BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013"

Transkriptio

1 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI,

2 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS

3 SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita arvioida nykyisten yrityspalveluiden soveltuvuutta bioalan yrittäjien tarpeisiin ideoida uusia alan yritysten toimintaedellytyksiä vahvistavia palveluita Selvitystyön tarkoituksena oli tuottaa laadullista tietoa bioalan yrittäjistä. Tarkoituksena ei ollut tuottaa tilastollisesti yleistettävissä olevaa tietoa. Aineistojen otannat eivät olleet toimialoittain tai maantieteellisesti tasapainotettuja eivätkä kattavia. Toimenpiteet BIOTULI- HANKE (biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit) Imatran Seudun Kehittämisyhtiön (Kehy) toimeksiannosta tehty bioalan yrittäjien profiilia määrittävä ja yritysverkostojen tarpeita kartoittava selvitystyö on osa Lappeenrannan yliopiston Kouvolan yksikön hallinnoimaa ja koordinoimaa Biotuli- hanketta ja sen on toteuttanut Owal Group Oy. Työn tarkoituksena oli kehittää bioalan pk- yrityksille suunnattuja yrityspalveluita ja näin vahvistaa olemassa olevien ja uusien yrittäjien mahdollisuuksia tarttua uusiin biojalostukseen liittyviin liiketoiminta- mahdollisuuksiin. Perinteisen biomassan jalostuksen muuttunut liiketoimintaympäristö edellyttää uudistumista niin metsäteollisuudelta kuin useilta muiltakin toimialoilta. Sähköinen kysely bioalan yrittäjille, 18 vastausta Haastattelut bioalan yrittäjille, 15 kpl Työpaja alueen yrityskehityspalveluita tarjoaville organisaatioille

4 BIOALAN YRITTÄJYYS

5 BIOALAN HAASTEITA OECD:n määritelmän* mukaan bioteknologia on tieteen ja teknologian soveltamista eläviin eliöihin tai niiden osiin, tuotteisiin ja malleihin tarkoituksena muuttaa eläviä tai elottomia aineksia tiedon, tavaroiden ja palvelujen tuottamista varten. TOIMIALAN HAASTEITA PK- YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA KANSAINVÄLISTYMINEN EDELLYTYKSENÄ Kotimarkkinat ovat tyypillisesti riittämättömät. Vienti ja kansainväliset verkostot ovat usein edellytyksenä liiketoiminnan kasvattamiselle. ISOJEN TOIMIJOIDEN MÄÄRÄÄVÄ ROOLI Isot kansalliset toimijat hallitsevat materiaalivirtoja eivätkä ole usein valmiita muuttamaan toimintatapojaan tai ottamaan pieniä yrityksiä verkostoonsa. IPR- kysymykset voivat olla verkoston toiminnassa haastavia. Pk- yritysten roolin merkityksen vahvistaminen kansallisella tasolla alkaa vasta näkymään. OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN, TUTKIMUKSEN JA YRITYSTEN YHTEISTYÖ Bioalan yrityksille innovaatiot ja tuotekehitys ovat liiketoiminnan ytimessä. Tällöin parhaan osaamisen löytäminen, osaajien verkostot ja tutkimusyhteistyö ovat keskeisiä menestymisen ehtoja. Lisähaastetta tuo tarvittavan tutkimuksen oikea- aikaisuus, jotta kallis tuotekehitysprosessi ei tarpeettomasti viivästy. The application of science and technology to living organisms, as well as parts, products and models thereof, to alter living or non- living materials for the production of knowledge, goods and services.

6 BIOALAN YRITYSTEN HAASTEITA Yritysten toimintaympäristö on Suomessa kansainvälisten vertailujen mukaan maailman parhaita. Tästä huolimatta osaamisen hyödyntäminen ei ole riittävän tehokasta, eivätkä bioalan yritykset ole menestyneet odotetusti.* Työ- ja elinkeinoministeriön tunnistamat kaikille bioalan sovellusalueille yhteiset kehittämisen painotusalueet saavat vahvistusta myös tämän Biotuli- selvityksen tuloksista. TUNNISTETUT KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Kohdentaminen: Tutkimusta ja rahoitusta on koordinoitava nykyistä tehokkaammin keskittämällä hajanaista toimintaa. Yhteistyö ja poikkitieteellisyys: Bioteknologia- ala tarvitsee poikkitieteellisyyttä, yhteistyötä ja verkottumista alan sisällä ja muiden alojen kanssa. Käyttäjätarpeet: Tuotteiden ja palvelujen kehittämisen on lähdettävä todellisista tarpeista. Teknologian ja tiedon siirto: Tutkimustiedon hyödyntämistä yrityksissä on edesautettava tehokkaalla teknologian ja tiedon siirrolla. ILMENEMINEN BIOTULI- SELVITYKSEN TULOKSISSA Haastateltavat pitivät rahoitusmahdollisuuksia pirstaloituneina, tämä vaikeuttaa sopivien rahoitusten löytämistä. Verkostot olivat haastateltujen yritysten liiketoiminnassa keskeisessä asemassa ja verkostojen perustamiseen ja vahvistamiseen toivottiin tukea. Tulosten perusteella osa bioalan toimijoista on hyvin tuote- ja keksintölähtöisiä asiakaslähtöisyyden sijaan. Yliopistojen ja yritysten välisessä yhteistyössä nähtiin haasteita, tutkimus ei ole usein pystynyt tukemaan oikea- aikaisesti ja asiakaslähtöisesti. *TEM, Bioteknologia hyvinvointia suomalaisille

7 SELVITYSTYÖN TULOKSIA

8 TULOSTEN ESITTÄMISEN TAUSTAA Seuraavassa osuudessa on kuvattu sähköisellä kyselyllä ja henkilökohtaisilla haastatteluilla koottuja bioalan yrittäjien profiilia koskevia tietoja. Esitetty data taustoittaa raportissa myöhemmin esitettyjä bioalan yrittäjien tyypittelyitä, tunnistettuja tarpeita ja kehittämisesityksiä. Näitä taustoittaa myös seudun yrityspalveluita tarjoaville tahoille pidetty työpaja. Esitetyt tulokset eivät pyri kuvaamaan bioalan yrittäjiä kattavasti eikä tuloksia voi tilastollisesti yleistää bioalan yrittäjiin. Kerättyjen tietojen tarkoituksena on ollut löytää bioalan yrittäjille tyypillisiä piirteitä ja tätä kautta yrittäjien tarpeita ja kehittämisesityksiä alan kehityksen vahvistamiseksi.

9 KYSELYYN VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA BIOALAN YRITTÄJÄT OLIVAT KORKEASTI KOULUTETTUJA Perusaste Keskiaste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tieteellinen jatkokoulutus Vastaajat olivat paljon koulutetumpia kuin yrittäjät keskimäärin. Vastaajista noin 60 %:lla oli vähintään ylempi korkeakoulu- tutkinto, kun vastaava luku kaikista yrittäjistä on 9 % (Yrittäjyyskatsaus 2012, TEM). Yli puolella vastaajista oli teknillisen alan koulutus. Yleissivistävä koulutus Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Humanistinen ja taidealan koulutus Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Luonnontieteellinen koulutus

10 YRITYKSEN TOIMIALA 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Yrityksen toimiala BIOALAN YRITTÄJÄT KYSELY OLIVAT KORKEASTI KOULUTETTUJA Kyselyn yritysten toimialat painottuivat bioenergia- Vastaajat olivat ja laitetoimittajayrityksiin. paljon koulutetumpia Muut kuin yritykset yrittäjät keskimäärin. kategoriaan itsensä Vastaajista nimesivät: noin in vitro 60 %:lla diagnostiikka, oli vähintään lemmikkiruoka, ylempi korkeakoulu- lämmitys tutkinto kun ja voiteluaineet. vastaava luku kaikista yrittäjistä on 9 % (Yrittäjyyskatsaus 2012, TEM). Yli puolella vastaajista oli teknillisen alan koulutus. HAASTATTELUT Haastateltujen yritysten toimialat muistuttivat kyselyyn vastanneiden jakaumaa. Valtaosa yrityksistä toimi bioalaksi määritellyllä toimialalla. Muutamat edustivat muuta tuotantoa ja kytkentä bioalaan syntyi bioalan asiakkuuksista. Nämä tyypillisesti näkivät bioalan yritysten merkityksen tulevan vahvistumaan lähitulevaisuudessa liiketoiminnassaan.

11 YRITYSTEN TAUSTATIEDOT Yhdeltä asiakkaalta Kahdelta asiakkaalta 3-5 asiakkaalta Alle kymmeneltä asiakkaalta Alle 20 asiakkaalta Paikallista tai alueellista (asiakkaat samalta alueelta) Kansallista (asiakkaat Suomesta) Kansainvälistä KYSELY Vastaajayritykset edustavat melko tasaisesti kahta eri tyyppiä: vain muutamia asiakkaita laaja asiakaskunta (yli 10 asiakasta) Myös liiketoiminnan kansainvälisyydessä vastaajat jakautuvat kahteen melko tasakokoiseen ryhmään: liiketoiminnan kuvataan olevan kansainvälistä liiketoiminta muodostuu suomalaisista asiakkaista HAASTATTELUT Useimmat haastatellut yrittäjät toimivat kansainvälisesti ja näkivät kansainvälistymisen ja kansainvälisen myynnin kasvun liiketoimintansa kehittymisen ehtona.

12 POLKU YRITTÄJÄKSI KYSELY Ei aiempaa yrittäjäkokemusta Noin puolet yrittäjistä on yrittäjänä ensimmäistä kertaa. On aiempaa yrittäjäkokemusta bioalalta On aiempaa yrittäjäkokemusta muulta alalta, mistä HAASTATTELUT Haastatteluissa vastausten jakauma muistutti kyselyyn vastanneiden vastauksia. 1 yrityksessä 2 2 yrityksessä 2 3 yrityksessä 1

13 POLKU YRITTÄJÄKSI Opiskelijana Töissä saman alan yrityksessä asiantuntijatehtävistä Töissä saman alan yrityksessä esimies- tai johtotehtävistä Yrittäjänä saman alan yrityksessä KYSELY Noin puolet yrittäjistä oli työskennellyt aiemmin saman alan esimies- tai asiantuntijatehtävissä. HAASTATTELUT Haastateltavien hyvin erilaiset yrittäjäpolut vastaavat kyselyyn vastaajien taustan kirjoa. Kolme selkeintä polkua yrittäjäksi oli: Työsuhteen päättyminen edellisessä työpaikassa Halu kaupallistaa oman tuotekehityksen tulos Vahva johtajakokemus samalta toimialalta on luonut ajatuksen oman yrityksen perustamisesta Vain yhdellä yrityksellä yrittäjyys oli periytynyt. Tämä oli konepajayritys, joka on laajentanut asiakaskuntaansa bioalan toimijoihin.

14 MIKSI YRITTÄJÄKSI, MIKSI BIOALA? YRITTÄJÄKSI Oli semmoinen tilanne, että toimiala olisi loppunut Suomesta jos ei olisi yhdessä avainhenkilöiden kanssa saatu toimintaa jatkumaan. Yrittäjäksi lähteminen on ollut haave. Tilanne sattui nyt oleman sopiva. En lähtenyt perinteisen kaavan mukaan, en tehnyt markkinatutkimusta tms., että olisin selvittänyt että tarvitaanko tämän tyyppistä. Oli vain tunne että työlle on asiakaskunta. Ennen ekaa casea en voinut olla ihan varma. BIOALALLE On bioalan yrittäjyydessä erityistä: tietynlainen henki, joka liittyy ympäristökysymyksiin, kestävään kehitykseen, cleantechiin. Bioalan yrittäjät ovat lähellä luontoa, eivät ajattele vain rahaa. Tässä joutuu itse satsaamaan omia näkemyksiä mukaan, ei vaan rahaa.

15 MOTIVAATIOTEKIJÄT KYSELY Edellinen työsuhde päättyi Liiketoimintamahd ollisuus houkutteli Reilusti yli puolet vastaajista oli tunnistanut liiketoimintamahdollisuuden, jota piti tärkeimpänä motivaattorina yrittäjyyttä pohtiessaan. Yrittäjän vapaus houkutteli Yrittäjänä voi toteuttaa unelmia Tutkijana kehitetty tuoteidea HAASTATTELUT Samat motivaatiotekijät toistuivat haastatteluissa. Lähes jokainen haastateltava korosti yrittäjänvapauden merkitystä. Tämä vahvistui vielä yrittäjyysvuosien karttuessa. Muita toistuneita tekijöitä oli halu hyödyntää kertynyttä kokemusta ja erityisosaamista. Toisen palveluksessa työskentelyn ei nähty mahdollistaneen omien ammatillisten kunnianhimojen toteuttamista.

16 MOTIVAATIOTEKIJÄT Itsensä työllistäminen Tuoteidean kaupallistaminen Varallisuuden kartuttaminen Halu tehdä jotain uutta ja innovatiivista Itsenäinen työskentely ja mahdollisuus keskittyä itseä kiinnostaviin asioihin Tärkein 2. Tärkein 3. Tärkein Itsensä työllistäminen Tuoteidean kaupallistaminen Varallisuuden Halu Itsenäinen tehdä kartuttaminen jotain työskentely uutta ja innovatiivista ja mahdollisuus keskittyä itseä kiinnostaviin asioihin KYSELY tärkeimpien asioiden kärjet erottuvat toisistaan. Itsensä työllistämistä pidettiin tärkeimpänä motivaattorina. HAASTATTELUT Haastatteluissa tärkeimmäksi motivaattoriksi nousi mahdollisuus toteuttaa omia visioita. Ne liittyivät niin tuotekehitykseen, liiketoiminnan kehitykseen kuin bioalan yleiseen vahvistamiseen. Samoin oman osaamisen hyödyntämistä pidettiin tärkeänä. Muutama korosti itsensä työllistämisen merkitystä. Taloudellisten tekijöiden merkitys ei korostunut. Mahdollisen taloudellisen tilanteen paranemisen nähtiin olevan menestyksestä luontevasti seuraava tulos, mutta sitä ei erityisesti korostettu. Lisäksi yrittäjän vapauden koettiin motivoivan.

17 YRITTÄJYYDEN MOTIVAATIOTEKIJÄT YRITTÄJÄN VAPAUS TALOUDELLISELLA TULOKSELLA EI VAHVAA ROOLIA Yrittämisessä se hyvä puoli, että pystyy itse vaikuttamaan, enemmän kuin ison kansainvälisen konsernin palkollisena. Vapaus. Rikastumisen toivo ei ainakaan ollut se. En usko rikastumiseen. Vapauteen uskoin vähän, sekin vähän kyseenalaista. Toisaalta vapaus tarkoittaa pitkiä päiviä. Mutta se on että on oman itsensä herra on tärkeä asia. Vapaus, on tärkeää. Saa käyttää oikeasti asiantuntemustaan. Kun itse saa määrätä yrityksen kehittämisen suunnan. Kun se osoittautuu hyväksi päätökseksi niin on hyvä asia. TALOUDELLINEN TULOS MOTIVOI JONKIN VERRAN Työskentelin toisen palveluksessa ympärivuorokauden ja tein kehittämistyötä. Oma kyky luoda uutta omilla ehdoilla ja viedä tätä eteenpäin, tämä motivoi. Tämä vaikuttaa taloudelliseen hyötyyn, sitä tavoittelen. Ydin oli kuitenkin siinä että mitä tein vastikkeettomasti toisen palveluksessa niin halusin tehdä samaa omaan piikkiin. Kyllä se motivoi kun kaikki maat ja mannut on yhdessä asiassa (rahat sijoitettu yritykseen) kiinni, niin ei siinä muuta motivaattoria tarvitse. Että on oman itsensä herra ja saa tehdä omat ratkaisut. Ja kun talouden saa hyvään malliin että toimii, niin se motivoi. Hyvät vuodet motivoivat huonoinakin hetkinä. OMAN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN Ammatillisen osaamisen käyttäminen on ollut vahvin. Rooli ongelmanratkaisijana spesiaalialalla, siitä saa parhaan palkinnon.

18 YRITTÄJYYDEN NYKYTILAN TEKIJÖITÄ Miten kuvaisit nykyistä tilannettasi Kykyni johtaa yritystä Yritykseni taloudellinen tulos Yrittäjyydestä seuraavan henkilökohtaisesti kannettavan riskin määrään Uusien haasteiden määrään Tulotasoni Työni vaativuus Liian vähäinen Sopiva Suurempi kuin odotin KYSELY Valtaosa vastanneista kertoi olevansa tyytymätön yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Tämä heijastui myös yrittäjien omaan tulotasoon. Moni koki myös kykynsä johtaa yritystä olevan riittämätön. HAASTATTELUT Yrityksen taloudellisen tilanteen heikko ja epävarma tilanne nousi esiin myös lähes kaikissa haastatteluissa, yrityksen kokoon katsomatta. Haastatellut kertoivat osaamistarpeiden olevan paljon laaja- alaisempia kuin oli odottanut. Pieni yritys ei voi aina käyttää maksullista asiantuntemusta ja eri asioihin perehtymisen on koettu vieneen paljon aikaa varsinaiselta kehitystyöltä. Tulisi olla samaan aikaan insinööri, ekonomi hr- asiantunija ja juristi.

19 BIOALAN YRITTÄJYYDEN VAHVUUDET JA HAASTEET VAHVAT NÄKYMÄT Bioalasta puhutaan nyt paljon. Tulossa biodieseleitä yms. pol6oaineen korvaavia ju6uja. Uskon alaan. Näen, e6ä suomalainen osaaminen on kv- vertailussa hyvällä tasolla. Meillä on hyvät mahdollisuudet maailmalle. TAI TOISINPÄIN ELI BIOALAN HAASTEITA Bioenergia ei ole suomessa seksikäs ala, raha menee sinne jossa saadaan varmempi voitto sijoitetulle pääomalle. Suomessa on laiminlyöty pienten yritysten liiketoiminnan kehittämistä bioenergia- alalla. Suomessa bioenergialiiketoiminta on hiipunutta. Ongelma on ehkä siinä että metsäteollisuusfirmat ovat niin isoja että se gäppi on niin iso pieniin yrityksiin. Tulevaisuudessa voisi hyvinkin olla enemmän yhteistyöroolia. Mutta sitä on vaikea jäädä odottamaan, että asenne muuttuisi.

20 YRITTÄJYYDEN HAASTAVIMMAT ASIAT TUOTEKEHITYS EI OLE SUORAVIIVAISTA Nämä yrityksen perustamisvaiheet ei ole pitkäaikaisia, mitä nopeammin pyörimään niin parempi. Meillä piti olla viisi vuotta että saadaan liiketoimintaa. Kohta se edessä. (ei liikevaihtoa vielä) En olisi uskonut että 4 vuotta tehdään tappiota. Alku on näin spesifillä alalla hyvin vaikeaa. Viime talvena oli vaikea vaihe. Projektin rahat ja omat rahat oli käytetty loppuun. Kehitysrahat on semmoisia että on pakko onnistua. Ei voi toiste hakea samaan tarkoitukseen rahaa. Kun kerran mahdollisuus niin pakko onnistua. Viime vuonna kehitys oli eri syistä vuoden verran myöhässä, oli vaikea vaihe. Nopeammin olisi voinut tapahtua asioita, on helppo sanoa jälkikäteen. Taloudellisessa mielessä en ole vielä tyytyväinen. Palkkaakin olisi hyvä saada. Kaikki rahat menee mitä mistään irti saa, ensin omat ja sitten rahoittajien. Uusien teknologioiden markkinoille tuonti on ollut huomattavasti työläämpää, vienyt paljon enemmän resursseja, ei mene kaavan mukaan. YRITTÄJYYS VAATII ODOTETTUA ENEMMÄN On ollut paljon kovempaa kuin mitä oletin. En kuitenkaan kadu asioita, yrittäjänä pitää katsoa eteenpäin. Yrittäjyys on kuluttavaa ja vaativaa. Töitä pitää tehdä aika paljon. Kuluttavaa siinä mielessä että on ympärivuorokautista työtä. Tämä on sitovaa kun tekee pienellä porukalla. Työtä on enemmän kuin oletin. Mutta en osaa ajatella että olisi mitään negatiivisia juttuja. Pitää pistää itsensä likoon. Verotus on ratkaisevaa.

21 LIIKETOIMINNAN KEHITYS KYSELY Miten näet yrityksesi liiketoiminnan kehittyvän seuraavan viiden vuoden kuluessa? Asiakasmäärä Liikevaihto Kasvaa merkittävästi Kasvaa jonkin verran Säilyy nykyisellään Taloudellinen tulos Henkilöstömäärä Yrityskumppaneiden määrä Vastaajat suhtautuivat tulevaisuuteen melko myönteisesti. Valtaosa näki kehityksen kasvavan vähintään jonkin verran eikä yksikään nähnyt liiketoiminnan heikkenevän. HAASTATTELUT Moni haastateltu kertoi suunnittelevansa liiketoiminnan kehittyvän yhä kansainvälisempään suuntaan. Muutama kertoi myös harkitsevansa koko liiketoiminnan siirtämistä ulkomaille, esim. verotuksen ja rahoitusongelmien takia. Pienenee jonkin verran Pienenee merkittävästi

22 LIIKETOIMINNAN KEHITYS Keskustelemalla muiden bioalan yrittäjien kanssa Miten pyrit kehittämään osaamistasi? KYSELY Bioalan yrittäjien keskinäiset keskustelut nousivat tärkeimmäksi oman osaamisen kehittämisen keinoksi. Opintomatkat HAASTATTELUT Kurssit ja täydennyskoulutus Alan kirjallisuus ja lehdet Vähäisesti Jonkin verran Paljon Erittäin paljon Bioalan yrittäjien keskinäisiä kontakteja ja verkostoja pidettiin myös haastatteluissa hyvin tärkeinä. Yrittäjät olivat vahvistaneet sekä omaa liiketoiminta- että toimialaosaamistaan omien vertaisverkostojensa kautta. Nämä ovat olleet sekä satunnaisia ja vapaamuotoisia että jonkin tahon fasilitoimia verkostoja.

23 LIIKETOIMINNAN KEHITYS Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat Sinua? KYSELY Tiedän mistä hakea apua osaamiseni kehittämiseen Minulla on aikaa ja mahdollisuuksia osaamisen ja itseni kehittämiseen Pyrin kehittämään yrittäjyyteen ja jaksamiseen liittyvää osaamista Pyrin kehittämään bioalan osaamistani Ei kovin hyvin Melko hyvin Hyvin Erittäin hyvin Vaikka yrittäjät pyrkivät kehittämään omaa liiketoiminta- ja bioalan osaamistaan, ei osaamisen kehittämiseen usein ole aikaa. HAASTATTELUT Pyrin kehittämään liiketoimintaosaamistani Mitä tukea tai apua kaipaisit osaamisesi kehittämiseksi? Taloudellista tukea, uusia rahoitusmahdollisuuksia Teknistä erityisasiantuntemusta Liiketoimintaosaamisen tukea Tukea omaan jaksamiseen ja arkirutiineihin, voimia ja aikaa Haastateltavat korostivat pk- yrittäjien tyypillistä ajan puutetta. Useat puhuivat myös oman liiketoimintaosaamisen kehittämisen puutteista. Vaikka moni oli käynyt koulutuksissa, koettiin oma liiketoiminnallinen kyky silti usein riittämättömäksi, tukea toivottiin erityisesti myynnin ja kansainvälistymisen tueksi.

24 YRITYSPALVELUIDEN KÄYTTÖ KYSELY Kaikki vastanneet olivat käyttäneet julkisrahoitteisia yrityspalveluita vähintään kerran. Valtaosa vastaajista kertoi käyttäneensä palveluita muutaman kerran. Vain pari kertoi asioivansa palveluita tarjoavien organisaatioiden kanssa säännöllisesti. Kerran Käytän satunnaisesti Muutamia kertoja Käytän säännöllisesti HAASTATTELUT Olen ollut erittäin tyytyväinen saamaani palveluun Olen ollut melko tyytyväinen saamaani palveluun Lähes jokainen haastateltava oli käyttänyt useita yrityspalveluita. Kokemukset vaihtelivat. Palvelut eivät ole vastanneet tarpeisiini kovin hyvin Palvelut eivät ole vastanneet tarpeisiini lainkaan

25 NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDESTA BIOALA Bioalalla en näe omalle yritykselle niin suurta mahdollisuutta, että olisi pelkästään tätä liiketoimintaa. Mutta pyrin saamaan mahdollisimman laajan kirjon asiakkaita ja bioala on tässä hyvä. Bioalan kasvu ei vielä näy. Mutta jos isoja toimijoita alueelle tulee tai pääsemme yhteistyöhön, niin nopeasti kasvaa. Asiakkaan tarve on täyttää lainsäädännön ehdot, siihen pyritään. Yhä vähemmän pyritään tekemään muuta, kun mitä laki vaatii. Kaikki muuhan maksaa enemmän! KANSAINVÄLISTYMINEN Nyt ei kannata mitään yritystä perustaa vain kotimaan markkinoille, erityisesti jos on erityisteknologiaa. Kv- kehitys vaikuttaa alaan ennen kaikkea, kansallinen kehitys ei niinkään. Se mitä kansallisesti on luvattu toteuttaa on iso haaste, paljon on vielä tekemättä 2020 mennessä. Vaikuttaa businekseen paljon. Ilman kansallisia kv- sitoumuksia ei olisi mitään pohjaa tekemiselle. YRITYKSEN MUU KEHITYS Tulen siirtämään yrityksen verotuksellisista syistä Viroon.

26 NÄKEMYKSIÄ VERKOSTOISTA LIIKETOIMINNAN EDELLYTYS Verkottumisen suuntaan ollaan joka tapauksessa menossa. Toimimme verkostomaisesti, tarvitsemme paljon valmistajia, konepajoja yms. Verkostoituminen yrittäjien kesken on keskeistä, ei pitäisi jokaisen itse kaikkea osata. Pitäisi rakentaa verkostoitumisen kautta. Haaste on että liiketoimintaa pitää avata ja kustannuksia, läpinäkyvyys. Pitää syntyä luottamus. KOKEMUKSIA Ei pahitteeksi olla yhteistyötä lisää. Kehyn rooli voisi olla tässä aktiivinen, ja on tehnytkin, yhteistyökuvioita ja verkostoja. Kehyllä on tähän hyvät eväät olemassa. Kaikkia kumppaneita ei löydy omalta paikkakunnalta, suurin osa on Itä- Suomesta. Ongelmana on että joka kylällä on oma kehitysyhtiö, joka lähtee pohtimaan että miten alue saisi suuremman osan itselleen. Kehitysyhtiöt eivät sitten voi tehdä yhteisprojektia vaan taistelevat keskenään. KEHITYSESITYKSIÄ Moni yritys olisi kiinnostunut verkostojen hyödyntämisestä, täsmähyötyä bioenergiapuolelle. Jos joku yritys haluaisi investoida uusiin laitoksiin, nämä pitäisi haistaa ja olla mukana keskusteluissa. Jollain isoilla toimijoilla on alustavasti tietoa, mutta eivät jaa sitä. Olisi hyvä että olisi konkreettinen hanke, jossa olisi liiketoimintaa tiedossa, ei olisi vain löpinää vaan tapahtuisikin jotain. Alueelle pitäisi saada verkosto, että kun tulisi tilaisuus niin verkosto olisi valmiina. E- Karjalassa vahva puuteollisuuden osaaminen, mahdollisuuksia on. Mutta oikean verkoston tekemiseksi tarvittaisiin pilotticase. Pitäisi saada pienikin yhteishanke, josta joku vähän maksaa. Olisi korkeintaan osittain yhteiskunnan tukea, mutta mielellään ei ollenkaan. Tähän pitäisi panostaa.

27 . MUITA KEHITTÄMISESITYKSIÄ YRITYSKEHITTÄJILLE RAHOITUS VienFhankkeita pitäisi tukea. VienFhankkeiden rahoi6amiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja. Keski- Euroopan pankit pystyvät rahoi6amaan pk- yrityksen vienfhanke6a 100%:sF, Suomessa ei. Yksityisrahoittajat ja julkiset rahoitusmahdollisuudet tulisi nivoa jotenkin yhteen. Kaikessa yrittämisessä rahoitus on ensimmäinen ongelma. Suomessa ei ole hyviä rahoitusmekanismeja aloitukseen ja tukemiseen. YHTEISTYÖ YLIOPISTOJEN JA OPPILAISTOSTEN KANSSA Yliopistoja ei hyödynnetä riittävästi. Iso ajatteluero yo:lla ja Technopoliksessa, jossa yrityksiä. Ajatus- ja toimintatavat hyvin erilaisia. Jos jotain tutkimustietoa hankkisi niin maksaisi aivan liikaa. Samoin toimitusaika on usein liian pitkä. Nämä ovat ongelmia, törmätään usein joko omissa tai ulkopuolisissa hankkeissa joissa mukana. Voisi ajatella täysin uudesta näkökulmasta verkostoja ja ottaa oppilaitoksia mukaan ja ne voisivat tuottaa tutkimustietoa omankaltaiselle yritykselle. Tarvitsemme usein tietoa hyvin nopealla varoitusajalla, tutkimustieto usein käytettävissä liian myöhään ja hommat ei etene. Siinä pitäisi olla systemaattisempaa työtä että kuinka innovaatioista saataisiin asiakastarve, että vastaisi oikeaan tarpeeseen. MUITA KEHITYSESITYKSIÄ Julkisen toimijan pitäisi tehdä kauppahuone Venäjälle. Lakesilla oli joku hanke, mutta kun hanke alkaa ja loppuu, julkisrahoitteiset organisaatiot eivät tee jatkuvuutta. On pitkäjänteistä hommaa, jotta sijoitukset oikeasti kasvaa. Venäjällä pitkä aikajana, että tämän ympärille jotain syntyy. Eli Lpr- Imatran seutu voisi olla tässä aktiivisempi. Bioalan tuotteille pitäisi antaa julkisissa hankinnoissa pisteitä, verrattuna perinteisiin tuotteisiin. Se kompensoisi sitä että nämä tuotteet voivat olla kalliimpia. Kokonaistaloudellisuus voi olla paljon enemmän.

28 MIKSI BIOALA? HENKILÖKOHTAISET PERUSTELUT ALAN MUIDEN YRITTÄJIEN OLETUT PERUSTEET BIOALAN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Yritys on toiminut aiemmin muilla aloilla ja toimii edelleen, mutta bioalan uudet mahdollisuudet ovat mahdollistaneet yritystoiminnan laajentamisen bioalalle. Yritys näkee paljon mahdollisuuksia, bioala tulee olemaan yhä merkittävämpi osa liiketoiminnan aloja. ALAN KIINNOSTAVUUS Hyvät liiketoiminnan tulevaisuudennäkymät, myös uusia mahdollisuuksia Alan innovatiivisuus Alan kova kilpailu haastaa ja motivoi OMA OSAAMISTAUSTA BIOALALLA Työskennellyt aiemmin alalla muissa tehtävissä. TEHTY TUOTEINNOVAATIO On tehnyt keksinnön, jonka ympärille yritys on perustettu.

29 NÄKEMYKSIÄ BIOALAN MERKITYKSESTÄ YRITTÄJÄLLE BIOALALLA TOIMIMINEN ON YRITTÄJILLE TÄRKEÄÄ - IDEOLOGINEN NÄKÖKULMA On eroa perinteisen alan yrittäjissä ja uusien alojen yrittäjissä. Uusilla aloilla törmätään raskaalla tavalla ongelmiin, tärkeät tahot eivät välttämättä edes ymmärrä mitä tarkoitetaan. Lainsäädäntö ei välttämättä tue. Voi joutua tekemään valtavan työ jotta saa viestin perille, että miksi kannattaa käyttää ympäristöystävällisiä tuotteita. Bioalan yrityksille ei ole pelkkä taloudellinen puoli tärkeää. Ehkä perinteinen teollisuus, esim. metsä, se on enempi vain liiketoimintaa, että saadaan korvaavaa liiketoimintaa bioalasta tulevaisuudessa vanhenevan tilalle. Mutta voi olla että että pienemmissä yrityksissä on vähän erilaista ja uutta ajattelua. BIOALA ITSESSÄÄN EI TÄRKEÄ - LIIKETOIMINNALLINEN NÄKÖKULMA Jos bioalan yri6äjällä on mitään ideologiaa taustalla niin hyvin äkkiä karsiutuu. Ei liiketoiminta muuten kanna.

30 YRITTÄJYYTTÄ TUKENEITA TEKIJÖITÄ Henkilokohtaiset ominaisuudet, lähipiiri ja verkostot Yrityksen toimintaan liittyvät tekijät Yrityksen ulkopuoliset tekijät Perheen tuki ja yrittäjän työn ymmärtäminen (että työ vie niin paljon perheen ajasta) Riskinottokyky Kyky organisoida laajoja kokonaisuuksia Luottamus oman asiantuntemukseen ja kehitettyyn tuotteeseen Yrittäjäverkoston vertaistuki ja neuvot Asiantunteva hallitus Hyvä perustajatiimi Saatu rahoitus, erityisesti alkuvaiheessa ja tuotekehityksen kannalta kriittisissä vaiheissa saatu rahoitus Olen pitänyt ohjeena että 'älä ikinä lähde keksijän kanssa samaan yritykseen. Nyt kuitenkin osui hyvä kombinaatio. Niiden teknologioiden, jotka 20 vuotta sitten keksin, tarve on säilynyt. Tämä on ollut kantava voima. Jos se olisi hävinnyt, niin en jaksaisi.

31 BIOALAN YRITTÄJÄT VS. MUIDEN ALOJEN YRITTÄJÄT UUDEN TOIMIALAN MERKITYS IDEOLOGINEN PAINOTUS Useat haastateltavat näkivät bioalan vaativan yrittäjiltään enemmän kuin perinteiset toimialat. Vaikka ekologisia arvoja pidetään yleisesti tärkeinä, ei tästä kuitenkaan olla monissa tapauksissa valmiita maksamaa rinnakkaista, mutta ekologisuudeltaan heikompaa tuotetta enempää. Samoin tuotekehityksen vaatimien investointien ja Uusilla aloilla törmätään raskaalla tavalla ongel- miin, tärkeät tahot eivät välttämättä edes ymmärrä mitä tarkoitetaan. Lainsäädäntö ei välttämättä tue.. Muutamat yritykset nostivat bioalan kestävää kehitystä tukevaa ideologista näkökulmaa merkittävänä perustana omalle yrittäjyydelle toimialalla. Useimmat kuitenkin totesivat, että vaikka pitävät ekologisia näkökohtia tärkeinä, pitävät he liiketoimintanäkemystä kuitenkin tärkeämpänä ja motivoivampana. Voi olla että että pienemmissä bioalan yrityksissä vähän erilaista ja uutta ajattelua. Bioalan Yrittäjät ovat lähellä luontoa, eivät ajattele vain rahaa. Joutuvat satsaamaan näkemyksiä mukaan. On bioalan yrittäjyydessä erityistä: tietynlainen henki joka liittyy ympäristökysymyksiin, kestävään kehitykseen, cleantechiin.

32 TARPEET JA KEHITTÄMISESITYKSET - YHTEENVETO

33 TARPEET JA KEHITTÄMISESITYKSET 01. RAHOITUS Merkittävin kehittästarve liittyi rahoitukseen. Yrittäjät eivät myöskään tunne ja löydä eri rahoitusmahdollisuuksia. Bioalan tuoteinnovaatiot vaativat usein hyvin pitkäjänteistä kehitystyötä. Rahoituksen pirstaleisuus pidentää tuotekehityksen jännettä KEHITYSESITYKSIÄ Eri rahoitusinstrumentteja koskevan tiedon kokoaminen Pk- yritykset hyötyisivät kootusti yhden luukun peri- aatteella tarjottavasta eri rahoitusinstrumentteja käsit- televästä tiedosta. Rahoituskriteerien erot ja sopivien rahoituslähteiden löytäminen koetaan hyvin työlääksi. Yrityskummitoiminnan ja yksityisten rahoittajien verkoston vahvistaminen Paikalliset yrityskehitystoimijat voisivat tehdä yhteistyötä alueen yritysten rahoitusmahdollisuuksien vahvistami- seksi kokoamalla alueen yrityskummitoiminnasta kiinnostuneiden sekä yksityisten sijoittajien yhteystiedot. Julkiset hankinnat Rahoitusinstrumenttien lisäksi kunnat voisivat vahvistaa oman alueensa yritysten tuotekehitystyötä omilla hankinnoillaan. Esim. rakennushankintojen kriteereitä voi suunnata niin, että ne mahdollistavat paikallisten toimijoiden konsortiot. Hankinnoilla voidaan myös ohjata tuotekehitykseen asettamalla kunnianhimoisia kriteereitä.

34 TARPEET JA KEHITTÄMISESITYKSET 02. LIIKETOIMINTA- OSAAMINEN Monilla oman erityisasiantuntemuksen ja tuotekehityksen lähtökohdista perustetuilla yrityksillä on merkittäviä puutteita liiketoimintaosaamisessa KEHITYSESITYKSIÄ Liiketoimintaosaamisen osoittaminen rahoituksen edellytykseksi Rahoitusinstrumentteihin voitaisiin kytkeä liiketoiminta- osaamiseen liittyviä vaatimuksia. Pelkkä koulutus ei välttämättä riitä, vaan osaaminen tulisi integroida yrityksen jatkuvaan toimintaan esim. ulkopuolisen asiantuntijan panoksella. Liiketoiminta- asiantuntemuksen integroiminen yrityksen toimintaan Koulutuksesta saatavat tulokset eivät ole aina kestäviä. Liiketoimintaosaamista voitaisi lisätä esim. yrityskummi- toiminnalla, tiimiyrittäjyydellä tai keksintövetoiset yrityk- set voisivat myydä pienen määrän osakkeita liiketoimin- taa tukeville sijoittajille tai alan liiketoiminnasta ja johtamisesta kiinnostuneille ammattilaisille. Hautomotoiminta Yritysten liiketoiminnan alkuvaiheen edellytyksiä ja osaamista tukevasta yrityshautomotoiminnasta tulisi kehittää liiketoimintaosaamista painottava toimintamalli.

35 TARPEET JA KEHITTÄMISESITYKSET 03. VERKOSTOT Bioalan pk-yritysten verkostomainen toiminta on usean yrityksen elinehto. Kansallisesti ja alueellisesti tulisi pyrkiä tarjoamaan laaja-alaisia useita eri yrityksiä sitovia referenssihankkeita pkyrityksille KEHITYSESITYKSIÄ Bioalan yritysten yhteistyön ja yhteisten konseptien kehittäminen Yritykset voisivat esim. yrityskehitysorganisaatioiden tukemana löytää aitoja liiketoimintamahdollisuuksia, jotka vaatisivat useiden eri osaamisalueita edustavien yritysten yhteistyötä. Yritysverkostoilla voidaan tukea vientiä mm. rakentamalla uusia laaja- alaisia ratkaisuja. Viennin vaatimat panostukset voidaan myös verkostoyhteistyössä jossain määrin jakaa. Yliopistojen roolien terävöittäminen tuotekehitysyhteistyössä Yliopistojen tuotekehitystyö tulisi nivoa nykyisin tyypillistä tiiviimmin yritysten tavoitteisiin ja kehityskaarta tutkimuksesta markkinoille tulisi tiivistää. Tämä vaatii asiantuntevaa johtamista.

36 TARPEET JA KEHITTÄMISESITYKSET 04. VIENTIOSAAMINEN Bioalan liiketoiminnan kasvattaminen vaatii lähes aina kansainvälistymistä. Ensimmäiset referenssit tulee usein hankkia kotimaasta, mutta tämän jälkeen tavoite on yleensä kansainvälisessä liiketoiminnassa. 1. KEHITYSESITYKSIÄ Vientiverkostojen kokoaminen Bioalan arvoketjun eri rooleja ja aloja edustavista yrityksistä voidaan koota konkreettisia kokonaiskonsepteja vientiä varten. Verkostot vaativat yleensä vetäjäkseen puolueettoman tahon. 2. Kohdemaaosaamisen vahvistaminen Uusille markkinoille toimintansa suuntaavan yrityksen viennin tukea ei tulisi organisoida liiaksi yrityskehitys- organisaation varaan, vaan yritys tulee ottaa mukaan vienninedistämismatkoille kohdemaahan ja kiinnittää huomiota kohdemaan markkinoiden tuntemukseen.

37 BIOALAN YRITTÄJÄT KÄRJISTETTY TYYPITTELY

38 YRITTÄJÄTYYPPEJÄ KEKSINTÖLÄHTÖINEN Keksintölähtöisen yrittäjän yritys rakentuu oman teknologia- tai tuoteinnovaation ympärille, ja toiminta on tuotelähtöistä asiakaslähtöisyyden sijaan. Yrittäjä on yleensä toiminut aiemmin tuotekehitys- tai tutkimustehtävissä. Oma eritysosaaminen on vahvaa, mutta liiketoimintaosaaminen on tyypillisesti verrattain vähäistä eikä keksinnön aitoa kaupallista potentiaalia välttämättä osata realistisesti arvioida. Luottamus omaan keksintöön on keskeinen yritystä kannattava voima ja liiketoiminnan voidaan kuvata perustuvan oman kehitystyön kiintymykseen.. TYYPILLISET OMINAISUUDET Liiketoimintaosaaminen heikko vahva Bioalan asiantuntijuus heikko vahva Kasvuhakuisuus heikko vahva Henkilökeskeisyys heikko vahva MITÄ TUKEA TARVITSEVAT? Innovaation markkinapotentiaalin testaukseen ja liiketoimintasuunnitelman laadintaan liittyvää tukea tuotekehitysvaiheessa. Liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea yritystoiminnan käynnistämisen jälkeen. Koulutusta kestävämpi vaikutus olisi esim. säännöllisellä coachauksella, tiimiyrittäjyydellä tai yrityskummitoiminnalla. Toimialan verkostojen kehittämisen tuki Usean yrityksen yhteisten konseptien kehittäminen Vientiverkostot

39 YRITTÄJÄTYYPPEJÄ IDEOLOGINEN NÄKÖKULMA Ideologisilla yrittäjillä keskeisenä motivaatiotekijänä on alaan liittyvä kestävän kehityksen näkökulma. Yrittäjät haluavat olla aktiivisesti mukana alan verkostoissa ja tapahtumissa sekä vaikuttamassa yhteiskunnan kehitykseen. Liiketoimintaosaamiseltaan ideologiset yrittäjät ovat heterogeenisiä; elämäntapayrittäjistä voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin yrityksiin. TYYPILLISET OMINAISUUDET Liiketoimintaosaaminen heikko vahva Bioalan asiantuntijuus heikko vahva Kasvuhakuisuus heikko vahva MITÄ TUKEA TARVITSEVAT? Liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea, tämä voi olla koulutusta, mutta tätä kestävämpi vaikutus olisi esim. säännöllisellä coachauksella, tiimiyrittäjyydellä tai yrityskummitoiminnalla. Toimialan verkostojen kehittämisen tuki Usean yrityksen yhteisten konseptien kehittäminen Vientiverkostot Henkilökeskeisyys heikko vahva

40 YRITTÄJÄTYYPPEJÄ LIIKETOIMINTA- LÄHTÖINEN Liiketoimintalähtöiset yrittäjät ovat usein toimineet samalla alalla johtotehtävissä. Kokemus liiketoiminnan johtamisesta toisen palveluksessa on rohkaissut perustamaan oman yrityksen. Yrittäjää kiehtoo vastuu liiketoiminnasta ja vapaus tehdä asioita omalla tavalla. Yrittäjät pyrkivät kasvuhakuisesti kehittämään yritystään. Liiketoiminnan lähtökohtana ja kehittämisen perustana on asiakaslähtöisyys. TYYPILLISET OMINAISUUDET Liiketoimintaosaaminen heikko vahva Bioalan asiantuntijuus heikko vahva MITÄ TUKEA TARVITSEVAT? Toimialan verkostojen kehittämisen tuki Usean yrityksen yhteisten konseptien kehittäminen Vientiverkostot Kasvuhakuisuus heikko vahva Henkilökeskeisyys heikko vahva

41 KIITOS!

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) 11 13 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 42 Muut 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % Lokakuu 26 Syksy 26 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 7 Rakentaminen (F) 8 13 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 42 53 Muut 13 12 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 13 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 23 Palvelut (H, I, K, O) 37 42 Muut 13 12 1 2 3 4 5 6 7 9 1 3.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä VoimaNainen 2020-hankkeen naisyrittäjien työhyvinvointi ja liiketoimintakäytännöt - Tulosyhteenveto hankkeen 1. kyselystä Helena Palmgren, kehittämispäällikkö 2 Naisyrittäjien työhyvinvointi?

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut YRITTÄJYYSPOLKU Lahden nuorisopalvelut Nuorten työllisyyspalvelut Matti Martikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti Tuija Oikarinen Yrittäjyyden ja työn murros - Yrittäjyys mahdollisuutena

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 18 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 1 2 3 4 6 7 Keski-Pohjanmaa 2 2: Henkilökunnan

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin Yrittäjyys- ja työelämäpäivä Hyvinkään Laureassa Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin 15.5.2014 Timo Liukko First Round Oy 1 Tarjoamme Viihtyisät tilat Suomen teollisuuden historiaa sykkivässä vanhassa

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA . YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 0 % % Rakentaminen (F) % 5 % KOKO MAA Kauppa (G) 9 % % Palvelut (H, I, K, O) 33 % 3 % Muut % % 0 % 0 % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 90 % 00 %..0 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % % 1 % 1 % 19 % 1 % Palvelut (H, I, K, O) % 1 % Muut 1 % 1 % 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 90 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011 Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö sivu 2 Sisältö sivu 3 Esityksen tarkoitus

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % %12 %1 %1 %1 %1 Palvelut (H, I, K, O) %3 %3 Muut %1 %12 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

%14 %15 %19 %17 %43 %41 %14 %16

%14 %15 %19 %17 %43 %41 %14 %16 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) %1 %11 %1 %1 %1 %1 Palvelut (H, I, K, O) % %1 Muut %1 %1 % 1 % % % % % % % 8 % % 1 % 28.2.8 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA %19 %18 %43 %41

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA %19 %18 %43 %41 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) %1 %11 %1 %13 %19 %18 Palvelut (H, I, K, O) %3 %1 Muut %1 % % 1 % % % % 5 % % 7 % 8 % 9 % 1 % 28.2.8 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Viennin rahoitusjärjestelyt Oulu, 14.4.2016 Juha Pulkkinen & Pauli Berg Sisältö Team Finland: Mikä, miksi, kenelle Mitä Team Finland tarjoaa viennin tueksi? Yritysten

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % % 1 % 13 % 19 % 19 % Palvelut (H, I, K, O) 3 % 9 % Muut 1 % 12 % 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 90 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) % 9 % Rakentaminen (F) 1 % 1 % Kauppa (G) 19 % 1 % Palvelut (H, I, K, O) % % Muut 1 % 25 % 0 % % % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 80 % 90 % 0 %.2.08 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA . YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) % % Rakentaminen (F) % % Kauppa (G) 9 % 9 % Palvelut (H, I, K, O) 3 % 2 % Muut % 2 % % % % 3 % % % % 7 % 8 % 9 % % 28.2.8 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi

Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi TIMO METSÄ-TOKILA http://www.temtoimialapalvelu.fi/ Ohjelmistoala ja tekninen konsultointi TOL 2008 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) Kauppa (G) 15 17 19 19 KOKO MAA Etelä-Karjala Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 1 1 1 2 3 4 5 6 7 9 1 % 27.2.29 1 1. YRITYSTEN OSUUDET

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot