NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA 2011"

Transkriptio

1 NÄKEMYKSET TYÖSSÄ JAKSAMISESTA JA JATKAMISESTA

2 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten käsityksiä työssä jaksamisesta ja jatkamisesta. Vastaava tutkimus on toteutettu aiemmin vuosina ja. Tutkimusaineisto on kerätty puhelinhaastatteluina.-.. päivien välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin yhteensä.. Haastatellut edustavat maamme vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaan ulkopuolella. Näytteen muodostamisessa sovellettiin monivaiheista ositettua otantaa. Tämän tutkimusraportin tarkoituksena on tiivistäen verbalisoida ja visualisoida tutkimuksen päätuloksia. Tutkimukseen sisältyy erillinen tilasto-osa, jossa esitetään kaikki tutkimustulokset yksityiskohtaisessa taulukkomuodossa. TNS Gallup Oy on toteuttanut tutkimuksen Työeläkevakuuttajat TELA ry:n toimeksiannosta. MITKÄ OVAT YLEISESTI OTTAEN SUURIMMAT ONGELMAT TYÖSSÄ JAKSAMI- SESSA? Suurin ongelma työssä jaksamisessa on työelämän korkealle viritetyt vaatimukset Kaikille vastaajille riippumatta, olivatko he työssä vai eivät, lueteltiin lista erilaisia mahdollisia työssä jaksamisen ongelmia ja kysyttiin, mikä on suurin ongelma työssä jaksamisessa. Tämän jälkeen tiedusteltiin vielä, mikä aiheuttaa toiseksi eniten ongelmia työssä jaksamisessa. Selvästi suurimmaksi ongelmaksi nähdään työelämän korkealle viritetyt vaatimukset ja kiivastahtisuus. Muut mahdolliset ongelmat arvioidaan selvästi vähäisemmiksi. Jonkinasteisiksi ongelmiksi nousevat myös henkiset tekijät kuten työperäinen masennus, uupuminen sekä epävarmuus työstä ja toimeentulosta. Sellaisia ihmisiä, jotka katsovat, että työssä jaksamisessa ei ole mitään ongelmia, löytyy äärimmäisen vähän. Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio ab. MIKÄ ON YLEISESTI OTTAEN SUURIN ONGELMA JA MIKÄ AIHEUTTAA TOISEKSI ENITEN ONGELMIA TYÖSSÄ JAKSAMISESSA (%). SUU- RIN TOI- SEKSI Työelämän korkealle viritetyt vaatimukset ja kiivastahtisuus Henkiset tekijät kuten työperäinen masennus, uupuminen Yleinen epävarmuus työstä ja toimeentulosta Ikääntyvien ihmisten aliarvostus työssä Fyysisen kunnon heikentyminen Taloudellisten kannustimien ja palkkioiden vähäisyys Ei osaa sanoa Jokin muu ongelma Ei mikään TNS Gallup Oy PGraphics

3 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio abt. MIKÄ ON YLEISESTI OTTAEN SUURIN ONGELMA JA MIKÄ AIHEUT- TAA TOISEKSI ENITEN ONGELMIA TYÖSSÄ JAKSAMISESSA (%). SUU- RIN TOI- SEKSI Työelämän korkealle viritetyt vaatimukset ja kiivastahtisuus Yleinen epävarmuus työstä ja toimeentulosta Fyysisen kunnon heikentyminen Henkiset tekijät kuten työperäinen masennus, uupuminen Taloudellisten kannustimien ja palkkioiden vähäisyys Ikääntyvien ihmisten aliarvostus työssä Jokin muu ongelma Ei mikään Ei osaa sanoa TNS Gallup Oy PGraphics

4 Työelämän korkealle viritetyt vaatimukset ja kiivastahtisuus on pääsyy työssä jaksamisen ongelmiin etenkin ylempien ja alempien toimihenkilöiden sekä keski-ikäisten mielestä. Vuonna TELA toteutti edellisen kerran tutkimuksen näkemyksistä työssä jaksamisesta. Osa kysymyksenasetteluista on tässä tutkimuksessa samoja kuin kaksi vuotta aiemmin. Käsitykset ovat hieman muuttuneet vuodesta. Aiempaa useammin suurimmiksi ongelmiksi nähdään työelämän korkealle viritetyt vaatimukset ja kiivastahtisuus sekä epävarmuus työstä ja toimeentulosta. Aiempaa pienempi osa väestöstä näkee henkiset tekijät, kuten uupumuksen ja fyysisen kunnon puutteen, suurimmiksi ongelmiksi. Muutos kielii siitä, että aiempaa useampi on huolissaan työpaikoista ja työelämän nykyisistä vaatimuksista jaksaminen kannalta. MILLÄ TAVOIN TALOUDELLINEN EPÄVARMUUS VAIKUTTAA TYÖSSÄ KÄYVIIN IHMISIIN? Epäluottamusta eläketurvan rahoituksen riittävyyteen Vastaajat arvioivat maailmanlaajuisen taloudellisen epävarmuuden vaikutusta työssä käyvien ihmisten näkemyksiin työstä ja työelämästä maassamme. Arvioitavia asioita oli kolme, halukkuus työssä jatkamiseen yli -vuotiaana, työssä käyvien ihmisten jaksaminen yleensä ja luottamus eläketurvan rahoituksen riittävyyteen. Enemmistö ( %) kansalaisista arvioi, että luottamus eläketurvan rahoituksen riittävyyteen tulee vähentymään. Samaan hengenvetoon enemmistö ( %) myös otaksuu, että työssä käyvien ihmisten jaksaminen yleensä tulee heikentymään. Sen sijaan näkemykset siitä, mitä tapahtuu työssä käyvien halukkuudelle jatkaa työssä yli - vuotiaana hajoavat voimakkaammin. Kolmannes ( %) arvioi, että halukkuus jatkaa työssä vähentyy. Kuitenkin kolmannes ( %) näkee, että taloudellinen epävarmuus ei vaikuta mitenkään ja yli neljännes ( %) arvioi halukkuuden jatkaa työssä jopa lisääntyvän. Aiempaa useampi arvioi että ihmisten halu jatkaa työssä lisääntyy taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta Näkemykset ovat muuttuneet vuodesta. Aiempaa useampi on vakuuttunut, että luottamus eläketurvan rahoitukseen vähentyy ( % -> %). Samanaikaisesti aiempaa useampi olettaa, että halukkuus työssä jatkamiseen tulee lisääntymään ( % -> %). Väestöryhmittäiset erot käsityksissä, mitä tapahtuu luottamukselle eläketurvan rahoituksen riittävyydelle, ovat tuntuvia. Keskimäärää useammin vakuuttuneempia luottamuksen rapautumisesta ovat --vuotiaat, korkeasti koulutetut sekä toimihenkilöammateissa tai yrittäjinä toimivat. Jonkinasteista optimismia ilmenee niiden keskuudessa, jotka ovat ikääntyneitä, heikommin koulutettuja ja eläkeläisiä. t arvioivat muita useammin, että työssä käyvien halukkuus jatkaa työelämässä yli -vuotiaana heikkenee. Miehet ovat tästä asiasta hieman useammin vakuuttuneita kuin naiset. Eläkeläisten keskuudesta löytyy lähes kaksi viidestä niitä, jotka uskovat halujen työssä jatkamiseen jopa lisääntyvän. Muilta osin väestöryhmittäiset erot ovat aika vähäisiä.

5 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio t. MILLÄ TAVOIN TALOUDELLINEN EPÄVARMUUS* VAIKUTTAA TYÖSSÄ KÄYVIIN IHMISIIN ERI ASIOISSA (%). LISÄÄN- TYY EI VAIKUTA MITENKÄÄN EI OSAA VÄHEN- TYY Halukkuus työssä jatkamiseen yli -vuotiaana Työssä käyvien ihmisten jaksaminen yleensä Luottamus eläketurvan rahoituksen riittävyyteen TNS Gallup Oy PGraphics *Kysymysmuoto osin muuttunut. Vuonna : "MIllä tavoin talouskriisi vaikuttaa.." MILLÄ TAVOIN TALOUDELLINEN EPÄVARMUUS VAIKUTTAA OMAAN ITSEENSÄ? Enemmistö työssä käyvistä ei usko taloudellisen epävarmuuden vaikuttavan työssä jatkamiseen yli -vuotiaana Työelämässä mukana oleville, alle -vuotiaille, esitettiin tutkimuksessa kaksi kysymyksenasettelua. Vastaajat ilmoittivat, mikä on heidän oma halukkuutensa jatkaa työssä myös yli -vuotiaana. Tämän jälkeen he ottivat kantaa siihen, mitkä ovat omat mahdollisuudet jatkaa työssä yli -vuotiaana, ottaen huomioon esim. osaamisen, terveydentilan ja työmarkkinatilanteen. Enemmistö ( %) työssä käyvistä arvioi, että taloudellinen epävarmuus ei vaikuta mitenkään heidän haluihin jatkaa työssä myös yli -vuotiaana. Pitkälle samansuuntainen tulos saadaan aikaan, kun kysytään mahdollisuuksia työssä jatkamiseen. Niiden osuus, jotka arvioivat oman halukkuuden ja mahdollisuuksien jatkaa työelämässä yli -vuotiaana, on lisääntynyt vuodesta. Halujen mahdollisuuksien vähentymiseen uskovien osuus on pienentynyt aiemmasta. Työntekijöiden ( %) ja heikosti koulutettujen ( %) keskuudessa on hieman keskimäärää enemmän niitä, jotka arvioivat omien halujen vähentyvän taloudellisen epävarmuuden seuraamuksena. Kuitenkin myös työntekijöistä enemmistö näkee, että taloudellinen epävarmuus ei vaikuta heidän aikeisiinsa mitään tai halu jatkaa työssä lisääntyy. Korkeasti koulutetut ja yrittäjät ovat muita vakuuttuneempia siitä, että mahdollisella taloudellisella taantumalla ei ole vaikutusta heidän haluihinsa jatkaa työelämässä yli -vuotiaana.

6 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio t. MILLÄ TAVOIN TALOUDELLINEN EPÄVARMUUS* VAIKUTTAA ITSEEN ERI ASIOISSA (jos työssä ja alle -vuotias, %). LISÄÄN- TYY EI VAIKUTA MITENKÄÄN EI OSAA VÄHEN- TYY Oma halukkuus jatkaa työssä myös yli -vuotiaana Omat mahdollisuudet jatkaa työssä yli -vuotiaana TNS Gallup Oy PGraphics *Kysymysmuoto osin muuttunut. Vuonna : "MIllä tavoin taloudellinen taantuma vaikuttaa.." NÄKEMYKSIÄ TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Ikääntyviä tarvitaan työelämässä, mutta kokemusta ja osaamista tulisi arvostaa enemmän Kaikille vastaajille esitettiin kahdeksan työelämää ja työssä jaksamista koskevaa asenneväittämää. Vastaajien tuli ottaa kantaa olemalla joko samaa tai eri mieltä väittämien kanssa. Valtaosa ( %) suomalaisista katsoo, että Suomessa ymmärretään yhä paremmin, että sekä nuoria että vanhempia tarvitaan työelämässä. Vain vajaa kolmannes ( %) on eri mieltä. Mielipiteet ovat muuttuneet hieman vuodesta. Nyt aiempaa useampi torjuu sen, että nuoria että vanhempia tarvitaan työelämässä. Torjuvalle kannalle suomalaiset asettuvat, kun heille esitetään väittämä, jonka mukaan vanhemmat ikäluokat muodostavat nuorten kannalta tulpan työmarkkinoille, minkä takia heidän tulisi siirtyä eläkkeelle. Suomalaisista prosenttia torjuu ehdotuksen. Myös nuoret tyrmäävät ajatuksen, että ikääntyneet toimisivat tulppana nuorten työllistymisen kannalta. Tulokset eivät ole muuttuneet vuodesta. Valtaosa ( %) suomalaisista on taipuvainen ajattelemaan, että ikääntyvien ihmisten työssä jaksaminen lisääntyisi, jos kokemusta, taitoja ja ahkeruutta arvostettaisiin enemmän. Erityisen vakuuttuneita asiasta ovat ikääntyvät ja iäkkäämmät ihmiset. Enemmistö uskoo, että työelämässä joudutaan tekemään turhaa työtä Selvä enemmistö ( %) suomalaisista sanoo, että työtehtävät jakaantuvat työelämässä liian epätasaisesti työssä jaksamisen kannalta. Tulos kielii siitä, että ihmiset ajattelevat ainakin osan ihmisistä joutuvan liian kovan työtaakan alle.

7 Kuitenkin lähes samaan hengenvetoon enemmistö ( %) ilmoittaa, että jos palkitsemisjärjestelmät ovat kunnossa, työtehtävien epätasainen jakautuminen ei ole erityinen ongelma. Tulos antaa aiheen ajatella, että paremmalla palkitsemisella työtehtävien epätasainen jakautuminen hyväksytään, jolloin ihmiset vapaaehtoisesti suostuvat kantamaan enemmän työtaakkaa kuin muut keskimäärin. Enemmistö ( %) suomalaisista tuntuu ajattelevan, että ihmiset joutuvat työelämässä nykyisin tekemään liiaksi muita asioita kuin tehokasta ja tuottavaa työtä. Keskimäärää vakuuttuneempia asiasta ovat korkeasti koulutetut sekä toimihenkilöammateissa työskentelevät. Tulos saattaa viitata siihen, että etenkin asiantuntija-ammateissa työskentelevillä on taipumusta ajatella tehokasta työaikaa kuluvan liikaa mm. byrokratiaan, turhalta tuntuvaan raportointiin ja palavereissa istumisiin. Ikääntyvät ja ikääntyneet ovat sitä mieltä, että Suomessa vapaa-ajan arvostus on jyrännyt työn tekemisen Työntekijöiden työelämän vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen puolesta kielii se tutkimustulos, jonka mukaan valtaosa ( %) suomalaisista torjuu ajatuksen, että työssä jaksaminen ei paranisi, vaikka työntekijöillä olisi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työnsä järjestämiseen työpaikoilla. Vain viidennes väestöstä yhtyy väittämään. Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio t. MISSÄ MÄÄRIN SAMAA TAI ERI ON SEURAA- VIEN VÄITTÄMIEN KANSSA (%). SAMAA KIN SAMAA EI OSAA KIN ERI ERI A) "Suomessa ymmärretään yhä paremmin, että sekä nuoria että vanhempia tarvitaan työelämässä" (%). B) "Vanhemmat ikäluokat muodostavat nuorten kannalta tulpan työmarkkinoille, minkä takia heidän tulisi siirtyä eläkkeelle" (%). TNS Gallup Oy PGraphics

8 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio. MISSÄ MÄÄRIN SAMAA TAI ERI ON SEURAA- VIEN VÄITTÄMIEN KANSSA (%). SAMAA KIN SAMAA EI OSAA KIN ERI ERI A) "Suomessa ymmärretään yhä paremmin, että sekä nuoria että vanhempia tarvitaan työelämässä" (%). B) "Vanhemmat ikäluokat muodostavat nuorten kannalta tulpan työmarkkinoille, minkä takia heidän tulisi siirtyä eläkkeelle" (%). C) "Työtehtävät jakautuvat suomalaisessa työelämässä liian epätasaisesti työssä jaksamisen kannalta" (%). D) "Jos palkitsemisjärjestelmät ovat kunnossa, työtehtävien epätasainen jakautuminen ei ole erityinen ongelma" (%). E) "Työelämässä ihmiset joutuvat nykyisin tekemään liiaksi muita asioita kuin tehokasta ja tuottavaa työtä" (%). F) "Työssä jaksaminen ei paranisi vaikka työntekijöillä olisi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työnsä järjestämiseen työpaikoilla" (%). G) "Suomessa työn tekemistä arvostetaan nykyisin liian vähän ja vapaa-aikaa jopa liikaa" (%). H) "Ikääntyvien ihmisten työssä jaksaminen lisääntyisi, jos kokemusta, taitoja ja ahkeruutta arvostettaisiin enemmän" (%). TNS Gallup Oy PGraphics

9 Suomalaiset jakaantuvat kahteen leiriin, kun kysytään näkemystä työn tekemisen ja vapaaajan arvostuksesta maassamme. Vajaa puolet ( %) on sitä mieltä, että Suomessa työn tekemistä arvostetaan nykyisin liian vähän ja vapaa-aikaa jopa liikaa. Samansuuruinen joukko torjuu näkemyksen työn tekemisen liian vähäisestä arvostuksesta. Suhtautuminen työn tekemisen ja vapaa-ajan arvostukseen on voimakkaasti ikäsidonnaista. Nuoremmat ikäluokat torjuvat ajatuksen, että Suomessa työn tekemistä arvostetaan nykyisin liian vähän ja vapaa-aikaa jopa liikaa. Ikääntyneet ovat sitä mieltä, että Suomessa vapaa-ajan arvostus on jyrännyt työn tekemisen. KUINKA MONI JATKAA YLI -VUOTIAANA TÖISSÄ? Halukkuus jatkaa työelämässä yli -vuotiaana on noususuunnassa Vastaajille, jotka olivat töissä ja alle -vuotiaita, esitettiin kysymys, mikä omalla kohdalla on todennäköisin vaihtoehto ajatellen työssä jatkamista. Työssä käyvistä alle -vuotiaista joka toinen ( %) jatkaa työssään vuoteen saakka. Viidennes ( %) ilmoittaa, että ei aio jatkaa edes vuoden ikään saakka. Reilu neljännes ( %) uskoo jatkavansa työssä myös yli -vuotiaana. Niiden osuus, jotka aikovat jatkaa työelämässä yli -vuotiaana, on lisääntynyt aiemmista tutkimuksista. Myös niiden osuus, jotka jatkavat vuoteen saakka, on lisääntynyt. Vastaavasti niiden osuus, jotka eivät jatka edes -vuoden ikään, on vähentynyt johdonmukaisesti vuodesta ( % -> % -> %). Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio tr. JOS AJATTELEE OMAA TYÖSSÄKÄYNTIÄÄN, MIKÄ SEURAA- VISTA VAIHTOEHDOISTA ON OMALLA KOHDALLA TODEN- NÄKÖISIN (työssä ja alle -vuotias, %). Jatkaa työssä vuoteen asti Jatkaa työssä myös yli -vuotiaana Ei jatka työssä edes vuoden ikään saakka Ei osaa sanoa TNS Gallup Oy PGraphics

10 Yli -vuotiaana työelämässä jatkavia löytyy keskimäärää enemmän hyvin koulutettujen ja yrittäjien keskuudesta. Vertailu vuoteen kertoo, että nuorten alle -vuotiaiden keskuudessa halut jatkaa ovat vähentyneet. Sen sijaan keski-ikäisten, --vuotiaiden aikeet jatkaa myös yli -vuotiaana ovat lisääntyneet vuodesta. Työntekijöiden keskuudessa on aiempaa enemmän niitä, jotka aikovat jatkaa -vuoteen asti. Ylempien ja alempien toimihenkilöiden aikomukset jatkaa yli -vuotiaana ovat nyt yleisempiä kuin vuonna. MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA PARANNETAAN? Kansalaiset uskovat moniin keinoihin työssä jaksamisen parantamiseksi Kaikille vastaajille lueteltiin lista asioita ja kysyttiin, mitkä niistä ovat sellaisia, joiden avulla uskoo olevan mahdollista oleellisesti parantaa työssä jaksamista yhteiskunnassamme. Tulosten mukaan tällaisia työssä jaksamista helpottavia lääkkeitä löytyisi paljon. Eniten sai kannatusta työssä käyvien mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä. Tämän jälkeen yleisimmin peräänkuulutettiin työilmapiirin yleistä parantamista sekä esimiestoiminnan ja johtamisen kehittämistä. Vaille huomiota ei jäänyt myöskään työelämän laadun kehittämisohjelmat sekä työn tekemisen ja eläkkeellesiirtymisen välisen rajan joustavoittaminen. Huomattava osa kansasta uskoo myös kuntoutusmahdollisuuksien lisäämiseen ja ikääntyvien työntekijöiden arvostuksen kohentamiseen lääkkeenä työssä jaksamisen parantamiseksi. Tulokset kertovat siitä, että kansalaisten mielestä tarvitaan monia ponnistuksia samanaikaisesti, mukaan lukien inhimillisempi työelämä. Tähän viittaavat myös ne vastaukset, jotka saatiin kysymyksiin työssä jaksamisen suurimmista ongelmista. Tulokset ovat optimistisia sikäli, että sellaisia ihmisiä ei ole, jotka ajattelevat, että työssä jaksamista ei voida parantaa lainkaan. Usko lähes kaikkien keinojen tehoon on lisääntynyt Edellisen kerran tätä aihetta lähestyttiin vuonna vastaavassa tutkimuksessa. Tulokset ovat muuttuneet siten, että usko kaikkien keinojen tehoon on voimistunut. Eri ammattiryhmien käsitykset ovat pitkälle samansuuntaisia. Pieniä painotuseroja silti löytyy. t luottavat muita useammin taloudellisiin houkuttimiin, kuntoutusmahdollisuuksien ja ikääntyvien arvostuksen lisäämiseen. Ylemmät toimihenkilöt katsovat, että taloudelliset houkuttimet eivät välttämättä pure yhtä hyvin kuin muut lääkkeet. t näkevät lääkkeeksi muita useammin työn tekemisen ja eläkkeellesiirtymisen välisen rajan joustavoittamisen.

11 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio. MITKÄ KAIKKI OVAT SELLAISIA ASIOITA, JOIDEN AVULLA USKOO OLEVAN MAH- DOLLISTA OLEELLISESTI PARANTAA TYÖSSÄ JATKAMISTA YHTEISKUNNASSAM- ME (%). Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön Työilmapiirin yleinen parantaminen Esimiestoiminnan ja johtamisen kehittäminen Työelämän laadulliset kehittämisohjelmat / työhyvinvoinnin parantaminen Työn tekemisen ja eläkkeelle siirtymisen välisen rajan joustavoittaminen Ikääntyvien työntekijöiden arvostuksen lisääminen Kuntoutusmahdollisuuksien lisääminen Koulutusmahdollisuuksia myös iäkkäämmille työntekijöille Enemmän taloudellisia houkuttimia työssä jaksamisen edistämiseksi Jokin muu Ei osaa sanoa Ei mikään TNS Gallup Oy PGraphics Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio t. MITKÄ KAIKKI OVAT SELLAISIA ASIOITA, JOIDEN AVULLA USKOO OLEVAN MAH- DOLLISTA OLEELLISESTI PARANTAA TYÖSSÄ JATKAMISTA YHTEISKUNNASSAM- ME (%). Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön Työilmapiirin yleinen parantaminen Esimiestoiminnan ja johtamisen kehittäminen Työelämän laadulliset kehittämisohjelmat/työhyvinvoinnin parantaminen* Työn tekemisen ja eläkkeelle siirtymisen välisen rajan joustavoittaminen Kuntoutusmahdollisuuksien lisääminen Ikääntyvien työntekijöiden arvostuksen lisääminen Koulutusmahdollisuuksia myös iäkkäämmille työntekijöille Enemmän taloudellisia houkuttimia työssä jaksamisen edistämiseksi Jokin muu Ei osaa sanoa Ei mikään TNS Gallup Oy PGraphics * Vaihtoehto osin muuttunut. Vuonna : Työelämän laadulliset kehittämisohjelmat

12 LIITEKUVIOT:

13 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. MILLÄ TAVOIN TALOUDELLINEN EPÄVARMUUS VAI- KUTTAA TYÖSSÄ KÄYVIIN: HALUKKUUS TYÖSSÄ JATKAMISEEN YLI -VUOTIAANA (%). LISÄÄN- TYY EI VAI- KUTA EI OSAA VÄHEN- TYY Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

14 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. MILLÄ TAVOIN TALOUDELLINEN EPÄVARMUUS VAI- KUTTAA TYÖSSÄ KÄYVIIN: TYÖSSÄ KÄYVIEN IHMIS- TEN JAKSAMINEN YLEENSÄ (%). LISÄÄN- TYY EI VAI- KUTA EI OSAA VÄHEN- TYY Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

15 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. MILLÄ TAVOIN TALOUDELLINEN EPÄVARMUUS VAI- KUTTAA TYÖSSÄ KÄYVIIN: LUOTTAMUS ELÄKETUR- VAN RAHOITUKSEN RIITTÄVYYTEEN (%). LISÄÄN- TYY EI VAI- KUTA EI OSAA VÄHEN- TYY Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

16 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. MILLÄ TAVOIN TALOUDELLINEN EPÄVARMUUS VAI- KUTTAA ITSEEN: OMA HALUKKUUS JATKAA TYÖSSÄ MYÖS YLI -VUOTIAANA (jos työssä ja alle -vuotias, %). LISÄÄN- TYY EI VAI- KUTA EI OSAA VÄHEN- TYY Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

17 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. MILLÄ TAVOIN TALOUDELLINEN EPÄVARMUUS VAI- KUTTAA ITSEEN: OMAT MAHDOLLISUUDET JATKAA TYÖSSÄ YLI -VUOTIAANA (ottaen huomioon esim. osaamisen, terveyden ja työmarkkinatilanteen, %). LISÄÄN- TYY EI VAI- KUTA EI OSAA VÄHEN- TYY Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

18 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio ab-. SUURIMMAT ONGELMAT TYÖSSÄ JAKSAMI- SESSA: TYÖELÄMÄN KORKEALLE VIRITETYT VAATIMUKSET JA KIITAHTISUUS (%). SUU- RIN TOI- SEKSI Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

19 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio ab-. SUURIMMAT ONGELMAT TYÖSSÄ JAKSAMI- SESSA: YLEINEN EPÄVARMUUS TYÖSTÄ JA TOIMEENTULOSTA (%). SUU- RIN TOI- SEKSI Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

20 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio ab-. SUURIMMAT ONGELMAT TYÖSSÄ JAKSAMI- SESSA: HENKISET TEKIJÄT KUTEN TYÖPE- RÄINEN MASENNUS, UUPUMINEN (%). SUU- RIN TOI- SEKSI Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

21 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio ab-. SUURIMMAT ONGELMAT TYÖSSÄ JAKSAMI- SESSA: IKÄÄNTYVIEN IHMISTEN ALIARVOS- TUS TYÖSSÄ (%). SUU- RIN TOI- SEKSI Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

22 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. "Suomessa ymmärretään yhä paremmin, että sekä nuoria että vanhempia tarvitaan työelämässä" (%). SAMAA KIN SAMAA EI OSAA KIN ERI ERI Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

23 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. "Vanhemmat ikäluokat muodostavat nuorten kannalta tulpan työmarkkinoille, minkä takia heidän tulisi siirtyä eläkkeelle" (%). SAMAA KIN SAMAA EI OSAA KIN ERI ERI Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

24 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. "Työtehtävät jakautuvat suomalaisessa työelämässä liian epätasaisesti työssä jaksamisen kannalta" (%). SAMAA KIN SAMAA EI OSAA KIN ERI ERI Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

25 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. "Jos palkitsemisjärjestelmät ovat kunnossa, työtehtävien epätasainen jakautuminen ei ole erityinen ongelma" (%). SAMAA KIN SAMAA EI OSAA KIN ERI ERI Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

26 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. "Työelämässä ihmiset joutuvat nykyisin tekemään liiaksi muita asioita kuin tehokasta ja tuottavaa työtä" (%). SAMAA KIN SAMAA EI OSAA KIN ERI ERI Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

27 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. "Työssä jaksaminen ei paranisi vaikka työntekijöillä olisi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työnsä järjestämiseen työpaikoilla" (%). SAMAA KIN SAMAA EI OSAA KIN ERI ERI Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

28 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. "Suomessa työn tekemistä arvostetaan nykyisin liian vähän ja vapaa-aikaa jopa liikaa" (%). SAMAA KIN SAMAA EI OSAA KIN ERI ERI Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

29 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio -. KEINOT TYÖSSÄ JATKAMISEN PARANTAMISEKSI: ENEMMÄN TALOUDELLISIA HOUKUTTIMIA TYÖS- SÄ JAKSAMISEN EDISTÄMISEKSI (%). Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Opiskelija Eläkeläinen Työssä Työtön Työelämän ulkop. Jatkaa asti Jatkaa yli -vuot. Ei edes saakka TNS Gallup Oy PGraphics

30 Työssä jaksaminen ja jatkaminen Kuvio e. JOS AJATTELEE OMAA TYÖSSÄKÄYNTIÄÄN, MIKÄ SEURAAVISTA VAIHTOEHDOISTA ON OMALLA KOH- DALLA TODENNÄKÖISIN (työssä ja alle -vuotias, %). JATKAA YLI - VUOTEEN VUOTIAANA ASTI EI OSAA EI JATKA EDES V. SAAKKA Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta TNS Gallup Oy PGraphics

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2012: Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista

UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2012: Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta uimahallista UIMAHALLIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Vesiliikunnan harrastaminen uimahallissa ja näkemykset omasta

Lisätiedot

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Johdanto Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten alkoholin käyttöä ja kohtuullista juomista.

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

PUOLUEBAROMETRI MARRASKUUSSA 2010: TUTKIMUSTIIVISTELMÄ

PUOLUEBAROMETRI MARRASKUUSSA 2010: TUTKIMUSTIIVISTELMÄ PUOLUEBAROMETRI MARRASKUUSSA : TUTKIMUSTIIVISTELMÄ JOHDANTO Seuraavassa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten käsityksiä hallituksen toiminnasta, puolueista

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI

KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy 0 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan

Lisätiedot

SUOMALAISTEN NÄKEMYKSET KULTTUURISTA 2013

SUOMALAISTEN NÄKEMYKSET KULTTUURISTA 2013 SUOMALAISTEN NÄKEMYKSET KULTTUURISTA SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.. Tutkimuksen tarkoitus.. Tutkimusaineisto ja raportointi. KULTTUURIN KULUTTAMINEN.. Kansalaisten jakautuminen kuluttajatyyppeihin.. Kulttuurin

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan?

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Julkaisusarja 2013 Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Uudis ja peruskorjaushankkeiden vaikutus väestön liikuntaaktiivisuuteen 1 Sisällys JOHDANTO... 2 TULOSOSIO... 4 Miten liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Kirkon alan työolobarometri Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Sisällys Poimintoja työolobarometrin tuloksista... Tutkimuksen tausta ja tutkimusaineisto.... Tutkimuksen toteutus.... Taustatietoja

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

NUORTEN SUHDE JÄRJESTÖIHIN JA GLOBALISAATIOON Tutkimustiivistelmä/ Suomen Gallup 2001

NUORTEN SUHDE JÄRJESTÖIHIN JA GLOBALISAATIOON Tutkimustiivistelmä/ Suomen Gallup 2001 NUORTEN SUHDE JÄRJESTÖIHIN JA GLOBALISAATIOON Tutkimustiivistelmä/ Suomen Gallup 2001 PUOLET NUORISTA MUKANA JÄRJESTÖISSÄ Useampi kuin joka toinen (51 %) 10-29 -vuotias on tavalla tai toisella mukana järjestöelämässä.

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2015

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2015 Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 20 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220002 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 0200 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS EVAn arvo- ja asennetutkimus 2010 Ilkka Haavisto www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö ..009 Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 009 Toukokuu 009 Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 21 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot