Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä"

Transkriptio

1 Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä

2 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 1 (2) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 TIIVISTELMÄ ALKUSANAT JOHDANTO Aikaisempia tarveselvityksiä Omistajatietojen ajantasaisuuden käsittely osana kiinteistöjärjestelmän kokonaisuudistusta Maanmittauslaitoksessa Seminaari Maanmittauslaitoksessa Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuutta käsittelevän projektin perustaminen NYKYISIÄ JA TULEVIA KEHITTÄMISHANKKEITA Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan kehittäminen Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan kehittäminen Kiinteistötietojärjestelmän maankäyttöpäätösosan kehittäminen Rakennustunnusten annon ja rakennusten koordinaattien määrittämistavan uudistaminen 11 3 UUDEN SAANTOREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA MERKITYS Nykyisen kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietosisältö Kauppahintarekisterin tietovirrat ja työprosessit Nykyisen saantorekisterin tietovirrat ja työprosessit Uuden saantorekisterin palvelut ja merkitys KTJ:n osana Normien muutostarve KAUPANVAHVISTAJIEN UUSI TOIMENKUVA JA VAADITTAVA KOMPETENSSI Kaupanvahvistajien tekninen toimiminen tietoverkossa Lisävaatimusten toteaminen Nykyisten viranomaisten kompetenssin arviointi Uuden kaupanvahvistusmenettelyn edellytykset ja vaikutukset Normien muutostarve PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLISIA SAANTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN SIIRTO VEROHALLINNOLTA KTJ:N SAANTOREKISTERIIN Kiinteistösaannot verotuksessa Verohallinnon tietolähteet kiinteistösaannoista Omistajatiedon rekisteröinti verohallinnon tietojärjestelmissä Perintö- ja perheoikeudelliset kiinteistösaannot verotuksessa Perintöverotuksen toimittaminen Perukirja ja sen liitteet Perintö- ja lahjaverotuksen tietojärjestelmä...34

3 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 2 (3) Kuolinpesä Kuolinpesän lakkaaminen Testamentit Avioliitto ja ositus Mahdolliset menettelyt perhe- ja perintöoikeudellisten saantotietojen siirrossa verohallinnolta KTJ:n saantorekisteriin Kuolinpesän yhteystiedot KTJ:ään Tiedot kuolinpesän osakkaista KTJ:ään Perintö-, testamentti- ja ositussaannot tiedoksi KTJ:ään Ehdotus toteutettaviksi toimenpiteiksi ja tarvittavat säännösmuutokset LAINHUUTOKÄYTÄNNÖN LAAJENTAMINEN Nykykäytäntö Valtion kiinteistövarallisuutta koskevat kehitystoimet Kaikkien rekisteriyksiköiden omistusoikeuden kirjaaminen ERITYISTEN OIKEUKSIEN KIRJAUS KAUPANVAHVISTUSMENETTELYLLÄ Nykytilanne Kaupanvahvistusmenettely erityisten oikeuksien kirjaamisessa ja normien muutostarve LAINHUUDON JA ERITYISEN OIKEUDEN KIRJAUKSEN HAKEMINEN KAUPANVAHVISTUKSESSA KIRJAAMISREKISTERIN PERUSPARANTAMINEN EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI Valtionhallinnon hyväksyntä työryhmän ehdotuksille Uusi saantorekisteri Kaupanvahvistajat saanto- ja kiinteistörekisterin ylläpitäjinä Omistaja- ja hallintatiedot kaikille kiinteistörekisteriyksiköille Kirjaamisrekisterin perusparannus Erityiset oikeudet ja kaupanvahvistusmenettely Lainhuudon ja erityisen oikeuden kirjauksen hakeminen kaupanvahvistuksessa Maakaaren sanktiomahdollisuuksien käyttäminen Kiinteistökäsitteen muuttaminen Työryhmän ehdotusten keskinäiset riippuvuudet ja toteutusaikataulu...55

4 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 3 (4) TIIVISTELMÄ Viimeisen kuuden vuoden kuluessa on toteutettu useita käyttäjäselvityksiä tavoitteena selvittää heidän toiveitaan kiinteistöjärjestelmän ja erityisesti kiinteistötietojärjestelmän kehittämisen suhteen. Näissä kaikissa on paljastunut esiin toteamus kiinteistöjen omistajatietojen laadun puutteista. Puutteet kohdistuvat erityisesti perhe- ja perintöoikeudellisiin saantoihin, jotka usein jäävät kirjautumatta kiinteistötietojärjestelmään sekä myös lainhuudatuskäytännön ulkopuolella olevien yksiköiden vajaisiin tai puuttuviin omistus- ja hallintatietoihin. Ajantasaisten kiinteistöjen omistajatietojen merkitys on tällä vuosikymmenellä tullut entistä ajankohtaisemmaksi, kun maankäyttö- ja rakennuslaki sekä eräät muutkin lait edellyttävät aiempaa enemmän tiedottamis- ja naapurien kuulemisvelvoitteita. Kehittämissuunnitelmia asiantilan korjaamiseksi on tehty ja käsitelty useaan otteeseen erityisesti Maanmittauslaitoksessa. Syksyllä 2001 Maanmittauslaitos järjesti seminaarin johon se kutsui oikeusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, väestörekisterikeskuksen, verohallituksen, Suomen Kuntaliiton sekä eräitä fyysistä suunnittelua tekevien yritysten edustajat. Osapuolet katsoivat, että asian jatkovalmistelu olisi parasta tehdä rekisteripoolissa. Rekisteripooli perusti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotukset toimenpiteistä, joilla kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuutta kiinteistötietojärjestelmässä ja siitä annettavaa tietopalvelua voitaisiin parantaa. Toimeksiantoon oli lisäksi lisätty kuusi erikseen nimettyä selvitystä tai kehotusta tehdä ehdotuksia ja arvioida muutosten seurausvaikutuksia. Työryhmään nimettiin: Matti Vahala, MML, pj, Martti Raiskinmäki, OM, Kari Pilhjerta, VH, Henrik Ungern, MML ja Tuomas Lukkarinen, MML, siht. Työryhmä selvitti nykyiset omistajatietojen keruu- ja rekisteröintiprosessit kiinteistötietojärjestelmään liittyvissä rekistereissä. Lisäksi on selvitetty perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja koskevien tietojen tulo verohallintoon ja miten tiedot siellä rekisteröidään. Taustaselvityksiin kuului samalla meneillään olevien ja tulevien kehittämishankkeiden toteaminen ja selvitys niiden vaikutuksesta omistajatietojen rekisteröintiin. Työryhmän ehdotusten mukaan on tarpeen perustaa uusi saantorekisteri, joka sisältäisi nykyisten kaupanvahvistajien kautta tulevien saantojen lisäksi perhe- ja perintöoikeudelliset saannot sekä kirjausvelvollisuuden alaisten erityisten oikeuksien perustamiset ja siirrot. Uusi saantorekisteri olisi osa kiinteistötietojärjestelmää ja nykyisestä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin yhteydessä olevasta saantorekisteristä luovuttaisiin. Uusi saantorekisteri kehitettäisiin nykyisen kiinteistöjen kauppahintarekisterin pohjalta. Tiedot perhe- ja perintöoikeudellisista saannoista saataisiin verohallinnolta. Tiedot kirjaamisvelvollisuuden alaisista erityisistä oikeuksista puolestaan liittämällä niihin liittyvien oikeuksien siirrot kaupanvahvistusmenettelyn piiriin. Uuden saantorekisterin perustamisella tavoitellaan paitsi omistajatietojen ajantasaisuuden parantamista myös kiinteistöihin liittyvän rekisterijärjestelmän selkeyttä. Muutoksen jälkeen lainhuuto- ja

5 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 4 (5) kiinnitysrekisteriin kirjattaisiin vain tiedot, joilla olisi julkisen luotettavuuden asema. Informatiiviset omistukseen liittyvät tiedot keskitettäisiin uuteen saantorekisteriin. Kaupanvahvistajan toimenkuvaa ehdotetaan muutettavaksi sekä sisällöltään että tekniseltä toteutustavaltaan. Kaupanvahvistus tulisi toteutumaan suoralla yhteydellä kiinteistötietojärjestelmään ja muihin perusrekistereihin. Kaupanvahvistajilta edellytettäisiin myös sellaisten tietojen merkitsemistä, joiden antajan nykyisin ovat olleet Maanmittauslaitos tai kunnat. Tämä edellyttää osaamistason kasvattamista nykyisestään. Pitkällä aikavälillä on tavoitteena, että kaupanvahvistus toimii samalla lainhuudon hakuna, mikä lisää edelleen kaupanvahvistajilta vaadittavaa pätevyyttä. Tällä hetkellä lainhuutokäytännön ulkopuolella on maan pinta-alasta huomattavan suuri osa. Näiden alueiden omistajatietoja ei ole lainhuuto- tai saantomerkintöinä. Meneillään olevien lakihankkeiden kautta on odotettavissa, että valtion maaomaisuus merkittäisiin muistutustietona lainhuuto- ja saantorekisteriin, samoin tieto ko. aluetta hallinnoivasta viranomaisesta. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan omistusoikeuden kirjaamista kaikille kiinteistörekisteriyksiköille lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tällä kirjauksella olisi lainhuutoa vastaava oikeussuoja. Samalla se ehdottaa kiinteistöjen laatuluokituksesta luopumista. Jatkossa olisi vain kiinteistöjä ja niiden yhteiset alueet. Edellä olevilla ratkaisuilla voidaan parantaa kiinteistöjä koskevien omistussuhteiden muutoksiin liittyvien uusien tapahtumien tuloa rekisteriin. Niillä ei kuitenkaan voida poistaa puutteita, joita on nykyisten rekisteritietojen tasossa. Näiden poistamiseksi työryhmä ehdottaa kirjaamistietojen perusparannuksen toteuttamista ennen kuin kirjaamisjärjestelmä uusitaan. Osa ehdotuksista on riippuvia kiinteistötietojärjestelmän kehitystahdista, osa täysin irrallisia. Näiden keskinäiset suhteet on käsitelty työryhmän ehdottaminen jatkotoimenpiteiden yhteydessä.

6 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 5 (6) 0 ALKUSANAT Äskettäin OECD:n tekemässä selvityksessä vertailtiin eri maiden kilpailukykyä. Suomi sijoittui toiseksi heti Yhdysvaltojen jälkeen. Asiana, joka nosti Suomen kilpailukykyä, on erityisesti mainittava julkinen sektori. Sen on arvioitu paremmin toimivaksi kuin monessa muussa kehittyneessä maassa. Muun muassa korruption vähäisyys nostaa sijalukuamme. Suomessa olemme tottuneet pitämään itseämme myös tietotekniikassa eturivin maana. Tähän on osittain vahvoja perusteitakin. Kuitenkin erityisesti valtakunnallisten kiinteistötietojen rekisteröinnissä ja tietopalvelussa olemme jääneet jo yli kymmenen vuotta sitten vallinneelle tasolle. Sama koskee omistustietojen keruuprosesseja. Muualla maailmalla kehitys puolestaan on hyvin nopeaa. Kiinteistöjen omistamisen varmuus, niihin liittyvien toimenpiteiden selkeys, läpinäkyvyys (ei piilossa olevia oikeuksia) ja riskittömyys sekä ennen kaikkea kiinteän omaisuuden käyttö velan vakuutena ovat markkinatalouden selkäranka. Se on meille osittain niin itsestään selvää, ettemme sen merkitystä enää huomaa. Toimivan kiinteistöjärjestelmän roolista on kirjoittanut kolumbialainen Hernando desoto. Hän toteaa: kaikissa kehittyneissä maissa on toimivat kiinteistöjärjestelmät ja mahdollisuus käyttää kiinteistöä velan vakuutena, kehitysmaista nämä puuttuvat. Juuri tämä on desoton mukaan syy siihen, ettei kehitys näissä maissa pääse käyntiin. Keski-Euroopan entisissä sosialistisissa maissa on viimeisten vuosien kuluessa panostettu paljon toimivien järjestelmien aikaansaamiseen. Siellä on syntynyt hyviä järjestelmiä, joista olisi meillä paljonkin opittavaa. Kiinteistöjärjestelmällä on Suomessa vankka pohja. Sen edelleen kehittämiselle on kuitenkin tarvetta. Kiinteistöjen markkinointi on aiempaa enemmän liiketoimintaa. Pankit toimivat useassa maassa, vaikka niillä ei kaikissa näissä olisi edes konttoria. Internet-pankkeja on jo olemassa. Kiinteistöjen ja asuntojen ostajilla on mahdollisuus kilpailuttaa luottoja yli rajojen. Tähän tarvitaan toimivaa tietopalvelua ja ennen kaikkea luotettavia ja ajantasaisia tietoja. Fyysinen suunnittelu ja rakentaminen on entistä tarkemmin kontrolloitua. Naapureiden ja asianosaisten on saatava osallistua suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Viranomaisilla ja asianosaisilla on ilmoitusvelvollisuuksia. Oikeiden ja ajantasaisten omistajatietojen saaminen on tärkeää. On voitava tavoittaa oikea omistaja tai hänen edustajansa. Tämä koskee myös kiinteistön vuokraajaa. Tieto ajantasaisista omistajista ja haltijoista on puutteellinen nykyisessä kiinteistötietojärjestelmässä. Erityisen paljon puutteita on perhe- ja perintöoikeudellisten saantoihin perustuvissa tiedoissa. Lainhuudatuskäytäntö kattaa vain osan kiinteistöyksiköistä. Tiedot lainhuudatusvelvollisuuden ulkopuolella olevien kiinteistöjen omistajista ja haltijoista ovat hyvin puutteelliset.

7 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 6 (7) Kiinteistötietojärjestelmää uusitaan lähimpien vuosien kuluessa ja sen tietosisältöön tulee kartta, mikä lisää sen palvelutasoa merkittävästi. Samoin siihen rakennetaan teknisiä rajapintoja, joiden välityksellä tietoja voidaan välittää ja päivittää muihin sovelluksiin. Kaupanvahvistajainstituutio ei ole vielä hyödyntänyt kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita kehittyvä tekniikka on tuonut ja on tuomassa aivan lähivuosina. Olisi mahdollista saada kiinteistöjen lähtötiedot tietoverkkojen välityksellä tosiaikaisina. Samalla tavoin tiedot voitaisiin välittää rekisteriin tosiaikaisina. Tämä parantaisi paitsi tietojen ajantasaisuutta myös mahdollisuutta karsia virheellisiä tietoja, joita manuaalisessa toiminnassa esiintyy kiusallisen paljon. On tullut aika tarkastella kiinteistöjärjestelmän puutteita ja parannusmahdollisuuksia. Talouselämän kannalta kilpailukykyinen kiinteistöjärjestelmä voi olla nostamassa tai laskemassa maamme kilpailukykyä. Se voisi palvella meitä kansalaisina ja viranomaisina nykyistä paremminkin. 1 JOHDANTO 1.1 Aikaisempia tarveselvityksiä Kiinteistötietojärjestelmän käyttäjiltä kysyttiin vuonna 1996 heidän toiveitaan kehittää järjestelmää edelleen. Kyselyn teki kiinteistötietojärjestelmää silloin hallinnoinut TT-Tietopalvelut Oy. Lomakemuotoisessa kyselyssä ei suoraan kysytty kantaa omistajatietojen laatuun, mutta kyselyn vapaamuotoisessa osassa monet vastaajat toivat esille tarpeen parantaa omistajatietojen ajantasaisuutta. Samana vuonna selvitettiin kiinteistötietojärjestelmän kehittämistä pohtineen työryhmän (MML, OM, Suomen Kuntaliitto) toimesta eri talouselämän ja julkisen hallinnon sektorien tarvetta kehittää kiinteistötietojärjestelmää. Kyselyn tuloksena kehittämistarpeet kohdistuvat kartan saamiseksi osaksi järjestelmän tietosisältöä ja maankäytön oikeuksien ja rajoitusten nykyistä parempaa kuvausta. Näiden kanssa samalle tasolle kohosi myös tarve ajantasaisille tiedoille omistajista ja heidän osoitteistaan. Maanmittauslaitoksessa tehtiin vuonna 1997 kiinteistöjärjestelmän kokonaisuudistukseen liittyvä käyttäjien haastattelu. Se keskittyi selvittämään, mitä tarpeita käyttäjillä on järjestelmän kehittämiseen. Käyttäjät toivovat kiinteistötietojärjestelmän tietojen laajentamista rekisterikartalla, maankäytön oikeuksien ja rajoitusten nykyistä parempaa rekisteröintiä ja näiden kanssa yhtä innokkaasti omistajatietojen laadun parantamista. Tämän lisäksi halutaan kiinteistön haltijan yhteystiedot. Ne ovat tärkeitä silloin, kun omistajana on oikeushenkilö. Myöhemmin selvityksiä on tehty tarkemmin kohdennetuille käyttäjäjoukoille. Näistä mainittakoon Kiinteistöjen paikkatietopalveluiden yhteydessä tehty kysely v Sen kohderyhmänä olivat kiinteistöhallinnon ja talousalan, kiinteistövälityksen sekä arvioinnin ja maankäytön suunnittelualan yritykset

8 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 7 (8) sekä muiden yritysten kiinteistöjohtamisen asiantuntijat. Tässä kyselyssä omistusoikeuteen liittyviä tietoja pidettiin tärkeimpinä. Näitä seurasivat kaavoitusta koskevat tiedot. Vuoden 2000 alussa tuli voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Se edellyttää miltei kaikissa rakennushankkeissa naapurien kuulemista. Samoin kaavoituksessa tulee kuulla asianosaisia. Tiedottaminen ja omistajien suostumusten saaminen on nykyään omistajatietojen ajantasaisuuden puutteen vuoksi hyvinkin vaikeaa. Myös kiinteistötoimituksista tiedotetaan ensi sijassa kutsukirjeellä (KML mom). 1.2 Omistajatietojen ajantasaisuuden käsittely osana kiinteistöjärjestelmän kokonaisuudistusta Maanmittauslaitoksessa Maanmittauslaitoksen johto on useaan otteeseen käsitellyt kiinteistöjärjestelmän kokonaisuudistusta. Omistajatietojen käsittelyn osalta todettiin olevan aihetta ryhtyä toimenpiteisiin. Kuitenkin nykyisen työnjaon mukaisesti omistajatietojen ylläpito ei kuulu Maanmittauslaitoksen vastuulle. Asian kehittämiseen on saatava mukaan myös muita osapuolia. Heidän kantaansa päätettiin selvittää järjestelmällä asiaan liittyvä seminaari. 1.3 Seminaari Maanmittauslaitoksessa Seminaariin oli kutsuttu ja sinne saapuivat edustajat oikeusministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Verohallituksesta, Väestörekisterikeskuksesta, Suomen Kuntaliitosta, Elisa Communication - konsernista ja Suunnittelukeskus Oy:stä. Seminaariin oli ennakkomateriaalina jaettu Matti Vahalan muistio Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuus ja käyttäjien tarpeet. Tietojen ajantasaisuuden nykytilaa kuvaa tunnusluku: yli 20 vanhentunutta omistajatietoa tuhatta kiinteistöä kohden. Seminaarissa esiteltiin ratkaisuja, joiden tuloksena olisi mahdollista päätyä lukuun alle 1 virheellinen tieto tuhatta kiinteistöä kohden. Seminaarin tuloksena kaikki olivat yksimielisiä siitä, että omistajatietojen ajantasaisuutta on syytä lähteä kohottamaan. Keinona pidettiin saantorekisterin kehittämistä siten, että sinne tulisivat kirjatuiksi myös perhe- ja perintöoikeudelliset saannot. Oikeusministeriön kannan mukaan on uusi saantorekisteri on järkevintä perustaa nykyisen kiinteistöjen kauppahintarekisterin laajennuksena. Samalla nykyisestä kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosasta poistettaisiin saantotiedot. Kirjaamisosa tulisi sen jälkeen sisältämään vain sellaisia tietoja, joilla on julkinen luotettavuus. Asian kehittämisen katsottiin kuuluvan Rekisteripoolille. 1.4 Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuutta käsittelevän projektin perustaminen Rekisteripoolin jäsenille jaettiin pidetyssä kokouksessa edellisessä kohdassa mainittu muistio ja samalla kerrottiin Maanmittauslaitoksessa pidetystä seminaarista. Rekisteripooli piti asian edistämistä tarpeellisena ja perusti työryhmän tekemään tarvittavan

9 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 8 (9) projektin tehtäväksiannon. Seuraavassa kokouksessaan rekisteripooli hyväksyi projektin asettamiskirjeen (Liite 1). 2 NYKYISIÄ JA TULEVIA KEHITTÄMISHANKKEITA 2.1 Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan kehittäminen Kesäkuun alussa 2000 voimaan tulleen kiinteistörekisterilain muutoksen ( /448) mukaan kiinteistörekisterikartta tuli osaksi kiinteistörekisterin tietosisältöä. Kiinteistörekisterilakia muutettiin uudelleen ( /454) muun muassa siten, että kiinteistörekisteriin merkittäväksi säädetty tieto katsotaan kiinteistörekisteriin merkityksi, kun se on tallennettu kiinteistötietojärjestelmään. Muutos tulee voimaan Tällöin kiinteistötietojärjestelmän tulee voida hoitaa kiinteistörekisterikartan tallennus, ylläpito ja tietopalvelu. Nykyisin käytössä oleva kiinteistötietojärjestelmä on otettu käyttöön jo Sen tekninen laitealusta on niin ikääntynyt, ettei ole mahdollista muuttaa sitä käsittelemään kartallisia tietoja. Nykyisen järjestelmän tekninen käyttöikä on muutenkin täyttymässä. Lain edellyttämien velvoitteiden täyttäminen edellyttää, että ainakin kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosa uusitaan vuoden 2005 alkupuoleen mennessä. Tulevina vuosina on tarve uusia myös kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosa, mutta resurssipulan vuoksi tätä ei voida toteuttaa samassa aikataulussa kiinteistöosan kanssa. Toteutus siirtynee ainakin vuoteen Teknisesti kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan uusiminen voidaan toteuttaa ilman, että on tarpeen puuttua nykyisen kiinteistöosan toimintaan merkittävällä tavalla. Alla oleva kuva havainnollistaa suunniteltua teknistä toteutusta. Ulkopuoliset järjestelmät Uusimuotoinen tietopalvelu MML Kunnat rajapinta rajapinta rajapinta web-server Uusi Kii Sovellusyhteys! UUSI KTJ OS/390 Kirj Kii Käräjäoikeudet Käräjäoikeudet Nykyinen KTJ Perinteinen tietopalvelu

10 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 9 (10) Uudessa järjestelmässä säilyy myös nykyinen kiinteistöosa. Tämä on tarpeen, jotta nykyistä kirjaamisosaa ei olisi tarpeen muuttaa merkittävästi. Nykyisessä järjestelmässä kaikki kirjaamistiedot kohdistetaan KTJ:n kiinteistöosan yksiköihin ja sekä kiinteistöosa että kirjaamisosa sijaitsevat samassa fyysisessä tietokannassa. Nykyisen kiinteistöosan poistaminen johtaisi erittäin suureen kirjaamisosan muuttamistarpeeseen. Tämän toteutusta ei voida pitää taloudellisesti perusteltuna, koska myös kirjaamisosa on uusittava muutaman vuoden kuluessa. Uusi kiinteistöosa tulee olemaan jäljelle jäävän vanhan kiinteistöosan tietojen primaarijärjestelmä, josta kiinteistötiedot kopioidaan nykyiseen kiinteistöosaan ja näiden tietosisältö pidetään aakkosnumeeristen tietojen osalta identtisinä. Nykyinen kiinteistöosa puolestaan ei tule sisältämään kartallisia tietoja. Maanmittauslaitos on asettanut vuoden 2001 keväästä lähtien useita projekteja, joiden tavoitteena on toimivan uusitun kiinteistötietojärjestelmän aikaansaanti. Projekteissa ovat edustettuina Maanmittauslaitoksen lisäksi oikeusministeriön ja kuntien edustajia. Kun uusi järjestelmä otetaan tuotannolliseen käyttöön , voidaan tietopalvelun kautta tuottaa nykyisenlaisia suoritteita kuten otteita ja suorakäytön näyttöjä. Uuden kiinteistöosan mahdollistamia uusia palveluja ovat mm. tietojen haku karttakäyttöliittymällä ja kiinteistöjen karttatulosteet. Samalla on toteutettu vakiomuotoiset rajapinnat tietojen hakuun kiinteistötietojärjestelmästä. Tämä luo perustan sellaisten ulkopuolisten sovellusten kehittämiselle, jotka tarvitsevat käyttöönsä kiinteistötietojärjestelmän tietoja myös kartallisina kohteina. 2.2 Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan kehittäminen Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosa tulee uudistettavaksi lähivuosina. Uudistamisen taustalla on nykyisen laitealustan ikääntyminen. Järjestelmän ylläpito alkaa olla kallista ja uusimuotoisten palvelujen toteuttaminen vaikeaa ja hyvin kallista. Järjestelmän ylläpidon kannalta ei kuitenkaan ole näköpiirissä suuria toiminnallisia muutostarpeita. Nykytietojen perusteella on oletettavaa, että kirjaamisosa toteutetaan omana tietokantanaan. Tässä tilanteessa on kiinteistöosan ja kirjaamisosan yhteiskäytön oltava saumatonta ja erittäin tehokkaasti toteutettu. Otettaessa uusi kiinteistöosa käyttöön joudutaan jo aiemmin ratkaisemaan tämän ja kirjaamisosan kommunikointi tosiaikaisesti. Kun uudessa tilanteessa kaikki toiminta tukeutuu uuteen kiinteistöosaan, asetetaan osien väliselle kommunikoinnille tiukkoja tehokkuusvaatimuksia. Alla oleva kuva havainnollistaa todennäköistä ratkaisumallia.

11 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 10 (11) KTJ Kirjaamisosa Kiinteistöosa 2.3 Kiinteistötietojärjestelmän maankäyttöpäätösosan kehittäminen Kiinteistötietojärjestelmän kehittämisen alusta alkaen on tavoitteena ollut kuvata myös maankäyttöön liittyviä päätöksiä: kaavoja, kieltoja, suojelualueita jne. Tavoite on jäänyt toistaiseksi toteutumatta. Tähänastiset konkreettiset yritykset ovat perustuneet rajoitusten kuvaamiseen tekstuaalisesti. Yhtenä vaihtoehtona on ollut kuvata kutakin rekisteriyksikköä koskevat päätökset ja määräykset. Toisena vaihtoehtona on kuvata määräysalueet ja kertoa, mitä rekisteriyksikköjä ne koskevat. Koska aluejaot ovat itsenäisiä ja elävät omaa elämäänsä, on tietojen ylläpito hyvin vaativaa. Tekstimuotoiset tietopalvelutulosteet eivät ole havainnollisia varsinkaan silloin, kun maankäyttöpäätös koskee vain osaa rekisteriyksiköstä. Kun sekä rekisteriyksiköt että maankäyttöpäätökset kuvataan kartallisina kohteina, on mahdollista riittävän hyvin hallita niiden keskinäiset suhteet. Tietopalvelussa on samoin mahdollista tehdä kyselyjä karttakäyttöliittymän välityksellä ja saada tulokset karttana. KTJ:n tietopalvelun kannalta maankäyttöä koskevat tiedot saadaan näkymään karttakäyttöliittymässä. Esimerkiksi kiinteistöjen kauppahintarekisterin pitoa varten näitä tietoja joudutaan nykyisin hankimaan kunnilta tai pienten kuntien ollessa kyseessä Maanmittauslaitoksen kaava-aineistoista. Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä selvitti maankäyttöpäätöksien rekisteröintiä edellä selostetun periaatteen pohjalta toteutettuna. Raportissaan MMM 2001: 4 työryhmä esitti, että suunnitelmatietojärjestelmä toteutetaan vaiheittain. Työryhmä määritteli ensimmäisen vaiheen tietosisällön, johon kuuluisivat asema-, ranta-asema- ja yleiskaavatiedot, rakennuskiellot ja luonnonsuojelualueet. Tonttijaot esitetään tallennettaviksi mahdollisimman pian ensimmäisen toteutusvaiheen jälkeen. Alla oleva kuva havainnollistaa Maankäyttöpäätösosan suhteet muihin kiinteistötietojärjestelmän osiin.

12 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 11 (12) KTJ Kiinteistöosa Kirjaamisosa Maankäyttöpäätösosa 2.4 Rakennustunnusten annon ja rakennusten koordinaattien määrittämistavan uudistaminen Perusrekisterien tunnusjärjestelmä perustuu rakennusten, huoneistojen ja toimipaikkojen sekä määräalojen ja vuokra-alueiden osalta tunnuksiin, jotka johdetaan kiinteistötunnuksesta. Luonnolliset henkilöt voidaan paikantaa kotiosoitteensa avulla. Samoin elinkeinotoiminta sijaintikiinteistönsä tai vielä tarkemmin toimitilansa kautta. Tietoja voidaan yhdistellä toisiinsa tunnusten avulla. Tämä yhdistäminen onnistuu niin hyvin kuin tunnuseheys on toimiva. Rakennustunnusten ja niistä johdettujen muiden tunnusten eheys ei ole läheskään toivottavalla tasolla. Samoin rakennusten koordinaateissa on puutteita ja osa koordinaateista on epätarkkoja tai jopa virheellisiä. Edellä mainittujen puutteiden korjaamiseksi työskenteli Maanmittauslaitoksen, Väestörekisterikeskuksen ja Suomen Kuntaliiton asettama työryhmä selvittäen mahdollisuuksia ratkaisulle, jossa tunnuseheys olisi mahdollisimman lähellä optimia. Työryhmä esitti ratkaisua, jossa rakennustunnus annettaisiin kunnan käyttämän rakennusvalvonnan järjestelmän avulla. Järjestelmä olisi yhteydessä KTJ:ään, josta se saisi karttakäyttöliittymäänsä tiedot ajantasaisesta kiinteistöjaotuksesta. Lisäksi olisi tarjolla tiedot omistajista, naapureista ym. tiedoista, jotka ovat tarpeellisia rakennuslupakäsittelyssä. Rakennustarkastusprosessissa uusi rakennus sijoitetaan kartalle oikeaan kohtaan ja KTJ antaisi rakennustunnuksen. Perinteisten kiinteistötietojen lisäksi KTJ:ssä olisi myös rakennusten tunnukset ja koordinaatit.

13 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 12 (13) Olennaista selostetulle menettelylle on, että toiminta tapahtuu tosiaikaisilla yhteyksillä rekistereihin ja että uudet tiedot annetaan niin ikään tosiaikaisesti suoraan rekisteriin. Alla oleva kuva havainnollistaa järjestelmien välisiä yhteyksiä. Kunnan rekisterit ukii KR + kartta UUSI KTJ nktj KIR Rajapinta KII Rajapinta Internet Rajapinta VTJ RHR Rakennustietojen ylläpitosovellus kunnissa Henk Sovellusyhteys Internetyhteys 3 UUDEN SAANTOREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA MERKITYS 3.1 Nykyisen kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietosisältö Kiinteistöjenkauppahintarekisteri perustettiin lailla ( /552), joka tuli voimaan Lain mukaan kauppahintarekisterin tarkoituksena on palvella kiinteistön arvon määrittämistä. Rekisterin tiedoista on lain 3 :ssä säädetty, että rekisteriin merkitään sellaisia tietoja luovutuksen kohteesta, kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä luovuttajasta ja luovutuksensaajasta, kuin on tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. Käytännössä kauppahintarekisteriin tallennetaan sellaisiakin tietoja, joilla ei ole merkitystä kiinteistöjen arvioinnissa. Valtaosa kauppahintarekisteriin merkittävistä tiedoista saadaan kaupanvahvistajien lähettämistä kiinteistönluovutusilmoituksista. Maanmittaustoimisto hankkii luovutuksen kohdetta koskevat sijainti- ja kaavatiedot. Kauppahintarekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: kaupanvahvistajaa koskevat tiedot

14 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 13 (14) luovutuksen laji (kauppa, vaihto, lahja jne.) luovuttaja luovutuksen saaja luovutuksen kohde (kiinteistö- tai määräalatunnus, koko kiinteistö tai määräala tai määräosa) pinta-alatiedot luovutuksen ehdot (esim. kauppahinta) luovutuksen kohteen ominaisuudet (käyttötarkoitus, koodinaatit, rakennukset, kaavan mukainen käyttötarkoitus ja tehokkuus jne.) 3.2 Kauppahintarekisterin tietovirrat ja työprosessit muut tiedot (mahdollinen lupa tietojen luovuttamiseen suoramarkkinointiin ja onko kyse sukulaisluovutuksesta) Yksityiskohtaisesti rekisterin tietosisältö käy ilmi liitteestä 2. Kiinteistöjen kauppahintarekisterin ylläpidon prosessi on yksityiskohtaisesti kuvattu Maanmittauslaitoksessa osana laitoksen kaikkien prosessien kehittämistä. Samassa prosessissa ja samoilla välineillä merkitään kiinteistörekisteriin luovutetut määräalat ja yhteisalueosuudet. Yksinkertaistettuna KHR-prosessi on seuraavanlainen:

15 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 14 (15) KAUPAN- VAHVISTAJA Täyttää KLilmoituksen Arkistoi KL-ilmoituksen MAANMITTAUS- TOIMISTO KL-ilmoituksen tarkastaminen ja täydentäminen KL-ilmoituksen tallentataminen KHR:iin ja, jos kyseessä on määräala, sen merkintä KR:iin Ajantas KHR Ajantas. KR KUNTA Selvittää kaava- ja/tai sijaintitiedot, jos sopimus mmt:n kanssa Rekisteröi määräalan, jos kunnan KR-aluetta KTJ (TietoEnator) Ajantas. KTJ Ajantas. KTJ OIKEUSMINISTERIÖ Verohallinto Väestörekisterikeskus Luovutustiedot Kaupanvahvistaja-asetuksen mukaan kaupanvahvistajan on 7 päivän kuluessa luovutuksen vahvistamisesta ilmoitettava luovutuksesta maanmittaustoimistoon ja kunnalle. Ilmoitus tehdään erityistä kiinteistönluovutusilmoitusta käyttäen, mutta ilmoitus voidaan tehdä myös sähköisesti. Keväällä 2002 sähköistä tiedonsiirtoa käytti noin 10 kaupanvahvistajaa yli 3 300:sta. Jos luovutuksen kohteena on määräala tai jos luovuttajat ovat pidättäneet itselleen määräalan, ilmoitukseen on liitettävä jäljennös luovutuskirjasta karttoineen. Kaupanvahvistaja arkistoi sekä luovutuskirjan että kiinteistönluovutusilmoituksen tallekappaleen. Kun kaupanvahvistaja lopettaa tehtävänsä, hänen on luovutettava tallekappaleet asianomaisen viraston tai käräjäoikeuden säilytettäväksi.

16 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 15 (16) Kaupanvahvistajan ilmoitusvelvollisuutta ja -tapaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös kiinteistön pakkohuutokaupan toimittajaan (ulosottoasetus 13b, /959). Maanmittaustoimistot arvioivat alkuvuonna 2002, että Helsingin maistraattia lukuun ottamatta ilmoitukset lähetetään maanmittaustoimistoon lähes aina määräajan kuluessa. Sen sijaan keväällä 1996 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 20 % ilmoituksista saapui yli viikon kuluttua vahvistamisesta. Maanmittaustoimisto kirjaa ilmoitukset saapuneiksi ja tarkistaa niiden oikeellisuuden. Erityinen huomio kiinnitetään luovutuksen kohteeseen. Virheelliset, puutteelliset tai epäselvät ilmoitukset palautetaan kaupanvahvistajalle tai häneen otetaan yhteyttä. Maanmittaustoimistojen keväällä 2002 tekemän arvion mukaan 5 10 %:ssa tapauksista kaupanvahvistajaan täytyy ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi. Yhteydenottoja on siten vuosittain muutamia tuhansia. Useimmiten kaupanvahvistajan kanssa keskustellaan puhelimitse. Vuonna 1996 tehdyn edellä mainittua arviota tarkemman laatuselvityksen mukaan kiinteistötunnus puuttui tai oli väärin 4 %:ssa tapauksia, rakennustiedot puuttuivat 1 %:ssa, luovuttajan henkilötunnus 4%:ssa ja saajan henkilötunnus 3 %:ssa luovutuksista. On huomattava, että laatuselvityksessä ei yleensä voitu tarkastaa esimerkiksi sitä, olivatko rakennustiedot tai sopijapuolten sukulaisuussuhteet oikein. Kauppahintarekisteriä varten maanmittaustoimisto täydentää kiinteistönluovutusilmoituksen tietoja kohteen painopisteen koordinaateilla ja kaavatiedoilla. Maanmittaustoimistot saavat kaavoitusta koskevat tiedot erillisten sopimusten perusteella lähes 100 kunnalta. Osasta kuntia saadaan lisäksi kohteen koordinaatit. Muiden kuntien osalta maanmittaustoimisto selvittää luovutuksen kohteen kaavoitustiedot omien aineistojensa avulla. Kiinteistöjen kauppahintarekisteriä pidetään Maanmittauslaitoksen JAKOjärjestelmässä. Jos kyseessä on määräalan tai yhteisalueosuuden luovutus, määräala tai osuus rekisteröidään kiinteistörekisteriin samanaikaisesti KHRtallennuksen kanssa. Usein määräalojen rekisteröinti on tehtävä kiireellisenä, koska käräjäoikeus tarvitsee lainhuutohakemusta varten määräalatunnuksen. Näissä tapauksissa luovutuksen tiedot joudutaan yleensä tallentamaan kauppahintarekisteriin myöhemmin. Kauppahintarekisteriin tallennettavat tiedot käyvät ilmi kohdasta 2.1. Määräalan ja yhteisalueosuuden luovutuksesta merkitään kiinteistörekisteriin kiinteistörekisteriasetuksen 8 :n 3 ja 4 momentissa säädetyt tiedot. Kauppahintarekisteriin tallennetaan ennakkotietojen perusteella vuonna 2002 noin luovutusta. Määräaloja ja yhteisalueosuuksia luovutuksiin sisältyy noin kappaletta. Kiinteistönluovutusilmoitusten tallennuksen ja määräalojen rekisteröinnin kokonaiskustannukset ovat vuonna 2002 lokakuun lopun tilanteen perusteella arvioituina 1,8 miljoonaa euroa eli noin 22 luovutusta kohti.

17 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 16 (17) Vajaa 10 % kustannuksista on usealle vuodelle jaksotettua tietojärjestelmien kehittämisen osuutta. Oikeusministeriö, verohallinto ja Väestörekisterikeskus saavat omia tarpeitaan varten linjasiirtoina tietoja kauppahintarekisteristä. Kaupanvahvistajan on lähetettävä jokaisesta vahvistamastaan luovutuksesta ilmoitus kunnalle. Kunnille tiedot kiinteistöjen luovutuksista ovat tärkeitä etuostolain ( /608) mahdollista soveltamista varten. Lisäksi kunta rekisteröi omaan kiinteistörekisteriinsä merkityistä kiinteistöistä luovutetut määräalat ja yhteisalueosuudet. Kiinteistörekisteriä pitäviä kuntia on 86. Vaikka näiden kuntien pitäisi vuoden 2000 alussa voimaan tulleen kiinteistörekisterilain muutoksen ( /323) mukaan pitää kiinteistörekisteriä koko asemakaava-alueestaan, kaikki kunnat ovat sopineet ao. maanmittaustoimiston kanssa siitä, että toiminta rekisterinpidossa jatkuu toistaiseksi siten kuin ennen mainittua lain muutostakin. Käytännössä kiinteistörekisteriä pitävät kunnat rekisteröivät vain ne suhteellisen harvat määräalat, jotka on luovutettu tontista tai yleisestä alueesta. 3.3 Nykyisen saantorekisterin tietovirrat ja työprosessit Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain ( /353) 18 :n mukaan saantorekisteri on osa kiinteistötietojärjestelmää. Saantorekisteriä ei voida pitää itsenäisenä rekisterinä, vaikka mainitun lainkohdan sanamuodosta niin voisi päätelläkin : Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri sekä saantorekisteri ovat osa kiinteistötietojärjestelmää. Tarkoituksena on ollut vain ilmaista ns. kirjaamisosan kuuluvan olennaisena osana kiinteistötietojärjestelmään. MK 7:5 :ssä säädetään saantotiedot merkittäviksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Pykälän 1 momentin mukaan rekisteriin voidaan merkitä tietoja kiinteistön luovutuksesta ja muusta saannosta ennen lainhuutohakemuksen tekemistä. Lainkohdasta käy ilmi, että suoranaista velvoitetta ei ole, ja se, että kysymys on pääasiassa vain luovutuksista. Muista kiinteistönsaannoista ei lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin käytännössä tehdä merkintöjä ennen niiden lainhuudatusta. Maakaaren 7:5.2 :stä käy ilmi myös se, että kirjaamistiedoista poiketen saantotiedoissa olevan virheen tai puutteen perusteella ei voida esittää rekisterin pitäjään kohdistuvia vaatimuksia. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin saantotiedoilla on kuitenkin merkitystä ns. vilpittömän mielen kannalta. Esimerkiksi luovutuksen saaja ei saa vilpittömän mielen suojaa saannolleen silloin, kun luovuttajan lainhuudon lisäksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä käy ilmi myös tiedot huudattamattomasta saannosta (MK 13:4). Sama koskee myös velkojalle syntynyttä panttioikeutta kiinteistöön (MK 17:10.2). Saantotietojen merkitsemisessä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sovelletaan asetusta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ( /960). Asetuksen 14 määrittelee yleisellä tasolla merkintöjen tietosisällön, menettelyn ja viranomaisten vastuut tietojen ylläpidossa.

18 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 17 (18) Kiinteistön luovutustietojen rekisteröinti kiinteistötietojärjestelmään noudattaa seuraavanlaista prosessia, jota on kolmen ensin mainitun vaiheen osalta selostettu edellä kohdassa 3.2: 1. Luovutuksen vahvistaminen 2. Kaupanvahvistajan ilmoitus maanmittaustoimistoon ja kuntaan 3. Tallentaminen kauppahintarekisteriin 4. Tiedonsiirto KHR:stä KTJ:ään Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä tiedot välitetään tiedostomuodossa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin eli KTJ:n kirjaamisosaan. KTJ:ään tiedot kirjautuvat viikoittaisin eräajoin. 5. Oikeusministeriön tehtävät KTJ:ään kirjataan vain niiden luovutusten tiedot, joiden osalta lainhuutoa ei ole haettu. Maakaari korostaa lainhuudon hakemisen merkitystä omistajalle mm. kaksoisluovutus- ja panttaustilanteissa, minkä vuoksi uudet omistajat hakevat nykyään lainhuutoa mahdollisimman pian luovutuksen tapahduttua. Käytännössä noin 50 %:lla luovutuksista on lainhuutohakemus jo vireillä luovutusta KHR:stä KTJ:ään rekisteröitäessä. KTJ:stä välitetään maistraateille saanto- (ja lainhuuto-) tiedot samassa yhteydessä ja rytmissä kuin tiedot rekisteröidään KHR:stä KTJ:ään. KHR:iin jälkeenpäin tehdyt muutokset, jotka vaikuttavat KTJ:n saantotietoihin, kirjautuvat myös tavanomaisen viikoittaisen rekisteröinnin yhteydessä KTJ:ään. Rajoituksena on KHR:iin liittyvistä teknisistä seikoista johtuen se, että kolme kuukautta rekisteröinnin jälkeen tehdyt muutokset eivät tällä hetkellä KTJ:ään välity. 6. Kirjaamisviranomaisen eli käräjäoikeuden tehtävät Käräjäoikeuden tehtävänä on poistaa huudattamatonta luovutusta koskevat tiedot, kun luovutusta koskeva saanto on huudatettu. Käytännössä lähes kaikissa tapauksissa lainhuudon rekisteröinnin yhteydessä päivitysohjelma huolehtii poistamisesta automaattisesti ilman manuaalitoimenpiteitä. Käräjäoikeuden velvollisuutena on niinikään tehtävä tarpeelliset korjaukset saantoa koskeviin merkintöihin, jos merkinnän peruste ei ole enää voimassa tai merkintä saannosta on muutoin virheellinen. Tämä lainhuutoja kiinnitysrekisteriä koskevan asetuksen 14.3 :n vaatimus on osoittautunut käytännössä mahdottomaksi täyttää. Jos saantotiedoissa havaitaan puutteita, kirjaamisviranomaisella on mahdollisuus korjata ja poistaa tietoja vain lainhuudatuksen yhteydessä, koska silloin kirjaamisviranomaisella on käytössään riittävä asiakirjaselvitys virheiden korjaamiseksi tai merkintöjen poistamiseksi.

19 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 18 (19) 3.4 Uuden saantorekisterin palvelut ja merkitys KTJ:n osana Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin eli KTJ:n kirjaamisosaan merkitään kirjaamishakemukset, tietoja hakemusten käsittelystä ja kirjaamista koskevat ratkaisut (MK 7:1.1 ). Lisäksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään viranomaisten ilmoitusten perusteella tietoja kiinteistöihin kohdistuvista oikeuksista ja niiden rajoituksista (MK 7:1.2 ). Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkisesti luotettavien tietojen perusteella kansalaiset voivat oikeusturvaa vaarantamatta tehdä kiinteistöjä koskevia oikeustoimia. Julkinen luotettavuus edellyttää, että rekisterikirjausten merkintäedellytykset tutkitaan huolellisesti. Maakaari korostaa lainhuudon merkitystä, joten kiinteistön luovutuksissa lainhuudatusvelvollisuus täytetään usein jo ennen kuuden kuukauden määräaikaa (MK 11:1.2 ). Noin puolet kiinteistönluovutuksista kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, ennen kuin tieto olisi kirjautunut saantotietona lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Taloudellisen vaihdannan kannalta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri toimii hyvin. Omistajatietojen ajantasaisuus on vähintäänkin tyydyttävä yksittäisten oikeustoimien kuten kauppoja ja kiinnitysten kannalta. Kiinteistöjen omistajatiedoilta vaaditaan nykyisin suurempaa ajantasaisuutta kuin julkista luotettavuutta korostava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri tarjoaa. Muun muassa hallintomenettelyssä tähdennetään nykyään asianosaisten kuulemista, ja viranomaisilla on laaja tiedottamisvelvollisuus. Nykyinen saantotietojen rekisteröintijärjestelmä vastaa tällaiseen tietotarpeeseen vain osittain, koska se koskee vain kiinteistön kauppoja, vaihtoja ja lahjoja. Perhe- ja perintöoikeudelliset saannot kirjautuvat käytännössä järjestelmään hyvin myöhään kiinteistön omistuksessa tapahtuneen muutoksen jälkeen. Saantotiedot eli tiedot omistajavaihdoksista kirjautuvat rekisteriin ilman, että omistusoikeuden siirron lailliset edellytykset on tutkittu. Tämän vuoksi ei ole katsottu mahdolliseksi asettaa rekisterin pitäjälle saantotiedoissa olevien virheiden ja puutteiden perusteella vahingonkorvausvaatimuksia (MK 7:5.1 ). Uudella saantorekisterillä tarkoitetaan kiinteistötietojärjestelmän rekisteriosaa, jonne kirjattaisiin mahdollisimman virheettömästi, nopeasti ja kattavasti tiedot kiinteistön omistussuhteessa tapahtuneesta muutoksesta ennen omistusoikeuden virallista kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tiedoilla ei voi olla lainhuutotietoihin verrattavia oikeusvaikutuksia, mutta laadukas ja kattava saantotietojen rekisteröinti parantaisi kiinteistötietojärjestelmän ajantasaisuutta ja informatiivisuutta. Tehokkaimmin ajantasaisuutta lisäisi perhe- ja perintöoikeudellisten saantojen mahdollisimman pikainen kirjaaminen saantorekisteriin. Tarvittavat tiedot määräytyvät tietotarpeen pohjalta eli uusi saantorekisteri palvelisi ennen kaikkea tiedottamis- ja tietopalvelutarpeita: saantorekisteriin tulisi saada mahdollisimman nopeasti kirjatuksi se, kuka käyttää puhevaltaa kiinteistöllä, jonka omistus on vaihtunut. Alla oleva kuva havainnollistaa muutoksen jälkeiset loogiset kiinteistötietojärjestelmän komponentit.

20 REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 19 (20) KTJ Uusi saantorekisteri Kiinteistöosa Kirjaamisosa Maankäyttöpäätösosa 3.5 Normien muutostarve Vaikka saantotiedoille ei uudessa saantorekisterissä aseteta nykyistä enemmän luotettavuutta koskevia vaatimuksia, vaan tyydytään siihen, että tietojen luonne on informatiivinen, nykyinen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä koskeva säädöspohja ei mahdollistane saantorekisteriosan tietosisällön lisäämisen koskemaan omistussuhteissa tapahtuneita muutoksia myös perhe- ja perintöoikeudellisissa saannoissa. Toisaalta säädökset puuttuvat myös siitä, mistä tietolähteestä ja minkä viranomaisen velvollisuutena olisi tiedot saantorekisteriin ilmoittaa. Kirjaamisviranomaiset eli käräjäoikeudet ovat nykyisten säädösten mukaan saantotietojen ylläpitäjiä (Asetus lainhuuto ja kiinnitysrekisteristä 14.3 ). Säädös on osoittautunut huonosti toimivaksi ja on perusteltua edetä kehittämisessä työryhmän toimeksiannon mukaisesti: kiinteistöjen kauppahintarekisteristä muodostetaan uusi saantorekisteri. Teknisesti kauppahintarekisterin kehittäminen uudeksi saantorekisteriksi on verrattain helppoa, koska tietosisältöä ei tarvitsisi juurikaan lisätä. Lainsäädännöllisiä muutoksia tulee puolestaan tehdä enemmän. Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä on uusittava koskemaan saantorekisteriä, joka samalla voi toimia kiinteistöjen kauppahintarekisterinä. Tietojen saanti verohallinnon tiedossa olevista perhe- ja perintöoikeudellisista saannoista on mahdollista muuttamalla lakia verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta. Toinen vaihtoehto on kirjoittaa tarvittavat säännökset saantorekisteriä koskevaa lakiin. Kiinteistötietojärjestelmää koskevaa laki olisi täydennettävä kattamaan uusi saantorekisteri. Maakaarta ja lainhuuto- ja saantorekisteriä koskevia säädöksiä on muutettava ja niistä on poistettava saantotietojen rekisteröintiä koskevat osuudet.

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

VTJ:n rakennus- ja kiinteistötietojen käsittelyn uudistaminen RaKi-hanke. Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus

VTJ:n rakennus- ja kiinteistötietojen käsittelyn uudistaminen RaKi-hanke. Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus VTJ:n rakennus- ja kiinteistötietojen käsittelyn uudistaminen RaKi-hanke Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus Hankkeen tavoitteet Maistraattien, kuntien, MML:n ja verohallinnon tuottavuuden parantaminen

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO Perustiedot Kiinteistötunnus: 630-405-15-11 Nimi: KONNUNSUO Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Pyhäntä (630) Arkistoviite:

Lisätiedot

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN Mika Järvelä, Lahden kaupunki Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 21.9.2010 KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN KUNNAN TOIMITUSTUOTANTO JA KIRJAAMISASIAT

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan

Lisätiedot

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Käyttöliittymä Orientointikartta näyttää valitun kohteen sijainnin. Mittakaavan vaihto. Ulos kirjautuminen palvelusta. Ilmoittaa käytössä olevan mittakaavan. Valitun

Lisätiedot

Kiinteistösaannon kirjaaminen ja lainhuuto. 20.1.2016 Aalto yliopisto Jaakko Kanerva, asianajaja

Kiinteistösaannon kirjaaminen ja lainhuuto. 20.1.2016 Aalto yliopisto Jaakko Kanerva, asianajaja Kiinteistösaannon kirjaaminen ja lainhuuto 20.1.2016 Aalto yliopisto Jaakko Kanerva, asianajaja 1 LUENNON AIHEET KIRJAAMISJÄRJESTELMÄ JA -ASIAT KIRJAAMISMENETTELY LAINHUUDATUS VELVOLLISUUS HAKEA LAINHUUDATUSTYYPIT

Lisätiedot

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j . KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 f asiakasueto.fi 1(1) Lähestymiskartta Ma 1 1! (uhturil. ara Kiinteistötunnus: Nimi: Rekisteriyksikkölaji: Paistojen määrä: Kunta: Kaavan mukainen käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Liite Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen 27/80/2009 1 (8) Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A Myyjä: Vesilahden kunta (y-tunnus: 0157711-9) Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI Ostaja: KAUPAN KOHDE: KAUPPAHINTA: Liisa Kristiina Kuusela (090745-536B) Tapolantie 10 37470 Vesilahti Noin

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään allekirjoittaneet tämän apporttiomaisuuden luovutuskirjan. Luovutuskirja on laadittu maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 :n määrämuodot

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp. Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp. Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä sähköistä

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit ja lyhenteet... 2 5 Tunnussuositukset...

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori KAUPPAKIRJA Myyjät: 1/3 osuudella: Alapassi, Antti Veikko osoite: Iidesranta 46 A 006, 33100 Tampere 1/3 osuudella: Alapassi, Erkki Tapani, kuolinpesä, jonka edunsaajana Koivisto, Kirsti Aino Marjatta

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 96/2011 Laki. maakaaren muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 96/2011 Laki. maakaaren muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2011 96/2011 Laki maakaaren muuttamisesta Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren

Lisätiedot

Yhdyskuntajärjestelmien- ja suunnittelun oikeudelliset perusteet Luento 3-4

Yhdyskuntajärjestelmien- ja suunnittelun oikeudelliset perusteet Luento 3-4 Yhdyskuntajärjestelmien- ja suunnittelun oikeudelliset perusteet Luento 3-4 Kiinteistöoikeuden lähtökohdat Saara Jämes Lakiasiaintoimisto Sjlaw www.sjlaw.fi Maakaaren säännökset ja muu sääntely Maakaari

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4).

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4). KAUPPAKIRJA Myyjä: Eira, Aarre Esko Kalevi kp. c/o Eira, Esko Tapio Kulnevintie 21, 62300 Härmä Ostaja: Kauhavan kaupunki Y-tunnus: 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kaupan kohde: Kauhavan kaupungin

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 75/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuutta parantaviksi säännöksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuutta parantaviksi säännöksiksi PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua.

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua. Laanin halli Osoite Virransalmentie 89, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Laani 507-423-1-208 Pinta-ala määräala 7 800 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta

Lisätiedot

Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Jyväskylässä. Ismo Tulisalo Paikkatietoasiantuntija

Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Jyväskylässä. Ismo Tulisalo Paikkatietoasiantuntija Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Jyväskylässä Ismo Tulisalo Paikkatietoasiantuntija 11.2.2015 Esityksen sisältö Valmistautuminen PRT:n käyttöönottoon Pysyvän rakennustunnusten konversio ja analysointi

Lisätiedot

Tällä luovutuskirjalla toteutetaan edellä mainituin tavoin yhtymäkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistöjen luovutus peruskunnille.

Tällä luovutuskirjalla toteutetaan edellä mainituin tavoin yhtymäkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistöjen luovutus peruskunnille. 1 Luovutuskirja Luovuttaja Raision Naantalin Vesilaitos -kuntayhtymä (Y- 0204419-7) Luovutuksensaajat Raision kaupunki (Y- 0204428-5) Naantalin kaupunki (Y- 0135457-2) Luovutuksen tausta Raision Naantalin

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä LUOVUTUSSOPIMUS n kaupungin ja n Yritystilat Oy:n välillä 1. Sopijapuolet 1.1. n kaupunki Yritys- ja yhteisötunnus: 0166906-4 Kotipaikka ja osoite:, Olavinkatu 27, 57130 jälj. Luovuttaja 1.2. n Yritystilat

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Rajalan halli Osoite Nokiantie 9, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Rajala 507-426-1-539 Pinta-ala 4 000 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja )

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa sijaitsevien

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut. Voimaantulo 1.1.2016

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut. Voimaantulo 1.1.2016 Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut Voimaantulo 1.1.2016 1 ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT Hyväksytty kunnanhallitus 31.8.2015. Voimaantulo 1.1.2016 Kunnan viranomaisen

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Savoset Osoite Poitinkuja 2, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Mäkelä 507-426-1-576 Pinta-ala noin 4 260 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun

Lisätiedot

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ).

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ). KAUPPAKIRJA LUONNOS 1(5) MYYJÄ Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA OSTAJA Rakennuspalvelu Salmela Ky, 1895756-4 Osoite: Ojahaantie 15, 84100 YLIVIESKA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN

Lisätiedot

Oikeudellinen näkökulma sähköiseen. luovutukseen ja kiinnitykseen

Oikeudellinen näkökulma sähköiseen. luovutukseen ja kiinnitykseen Oikeudellinen näkökulma sähköiseen luovutukseen ja kiinnitykseen Kiinteistöasioiden Digi-päivä 15.4.2016, Helsinki Kari Niemi Johtava asiantuntija (OTK, VT) Maanmittauslaitos KVP:n eli Kiinteistökaupan

Lisätiedot

Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011

Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011 Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011 Markku Markkula Maanmittausneuvos 22.9.2011 1 Saapuneet kirjaamisasiat vuonna 2010 Erityiset oik. oikeudet

Lisätiedot

Väestötietojärjestelmä ja paikkatiedot 2007 Rolf Ahlfors. Johtava tietokeskus

Väestötietojärjestelmä ja paikkatiedot 2007 Rolf Ahlfors. Johtava tietokeskus Väestötietojärjestelmä ja paikkatiedot 2007 Rolf Ahlfors VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ Tietosisältö Väestötietojärjestelmässä on tietoja HENKILÖISTÄ (7,8 MILJ.) nimi asuminen (osoitteet) perhesuhdetiedot huolto-

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Kemin kaupunki luovuttaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle seuraavan kiinteistön:

Kemin kaupunki luovuttaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle seuraavan kiinteistön: 1/ 4 KIINTEISTÖNLUOVUTUSSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET a) Kemin kaupunki Y-tunnus 0210427-6 Osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi (jäljempänä "luovuttaja") b) Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Y-tunnus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta ja laiksi kiinteistötietorekisterilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Karttojen tekijänoikeudet

Karttojen tekijänoikeudet Karttojen tekijänoikeudet Alustus seminaarissa Tekijänoikeus ja Arkeologia Pidetään Helsingissä 2.3.2007 Henrik Ungern johtava lakimies Maanmittauslaitos henrik.ungern@maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Kauppahinta viisikymmentätuhatta (50.000,00) euroa. Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä

Kauppahinta viisikymmentätuhatta (50.000,00) euroa. Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä Kiinteistön kauppa 1 (4) Myyjä Rautjärven kunta (0206951-1) Simpeleentie 12 56800 SIMPELE Ostaja Kuusisto, Ville Pekka Tapani Ahmakuja 3 55420 Imatra Kaupan kohde Kauppahinta Rautjärven kunnan Torsansalon

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Otteet ja todistukset

Otteet ja todistukset Määrittely (kierros 1) 1(14) Otteet ja todistukset 1 Lainhuutotodistus 1.1 Käyttötarkoitus Todistus, jolla osoitetaan rekisteriyksikön omistusoikeus. Todistus on tulostettavissa voimassa olevasta rekisteriyksiköstä

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Rave Rakennus Oy, 1769201-5 tai määräämänsä Osoite: Lintutie 1 84100 Ylivieska Kaupan kohde Ylivieskan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA MUUT LUOVUTUKSET (MK 1 )

KIINTEISTÖN KAUPPA JA MUUT LUOVUTUKSET (MK 1 ) Arvo Vitikainen 19.1.2016 KIINTEISTÖN KAUPPA Luennon sisältö: v Kiinteistön kauppa v Kauppaehdoista v Kiinteistökaupan prosessi, julkinen kaupanvahvistus v Sopimusrikkomukset v Kiinteistökaupan kustannukset

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Kuntien paikkatietoseminaari Jari Ylä-Kero 11.2.2014 RaKi-hanke VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen vaatimat muutokset VTJ:n tietomalliin sekä uuden tunnusjärjestelmän

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

3Dkiinteistönmuodostaminen

3Dkiinteistönmuodostaminen 3Dkiinteistönmuodostaminen Maankäyttötieteiden päivä Paavo Häikiö 29.10.2015 3Dkiinteistönmuodostaminen lainsäädäntö tekninen toteutus tietopalvelu asemakaava 3D-kiinteistönmuodostamisen edellytyksenä

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Cenna Oy,

Lisätiedot

Outokumpu Oyj, y-tunnus 02 15254-2 Riihitontuntie 7 A 02200 Espoo

Outokumpu Oyj, y-tunnus 02 15254-2 Riihitontuntie 7 A 02200 Espoo Tall8 kauppakirjalla myydah ja luovutetaan alla mainittu kiinteisto seuraavin ehdoin: Myyja Ostajat Outokumpu Oyj, y-tunnus 02 15254-2 Riihitontuntie 7 A 02200 Espoo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Lisätiedot

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin HENKILÖREKISTERISELOSTE Rekisterin nimi: Rekisterinpitäjä: Vuokra-asuntohakemusrekisteri Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Osoite: PL 125 42701 Keuruu Rekisteriasioita hoitavat henkilöt Vastuuhenkilö,

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

Väestötietojärjestelmä asuntotilastojen perustana. Riitta Haggrén 28.4.2011

Väestötietojärjestelmä asuntotilastojen perustana. Riitta Haggrén 28.4.2011 Väestötietojärjestelmä asuntotilastojen perustana Riitta Haggrén 28.4.2011 Väestörekisterikeskus (VR) Perustettu 1969 Toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla Toimitilat Helsingissä ja okkolassa

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

K INTEI5T6TIETOPRLVELU

K INTEI5T6TIETOPRLVELU Maanmittauslaitos Page 1 of 1 K INTEI5T6TIETOPRLVELU Karttatuloste Tulostettu 25032015 Tulosteen keskipisteen koordinaalit (ETRS-T V]3SF N): N: 6801136 E: 436596 Tuloste ei ole mittatarkka https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tuotanto/ktp/sivusto/tuloste/karttatulo...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kh 22.2.2016 liite x 1/5 Asianumero MH 833/2016, 06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Kauhavan

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA JA MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA JA MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA 4.1.2014 Sivu 1 / 7 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA JA MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA OSAPUOLET 1. MÄÄRÄALAN KAUPPA (Kaunismäen alue / vuokratontti ja lisäalue) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

(Sähköisen) kiinteistönluovutusilmoituksen täyttöohje

(Sähköisen) kiinteistönluovutusilmoituksen täyttöohje 27.9.2010 (Sähköisen) kiinteistönluovutusilmoituksen täyttöohje Kiinteistönluovutusilmoituksen täyttäminen kuuluu kaupanvahvistajan tehtäviin. Kirjautuminen Sähköisen kiinteistönluovutusilmoituksen löydät

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5)

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 10.8.2015 Rekisteriyksikkö 992-454-1-98 Hirvaskankaan Liikekeskus Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 992-454-1-98 Nimi: Hirvaskankaan

Lisätiedot

Kokouksen avasi Olli Muurainen, joka toimt myos kokouksen puheenjohtajana seka si hteertna

Kokouksen avasi Olli Muurainen, joka toimt myos kokouksen puheenjohtajana seka si hteertna Billnas Samiade Verk Oy Ruoholahdenkatu 21 00180 HELSINKI Puh (09)681 590 Fax (09) 6815 9199 POYTAKIRJA 29 5 2009 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2009 Aika 29.5.2009 Paikka L3sna Billnas Samiade Verk Oy, Ruoholahdenkatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 23.5.2014 ---- 1 Luonnos ---- 1 MYYJÄ 2 OSTAJA Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali Petri Kodisoja 3 KAUPAN KOHDE Naantalin kaupungin Tammisaaren

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot

VTJ-ylläpitokäyttöliittymän koulutus kunnille ja maistraateille

VTJ-ylläpitokäyttöliittymän koulutus kunnille ja maistraateille VTJ-ylläpitokäyttöliittymän koulutus kunnille ja maistraateille 12. 13.8.2014 Kokkola 20. 21.8.2014 Helsinki 26. 27.8.2014 Rovaniemi 2. 3.9.2014 Kuopio 10. 11.9.2014 Maarianhamina 16. 17.9.2014 Helsinki

Lisätiedot