RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE"

Transkriptio

1 Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen. Liittymän omistaa. Telepäätelaitteet eivät kuulu teleliittymään. Toimitusehtojen soveltaminen toimittaa RAILI-verkon alueella käytettäviä televerkon liittymiä ja palveluja näiden ehtojen mukaisesti. Näitä ehtoja sovelletaan n asiakkaiden tilaamien liittymien, palvelujen sekä soveltuvin osin myös laitteiden toimitukseen ja huoltoon. Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja n välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. 2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SIIRTÄMINEN Sopimuksen syntyminen Sopimusosapuolet tekevät palvelusta kirjallisen sopimuksen. Sopimus syntyy, kun sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Asiakas ja tekevät kirjallisen sopimuksen jokaisesta liittymästä. lla on oikeus jättää sopimus tekemättä, jos asiakas on haettu konkurssiin tai hänet on todettu muutoin viranomaisen toimesta maksukyvyttömäksi. Sopimuksen siirtäminen Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. lla on kuitenkin ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. ilmoittaa asiakkaalle siirrosta etukäteen.

2 Liite 2(10) 3. LIITTYMÄN TOIMITTAMINEN Toimitusajankohta on velvollinen toimittamaan liittymän sovittuna aikana tai, jos toimitusajasta ei ole tehty nimenomaista sopimusta, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Toimitukseen sisältyy normaalina päiväaikana tapahtuva liittymien kytkentä. Liittymä on toimitettu, kun asiakas on ottanut liittymän tai palvelun käyttöönsä eikä Asiakas ole kirjallisesti reklamoinut n operaattorille toimituksesta seitsemän (7) päivän kuluessa n toteamasta käyttöönottopäivästä lukien. 4. PALVELUN TUOTTAMINEN JA KÄYTTÖ Palvelun tuottaminen ja muutokset. tuottaa liittymien käyttäjille erilaisia palveluja liittymätyyppikohtaisesti. Lisätietoja liittymäoppaassa. lla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan teknisellä tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita siten että RAILI-verkolle asetetut vaatimukset täyttyvät. lla on oikeus tehdä perusteltuja palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen. Asiakkaan vaatimista muutoksista palvelun sisältöön peritään n määrittämä maksu. Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät sopimuksen mukaisesti. RAILI-verkon liittymissä saa telemarkkinalain ja sitä täydentävien viranomaisten määräysten mukaan käyttää vain tyyppihyväksyttyjä tai vahvistettujen määräysten mukaan hyväksyttyjä ja toimintakunnossa olevia telepäätelaitteita. Asiakas vastaa päätelaitteidensa ohjelmoinnista ja suojaamisesta mahdollisia ulkoisia uhkia vastaan (esimerkiksi tietojärjestelmiin tunkeutumisen estävät palomuurit).

3 Liite 3(10) Asiakas vastaa hallussaan olevien telepäätelaitteiden kunnossapidosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa RAILI-verkon liikennettä. Epäkuntoiset telepäätelaitteet on välittömästi irrotettava RAILI-verkosta. RAILI-verkon käyttöoikeuden päättyessä asiakkaan on omalla kustannuksellaan joko palautettava tai n pyynnöstä tuhottava hallussaan olevat alkuperäisja jäljennöskopiot, tietovälineet ja dokumentaatio. pyrkii tallentamaan RAILI-verkon viestinnän viranomaisten tutkintaa ja valvontaa varten mahdollisimman kattavasti. Liittymän käyttäjän on noudatettava viestinnässään voimassaolevia viestintämääräystä ja -ohjetta. Liittymän käyttäjän on hyväksyttävä viestinnän tallentaminen sekä käyttämänsä telepäätelaitteen paikantaminen viranomaisten valvontaa ja tutkintaa varten. 5. PALVELUN VIRHE Yleistä pyrkii pitämään RAILI-verkon, sen liittymät ja palvelut toimintakuntoisina. Palvelun virhe Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa Verkkoselostuksessa olevasta RAILI-verkon kuvauksesta ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti palvelun käyttämistä. lla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen rakennus- ja kunnossapitotöitä varten. pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan. Viestintäohje sisältää toimintaohjeita käyttäjälle tilanteissa, joissa RAILI-verkko ei toimi. Ylläpidon rajoitukset Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut sta riippumattomasta tai asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, teleyhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä taikka muun kuin n tekemästä muutoksesta, korjauksesta, liitännästä tai käyttämästä tarvikkeesta.

4 Liite 4(10) Virheen korjaaminen Viat korjataan n operaattorin yleisenä palveluaikana ja niin pian kuin mahdollista, n vastuu palvelun virheestä rajoittuu n vastuulla olevan virheellisen palvelun korjaamiseen. 6. IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUKSET n vastuu immateriaalioikeuksista vastaa siitä, että sen toimittamat palvelut eivät loukkaa Suomessa voimassaolevia immateriaalioikeuksia. Vastuun rajaus ei vastaa asiakkaalle immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty, taikka siitä, että palvelua käytetään yhdessä toisen toimittajan toimittaman tai asiakkaan tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa tai vastoin n antamia ohjeita. 7. TUNNISTETIEDOT Asiakkaan tunnistetiedot lla on asiakasta kuultuaan oikeus valita palveluun kuuluvat asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, numerot, osoitteet ja muut sellaiset tunnisteet. Ne säilyvät n omistuksessa eikä asiakkaalla ole mitään oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Tunnistetietojen muuttaminen asiakkaan pyynnöstä Tunnistetiedot voidaan muuttaa asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan. n oikeus muuttaa tunnistetietoja lla on oikeus muuttaa tunnistetietoja, jos viranomaisten määräykset tai televerkon rakenteelliset tai muut vastaavat syyt sitä vaativat. ilmoittaa tällaisesta muutoksesta asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen voimaantuloa, paitsi jos lla on perusteltu aihe olettaa, ettei palvelun tai asiakkaan tietoturva tätä edellytä.

5 Liite 5(10) 8. ASIAKASTIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ Tietojen antaminen Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa lle sen vaatimat palvelua varten tarvittavat tiedot sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä lle asiakastietojensa muutoksista. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan ilmoittamat palvelun käyttäjät tietävät heitä koskevien käyttäjätietojen antamisesta lle. Luettelot ja numeropalvelu lla on oikeus tehdä luettelo asiakkaiden ja palvelun käyttäjien tunnistamisen kannalta tarpeellisista asiakas- ja tunnistetiedoista. Asiakas saa luettelotiedot käyttöönsä joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. 9. KUSTANNUSTEN JA VAHINKOJEN KORVAAMINEN n tuottamuksesta aiheutuneet vahingot on velvollinen maksamaan asiakkaalle vahingonkorvausta n tuottamuksesta asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista. n vastuu rajoittuu kuitenkin kunkin kuukauden aikana enintään n tuottamuksen kohteena olevaan palvelun osaan kohdistuvaa kuukauden laskutusta vastaavaan määrään laskettuna vahinkotapahtumaa edeltäneiden kuuden kuukauden kuukausilaskutusten keskiarvon mukaan. Jos sopimus on ollut ennen vahingon syntymistä voimassa alle kuusi kuukautta, vahingonkorvauksen enimmäismäärä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan kuukausilaskutusten keskiarvon mukaan. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset ei korvaa välillisiä vahinkoja taikka sellaisia välittömiä vahinkoja, joita ei ole voinut kohtuudella ennakoida. ei myöskään korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja. n vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä luvussa mainittujen vahinkojen korvaamiseen.

6 Liite 6(10) Vahingonkorvauksen vaatiminen Vahingonkorvausta on vaadittava lta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai siitä, kun toimitus on tapahtunut. Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa Jos asiakas liittää palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos asiakkaan ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, asiakas on velvollinen korvaamaan lle mahdollisesti aiheutuneet välittömät vahingot sekä vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset. 10. MAKSUT JA LASKUT Palvelusta maksettavat maksut Asiakas maksaa lle palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut n määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. voi laskuttaa asiakkaalta myös n palvelun kautta käytettyjen muiden teleyritysten ja palveluntuottajien maksut. Maksujen erääntyminen Maksut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. lla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Vastuu palvelun käytöstä Asiakas vastaa palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta lle siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt palvelua, ellei asiakas osoita, että palvelua on käytetty oikeudettomasti ja että oikeudeton käyttö on käynyt mahdolliseksi n tuottamuksen johdosta. Jos asiakkaan liittymä joutuu oikeudettomasti kolmannen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava tästä välittömästi lle. lla on oikeus sulkea liittymä välittömästi edellä mainitun ilmoituksen saatuaan. Laskumuistutukset Mahdolliset muistutukset laskua vastaan on tehtävä kirjallisesti ennen eräpäivää. Asiakkaan on muistutuksesta huolimatta maksettava laskun riidaton osa eräpäivään

7 Liite 7(10) mennessä. Jos muistutus on tarkastuksessa todettu aiheettomaksi, asiakkaan tulee maksaa lasku viivästyskorkoineen kahden viikon kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu tarkastuksen tuloksesta. Perusmaksu lla on oikeus periä hinnaston tai sopimuksen mukaista kiinteää, aikaan perustuvaa perusmaksua itsenäisesti kunkin liittymän tai palvelun osan toimituksesta lukien. Perusmaksut peritään laskutuskausittain etukäteen. Jos palvelua koskeva sopimus päättyy kesken laskutuskauden, perusmaksu peritään koko laskutuskaudelta, eikä perusmaksua palauteta. Laskun erittely toimittaa asiakkaan pyynnöstä tietoja laskutuksen muodostumisesta siinä määrin kuin se on teknisesti ja lainsäädännön mukaan mahdollista. lla on oikeus periä erittelystä kustannuksia vastaava maksu. Hinnaston muutokset lla on oikeus muuttaa hinnastojaan sekä palvelun käytöstä laskutettavia maksuja. Maksujen korotuksesta, joka aiheutuu n ulkopuolisesta syystä, kuten toiset teleoperaattorit jne, ilmoitetaan asiakkaalle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa kirjallisesti asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. n omien maksujen korotukset ilmoitetaan vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan. 11. PALVELUN TAI LIITTYMÄN SULKEMINEN Asiakkaan oikeus pyytää palvelun tai liittymän sulkemista sulkee palvelun asiakkaan pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi. Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. n oikeus sulkea palvelu tai liittymä lla on oikeus välittömästi sulkea asiakkaan liittymä ja kaikki palvelut, jos asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole maksanut n aiheellista erääntynyttä saatavaa kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä tai, jos asiakas ilman tuottamustaan aiheuttaa tai on aiheuttanut ja on perusteltua syytä epäillä hänen jatkossakin aiheuttavan häiriötä RAILI-verkolle, -

8 Liite 8(10) liikenteelle tai muille käyttäjille tai muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja tai, jos asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Jos asiakas tekee laskusta lle kirjallisen muistutuksen ja maksaa laskun riidattoman osan, ei sulje palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden vuoksi muistutuksen tutkimisen aikana. 12. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa siinä mainittua irtisanomisaikaa noudattaen. Ellei irtisanomisajasta ole sovittu, noudatetaan puolin ja toisin kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa. Asiakkaan oikeus sopimuksen purkuun Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä korjaa puutetta tai uusi toimitusta kohtuullisessa ajassa asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti n tuottamuksesta johtuvasta syystä. Asiakkaan purkuoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa. n oikeus sopimuksen purkuun voi purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos palvelu on ollut suljettuna asiakkaan pyynnöstä yli vuoden tai, jos asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan, eikä korjaa rikkomustaan yhdessä (1) kuukaudessa n kirjallisesta vaatimuksesta. Purku- ja irtisanomisilmoitukset Purku- ja irtisanomisilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Palvelun tuottamisen lopettaminen lla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen perustellusta syystä. lla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kaksitoista (12) kuukautta etukäteen tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kuusi (6) kuukautta etukäteen.

9 Liite 9(10) 13. VERKKOPALVELUT lla on oikeus päättää verkkojen alueellisesta laajuudesta. Radiotekniikasta johtuen ei takaa liittymälle tarjottujen palvelujen toimivuutta kaikkialla RAILI-verkon peittoalueella. 14. MUUT EHDOT Salassapitovelvollisuus Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena lta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot. pidättää kaikki oikeudet luovutettuihin aineistoihin ja tietoihin, eikä asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Sopimuksen päättyessä asiakkaan on palautettava lta saamansa tiedot ja aineisto sekä hävitettävä taltiollaan oleva aineisto ja kopiot. Asiakas ja vastaavat siitä, että palveluksessaan olevat työntekijät sekä mahdollisesti käyttämänsä alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin. Tämä salassapitoehto on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Ilmoitukset Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti lle sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen. n tulee lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. n postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen asiakkaan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Vapauttamisperusteet Sopimusosapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamisperusteesta. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopimusosapuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimusosapuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

10 Liite 10 (10) 15. TOIMITUSEHTOJEN VOIMASSAOLO Toimitusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Toimitusehtojen muutokset voi muuttaa näitä toimitusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista toimitusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa kirjallisesti. Mikäli ehtoja on muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksesta irtisanoa sopimus päättymään uusien toimitusehtojen ilmoitettuna voimaantuloajankohtana.

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä...1 2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen...2 3. Palvelun toimittaminen...2 4. Palvelun

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1/12 PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan PPO Yhtiöt Oy:n (teleyritys) palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen.

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. 1 (6) Viopen Palveluiden yleiset toimitusehdot Kuluttaja-asiakkaalle 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Viope Solutions Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Internetpalveluehdot 2008

Internetpalveluehdot 2008 Internetpalveluehdot 2008 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kuopion Energia Oy:n (myöhemmin toimittaja) toimittamiin internetpalveluihin (palvelu). Tämän lisäksi toimittaja ja asiakas voivat kirjallisesti

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1 VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (VSP) palveluiden toimituksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas),

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä Savon Kuituverkko

Lisätiedot

DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan kun viestintämarkkinalain tarkoittama teleyritys ( Asiakas ) ostaa Digita

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot