BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013"

Transkriptio

1 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI,

2 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS

3 SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita arvioida nykyisten yrityspalveluiden soveltuvuutta bioalan yrittäjien tarpeisiin ideoida uusia alan yritysten toimintaedellytyksiä vahvistavia palveluita Selvitystyön tarkoituksena oli tuottaa laadullista tietoa bioalan yrittäjistä. Tarkoituksena ei ollut tuottaa tilastollisesti yleistettävissä olevaa tietoa. Aineistojen otannat eivät olleet toimialoittain tai maantieteellisesti tasapainotettuja eivätkä kattavia. Toimenpiteet BIOTULI- HANKE (biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit) Imatran Seudun Kehittämisyhtiön (Kehy) toimeksiannosta tehty bioalan yrittäjien profiilia määrittävä ja yritysverkostojen tarpeita kartoittava selvitystyö on osa Lappeenrannan yliopiston Kouvolan yksikön hallinnoimaa ja koordinoimaa Biotuli- hanketta ja sen on toteuttanut Owal Group Oy. Työn tarkoituksena oli kehittää bioalan pk- yrityksille suunnattuja yrityspalveluita ja näin vahvistaa olemassa olevien ja uusien yrittäjien mahdollisuuksia tarttua uusiin biojalostukseen liittyviin liiketoiminta- mahdollisuuksiin. Perinteisen biomassan jalostuksen muuttunut liiketoimintaympäristö edellyttää uudistumista niin metsäteollisuudelta kuin useilta muiltakin toimialoilta. Sähköinen kysely bioalan yrittäjille, 18 vastausta Haastattelut bioalan yrittäjille, 15 kpl Työpaja alueen yrityskehityspalveluita tarjoaville organisaatioille

4 BIOALAN YRITTÄJYYS

5 BIOALAN HAASTEITA OECD:n määritelmän* mukaan bioteknologia on tieteen ja teknologian soveltamista eläviin eliöihin tai niiden osiin, tuotteisiin ja malleihin tarkoituksena muuttaa eläviä tai elottomia aineksia tiedon, tavaroiden ja palvelujen tuottamista varten. TOIMIALAN HAASTEITA PK- YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA KANSAINVÄLISTYMINEN EDELLYTYKSENÄ Kotimarkkinat ovat tyypillisesti riittämättömät. Vienti ja kansainväliset verkostot ovat usein edellytyksenä liiketoiminnan kasvattamiselle. ISOJEN TOIMIJOIDEN MÄÄRÄÄVÄ ROOLI Isot kansalliset toimijat hallitsevat materiaalivirtoja eivätkä ole usein valmiita muuttamaan toimintatapojaan tai ottamaan pieniä yrityksiä verkostoonsa. IPR- kysymykset voivat olla verkoston toiminnassa haastavia. Pk- yritysten roolin merkityksen vahvistaminen kansallisella tasolla alkaa vasta näkymään. OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN, TUTKIMUKSEN JA YRITYSTEN YHTEISTYÖ Bioalan yrityksille innovaatiot ja tuotekehitys ovat liiketoiminnan ytimessä. Tällöin parhaan osaamisen löytäminen, osaajien verkostot ja tutkimusyhteistyö ovat keskeisiä menestymisen ehtoja. Lisähaastetta tuo tarvittavan tutkimuksen oikea- aikaisuus, jotta kallis tuotekehitysprosessi ei tarpeettomasti viivästy. The application of science and technology to living organisms, as well as parts, products and models thereof, to alter living or non- living materials for the production of knowledge, goods and services.

6 BIOALAN YRITYSTEN HAASTEITA Yritysten toimintaympäristö on Suomessa kansainvälisten vertailujen mukaan maailman parhaita. Tästä huolimatta osaamisen hyödyntäminen ei ole riittävän tehokasta, eivätkä bioalan yritykset ole menestyneet odotetusti.* Työ- ja elinkeinoministeriön tunnistamat kaikille bioalan sovellusalueille yhteiset kehittämisen painotusalueet saavat vahvistusta myös tämän Biotuli- selvityksen tuloksista. TUNNISTETUT KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Kohdentaminen: Tutkimusta ja rahoitusta on koordinoitava nykyistä tehokkaammin keskittämällä hajanaista toimintaa. Yhteistyö ja poikkitieteellisyys: Bioteknologia- ala tarvitsee poikkitieteellisyyttä, yhteistyötä ja verkottumista alan sisällä ja muiden alojen kanssa. Käyttäjätarpeet: Tuotteiden ja palvelujen kehittämisen on lähdettävä todellisista tarpeista. Teknologian ja tiedon siirto: Tutkimustiedon hyödyntämistä yrityksissä on edesautettava tehokkaalla teknologian ja tiedon siirrolla. ILMENEMINEN BIOTULI- SELVITYKSEN TULOKSISSA Haastateltavat pitivät rahoitusmahdollisuuksia pirstaloituneina, tämä vaikeuttaa sopivien rahoitusten löytämistä. Verkostot olivat haastateltujen yritysten liiketoiminnassa keskeisessä asemassa ja verkostojen perustamiseen ja vahvistamiseen toivottiin tukea. Tulosten perusteella osa bioalan toimijoista on hyvin tuote- ja keksintölähtöisiä asiakaslähtöisyyden sijaan. Yliopistojen ja yritysten välisessä yhteistyössä nähtiin haasteita, tutkimus ei ole usein pystynyt tukemaan oikea- aikaisesti ja asiakaslähtöisesti. *TEM, Bioteknologia hyvinvointia suomalaisille

7 SELVITYSTYÖN TULOKSIA

8 TULOSTEN ESITTÄMISEN TAUSTAA Seuraavassa osuudessa on kuvattu sähköisellä kyselyllä ja henkilökohtaisilla haastatteluilla koottuja bioalan yrittäjien profiilia koskevia tietoja. Esitetty data taustoittaa raportissa myöhemmin esitettyjä bioalan yrittäjien tyypittelyitä, tunnistettuja tarpeita ja kehittämisesityksiä. Näitä taustoittaa myös seudun yrityspalveluita tarjoaville tahoille pidetty työpaja. Esitetyt tulokset eivät pyri kuvaamaan bioalan yrittäjiä kattavasti eikä tuloksia voi tilastollisesti yleistää bioalan yrittäjiin. Kerättyjen tietojen tarkoituksena on ollut löytää bioalan yrittäjille tyypillisiä piirteitä ja tätä kautta yrittäjien tarpeita ja kehittämisesityksiä alan kehityksen vahvistamiseksi.

9 KYSELYYN VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA BIOALAN YRITTÄJÄT OLIVAT KORKEASTI KOULUTETTUJA Perusaste Keskiaste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tieteellinen jatkokoulutus Vastaajat olivat paljon koulutetumpia kuin yrittäjät keskimäärin. Vastaajista noin 60 %:lla oli vähintään ylempi korkeakoulu- tutkinto, kun vastaava luku kaikista yrittäjistä on 9 % (Yrittäjyyskatsaus 2012, TEM). Yli puolella vastaajista oli teknillisen alan koulutus. Yleissivistävä koulutus Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Humanistinen ja taidealan koulutus Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Luonnontieteellinen koulutus

10 YRITYKSEN TOIMIALA 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Yrityksen toimiala BIOALAN YRITTÄJÄT KYSELY OLIVAT KORKEASTI KOULUTETTUJA Kyselyn yritysten toimialat painottuivat bioenergia- Vastaajat olivat ja laitetoimittajayrityksiin. paljon koulutetumpia Muut kuin yritykset yrittäjät keskimäärin. kategoriaan itsensä Vastaajista nimesivät: noin in vitro 60 %:lla diagnostiikka, oli vähintään lemmikkiruoka, ylempi korkeakoulu- lämmitys tutkinto kun ja voiteluaineet. vastaava luku kaikista yrittäjistä on 9 % (Yrittäjyyskatsaus 2012, TEM). Yli puolella vastaajista oli teknillisen alan koulutus. HAASTATTELUT Haastateltujen yritysten toimialat muistuttivat kyselyyn vastanneiden jakaumaa. Valtaosa yrityksistä toimi bioalaksi määritellyllä toimialalla. Muutamat edustivat muuta tuotantoa ja kytkentä bioalaan syntyi bioalan asiakkuuksista. Nämä tyypillisesti näkivät bioalan yritysten merkityksen tulevan vahvistumaan lähitulevaisuudessa liiketoiminnassaan.

11 YRITYSTEN TAUSTATIEDOT Yhdeltä asiakkaalta Kahdelta asiakkaalta 3-5 asiakkaalta Alle kymmeneltä asiakkaalta Alle 20 asiakkaalta Paikallista tai alueellista (asiakkaat samalta alueelta) Kansallista (asiakkaat Suomesta) Kansainvälistä KYSELY Vastaajayritykset edustavat melko tasaisesti kahta eri tyyppiä: vain muutamia asiakkaita laaja asiakaskunta (yli 10 asiakasta) Myös liiketoiminnan kansainvälisyydessä vastaajat jakautuvat kahteen melko tasakokoiseen ryhmään: liiketoiminnan kuvataan olevan kansainvälistä liiketoiminta muodostuu suomalaisista asiakkaista HAASTATTELUT Useimmat haastatellut yrittäjät toimivat kansainvälisesti ja näkivät kansainvälistymisen ja kansainvälisen myynnin kasvun liiketoimintansa kehittymisen ehtona.

12 POLKU YRITTÄJÄKSI KYSELY Ei aiempaa yrittäjäkokemusta Noin puolet yrittäjistä on yrittäjänä ensimmäistä kertaa. On aiempaa yrittäjäkokemusta bioalalta On aiempaa yrittäjäkokemusta muulta alalta, mistä HAASTATTELUT Haastatteluissa vastausten jakauma muistutti kyselyyn vastanneiden vastauksia. 1 yrityksessä 2 2 yrityksessä 2 3 yrityksessä 1

13 POLKU YRITTÄJÄKSI Opiskelijana Töissä saman alan yrityksessä asiantuntijatehtävistä Töissä saman alan yrityksessä esimies- tai johtotehtävistä Yrittäjänä saman alan yrityksessä KYSELY Noin puolet yrittäjistä oli työskennellyt aiemmin saman alan esimies- tai asiantuntijatehtävissä. HAASTATTELUT Haastateltavien hyvin erilaiset yrittäjäpolut vastaavat kyselyyn vastaajien taustan kirjoa. Kolme selkeintä polkua yrittäjäksi oli: Työsuhteen päättyminen edellisessä työpaikassa Halu kaupallistaa oman tuotekehityksen tulos Vahva johtajakokemus samalta toimialalta on luonut ajatuksen oman yrityksen perustamisesta Vain yhdellä yrityksellä yrittäjyys oli periytynyt. Tämä oli konepajayritys, joka on laajentanut asiakaskuntaansa bioalan toimijoihin.

14 MIKSI YRITTÄJÄKSI, MIKSI BIOALA? YRITTÄJÄKSI Oli semmoinen tilanne, että toimiala olisi loppunut Suomesta jos ei olisi yhdessä avainhenkilöiden kanssa saatu toimintaa jatkumaan. Yrittäjäksi lähteminen on ollut haave. Tilanne sattui nyt oleman sopiva. En lähtenyt perinteisen kaavan mukaan, en tehnyt markkinatutkimusta tms., että olisin selvittänyt että tarvitaanko tämän tyyppistä. Oli vain tunne että työlle on asiakaskunta. Ennen ekaa casea en voinut olla ihan varma. BIOALALLE On bioalan yrittäjyydessä erityistä: tietynlainen henki, joka liittyy ympäristökysymyksiin, kestävään kehitykseen, cleantechiin. Bioalan yrittäjät ovat lähellä luontoa, eivät ajattele vain rahaa. Tässä joutuu itse satsaamaan omia näkemyksiä mukaan, ei vaan rahaa.

15 MOTIVAATIOTEKIJÄT KYSELY Edellinen työsuhde päättyi Liiketoimintamahd ollisuus houkutteli Reilusti yli puolet vastaajista oli tunnistanut liiketoimintamahdollisuuden, jota piti tärkeimpänä motivaattorina yrittäjyyttä pohtiessaan. Yrittäjän vapaus houkutteli Yrittäjänä voi toteuttaa unelmia Tutkijana kehitetty tuoteidea HAASTATTELUT Samat motivaatiotekijät toistuivat haastatteluissa. Lähes jokainen haastateltava korosti yrittäjänvapauden merkitystä. Tämä vahvistui vielä yrittäjyysvuosien karttuessa. Muita toistuneita tekijöitä oli halu hyödyntää kertynyttä kokemusta ja erityisosaamista. Toisen palveluksessa työskentelyn ei nähty mahdollistaneen omien ammatillisten kunnianhimojen toteuttamista.

16 MOTIVAATIOTEKIJÄT Itsensä työllistäminen Tuoteidean kaupallistaminen Varallisuuden kartuttaminen Halu tehdä jotain uutta ja innovatiivista Itsenäinen työskentely ja mahdollisuus keskittyä itseä kiinnostaviin asioihin Tärkein 2. Tärkein 3. Tärkein Itsensä työllistäminen Tuoteidean kaupallistaminen Varallisuuden Halu Itsenäinen tehdä kartuttaminen jotain työskentely uutta ja innovatiivista ja mahdollisuus keskittyä itseä kiinnostaviin asioihin KYSELY tärkeimpien asioiden kärjet erottuvat toisistaan. Itsensä työllistämistä pidettiin tärkeimpänä motivaattorina. HAASTATTELUT Haastatteluissa tärkeimmäksi motivaattoriksi nousi mahdollisuus toteuttaa omia visioita. Ne liittyivät niin tuotekehitykseen, liiketoiminnan kehitykseen kuin bioalan yleiseen vahvistamiseen. Samoin oman osaamisen hyödyntämistä pidettiin tärkeänä. Muutama korosti itsensä työllistämisen merkitystä. Taloudellisten tekijöiden merkitys ei korostunut. Mahdollisen taloudellisen tilanteen paranemisen nähtiin olevan menestyksestä luontevasti seuraava tulos, mutta sitä ei erityisesti korostettu. Lisäksi yrittäjän vapauden koettiin motivoivan.

17 YRITTÄJYYDEN MOTIVAATIOTEKIJÄT YRITTÄJÄN VAPAUS TALOUDELLISELLA TULOKSELLA EI VAHVAA ROOLIA Yrittämisessä se hyvä puoli, että pystyy itse vaikuttamaan, enemmän kuin ison kansainvälisen konsernin palkollisena. Vapaus. Rikastumisen toivo ei ainakaan ollut se. En usko rikastumiseen. Vapauteen uskoin vähän, sekin vähän kyseenalaista. Toisaalta vapaus tarkoittaa pitkiä päiviä. Mutta se on että on oman itsensä herra on tärkeä asia. Vapaus, on tärkeää. Saa käyttää oikeasti asiantuntemustaan. Kun itse saa määrätä yrityksen kehittämisen suunnan. Kun se osoittautuu hyväksi päätökseksi niin on hyvä asia. TALOUDELLINEN TULOS MOTIVOI JONKIN VERRAN Työskentelin toisen palveluksessa ympärivuorokauden ja tein kehittämistyötä. Oma kyky luoda uutta omilla ehdoilla ja viedä tätä eteenpäin, tämä motivoi. Tämä vaikuttaa taloudelliseen hyötyyn, sitä tavoittelen. Ydin oli kuitenkin siinä että mitä tein vastikkeettomasti toisen palveluksessa niin halusin tehdä samaa omaan piikkiin. Kyllä se motivoi kun kaikki maat ja mannut on yhdessä asiassa (rahat sijoitettu yritykseen) kiinni, niin ei siinä muuta motivaattoria tarvitse. Että on oman itsensä herra ja saa tehdä omat ratkaisut. Ja kun talouden saa hyvään malliin että toimii, niin se motivoi. Hyvät vuodet motivoivat huonoinakin hetkinä. OMAN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN Ammatillisen osaamisen käyttäminen on ollut vahvin. Rooli ongelmanratkaisijana spesiaalialalla, siitä saa parhaan palkinnon.

18 YRITTÄJYYDEN NYKYTILAN TEKIJÖITÄ Miten kuvaisit nykyistä tilannettasi Kykyni johtaa yritystä Yritykseni taloudellinen tulos Yrittäjyydestä seuraavan henkilökohtaisesti kannettavan riskin määrään Uusien haasteiden määrään Tulotasoni Työni vaativuus Liian vähäinen Sopiva Suurempi kuin odotin KYSELY Valtaosa vastanneista kertoi olevansa tyytymätön yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Tämä heijastui myös yrittäjien omaan tulotasoon. Moni koki myös kykynsä johtaa yritystä olevan riittämätön. HAASTATTELUT Yrityksen taloudellisen tilanteen heikko ja epävarma tilanne nousi esiin myös lähes kaikissa haastatteluissa, yrityksen kokoon katsomatta. Haastatellut kertoivat osaamistarpeiden olevan paljon laaja- alaisempia kuin oli odottanut. Pieni yritys ei voi aina käyttää maksullista asiantuntemusta ja eri asioihin perehtymisen on koettu vieneen paljon aikaa varsinaiselta kehitystyöltä. Tulisi olla samaan aikaan insinööri, ekonomi hr- asiantunija ja juristi.

19 BIOALAN YRITTÄJYYDEN VAHVUUDET JA HAASTEET VAHVAT NÄKYMÄT Bioalasta puhutaan nyt paljon. Tulossa biodieseleitä yms. pol6oaineen korvaavia ju6uja. Uskon alaan. Näen, e6ä suomalainen osaaminen on kv- vertailussa hyvällä tasolla. Meillä on hyvät mahdollisuudet maailmalle. TAI TOISINPÄIN ELI BIOALAN HAASTEITA Bioenergia ei ole suomessa seksikäs ala, raha menee sinne jossa saadaan varmempi voitto sijoitetulle pääomalle. Suomessa on laiminlyöty pienten yritysten liiketoiminnan kehittämistä bioenergia- alalla. Suomessa bioenergialiiketoiminta on hiipunutta. Ongelma on ehkä siinä että metsäteollisuusfirmat ovat niin isoja että se gäppi on niin iso pieniin yrityksiin. Tulevaisuudessa voisi hyvinkin olla enemmän yhteistyöroolia. Mutta sitä on vaikea jäädä odottamaan, että asenne muuttuisi.

20 YRITTÄJYYDEN HAASTAVIMMAT ASIAT TUOTEKEHITYS EI OLE SUORAVIIVAISTA Nämä yrityksen perustamisvaiheet ei ole pitkäaikaisia, mitä nopeammin pyörimään niin parempi. Meillä piti olla viisi vuotta että saadaan liiketoimintaa. Kohta se edessä. (ei liikevaihtoa vielä) En olisi uskonut että 4 vuotta tehdään tappiota. Alku on näin spesifillä alalla hyvin vaikeaa. Viime talvena oli vaikea vaihe. Projektin rahat ja omat rahat oli käytetty loppuun. Kehitysrahat on semmoisia että on pakko onnistua. Ei voi toiste hakea samaan tarkoitukseen rahaa. Kun kerran mahdollisuus niin pakko onnistua. Viime vuonna kehitys oli eri syistä vuoden verran myöhässä, oli vaikea vaihe. Nopeammin olisi voinut tapahtua asioita, on helppo sanoa jälkikäteen. Taloudellisessa mielessä en ole vielä tyytyväinen. Palkkaakin olisi hyvä saada. Kaikki rahat menee mitä mistään irti saa, ensin omat ja sitten rahoittajien. Uusien teknologioiden markkinoille tuonti on ollut huomattavasti työläämpää, vienyt paljon enemmän resursseja, ei mene kaavan mukaan. YRITTÄJYYS VAATII ODOTETTUA ENEMMÄN On ollut paljon kovempaa kuin mitä oletin. En kuitenkaan kadu asioita, yrittäjänä pitää katsoa eteenpäin. Yrittäjyys on kuluttavaa ja vaativaa. Töitä pitää tehdä aika paljon. Kuluttavaa siinä mielessä että on ympärivuorokautista työtä. Tämä on sitovaa kun tekee pienellä porukalla. Työtä on enemmän kuin oletin. Mutta en osaa ajatella että olisi mitään negatiivisia juttuja. Pitää pistää itsensä likoon. Verotus on ratkaisevaa.

21 LIIKETOIMINNAN KEHITYS KYSELY Miten näet yrityksesi liiketoiminnan kehittyvän seuraavan viiden vuoden kuluessa? Asiakasmäärä Liikevaihto Kasvaa merkittävästi Kasvaa jonkin verran Säilyy nykyisellään Taloudellinen tulos Henkilöstömäärä Yrityskumppaneiden määrä Vastaajat suhtautuivat tulevaisuuteen melko myönteisesti. Valtaosa näki kehityksen kasvavan vähintään jonkin verran eikä yksikään nähnyt liiketoiminnan heikkenevän. HAASTATTELUT Moni haastateltu kertoi suunnittelevansa liiketoiminnan kehittyvän yhä kansainvälisempään suuntaan. Muutama kertoi myös harkitsevansa koko liiketoiminnan siirtämistä ulkomaille, esim. verotuksen ja rahoitusongelmien takia. Pienenee jonkin verran Pienenee merkittävästi

22 LIIKETOIMINNAN KEHITYS Keskustelemalla muiden bioalan yrittäjien kanssa Miten pyrit kehittämään osaamistasi? KYSELY Bioalan yrittäjien keskinäiset keskustelut nousivat tärkeimmäksi oman osaamisen kehittämisen keinoksi. Opintomatkat HAASTATTELUT Kurssit ja täydennyskoulutus Alan kirjallisuus ja lehdet Vähäisesti Jonkin verran Paljon Erittäin paljon Bioalan yrittäjien keskinäisiä kontakteja ja verkostoja pidettiin myös haastatteluissa hyvin tärkeinä. Yrittäjät olivat vahvistaneet sekä omaa liiketoiminta- että toimialaosaamistaan omien vertaisverkostojensa kautta. Nämä ovat olleet sekä satunnaisia ja vapaamuotoisia että jonkin tahon fasilitoimia verkostoja.

23 LIIKETOIMINNAN KEHITYS Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat Sinua? KYSELY Tiedän mistä hakea apua osaamiseni kehittämiseen Minulla on aikaa ja mahdollisuuksia osaamisen ja itseni kehittämiseen Pyrin kehittämään yrittäjyyteen ja jaksamiseen liittyvää osaamista Pyrin kehittämään bioalan osaamistani Ei kovin hyvin Melko hyvin Hyvin Erittäin hyvin Vaikka yrittäjät pyrkivät kehittämään omaa liiketoiminta- ja bioalan osaamistaan, ei osaamisen kehittämiseen usein ole aikaa. HAASTATTELUT Pyrin kehittämään liiketoimintaosaamistani Mitä tukea tai apua kaipaisit osaamisesi kehittämiseksi? Taloudellista tukea, uusia rahoitusmahdollisuuksia Teknistä erityisasiantuntemusta Liiketoimintaosaamisen tukea Tukea omaan jaksamiseen ja arkirutiineihin, voimia ja aikaa Haastateltavat korostivat pk- yrittäjien tyypillistä ajan puutetta. Useat puhuivat myös oman liiketoimintaosaamisen kehittämisen puutteista. Vaikka moni oli käynyt koulutuksissa, koettiin oma liiketoiminnallinen kyky silti usein riittämättömäksi, tukea toivottiin erityisesti myynnin ja kansainvälistymisen tueksi.

24 YRITYSPALVELUIDEN KÄYTTÖ KYSELY Kaikki vastanneet olivat käyttäneet julkisrahoitteisia yrityspalveluita vähintään kerran. Valtaosa vastaajista kertoi käyttäneensä palveluita muutaman kerran. Vain pari kertoi asioivansa palveluita tarjoavien organisaatioiden kanssa säännöllisesti. Kerran Käytän satunnaisesti Muutamia kertoja Käytän säännöllisesti HAASTATTELUT Olen ollut erittäin tyytyväinen saamaani palveluun Olen ollut melko tyytyväinen saamaani palveluun Lähes jokainen haastateltava oli käyttänyt useita yrityspalveluita. Kokemukset vaihtelivat. Palvelut eivät ole vastanneet tarpeisiini kovin hyvin Palvelut eivät ole vastanneet tarpeisiini lainkaan

25 NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDESTA BIOALA Bioalalla en näe omalle yritykselle niin suurta mahdollisuutta, että olisi pelkästään tätä liiketoimintaa. Mutta pyrin saamaan mahdollisimman laajan kirjon asiakkaita ja bioala on tässä hyvä. Bioalan kasvu ei vielä näy. Mutta jos isoja toimijoita alueelle tulee tai pääsemme yhteistyöhön, niin nopeasti kasvaa. Asiakkaan tarve on täyttää lainsäädännön ehdot, siihen pyritään. Yhä vähemmän pyritään tekemään muuta, kun mitä laki vaatii. Kaikki muuhan maksaa enemmän! KANSAINVÄLISTYMINEN Nyt ei kannata mitään yritystä perustaa vain kotimaan markkinoille, erityisesti jos on erityisteknologiaa. Kv- kehitys vaikuttaa alaan ennen kaikkea, kansallinen kehitys ei niinkään. Se mitä kansallisesti on luvattu toteuttaa on iso haaste, paljon on vielä tekemättä 2020 mennessä. Vaikuttaa businekseen paljon. Ilman kansallisia kv- sitoumuksia ei olisi mitään pohjaa tekemiselle. YRITYKSEN MUU KEHITYS Tulen siirtämään yrityksen verotuksellisista syistä Viroon.

26 NÄKEMYKSIÄ VERKOSTOISTA LIIKETOIMINNAN EDELLYTYS Verkottumisen suuntaan ollaan joka tapauksessa menossa. Toimimme verkostomaisesti, tarvitsemme paljon valmistajia, konepajoja yms. Verkostoituminen yrittäjien kesken on keskeistä, ei pitäisi jokaisen itse kaikkea osata. Pitäisi rakentaa verkostoitumisen kautta. Haaste on että liiketoimintaa pitää avata ja kustannuksia, läpinäkyvyys. Pitää syntyä luottamus. KOKEMUKSIA Ei pahitteeksi olla yhteistyötä lisää. Kehyn rooli voisi olla tässä aktiivinen, ja on tehnytkin, yhteistyökuvioita ja verkostoja. Kehyllä on tähän hyvät eväät olemassa. Kaikkia kumppaneita ei löydy omalta paikkakunnalta, suurin osa on Itä- Suomesta. Ongelmana on että joka kylällä on oma kehitysyhtiö, joka lähtee pohtimaan että miten alue saisi suuremman osan itselleen. Kehitysyhtiöt eivät sitten voi tehdä yhteisprojektia vaan taistelevat keskenään. KEHITYSESITYKSIÄ Moni yritys olisi kiinnostunut verkostojen hyödyntämisestä, täsmähyötyä bioenergiapuolelle. Jos joku yritys haluaisi investoida uusiin laitoksiin, nämä pitäisi haistaa ja olla mukana keskusteluissa. Jollain isoilla toimijoilla on alustavasti tietoa, mutta eivät jaa sitä. Olisi hyvä että olisi konkreettinen hanke, jossa olisi liiketoimintaa tiedossa, ei olisi vain löpinää vaan tapahtuisikin jotain. Alueelle pitäisi saada verkosto, että kun tulisi tilaisuus niin verkosto olisi valmiina. E- Karjalassa vahva puuteollisuuden osaaminen, mahdollisuuksia on. Mutta oikean verkoston tekemiseksi tarvittaisiin pilotticase. Pitäisi saada pienikin yhteishanke, josta joku vähän maksaa. Olisi korkeintaan osittain yhteiskunnan tukea, mutta mielellään ei ollenkaan. Tähän pitäisi panostaa.

27 . MUITA KEHITTÄMISESITYKSIÄ YRITYSKEHITTÄJILLE RAHOITUS VienFhankkeita pitäisi tukea. VienFhankkeiden rahoi6amiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja. Keski- Euroopan pankit pystyvät rahoi6amaan pk- yrityksen vienfhanke6a 100%:sF, Suomessa ei. Yksityisrahoittajat ja julkiset rahoitusmahdollisuudet tulisi nivoa jotenkin yhteen. Kaikessa yrittämisessä rahoitus on ensimmäinen ongelma. Suomessa ei ole hyviä rahoitusmekanismeja aloitukseen ja tukemiseen. YHTEISTYÖ YLIOPISTOJEN JA OPPILAISTOSTEN KANSSA Yliopistoja ei hyödynnetä riittävästi. Iso ajatteluero yo:lla ja Technopoliksessa, jossa yrityksiä. Ajatus- ja toimintatavat hyvin erilaisia. Jos jotain tutkimustietoa hankkisi niin maksaisi aivan liikaa. Samoin toimitusaika on usein liian pitkä. Nämä ovat ongelmia, törmätään usein joko omissa tai ulkopuolisissa hankkeissa joissa mukana. Voisi ajatella täysin uudesta näkökulmasta verkostoja ja ottaa oppilaitoksia mukaan ja ne voisivat tuottaa tutkimustietoa omankaltaiselle yritykselle. Tarvitsemme usein tietoa hyvin nopealla varoitusajalla, tutkimustieto usein käytettävissä liian myöhään ja hommat ei etene. Siinä pitäisi olla systemaattisempaa työtä että kuinka innovaatioista saataisiin asiakastarve, että vastaisi oikeaan tarpeeseen. MUITA KEHITYSESITYKSIÄ Julkisen toimijan pitäisi tehdä kauppahuone Venäjälle. Lakesilla oli joku hanke, mutta kun hanke alkaa ja loppuu, julkisrahoitteiset organisaatiot eivät tee jatkuvuutta. On pitkäjänteistä hommaa, jotta sijoitukset oikeasti kasvaa. Venäjällä pitkä aikajana, että tämän ympärille jotain syntyy. Eli Lpr- Imatran seutu voisi olla tässä aktiivisempi. Bioalan tuotteille pitäisi antaa julkisissa hankinnoissa pisteitä, verrattuna perinteisiin tuotteisiin. Se kompensoisi sitä että nämä tuotteet voivat olla kalliimpia. Kokonaistaloudellisuus voi olla paljon enemmän.

28 MIKSI BIOALA? HENKILÖKOHTAISET PERUSTELUT ALAN MUIDEN YRITTÄJIEN OLETUT PERUSTEET BIOALAN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Yritys on toiminut aiemmin muilla aloilla ja toimii edelleen, mutta bioalan uudet mahdollisuudet ovat mahdollistaneet yritystoiminnan laajentamisen bioalalle. Yritys näkee paljon mahdollisuuksia, bioala tulee olemaan yhä merkittävämpi osa liiketoiminnan aloja. ALAN KIINNOSTAVUUS Hyvät liiketoiminnan tulevaisuudennäkymät, myös uusia mahdollisuuksia Alan innovatiivisuus Alan kova kilpailu haastaa ja motivoi OMA OSAAMISTAUSTA BIOALALLA Työskennellyt aiemmin alalla muissa tehtävissä. TEHTY TUOTEINNOVAATIO On tehnyt keksinnön, jonka ympärille yritys on perustettu.

29 NÄKEMYKSIÄ BIOALAN MERKITYKSESTÄ YRITTÄJÄLLE BIOALALLA TOIMIMINEN ON YRITTÄJILLE TÄRKEÄÄ - IDEOLOGINEN NÄKÖKULMA On eroa perinteisen alan yrittäjissä ja uusien alojen yrittäjissä. Uusilla aloilla törmätään raskaalla tavalla ongelmiin, tärkeät tahot eivät välttämättä edes ymmärrä mitä tarkoitetaan. Lainsäädäntö ei välttämättä tue. Voi joutua tekemään valtavan työ jotta saa viestin perille, että miksi kannattaa käyttää ympäristöystävällisiä tuotteita. Bioalan yrityksille ei ole pelkkä taloudellinen puoli tärkeää. Ehkä perinteinen teollisuus, esim. metsä, se on enempi vain liiketoimintaa, että saadaan korvaavaa liiketoimintaa bioalasta tulevaisuudessa vanhenevan tilalle. Mutta voi olla että että pienemmissä yrityksissä on vähän erilaista ja uutta ajattelua. BIOALA ITSESSÄÄN EI TÄRKEÄ - LIIKETOIMINNALLINEN NÄKÖKULMA Jos bioalan yri6äjällä on mitään ideologiaa taustalla niin hyvin äkkiä karsiutuu. Ei liiketoiminta muuten kanna.

30 YRITTÄJYYTTÄ TUKENEITA TEKIJÖITÄ Henkilokohtaiset ominaisuudet, lähipiiri ja verkostot Yrityksen toimintaan liittyvät tekijät Yrityksen ulkopuoliset tekijät Perheen tuki ja yrittäjän työn ymmärtäminen (että työ vie niin paljon perheen ajasta) Riskinottokyky Kyky organisoida laajoja kokonaisuuksia Luottamus oman asiantuntemukseen ja kehitettyyn tuotteeseen Yrittäjäverkoston vertaistuki ja neuvot Asiantunteva hallitus Hyvä perustajatiimi Saatu rahoitus, erityisesti alkuvaiheessa ja tuotekehityksen kannalta kriittisissä vaiheissa saatu rahoitus Olen pitänyt ohjeena että 'älä ikinä lähde keksijän kanssa samaan yritykseen. Nyt kuitenkin osui hyvä kombinaatio. Niiden teknologioiden, jotka 20 vuotta sitten keksin, tarve on säilynyt. Tämä on ollut kantava voima. Jos se olisi hävinnyt, niin en jaksaisi.

31 BIOALAN YRITTÄJÄT VS. MUIDEN ALOJEN YRITTÄJÄT UUDEN TOIMIALAN MERKITYS IDEOLOGINEN PAINOTUS Useat haastateltavat näkivät bioalan vaativan yrittäjiltään enemmän kuin perinteiset toimialat. Vaikka ekologisia arvoja pidetään yleisesti tärkeinä, ei tästä kuitenkaan olla monissa tapauksissa valmiita maksamaa rinnakkaista, mutta ekologisuudeltaan heikompaa tuotetta enempää. Samoin tuotekehityksen vaatimien investointien ja Uusilla aloilla törmätään raskaalla tavalla ongel- miin, tärkeät tahot eivät välttämättä edes ymmärrä mitä tarkoitetaan. Lainsäädäntö ei välttämättä tue.. Muutamat yritykset nostivat bioalan kestävää kehitystä tukevaa ideologista näkökulmaa merkittävänä perustana omalle yrittäjyydelle toimialalla. Useimmat kuitenkin totesivat, että vaikka pitävät ekologisia näkökohtia tärkeinä, pitävät he liiketoimintanäkemystä kuitenkin tärkeämpänä ja motivoivampana. Voi olla että että pienemmissä bioalan yrityksissä vähän erilaista ja uutta ajattelua. Bioalan Yrittäjät ovat lähellä luontoa, eivät ajattele vain rahaa. Joutuvat satsaamaan näkemyksiä mukaan. On bioalan yrittäjyydessä erityistä: tietynlainen henki joka liittyy ympäristökysymyksiin, kestävään kehitykseen, cleantechiin.

32 TARPEET JA KEHITTÄMISESITYKSET - YHTEENVETO

33 TARPEET JA KEHITTÄMISESITYKSET 01. RAHOITUS Merkittävin kehittästarve liittyi rahoitukseen. Yrittäjät eivät myöskään tunne ja löydä eri rahoitusmahdollisuuksia. Bioalan tuoteinnovaatiot vaativat usein hyvin pitkäjänteistä kehitystyötä. Rahoituksen pirstaleisuus pidentää tuotekehityksen jännettä KEHITYSESITYKSIÄ Eri rahoitusinstrumentteja koskevan tiedon kokoaminen Pk- yritykset hyötyisivät kootusti yhden luukun peri- aatteella tarjottavasta eri rahoitusinstrumentteja käsit- televästä tiedosta. Rahoituskriteerien erot ja sopivien rahoituslähteiden löytäminen koetaan hyvin työlääksi. Yrityskummitoiminnan ja yksityisten rahoittajien verkoston vahvistaminen Paikalliset yrityskehitystoimijat voisivat tehdä yhteistyötä alueen yritysten rahoitusmahdollisuuksien vahvistami- seksi kokoamalla alueen yrityskummitoiminnasta kiinnostuneiden sekä yksityisten sijoittajien yhteystiedot. Julkiset hankinnat Rahoitusinstrumenttien lisäksi kunnat voisivat vahvistaa oman alueensa yritysten tuotekehitystyötä omilla hankinnoillaan. Esim. rakennushankintojen kriteereitä voi suunnata niin, että ne mahdollistavat paikallisten toimijoiden konsortiot. Hankinnoilla voidaan myös ohjata tuotekehitykseen asettamalla kunnianhimoisia kriteereitä.

34 TARPEET JA KEHITTÄMISESITYKSET 02. LIIKETOIMINTA- OSAAMINEN Monilla oman erityisasiantuntemuksen ja tuotekehityksen lähtökohdista perustetuilla yrityksillä on merkittäviä puutteita liiketoimintaosaamisessa KEHITYSESITYKSIÄ Liiketoimintaosaamisen osoittaminen rahoituksen edellytykseksi Rahoitusinstrumentteihin voitaisiin kytkeä liiketoiminta- osaamiseen liittyviä vaatimuksia. Pelkkä koulutus ei välttämättä riitä, vaan osaaminen tulisi integroida yrityksen jatkuvaan toimintaan esim. ulkopuolisen asiantuntijan panoksella. Liiketoiminta- asiantuntemuksen integroiminen yrityksen toimintaan Koulutuksesta saatavat tulokset eivät ole aina kestäviä. Liiketoimintaosaamista voitaisi lisätä esim. yrityskummi- toiminnalla, tiimiyrittäjyydellä tai keksintövetoiset yrityk- set voisivat myydä pienen määrän osakkeita liiketoimin- taa tukeville sijoittajille tai alan liiketoiminnasta ja johtamisesta kiinnostuneille ammattilaisille. Hautomotoiminta Yritysten liiketoiminnan alkuvaiheen edellytyksiä ja osaamista tukevasta yrityshautomotoiminnasta tulisi kehittää liiketoimintaosaamista painottava toimintamalli.

35 TARPEET JA KEHITTÄMISESITYKSET 03. VERKOSTOT Bioalan pk-yritysten verkostomainen toiminta on usean yrityksen elinehto. Kansallisesti ja alueellisesti tulisi pyrkiä tarjoamaan laaja-alaisia useita eri yrityksiä sitovia referenssihankkeita pkyrityksille KEHITYSESITYKSIÄ Bioalan yritysten yhteistyön ja yhteisten konseptien kehittäminen Yritykset voisivat esim. yrityskehitysorganisaatioiden tukemana löytää aitoja liiketoimintamahdollisuuksia, jotka vaatisivat useiden eri osaamisalueita edustavien yritysten yhteistyötä. Yritysverkostoilla voidaan tukea vientiä mm. rakentamalla uusia laaja- alaisia ratkaisuja. Viennin vaatimat panostukset voidaan myös verkostoyhteistyössä jossain määrin jakaa. Yliopistojen roolien terävöittäminen tuotekehitysyhteistyössä Yliopistojen tuotekehitystyö tulisi nivoa nykyisin tyypillistä tiiviimmin yritysten tavoitteisiin ja kehityskaarta tutkimuksesta markkinoille tulisi tiivistää. Tämä vaatii asiantuntevaa johtamista.

36 TARPEET JA KEHITTÄMISESITYKSET 04. VIENTIOSAAMINEN Bioalan liiketoiminnan kasvattaminen vaatii lähes aina kansainvälistymistä. Ensimmäiset referenssit tulee usein hankkia kotimaasta, mutta tämän jälkeen tavoite on yleensä kansainvälisessä liiketoiminnassa. 1. KEHITYSESITYKSIÄ Vientiverkostojen kokoaminen Bioalan arvoketjun eri rooleja ja aloja edustavista yrityksistä voidaan koota konkreettisia kokonaiskonsepteja vientiä varten. Verkostot vaativat yleensä vetäjäkseen puolueettoman tahon. 2. Kohdemaaosaamisen vahvistaminen Uusille markkinoille toimintansa suuntaavan yrityksen viennin tukea ei tulisi organisoida liiaksi yrityskehitys- organisaation varaan, vaan yritys tulee ottaa mukaan vienninedistämismatkoille kohdemaahan ja kiinnittää huomiota kohdemaan markkinoiden tuntemukseen.

37 BIOALAN YRITTÄJÄT KÄRJISTETTY TYYPITTELY

38 YRITTÄJÄTYYPPEJÄ KEKSINTÖLÄHTÖINEN Keksintölähtöisen yrittäjän yritys rakentuu oman teknologia- tai tuoteinnovaation ympärille, ja toiminta on tuotelähtöistä asiakaslähtöisyyden sijaan. Yrittäjä on yleensä toiminut aiemmin tuotekehitys- tai tutkimustehtävissä. Oma eritysosaaminen on vahvaa, mutta liiketoimintaosaaminen on tyypillisesti verrattain vähäistä eikä keksinnön aitoa kaupallista potentiaalia välttämättä osata realistisesti arvioida. Luottamus omaan keksintöön on keskeinen yritystä kannattava voima ja liiketoiminnan voidaan kuvata perustuvan oman kehitystyön kiintymykseen.. TYYPILLISET OMINAISUUDET Liiketoimintaosaaminen heikko vahva Bioalan asiantuntijuus heikko vahva Kasvuhakuisuus heikko vahva Henkilökeskeisyys heikko vahva MITÄ TUKEA TARVITSEVAT? Innovaation markkinapotentiaalin testaukseen ja liiketoimintasuunnitelman laadintaan liittyvää tukea tuotekehitysvaiheessa. Liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea yritystoiminnan käynnistämisen jälkeen. Koulutusta kestävämpi vaikutus olisi esim. säännöllisellä coachauksella, tiimiyrittäjyydellä tai yrityskummitoiminnalla. Toimialan verkostojen kehittämisen tuki Usean yrityksen yhteisten konseptien kehittäminen Vientiverkostot

39 YRITTÄJÄTYYPPEJÄ IDEOLOGINEN NÄKÖKULMA Ideologisilla yrittäjillä keskeisenä motivaatiotekijänä on alaan liittyvä kestävän kehityksen näkökulma. Yrittäjät haluavat olla aktiivisesti mukana alan verkostoissa ja tapahtumissa sekä vaikuttamassa yhteiskunnan kehitykseen. Liiketoimintaosaamiseltaan ideologiset yrittäjät ovat heterogeenisiä; elämäntapayrittäjistä voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin yrityksiin. TYYPILLISET OMINAISUUDET Liiketoimintaosaaminen heikko vahva Bioalan asiantuntijuus heikko vahva Kasvuhakuisuus heikko vahva MITÄ TUKEA TARVITSEVAT? Liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea, tämä voi olla koulutusta, mutta tätä kestävämpi vaikutus olisi esim. säännöllisellä coachauksella, tiimiyrittäjyydellä tai yrityskummitoiminnalla. Toimialan verkostojen kehittämisen tuki Usean yrityksen yhteisten konseptien kehittäminen Vientiverkostot Henkilökeskeisyys heikko vahva

40 YRITTÄJÄTYYPPEJÄ LIIKETOIMINTA- LÄHTÖINEN Liiketoimintalähtöiset yrittäjät ovat usein toimineet samalla alalla johtotehtävissä. Kokemus liiketoiminnan johtamisesta toisen palveluksessa on rohkaissut perustamaan oman yrityksen. Yrittäjää kiehtoo vastuu liiketoiminnasta ja vapaus tehdä asioita omalla tavalla. Yrittäjät pyrkivät kasvuhakuisesti kehittämään yritystään. Liiketoiminnan lähtökohtana ja kehittämisen perustana on asiakaslähtöisyys. TYYPILLISET OMINAISUUDET Liiketoimintaosaaminen heikko vahva Bioalan asiantuntijuus heikko vahva MITÄ TUKEA TARVITSEVAT? Toimialan verkostojen kehittämisen tuki Usean yrityksen yhteisten konseptien kehittäminen Vientiverkostot Kasvuhakuisuus heikko vahva Henkilökeskeisyys heikko vahva

41 KIITOS!

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Nykytilanne: Elinkeinoelämä Hanke A Toimialat Pkyritykset Yritysvaikutukset

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa?

Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa? Hyvinvointia työstä Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa? GAS-seminaari 2.12.2015 Hilkka Ylisassi, erikoistutkija, Työterveyslaitos Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI Timo Metsä-Tokila Tekninen konsultointi TOL 2008 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot