YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA"

Transkriptio

1 1 YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA 1. Yhteistyösopimus Vaasan yliopiston (seuraavassa ) ja yhteistyöoppilaitos sopivat tällä sopimuksella yhteistyöstä seuraavien erillisten opintojaksojen toteuttamisesta avoimena yliopistoopetuksena: KIELTEN OPINNOT RUOTSIN KIELI aykruo9111 Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille, 5 op RUOTSIN KIELEN PERUSOPINNOT, 25 OP aykoti1001 Kieli viestintävälineenä, 10 op aykoti1002 Kielioppi, 5 op aykoti1003 Ruotsalainen nykykirjallisuus I, 5 op aykoti9111 Käännösharjoitukset ruotsista äidinkieleen, 5 op ENGLANNIN KIELI aykeng9112 Luetun ymmärtäminen ja tekstianalyysi, 3 op aykeng9111 Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille, 2 op ESPANJAN KIELI aykesp5001 Espanjan kielen alkeet I, 3 op aykesp5002 Espanjan kielen alkeet II, 3 op SAKSAN KIELI ayksak5001 Saksan alkeet I, 3 op ayksak5002 Saksan alkeet II, 3 op VENÄJÄN KIELI aykven5001 Venäjän alkeet I, 3 op aykven5002 Venäjän alkeet II, 3 op ÄIDINKIELI / SUOMEN KIELI ayksuo9111 Suullinen viestintä, 2 op ayksuo9112 Kirjallinen viestintä, 3 op

2 2 ayksuo9211 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi, 5 op (verkko-opinnot) ayksuo5111 Finnish for Foreigners I, 5 op ayksuo5112 Finnish for Foreigners II, 5 op ayksuo5113 Finnish for Foreigners III, 3 op VIESTINTÄTIETEET ayvine1001 Mediatutkimuksen ja digitaalisen viestinnän peruskurssi, 5 op TALOUSMATEMATIIKKA ayorms1030 Talousmatematiikan perusteet, 5 op TILASTOTIEDE aystat1010 Tilastotieteen perusteet, 5 op JOHTAMINEN Syksy 2014 kevät 2015 JOHTAMISEN PERUSOPINNOT, 26 OP (monimuoto-opinnot) ayjoht1010 Yrityksen johtaminen, 7 op ayjoht2019 Henkilöstöjohtaminen, 7 op ayjoht2020 Strateginen johtaminen, 7 op ayliik1102 Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op LASKENTATOIMI JA RAHOITUS aylask1002 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op aylask1003 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op TALOUSOIKEUS aytoik1008 Talousoikeuden perusteet, 6 op aytoik1009 Sopimusoikeus ja korvausoikeus, 6 op aytoik2030 Henkilöstöoikeus aytoik1012 Vero-oikeus, 6 op TIETOTEKNIKKA JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA aytite1020 Tietojenkäsittely, 5 op aytite1120 Taulukkolaskennan kehittyneet piirteet, 5 op aytlte1020 Tiedonsiirron perusteet, 5 op

3 3 TUOTANTOTALOUS aytuta1090 Yrityksen reaaliprosessit, 3 op SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA ayener2010 Lämmönsiirtotekniikka, 5op ayener2020 Teknillinen termodynamiikka, 5op ayener1070 Keskeinen fysiikka, 5op ayfys1060 Johdatus tähtitieteeseen, 3op ayfys1140 Energiatekniikan fysikaaliset perusteet, 6op 2. -opetus Avoimella yliopisto-opetuksella tarkoitetaan tässä sopimuksessa Vaasan yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta sekä erikseen suunniteltuja opintojaksoja, joiden vastaavuus yliopiston opetussuunnitelmien kanssa on tiedekunnissa vahvistettu ja jotka on sisällytetty Avoimen yliopiston vuosittain vahvistettavaan toimeenpanosuunnitelmaan. Opettajien osalta on saanut hyväksynnän opetuksesta vastaavien yksiköiden johtajilta. ylläpitää opiskelija- ja opintosuoritusrekisteriä. Se kirjaa opiskelijat avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoiksi ja antaa pyynnöstä viralliset todistukset opintosuorituksista (opintosuoritusotteet). Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat saavat käyttäjätunnukset Vaasan yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Oodiin, jossa he voivat tarkastella suoritustietojaan ja tilata itselleen epävirallisen opintorekisteriotteen. Oodissa opiskelijat voivat myös muuttaa omia yhteystietojaan. Yhteistyöoppilaitoksen opiskelija saa käyttäjätunnuksen ILPA-ilmoittautumisen myötä. avustaa yhteistyöoppilaitosta avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelussa ja tarjoaa opinto-ohjausta, johon Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat voivat osallistua. Yhteistyöoppilaitos sisällyttää sopimuksen tarkoittaman avoimen yliopisto-opetuksen vuosittain vahvistettavaan opintosuunnitelmaansa. Yhteistyöoppilaitos huolehtii, että kaikki opetuksessa mukana olevat opiskelijat ilmoittautuvat avoimen yliopiston opiskelijoiksi Avoimen yliopiston sähköisessä ILPAilmoittautumisjärjestelmässä. Ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään edeltävänä päivänä ennen opetuksen aloitusta. Sen jälkeen tulleet ilmoittautumiset on toimitettava välittömästi tiedoksi Avoimeen yliopistoon. Mikäli opetus peruuntuu tai aloitusaika siirtyy, yhteistyöoppilaitos on velvollinen ilmoittamaan siitä sekä opiskelijoille, opettajille että Avoimeen yliopistoon. Yhteistyöoppilaitos noudattaa Avoimen yliopiston antamia ohjeita opetuksen ja kuulustelujen järjestämisessä ja noudattaa avoimen yliopisto-opetuksen avoimuuden periaatetta.

4 4 Yhteistyöoppilaitos sitoutuu käyttämään Avoimen yliopiston opintoihin tarkoitettua kurssimateriaalia ainoastaan järjestäessään kyseessä olevaa opetusta. Yhteistyöoppilaitos hinnoittelee Avoimen yliopiston opintotarjonnan siten, että opiskelijamaksut pysyvät kohtuullisina. Yhteistyöoppilaitos esittää Avoimelle yliopistolle pyydettäessä opintojen hinnoitteluperusteet. 3. Kustannukset Yhteistyöoppilaitos vastaa kokonaisuudessaan tässä sopimuksessa tarkoitetun opetuksen kustannuksista. Opettajien tuntiopetus- ja kuulustelupalkkioissa noudatetaan Vaasan yliopiston palkkioperusteita. laskuttaa päätoimisten opettajiensa opetuksen ja matkakulut yhteistyöoppilaitokselta siltä osin, kuin opetus kuuluu heidän työaikasuunnitelmiinsa sekä opinto-ohjaajan matkakulut yleisinfojen osalta. voi sopia yhteistyöoppilaitoksen kanssa verkko-opintojen opetuskustannuksista joissakin yksittäisissä tapauksissa erikseen, mikäli opetusta voidaan pitää eri paikoissa samanaikaisesti. Verkko-opetuksen kustannusten jakaminen ei kuitenkaan ole säännönmukainen käytäntö. perii yhteistyöoppilaitokselta opiskelijakohtaisen palvelumaksun seuraavasti: Opintojakso 0,5 op Opintojakso 1 op Opintojakso 2 op Opintojakso 3 op Opintojakso 4 op tai enemmän Perusopintojen (tai vastaava) opintokokonaisuus Aineopintojen opintokokonaisuus 5 euroa 10 euroa 20 euroa 30 euroa 40 euroa 80 euroa 95 euroa Maksun määräytymisperusteena on kuhunkin opintokokonaisuuteen tai yksittäiseen opintojaksoon opetuksen alkaessa ilmoittautuneiden opiskelijoiden lukumäärä, johon lisätään opintoihin myöhemmässä vaiheessa ilmoittautuneet opiskelijat. Maksujen laskutuksessa ei huomioida yhteistyöoppilaitokseen myöhemmin kuin viikkoa ennen opetuksen alkua tulleita peruutuksia. Yhteistyöoppilaitoksen on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen opetuksen alkua ilmoittautumisensa peruneet opiskelijat Avoimeen yliopistoon. laskuttaa yhteistyöoppilaitokselta perittävät palvelumaksut opintojen alettua ja viimeistään opintojen päättyessä.

5 5 Mikäli opettajaksi hyväksytään muu kuin Vaasan yliopiston opettaja, yhteistyöoppilaitos vastaa opetukseen liittyvistä konsultointikuluista. 4. Tilastotiedot ja todistukset Yhteistyöoppilaitos toimittaa opiskelijoiden ja opintosuoritusten rekisteröintiä varten tiedot opiskelijoista, hyväksytyistä kuulusteluista sekä muut yliopiston mahdollisesti pyytämät opetusta ja opintoja koskevat tiedot. Lisäksi yhteistyöoppilaitos luovuttaa Avoimelle yliopistolle tilastokeskuksen edellyttämät tilastotiedot avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoista Avoimen yliopiston antamien ohjeiden mukaisesti. antaa opiskelijoille pyydettäessä opintosuorituksista viralliset todistukset (opintorekisteriotteet). 5. Tiedottaminen opetuksesta Yhteistyöoppilaitos mainitsee ilmoittelussaan ja muussa markkinoinnissaan, että sopimuksen tarkoittama opetus on Vaasan yliopiston tutkintovaatimusten mukaista. Yhteistyöoppilaitos ei käytä itsestään nimitystä. Yhteistöoppilaitos vastaa opintoihin liittyvästä tiedottamisesta opiskelijoille. huolehtii tiedottamisesta yliopiston ja yhteistyöoppilaitoksen välillä. 6. Avoinyliopisto.fi -päivitys Suomen avoimien yliopistojen Internet-palvelusta löytyy kaikki Suomessa järjestetty avoin yliopisto-opetus. Kaikilla avoimilla yliopistoilla on velvollisuus laittaa oma opetustarjontansa, mukaan lukien yhteistyöorganisaatioiden kautta annettava opetus, ko. palveluun. Yhteistyöoppilaitos nimeää opistopäivittäjän, joka Avoimen yliopiston ohjeiden mukaan päivittää opetusta ja sen hintaa koskevat tiedot tietokantaan. antaa opistopäivittäjälle tarvittavat tunnukset, salasanat ja opastuksen palvelimen käyttöön. 7. Sopimuksen voimassaolo Sopimusta on tehty samansisältöiset, alkuperäisin allekirjoituksin varustetut kappaleet kummallekin osapuolelle. Sopimus on voimassa kohdassa yksi (1) mainittujen opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osalta niiden toteuttamisen ja niihin liittyvien toimintojen ajan lukuvuonna 201X 201X.

6 6 Vaasassa X. päivänä Xkuuta XXXX VAASAN YLIOPISTO, LEVÓN-INSTITUUTTI, AVOIN YLIOPISTO Vaasassa X päivänä Xkuuta XXXX YHTEISTYÖOPPILAITOS

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Öppna universitetet Studier 2009 2010 Open University Studies 2009 2010 Avoin yliopisto Öppna universitetet Open University Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Meiltä löydät kaiken kodin kunnostamiseen - maalit - keraamiset laatat - tapetit - lattianpäällysteet - pienrauta Salo: Myllyojankatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot