laatukriteeristö 4a/ Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin ICT-toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laatukriteeristö 4a/2012 - Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin ICT-toiminta"

Transkriptio

1 Verkkopalvelujen laatukriteeristö - Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin 4a/2012 ICT-toiminta

2

3 Verkkopalvelujen laatukriteeristö Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin Valtiovarainministeriön julkaisuja 4a/2012 ÎC T-toiminta

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Anitta Heiskanen/VM-julkaisutiimi Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, 2012

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, 2012 Tekijät Helena Lehtimäki, valtiovarainministeriö, hankkeen projektipäällikkö, Olli Alho, Proactum Oy Ari Vainio, Proactum Oy, Elina Huhta, Valtion IT-palvelukeskus Julkaisun nimi Verkkopalvelujen laatukriteeristö - Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin Julkaisun osat muut tuotetut versiot ruotsi: Kvalitetskriterier för webbtjänster ett hjälpmedel för utveckling och bedömning av offentliga webbtjänste (4b/2012) Asiasanat verkkopalvelut, laatu, arviointi, kehittäminen, sähköinen asiointi Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 4a/2012 Julkaisun myynti/jakaja Julkaisu on saatavissa pdf-tiedostona osoitteesta Samassa osoitteessa on ohjeet julkaisun painetun version tilaamiseen. Painopaikka ja -aika Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy 2012 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sivuja 106 Kieli Suomi Tiivistelmä Verkkopalvelujen laatukriteeristö on laadittu valtiovarainministeriön asettamassa Laatukriteeristön kehittäminen -hankkeessa. Laatukriteeristön tarkoituksena on: toimia julkisten verkkopalvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineenä parantaa julkisten verkkopalvelujen laatua sekä palvelun käyttäjien että tuottajien näkökulmasta lisätä julkisista verkkopalveluista saatavia hyötyjä. Laatukriteeristö koostuu johdannosta, kriteeristön kuvauksesta ja käyttötavoista sekä itse laatukriteereistä. Kriteerit on sijoitettu viiteen arviointialueeseen: käyttö, sisältö, johtaminen, tuottaminen ja hyödyt. Kuhunkin kriteeriin liittyy 4 14 konkretisoivaa ominaisuutta selitysteksteineen. Kriteeristöstä on tehty lyhyt versio ja kriteerit on avainsanoitettu. Verkkopalvelujen laatukriteeristön verkkoversio sijaitsee osoitteessa: Verkkoversiota päivitetään säännöllisesti mm. lisätietolinkkien osalta..

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, 2012 Författare Helena Lehtimäki, Finansministeriet, Olli Alho, Proactum Oy Ari Vainio, Proactum Oy, Elina Huhta, Valtion IT-palvelukeskus Publikationens titel Kvalitetskriterier för webbtjänster ett hjälpmedel för utveckling och bedömning av offentliga webbtjänster Publikationensandra versioner svenska: Kvalitetskriterier för webbtjänster ett hjälpmedel för utveckling och bedömning av offentliga webbtjänste Publikationsserie och nummer Finansministeriets publikationer 4a/2012 Beställningar/distribution Publikationen finns på finska i PDF-format på Anvisningar för beställning av en tryckt version finns på samma adress. Tryckeri/tryckningsort och -år Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (hft.) ISSN (hft.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sidor 106 Språk Finska Sammandrag Kvalitetskriterierna för webbtjänster har upprättats genom ett projekt för utveckling av kvalitetskriterier, som inrättats av finansministeriet. Syftet med kvalitetskriterierna är att: de ska vara ett hjälpmedel när offentliga webbtjänster utvecklas och bedöms de ska höja kvaliteten på offentliga webbtjänster både ur användarnas och ur producenternas synvinkel de ska öka nyttan av de offentliga webbtjänsterna. Kvalitetskriterierna består av inledning, beskrivning och användning av kriterierna samt av själva kvalitetskrite-rierna. Kriterierna har placerats inom fem olika bedömningsområden: användning, innehåll, ledning, produktion och nyttoeffekter. Till varje kriterium hör 4 14 egenskaper med förklaringar. Det har gjorts en kort version av kriterierna och kriterierna specificeras med nyckelord. Nätversionen av kvalitetskriterierna för webbtjänster finns på adressen Nätversionen uppdateras regelbundet..

7 Description page Publisher and date Ministry of Finance, 2012 Author(s) Helena Lehtimäki, Ministry of Finance,Olli Alho, Proactum Oy Ari Vainio, Proactum Oy, Elina Huhta, Valtion IT-palvelukeskus Title of publication Verkkopalvelujen laatukriteeristö - Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin Parts of publication/ other versions released svenska: Kvalitetskriterier för webbtjänster ett hjälpmedel för utveckling och bedömning av offentliga webbtjänste Publication series and number Ministry of Finance publications 4a/2012 Distribution and sale The publication can be accessed in pdf-format in Finnish at There are also instructions for ordering a printed version of the publication. Printed by Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (print.) ISSN (print.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) No. of pages 106 Language Finnish Abstract The quality criteria for web services have been drawn up in a quality criteria development project set up by the Ministry of Finance. The purpose of the quality criteria is to: ct as a tool for assessing and developing public web services improve the quality of public web services for both users and producers increase the benefits from public web services. The quality criteria consist of an introduction, a description of the criteria and the ways of using the criteria, and the criteria themselves. The criteria are grouped under five assessment areas: use, content, management, production and benefits. Each criterion comprises 4 14 concrete characteristics with relevant explanations. Also, key terms have been attached to each criterion. A short version of the criteria has been drawn up. The quality criteria for web services are available at the address (in Finnish and Swedish only)..

8

9 Dokumentin Osa I tarjoaa tietoa laatukriteeristön taustoista ja rakenteesta. Lisäksi se antaa ohjeita kriteeristön käyttöön. Osa II sisältää varsinaiset kriteerit ominaisuuksineen. Osassa III kerrotaan laatukriteeristön historiasta. Sisältö OSA I: TAUSTATIETOA Johdanto Tarkoitus Kohderyhmät Tietoa versiosta Laatukriteeristö Rakenne ja näkökulma lyhyesti Arviointialueet Kriteerit ja ominaisuudet Lyhyt versio Avainsanat Muut suositukset ja ohjeet Käyttötapoja Verkkopalvelun rakentaminen Tavoitteiden asettaminen kehittämiselle Ongelmien kartoittaminen ja ratkaiseminen Osaamisen kartoittaminen ja kehittäminen Verkkopalvelun laatutason arviointi...31 OSA II: KRITEERIT Käyttö Verkkopalvelu löytyy helposti Verkkopalvelua voi käyttää tarkoituksenmukaisesti eri kielillä Verkkopalvelua voi käyttää erilaisissa teknisissä ympäristöissä Verkkopalvelu on käytettävissä vuorokauden eri aikoina Käyttö tuntuu turvalliselta ja luotettavalta Käyttö on nopeaa ja tehokasta...43

10 1.7 Navigointi ja tiedon löytäminen on helppoa Linkit ovat kuvaavia ja toimivia Käyttöliittymä on selkeä, yhdenmukainen ja ymmärrettävä Käyttäjää ohjataan ja neuvotaan verkkopalvelun käytössä Verkkopalvelu ehkäisee, sietää ja auttaa korjaamaan virheitä Maksullinen verkkopalvelun osa on erotettu selkeästi muusta palvelusta Visuaalisia elementtejä ja ääntä käytetään tarkoituksenmukaisesti Asettelu ja visuaalinen ilme on toteutettu sekä viestinnällisesti että saavutettavasti Sisältö Rakenne on jäsennelty tarkoituksenmukaisesti Sisältö on kattava Tekstisisältö on ymmärrettävää ja luettavaa Käyttäjä saa verkkopalvelun kautta hyvää palvelua Johtaminen Verkkopalvelu tukee organisaation strategiaa ja tavoitteita Lainsäädännön vaatimukset verkkopalvelulle on selvitetty ja otettu huomioon Verkkopalvelun kehittämispäätös on perusteltu Verkkopalvelua johdetaan Kehitystyössä on hyödynnetty yhteistyöstä saatavia etuja Verkkopalvelusta viestitään ja sitä markkinoidaan Poikkeustilanteet on otettu huomioon Tuottaminen Verkkopalvelun tuottamiseen liittyvät prosessit on arvioitu ja kytketty ylläpitoon Käyttäjäryhmät, käyttäjien tarpeet ja käyttötilanteet on otettu huomioon Käytettävyys ja saavutettavuus on arvioitu ja varmistettu Käytön seuranta on järjestelmällistä ja tulokset on otettu huomioon kehittämisessä Sisällön kehittäminen ja tuotanto on järjestelmällistä Kehittäminen ja ylläpito on hallittua Verkkopalvelu on tuotettu tarkoituksenmukaisella järjestelmällä Tietoliikenne ja palvelinympäristö on turvattu Tietojen luottamuksellisuudesta ja eheydestä on huolehdittu Käyttöoikeuksia hallitaan...91

11 11 5 Hyödyt Verkkopalvelusta on hyötyä organisaatiolle Verkkopalvelu tunnetaan hyvin Verkkopalvelu tukee käyttäjien mahdollisuutta vaikuttaa Käyttäjä saa verkkopalvelusta lisäarvoa...96 OSA III: LAATUKRITEERISTÖN HISTORIAA Tausta Versio Muutokset edelliseen versioon...105

12 12

13 OSA I: TAUSTATIETOA 13

14 14

15 15 1 Johdanto 1.1 Tarkoitus Laatukriteeristön taustalla on tarve tarjota työkaluja julkisten verkkopalvelujen laadun kehittämiseen ja arviointiin ja sekä levittää laadukkaita julkishallinnon verkkopalvelujen käytäntöjä. Laatukriteeristö ottaa huomioon verkkopalvelujen kehittämisen eri osa-alueet. Lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että julkisten verkkopalvelujen laadun kehittäminen on osa koko organisaation palvelujen kehittämistä. Laatukriteeristön tarkoituksena on toimia julkisten verkkopalvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineenä parantaa julkisten verkkopalvelujen laatua sekä palvelun käyttäjien että tuottajien näkökulmasta lisätä julkisista verkkopalveluista saatavia hyötyjä. Laatukriteeristö on luonteeltaan tarkistuslista, ei sitova määräys, suositus tai ohje. Kriteerien tehtävänä on ennen kaikkea auttaa varmistamaan, että kaikki olennaiset näkökulmat verkkopalvelun kehittämisessä on otettu huomioon. Kriteerien avulla voidaan myös tarkastaa, mistä asioista kehittämiseen osallistuvalla henkilöstöllä on riittävä tietämys ja mistä taas tarvittaisiin lisätietoa ja osaamista. Laatukriteeristöä ei ole suunnattu suoraan tietyntyyppisille verkkopalveluille, vaan se soveltuu varsin yleisesti erilaisille julkisille verkkopalveluille, kuten yleisesti kansalaisille, kuntalaisille tai yrityksille suunnatut informatiiviset, vuorovaikutteiset ja sähköisen asioinnin verkkopalvelut erityisryhmille suunnatut verkkopalvelut (esim. maahanmuuttajat, asiantuntijaverkosto) erityistarkoituksia toteuttavat verkkopalvelut (esim. kriisiviestintä, verkkoopiskelu). Tässä kriteeristössä verkkopalveluilla tarkoitetaan tietoverkkojen kautta tarjottavia palveluja, jotka voivat ulottua yksinkertaisesta tietojen etsinnästä ja

16 16 tarkistamisesta aina vuorovaikutteisten palvelujen tarjoamiseen, sähköiseen asiointiin ja mahdollisuuksiin osallistua asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. (Määritelmä muokattu lähteestä: Kohti hallittua murrosta julkiset palvelut uudella vuosituhannella (2001). Ehdotus julkisen hallinnon sähköisen asioinnin toimintaohjelmaksi Hallinnon sähköisen asioinnin jaosto. Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunta Helsinki: Valtiovarainministeriö.) Julkisten verkkopalvelujen lisäksi laatukriteeristöä voidaan soveltuvin osin käyttää myös seuraavien verkkopalvelujen kehittämisessä: organisaation intranet- sekä extranet-verkkopalvelut yritysten, järjestöjen ja yksityisten henkilöiden verkkopalvelut 1.2 Kohderyhmät Laatukriteeristö on suunnattu työvälineeksi erityisesti julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen osallistuville asiantuntijoille. Laatukriteeristön käyttäjiä voivat olla esimerkiksi organisaation palvelustrategiasta vastaavat johtajat verkkopalveluista vastaavat johtajat tietohallintopäälliköt verkkotuottajat ja verkkopäätoimittajat verkkotoimittajat ja muut verkkosisällöntuottajat, esimerkiksi tiedottajat informaatikot ja muut tietopalveluiden asiantuntijat webmasterit järjestelmäasiantuntijat verkkopalveluiden suunnittelijat, esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelijat ja systeemisuunnittelijat verkkopalveluiden laatua arvioivat asiantuntijat, esimerkiksi tietoturvaasiantuntijat ja käytettävyysasiantuntijat yksityisen puolen viestintä ja IT-alan asiantuntijat, jotka osallistuvat julkisten palveluiden kehittämiseen. substanssiasiantuntijat Varsinaisten kohderyhmien lisäksi laatukriteeristöä voivat hyödyntää oheismateriaalina verkkopalvelujen tuottamista ja kehittämistä opettavat ja opiskelevat henkilöt. Verkkopalvelujen tuottaminen vaatii monipuolista asiantuntemusta. Lähtökohtana on, että kriteeristön käyttäjillä on jo jonkin verran kokemusta verkkopalveluiden kehittämisestä. Laatukriteeristö on siis ensisijaisesti suunnattu

17 17 asiantuntijoille, mutta osaamisesta riippumatta se antaa kaikille lukijoille kokonaiskuvan verkkopalveluissa huomioitavista asioista. Eri kohderyhmiin kuuluvat laatukriteeristön käyttäjät voivat löytää ja ottaa huomioon erityisesti oman roolinsa kannalta tärkeimmät kriteerit laatukriteeristössä käytettyjen arviointialueiden ja avainsanojen avulla. 1.3 Tietoa versiosta 2.1 Laatukriteeristö päivitettiin versioon 2.1 vuonna Tavoitteena oli päivittää kriteeristö vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä, kuten: uudet/muuttuneet säädökset ja ohjeet monipuolistunut käyttöympäristö, erityisesti mobiilikäyttö sosiaalisen median lisääntynyt käyttö verkkopalveluiden tuotantoympäristön muutokset Päivitystä varten haastateltiin kriteeristön käyttäjiä seitsemästä julkishallinnon organisaatiosta sekä järjestettiin kolme työpajaa. Kriteeristön päivityksestä vastaava toimittaja oli Priorite Oy, jonka konsultteina toimivat Kari Alho ja Ari Vainio. Kriteeristön päivitystyöhön osallistuivat seuraavat asiantuntijat ja ohjausryhmän jäsenet: Ulla Ala-Ketola, verkkopäätoimittaja, Suomen ympäristökeskus SYKE Päivi Eerola, Palvelumuotoilija, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Elina Huhta, verkkotoimittaja, Suomi.fi Seppo Kurkinen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Kyllönen-Saarnio, erityissuunnittelija, Helsingin kulttuurikeskus, Infopankki Helena Lehtimäki, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, ohjausryhmän sihteeri Johanna Nurmi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö Pasi Ranne, FM, Metropolia Pirkko Romakkaniemi, verkkopalvelupäällikkö, valtiokonttori Jaana Rytkönen, Verkkopalvelusuunnittelija, Helsingin kulttuurikeskus, Infopankki Erkki Syrjäkari, Yhteiset palvelut/palveluyksikkö, Verohallinto Soila Veltheim, erikoissuunnittelija, THL

18 18 Laatukriteeristön pääperiaatteet ja rakenne arviointialueineen säilytettiin ennallaan edelliseen versioon nähden. Tärkeimmät kriteeristöön tehdyt muutokset ovat seuraavat: Viittauksia tarkentaviin suosituksiin ja ohjeisiin on lisätty ja ajantasaistettu. Ominaisuuksiin on lisätty mobiilikäytön vaatimuksia. Ominaisuuksissa on otettu huomioon sosiaalisen median mahdollisuuksia ja vaatimuksia. Avainsanoihin lisätty mobiilikäyttö, navigointi ja sosiaalinen media. Johtaminen-osassa otettu huomioon monikanavainen palvelu (verkkopalvelua ei käsitetä erillisenä asiana, vaan se on yksi tapa osallistua organisaation palvelutuotantoon). Terminologiaa on yhtenäistetty ja ajantasaistettu. Yksi kriteeri (4.7) on poistettu. Monia kriteereitä ja ominaisuuksia on järjestetty loogisempaan järjestykseen Mobiilikäytön osalta päivityksessä tehtiin rajaus niin, että kriteereihin ei kirjattu mobiileja verkkosovelluksia koskevia seikkoja. Mobiilikäytöllä tässä kriteeristössä tarkoitetaan siis ainoastaan mobiililaitteen omalla selaimella käytettäviä verkkopalveluja.

19 19 2 Laatukriteeristö 2.1 Rakenne ja näkökulma lyhyesti Laatukriteeristö koostuu viidestä arviointialueesta: käyttö, sisältö, johtaminen, tuottaminen ja hyödyt (ks. kuvio 1).. Arviointialueet sisältävät yhteensä 0 kriteeriä. Kuhunkin kriteeriin liittyy 2 7 sitä konkretisoivaa ominaisuutta. Ominaisuuksia on lisäksi selvennetty selitystekstien ja esimerkkien avulla. Lisäksi joihinkin ominaisuuksiin on lisätty asiaa tarkentavia lisätietolinkkejä. Kuvio1. Laatukriteeristön rakenne. Arviointialueet muodostavat yhdessä verkkopalveluiden laadun kokonaisuuden, mutta niitä voi tarkastella myös erikseen. Hyödyt liittyvät kaikkiin arviointialueisiin Käyttö Johtaminen Hyödyt Sisältö Tuottaminen Verkkopalveluja käsitellään laatukriteeristössä kahdesta eri näkökulmasta: Käyttöä ja sisältöä tarkastellaan käyttäjän näkökulmasta. Johtamista ja tuottamista tarkastellaan tutkimalla palvelun tarjoajan toimintaa.

20 20 Lisäksi punnitaan verkkopalvelujen käyttäjien ja tarjoajien saamia hyötyjä. Verkkopalvelujen tarkastelun eri näkökulmat on esitetty visuaalisesti oheisessa kuvassa (ks. kuvio 2.) Kuvio 2. Verkkopalvelujen tarkastelun eri näkökulmat Käyttäjän näkökulma: Verkkopalvelun tarjoajan toiminta: Käyttäjät ja tarjoajat Käyttö Johtaminen Hyödyt Sisältö Tuottaminen Laatukriteeristön perustana on verkkopalvelun toimivuus, ei sitä tarjoavan organisaation toiminta yleensä. Laatukriteeristöön ei sen vuoksi sisälly organisaation toiminnan tai esimerkiksi koko tietohallinnon laadun näkökulmia. Tietyt erityiskysymykset, kuten verkkopalvelujen saavutettavuus ja tietoturva, sisältyvät laatukriteeristössä useaan kohtaan, jotta niitä ei tarkasteltaisi erikseen, vaan osana tavanomaista verkkopalvelun kehittämistä. Laatukriteeristöstä on saadun palautteen vuoksi tehty myös lyhyt versio kokoamalla kaikkien kriteerien joukosta yhteen keskeisimmät kriteerit. Lyhyen version avulla laatukriteeristön muodostamasta kokonaisuudesta saa nopean käsityksen, ja se toimii myös tarkistuslistana. 2.2 Arviointialueet Laatukriteeristön arviointialueet ovat käyttö, sisältö, johtaminen, tuottaminen ja hyödyt. Arviointialueet esitellään seuraavassa tarkemmin. 1. Käyttö Käyttö käsittelee verkkopalvelun toimintaa palvelun loppukäyttäjän näkökulmasta. Arviointialueen kriteereillä pyritään varmistamaan, että verkkopalvelun käyttäminen on kohderyhmälle ylipäänsä mahdollista ja riittävän yksinkertaista, ja että se vastaa mahdollisimman hyvin käyttäjän tarpeita sekä odotuksia. Verkkopalvelun käyttöön liittyviä näkökulmia ovat muiden muassa saatavuus, käytön helppous ja sujuvuus sekä rakenteen ja ilmaisun viestinnällisyys.

21 21 2. Sisältö Arviointialue käsittelee verkkopalvelun sisältöä; sen olennaisuutta, luotettavuutta ja ajankohtaisuutta, kattavuutta, ymmärrettävyyttä sekä rakenteen selkeyttä. Arviointialueen kriteerit ottavat huomioon erityisesti käyttäjän näkökulman sisältöön, eli niiden avulla voidaan varmistaa, että verkkopalvelun sisältö noudattaa kohderyhmän tarpeita. Eri näkökulmia sisältöön ovat verkkopalvelun tietosisältö ja vuorovaikutteisuus. 3. Johtaminen Johtaminen-arviointialueen kriteerit koskevat verkkopalvelun ja sen kehitystyön johtamista organisaatiossa. Johtamisen laatuun liittyvät palvelun strateginen suunnittelu sekä palvelutuotannon organisointi ja seuranta. 4. Tuottaminen Tuottaminen käsittelee verkkopalvelun toteuttamisessa, kehitystyössä ja ylläpidossa huomioitavia laatukysymyksiä. Tuottamisen laatua tarkastellaan palvelun rakentamisen, käyttäjäkeskeisyyden, sisällöntuotannon hallinnan sekä turvallisuuden ja toimivuuden näkökulmista. 5. Hyödyt Hyödyt-arviointialueen kriteerit käsittelevät verkkopalvelun käyttäjän ja sen tuottajaorganisaation saamia hyötyä. 2.3 Kriteerit ja ominaisuudet Kutakin kriteeriä konkretisoi 2 7 ominaisuutta. Kriteeri muodostaa ominaisuuksien kanssa kokonaisuuden tarkasteltavasta asiasta. Ominaisuuksia on lisäksi selvennetty selitystekstien, esimerkkien ja lisätietolinkkien avulla. Selitykset avaavat ja konkretisoivat ominaisuutta. Niihin saattaa liittyä yleisluontoisia esimerkkejä. Selityksissä voidaan kuvata myös eritasoisia ratkaisuvaihtoehtoja. Selitysten tarkoitus ei ole toimia kaikenkattavana opetusmateriaalina, vaikka ne ovat usein luonteeltaan opastavia. Selitykset eivät myöskään perustele, miksi asia pitäisi huomioida verkkopalveluissa. Selityksiin liitetyt esimerkit ovat yleisiä ja niiden tarkoitus ei ole antaa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Lisäksi joihinkin ominaisuuksiin on lisätty asiaa tarkentavia lisätietolinkkejä. Linkit tuovat ominaisuuteen ja selitykseen konkreettista ja tarkentavaa lisätietoa. Ohessa on esimerkki yhdestä Käyttö-arviointialueen kriteeristä, yhdestä sen ominaisuudesta ja ominaisuuden selityksestä (ks. Taulukko 1).

22 22 Taulukko 1. Esimerkki kriteeristä, ominaisuudesta, ominaisuuden selityksestä ja lisätietolinkistä Kriteeri Ominaisuus Selitys Lisätietolinkki 1.1 Verkkopalvelu löytyy helposti Verkko-osoite on ymmärrettävä, verkkopalvelua kuvaava ja helposti arvattava. Verkko-osoite (URL-osoite) antaa kuvan verkkopalvelun sisällöstä ja tarkoituksesta. Organisaation varsinaisen verkkopalvelun verkkotunnus vastaa... [Selitys jatkuu] Palvelun osoite Yleiset näkökohdat ja käytännön ohjeita palvelun löydettävyyden varmistamiseksi. Osa JHS 129 -suositusta. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA 2.4 Lyhyt versio Laatukriteeristöstä on muodostettu lyhyt versio poimimalla kaikkien kriteerien joukosta keskeisimmät kriteerit. Lyhyessä versiossa on kriteereitä kaikista arviointialueista. Lyhyen version avulla on mahdollista varmistaa, että ainakin tärkeimmät asiat on otettu huomioon verkkopalvelun kehittämisessä. Versio toimii nopeana laadun tarkistuslistana. Versiota voi käyttää myös esimerkiksi esiteltäessä kriteeristöä ja kehittämistarpeita johdolle. Alla on lueteltu lyhyen version kriteerit. Varsinaisen tarkistuslistan muodostavat kuitenkin kriteerit ominaisuuksineen. On otettava huomioon, että kokonaisvaltaiseen laatuun ei päästä pelkästään lyhyen version avulla, vaan siihen pääsemiseksi pitää tarkastella koko kriteeristöä. Käyttö 1.3 Verkkopalvelua voi käyttää erilaisissa teknisissä ympäristöissä. 1.5 Käyttö tuntuu turvalliselta ja luotettavalta. 1.7 Navigointi ja tiedon löytäminen on helppoa. 1.8 Linkit ovat kuvaavia ja toimivia. 1.9 Käyttöliittymä on selkeä, yhdenmukainen ja ymmärrettävä. Sisältö 2.1 Rakenne on jäsennelty tarkoituksenmukaisesti. 2.2 Sisältö on luotettavaa ja ajantasaista. 2.4 Tekstisisältö on ymmärrettävää ja luettavaa. Johtaminen 3.1 Verkkopalvelu tukee organisaation strategiaa ja tavoitteita. 3.2 Lainsäädännön vaatimukset verkkopalvelulle on selvitetty ja otettu huomioon. 3.4 Verkkopalvelua johdetaan.

23 23 Tuottaminen 4.2 Käyttäjäryhmät, käyttäjien tarpeet ja käyttötilanteet on otettu huomioon. 4.5 Sisällön kehittäminen ja tuotanto on järjestelmällistä. 4.6 Kehittäminen ja ylläpito on hallittua. Hyödyt 5.1 Verkkopalvelusta on hyötyä organisaatiolle. 5.4 Käyttäjä saa verkkopalvelusta lisäarvoa. 2.5 Avainsanat Kriteereille on määritetty avainsanoja, joiden avulla niitä voi tarkastella. Avainsanat koostuvat verkkopalveluihin liittyvistä käsitteistä ja teemoista. Avainsanojen avulla nähdään, miten samaa teemaa käsitellään eri kriteereissä ja arviointialueissa. Avainsanat tarjoavat vaihtoehtoisen lähestymistavan kriteerien tarkasteluun. Muut tavat lähestyä kriteeristöä ovat koko kriteeristön selailu, arviointialueiden tarkastelu sekä lyhyt versio. Kullekin kriteerille annetut avainsanat esitetään aina kyseisen kriteerin yhteydessä. Taulukosta 2 näkee, mitkä kriteerit liittyvät mihinkin avainsanaan.

24 24 Taulukko 2. Laatukriteeristön avainsanat ja niihin liittyvät kriteerit. Avainsana Avainsanaan liittyvät kriteerit ajantasaisuus 1.8, 2.2, 2.3, 4.5 dokumentointi 3.4, 3.7, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10 kieliversiot 1.1, 1.2, 2.1 käytettävyys 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.4, 2.5, 4.2, 4.3 käyttäjälähtöisyys 1.10, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 4.4, 5.3, 5.4 käyttöliittymäsuunnittelu 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 4.2 lainsäädäntö 1.2, 3.2, 3.4 luotettavuus 1.5, 1.11, 1.12, 2.2, 2.3, 4.9 löydettävyys 1.1, 1.7, 2.1, 5.2 mobiilikäyttö 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 2.3 multimedia 1.13, 1.14 navigointi 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.14, 2.1 ohjeet 1.10, 1.11, 4.5 organisointi 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.1, 4.5, 4.6, 4.10 poikkeustilanteet 1.4, 3.7, 4.6 rakenne 1.7, 1.9, 2.1 resurssit 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1 saavutettavuus 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.13, 1.14, 4.2, 4.3 sisällöntuotanto 1.8, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 4.5, 4.7 sosiaalinen media 2.2, 3.2, 3.6, 3.7, 4.9, 5.2, 5.3, 5.4 strategia 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 5.1 sähköinen asiointi 1.5, 1.10, 1.11, 1.12, 2.5, 3.2, 3.5, 4.1, 5.4 tekninen suunnittelu 1.3, 1.6, 1.13, 4.1, 4.3, 4.6, 4.8 tekninen toteutus 1.3, 1.6, 1.13, 3.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 testaus 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8 tiedonhallinta 2.5, 3.3, 4.1, 4.4, 4.9, 4.10 tietosuoja 1.5, 3.2, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10 tietoturva 1.5, 3.2, 3.7, 4.8, 4,9, 4.10 toiminnallisuus 1.10, 1.11, 1.12, 5.4 toimintavarmuus 1.3, 1.4, 3.7, 4.6, 4.8 tunnettuus 3.1, 3.6, 5.1, 5.2 viestintä 1.1, 1.13, 1.14, 2.4, 3.1, 3.6, 3.7, 5.1, 5.2 vuorovaikutus 1.10, 1.11, 2.5, 4.4, 4.9, 5.3, 5.4 ylläpito 1.4, 2.2, 2.3, 3.7, 4.1, 4.5, 4.6

25 2.6 Muut suositukset ja ohjeet 25 Laatukriteeristön rinnalla verkkopalvelujen kehittämisessä tulee huomioida muun muassa seuraavat suositukset ja ohjeet: Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) suositukset JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely JHS179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Huom. JHS 145 suositusta ollaan uudistamassa. Uudistuksen jälkeen tämän kriteeristön verkkoversion linkit tullaan päivittämään uuteen versioon. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) ohjeet Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohje, VAHTI 1/2003

26 26 Käyttövaltuushallinnon periaatteet ja hyvät käytännöt, VAHTI 9/2006 Tunnistaminen valtionhallinnon verkkopalveluissa, VAHTI 12/2006 Tietoturvallisuudella tuloksia, VAHTI 3/2007 Valtionhallinnon salauskäytäntöjen tietoturvaohje VAHTI 3/2008 ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin, VAHTI 2/2009 Lokiohje, VAHTI 3/2009 Kohdistetut hyökkäykset, VAHTI 6/2009 Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta, VAHTI 2/2010 Sosiaalisen median tietoturvaohje, VAHTI 4/2010 World Wide Web Consortiumin (W3C) ohjeet Web-sisällön saavutettavuusohje 2.0 (Englanninkielinen)

27 27 (Virallinen suomenkielinen käännös) Web-sisällön saavutettavuusohje 2.0: tarkistuslista (Englanninkielinen) Mobiilin verkkosisällön parhaita käytäntöjä 1.0 (Englanninkielinen)

Verkkopalvelujen. laatukriteeristö. 7a/2007. - Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin. Julkaisuja

Verkkopalvelujen. laatukriteeristö. 7a/2007. - Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin. Julkaisuja Verkkopalvelujen laatukriteeristö - Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin 7a/2007 Julkaisuja Verkkopalvelujen laatukriteeristö Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖ - Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin

VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖ - Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 1/18/2007 Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö 15.6.2007 LUONNOS VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖ - Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

Pikaohje Suomi.fin käyttöön

Pikaohje Suomi.fin käyttöön Pikaohje Suomi.fin käyttöön Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori Syyskuu 2014 Suomi.fin etusivu Oikotiet käytetyimpään sisältöön: 5 suosituinta asiointipalvelua ja lomaketta. Linkki palvelukarttaan, josta

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista

Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista Sähköisen asioinnin tilanne Suomessa, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista Terveydenhuollon atk-päivät 29.5.2007 Turun messukeskus Seppo Kurkinen Neuvotteleva virkamies Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Verkkopalveluiden saavutettavuus

Verkkopalveluiden saavutettavuus Verkkopalveluiden saavutettavuus Puhuja: Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Paikka: Helsinki, Tieteiden talo, 24.3.2011 Johdanto Verkkopalvelun saavutettavuus

Lisätiedot

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 1. Suunnitelma Konsepti 1. Yksinkertainen ja rento tapa välittää konkreettisempaa ja epämuodollisempaa tietoa digiviestinnän opiskelun arjesta

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta

Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta Sytyke/ käytettävyys OSY Anu Ylä-Pietilä Lyhyesti Trafista Trafi vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä,

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen 14.2.2013 elina.melkko@etnoteam.fi Sisältö! Yleistä käyttöohjeiden laatimisesta Hyvä käyttöohje Käyttöohjeen kieli! Virkailijan käyttöliittymän ohjeiden

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013 Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle Säätytalo 10.9.2013 Tiistai 10.9.2013, klo 12.00 14.00 Tilaisuuden ohjelma Säätytalo, Sali 15 (Snellmaninkatu 9, 00170 Helsinki) klo 12.00 12.15

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut väittävät, että PDF:illä ei ole mitään arvoa hakukoneoptimointimielessä, toiset taas puhuvat

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Kela.fi-verkkopalvelun arviointiraportti

Kela.fi-verkkopalvelun arviointiraportti Kela.fi-verkkopalvelun arviointiraportti Ryhmä: KraPPe Joonas Järnstedt, Miro Leppäkoski, Maria Nykänen, Henrikki Kemppainen 26.11.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT-81100 Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja

Thl.fi määrittely 3. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja 30/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Anne Kauhanen-Simanainen 11.6.2014 Mitä sähköisellä hallinnolla tavoitellaan? tehokkaampia

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 1 (6) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 2 (6) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost Letter...

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Mallipohjaista projektinhallintaa Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Web-pohjainen projektiportaali, mikä tarjoaa tehokkaat työvälineet hankkeen tietojen hallintaan, aineiston

Lisätiedot

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013 Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi Marja Lehtisaari 11.2.2013 Arkistoinnin lainsäädäntö Perustuslaki 73/1999 Arkistolaki 831/1994 Julkisuuslaki 621/1999 Muutos 23.6.2005 495/2005, voimaan 1.10.2005

Lisätiedot

Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0)

Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0) Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0) 1. Verkkopalvelun arvioija Papunet-verkkopalveluyksikkö / Sami Älli 2. Arvioinnin tilaaja Papunet-verkkopalveluyksikkö 3. Arvioinnin

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Ulkoistamisen hallittu prosessi Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Muutos ja tietoturvallisuus -ohje Korvaa Vahti-ohjeen 2/1999 ja laajentaa sen tarkastelunäkökulmaa Työryhmänä jaosto, konsulttina WM-data

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Verkkosivuston laatumalli

Verkkosivuston laatumalli Verkkosivuston laatumalli hanki jäsentynyt kuva verkkopalvelun tilasta Laadun taustat 2 2014 Scriptio Oy Töölönkatu 27 A 10, 00260 Helsinki puh. 040 736 8988 toimisto@scriptio.fi www.scriptio.fi 1 Avuksi

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa 28.02.2013 Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Suosituksen sisältö 1/2 Suositus sisältää julkisten palvelujen verkkopalvelujen

Lisätiedot

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA Ari Andreasson Juha Koivisto TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOSANOMA Tekijät ja Tietosanoma Oy ISBN 978-951-885-334-6 KL 61.7 Tietosanoma Oy Bulevardi 19 C 00120 Helsinki 09 694

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot,

Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot, CT30A3201 - WWW-sovellukset Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot, Jouni.Ikonen lut.fi 12.11.13 1 Jouni Ikonen Sisällönhallintajärjestelmät content management system (CMS) Mahdollistaa joukon ihmisiä

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta.

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta. Itä-Suomen yliopiston tietoturvapolitiikan liitteet 1/6 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TIETOTURVAPOLITIIKAN LIITTEET LIITE 1: Tietoturvallisuuden vastuut ja organisointi Tässä liitteessä kuvataan tietoturvallisuuteen

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli (Ohjelmassa: Energiatodistusten tietojärjestelmän esittely ja käyttö) 12.10.2007 Tekijän nimi 10.3.2015 Energiatodistusten laatijoiden verkottumistilaisuus Harri

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Suomi.fin kevätseminaari Uusien palveluoppaiden lanseeraus

Suomi.fin kevätseminaari Uusien palveluoppaiden lanseeraus Suomi.fin kevätseminaari Uusien palveluoppaiden lanseeraus Suomi.fin uusien palveluoppaiden esittely: Elämäntilanteen palvelut kootusti työttömälle ja vakavasti sairastuneelle Esityksen sisältö Yleistä

Lisätiedot

Sähköpostin arkistointi

Sähköpostin arkistointi Suomen XII liikearkistopäivät 1 12.-13.9.2007 Tampere Sähköpostin arkistointi www.industrialitc.fi 2 Esityksen sisältö Sähköpostiarkistointi osana informaation hallintaa ja ECM-kokonaisuutta Lainsäädäntö

Lisätiedot

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013 Rekisteröitymisohje Vaihe 1 Kiitos osoittamastasi luottamuksesta ja ilmoituksesta liittyä Suomen Yrittäjien hankintaasiamiespalvelun käyttäjäksi. Tämä ohje koskee rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen.

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen. Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen. Julkisten palveluiden digitalisaatio etenee ja syvenee Ihmiset

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Turun ammattikorkeakoulu Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Turun ammattikorkeakoulu Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot