Reseptillä määrättyjen tulehduskipulääkkeiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reseptillä määrättyjen tulehduskipulääkkeiden"

Transkriptio

1 Kipu Tulehduskipulääkkeiden käyttö koksibit kolkuttavat ovelle Juhana E. Idänpään-Heikkilä, Juhana J. Idänpään-Heikkilä ja Timo Klaukka Tulehduskipulääkkeitä tarvitaan nivelrikon ja nivelreuman, posttraumaattisten tulehdusja kiputilojen sekä kuukautiskipujen hoidossa. Saatavilla olevat lääkkeet ovat teholtaan toistensa veroisia, mutta haittojen suhteen erityyppisillä kipulääkkeillä voi olla eroja. Vuonna 2000 tuli käyttöön uusia nk. COX-2:n estäjiä eli koksibeja. Kehittelytutkimuksissa niillä todettiin olevan vähäisempiä maha-suolikanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia kuin vanhemmilla lääkkeillä. Lisätutkimukset ja käyttökokemukset ovat kuitenkin osin muuttaneet kuvaa COX-2:n estäjien eduista. Kilpailu tulehduskipulääkkeiden markkinaosuuksista on ollut Suomessa poikkeuksellisen kiihkeätä viime vuosina. Reseptillä määrättyjen tulehduskipulääkkeiden käyttäjiä on vuosittain Suomessa lähes miljoona. Vaihtoehtoisia, vaikutuksiltaan samankaltaisia lääkeaineita on parikymmentä, ja eri lääkemuodot ja vahvuudet mukaan luettuina lääkärillä on valittavanaan yli sata vaihtoehtoa. Käyttäjämäärän suuruuden vuoksi lääkeyritykset ovat panostaneet vahvasti näiden lääkkeiden markkinointiin. Kilpailu kiihtyi, kun Lääkelaitos kielsi raportoitujen maksahaittojen vuoksi väliaikaisesti nimesulidin myynnin Suomessa helmikuussa Tällöin yli vuotuisen potilaan lääkitystä jouduttiin muuttamaan (Klaukka ym. 2002). Tavanomaisiksi katsottavien tulehduskipulääkkeiden kuten ibuprofeenin, ketoprofeenin, naprokseenin ja diklofenaakin rinnalle saatiin vuonna 2000 uusia COX-2:n estäjiä eli nk. koksibeja ensimmäisinä selekoksibi ja rofekoksibi ja myöhemmin parekoksibi ja etorikoksibi (Idänpään-Heikkilä ja Klaukka 2002). Kehittelytutkimuksien perusteella koksibien teho oli annoksen mukaan sama kuin tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden, mutta niiden etuna näyttivät olevan vähäisemmät maha-suolikanavaan kohdistuvat haittavaikutukset (Alhava 2000, Paakkari 2002a, Stichtenoth ja Frölich 2003). Kun koksibien käyttö on laajentunut suureen potilasjoukkoon, on saatu käytännön hoitotilanteista kokemuksia, jotka osin ovat hämärtäneet näiden lääkkeiden markkinoinnissa korostettuja etuja. Muutamat pitkäaikaistutkimukset ovat synnyttäneet keskustelua siitä, ovatko koksibien kokonaisedut sittenkään merkittävästi suuremmat kuin tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden (Bombardier ym. 2000, Silverstein ym. 2000, Jüni ym. 2002). Vaikutusmekanismeissa on eroja Tulehduskipulääkkeiden kipua, kuumetta ja tulehdusta lievittävän vaikutuksen katsotaan perustuvan siihen, että ne estävät prostaglandiineja tuottavan syklo-oksigenaasin (COX-entsyymin) toimintaa (Paakkari 1999, Vane ja Warner 2000). Tämä katsotaan myös syyksi niiden keskeisiin haittavaikutuksiin, kuten maha-suolikanavan haavaumiin ja verenvuotoihin, munuais- Duodecim 2004;120:

2 ten toiminnan häiriöihin ja mahdollisesti myös tiettyihin sydän- ja verenkiertohaittoihin (Paakkari 2002b). Kokeellisesti on tunnistettu ainakin kaksi isoentsyymiä, COX-1 ja COX-2. Äskettäin on kuvattu myös COX-3-entsyymi, jota esiintyy eniten mm. keskushermostossa ja sydämessä ja jota parasetamoli näyttäisi estävän (Chandrasekharan ym. 2002). Perustutkimukset ovat johtaneet olettamukseen, että fysiologisesti tärkeät prostanoidit syntyvät COX-1-entsyymin katalysoimana. Tällaiset aineet mm. suojaavat mahan limakalvoa, pitävät auki verisuonia ja tukevat munuaisten normaalia toimintaa. Infektioiden, traumojen ja tulehduksellisten sairauksien vuorostaan arvellaan lisäävän COX-2-entsyymin ilmentymistä, jolloin prostanoidit aiheuttaisivat mm. turvotusta ja herkistymistä kipureseptoreissa. Estämällä COX-1-entsyymiä vähennettäisiin siten mahan limakalvoa suojaavien prostaglandiinien tuotantoa ja tulehduskipulääkitys lisäisi maha-suolikanavan verenvuodon vaaraa. COX-2:ta estävä tulehduskipulääke olisi edullisin ajatellen mm. kivun ja tulehduksen lievittymistä (McAdam ym. 1999, Patrignani ym. 1999). Nämä olettamukset ja kokeelliset havainnot johtivat COX- 2:ta estävien koksibien kehittelytutkimuksiin. Vaikka ensimmäisinä lääkekäyttöön tulleet selekoksibi ja rofekoksibi estävät tavanomaisina hoitoannoksina voimakkaammin COX-2:ta kuin COX-1:tä, ne eivät kuitenkaan ole täysin selektiivisiä COX-2:n estäjiä etenkään suurina annoksina. Parasetamolin katsotaan estävän syklo-oksigenaasia vain keskushermostossa (Paakkari 2001). Tämä jo iäkäs lääke ei aiheuta mahasuolikanavan verenvuotoa, koska se ei häiritse limakalvoa suojaavien prostaglandiinien muodostumista. Parasetamoli on tehokas analgeetti ja antipyreetti, mutta sen tulehdusta poistava teho on heikko. Tromboksaani ja prostasykliini ovat prostanoideja, jotka osallistuvat keskeisesti verisuoniston toiminnan säätelyyn. COX-1 katalysoi tromboksaanin muodostumista verihiutaleissa, ja tromboksaanin määrä lisääntyy, kun verihiutaleet aktivoituvat esimerkiksi verisuonivaurioissa. Tromboksaani tehostaa verihiutaleiden aggregaatiota ja supistaa verisuonia. Tulehduskipulääkkeet, jotka estävät COX-1:n toimintaa estäisivät siten verihiutaleiden toimintaa ja trombin muodostumista (Patrignani ym. 1999, Konstam ym. 2001). COX-1:n ja COX-2:n vaikutuksesta verisuonen seinämässä syntetisoituva prostasykliini estää verihiutaleiden aggregaatiota ja laajentaa verisuonia, eli se tasapainottaa tromboksaanin vaikutusta. COX-2:n toimintaa selektiivisesti estävä tulehduskipulääke vähentäisi siten edullisen prostasykliinin tuotantoa samaan tapaan kuin vanhemmat epäselektiiviset valmisteet. Kun myös munuaisten toiminnan säätely tapahtuu osin COX-1- ja COX-2-entsyymien välityksellä, voi näiden estyminen tulehduskipulääkkeiden vaikutuksesta johtaa nesteretentioon, turvotuksiin ja verenpainelääkkeiden vaikutuksen heikkenemiseen. Tällä on merkitystä etenkin sydämen vajaatoiminnassa. Muutamissa julkaistuissa tapausselostuksissa on epäilty tulehduskipulääkkeiden käytön liittyvän lapsettomuuteen (Mendonca ym. 2000). Nimenomaan COX-2:n on osoitettu osallistuvan tärkeänä tekijänä ovulaatioon ja munasolun implantaatioon. Kaikkien tulehduskipulääkkeiden tiedetään estävän tietyssä määrin COX-2:ta, eikä niitä sen vuoksi suositella naisille, jotka yrittävät tulla raskaaksi. Tulehduskipulääkkeitä ei pidä käyttää etenkään raskauden loppupuolella, sillä ne voivat haitata sikiön munuaisten toimintaa ja verenkiertojärjestelmän kehittymistä aiheuttamalla viimeisen raskauskolmanneksen aikana sydämen oikovirtauskanavan ennenaikaisen sulkeutumisen. Kliiniset tutkimukset muokkaavat käsityksiä Selekoksibin ja rofekoksibin kliinisiin kehittelytutkimuksiin osallistui muutamia tuhansia potilaita, joiden hoitoajat vaihtelivat muutamasta kuukaudesta yhteen vuoteen. Näissä myyntiluvan ja sittemmin alkumarkkinoinnin perusteina olleissa tutkimuksissa havaittiin kyseisillä koksibeilla mm. diklofenaakin tai ibuprofeenin veroinen teho nivelrikkokivun hoidossa, mutta 230 J. E. Idänpään-Heikkilä, ym.

3 merkitsevästi vähemmän endoskopialla todettavia maha-suolikanavan vaurioita tai potilaiden ilmoittamia mahaoireita. Munuaisvaikutukset olivat samantapaisia kuin muilla tulehduskipulääkkeillä, eli turvotuksia ilmeni ja verenpainelääkkeiden teho saattoi vähentyä (Alhava 2000, Paakkari 2002a). Syyskuussa 2000 selekoksibista julkaistiin lääkkeen valmistajan sponsoroima nk. CLASStutkimus, jossa sitä verrattiin annoksin 800 mg/ vrk ibuprofeeniin (2 400 mg/vrk) ja diklofenaakkiin (150 mg/vrk) osteoartriitissa ja nivelreumassa. Kuuden kuukauden kuluttua havaittiin selekoksibia saaneilla potilailla vähemmän oireilevia ulkuksia ja ulkuskomplikaatioita kuin vertailulääkkeiden käyttäjillä (Silverstein ym. 2000). Nämä tutkimuksen varhaiset ja siinä vaiheessa julkaistut edulliset tulokset joutuivat kuitenkin ankaran kritiikin kohteeksi, kun tutkimuksessa myöhemmin esille tulleet maha-suolikanavan haitat jäivät julkaisematta (Gottlieb 2001, Idänpään-Heikkilä ja Klaukka 2002, Jüni ym. 2002). Rofekoksibista käynnistetyssä nk. VIGORtutkimuksessa rofekoksibia (50 mg/vrk) verrattiin naprokseeniin (1 000 mg/vrk) nivelreumapotilailla. Rofekoksibia käyttäneillä maha-suolikanavan haitat olivat vähäisempiä (Bombardier ym. 2000). Sydäninfarktien määrä sen sijaan oli rofekoksibiryhmässä noin nelinkertainen verrattuna naprokseeniryhmään. Jatkoselvittelyissä ilmeni, että rofekoksibi ei eronnut lumelääkkeestä, naprokseenista, ibuprofeenista, diklofenaakista ja nabumetonista kardiovaskulaaristen haittojen suhteen (Konstam ym. 2001). Naprokseenilla oli vähiten haittavaikutuksia, minkä arveltiin johtuvan aineen antitromboottisista vaikutuksista. Näitä tuloksia arvioitiin Yhdysvaltojen lääkevalvontaviranomaisen (Food and Drug Administration, FDA) asiantuntijakomiteassa. Se totesi, ettei selekoksibi tarjonnut merkittäviä etuja ibuprofeeniin tai diklofenaakkiin nähden haittavaikutuksien kokonaisriskin tai YDINASIAT maha-suolikanavan yläosaan kohdistuvien haittavaikutusten kannalta. Rofekoksibin haittavaikutukset maha-suolikanavaan todettiin nivelreumapotilailla vähäisemmiksi kuin naprokseenin, mutta mahdollisista eroista muihin tulehduskipulääkkeisiin nähden ei ollut riittäviä vertailututkimuksia. Komitea totesi edelleen, ettei rofekoksibin tai selekoksibin voida katsoa yksiselitteisesti aiheuttavan muita tulehduslääkkeitä enemmän kardiovaskulaarisia komplikaatioita, mutta tästä oli kuitenkin saatu viitteitä (Klaukka ym. 2001). Rofekoksibin valmistaja on käynnistänyt pitkäaikaistutkimukset mahdollisten kardiovaskulaaristen riskien selvittämiseksi (Idänpään-Heikkilä ja Klaukka 2002). Haittavaikutusten seurannat hämärtävät ja hämmentävät Uuden lääkkeen kehittelytutkimukset suoritetaan usein valikoiduissa potilasaineistoissa soveltaen tiukkoja poissuljentakriteerejä. Lääkkeen päästyä markkinoille sitä määrätään potilaille, joilla voi hyvinkin olla juuri niitä muita sairauksia, lääkityksiä tai piileviä riskitekijöitä, joiden vuoksi heidän kaltaisiaan ei otettu hoitotutkimukseen mukaan. Käytännön hoitotilanteessa alkaa muodostua lopullinen kuva lääkkeen hyöty-haittasuhteesta mm. raportoitujen haittavaikutuksien ja epidemiologisten tutkimuksien perusteella. Britanniassa on ilmoitettu terveysviranomaiselle maha-suolikanavan haittoja rofekoksibista 62,3 ja selekoksibista 53,2 tapausta sataatuhatta reseptiä kohti. Puhkeamien, ulkusten ja verenvuotojen ilmoitetut taajuudet olivat vastaa- Parasetamoli ja ibuprofeeni ovat ensisijaisia kipulääkkeitä. Tulehduskipulääkkeiden välillä ei ole tehossa merkittäviä eroja. Koksibeja voi harkita varalääkkeiksi, kun maha-suolikanavan vuotojen vaara on suuri. Tulehduskipulääkkeiden käyttö koksibit kolkuttavat ovelle 231

4 vasti 8,4 ja 9,0. Asetyylisalisyylihapon samanaikainen käyttö näytti lisäävän maha-suolikanavan puhkeamien ja ulseraatioiden ja verenvuotojen vaaran yli kaksinkertaiseksi (Current Problems in Pharmacovigilance 2002). Australiassa oli vuoden 2002 loppuun mennessä kirjoitettu selekoksibista noin 9,3 miljoonaa reseptiä ja rofekoksibista noin 4,3 miljoonaa. Selekoksibin käyttäjillä oli raportoitu esiintyneen 101 ulkusta ja 250 maha-suolikanavan vuototapausta ja rofekoksibista vastaavasti 31 ja 56 tapausta. Kuuteentoista selekoksibin aiheuttamaan ulkustapaukseen ei liittynyt riskitekijöitä, mutta kaikissa rofekoksibitapauksissa oli mukana riskitekijöitä, jollaisiksi katsottiin vähintään 60 vuoden ikä, aikaisempi ulkus tai muiden riskiä lisäävien lääkkeiden käyttö (Adverse drug reactions advisory committee 2003). Haittavaikutusraportteihin liittyy useita luotettavuutta heikentäviä epävarmuustekijöitä, mutta ne ovat lähes ainoa tapa kerätä potilaiden hoidon yhteydessä karttunutta tietoa. EU:n lääkkeidenarviointiviraston (EMEA) lääkevalmistekomitea päätti heinäkuussa 2002 tehdä koksibityyppisten tulehduskipulääkkeiden mahasuolikanavaan kohdistuvista ja kardiovaskulaarisista haittavaikutuksista uuden arvion. Selvitykseen on kerätty tietoja kaikista EU-maista, kirjallisuudesta ja lääkkeiden valmistajilta. Komission päätöstä odotellaan vuoden 2004 alussa, mutta komitea julkaisi jo arvionsa nimesulidin haitoista heinäkuussa Arviota pyysi Suomen Lääkelaitos, joka oli maaliskuussa 2002 asettanut nimesulidin väliaikaiseen myyntikieltoon ilmoitettujen maksahaittojen runsauden vuoksi. Lääkevalmistekomitea totesi nimesulidin hyöty- ja haittasuhteen ja vakavat maksahaitat samanveroisiksi kuin muiden tulehduskipulääkkeiden (Committee for Proprietary Medicinal Products 2003). Myyntikielto tultaneen siten purkamaan kevään 2004 aikana, ja nimesulidin käyttöä voidaan siten jatkaa akuutin kivun, nivelrikon oireiden ja kuukautiskipujen hoidossa. Tulehduskipulääkkeiden kulutuksen vuoristorata Reseptillä saatavien tulehduskipulääkkeiden käyttö on vuoden 1999 alun jälkeen ollut Suomessa huomiota herättävän poukkoilevaa, kuten kuva osoittaa. Kuvan käyrät esittävät eri lääkeaineista korvausta saaneiden määriä Kansaneläkelaitoksen reseptitiedoston perusteella. Nopeiden muutosten taustalla on toisaalta voimakasta markkinointia, toisaalta korvattavuutta koskevien taktisten ratkaisujen aiheuttamia suunnan vaihteluita diklofenaakki meloksikaami ibuprofeeni naprokseeni ketoprofeeni selekoksibi rofekoksibi nimesulidi etorikoksibi I/99 II/99 III/99 IV/99 I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 III/01IV/01 I/02 II/02 III/02 IV02 I/03 II/03 Kuva. Tulehduskipulääkkeistä korvausta saaneiden määrät neljännesvuosittain vuoden 1999 alusta vuoden 2003 puoliväliin. 232 J. E. Idänpään-Heikkilä, ym.

5 Ibuprofeeni nousi meillä eniten käytetyksi tulehduskipulääkkeeksi 1990-luvun puolivälin jälkeen, ja sitä ennen markkinoita hallinneen ketoprofeenin käyttö alkoi vähetä. Ibuprofeenia pidetään kohtuullisia annoksia käytettäessä maha-suolikanavan kannalta turvallisempana kuin ketoprofeenia. Silti keskustelu kyseisistä haitoista jatkui, ja lääkärit pyrkivät suosimaan tässä suhteessa turvallisia vaihtoehtoja. Vuoden 1999 alussa markkinoille tuli nimesulidi, jota markkinoitiin juuri maha-suolikanavaan kohdistuvien haittojen vähäisyydellä. Tämä Pohjoismaista vain Suomessa saatavana ollut aine ampaisi hämmästyttävän nopeasti käyttäjätilaston kärkeen. Ibuprofeenista korvausta saaneiden määrän nopea mutta väliaikaiseksi jäänyt väheneminen aiheutui siitä, että Orion Pharma veti johtavan ibuprofeenivalmisteensa Buranan 600 ja 800 mg:n pienimmät pakkauskoot korvattavuuden piiristä. Tällöin niiden hinnat nousivat yli 40 %:lla. Kilpailu muiden ibuprofeenivalmisteiden kanssa johti kuitenkin siihen, että ensin tuli taannoisella hinnallaan korvattavuuden piiriin 600 mg:n Buranan 30 tabletin pakkaus ja nimesulidin poistuttua tilapäisesti markkinoilta tulivat sitten muutkin vahvuudet ja pakkauskoot (Klaukka ym. 2002). Nimesulidin käyttö väheni hieman jo loppuvuodesta 2001, kun sen mahdollisista haitoista esitettiin tietoja televisio-ohjelmassa. Lääkelaitoksen saatua huolestuttavan paljon raportteja maksavaurioista aine julistettiin myyntikieltoon. Koksibien myynti alkoi Suomessa verkkaisemmin kuin mm. Norjassa ja Ruotsissa (Klaukka ym. 2001). Ilmeisesti nimesulidin vahva asema hillitsi koksibien nopeaa käyttöönottoa. Nimesulidin poistuttua myynnistä alkoi koksibien käyttö kasvaa, ja myös pitkään tasaisena jatkunut meloksikaamin myynti alkoi kasvaa. Kriittinen keskustelu koksibien muista kuin maha-suolikanavaan kohdistuvista haitoista saattaa olla syynä siihen, että rofekoksibin ja selekoksibin ja samaan aikaan myös meloksikaamin käytön kasvut katkesivat loppuvuodesta Markkinoille tullut etorikoksibi sen sijaan on saanut jonkin verran jalansijaa. Tavanomaiset tulehduskipulääkkeet eivät ole erityisen kalliita, mutta pitkäaikaiskäytössä niiden kustannukset voivat rasittaa potilaan kukkaroa. Esimerkiksi ibuprofeenia tai naprokseenia sisältävien rinnakkaisvalmisteiden väliset hintaerot ovat viime vuosina kaventuneet, koska markkinoille tulleet hinnaltaan edullisemmat vaihtoehdot alkoivat saada nopeasti jalansijaa. Geneerinen substituutio ei olekaan tässä lääkeryhmässä vaikuttanut suuresti hintatasoon. Koksibit sen sijaan ovat patenttisuojattuja, eikä hinta näytä olleen keskeinen kilpailukeino eri aineiden välillä. Tulehduskipulääkkeiden käyttö nykytiedon valossa Kokemukset uusimmista tulehduskipulääkkeistä osoittavat jälleen kerran, että lääkeuutuuksiin kannattaa aluksi suhtautua maltillisesti ja odottaa etujen ja haittavaikutuksien riittävää selvittelyä ennen laajan käytön aloittamista. Tavanomaisista kipulääkkeistä ensisijainen on parasetamoli, jolla ei ole maha-suolikanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia. Se on tunnettu yli sata vuotta ja on hinnaltaan suhteellisen edullinen. Vaikean kivun hoidossa oheislääkkeeksi voidaan lisätä kodeiini tai tramadoli. Parasetamolin tulehdusta lievittävä vaikutus on kuitenkin vähäinen, ja yliannoksina sen käyttöön liittyy vaikean maksavaurion vaara. Tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden ryhmässä eniten kokemuksia lienee ibuprofeenista, mutta senkin maha-suolikanavan haittojen riski lisääntyy annoksen kasvaessa. Koksibien turvallisuusprofiili ei ole vielä lopullisesti kirkastunut. Koksibien vakavat haittavaikutukset maha-suolikanavaan ovat harvinaisia nuorilla terveillä potilailla ja tilapäiskäytössä. Niiden vaara näyttää kuitenkin lisääntyvän ikääntyneillä, monia sairauksia potevilla ja useita lääkkeitä samanaikaisesti käyttävillä. Muihin tulehduskipulääkkeisiin verrattuna koksibit vähentävät maha-suolikanavan vakavan verenvuodon riskiä mutta eivät poista sitä, ja niiden munuaisiin kohdistuvat haittavaikutukset ovat samansuuruiset kuin tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden. Tulehduskipulääkkeet koksibit mukaan luettuina eivät sovi poti- Tulehduskipulääkkeiden käyttö koksibit kolkuttavat ovelle 233

6 laalle, joilla on aktiivinen maha-suolikanavan haava tai verenvuoto tai munuaisten vajaatoiminta tai jotka suunnittelevat raskaaksi tuloa tai ovat raskaana (De-Kun ym. 2003). Antikoagulantit ja glukokortikoidit lisäävät vuotoriskiä. Varovaisuus on tarpeen myös sydämen vajaatoimintaa sairastavilla. Kirjallisuutta Adverse drug reactions advisory Committee (ADRAC). Serious gastrointestinal effects with celecoxib and rofecoxib. Aust Adv Drug React Bull 2003;22:15. Alhava E. Selekoksibi. Tabu Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta 2000; 3:16. Bombardier C, Laine L, Reicin A, ym. Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen in patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2000;343: Chandrasekharan NV, Dai H, Roos CT, ym. COX-3, a cyclooxygenase-1 variant inhibited by acetaminophen and other analgesic/antipyretic drugs: cloning, structure, and expression. Proc Natl Acad Sci USA 2002;99: Current Problems in Pharmacovigilance 2002;28:2. Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP). Monthly Report, 01 August 2003, EMEA/CPMP/3754/03. De-Kun L, Liyan L, Roxana O. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and risk of miscarriage: population based cohort study. BMJ 2003;323: Gottlieb S. Researchers deny any attempt to mislead the public over JAMA article on arthritis drug. BMJ 2001;323:301. Idänpään-Heikkilä J E, Klaukka T. Uutta tietoa COX-2 estäjistä. Suom Lääkäril 2002;57: Jüni P, Ruties AWS, Dieppe PA. Are selective COX 2 inhibitors superior to traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs? BMJ 2002; 324: Klaukka T, Idänpään-Heikkilä J E, Paakkari I, Palva E. Keskustelu koksibien turvallisuudesta ja eduista jatkuu käyttö Suomessa vähäistä. Suom Lääkäril 2001;56: Klaukka T, Paakkari I, Idänpään-Heikkilä J E. Tulehduskipulääkkeet vanhassa vara parempi? Suom Lääkäril 2002;57: Konstam MA, Weir MR, Reicin A, ym. Cardiovascular thrombotic events in controlled clinical trials of rofecoxib. Circulation 2001;104: McAdam BF, Catella-Lawson F, Mardini IA, ym. Systemic biosynthesis of prostacyclin by COX-2: the human pharmacology of a selective inhibitor of COX-2. Proc Natl Acad Sci USA 1999;96: Mendonca LL, Khamashta MA, Nelson-Piercy C, ym. Non-steroidal antiinflammatory drugs as possible cause for reversible infertility. Rheumatology (Oxford) 2000; 39: Paakkari I. Kysymyksiä ja vastauksia tulehduskipulääkkeistä. Suom Lääkäril 2001;56:62 4. Paakkari I. Uudet tulehduskipulääkkeet tarvitaanko niitä? Duodecim 1999;47: Paakkari P. Rofekoksibi. Tabu Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta 2002(a);5:11. Paakkari P. Koksibien sydän- ja verisuonivaikutukset. Tabu Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta 2002(b);5:6 7. Patrignani P, Sciulli MG, Manarini S, Santini G, Cerletti C, Evangelista V. COX-2 is not involved in thromboxane biosynthesis by activated human platelets. J Physiol Pharmacol 1999;50: Silverstein FE, Faich G, Goldstein JL, ym. Gastrointestinal toxicity with celecoxib vs. nonsteroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis; the CLASS study: a randomized controlled trial. JAMA 2000;284: Stichtenoth DO, Frölich JC. The second generation of COX-2 inhibitors. What advantages do the newest offer? Drugs 2003; 63(1): Vane JR, Warner TD. Nomenclature for COX-2 inhibitors. Lancet 2000;356: JUHANA E. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ, professori, pääsihteeri Lääketieteen tiedejärjestöjen kansainvälinen neuvosto (CIOMS) c/o WHO, 1211 Geneva, Switzerland JUHANA J. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ, LT, dosentti, Specialised Group Leader CNS-Endocrinology, Evaluation of Medicines for Human Use, Safety and Efficacy of Medicines Sector, European Medicines Evaluation Agency (EMEA) 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, United Kingdom TIMO KLAUKKA, dosentti, terveystutkimuksen päällikkö Kansaneläkelaitos Tutkimusosasto PL 450, Helsinki 234

Tulehduskipulääkkeet tänään

Tulehduskipulääkkeet tänään Tulehduskipulääkkeet tänään Klaus Olkkola Helsingin yliopisto ja HYKS Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset Kipua lievi6ävä eli analgee8nen vaikutus Kuume6a alentava eli an:pyree8nen vaikutus Tulehdusta lievi6ävä

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 364 Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Ibuprofeeni on tulehduskipulääke, jota

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Pronaxen 250 mg (10 tabl. itsehoitopakkaus) Pronaxen_Apteekin opas versio 1.0 _08_2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Pronaxenin käyttöaiheet, annostus

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Rapid recovery Esilääkitys - Tavoittena potilaan nopea mobilisointi - Panadol 2g - Celebra 200mg - Gabapentin 600mg -

Lisätiedot

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti 28.12.2015, v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kivulla voi olla

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö. Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama hoitosuositustyöryhmä

Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö. Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama hoitosuositustyöryhmä Käypä hoito -suosituksen päivitys Käypä hoito -suositus on päivitetty Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama hoitosuositustyöryhmä

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista 17 December 2015 EMA/PRAC/835776/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista Hyväksytty PRAC:n 30.

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Etoricoxib Orion on tarkoitettu aikuisille ja vähintään 16-vuotiaille nuorille

Julkisen yhteenvedon osiot. Etoricoxib Orion on tarkoitettu aikuisille ja vähintään 16-vuotiaille nuorille RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ETORICOXIB ORION (ETORIKOKSIBI) 30 MG, 60 MG, 90 MG & 120 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT PÄIVÄMÄÄRÄ: 07-10-2016, VERSIO 1.2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuusioneste, liuos 22.10.2014, versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Parasetamolia

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Teratologinen tietopalvelu

Teratologinen tietopalvelu Kipulääkkeet, raskaus ja imetys Heli Malm Teratologinen tietopalvelu Äidin lääkeneuvonta, HUSLAB Teratologinen tietopalvelu Perustettu v. 1994 Väestöliiton perinnöllisyysklinikkaan Kuulunut perustamisesta

Lisätiedot

, versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

, versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Etoricoxib STADA 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Etoricoxib STADA 60 mg kalvopäällysteiset tabletit Etoricoxib STADA 90 mg kalvopäällysteiset tabletit Etoricoxib STADA 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

COX-1 vs. COX- 2 selektiivisyys. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet. Kipu. Tulehduskipulääkkeet. Kipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeet 10.1.

COX-1 vs. COX- 2 selektiivisyys. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet. Kipu. Tulehduskipulääkkeet. Kipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeet 10.1. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet Pekka Rauhala 10.1. 2013 Mekanismiin perustuva luokittelu Kudosvauriokipu eli nosiseptiivinen kipu Hermovauriokipu eli neuropaattinen kipu Idiopaattinen kipu (Psykogeeninen

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN ASIANMUKAISTEN KOHTIEN PERUUTTAMISELLE TAI MUUTTAMISELLE SOVELTUVIN

Lisätiedot

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA 1 JODOKASEIINIA/TIAMIINIA SISÄLTÄVÄT LÄÄKEVALMISTEET, JOILLA ON MYYNTILUPA

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄJA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA, NORJASSA JA ISLANNISSA

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄJA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA, NORJASSA JA ISLANNISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄJA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA, NORJASSA JA ISLANNISSA EMEA/CPMP/1749/04 1/75 Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija

Lisätiedot

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto ETA:n jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto Chiesi Limited Formodual beklometasonidipropionaatti 100 µg/annos, formoterolifumaraattidihydraatti 6 µg/annos

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1/26 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Previcox 57 mg purutabletit koiralle Previcox 227 mg purutabletit koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Koiran krooniseen osteoartriittiin liittyvän kivun ja tulehduksen hoito.

Koiran krooniseen osteoartriittiin liittyvän kivun ja tulehduksen hoito. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Onsior 5 mg tabletti koiralle Onsior 10 mg tabletti koiralle Onsior 20 mg tabletti koiralle Onsior 40 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Selektiivisen COX-2-estäjän määräämisen tulee perustua arvioon kyseisen potilaan kokonaisriskeistä (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

VALMISTEYHTEENVETO. Selektiivisen COX-2-estäjän määräämisen tulee perustua arvioon kyseisen potilaan kokonaisriskeistä (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Celebra 100 mg kapseli, kova Celebra 200 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 100 mg tai 200 mg selekoksibia. Celebra-kapselit

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1/17 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI EQUIOXX 8,2 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokaisessa ruiskussa on 7,32 g pastaa, joka sisältää: Firokoksibi 8,2

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista 25 February 2016 EMA/PRAC/137782/2016 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista Hyväksytty PRAC:n 8.-11.

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti - S...

Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti - S... Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti Kirsti Villikka, Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu

Lisätiedot

Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen

Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huom! Nämä muutokset sisällytetään voimassa oleviin valmisteyhteenvetoon, myyntipäällysmerkintöihin ja pakkausselosteeseen, jotka ovat koordinaatioryhmämenettelyssä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset 4. marraskuuta 2011 EMA/527628/2011 Johtoryhmä Tässä asiakirjassa annetaan vastauksia Euroopan lääkevirastolta usein kysyttyihin kysymyksiin. Jos et löydä tästä vastausta kysymykseesi, voit lähettää meille

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Lääkkeet ensiapupäivystyksessä -koulutus

Lääkkeet ensiapupäivystyksessä -koulutus 16.3.2016 SPR Keskustoimisto Valmiuden yksikkö Lääkkeet ensiapupäivystyksessä -koulutus Opiskeltava taustamateriaali Ensiapupäivystäjän lääkeohje, mikä on hyväksytty SPR:n hallituksessa 22.5.2015. Ensiapupäivystyksissä

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Voimassaoloaika

Lisätiedot

Antimikrobisen hoidon tukena vähentämään kliinisiä akuutin hengitystieinfektion sekä akuutin utaretulehduksen oireita naudalla.

Antimikrobisen hoidon tukena vähentämään kliinisiä akuutin hengitystieinfektion sekä akuutin utaretulehduksen oireita naudalla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprodolor vet. 50 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaine(et): Etanoli 96 % 50 mg 0,1 ml

Lisätiedot

Muutoksia tuotetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista

Muutoksia tuotetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista 15 September 2016 EMA/PRAC/603552/2016 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Muutoksia tuotetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista Hyväksytty PRAC:n kokouksessa

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Pajunkuoresta kipulääkkeiden vaikutusmekanismien ymmärtämiseen - Sic!

Pajunkuoresta kipulääkkeiden vaikutusmekanismien ymmärtämiseen - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2012 TEEMAT Pajunkuoresta kipulääkkeiden vaikutusmekanismien ymmärtämiseen Tuomo Lapveteläinen / Julkaistu 4.4.2012 Kipua on hoidettu vuosisatojen ajan kasveista saatavilla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Vaaleankeltainen pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre. Tabletti voidaan puolittaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Vaaleankeltainen pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre. Tabletti voidaan puolittaa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meloxicam Orion 7,5 mg tabletit Meloxicam Orion 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Meloxicam Orion 7,5 mg tabletit Kukin tabletti sisältää

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Flexicam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää Vaikuttava aine: Meloksikaami 5 mg

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Possia 90 mg kalvopäällysteinen tabletti tikagrelori

PAKKAUSSELOSTE. Possia 90 mg kalvopäällysteinen tabletti tikagrelori PAKKAUSSELOSTE Possia 90 mg kalvopäällysteinen tabletti tikagrelori Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Potilaan opas Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVETOJEN JA PAKKAUSSELOSTEIDEN MUUTTAMISELLE

LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVETOJEN JA PAKKAUSSELOSTEIDEN MUUTTAMISELLE LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVETOJEN JA PAKKAUSSELOSTEIDEN MUUTTAMISELLE 105 TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO VALPROIINIHAPPOA/VALPROAATTIA

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Celecoxib Sandoz 100 mg kapselit, kovat Celecoxib Sandoz 200 mg kapselit, kovat

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Celecoxib Sandoz 100 mg kapselit, kovat Celecoxib Sandoz 200 mg kapselit, kovat 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Celecoxib Sandoz 100 mg kapselit, kovat Celecoxib Sandoz 200 mg kapselit, kovat VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Celecoxib Sandoz 100 mg kapseli, kova:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää: Valerianae (Valeriana officinalis L. s.l.) rad. extr. spir.

Lisätiedot

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan ANNA-MARIA LAHESMAA-KORPINEN FT Projektipäällikkö, THL LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -HANKE RASKAUDENAIKAINEN lääkkeiden käyttö Suomessa Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö on Suomessa yleistä. Vuosina Suomessa

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

SEURANTATUTKIMUSTEN VIRANOMAISMENETTELYT. TAPAUSESITTELYJÄ Esko Nuotto Lääkelaitos

SEURANTATUTKIMUSTEN VIRANOMAISMENETTELYT. TAPAUSESITTELYJÄ Esko Nuotto Lääkelaitos SEURANTATUTKIMUSTEN VIRANOMAISMENETTELYT TAPAUSESITTELYJÄ Esko Nuotto Lääkelaitos 24.9.2009 KÄSITEVIIDAKKO Seurantatutkimus Registry Non-interventional observational study Lääkeseurantaprojekti Kyselytutkimus

Lisätiedot

HPV rokotus. Tuija Leino, LT, ylilääkäri, Rokotusohjelmayksikkö. Ei sidonnaisuuksia Osastolla rokotetutkimuksia GSK:n rokotteilla

HPV rokotus. Tuija Leino, LT, ylilääkäri, Rokotusohjelmayksikkö. Ei sidonnaisuuksia Osastolla rokotetutkimuksia GSK:n rokotteilla HPV rokotus Tuija Leino, LT, ylilääkäri, Rokotusohjelmayksikkö Ei sidonnaisuuksia Osastolla rokotetutkimuksia GSK:n rokotteilla Uusi rokote tulossa markkinoille! Gardasil 9 HPV16 ja 18 HPV 6 ja 11 kondyloomasuoja

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Asko Järvinen HYKS infektiosairauksien klinikka Mikrobilääkkeiden sairaalakäytön osuus (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

KUUKAUTISMIGREENI. Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei

KUUKAUTISMIGREENI. Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei NAISTEN MIGREENI KUUKAUTISMIGREENI Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei Ketä se koskee? voi ajatellakaan. Ja taas sama vaiva kuukauden

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttavat aine: Meloksikaami Apuaineet:

Lisätiedot

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero)

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero) Kansaneläkelaitos Kuvaus Versio eresepti - Lääketietokanta 15.3.2009 Lääketietokannan tiedot Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx lääketietokannan

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited.

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Ospemifeeni Pirjo Inki / Kirjoitettu 4.11.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Ospemifeeni on

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

1.2 Hakijan postiosoite (= toimilupapäätöksen mukainen osoite, johon lupapäätös voidaan lähettää)

1.2 Hakijan postiosoite (= toimilupapäätöksen mukainen osoite, johon lupapäätös voidaan lähettää) Page 1 of 6 VAPAUTUKSEN HAKEMINEN 1. Varastointivelvollinen Kaikki kohdat täytetään toimijoittain alla olevasti: Valitse (x) seuraavista vaihtoehdoista: Lääketehdas (kohdat 1-3.3.3 ja 3.4-3.7 sekä 5-8;

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

Nivelrikon. lääkehoito. Professori Eeva Moilanen Tampereen yliopisto. Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suositus 2012 / 2014

Nivelrikon. lääkehoito. Professori Eeva Moilanen Tampereen yliopisto. Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suositus 2012 / 2014 Nivelrikon Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suositus 2012 / 2014 lääkehoito Professori Eeva Moilanen Tampereen yliopisto Polvi- ja lonkkanivelrikon lääkehoito Nivelrikon lääkehoito on oireita lievittävää.

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: bentsyylialkoholi 10 mg/g, propyleeniglykoli 200 mg/g

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: bentsyylialkoholi 10 mg/g, propyleeniglykoli 200 mg/g 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI FELDEN 0,5 % geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma geeliä sisältää 5 mg piroksikaamia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: bentsyylialkoholi 10 mg/g, propyleeniglykoli

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot