RAKENTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMINEN 2012-2013"

Transkriptio

1 Rakennusalan suhdanneryhmä RAKENTAMINEN määrä supistuu alueelliset erot korostuvat kustannusten nousu laantuu

2 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Valtiovarainministeriö Matti Holopainen Kuntaliitto Kimmo Huovinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA Tapani Karonen Infra ry Kai Karsma Työ- ja elinkeinoministeriö Armi Liinamaa Valtiovarainministeriö Timo Myllys Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Eero Nippala TAMK Paula Paavilainen Tilastokeskus Pekka Pajakkala VTT Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Samuli Pietiläinen Valtiovarainministeriö Kari Ruohonen Liikennevirasto Bo Salmén Rakennusteollisuus RT ry Tuomas Sukselainen Valtiovarainministeriö Timo Tähtinen Ympäristöministeriö Juha Vartia Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Hannu Viertola Suomen Pankki Riitta Viren Liikenne- ja viestintäministeriö Samuli Pietiläinen, siht. Valtiovarainministeriö

3 3 Suhdannetilanne ja lyhyen aikavälin näkymät Kansainväliset suhdanteet ovat edelleen heikentyneet, kun velkakriisi on laajentunut ja vaikutukset reaalitalouteen ovat alkaneet näkyä. Myös Suomessa kansantalouden näkymät varsinkin ensi vuoden osalta ovat jonkin verran aiempia arvioita heikommat. Taloutemme kehitys lepää kotimaisen kulutuksen harteilla. Kokonaistuotannon kasvu jäänee kuluvana ja ensi vuonna varsin vaatimattomaksi, arviolta puolen ja reilun prosentin välille kumpanakin vuonna. Rakentamisen suhdannetilanteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta alkuvuosipuoliskon kuluessa ja toteutunut kehitys on vastannut pääpiirteissään ennusteita. Poikkeuksellisen matala korkotaso ja kotitalouksien hyvä rahoituksen saatavuus ovat tukeneet asuntorakentamista, pitäneet asuntokauppaa yllä ja asuntojen hinnat suunnilleen ennallaan. Myös yritysluottojen kasvu on vauhdittunut edelleen viimevuodesta, mutta rahoituksen saatavuus on epävarmempaa ja siinä on yrityskohtaisia eroja. Valtion tukema asuntotuotanto ei ole kiinnostanut rakentajia ja rakennuttajia odotetusti. Rakennusalan suhdanneryhmän arvion mukaan tänä vuonna aloitetaan asunnon rakentaminen ja ensi vuonna aloituksia olisi jonkin verran tätä vähemmän. Riskit heikentymisen suuntaan ovat kuitenkin kasvaneet, koska esimerkiksi kotitalouksien luottamus, nyt myös oman taloutensa suhteen vuoden kuluttua, heikkeni selvästi heinäkuussa ja edelleen lievästi elokuussa Uusien hankkeiden käynnistämisessä yritykset ja rahoittajat ovat nyt aiempaa varovaisempia. Näkymien heikentyminen ja myönnettyjen lupakuutioiden selvä väheneminen viittaavat siihen, että muun kuin asuntorakentamisen määrä alenee myös ensi vuoden puolella. Tämä näyttää koskevan erityisesti liikerakentamista sekä teollisuusrakentamista. Asuntojen korjaaminen kehittyy edelleen melko tasaisesti tänä ja ensi vuonna, mutta muiden talonrakennusten korjaamisen arvioidaan supistuvan ensi vuonna edelleen heikohkossa suhdannetilanteessa. Maa- ja vesirakentaminen kasvanee tänä vuonna, koska julkiset maa- ja vesirakennusinvestoinnit ovat selvästi nousussa. Kaiken kaikkiaan rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan supistuvan tänä vuonna 2-4 %. Ensi vuonna rakentamisen kokonaistuotannon odotetaan edelleen supistuvan 1-3 %. Maan eri alueilla rakentamisessa tulee olemaan lupakehityksen perusteella arvioituna suuria eroja. Pääkaupunkiseudulla rakentamisen volyymin muutokset voivat jäädä melko pieniksi, mutta mm. Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaalle on lupien perusteella odotettavissa selvästi vähemmän rakennusalan töitä. Rakennuskustannusten nousun odotetaan hidastuvan edelleen. Maa- ja vesirakentamisen kustannukset nousevat talonrakentamisen kustannuksia nopeammin, mutta nousuvauhdin odotetaan hiipuvan syksyn ja talven aikana. Pääkaupunkiseudun talonrakentamisen tarjoushinnat olivat heinäkuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Rakennusalan työtunnit ovat kääntyneet laskuun, ja työllisyyskehityksen arvioidaan heikentyvän tuotannon laskiessa.

4 Suositukset 4 Maamme tutkinto- ja koulutusjärjestelmä ei vastaa riittävästi rakennusalan eri sektoreiden työvoima- ja osaamiskysyntään. Varsinkin infra-alan tilanne on huolestuttava. Ammattioppilaitoksista ja ammattikorkeakouluista valmistuvien rakennusalan ammattilaisten määrä ei riitä täyttämään tarvetta etenkin, kun poistuma alalta on suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle iso. Yhteiskunnan koulutusjärjestelmä ei toimi kunnolla, mikäli sillä ei ole riittävää mahdollisuutta ohjata eri tasojen ammatillista koulutusta elinkeinoelämän tarpeiden ja yhteiskunnan toimivuuden edellyttämällä tavalla. Itsenäisesti toimivat oppilaitokset eivät tähän pysty. Ammattikoulutuksesta valmistuu jatkuvasti nuoria suoraan työttömyyskortistoon samalla, kun esimerkiksi rakennusalalla podetaan merkittävää vajausta. Aloituspaikkojen määrän ohjaamiseksi, tulee koulutusjärjestelmissä edelleen edistää koulutuksen laadullista ja määrällistä ennakointia ja siihen kehitettyjen mallien käyttöönottoa. Koulutusjärjestelmän ohjauksen kannustavuutta on lisättävä esimerkiksi sitomalla määrärahoja työpaikan saaneiden määriin tai vaihtoehtoisesti vähennettävä koulujen itsenäisyyttä opintolinjojen suhteen. Helsingin seudun uusi, allekirjoitettu, Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimus on edellistä sopimusta aiempaa kokonaisvaltaisempi, koska liikennejärjestelmää sekä tontti- ja asuntotarjontaa koskevat aiesopimukset on yhdistetty samaan kokonaisuuteen. Jotta tämä uusi MALaiesopimus saavuttaisi sille asetetut tavoitteet, valtion sekä jokaisen kunnan on toteutettava sopimus. Kuntien kohdalla tämä tarkoittaa maapolitiikan ja tonttitarjonnan tehostamista sekä kuntakohtaisten ARA-tuotanto- ja asemakaavoitustavoitteiden toteuttamista. MAL-aiesopimukseen sisältyvien asuntotuotantotavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti yksityisten yritysten toiminta. Tämän takia on tärkeätä parantaa kilpailua koko rakentamisen arvoketjussa. Keskisuurten ja mahdollisuuksien mukaan myös pienten rakentajien asemaa pääkaupunkiseudun markkinoilla tulisi parantaa. Kuntien tulee olla aktiivisempia kilpailevien tarjouksien saamisessa myös uusilta nykyistä pienemmiltä toimijoilta. Vaikka tavallisten valtion tukemien ARA-vuokra-asuntojen uudistuotanto ei ole toteutunut toivotulla tavalla, olemassa oleva kanta on kooltaan merkittävä. Pääkaupunkiseudulla on noin valtion tukemaa tavallista ara-vuokra-asuntoa eli keskimäärin joka viides asunto. Koko maassa tavallisia valtion tukemia vuokra-asuntoja on yhteensä noin Tämän kannan säilyminen vuokra-asuntokäytössä on ensisijainen asia. Suhdannetilanteen ja myös pidempään odotetun hitaan kasvun aikana rakennusalan työpaikat keskittyvät yhä enemmin Helsingin seudulle ja kasvukeskuksiin, muualla maassa on odotettavissa hiljaisempaa kysyntää rakennusalan työmarkkinoilla. Työvoiman liikkuvuus tulee olemaan haaste rakennusalan ja myös palvelusektorin työllisille, kun heikommassa suhdannetilanteessa osassa maata työt vähenevät ja osassa työvoiman tarve säilyy edelleen suurena. Liikkuvuuden perusedellytyksenä on kuitenkin riittävä edullisten vuokra-asuntojen tarjonta kysyntäalueilla. Hallituksen asuntopoliittinen toimenpideohjelma pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin. Ohjelman toteutus on jo käynnistynyt, mutta vielä monia hankkeita on syytä kiireellisesti käynnistää etsien uusia, toimivia ja veronmaksajien kannalta kustannustehokkaita ratkaisuja. Eri asumismuotojen veroneutraliteetin parantamiseksi omistusasumisen verosuosinnan purkamista tulisi jatkaa. Vallitseva matala korkotaso mahdollistaisi nykyistä nopeammankin korkovähennyksen leikkaamisen ilman merkittäviä haittavaikutuksia kotitalouksille. Korjausrakentamisen tilastoinnin kehittäminen on edennyt tavattoman hitaasti. Korjausrakentaminen muodostaa kansantaloutemme rakennustuotannosta arvioilta noin %. Tämän olennaisen osan tiedon saannin kehittäminen palvelisi sekä alan palvelujen ja liiketoiminnan kehittämistä että erityisesti koko kansantalouden tilinpidon laskentaa. Raksu-ryhmä katsoo, että korjausrakentamisen tilastoinnin kehittämistä tulee kiireellisesti jatkaa. Suhdannetilanteen arvioimisessa tilastojen luotettavuus on olennaista. Puutteita on havaittu erityisesti maa- ja vesirakennusinvestointien tilastoinnissa. Suuret jälkikäteen tehdyt muutokset osoittavat, ettei alan suhdannetilanteesta ole ollut tilastojen perusteella saatavissa oikeata suhdannekuvaa. Tilastokeskuksen olisi yhdessä keskeisten asiantuntijatahojen kanssa kehittävä maa- ja vesirakentamisen sekä maa- ja vesirakennusinvestointien tilastointia edelleen.

5 Talonrakentaminen 5 Vuonna 2011 talonrakentamisen kokonaistuotannon määrä kasvoi noin 5 % edellisvuodesta. Toimialan arvonlisäys nousi viime vuonna noin 6 %. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen heinäkuussa 2012 julkaisemaan vuositilinpitoon. Kehitys oli siten hieman Raksun arvioita myönteisempää. Rakentamisen suhdannetilanteessa ei ole tapahtunut olennaista muutosta alkuvuosipuoliskon aikana. Kesäkuussa suhdannetilanne näytti heikkenevän jopa nopeammin kuin mitä nyt elokuussa arvioidaan. Yleinen epävarmuus tulevaisuudesta on kuitenkin kasvanut, erityisesti kansainvälisten näkymien epävarmuuden takia. Rakentamisen suhdannetilanteesta on saatu positiivistakin tietoa kesällä, kun esimerkiksi sementin kotimaan myynti oli noin 4 prosentin kasvussa heinäkuussa 2012 verrattuna vuoden takaiseen. Kun otetaan huomioon, että menekkimäärä on edelleen korkealla tasolla ja sementin tarve on suurin erityisesti rakentamisen alkuvaiheessa, niin nopeaa rakentamisen pudotusta ei ole näillä perustein lähiaikoina näköpiirissä. Rakennusmateriaalien menekki-indeksi on kuitenkin kääntynyt selvään laskuun kuluvan vuoden II-neljänneksellä. Myös koko talouden palkkasumma oli kasvussa vielä huhti-kesäkuussa viimevuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikilla aloilla. Nopeinta palkkasumman kasvu oli juuri rakentamisessa, lähes 10 %. Talonrakentamisen uusimmat liikevaihtotiedot toukokuulta osoittavat vielä kasvua edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna, mutta kasvuvauhti on selvästi hidastunut. Talonrakentamisen myynnin määrä on odotusten mukaisesti kääntynyt 3 prosentin laskuun verrattuna vuodentakaiseen. Rakentajien ja rakennuttajien reagointi heikentyneisiin suhdannenäkymiin näkyy myönnettyjen rakennuslupien määrien vähenemisenä. Alueelliset erot ovat erittäin suuria. Esimerkiksi Kanta-Hämeessä myönnetyt rakennuslupakuutiot ovat vähentyneet tammi-toukokuussa 2012 viime vuoteen verrattuna lähes 70 %, eniten Manner- Suomessa. Sen sijaan pääkaupunkiseudulla lupakuutiot ovat vähentyneet vain vajaa kolme prosenttia vastaavalla ajalla. Myös asuntojen kappalemäärät ovat vähentyneet vähiten pääkaupunkiseudulla, jossa myönnettyjen lupien vähennys on vain -1,3 %. Maan joka viides lupakuutio myönnettiin tammi-toukokuussa 2012 pääkaupunkiseudulle. Koko maan myönnettyjen lupien yhteenlaskettu kuutiomäärä alitti tammi-kesäkuussa 2012 edellisen vuoden vastaavan luvun 18 prosentilla. Vaikka myönnetyt rakennuslupakuutiot ja asuntojen kappalemäärät ovat vähentyneet alkuvuosipuoliskon aikana edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, supistuminen on hidastunut. Kesäkuussa viimeisen 12 kuukauden aikana myönnettyjä asuntolupia oli yhteensä edelleen yli kappaletta. Asuntoluvissa väheneminen on näkynyt erityisesti erillisten pientalojen lupien määrissä. Tätä selittää pientalorakentamisen alueellinen painottuminen muualle kuin pääkaupunkiseudulle, jossa perinteisesti pientaloja on tehty vähän verrattuna kerrostalorakentamiseen. Myös kerrostalolupien määrä vähenee edelleen tasaisesti, vaikkakin asuntojen kappalemäärissä mitattuna väheneminen on selvästi hidastunut. Uusien asuntojen myynti on sujunut vielä kesälläkin hyvin, eikä suurilla yhtiöillä ole juurikaan valmiita myymättömiä asuntoja varastossa. Myös uusien asuntojen myyntihinnat ovat nousseet selvästi vanhojen asuntojen hintoja nopeammin. Matala korkotaso ja kotitalouksien hyvä rahoituksen saatavuus ovat merkinneet kotitalouksien velkaantumisen kasvua, mutta samalla pitäneet asuntomarkkinat toiminnassa. Valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamisen arvioidaan jäävän kuluvana vuonna vuotta 2011 matalammalle tasolle. Omavastuukoron puolittamisesta huolimatta normaalien vuokra-asuntojen rakennuttaminen ei ole kiinnostanut omistajia niin paljon kuin on ollut tavoitteena. Rakennuttajien kiinnostus ylipäätänsä tavalliseen vuokra-asuntotuotantoon on hiipunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Poikkeuksen tekivät valtion elvytystoimet vuosina , jolloin käynnistysavustus ja kevyemmän sääntelyn korkotukilaina houkutti investoimaan tavallisiin vuokra-asuntoihin. Taantuma on edelleen mahdollinen. Kuitenkin valtaosalla suomalaisista menee vuonna 2012 edelleen suhteellisen hyvin. Kuten aiemmin on ennustettu työttömyyden kasvu jää vähäiseksi. Lisäksi korot ovat markkinaodotusten mukaan alhaalla vielä pitkään. Asunnon osto- ja remonttiaikeet ovat hyvällä tasolla. Uudistuotannossa varovaisuuden arvioidaan kuitenkin kasvavan ja asuntoaloitusten määrän uskotaan laskevan. Raksu-ryhmä arvioi, että kuluvana vuonna aloitetaan asunnon rakentaminen ja ensi vuonna jonkin verran tätä vähemmän. Asuntojen uudistuotannon volyymin arvioidaan vähenevän tänä vuonna noin 7 %, suunnilleen samanlaista kehitystä odotetaan myös ensi vuonna.

6 Rakennuslupien kuutiomäärät vähenevät kappalemääriä suhteellisesti nopeammin, kun lupia uusiin isoihin hankkeisiin ei ole vastaavassa määrin haettu. Lupakehitys on kääntynyt huonompaan erityisesti liikerakentamisen ja teollisuusrakentamisen osalta. Kaupan liiton arvioiden mukaan kaupan investoinnit tulevat vähentymään kuluvana vuonna ja tämä saattaa näkyä jo lähiaikoina lupakehityksessä. Varastoluvat ovat olleet hyvällä tasolla. Myös julkisten palvelurakennusten (terveydenhoito, opetus) sekä liikenteen rakennusten rakentaminen pysyy hyvällä tasolla. Huhtikuussa 2012 toteutetun EK:n investointikyselyn mukaan energiasektori jatkaisi edelleen voimakkaasti investointejaan toisin kuin muut toimialat. Tämä vaikuttaa osaltaan parantavasti uudisrakentamisen näkymiin, vaikkakin yleinen taloudellinen epävarmuus vaikuttaa vahvasti toiseen suuntaan. Toimitilarakentamisen vähenemiseen vaikuttaa myös rahoituksen saatavuuden kiristyminen. KTI:n mukaan uusien ja uusittavien luottojen ehdot ovat tiukkoja. Lainaa myönnetään lähinnä vain hyviin kohteisiin ja tunnetuille asiakkaille. Kiristyvä säädösympäristö ja tiukkeneva valvonta vaikuttavat suoraan pankkien luotonantokykyyn. Uusien luottojen neuvotteluissa tämä näkyy lainaehtojen merkittävänä kiristymisenä: alhaisempina lainoitustasoina, tiukkenevina vakuusvaateina sekä korkeampina marginaaleina. Olemassa olevien luottojen ongelmien arvioidaan olevan Pohjoismaissa melko maltillisia. Tilannetta helpottaa se,että toimitilojen vuokramarkkina toimii edelleen hyvin ja korot ovat ennätyksellisen alhaalla. Rakentamisen suhdanneodotukset ovat kääntyneet EK:n julkaiseman luottamusindikaattorin (-20) sekä rakentamisen suhdanteita mittaava suhdannebarometrin (-27) mukaan keväästä jonkin verran alaspäin. Vaikka ne ovat suunnilleen viime vuoden lopun tasollaan, on esimerkiksi luottamusindikaattori melko paljon pitkäaikaisen keskiarvonsa (-6) alapuolella. Rakennusyritykset arvioivat tilauskannan pysyneen elokuussa keskimääräistä niukempana ja henkilöstön määrän ennustettiin supistuvan kuluvana vuonna. Osalla yrityksistä oli taas työvoimapulaa, kun taas osassa yrityksissä oli enemminkin puutetta kysynnästä Muun kuin asuntojen uudistalonrakentamisen (liike- ja toimisto-, teollisuus- ja julkiset rakennukset) volyymi on laskussa. Arviolta reilun 5 % lasku on todennäköinen tänä vuonna ja ensi vuonna laskun odotetaan olevan samaa luokkaa. 6 Rakennusten uudistaminen ja korjaaminen Asuinrakennusten korjausrakentamisen kokonaisarvo oli noin 5,8 mrd. euroa vuonna Omakotitaloissa tehtiin 2,2 mrd., rivitaloissa 0,8 mrd. ja kerrostaloissa 2,8 mrd. euron korjaukset. Volyymin kasvu oli 5 prosentin luokkaa. Kuluvana vuonna kasvun ennakoidaan jatkuvan 3 prosentin tuntumassa ja hidastuvan pariin prosenttiin ensi vuonna. Kotitalousvähennyksen leikkaus vähentää kasvua jonkin verran kuluvan ja ensi vuoden omakoti- ja asuntokohtaisissa korjauksissa. Taloyhtiökorjaukset kasvavat, kun korjausikään tulevien rakennusten ja niiden rakenteiden ja talotekniikkajärjestelmien määrä kasvaa selvästi. Poikkeuksellisen matalat markkinakorot ja hyvä rahan saatavuus tukevat asuntojen korjausrakentamista. Toimitilarakennuksissa rakennuskannan ikärakenteen vaikutukset korjausvolyymiin eivät ole niin suuria kuin asuinrakennuksissa. Kuitenkin esimerkiksi vesikatot, julkisivut ja talotekniset järjestelmät, ovat asuinrakennusten tavoin tulossa kasvavasti korjausikään. Julkisissa palvelurakennuksissa; koulurakennuksissa ja sairaaloissa rakennusten teknisen ja toiminnallisen vanhenemisen aiheuttama korjaustarve on kasvussa. Toisaalta julkisen talouden heikentynyt tila rajoittaa korjauksia. Liikerakennuksissa korjausrakentamista lisäävät vetovoimatekijöiden takia kiihtyvässä syklissä tehtävät sisätilojen muutokset, esimerkiksi myymälätiloissa ulkoasun uusimiset ja tuoteryhmien sijoittelut. Usein näiden yhteydessä joudutaan tekemään myös rakennustekniikkaan liittyviä muutoksia. Talouskasvun ennakoitu hidastuminen aiemmista ennusteista voimistanee toimitilakorjausten määrää, kun talouden epävarmuus jarruttaa uusien toimitilahankkeiden käynnistämistä. Kaupan liiton elokuun 2012 suhdannekyselyn mukaan kaupan rakennusinvestoinnit olivat vuonna 2011 noin 260 milj. euroa ja ne ovat laskusuunnassa kuluvana vuonna sekä painottuvat tilojen saneerauksiin. Maa- ja vesirakentaminen Maa- ja vesirakennusinvestointien tilastotarkistukset olivat vuosien 2010 ja 2011 osalta merkittävät. Uudet vuositilastot julkaistiin heinäkuussa Alan koko suhdannekuva muuttui tarkistuksen myötä siten, että tilinpidon mukaan maa- ja vesirakennusinvestoinnit supistuivat viime vuonna vielä yli kymmenen prosenttia. Tämä johtui ennen muuta valtion kiinteähintaisten maa- ja vesirakennusinvestointien supistumisesta 23 prosentilla. Sen sijaan tuotantopuolelta tarkasteltuna maa- ja vesirakentamisen kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2011 noin 3 %. Myös alan välituotekäyttö kasvoi lähes 5 %. Arvonlisäys supistui hieman edellisvuodesta.

7 Maalis-toukokuussa 2012 maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi voimakkaasti, 9,4 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Maa- ja vesirakentamisen myynnin määrä kasvoi vastavaati tuolloin 2,5 %. Loppuvuoden arvioidaan kehittyvän suunnilleen samoin, koska ainakin valtion investoinnit kasvavat reippaasti tänä vuonna. Maa- ja vesirakentamisen kustannuskehitys on ollut edelleenkin poikkeuksellisen nopeaa muuhun hintakehitykseen verrattuna, tosin hieman hidastuen. Maa- ja vesirakentamisen arvioidaan kasvavan noin 3-4 prosenttia tänä vuonna. Sitä laajempi infrarakentaminen supistuu hieman, kun uudisrakentamisen määrä vähenee. Energiahuoltoinvestointien arvioidaan kasvavan muun muassa maakaasuverkoston rakentamisen ansioista. 7 Rakennustuoteteollisuus Rakennustuoteteollisuuden tuotannon määrä - teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan kasvoi kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa yli 2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Rakennusmateriaalien menekkiindeksin mukaan rakennustuotteiden toimitukset kotimaahan sen sijaan supistuivat alkuvuonna 2 prosenttia. Tammi-heinäkuussa sementin myynti väheni yli 3 prosenttia edellisestä vuodesta. Betoniteollisuuden tuotteista elementtien tuotantomäärät supistuivat 8 prosenttia ja valmisbetonin 3 prosenttia tämän vuoden tammikesäkuussa. Paalujen tuotantomäärät kasvoivat viidenneksen. Sahatavaran ja puutuotteiden tuotannon määrä supistui alkuvuonna yli 3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Rakennustuoteteollisuuden yritykset arvioivat tämänhetkistä suhdannetilannettaan vähän tavanomaista heikommaksi. Uusia tilauksia saatiin alkukesällä aiempaa niukemmin ja myös tuotantomäärät laskivat vähän. Henkilöstön supistuminen hidastui. Näkymät lähitulevaisuuteen ovat myös varsin varovaiset, ja suhdannetilanteen nähdään heikentyvän jonkin verran loppuvuoden aikana. Hinnat ja kustannukset Rakennuskustannusten kasvuvauhti on hidastunut viime kuukausina erityisesti tarvikepanosten hintojen nousun tasaannuttua. Heinäkuussa 2012 rakennuskustannukset olivat 2,2 % korkeammalla kuin heinäkuussa 2011, kun tammi-kesäkuussa 2012 kustannukset kohosivat keskimäärin 2,8 % edellisestä vuodesta. Heinäkuussa tarvikepanosten hinnat nousivat vuodessa 1,6 %, työkustannukset 2,2 % ja muut kustannukset 5,2 %. Maarakennuskustannusindeksin nousu kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa oli noin 6,7 % vuodentakaiseen verrattuna, mutta kustannusten nousu oli kesää kohden hidastumaan päin. Kesäkuussa kustannukset olivat 4,7% edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla. Vuoden alkupuoliskolla maarakentamisen konekustannukset kohosivat keskimäärin 4,7 %, mutta kesäkuussa 12 kk muutos oli hidastunut 2,9 prosenttiin. Kustannusten nousuvauhdin odotetaan hidastuvan edelleen syksyn ja talven aikana, kun vuodentakaiset suuret nousulukemat tulevat vertailuun. Pääkaupunkiseudun talonrakentamisen tarjoushintaindeksi nousi tammi-heinäkuussa 2012 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta keskimäärin runsaan prosentin. Kesää kohden tarjoushintojen nousu hidastui ja heinäkuussa 2012 indeksin vuosimuutos oli 0,3 %. Asuinrakennushankkeiden tarjoushinnat olivat n. 5 % edellisvuoden heinäkuuta alemmalla tasolla, mutta toimitilahankkeiden tarjoushinnoissa oli nousua yli 10 %. Pääkaupunkiseudulla kaikkien tavanomaisten ARA-vuokra- ja asumisoikeushankkeiden keskimääräiset kustannukset ovat pysyneet vuoden 2011 tasolla. Keskimääräiset kustannukset tammi-heinäkuussa 2012 ovat olleet pääkaupunkiseudulla /m2, joka vastaa viime vuoden keskimääräistä tasoa. Muissa kasvukeskuksissa keskimääräiset kustannukset olivat euroa neliöltä, nousua 4,7 %. Kasvualueiden ulkopuolella keskineliökustannus on ollut euroa neliöltä ja nousua viime vuoteen oli 4,6 %. Kasvukeskusten ulkopuolelle on lainoitettu kuitenkin vain muutamia hankkeita. Vanhojen kerrostaloasuntojen nimellishinnat nousivat vuoden 2012 toisella neljänneksellä noin 0,4 % edellisestä neljänneksestä koko maassa, mutta pääkaupunkiseudulla hinnat alenivat 0,4 %. Vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat koko maassa noin 0,8 % ja pääkaupunkiseudulla hiukan enemmän. Vanhan kerrostalon keskineliöhinta oli euroa/m2 koko maassa ja euroa/m2 pääkaupunkiseudulla. Uusien kerrostaloasuntojen keskineliöhinta oli /m 2 koko maassa ja /m 2 pääkaupunkiseudulla, nousua 12 kk:n aikana vastaavasti 8,5 % ja 11,0 %.

8 8 Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat kuluvan vuoden toisella neljänneksellä vuodentakaisesta koko maassa 3,9 % ja aravavuokrat 3,6 %, pääkaupunkiseudulla vastaavat luvut olivat 2,1 % ja 2,5 %. Koko maan pientalotonttien hinnat olivat maltillisessa nousussa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä, kun tontit kallistuivat keskimäärin 0,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tontit halpenivat kehyskunnissa -2,8 %, ja muualla Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla -2,4 %. Sen sijaan pääkaupunkiseudulla tontit kallistuivat jopa 12,1 prosenttia. Työvoima Rakennusalan työllisten määrä - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan - oli vuoden 2012 toisella neljänneksellä keskimäärin (talonrakentaminen , maa- ja vesirakentaminen , erikoistunut rakennustoiminta ) eli pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Talonrakennustoiminnan työttömien työnhakijoiden määrä työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritilaston mukaan - oli vuoden 2012 kesäkuun lopussa lähes (vuotta aiemmin ). Avoimien työpaikkojen määrä väheni talonrakentamisessa 16 % vuodentakaisesta. Talouskasvun hidastuminen vähentää rakentamista ja sen seurauksena rakennusalan työtunnit sekä henkilötyövuodet kääntyivät laskuun vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Tätä muutosta hidastaa kuitenkin se, että työvoimaa poistuu samaan aikaan paljon eläkkeelle ja nuoret työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat edellisiä pienempiä. EK:n suhdannebarometrin mukaan osalla yrityksistä on edelleen työvoimapulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Rakennusalan työpaikat keskittyvät nyt pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin, muualla maassa on odotettavissa hiljaisempaa kysyntää rakennusalan työmarkkinoilla. Työvoiman liikkuvuus tulee olemaan haaste rakennusalan työllisille, kun heikommassa suhdannetilanteessa osassa maata työt vähenevät ja osassa työvoiman tarve säilyy edelleen suurena.

9 9 Liite Tapani Karonen, Infra ry Eero Nippala, TAMK Kari Ruohonen, Liikennevirasto AMMATTIKOULUTETUN TYÖVOIMAN VAJE - MERKITTÄVÄ PULLONKAULA RAKENNUSALALLA Nykytila Useat organisaatiot muun muassa Liikennevirasto, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Rakennustietosäätiö ja Infra ry - ovat viime vuosina todenneet infra-alan osaamisvajeen merkittäväksi alan toimintaa uhkaavaksi tekijäksi. Ammattikoulutetun henkilöstön vaje on viime vuosina jatkuvasti todettu ongelmaksi suhdannekatsauksissa myös koko rakennusteollisuutta koskien. Sen ratkaiseminen on noussut alan tulevaisuuden yhdeksi tärkeimmistä strategisista tekijöistä. Osaamisvaje on sekä määrällinen että laadullinen. Vajeella on suora vaikutus myös rakennusalan tuottavuuteen, tuotannon ja palvelun laatuun sekä lopputuotteiden toimivuuteen. Ammattikoulutetun henkilöstön työllistyminen on käytännössä varmaa ja työpaikkojen pysyvyys moniin muihin aloihin verrattuna hyvä. Toisella asteella rakennusalan (talo, infra, kiviala, maalaus, talotekniikka) ammattioppilaitospaikkoja noin 4500 ja ensisijaishakijoita 1,3 2 kertainen määrä. Nämä aloituspaikat eivät jakaudu tasapuolisesti tarpeeseen nähden rakentamisen eri osasektoreille, mistä kärsii erityisesti infra-ala. Vuosittaista valmistuvien määrää pienentää lisäksi koulutuksen aikana lopettavien määrä. Ammattikorkeakouluissa rakennustekniikan insinöörien aloituspaikkoja on noin 1250 ja ensisijaishakeutujia 2,5 kertainen määrä. Rakennusmestarikoulutuksen aloituspaikkoja on 325 ja ensisijaishakeutujia 3,5 kertainen määrä. Aloituspaikat ovat lähes kohdallaan mutta ongelman muodostaa alhainen 60 %:n läpäisyprosentti. Työnjohtokoulutuksesta valmistuvien vajaus on pahin infra-alalla. Infra-alalle ammattikorkeakouluista valmistuu vain runsas puolet siitä mitä 1990-luvulla, eikä käytännössä lainkaan tuotannon kannalta tärkeitä rakennusmestareita. Tiedekorkeakoulujen diplomi-insinöörikoulutus on vetovoimainen koulutussuunta, eikä osaamisvajaus ole tällä hetkellä ongelmana. Uhka vajeesta on kuitenkin ilmeinen. Rakennusalalla diplomi-insinööri- ja jatkoopiskelijoiden kannalta suurin haaste on tutkimus- ja kehitystoiminnan näivettyminen rahoituksen ja sitä kautta henkilöresurssien siirtyminen muualle. Rakennusalalla myös Aalto-yliopiston uudistuksessa koulutuksen muuttuminen englanninkieliseksi arvioidaan heikentävän rakennusalan tilannetta ja vaikuttavan sekä hakeutuvien että valmistuvien määrään. Valtiontalouden leikkaukset tuovat uuden uhan myös rakennusalan koulutukselle. Supistuva rahoitus johtaa oppilaitoksissa usein siihen, että juustohöylällä leikataan kaikkien opetusalojen koulutusta eikä niiltä aloilta, joilla on ylitarjontaa ja heikko työllistävyys. Laadukas rakennettu ympäristö ja toimiva infrastruktuuri ovat kansalaisten hyvinvoinnin, yhteiskunnan toimivuuden, elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kehittymismahdollisuuksien perusedellytyksiä. Ilman lisäpanostusta ammattitaitoisen henkilöstön määrään ja koulutuksen sisältöön aiheutuu merkittäviä, pitkävaikutteisia kansantaloudellisia menetyksiä. Myös nuorten työttömyydestä ja syrjäytymisestä kannetaan yhteiskunnassamme suurta huolta. Rakennusalalla nuorten työllistymisen todennäköisyys on hyvä ja vielä paraneva tulevaisuudessa, koska työpaikkoja syntyy sekä yksityiselle että julkiselle sektorille eläkkeelle jäämisten myötä.

10 Korjaavia toimenpiteitä 10 Ammattikoulutettujen vajausta on korjattava aloituspaikkojen valtakunnallisella koordinoinnilla ja ohjauksella. Oppilaitoskohtainen koordinointi ei toimi. Paikkoja on osoitettava riittävästi niille aloille, joilla on tarvetta ja kysyntää. Rahoitusresurssien supistuessa tulee varmistua, että supistukset kohdistustuvat ammattikoulutetun työvoimatarpeen näkökulmasta oikein. Yksittäisiä hyviä kokemuksia on saatu myös muiden alojen insinöörien ja teknikoiden uudelleenkoulutuksesta rakennusalan tarpeisiin. Alhainen läpäisyprosentti ja lukuisat opiskelun keskeyttämiset erityisesti amk-tasolla edellyttää hakujärjestelmän kehittämistä esimerkiksi niin, että alalla suoritetusta työharjoittelusta saa nykyistä enemmän pisteitä. Myös toisen asteen tutkinnon suorittaneiden jatko-opiskeluja ammattikorkeakouluissa tulisi edistää. Näin saataisiin koulutukseen työmaaorientoitunutta väkeä. Rakentamisen tuottavuuden kehittyminen edellyttää oppisisältöjen kehittämistä. Esimerkiksi ict-tekniikan ja koneautomaation käyttöönotto antaa runsaasti mahdollisuuksia. Tarvitaan uudenlaisia verkottuneita osaamisen kehittämisen keinoa, joissa alan eri osapuolet kootaan yhteen, intensiiviseen osaamisen kehittämiseen. Hyvänä esimerkkinä tästä käy Tampereen Teknillisen yliopiston Rata-akatemia. Osaamisvajetta on syntynyt myös vaatimusten (esim. ympäristövaatimukset) ja toimintatapojen (julkisten organisaatioiden kehitys, uudet urakkamuodot) muuttumisen myötä. Näihin pystytään vaikuttamaan pääasiassa jatko- ja täydennyskoulutuksen keinoin. Painopistealueita ovat muun muassa laaja-alainen liikennejärjestelmien hallinta ja tilaajaosaaminen Rakennusalan valmistuneet insinöörit, amk-insinöörit, rakennusarkkitehdit ja rakennusmestarit rakennusala yhteensä infra-ala Rakennusala tarve n. 1240, OPM Infra-alan tarve, ennuste 2014 Lähde: Vipunen, teknilliset oppilaitokset, RIL osaamisbarometri 2008, Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen 2025 sekä amk -kohtainen selvitys infra-alan valmistuvista ja aloittaneista Eero Nippala, TAMK 2012

11 Rakennus- ja yhdyskunta-, LVI- ja ympäristötekniikan valmistuneet DI, TkL ja TkT sekä arkkitehdit arvio rakennus Rakennusala ja ymp.tekn yhteensä yhdyskunta Infra-alaja ympäristö Rakennusalan tarve n. 410, OPM Eero Nippala, TAMK 2012 ennuste Lähde: Vipunen, RIL Osaamisbarometri 2008, Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen 2025, luvut arvioita Talon-, maarakennus- ja kivialan toisen asteen koulutuksenaloituspaikat ja ensisijaisesti pyrkineet henkilöä Lähde: Opetushallitus Aloituspaikat Ensisijaishakijat Pintakäsittelyalan toisen asteen koulutuksen aloituspaikat ja ensisijaisesti pyrkineet henkilöä Lähde: Opetushallitus Aloituspaikat Ensisijaishakijat

12 12 Rakennustekniikka, insinööri amk aloituspaikat ja ensisijaisesti pyrkineet henkilöä Lähde: Opetusministeriö Aloituspaikat Ensisijaishakijat Rakennusmestari haku; nuoriso ja aikuiskoulutus henkilöä Lähde: Opetusministeriö Aloituspaikat Ensisijaiset hakijat

13 KUVIOLIITE: elokuu 2012 ( ) Lähde: TK

14

15

16

17

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne pysynee yhä ennallaan Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on jokseenkin tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen ajankohtaiskatsaus Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen suhdanteet Rakennustuotannon arvo vuonna 2013: korjausrakentaminen ohitti uudisrakentamisen Yhteensä 28,8

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

INFRA ALAN SUHDANNENÄKYMÄT

INFRA ALAN SUHDANNENÄKYMÄT INFRA ALAN SUHDANNENÄKYMÄT MVR tuotanto laskee selvästi 2009 2011 (indeksi 2000=100) 106 104 102 100 98 96 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lähde: Tilastokeskuksen tietojen pohjalta

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Lokakuu 2015 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on heikentynyt

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3 vuosimuutos, % Suomessa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 Yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,5 mrd. Korjausrakentaminen 11,7 mrd. Asuinrakennukset 6,8 mrd. Muut rakennukset 4,9 mrd. Maa

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin

5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 Pekka Pajakkala, Markku Riihimäki & Erkki Lehtinen,VTT Talous

Lisätiedot

Rakennusalan suhdannenäkymät

Rakennusalan suhdannenäkymät Rakennusalan suhdannenäkymät Bo Salmén Bo Salmén 9.5.2012 1 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys muutos edellisestä vuodesta, % Lähde: Tilastokeskus, RT 2 3 Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset,

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015 Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen MAAILMAN JA SUOMEN TALOUS Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat taloutta Rakennusteollisuus RT 5.5.2015 3 Euroalueen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus. Betoniteollisuuden kesäkokous 7.8.2015 Sokos Hotel Kimmel, Joensuu Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus. Betoniteollisuuden kesäkokous 7.8.2015 Sokos Hotel Kimmel, Joensuu Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus Betoniteollisuuden kesäkokous 7.8.2015 Sokos Hotel Kimmel, Joensuu Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Yhdysvaltain talous jatkaa vakaata kasvuaan Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 Pirkanmaan rakennuspäivä 2.11.2009, Tampere Markku Riihimäki VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus 3.11.2010 2 BAROMETRIN RAHOITTAJAT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Pekka Pajakkala 8.11.2012 1 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma

Pekka Pajakkala 8.11.2012 1 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala 8.11.2012 1 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala, VTT XXXVII RAKENNUSKONEPÄIVÄT 8.-9.11.2012 Pekka Pajakkala 8.11.2012 2 Rakentamisen suhdannenäkymät

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus. Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013

Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus. Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013 Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys Suomessa Vuoden 2013 alun talouskasvu jää vaimeaksi. Rakentamisessa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen Asumisen Think-tank 9.9.2015 Tarmo Pipatti Suomi rakennemuutoksen kourissa Rakennusteollisuus RT ry 8.9.2015 2 Kuluttajien luottamus heikentynyt kesän

Lisätiedot

Rakennusalan. Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén

Rakennusalan. Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén Rakennusalan suhdannenäkymät ät Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén Kokonaistuotannonja rakentamisen kehitys Suomessa Vuoden 2013 alun talouskasvu jää vaimeaksi Luottamus talouteen vahvistuu vähitellen

Lisätiedot

Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve

Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve - rakennetaanko ja korjataanko Suomessa asuntoja riittävästi Pekka Pajakkala VTT OP-Pohjola-ryhmän Asuntoseminaari, Kuopio 10.8.2010 Pekka Pajakkala 10.8.2010 2 Asuntojen

Lisätiedot

Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä

Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä 3.10.2013 1 Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä Pekka Pajakkala johtava asiantuntija VTT TAPRE päätösseminaari 3.10.20134, Tampere 3.10.2013 2 VTT on kumppanisi kestävän ja älykkään

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy Rakennusalan suhdanneryhmä 19.8.29 RAKENTAMINEN 29-21 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael

Lisätiedot

Infra alan lähivuosien haasteet. Terttu Vainio InfraExpo 11.10.2012. Infrarakentamisen ajurit

Infra alan lähivuosien haasteet. Terttu Vainio InfraExpo 11.10.2012. Infrarakentamisen ajurit Infra alan lähivuosien haasteet Terttu Vainio InfraExpo 11.10.2012 Infrarakentamisen ajurit Maantieteellisen sijainnin ja kansainvälisten yhteyksien merkitys kasvaa Yhteiskunnan riippuvuus infrastruktuurin

Lisätiedot

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp) TAE 2014 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp) TAE 2014 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla Kim Kaskiaro / RKo 4.10.2013 Lausunto 1 (3) Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp) TAE 2014 ja arvio sen vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Onko nyt oikea aika korjata - rakentamisen näkymät taloyhtiöiden kannalta

Onko nyt oikea aika korjata - rakentamisen näkymät taloyhtiöiden kannalta Onko nyt oikea aika korjata - rakentamisen näkymät taloyhtiöiden kannalta Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja Kiinteistöt ja rakentaminen VTT TALOYHTIÖPÄIVÄ, WANHA SATAMA 23.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Talouden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät. - rakennuskoneiden käytön näkökulma. Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät. - rakennuskoneiden käytön näkökulma. Rakentamisen suhdannenäkymät Pekka Pajakkala 7.11.213 1 Pekka Pajakkala 7.11.213 2 Rakentamisen suhdannenäkymät Pekka Pajakkala, VTT Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden käytön näkökulma 7.11.213 Pekka Pajakkala, johtava

Lisätiedot

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) TAE 2015 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) TAE 2015 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla Anu Kärkkäinen / RKo 8.10.2014 Lausunto 1 (3) Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) TAE 2015 ja arvio sen vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannekatsaus

Rakentamisen suhdannekatsaus Rakentamisen suhdannekatsaus Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Tilastokeskus 29.5.28 Tilastopäällikkö Jukka Oikarinen Rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta, 1976 26* Construction as

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj.

Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj. Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj. Infran rooli on merkittävä yhteiskunnalle Suomen kansallisvarallisuus noin 770 mrd Rakennettu ympäristö 70 % Infrarakenteet

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2014. Rakennusteollisuus RT ry 15.4.2014

Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2014. Rakennusteollisuus RT ry 15.4.2014 Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2014 ry 15.4.2014 ry:n hallituksen puheenjohtaja, Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs Rakentamisessa pudottu 90-luvun laman jälkimaininkien tasolle Talonrakentamisen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun rakentaminen hiljenee edelleen

Pääkaupunkiseudun rakentaminen hiljenee edelleen 1(5) Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 19.03.2013 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSMARKKINAT SUHDANNETIEDOTE I/2013 Pääkaupunkiseudun rakentaminen hiljenee edelleen Talonrakentaminen

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Palvelujen kysyntäkomponentit pakkasella Toimialojen tuotannon/myynnin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU

RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU 1 RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU Suomessa pilvipoutakin jo piristäisi 2015 Talven talouskehitys jäi odotettua heikommaksi Verkkainen käänne parempaan näköpiirissä Vielä ensi vuonnakin elämme hitaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä Rakennusalan suhdanneryhmä 17.8.21 RAKENTAMINEN 21-211 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Pentti Forsman Kai Karsma

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009 SUHDANNEKATSAUS 2/28 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...29 16 14 12 1 8 6 4 2 85 87 89 91 93 95 99 1 3 5 7 9 SUHDANNEKATSAUS 2/28 5.11.28 1 (3) SUUNNITTELUALAN KASVU TAITTUI, NÄKYMÄT SYNKKENEVÄT Suunnittelualan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuus RT ry 23.4.2013 Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 213 Suhdannebarometri Elokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27 28

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 214 Suhdannebarometri Helmikuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito ja vienti bruttokansantuotteesta 18% Viennistä 8%

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015 Tilauskanta Kokonaiskasvu suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja 18 %

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2014 ry 21.10.2014 ry:n hallituksen puheenjohtaja, Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs Rakentamisessa ei vieläkään luvassa parempaa Talonrakentamisen aloituskuutiot

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 74,34 miljoonaa Liikevaihto supistui 3,6 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

VTT lyhyesti. Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT. Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M

VTT lyhyesti. Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT. Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT 1 VTT lyhyesti Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M Asiakastoimialat Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus Elektroniikka Energia

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 211 Suhdannebarometri Elokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta)

POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta) Jukka Malila Toimitusjohtaja KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN KESKUSLIITTO RY POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta) Helsinki 6.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ. Aamukahvit 2012

OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ. Aamukahvit 2012 OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ Aamukahvit 2012 Talouskehitystä hallitsee finanssikriisi Useat maat ovat jo pitkään rahoittaneet julkista taloutta velalla. Velan määrässä on saavutettu katto. Kreikassa velkakatto

Lisätiedot

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Asuntotuotanto kappalemääräisesti kasvussa Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 2 Omakotitalojen aloitukset

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä?

Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä? Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät Oulu 3.11.2008 Pankinjohtaja Seppo Honkapohja Suomen Pankki 1 Alueiden kehityksen haasteita Suomessa Talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot