Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille"

Transkriptio

1 Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille 1. Soveltamisala Näitä vakiosopimusehtoja sovelletaan Axxion Oy:n asiakkaalle toimittamiin WWW-hotellija virtuaalipalvelinpalveluihin, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Axxion Oy:n ja asiakkaan sopimussuhteen sisällön määräävät pakottava lainsäädäntö ja sopimus liitteineen. Sopimuksen liitteet ovat Axxion Oy:n kulloinkin voimassaoleva hinnasto ja nämä vakiosopimusehdot. Jos sopimusasiakirjojen ja/tai pakottavan lainsäädännön sisältö on keskenään ristiriitainen, etusijajärjestys on seuraava: 1. pakottava lainsäädäntö 2. sopimus 3. hinnasto 4. nämä vakiosopimusehdot Asiakas voi Axxion Oy:n tarjoamien palveluiden avulla käyttää muidenkin kuin Axxion Oy:n tuottamia palveluita, tietokoneohjelmia ym. Sopimus ei koske tällaisten palveluiden, ohjelmien tms. käyttöä, eikä Axxion Oy vastaa asiakkaalle niiden käytöstä. 2. Määritelmiä Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä (ihmistä) tai oikeushenkilöä (esim. yritys), joka hankkii Axxion Oy:ltä WWW-hotelli- tai virtuaalipalvelinpalveluja. Kuluttaja-asiakas. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, joka hankkii Axxion Oy:n palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Palvelu. Palvelulla tarkoitetaan Axxion Oy:n palveluvalikoimassa kulloinkin olevia WWWhotelli- ja virtuaalipalvelinpalveluita. WWW-hotelli. WWW-hotellilla tarkoitetaan palvelua, joka säilyttää asiakkaan kotisivuja ja huolehtii niiden esittämisestä sivuilla vieraileville internet-käyttäjille. Palveluun kuuluu myös sovittu määrä sähköpostilaatikoita. Virtuaalipalvelin. Virtuaalipalvelimella tarkoitetaan palvelua, jossa yksittäisellä tehokkaalla Axxion Oy:n palvelimella ajetaan virtuaalisesti usean asiakkaan palvelinta. 3. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun Axxion Oy ja asiakas ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Axxion Oy on hyväksynyt asiakkaan tilauksen ja asiakas on toimittanut Axxion Oy:lle mahdollisesti vaadittavan ennakkomaksun tai vakuuden. Ennakkomaksu ja vakuus. Axxion Oy:llä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja ennen sopimuksen syntymistä harkintansa mukaan edellyttää asiakkaalta palvelun maksujen

2 suorittamista etukäteen (ennakkomaksu) tai vakuutta. Axxion Oy ei maksa korkoa ennakkomaksulle tai vakuudelle. Axxion Oy:llä on oikeus periä ennakkomaksusta tai vakuudesta erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen, maksumuistutuskuluineen ja perintäkuluineen. Axxion Oy palauttaa vakuuden asiakkaan pyynnöstä, kun vakuuden perusteet poistuvat. Sopimuksen siirtäminen. Axxion Oy:llä on oikeus ilman asiakkaan suostumusta siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle. Axxion Oy ilmoittaa asiakkaalle siirrosta etukäteen. Vastaavasti Axxion Oy:llä on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Asiakkaalle tehdyn saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. 4. Sopimuksen päättyminen ja palvelun sulkeminen Irtisanominen. Palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole sovittu. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa päättymään irtisanomisilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden viimeinen päivä. Axxion Oy:llä on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin, jos asiakas on kirjallisesta maksumuistutuksesta huolimatta laiminlyönyt suorittaa Axxion Oy:n erääntyneen laskusaatavan 14 vuorokauden kuluessa maksumuistutuksen lähettämisestä viranomainen on todennut asiakkaan maksukyvyttömäksi asiakas jatkaa Axxion Oy:n kehotuksesta huolimatta sopimuksen ehtojen rikkomista asiakas on tuomittu viestintäsalaisuuden loukkauksesta, törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, tietoliikenteen häirinnästä, törkeästä tietoliikenteen häirinnästä, lievästä tietoliikenteen häirinnästä, tietojärjestelmän häirinnästä, törkeästä tietojärjestelmän häirinnästä, tietomurrosta tai törkeästä tietomurrosta Axxion Oy havaitsee asiakkaan käyttävän palvelua tietoturva-aukkojen etsintään tai väärinkäyttöön taikka muuhun olennaisesti hyvän tavan vastaiseen tai laittomaan toimintaan palvelun tuottamista ei voida jatkaa Axxion Oy:stä riippumattoman syyn vuoksi Sopimus irtisanotaan kirjallisesti. Purkaminen. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus Axxion Oy:n viivästyksen tai virheen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Axxion Oy:llä on oikeus purkaa sopimus, jos palvelu on ollut suljettuna yli kuukauden ja sulkemisen edellytykset ovat edelleen voimassa. Sopimus puretaan kirjallisesti. Sulkeminen. Axxion Oy:llä on oikeus sulkea palvelu, jos asiakas käyttää palvelua siten, että sen käytöstä aiheutuu vahinkoa Axxion Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen pyytää palvelun sulkemista 5. Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö Palvelun toimittaminen. Axxion Oy toimittaa palvelun sopimuksen syntymisen jälkeen. Asiakkaan on erityisesti huomattava, että palveluun liittyvien osa-alueiden (esim. verkkotunnuksen rekisteröinti tai siirto) toimitus voi viivästyä palveluntarjoajasta riippumattomasta

3 syystä. Palvelun tuottaminen. Axxion Oy:llä on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Axxion Oy:llä on oikeus käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Axxion Oy:llä on oikeus tehdä palveluun muutoksia, jotka vaikuttavat vähäisissä määrin sen käyttöön. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan normaali toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Verkkotunnukset. Axxion Oy rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta. Verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan toimittamin tiedoin. Asiakas hyväksyy asianomaisten verkkotunnusrekisterien sopimusehdot ja vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus kyseiseen verkkotunnukseen. Axxion Oy ei vastaa verkkotunnusrekisterien toiminnasta eikä rekisterien tai rekisteritietojen ylläpidosta. Asiakkaan velvollisuudet. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen. Asiakas tallentaa palveluun kaiken aineiston omalla vastuullaan ja vastaa siitä, että hänellä on ajantasaiset varmuuskopiot kaikesta palveluun tallennetusta aineistosta. Axxion Oy kuitenkin vastaa aineiston varmuuskopioinnista, jos tästä on erikseen sovittu. Mikäli asiakkaan Internet-liikenne tai palvelinresurssien käyttö olennaisesti ylittää sen, mitä on pidettävä tavanomaisena, on Axxion Oy:llä oikeus rajoittaa liikennettä tai käyttöä ilmoitettuaan tästä asiakkaalle. Palveluun liittyvästä tai sen kautta tehtävästä suurten tiedostojen levityksestä tai muusta normaalia käyttöä huomattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta on aina sovittava etukäteen Axxion Oy:n kanssa. Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa palvelun käyttöön tarkoitettuja käyttäjätunnuksiaan tai salasanojaan kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksella tehdystä ja on velvollinen korvaamaan väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta- ja korjauskulut. Axxion Oy varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta. 6. Palvelun virhe tai viivästys, virheilmoitus ja virheiden korjaaminen Palvelun viivästys. Palvelun toimitus on viivästynyt, ellei palvelua ole toimitettu viimeistään sovittuna ajankohtana tai mikäli ajankohdasta ei ole sovittu, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä, eikä viivästyminen johdu asiakkaasta, asiakkaan puolella olevasta seikasta. Virheilmoitus palvelun viivästyessä. Asiakas ei voi vedota viivästykseen, ellei hän ilmoita viivästyksestä Axxion Oy:lle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun palvelu on toimitettu tai se olisi pitänyt toimittaa. Palvelun virhe. Palvelussa on virhe, jos palvelun laatu tai toimitustapa ei asiakkaan vahingoksi vastaa sitä mitä on sovittu tai mitä voidaan katsoa sovitun. Virheenä ei pidetä sellaista poikkeamaa sopimuksesta tai keskeytystä, jota voidaan pitää vähäisenä olosuhteet huomioon ottaen. Virheenä ei pidetä myöskään Axxion Oy:n suorittamaa palvelun sulkemista. Virheenä ei pidetä myöskään järjestelmän päivitys-, korjaus-, huolto- tai vastaavista töistä aiheutuvia keskeytyksiä. Virheilmoitus palvelun virheestä. Asiakas ei saa vedota palvelun virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä Axxion Oy:lle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Edellä mainittu ei kuitenkaan estä asiakasta vetoamasta virheeseen, jos Axxion Oy on menetellyt törkeän huolimattomasti.

4 Virheen korjaaminen. Palvelujen toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin pääsääntöisesti virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvista kiireellisistä korjaustöistä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. 7. Axxion Oy:n vahingonkorvausvastuu Axxion Oy ei vastaa välillisistä vahingoista kuten liiketoiminnan tai tuotannon keskeytyksistä, jotka ovat aiheutuneet palvelun viivästymisestä, virheestä tai keskeytyksestä. Axxion Oy:n vahingonkorvausvastuu rajoittuu edellä mainituissa tapauksissa Axxion Oy:lle palvelusta suoritetun maksun määrään niiltä kuukausilta, joina em. vika on ilmennyt. Kaikissa tapauksissa Axxion Oy:n vahingonkorvausvastuu rajoittuu palvelusta Axxion Oy:lle suoritetun maksun määrään. 8. Asiakastiedot Asiakas on velvollinen toimittamaan Axxion Oy:lle palvelun tilauksen yhteydessä oikeat henkilö- ja yhteystiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, Axxion Oy varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista henkilö- ja yhteystietojensa muutoksista Axxion Oy:lle viipymättä. Edellä mainittu velvollisuus jatkuu siihen asti, kun sopimussuhde on päättynyt ja kaikki Axxion Oy:n saatavat asiakkaalta on suoritettu kokonaisuudessaan. 9. Laskutus Asiakas maksaa palvelusta Axxion Oy:lle tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Ellei muuta ole sovittu, on laskutuskauden pituus yksi vuosi. Axxion Oy varaa oikeuden päättää laskutukseen liittyvistä yksityiskohdista kuten siitä, milloin palvelu laskutetaan. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä. Axxion Oy:llä on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain 4 1 mom. mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksumuistutusmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintä-, oikeudenkäynti-, ulosotto- ym. kulut. Axxion Oy varaa oikeuden muuttaa palveluiden hintoja. Uudet hinnat tulevat voimaan aikaisintaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaantuloa. 10. Sopimuksen luottamuksellisuus Sopimus on Axxion Oy:n ja asiakkaan välinen. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki tiedot, jotka liittyvät sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun. Samoin asiakas vastaa siitä, että näitä ehtoja noudattavat hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat ja muut palveluun kuuluvat tahot.

5 11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimussuhteesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Ellei sopimussuhteesta johtuvaa erimielisyyttä saada ratkaistua neuvotteluteitse, käsitellään erimielisyydet Jyväskylän käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa sopimussuhdetta koskeva kanne myös oman Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Mikäli kuluttaja-asiakkaalla ei kuitenkaan ole kotipaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Jyväskylän käräjäoikeudessa. 12. Ehtojen voimaantulo ja soveltaminen Nämä ehdot ovat voimassa lukien toistaiseksi. Nämä ehdot korvaavat aiemmin päivätyt WWW-hotelli- ja virtuaalipalvelinpalveluja koskevat sopimusehdot. Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös ennen ehtojen voimaantuloa syntyneisiin sopimussuhteisiin.

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan ICT Hosting Media:n Y-tunnus 2474498-7 (jäljempänä palveluntarjoaja)

Lisätiedot

Sopimusehdot. Yrityksen tiedot. Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit.

Sopimusehdot. Yrityksen tiedot. Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit. Yrityksen tiedot Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit.org 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010)

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) Sivu 1/6 YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) 1. Sopimusosapuolet Erillisessä sopimuksessa osapuolet ovat K&T neutech Oy ja sopimuksen tekevä osapuoli jäljempänä Asiakas. 2. Sopimuksen kohde Sopimuksella

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

skriptien tai vastaavien ajaminen (esim. chat, IRC ja ventrilo), 8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa

skriptien tai vastaavien ajaminen (esim. chat, IRC ja ventrilo), 8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin verkkohotellipalveluihin (hosting), verkkotunnuspalveluihin

Lisätiedot

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa

Lisätiedot

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille APO vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Muilta osin palvelun käytön, laitteiden sekä ohjelmistojen riittävä tietoturva on omalla vastuullasi, joten suojaathan

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

LPONET OY AB:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

LPONET OY AB:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 1/7/2015 LPONET OY AB:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry on neuvotellut nämä sopimusehdot kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton, FiCom ry:n suosittelemat ja niiden sisällöstä

Lisätiedot