VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä"

Transkriptio

1 Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus (uusi) Hakemuksesta vastaavat yhteyshenkilöt: suunnittelija Pinja Nieminen ja toiminnanjohtaja Anitta Raitanen Taloudesta vastaava henkilö: toiminnanjohtaja Anitta Raitanen Toteutuspaikkakunta tai -alue: Alueellinen: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Jyväskylä, Keski-Uusimaa, Kokkola, Lahti, Meri-Lappi, Pori, Salo, Tampere, Turku Alkamisajankohta:

2 Avustuksen käyttötarkoitus Tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan laadun ja saatavuuden parantaminen kehittämällä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden yhteistyöverkostojen eli niin kutsuttujen valikkoverkostojen toimintaa. Valikkoverkostot ovat alueellisia vapaaehtoistoiminnan kehittämisverkostoja eri puolella Suomea. Jokaiseen verkostoon kuuluu noin 5 50 kyseisen alueen vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria eri organisaatioista. Suurin osa työskentelee sosiaalialalla järjestöissä ja kunnissa, mutta mukana on myös muiden sektoreiden (eläinoikeus, kulttuuri, ympäristö ja niin edelleen) koordinaattoreita. Toiminnan tai hankkeen nimi Valikkoverkostot vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Toiminnan alkamisajankohta Toiminnan maantieteellinen alue Toiminta-alue: Alueellinen: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Jyväskylä, Keski-Uusimaa, Kokkola, Lahti, Meri-Lappi, Salo, Pori, Tampere ja Turku Toiminnan tarve ja miten tarve on selvitetty Valikkotoiminnan tarkoituksena on valikkoverkoston valtakunnallisen toimintasuunnitelman mukaan: Verkostoituminen: hyvien käytäntöjen ja mallien jakaminen, yhteinen ongelmanratkaisu, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Vertaistuen antaminen ja saaminen: usein yhteisöissä on vain yksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, joten mahdollisuus kollegiaalisuuteen paranee valikkoverkoston kautta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: vaikuttaminen lainsäädäntöön ja muuhun vapaaehtoistoimintaa koskevaan päätöksentekoon Tiedon ja informaation jakaminen, vapaaehtoistoiminnan markkinointi ja vapaaehtoistoiminnan arvostuksen nostaminen ja ymmärryksen lisääminen Ensimmäinen valikkoverkosto on perustettu Helsinkiin vuonna 2002, ja kaikkiaan ryhmiä on perustettu parikymmentä. Kansalaisareena on fasilitoinut valikkoverkostoja ylläpitämällä valikkoverkostojen sähköpostilistoja ja internet-sivuja ja jakamalla tietoa näiden sekä sosiaalisen median avulla; viestimällä suoraan alueellisissa verkostoissa toimivien kanssa, järjestämällä koulutuksellisia miniseminaareja (vuonna 2015 Miniseminaari vapaaehtoistoiminnan trendeistä ja uusista tuulista sekä Miniseminaari vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuudesta) sekä järjestämällä vuosittaisen valtakunnallisen seminaarin yhdessä yhden alueellisen valikkoverkoston kanssa. Osa valikkotoiminnan miniseminaareista on järjestetty eduskunnassa yhdessä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän kanssa. 2

3 Kehittämisen tarvetta on selvitetty erityisesti vuonna 2014 toteutetussa kyselyssä. Kyselyyn vastasi yhteensä 29 koordinaattoria, jotka edustivat yhteensä kymmentä valikkoverkostoa. Suurin osa kyselyyn vastanneista halusi lisätä valikkoverkostojen välistä yhteistyötä seuraavissa asioissa: tiedotus- ja markkinointiyhteistyö, edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminta, koulutus, vapaaehtoistoiminnan laadun ja arvioinnin kehitys, hyvien käytäntöjen kehittäminen, vapaaehtoistoiminnan strategian kehittäminen, vapaaehtoistoiminnan välitystoiminnan kehittäminen. Kansalaisareenalta tukea toivottiin erityisesti vapaaehtoistoiminnan alueelliseen ja sisällölliseen kehittämiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin sekä kuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön kehittämiseen. Marika Aro teki Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) Kansalaisareenalle vuonna 2012 opinnäytetyön, jonka tavoitteena oli selvittää valikkoverkostoon kuuluvien vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden osaamisen nykytilaa ja tulevaisuuden osaamistarpeita vapaaehtoistoiminnan johtamisen näkökulmasta. Tuloksista ilmeni, että vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreista 40 prosenttia koki tarvitsevansa erittäin paljon lisää johtamisosaamista oman ammattitaidon kehittämiseksi. Noin 70 prosenttia toimi itsenäisesti ilman työtiimiä ja 30 prosenttia teki koordinaattorin tehtäviä toisen tehtävän ohessa. Osaamisen kirjavuus ja tarpeellisten resurssien hajanaisuus suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeisiin sisälsi monisyisiä jännitteitä. Selvityksen mukaan johtamisosaamista tukevaa koulutusta tarvitaan kipeästi lisää. Tuentarpeet ovat suuria ja nimenomaan Kansalaisareenaan kohdistuvia. Suomessa ei ole muuta valtakunnallista organisaatiota, joka voisi vastata tähän verkostojen tuentarpeeseen ja valikkotoiminta on ollut Kansalaisareenan sisällöllistä ydintoimintaa. Kansalaisareenan toiminnan monipuolistuessa yleisavustuksella ei pystytä kattamaan sisällöllisen toiminnan kuluja, jolloin valikkotoiminnan jatkaminen ja kehittäminen vaatii omaa kohdennettua panostusta. Tämän hakemuksen mukainen toiminta on merkittävästi nykymuotoista valikkotoimintaa tiiviimpää. Tarkoituksena on ak-rahoituksella aloittaa vapaaehtoistoiminnan tehokas alueellinen kehittämistyö. Verkostojen välistä yhteistyötä kehittämällä on mahdollista luoda yleiset rekrytointi-, koulutus- ja kehittämismallit vapaaehtoistoimintaan sekä kehittää vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden koulutusta ja työnohjausta. Toiminnan tavoitteet Päätavoite: Tavoitteena on kehittää vapaaehtoistoiminnan laatua ja saavutettavuutta paikallisesti ja valtakunnallisesti kehittämällä valikkoverkostojen osaamista ja verkostojen välistä yhteistyötä sekä osaamisen jakamista. Alatavoite 1: Kehittää vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden ammatillista osaamista Alatavoite 2: Kehittää yhteistä ymmärrystä siitä, mitä on laadukas vapaaehtoistoiminta Alatavoite 3: Kehittää kolmannen sektorin ja kuntien yhteistyötä alueellisella tasolla Alatavoite 4: Tehostaa vapaaehtoistoiminnan paikallista ja valtakunnallista viestintää sekä lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta 3

4 Toiminnan kohderyhmät Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit ja koordinaattoreiden valikkoverkostot: verkostoissa on yhteensä useita satoja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreita ympäri Suomen. Koordinaattoreista suurin osa työskentelee RAY-rahoitteisissa järjestöissä, mutta mukana on myös kuntien, seurakuntien ja muiden järjestösektorien työntekijöitä. Vapaaehtoiset ja potentiaaliset vapaaehtoiset: valikkotoiminnan tarkoitus on vapaaehtoistyön laadun ja saatavuuden kehittäminen. Vahvistuva vapaaehtoistoiminnan kenttä hyödyttää sekä nyt mukana olevia vapaaehtoisia että lisää kiinnostusta vapaaehtoistoimintaa kohtaan ja edesauttaa vapaaehtoisten rekrytointia järjestöihin. Vapaaehtoistoiminnassa on nyt mukana 1,4 miljoonaa suomalaista keskimäärin 18 tuntia kuukaudessa. Niistä, jotka eivät osallistu tällä hetkellä vapaaehtoistoimintaan 53 prosenttia olisi halukas osallistumaan, jos joku kysyisi. (Kansalaisareenan, HelsinkiMission ja Kirkkohallituksen Taloustutkimuksella teettämä tutkimus 3/2015). Toiminnan sisältö ja toteutus RAY:n avustustoiminnan linjausten mukaisia vapaaehtoistoiminnan sisältöjä ovat esimerkiksi seuraavat: rekrytointi; koulutus, soveltuvuuden arviointi, tehtäviin opastaminen; resurssien kehittäminen ja rahoituksen hankinnan kehittäminen; suunnittelu, turvallisuuden ja riskien hallinta; työnohjaus, jaksamisesta huolehtiminen, virkistys, henkilökohtainen kannustava ohjaus ja toimijoiden tukeminen; jatkuvuudesta huolehtiminen; verkostoihin kannustaminen; ohjaus, johtaminen, toiminnan arviointi ja koordinointi (RAY:n ohje vapaaehtoistoiminnan avustamisesta 2015). Englannissa (Volunteering England) vapaaehtoistyön laatua tarkastellaan erityisesti seuraavilla alueilla: 1) Vapaaehtoistoiminnan välityspalvelu 2) Vapaaehtoistoiminnan markkinointi 3) Vapaaehtoistoiminnan hyvät käytännöt 4) Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset 5) Poliittinen vaikuttaminen ja kampanjointi vapaaehtoistoiminnassa sekä 6) Vapaaehtoistoiminnan strateginen kehittäminen. Nämä alueet ovat niitä, joita valikkotoiminnassa niin alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla kehitetään. Ak-avustuksen kohdennetut resurssit mahdollistavat tavoitteellisen kehittämistyön ja alueellisten valikkoryhmien toiminnan tehostamisen. Mikäli avustusta ei saada, alueellisten ryhmien tukemisesta joudutaan todennäköisesti kokonaan luopumaan. Suurin hyöty valikkotoiminnasta saadaan siten, että alueelliset verkostot erikoistuvat tiettyjen aihealueiden kehittämiseen ja jakavat keskenään kerättyä tietoa sekä tekevät päätöksiä hyvistä käytänteistä ja toimintamalleista. Ak-rahoituksella tällainen verkostokehittäminen tulee 4

5 mahdolliseksi. Kaikki valikkotoiminnassa kehitetty osaaminen ja tieto jaetaan myös vapaaehtoistoiminnan kentälle laajemminkin. Jokaisen aiesopimuksen jättäneen verkoston kanssa on keväällä 2015 käyty läpi, mitkä asiat vaativat juuri heidän alueellaan kehittämistä. Tämän työskentelyn seurauksena alustava kehittämisaluejako on alla olevan kaltainen. Kuntayhteistyö on todennäköisesti asia, mihin kaikki verkostot pureutuvat jollain tapaa. Kuntien ja järjestöjen välinen toiminta on niin olennainen osa valikkoverkostojen toimintaa. Alkuvuodesta 2016 järjestetään verkostokehittämisen starttiseminaari verkostojen puheenjohtajien kanssa ja tehdään lopulliset päätökset jokaisen verkoston kehittämisalueista. Valikkohakemuksessa yhteistyöhön sitoutuneet organisaatiot haluavat kehittää erityisesti seuraavia asioita: Vapaaehtoisten peruskoulutus: Helsingin valikkoverkosto vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden arviointi: Helsingin valikkoverkosto, Lahden vapaaehtoistoiminnan verkosto, Meri-Lapin valikkoverkosto, Kokkolan valikkoverkosto, Hyvinkään valikkoverkosto, Espoon valikkoverkosto vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin prosessit (rekrytointi, ylläpito, kiittäminen ja työnohjaus): Helsingin valikkoverkosto, Tampereen valikkoverkosto, Salon valikkoverkosto, Turun valikkoverkosto, Kokkolan valikkoverkosto, Jyväskylän valikkoverkosto, Hyvinkään valikkoverkosto, Keski-Uudenmaan valikkoverkosto kuntayhteistyö: Keski-Uudenmaan valikkoverkosto, Turun valikkoverkosto, Lahden vapaaehtoistoiminnan verkosto, Hyvinkään valikkoverkosto ammatillisen ja vapaaehtoistyön rajapinta: Helsingin valikkoverkosto, Tampereen valikkoverkosto, Porin valikko-verkosto vapaaehtoistyön yhteiset pelisäännöt, riskien hallinta: Espoon valikkoverkosto, Kokkolan valikkoverkosto yritysyhteistyö: Helsingin valikkoverkosto, Meri-Lapin valikkoverkosto, Porin valikkoverkosto, Espoon valikkoverkosto, Hyvinkään valikkoverkosto vapaaehtoistoiminnan varainhankinta: Turun valikkoverkosto, Keski- Uudenmaan valikkoverkosto oppilaitosyhteistyö ja vapaaehtoistyön opinnallistaminen: Salon valikkoverkosto, Espoon valikkoverkosto, Lahden valikkoverkosto työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta: Meri-Lapin valikkoverkosto, Kokkolan valikkoverkosto 5

6 vapaaehtoistoiminnan tiedotus ja markkinointi: Keski-Uudenmaan valikkoverkosto, Salon valikkoverkosto, Lahden vapaaehtoistoiminnan verkosto valikkotoiminnan yleinen kehittäminen, verkostokehittäminen: Tampereen valikkoverkosto Vapaaehtoisten identiteetin kehittäminen, vapaaehtoisten itsensä johtamisen kehittäminen: Jyväskylän valikkoverkosto Valikkotoiminnan koordinaattori Kansalaisareenassa vastaa kehittämistyön alueellisesta käynnistymisestä yhteistyössä alueellisten valikkoverkostojen puheenjohtajien kanssa. Toiminnan käytännön toteutuksessa avustavat hankkeessa osa-aikainen viestinnän ja tapahtumatuotannon asiantuntija (viestintäsuunnittelija) sekä osa-aikainen arvioinnin asiantuntija. Jokainen alueellinen ryhmä kokoontuu kehittämiskokouksiin 6 8 kertaa vuodessa. Valtakunnallisia seminaareja järjestetään kaksi vuodessa. Säännöllinen keskustelu käydään oppimisympäristö Moodlessa, Innokylässä tai vastaavassa, missä myös kehitetään työn alla olevia materiaaleja ja malleja. Valtakunnallisissa seminaareissa käsitellään kehittämisteemoja koko Suomen koordinaattoreiden voimin. Jokaisen teeman kehitystyö päättyy valtakunnallisen seminaarin järjestämiseen aiheesta ja kirjalliseen materiaaliin teemasta. Kehittämistyön aikana syntyneitä hyviä käytäntöjä ja malleja muokataan valitussa oppimisympäristössä ja materiaalin valmistuessa se viedään valikkoverkoston internet-sivuille osoitteeseen Kehittämistyötä testataan ja arvioidaan jatkuvasti. Esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämistyötä testataan ja hyödynnetään vapaaehtoistoiminnan valtakunnallisten viestintäkampanjoiden (Liikuta minua, Vuoden vapaaehtoinen ja Vapaaehtoisten päivä) yhteydessä sekä alueellisten Vapaaehtoistoiminnan messujen markkinoinnissa. Kehitettyjä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä välitetään niin valikkoverkostoissa kuin laajemmin vapaaehtoistoiminnan kentällä. Tulokset ja vaikutukset Tuloksia vapaaehtoistoiminnan verkostojen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden toimintaan Verkostojen ja verkostoihin kuuluvien koordinaattorien osaaminen on vahvistunut Yhteistyö verkostojen välillä on vakiintunut Verkostoissa tehty kehittämistyö ei jää vain kyseisen verkoston käyttöön, vaan se jaetaan valtakunnallisesti Verkostot toimivat oppivan organisaation periaattein, vapaaehtoistoiminnan kehittämistyö on jatkuvaa, pitkäjänteistä ja osaamisen jakamiseen perustuvaa Verkostojen yhteistyö julkisen sektorin ja yritysten kanssa on lisääntynyt ja helpottunut keskinäisen tutustumisen ja yhteisten määrittelyjen kautta 6

7 Eri sektoreiden vapaaehtoisten ja julkisen sektorin välinen yhteistyö on vakiintunut Verkostot ovat laajentuneet ja monimuotoistuneet On syntynyt uusia kumppanuuksia sekä alueelliselle tasolle että valtakunnalliselle tasolle Kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö on tiivistynyt ja sille on syntynyt rakenteita Vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoislähtöisyys ovat ankkuroituneet toimintaperiaatteiksi Toiminta on tasalaatuisempaa ja henkilökunnan ammattitaito on kasvanut Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden toimenkuva on selkeytynyt edelleen ja asiantuntevuus lisääntynyt Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille on tarjolla korkeatasoista ammatillista koulutusta aiempaa enemmän Yhteistyö oppilaitosten kanssa on vakiintunut Yhteistyön toimintamallit ja kehittäminen ovat läpinäkyviä Vapaaehtoistoiminnan arviointityökalu ohjaa toimintaa Yhteiset pelisäännöt vapaaehtoistyössä on määritelty Ammattityön ja vapaaehtoistyön rajapintoihin liittyvä määrittely ja toimintatapa ovat kehittyneet Tuloksia vapaaehtoisiin ja vapaaehtoistoimintaan yleisesti: Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä Koulutustarjonta on monipuolistunut ja saavutettavuus parantunut Yleinen tietous vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja monimuotoisuudesta on lisääntynyt Vapaaehtoistoiminnan kiinnostavuus tutkimuksen kannalta on lisääntynyt Vaikutuksia vapaaehtoisiin ja vapaaehtoistoimintaan yleisesti Itselle ja omaan elämäntilanteeseen sopivaa vapaaehtoistoimintaa on helppo löytää, saavutettavuus on parantunut, monimuotoisuus on lisääntynyt ja tarjolla olevien tehtävien määrä on kasvanut Laadukas vapaaehtoistoiminnan organisoiminen on kasvattanut osallisuutta ja osallistumista Vapaaehtoistoiminnan yleinen näkyvyys on edelleen lisääntynyt ja imago kehittynyt yhä positiivisempaan suuntaan Vapaaehtoistoimintaa arvostetaan osaamisen kehittymisen näkökulmasta Vapaaehtoistoiminnan esteitä on purettu edelleen 7

8 Vaikutuksia järjestöjen toimintaan Toiminta hyödyttää vapaaehtoistoimintaan nojaavaa järjestökenttää laajalti. Laadukkaan vapaaehtoistoiminnan seurauksena yhteisöt saavat lisää vapaaehtoisia ja toiminnan vaikuttavuus nousee. Yhteistyökumppanit tulevat tutuiksi ja kunnan ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö vahvistuu. Vaikutuksia kuntaan ja muihin sidosryhmiin Tavoitteellinen kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi vahvistuu. Ammatillisen ja vapaaehtoistyön rajapinnat selkiytyvät ja saadaan luotua yhteistyölle ne yhteiset pelisäännöt, joita tällä hetkellä kovasti kaivataan. Kolmas sektori ja kunta toimivat suunnitelmallisesti yhdessä. Seurannan ja arvioinnin toteutus Ak-toiminnan käynnistyessä laaditaan yksityiskohtainen seuranta- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan tarkemmin toiminnan prosessit, sovellettava arviointimalli sekä tiedonkeruun ja arvioinnin työnjako ja vastuut. Tarvittaessa ostetaan suunnitelmaa varten ulkopuolista arviointiosaamista. Arviointi toteutetaan pääosin itsearviointina ja joiltakin osin vertaisarviointina. Siltä osin kuin kyseessä on verkostojen välinen yhteistyön vahvistaminen, itsearviointia täydentää vertaisarviointi. Verkostot jaetaan arviointipareihin, jotka arvioivat aina toistensa toimintaa. Osaamisen jakamisen ohella toiminnan arviointi on olennainen osa verkostojen välistä yhteistyötä. Arviointisuunnitelmaa tehtäessä käydään Kansalaisareenan ja valikkoverkostojen puheenjohtajien kesken keskustelua siitä, mitä itsearvioinnilla tavoitellaan. Näin avainhenkilöt tunnistavat paremmin toiminnan tavoitteet ja ominaispiirteet ja sitoutuvat heti alusta lähtien toiminnan kehittämiseen. Toiminnassa itsearviointi käsitetään varsin laajasti. Arvioitavia asioita ovat muun muassa: asetetut tavoitteet keinot ja tavat, joilla pyritään saavuttamaan tavoitteet toimintaan varattu rahamäärä/toimijoiden työpanos resurssien käytön tehokkuus yhteistyö valikkoverkostojen kanssa verkostojen välinen yhteistyö kehittämistyön dokumentointi ja viestintä aikaansaadut tulokset/vaikutukset Seuranta- ja arviointisuunnitelmassa määritellään tarkemmin, mitkä konkreettiset tiedot kerätään edellä mainittujen asioiden arvioimiseen. Tulosten osalta tulosmittarit kuvataan pääsääntöisesti tämän hakemuksen kohdassa Tulokset ja vaikutukset. Tulokset mittaavat aihealueiden kehittämistyön laatua sekä alueellisten ja 8

9 valtakunnallisten seminaarien laatua. Alueellisen kehittämistyön aihealueet ovat: vapaaehtoisten peruskoulutus, vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden arviointi, vapaaehtoisten rekrytointi, ylläpito ja kiittäminen (vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin prosessit), kuntayhteistyö, ammatillisen ja vapaaehtoistyön rajapinta, vapaaehtoistyön yhteiset pelisäännöt, yritysyhteistyö, vapaaehtoistoiminnan varainhankinta, oppilaitosyhteistyö ja vapaaehtoistyön opinnallistaminen, työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoistoiminnan tiedotus ja markkinointi sekä vapaaehtoisten identiteetin ja itsensä johtamisen kehittäminen. Lisäksi seurataan ja arvioidaan alueellisten verkostojen välisen yhteistyön tuloksia ja tuotoksia sekä viestintätuotoksia ja tuloksia. Tiedot, mielipiteet ja näkemykset kerätään kaikilta toimintaan osallistuneilta eli mm. alueellisilta valikkoverkostoilta, seminaareihin osallistuneilta sekä toiminnan työntekijöiltä Kansalaisareenassa. Ak-toiminnan käynnistyessä tehdään lopullinen valinta, mitä mallia/työkalua itsearvioinnissa hyödynnetään. Todennäköisesti parhaiten soveltuu malli, jolla kerätään laadullista tietoa toiminnan onnistumisesta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista. Webropol-kyselytyökalua hyödynnetään. Laadullinen arviointi antaa konkreettisia perusteita toiminnan kehittämistarpeista ja -kohteista. Itsearvioinnin työkaluna hyödynnetään todennäköisesti Hertta -itsearviointimallia, joka mahdollistaa laadullisen tiedon keräämisen. RAY:n itsearviointioppaaseen sisältyvän matriisin arviointikohteet täsmennetään ja tarvittaessa laajennetaan riippuen arvioinnin kohteesta. Kaikki arviointikohteet tarkastellaan mainitun mallin mukaan kolmen arviointikysymyksen avulla: Missä olemme erityisesti onnistuneet? Missä olemme mahdollisesti epäonnistuneet? Mitä voisimme parantaa? (kehittämiskohde) Seuranta- ja arviointitietoa kerätään kaksi kertaa vuodessa. Arviointisuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan vuosittain. Viestinnän toteutus Jokaisella alueellisella valikkoverkostolla on oma kehittämisalueensa. Kehittämistyön aikana syntyneitä hyviä käytäntöjä ja malleja muokataan valitussa oppimisympäristössä ja materiaalin valmistuessa se viedään valikkoverkoston internet-sivuille osoitteeseen Valmistuneesta materiaalista tiedotetaan laajasti vapaaehtoistoiminnan kenttää sähköpostilistoin, internet-sivuin ja sosiaalisen median keinoin. Osa-aikainen viestinnän ja tapahtumatuotannon asiantuntija (nimikkeellä viestintäsuunnittelija) vastaa yhdessä valikkotoiminnan koordinaattorin kanssa kehittämistyön aikana syntyneen materiaalin muokkaamisesta opaskirjamaiseen muotoon, materiaalin markkinoinnista sekä valikkosivujen ylläpidosta. Viestintäsuunnittelija tukee myös alueellisia verkostoja verkostojen sisäisessä viestinnässä ja alueellisessa vapaaehtoistoiminnan markkinoinnissa ja tiedotuksessa. Valikkotoimintaan kuuluu vapaaehtoistoiminnan valtakunnallinen markkinointi ja tunnetuksi tekeminen sekä arvostuksen nostaminen. Tätä työtä tehdään valtakunnallisten viestintäkampanjoiden (Liikuta minua, Vuoden vapaaehtoinen ja Vapaaehtoisten päivä) avulla. Pääkaupunkiseudulla toteutetaan myös vapaaehtoistoiminnan messut, jotka ovat alueen suurin vapaaehtoisten rekrytointitapahtuma. Viestintäsuunnittelija suunnittelee kampanjoiden ja messujen viestintää. Tämä viestintä niin ikään mallinnetaan ja viedään valikkosivuille, jotta se on kaikkien alueellisten verkostojen käytettävissä niiden suunnitellessa pienempiä kampanjoita ja 9

10 messuja. Viestintäsuunnittelija tukee valtakunnallisten kampanjoiden paikallista tuottamista ja toteuttamista. Viestinnän tuotoksia ovat valikkojen internet-sivujen kehittäminen keskeiseksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin työkalupakiksi Suomessa sekä alueellisen ja valtakunnallisen vapaaehtoistoiminnan tiedotuksen ja markkinoinnin ammattimaistuminen ja kehittyminen. Sisäisen viestinnän kohderyhmiä ovat hankkeessa mukana olevat toimijat eli vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden valikkoverkostot, Kansalaisareenan hankkeeseen liittyvä henkilökunta sekä muut potentiaaliset osallistujat ja yhteistyökumppanit. Sisäinen viestintä luo perustan ulkoiselle viestinnälle ja motivoi mukaan toimintaan. Ulkoisen viestinnän ensisijainen kohderyhmä on vapaaehtoiset ja potentiaaliset vapaaehtoiset. Muita kohderyhmiä ovat tiedotusvälineet, kuntapäättäjät, virkamiehet ja muut viranomaiset sekä rahoittaja ja muut sidosryhmät. Viestinnän kohderyhmät määrittelevät viestinnän sisällöt ja kanavat. Viestintäkanavia ovat esimerkiksi tiedotteet ja suorat yhteydet mediaan, seminaarit ja tiedotustilaisuudet, lehtiartikkelit ja -ilmoitukset, radio ja televisio, esitteet ja muut julkaisut, verkkopalvelut, sähköpostilistat, kotisivut, sosiaalinen media sekä koulutustilaisuudet ja messut. Viestintäkanavat valitaan kulloisenkin tavoitteen, kohderyhmän ja sisällön mukaan. Riskit ja niiden hallinta Toiminnan riskinä on alueellisten avainhenkilöiden vaihtuminen ja siitä aiheutuvat katkokset toiminnan kehittämisessä. Erityisesti vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden palkkaus on usein projektiperusteista ja kun projekti päättyy, myös toiminta päättyy. Toiminnan maantieteellinen laajuus ja toimivien ryhmien heterogeenisuus on myös riski. Riskejä pyritään hallitsemaan sillä, että kaikki tieto kerätään ja dokumentoidaan; hanke ja sen eteneminen organisoidaan tarkasti; oppimisympäristön täydentäminen on usean henkilön vastuulla. Kansalaisareenassa on osaamista eri kehittämisalueista. Toiminnan riskeille laaditaan myös riskienhallintasuunnitelma. Siinä kuvataan mahdollinen riski, sen syy sekä syyn ehkäisy-/varautumistoimet. Riskien realisoitumista vähentää erityisesti se, että toiminnan tarve on niin selkeä ja iso ja näkyvissä ei ole mitään, mikä vähentäisi tätä tarvetta. Ei ole näkyvissä mitään sellaista kehityskulkua, että vapaaehtoistoiminnan merkitys vähenisi suomalaisessa yhteiskunnassa. Todennäköisesti vapaaehtoisia tarvitaan pikemminkin entistä enemmän. Vaikka yksittäiset koordinaattorit vaihtuisivat, verkostoilla on edelleen vastuu ja tarve kehittää vapaaehtoistoimintaa alueilla. Verkostot on myös sitoutettu tähän kehittämistyöhön täysin heidän omista lähtökohdistaan. Verkostot ovat itse valinneet kehittämisalueet ja valinnat ovat syntyneet konkreettisista tarpeista. Arvio kilpailuvaikutuksista Toiminnalla ei ole kilpailuvaikutuksia. 10

11 Arvio toiminnan suhteesta julkisen sektorin tehtäviin Valikkotoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Verkostot koostuvat nimenomaan sekä kolmannen sektorin että julkisen sektorin toimijoista. Myös yksityisellä sektorilla (hoivakodit, säätiöt, jne.) työskenteleviä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreita on mukana. Keskeinen tavoite on vahvistaa ja selkiyttää ammattityön ja vapaaehtoistyön rajapintaa sekä kehittää kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Yhteistyökumppanit Valikkohakemuksessa yhteistyöhön sitoutuneet organisaatiot haluavat kehittää erityisesti seuraavia asioita: Espoon valikkoverkosto: vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt ja riskien hallinta, vapaaehtoistyön opinnallistaminen, yritysyhteistyö, vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden arviointi Helsingin valikkoverkosto: vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden arviointi, ammatillisen ja vapaaehtoistyön rajapinta, yritysyhteistyö Hyvinkään valikkoverkosto: vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden arviointi, vapaaehtoistyön koordinoinnin prosessit, kuntayhteistyö, yritysyhteistyö Jyväskylän valikkoverkosto: vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin prosessit (erityisesti työnohjaus), vapaaehtoisten identiteetin kehittäminen, vapaaehtoisten itsensä johtamisen kehittäminen Keski-Uudenmaan valikkoverkosto: vapaaehtoistyön koordinoinnin prosessit, vapaaehtoistoiminnan varainhankinta, kuntayhteistyö, tiedotus ja markkinointi Kokkolan valikkoverkosto: vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden arviointi, vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt ja riskien hallinta, vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin prosessit, työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta Lahden vapaaehtoistoiminnan verkosto: vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden arviointi, kuntayhteistyö, vapaaehtoistyön opinnallistaminen, vapaaehtoistoiminnan tiedotus ja markkinointi Meri-Lapin valikkoverkosto: vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden arviointi, yritysyhteistyö, työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta Porin valikkoverkosto: ammatillisen ja vapaaehtoistyön rajapinta, yritysyhteistyö Salon valikkoverkosto: vapaaehtoistyön koordinoinnin prosessit, tiedotus ja markkinointi, vapaaehtoistyön opinnallistaminen Tampereen valikkoverkosto: vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin prosessit, ammatillisen ja vapaaehtoistyön rajapinta, verkostokehittäminen Turun valikkoverkosto: vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin prosessit, kuntayhteistyö, vapaaehtoistoiminnan varainhankinta Toimintoon palkattava henkilöstö Valikkoverkoston kehittämisestä vastaa toimintoon palkattava koordinaattori. Lisäksi palkataan osa-aikainen viestinnän ja tapahtumatuotannon asiantuntija (viestintäsuunnittelija) sekä osaaikainen arvioinnin asiantuntija. 11

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen Luonnos 5.5.2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen Luonnos 5.5.2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Sopeutettu suunnitelma 11.1.2016 Muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan merkitty kursiivilla ja yliviivaamalla VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot Kansalaisareena 2016

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot Kansalaisareena 2016 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot 2016- Kansalaisareena 2016 Toiminnan tavoitteet Päätavoite: Tavoitteena on kehittää vapaaehtoistoiminnan laatua ja saavutettavuutta paikallisesti

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Toimijat yhteisessä työssä Valtakunnallinen kehittämiskeskus Kansalaisareena ry Alueelliset

Lisätiedot

VAPAAEHTOISKESKUKSET VOIMAVARAKSI

VAPAAEHTOISKESKUKSET VOIMAVARAKSI 1 Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen Luonnos 20.4.2015 Projektin nimi: VAPAAEHTOISKESKUKSET VOIMAVARAKSI Kehittämisprojekti Ck Projektihakemuksesta vastaavat yhteyshenkilöt: Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä ja ministeriöt Pyöreän pöydän keskustelu Pe 29.1.2010 klo 9-12, Eduskunta, A116

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä ja ministeriöt Pyöreän pöydän keskustelu Pe 29.1.2010 klo 9-12, Eduskunta, A116 Eduskunnan vapaaehtois tukiryhmä ja ministeriöt Pyöreän pöydän keskustelu Pe 29.1.2010 klo 9-12, Eduskunta, A116 9:00 Tervetuloa Sanna Lauslahti, Eduskunnan vapaaehtois tukiryhmän puheenjohtaja 9:05 Vapaaehtois

Lisätiedot

Seuranta ja itsearvioinnin merkitys

Seuranta ja itsearvioinnin merkitys Seuranta ja itsearvioinnin merkitys Janne Jalava Seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 19.2.2013 1 Seuranta ei valvo vaan kehittää Seurannan tavoitteena on Auttaa löytämään ja levittämään hyviä

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013 YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA Haasteet ja mahdollisuudet Liisa Reinman 27.11.2013 Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa Puolet suomalaista tekee vapaaehtoistyötä Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita olisi enemmänkin,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Henrietta Grönlund Helsingin yliopisto / HelsinkiMissio ry Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Sisällys Saate Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoinen Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Vapaaehtoistoiminta on: Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli Osaava ja ammatillinen koordinaattori mahdollistaa toiminnan ja vapaaehtoisavun jatkuvuuden. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli 14.2.2010 Liisa Reinman Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Asiakas

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: laatu akkreditointi. Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki.

Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: laatu akkreditointi. Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki. Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki.fi Vapaaehtoistoiminta ja sen tukirakenne

Lisätiedot

Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi

Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki.fi Vapaaehtoistoiminta ja sen tukirakenne

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö

KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen 2017-2019 Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö Miksi? 2 Toimintaympäristön muutokset -> mm. maakuntauudistus, työvoimapalveluiden

Lisätiedot

suositukset rahoittajille

suositukset rahoittajille EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat suositukset rahoittajille

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan rooli tulevaisuuden Suomessa

Kansalaistoiminnan rooli tulevaisuuden Suomessa Kansalaistoiminnan rooli tulevaisuuden Suomessa Normeja purkaen ja yhteistyötä lisäten kohti parempaa Anne Kalmari Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukirenkaan puheenjohtaja Helsingissä 27.10.2016 Vapaaehtoistyön

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Hanke-esittely OK-opintokeskus 2015 #järjestöosaaja Tietoa hankkeesta Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hanke rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahaston

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17 SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke Rahoittaja Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko 1.9.2016 1. Kehittämisverkostojen käynnistämisen tausta 2. Yhteinen ymmärrys lähtökohtiin 3. Toiveet, tarpeet ja osaamisen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Marion Fields Suunnittelija, VTT, OK-opintokeskus 18.2.2016 1 OK-opintokeskus Valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Toteuttaa, tutkii,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Arviointityövälineiden kehittämisen taustaa Kolme nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointialuetta

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta Kyselyn ensitulokset Lape seminaari 22.8.2017 Anna Saloranta Anna Saloranta Johtamiskorkeakoulu&SOC 22.8.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Sari Välimäki 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - KM, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö

VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö Helsingin kaupungin aineistopankki /Comma Image Oy VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö Saila Nevanen, 1 Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen yhteinen kehittäminen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Järjestöt muutokseen yhteistyössä hanke (2017-2020) Hankkeen taustaa Sote ja maakuntauudistus Toimintaympäristö ja rakenteet ovat murroksessa: sote-

Lisätiedot

- Monipuolinen kokemus vapaaehtoistoiminnan tutkimuksesta, kehittämisestä, kouluttamisesta ja käytännön kentästä.

- Monipuolinen kokemus vapaaehtoistoiminnan tutkimuksesta, kehittämisestä, kouluttamisesta ja käytännön kentästä. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Tomi Oravasaari 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - TM, tutkija 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Monipuolinen kokemus vapaaehtoistoiminnan tutkimuksesta,

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Turun alueen vapaaehtoistoiminnan keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus Vimma

Turun alueen vapaaehtoistoiminnan keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus Vimma Turun alueen vapaaehtoistoiminnan keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 29.9.2009 Vimma Kansalaisareena yhteistyössä Turun alueen VALIKKO-ryhmän kanssa Turun alueen vapaaehtoistoiminnan keskustelu- ja

Lisätiedot

Teema: Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat

Teema: Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat Teema: Työyhteisöjen vapaaehtoisohjelmat Työnantajan tukemaa työntekijöiden vapaaehtoistoimintaa yhteisöissä ja yhdistyksissä Kolmikantayhteistyötä: 1) työnantaja 2) työntekijä 3) vapaaehtoisorganisaatiot/lähiyhteisö

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

Kansalaisareenan toiminta vuonna 2015. Kansalaisareena 2016

Kansalaisareenan toiminta vuonna 2015. Kansalaisareena 2016 Kansalaisareenan toiminta vuonna 2015 Kansalaisareena 2016 Kevätkokous 2016 7.4.2016 klo 16-18 Kokouksen avaus (pj Markku Vaittinen) Uudet jäsenet kertovat toiminnastaan: Uskontojen Uhrien tuki ry Joni

Lisätiedot

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Vapaaehtoistoiminta = 1. Vapaaehtoista + 2. Palkatonta ja/tai palkkiotonta + 3. Toiselle

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat 1 Lähtökohdat EU:n teemavuosi kaikissa jäsenmaissa EU:n tavoitteet Euroopan laajuinen viestintäkampanja Volunteering in the European Union-tutkimus

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

Miksi? KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen

Miksi? KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Keko-hankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen 2017 2019 Järjestöjen yhteinen tapaaminen 23.11.2017

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto 18.9.2014 Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Laatua nuorisotyöhön hankkeessa toteutettiin elo-syyskuun 2014 vaihteessa arviointia ja laatutyötä järjestöissä

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot