Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN"

Transkriptio

1 Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

2 Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen Vammaispalveluhanke 2013 Toimittanut: Maria Ruuskanen, Vaalijalan kuntayhtymä Taitto: Virpi Sirpelä, Mac&Me Painopaikka: Etelä-Savon Kirjapaino Oy, Mikkeli

3 Alkusanat Jokainen muutto on erilainen. Tämä opas auttaa yksilöllisen muuton suunnittelussa ja toteuttamisessa tapahtuipa muutto lapsuudenkodista palvelukotiin tai oppilaitoksen asuntolaan, laitoksesta palvelukotiin, palvelukodista tukiasuntoon tai vaikkapa palvelukodista omaan vuokra-asuntoon. On myös mahdollista, että kehitysvammainen ihminen jää asumaan lapsuudenkotiinsa ja vanhemmat tai läheiset muuttavat pois. Tällainenkin vaihtoehto onnistuu suunnittelemalla asianmukaiset tukipalvelut, jotka varmistavat arjen sujumisen ja asuminen voi jatkua tutussa ympäristössä. Johdanto pitää sisällään oppaan laatineen työryhmän ja muiden tahojen esittämiä ajatuksia laadukkaan muuton edellytyksistä. Lisäksi siinä avataan ja määritellään käsitteitä, jotka on tärkeää ymmärtää, jotta vammainen henkilö ja hänen omaisensa voivat olla mukana muuton ja palvelujen suunnittelussa. Opas on rakennettu siten, että johdannon jälkeen, luvussa kaksi, esitellään muuton vaiheet sekä käsitellään vaiheisiin liittyviä eri osapuolten tehtäviä ja vastuita. Viimeisessä eli kolmannessa luvussa on taulukko niistä periaatteista, joiden huomioon ottaminen mahdollistaa muuton toteuttamisen laadukkaasti, yhteistyössä muuttajan ja hänen verkostonsa kanssa. Opas on laadittu Valtakunnallisen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeen Savon osahankkeessa ( ). Oppaan on laatinut työryhmä, johon kuului omaisia ja kuntien vammaispalvelujen työntekijöitä. Opas pohjautuu Savon osahankkeessa ensimmäisellä hankekaudella tuotettuun muuttoprosessikuvaukseen ja prosessin laatukriteereihin. Sisältöön ovat esittäneet kommentteja vammaiset henkilöt, heidän omaisensa sekä vammaisjärjestöt. Onnistuneita muuttoja!

4 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Muuton vaiheet Muuton vaiheiden kuvaukset ja eri osapuolten vastuut 6 3 Laadukkaan muuton tunnusmerkit muuton laatukriteerit 11 Lisätietoja 16 Paikkakuntakohtaiset yhteystiedot 16

5 1 Johdanto Vammaisen henkilön tarpeesta tapahtuva muutto Toimivan ja mielekkään arjen perusta on koti. Asumisessa on kuitenkin eroja meidän jokaisen ajatus kodista on erilainen. Asumisen suunnittelun tulee perustua aina omiin tarpeisiimme. Vammaisen henkilön kohdalla tämä tarkoittaa usein sitä, että asumisen tueksi suunnitellaan palvelut, joiden avulla arkea on mahdollista elää yksilöllisesti ja omaehtoisesti. Asumista edeltää yleensä muutto, jonka huolellinen suunnittelu ja toteuttaminen luovat turvallisen ja hyvän pohjan toimivalle arjelle. Muuttoa on syytä alkaa valmistella hyvissä ajoin ennen kuin muutto on ajankohtainen. Muuton suunnittelun lähtökohtana tulee olla henkilön omat tarpeet ja toiveet. Tarvittaessa on kuunneltava myös muuttoa toivovan henkilön läheisiä. Kehitysvammaisen läheiset ovat usein tiiviisti mukana muuton suunnittelussa. Eri osapuolten vastuut onkin hyvä sopia ja miettiä myös muuttajan ja hänen läheistensä roolia yksilöllisen muuton toteuttamisessa sekä kotiutumisen tukemisessa. Muuttoon valmisteluineen voi kulua pitkä aika, joten on tärkeää pyrkiä saamaan aikaan toimiva yhteistyö osapuolten välille. Toimivan yhteistyösuhteen edellytys on yhteisen kielen ja kommunikointitavan löytäminen. Työntekijän on pyrittävä käyttämään kieltä, jota vammaisen henkilön on mahdollista ymmärtää. Hyvän ja laadukkaan muuton tunnusmerkkejä Muuton valmistelun tavoitteena on löytää muuttajalle sopiva asumisvaihtoehto sekä saada aikaan asumiseen tarvittava tuki ja turva. Tämä voidaan varmistaa huolellisella suunnittelulla ja tiiviillä seurannalla. Muutto voi parhaimmillaan lisätä elämän mielekkyyttä, arjen toimivuutta ja tyytyväisyyttä. Muutto on sekä vammaiselle henkilölle että hänen omaisilleen suuri elämänmuutos. Jotta muuton valmistelun ja muuton aiheuttamaa kuormitusta voidaan vähentää, toivotaan muuttajan ohella tarjottavan tukea hänen läheisilleen. Kehitysvammaisten vanhemmat ovat tuoneet esille, että myös heille muuttovalmennus olisi erittäin hyödyllistä ja tarpeellista. Vertaistuki voi auttaa vanhempia sopeutumaan ajatukseen tulevasta muutosta. Muuttajalle tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota vaihtoehtoja ja tutustumismahdollisuuksia sekä asuntoihin että palveluihin. Jos tutustumisjaksoja ei voida järjestää, tulee esimerkiksi palvelukotiin muutettaessa mahdollistaa tutustuminen toisiin muuttajiin ja valmistuvaan rakennukseen, mikäli kysymyksessä on uusi rakennus. Tällaisessa tapauksessa harjakaisiin on tärkeä kutsua mukaan muuttaja ja hänen läheisensä. Myös tulevan kodin ympäristö on otettava huomioon, esimerkiksi palvelukodin valmistumisesta on tiedotettava lähistöllä asuvia. Etukäteen on tärkeää kartoittaa verkostoa, joka tulee olemaan muuton jälkeen arjessa läsnä. Jokaisella osapuolella tulee olla tieto siitä, mitä missäkin muuton vaiheessa tapahtuu. Tämä lisää turvallisuuden tunnetta. Palvelunkäyttäjää ja hänen omaisiaan ei pidä ohittaa, kun pohditaan uuteen palvelukotiin muuttavia. Toisinaan on käynyt niin, että muuttajat on nimetty ilman, että palvelunkäyttäjä tai läheiset ovat olleet siitä tietoisia. Kotiutumista helpottaa, jos muuttaja ja hänen vanhempansa saavat etukäteen tietoa esimerkiksi palvelukodin päiväohjelmasta, omahoitajajärjestelmästä ja asumisen tukipalveluista sekä alueen palveluista. Palvelujen käyttäjät olisi hyvä ottaa mukaan jo rakennuksen tai asunnon suunnitteluun. Tulevan asukkaan toiveet ja tarpeet tulisi ottaa huomioon rakennusvaiheessa. Muuttajalle on tarjottava mahdollisuus oman huoneen sisustuksen suunnitteluun. Muuton jälkeen asumisen ja palvelujen toimivuuden seurantaa tulee tehdä jatkuvasti ja päivittää suunnitelmaa tarvittaessa. Säännöllisellä ja kattavalla seurannalla voidaan välttää mahdollinen takaisinmuutto tai kuntoutusjaksojen tarve. Muutto voi toisinaan tulla ajankohtaiseksi yllättäen, jolloin sitä ei ehditä huolellisesti ja pitkäjänteisesti suunnittelemaan. Tällaisissakin tapauksissa on ehdottomasti kuunneltava muuttajaa ja hänen läheisiään. Tahdonvastaisia toimenpiteitä ei tule tehdä missään tilanteessa. On erittäin vaikeaa toteuttaa muutto laadukkaasti, jos muuttaja tai hänen vanhempansa vastustavat muuttoa. Kaikissa vaiheissa on tärkeää kuunnella muuttajaa ja kunnioittaa hänen omia näkemyksiään. 3

6 Tärkeitä käsitteitä Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakirja, jonka avulla vammainen henkilö, hänen läheisensä ja sosiaaliviranomainen suunnittelevat yhdessä palveluja. Palvelusuunnitelman tekemiseen kuuluu sen selvittäminen, mitä palveluja henkilö tarvitsee vammaisuuden takia. Selvittäminen pitää aloittaa viimeistään silloin, kun yhteydenotosta on kulunut seitsemän arkipäivää. Palvelusuunnitelmassa kerrotaan elämäntilanteesta ja toimintakyvystä, joista riippuu, millaisia palveluja henkilö tarvitsee, mitä niiden pitää sisältää ja miten ne pitää järjestää. Suunnitelmaan kirjataan myös henkilön oma mielipide ja toivomus palveluista. Palvelujen tavoitteet kirjataan suunnitelmaan. Suunnitelmassa pitää perustella, miksi henkilö tarvitsee juuri näitä palveluja. Palvelusuunnitelma ei vielä ole päätös palveluista. Palvelusuunnitelmaan kirjattuja palveluja ja tukitoimia tulee hakea erillisellä hakemuksella. Viranomaisen on päätettävä palveluista viipymättä. Päätös on annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun hakemus on esitelty viranomaiselle. Vammaisella henkilöllä on oikeus saada päätös ja kaikki perustelut asiassaan kirjallisina erityisesti päätösten ollessa kielteisiä. Kirjallista päätöstä tarvitaan, jos joutuu hakemaan muutosta päätökseen. Erityishuolto-ohjelma Erityishuolto-ohjelma on kehitysvammalain mukaan laadittava jokaiselle kunnassa asuvalle erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519 34). Erityishuolto-ohjelmaan tulee kirjata kaikki ne palvelut, joita henkilölle myönnetään kehitysvammalain nojalla riippumatta siitä milloin, missä ja kuka palvelut todellisuudessa järjestää. Ohjelma sisältää suunnitelman erityishuollon toteuttamistavasta sekä siitä, milloin viimeistään erityishuolto-ohjelma on tarkistettava. Erityishuoltoohjelmassa tulee myös selvittää, mistä palveluista asiakkaalta peritään maksu ja mitkä palvelut annetaan erityishuoltona maksutta. Erityishuolto-ohjelman laatiminen ei edellytä kehitysvammadiagnoosia. Erityishuolto-ohjelma on laadittava yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen edunvalvojansa tai muun huoltajansa, hänen lähi-ihmistensä sekä sosiaaliviranomaisen kanssa. Erityishuolto-ohjelma on sitova päätös. Siihen kirjattuja maksuttomia erityishuollon palveluja ei tarvitse hakea erikseen. Palvelusuunnitelman tulee sisältää mm. palvelunkäyttäjän henkilötiedot suunnitelman laatimiseen osallistuneet suunnitelman vastuuhenkilö kuvaus henkilön nykytilanteesta (sairaus, vamma, apuvälineet, nykyiset palvelut ja tukitoimet) kuvaus henkilön toimintakyvystä, elämäntilanteesta ja palvelutarpeesta yksityiskohtainen kuvaus niistä tukitoimista, jotka vastaavat henkilön toimintakykyä ja tuen tarvetta henkilön oma kuvaus palvelutarpeistaan, toimintakyvystään ja toiveistaan palvelun järjestämiseksi ja toteuttamiseksi Erityishuolto-ohjelman hyväksyy erityishuollon johtoryhmä tai sen määräämä henkilö. Lähteet: Yhteistyöpalaveri Yhteistyöpalaveri on neuvottelu, joka järjestetään, kun vammaisen henkilön hyvä hoito-, kuntoutus- ja tukitoimien järjestely edellyttävät yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Neuvottelussa arvioidaan tilanne eri näkökulmista. Sen aikana sovitaan yhdessä tavoitteista ja työnjaosta. Yhteistyöpalaverin järjestää 4

7 Saattaen muuttaminen Uuden kodin henkilökunta tutustuu muuttajaan etukäteen. Muuton valmistelun aikana myös uusi työntekijä ja nykyinen työntekijä kohtaavat. He keskustelevat muuttoon ja asumiseen liittyvistä muuttajan tarpeista ja toiveista. Saattaen muuttaminen on esimerkiksi konkreettisten neuvojen, toimintatapojen, muuttajan toiveiden ja pelkojen kertomista. Saattajana voi toimia myös omainen tai edunvalvoja. esimerkiksi kunnan vammaispalvelujen työntekijä. Koolle kutsumisessa tulee ottaa huomioon henkilön ja hänen läheistensä näkemys. Vammaiselle henkilölle tulee tarjota mahdollisuus valmistautua etukäteen palaveriin. Neuvottelu etenee sovitulla tavalla, ottaen huomioon henkilön tapa kommunikoida. Sovituista asioista tiedotetaan kaikkia osapuolia neuvottelun jälkeen. Lisäksi varmistetaan, että työnjako ja vastuut ovat kaikilla osapuolilla selvillä. (Valtakunnallinen vammaispalveluhanke, Pirkanmaan osahanke). Kotiutumisen seurantaa jatketaan muuton jälkeen. Muuttovalmennus Muuttovalmennuksella edistetään vammaisen henkilön omaehtoista asumista sekä tuetaan häntä ja hänen läheisiään elämänmuutoksessa. Muuttovalmennuksessa käydään läpi muuttoon liittyviä tärkeitä asioita. Muuttovalmennuksen tavoitteena on muuttajan ja hänen läheistensä osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Valmennuksen avulla pyritään edistämään asumisen yksilöllisyyttä. Onnistunut muuttovalmennus avaa mahdollisuuden omaisten ja henkilökunnan väliselle yhteistyölle sekä synnyttää luottamusta heidän välillään. Muuttovalmennus tuo muuttajalle turvallisuutta ja itsevarmuutta ja helpottaa siirtymistä itsenäisempään asumiseen. Onnistuneen muuttovalmennuksen avulla sekä muuttaja että hänen läheisensä uskaltavat tarttua elämänmuutokseen ja suunnata katseensa tulevaisuuteen. (Valtakunnallinen vammaispalveluhanke, Pohjois-Karjalan osahanke) Muuttajalle tulee tarjota mahdollisuus muuttovalmennukseen, mutta siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Mitä tehdä, jos ei ole tyytyväinen saatuun päätökseen tai palveluun? Jos sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelun valvovalle viranomaiselle. Asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen. Sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle. Muistutusten, kantelujen ja valitusten käsittelystä vastaavat kunnat, aluehallintovirastot, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri. (Lähde: 5

8 2 Muuton vaiheet 1. Muuton tarpeen ilmaiseminen Sinä, omaisesi tai sinua hoitava taho voi ilmoittaa muuton tarpeen kotikuntasi vammaispalvelujen työntekijälle. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai lähettää hakemuksen työntekijälle. 2. Palvelutarpeen selvittäminen Vammaispalvelun työntekijä ottaa sinuun tai omaiseesi yhteyttä 7 päivän kuluessa. Vammaispalvelun työntekijä tekee kotikäynnin, jonka aikana käytte yhdessä läpi muuttamista ja tuen tarvettasi. Paikalla voi olla myös sinulle läheinen henkilö. Mietitte yhdessä, onko muutto mahdollista järjestää. Työntekijä pyytää tarvittavat asiantuntijalausunnot. Palvelusuunnitelmaan kirjataan palvelutarpeesi ja toiveesi. Siihen kirjataan myös syy, miksi haluat muuttaa. 3. Yksilöllisten palveluvaihtoehtojen kartoittaminen, alustava muuttosuunnitelma Vammaispalvelun työntekijän tulee selvittää vaihtoehtoja, jotka vastaisivat tarvettasi (esimerkiksi asuminen, työ- ja päivätoiminta, opiskelu, työ, harrastukset, henkilökohtainen apu). Työntekijä esittelee vaihtoehdot sinulle ja läheisillesi. Muuton toteuttamisesta tehdään alustava suunnitelma. 4. Yhteistyöpalaverin toteuttaminen Yhteistyöpalaverissa on paikalla sinun lisäksesi kaikki tarvittavat henkilöt. Palaverissa päätetään, jatketaanko muuton suunnittelua. Jos muuton valmistelu ei jatku, sinun tulee saada siitä kirjallinen hallintopäätös, josta näkyvät perustelut. Yhteistyöpalaverissa: suunnitellaan muuton valmistelun eteneminen ja aikataulu sovitaan mahdollisesta muuttovalmennuksesta ja laaditaan muuttovalmennussuunnitelma sovitaan tutustumisjaksoista, niiden kestosta ja ajankohdasta sovitaan tutustumisesta esimerkiksi päivä- tai työtoimintaan, asuinympäristöön ja palveluihin päivitetään palvelusuunnitelma Sinulta ja läheisiltäsi pyydetään lupa tarpeellisten tietojen siirtämiseen. 5. Tutustumisjaksojen toteutus ja arviointi Sinulle järjestetään halutessasi tutustuminen päivätoimintaan ja asumisyksiköihin. Tutustumisjakson jälkeen arvioitte yhdessä verkostosi ja läheistesi kanssa asuinpaikan soveltuvuutta. Sinulla on oikeus kertoa oma mielipiteesi. 6

9 6. Päätös muutosta Saat kirjallisen hallintopäätöksen perusteluineen, mikäli päätös muutosta on kielteinen. Jos päätös on myönteinen, muuton valmistelu jatkuu. 7. Suunnitelmien päivittäminen ja muuttovalmennus Palvelusuunnitelmasi, kuntoutussuunnitelmasi ja erityishuolto-ohjelmasi tarkistetaan. Muuttosuunnitelma laaditaan. Muutto valmistellaan muuttosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi suunnittelette verkostosi kanssa yhdessä, kuinka tarpeesi voidaan ottaa uudessa asuinpaikassa mahdollisimman hyvin huomioon. Osallistut halutessasi muuttovalmennukseen. Valittujen palveluntuottajien kanssa laaditaan muuttoon ja mahdolliseen koejaksoon liittyvät sopimukset. Sinulle annetaan sopimuksista omat kappaleet. Sinulle myös selvitetään, mitä sopimuksissa sanotaan. Lisäksi sinulle tulee kertoa, mitä maksuja asumisesta ja palveluista aiheutuu. Arvioitte verkoston kanssa yhdessä, minkälaista tukea tarvitset muuttaessasi uuteen asuinpaikkaan (saattaen muuttaminen). Lisäksi pohditte, minkälaisilla asioilla asumisen turvallisuus varmistetaan. Sinun ja läheistesi kanssa laaditaan suunnitelma siitä, kuinka kriisitilanteissa toimitaan. Suunnitelma annetaan sinulle ja verkostollesi kirjallisena. Sovitte verkostosi kanssa, kuinka muuttoon liittyvistä asioista raportoidaan ja kuinka muuttoa seurataan ja arvioidaan. 8. Muutto Muutto toteutetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Muuttaessasi sinulla on oikeus saada apua ja tukea kotiutumiseen. Sinua tuetaan palveluihin ja ympäristöön tutustumisessa. Myös läheisesi voivat tuoda esille ajatuksiaan ja toiveitaan asumisestasi. On myös huolehdittava siitä, että tarvittavat tiedot siirtyvät uuteen asuinpaikkaan. 9. Seurantakäynti/-käynnit ja muuton arviointi Kunnan vammaispalvelun työntekijä tekee seurantakäynnin uuteen asuinpaikkaasi ennen koejakson päättymistä. Keskustelette hänen, omaistesi ja asuinyksikön henkilökunnan kanssa asuinpaikan soveltuvuudesta sinulle. Sovitte, jatkuuko asuminen vai etsitäänkö muita vaihtoehtoja. Jos asuminen ei jatku, saat siitä kirjallisen päätöksen. 7

10 Muuton vaiheiden kuvaukset ja eri osapuolten vastuut Muuton vaihe Toimijat Kuvaus toiminnasta, asiakirjat, päätökset, kirjaukset yms. Vastuu Ilmoitus muuttamisen tarpeestasi toimitetaan kuntaan sinä omaisesi edunvalvoja terveydenhuollon yksikkö asumisyksikkö vammaispalvelun työntekijä Tieto muuttamisen tarpeestasi tulee esille esimerkiksi puhelinkeskustelussa, palvelusuunnitelmapalaverissa tai kirjallisena hakemuksena. Yhteydenotto tai hakemuksen saapuminen kirjataan kunnan asiakastietojärjestelmään ja sinulle ilmoitetaan asian ottamisesta käsittelyyn. Kirjataan myös syy miksi haluat muuttaa. Palvelusuunnitelmaa laadittaessa tulisi aina arvioida asumisen muutostarvetta tulevaisuudessa ja kirjata suunnitelmaan ylös toiveet, suunnitelmat ja niiden muutokset. Vammaispalvelun työntekijä vastaa kirjaamisesta ja asian ottamisesta käsittelyyn Palvelutarpeen alustava selvittäminen sinä omaisesi edunvalvoja lähityöntekijät vammaispalvelun työntekijä Kanssasi laaditaan tai päivitetään palvelusuunnitelma, johon kirjataan tarpeesi ja toiveesi. Lisäksi tehdään tarvittavat toimintakykykartoitukset, kartoitetaan riskit, tehdään kotikäynti, pyydetään tarvittavat lausunnot ja asiantuntijalausunnot (esim. lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti). Sinulta pyydetään suostumus tietojen luovuttamiseen ja hankkimiseen. Työntekijä kirjaa tiedot asiakastietojärjestelmään. Vammaispalvelun työntekijät Yksilöllisten palveluvaihtoehtojen kartoittaminen Suunnitelma muuton valmistelusta ja aikataulusta sinä omaisesi edunvalvoja lähityöntekijät vammaispalvelun työntekijä Selvitetään soveltuvia palveluratkaisuja (asuminen ja tukipalvelut) yhteistyössä sinun, omaistesi, lähityöntekijöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Sinulle esitellään vaihtoehtoisia ratkaisuja esim. esitteistä ja internetistä. Arvioitte yhdessä eri vaihtoehtojen vaikutusta elämääsi. Tehdyt toimenpiteet kirjataan asiakastietojärjestelmään. Vammaispalvelun työntekijät Sinulle toimitetaan tieto siitä, voidaanko muuttosuunnitelmaa viedä eteenpäin vai ei. Jos ei, niin sinulla on oikeus saada päätös, perustelut ja tieto minne voit valittaa asiasta. Päätöksen tarkoitus on turvata oikeutesi muutoksen hakemiseen. Kanssasi laaditaan alustava suunnitelma muuton valmistelusta, mahdollisista vaihtoehdoista ja aikataulusta. Suunnitelmaa laadittaessa pohditaan, kuinka tulevassa asuinpaikassa varmistetaan se, että ympäristö tukee omaehtoisuutta ja osallisuutta (esim. palvelukodin tarjoama ohjaus ja tuki, esteettömyys, asunnonmuutostyöt, henkilökohtainen apu). Yhteistyöpalaverin toteuttaminen sinä omaisesi vammaispalvelun työntekijä sen hetkinen verkosto Toteutetaan yhteistyöpalaveri sinun ja verkostosi kanssa. Laaditaan suunnitelma etenemisestä ja muuttovalmennuksesta sekä kotiutumisen tukemisesta. Vammaispalvelun työntekijä 8

11 Muuton vaihe Toimijat Kuvaus toiminnasta, asiakirjat, päätökset, kirjaukset yms. Vastuu Tutustumisjaksojen toteutus ja arviointi sinä omaisesi omahoitajasi/ lähityöntekijäsi vammaispalvelun työntekijä tutustumispaikan vastuuhenkilö muut palveluntuottajat Toteutetaan tutustumiskäynnit ja tutustumisjaksot suunnitelman mukasesti uuteen asuinpaikkaan, työ- ja päivätoimintaan tai opiskelupaikkaan. Siirretään oleelliset tiedot tutustumispaikkaan. Jaksoja arvioidaan yhdessä sinun, omaistesi sekä nykyisen asuinpaikan ja tutustumispaikkasi kanssa. Omaiset (kotoa muutettaessa) Lähityöntekijät tutustumispaikassa ja nykyisessä asuinpaikassa Muut palveluntuottajat Palaute toimitetaan kunnan vammaispalveluihin. Suunnitelmien päivittäminen ja muuttovalmennus sinä omaisesi vammaispalvelun työntekijä entisen ja uuden yksikön henkilöstö yhteistyötahot lähiverkosto Tehdään tarvittavat sopimukset palveluntuottajien kanssa. Palvelukodin kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, mitä palveluja palvelukoti tarjoaa. Selvitetään saattaen muuttamisen tarve ja laajuus muuttamisessa ja tehdään siihen liittyvät sopimukset. Vammaispalvelun työntekijä, sinä, omaiset, edunvalvoja Toteutetaan muuttovalmennus. Pidetään yhteistyökokous ja laaditaan kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan myös sinun ja yhteisön turvallisuuden edellyttämät toimet. Palvelusuunnitelmasi päivitetään ja laaditaan erityishuolto-ohjelma. Siirretään tarvittavat tiedot. Tehdään tarvittavat hankinnat. Kirjoitetaan vuokrasopimukset ja muut sopimukset tarvittavista suunnitelman mukaisista palveluista. Muutto sinä lähiverkostosi Siirrätte tavarasi uuteen asuntoon. Saattaen muuttaminen toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Sinä, omaiset, entinen ja uusi asuinyksikkö Kotiutumistasi uudessa yksikössä tuetaan suunnitelman mukaan. Siirretään tarvittavat tiedot. Seurantakäynti ja muuton onnistumisen arviointi sinä uusi ja vanha verkostosi vammaispalvelun työntekijä Kerätään palautteet eri tahoilta ja tehdään seurantakäynti/-käynnit suunnitelman mukaan. Päivitetään palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Uusi asuinyksikkö, vammaispalvelun työntekijä Kartoitetaan toimintakykymuutokset, terveydentilamuutokset ja tehdään arviointi muuttosi onnistumisesta. Sovitaan jatkosta. Päätetään muuttoprosessi. 9

12 Omia muistiinpanoja: 10

13 3 Laadukkaan muuton tunnusmerkit muuton laatukriteerit Kenelle kriteerit on tarkoitettu? Kriteerit on tarkoitettu sinun, omaistesi, läheistesi ja vammaisjärjestöjen käyttöön muuttoon liittyvien vaiheiden ja toimenpiteiden arvioinnin tueksi. Vammaispalvelun kehittämisestä vastaava toimintayksikkö järjestää arvioinnin tarkoituksenmukaisella tavalla esim. keräämällä sopivan arviointiryhmän 1 2 vuoden välein tai pyytämällä arviointia sinulta ja muilta muuttaneilta sekä omaisiltasi esimerkiksi muuton jälkeen toteutettavan seurantakäynnin yhteydessä. Kehittämissuunnitelma arvioinnin pohjalta Kotikuntasi vammaispalveluyksikkö käyttää arvioinnin tuloksia toiminnan kehittämisessä. Lisäksi vammaispalveluyksiköllä on käytössään muiden toimijoiden arvioinnit ja palautteet muuttoprosessista ja muuttaneiden henkilöiden palautteet. Arviointi Arvioi kriteerien toteutumista asteikolla 1 = Toteutuu, 2 = Toteutuu osittain, 3 = Ei Toteudu, 4 = Ei sovellu toimintaan. Perustelut-sarakkeeseen kirjataan perustelut, miksi kriteeri toteutuu vain osittain tai miksi se ei sovellu käyttöön. Toimintayksikön nimi Arviointipäivämäärä Arviointiin osallistuneet 11

14 Kriteeri Kriteeri 1 Toteutuu 2 Toteutuu osittain 3 Ei toteudu 4 Ei sovellu Perustelut/ huomiot 1 Minulla, läheiselläni tai edunvalvojallani on tiedossa - miten muutosta asumiseen haetaan - mistä hakemuslomake on saatavissa - kenelle tai mihin hakemus toimitetaan Muuttoa koskevan hakemuksen laadintaan on saatavissa apua. Hakemuksen vastaanottamisesta annetaan minulle tieto kirjallisena. 2 Minun tai edustajani vammaispalveluyksikköön toimittama muuttotoive huomioidaan ja kirjataan asiakastietoihin. 3 Vammaispalvelun työntekijä on yhteydessä minuun ja ottaa asian käsittelyyn seitsemän arkipäivän kuluessa. Päätös annetaan kolmen kuukauden sisällä. 4 Luokseni tehdään vammaispalveluyksiköstä kotikäynti lähtötilanteen selvittämiseksi muuttoa ajatellen. 5 Palvelusuunnitelma ja/tai kuntoutussuunnitelma laaditaan tai päivitetään minun ja lähiverkostoni (esim. edunvalvoja, omainen, tukihenkilö) kanssa. Saan palvelusuunnitelmasta oman kappaleen. 6 Palvelusuunnitelmaani kirjataan tieto muuttoprosessin eri vaiheiden vastuuhenkilöistä, mikäli muuttoa suunnitellaan. Samalla sovitaan omaisten roolista muuton aikana ja muuton jälkeen. 7 Minun ja muiden osapuolten mielipiteet muuton suhteen kirjataan palvelusuunnitelmaan. Varmistetaan, että muuttoon liittyvät toiveeni tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi. Tarvittaessa käytetään puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiota ja kommunikoinnin apuvälineitä. 8 Toimintakykyni kartoitetaan ajoissa palvelutarpeen ja palveluvaihtoehtojen arviointia varten. Tarvittaessa pyydetään lausunnot eri asiantuntijoilta (esim. lääkäri, fysioterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi). 9 Kartoituksissa käytetään apuna esim. siihen soveltuvia lomakkeita tai muistilistoja. 12

15 Kriteeri Kriteeri 1 Toteutuu 2 Toteutuu osittain 3 Ei toteudu 4 Ei sovellu Perustelut/ huomiot 10 Muuttamiseen liittyvät mahdollisuudet ja riskit kartoitetaan (esim. sairaudet, käytösongelmat, kommunikaatio, aistivammat, liikuntakyvyn rajoitteet, karkailu, peliriippuvuus, päihteet, syömishäiriöt, päivä- tai työtoiminnan toteutuminen, sukulaissuhteet, itsenäisen elämän mahdollistaminen, harrastukset, terapiat). Kanssani tehdään suunnitelma mahdollisten kriisitilanteiden varalle. 11 Kunnan vammaispalveluyksikkö selvittää minulle soveltuvia asumisvaihtoehtoja ja tukipalveluja sekä onko niitä saatavilla. Varmistetaan mahdollisuuksien mukaan aiempien toimintojen ja palvelujen jatkuvuus. Otetaan huomioon ja mahdollistetaan yhteydenpito ja kanssakäyminen omaisteni kanssa. 12 Asumisvaihtoehdot ja saatavissa olevat tukipalvelut kuten työ- ja päivätoiminta, henkilökohtainen apu, opiskelu, harrastukset, terveydenhuollon palvelut esitellään ymmärrettävästi minulle ja läheisilleni (kuvat, esitteet). 13 Jos muuttoa koskeva päätös on kielteinen, minulle annetaan päätös ja perustelut kirjallisina. Kanssani pohditaan tarvittaessa muita vaihtoehtoja. 14 Minulla ja läheisilläni on mahdollisuus osallistua muuttosuunnitelman laatimiseen. Muuttosuunnitelma laaditaan kirjallisena. 15 Muuttovalmennuksen tarpeeni arvioidaan. Muuttovalmennuksen myöntämisestä sovitaan ja muuttovalmennukselle laaditaan kirjallinen suunnitelma. 16 Minua koskevat tärkeät tiedot siirretään tutustumispaikkaan, jotta tutustumisjakso sujuu turvallisesti. Tietojen pohjalta arvioidaan asunnon, ympäristön, palvelujen sekä tarvitsemieni tukipalvelujen soveltuvuutta minulle. Minulta pyydetään lupa tietojen siirtämiseen. 17 Minulle järjestetään mahdollisuus tutustua tarvittaviin tukipalveluihin (työtoiminta, opiskelu, harrastukset, päivätoiminta jne.). 18 Minulta pyydetään palaute asuinpaikan soveltuvuudesta itselleni tutustumiskäyntien tai -jaksojen jälkeen. 13

16 Kriteeri Kriteeri 1 Toteutuu 2 Toteutuu osittain 3 Ei toteudu 4 Ei sovellu Perustelut/ huomiot 19 Minulta kysytään oma mielipiteeni muuttamisesta ja se kirjataan asiakastietoihin. 20 Saan kirjallisen päätöksen muuttoon mahdollisesti liittyvästä koejaksosta ja sen pituudesta. 21 Minua autetaan itselleni kuuluvien etuuksien hakemisessa ja saan asiaa hoitavien henkilöiden yhteystiedot. 22 Palvelu-/kuntoutussuunnitelmani laaditaan tai tarkistetaan muuttopäätöksen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä. Palvelusuunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä kanssani. Mahdollisessa erimielisyystilanteessa vammaispalvelun työntekijä kirjaa näkemykseni palvelusuunnitelmaan. Kanssani sovitaan palvelu-/ kuntoutussuunnitelman seuraavasta tarkistamisen ajankohdasta. 23 Kanssani sovitaan kirjallisesti muuton jälkeen tehtävien seurantakäyntien toteuttamisesta (lukumäärä, ajankohta, läsnäolijat). 24 Palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitetään erityishuoltolain piiriin kuulumiseni ja laaditaan tarvittaessa erityishuolto-ohjelma. 25 Muuttaminen toteutetaan saattaen. Saattajan avulla varmistetaan turvallinen ja miellyttävä muutto. 26 Uudessa asuinpaikassa kanssani tehdään kirjalliset sopimukset palvelusta, vuokrasta ja muista mahdollisesti sovituista palveluista. Sopimukseen kirjataan, mitä palveluja palvelukoti tarjoaa. 27 Saan tukea uuteen asuinpaikkaan ja asuinympäristöön kotiutumisessa laaditun suunnitelman mukaisesti. Kotiutumisen tukemiselle on nimetty vastuuhenkilö, joka kirjaa kotiutumiseen liittyvät asiat ja huolehtii yhteydenpidosta omaisiini. Kotiutumistani arvioidaan esimerkiksi seurantakäynnin yhteydessä. Seurantakäynti/-käynnit toteutetaan sovitusti. 14

17 Kriteeri Kriteeri 1 Toteutuu 2 Toteutuu osittain 3 Ei toteudu 4 Ei sovellu Perustelut/ huomiot 28 Muuton ja mahdollisen koejakson onnistumista arvioidaan minun, läheisteni, entisen ja uuden asuinpaikan kanssa. 29 Palvelusuunnitelmani tarkistetaan tarvittaessa tai vähintään 2 3 vuoden välein ottaen huomioon elämäntilanteeni ja toimintakykyni ja niissä tapahtuneet muutokset. Vastuuhenkilö palvelusuunnitelman päivityksille on nimetty. Minulla on oikeus pyytää palvelusuunnitelman tarkistamista. Arvioinnin pohjalta päätetyt kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpide Vastuuhenkilö Aikataulu Seuranta 15

18 Lisätietoja: Paikkakuntakohtaiset yhteystiedot: 16

19 Tämä opas auttaa kehitysvammaisen ihmisen yksilöllisen muuton suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppaan on laatinut Valtakunnallisen Vammaispalvelujen Kaste-hankkeen Savon osahankkeen ( ) työryhmä, johon kuului omaisia ja kuntien vammaispalvelujen työntekijöitä. Sisältöön ovat esittäneet kommentteja vammaiset henkilöt, heidän omaisensa sekä vammaisjärjestöt.

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa Muuttovalmennuksen tarve Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013 Yhteydenotto kotikuntaan Verkostopalaveri/ palvelusuunnitelma - päätös muuttovalmennuksen toteuttamistavasta Muuton jälkeen Muutto Muuttovalmennus

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä:

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä: Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää Muuttoräppi löytyy netistä: http://www.kvps.fi/perheille/muuttovalmennus/ Elämäntilanteen kuvaus ja tulevaisuuden suunnittelu Missä haluaisin asua? Millaisessa

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa l Inari Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Taustaa Vammaispalvelulain l l i ja sosiaalihuoltolain l l i velvoitteet: Kunnan

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2.11.2016 Peilauspintana käytännönkokemus laitoksesta opetuksesta työ- ja toimintakeskuksesta autisminkirjon palveluohjauksesta asumisesta

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi

Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 24.3.2013 Tiedän mitä tahdon! projekti (2010 2013) Kokeillaan ja kehitetään suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaa henkilökohtaista budjetointia (kehitys)vammaisten

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen. Seminaari 30.8.2013 Kuopio / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja,kehitysvammaisten

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa Oulu 12.12.2016 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Tampereen työparimalli

Tampereen työparimalli VAIKEASTI PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELU Tampereen työparimalli sosiaalityöntekijä Seija-Sisko Heikkilä 20.9.2007 Jyväskylä PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELUA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen perustuslaki 1999/731

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Prosessikuvaukset os.19 opetus

Prosessikuvaukset os.19 opetus Prosessikuvaukset os.19 opetus Tulo, koulunkäynti ja paluu Kalliomaa oma koulu hoito Huoltajat Päättöarviointi ja siirtyminen 2. asteelle Kalliomaan koulu, Tuusula 2013 Osasto-opetus os19 Tulovaihe osasto-opetus

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho

Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho Keskeiset sisällöt Kehitysvammalakiin tehdyt muutokset voimaan 10.6.2016 Laki säätelee erityishuollossa olevan kehitysvammaisen

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammahuolto Ylitarkastaja Saija Kujansuu 22.11.2016 1 LSSAVI, kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kehitysvammahuollon paikantaminen

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUT AIKUISEN KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TUKENA TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLULLA

YLÄ-SAVON SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUT AIKUISEN KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TUKENA TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLULLA YLÄ-SAVON SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUT AIKUISEN KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TUKENA TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLULLA Käynnissä olevan palvelurakennemuutoksen tavoitteena on edistää vammaisen henkilön itsenäistä

Lisätiedot