Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN"

Transkriptio

1 Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

2 Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen Vammaispalveluhanke 2013 Toimittanut: Maria Ruuskanen, Vaalijalan kuntayhtymä Taitto: Virpi Sirpelä, Mac&Me Painopaikka: Etelä-Savon Kirjapaino Oy, Mikkeli

3 Alkusanat Jokainen muutto on erilainen. Tämä opas auttaa yksilöllisen muuton suunnittelussa ja toteuttamisessa tapahtuipa muutto lapsuudenkodista palvelukotiin tai oppilaitoksen asuntolaan, laitoksesta palvelukotiin, palvelukodista tukiasuntoon tai vaikkapa palvelukodista omaan vuokra-asuntoon. On myös mahdollista, että kehitysvammainen ihminen jää asumaan lapsuudenkotiinsa ja vanhemmat tai läheiset muuttavat pois. Tällainenkin vaihtoehto onnistuu suunnittelemalla asianmukaiset tukipalvelut, jotka varmistavat arjen sujumisen ja asuminen voi jatkua tutussa ympäristössä. Johdanto pitää sisällään oppaan laatineen työryhmän ja muiden tahojen esittämiä ajatuksia laadukkaan muuton edellytyksistä. Lisäksi siinä avataan ja määritellään käsitteitä, jotka on tärkeää ymmärtää, jotta vammainen henkilö ja hänen omaisensa voivat olla mukana muuton ja palvelujen suunnittelussa. Opas on rakennettu siten, että johdannon jälkeen, luvussa kaksi, esitellään muuton vaiheet sekä käsitellään vaiheisiin liittyviä eri osapuolten tehtäviä ja vastuita. Viimeisessä eli kolmannessa luvussa on taulukko niistä periaatteista, joiden huomioon ottaminen mahdollistaa muuton toteuttamisen laadukkaasti, yhteistyössä muuttajan ja hänen verkostonsa kanssa. Opas on laadittu Valtakunnallisen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeen Savon osahankkeessa ( ). Oppaan on laatinut työryhmä, johon kuului omaisia ja kuntien vammaispalvelujen työntekijöitä. Opas pohjautuu Savon osahankkeessa ensimmäisellä hankekaudella tuotettuun muuttoprosessikuvaukseen ja prosessin laatukriteereihin. Sisältöön ovat esittäneet kommentteja vammaiset henkilöt, heidän omaisensa sekä vammaisjärjestöt. Onnistuneita muuttoja!

4 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Muuton vaiheet Muuton vaiheiden kuvaukset ja eri osapuolten vastuut 6 3 Laadukkaan muuton tunnusmerkit muuton laatukriteerit 11 Lisätietoja 16 Paikkakuntakohtaiset yhteystiedot 16

5 1 Johdanto Vammaisen henkilön tarpeesta tapahtuva muutto Toimivan ja mielekkään arjen perusta on koti. Asumisessa on kuitenkin eroja meidän jokaisen ajatus kodista on erilainen. Asumisen suunnittelun tulee perustua aina omiin tarpeisiimme. Vammaisen henkilön kohdalla tämä tarkoittaa usein sitä, että asumisen tueksi suunnitellaan palvelut, joiden avulla arkea on mahdollista elää yksilöllisesti ja omaehtoisesti. Asumista edeltää yleensä muutto, jonka huolellinen suunnittelu ja toteuttaminen luovat turvallisen ja hyvän pohjan toimivalle arjelle. Muuttoa on syytä alkaa valmistella hyvissä ajoin ennen kuin muutto on ajankohtainen. Muuton suunnittelun lähtökohtana tulee olla henkilön omat tarpeet ja toiveet. Tarvittaessa on kuunneltava myös muuttoa toivovan henkilön läheisiä. Kehitysvammaisen läheiset ovat usein tiiviisti mukana muuton suunnittelussa. Eri osapuolten vastuut onkin hyvä sopia ja miettiä myös muuttajan ja hänen läheistensä roolia yksilöllisen muuton toteuttamisessa sekä kotiutumisen tukemisessa. Muuttoon valmisteluineen voi kulua pitkä aika, joten on tärkeää pyrkiä saamaan aikaan toimiva yhteistyö osapuolten välille. Toimivan yhteistyösuhteen edellytys on yhteisen kielen ja kommunikointitavan löytäminen. Työntekijän on pyrittävä käyttämään kieltä, jota vammaisen henkilön on mahdollista ymmärtää. Hyvän ja laadukkaan muuton tunnusmerkkejä Muuton valmistelun tavoitteena on löytää muuttajalle sopiva asumisvaihtoehto sekä saada aikaan asumiseen tarvittava tuki ja turva. Tämä voidaan varmistaa huolellisella suunnittelulla ja tiiviillä seurannalla. Muutto voi parhaimmillaan lisätä elämän mielekkyyttä, arjen toimivuutta ja tyytyväisyyttä. Muutto on sekä vammaiselle henkilölle että hänen omaisilleen suuri elämänmuutos. Jotta muuton valmistelun ja muuton aiheuttamaa kuormitusta voidaan vähentää, toivotaan muuttajan ohella tarjottavan tukea hänen läheisilleen. Kehitysvammaisten vanhemmat ovat tuoneet esille, että myös heille muuttovalmennus olisi erittäin hyödyllistä ja tarpeellista. Vertaistuki voi auttaa vanhempia sopeutumaan ajatukseen tulevasta muutosta. Muuttajalle tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota vaihtoehtoja ja tutustumismahdollisuuksia sekä asuntoihin että palveluihin. Jos tutustumisjaksoja ei voida järjestää, tulee esimerkiksi palvelukotiin muutettaessa mahdollistaa tutustuminen toisiin muuttajiin ja valmistuvaan rakennukseen, mikäli kysymyksessä on uusi rakennus. Tällaisessa tapauksessa harjakaisiin on tärkeä kutsua mukaan muuttaja ja hänen läheisensä. Myös tulevan kodin ympäristö on otettava huomioon, esimerkiksi palvelukodin valmistumisesta on tiedotettava lähistöllä asuvia. Etukäteen on tärkeää kartoittaa verkostoa, joka tulee olemaan muuton jälkeen arjessa läsnä. Jokaisella osapuolella tulee olla tieto siitä, mitä missäkin muuton vaiheessa tapahtuu. Tämä lisää turvallisuuden tunnetta. Palvelunkäyttäjää ja hänen omaisiaan ei pidä ohittaa, kun pohditaan uuteen palvelukotiin muuttavia. Toisinaan on käynyt niin, että muuttajat on nimetty ilman, että palvelunkäyttäjä tai läheiset ovat olleet siitä tietoisia. Kotiutumista helpottaa, jos muuttaja ja hänen vanhempansa saavat etukäteen tietoa esimerkiksi palvelukodin päiväohjelmasta, omahoitajajärjestelmästä ja asumisen tukipalveluista sekä alueen palveluista. Palvelujen käyttäjät olisi hyvä ottaa mukaan jo rakennuksen tai asunnon suunnitteluun. Tulevan asukkaan toiveet ja tarpeet tulisi ottaa huomioon rakennusvaiheessa. Muuttajalle on tarjottava mahdollisuus oman huoneen sisustuksen suunnitteluun. Muuton jälkeen asumisen ja palvelujen toimivuuden seurantaa tulee tehdä jatkuvasti ja päivittää suunnitelmaa tarvittaessa. Säännöllisellä ja kattavalla seurannalla voidaan välttää mahdollinen takaisinmuutto tai kuntoutusjaksojen tarve. Muutto voi toisinaan tulla ajankohtaiseksi yllättäen, jolloin sitä ei ehditä huolellisesti ja pitkäjänteisesti suunnittelemaan. Tällaisissakin tapauksissa on ehdottomasti kuunneltava muuttajaa ja hänen läheisiään. Tahdonvastaisia toimenpiteitä ei tule tehdä missään tilanteessa. On erittäin vaikeaa toteuttaa muutto laadukkaasti, jos muuttaja tai hänen vanhempansa vastustavat muuttoa. Kaikissa vaiheissa on tärkeää kuunnella muuttajaa ja kunnioittaa hänen omia näkemyksiään. 3

6 Tärkeitä käsitteitä Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakirja, jonka avulla vammainen henkilö, hänen läheisensä ja sosiaaliviranomainen suunnittelevat yhdessä palveluja. Palvelusuunnitelman tekemiseen kuuluu sen selvittäminen, mitä palveluja henkilö tarvitsee vammaisuuden takia. Selvittäminen pitää aloittaa viimeistään silloin, kun yhteydenotosta on kulunut seitsemän arkipäivää. Palvelusuunnitelmassa kerrotaan elämäntilanteesta ja toimintakyvystä, joista riippuu, millaisia palveluja henkilö tarvitsee, mitä niiden pitää sisältää ja miten ne pitää järjestää. Suunnitelmaan kirjataan myös henkilön oma mielipide ja toivomus palveluista. Palvelujen tavoitteet kirjataan suunnitelmaan. Suunnitelmassa pitää perustella, miksi henkilö tarvitsee juuri näitä palveluja. Palvelusuunnitelma ei vielä ole päätös palveluista. Palvelusuunnitelmaan kirjattuja palveluja ja tukitoimia tulee hakea erillisellä hakemuksella. Viranomaisen on päätettävä palveluista viipymättä. Päätös on annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun hakemus on esitelty viranomaiselle. Vammaisella henkilöllä on oikeus saada päätös ja kaikki perustelut asiassaan kirjallisina erityisesti päätösten ollessa kielteisiä. Kirjallista päätöstä tarvitaan, jos joutuu hakemaan muutosta päätökseen. Erityishuolto-ohjelma Erityishuolto-ohjelma on kehitysvammalain mukaan laadittava jokaiselle kunnassa asuvalle erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519 34). Erityishuolto-ohjelmaan tulee kirjata kaikki ne palvelut, joita henkilölle myönnetään kehitysvammalain nojalla riippumatta siitä milloin, missä ja kuka palvelut todellisuudessa järjestää. Ohjelma sisältää suunnitelman erityishuollon toteuttamistavasta sekä siitä, milloin viimeistään erityishuolto-ohjelma on tarkistettava. Erityishuoltoohjelmassa tulee myös selvittää, mistä palveluista asiakkaalta peritään maksu ja mitkä palvelut annetaan erityishuoltona maksutta. Erityishuolto-ohjelman laatiminen ei edellytä kehitysvammadiagnoosia. Erityishuolto-ohjelma on laadittava yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen edunvalvojansa tai muun huoltajansa, hänen lähi-ihmistensä sekä sosiaaliviranomaisen kanssa. Erityishuolto-ohjelma on sitova päätös. Siihen kirjattuja maksuttomia erityishuollon palveluja ei tarvitse hakea erikseen. Palvelusuunnitelman tulee sisältää mm. palvelunkäyttäjän henkilötiedot suunnitelman laatimiseen osallistuneet suunnitelman vastuuhenkilö kuvaus henkilön nykytilanteesta (sairaus, vamma, apuvälineet, nykyiset palvelut ja tukitoimet) kuvaus henkilön toimintakyvystä, elämäntilanteesta ja palvelutarpeesta yksityiskohtainen kuvaus niistä tukitoimista, jotka vastaavat henkilön toimintakykyä ja tuen tarvetta henkilön oma kuvaus palvelutarpeistaan, toimintakyvystään ja toiveistaan palvelun järjestämiseksi ja toteuttamiseksi Erityishuolto-ohjelman hyväksyy erityishuollon johtoryhmä tai sen määräämä henkilö. Lähteet: Yhteistyöpalaveri Yhteistyöpalaveri on neuvottelu, joka järjestetään, kun vammaisen henkilön hyvä hoito-, kuntoutus- ja tukitoimien järjestely edellyttävät yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Neuvottelussa arvioidaan tilanne eri näkökulmista. Sen aikana sovitaan yhdessä tavoitteista ja työnjaosta. Yhteistyöpalaverin järjestää 4

7 Saattaen muuttaminen Uuden kodin henkilökunta tutustuu muuttajaan etukäteen. Muuton valmistelun aikana myös uusi työntekijä ja nykyinen työntekijä kohtaavat. He keskustelevat muuttoon ja asumiseen liittyvistä muuttajan tarpeista ja toiveista. Saattaen muuttaminen on esimerkiksi konkreettisten neuvojen, toimintatapojen, muuttajan toiveiden ja pelkojen kertomista. Saattajana voi toimia myös omainen tai edunvalvoja. esimerkiksi kunnan vammaispalvelujen työntekijä. Koolle kutsumisessa tulee ottaa huomioon henkilön ja hänen läheistensä näkemys. Vammaiselle henkilölle tulee tarjota mahdollisuus valmistautua etukäteen palaveriin. Neuvottelu etenee sovitulla tavalla, ottaen huomioon henkilön tapa kommunikoida. Sovituista asioista tiedotetaan kaikkia osapuolia neuvottelun jälkeen. Lisäksi varmistetaan, että työnjako ja vastuut ovat kaikilla osapuolilla selvillä. (Valtakunnallinen vammaispalveluhanke, Pirkanmaan osahanke). Kotiutumisen seurantaa jatketaan muuton jälkeen. Muuttovalmennus Muuttovalmennuksella edistetään vammaisen henkilön omaehtoista asumista sekä tuetaan häntä ja hänen läheisiään elämänmuutoksessa. Muuttovalmennuksessa käydään läpi muuttoon liittyviä tärkeitä asioita. Muuttovalmennuksen tavoitteena on muuttajan ja hänen läheistensä osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Valmennuksen avulla pyritään edistämään asumisen yksilöllisyyttä. Onnistunut muuttovalmennus avaa mahdollisuuden omaisten ja henkilökunnan väliselle yhteistyölle sekä synnyttää luottamusta heidän välillään. Muuttovalmennus tuo muuttajalle turvallisuutta ja itsevarmuutta ja helpottaa siirtymistä itsenäisempään asumiseen. Onnistuneen muuttovalmennuksen avulla sekä muuttaja että hänen läheisensä uskaltavat tarttua elämänmuutokseen ja suunnata katseensa tulevaisuuteen. (Valtakunnallinen vammaispalveluhanke, Pohjois-Karjalan osahanke) Muuttajalle tulee tarjota mahdollisuus muuttovalmennukseen, mutta siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Mitä tehdä, jos ei ole tyytyväinen saatuun päätökseen tai palveluun? Jos sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelun valvovalle viranomaiselle. Asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen. Sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle. Muistutusten, kantelujen ja valitusten käsittelystä vastaavat kunnat, aluehallintovirastot, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri. (Lähde: 5

8 2 Muuton vaiheet 1. Muuton tarpeen ilmaiseminen Sinä, omaisesi tai sinua hoitava taho voi ilmoittaa muuton tarpeen kotikuntasi vammaispalvelujen työntekijälle. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai lähettää hakemuksen työntekijälle. 2. Palvelutarpeen selvittäminen Vammaispalvelun työntekijä ottaa sinuun tai omaiseesi yhteyttä 7 päivän kuluessa. Vammaispalvelun työntekijä tekee kotikäynnin, jonka aikana käytte yhdessä läpi muuttamista ja tuen tarvettasi. Paikalla voi olla myös sinulle läheinen henkilö. Mietitte yhdessä, onko muutto mahdollista järjestää. Työntekijä pyytää tarvittavat asiantuntijalausunnot. Palvelusuunnitelmaan kirjataan palvelutarpeesi ja toiveesi. Siihen kirjataan myös syy, miksi haluat muuttaa. 3. Yksilöllisten palveluvaihtoehtojen kartoittaminen, alustava muuttosuunnitelma Vammaispalvelun työntekijän tulee selvittää vaihtoehtoja, jotka vastaisivat tarvettasi (esimerkiksi asuminen, työ- ja päivätoiminta, opiskelu, työ, harrastukset, henkilökohtainen apu). Työntekijä esittelee vaihtoehdot sinulle ja läheisillesi. Muuton toteuttamisesta tehdään alustava suunnitelma. 4. Yhteistyöpalaverin toteuttaminen Yhteistyöpalaverissa on paikalla sinun lisäksesi kaikki tarvittavat henkilöt. Palaverissa päätetään, jatketaanko muuton suunnittelua. Jos muuton valmistelu ei jatku, sinun tulee saada siitä kirjallinen hallintopäätös, josta näkyvät perustelut. Yhteistyöpalaverissa: suunnitellaan muuton valmistelun eteneminen ja aikataulu sovitaan mahdollisesta muuttovalmennuksesta ja laaditaan muuttovalmennussuunnitelma sovitaan tutustumisjaksoista, niiden kestosta ja ajankohdasta sovitaan tutustumisesta esimerkiksi päivä- tai työtoimintaan, asuinympäristöön ja palveluihin päivitetään palvelusuunnitelma Sinulta ja läheisiltäsi pyydetään lupa tarpeellisten tietojen siirtämiseen. 5. Tutustumisjaksojen toteutus ja arviointi Sinulle järjestetään halutessasi tutustuminen päivätoimintaan ja asumisyksiköihin. Tutustumisjakson jälkeen arvioitte yhdessä verkostosi ja läheistesi kanssa asuinpaikan soveltuvuutta. Sinulla on oikeus kertoa oma mielipiteesi. 6

9 6. Päätös muutosta Saat kirjallisen hallintopäätöksen perusteluineen, mikäli päätös muutosta on kielteinen. Jos päätös on myönteinen, muuton valmistelu jatkuu. 7. Suunnitelmien päivittäminen ja muuttovalmennus Palvelusuunnitelmasi, kuntoutussuunnitelmasi ja erityishuolto-ohjelmasi tarkistetaan. Muuttosuunnitelma laaditaan. Muutto valmistellaan muuttosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi suunnittelette verkostosi kanssa yhdessä, kuinka tarpeesi voidaan ottaa uudessa asuinpaikassa mahdollisimman hyvin huomioon. Osallistut halutessasi muuttovalmennukseen. Valittujen palveluntuottajien kanssa laaditaan muuttoon ja mahdolliseen koejaksoon liittyvät sopimukset. Sinulle annetaan sopimuksista omat kappaleet. Sinulle myös selvitetään, mitä sopimuksissa sanotaan. Lisäksi sinulle tulee kertoa, mitä maksuja asumisesta ja palveluista aiheutuu. Arvioitte verkoston kanssa yhdessä, minkälaista tukea tarvitset muuttaessasi uuteen asuinpaikkaan (saattaen muuttaminen). Lisäksi pohditte, minkälaisilla asioilla asumisen turvallisuus varmistetaan. Sinun ja läheistesi kanssa laaditaan suunnitelma siitä, kuinka kriisitilanteissa toimitaan. Suunnitelma annetaan sinulle ja verkostollesi kirjallisena. Sovitte verkostosi kanssa, kuinka muuttoon liittyvistä asioista raportoidaan ja kuinka muuttoa seurataan ja arvioidaan. 8. Muutto Muutto toteutetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Muuttaessasi sinulla on oikeus saada apua ja tukea kotiutumiseen. Sinua tuetaan palveluihin ja ympäristöön tutustumisessa. Myös läheisesi voivat tuoda esille ajatuksiaan ja toiveitaan asumisestasi. On myös huolehdittava siitä, että tarvittavat tiedot siirtyvät uuteen asuinpaikkaan. 9. Seurantakäynti/-käynnit ja muuton arviointi Kunnan vammaispalvelun työntekijä tekee seurantakäynnin uuteen asuinpaikkaasi ennen koejakson päättymistä. Keskustelette hänen, omaistesi ja asuinyksikön henkilökunnan kanssa asuinpaikan soveltuvuudesta sinulle. Sovitte, jatkuuko asuminen vai etsitäänkö muita vaihtoehtoja. Jos asuminen ei jatku, saat siitä kirjallisen päätöksen. 7

10 Muuton vaiheiden kuvaukset ja eri osapuolten vastuut Muuton vaihe Toimijat Kuvaus toiminnasta, asiakirjat, päätökset, kirjaukset yms. Vastuu Ilmoitus muuttamisen tarpeestasi toimitetaan kuntaan sinä omaisesi edunvalvoja terveydenhuollon yksikkö asumisyksikkö vammaispalvelun työntekijä Tieto muuttamisen tarpeestasi tulee esille esimerkiksi puhelinkeskustelussa, palvelusuunnitelmapalaverissa tai kirjallisena hakemuksena. Yhteydenotto tai hakemuksen saapuminen kirjataan kunnan asiakastietojärjestelmään ja sinulle ilmoitetaan asian ottamisesta käsittelyyn. Kirjataan myös syy miksi haluat muuttaa. Palvelusuunnitelmaa laadittaessa tulisi aina arvioida asumisen muutostarvetta tulevaisuudessa ja kirjata suunnitelmaan ylös toiveet, suunnitelmat ja niiden muutokset. Vammaispalvelun työntekijä vastaa kirjaamisesta ja asian ottamisesta käsittelyyn Palvelutarpeen alustava selvittäminen sinä omaisesi edunvalvoja lähityöntekijät vammaispalvelun työntekijä Kanssasi laaditaan tai päivitetään palvelusuunnitelma, johon kirjataan tarpeesi ja toiveesi. Lisäksi tehdään tarvittavat toimintakykykartoitukset, kartoitetaan riskit, tehdään kotikäynti, pyydetään tarvittavat lausunnot ja asiantuntijalausunnot (esim. lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti). Sinulta pyydetään suostumus tietojen luovuttamiseen ja hankkimiseen. Työntekijä kirjaa tiedot asiakastietojärjestelmään. Vammaispalvelun työntekijät Yksilöllisten palveluvaihtoehtojen kartoittaminen Suunnitelma muuton valmistelusta ja aikataulusta sinä omaisesi edunvalvoja lähityöntekijät vammaispalvelun työntekijä Selvitetään soveltuvia palveluratkaisuja (asuminen ja tukipalvelut) yhteistyössä sinun, omaistesi, lähityöntekijöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Sinulle esitellään vaihtoehtoisia ratkaisuja esim. esitteistä ja internetistä. Arvioitte yhdessä eri vaihtoehtojen vaikutusta elämääsi. Tehdyt toimenpiteet kirjataan asiakastietojärjestelmään. Vammaispalvelun työntekijät Sinulle toimitetaan tieto siitä, voidaanko muuttosuunnitelmaa viedä eteenpäin vai ei. Jos ei, niin sinulla on oikeus saada päätös, perustelut ja tieto minne voit valittaa asiasta. Päätöksen tarkoitus on turvata oikeutesi muutoksen hakemiseen. Kanssasi laaditaan alustava suunnitelma muuton valmistelusta, mahdollisista vaihtoehdoista ja aikataulusta. Suunnitelmaa laadittaessa pohditaan, kuinka tulevassa asuinpaikassa varmistetaan se, että ympäristö tukee omaehtoisuutta ja osallisuutta (esim. palvelukodin tarjoama ohjaus ja tuki, esteettömyys, asunnonmuutostyöt, henkilökohtainen apu). Yhteistyöpalaverin toteuttaminen sinä omaisesi vammaispalvelun työntekijä sen hetkinen verkosto Toteutetaan yhteistyöpalaveri sinun ja verkostosi kanssa. Laaditaan suunnitelma etenemisestä ja muuttovalmennuksesta sekä kotiutumisen tukemisesta. Vammaispalvelun työntekijä 8

11 Muuton vaihe Toimijat Kuvaus toiminnasta, asiakirjat, päätökset, kirjaukset yms. Vastuu Tutustumisjaksojen toteutus ja arviointi sinä omaisesi omahoitajasi/ lähityöntekijäsi vammaispalvelun työntekijä tutustumispaikan vastuuhenkilö muut palveluntuottajat Toteutetaan tutustumiskäynnit ja tutustumisjaksot suunnitelman mukasesti uuteen asuinpaikkaan, työ- ja päivätoimintaan tai opiskelupaikkaan. Siirretään oleelliset tiedot tutustumispaikkaan. Jaksoja arvioidaan yhdessä sinun, omaistesi sekä nykyisen asuinpaikan ja tutustumispaikkasi kanssa. Omaiset (kotoa muutettaessa) Lähityöntekijät tutustumispaikassa ja nykyisessä asuinpaikassa Muut palveluntuottajat Palaute toimitetaan kunnan vammaispalveluihin. Suunnitelmien päivittäminen ja muuttovalmennus sinä omaisesi vammaispalvelun työntekijä entisen ja uuden yksikön henkilöstö yhteistyötahot lähiverkosto Tehdään tarvittavat sopimukset palveluntuottajien kanssa. Palvelukodin kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, mitä palveluja palvelukoti tarjoaa. Selvitetään saattaen muuttamisen tarve ja laajuus muuttamisessa ja tehdään siihen liittyvät sopimukset. Vammaispalvelun työntekijä, sinä, omaiset, edunvalvoja Toteutetaan muuttovalmennus. Pidetään yhteistyökokous ja laaditaan kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan myös sinun ja yhteisön turvallisuuden edellyttämät toimet. Palvelusuunnitelmasi päivitetään ja laaditaan erityishuolto-ohjelma. Siirretään tarvittavat tiedot. Tehdään tarvittavat hankinnat. Kirjoitetaan vuokrasopimukset ja muut sopimukset tarvittavista suunnitelman mukaisista palveluista. Muutto sinä lähiverkostosi Siirrätte tavarasi uuteen asuntoon. Saattaen muuttaminen toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Sinä, omaiset, entinen ja uusi asuinyksikkö Kotiutumistasi uudessa yksikössä tuetaan suunnitelman mukaan. Siirretään tarvittavat tiedot. Seurantakäynti ja muuton onnistumisen arviointi sinä uusi ja vanha verkostosi vammaispalvelun työntekijä Kerätään palautteet eri tahoilta ja tehdään seurantakäynti/-käynnit suunnitelman mukaan. Päivitetään palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Uusi asuinyksikkö, vammaispalvelun työntekijä Kartoitetaan toimintakykymuutokset, terveydentilamuutokset ja tehdään arviointi muuttosi onnistumisesta. Sovitaan jatkosta. Päätetään muuttoprosessi. 9

12 Omia muistiinpanoja: 10

13 3 Laadukkaan muuton tunnusmerkit muuton laatukriteerit Kenelle kriteerit on tarkoitettu? Kriteerit on tarkoitettu sinun, omaistesi, läheistesi ja vammaisjärjestöjen käyttöön muuttoon liittyvien vaiheiden ja toimenpiteiden arvioinnin tueksi. Vammaispalvelun kehittämisestä vastaava toimintayksikkö järjestää arvioinnin tarkoituksenmukaisella tavalla esim. keräämällä sopivan arviointiryhmän 1 2 vuoden välein tai pyytämällä arviointia sinulta ja muilta muuttaneilta sekä omaisiltasi esimerkiksi muuton jälkeen toteutettavan seurantakäynnin yhteydessä. Kehittämissuunnitelma arvioinnin pohjalta Kotikuntasi vammaispalveluyksikkö käyttää arvioinnin tuloksia toiminnan kehittämisessä. Lisäksi vammaispalveluyksiköllä on käytössään muiden toimijoiden arvioinnit ja palautteet muuttoprosessista ja muuttaneiden henkilöiden palautteet. Arviointi Arvioi kriteerien toteutumista asteikolla 1 = Toteutuu, 2 = Toteutuu osittain, 3 = Ei Toteudu, 4 = Ei sovellu toimintaan. Perustelut-sarakkeeseen kirjataan perustelut, miksi kriteeri toteutuu vain osittain tai miksi se ei sovellu käyttöön. Toimintayksikön nimi Arviointipäivämäärä Arviointiin osallistuneet 11

14 Kriteeri Kriteeri 1 Toteutuu 2 Toteutuu osittain 3 Ei toteudu 4 Ei sovellu Perustelut/ huomiot 1 Minulla, läheiselläni tai edunvalvojallani on tiedossa - miten muutosta asumiseen haetaan - mistä hakemuslomake on saatavissa - kenelle tai mihin hakemus toimitetaan Muuttoa koskevan hakemuksen laadintaan on saatavissa apua. Hakemuksen vastaanottamisesta annetaan minulle tieto kirjallisena. 2 Minun tai edustajani vammaispalveluyksikköön toimittama muuttotoive huomioidaan ja kirjataan asiakastietoihin. 3 Vammaispalvelun työntekijä on yhteydessä minuun ja ottaa asian käsittelyyn seitsemän arkipäivän kuluessa. Päätös annetaan kolmen kuukauden sisällä. 4 Luokseni tehdään vammaispalveluyksiköstä kotikäynti lähtötilanteen selvittämiseksi muuttoa ajatellen. 5 Palvelusuunnitelma ja/tai kuntoutussuunnitelma laaditaan tai päivitetään minun ja lähiverkostoni (esim. edunvalvoja, omainen, tukihenkilö) kanssa. Saan palvelusuunnitelmasta oman kappaleen. 6 Palvelusuunnitelmaani kirjataan tieto muuttoprosessin eri vaiheiden vastuuhenkilöistä, mikäli muuttoa suunnitellaan. Samalla sovitaan omaisten roolista muuton aikana ja muuton jälkeen. 7 Minun ja muiden osapuolten mielipiteet muuton suhteen kirjataan palvelusuunnitelmaan. Varmistetaan, että muuttoon liittyvät toiveeni tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi. Tarvittaessa käytetään puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiota ja kommunikoinnin apuvälineitä. 8 Toimintakykyni kartoitetaan ajoissa palvelutarpeen ja palveluvaihtoehtojen arviointia varten. Tarvittaessa pyydetään lausunnot eri asiantuntijoilta (esim. lääkäri, fysioterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi). 9 Kartoituksissa käytetään apuna esim. siihen soveltuvia lomakkeita tai muistilistoja. 12

15 Kriteeri Kriteeri 1 Toteutuu 2 Toteutuu osittain 3 Ei toteudu 4 Ei sovellu Perustelut/ huomiot 10 Muuttamiseen liittyvät mahdollisuudet ja riskit kartoitetaan (esim. sairaudet, käytösongelmat, kommunikaatio, aistivammat, liikuntakyvyn rajoitteet, karkailu, peliriippuvuus, päihteet, syömishäiriöt, päivä- tai työtoiminnan toteutuminen, sukulaissuhteet, itsenäisen elämän mahdollistaminen, harrastukset, terapiat). Kanssani tehdään suunnitelma mahdollisten kriisitilanteiden varalle. 11 Kunnan vammaispalveluyksikkö selvittää minulle soveltuvia asumisvaihtoehtoja ja tukipalveluja sekä onko niitä saatavilla. Varmistetaan mahdollisuuksien mukaan aiempien toimintojen ja palvelujen jatkuvuus. Otetaan huomioon ja mahdollistetaan yhteydenpito ja kanssakäyminen omaisteni kanssa. 12 Asumisvaihtoehdot ja saatavissa olevat tukipalvelut kuten työ- ja päivätoiminta, henkilökohtainen apu, opiskelu, harrastukset, terveydenhuollon palvelut esitellään ymmärrettävästi minulle ja läheisilleni (kuvat, esitteet). 13 Jos muuttoa koskeva päätös on kielteinen, minulle annetaan päätös ja perustelut kirjallisina. Kanssani pohditaan tarvittaessa muita vaihtoehtoja. 14 Minulla ja läheisilläni on mahdollisuus osallistua muuttosuunnitelman laatimiseen. Muuttosuunnitelma laaditaan kirjallisena. 15 Muuttovalmennuksen tarpeeni arvioidaan. Muuttovalmennuksen myöntämisestä sovitaan ja muuttovalmennukselle laaditaan kirjallinen suunnitelma. 16 Minua koskevat tärkeät tiedot siirretään tutustumispaikkaan, jotta tutustumisjakso sujuu turvallisesti. Tietojen pohjalta arvioidaan asunnon, ympäristön, palvelujen sekä tarvitsemieni tukipalvelujen soveltuvuutta minulle. Minulta pyydetään lupa tietojen siirtämiseen. 17 Minulle järjestetään mahdollisuus tutustua tarvittaviin tukipalveluihin (työtoiminta, opiskelu, harrastukset, päivätoiminta jne.). 18 Minulta pyydetään palaute asuinpaikan soveltuvuudesta itselleni tutustumiskäyntien tai -jaksojen jälkeen. 13

16 Kriteeri Kriteeri 1 Toteutuu 2 Toteutuu osittain 3 Ei toteudu 4 Ei sovellu Perustelut/ huomiot 19 Minulta kysytään oma mielipiteeni muuttamisesta ja se kirjataan asiakastietoihin. 20 Saan kirjallisen päätöksen muuttoon mahdollisesti liittyvästä koejaksosta ja sen pituudesta. 21 Minua autetaan itselleni kuuluvien etuuksien hakemisessa ja saan asiaa hoitavien henkilöiden yhteystiedot. 22 Palvelu-/kuntoutussuunnitelmani laaditaan tai tarkistetaan muuttopäätöksen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä. Palvelusuunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä kanssani. Mahdollisessa erimielisyystilanteessa vammaispalvelun työntekijä kirjaa näkemykseni palvelusuunnitelmaan. Kanssani sovitaan palvelu-/ kuntoutussuunnitelman seuraavasta tarkistamisen ajankohdasta. 23 Kanssani sovitaan kirjallisesti muuton jälkeen tehtävien seurantakäyntien toteuttamisesta (lukumäärä, ajankohta, läsnäolijat). 24 Palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitetään erityishuoltolain piiriin kuulumiseni ja laaditaan tarvittaessa erityishuolto-ohjelma. 25 Muuttaminen toteutetaan saattaen. Saattajan avulla varmistetaan turvallinen ja miellyttävä muutto. 26 Uudessa asuinpaikassa kanssani tehdään kirjalliset sopimukset palvelusta, vuokrasta ja muista mahdollisesti sovituista palveluista. Sopimukseen kirjataan, mitä palveluja palvelukoti tarjoaa. 27 Saan tukea uuteen asuinpaikkaan ja asuinympäristöön kotiutumisessa laaditun suunnitelman mukaisesti. Kotiutumisen tukemiselle on nimetty vastuuhenkilö, joka kirjaa kotiutumiseen liittyvät asiat ja huolehtii yhteydenpidosta omaisiini. Kotiutumistani arvioidaan esimerkiksi seurantakäynnin yhteydessä. Seurantakäynti/-käynnit toteutetaan sovitusti. 14

17 Kriteeri Kriteeri 1 Toteutuu 2 Toteutuu osittain 3 Ei toteudu 4 Ei sovellu Perustelut/ huomiot 28 Muuton ja mahdollisen koejakson onnistumista arvioidaan minun, läheisteni, entisen ja uuden asuinpaikan kanssa. 29 Palvelusuunnitelmani tarkistetaan tarvittaessa tai vähintään 2 3 vuoden välein ottaen huomioon elämäntilanteeni ja toimintakykyni ja niissä tapahtuneet muutokset. Vastuuhenkilö palvelusuunnitelman päivityksille on nimetty. Minulla on oikeus pyytää palvelusuunnitelman tarkistamista. Arvioinnin pohjalta päätetyt kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpide Vastuuhenkilö Aikataulu Seuranta 15

18 Lisätietoja: Paikkakuntakohtaiset yhteystiedot: 16

19 Tämä opas auttaa kehitysvammaisen ihmisen yksilöllisen muuton suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppaan on laatinut Valtakunnallisen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeen Savon osahankkeen ( ) työryhmä, johon kuului omaisia ja kuntien vammaispalvelujen työntekijöitä. Sisältöön ovat esittäneet kommentteja vammaiset henkilöt, heidän omaisensa sekä vammaisjärjestöt.

Muuttoprosessi ja laatukriteerit

Muuttoprosessi ja laatukriteerit Vammaispalveluhanke Muuttoprosessi ja laatukriteerit Laatukriteeristö vammaisen asiakkaan muuttotilanteelle Savon osahankkeen työryhmä 2012 Muuttoprosessi Asiakas itse/omainen ilmoittaa muuttamisen toiveesta.

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma. Mikä se on?

Palvelusuunnitelma. Mikä se on? Palvelusuunnitelma Mikä se on? Palvelusuunnitelma on kirjallinen asiakirja, jonka avulla vammainen ihminen ja sosiaaliviranomainen suunnittelevat yhdessä vammaisen ihmisen palveluja. Haluatko tietää lisää,

Lisätiedot

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa Muuttovalmennuksen tarve Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013 Yhteydenotto kotikuntaan Verkostopalaveri/ palvelusuunnitelma - päätös muuttovalmennuksen toteuttamistavasta Muuton jälkeen Muutto Muuttovalmennus

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Laitoksesta omaan kotiin

Laitoksesta omaan kotiin Laitoksesta omaan kotiin tietoa muuttajan läheisille Tays kehitysvammahuolto 2013 Muuton tukiryhmä Mari Ikonen Maria Pyykkönen Projektisuunnittelija Liisa Lindberg 1 1. Miksi muutetaan ja mihin?... 3 1.1

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä:

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä: Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää Muuttoräppi löytyy netistä: http://www.kvps.fi/perheille/muuttovalmennus/ Elämäntilanteen kuvaus ja tulevaisuuden suunnittelu Missä haluaisin asua? Millaisessa

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille

Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille Päivän ohjelma 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 Virittäytyminen päivään Tervetuloa Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille 9.45 Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Mitä tämä vihko sisältää? 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Map-selkokuvat 7 3. Suunnittelen omaa elämääni 9 4. Asuntotoiveeni

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

Teemme minulle palvelusuunnitelman

Teemme minulle palvelusuunnitelman Teemme minulle palvelusuunnitelman Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mikä palvelusuunnitelma on? 5 1. Palvelusuunnitelma on hyvän elämäni suunnitelma 5 2. Palvelusuunnitelma on kirjallinen asiapaperi 5 3. Palvelusuunnitelma

Lisätiedot

ONNISTUNEEN MUUTON AVAIMET

ONNISTUNEEN MUUTON AVAIMET ONNISTUNEEN MUUTON AVAIMET Muuttovalmennuksessa muuttaja, läheiset ja työntekijät valmistautuvat muutokseen, onnistuneeseen muuttoon Arja Haapio 6.4.2017 Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Laitos muuttajan polussa Rooli ja tehtävät muuttoprosessin eri vaiheissa

Laitos muuttajan polussa Rooli ja tehtävät muuttoprosessin eri vaiheissa Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu Laitos muuttajan polussa Rooli ja tehtävät muuttoprosessin eri vaiheissa 9.2.2012 TIETO MUUTOSTA (tuleva asuinpaikka ei vielä tiedossa) VUOSI ENNEN MUUTTOA (tiedetään,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille toteutus touko-syyskuussa 2012 suomeksi ja ruotsiksi lähetettiin hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille

Lisätiedot

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä.

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä. Siirtymäpalaveri Päihdeongelmaisen asiakkaan siirtyminen palvelusta toiseen sisältää aina riskejä. Monia riskejä voidaan kuitenkin pienentää hyvällä valmistautumisella. Siirtymisessä tulisi noudattaa ns.

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Marraskuu 2011 / päivitetty marraskuu Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / TA 6

Marraskuu 2011 / päivitetty marraskuu Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / TA 6 TIETO MUUTOSTA (tuleva paikka ei vielä tiedossa) Muuttajan toimintakyvyn, tarpeiden ja toiveiden kartoitus sekä kirjaaminen Asiakastietojen kerääminen osastolla Tiedotus Muuttajille: kerrotaan yleisellä

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Jalkautuvat erityishuollon palvelut

Jalkautuvat erityishuollon palvelut Jalkautuvat erityishuollon palvelut Jalkautuvat erityishuollon palvelut ovat PKSSK:n Honkalampi-keskuksen palvelu, Pilotin yhteyshenkilöt jolla tuetaan alueen kehitysvammaisia, heidän läheisiään ja lähipalveluja

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Sopimusvuoren kotikuntoutus

Sopimusvuoren kotikuntoutus Association & Foundation Sopimusvuoren kotikuntoutus Tietokoneavusteinen kotikuntoutus on ry:n ja Tampereen kaupungin yhteinen kehittämishanke 15.8.2010-31.12.2011. Osa hankkeen rahoituksesta tulee välittäjä

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola

Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola Palvelusuunnitelma prosessina (laaja tulkinta) Palvelusuunnitelma lomakkeena tai sähköisenä järjestelmänä (suppea tulkinta) Ajattelutavan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Arjen Keskiössä seminaari Laitoshoidon purku asuntoverkostoja kehittämällä

Arjen Keskiössä seminaari Laitoshoidon purku asuntoverkostoja kehittämällä Arjen Keskiössä seminaari 6.3.2014 Laitoshoidon purku asuntoverkostoja kehittämällä Yksilöllisen asumisen kehittäminen ja Arjen Keskiössä-hanke Careassa Laitoshoidon purku ja avohuollon asumisen kehittäminen

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa l Inari Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Taustaa Vammaispalvelulain l l i ja sosiaalihuoltolain l l i velvoitteet: Kunnan

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2.11.2016 Peilauspintana käytännönkokemus laitoksesta opetuksesta työ- ja toimintakeskuksesta autisminkirjon palveluohjauksesta asumisesta

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Oma Elämäomannäköiset. Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä

Oma Elämäomannäköiset. Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä Oma Elämäomannäköiset palvelut Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä 1 Paula Pakarinen Yhdistystoiminta Suonenjoen Kehitysvammaisten tuki ry Kehitysvammaisten Pohjois-Savon tukipiiri Vaalijalan

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Muuttovalmennuksen kehittämispäivä Juvenes / Attila

Muuttovalmennuksen kehittämispäivä Juvenes / Attila Muuttovalmennuksen kehittämispäivä 29.5.2017 Juvenes / Attila Päivän ohjelma 9.15 Tervetuloa ja virittäytyminen 9.30 Hyviä muuttovalmennuksen vinkkejä Vaalijalasta, Päivi Montonen, Susanna Gråsten ja Mari

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Uuden lain huomiointi Kolpeneen palvelukeskuksessa

Uuden lain huomiointi Kolpeneen palvelukeskuksessa Kehitysvammalain muutos tuli voimaan kesäkuussa 2016. Lakia kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta oli odotettu pitkään. Kuntayhtymässä oli silloin voimassa v. 2010 valmistuneet

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Masonen yksityishenkilö

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Asiakkaan ja hänen toimintaympäristönsä tueksi jalkautuvat Tays kehitysvammahuollon palvelut

Asiakkaan ja hänen toimintaympäristönsä tueksi jalkautuvat Tays kehitysvammahuollon palvelut Asiakkaan ja hänen toimintaympäristönsä tueksi jalkautuvat Tays kehitysvammahuollon palvelut Pirkanmaan VammaisKaste-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia tapoja vammaisalan osaamisen jakamiseksi asiakkaan

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot