Miten sijoitustuotteita ja niiden markkinointia valvotaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten sijoitustuotteita ja niiden markkinointia valvotaan?"

Transkriptio

1 Miten sijoitustuotteita ja niiden markkinointia valvotaan? Studia monetaria Osastopäällikkö Jarmo Parkkonen

2 Sijoitustuotteet Osakkeet Joukkovelkakirjat Sijoitusrahastojen ja vaihtoehtorahastojen osuudet Strukturoidut tuotteet, esim. Indeksilainat Sertifikaatit Warrantit Sijoitussidonnaiset vakuutukset Säästöhenkivakuutukset Eläkevakuutukset Kapitalisaatiosopimukset 1

3 Mitä Fiva valvoo sijoitustuotteissa? Uusien arvopaperien myynti tai liikkeeseenlasku Esitteet Markkinointi Jo markkinoilla olevat osakkeet ja joukkovelkakirjat Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus (esim. osakkeen arvoon vaikuttavista asioista tiedottaminen) Sijoitusrahastojen toiminta Vaihtoehtorahastojen toiminta Sijoitussidonnaiset vakuutukset Menettelytavat mm. sijoitustuotteita tarjottaessa 2

4 Arvopaperimarkkinalain edellyttämä esite Esitevelvollisuus syntyy Kun tarjotaan arvopapereita yleisölle Kun haetaan arvopapereita pörssilistalle Arvopapereita ovat esim. osakkeet ja joukkovelkakirjalainat sekä monet strukturoidut sijoitustuotteet, kuten indeksilainat ja warrantit Laissa poikkeuksia, jolloin esitettä ei tarvitse laatia Ohjelmaesite: asiakirja, jolla voidaan toteuttaa useiden tuotteiden liikkeeseenlaskuja vuoden aikana Erikseen julkistettavissa liikkeeseenlaskukohtaisissa ehdoissa kerrotaan kunkin myytävän tuotteen yksityiskohdat 3

5 Esitetarkastus Esitteessä annettava riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi arvopapereista ja yhtiöstä Esitteen hyväksymisen edellytyksenä Esite täyttää lainsäädännössä asetetut vähimmäissisältövaatimukset Tiedot annettu helposti analysoitavassa ja ymmärrettävässä muodossa Fivan päätettävä esitteen hyväksymisestä 10 pankkipäivän kuluessa hakemuksesta Uusien listayhtiöiden (IPO) osalta käsittelyaika 20 pankkipäivää Fiva kommentoi esiteversioita, kunnes esite hyväksyttävissä 4

6 Listautumisannit (IPOt) Esitteen lisäksi Fiva käy läpi myös annin järjestäjän mahdollisesti teettämät sijoitusanalyysit Johdonmukaisuus esitteen tietojen kanssa Lisäksi Fivalle toimitetaan yhteenveto annin järjestäjän yhtiössä teettämästä listautumisedellytysten selvittämisestä Fiva käy yhtiön IFRS-tilinpäätöksen läpi esitetarkastuksen yhteydessä IPO = Initial Public Offer 5

7 Esitteettömät annit Tarjouksen euromäärä alle 1,5 milj. euroa, eikä esitettä tarvita onko sijoittajille annettu muulla tavoin riittävät tiedot? Muissa tilanteissa, joissa esitettä ei laadittu onko laatimatta jättämiselle peruste vai onko lakia rikottu? Joukkorahoitus 6

8 Esitteisiin liittyvä markkinointimateriaalin valvonta Markkinointimateriaalia ei pääsääntöisesti tarkasteta etukäteen, paitsi uusien listayhtiöiden osalta Listautumisannissa Fiva kommentoi etukäteen annin markkinointimateriaalia Markkinointiesite Sijoittajatilaisuuksien esitysmateriaali Lehti-ilmoitukset, verkkomainonta Markkinointimateriaalin valvonta teematarkastukset reaktiivinen valvonta mm. asiakasyhteydenottojen vuoksi 7

9 Tavalliset sijoitusrahastot (UCITS) Sijoittavat varansa pääasiassa pörssiarvopapereihin Sijoituspolitiikka kertoo rahaston varojen sijoitusperiaatteet ja rahastotyypin Hajautus säännelty sijoitusrahastolaissa, yleensä vähintään 16 liikkeeseenlaskijan arvopapereita Aukiolo: merkinnät ja lunastukset yleensä kaikkina pankkipäivinä UCITS = Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities 8

10 Vaihtoehtorahastot Voivat sijoittaa lähes mihin tahansa Esim. hedge-, kiinteistö-, pääoma-, hyödyke- tai infrastruktuurirahastot Ei hajautus- ja aukiolovaatimuksia tai huomattavasti väljemmät kuin tavallisilla sijoitusrahastoilla Osaa vaihtoehtorahastoista voidaan tarjota vain ammattimaisille sijoittajille 9

11 Rahastojen valvonta Fiva hyväksyy sijoitusrahaston säännöt ja sääntöjen muutokset Säännöt sisältävät lain edellyttämät tiedot Tiedot selkeät Vaihtoehtorahaston sääntöjä ei hyväksytä Vaihtoehtorahaston hoitaja ilmoittaa Fivalle markkinoinnin aloittamisesta Fiva tarkistaa, että ilmoitus sisältää rahastosta tarvittavat asiakirjat ja tiedot (avaintietoesitteet, rahastoesitteet, säännöt tms.) Rahastoista annettavan sijoittajainformaation sisältöä ja laatua valvotaan mm. teematarkastuksin 10

12 Markkinointimateriaalin teematarkastukset ja -selvitykset Tarkoituksena varmistaa Sijoittajien käyttöön laadittu markkinointimateriaali asianmukaista Esite pidetään sijoittajien saatavilla Kohteena markkinointimateriaali, jolla tarjottu indeksilainoja ja muita strukturoituja joukkovelkakirjalainoja Tarkastukset 2008 ja 2010 Huomioita 2010 Markkinointimateriaalin laatu parani 2008 tarkastuksen jälkeen Pääomaturva-termin käyttäminen Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvän riskin esittäminen Riskien selkeä ja tasapuolinen esittäminen Internetsivut muodostavat osan markkinoinnista ja niitä koskevat samat säännöt Selvitys 2013 kohdistui uusiin toimijoihin, huomioita: Osalla toimijoista jonkin verran parannettavaa riskikuvauksissa ja tuottoesimerkkien laatimisessa 11

13 Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 2014 Mikä sijoituskori? Vakuutusyhtiön määrittelemä sijoituskokonaisuus, jonka arvonkehitykseen sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvo voidaan sitoa Sijoituskorien sijoitustoiminnalle ei lainsäädännössä rajoituksia Sijoituskorien esitteissä annettavista tiedoista ei erityissääntelyä Sijoituskoreja markkinoidaan myös mm. nimillä sijoitussalkku ja varainhoitosalkku Asiakkaan vaikea vertailla sijoituskoreja keskenään tai vertailla sijoituskorien ominaisuuksia sijoitusrahastojen ominaisuuksiin, parannettavaa mm. Sijoituskorin juridinen luonne Sijoituspolitiikka ja riskikuvaukset Kuluinformaatio 12

14 Selvitys avaintietoesitteiden laadusta 2013 Avaintietoesite: määrämuotoinen sijoittajalle annettava asiakirja, jossa kuvataan selkeästi ja ytimekkäästi rahaston Sijoituspolitiikka Riskit Kulut Aiempi arvonkehitys Muut sijoittajalle tärkeät asiat Avaintietoesitteet vastaavat pääosin niille asetettuja vaatimuksia, kehitettävää: Kerrottava selkeästi, miten rahasto tosiasiassa sijoittaa sen sijaan, että kerrotaan, miten rahasto voisi sijoittaa sääntöjensä puitteissa Suositellun sijoitusajan tulee perustua rahastokohtaiseen riskiarvioon ja kuvata realistisesti rahastokohtaista riskiä Riskikuvauksessa keskityttävä olennaisten riskien kuvaukseen 13

15 Myyjän vastuu ja sen valvonta Palveluntarjoajalla eli myyjällä velvollisuus antaa sijoituskohteesta oikeat ja riittävät tiedot Palveluntarjoajalla oltava selkeä näkemys omasta asiakaskunnastaan Mitkä tuotteet soveltuvat eri asiakasryhmille? Fivan tehtävä valvoa menettelytapoja, joita myyjät noudattavat asiakassuhteissaan Asiakkaiden luottamus markkinoiden ja palveluntarjoajien toimintaan Menettelytapojen oltava lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisia Tarkastusten teemoina esim. Omaisuudenhoidon menettelytavat Välitystoimeksiantojen toteuttaminen 14

16 Tuotekehityksen ja -hallinnan valvonta Tarkastuksia, joissa käyty läpi strukturoitujen sijoitustuotteiden, sijoitusrahastojen ja sijoitussidonnaisten vakuutusten tarjoajien sisäisiä prosesseja Tarkastuksen kohteina mm. Tuotekehityksen käynnistävät tekijät Tuoteidean kehittely ja testaus Tuotteiden tuominen markkinoille ja tuoteseuranta Eurooppalaiset valvontaviranomaiset 2013: finanssialan tuotekehitysprosesseja koskevat yhteiset periaatteet Yhteinen näkemys, mitä näkökohtia yhtiöiden hyvä ottaa huomioon tuotekehitystyössä ja olemassa olevien tuotteiden hallinnoinnissa Tuotteen kohdemarkkinan tarpeet otetaan riittävässä määrin huomioon jo suunnitteluvaiheessa 15

17 Uudet ja innovatiiviset sijoitustuotteet Markkinaseuranta uusien, uudentyyppisten ja innovatiivisten sijoitustuotteiden tunnistamiseksi Ohjeistus alan toimijoille ottaa hyvissä ajoin yhteys valvojaan Aktiivinen osallistuminen valvontaviranomaisten finanssiinnovaatiokomiteoiden työhön Ennakoivaa tiedonsaantia muiden markkinoiden innovaatioista ja sijoitustrendeistä Hyödyllistä tietoa ja kokemusta muiden valvontaviranomaisten valvontakäytännöistä ja -päätöksistä 16

18 Entä jos säännöksiä ei noudateta? Fiva voi mm. Antaa julkisen varoituksen Määrätä rike- tai seuraamusmaksun Asettaa asiamiehen tai peruuttaa toimiluvan Rikosepäilyssä tehdään tutkintapyyntö poliisille 17

19 Valvojille uusia valtuuksia tuotteiden kieltämiseen Tuoteinterventiomahdollisuus Euroopan arvopaperimarkkina- ja pankkiviranomaiselle sekä kansallisille valvojille Haitallinen tuote (rahoitusväline/strukturoitu talletus) tai toimintamalli Kielto tai rajoittaminen Viimeinen keino Mahdollista myös ennen tuotteen jakelun aloittamista (ennakollinen toimi) 18

20 Mitä Fiva ei tee? Esimerkkejä: Hyväksy yksittäisiä finanssituotteita Valvo pikavippiyrityksiä Valvo valuutanvaihtopisteitä Valvo joukkorahoitusta, ellei se vaadi järjestäjältä toimilupaa, rekisteröintiä tai esitettä Valvo pelkkiä rahankeräyksiä Ratkaise asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiä riitoja 19

21 Jos ongelmia palveluntarjoajan kanssa Pyri ensin ratkaisuun pankin, vakuutusyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen kanssa Jos ongelmatilanne ei ratkea, ota yhteys Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEen, Fine.fi Myös FINEn yhteydessä toimivat lautakunnat ottavat ongelma-asioita käsiteltäväksi ja antavat ratkaisusuosituksen, mutta se ei ole sitova Vakuutuslautakunta Pankkilautakunta Arvopaperilautakunta Vain tuomioistuin voi antaa osapuolia sitovan päätöksen 20

22 Sijoittajan muistilista: materiaali Tutustu sijoitustuotetta koskevaan materiaaliin Sijoituspäätöstä ei tulisi tehdä pelkän markkinointimateriaalin nojalla Vertaa vaihtoehtoja Sijoita vain tuotteisiin, jotka ymmärrät 21

23 Sijoittajan muistilista: tavoitteet ja taloudellinen tila Huomioi oma taloudellinen tilanne ja tavoitteet Miten pitkään olet valmis pitämään rahat kiinni? Miten nopeasti haluat tarvittaessa irtautua? Mitkä on tappionsietosi rajat? Kulut vaikuttavat lopulliseen tuottoon Tuotteen kulurakenne Yhteenlasketut kulut 22

24 Sijoittajan muistilista: riskit Riski liittyy olennaisesti sijoitustoimintaan, täysin riskitöntä tuotetta ei ole Riski sisältyy sekä tuleviin tuottoihin että pääoman arvonkehitykseen Sijoitettu pääoma voi alentua tai sen voi menettää kokonaan Mitä korkeampi tuotto-odotus, sitä korkeampi riski Sijoituskohteen aiempi arvon kehitys ei ole tae tulevasta 23

25 Sijoittajan muistilista: väärinkäytökset Huijaukset Jos jokin tuote vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se voi ollakin sitä Varoituslistat Fivan sivuilla 24

26 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Studia monetaria 25

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

S t a n d a r d i 2. 2. R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 2. 2. R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 2. 2 R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee?

Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee? Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee? Studia monetaria 27.4.2010 Jarmo Parkkonen, markkinavalvonnan osastopäällikkö 27.4.2010 Jarmo Parkkonen Esityksen sisältö Sijoittajansuoja kuluttajansuoja Sijoittajansuojan

Lisätiedot

14.11.2013. Asiakasinformaatio sijoittajalle yhtiöstä ja tarjottavasta palvelusta

14.11.2013. Asiakasinformaatio sijoittajalle yhtiöstä ja tarjottavasta palvelusta Asiakasinformaatio sijoittajalle yhtiöstä ja tarjottavasta palvelusta VISIO Varainhoito Oy (y-tunnus 2298186-6, kotipaikka Helsinki) Aleksanterinkatu 21 H 00100 Helsinki puh. 041 437 5644 faksi 029 1934

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoitusrahastoja koskevan tiedonantovelvollisuuden seurantatarkastus

Sijoitusrahastoja koskevan tiedonantovelvollisuuden seurantatarkastus 1 (7) Sijoitusrahastoja koskevan tiedonantovelvollisuuden seurantatarkastus Rahastojen esitteiden laatu parantunut sijoitusrahastodirektiivin muutos tuo esitteiden sisällön kehittämiseen uusia haasteita

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25)

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Sisällysluettelo Erään sijoitushuijauksen anatomia Pikalainaa kännykällä? Tässä artikkelissa kuvataan yhtä sijoitushuijausta kolmiosaisena näytelmänä.

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi!

Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi! Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi! Hyvä tietää säästämisestä Olipa tavoitteenasi oma asunto tai jokin pienempi hankinta, ennakkosäästäminen helpottaa tavoitteen saavuttamista.

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista 9.1.2014 1 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA...

Lisätiedot