KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 83 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 84 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna Hyvinvointieläinlääkärin katsaus eläinlääkintähuollon Kainuun tilanteesta 86 Klinikkamaksu ja muut eläinlääkintähuollon maksut alkaen 87 Kainuun maakunta -kuntayhtymän subventiot hyötyeläimen omistajalle eläinlääkärin palkkioista ja matkoista 88 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös 89 Terveyskeskussairaaloiden akuuttisairaansijamuutokset vuosina Vanhustenhuollon nykyiset ympärivuorokautiset hoitopaikat ja lähitulevaisuuden näkymät 91 Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen IV-vaihe Päivystyksen lääkäripalveluiden hankinta Toistaiseksi voimassa olevien kahden työsopimussuhteisen sairaanhoitajan ja 0,5 osastosihteerin vakanssin perustaminen alkaen 94 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/kainuun monisairaiden uusi hoitomalli -tutkimus 95 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/toimeentulotukilain mukaisen määräajan ja sosiaalityön palvelutakuun noudattaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 96 Tuomon HHH:n ilmoittautuminen palvelusetelijärjestelmään kotihoidon palvelujen ja omaishoidon lomituspalvelun palveluntuottajaksi 97 Kainuun vammaisasiain neuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/coronaria Silmäklinikka Oy

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/palvelukoti Loue Oy 100 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/kainuun Fysioterapia Oy 101 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/barona Hoiva Oy Pöytäkirjat Ilmoitusasiat Katsaus Suomussalmen terveysaseman laajennus ja saneeraus 48 40

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 10:00-15:55 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-15:55 puheenjohtaja Karjalainen Aki 10:08-15:55 jäsen Saapui :n 84 käsittelyn aikana Kemppainen Aila 10:00-15:55 jäsen Moilanen Pentti 10:00-15:55 jäsen Nikulainen Kari 10:00-15:55 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-15:23 jäsen Poistui :n 104 käsittelyn aikana Ronkainen Tauno 10:00-15:55 jäsen Tervo Raili 10:00-15:55 jäsen Tolonen Kaisa 10:00-15:55 varapuheenjohtaja Törmänen Anni-Inkeri 10:00-15:12 jäsen Poistui :n 104 käsittelyn aikana Väisänen Sanni 10:00-15:55 jäsen Poissa Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Haataja Minna mh:n edustaja Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 10:00-15:55 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-15:55 sihteeri Kinnunen Anneli 10:00-15:55 mh:n edustajan varajäsen Rauatmaa Aila 10:40-11:10 hyvinvointieläinlääkäri 10:04-13:45 ymp.terv.huoll. tulosaluejoht. Esteellisenä poissa kokouksesta :n 92 käsittelyn ajan klo 14:41-14:42 Läsnä :n 85 esittelyn aikana Nykänen Päivi Läsnä :n 84 (klo 10:04-10:39), :n 85 (klo 10:40-11:15) ja :n 88 (klo 11:18-13:45) esittelyn aikana Tolonen Asta 11:18-12:12 talousjohtaja Läsnä :n 88 esittelyn aikana Kolehmainen Veli 11:18-13:45 Kainuun työt. toimitusjohtaja Läsnä :n 88 esittelyn aikana Ahonen Esa 11:18-13:45 hallintoylilääkäri Läsnä :n 88 esittelyn aikana Airaksinen Anna Riitta 11:18-14:39 vs. vanhuspalvelujohtaja Läsnä :n 88 (klo 11:18-13:45) ja :n 90 (klo 14:15-14:39) esittelyn aikana

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Saari Mauno 11:18-13:59 terveysjohtaja Läsnä :n 88 (klo 11:18-13:45), :n 89 (klo 13:47-13:59) esittelyn aikana Ylävaara Helena 11:18-13:45 perhepalvelujohtaja Läsnä :n 88 esittelyn aikana Keränen Pentti 15:35-15:53 sairaalainsinööri Läsnä :n 105 esittelyn aikana ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Kari Nikulainen Yrjö Puurunen :t tarkistettiin :t :t kokouksessa PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo Marjatta Repo, hallintosihteeri

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 82 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 83 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Moilasen ja Kari Nikulaisen. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Nikulaisen ja Yrjö Puurusen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 STLTK 84 Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt , 304 ympäristöterveyden huol lon valvontasuunni tel man vuodelle Valvontasuun nitelma on laadittu siten, et tä se si sältää ter veydensuojelu-, elintarvi ke-, tu pakka- ja ke mikaali lain se kä kulutustavaroiden ja kulut taja palvelus ten turvallisuudesta an ne tun lain mukaiset toimialat. Valtioneuvoston asetuksessa (665/2006) edellytetään, että kunnan tulee arvioida valvontasuunni telman toteutuminen vuosittain. Arviointituloksilla ja valvonnasta saaduilla kokemuksilla on keskei nen merkitys seuraavia valvonta suunnitelmia laadittaessa. Asetuk sen 8 :n mukaan arviointi tulee tehdä ainakin seu raavien tekijöiden osalta: 1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin, 2) tarkastusten kattavuus, 3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin sekä 4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Valtakunnallisissa toimialakohtaisissa valvontaohjelmis sa on annettu toimialoittain tarkempia ohjei ta arvioinnin sisällöstä. Kunnan tulee lähettää monijäsenisen toimielimen hy väksymä arvio ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta sekä valvontaohjelmien mukaiset raportointitaulu kot aluehallintoviranomaiselle vuosittain suun ni tel mavuoden jälkeisen maaliskuun loppuun men nessä. Raportti valvontasuunnitelman toteutumisesta on erillis liitteenä. Erillisliite nro: 1 Toteumaraportissa on kerrottu toimialakohtaisten suun nitelmien toteutuminen. Toimialakohtaisesti on tarkasteltu valvonnan kattavuutta toteu tuneiden tarkastusten määrän ja näytteen oton perusteella. Lisäksi arvioidaan sitä, on ko valvonta toteutunut valittujen painopistealueiden mukaisesti, kuinka valvontaan käy tetty aika on toteutunut suunniteltuun näh den sekä tarkastellaan kohteissa esiin tullei den epäkohtien määrää, laatua ja valvon taviranomaisen toimenpiteitä epäkohtien korjaamiseksi. Toimialakohtaisen arvioinnin jälkeen arvioidaan valvon nan voimavarojen jakautumista suunnitel man mukaiseen ja muuhun valvontaan sekä voimavarojen riittävyyttä suhteessa tarpee seen ja suunnitel-

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ tuun toimintaan. Lisäksi ar vioidaan syitä ja perusteluja, mikä on vaikut tanut toteutumatta jääneisiin tavoitteisiin ja vaadittavat toimenpiteet, joiden avulla ta voitteet toteutuisivat jatkossa. Raportissa on tiedot valvonnasta kertyneistä tuloista ja nii den kohdentumisesta. Toteumaraportin liitteenä on keskusvirastoille toimitetta vat (Evira, Valvira) raportointilomakkeet. Suunnitelman päivityksessä vuodelle 2009 otettiin huomioon v kokemukset, olemassa olevat resurssit ja riskinarviointi siinä laajuudessa kuin sitä on tähän mennessä tehty. Tavoite asetettiin em. syistä alhaisemmaksi kuin valtakunnallinen keskusvirastojen tavoite. Ympäristöterveydenhuollon tarkastuksia tehtiin yhteensä 1448 kpl, jois ta 41 % (592 kpl) oli suun nitelmallisen valvonnan tarkastuksia. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastusten määrä oli 72 % tavoitteesta (832 kpl). Valvontaan käytetty aika oli 67 % asetetusta tavoitteesta. Tar kas tuksia tehtiin eniten elintarvikevalvonnassa, sitten terveyden suo jelu-, tupakka- ja tuoteturvavalvonnassa. Keskusvirastojen suunnitelmien mukaan kuntayhtymän alueella olisi pitänyt tehdä 2788 suunnitelmallista tarkastusta. Tähän nähden toteuma oli 21 %. Näytteenotto tapahtui suunnitelman mukaisesti. Näyttei tä otettiin elintarvikevalvonnassa 198 kpl ja terveysvalvonnassa 542 kpl. Suunnitelmallisesta valvonnasta kertyi tuloja eu roa. Tuloilla ka te taan ympäristöterveyden huollon menoja ja turvataan nykyiset re surs sit. Suunnitelman toteutumiseen vaikuttivat mm. seuraavat asiat: Toimintaan liittyvien suunnit te lu-, seuran ta- ja rapor tointi töi den vaatima työpanos. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto (n. 1 htv). Muu kuin suunni telmallisen valvonnan vaatima työpa nos. Muu valvonta vie työaikaa enemmän kuin suunnitelmalli nen valvonta. V suunnitelmallisen valvonnan osuus kokonaisvalvonta-ajasta oli 27 %. Muun valvonnan osuus on suurin terveydensuo jelun valvonnassa (93 %). Resurssien vähyys. Tämä aiheutui mm. henkilöstön vir kavapauksista. Suunnitelmaan verrattuna resurssivajaus on 0,5 htv ja keskusvirasto jen esittämien tarkastusmäärien ja tar kas tuksiin käytettävän työajan perusteella ar vioituun resurssi tarpeeseen 4,5 htv. Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveydenhuollon tu losalueen joh-

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: taja Päivi Nykänen, puh , tai sähköpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Kainuun maa kunta -kun ta yhtymän ympäristöterveyden huollon valvontasuunnitelman toteu tu mista vuonna 2009 koskevan raportin ja lähettää sen edel leen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin ympä ristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Ny kästä, joka oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo Aki Karjalainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 10:08 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 1, : Valvontasuunnitelman 2009 toteutuminen liitteineen

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Hyvinvointieläinlääkärin katsaus eläinlääkintähuollon Kainuun tilanteesta STLTK 85 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyvinvointieläinlääkäri Aila Rauatmaa esit telee sosiaali- ja terveyslautakunnalle eläin lääkin tähuollon Kainuun tilannetta. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee sen tiedoksi. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksessa olivat läsnä hyvinvointieläinlääkäri Aila Rauatmaa klo 10:40-11:10 ja ympäristöterveydenhuol lon tu los alue johtaja Päivi Nykänen 10:40-11:15. Hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Klinikkamaksu ja muut eläinlääkintähuollon maksut alkaen STLTK 86 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Eläinlääkintähuoltolaki (765/09) on tullut voimaan Lain 21 1 mom. mukaan kunta voi periä ns. klinikka maksun kotieläimen omis tajalta tai hal tijalta kunnan jär jestämistä toimitiloista ja työväli neistä sekä avus tavan henkilökunnan palk kauk sesta aiheutuvien kustannusten katta miseksi silloin, kun kotieläintä hoidetaan eläin lää kärin vastaanotol la. Tällä hetkellä voimassa olevan klinikkamaksun suuruus on 7 ja se on peritty Kajaanin, Sot kamon ja Suomussalmen eläinlääkäreiden vastaanotolla käynneistä. Perusteena on ollut vastaanottojen parempi varustelu: mm. avusta ja, rtg-laitteisto ja verinäyteanalysaattori. Muilta vastaanotoilta klinik kamaksua ei ole peritty, koska niiden varustelutaso ei ole sellainen, että klinikkamaksu olisi perusteltavissa. Kuntayhtymän alueella vas taanoton varustetaso on edel leen asianmukainen peruste klinikka maksun perimiselle. Muita maksuja ovat röntgenmaksu 4 /kuva. Verinäytteen tutkimisesta peritään seuraavat maksut: Sysmex-verianalysaattorilla tehtävä analyysi 3 /näyte ja Reflovet-pika-analysaatto rilla tehtävä analyysi 3 /näyte. Edellä esitettyjä maksuja korotetaan vain pienen veren ku van osal ta eurolla. Klinikkamaksua on tarkoitus periä aiempaa käy täntöä useam min asiakkailta. Veri näytteitä tulee enemmän Sot ka mon vastaan otolle hankittavien lait teiden myötä. Näiden vaikutuksesta maksutulo nou see lievästi. Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintähuollon vastuualuepäällikkö Jyrki Lappalainen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että: 1. Eläimen vastaanottokäynnistä peritään klinikkamaksu, jonka suuruus on 7, lisäksi rönt genkuvasta peritään 4 /kuva. Verinäytteen tutkimisesta peritään seuraavan suuruiset mak sut: Sysmex-verianalysaattorilla tai ScilVe tabc analysaattoreilla tehtävä veriana lyysi 4 /näy te ja Reflo vet-pika-analysaattorilla tai STart-analysaatto rilla tehtävä veri analyy si 3 /näyte. 2. Maksut sisältävät arvonlisäveron (23 %). Maksun perii eläimen omistajalta tai haltijalta vastaanotolla työskentelevä eläinlääkäri. Maksua ei peritä, jos eläi men omistajalla on esittää kuitti aiemmin pe ritystä klinikkamaksusta ja kysymyksessä on kahden kuukauden

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: sisällä sa man yksittäisen eläimen jatkohoidosta. Hoidettaessa usei ta sa man omis ta jan eläi miä sa mal la käyn ti ker ral la, peri tään vain yksi kli nik ka mak su. Myös pen tue tar kas tuk sis ta peri tään vain yk si maksu. 3. Klinikkamaksut peritään Kajaanin, Sotkamon ja Suomussalmen vastaanotoilla. Maksut tulevat voimaan alkaen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän subventiot hyötyeläimen omistajalle eläinlääkärin palkkioista ja matkoista STLTK 87 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Uusi eläinlääkintähuoltolaki (765/09) on tul lut voimaan Lain 22 :n mukaan kunta voi osallistua eläinlääkäripalvelusta kotieläi men omistajal le tai hal tijalle aiheutu neisiin kustan nuksiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hyötyeläimen omistajille mak settavaksi matkakor vauksesta ja käynti palkkiosta yli 15 km menevän osuu den. Eläinlääkärin matkakustannukset ja käyntipalkkiot määräy tyvät kun nalliseläinlääkä ritaksan mukaan. Pohjois-Suomessa on yleisesti käytössä hyötyeläimen omistajien eläinlääkäri käyntien sub ventiot. Peruste on eläinsuojelullinen: eläin voidaan hoitaa ajallaan eikä pe rusteita tuotanto eläinten eläinsuojelurikkeille ole yhteis kun nan puolesta. Eläinlääkintähuoltolain mukaan hyötyeläimellä tarkoite taan kotieläintä, jota pide tään maata loutta tai muuta elinkeinotoimintaa taikka ihmiselle tarpeellista työ suo ritusta varten. Lain pe rustelui den mukaan hyötyeläimiä eivät olisi esim. seura-, har rastus- tai kilpailutarkoituksessa pidettävät eläimet. Tä ten muun muassa ravihevo set ja kilparatsut sekä nii den kasvatus on poisluettu. Myös pienikokoiset eläimet ku ten koi rat hoi detaan eläin lääkärin vastaanotolla ja täten ne ovat poissul jettu sub vention piiristä, vaikka olisivat esimerkiksi yrittäjän reki koi ria. Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintähuollon vastuualuepäällikkö Jyrki Lappalainen, puh , tai sähköpostitse Kainuun maakunta -kuntayhtymä maksaa hyötyeläimen omistajalle tai haltijalle korvauksen kunnaneläinlääkärin hyötyeläi men hoidosta ai heutuneista matkakus tannuksista ja käyntipalk kiois ta yli 15 km me ne vän osuuden esittelytekstissä esitetyin rajauk sin. Maakunta ei osallistu arvonlisäveron maksamiseen. Subvention pohjana on kunnan eläinlääkäritaksan mukainen käyntimaksu ja sii hen liittyvä matkakorvaus ja ensin ne laske taan yhteen. Saadusta summas ta vähennetään hyötyeläimen omistajan tai haltijan omavas tuu, joka on suuruudeltaan yli 15 km:n mukainen käyntipalkkion ja matkakustannusten yh teissumma.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Hyväksyi päätösehdotuksen.

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös STLTK 88 Maakuntahallitus käsittelee kokouksessaan vuoden 2009 tilinpäätöstä ja esittää maakuntavaltuustolle, että maakunnan vuoden 2009 ylijää mä ,77 euroa ja Kainuun ammattiopisto -liike lai toksen yli jäämä ,63 euroa sekä Kainuun Työterveys -lii ke lai toksen yli jäämä ,31 euroa kirjataan tilinpäätöksessä ta seen kunkin omaan pääomaan ti likauden yli/alijäämä -tilille. Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tu loslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumis vertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehty selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja. Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuosien tulos sisältäen Kainuun ammattiopiston ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tuloksen muodostuu seuraavasti (tuloksesta on eliminoitu liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne): Toimintatuotot , ,73 Toimintakulut , ,37 Toimintakate , ,36 Rahoitus tuotot/kulut , ,76 Vuosikate , ,60 Poistot , ,78 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tilikauden tulos , ,82 Rahastojen ja varaus ten muutokset , ,89 Tilikauden yli-/alijäämä , ,71

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2008 verrattuna 16,1 milj. euroa eli 5,4 % ja vastaavat toimintakulut kasvoivat 20,4 milj. euroa eli 7,1 %. Ilman liikelaitoksia toimintakulujen kasvu oli 15,8 milj. euroa eli 6,3 % edellisvuoteen verrattuna. Kuntien rahoitusosuus kasvoi 11,4 milj. euroa eli 5,4 %. Vuosien keskimääräinen toimintamenojen kasvuprosentti oli 4,8 %. Tulos satunnaisten erien jälkeen osoittaa ylijäämää yhteensä ,82 euroa. Tulos sisältää Kainuun ammattiopiston -liikelaitoksen ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tulokset. Kainuun ammattiopis ton johtokunta on purkanut varauksista poistoeroa yhteensä ,89 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilikauden tulos varausten ja rahastosiirtojen jälkeen osoittaa ylijäämää ,71 euroa, johon sisältyy Kainuun ammattiopiston ylijäämä ,63 euroa ja Kainuun Työterveyden ylijäämä ,31 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä oli taseessaan edellisvuosilta kertynyttä alijäämää ,93 euroa. Vuoden 2009 aikana kun nat maksoivat sopimuksen mukaisesti alijäämästä yhteensä ,79 euroa. Vuoden 2009 lopussa kattamattomat alijäämät ilman liikelaitoksia olivat yhteensä ,37 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän liikelaitosten ylijäämät ja rahastot (KAO ja Työter veys) yhteenlaskettuna olivat vuoden 2009 lopussa yhteensä ,85 milj. euroa. Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Asta Tolonen, puh ja so si aali- ja ter veys joh ta ja Tuo mo Pääk kö nen, puh tai sähkö pos titse Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2009 vuosikertomus ja tilinpäätöksen tilasto-osa jaetaan lautakunnalle erillisliitteinä Erillisliitteet nro: 2-3 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Talousjohtaja Asta Tolonen kutsutaan kokoukseen esittelemään vuo den 2009 vuosikertomusta. Sosiaali- ja terveystoimialan tulosalue johtajat ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtaja kutsutaan kokoukseen esittelemään omien tulosalueidensa osalta vuoden 2009 vuosikertomusta. Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) merkitsee tiedoksi talousjohtaja Asta Tolosen koosteen vuoden 2009 vuosikertomuksesta; 2) merkitsee tiedoksi tulosaluejohtajien ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtajan esitykset vuoden 2009 vuosikertomuksesta ja

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: 3) keskustelee vuoden 2009 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksen numero-osasta sekä merkitsee asian tiedoksi. Asiantuntijoina tässä asiassa olivat kuultavina talousjohtaja Asta Tolonen, perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, vs. vanhuspalvelu johtaja Anna Riitta Airaksinen, ympäristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Nykänen, terveysjohtaja Mauno Saari, sairaanhoidollisten palvelujen tu los aluejoh taja Esa Ahonen ja Kainuun Työterveys -lii kelaitoksen toimi tusjoh taja Veli Koleh mainen, he saapuivat ko koukseen klo 11:18. Tämän asian esittelyn aikana kokouksesta poistuivat talousjohtaja Asta Tolonen klo 12:12 sekä perhepalvelujohtaja Helena Ylä vaa ra, vs. vanhuspalvelu joh taja Anna Riitta Airaksinen, ympäris tö terveyden huollon tulosaluejoh taja Päivi Nykänen, terveysjohtaja Mauno Saari, sairaanhoidollisten pal velujen tu los aluejohtaja Esa Ahonen ja Kai nuun Työterveys -lii ke laitoksen toimi tusjohtaja Veli Kolehmainen klo 13:45. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 2, : Vuosikertomus 2009 Erillisliite nro 3, Täsmennys erillisliitteeseen Erillisliite nro 3, : Tilasto-osa

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyskeskussairaaloiden akuuttisairaansijamuutokset vuosina STLTK 89 Päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön rakennushanke ja sen alustava kustan nusarvio olivat Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallituksen kä siteltävänä , Maa kuntahallitus I (Päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön ra ken nushanke, laajuus ja alustava kustannus arvio). Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen alusta van kustannusarvion ja laajuu den sekä an toi luvan hankkeen jatkovalmistelulle. Asian käsit telyn yhteydessä maakuntahallituksella oli käytet tävissään muistio hankkeen taustois ta. Edellä mainittu muistio, Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklini kan ja no pean diag nostiikan yksikön toiminta ja tilojen tarve, on liitteenä. Liite nro: 1 Muistion kohdassa on kuvattu nopean diagnostiikan yksikön oletettu vaiku tus ympäri vuorokau tisten hoito- ja hoivapaikkojen tarpeeseen Kainuussa tulevina vuosina. Nopean diagnostiikan yksikköön perustettavien15 uuden sairaansijan arvioitiin heijastuvan noin 25 sairaansijan vähennyksenä muussa akuuttisairaanhoidossa. Tämä tarkoittaa 10 sai raansijan vähen nystä erikoissairaanhoidosta ja 15 sai raansijan vähennystä terveyskeskusten akuuttiosastoilta netto vähennyksen ol lessa yhteensä10 sairaansijaa. Sosiaali- ja terveysjohtaja asetti helmikuussa 2007 työryhmän selvittelemään ympärivuoro kautisten sairaansijojen tulevaa seudullista tarvetta ja sijoittumista Kainuussa. Työryhmätyö on kuvattu kokonaisuudessaan liitteessä Ympärivuorokautisten laitospaik kojen tar ve Kainuun Maa kunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveys palve luissa vuosina Liite nro: 2 Terveyskeskusten vuodeosastojen ympärivuorokautisten sairaansijat ja niiden seudullinen ja kautumi nen sekä yli 75-vuotiaiden asukkaiden suhteellisen osuu den sekä seudullisen sairas tavuusindeksin mukaisesti arvioitu sairaansijaterve ja seudullinen jakautuminen vuonna 2010 on kuvattu taulukossa 1 työryhmän ra portin mukaisesti. Taulukko 1. Terveyskeskusten ympärivuorokautiset akuutit sairaansijat vuo sina 2008 ja 2010 Vuosi Seutu I Seutu II Seutu III Maakunnal li nen kuntoutus Yhteen sä

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ /raport ti /raport ti Raportissa esitettyä sairaansijojen seudullista jakautumista täsmennettiin vielä vuoden 2008 ja 2009 aikana ottaen huomioon olemassa olevat tilat, tilojen kor jaus- ja muut resurssitarpeet sekä etäisyydet eri terveysasemien välillä. Kun nä mä tekijät otettiin huomioon, päädyttiin seuraavaan akuuttisairaansi jojen jakau maan: Kajaanin akuuttiyksikkö 52 sairaansijaa, Sotka mon sairaala 29 sairaansi jaa, Kuhmon sairaala 28 sairaansijaa ja Suomussalmen sairaala 40 sairaansijaa. Akuutti vuodeosastotoiminta Hyrynsalmen, Paltamon ja Puolangan terveys ase milla lakkaa. Ylä-Kainuun terveyskeskussairaalassa on tällä hetkellä 29 sairaansijaa ja hoiva yksikössä 40. Esityk sen mukaan osastot vaihtavat paikkaansa ja siten mahdollis tuu terveyskeskussairaala paikkojen määrän lisääntyminen 40:een. Sosiaali- ja terveysjohtaja nimesi työryhmän valmis telemaan Ylä-Kainuun muutoksia. Val mistelun yhteydessä kävi ilmi, että Suomussalmen ter veysasemalla oli arvioitua laajempi korjauksen ja lisätilan tarve. Suomussalmen terveysase man korjaus- ja lisärakennustyöt toteu tetaan vuosina Taulukko 2. Terveyskeskusten ympärivuorokautiset akuutit sairaansijat vuo sina 2008 ja 2010, 2010/uusi Vuosi Seutu I Seutu II Seutu III Maakunnalli nen Yhteen sä kuntoutus 2008/raport ti /raport ti /uusi Vuoden 2009 aikana työryhmä teki suunnitelman vuodeosastopaikkojen asteit taisesta vä hentämises tä viiden vuoden aikana. Suunnitelman mukaisesti lakkautui Paltamon 10 akuuttihoitopaikkaa ja Sotkamon sairaalas ta 4 sairaansijaa. Muutoksen yhteydessä Sotkamon sairaa lasta kahden hoitajan vakanssit siirtyivät nopeandiagnostiikan yksikköön. Ylä-Kainuun ympärivuotokautisten laitos paikkojen suunnitelma ei to teutunut. Ta voitteena on, että terveyskeskussairaalan remontti valmistuu vuoden 2010 lop puun mennessä ja samalla vuodeosastopaikat lisääntyvät 40 paikkaan. Sairaan sijamuutosten toteuttamisen vuosisuunnitelma ja toteutuneet sai raan sijamuutokset on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Sairaansijamuutokset terveysasemilla vuosina Ka jaani akuutti Maa kunnallinen kun toutus Palta mo Sotka mo Kuhmo Hyrynsalmi Suomussalmi Suunni telma yhteensä/ akuutti paikat Toteu ma yhteensä/ akuuttipaikat / (5) 40 (29) 180 / / / 156

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: / / / 149 Suunnitelmien mukaan vuonna 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymässä on terveyskes kussairaa lan sairaansijoja 173 ja niistä akuuttihoitopaikkoja 149. Ter veyskeskussairaaloiden akuuttisairaansijamuutokset edellyttävät, että kaikki ter veysasemien akuuttihoitoon tarkoitetut sairaansijat ovat nimen omaan akuutinhoi don käytettävissä. Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääk kö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja hyväksyy terveyden- ja sairaudenhoidon palveluissa valmistellut linjaukset jatkosuunnitelmiksi. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin terveysjohtaja Mauno Saarta, joka oli läsnä kokouksessa asian esittelyn aikana klo 13:47-13:59. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 1, : Kaks:n päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminta ja tilojen tarve Liite nro 2, : Ympärivuorokautisten laitospaikkojen tarve Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluissa vuosina

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustenhuollon nykyiset ympärivuorokautiset hoitopaikat ja lähitulevaisuuden näkymät STLTK 90 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhus palveluissa on tällä hetkellä ympärivuoro kautisen hoidon paikkoja 10,1 % suhtees sa 75-vuot ta täyttäneiden määrään. Pidemmällä aikavälillä tämä %-osuus tulee olemaan 9. Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten mukaisesti kaikissa yksi köissä mie ti tään ja suun ni tellaan tilojen kodinomaisuuden ja viihty vyyden li sää mistä ole mas sa olevien resurssien puitteissa. Jatkossa pyri tään siihen, että mahdollisimman moni van hus voisi asua omas sa huoneessaan. Olemassa olevissa yksiköissä muute taan vä hitel len 3-5 hengen huoneet 1-2 hengen huoneiksi ja 2-hengen huoneita 1 hengen huoneiksi, mi kä vä hen tää paik ka mää riä. Seuraavissa taulukoissa esitetään kansanterveyslain (ktl) ja sosiaalihuol to lain (shl) mukaiset hoitopaikat (pitkäaikaishoitopaikat+lyhytaikais hoi to paikat+kuntoutuspaikat) seuduittain nyt ja lähitulevaisuudessa: Kajaanin seutu: Nykyi nen Suunniteltu Toimipiste paikka määrä paik ka määrä Perustelu muutokselle Kajaanin hoivayksikkö (ktl) Kylpyhuoneremontti hygieniasyiden vuoksi. Paltamon vuodeosasto (ktl) (shl) Tilatyöryhmä on hyväksynyt paikkamääräksi 20, (14 pit käaikaishoitopaikkaa ja 6 lyhytaikaishoitopaikkaa) Paltamon hoitokoti (shl) Tulliniemen vanhainkoti (shl) Yksikössä pyritään lisäämään asukkaiden yksilöllisyyttä ja tilojen viihtyisyyttä. Yksi 2-hen gen huone ote taan van husten olohuo neeksi. Hoitokoti Kallio ja Tervakartano (shl) Vuoden 2010 aikana toimintoja tehostetaan tilajärjestelyin Hoitokoti Toppila (shl) Hoitopaikat lisääntyvät kesän 2010 aikana 10 paikalla Ristijärven hoivaosasto (shl) Vuolijoen hoivaosasto (shl) Emmakoti (shl) Yhteensä Ostopalvelupaikat 161 n. 161 Kuhmo-Sotkamo seutu: Nykyi nen Suunniteltu Toimipiste paikka määrä paik ka määrä Perustelu muutokselle Kuhmon laitoshoito (hoivaosasto (ktl) Yksikössä pyritään lisäämään osaston yksilöllisyyttä ja viih-

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot