilan (+ prosenttiyksikköä) melko tai erittäin huonoksi. Suomalaisten näkemykset Euroopan taloustilanteesta eivät ole muuttuneet. Suomalaiset näkevät oman maan talous- ja työllisyystilanteen heikommaksi kuin EU:n kansalaiset keskimäärin. Suomalaisten mielestä oman kotitalouden taloudellinen tila sekä henkilökohtainen työllisyystilanne ovat kuitenkin turvatumpia kuin mitä EU-kansalaiset ajattelevat keskimäärin... Mitkä ovat tärkeimmät oman maan ongelmat? Suomalaisia huolettaa työttömyys, terveydenhuolto ja sosiaaliturva Suomalaisille lueteltiin erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja pyydettiin nimeämään näistä Suomen kannalta kaksi tärkeintä ongelmaa tällä hetkellä. Kysymyksenasettelu mittaa kansalaisten huolista yleisimmin tunnistettavissa olevia. Suomalaisten huolilistalla nousee esille kolme asiaa. Ensisijainen ongelma, johon odotetaan ratkaisua, on työttömyys ( %). Listan kakkoseksi asettuvat maan taloustilanne ( %) sekä terveydenhuolto ja sosiaaliturva ( %). Valtion velka ( %) asettuu myös listan kärkipäähän. Vähemmässä määrin suomalaisia huolettavat terrorismi, maahanmuutto ja asuminen. Vuoden takaiseen verrattuna suomalaisten näkemykset kotimaan kipeimmistä ongelmista eivät käytännössä ole muuttuneet lainkaan. Verrattaessa suomalaisten näkemyksiä EU-maiden kansalaisten keskimääräiseen suhtautumiseen nousee polttopisteeseen kolme ongelmaa. Nämä ovat oman maan taloustilanne, terveydenhuolto ja sosiaaliturva sekä valtion velka. Suomalaisten keskuudessa nämä koetaan selvästi useammin suureksi huolenaiheeksi. Yhdessäkään muussa EU-maassa kansalaiset eivät kanna huolta terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmästä samassa määrin kuin Suomessa. K u vio Q A a. M ITK Ä O VA T TÄ LLÄ H E TK E LLÄ K A KS I TÄ R K EIN TÄ SU O - M EN KO H TA A M A A A SIA A (% ). T yöttöm yys T aloudellinen tilanne T erveydenhuolto ja sosiaaliturva V altion velka V erotus Y m päristö, ilm asto ja energia-asiat H intojen nousu / inflaatio E läkkeet R ikollisuus K oulutusjärjestelm ä A sum inen M aahanm uutto Jokin m uu T errorism i E i m ikään E i osaa sanoa Eu roba rom etri S uom i

5 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0.. Ovatko henkilökohtaisesti suurimmat ongelmat samoja kuin koko maan ongelmat? Maan taloustilanne on nyt suomalaisten omakohtainen murhe Kansalaisilta kysyttiin tutkimuksessa näkemystä myös siitä, mitkä ongelmat ovat kaksi tärkeintä vastaajan itsensä näkökulmasta. Tällä tavalla kysyttynä suurimmaksi huolenaiheeksi nousee terveydenhuolto ja sosiaaliturva ( %). Maan taloustilanne on toiseksi merkittävin henkilökohtainen murhe ( %). Listan kärkipäähän kipuaa myös oman kotitalouden taloudellinen tilanne ( %). Suomalaisia huolettaa henkilökohtaisesti aiempaa enemmän maan taloustilanne (+ prosenttiyksikköä viime vuodesta) sekä terveydenhuolto ja sosiaaliturva (+ prosenttiyksikköä). Hintojen noususta ollaan selvästi aiempaa vähemmän huolissaan (- 0 prosenttiyksikköä). Verrattaessa suomalaisten henkilökohtaisia huolia käsityksiin koko maan ongelmista käy ilmi, että järjestys ei ole aivan samanlainen. Omalla kohdalla terveydenhuolto ja sosiaaliturva ovat kipein asia ja koko maan osalta kolmanneksi ongelmallisin. Työttömyys puolestaan koetaan omakohtaisesti selvästi pienemmäksi uhkaksi kuin koko maata ajatellen. Henkilökohtaisella tasolla terveydenhuolto ja oman maan taloustilanne huolettavat suomalaisia enemmän kuin EU-maiden kansalaisia keskimäärin. Hintojen nousu ja verotus taas arveluttavat suomalaisia vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin.. Näkemykset talous- ja rahoituskriisistä Luvussa tarkastellaan näkemyksiä talous- ja rahoituskriisistä. Vastaajien tehtävänä oli arvioida talouskriisin vaikutuksia sekä keinoja ja toimenpiteitä talous- ja rahoituskriisin voittamiseksi... Onko pahin jo ohi? Enemmistö suomalaisista pelkää pahimman olevan vielä edessä Suomalaisista kaksi viidestä ( %) uskoo talouskriisin saavuttaneen huippunsa ja pahimman olevan jo ohi. Enemmistö ( %) kuitenkin pelkää, että pahin on vielä näkemättä. Suomalaisten näkemykset ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana synkistyneet uudelleen. Vielä viime keväänä enemmistö suomalaisista otaksui talouskriisin saavuttaneen huippunsa. Suomalaiset suhtautuvat asiaan hieman pessimistisemmin kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. EU-kansalaisista alle puolet ( %) odottaa pahimman olevan vielä edessä. Suomalaisten rinnalla keskimäärää pessimistisempiä ovat belgialaiset, kreikkalaiset, kyprolaiset, ranskalaiset ja slovenialaiset.

6 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 K u vio Q C t. K UM PI K AH D ES TA K AN N AS TA V AS TA A PA RE M M IN O M AA K ÄS ITY ST Ä: ) TA LO U SK R IISIN VA IK U TU KS ET TY Ö M A R K- K IN O IH IN O V AT JO SA A VU TTA N EE T H U IPP UN S A ) PA H IN O N V IE LÄ ED E SS Ä (% ). HU IPPU JO S A A - V U T E TT U EI O S A A P A H IN V IE LÄ ED ESSÄ S uom i S Y K S Y - K E V Ä T - EU S Y K S Y - K E V Ä T Eu rob aro m etri Suo m i.. Onko EU:lla keinoja taistelussa talous- ja rahoituskriisiä vastaan? EU-kansalaiset ovat valmiita hyväksymään koviakin keinoja rahoitusmarkkinoiden toiminnan sääntelemiseksi Suomalaiset uskovat, että EU:lla on tehokkaita keinoja kamppailussa talouskriisiä vastaan. Tehokkaiksi arvioituja keinoja ovat vahvempi ote rahoituspalveluiden sääntelyssä ( %), pankkien keskitetty valvonta (pankkiunioni) ( %) sekä jäsenmaiden budjettien hyväksyttäminen EU:lla ( %). Lähes kaksi kolmesta (0 %) suomalaisesta näkee tepsiväksi keinoksi lisäksi sen, että EUjäsenvaltioita, jotka eivät kykene kulujen hallintaan, voitaisiin sakottaa. Suomalaisten usko eri keinojen tehokkuuteen on kuitenkin viimeksi kuluneen vuoden aikana jossain määrin hiipunut. Aiempaa hieman pienempi joukko pitää kaikkia keinoja kamppailussa talous- ja rahoituskriisiä vastaan tehokkaina keinoina. Suomalaiset, kuten muutkin EU-kansalaiset, ovat valmiita hyväksymään koviakin keinoja rahoitusmarkkinoiden toiminnan sääntelemiseksi. Valtaosa ( %) suomalaisista kannattaa rahoitussektorin palkkojen (esim. bonusten) sääntelyä. Enemmistö ( %) suomalaisista myös verottaisi pankkien rahansiirtoja. Suomalaisten näkemykset ovat lähellä EU-maiden kansalaisten keskiarvoa. Eurobondien eli euroalueen yhteisten velkakirjojen käyttöönotto on asia, jota suomalaiset eivät näytä hyväksyvän. Suomalaisista reilu neljännes ( %) kannattaa euromaiden yhteistä joukkovelkakirjaa, eli lainaa, jossa lainanottajina ja takaisinmaksajina olisivat kaikki euromaat yhdessä. Vuosi sitten yli kolmannes ( %) suomalaisista kannatti eurobondeja. Suomalaiset suhtautuvat eurobondeihin varauksellisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Suomalaiset luottavat yksityisen sektorin kykyyn luoda työpaikkoja enemmän kuin EUkansalaiset keskimäärin Tutkimuksessa vastaajille lueteltiin joukko muita talouskriisiä sivuavia väittämiä ja kysyttiin, missä määrin samaa tai eri mieltä he olivat niiden kanssa.

7 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 Valtaosa ( %) suomalaisista sanoo, että julkisen velan ja alijäämän vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä omassa maassa ei voi viivyttää. Samaan hengenvetoon enemmän kuin kaksi kolmesta (0 %) arvioi, että julkisen velan ja alijäämän vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet eivät ole maassamme etusijalla tällä hetkellä. Näkemykset eivät ole muuttuneet viimeksi kuluneen vuoden aikana. Enemmistö suomalaisista antaa tunnustusta EU:lle toimista talous- ja rahoituskriisin hoitamisessa. Lähes kaksi kolmesta ( %) suomalaisesta katsoo, että Euroopan unionilla on riittävästi valtaa ja välineitä puolustaa Euroopan taloudellisia etuja maailman talousmarkkinoilla. Suomalaisten mielestä julkisia varoja pitäisi käyttää yksityisen sektorin investointien elvyttämiseen EU-tasolla ( %). Osaksi tämä näkemys saa selityksen siinä, että suomalaiset lähes yksimielisesti ( %) näkevät, että yksityisellä sektorilla on julkista sektoria paremmat mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja. Suomalaisten luottamus yksityisen sektorin kykyyn luoda työpaikkoja on suurempi kuin EU-maiden kansalaisilla keskimäärin.. Näkemykset Euroopan unionista Seuraavassa tarkastellaan Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa eri näkökulmista. Luvussa tarkastellaan sitä, mihin suuntaan EU on menossa, mitä EU merkitsee suomalaisille henkilökohtaisesti ja mitkä ovat tärkeimmät EU:ta koskevat asiat... Näkemykset jäsenyydestä Euroopan unionissa Enemmistö suhtautuu Euroopan unionin tulevaisuuteen optimistisesti, vaikka asioiden nähdään EU:ssa olevan menossa huonoon suuntaan Vain viidennes (0 %) suomalaisista luottaa siihen, että EU:ssa asiat ovat menossa hyvään suuntaan. Enemmistö (0 %) väestöstä uskoo asioiden EU:ssa kehittyvän huonoon suuntaan. Oman maan asioiden kehitykseen suhtaudutaan hieman vieläkin pessimistisemmin kuin EU:n. Suomalaisten näkemykset EU:n ja oman maan kehityksestä ovat muuttuneet pessimistisiksi kevään 0 jälkeen. Keväällä 0 vähemmistö suomalaisista arvioi asioiden EU:ssa ja kotimaassa olevan kehittymässä huonommiksi, nyt näin ajattelee enemmistö. Suomalaiset näkevät EU:n sekä oman maan kehityksen astetta pessimistisemmässä valossa kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. Kolmannes suomalaisista ( %) sanoo EU:n antavan itsestään positiivisen vaikutelman. Puolet ( %) suomalaisista katsoo EU:n antavan itsestään lähinnä neutraalin kuvan. Vain kuudesosa ( %) arvioi EU:ta lähinnä negatiivissävytteisesti. EU:n julkinen kuva on tällä mittarilla parantunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Suomalaiset ovat näkemyksissään selvästi neutraalimpia kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Enemmistö ( %) suomalaisista on optimistinen Euroopan unionin tulevaisuuden suhteen siitäkin huolimatta, että asioiden arvioidaan EU:ssa olevan kehittymässä huonompaan suuntaan. Vain kolmannes ( %) suhtautuu EU:n tulevaisuuteen pessimistisesti. Suomalaiset suhtautuvat EU:n tulevaisuuteen jopa optimistisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Suomalaisten luottamus EU:n tulevaisuuteen on nyt korkeammalla tasolla kuin vuoden 0 syksyllä.

8 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 K uvio Q D a. O V A TK O AS IA T N Y T YLE ISE S TI O T TA EN M EN O SS A H Y V ÄÄ N V A I H U O N O O N S U U N TA A N (% ). H Y V Ä Ä N S U U N TA A N E I K U M - P A A N K A A N EI OSAA H U O N O O N S U U N T A A N Suom essa/om assa m aassa 0 0 E uroopan unionissa Eu roba rom etri S uom i K uvio Q A. K UIN KA O P TIM IS TIN E N TA I PE SS IM IST IN EN O N E UR O O P AN U N IO N IN TU LEV AISU U D EN S U HT EE N (% ). E R IT T Ä IN O P T IM IS - T IN E N M E L K O O P T IM IS - T IN E N EI O S A A M E LK O P E S S IM IS - T IN E N E R IT T Ä IN P E S S I- M IS T IN E N S uom i yhteensä Eu roba rom etri S uom i.. Mitä Euroopan unioni merkitsee itselle henkilökohtaisesti? EU merkitsee suomalaisille vapaata liikkumista, yhteistä valuuttaa ja byrokratiaa Monivalintakysymyksellä suomalaisilta tiedusteltiin tutkimuksessa, mitä Euroopan unioni merkitsee heille henkilökohtaisesti. EU merkitsee suomalaisille ennen muuta vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:n alueella ( %) sekä yhteistä rahaa ( %). Puolet ( %) suomalaisista kuitenkin kokee, että EU merkitsee heille byrokratiaa (virkavaltaisuutta). Vähemmässä määrin Euroopan unioniin liitetään sellaisia ominaisuuksia kuin työttömyys, taloudellinen hyvinvointi, sosiaaliturva, demokratia tai kulttuuri-identiteetin menettäminen. Vuoden takaisesta näkemykset vapaasta liikkumisesta, yhteisestä valuutasta ja virkavaltaisuudesta ovat yleistyneet. Aiempaa useampi kokee EU:n edustavan myös kulttuurista monimuotoisuutta. Suomalaiset liittävät EU:hun aiempaa enempää sekä hyviä että huonoja ominaisuuksia.

9 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 Kun saatuja tuloksia verrataan EU:n keskiarvoon käy ilmi, että keskimääräistä useammin EU on suomalaisille vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:n alueella, yhteistä rahaa mutta myös byrokratiaa. Vain muutamassa muussa EU-maassa nämä asiat nousevat yhtä voimakkaasti esille kuin Suomessa. EU:n julkista kuvaa selvitettiin tutkimuksessa myös asenneväittämien avulla. EU:lla on suomalaisten mielestä monia vahvuuksia. EU myötävaikuttaa kansalaistensa suojelemiseksi ( %), auttaa ratkaisemaan globaaleja uhkia ( %), parantaa elämänlaatua Euroopassa ( %) ja luo puitteita työpaikkojen lisääntymiselle ( %). EU:n heikkouksiin kuuluu suomalaisten mielestä liiallinen byrokratia ( %) ja selkeän sanoman puute ( %). Suomalaiset eivät liioin usko siihen, että EU toimillaan kykenisi laskemaan elinkustannuksia Euroopassa. Suomalaiset näkevät EU:n muita EU-kansalaisia useammin byrokraattisena. Samanaikaisesti suomalaiset kuitenkin antavat muilta osin EU:lle keskimäärää useammin tunnustusta eri asioissa. Näihin kuuluu mm. kansalaisten suojelu ja usko siihen, että EU parantaa kansalaistensa elämänlaatua. K u vio Q A v. M IS SÄ M Ä Ä R IN O N SA M A A T AI ER I M IE LTÄ SE U R A AV IST A V ÄITT ÄM IS - TÄ (% ). T Ä Y S IN S A M A A M IE LTÄ M E LK O S A M A A M IE LTÄ EI O S A A M E LK O E R I M IE LTÄ T Ä Y S IN E R I M IE LTÄ EU luo puitteet työpaikkojen lisääntym iselle Euroopassa EU on vastuussa säästötoim enpiteistä Euroopassa 0 EU helpottaa yritystoim intaa Euroopassa 0 EU:sta aiheutuu liikaa byrokratiaa EU nousee kriisistä entistä oikeudenm ukaisem pana EU laittaa rahoitussektorin m aksam aan sille kuuluvan osuuden 0 0 EU laskee elinkustannuksia Euroopassa EU parantaa eläm änlaatua Euroopassa 0 EU auttaa ratkaisem aan m aailm anlaajuisia uhkia ja haasteita 0 EU auttaa kansalaistensa suojelussa EU tarvitsee selkeäm m än sanom an Eurobarom etri Suomi

10 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0.. Mitkä ovat kaksi tärkeintä Euroopan unionia koskevaa asiaa? Jäsenvaltioiden julkisen talouden tila on suomalaisten mielestä tärkein EU:ta koskeva ongelma Kansalaisilta kysyttiin tutkimuksessa, mitkä ovat kaksi tärkeintä Euroopan unionia koskevaa asiaa. Koska kaikki vaihtoehtoina olleet asiat ovat sinällään tärkeitä, vastaajan tuli valita viisitoista asiaa sisältäneeltä listalta korkeintaan kaksi tärkeimpänä pitämäänsä. Tärkeistä tärkeimmäksi asiaksi nousee suomalaisten keskuudessa jäsenvaltioiden julkisen talouden tila ( % valitsee kahden tärkeimmän joukkoon). Toiseksi keskeisimmäksi asiaksi suomalaiset valitsevat Euroopan unionin taloudellisen tilanteen yleensä ( %) ja kolmanneksi tärkeimmäksi suomalaiset poimivat työttömyyden ( %). Listan tyveen jääviä eli vähemmässä määrin keskeisiä asioita ovat eläkkeet ja verotus. Suomalaisten näkemykset ovat samansuuntaisia kuin vuoden 0 syksyllä. Verrattaessa suomalaisten vastauksia kaikkien jäsenmaiden yhteenlaskettuihin vastauksiin, voidaan todeta tärkeimpien asioiden profiilin olevan erilainen. Jäsenmaiden julkisen talouden tilaa suomalaiset pitävät muita EU-kansalaisia tärkeämpänä ratkaistavana kysymyksenä. Keskimääräistä vähemmän suomalaisilla on odotuksia maahanmuuttoa kohtaan.. Luottamus Euroopan unioniin ja muihin instituutioihin Enemmistö suomalaisista luottaa Euroopan unioniin Tutkimuksessa vastaajat ottivat kantaa luottamukseen keskeisiä yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan. Kaikkiaan arvioitavia instituutioita oli neljätoista. Suomalaisista enemmistö ( %) luottaa Euroopan unioniin. Suomalaisten luottamus on suurempaa kuin EU-maissa keskimäärin ( %). Vaikka joka toinen luottaakin Euroopan unioniin, niin enemmän luottamusta nauttivat oman maan poliisi (0 %), puolustusvoimat ( %) ja oikeuslaitos ( %). Myös Yhdistyneisiin kansakuntiin ( %) kohdentuu luottamusta enemmän kuin Euroopan unioniin. Pahnanpohjimmaisiksi luottamuksessa jäävät puolueet, maan hallitus ja sosiaalinen media. Luottamus Euroopan unioniin on Suomessa lisääntynyt seitsemällä prosenttiyksiköllä syksystä 0. Suomalaisten luottamus oman maan hallitukseen on alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Suomalaiset luottavat kuitenkin kaikkiin instituutioihin enemmän kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. Suomalaiset luottavat EU:n toimielimiin enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin Tutkimuksessa selvitettiin myös luottamusta Euroopan unionin keskeisiin toimielimiin, Euroopan parlamenttiin, Euroopan komissioon ja Euroopan keskuspankkiin. Vähintään puolet luottaa kaikkiin kolmeen toimielimeen. Suurin luottamus kohdentuu Euroopan keskuspankkiin ( %). Euroopan parlamenttiin luottavia ( %) on hieman enemmän kuin komissioon luottavia ( %). Suomalaisten suhtautumisessa EU:n keskeisiin toimielimiin ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viimeksi kuluneen vuoden aikana. Suomalaisten luottamus eri toimielimiin on kuitenkin vahvempaa kuin EU-maiden kansalaisten keskuudessa keskimäärin... Näkemykset yhteisestä politiikasta Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannatus on lisääntynyt Suomessa Tutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin näkemyksiä yhteisestä valuutasta, lisälaajentumisesta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Valtaosa ( %) suomalaisista on edelleen yhteisen valuutan, euron puolesta. Viidesosa (0 %) suhtautuu yhteiseen valuuttaan kielteisesti. Suomalaiset suhtautuvat yhteiseen valuuttaan myönteisemmin kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin.

11 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 K u vio Q A v. K U IN K A P A LJO N LU O T TA A E R ÄIS IIN IN ST IT U U TIO IH IN (% ). LU O T- T A A EI OSAA EI LU O T A Lehdistö R adio Televisio 0 Internet 0 Sosiaalinen m edia Suom en oikeuslaitos Poliisi 0 Puolustusvoim at Puolueet 0 0 Alue- ja paikallishallinto 0 Suom en/m aan hallitus Suom en/m aan eduskunta 0 Euroopan unioni 0 Yhdistyneet kansakunnat (YK) Eurobarom etri Suomi Enemmistö ( %) suomalaisista torjuu sen, että EU ottaisi tulevina vuosina lisää jäsenmaita. Kolmannes ( %) on kuitenkin lisälaajentumisen puolesta. Suomalaiset suhtautuvat laajentumiseen kielteisemmin kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. Suomalaisten näkemykset EU:n yhteisestä ulkopolitiikasta jakaantuvat enemmän kahtia. Enemmistö ( %) kuitenkin kannattaa ja kaksi viidestä ( %) vastustaa. Yhteisen ulkopolitiikan kannatus on viimeksi kuluneen vuoden aikana lisääntynyt tuntuvasti (+ prosenttiyksikköä). Suomalaiset suhtautuvat yhteiseen ulkopolitiikkaan nyt vain hieman torjuvammin kuin EU:n jäsenmaiden kansalaiset keskimäärin. Kaikista EU-kansalaisista kaksi kolmesta ( %) kannattaa yhteistä ulkopolitiikkaa.

12 STANDARD EUROBAROMETRI / SYKSY 0 Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka saa suomalaisilta enemmän kannatusta kuin yhteinen ulkopolitiikka. Yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa kannattaa enemmistö ( %) kansalaisista. Suomalaisten suhtautumista saattaa selittää se, että yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka koetaan vaihtoehdoksi mahdolliselle Natojäsenyydelle. Yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan suosio on lisääntynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana (+ prosenttiyksikköä). Muutos selittynee Ukrainan kriisillä. K u vio Q A t. O N K O SE U R A A VIEN E H D O TU K S IE N P U O LE S TA V A I V AS TA A N : S U O M ALA IST EN AR V IO T 0 JA 0 (% ). P U O - LE S TA E I O S A A V A S - T A A N Eurooppalainen talous- ja rahaliitto sekä yksi yhteinen valuutta, euro S - S - 0 Euroopan unionin jäsenm aan yhteinen ulkopolitiikka S - S - Eur. unionin lisälaajentum inen ottam alla tulevina vuosina m ukaan m uita m aita S - S - Euroopan unionin jäsenm aiden yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka S - S Eurobarom etri Suomi. Johtopäätökset Suomalaisten arviot oman maan ja EU:n talouden tilasta ovat tummasävyisiä. Näkemykset ovat viimeisen vuoden aikana muuttuneet aiempaakin synkemmiksi. Oman itsensä kannalta suomalaisia huolettaa talouden tilan ohella etenin terveydenhuolto ja sosiaaliturva. Terveydenhuollosta suomalaiset kantavat huolta eniten koko EU:n alueella. Suomalaisten mielestä talouskriisi ei ole vielä ohitse. Enemmistö suomalaisista pelkää, että pahin on vielä edessä. Suurin osa suomalaisista peräänkuuluttaa julkisen velan vähentämistä. Ongelma on kuitenkin se, että keinoista julkisen velan vähentämiseksi ei synny yksimielisyyttä. Enemmistö suomalaisista suhtautuu EU:n tulevaisuuteen optimistisesti., vaikka asioiden nähdään EU:ssa juuri nyt olevan kulkeutumassa huonoon suuntaan. Enemmistö kuitenkin luottaa EU:hun kamppailussa talous- ja rahoituskriisiä vastaan. Valtaosa suomalaisista on edelleen yhteisen valuutan, euron puolesta. Tällä haavaa enemmistö kannattaa myös yhteistä ulkopolitiikkaa sekä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Vuosi sitten suhtautuminen oli toinen. EU:n laajentumiseen uusiin maihin suhtaudutaan varauksellisesti kuten aiemminkin. 0

KANSALLINEN RAPORTTI

KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy KANSALLINEN RAPORTTI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa EUROBAROMETER Kansalaismielipide Euroopan unionissa Standard Eurobarometer / Autumn 2010 TNS Opinion & Social Syksy 2010 Kansallinen raportti Suomi 2.2.2011 Euroopan komission Suomen-edustusto Näkemykset

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa Tiedote KANSALAISET EIVÄT LUOTA PÄÄTTÄJIIN Luottamus päättäjiin on heikko kaikilla tasoilla. Suomalaisista ainoastaan vajaa viidesosa luottaa erittäin tai melko paljon Euroopan unionin päättäjiin ( %).

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI. Raportti on Euroopan komission Suomen-edustustolle tehty selvitys.

EUROBAROMETRI 71 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KANSALLINEN RAPORTTI. Raportti on Euroopan komission Suomen-edustustolle tehty selvitys. Standard Eurobarometer Euroopan komissio EUROBAROMETRI KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KEVÄT Standard Eurobarometer / Kevät TNS Opinion & Social KANSALLINEN RAPORTTI FINLAND Tämän raportin pohjana

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 59 KEVÄT 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA

EUROBAROMETRI 59 KEVÄT 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA European Commission EUROBAROMETRI 59 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA KEVÄT 2003 Standard Eurobarometer 59.1 / Spring 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämän raportin

Lisätiedot

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan Suomessa aivan liian monia asioita säädellään liian pikkutarkasti. Vain vajaa kuudesosa

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Tiedote KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Sivu 1 Suomalaisista kaksi kolmesta (2 %) suhtautuu myönteisesti (3 %) tai neutraalisti ( %) siihen, että julkiset sote-palvelut tuotetaan

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen?

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Ilmapuntari : Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Suomalaisten mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidon saannin turvaaminen tulee olla maan hallituksen painopistealue

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 64 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA

EUROBAROMETRI 64 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Standard Eurobarometer Euroopan komissio EUROBAROMETRI 64 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2005 Standard Eurobarometer 64 / Syksy 2005 TNS Opinion & Social KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämän raportin

Lisätiedot

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA Maan hallitus yrittää synnyttää kautensa aikana yli. työpaikkaa, jotta työllisyysaste nousisi prosenttiin prosentista. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Valinnanvapaus on hyvästä, mutta päävastuun palveluiden tuottamisesta tulee olla julkisella sektorilla Kysymystä yksityisen panoksen

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Suomalaisten mielipiteet Euroopan unionista yleensä, laajentumisesta ja EU-tiedon lähteistä

Suomalaisten mielipiteet Euroopan unionista yleensä, laajentumisesta ja EU-tiedon lähteistä EUROBAROMETRI 2002 - ERITYISPAINOS Suomalaisten mielipiteet Euroopan unionista yleensä, laajentumisesta ja EU-tiedon lähteistä Euroopan komission Suomen edustustolle tehty selvitys «Tämä raportti ei edusta

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET Tapio Manni Saarnilaakson koulu Espoo tapio.manni@gmail.com Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Politiikka on yhteisten

Lisätiedot

Mielipiteet sote-uudistuksesta

Mielipiteet sote-uudistuksesta Mielipiteet sote-uudistuksesta Kansa ei usko sote-uudistuksen onnistumiseen Hallituksen esitys uudeksi sote-järjestämislaiksi annettiin eduskunnalle joulukuun alussa. Eduskunta päättää asiasta ennen kevään

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Mitkä puolueet maan hallitukseen?

Mitkä puolueet maan hallitukseen? Mitkä puolueet maan hallitukseen? Enemmistö haluaa keskustan ja :n maan seuraavaan hallitukseen Näkemyksiä maamme puolueista kartoitettiin tutkimuksessa kysymyksenasettelulla, jossa vastaajien tuli nimetä

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA Kunnan tärkein tehtävä on elinvoimaisuuden kehittäminen. Yhdeksän kymmenestä ( %) kansalaisesta pitää sitä tärkeänä tai erittäin

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012 Sarkozyn mielestä

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Eriävä mielipide. Lukuun ottamatta perustuslain 1, 58, 66, 94 ja 95 pykälien muutosehdotuksia yhdyn komitean muutosehdotuksiin.

Eriävä mielipide. Lukuun ottamatta perustuslain 1, 58, 66, 94 ja 95 pykälien muutosehdotuksia yhdyn komitean muutosehdotuksiin. Eriävä mielipide Perustuslain tarkistamiskomitea on saamansa kahden jatkoajan jälkeen tehnyt esityksensä muutoksista perusteluineen 1 päivänä maaliskuuta 2000 voimaan tulleeseen Suomen perustuslakiin.

Lisätiedot

Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä

Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti vuoden 2016 kevään ja kesän aikana selvityksen

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

TUHANSIEN MURHEIDEN UNIONI

TUHANSIEN MURHEIDEN UNIONI TUHANSIEN MURHEIDEN UNIONI Suomalaiset pysäyttäisivät EU:n myllerrykset, eivätkä halua eroon eurosta ilkka haavisto Euroopan epävakaus hirvittää suomalaisia. Kansa ei kuitenkaan halua suuria muutoksia

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 000 ja odotukset vuodelle 001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti alkuvuonna 2016 tutkimuksen kansalaisten asenteista rakennetun

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

2013 / 2014 /

2013 / 2014 / 2013 / 2014 / 2015 2016 Sisällys 1. Onko luottamuksemme INSTITUUTIOIHIN muutoksessa? 2. Kestääkö kantokykymme nykyistä HYVINVOINTIVALTIOTA? 3. Mitä työn ja TYÖELÄMÄN MUUTOKSIA haluamme tehdä? 4. Pelottaako

Lisätiedot

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.9 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA 26.11.9 Kuluttajabarometri Puhelinhaastattelututkimus Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset ja

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen.

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen. Hyviä terveyspalveluita saa, kun sinne pääsee Missä kaikkialla saa nykyisin hyvää hoitoa? Tätä tiedusteltiin kansalaisilta monivalintakysymyksellä. Vastaajat arvioivat yksityisiä ja julkisia sairaaloita,

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 19. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 8.10.2014 PE539.655v01-00 TARKISTUKSET 1-12 Marita Ulvskog (PE537.318v01-00) Eurooppa 2020 -strategian sosiaali- ja työllisyysnäkökohdat

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot