Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN"

Transkriptio

1 Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

2 Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen Vammaispalveluhanke 2013 Toimittanut: Maria Ruuskanen, Vaalijalan kuntayhtymä Taitto: Virpi Sirpelä, Mac&Me Painopaikka: Etelä-Savon Kirjapaino Oy, Mikkeli

3 Alkusanat Jokainen muutto on erilainen. Tämä opas auttaa yksilöllisen muuton suunnittelussa ja toteuttamisessa tapahtuipa muutto lapsuudenkodista palvelukotiin tai oppilaitoksen asuntolaan, laitoksesta palvelukotiin, palvelukodista tukiasuntoon tai vaikkapa palvelukodista omaan vuokra-asuntoon. On myös mahdollista, että kehitysvammainen ihminen jää asumaan lapsuudenkotiinsa ja vanhemmat tai läheiset muuttavat pois. Tällainenkin vaihtoehto onnistuu suunnittelemalla asianmukaiset tukipalvelut, jotka varmistavat arjen sujumisen ja asuminen voi jatkua tutussa ympäristössä. Johdanto pitää sisällään oppaan laatineen työryhmän ja muiden tahojen esittämiä ajatuksia laadukkaan muuton edellytyksistä. Lisäksi siinä avataan ja määritellään käsitteitä, jotka on tärkeää ymmärtää, jotta vammainen henkilö ja hänen omaisensa voivat olla mukana muuton ja palvelujen suunnittelussa. Opas on rakennettu siten, että johdannon jälkeen, luvussa kaksi, esitellään muuton vaiheet sekä käsitellään vaiheisiin liittyviä eri osapuolten tehtäviä ja vastuita. Viimeisessä eli kolmannessa luvussa on taulukko niistä periaatteista, joiden huomioon ottaminen mahdollistaa muuton toteuttamisen laadukkaasti, yhteistyössä muuttajan ja hänen verkostonsa kanssa. Opas on laadittu Valtakunnallisen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeen Savon osahankkeessa ( ). Oppaan on laatinut työryhmä, johon kuului omaisia ja kuntien vammaispalvelujen työntekijöitä. Opas pohjautuu Savon osahankkeessa ensimmäisellä hankekaudella tuotettuun muuttoprosessikuvaukseen ja prosessin laatukriteereihin. Sisältöön ovat esittäneet kommentteja vammaiset henkilöt, heidän omaisensa sekä vammaisjärjestöt. Onnistuneita muuttoja!

4 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Muuton vaiheet Muuton vaiheiden kuvaukset ja eri osapuolten vastuut 6 3 Laadukkaan muuton tunnusmerkit muuton laatukriteerit 11 Lisätietoja 16 Paikkakuntakohtaiset yhteystiedot 16

5 1 Johdanto Vammaisen henkilön tarpeesta tapahtuva muutto Toimivan ja mielekkään arjen perusta on koti. Asumisessa on kuitenkin eroja meidän jokaisen ajatus kodista on erilainen. Asumisen suunnittelun tulee perustua aina omiin tarpeisiimme. Vammaisen henkilön kohdalla tämä tarkoittaa usein sitä, että asumisen tueksi suunnitellaan palvelut, joiden avulla arkea on mahdollista elää yksilöllisesti ja omaehtoisesti. Asumista edeltää yleensä muutto, jonka huolellinen suunnittelu ja toteuttaminen luovat turvallisen ja hyvän pohjan toimivalle arjelle. Muuttoa on syytä alkaa valmistella hyvissä ajoin ennen kuin muutto on ajankohtainen. Muuton suunnittelun lähtökohtana tulee olla henkilön omat tarpeet ja toiveet. Tarvittaessa on kuunneltava myös muuttoa toivovan henkilön läheisiä. Kehitysvammaisen läheiset ovat usein tiiviisti mukana muuton suunnittelussa. Eri osapuolten vastuut onkin hyvä sopia ja miettiä myös muuttajan ja hänen läheistensä roolia yksilöllisen muuton toteuttamisessa sekä kotiutumisen tukemisessa. Muuttoon valmisteluineen voi kulua pitkä aika, joten on tärkeää pyrkiä saamaan aikaan toimiva yhteistyö osapuolten välille. Toimivan yhteistyösuhteen edellytys on yhteisen kielen ja kommunikointitavan löytäminen. Työntekijän on pyrittävä käyttämään kieltä, jota vammaisen henkilön on mahdollista ymmärtää. Hyvän ja laadukkaan muuton tunnusmerkkejä Muuton valmistelun tavoitteena on löytää muuttajalle sopiva asumisvaihtoehto sekä saada aikaan asumiseen tarvittava tuki ja turva. Tämä voidaan varmistaa huolellisella suunnittelulla ja tiiviillä seurannalla. Muutto voi parhaimmillaan lisätä elämän mielekkyyttä, arjen toimivuutta ja tyytyväisyyttä. Muutto on sekä vammaiselle henkilölle että hänen omaisilleen suuri elämänmuutos. Jotta muuton valmistelun ja muuton aiheuttamaa kuormitusta voidaan vähentää, toivotaan muuttajan ohella tarjottavan tukea hänen läheisilleen. Kehitysvammaisten vanhemmat ovat tuoneet esille, että myös heille muuttovalmennus olisi erittäin hyödyllistä ja tarpeellista. Vertaistuki voi auttaa vanhempia sopeutumaan ajatukseen tulevasta muutosta. Muuttajalle tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota vaihtoehtoja ja tutustumismahdollisuuksia sekä asuntoihin että palveluihin. Jos tutustumisjaksoja ei voida järjestää, tulee esimerkiksi palvelukotiin muutettaessa mahdollistaa tutustuminen toisiin muuttajiin ja valmistuvaan rakennukseen, mikäli kysymyksessä on uusi rakennus. Tällaisessa tapauksessa harjakaisiin on tärkeä kutsua mukaan muuttaja ja hänen läheisensä. Myös tulevan kodin ympäristö on otettava huomioon, esimerkiksi palvelukodin valmistumisesta on tiedotettava lähistöllä asuvia. Etukäteen on tärkeää kartoittaa verkostoa, joka tulee olemaan muuton jälkeen arjessa läsnä. Jokaisella osapuolella tulee olla tieto siitä, mitä missäkin muuton vaiheessa tapahtuu. Tämä lisää turvallisuuden tunnetta. Palvelunkäyttäjää ja hänen omaisiaan ei pidä ohittaa, kun pohditaan uuteen palvelukotiin muuttavia. Toisinaan on käynyt niin, että muuttajat on nimetty ilman, että palvelunkäyttäjä tai läheiset ovat olleet siitä tietoisia. Kotiutumista helpottaa, jos muuttaja ja hänen vanhempansa saavat etukäteen tietoa esimerkiksi palvelukodin päiväohjelmasta, omahoitajajärjestelmästä ja asumisen tukipalveluista sekä alueen palveluista. Palvelujen käyttäjät olisi hyvä ottaa mukaan jo rakennuksen tai asunnon suunnitteluun. Tulevan asukkaan toiveet ja tarpeet tulisi ottaa huomioon rakennusvaiheessa. Muuttajalle on tarjottava mahdollisuus oman huoneen sisustuksen suunnitteluun. Muuton jälkeen asumisen ja palvelujen toimivuuden seurantaa tulee tehdä jatkuvasti ja päivittää suunnitelmaa tarvittaessa. Säännöllisellä ja kattavalla seurannalla voidaan välttää mahdollinen takaisinmuutto tai kuntoutusjaksojen tarve. Muutto voi toisinaan tulla ajankohtaiseksi yllättäen, jolloin sitä ei ehditä huolellisesti ja pitkäjänteisesti suunnittelemaan. Tällaisissakin tapauksissa on ehdottomasti kuunneltava muuttajaa ja hänen läheisiään. Tahdonvastaisia toimenpiteitä ei tule tehdä missään tilanteessa. On erittäin vaikeaa toteuttaa muutto laadukkaasti, jos muuttaja tai hänen vanhempansa vastustavat muuttoa. Kaikissa vaiheissa on tärkeää kuunnella muuttajaa ja kunnioittaa hänen omia näkemyksiään. 3

6 Tärkeitä käsitteitä Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakirja, jonka avulla vammainen henkilö, hänen läheisensä ja sosiaaliviranomainen suunnittelevat yhdessä palveluja. Palvelusuunnitelman tekemiseen kuuluu sen selvittäminen, mitä palveluja henkilö tarvitsee vammaisuuden takia. Selvittäminen pitää aloittaa viimeistään silloin, kun yhteydenotosta on kulunut seitsemän arkipäivää. Palvelusuunnitelmassa kerrotaan elämäntilanteesta ja toimintakyvystä, joista riippuu, millaisia palveluja henkilö tarvitsee, mitä niiden pitää sisältää ja miten ne pitää järjestää. Suunnitelmaan kirjataan myös henkilön oma mielipide ja toivomus palveluista. Palvelujen tavoitteet kirjataan suunnitelmaan. Suunnitelmassa pitää perustella, miksi henkilö tarvitsee juuri näitä palveluja. Palvelusuunnitelma ei vielä ole päätös palveluista. Palvelusuunnitelmaan kirjattuja palveluja ja tukitoimia tulee hakea erillisellä hakemuksella. Viranomaisen on päätettävä palveluista viipymättä. Päätös on annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun hakemus on esitelty viranomaiselle. Vammaisella henkilöllä on oikeus saada päätös ja kaikki perustelut asiassaan kirjallisina erityisesti päätösten ollessa kielteisiä. Kirjallista päätöstä tarvitaan, jos joutuu hakemaan muutosta päätökseen. Erityishuolto-ohjelma Erityishuolto-ohjelma on kehitysvammalain mukaan laadittava jokaiselle kunnassa asuvalle erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519 34). Erityishuolto-ohjelmaan tulee kirjata kaikki ne palvelut, joita henkilölle myönnetään kehitysvammalain nojalla riippumatta siitä milloin, missä ja kuka palvelut todellisuudessa järjestää. Ohjelma sisältää suunnitelman erityishuollon toteuttamistavasta sekä siitä, milloin viimeistään erityishuolto-ohjelma on tarkistettava. Erityishuoltoohjelmassa tulee myös selvittää, mistä palveluista asiakkaalta peritään maksu ja mitkä palvelut annetaan erityishuoltona maksutta. Erityishuolto-ohjelman laatiminen ei edellytä kehitysvammadiagnoosia. Erityishuolto-ohjelma on laadittava yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen edunvalvojansa tai muun huoltajansa, hänen lähi-ihmistensä sekä sosiaaliviranomaisen kanssa. Erityishuolto-ohjelma on sitova päätös. Siihen kirjattuja maksuttomia erityishuollon palveluja ei tarvitse hakea erikseen. Palvelusuunnitelman tulee sisältää mm. palvelunkäyttäjän henkilötiedot suunnitelman laatimiseen osallistuneet suunnitelman vastuuhenkilö kuvaus henkilön nykytilanteesta (sairaus, vamma, apuvälineet, nykyiset palvelut ja tukitoimet) kuvaus henkilön toimintakyvystä, elämäntilanteesta ja palvelutarpeesta yksityiskohtainen kuvaus niistä tukitoimista, jotka vastaavat henkilön toimintakykyä ja tuen tarvetta henkilön oma kuvaus palvelutarpeistaan, toimintakyvystään ja toiveistaan palvelun järjestämiseksi ja toteuttamiseksi Erityishuolto-ohjelman hyväksyy erityishuollon johtoryhmä tai sen määräämä henkilö. Lähteet: Yhteistyöpalaveri Yhteistyöpalaveri on neuvottelu, joka järjestetään, kun vammaisen henkilön hyvä hoito-, kuntoutus- ja tukitoimien järjestely edellyttävät yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Neuvottelussa arvioidaan tilanne eri näkökulmista. Sen aikana sovitaan yhdessä tavoitteista ja työnjaosta. Yhteistyöpalaverin järjestää 4

7 Saattaen muuttaminen Uuden kodin henkilökunta tutustuu muuttajaan etukäteen. Muuton valmistelun aikana myös uusi työntekijä ja nykyinen työntekijä kohtaavat. He keskustelevat muuttoon ja asumiseen liittyvistä muuttajan tarpeista ja toiveista. Saattaen muuttaminen on esimerkiksi konkreettisten neuvojen, toimintatapojen, muuttajan toiveiden ja pelkojen kertomista. Saattajana voi toimia myös omainen tai edunvalvoja. esimerkiksi kunnan vammaispalvelujen työntekijä. Koolle kutsumisessa tulee ottaa huomioon henkilön ja hänen läheistensä näkemys. Vammaiselle henkilölle tulee tarjota mahdollisuus valmistautua etukäteen palaveriin. Neuvottelu etenee sovitulla tavalla, ottaen huomioon henkilön tapa kommunikoida. Sovituista asioista tiedotetaan kaikkia osapuolia neuvottelun jälkeen. Lisäksi varmistetaan, että työnjako ja vastuut ovat kaikilla osapuolilla selvillä. (Valtakunnallinen vammaispalveluhanke, Pirkanmaan osahanke). Kotiutumisen seurantaa jatketaan muuton jälkeen. Muuttovalmennus Muuttovalmennuksella edistetään vammaisen henkilön omaehtoista asumista sekä tuetaan häntä ja hänen läheisiään elämänmuutoksessa. Muuttovalmennuksessa käydään läpi muuttoon liittyviä tärkeitä asioita. Muuttovalmennuksen tavoitteena on muuttajan ja hänen läheistensä osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Valmennuksen avulla pyritään edistämään asumisen yksilöllisyyttä. Onnistunut muuttovalmennus avaa mahdollisuuden omaisten ja henkilökunnan väliselle yhteistyölle sekä synnyttää luottamusta heidän välillään. Muuttovalmennus tuo muuttajalle turvallisuutta ja itsevarmuutta ja helpottaa siirtymistä itsenäisempään asumiseen. Onnistuneen muuttovalmennuksen avulla sekä muuttaja että hänen läheisensä uskaltavat tarttua elämänmuutokseen ja suunnata katseensa tulevaisuuteen. (Valtakunnallinen vammaispalveluhanke, Pohjois-Karjalan osahanke) Muuttajalle tulee tarjota mahdollisuus muuttovalmennukseen, mutta siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Mitä tehdä, jos ei ole tyytyväinen saatuun päätökseen tai palveluun? Jos sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelun valvovalle viranomaiselle. Asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen. Sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle. Muistutusten, kantelujen ja valitusten käsittelystä vastaavat kunnat, aluehallintovirastot, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri. (Lähde: 5

8 2 Muuton vaiheet 1. Muuton tarpeen ilmaiseminen Sinä, omaisesi tai sinua hoitava taho voi ilmoittaa muuton tarpeen kotikuntasi vammaispalvelujen työntekijälle. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai lähettää hakemuksen työntekijälle. 2. Palvelutarpeen selvittäminen Vammaispalvelun työntekijä ottaa sinuun tai omaiseesi yhteyttä 7 päivän kuluessa. Vammaispalvelun työntekijä tekee kotikäynnin, jonka aikana käytte yhdessä läpi muuttamista ja tuen tarvettasi. Paikalla voi olla myös sinulle läheinen henkilö. Mietitte yhdessä, onko muutto mahdollista järjestää. Työntekijä pyytää tarvittavat asiantuntijalausunnot. Palvelusuunnitelmaan kirjataan palvelutarpeesi ja toiveesi. Siihen kirjataan myös syy, miksi haluat muuttaa. 3. Yksilöllisten palveluvaihtoehtojen kartoittaminen, alustava muuttosuunnitelma Vammaispalvelun työntekijän tulee selvittää vaihtoehtoja, jotka vastaisivat tarvettasi (esimerkiksi asuminen, työ- ja päivätoiminta, opiskelu, työ, harrastukset, henkilökohtainen apu). Työntekijä esittelee vaihtoehdot sinulle ja läheisillesi. Muuton toteuttamisesta tehdään alustava suunnitelma. 4. Yhteistyöpalaverin toteuttaminen Yhteistyöpalaverissa on paikalla sinun lisäksesi kaikki tarvittavat henkilöt. Palaverissa päätetään, jatketaanko muuton suunnittelua. Jos muuton valmistelu ei jatku, sinun tulee saada siitä kirjallinen hallintopäätös, josta näkyvät perustelut. Yhteistyöpalaverissa: suunnitellaan muuton valmistelun eteneminen ja aikataulu sovitaan mahdollisesta muuttovalmennuksesta ja laaditaan muuttovalmennussuunnitelma sovitaan tutustumisjaksoista, niiden kestosta ja ajankohdasta sovitaan tutustumisesta esimerkiksi päivä- tai työtoimintaan, asuinympäristöön ja palveluihin päivitetään palvelusuunnitelma Sinulta ja läheisiltäsi pyydetään lupa tarpeellisten tietojen siirtämiseen. 5. Tutustumisjaksojen toteutus ja arviointi Sinulle järjestetään halutessasi tutustuminen päivätoimintaan ja asumisyksiköihin. Tutustumisjakson jälkeen arvioitte yhdessä verkostosi ja läheistesi kanssa asuinpaikan soveltuvuutta. Sinulla on oikeus kertoa oma mielipiteesi. 6

9 6. Päätös muutosta Saat kirjallisen hallintopäätöksen perusteluineen, mikäli päätös muutosta on kielteinen. Jos päätös on myönteinen, muuton valmistelu jatkuu. 7. Suunnitelmien päivittäminen ja muuttovalmennus Palvelusuunnitelmasi, kuntoutussuunnitelmasi ja erityishuolto-ohjelmasi tarkistetaan. Muuttosuunnitelma laaditaan. Muutto valmistellaan muuttosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi suunnittelette verkostosi kanssa yhdessä, kuinka tarpeesi voidaan ottaa uudessa asuinpaikassa mahdollisimman hyvin huomioon. Osallistut halutessasi muuttovalmennukseen. Valittujen palveluntuottajien kanssa laaditaan muuttoon ja mahdolliseen koejaksoon liittyvät sopimukset. Sinulle annetaan sopimuksista omat kappaleet. Sinulle myös selvitetään, mitä sopimuksissa sanotaan. Lisäksi sinulle tulee kertoa, mitä maksuja asumisesta ja palveluista aiheutuu. Arvioitte verkoston kanssa yhdessä, minkälaista tukea tarvitset muuttaessasi uuteen asuinpaikkaan (saattaen muuttaminen). Lisäksi pohditte, minkälaisilla asioilla asumisen turvallisuus varmistetaan. Sinun ja läheistesi kanssa laaditaan suunnitelma siitä, kuinka kriisitilanteissa toimitaan. Suunnitelma annetaan sinulle ja verkostollesi kirjallisena. Sovitte verkostosi kanssa, kuinka muuttoon liittyvistä asioista raportoidaan ja kuinka muuttoa seurataan ja arvioidaan. 8. Muutto Muutto toteutetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Muuttaessasi sinulla on oikeus saada apua ja tukea kotiutumiseen. Sinua tuetaan palveluihin ja ympäristöön tutustumisessa. Myös läheisesi voivat tuoda esille ajatuksiaan ja toiveitaan asumisestasi. On myös huolehdittava siitä, että tarvittavat tiedot siirtyvät uuteen asuinpaikkaan. 9. Seurantakäynti/-käynnit ja muuton arviointi Kunnan vammaispalvelun työntekijä tekee seurantakäynnin uuteen asuinpaikkaasi ennen koejakson päättymistä. Keskustelette hänen, omaistesi ja asuinyksikön henkilökunnan kanssa asuinpaikan soveltuvuudesta sinulle. Sovitte, jatkuuko asuminen vai etsitäänkö muita vaihtoehtoja. Jos asuminen ei jatku, saat siitä kirjallisen päätöksen. 7

10 Muuton vaiheiden kuvaukset ja eri osapuolten vastuut Muuton vaihe Toimijat Kuvaus toiminnasta, asiakirjat, päätökset, kirjaukset yms. Vastuu Ilmoitus muuttamisen tarpeestasi toimitetaan kuntaan sinä omaisesi edunvalvoja terveydenhuollon yksikkö asumisyksikkö vammaispalvelun työntekijä Tieto muuttamisen tarpeestasi tulee esille esimerkiksi puhelinkeskustelussa, palvelusuunnitelmapalaverissa tai kirjallisena hakemuksena. Yhteydenotto tai hakemuksen saapuminen kirjataan kunnan asiakastietojärjestelmään ja sinulle ilmoitetaan asian ottamisesta käsittelyyn. Kirjataan myös syy miksi haluat muuttaa. Palvelusuunnitelmaa laadittaessa tulisi aina arvioida asumisen muutostarvetta tulevaisuudessa ja kirjata suunnitelmaan ylös toiveet, suunnitelmat ja niiden muutokset. Vammaispalvelun työntekijä vastaa kirjaamisesta ja asian ottamisesta käsittelyyn Palvelutarpeen alustava selvittäminen sinä omaisesi edunvalvoja lähityöntekijät vammaispalvelun työntekijä Kanssasi laaditaan tai päivitetään palvelusuunnitelma, johon kirjataan tarpeesi ja toiveesi. Lisäksi tehdään tarvittavat toimintakykykartoitukset, kartoitetaan riskit, tehdään kotikäynti, pyydetään tarvittavat lausunnot ja asiantuntijalausunnot (esim. lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti). Sinulta pyydetään suostumus tietojen luovuttamiseen ja hankkimiseen. Työntekijä kirjaa tiedot asiakastietojärjestelmään. Vammaispalvelun työntekijät Yksilöllisten palveluvaihtoehtojen kartoittaminen Suunnitelma muuton valmistelusta ja aikataulusta sinä omaisesi edunvalvoja lähityöntekijät vammaispalvelun työntekijä Selvitetään soveltuvia palveluratkaisuja (asuminen ja tukipalvelut) yhteistyössä sinun, omaistesi, lähityöntekijöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Sinulle esitellään vaihtoehtoisia ratkaisuja esim. esitteistä ja internetistä. Arvioitte yhdessä eri vaihtoehtojen vaikutusta elämääsi. Tehdyt toimenpiteet kirjataan asiakastietojärjestelmään. Vammaispalvelun työntekijät Sinulle toimitetaan tieto siitä, voidaanko muuttosuunnitelmaa viedä eteenpäin vai ei. Jos ei, niin sinulla on oikeus saada päätös, perustelut ja tieto minne voit valittaa asiasta. Päätöksen tarkoitus on turvata oikeutesi muutoksen hakemiseen. Kanssasi laaditaan alustava suunnitelma muuton valmistelusta, mahdollisista vaihtoehdoista ja aikataulusta. Suunnitelmaa laadittaessa pohditaan, kuinka tulevassa asuinpaikassa varmistetaan se, että ympäristö tukee omaehtoisuutta ja osallisuutta (esim. palvelukodin tarjoama ohjaus ja tuki, esteettömyys, asunnonmuutostyöt, henkilökohtainen apu). Yhteistyöpalaverin toteuttaminen sinä omaisesi vammaispalvelun työntekijä sen hetkinen verkosto Toteutetaan yhteistyöpalaveri sinun ja verkostosi kanssa. Laaditaan suunnitelma etenemisestä ja muuttovalmennuksesta sekä kotiutumisen tukemisesta. Vammaispalvelun työntekijä 8

11 Muuton vaihe Toimijat Kuvaus toiminnasta, asiakirjat, päätökset, kirjaukset yms. Vastuu Tutustumisjaksojen toteutus ja arviointi sinä omaisesi omahoitajasi/ lähityöntekijäsi vammaispalvelun työntekijä tutustumispaikan vastuuhenkilö muut palveluntuottajat Toteutetaan tutustumiskäynnit ja tutustumisjaksot suunnitelman mukasesti uuteen asuinpaikkaan, työ- ja päivätoimintaan tai opiskelupaikkaan. Siirretään oleelliset tiedot tutustumispaikkaan. Jaksoja arvioidaan yhdessä sinun, omaistesi sekä nykyisen asuinpaikan ja tutustumispaikkasi kanssa. Omaiset (kotoa muutettaessa) Lähityöntekijät tutustumispaikassa ja nykyisessä asuinpaikassa Muut palveluntuottajat Palaute toimitetaan kunnan vammaispalveluihin. Suunnitelmien päivittäminen ja muuttovalmennus sinä omaisesi vammaispalvelun työntekijä entisen ja uuden yksikön henkilöstö yhteistyötahot lähiverkosto Tehdään tarvittavat sopimukset palveluntuottajien kanssa. Palvelukodin kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, mitä palveluja palvelukoti tarjoaa. Selvitetään saattaen muuttamisen tarve ja laajuus muuttamisessa ja tehdään siihen liittyvät sopimukset. Vammaispalvelun työntekijä, sinä, omaiset, edunvalvoja Toteutetaan muuttovalmennus. Pidetään yhteistyökokous ja laaditaan kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan myös sinun ja yhteisön turvallisuuden edellyttämät toimet. Palvelusuunnitelmasi päivitetään ja laaditaan erityishuolto-ohjelma. Siirretään tarvittavat tiedot. Tehdään tarvittavat hankinnat. Kirjoitetaan vuokrasopimukset ja muut sopimukset tarvittavista suunnitelman mukaisista palveluista. Muutto sinä lähiverkostosi Siirrätte tavarasi uuteen asuntoon. Saattaen muuttaminen toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Sinä, omaiset, entinen ja uusi asuinyksikkö Kotiutumistasi uudessa yksikössä tuetaan suunnitelman mukaan. Siirretään tarvittavat tiedot. Seurantakäynti ja muuton onnistumisen arviointi sinä uusi ja vanha verkostosi vammaispalvelun työntekijä Kerätään palautteet eri tahoilta ja tehdään seurantakäynti/-käynnit suunnitelman mukaan. Päivitetään palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Uusi asuinyksikkö, vammaispalvelun työntekijä Kartoitetaan toimintakykymuutokset, terveydentilamuutokset ja tehdään arviointi muuttosi onnistumisesta. Sovitaan jatkosta. Päätetään muuttoprosessi. 9

12 Omia muistiinpanoja: 10

13 3 Laadukkaan muuton tunnusmerkit muuton laatukriteerit Kenelle kriteerit on tarkoitettu? Kriteerit on tarkoitettu sinun, omaistesi, läheistesi ja vammaisjärjestöjen käyttöön muuttoon liittyvien vaiheiden ja toimenpiteiden arvioinnin tueksi. Vammaispalvelun kehittämisestä vastaava toimintayksikkö järjestää arvioinnin tarkoituksenmukaisella tavalla esim. keräämällä sopivan arviointiryhmän 1 2 vuoden välein tai pyytämällä arviointia sinulta ja muilta muuttaneilta sekä omaisiltasi esimerkiksi muuton jälkeen toteutettavan seurantakäynnin yhteydessä. Kehittämissuunnitelma arvioinnin pohjalta Kotikuntasi vammaispalveluyksikkö käyttää arvioinnin tuloksia toiminnan kehittämisessä. Lisäksi vammaispalveluyksiköllä on käytössään muiden toimijoiden arvioinnit ja palautteet muuttoprosessista ja muuttaneiden henkilöiden palautteet. Arviointi Arvioi kriteerien toteutumista asteikolla 1 = Toteutuu, 2 = Toteutuu osittain, 3 = Ei Toteudu, 4 = Ei sovellu toimintaan. Perustelut-sarakkeeseen kirjataan perustelut, miksi kriteeri toteutuu vain osittain tai miksi se ei sovellu käyttöön. Toimintayksikön nimi Arviointipäivämäärä Arviointiin osallistuneet 11

14 Kriteeri Kriteeri 1 Toteutuu 2 Toteutuu osittain 3 Ei toteudu 4 Ei sovellu Perustelut/ huomiot 1 Minulla, läheiselläni tai edunvalvojallani on tiedossa - miten muutosta asumiseen haetaan - mistä hakemuslomake on saatavissa - kenelle tai mihin hakemus toimitetaan Muuttoa koskevan hakemuksen laadintaan on saatavissa apua. Hakemuksen vastaanottamisesta annetaan minulle tieto kirjallisena. 2 Minun tai edustajani vammaispalveluyksikköön toimittama muuttotoive huomioidaan ja kirjataan asiakastietoihin. 3 Vammaispalvelun työntekijä on yhteydessä minuun ja ottaa asian käsittelyyn seitsemän arkipäivän kuluessa. Päätös annetaan kolmen kuukauden sisällä. 4 Luokseni tehdään vammaispalveluyksiköstä kotikäynti lähtötilanteen selvittämiseksi muuttoa ajatellen. 5 Palvelusuunnitelma ja/tai kuntoutussuunnitelma laaditaan tai päivitetään minun ja lähiverkostoni (esim. edunvalvoja, omainen, tukihenkilö) kanssa. Saan palvelusuunnitelmasta oman kappaleen. 6 Palvelusuunnitelmaani kirjataan tieto muuttoprosessin eri vaiheiden vastuuhenkilöistä, mikäli muuttoa suunnitellaan. Samalla sovitaan omaisten roolista muuton aikana ja muuton jälkeen. 7 Minun ja muiden osapuolten mielipiteet muuton suhteen kirjataan palvelusuunnitelmaan. Varmistetaan, että muuttoon liittyvät toiveeni tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi. Tarvittaessa käytetään puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiota ja kommunikoinnin apuvälineitä. 8 Toimintakykyni kartoitetaan ajoissa palvelutarpeen ja palveluvaihtoehtojen arviointia varten. Tarvittaessa pyydetään lausunnot eri asiantuntijoilta (esim. lääkäri, fysioterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi). 9 Kartoituksissa käytetään apuna esim. siihen soveltuvia lomakkeita tai muistilistoja. 12

15 Kriteeri Kriteeri 1 Toteutuu 2 Toteutuu osittain 3 Ei toteudu 4 Ei sovellu Perustelut/ huomiot 10 Muuttamiseen liittyvät mahdollisuudet ja riskit kartoitetaan (esim. sairaudet, käytösongelmat, kommunikaatio, aistivammat, liikuntakyvyn rajoitteet, karkailu, peliriippuvuus, päihteet, syömishäiriöt, päivä- tai työtoiminnan toteutuminen, sukulaissuhteet, itsenäisen elämän mahdollistaminen, harrastukset, terapiat). Kanssani tehdään suunnitelma mahdollisten kriisitilanteiden varalle. 11 Kunnan vammaispalveluyksikkö selvittää minulle soveltuvia asumisvaihtoehtoja ja tukipalveluja sekä onko niitä saatavilla. Varmistetaan mahdollisuuksien mukaan aiempien toimintojen ja palvelujen jatkuvuus. Otetaan huomioon ja mahdollistetaan yhteydenpito ja kanssakäyminen omaisteni kanssa. 12 Asumisvaihtoehdot ja saatavissa olevat tukipalvelut kuten työ- ja päivätoiminta, henkilökohtainen apu, opiskelu, harrastukset, terveydenhuollon palvelut esitellään ymmärrettävästi minulle ja läheisilleni (kuvat, esitteet). 13 Jos muuttoa koskeva päätös on kielteinen, minulle annetaan päätös ja perustelut kirjallisina. Kanssani pohditaan tarvittaessa muita vaihtoehtoja. 14 Minulla ja läheisilläni on mahdollisuus osallistua muuttosuunnitelman laatimiseen. Muuttosuunnitelma laaditaan kirjallisena. 15 Muuttovalmennuksen tarpeeni arvioidaan. Muuttovalmennuksen myöntämisestä sovitaan ja muuttovalmennukselle laaditaan kirjallinen suunnitelma. 16 Minua koskevat tärkeät tiedot siirretään tutustumispaikkaan, jotta tutustumisjakso sujuu turvallisesti. Tietojen pohjalta arvioidaan asunnon, ympäristön, palvelujen sekä tarvitsemieni tukipalvelujen soveltuvuutta minulle. Minulta pyydetään lupa tietojen siirtämiseen. 17 Minulle järjestetään mahdollisuus tutustua tarvittaviin tukipalveluihin (työtoiminta, opiskelu, harrastukset, päivätoiminta jne.). 18 Minulta pyydetään palaute asuinpaikan soveltuvuudesta itselleni tutustumiskäyntien tai -jaksojen jälkeen. 13

16 Kriteeri Kriteeri 1 Toteutuu 2 Toteutuu osittain 3 Ei toteudu 4 Ei sovellu Perustelut/ huomiot 19 Minulta kysytään oma mielipiteeni muuttamisesta ja se kirjataan asiakastietoihin. 20 Saan kirjallisen päätöksen muuttoon mahdollisesti liittyvästä koejaksosta ja sen pituudesta. 21 Minua autetaan itselleni kuuluvien etuuksien hakemisessa ja saan asiaa hoitavien henkilöiden yhteystiedot. 22 Palvelu-/kuntoutussuunnitelmani laaditaan tai tarkistetaan muuttopäätöksen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä. Palvelusuunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä kanssani. Mahdollisessa erimielisyystilanteessa vammaispalvelun työntekijä kirjaa näkemykseni palvelusuunnitelmaan. Kanssani sovitaan palvelu-/ kuntoutussuunnitelman seuraavasta tarkistamisen ajankohdasta. 23 Kanssani sovitaan kirjallisesti muuton jälkeen tehtävien seurantakäyntien toteuttamisesta (lukumäärä, ajankohta, läsnäolijat). 24 Palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitetään erityishuoltolain piiriin kuulumiseni ja laaditaan tarvittaessa erityishuolto-ohjelma. 25 Muuttaminen toteutetaan saattaen. Saattajan avulla varmistetaan turvallinen ja miellyttävä muutto. 26 Uudessa asuinpaikassa kanssani tehdään kirjalliset sopimukset palvelusta, vuokrasta ja muista mahdollisesti sovituista palveluista. Sopimukseen kirjataan, mitä palveluja palvelukoti tarjoaa. 27 Saan tukea uuteen asuinpaikkaan ja asuinympäristöön kotiutumisessa laaditun suunnitelman mukaisesti. Kotiutumisen tukemiselle on nimetty vastuuhenkilö, joka kirjaa kotiutumiseen liittyvät asiat ja huolehtii yhteydenpidosta omaisiini. Kotiutumistani arvioidaan esimerkiksi seurantakäynnin yhteydessä. Seurantakäynti/-käynnit toteutetaan sovitusti. 14

17 Kriteeri Kriteeri 1 Toteutuu 2 Toteutuu osittain 3 Ei toteudu 4 Ei sovellu Perustelut/ huomiot 28 Muuton ja mahdollisen koejakson onnistumista arvioidaan minun, läheisteni, entisen ja uuden asuinpaikan kanssa. 29 Palvelusuunnitelmani tarkistetaan tarvittaessa tai vähintään 2 3 vuoden välein ottaen huomioon elämäntilanteeni ja toimintakykyni ja niissä tapahtuneet muutokset. Vastuuhenkilö palvelusuunnitelman päivityksille on nimetty. Minulla on oikeus pyytää palvelusuunnitelman tarkistamista. Arvioinnin pohjalta päätetyt kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpide Vastuuhenkilö Aikataulu Seuranta 15

18 Lisätietoja: Paikkakuntakohtaiset yhteystiedot: 16

19 Tämä opas auttaa kehitysvammaisen ihmisen yksilöllisen muuton suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppaan on laatinut Valtakunnallisen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeen Savon osahankkeen ( ) työryhmä, johon kuului omaisia ja kuntien vammaispalvelujen työntekijöitä. Sisältöön ovat esittäneet kommentteja vammaiset henkilöt, heidän omaisensa sekä vammaisjärjestöt.

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA YKSILÖLLISEN PALVELUSUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA JA VAMMAISPALVELUISSA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2009 2 SISÄLTÖ 1 PALVELUOHJAUKSESTA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

MUUTON MUISTILISTAN KÄYTTÄJÄLLE. Asumisratkaisu on tehty. On aika alkaa suunnittelemaan muuttoa ja elämää uudessa kodissa.

MUUTON MUISTILISTAN KÄYTTÄJÄLLE. Asumisratkaisu on tehty. On aika alkaa suunnittelemaan muuttoa ja elämää uudessa kodissa. MUUTN MUISTILISTAN KÄYTTÄJÄLLE Asumisratkaisu on tehty. n aika alkaa suunnittelemaan muuttoa ja elämää uudessa kodissa. Muuton muistilista on työväline kehitysvammaisen henkilön muuton suunnitteluun yhdessä

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen,

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke. Kehitysvammaisen kriisi- ja päivystysasiakkaan palveluprosessin laatukriteerit Savon vammaispalveluissa

Vammaispalveluhanke. Kehitysvammaisen kriisi- ja päivystysasiakkaan palveluprosessin laatukriteerit Savon vammaispalveluissa Vammaispalveluhanke Kehitysvammaisen kriisi- ja päivystysasiakkaan palveluprosessin laatukriteerit Savon vammaispalveluissa Savon osahankkeen työryhmä 2012 Kriisi- ja päivystysasiakkaan palveluprosessi

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Kehitysvammaliitto www.kehitysvammaliitto.fi Koulutus ja vaikuttaminen -yksikkö Onnistuneita valintoja -hanke Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus www.jaatinen.info

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot