Potilasvahingot. Potilasturvallisuuden parantaminen vahingoista oppimalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasvahingot. Potilasturvallisuuden parantaminen vahingoista oppimalla"

Transkriptio

1 Maiju Welling Potilasvahingot Suomessa potilaalla on mahdollisuus hakea korvauksia terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. Vuonna 2017 tehtiin potilasvahinkoilmoitusta. Ilmoituksista alle kolmannes johtaa myönteiseen korvauspäätökseen. Suurin osa vahingoista on hoitovahinkoja, joissa voi olla kyse esimerkiksi leikkaustoimenpiteeseen liittyvästä vahingosta, diagnoosin viivästymisestä, väärästä diagnoosista, puutteellisesta hoidosta tai asianmukaisen valvonnan puutteesta. Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti potilasvahinkojen korvaustoimesta ja tuottaa tutkimuksia, laskelmia ja tilastoja potilasturvallisuuden edistämiseksi. Potilasvahinkojen systemaattinen käsittely ja niistä oppiminen auttavat ehkäisemään vahinkojen syntymistä. T erveydenhoitoon liittyy aina riskejä. Potilas voi saada hoitoon liittyvän komplikaation, vaikka hoidossa olisi toimittu asianmukaisesti. Tutkimusten mukaan merkittävä osa komplikaatioista olisi kuitenkin vältettävissä. Luotettavaa epidemiologista tietoa haittatapahtumista ja hoitovirheistä on niukasti (1). Eri tutkimusten vertaileminen on vaikeaa, koska haittatapahtumia tilastoidaan eri maissa eri tavoin eivätkä tutkimusmenetelmät ole standardoituja. Ensimmäinen kattava hoidosta johtuvia haittatapahtumia selvittänyt tutkimus tehtiin Yhdysvalloissa 1980-luvulla. Sen mukaan 3,7 % akuuttisairaalaan hoitoon tulleista potilaista sai jonkin sairaalahoitoa pitkittäneen tai kotiutushetkellä toimintakyvyn vajausta aiheuttaneen haitan (2). Näistä 69 %:n raportoitiin johtuvan hoitovirheistä (3). Jonkin haittatapahtuman sai 1990-luvulla julkaistujen tutkimusten mukaan Australiassa 17 % ja Britanniassa 11 % sairaalaan tulleista potilaista (4,5). Molemmissa tutkimuksissa noin puolen näistä arvioitiin olevan vältettävissä. Potilasvahinkoja selvittäneet tutkimukset ovat painottuneet länsimaihin, mutta viime vuosina myös esimerkiksi Iranista on raportoitu haittatapahtumia 11 %:lla sairaalapotilaista, ja niistä 34 % arvioitiin ehkäistävissä oleviksi (6). Potilasvahingot painottuvat tyypillisesti tietyille erityisaloille ja tiettyihin toimenpiteisiin. Ruotsissa kirurgisten alojen vahinkojen on raportoitu vastaavan 88 %:a kaikista vahinkoilmoituksista, vaikka kirurgisten alojen osuus hoitojaksoista oli 46 % (7). Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan 15 leikkaustoimenpidettä aiheutti 58 % kaikista kirurgiaan liittyvistä haittatapahtumista (8). Toisaalta on tunnistettu, että vahinkoja sattuu enemmän monisairaille ja vaikeasti sairaille potilaille sekä silloin, kun sairaalahoitojakso pitkittyy (1). Potilasturvallisuuden parantaminen vahingoista oppimalla Potilasturvallisuus on olennainen osa terveydenhuollon laatua. Sen määrätietoinen kehittäminen sai vauhtia Institute of Medicinen vuonna 1999 julkaiseman To err is human artikkelin myötä (9). Kirjoittajat arvioivat virheiden aiheuttavan Yhdysvalloissa vuosittain kuolemaa ja yli miljoona vammaa. Terveydenhuoltoa ja tutkijoita herätelleen artikkelin myötä potilasturvallisuustutkimusten julkaisumäärät alkoivat lisääntyä (10). Suomessa ensimmäinen potilasturvallisuusstrategia julkaistiin vuonna 2009 (11). Vuonna 2017 julkaistiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 2111 Duodecim 2018;134:2111 9

2 TAULUKKO 1. Vuosina ratkaistuihin korvattaviin potilasvahinkoihin liittyvät 20 yleisintä perussairautta (15). Perussairaus Lukumäärä K04 Hammasytimen ja hampaanjuuren kärkeä ympäröivien kudosten sairaudet 417 M16 Lonkan nivelrikko 283 K08 Muut hampaiden ja tukikudosten sairaudet 251 M17 Polven nivelrikko 229 S52 Kyynärvarren murtuma 223 S82 Polven ja/tai säären murtuma 198 K02 Hammaskaries 197 S62 Ranteen tai käden murtuma 160 S72 Reisiluun murtuma 121 M51 Muut nikamavälilevyn sairaudet 114 M20 Sormien tai varpaiden hankinnaiset epämuotoisuudet 109 S83 Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys 92 M48 Muut nikamasairaudet 92 S42 Hartianseudun tai olkavarren murtuma 87 K80 Sappikivitauti 85 C50 Rintasyöpä 82 M19 Muut nivelrikot 66 H25 Vanhuuden kaihet 64 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus 64 S63 Ranteen tai käden nivelten ja siteiden sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja/tai venähdykset 59 uusi Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia (12). Potilasturvallisuudella tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus. Hoidon vaikuttavuus on potilasturvallisuuden kannalta merkittävä tekijä. Mikäli potilaalle annetaan vaikuttamatonta hoitoa, hänet altistetaan hoidon haittavaikutuksille ilman odotettavissa olevaa hyötyä. Potilasturvallisuus voikin vaarantua sekä hoitamattomuuden että liiallisen hoitamisen johdosta. Potilasturvallisuuden kehittäminen on mahdollista mutta vaatii resursseja. Parhaat potilasvahinkoja ehkäisevät toimintamallit ovat tehokkaiksi osoitettuja, mitattavissa olevia ja hyödyntävät henkilöstön vahvuuksia (13). On myös järkevää suunnata voimavaroja yleisimpien vahinkotyyppien, kuten kirurgiaan ja lääkitykseen liittyvien vahinkojen torjumiseen (14). Potilasvahinkotilastoista voidaan tunnistaa sairaudet, joiden hoidossa tapahtuu paljon potilasvahinkoja (TAULUKKO 1) (15). Parhaimpia keinoja ehkäistä potilasvahinkoja on edistää potilasturvallisuuskulttuuria. Yksilöiden syyttämisen sijaan on pyrittävä rakenteisiin ja toimintamalleihin, joilla ehkäistään vahinkojen syntymistä tulevaisuudessa. Haittatapahtumista puhumiseen tulee kannustaa, sillä niiden systemaattinen käsittely mahdollistaa turvallisuuspuutteiden havaitsemisen ja korjaavien toimenpiteiden suorittamisen. Vahvassa potilasturvallisuuskulttuurissa myös potilas ja hänen läheisensä rohkenevat nostaa esille havaitsemiaan puutteita. Suomalaisen tutkimuksen mukaan kokemattomat yleislääkärit pelkäävät virheiden tekemistä enemmän kuin kokeneet yleislääkärit. Kokeneiden lääkäreiden keinot selvitä epävarmuudesta ja virheiden käsittelystä ovat kehittyneempiä kuin kokemattomampien (16). Etenkin uransa alkuvaiheessa olevia lääkäreitä tuleekin tukea potilasvahinkotapauksissa. Esimiehen kanssa käydyt keskustelut voivat auttaa tapahtuneen käsittelyssä ja siitä ylipääsemisessä. Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet käyttää potilasvahinkoaineistoa potilasturvalli- M. Welling 2112

3 TAULUKKO 2. Potilasturvallisuuden parantaminen potilasvahinkojen avulla. Toimintatapa tai työkalu Toiminnan kuvaus Tavoitteet Työyhteisön tai tiimin sisäiset keskustelut Vahinkoklinikat tai mokameetingit Potilasvahinkoportti Potilasvahinkotilastojen yhdistäminen muihin tilastoihin Tutkimushankkeet Vahinkoon liittyvien tapahtumien ja taustatekijöiden läpikäyminen hoitoprosessissa mukana olleiden kanssa Tapahtuneiden potilasvahinkojen läpikäyminen anonyymisti ja syyllistämättömästi esimerkiksi erikoisala- tai toimipistekohtaisesti Sairaanhoitopiirien johto, esimiehet ja muut potilasturvallisuudesta vastaavat henkilöt tarkastelevat vahinkojen jakaumia ja tyyppejä sähköisen portaalin kautta Potilasvahinkotilastojen suhteuttaminen esimerkiksi Hilmorekisterin tietoihin tai demografisiin tekijöihin tai vertaileminen HaiPro-aineiston tapauksiin Tutkimusaiheen mukaisesti rajatun vahinko aineiston analysoiminen Syyllisyyden ja ahdistuneisuuden tunteiden lievittäminen Tuen tarjoaminen Ammatillinen kehittyminen Työilmapiirin parantaminen Vahingoista oppiminen ja tiedon jakaminen Samankaltaisten vahinkojen ehkäiseminen Toimintatapojen, ohjeiden ja hoitoprosessien kehittäminen Potilasturvallisuuskulttuurin parantaminen Toistuvien vahinkojen tunnistaminen Potilasvahinkoprofiilien alueellisten erityispiirteiden tunnistaminen Riskitoimenpiteiden tunnistaminen Koulutustarpeiden tunnistaminen Tutkimusaiheiden löytäminen Korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen Suuren riskin hoitotoimenpiteiden tunnistaminen Alueellisten erityispiirteiden tunnistaminen Raportointijärjestelmien tehokkuuden arvioiminen Uuden tiedon saaminen vahinkojen syistä ja seurauksista Uusien toimintamallien kehittäminen Tiedon hankkiminen päätöksenteon tueksi (esim. toimenpiteiden keskittäminen) suuden parantamisessa ja sattuneista vahingoista oppimisessa (TAULUKKO 2). Pelkkien lukumäärien raportoimisen sijaan tulee tarkastella vahinkojen taustasyitä ja pyrkiä tunnistamaan prosessien ja toimintakulttuurin tekijät, jotka altistavat vahinkojen syntymiselle. Mikä on potilasvahinko? Potilasvahingolla tarkoitetaan potilaalle terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutunutta henkilövahinkoa. Potilasvahinkolaki ( /585) määrittelee korvausten maksamisen edellytykset. Koska vahingon täytyy olla tapahtunut terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä, sosiaalialan laitoksissa tapahtuva asiakkaan päivittäiseen elämään ja hoivaan liittyvä toiminta jää lain soveltamisalan ulkopuolelle. Henkilövahingolla tarkoitetaan sairautta, vammaa tai muuta objektiivisesti todettavissa olevaa terveydentilan heikentymistä tai kuolemaa. Potilasvahinkolaki on voimassa vain Suomessa. Se kattaa myös telelääketieteen keinoin annetun hoidon silloin, kun sekä terveydenhuollon ammattilainen että potilas ovat Suomen maantieteellisten rajojen sisäpuolella. Lain mukaan potilaan kärsimän henkilövahingon tulee olla syy-yhteydessä annettuun hoitoon tai hoidon puutteeseen. Koska syyyhteyden aukoton todentaminen lääketieteessä on usein mahdotonta, potilasvahinkoja arvioitaessa riittää, että syy-yhteys on todennäköinen (17). Hylkäävien ratkaisujen perusteluna on tavallisimmin se, ettei haitallinen seuraus olisi ollut toisin toimien vältettävissä tai että haitta oli sellainen, että potilaan katsottiin voivan sietää se lääketieteellisesti perusteltuun hoitoon liittyvänä riskinä. Vuonna 2017 potilasvahinkoilmoituksia saapui kappaletta eli hieman vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Potilasvahinkoilmoitusten määrä on kuitenkin 2010-luvulla lisääntynyt 2113 Potilasvahingot

4 Vahinkoilmoitusten lukumäärä Ilmoitusvuosi KUVA 1. Vuosina saapuneet potilasvahinkoilmoitukset (15). (KUVA 1). Tämän on arveltu osittain johtuvan terveydenhuollossa tehtävien toimenpiteiden määrän lisääntymisestä. Toisaalta ihmisten tietoisuus potilasvakuutuksesta on lisääntynyt. Vuosittain vajaa kolmannes ilmoituksista on johtanut myönteiseen korvauspäätökseen (KUVA 2). Korvattavat potilasvahingot liittyvät useimmiten leikkaus- ja anestesiatoimenpiteisiin, joiden yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin vuonna 2017 yhteensä (KUVA 3). Näistä lähes puolet (493 kpl) liittyi tuki- ja liikuntaelinten toimenpiteisiin. Vuosina leikkaustoimenpiteisiin liittyvistä korvatuista potilasvahingoista kaikkein eniten vahinkoja sattui lonkan (303 kpl) ja polven (164 kpl) tekonivelleikkauksissa (15). Potilasvakuutuskeskukseen yli 30 vuoden ajan kertynyt aineisto on tutkijoiden käytettävissä. Viime vuosina potilasvahinkoaineistoon perustuvia tieteellisiä artikkeleja on julkaistu esimerkiksi tekonivel- ja hammasvahingoista sekä korva-, nenä- ja kurkkutautivahingoista (18 20). Tällä hetkellä selvitetään muun muassa leikkaus- ja anestesiatoimenpiteisiin liittyvien potilasvahinkojen ilmaantuvuutta. Potilasvahinkojen tutkiminen antaa arvokasta tietoa potilasturvallisuuden kehittämiseen. Potilasvakuutusjärjestelmä Suomessa on vuodesta 1987 lähtien korvattu potilaille terveydenhuollossa tapahtuneita vahinkoja potilasvahinkolain määrittelemällä tavalla. Ruotsissa on jo 1970-luvun puolivälistä alkaen ollut vapaa ehtoinen potilasvakuutus (17). Suomi oli kuitenkin ensimmäinen maa, jossa potilasvakuutuksesta säädettiin laissa. Nykyisin kaikissa Pohjoismaissa on vastaava vältettävyyden periaatteelle rakentuva, syyllistämätön potilas vakuutusjärjestelmä. Muualla maailmassa on joitain suppeampia lakisääteisiä tai vapaaehtoisia korvausjärjestelmiä. Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti potilasvahinkojen korvaamisesta. Sen lisäksi Potilasvakuutuskeskus edistää potilasturvallisuutta tutkimuksen, tilastojen ja koulutuksen avulla. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Potilasvahinkolain mukaan jokaisella terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta. Myös kliinisen lääketieteellisen tutkimuksen suorittaminen edellyttää voimassaolevaa potilasvakuutusta. Potilasvakuutusjärjestelmä turvaa potilaan oikeuksia. Se toimii kuitenkin myös hoitohenkilökunnan M. Welling 2114

5 Vahinkoilmoitusten lukumäärä % 68 % 71 % 70 % 71 % Ratkaisuvuosi 73 % 32 % 32 % 29 % 30 % 29 % 27 % Evätyt vahinkoilmoitukset Korvattavat vahinkoilmoitukset KUVA 2. Vuosina ratkaistut potilasvahinkoilmoitukset (15). Vahinkojen lukumäärä Tuki- ja liikuntaelinten leikkaustoimenpiteet Muut leikkaus- tai anestesiatoimenpiteet Kliiniset tutkimus- tai hoitotoimenpiteet Hammashoito Muut toimenpiteet Julkinen sektori Yksityinen sektori KUVA 3. Vuonna 2017 ratkaistut korvattavat potilasvahingot (15). turvana muun muassa ehkäisemällä asioiden päätymistä yleisiin tuomioistuimiin. Sairaanhoitopiirit ovat yhtä lukuun ottamatta tähän asti ottaneet potilasvakuutuksen Potilasvakuutuskeskuksesta. Nämä vakuutukset ovat täysomavastuullisia eli sairaanhoitopiirien vakuutusmaksut määräytyvät suoraan vahingoista maksettujen korvausten ja korvaustoiminnan kulujen mukaan. Lisäksi sairaanhoitopiirit joutuvat tilinpäätöksissään varautumaan niihin maksuihin, jotka aiheutuvat kyseisen vuoden aikana sattuneiden vahinkojen myöhemmistä korvauksista (17). Tämän vuoksi vakuutusmaksut vaihtelevat huomattavasti vuosittain. Lääkäriliiton ottama potilasvakuutus kattaa itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien jäsentensä toiminnan. Terveyspalveluyritysten ja ammattiliittoon kuulumattomien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee ottaa potilasvakuutus jostain niitä tarjoavasta Potilas Potilasvahingot

6 vakuutuskeskuksen jäsenyhtiöstä. Myös yksi sairaanhoitopiiri on vakuuttanut toimintansa tällä tavoin vakuutusyhtiön kautta. Potilasvahinkolain korvausperusteet Hoitovahinko. Korvatuista potilasvahingoista suurin osa on hoitovahinkoja. Vuonna 2017 ratkaistuista vahingoista yli 91 % kuului tähän luokkaan (15). Hoitovahingoissa korvauksia maksetaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä (esimerkiksi rokottaminen tai verenluovutus) aiheutuneesta henkilövahingosta. Leikkaustoimenpiteisiin liittyvät komplikaatiot ja diagnoosiviiveet ovat tyypillisiä hoitovahinkoja. Myönteisen korvauspäätöksen edellytyksenä on, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi kyseisessä tilanteessa toiminut toisin ja vahingolta olisi siten todennäköisesti vältytty. Terveydenhuollon ammattihenkilöltä vaadittava osaaminen riippuu siitä asemasta, jossa hän työskentelee. Esimerkiksi terveyskeskuksen yleislääkäriltä edellytetään erilaista osaamista kuin yliopistollisen sairaalan erikoislääkäriltä. Arvioinnissa otetaan huomioon ainoastaan hoito- tai tutkimushetkellä käytettävissä olleet tiedot. Infektiovahinko. Potilasvahinkolaissa infektiovahingon määritelmä on huomattavasti suppeampi kuin sairaalainfektioiden määritelmä yleensä (17). Infektioiden aiheutuminen toimenpiteiden yhteydessä on asianmukaisestikin toimittaessa aina mahdollista, eikä kaikkia infektioita voida korvata. Potilasvakuutuksen avulla tasataan eri potilaiden riskiä. Infektiovahinkona korvattava infektio ylittää kyseisessä tilanteessa siedettäväksi katsotun infektion rajan. Siedettävyysarviossa huomioidaan infektion aiheuttaman vahingon vakavuus sekä tutkimukseen tai hoitoon liittyvän infektion riski suhteutettuna hoidettavan sairauden tai vamman vakavuuteen. Jos kyseisen toimenpiteen ja potilaskohtaisten tekijöiden (esimerkiksi infektioriskiä lisäävien perussairauksien ja lääkitysten) aiheuttama infektion kokonaisriski on yli 2 %, infektio on ennakoitavissa oleva. Tällöin se oikeuttaa korvauksiin vain, jos infektion aiheuttama vahinko on vakavuudeltaan harvinainen ja yllättävä. Tapaturmavahinko. Vain sairaankuljetuksen ja tutkimus- tai hoitotoimenpiteen yhteydessä tapahtuneet tapaturmat kuuluvat potilasvahinkolain piiriin. Hoitolaitoksessa oleskelun tai normaalin elämän toiminnoissa avustamisen aikaisia tapaturmia ei korvata. Kaatumiset ja sängyltä putoamiset eivät siis yleensä tule korvattavaksi potilasvahinkoina. Poikkeuksena ovat ne tilanteet, joissa tapaturma on seurausta potilaan terveydentilan edellyttämän valvonnan laiminlyömisestä. Näitä tapauksia arvioidaan hoitovahinkoina. Sairaanhoitolaitteen tai välineen vika. Laitevahinkona korvataan tutkimuksessa, hoidossa tai muussa vastaavassa käsittelyssä käytetyn sairaanhoitolaitteen tai välineen viasta potilaalle aiheutunut henkilövahinko. Tällaisia laitteita ovat tyypillisesti esimerkiksi hengityskoneet, leikkausinstrumentit, potilasvalvontalaitteet, sairaalavuoteet ja tutkimuspöydät. Sen sijaan potilaalle pysyvästi tarkoitetut tuotteet, kuten nivelproteesit tai sydämentahdistimet, eivät kuulu nykyisen lain soveltamisalaan. Palovahinko tai vastaava hoitohuoneiston tai laitteiston vahinko. Mikäli potilas vahingoittuu hoitohuoneiston tai laitteiston tulipalossa tai esimerkiksi kantavan rakenteen äkillisen romahduksen seurauksena, voidaan tapaus käsitellä potilasvahinkona. Tämän tyyppiset potilasvahingot ovat äärimmäisen harvinaisia. Lääkkeen toimittamisvahinko. Potilaalla on oikeus saada korvausta henkilövahingosta, joka on aiheutunut virheellisestä reseptilääkkeiden toimituksesta apteekissa. Yleisimmin kyse on siitä, että toimitettu lääke on muu kuin reseptissä määrätty tai lääkkeen käyttöohje poikkeaa lääkärin määräämästä. Itse lääkemääräystä arvioidaan hoidon asianmukaisuuden näkökulmasta. Asianmukaisesti määrätyn ja annetun lääkkeen haittavaikutukset voivat tulla korvattaviksi Suomen keskinäisen lääkevahinkovakuutusyhtiön vapaaehtoisen lääkevahinkovakuutuksen perusteella. Kohtuuton vahinko. Jos asianmukaisesta hoidosta huolimatta potilaan tutkimuksesta tai hoidosta aiheutuu odottamaton vakava vahinko, voidaan tapausta arvioida kohtuuttomuus- M. Welling 2116

7 periaatteella. Kohtuuton vahinko on huomattavassa epäsuhdassa hoidettavana olevaan sairauteen tai vammaan ja potilaan muuhun terveydentilaan nähden. Käytännössä kohtuuttomissa vahingoissa on kyse potilaan odottamattomasta pysyvästä vammautumisesta (vähintään haittaluokka 7) tai menehtymisestä. Potilasvahinkojen käsittelyprosessi Potilasvahinkojen käsittely on monivaiheinen prosessi, joka alkaa potilasvahinkoilmoituksen vastaanottamisesta. Vahinkopäätökset perustuvat juridiseen ja lääketieteelliseen arviointiin, joissa hyödynnetään tarvittaessa useiden eri erikoisalojen asiantuntijoita. Arviointi tehdään potilasasiakirjamerkintöjen, muun potilasmateriaaliin (esimerkiksi radiologisten kuvien) ja saatujen selvitysten pohjalta. Potilasvakuutuskeskuksen myönteinen tai kielteinen korvauspäätös lähetetään vahinkoilmoituksen tekijälle, vakuutetulle ammatinharjoittajalle tai hoitoyksikölle sekä vakuutuksenottajalle. Mikäli potilas tai vakuutuksenottaja on tyytymätön annettuun päätökseen tai maksettaviin korvauksiin, he voivat pyytää asiaan ratkaisusuositusta potilasvahinkolautakunnalta. Hyvin harvoissa tapauksissa potilasvahinkoasioiden käsittely etenee käräjäoikeuteen saakka. Vahinkoilmoituksen käsittely sen saapumisesta korvauspäätöksen antamiseen kestää nykyisin keskimäärin vajaat yhdeksän kuukautta. Pitkän käsittelyajan taustalla on potilasvahinkoilmoitusten määrän lisääntyminen. Korvausprosessia on tehostettu monin keinoin, mutta esimerkiksi sähköisen käsittelyn käyttöönoton ja muiden uusien toimintatapojen myönteinen vaikutus käsittelyaikaan nähdään viiveellä. Millaisia korvauksia maksetaan? Myönteisen korvauspäätöksen saaneella potilaalla eli henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista, muista tarpeellisista kuluista, ansionmenetyksestä, kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta sekä mahdollisesta pysyvästä haitasta (KUVA 4). Korvauksia maksetaan myös henkilövahingon kärsineen läheisille ja kuolinpesän osakkaille. Potilasvakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät potilasvahinkolain ja vahingonkorvauslain ( /412) säännösten mukaan. Korvausten arvioinnissa huomioidaan myös potilasvahinkolautakunnan ratkaisukäytäntö ja noudatetaan soveltuvin osin liikennevahinkolautakunnan normeja. Vähäiseksi ar vioi tu vahinko jää korvaamatta, vaikka korvausperuste olisikin olemassa. Vuonna 2017 korvauksia maksettiin yhteensä 40,1 miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyvät korvaustoiminnan hoitokulut ja poti lasvahinkolautakunnan kulut. Korvauksia maksettiin pääosin jo aiemmin ratkaistuista korvattavista potilasvahingoista. Esimerkiksi ansionmenetyskorvauksia voidaan maksaa eläkkeen luonteisina korvauksina kuukausittain jopa vuosikymmenienkin ajan potilasvahingon sattumisen jälkeen. Lopuksi Ydinasiat 88 Terveydenhuollossa tapahtuu vahinkoja, joista merkittävä osa olisi mahdollista välttää. 88 Potilaalla voi olla oikeus saada korvausta terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneesta henkilövahingosta. 88 Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti potilasvahinkolain mukaisesta potilasvahinkojen korvaamisesta. 8 8 Potilasvahinkojen systemaattinen käsittely hoitopaikoissa mahdollistaa turvallisuusriskien tunnistamisen ja ehkäisevän potilasturvallisuustyön. Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on murroksessa. Muutokseen sisältyy aina riskejä potilasturvallisuuden kannalta. Yhtä aikaa monien muiden lakiuudistusten kanssa myös potilasvahinkoja ja Potilasvakuutuskeskuksen toimintaa koskeva lainsäädäntö on tarkoitus uudistaa Potilasvahingot

8 Kosmeettinen haitta 1,4 % Pysyvä haitta 15,5 % Sairaanhoito ja kuntoutus 11,8 % Suurentuneet elinkustannukset 4,2 % Hautauskulut 1,1 % Tilapäinen haitta 13,5 % Muut kulut 15,3 % Ansionmenetyskorvaus 37,2 % KUVA 4. Potilasvakuutuksesta vuonna 2017 suoritetut korvaukset korvauslajeittain (15). Uudistusten myötä Potilasvakuutuskeskus ei voisi enää myöntää potilasvakuutuksia. Kaikkien sairaanhoitopiirien olisi jatkossa hankittava vakuutuksensa vakuutusyhtiöiltä. Korvausperusteiden osalta merkittävin uudistus koskisi sairaanhoitolaitteen tai välineen viasta aiheutuvan vahingon korvaamista. Tältä osin korvausvelvollisuutta ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös potilaan kehoon kiinteästi asetettavia laitteita ja välineitä kuten tekoniveliä, sydämentahdistimia ja hammasimplantteja. Potilasvahinkotilastot ovat yksi väline potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon laadun tarkasteluun (21). Ennen kaikkea potilasvahinkoihin syventyminen auttaa kehittämään potilasturvallisuutta. Tilastoja tarkasteltaessa on huomioitava, että terveydenhuollossa tapahtuvat muutokset näkyvät niissä viiveellä. Saatuaan tietää vahingosta potilaalla on kolme vuotta aikaa tehdä vahinkoilmoitus. Tämän vuoksi hoitoyksiköissä tulee potilasvahinkojen ehkäisemiseksi olla toimiva raportointi- ja seurantajärjestelmä haittatapahtumien reaaliaikaista seurantaa varten. * * * Kiitän Saija Mäenpäätä, Elina Muukkosta, Minna Plit- Turusta ja Eero Hirvensaloa käsikirjoituksen kommentoimisesta. SUMMARY Patient injuries In accordance with the Patient Injuries Act, patients have a right to apply compensation if they have sustained a bodily injury in connection with medical treatment or health care in Finland. In 2017, patient injury claims were made. Less than one third of the patient injury claims lead to compensations. Most of the injuries are treatment injuries, which may be, for example, operative complications, delays on diagnosis, wrong diagnoses, inadequate treatment or neglected patient monitoring. Patient Insurance Centre handles compensation procedures for patient injuries in a centralized manner and promotes patient safety by carrying out research, making calculations and compiling statistics. Handling patient injuries systematically and learning from them can help to prevent injuries. M. Welling 2118

9 KIRJALLISUUTTA 1. Weingart SN, Wilson RM, Gibberd RW, ym. Epidemiology of medical error. BMJ 2000;320: Brennan TA, Leape LL, Laird NM, ym. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients. N Engl J Med 1991;324: Leape LL, Lawthers AG, Brennan TA, ym. Preventing medical injury. QRB Qual Rev Bull 1993;19: Wilson RM, Runciman WB, Gibberd RW, ym. The quality in Australian health care study. Med J Aust 1995;163: Vincent C, Neale G, Woloshynowych M. Adverse events in British hospitals: preliminary retrospective record review. BMJ 2001;322: Sari AA, Doshmangir L, Fereshteh T, ym. The incidence, nature and consequences of adverse events in Iranian hospitals. Arch Iran Med 2015;18: Pukk-Härenstam K, Ask J, Brommels M, ym. Analysis of patient-generated, physician-reviewed malpractice claims from a non-tort, blame-free, national patient insurance system: lessons learned from Sweden. Postgrad Med J 2009;85: Gawande AA, Thomas EJ, Zinner MJ, ym. The incidence and nature of surgical adverse events in Colorado and Utah in Surgery 1999;126: Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To err is human: building a safer health system. Washington, DC: National Academy Press Stelfox HT, Palmisani S, Scurlock C, ym. The To err is human report and the patient safety literature. Qual Saf Health Care 2006;15: Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 3/ Valtioneuvoston periaatepäätös. Potilasja asiakasturvallisuusstrategia Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/ Brennan TA, Gawande A, Thomas E, ym. Accidental deaths, saved lives, and improved quality. N Engl J Med 2005;353: De Vries EN, Ramrattan MA, Smorenburg SM, ym. The incidence and nature of in-hospital adverse events: a systematic review. Qual Saf Health Care 2008; 17: Potilasvahinkotilastot. Vuosiraportti Helsinki: Potilasvakuutuskeskus vahinkotilastot/. 16. Nevalainen M, Kuikka L, Pitkälä K. Medical errors and uncertainty in primary healthcare: a comparative study of coping strategies among young and experienced GPs. Scand J Prim Health Care 2014;32: Palonen R, Nio A, Mustajoki P. Potilas ja lääkevahingot korvaaminen ja ennaltaehkäisy. Helsinki: Talentum Media Oy Helkamaa T, Hirvensalo E, Huhtala H, ym. Patient injuries in primary total hip replacement. Acta Orthop DOI: / Helmiö P, Saarinen R, Aaltonen LM, ym. Iatrogenic patient injuries in otology during a 10-year period: review of national patient insurance charts. Acta Otolaryngol 2017;14: Vehkalahti MM, Swanljung O. Trends in endodontic malpractice claims and their indemnity in Finland in the 2000s. J Dent Oral Health 2017;4: Järvelin J, Häkkinen U. Can patient injury claims be utilised as a quality indicator? Health policy 2012;104: MAIJU WELLING, LT, potilasturvallisuuslääkäri Potilasvakuutuskeskus SIDONNAISUUDET Luentopalkkio/asiantuntijapalkkio (Orion)

POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT. Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen

POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT. Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen MÄÄRITELMIÄ Komplikaatio lisätauti, jälkitauti, sivuhäiriö, (hoidon) sivuvaikutus aikaisempaan

Lisätiedot

Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen. Aluehallintoviraston koulutus

Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen. Aluehallintoviraston koulutus Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen Aluehallintoviraston koulutus 12.5.2017 Potilasvahingot Korvauspäällikkö Elina Muukkonen Esityksen sisältö Potilasvakuutuskeskus Kuka on velvollinen informoimaan

Lisätiedot

Potilasvakuutus Suomessa. Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä

Potilasvakuutus Suomessa. Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä Potilasvakuutus Potilasvakuutuksesta voi hakea korvausta, jos sinulle syntyy henkilövahinko terveydenhuollossa. Henkilövahinko tarkoittaa

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1/2018

Osavuosiraportti 1/2018 Potilasvahinkoilmoitukset ja ratkaistut tapaukset 1.1. 30.6.2018 Potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvana Huolehdimme keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Toimimme potilaiden

Lisätiedot

Potilasvahingot ja niistä oppiminen. Maiju Welling /Essote

Potilasvahingot ja niistä oppiminen. Maiju Welling /Essote Potilasvahingot ja niistä oppiminen Maiju Welling 22.1.2019/Essote Luennon 23.1.2019 2 Potilasvakuutuskeskus 23.1.2019 Suomi24 21.11.2017 3 Potilasvakuutuksen taustaa ja pääperiaatteita Terveydenhuollon

Lisätiedot

Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta. 16.5.2014 Pia Turunen

Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta. 16.5.2014 Pia Turunen Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta Infektioturvallisuus Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää terveyden-

Lisätiedot

Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä. Tausta-aineistoa toimittajille

Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä. Tausta-aineistoa toimittajille Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä Tausta-aineistoa toimittajille Muutama keskeinen termi Yleiskielessä hoitovirhe tarkoittaa kaikkia potilaan hoidossa tapahtuneita virheitä tai

Lisätiedot

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7957 7971 7271 7328 7734 7772 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2007-2012 RATKAISTUT

Lisätiedot

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS YLEISIMMAT PERUSSAIRAUDET VUOSINA 2008-2010 RATKAISTUISSA KORVATTAVISSA POTILASVAHINGOISSA PERUSSAIRAUS LEIKKAUS TAI ANESTESIA TOIMENPIDE KLIININEN MUU TUTKIMUS- TOIMEN- TAI HOITO PIDE LUKU- MÄÄRÄ YHTEENSÄ

Lisätiedot

Vauva kärsi hapenpuutteesta synnytyksessä, tämä on maksanut sairaalalle jo 2,7 miljoonaa euroa Näin kalliiksi virheet tulevat

Vauva kärsi hapenpuutteesta synnytyksessä, tämä on maksanut sairaalalle jo 2,7 miljoonaa euroa Näin kalliiksi virheet tulevat Vauva kärsi hapenpuutteesta synnytyksessä, tämä on maksanut sairaalalle jo 2,7 miljoonaa euroa Näin kalliiksi virheet tulevat Yle selvitti, miten kalliiksi potilasvahingot tulevat suomalaisille sairaanhoitopiireille.

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle

Infektio uhka potilasturvallisuudelle Infektio uhka potilasturvallisuudelle JAANA INKILÄ POTILASASIAMIES HUS, HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 39. VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.3.2013 Potilasasiamiestyö 2 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA Ville Remes TEKONIVELLEIKKAUS ON YLEISIN KORVATTAVA POTILASVAHINKO 2008-2016 POTILASVAHINKOLAIN KORVAUSPERIAATTEET Vältettävyys Hoitovahinko Lääkkeen toimittamisvahinko

Lisätiedot

Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa

Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta Potilasvakuutuksen tarkoitus Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveydenja sairaanhoidon yhteydessä

Lisätiedot

VUOSINA 2009-2014 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2009-2014 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2009-2014 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7271 7328 7735 7797 7 951 7 952 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2009-2014 RATKAISTUT

Lisätiedot

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA Potilasvakuutuskeskukselle Bulevardi 28, 00120 Helsinki www.potilasvahinkoapu.fi Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n laatima lomake Potilas Sukunimi Henkilötunnus

Lisätiedot

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 VUOSINA 2008-2013 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7972 7271 7328 7735 7797 7 788 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2008-2013 RATKAISTUT

Lisätiedot

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 2010-2015 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 7329 7735 7797 7 954 8 077 8 242 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2010-2015 RATKAISTUT

Lisätiedot

Potilasvahingot ja laiteturvallisuus. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys Asko Nio, lainsäädäntöjohtaja

Potilasvahingot ja laiteturvallisuus. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys Asko Nio, lainsäädäntöjohtaja Potilasvahingot ja laiteturvallisuus Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 25.10.2017 Asko Nio, lainsäädäntöjohtaja Potilasvahinkolain soveltamisala Potilasvahinkolain perusteella voidaan korvata Suomessa

Lisätiedot

TEKONIVELIIN LIITTYVÄT POTILASVAHINGOT PVK:SSA

TEKONIVELIIN LIITTYVÄT POTILASVAHINGOT PVK:SSA Dos., yl, Ville Remes TEKONIVELIIN LIITTYVÄT POTILASVAHINGOT PVK:SSA 25.4.2019 Turku VTK IX 2 3 4 UUSI POTILASVAHINKOLAKI VOIMAAN 1.1.2021 Korvattavia vahinkoja koskeva sääntely laajenee Uutena korvausperusteena

Lisätiedot

Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemat hammashoitoon liittyvät vahingot vuosina 2000 2008

Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemat hammashoitoon liittyvät vahingot vuosina 2000 2008 Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2010: 47 244 249 A r t i k k e l i Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemat hammashoitoon liittyvät vahingot vuosina 2000 2008 Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille HOITOVIRHEEN SATTUESSA KOHDALLESI

Potilasvakuutus kaikille HOITOVIRHEEN SATTUESSA KOHDALLESI Potilasvakuutus kaikille HOITOVIRHEEN SATTUESSA KOHDALLESI HOITOVIRHEEN SATTUESSA KOHDALLESI Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

Tieto lisää turvallisuutta: Vahingoista oppia toimintaan. Lääkäri

Tieto lisää turvallisuutta: Vahingoista oppia toimintaan. Lääkäri Tieto lisää turvallisuutta: Vahingoista oppia toimintaan Lääkäri 2018 12.1.2018 Miten opin potilasvahingoista? Muutama sana potilasvahingoista, potilasturvallisuudesta ja ammatillisesta kehittymisestä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi EV 124/1998 vp - HE 91/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 9111998

Lisätiedot

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta Potilasvakuutus korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausperusteista säädetään potilasvahinkolaissa.

Lisätiedot

Lausunto potilasvahinkolain uudistamista selvittäneen työryhmän raporttiin 2017

Lausunto potilasvahinkolain uudistamista selvittäneen työryhmän raporttiin 2017 Lausunto potilasvahinkolain uudistamista selvittäneen työryhmän raporttiin 2017 STM 129:00/2014 Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 21.1.2015 työryhmän, jonka tavoitteeksi annettiin potilasvakuutusta

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Potilasvakuutus kaikille Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 2011-2016 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 7735 7798 7 954 8089 8 382 8 834 3000 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2011-2016

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Vuosiraportti Otsikko Potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvana. Potilasvakuutuskeskus

Vuosiraportti Otsikko Potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvana. Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutuskeskukselle ilmoitetut tapaukset ratkaisuvuosittain vuosilta 2012 2017 Otsikko Potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvana Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

PVK 30 vuotta Miksi yleiset vahingot toistuvat voidaanko vahingoista oppia?

PVK 30 vuotta Miksi yleiset vahingot toistuvat voidaanko vahingoista oppia? PVK 30 vuotta Miksi yleiset vahingot toistuvat voidaanko vahingoista oppia? Eero Hirvensalo, ylilääkäri Potilasvahingoista on syytä ottaa opiksi Eero Hirvensalo, ylilääkäri, PVK Potilasvahinkoilmoitusten

Lisätiedot

Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan

Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan Jos vahingoitut sairaanhoidossa Jos vahingoitut sairaanhoidon yhteydessä, on sinulla oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain

Lisätiedot

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Potilasturvallisuus periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilas- ja lääkehoidon

Lisätiedot

Lakisääteiset vakuutukset muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen Vakuutuskeskus-ryhmä

Lakisääteiset vakuutukset muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen Vakuutuskeskus-ryhmä Lakisääteiset vakuutukset muuttuvassa toimintaympäristössä Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen Vakuutuskeskus-ryhmä Vakuutuskeskus Ulla Niku-Koskinen 31.3.2017 1 Neljän vakuutuslajin osaamiskeskus ja toimisto

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Potilasvahinkolautakunta

Potilasvahinkolautakunta Potilasvahinkolautakunta Yleislääkäripäivät 29.11.2018 Kaisa Nissinen-Paatsamala Terveyspalveluiden johtaja Salon kaupunki Potilasvahinkolautakunta Toimivaltana Potilasvahinkolakiin liittyvät korvausasiat

Lisätiedot

Parhaat käytännöt potilasturvallisuuden edistämiseksi. Marina Kinnunen, johtajaylihoitaja, VSHP Ermo Haavisto, johtajaylilääkäri, SatSHP

Parhaat käytännöt potilasturvallisuuden edistämiseksi. Marina Kinnunen, johtajaylihoitaja, VSHP Ermo Haavisto, johtajaylilääkäri, SatSHP Parhaat käytännöt potilasturvallisuuden edistämiseksi Marina Kinnunen, johtajaylihoitaja, VSHP Ermo Haavisto, johtajaylilääkäri, SatSHP Suomen Potilasturvallisuusyhdistys Suomen Potilasturvallisuusyhdistys

Lisätiedot

Vuosiraportti Otsikko Potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvana. Potilasvakuutuskeskus

Vuosiraportti Otsikko Potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvana. Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutuskeskukselle ilmoitetut tapaukset ratkaisuvuosittain vuosilta 2013 2018 Otsikko Potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvana Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere

Lisätiedot

POTILAAN OIKEUDET POTILASVAHINKOASIASSA

POTILAAN OIKEUDET POTILASVAHINKOASIASSA Opinnäytetyö AMK Liiketalous Juridiikka 2017 Janica Stenius POTILAAN OIKEUDET POTILASVAHINKOASIASSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Juridiikka 2017 39 Tapio Jaakkola

Lisätiedot

VUOSINA 2006-2011 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2006-2011 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2006-2011 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7970 7957 7971 7271 7328 7708 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2006-2011 RATKAISTUT

Lisätiedot

YLEISTÄ POTILASTURVALLISUUDESTA

YLEISTÄ POTILASTURVALLISUUDESTA YLEISTÄ POTILASTURVALLISUUDESTA Päivi Koivuranta-Vaara hallintoylilääkäri THL: Hannu Rintanen Pia Maria Jonsson Päivi Koivuranta-Vaara 23.9.2010 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN TARVE lääketieteen kehitys: vaikuttavat/tehokkaat

Lisätiedot

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta. yhdessä edistämään. Esitteitä 2007:6

Potilasturvallisuutta. yhdessä edistämään. Esitteitä 2007:6 Potilasturvallisuutta yhdessä edistämään Esitteitä 2007:6 Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Hoito ei kuitenkaan aina suju

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskysely Tulokset. Sairaanhoitajapäivät 2018

Potilasturvallisuuskysely Tulokset. Sairaanhoitajapäivät 2018 Potilasturvallisuuskysely Tulokset Sairaanhoitajapäivät 2018 1. Kuinka pitkään olet toiminut sairaanhoitajana? Vastaajien määrä 712 En ole vielä valmistunut 20% Alle 5 vuotta 17% 5 10 vuotta 13% 10 15

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä HaiPro Lapin sairaanhoitopiirissä. Luennoitsija / tilaisuus / päiväys

Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä HaiPro Lapin sairaanhoitopiirissä. Luennoitsija / tilaisuus / päiväys Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä HaiPro Lapin sairaanhoitopiirissä Miten organisaation turvallisuuden tilaa tulisi arvioida ja edistää? Tarkastellaan näkyvää, Pyritään saamaan

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Laatu- ja potilasturvallisuus suunnitelma Olli Väisänen, LT Ylilääkäri THL POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Lääkevahinkovakuutus. Petri Ahonen

Lääkevahinkovakuutus. Petri Ahonen Lääkevahinkovakuutus Petri Ahonen 12.5.2017 Vakuutusturvan järjestäminen LÄÄKKEIDEN VALMISTAJAT, MAAHANTUOJAT, JAKELIJAT JA MUUT TOIMIJAT OSUUSKUNTA Ostaa vakuutuksen yhtiöltä Ottaa vakuutuksen jäsentensä

Lisätiedot

Potilasasiamiestoiminnan perusteet

Potilasasiamiestoiminnan perusteet Potilasasiamiestoiminnan perusteet 16.2.2017 Yksikön lakimies Saija Mäenpää Esityksen sisältö Potilasvakuutuskeskus Potilasvahingon käsittelyprosessi Kuka on velvollinen informoimaan potilasvahinkoilmoituksen

Lisätiedot

115 2 0 117 13. S83 POLVEN ALUEEN NIVELTEN JA SITEIDEN SIJOILTAANMENO, NYRJÄHDYS JA/TAI VENÄHDYS

115 2 0 117 13. S83 POLVEN ALUEEN NIVELTEN JA SITEIDEN SIJOILTAANMENO, NYRJÄHDYS JA/TAI VENÄHDYS YLEISIMMAT PERUSSAIRAUDET VUOSINA 2007-2009 RATKAISTUISSA KORVATTAVISSA POTILASVAHINGOISSA PERUSSAIRAUS LEIKKAUS TAI ANESTESIA TOIMENPIDE KLIININEN MUU TUTKIMUS- TOIMEN- TAI HOITO PIDE LUKU- MÄÄRÄ YHTEENSÄ

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Liukastumiset käyvät kalliiksi

Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset kansantautina miten jokainen pysyisi pystyssä? -seminaari 10.1.2013 Mirka Råback Erikoissuunnittelija Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 11.1.2013 1 Kotitapaturmien

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

POTILASVAHINKOJÄRJESTELMÄ JA VAHINGOISTA AIHEUTUVAT KOMPLIKAATIOT/ HUS NÄKEMYS

POTILASVAHINKOJÄRJESTELMÄ JA VAHINGOISTA AIHEUTUVAT KOMPLIKAATIOT/ HUS NÄKEMYS HE 16/2018 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA: POTILASVAHINKOJÄRJESTELMÄ JA VAHINGOISTA AIHEUTUVAT KOMPLIKAATIOT/ HUS NÄKEMYS PETRI BONO VS. JOHTAJAYLILÄÄKÄRI 14.5.2018

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

TE5 Terveystiedon abikurssi. Terveys ja yhteiskunta

TE5 Terveystiedon abikurssi. Terveys ja yhteiskunta TE5 Terveystiedon abikurssi Terveys ja yhteiskunta Tutkimuksen ABC Terveyden ja sairauksien tutkiminen Terveys yhteyskunnassa Lait ja säädökset Kansanterveyslaki, hoitotakuu, terveydenhoitolaki, laki potilaan

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus

Potilasturvallisuuskatsaus Potilasturvallisuuskatsaus Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Miksi potilasturvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota? joka vuosi kuolee tieliikenteessä

Lisätiedot

Lasse Lehtonen Vaaratapahtumien raportointiverkosto

Lasse Lehtonen Vaaratapahtumien raportointiverkosto Lasse Lehtonen Vaaratapahtumien raportointiverkosto 3.10.2013 Kansallinen potilasturvallisuusstrategia, STM 29.1.2009 Visio - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Lääkehoidon riskit

Lääkehoidon riskit Lääkehoidon riskit 11.1.2016 1 Toimintayksikön ja työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään oman toiminnan kannalta tunnistettuihin kriittisiin ja olennaisiin lääkitysturvallisuuden alueisiin (riskeihin)

Lisätiedot

POTILASVAHINKOJEN KORVAUSTOIMINNAN REKISTERI

POTILASVAHINKOJEN KORVAUSTOIMINNAN REKISTERI 1 (5) POTILASVAHINKOJEN KORVAUSTOIMINNAN REKISTERI EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista 1. Rekisterin nimi Potilasvahinkojen korvaustoiminnan rekisteri

Lisätiedot

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS ENSIN - NÄKYMÄ POTILASTURVALLISUUS SILMÄLASIEN KAUTTA Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2017 Tuula Saarikoski, Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilasdirektiivi taustalla Vakuutusjäsenvaltion asiana on määrittää, millaisesta terveydenhuollosta vakuutettu on oikeutettu

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Turvallisuuskulttuuri ja johtaminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Turvallisuuskulttuuri ja johtaminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Turvallisuuskulttuuri ja johtaminen Turvallisuuskulttuuri (1/2) Kulttuuri vaikuttaa yhteisön jäsenten tapaan toimia Samankaltaiset arvot, ajattelumallit,

Lisätiedot

Potilaan oikeudet.

Potilaan oikeudet. Potilaan oikeudet Valvira.fi @ValviraViestii Potilaan oikeudet POTILAALLA ON OIKEUS saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Terveyspalveluita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2017 1 (5) 1 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.5.2016 263 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-002212 T 03 01 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla Laki ja potilasturvallisuus. Petri Volmanen 12.3.2013 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät

Potilasturvallisuutta taidolla Laki ja potilasturvallisuus. Petri Volmanen 12.3.2013 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Potilasturvallisuutta taidolla Laki ja potilasturvallisuus Petri Volmanen 12.3.2013 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Potilasturvallisuus asiakokonaisuutena ensi kerran terveydenhuoltolaissa

Lisätiedot

Haasteet asiakas- ja potilasturvallisuudessa

Haasteet asiakas- ja potilasturvallisuudessa Haasteet asiakas- ja potilasturvallisuudessa 22.1.2019 Sisältö Mittaaminen Potilaiden ja asiakkaiden aktivointi Vaaratapahtumaraporttien hyödyt Kotihoito Kansallinen koordinointi Mittaaminen Potilas- ja

Lisätiedot

Lasse Lehtonen, dos., lääk.tri, oik.tri

Lasse Lehtonen, dos., lääk.tri, oik.tri Lasse Lehtonen, dos., lääk.tri, oik.tri n. 7 % kansantuotteesta eli yli n 10 mrd euroa/vuosi yli 250 000 terveydenhuollon ammattihenkilöä n. 10 milj. perusterveydenhuollon lääkärissä käyntiä/vuosi ja n.

Lisätiedot

Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen!

Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen! 1 Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen! Erna Snellman, lääkintöneuvos, dosentti, STM 2 Primum est non nocere - Do not harm Hippocrates Hoito ei saa olla vaarallisempaa kuin sen antamatta

Lisätiedot

Lääkehoitoa kehitetään moniammatillisesti KYSin päivystyksessä potilas aktiivisesti...

Lääkehoitoa kehitetään moniammatillisesti KYSin päivystyksessä potilas aktiivisesti... Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 4/2018 JÄRKEÄ LÄÄKEHOITOON Lääkehoitoa kehitetään moniammatillisesti KYSin päivystyksessä potilas aktiivisesti mukana Leena Kuusikko, Anu Ahonen, Jouni Ahonen / Kirjoitettu

Lisätiedot

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Koulutussuunnittelija, proviisori, jatko-opiskelija Carita Linden-Lahti Sosiaalifarmasian osasto, Farmasian tiedekunta Potilasturvallisuuden tutkimuksen

Lisätiedot

Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva

Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva Lainsäädäntö Valtiokonttori Lainsäädännön kehitys Tapaturmavakuutuslaki 1.1.1949 31.12.2015 (+ liitännäiset kuten ammattitautilaki): valtioon palvelussuhteessa

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset Jarkko Pärssinen

Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset Jarkko Pärssinen Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset 5.5.2015 Jarkko Pärssinen 2 Vapaaehtoisia henkilövakuutuksia Suomessa Sairausvakuutus - Vakuutus sairauskulujen varalta - Vakuutus vakavan sairauden

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

Virheen diagnostiikka

Virheen diagnostiikka Virheen diagnostiikka Työolot ja organisaatio Yksilön ja systeemin näkökohta Millaisia virheitä tapahtuu? Miten virheet havaitaan? To Err Is Human Diagnostic Treatment Preventive Other Types of errors

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 329 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-2214 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

Konsultaatio päivystyksessä ja potilasturvallisuus. Lääkäri

Konsultaatio päivystyksessä ja potilasturvallisuus. Lääkäri Konsultaatio päivystyksessä ja potilasturvallisuus Lääkäri2019 10.1.2019 Ylilääkäri Eero Hirvensalo Hallitusneuvos Anne Ilkka Vastuut ja velvoitteet konsultointiin liittyvissä potilasvahingoissa Potilasvakuutuskeskus

Lisätiedot

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla Arto Helovuo M.Sc. (Human Factors and Systems Safety) Lentokapteeni, Finnar Oyj Toimialajohtaja, Qreform Oy Joka kymmenes potilas Study

Lisätiedot

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Voimassa 1.1.2011 alkaen HE330 TAPATURMA 1 Tapaturman määritelmä Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku-, törmäys- tai

Lisätiedot

Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä. Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM

Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä. Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM 16.11.2018 Millaisia palautteita saamme 1 2 3 Jatkuva palaute Suullinen palaute Kirjallinen palaute Sähköinen

Lisätiedot

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos.

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos. Muistutukset Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: Potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 Tavoitteet: Potilas osallistuu

Lisätiedot

Potilasvakuutus Suomessa

Potilasvakuutus Suomessa Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta Huolehdimme keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. Potilasvakuutus Suomessa Tietoa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (6) 7 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.5.2016 263 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-002212 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hylätä vahingonkorvausasiassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON MONIAMMATILLINEN ARVIOINTI. Yleislääkäripäivät LL Kati Auvinen

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON MONIAMMATILLINEN ARVIOINTI. Yleislääkäripäivät LL Kati Auvinen IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON MONIAMMATILLINEN ARVIOINTI Yleislääkäripäivät 29.11.2018 LL Kati Auvinen MIKSI LÄÄKITYKSIÄ TÄYTYY ARVIOIDA? sosteri.fi 2 TAUSTAA Väestön ikääntyminen ja palvelujen tarpeen kasvu on

Lisätiedot

Ettei kenellekään toiselle sattuisi samoin

Ettei kenellekään toiselle sattuisi samoin Ettei kenellekään toiselle sattuisi samoin Maria Hallman 11.9.2017 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Terveyden edistämisen juhlasymposium 1 Miksi minä kiinnostuin? Terveyden edistämisen asiantuntija ylihoitaja

Lisätiedot

Miten toimin, kun epäilen potilasvahinkoa - ja muiden ongelmatilanteiden selvittäminen

Miten toimin, kun epäilen potilasvahinkoa - ja muiden ongelmatilanteiden selvittäminen Miten toimin, kun epäilen potilasvahinkoa - ja muiden ongelmatilanteiden selvittäminen Potilaan päivä Turussa 16.11.2017 Varatuomari, toimitusjohtaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Joni Siikavirta,

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla -

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - Projektipäällikkö Sara Haimi-Liikkanen Projektityöntekijä Minna Labbas 24.11.2011 HaiPro Kotkan kaupungilla

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot