EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta /2252(INI) TARKISTUKSET 1-55 Helga Stevens (PE v01-00) vuosikertomuksista toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (2014/2252(INI)) AM\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /29 AM\ doc

3 1 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz -1 kohta (uusi) -1. on sitä mieltä, että työllisyys- ja sosiaalipolitiikka kuuluu enimmäkseen jäsenvaltioiden toimivaltaan ja että EU:n tehtävänä on ryhtyä toimenpiteisiin, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan koordinointi, laatimalla suuntaviivoja ja varsinkin ohjeellisia asiakirjoja työmarkkinoille; kannustaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan keskusteluja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tämän politiikan alalla; 2 Enrique Calvet Chambon 1 kohta 1. on ilahtunut, että kansalliset parlamentit osallistuvat entistä tiiviimmin unionin lainsäädäntöprosessiin, sillä tämä on myönteisesti lisännyt tietoisuutta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista toimielinten välisissä yhteyksissä; 1. ilmaisee huolensa siitä, että kansallisten parlamenttien entistä tiiviimpi osallistuminen unionin lainsäädäntöprosessiin on lisännyt tietoisuutta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista toimielinten välisissä yhteyksissä; on sitä mieltä, että on välttämätöntä määritellä AM\ doc 3/29 PE v01-00

4 asianmukaiset kriteerit, joilla arvioidaan kummankin periaatteen noudattamista, jotta varmistetaan, ettei niiden soveltamisessa ylitetä perussopimusten määräyksiä ja vaaranneta yhtenäisen Euroopan rakentamista; Or. es 3 Evelyn Regner, Brando Benifei, Mercedes Bresso 1 kohta 1. on ilahtunut, että kansalliset parlamentit osallistuvat entistä tiiviimmin unionin lainsäädäntöprosessiin, sillä tämä on myönteisesti lisännyt tietoisuutta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista toimielinten välisissä yhteyksissä; 1. on ilahtunut, että kansalliset parlamentit ovat entistä kiinnostuneempia ja ovat osallistuneet entistä tiiviimmin unionin lainsäädäntöprosessiin viime vuosina, sillä tämä on lisännyt tietoisuutta perusperiaatteista, joille EU on perustettu, kuten toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista toimielinten välisissä yhteyksissä sekä EU:n toimintapolitiikasta ja politiikanteosta kansallisissa yhteyksissä; 4 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 1 kohta 1. on ilahtunut, että kansalliset parlamentit osallistuvat entistä tiiviimmin unionin lainsäädäntöprosessiin, sillä tämä on myönteisesti lisännyt tietoisuutta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista 1. on ilahtunut, että kansalliset parlamentit osallistuvat entistä tiiviimmin unionin lainsäädäntöprosessiin, sillä tämä on lisännyt tietoisuutta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista toimielinten PE v /29 AM\ doc

5 toimielinten välisissä yhteyksissä; välisissä yhteyksissä; 5 Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Marian Harkin 1 kohta 1. on ilahtunut, että kansalliset parlamentit osallistuvat entistä tiiviimmin unionin lainsäädäntöprosessiin, sillä tämä on myönteisesti lisännyt tietoisuutta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista toimielinten välisissä yhteyksissä; 1. on ilahtunut, että kansalliset parlamentit osallistuvat entistä tiiviimmin unionin lainsäädäntöprosessiin, sillä tämä on myönteisesti lisännyt tietoisuutta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista toimielinten välisissä yhteyksissä; panee kuitenkin merkille, että tässä asiassa on vielä työtä; ehdottaa siksi, että komissio järjestäisi vuosittaisen keskustelun kunkin kansallisen parlamentin kanssa kyseisessä parlamentissa vahvistaakseen komission ja kansallisten parlamenttien välistä vuoropuhelua; 6 Rina Ronja Kari 1 kohta 1. on ilahtunut, että kansalliset parlamentit osallistuvat entistä tiiviimmin unionin lainsäädäntöprosessiin, sillä tämä on myönteisesti lisännyt tietoisuutta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista toimielinten välisissä yhteyksissä; 1. on ilahtunut, että kansalliset parlamentit osallistuvat entistä tiiviimmin unionin lainsäädäntöprosessiin, sillä tämä on myönteisesti lisännyt tietoisuutta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista toimielinten välisissä yhteyksissä; katsoo kuitenkin, että ponnisteluja kansallisten parlamenttien lainsäädäntöprosessiin AM\ doc 5/29 PE v01-00

6 osallistumisen lisäämiseksi on vahvistettava; 7 Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Marian Harkin 1 a kohta (uusi) 1 a. muistuttaa, että Maastrichtin sopimuksen 5 artiklan mukaisesti Euroopan unioni voi toimia ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita; 8 Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Marian Harkin 1 b kohta (uusi) 1 b. korostaa, että toissijaisuusperiaate on merkittävä keino vallankäytön tasapainottamiseksi ja aidon eurooppalaisen lisäarvon takaamiseksi ja siten kasvun ja työllisyyden edistämiseksi; korostaa, että toissijaisuusperiaatetta noudatettaessa on tärkeää ottaa huomioon työmarkkinaosapuolten rooli ja varmistaa niiden itsenäisyys jäsenvaltioiden tapojen ja perinteiden mukaisesti; on sitä mieltä, että toissijaisuusperiaatteen loukkaamisesta voi olla suunnittelemattomia seurauksia, kuten Euroopan kansalaisten vähentynyt PE v /29 AM\ doc

7 luottamus Euroopan unionia kohtaan, ja että toissijaisuusperiaatteen loukkaamista on siksi vältettävä; 9 Brando Benifei 1 a kohta (uusi) 1 a. korostaa, että toissijaisuusperiaate on liittovaltioille ominainen piirre, koska nämä poliittiset entiteetit saavat legitiimiytensä kansan itsemääräämisoikeudesta, jossa mikään hallinnon taso ei ole toisen alainen, vaan kaikki ovat tasavertaisia; 10 Dominique Martin, Joëlle Mélin 1 a kohta (uusi) 1 a. pitää valitettavana, että "ennakkovaroituskynnyksen" saavuttaminen, varsinkin lyhyessä ajassa, on vaikeaa, mikä johtuu joidenkin kansallisten parlamenttien valppauden puutteesta; Or. fr AM\ doc 7/29 PE v01-00

8 11 Dominique Martin, Joëlle Mélin 1 b kohta (uusi) 1 b. ehdottaa, että kansallisille parlamenteille tiedotetaan enemmän niiden erioikeuksista; Or. fr 12 Enrique Calvet Chambon 2 kohta 2. pitää tärkeänä alueellisia parlamentteja, erityisesti niitä, joilla on lainsäädäntövaltaa, sekä niiden alueellisia vaikutuksia ja läheisyyttä kansalaisiin ja kehottaa tarvittaessa lisäämään niiden osallistumista ennakkovaroitusjärjestelmään; 2. huomauttaa, että alueellisten parlamenttien, erityisesti niiden, joilla on lainsäädäntövaltaa, osallistuminen ennakkovaroitusjärjestelmään sen ollessa mahdollista, voi lisätä sitä vaaraa, että EU:n tavoitteiden saavuttamiseen tähtääviä lainsäädäntöehdotuksia vastustetaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden perusteella; Or. es 13 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 2 kohta 2. pitää tärkeänä alueellisia parlamentteja, erityisesti niitä, joilla on 2. pitää tärkeänä parlamentteja sekä niiden alueellisia vaikutuksia ja läheisyyttä PE v /29 AM\ doc

9 lainsäädäntövaltaa, sekä niiden alueellisia vaikutuksia ja läheisyyttä kansalaisiin ja kehottaa tarvittaessa lisäämään niiden osallistumista ennakkovaroitusjärjestelmään; kansalaisiin ja kehottaa tarvittaessa lisäämään niiden osallistumista ennakkovaroitusjärjestelmään; 14 Evelyn Regner 2 kohta 2. pitää tärkeänä alueellisia parlamentteja, erityisesti niitä, joilla on lainsäädäntövaltaa, sekä niiden alueellisia vaikutuksia ja läheisyyttä kansalaisiin ja kehottaa tarvittaessa lisäämään niiden osallistumista ennakkovaroitusjärjestelmään; 2. ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 15 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 2 a kohta (uusi) 2 a. kehottaa kansallisia parlamentteja antamaan perusteltuja lausuntoja komission lainsäädäntöasiakirjoista sekä muista EU:n lainsäädännön laatimista edeltävistä asiakirjoista, jotta ne pystyisivät vaikuttamaan tehokkaammin EU:n tuleviin aloitteisiin ja lainsäädäntöön; AM\ doc 9/29 PE v01-00

10 16 Evelyn Regner 2 a kohta (uusi) 2 a. muistuttaa, että toissijaisuusperiaatteen mukaan EU toimii muilla kuin sen yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvilla aloilla vain silloin ja siinä määrin kuin suunnitellun toimen tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla kuin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla; toteaa, että toissijaisuus voi johtaa paitsi unionin toiminnan laajentamiseen sen toimivallan puitteissa olosuhteiden sitä vaatiessa ja myös, päinvastoin, toiminnan rajoittamiseen tai vähentämiseen silloin kun se ei enää ole perusteltua; korostaa, että toissijaisuus ei tässä yhteydessä koske vain EU:n ja sen jäsenvaltioiden välistä suhdetta vaan myös alue- ja paikallistasoja; 17 Helga Stevens 2 a kohta (uusi) 2 a. korostaa, että toissijaisuusperiaatteen on aina oltava kaiken politiikan suunnittelun lähtökohtana; PE v /29 AM\ doc

11 18 Tatjana Ždanoka 3 kohta 3. huomauttaa, että vuonna 2012 kansalliset parlamentit käynnistivät ensimmäisen kerran keltaisen kortin menettelyn toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin yhteydessä vastauksena ehdotukseen asetukseksi, joka koskee työtaisteluoikeuden harjoittamista suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapautta; 3. pitää myönteisenä sitä, että vuonna 2012 kansalliset parlamentit käynnistivät ensimmäisen kerran keltaisen kortin menettelyn toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin yhteydessä vastauksena ehdotukseen asetukseksi, joka koskee työtaisteluoikeuden harjoittamista suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapautta; 19 Enrique Calvet Chambon 3 kohta 3. huomauttaa, että vuonna 2012 kansalliset parlamentit käynnistivät ensimmäisen kerran keltaisen kortin menettelyn toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin yhteydessä vastauksena ehdotukseen asetukseksi, joka koskee työtaisteluoikeuden harjoittamista suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapautta; 3. korostaa, että vuonna 2012 kansalliset parlamentit käynnistivät ensimmäisen kerran keltaisen kortin menettelyn toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin yhteydessä vastauksena ehdotukseen asetukseksi, joka koskee työtaisteluoikeuden harjoittamista suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapautta, ja että on mahdollista, että komissio peruuttaa ehdotuksen; ilmaisee huolensa niistä kielteisistä vaikutuksista, joita tämän sekä monen muun ehdotuksen peruuttamisella voi olla vahvan Euroopan unionin rakentamiseen pitkällä aikavälillä; Or. es AM\ doc 11/29 PE v01-00

12 20 Brando Benifei, Evelyn Regner, Mercedes Bresso 3 kohta 3. huomauttaa, että vuonna 2012 kansalliset parlamentit käynnistivät ensimmäisen kerran keltaisen kortin menettelyn toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin yhteydessä vastauksena ehdotukseen asetukseksi, joka koskee työtaisteluoikeuden harjoittamista suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapautta; 3. huomauttaa, että vuonna 2012 kansalliset parlamentit käynnistivät ensimmäisen kerran keltaisen kortin menettelyn toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin yhteydessä vastauksena ehdotukseen asetukseksi, joka koskee työtaisteluoikeuden harjoittamista suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapautta; huomauttaa kuitenkin, että komission mukaan toissijaisuusperiaatetta ei ollut loukattu; 21 Dominique Martin, Joëlle Mélin 3 a kohta (uusi) 3 a. pitää valitettavana, että 13 perustellusta lausunnosta ja keltaisen kortin kynnyksen saavuttamisesta huolimatta komissio päätti säilyttää ehdotuksen asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta; toteaa, että eri parlamenttien esittämät eriävät perustelut eivät vakuuttaneet komissiota, mikä korostaa parlamenttien välisen yhteistoiminnan vähäisyyttä sekä menettelyn riittämättömyyttä; Or. fr PE v /29 AM\ doc

13 22 Dominique Martin, Joëlle Mélin 3 b kohta (uusi) 3 b. muistuttaa, että kansalliset parlamentit edustavat Euroopan kansalaisia, ja pyytää siksi, että perustellut lausunnot ja keltaiset kortit otetaan paremmin huomioon tulevaisuudessa ja että komissio kunnioittaa jäsenvaltioiden mielipiteitä; Or. fr 23 Tatjana Ždanoka 4 kohta 4. toteaa, että komissio lopulta perui ehdotukseen, ja pitää sitä osoituksena vaikeudesta löytää yhteisymmärrystä EU:n tasolla siinä, miten eri jäsenvaltioissa yritysten ja työntekijöiden välille syntyviä työmarkkinariitatilanteita kannattaisi käsitellä; Poistetaan. 24 Enrique Calvet Chambon 4 kohta AM\ doc 13/29 PE v01-00

14 4. toteaa, että komissio lopulta perui ehdotukseen, ja pitää sitä osoituksena vaikeudesta löytää yhteisymmärrystä EU:n tasolla siinä, miten eri jäsenvaltioissa yritysten ja työntekijöiden välille syntyviä työmarkkinariitatilanteita kannattaisi käsitellä; Poistetaan. Or. es 25 Evelyn Regner 4 kohta 4. toteaa, että komissio lopulta perui ehdotukseen, ja pitää sitä osoituksena vaikeudesta löytää yhteisymmärrystä EU:n tasolla siinä, miten eri jäsenvaltioissa yritysten ja työntekijöiden välille syntyviä työmarkkinariitatilanteita kannattaisi käsitellä; Poistetaan. 26 Brando Benifei, Mercedes Bresso 4 kohta 4. toteaa, että komissio lopulta perui ehdotukseen, ja pitää sitä osoituksena vaikeudesta löytää yhteisymmärrystä EU:n tasolla siinä, miten eri jäsenvaltioissa yritysten ja työntekijöiden 4. toteaa, että komissio lopulta perui ehdotukseen yleisen poliittisen vastustuksen takia, eikä toissijaisuusperiaatteen loukkaamisen vuoksi, mikä osoittaa, että on tarpeellista PE v /29 AM\ doc

15 välille syntyviä työmarkkinariitatilanteita kannattaisi käsitellä; parantaa työmarkkinasuhteiden ylikansallista puolta koskevaa unionin politiikkaa ja ponnisteluja SEUT:n 9 artiklan sekä SEUT:n sosiaalipolitiikkaa koskevan X osaston mukaisesti; 27 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 4 kohta 4. toteaa, että komissio lopulta perui ehdotukseen, ja pitää sitä osoituksena vaikeudesta löytää yhteisymmärrystä EU:n tasolla siinä, miten eri jäsenvaltioissa yritysten ja työntekijöiden välille syntyviä työmarkkinariitatilanteita kannattaisi käsitellä; ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) Or. pl 28 Jérôme Lavrilleux 4 kohta 4. toteaa, että komissio lopulta perui ehdotukseen, ja pitää sitä osoituksena vaikeudesta löytää yhteisymmärrystä EU:n tasolla siinä, miten eri jäsenvaltioissa yritysten ja työntekijöiden välille syntyviä työmarkkinariitatilanteita kannattaisi käsitellä; 4. toteaa, että komissio lopulta perui ehdotukseen, ja pitää sitä osoituksena vaikeudesta löytää yhteisymmärrystä EU:n tasolla siinä, miten eri jäsenvaltioissa yritysten ja työntekijöiden välille syntyviä työmarkkinariitatilanteita kannattaisi käsitellä; kehottaa eri toimijoita aloittamaan asiasta uuden toimielinten välisen keskustelun konsensuksen aikaansaamiseksi; AM\ doc 15/29 PE v01-00

16 Or. fr 29 Helga Stevens 4 kohta 4. toteaa, että komissio lopulta perui ehdotukseen, ja pitää sitä osoituksena vaikeudesta löytää yhteisymmärrystä EU:n tasolla siinä, miten eri jäsenvaltioissa yritysten ja työntekijöiden välille syntyviä työmarkkinariitatilanteita kannattaisi käsitellä; 4. toteaa, että komissio lopulta perui ehdotukseen, ja pitää sitä osoituksena vaikeudesta löytää yhteisymmärrystä EU:n tasolla siinä, miten eri jäsenvaltioissa yritysten ja työntekijöiden välille syntyviä työmarkkinariitatilanteita kannattaisi käsitellä; huomauttaa, että tässä yhteydessä on tarpeen ottaa toissijaisuusperiaate paremmin huomioon; 30 Evelyn Regner, Ole Christensen 4 a kohta (uusi) 4 a. korostaa, että keltainen kortti sekä ammattiliittojen ja muiden sidosryhmien voimakas vastustus, jotka lopulta johtivat komission Monti II -ehdotuksen poisvetämiseen, perustuivat laajalti ymmärrykseen siitä, että ehdotuksesta ei seuraisi riittäviä takeita perus- ja sosiaalisille oikeuksille; arvostelee komissiota tässä yhteydessä siitä, ettei se vieläkään ole antanut yhtään uutta ehdotusta varmistaakseen reilun kilpailun, yhdenvertaisen kohtelun ja työntekijöiden oikeudet; PE v /29 AM\ doc

17 31 Tatjana Ždanoka 4 a kohta (uusi) 4 a. pitää valitettavana sitä, että komission ehdotus asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta ei riittänyt luomaan oikeusvarmuutta kaikille toimijoille; muistuttaa komissiota siitä, että täysimittainen sidostyhmien kuuleminen on tärkeää näin arkaluonteisissa asioissa; 32 Dominique Martin, Joëlle Mélin 4 a kohta (uusi) 4 a. katsoo, että se, että komissio perui tämän ehdotuksen, kuvastaa kansallisten parlamenttien valvontamenettelyn merkitystä eurooppalaiselle lainsäädäntöprosessille; Or. fr 33 Rina Ronja Kari 4 b kohta (uusi) AM\ doc 17/29 PE v01-00

18 4 b. kehottaa komissiota antamaan ennakkotietoa säädöksien oikeusperustan valinnasta, koska se helpottaa yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa; 34 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 4 a kohta (uusi) 4 a. panee merkille, että vuonna 2013 kansalliset parlamentit käyttivät toisen kerran oikeuttaan "keltaisen kortin" menettelyyn toissijaisuusperiaatteen valvontamenettelyn yhteydessä, mikä osoittaa kansallisten parlamenttien kasvavaa kiinnostusta, roolia ja lisäarvoa EU:n lainsäädännön kehittämisessä; 35 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 4 b kohta (uusi) PE v /29 AM\ doc

19 4 b. korostaa, että keltaisen kortin menettelyä, joka on EU:n päätöksentekoon vaikuttava keino, voitaisiin vahvistaa tehokkaasti aikaisemmalla, kansallisten parlamenttien kantoja koskevalla tiedonvaihdolla; kannustaa siksi kansallisia parlamentteja vaihtamaan mielipiteitä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen arvioinnissa käytettävistä arviointimenetelmistä ja niiden laajuudesta; 36 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 4 c kohta (uusi) 4 c. on sitä mieltä, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden merkitys ei ole selvä ja siksi kansalliset parlamentit tulkitsevat sitä eri tavoin, minkä seurauksena sopimukseen pääseminen on vaikeaa, eivätkä niiden päätökset aina ole kyseisten periaatteiden mukaisia; pitää myönteisenä sitä, että komissio on laatinut yhteiset kriteerit toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamisen arvioimiseksi; kehottaa kansallisia parlamentteja ja muita toimielimiä käyttämään näitä kriteerejä parantaakseen kyseisten periaatteiden noudattamisen arviointia ja koordinointia sekä toissijaisuuden valvontamekanismin tehokkuutta; AM\ doc 19/29 PE v01-00

20 37 Helga Stevens 4 a kohta (uusi) 4 a. katsoo, että kansallisten ja soveltuvin osin alueellisten parlamenttien lausuntoja olisi tarkistettava, erityisesti ottamalla käyttöön punaisen kortin menettely, jolla ehdotuksia voitaisiin hylätä sillä perusteella, että ne eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia; 38 Rina Ronja Kari 4 a kohta (uusi) 4 a. toteaa, että kansalliset parlamentit olivat vähällä näyttää "keltaista korttia" Euroopan syyttäjänvirastoa koskevan ehdotuksen yhteydessä; katsoo, että niissä tapauksissa, joissa keltaisen kortin menettelyä tukee usea kansallinen parlamentti, olisi komission seurantaviestinnässään vastattava kaikkiin näiden parlamenttien vastalauseisiin; 39 Enrique Calvet Chambon 5 kohta PE v /29 AM\ doc

21 5. on vakaasti sitä mieltä, että pienet ensin -periaate on keskeinen osa toimintaprosessia ja sillä voi olla merkittävä rooli työpaikkojen luomisessa ja kasvussa, koska se alentaa yrityksille sääntelystä aiheutuvia kustannuksia; Poistetaan. Or. es 40 Jutta Steinruck 5 kohta 5. on vakaasti sitä mieltä, että pienet ensin -periaate on keskeinen osa toimintaprosessia ja sillä voi olla merkittävä rooli työpaikkojen luomisessa ja kasvussa, koska se alentaa yrityksille sääntelystä aiheutuvia kustannuksia; Poistetaan. 41 Evelyn Regner, Maria Arena 5 kohta 5. on vakaasti sitä mieltä, että pienet ensin -periaate on keskeinen osa toimintaprosessia ja sillä voi olla merkittävä rooli työpaikkojen luomisessa ja kasvussa, koska se alentaa yrityksille sääntelystä aiheutuvia kustannuksia; 5. kehottaa komissiota ottamaan huomioon, että kuten Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnossa todetaan, "pienet ensin" -periaatteen tarkoituksena ei ole vapauttaa mikro- ja pk-yrityksiä lainsäädännön noudattamisesta, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen, vaan AM\ doc 21/29 PE v01-00

22 pikemminkin lainsäädäntöä laadittaessa on pidettävä mielessä, että sitä sovelletaan myös pieniin yrityksiin; korostaa, että tämä lähestymistapa ei saisi heikentää lainsäädännön aiottua tavoitetta eikä terveyden, turvallisuuden ja työllisyyden korkeaa tasoa; 42 Tatjana Ždanoka 5 kohta 5. on vakaasti sitä mieltä, että pienet ensin -periaate on keskeinen osa toimintaprosessia ja sillä voi olla merkittävä rooli työpaikkojen luomisessa ja kasvussa, koska se alentaa yrityksille sääntelystä aiheutuvia kustannuksia; 5. katsoo, että pienet ensin -periaate saattaisi olla keskeinen osa toimintaprosessia ja sillä voi olla merkittävä rooli työpaikkojen luomisessa ja kasvussa, jos keskitytään järkevään sääntelyyn, joka voidaan panna täytäntöön siten, että varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset pk- ja mikroyrityksille, joilla on vähemmän hallinnollisia valmiuksia kuin suurilla yrityksillä; torjuu kaikki yritykset myöntää mikro- tai pk-yrityksille automaattisesti poikkeuksia EU:n lainsäädännöstä; muistuttaa kaikkia toimijoita siitä, että Käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto UEAPME katsoo, että pk- tai mikroyrityksiä koskeva pääsääntöinen poikkeus EU:n lainsäädännössä olisi vastoin pk-yritysten etua; 43 Aldo Patriciello PE v /29 AM\ doc

23 5 kohta 5. on vakaasti sitä mieltä, että pienet ensin -periaate on keskeinen osa toimintaprosessia ja sillä voi olla merkittävä rooli työpaikkojen luomisessa ja kasvussa, koska se alentaa yrityksille sääntelystä aiheutuvia kustannuksia; 5. on vakaasti sitä mieltä, että pienet ensin -periaate on keskeinen osa toimintaprosessia ja sillä voi olla merkittävä rooli työpaikkojen luomisessa ja kasvussa, koska se alentaa yrityksille sääntelystä aiheutuvia kustannuksia ja liiallista byrokratiaa; Or. it 44 Jutta Steinruck 5 a kohta (uusi) 5 a. toteaa, että lainsäädännöllä voi olla erilainen vaikutus suuriin yrityksiin ja pkyrityksiin, mikä olisi pidettävä mielessä lainsäädäntöä laadittaessa; painottaa, että kaikilla työntekijöillä on oikeus korkeimpaan mahdolliseen työterveyden ja -turvallisuuden suojeluun riippumatta työnantajan koosta, työsopimuksen laadusta tai siitä, missä jäsenvaltiossa työpaikka sijaitsee; 45 Dominique Martin, Joëlle Mélin 5 a kohta (uusi) 5 a. pitää hämmästyttävänä sitä, että AM\ doc 23/29 PE v01-00

24 sääntelyn purkamista on esitetty tärkeimmäksi keinoksi tukea pk-yrityksiä; toteaa, että nykyinen kriisi lisää niiden veropolitiikasta ja joskus varsin sitovista hallinnollisista normeista johtuvia vaikeuksia kansallisella tasolla; Or. fr 46 Dominique Martin, Joëlle Mélin 5 b kohta (uusi) 5 b. muistuttaa, että nämä uudistukset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan ja että ne ovat tietoisia siitä, mitä uudistuksia tarvitaan; Or. fr 47 Evelyn Regner 5 a kohta (uusi) 5 a. korostaa, että toissijaisuus- ja suhteellisuustapausten on oltava erittäin hyvin perusteltuja, eikä niitä saa käyttää tekosyynä estämään unionin tason lainsäädäntää tai heikentämään EU:n sosiaalista vuoropuhelua; PE v /29 AM\ doc

25 48 Jutta Steinruck 6 kohta 6. pitää myönteisenä, että komissio painottaa entistä enemmän toimintapoliittisia syklejä, ja pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan järjestelmällisesti komission vaikutustenarviointeja ja tarkastelemaan parlamentin tekemiin vaikutusten ennakkoarviointeihin sisältyvää analyysia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lainsäädäntöprosessia. 6. panee merkille vaikutustenarviointien ratkaisevan tärkeän merkityksen päätöksenteon tukivälineenä lainsäädäntömenettelyssä ja painottaa, että toissijaisuuteen ja suhteellisuuteen liittyvät kysymykset on tässä yhteydessä otettava asianmukaisesti huomioon; Or. de 49 Tatjana Ždanoka 6 kohta 6. pitää myönteisenä, että komissio painottaa entistä enemmän toimintapoliittisia syklejä, ja pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan järjestelmällisesti komission vaikutustenarviointeja ja tarkastelemaan parlamentin tekemiin vaikutusten ennakkoarviointeihin sisältyvää analyysia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lainsäädäntöprosessia. 6. panee merkille, että komissio painottaa entistä enemmän toimintapoliittisia syklejä ja vaikutustenarviointeja; katsoo kuitenkin, että komission ja parlamentin vaikutustenarviointeja olisi pidettävä pelkästään välineenä, joka auttaa tekemään perusteltuja poliittisia päätöksiä, eivätkä ne koskaan saisi korvata poliittisia päätöksiä tai aiheuttaa viivästyksiä lainsäädäntöprosessissa. 50 Enrique Calvet Chambon AM\ doc 25/29 PE v01-00

26 6 kohta 6. pitää myönteisenä, että komissio painottaa entistä enemmän toimintapoliittisia syklejä, ja pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan järjestelmällisesti komission vaikutustenarviointeja ja tarkastelemaan parlamentin tekemiin vaikutusten ennakkoarviointeihin sisältyvää analyysia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lainsäädäntöprosessia. 6. pitää asianmukaisena, että komissio painottaa entistä enemmän toimintapoliittisia syklejä, ja pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan järjestelmällisesti komission vaikutustenarviointeja ja tarkastelemaan parlamentin tekemiin vaikutusten ennakkoarviointeihin sisältyvää analyysia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lainsäädäntöprosessia, viitaten kaiken aikaa asianmukaisiin kriteereihin, joilla arvioidaan molempien periaatteiden noudattamista. Or. es 51 Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová 6 kohta 6. pitää myönteisenä, että komissio painottaa entistä enemmän toimintapoliittisia syklejä, ja pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan järjestelmällisesti komission vaikutustenarviointeja ja tarkastelemaan parlamentin tekemiin vaikutusten ennakkoarviointeihin sisältyvää analyysia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lainsäädäntöprosessia. 6. pitää myönteisenä, että komissio painottaa entistä enemmän toimintapoliittisia syklejä, ja pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan järjestelmällisesti komission vaikutustenarviointeja ja tarkastelemaan parlamentin tekemiin vaikutusten ennakkoarviointeihin sisältyvää analyysia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lainsäädäntöprosessia; muistuttaa tässä yhteydessä, että komission jokaisella ehdotuksella olisi oltava eurooppalaista lisäarvoa ja myönteinen vaikutus Euroopan kansalaisten elämään sekä Euroopan kilpailukykyyn ja työllisyyteen; vaati siksi, että tehdään parempia ja PE v /29 AM\ doc

27 kunnianhimoisempia vaikutustenarviointeja kautta toimintapoliittisten syklien ja että vaikutustenarviointien on todistettava ehdotuksella olevan aitoa eurooppalaista lisäarvoa ja myönteinen vaikutus Euroopan kansalaisten elämään sekä Euroopan kilpailukykyyn ja työllisyyteen; ehdottaa, että jollei tätä myönteistä vaikutusta voida vaikutustenarvioinneilla todistaa, on kyseinen ehdotus peruttava. 52 Evelyn Regner 6 kohta 6. pitää myönteisenä, että komissio painottaa entistä enemmän toimintapoliittisia syklejä, ja pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan järjestelmällisesti komission vaikutustenarviointeja ja tarkastelemaan parlamentin tekemiin vaikutusten ennakkoarviointeihin sisältyvää analyysia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lainsäädäntöprosessia. 6. pitää myönteisenä, että komissio painottaa entistä enemmän toimintapoliittisia syklejä, ja pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan järjestelmällisesti komission vaikutustenarviointeja ja tarkastelemaan parlamentin tekemiin vaikutusten ennakkoarviointeihin sisältyvää analyysia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lainsäädäntöprosessia; huomauttaa, että kunnollisen vaikutustenarvioinnin on katettava myös sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät seuraukset sekä lainsäädännön puuttumisen seuraukset; painottaa, että vaikutusarvioinnit eivät voi korvata poliittisia arviointeja ja päätöksiä. 53 Dominique Martin, Joëlle Mélin AM\ doc 27/29 PE v01-00

28 6 a kohta (uusi) 6 a. muistuttaa, että kansalliset parlamentit osallistuvat hyvin vähän unionin toimintapolitiikan laatimissykleihin, eivätkä kansojen valitsemat parlamentit ole lainkaan edustettuina Euroopan unionin toimielimissä. Or. fr 54 Enrique Calvet Chambon 6 a kohta (uusi) 6 a. on sitä mieltä, että tarvitaan keskustelua EU:n toimivallasta ja että toimivallan muuttamisen ansiosta EU voisi toimia aloilla, joilla sillä ei vielä ole yksinomaista toimivaltaa, ja toissijaisuutta ja suhteellisuutta koskevat riidat vähentyisivät; huomauttaa, että Euroopan yhdentymishankkeen vahvistamisen onnistuminen pitkällä aikavälillä riippuu siitä, että näitä periaatteita sovelletaan niillä aloilla, joilla niitä tarvitaan. Or. es 55 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 6 a kohta (uusi) PE v /29 AM\ doc

29 6 a. pitää myönteisenä komission meneillään olevaa, voimassa olevan lainsäädännön tarkistamista, joka keskittyy aloille, joilla on toissijaisuusperiaatteen mukaista huomattavaa eurooppalaista lisäarvoa, koska liiallisesta sääntelystä saattaisi koitua enemmän vahinkoa yrityksille ja työllisyydelle; on sitä mieltä, että EU:n toimielinten olisi otettava toissijaisuusperiaate useammin huomioon. AM\ doc 29/29 PE v01-00

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2014/2252(INI) 7.5.2015 LAUSUNTO perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita 6.4.2016 A8-0278/2 2 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua ja työpaikkojen luomista elvyttävä väline; A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin

Lisätiedot

B8-0311/2014 } B8-0312/2014 } B8-0313/2014 } B8-0315/2014 } B8-0316/2014 } RC1/Am. 4

B8-0311/2014 } B8-0312/2014 } B8-0313/2014 } B8-0315/2014 } B8-0316/2014 } RC1/Am. 4 B8-0316/2014 } RC1/Am. 4 4 Johdanto-osan A kappale A. toteaa, että vaikutustenarvioinnit ovat lainsäädännön laatimisessa varhaisvaiheen väline ja siksi keskeisessä asemassa komission järkevän sääntelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2014/2040(BUD) 6.8.2014 TARKISTUKSET 1-10 Danuta Maria Hübner (PE537.156v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/0051(NLE) 6.5.2015 TARKISTUKSET 29-246 Mietintöluonnos Laura Agea (PE552.042v01-00) jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

TOISSIJAISUUSPERIAATE

TOISSIJAISUUSPERIAATE TOISSIJAISUUSPERIAATE Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen kirjattua toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, kun asia ei kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Sen mukaisesti määritetään, millä edellytyksillä

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 14.7.2017 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Puolan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto

Lisätiedot

TOISSIJAISUUSPERIAATE

TOISSIJAISUUSPERIAATE TOISSIJAISUUSPERIAATE Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen kirjattua toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, kun asia ei kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Sen mukaisesti määritetään, milloin päätökset

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2283(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2283(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/2283(INI) 5.8.2016 MIETINTÖLUONNOS vuosikertomuksesta 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (2015/2283(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 8.10.2014 PE539.655v01-00 TARKISTUKSET 1-12 Marita Ulvskog (PE537.318v01-00) Eurooppa 2020 -strategian sosiaali- ja työllisyysnäkökohdat

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2206(DEC) 2.2.2017 LAUSUNTO työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle vastuuvapauden

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 17.12.2015 2015/2187(DEC) TARKISTUKSET 1-6 Barbara Matera (PE571.743v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 10.12.2014 2014/2075(DEC) TARKISTUKSET 1-19 Marian Harkin (PE541.520v02-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/2816(INI) TARKISTUKSET 1-21 Olli Rehn (PE537.396v01-00) Euroopan unionin ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

HE 77/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että Ahvenanmaan itsehallintolakiin lisätään säännös Ahvenanmaan maakuntapäivien osallistumisesta Euroopan

HE 77/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että Ahvenanmaan itsehallintolakiin lisätään säännös Ahvenanmaan maakuntapäivien osallistumisesta Euroopan HE 77/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että Ahvenanmaan itsehallintolakiin lisätään

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 23.10.2018 COM(2018) 703 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/0801(CNS) 3.3.2015 TARKISTUKSET 1-4 Lausuntoluonnos Marita Ulvskog (PE549.109v01-00) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi työllisyyskomitean

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2161(DEC) Lausuntoluonnos Marian Harkin (PE592.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2161(DEC) Lausuntoluonnos Marian Harkin (PE592. Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2161(DEC) 14.12.2016 TARKISTUKSET 1-17 Marian Harkin (PE592.089v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä 2015: Euroopan ammatillisen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 19.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-11 Barbara Matera (PE554.835v01-00) talousarviosta 2016 neuvotteluvaltuudet

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.5.2013 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013) Asia: Liettuan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (31/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (31/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 8.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (31/2010) Asia: Liettuan tasavallan parlamentin Seimasin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/2319(INI) 29.11.2016 LAUSUNTO oikeudellisten asioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle komission asiantuntijaryhmien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Liikenne- ja matkailuvaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Liikenne- ja matkailuvaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 28.1.2015 2014/2105(DEC) TARKISTUKSET 1-7 Dominique Riquet (PE544.385v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 27.5.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011) Asia: Irlannin tasavallan parlamentin alahuoneen (Dáil Éireann) perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 30.1.2015 2014/2075(DEC) LAUSUNTO työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle vastuuvapauden

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2167(DEC) 14.12.2016 TARKISTUKSET 1-11 Marian Harkin (PE592.092v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä 2015: Euroopan työterveys-

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/2154(DEC) 8.2.2016 LAUSUNTO työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle vastuuvapauden

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (73/2013)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (73/2013) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 17.7.2013 ILMOITUS JÄSENILLE (73/2013) Asia: Luxemburgin edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0197(COD) ulkoasiainvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0197(COD) ulkoasiainvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 14.1.2015 2014/0197(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2119(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2119(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 5.12.2013 2013/2119(INI) MIETINTÖLUONNOS 29. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011) (2013/2119(INI))

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 19.5.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen perusteltu

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2014/2252(INI) Lausuntoluonnos David Borrelli (PE554.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2014/2252(INI) Lausuntoluonnos David Borrelli (PE554. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2014/2252(INI) 20.5.2015 TARKISTUKSET 1-29 David Borrelli (PE554.679v01-00) vuosikertomuksista 2012 2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtiömuodoltaan tietynlaisten

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2329(INI)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2329(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/2329(INI) 15.11.2016 TARKISTUKSET 1-37 Lefteris Christoforou (PE589.350v01-00) Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014 2020 14. huhtikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 23.4.2015 2014/2240(INI) TARKISTUKSET 1-85 Laura Agea (PE552.096v01-00) tutkimuksen ja innovoinnin hyödyntämättömistä mahdollisuuksista

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2145(INI) Lausuntoluonnos Anne Sander (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2145(INI) Lausuntoluonnos Anne Sander (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2014/2145(INI) 2.2.2015 TARKISTUKSET 1-140 Anne Sander (PE544.340v01-00) talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta PE513.132v01-00 5.6.2013 TARKISTUKSET 1-5 Juan Fernando López Aguilar (PE508.056v01-00) rajatylittävän lainvalvontayhteistyön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2089(INI) Mietintöluonnos Anneleen Van Bossuyt

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2089(INI) Mietintöluonnos Anneleen Van Bossuyt Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2015/2089(INI) 10.6.2015 TARKISTUKSET 1-119 Mietintöluonnos Anneleen Van Bossuyt (PE557.205v01-00) aiheesta Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2008/0045(COD) 24.6.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2014/0202(COD) 5.2.2015 TARKISTUKSET 5-19 Mietintöluonnos Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0307/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0307/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0307/2018 4.10.2018 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2150(INI) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2150(INI) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 28.5.2015 2014/2150(INI) LAUSUNTO työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle sääntelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2158(DEC) 7.3.2017 TARKISTUKSET 1-6 Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.845v01-00) Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio Euroopan

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2151(DEC) 14.12.2016 TARKISTUKSET 1-21 Marian Harkin (PE592.088v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätelmiksi "Parempi sääntely lisää kilpailukykyä" (muu kuin lainsäädäntöasia) Hyväksyminen

Ehdotus neuvoston päätelmiksi Parempi sääntely lisää kilpailukykyä (muu kuin lainsäädäntöasia) Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2016 (OR. en) 8849/16 COMPET 231 RECH 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ehdotus neuvoston päätelmiksi "Parempi

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.9.2012 2011/2275(INI) MIETINTÖLUONNOS 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2013(BUD) Lausuntoluonnos Victor Boștinaru (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2013(BUD) Lausuntoluonnos Victor Boștinaru (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2015/2013(BUD) 6.3.2015 TARKISTUKSET 1-14 Victor Boștinaru (PE549.331v01-00) lisätalousarviosta nro 2/2015: maksusitoumusten siirtäminen ja jaettu hallinnointi;

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena tarkistettu ehdotus järkevää sääntelyä koskeviksi neuvoston päätelmiksi.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena tarkistettu ehdotus järkevää sääntelyä koskeviksi neuvoston päätelmiksi. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. lokakuuta 2014 (OR. en) 14033/14 COMPET 560 MI 751 POLGEN 136 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Tarkistettu ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/7. Tarkistus. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/7. Tarkistus. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen ENF-ryhmän puolesta 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Johdanto-osan B kappale B. ottaa huomioon, että vuosien 2014 2020 monivuotinen rahoituskehys osoittautui nopeasti riittämättömäksi pyrittäessä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 18.4.2011 2011/2019(BUD) TARKISTUKSET 1-13 László Surján (PE462.573v01-00) vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (105/2013)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (105/2013) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 12.11.2013 ILMOITUS JÄSENILLE (105/2013) Asia: Unkarin parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2.10.2012 2011/0440(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestön demografisia

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Ulkoasiainvaliokunta 25.5.2012 2012/2005(INI) TARKISTUKSET 1 12 (PE486.143v01-00) yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta (2012/2005(INI))

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kehitysvaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kehitysvaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kehitysvaliokunta 16.12.2014 2014/2075(DEC) TARKISTUKSET 1-7 Linda McAvan (PE541.411v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM TSO Vänskä Anne(STM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM TSO Vänskä Anne(STM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM2016-00255 TSO Vänskä Anne(STM) 23.09.2016 JULKINEN Asia EU; Työturvallisuus ja työterveys; Komission ehdotus; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

A8-0373/5. Perustelu

A8-0373/5. Perustelu 7.12.2016 A8-0373/5 5 Johdanto-osan 7 kappale (7) Toimivaltaisten viranomaisten olisi määriteltävä julkisessa henkilöliikenteessä sovellettavien julkisen palvelun velvoitteiden eritelmät. Tällaisten eritelmien

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (88/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (88/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 17.11.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (88/2011) Asia: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneen perusteltu lausunto

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00)

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 21.10.2011 2011/2200(BUD) TARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos Barbara Matera (PE473.788v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (20/2012)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (20/2012) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 8.2.2012 ILMOITUS JÄSENILLE (20/2012) Asia: Slovakian tasavallan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 1.10.2014 2014/2064(BUD) TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Patricija Šulin (PE537.331v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 204-209 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2.6.206 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Latvian tasavallan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (32/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (32/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 8.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (32/2010) Asia: Luxemburgin suurherttuakunnan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot