KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 83 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 84 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna Hyvinvointieläinlääkärin katsaus eläinlääkintähuollon Kainuun tilanteesta 86 Klinikkamaksu ja muut eläinlääkintähuollon maksut alkaen 87 Kainuun maakunta -kuntayhtymän subventiot hyötyeläimen omistajalle eläinlääkärin palkkioista ja matkoista 88 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös 89 Terveyskeskussairaaloiden akuuttisairaansijamuutokset vuosina Vanhustenhuollon nykyiset ympärivuorokautiset hoitopaikat ja lähitulevaisuuden näkymät 91 Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen IV-vaihe Päivystyksen lääkäripalveluiden hankinta Toistaiseksi voimassa olevien kahden työsopimussuhteisen sairaanhoitajan ja 0,5 osastosihteerin vakanssin perustaminen alkaen 94 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/kainuun monisairaiden uusi hoitomalli -tutkimus 95 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/toimeentulotukilain mukaisen määräajan ja sosiaalityön palvelutakuun noudattaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 96 Tuomon HHH:n ilmoittautuminen palvelusetelijärjestelmään kotihoidon palvelujen ja omaishoidon lomituspalvelun palveluntuottajaksi 97 Kainuun vammaisasiain neuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/coronaria Silmäklinikka Oy

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/palvelukoti Loue Oy 100 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/kainuun Fysioterapia Oy 101 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/barona Hoiva Oy Pöytäkirjat Ilmoitusasiat Katsaus Suomussalmen terveysaseman laajennus ja saneeraus 48 40

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 10:00-15:55 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-15:55 puheenjohtaja Karjalainen Aki 10:08-15:55 jäsen Saapui :n 84 käsittelyn aikana Kemppainen Aila 10:00-15:55 jäsen Moilanen Pentti 10:00-15:55 jäsen Nikulainen Kari 10:00-15:55 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-15:23 jäsen Poistui :n 104 käsittelyn aikana Ronkainen Tauno 10:00-15:55 jäsen Tervo Raili 10:00-15:55 jäsen Tolonen Kaisa 10:00-15:55 varapuheenjohtaja Törmänen Anni-Inkeri 10:00-15:12 jäsen Poistui :n 104 käsittelyn aikana Väisänen Sanni 10:00-15:55 jäsen Poissa Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Haataja Minna mh:n edustaja Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 10:00-15:55 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-15:55 sihteeri Kinnunen Anneli 10:00-15:55 mh:n edustajan varajäsen Rauatmaa Aila 10:40-11:10 hyvinvointieläinlääkäri 10:04-13:45 ymp.terv.huoll. tulosaluejoht. Esteellisenä poissa kokouksesta :n 92 käsittelyn ajan klo 14:41-14:42 Läsnä :n 85 esittelyn aikana Nykänen Päivi Läsnä :n 84 (klo 10:04-10:39), :n 85 (klo 10:40-11:15) ja :n 88 (klo 11:18-13:45) esittelyn aikana Tolonen Asta 11:18-12:12 talousjohtaja Läsnä :n 88 esittelyn aikana Kolehmainen Veli 11:18-13:45 Kainuun työt. toimitusjohtaja Läsnä :n 88 esittelyn aikana Ahonen Esa 11:18-13:45 hallintoylilääkäri Läsnä :n 88 esittelyn aikana Airaksinen Anna Riitta 11:18-14:39 vs. vanhuspalvelujohtaja Läsnä :n 88 (klo 11:18-13:45) ja :n 90 (klo 14:15-14:39) esittelyn aikana

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Saari Mauno 11:18-13:59 terveysjohtaja Läsnä :n 88 (klo 11:18-13:45), :n 89 (klo 13:47-13:59) esittelyn aikana Ylävaara Helena 11:18-13:45 perhepalvelujohtaja Läsnä :n 88 esittelyn aikana Keränen Pentti 15:35-15:53 sairaalainsinööri Läsnä :n 105 esittelyn aikana ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Kari Nikulainen Yrjö Puurunen :t tarkistettiin :t :t kokouksessa PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo Marjatta Repo, hallintosihteeri

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 82 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 83 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Moilasen ja Kari Nikulaisen. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Nikulaisen ja Yrjö Puurusen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 STLTK 84 Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt , 304 ympäristöterveyden huol lon valvontasuunni tel man vuodelle Valvontasuun nitelma on laadittu siten, et tä se si sältää ter veydensuojelu-, elintarvi ke-, tu pakka- ja ke mikaali lain se kä kulutustavaroiden ja kulut taja palvelus ten turvallisuudesta an ne tun lain mukaiset toimialat. Valtioneuvoston asetuksessa (665/2006) edellytetään, että kunnan tulee arvioida valvontasuunni telman toteutuminen vuosittain. Arviointituloksilla ja valvonnasta saaduilla kokemuksilla on keskei nen merkitys seuraavia valvonta suunnitelmia laadittaessa. Asetuk sen 8 :n mukaan arviointi tulee tehdä ainakin seu raavien tekijöiden osalta: 1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin, 2) tarkastusten kattavuus, 3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin sekä 4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Valtakunnallisissa toimialakohtaisissa valvontaohjelmis sa on annettu toimialoittain tarkempia ohjei ta arvioinnin sisällöstä. Kunnan tulee lähettää monijäsenisen toimielimen hy väksymä arvio ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta sekä valvontaohjelmien mukaiset raportointitaulu kot aluehallintoviranomaiselle vuosittain suun ni tel mavuoden jälkeisen maaliskuun loppuun men nessä. Raportti valvontasuunnitelman toteutumisesta on erillis liitteenä. Erillisliite nro: 1 Toteumaraportissa on kerrottu toimialakohtaisten suun nitelmien toteutuminen. Toimialakohtaisesti on tarkasteltu valvonnan kattavuutta toteu tuneiden tarkastusten määrän ja näytteen oton perusteella. Lisäksi arvioidaan sitä, on ko valvonta toteutunut valittujen painopistealueiden mukaisesti, kuinka valvontaan käy tetty aika on toteutunut suunniteltuun näh den sekä tarkastellaan kohteissa esiin tullei den epäkohtien määrää, laatua ja valvon taviranomaisen toimenpiteitä epäkohtien korjaamiseksi. Toimialakohtaisen arvioinnin jälkeen arvioidaan valvon nan voimavarojen jakautumista suunnitel man mukaiseen ja muuhun valvontaan sekä voimavarojen riittävyyttä suhteessa tarpee seen ja suunnitel-

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ tuun toimintaan. Lisäksi ar vioidaan syitä ja perusteluja, mikä on vaikut tanut toteutumatta jääneisiin tavoitteisiin ja vaadittavat toimenpiteet, joiden avulla ta voitteet toteutuisivat jatkossa. Raportissa on tiedot valvonnasta kertyneistä tuloista ja nii den kohdentumisesta. Toteumaraportin liitteenä on keskusvirastoille toimitetta vat (Evira, Valvira) raportointilomakkeet. Suunnitelman päivityksessä vuodelle 2009 otettiin huomioon v kokemukset, olemassa olevat resurssit ja riskinarviointi siinä laajuudessa kuin sitä on tähän mennessä tehty. Tavoite asetettiin em. syistä alhaisemmaksi kuin valtakunnallinen keskusvirastojen tavoite. Ympäristöterveydenhuollon tarkastuksia tehtiin yhteensä 1448 kpl, jois ta 41 % (592 kpl) oli suun nitelmallisen valvonnan tarkastuksia. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastusten määrä oli 72 % tavoitteesta (832 kpl). Valvontaan käytetty aika oli 67 % asetetusta tavoitteesta. Tar kas tuksia tehtiin eniten elintarvikevalvonnassa, sitten terveyden suo jelu-, tupakka- ja tuoteturvavalvonnassa. Keskusvirastojen suunnitelmien mukaan kuntayhtymän alueella olisi pitänyt tehdä 2788 suunnitelmallista tarkastusta. Tähän nähden toteuma oli 21 %. Näytteenotto tapahtui suunnitelman mukaisesti. Näyttei tä otettiin elintarvikevalvonnassa 198 kpl ja terveysvalvonnassa 542 kpl. Suunnitelmallisesta valvonnasta kertyi tuloja eu roa. Tuloilla ka te taan ympäristöterveyden huollon menoja ja turvataan nykyiset re surs sit. Suunnitelman toteutumiseen vaikuttivat mm. seuraavat asiat: Toimintaan liittyvien suunnit te lu-, seuran ta- ja rapor tointi töi den vaatima työpanos. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto (n. 1 htv). Muu kuin suunni telmallisen valvonnan vaatima työpa nos. Muu valvonta vie työaikaa enemmän kuin suunnitelmalli nen valvonta. V suunnitelmallisen valvonnan osuus kokonaisvalvonta-ajasta oli 27 %. Muun valvonnan osuus on suurin terveydensuo jelun valvonnassa (93 %). Resurssien vähyys. Tämä aiheutui mm. henkilöstön vir kavapauksista. Suunnitelmaan verrattuna resurssivajaus on 0,5 htv ja keskusvirasto jen esittämien tarkastusmäärien ja tar kas tuksiin käytettävän työajan perusteella ar vioituun resurssi tarpeeseen 4,5 htv. Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveydenhuollon tu losalueen joh-

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: taja Päivi Nykänen, puh , tai sähköpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Kainuun maa kunta -kun ta yhtymän ympäristöterveyden huollon valvontasuunnitelman toteu tu mista vuonna 2009 koskevan raportin ja lähettää sen edel leen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin ympä ristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Ny kästä, joka oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo Aki Karjalainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 10:08 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 1, : Valvontasuunnitelman 2009 toteutuminen liitteineen

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Hyvinvointieläinlääkärin katsaus eläinlääkintähuollon Kainuun tilanteesta STLTK 85 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyvinvointieläinlääkäri Aila Rauatmaa esit telee sosiaali- ja terveyslautakunnalle eläin lääkin tähuollon Kainuun tilannetta. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee sen tiedoksi. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksessa olivat läsnä hyvinvointieläinlääkäri Aila Rauatmaa klo 10:40-11:10 ja ympäristöterveydenhuol lon tu los alue johtaja Päivi Nykänen 10:40-11:15. Hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Klinikkamaksu ja muut eläinlääkintähuollon maksut alkaen STLTK 86 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Eläinlääkintähuoltolaki (765/09) on tullut voimaan Lain 21 1 mom. mukaan kunta voi periä ns. klinikka maksun kotieläimen omis tajalta tai hal tijalta kunnan jär jestämistä toimitiloista ja työväli neistä sekä avus tavan henkilökunnan palk kauk sesta aiheutuvien kustannusten katta miseksi silloin, kun kotieläintä hoidetaan eläin lää kärin vastaanotol la. Tällä hetkellä voimassa olevan klinikkamaksun suuruus on 7 ja se on peritty Kajaanin, Sot kamon ja Suomussalmen eläinlääkäreiden vastaanotolla käynneistä. Perusteena on ollut vastaanottojen parempi varustelu: mm. avusta ja, rtg-laitteisto ja verinäyteanalysaattori. Muilta vastaanotoilta klinik kamaksua ei ole peritty, koska niiden varustelutaso ei ole sellainen, että klinikkamaksu olisi perusteltavissa. Kuntayhtymän alueella vas taanoton varustetaso on edel leen asianmukainen peruste klinikka maksun perimiselle. Muita maksuja ovat röntgenmaksu 4 /kuva. Verinäytteen tutkimisesta peritään seuraavat maksut: Sysmex-verianalysaattorilla tehtävä analyysi 3 /näyte ja Reflovet-pika-analysaatto rilla tehtävä analyysi 3 /näyte. Edellä esitettyjä maksuja korotetaan vain pienen veren ku van osal ta eurolla. Klinikkamaksua on tarkoitus periä aiempaa käy täntöä useam min asiakkailta. Veri näytteitä tulee enemmän Sot ka mon vastaan otolle hankittavien lait teiden myötä. Näiden vaikutuksesta maksutulo nou see lievästi. Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintähuollon vastuualuepäällikkö Jyrki Lappalainen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että: 1. Eläimen vastaanottokäynnistä peritään klinikkamaksu, jonka suuruus on 7, lisäksi rönt genkuvasta peritään 4 /kuva. Verinäytteen tutkimisesta peritään seuraavan suuruiset mak sut: Sysmex-verianalysaattorilla tai ScilVe tabc analysaattoreilla tehtävä veriana lyysi 4 /näy te ja Reflo vet-pika-analysaattorilla tai STart-analysaatto rilla tehtävä veri analyy si 3 /näyte. 2. Maksut sisältävät arvonlisäveron (23 %). Maksun perii eläimen omistajalta tai haltijalta vastaanotolla työskentelevä eläinlääkäri. Maksua ei peritä, jos eläi men omistajalla on esittää kuitti aiemmin pe ritystä klinikkamaksusta ja kysymyksessä on kahden kuukauden

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: sisällä sa man yksittäisen eläimen jatkohoidosta. Hoidettaessa usei ta sa man omis ta jan eläi miä sa mal la käyn ti ker ral la, peri tään vain yksi kli nik ka mak su. Myös pen tue tar kas tuk sis ta peri tään vain yk si maksu. 3. Klinikkamaksut peritään Kajaanin, Sotkamon ja Suomussalmen vastaanotoilla. Maksut tulevat voimaan alkaen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän subventiot hyötyeläimen omistajalle eläinlääkärin palkkioista ja matkoista STLTK 87 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Uusi eläinlääkintähuoltolaki (765/09) on tul lut voimaan Lain 22 :n mukaan kunta voi osallistua eläinlääkäripalvelusta kotieläi men omistajal le tai hal tijalle aiheutu neisiin kustan nuksiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hyötyeläimen omistajille mak settavaksi matkakor vauksesta ja käynti palkkiosta yli 15 km menevän osuu den. Eläinlääkärin matkakustannukset ja käyntipalkkiot määräy tyvät kun nalliseläinlääkä ritaksan mukaan. Pohjois-Suomessa on yleisesti käytössä hyötyeläimen omistajien eläinlääkäri käyntien sub ventiot. Peruste on eläinsuojelullinen: eläin voidaan hoitaa ajallaan eikä pe rusteita tuotanto eläinten eläinsuojelurikkeille ole yhteis kun nan puolesta. Eläinlääkintähuoltolain mukaan hyötyeläimellä tarkoite taan kotieläintä, jota pide tään maata loutta tai muuta elinkeinotoimintaa taikka ihmiselle tarpeellista työ suo ritusta varten. Lain pe rustelui den mukaan hyötyeläimiä eivät olisi esim. seura-, har rastus- tai kilpailutarkoituksessa pidettävät eläimet. Tä ten muun muassa ravihevo set ja kilparatsut sekä nii den kasvatus on poisluettu. Myös pienikokoiset eläimet ku ten koi rat hoi detaan eläin lääkärin vastaanotolla ja täten ne ovat poissul jettu sub vention piiristä, vaikka olisivat esimerkiksi yrittäjän reki koi ria. Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintähuollon vastuualuepäällikkö Jyrki Lappalainen, puh , tai sähköpostitse Kainuun maakunta -kuntayhtymä maksaa hyötyeläimen omistajalle tai haltijalle korvauksen kunnaneläinlääkärin hyötyeläi men hoidosta ai heutuneista matkakus tannuksista ja käyntipalk kiois ta yli 15 km me ne vän osuuden esittelytekstissä esitetyin rajauk sin. Maakunta ei osallistu arvonlisäveron maksamiseen. Subvention pohjana on kunnan eläinlääkäritaksan mukainen käyntimaksu ja sii hen liittyvä matkakorvaus ja ensin ne laske taan yhteen. Saadusta summas ta vähennetään hyötyeläimen omistajan tai haltijan omavas tuu, joka on suuruudeltaan yli 15 km:n mukainen käyntipalkkion ja matkakustannusten yh teissumma.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Hyväksyi päätösehdotuksen.

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös STLTK 88 Maakuntahallitus käsittelee kokouksessaan vuoden 2009 tilinpäätöstä ja esittää maakuntavaltuustolle, että maakunnan vuoden 2009 ylijää mä ,77 euroa ja Kainuun ammattiopisto -liike lai toksen yli jäämä ,63 euroa sekä Kainuun Työterveys -lii ke lai toksen yli jäämä ,31 euroa kirjataan tilinpäätöksessä ta seen kunkin omaan pääomaan ti likauden yli/alijäämä -tilille. Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tu loslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumis vertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehty selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja. Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuosien tulos sisältäen Kainuun ammattiopiston ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tuloksen muodostuu seuraavasti (tuloksesta on eliminoitu liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne): Toimintatuotot , ,73 Toimintakulut , ,37 Toimintakate , ,36 Rahoitus tuotot/kulut , ,76 Vuosikate , ,60 Poistot , ,78 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tilikauden tulos , ,82 Rahastojen ja varaus ten muutokset , ,89 Tilikauden yli-/alijäämä , ,71

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2008 verrattuna 16,1 milj. euroa eli 5,4 % ja vastaavat toimintakulut kasvoivat 20,4 milj. euroa eli 7,1 %. Ilman liikelaitoksia toimintakulujen kasvu oli 15,8 milj. euroa eli 6,3 % edellisvuoteen verrattuna. Kuntien rahoitusosuus kasvoi 11,4 milj. euroa eli 5,4 %. Vuosien keskimääräinen toimintamenojen kasvuprosentti oli 4,8 %. Tulos satunnaisten erien jälkeen osoittaa ylijäämää yhteensä ,82 euroa. Tulos sisältää Kainuun ammattiopiston -liikelaitoksen ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tulokset. Kainuun ammattiopis ton johtokunta on purkanut varauksista poistoeroa yhteensä ,89 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilikauden tulos varausten ja rahastosiirtojen jälkeen osoittaa ylijäämää ,71 euroa, johon sisältyy Kainuun ammattiopiston ylijäämä ,63 euroa ja Kainuun Työterveyden ylijäämä ,31 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä oli taseessaan edellisvuosilta kertynyttä alijäämää ,93 euroa. Vuoden 2009 aikana kun nat maksoivat sopimuksen mukaisesti alijäämästä yhteensä ,79 euroa. Vuoden 2009 lopussa kattamattomat alijäämät ilman liikelaitoksia olivat yhteensä ,37 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän liikelaitosten ylijäämät ja rahastot (KAO ja Työter veys) yhteenlaskettuna olivat vuoden 2009 lopussa yhteensä ,85 milj. euroa. Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Asta Tolonen, puh ja so si aali- ja ter veys joh ta ja Tuo mo Pääk kö nen, puh tai sähkö pos titse Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2009 vuosikertomus ja tilinpäätöksen tilasto-osa jaetaan lautakunnalle erillisliitteinä Erillisliitteet nro: 2-3 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Talousjohtaja Asta Tolonen kutsutaan kokoukseen esittelemään vuo den 2009 vuosikertomusta. Sosiaali- ja terveystoimialan tulosalue johtajat ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtaja kutsutaan kokoukseen esittelemään omien tulosalueidensa osalta vuoden 2009 vuosikertomusta. Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) merkitsee tiedoksi talousjohtaja Asta Tolosen koosteen vuoden 2009 vuosikertomuksesta; 2) merkitsee tiedoksi tulosaluejohtajien ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtajan esitykset vuoden 2009 vuosikertomuksesta ja

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: 3) keskustelee vuoden 2009 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksen numero-osasta sekä merkitsee asian tiedoksi. Asiantuntijoina tässä asiassa olivat kuultavina talousjohtaja Asta Tolonen, perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, vs. vanhuspalvelu johtaja Anna Riitta Airaksinen, ympäristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Nykänen, terveysjohtaja Mauno Saari, sairaanhoidollisten palvelujen tu los aluejoh taja Esa Ahonen ja Kainuun Työterveys -lii kelaitoksen toimi tusjoh taja Veli Koleh mainen, he saapuivat ko koukseen klo 11:18. Tämän asian esittelyn aikana kokouksesta poistuivat talousjohtaja Asta Tolonen klo 12:12 sekä perhepalvelujohtaja Helena Ylä vaa ra, vs. vanhuspalvelu joh taja Anna Riitta Airaksinen, ympäris tö terveyden huollon tulosaluejoh taja Päivi Nykänen, terveysjohtaja Mauno Saari, sairaanhoidollisten pal velujen tu los aluejohtaja Esa Ahonen ja Kai nuun Työterveys -lii ke laitoksen toimi tusjohtaja Veli Kolehmainen klo 13:45. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 2, : Vuosikertomus 2009 Erillisliite nro 3, Täsmennys erillisliitteeseen Erillisliite nro 3, : Tilasto-osa

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyskeskussairaaloiden akuuttisairaansijamuutokset vuosina STLTK 89 Päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön rakennushanke ja sen alustava kustan nusarvio olivat Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallituksen kä siteltävänä , Maa kuntahallitus I (Päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön ra ken nushanke, laajuus ja alustava kustannus arvio). Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen alusta van kustannusarvion ja laajuu den sekä an toi luvan hankkeen jatkovalmistelulle. Asian käsit telyn yhteydessä maakuntahallituksella oli käytet tävissään muistio hankkeen taustois ta. Edellä mainittu muistio, Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklini kan ja no pean diag nostiikan yksikön toiminta ja tilojen tarve, on liitteenä. Liite nro: 1 Muistion kohdassa on kuvattu nopean diagnostiikan yksikön oletettu vaiku tus ympäri vuorokau tisten hoito- ja hoivapaikkojen tarpeeseen Kainuussa tulevina vuosina. Nopean diagnostiikan yksikköön perustettavien15 uuden sairaansijan arvioitiin heijastuvan noin 25 sairaansijan vähennyksenä muussa akuuttisairaanhoidossa. Tämä tarkoittaa 10 sai raansijan vähen nystä erikoissairaanhoidosta ja 15 sai raansijan vähennystä terveyskeskusten akuuttiosastoilta netto vähennyksen ol lessa yhteensä10 sairaansijaa. Sosiaali- ja terveysjohtaja asetti helmikuussa 2007 työryhmän selvittelemään ympärivuoro kautisten sairaansijojen tulevaa seudullista tarvetta ja sijoittumista Kainuussa. Työryhmätyö on kuvattu kokonaisuudessaan liitteessä Ympärivuorokautisten laitospaik kojen tar ve Kainuun Maa kunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveys palve luissa vuosina Liite nro: 2 Terveyskeskusten vuodeosastojen ympärivuorokautisten sairaansijat ja niiden seudullinen ja kautumi nen sekä yli 75-vuotiaiden asukkaiden suhteellisen osuu den sekä seudullisen sairas tavuusindeksin mukaisesti arvioitu sairaansijaterve ja seudullinen jakautuminen vuonna 2010 on kuvattu taulukossa 1 työryhmän ra portin mukaisesti. Taulukko 1. Terveyskeskusten ympärivuorokautiset akuutit sairaansijat vuo sina 2008 ja 2010 Vuosi Seutu I Seutu II Seutu III Maakunnal li nen kuntoutus Yhteen sä

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ /raport ti /raport ti Raportissa esitettyä sairaansijojen seudullista jakautumista täsmennettiin vielä vuoden 2008 ja 2009 aikana ottaen huomioon olemassa olevat tilat, tilojen kor jaus- ja muut resurssitarpeet sekä etäisyydet eri terveysasemien välillä. Kun nä mä tekijät otettiin huomioon, päädyttiin seuraavaan akuuttisairaansi jojen jakau maan: Kajaanin akuuttiyksikkö 52 sairaansijaa, Sotka mon sairaala 29 sairaansi jaa, Kuhmon sairaala 28 sairaansijaa ja Suomussalmen sairaala 40 sairaansijaa. Akuutti vuodeosastotoiminta Hyrynsalmen, Paltamon ja Puolangan terveys ase milla lakkaa. Ylä-Kainuun terveyskeskussairaalassa on tällä hetkellä 29 sairaansijaa ja hoiva yksikössä 40. Esityk sen mukaan osastot vaihtavat paikkaansa ja siten mahdollis tuu terveyskeskussairaala paikkojen määrän lisääntyminen 40:een. Sosiaali- ja terveysjohtaja nimesi työryhmän valmis telemaan Ylä-Kainuun muutoksia. Val mistelun yhteydessä kävi ilmi, että Suomussalmen ter veysasemalla oli arvioitua laajempi korjauksen ja lisätilan tarve. Suomussalmen terveysase man korjaus- ja lisärakennustyöt toteu tetaan vuosina Taulukko 2. Terveyskeskusten ympärivuorokautiset akuutit sairaansijat vuo sina 2008 ja 2010, 2010/uusi Vuosi Seutu I Seutu II Seutu III Maakunnalli nen Yhteen sä kuntoutus 2008/raport ti /raport ti /uusi Vuoden 2009 aikana työryhmä teki suunnitelman vuodeosastopaikkojen asteit taisesta vä hentämises tä viiden vuoden aikana. Suunnitelman mukaisesti lakkautui Paltamon 10 akuuttihoitopaikkaa ja Sotkamon sairaalas ta 4 sairaansijaa. Muutoksen yhteydessä Sotkamon sairaa lasta kahden hoitajan vakanssit siirtyivät nopeandiagnostiikan yksikköön. Ylä-Kainuun ympärivuotokautisten laitos paikkojen suunnitelma ei to teutunut. Ta voitteena on, että terveyskeskussairaalan remontti valmistuu vuoden 2010 lop puun mennessä ja samalla vuodeosastopaikat lisääntyvät 40 paikkaan. Sairaan sijamuutosten toteuttamisen vuosisuunnitelma ja toteutuneet sai raan sijamuutokset on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Sairaansijamuutokset terveysasemilla vuosina Ka jaani akuutti Maa kunnallinen kun toutus Palta mo Sotka mo Kuhmo Hyrynsalmi Suomussalmi Suunni telma yhteensä/ akuutti paikat Toteu ma yhteensä/ akuuttipaikat / (5) 40 (29) 180 / / / 156

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: / / / 149 Suunnitelmien mukaan vuonna 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymässä on terveyskes kussairaa lan sairaansijoja 173 ja niistä akuuttihoitopaikkoja 149. Ter veyskeskussairaaloiden akuuttisairaansijamuutokset edellyttävät, että kaikki ter veysasemien akuuttihoitoon tarkoitetut sairaansijat ovat nimen omaan akuutinhoi don käytettävissä. Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääk kö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja hyväksyy terveyden- ja sairaudenhoidon palveluissa valmistellut linjaukset jatkosuunnitelmiksi. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin terveysjohtaja Mauno Saarta, joka oli läsnä kokouksessa asian esittelyn aikana klo 13:47-13:59. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 1, : Kaks:n päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminta ja tilojen tarve Liite nro 2, : Ympärivuorokautisten laitospaikkojen tarve Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluissa vuosina

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustenhuollon nykyiset ympärivuorokautiset hoitopaikat ja lähitulevaisuuden näkymät STLTK 90 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhus palveluissa on tällä hetkellä ympärivuoro kautisen hoidon paikkoja 10,1 % suhtees sa 75-vuot ta täyttäneiden määrään. Pidemmällä aikavälillä tämä %-osuus tulee olemaan 9. Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten mukaisesti kaikissa yksi köissä mie ti tään ja suun ni tellaan tilojen kodinomaisuuden ja viihty vyyden li sää mistä ole mas sa olevien resurssien puitteissa. Jatkossa pyri tään siihen, että mahdollisimman moni van hus voisi asua omas sa huoneessaan. Olemassa olevissa yksiköissä muute taan vä hitel len 3-5 hengen huoneet 1-2 hengen huoneiksi ja 2-hengen huoneita 1 hengen huoneiksi, mi kä vä hen tää paik ka mää riä. Seuraavissa taulukoissa esitetään kansanterveyslain (ktl) ja sosiaalihuol to lain (shl) mukaiset hoitopaikat (pitkäaikaishoitopaikat+lyhytaikais hoi to paikat+kuntoutuspaikat) seuduittain nyt ja lähitulevaisuudessa: Kajaanin seutu: Nykyi nen Suunniteltu Toimipiste paikka määrä paik ka määrä Perustelu muutokselle Kajaanin hoivayksikkö (ktl) Kylpyhuoneremontti hygieniasyiden vuoksi. Paltamon vuodeosasto (ktl) (shl) Tilatyöryhmä on hyväksynyt paikkamääräksi 20, (14 pit käaikaishoitopaikkaa ja 6 lyhytaikaishoitopaikkaa) Paltamon hoitokoti (shl) Tulliniemen vanhainkoti (shl) Yksikössä pyritään lisäämään asukkaiden yksilöllisyyttä ja tilojen viihtyisyyttä. Yksi 2-hen gen huone ote taan van husten olohuo neeksi. Hoitokoti Kallio ja Tervakartano (shl) Vuoden 2010 aikana toimintoja tehostetaan tilajärjestelyin Hoitokoti Toppila (shl) Hoitopaikat lisääntyvät kesän 2010 aikana 10 paikalla Ristijärven hoivaosasto (shl) Vuolijoen hoivaosasto (shl) Emmakoti (shl) Yhteensä Ostopalvelupaikat 161 n. 161 Kuhmo-Sotkamo seutu: Nykyi nen Suunniteltu Toimipiste paikka määrä paik ka määrä Perustelu muutokselle Kuhmon laitoshoito (hoivaosasto (ktl) Yksikössä pyritään lisäämään osaston yksilöllisyyttä ja viih-

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku Hallitus 20 11.02.2015 Ilmoitusasiat 872/00.00 04 00/2014 H 20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.1.2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 275 29.08.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset 459/66/2012, 520/66/2012, 53/61/616/2011, 589/61/2012, 52/61/616/2011 STLTK 275 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 220 08.09.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 244 06.10.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 27.10.2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 Hallitus 53 25.03.2015 Ilmoitusasiat 457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 H 53 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 27.04.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 230 29.06.2011 Maakuntahallitus I 148 22.08.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 27.04.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 230 29.06.2011 Maakuntahallitus I 148 22.08. Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 27.04.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 230 29.06.2011 Maakuntahallitus I 148 22.08.2011 Valtuustoaloite: Vanhuspalveluiden resursseihin tehtävä välitön tarkastus ja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Maakuntahallitus 37 21.03.2016 Maakuntahallitus 59 16.05.2016 Tarkastuslautakunta 26 19.05.2016 Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 93/2/2016 MH 37 Kuntalain

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueen sotainvalidien koti- ja tukipalveluiden hankinta puitejärjestelyin

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueen sotainvalidien koti- ja tukipalveluiden hankinta puitejärjestelyin Sosiaali- ja terveyslautakunta 264 27.10.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 314 08.12.2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueen sotainvalidien koti- ja tukipalveluiden hankinta puitejärjestelyin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hallitus 137 19.08.2015 Ilmoitusasiat H 137 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus 14.7.2015

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Työsuojelutoimikunta 20.05.2009 AIKA 20.05.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA kaupungintalo, neuvotteluhuone Leino KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen Maakuntahallitus I 85 16.03.2009 Maakuntahallitus I 142 04.05.2009 Maakuntahallitus I 220 31.08.2009 Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun Työterveys liikelaitoksen johtokunta 14.12.2012-18.12.2012. 67 Katsaus ------- Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta:

Kainuun Työterveys liikelaitoksen johtokunta 14.12.2012-18.12.2012. 67 Katsaus ------- Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta 405 31.12.2012 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toimitusjohtaja Veli Kolehmaiseen kohdistuvat lain kunnallisesta viranhaltijasta 8 luvun 35 :n ja 36 :n sekä 9 luvun 47

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.08.2015 klo 14:00-18:50 Paikka Puhos ja terveyskeskus Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 14:00-18:50 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 Hallitus 75 22.04.2015 Ilmoitusasiat 257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 H 75 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö ja Hanna Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö ja Hanna Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 350 21.11.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö ja Hanna Oy 822/61/616/2012 STLTK 350 Yrjö ja Hanna Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 13.05.2009 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009 STLTK 149 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot