2. Jätetyt korvausvaatimukset Lunastustoimikunnalle on jätetty seuraavat korvausvaatimukset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Jätetyt korvausvaatimukset Lunastustoimikunnalle on jätetty seuraavat korvausvaatimukset:"

Transkriptio

1 Toimitusnumero (10) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie; HOLLOLA 98 Aika: kello 9.00 Paikka: Maanmittauslaitos, Lahden palvelupiste, I krs. kokoushuone Toimitusinsinööri: Teppo Rantanen Uskotut miehet: Helena Maattola ja Eero Virta 1. Lunastustoimikunnan neuvottelukokous Selvitys Lunastustoimikunta, puheenjohtajana allekirjoittanut toimitusinsinööri Teppo Rantanen sekä uskotut miehet, kokoontuivat käsittelemään toimitusmiesten päätettäviä asioita korvauksista ja korvausten hinnoittelun pääperiaatteista. 2. Jätetyt korvausvaatimukset Selvitys Lunastustoimikunnalle on jätetty seuraavat korvausvaatimukset: - Maanomistajien Arviointikeskus Oy:stä Matti Äijälä asiamiehenä kiinteistöjen Yli-Peisala 13:57, Etu-Nuuttila 15:75, Alitalo 1:76, Joki-Mäkelä 11:193, Kumpula 20:56, Ojala 11:177, Pelto-Eskola 11:175, Koivunala 16:40, Liisan-Pelto 15:74, Kaurasenmaa 13:54, Vanhatalo 3:264 sekä Rämö 1:84, Ali-Kartano 7:327, Myllykorpi 7:825 (sama omistaja) osalta - kiinteistöt Joentaus 11:189, Kulmala 1:97, Lintula 1:96, Lehtola 22:59, Keski-Jussila 3:155 ja Haltianmaa 11: Korvausperusteet Selvitys Toimituksen haltuunottokokouksessa on päätetty, että tässä ensimmäisen vaiheen (Ivaihe) toimituksessa käsitellään kohteiden korvauksiin (kohteen korvaus, maapohjakorvaus) liittyvät asiat. Haitan- ja vahingonkorvausasiat käsitellään myöhemmässä toisen vaiheen toimituksessa (II-vaihe). Yksityisteiden, sijoitusalueiden ja laskuojarasitteiden (yksityistie, sijoitusalue käyttöoikeudella) osalta maapohja korvataan myöhemmässä II-vaiheen toimituksessa, koska niiden sijainti ja ulottuvuus maastossa tarkentuu rakentamisen yhteydessä. Tässä vaiheessa korvauskohdeluettelosta ilmenee tarkemmat pinta-alat. Koska maanomistaja voi poistaa puuston itse (puusto jää maanomistaja omaan käyttöön) tai jättää puuston poistamisen ja myymisen tienpitäjän hoidettavaksi, puuston nykyarvoa ei tässä toimituksessa korvata. Tarvittaessa puustoon liittyvät korvausasiat käsitellään IIvaiheen toimituksessa. Korvauskohdeluettelosta ilmenee varmuuden vuoksi puuston kuutiomäärät. Kiinteistöille määrättävät yksityiskohtaiset kohteenkorvaukset ovat näkyvissä toimituskirjassa. Korvaukset on määrätty haltuunottopäivän mukaisina. Korvausten määräämisessä on käytetty seuraavia perusteita: 3.1 Yleistä, alueen kuvaus ja yleinen markkinatilanne Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen kuuluu mm. valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen. Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys. Nykyisin tie kulkee Lahden keskustan ja Hollolan kunnan tiiviisti rakennetun kaupunkimaisen alueen läpi.

2 Toimitusnumero (10) Lahden eteläinen kehätie -hankkeessa valtatie parannetaan uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi sekä Okeroisten ja Kujalan välillä nelikaistaiseksi valtatieksi. Tielle rakennetaan tunnelit Patomäen ja Liipolan asuinalueiden kohdille sekä eritasoliittymät mm. Soramäkeen, Nostavalle, Okeroisiin, Launeelle ja Kujalaan. Hankkeeseen sisältyy myös siltatöitä eli uusien siltojen rakentamista ja olemassa olevien korjaus- ja levennystöitä. Lahden eteläinen kehätie on ollut vireillä olevana hankkeena jo 1970-luvulta lähtien. Eteläinen kehätie on esitetty jo vuonna 1973 hyväksytyssä Hollolan kuntakeskuksen kaavarungossa, jonka perusteella aiemmin metsää ollut alue on rakennettu suunnitelmallisesti kunnan keskustaajamaksi. Hankkeesta johtuen Hollolan kunnalla on maankäytöllisiä paineita kyseisen alueen kehittämiseksi. Kunta on ollut aiempina vuosina melko aktiivinen alueiden hankkimiseksi kunnan omistukseen tulevan tiehankkeen läheisyydessä. Viime aikoina kunta ei kuitenkaan ole tehnyt kauppoja niin paljoa kuin esim ja 2010-luvuilla. Hollolan kunta on ilmoittanut tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä, että kunta luovuttaa omistamansa maa-alueet korvauksetta maantietarkoituksiin. 3.2 Alueen kaavoitustilanne Hollolan koko kunnan Strateginen yleiskaava, joka on voimassa myös toimituksen kohdealueilla, on tullut osittain voimaan ja osa yleiskaavoista on sen myötä kumoutunut. Mm. Nostavan ja Kuntakeskuksen osayleiskaavat ovat suuremmaksi osaksi kumoutuneet. Edelleen osittain voimassa olevassa Kuntakeskuksen osayleiskaavassa tiehankkeen läheisyydessä olevat alueet oli kaavoitettu pitkälti M - ja MA-alueina, jotka kaavamerkintöinä tarkoittavat maa- ja metsätalousalueita ja maisemallisesti arvokkaita peltoalueita. Haltuunotto on tässä toimituksessa tapahtunut loppuvuodesta Tällöin mm. uuden yleiskaavan luonnos on ollut jo nähtävillä. Lainvoimaisessa yleiskaavassa tiehankeen läheisyydessä olevat alueet on kaavoitettu eri toimintoalueiksi eli mm. tilaa vaativiin elinkeinoalueisiin, työpaikat ja palvelut- toimintoalueeksi ja pientaloasutuksen toimintoalueeksi. Kunnasta saadun tiedon mukaan mm. näihin toimintoalueisiin liittyvät asemakaavoitushankkeet saattavat lähteä liikkeelle nopeahkollakin aikavälillä. Hollolan kunnan kannalta maankäyttöpaineet ovat luontaisesti olleet kunnan eteläpuolisilla alueilla. 3.3 Arvioinnin teoreettisetarvioinnin teoreettisena perusteena todetaan, että korvaustoimituksessa lähtökohtana perusteet korvauksia määrättäessä pidetään haltuunottohetken yleistä hinta- ja kustannustasoa. Jos yleinen hintataso on kohonnut haltuunottohetken jälkeen, korjataan korvaus kohonnutta hintatasoa vastaavaksi (LunL 30.3 ). Lunastuslain 29 :n mukaan lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus (lunastuskorvaus) lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Täysi korvaus tarkoittaa käyvän hinnan mukaista korvausta. Lunastuskorvaus muodostuu tässä tapauksessa kohteenkorvauksesta. (LunL 29 ja 30 ). Korvausta koskevat kysymykset on tutkittava ja ratkaistava viran puolesta (LunL 41 ). Lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä omaisuuden käyvän hinnan mukainen täysi korvaus (kohteenkorvaus). Mikäli käypä hinta ei vastaa luovuttajan täyttä menetystä, arvioiminen on perustettava omaisuuden tuottoon tai siihen pantuihin kustannuksiin. Edelleen teoreettisena perusteena todetaan, että hankkeen vaikutusta ei saa ottaa huomioon maan arvoa määrättäessä eli, siltä osin kuin tien rakentaminen on korottanut tai laskenut maan arvoa, ei tällaista arvon muutosta tule ottaa huomioon korvauksia määrättäessä (LunL 31 ). Tässä tapauksessa lunastus toimeenpannaan uuden tiehank-

3 Toimitusnumero (10) keen rakentamisen vuoksi. Lunastuslain 31.1 :ssä tarkoittama yritys on tässä tapauksessa tiesuunnitelma ja sen toteuttaminen. Vallitsevan oikeus- ja toimituskäytännön mm. KKO:1994:15 mukaan tämä tarkoittaa sitä, että omaisuus on arvioitava sen käytön tai käyttömahdollisuuden mukaan, mitä alueella oli ennen lunastusperusteen syntyä. Maantielain 76.1 :n mukaan korvaus lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä siis haltuunoton ajankohdan (arvohetki) arvon perusteella. Korvausta määrättäessä otetaan huomioon alueen tosiasiallisen maankäytön mukainen arvo haltuunoton ajankohtana sekä sen tulevaan käyttömahdollisuuteen perustuva korkeampi arvo (odotusarvo), jos sen todetaan vaikuttaneen korottavasti alueen arvoon haltuunottohetkellä. Jos yleinen hintataso on arvohetken jälkeen kohonnut, on lopullinen korvaus tai, jos ennakkokorvausta on määrätty, lopullisen lunastuskorvauksen ja toimituksessa määrätyn ennakkokorvauksen välinen erotus sovitettava kohonnutta hintatasoa vastaavaksi (MTL 76.2 ). 3.4 Korvausten saajat Ellei toisin ole sovittu, korvaukset määrätään sille, joka omistaa kiinteistön toimitusta lopetettaessa maantielain 78 :n mukaisesti. 3.5 Vertailukaupat Kauppa-arvomenetelmää on pidettävä ensisijaisena menetelmänä ja vasta, mikäli sitä ei voida soveltaa tai se ei johtaisi täyteen korvaukseen, on käytettävä joko tuotto- tai kustannusarvomenetelmää (Lunastuslainsäädäntö ja korvausjärjestelmä, Kuusiniemi & Peltomaa 2000, s. 154). Lähtökohtana korvaushintojen määrittämiseen on siis lain perusteella kauppa-arvomenetelmä, jota sovelletaan kauppahintaselvitysten nojalla lunastettavien alueiden korvaushinnan selvittämiseksi Metsämaakaupat Todetaan, että metsämaapohjan osalta puhtaita maapohjakauppoja ei alueella ilmeisesti ole tehty. Pääsääntöisesti lunastus- ja korvaustoimituksissa on yleisesti käytetty ja hyväksytty, että hinnoittelu perustuu tuottoarvomenetelmän käyttöön. Puhtaan metsämaapohjan arvo mm. uusimpien Tapion summa-arvomenetelmän aputaulukoiden mukaan Häme - Uusimaa alueella on lehtomaisen kankaan yksikköhinnan osalta 680 /ha ja vastaavasti tuoreen kankaan osalta 520 /ha, kuivahkon kankaan osalta 260 /ha ja kuivan kankaan osalta 160 /ha. Maanmittauslaitoksessa tehdyn tutkimuksen Virkistyskäytön arviointi 2003 hintaselvityksessä on todettu, että metsäkiinteistöjen kauppahintoihin sisältyy useimmiten myös virkistysarvoa, joka kuuluu maapohjaan metsätalousarvon lisäksi Odotusarvo- ja raakamaa Odotusarvo on maa- ja metsätalousmaan arvon ylittävä arvo taloudellisesti tuottavamman käytön vuoksi. Odotusarvo on kuitenkin huomattavasti rakennusmaan arvoa alempi, koska kunta on käytännössä tällaisen ns. raakamaa-alueen ainoa ostaja, yksityinen omistaja ei yleensä saa maataan kaavoitettua rakennusmaaksi, ja koska detaljikaavassa raakamaasta voidaan muodostaa varsinaista rakennusmaata yleensä n %, loppuosa jää kokonaan kaavoittamatta tai kaavoitetaan tie- ja viheralueiksi. Lisäksi kaavan laatimisesta ym. alueen toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia, jotka alentavat raakamaan arvoa valmiiseen rakennuspaikkaan verrattuna. Odotusarvoa alentaa vielä se seikka, että rakentaminen tapahtuu vasta tulevaisuudessa ja arvo on laskettava diskonttaamalla odotettavissa oleva maan hinta nykyhetkeen. Raakamaalla tarkoitetaan puolestaan kaupunkimaata, joka hankitaan tai on käytettävissä asemakaavan mukaiseen rakentamiseen. Raakamaalle on odotettavissa nykyistä, tavallisesti maa- ja metsätalouskäyttöä taloudellisesti tuottavampaa käyttöä. (Kiinteistöjen Arviointikäsikirja 1991, s. 178). Lisäksi raakamaalla tarkoitetaan sellaista maa- ja metsätalouskäytössä olevaa maata, jolla ei ole merkittäviä välittömiä rakentamismahdollisuuksia, mutta jonka odotetaan sijaintinsa tai maankäytön suunnittelutilanteen perusteella tu-

4 Toimitusnumero (10) levan lähitulevaisuudessa yhdyskuntarakentamisen piiriin ja jolle tästä aiheutuvien rakentamismahdollisuuksien odotusten vuoksi on muodostunut maa- ja metsätalousmaan arvon ylittävää odotusarvoa. Raakamaata on alue, jolla on mm: - odotusarvoa, joka perustuu käyttötarkoituksen muutokseen - asemakaava puuttuu - asemakaavan laatiminen todennäköistä lähitulevaisuudessa. (Raakamaan arviointiohje, Maanmittauslaitos 2002, Raaka-projektin loppuraportti). 3.6 Rakennukset ja rakenteet Lainkohdat Maantiealueelle jääviä rakennuksia tai rakenteita ei ole ollut. Maantielaki 5. luku alueiden hankkiminen ja korvaukset 4. Korvauspäätös Selvitys 4.1 Korvausvaatimukset Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n näkemyksen mukaan edustetut tilat sijaitsevat kaikki Hollolan strategisen yleiskaavan alueella. Osa tiloista sijaitsee Kuntakeskuksen osayleiskaavan, Nostavan osayleiskaavan ja Okeroisten kulttuurialueen osayleiskaavan alueella. Luovuttajat lähtevät siitä, että tilojen alueella on vastaisesta rakentamisesta johtuvaa odotusarvoa. Hollolan maankäytön luontainen kehityssuunta on keskustasta juuri tiehankkeen suuntaan ja Lahteen päin. Painetta uudelle rakennusmaalle olisi varsinkin Vanhatalon alueella. Maanomistajien Arviointikeskus Oy yleisperusteluissaan on tutkinut Hollolan kunnan ostamia yli hehtaarin suuruisten, rakentamattomien kohteiden kauppoja vuosilta Elinkustannusindeksillä korjattujen hintojen keskiarvohinta on ollut 2,98 /m2 ja mediaanihinta 3,12 /m2. Erikseen on tutkittu myös lunastettavan alueen läheisyydessä kunnan tekemien yli hehtaarin suuruisten kohteiden kauppoja. Elinkustannusindeksillä korjattujen hintojen keskiarvohinta on ollut vastaavasti 3,26 /m2 ja mediaani 3,15 /m2. Tiealueen lähialueiden kauppojen indeksikorjattu yksikköhinta on vaihdellut välillä 2,88 3,71 /m2. Indeksikorjattu keskiarvohinta on ollut noin 3,26 /m2 ja mediaani 3,15 /m2. Vertailukauppojen perusteella Arviointikeskuksen edustamien tilojen käyviksi arvoiksi arvioidaan noin 2,5 /m2 4 /m2 riippuen sijainnista. Muutamien kiinteistöjen omistajat ovat tehneet omat korvausvaatimuksensa. Niiden tarkempi yksilöinti on esitetty kohdassa Kiinteistökohtaiset päätökset ja perustelut. 4.2 Tienpitäjän vastine Tienpitäjä vastineessaan jättää kohteenkorvauksen arvioimisen lunastustoimikunnan tehtäväksi. Kuitenkin pyydetään huomioimaan aiemmin lähialueella tehdyn maantietoimituksen hinnoittelupäätökset ja Hollolan kunnan tekemien raakamaakauppojen hintataso. Kasvillisuuden osalta korvauksen tulee perustua MML:n Arviointi ja Korvaukset-ohjeeseen. Muualla kuin piha-alueella kasvillisuuden katsotaan sisältyvän maapohjan arvoon, mikäli maapohja korvataan metsämaata korkeammalla hinnalla. Tienpitäjä on antanut myös kiinteistökohtaiset vastineet. 4.3 Hinnoittelun perusteet Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kauppahintarekisterin mukaan vertailukelpoisia yksityisten välisiä asuinrakennuspaikkojen kauppoja on tehty Hollolan kunnan alueella yhteensä 11 kpl vuosina 01/ /2017. Ko. kaupoista on rajattu pois mm. pinta-alaltaan ylisuuret kaupat ja kaupat, joiden pinta-ala on alle 0,5 ha.

5 Toimitusnumero (10) Vertailukauppojen keskimääräinen kokonaiskauppahinta on n ja mediaanihinta ; yksikköhinnan keskiarvo 3,18 /m2 ja mediaani 3,39 /m2. Hollolan kunnasta saadun tiedon mukaan viime aikaisten raakamaakauppojen yksikköhinta on vaihdellut välillä 1,67 /m2-2,6 /m2 sijainnista riippuen. Lisäksi vuonna 2015 lopetetussa maantietoimituksessa, jossa kohteena on ollut Nostavantien sortuma, maantie 14037, odotusarvoisesta metsämaasta on määrätty 1,0 /m2. Vuonna 2011 lopetetussa maantien rajaamistoimituksessa, jossa kohteena on ollut Koskimyllyn maantie (hieman etelämpänä oleva tie); tässä toimituksessa lähempänä Nostavaa oleville kiinteistöille on määrätty odotusarvoisesta metsämaasta (raakamaa) 1,7 /m2. Lunastustoimikunnan näkemyksen mukaan asuinrakennuskauppojen (pinta-ala n m2) todennäköinen yksikköhinta on toimituksen kohteen välittömässä läheisyydessä n. 3,5-4,25 /m2. Näin ollen Arviointikeskuksen vaatimat yksikköhinnat ovat hieman ylihinnoiteltuja. Lunastustoimikunta totesi, että maantiehankkeen välittömässä läheisyydessä on ollut jo haltuunottohetkelläkin yleiskaavoitusprosessi vireillä ja tätä kautta Hollolan kunnan yleispiirteiset suunnitelmat toimituksen kohdealueen ja sen läheisten alueiden kehittämiseksi. Näin ollen maantiealueeksi lunastettavat alueet arvioidaan haltuunottohetkellä odotusarvomaana (raakamaana), jonka yksikköhinta vaihtelee välillä 1,70 /m2-2,3 /m2 kiinteistön sijainnista riippuen. Yksittäisen kiinteistön osalta maapohja korvataan asuinrakennuspaikkana, jonka yksikköhinta on 3,5 /m2. Kun kohteet korvataan odotusarvomaana (raakamaana), puuston odotusarvolisät sisältyvät yksikköhintaan. Arvoja määrättäessä on otettu huomioon mm. kauppahintatilastot, hinnoittelun yleisperiaatteet sekä erityisesti maantiealueeksi otettujen alueiden sijainnilliset ja laadulliset seikat. Lainkohdat Maantielaki 5. luku alueiden hankkiminen ja korvaukset 5. Kiinteistökohtaiset päätökset ja perustelut Päätös Tienpitäjä vastineessaan toteaa yleisesti, että toimituksessa on korvattava ennenaikaisesta hakkuusta aiheutunut puuston odotusarvon menetys tai taimikon menetys, jos haltuun otetulta alueelta poistettu puusto ei ole ollut hakkuukypsää. Mikäli maapohja korvataan odotusarvoisena, ei puuston odotusarvoa tule korvata. Kohteenkorvaukset (maapohja) jätetään lunastustoimikunnan arvioitavaksi. Korvausvaatimuksen tehneet kiinteistöt: Alitalo 1:76 yksikköhintaan 3,4 /m2, joka sisältää menetetyn Kiinteistöstä jää pieni kolmio tiealueen koillispuolelle, esitetään ensisijaisesti tilusjärjestelyä ja toissijaisesti lunastuksen laajentamista. Esitetään tilusjärjestelyä tiesuunnitelman mukaisesti.

6 Toimitusnumero (10) Vanhatalo 3:264 yksikköhintaan 3,4 /m2, joka sisältää menetetyn Rämö 1:84, Ali-Kartano 7:327 ja Myllykorpi 7:825 (sama omistaja) yksikköhintaan 3,0 /m2, joka sisältää menetetyn Korvataan maapohja maantiealueen osalta raakamaana yksikköhintaan 2,0 /m2, joka sisältää menetetyn Kumpula 20:56 yksikköhintaan 3,25 /m2, joka sisältää menetetyn Etu-Nuuttila 15:75 yksikköhintaan 3,0 /m2, joka sisältää menetetyn Liisan-Pelto 15:74 yksikköhintaan 3,0 /m2, joka sisältää menetetyn

7 Toimitusnumero (10) Kaurasenmaa 13:54 yksikköhintaan 3,0 /m2, joka sisältää menetetyn Yli-Peisala 13:57 yksikköhintaan 3 /m2, joka sisältää menetetyn Ojala 11:177 yksikköhintaan 2,5 /m2, joka sisältää menetetyn Vesinäyte otettava kiinteistön kaivosta. Hanke on tietoinen vesinäytteen ottamisesta. Korvataan maapohja raakamaana yksikköhintaan 1,7 /m2, joka sisältää menetetyn Pelto-Eskola 11:175 yksikköhintaan 3,5 /m2, joka sisältää menetetyn Joki-Mäkelä 11:193

8 Toimitusnumero (10) yksikköhintaan 4,0 /m2, joka sisältää menetetyn Kiinteistöstä jää pienet palat maantiealueen molemmin puolin, esitetään ensisijaisesti lunastuksen laajentamista. Esitetään tilusjärjestelyä. Korvataan maapohja Arviointikeskuksen esittämillä perusteilla asuinrakennuspaikkana yksikköhintaan 3,5 /m2, joka sisältää menetetyn Keski-Jussila 3:151 Vaaditaan korvausta lunastettavasta maasta ja puustosta. Vaaditaan korvausta kiertohaitasta. Maapohjan ja puuston osalta korvaus yleisperusteluiden mukaisesti. Kyseessä haitankorvaus, käsittely jää hankkeen II-vaiheeseen. Mahdollinen kiertohaitta käsitellään hankkeen II-vaiheessa. Kulmala 1:97 Vaaditaan korvausta lunastettavasta maasta yksikköhintaan 21 /m2. Vaaditaan korvausta, koska tontista menetetään kohtuuttoman iso osa, ja josta aiheutuu pysyvä haitta. Korvaus yksityistiealueesta esitetään korvattavaksi yleisperusteluiden mukaisesti. Kyseessä haitankorvaus, käsittely jää hankkeen II-vaiheeseen. Korvauskäsittely maapohjasta yksityistiealueen osalta jää hankkeen II-vaiheeseen. Mahdollinen haitta käsitellään hankkeen II-vaiheessa. Lintula 1:96 Vaaditaan korvausta lunastettavasta maasta yksikköhintaan 21 /m2. Vaaditaan korvausta, koska tontista menetetään kohtuuttoman iso osa. Korvaus yksityistiealueesta esitetään korvattavaksi yleisperusteluiden mukaisesti. Kyseessä haitankorvaus, käsittely jää hankkeen II-vaiheeseen. Korvauskäsittely maapohjasta yksityistiealueen osalta jää hankkeen II-vaiheeseen. Mahdollinen haitta käsitellään hankkeen II-vaiheessa. Lehtola 22:59 Vaaditaan korvausta lunastettavasta maasta 920.

9 Toimitusnumero (10) Korvauskäsittely maapohjasta yksityistiealueen osalta jää hankkeen II-vaiheeseen. Haltianmaa 10:127 Vaaditaan korvausta lunastettavasta maasta Korvauskäsittely maapohjasta yksityistiealueen osalta jää hankkeen II-vaiheeseen. Joentaus 11:189 Vaaditaan korvausta lunastettavasta metsämaasta 2 544, korvausta puuston odotusarvosta Kiinteistöt, jotka eivät ole tehneet erityistä korvausvaatimusta: Vehka 1:59 Ali-Kartano 7:327 Myllykorpi 7:825 Koivunala 16:40 6. Korvaussopimukset Selvitys Toimituksen tässä vaiheessa huomioon otettavia sopimuksia ei ole tehty.

10 Toimitusnumero (10) 7. Lisäkorvausasiat Päätös Lunastustoimikunta katsoo, ettei muita lunastuslain 45 :ssä tarkoitettuja asioita ole tiedossa, joten lisäkorvausten määräämisestä aiheutuvan takuun asettaminen ei ole tarpeen. 8. Kokouksen päättäminen Päätös Lunastustoimikunnan puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokouksen pöytäkirja käydään läpi loppukokouksessa.

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.6.2017 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin

Lisätiedot

2. Jätetyt korvausvaatimukset Lunastustoimikunnalle on jätetty seuraavat korvausvaatimukset:

2. Jätetyt korvausvaatimukset Lunastustoimikunnalle on jätetty seuraavat korvausvaatimukset: Toimitusnumero 2016-534611 1(9) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie; LAHTI 398 Aika: 29.11.2017 kello 9.00 Paikka: Maanmittauslaitos, Lahden palvelupiste, I krs:n kokoushuone, Kirkkokatu

Lisätiedot

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusnumero 2016-536578 1(6) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: 22.11.2016 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Hollolan kunnanvirasto,

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-536578 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie; HOLLOLA 98 Aika: 12.12.2017 kello 9.00 Paikka: Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 27.3.2015 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus Toimitusnumero 2016-534611 1(6) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie, LAHTI 398 Aika: 24.11.2016 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maanmittauslaitos, Lahden

Lisätiedot

Lunastustoimitus länsimetroa varten

Lunastustoimitus länsimetroa varten Lunastustoimitus länsimetroa varten Espoossa 9.7.2019 Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Yleistä Maanalaisen tilan omistuksen on vakiintuneesti katsottu kuuluvan pintakiinteistön omistajalle Ulkopuolinen

Lisätiedot

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun:

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: Maantietoimitus (1) Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta tai olemassa olevan

Lisätiedot

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus Tilaisuus Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta Esityksen sisältö: Mikä on tienpitäjän

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä.

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä. Toimitusnumero 2015-518579 1(13) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Hähkäsuo - Kuumola 110 kv Aika: 19.12.2016 kello 09.30 Paikka: Hyvinkään kaupunki, Tekniikka ja ympäristö, Anturasali, 1. krs (osoite;

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-534611 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie; LAHTI 398 Aika: 13.12.2017 kello 9.30 Paikka: Maanmittauslaitos, Lahden palvelupiste, II krs:n iso kokoushuone, Kirkkokatu

Lisätiedot

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous 29.8.2018, Nurmijärvi Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä.

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä. Toimitusnumero 2015-518572 1(14) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Hikiä - Silmäkeneva 110 kv, Erkylä - Niinistö 110 kv Aika: 19.12.2016 kello 13.00 Paikka: Hausjärven kunnantalon valtuustosali (Keskustie

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(7) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.6.2017 kello 9.00 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste Lunastustoimitus Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste 4.-5.12.2017 Lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omaisuutta, hankkia pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus,

Lisätiedot

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä.

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä. Toimitusnumero 2016-538919 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.11.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee

Lisätiedot

Rantaraittilunastuksista uusia oikeustapauksia

Rantaraittilunastuksista uusia oikeustapauksia Rantaraittilunastuksista uusia oikeustapauksia Maanmittauspäivät 22.3.2018 Helsinki Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Rantaraittilunastusten oikeudellinen peruste MRL:n mukainen lunastus Rantaraitit toteutetaan

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 29.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:25 Ryhmäpalaute esseestä 14:25 15:00 Luento - kertausta lukutehtävän aihepiiristä 15:00 15:20 Ryhmätyö 15:20 15:40 Ryhmätöiden

Lisätiedot

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS,

Lisätiedot

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98 Toimitusnumero 2016-533191 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.7.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 14037 (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2016-529803 1(8) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: 82-403-1-4 RAUTATIE-ALUE, Hattulan (82) rataosuus Sivutoimitukset: Rajankäynti: [Useita yksiköitä] Aika: 12.4.2018 kello 10.00 Paikka:

Lisätiedot

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Muodollisuudet Lunastustoimikunta: - toimitusinsinööri Antti Halonen - uskotut miehet Heikki Käkelä ja Ahti Latvala Läsnäolijat: Hakijan ELY-keskuksen puolesta

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä.

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä. Toimitusnumero 2015-518563 1(14) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Niinistö-Karoliina 110 kv voimajohtolinja Aika: 20.12.2016 kello 10:00 Paikka: Vanha kauppaoppilaitoksen auditorio (osoite; Kalevankatu

Lisätiedot

Metsänomistajan talouskoulu Metsätilan arvonmääritys. Piia Perälä, Mhy Päijät-Häme

Metsänomistajan talouskoulu Metsätilan arvonmääritys. Piia Perälä, Mhy Päijät-Häme Metsänomistajan talouskoulu Metsätilan arvonmääritys Piia Perälä, Mhy Päijät-Häme 044 033 7529 Metsän arvot Metsän arvot (FAO:n luokitus) Suorat käyttöarvot Puutavara Marjat, sienet, ravinto- ja koristekasvit

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä eikä estettä toimitusta vastaan.

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä eikä estettä toimitusta vastaan. Toimitusnumero 2012-412790 1(30) Maantietoimitus Kohde: VT 2 parantaminen välillä Karkkila-Loukku, Karkkilan (224) ja Lohjan (444) kaupungeissa Aika: 22.5.2015 kello 10:00 Paikka: Karkkilan kaupunki, Karkkila-sali

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

Kaksi lunastustapausta

Kaksi lunastustapausta Kaksi lunastustapausta Case 1: Y-tontin lunastus Espoossa Case2: Kaavanmuutoksen jälkeinen liikennealueen lunastus Vantaalla Petri Lukin 7.9.2016, Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien

Lisätiedot

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo

Lisätiedot

Tila-arvio kertoo metsän arvon. Pasi Kiiskinen 29.3.2014

Tila-arvio kertoo metsän arvon. Pasi Kiiskinen 29.3.2014 Tila-arvio kertoo metsän arvon Pasi Kiiskinen 29.3.2014 OTSO METSÄPALVELUIDEN HISTORIA Suomen metsäkeskus jakaantuu kahtia 2012. Jaossa metsäkeskukselle jäi kestävän metsätalouden kehittäminen ja viranomaisasiat.

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

lunastustoimitus Rautarouva

lunastustoimitus Rautarouva Voimajohtoalueen lunastustoimitus Rautarouva 07.06.2017 08.06.2017 Hausjärven kunta, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Lopen kunta, Tammelan kunta, Forssan kaupunki Voimajohtoalueen

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4)

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4) Toimitusnumero 2017-552330 1(6) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 10.5.2017 kello 09.30 Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie Paikka: Äänekosken kaupungintalon

Lisätiedot

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Lunastustoimituksen aloituskokous 20.9.2018 / Petri Niemi, Metsähallitus Kiinteistökehitys Voimajohtohankkeen taustaa Metsähallitus kehittänyt

Lisätiedot

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Toimitusnumero 2016-537719 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 22.9.2016 kello 08.30 Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Paikka: Lapuan kaupungintalo, Valtuustosali, Valtuustontie

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:30 Ryhmäpalaute esseestä ja lokikirjoituksista 14:30 15:00 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 15:00 15:30 Ryhmätyö (lumipallo

Lisätiedot

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja Voimajohtoalueen lunastustoimitus Orimattila - Hikiä 400 + 110 kv voimajohtolinja 03.10.2017, 04.10.2017, 10.10.2017 Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Mäntsälän kunta, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

Metsätilan arvonmääritys

Metsätilan arvonmääritys Metsätilan arvonmääritys Lahti 26.1.2019 Toimitusjohtaja Markku Vaario, LKV, AKA Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala, johtaja Mihin tarvitaan metsän arvon määritystä Kiinteistökauppa

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

- Timo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra edustajana (toimituksen hakija)

- Timo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra edustajana (toimituksen hakija) Toimitusnumero 2017-555055 1(8) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, loppukokous Kohde: Valtatien 20 ja Posion maantien 863 liittymän kanavoiminen uudelleen Taivalkoken keskustassa asemakaava-alueella

Lisätiedot

VT19. Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä-Nurmo

VT19. Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä-Nurmo Toimitusnumero 2012-428465 1(14) Maantietoimitus, ennakkokorvaukset Kohde: Aika: 23.10.2013 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: VT19. Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä

Lisätiedot

Komula-Talvivaara maantie / Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti

Komula-Talvivaara maantie / Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti Toimitusnumero 2017-552889 1(8) Maantietoimitus, loppukokous Kohde: Aika: 30.11.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: 765-895-0-873 Komula-Talvivaara maantie / Kunta:

Lisätiedot

JUHOLA Kunta: Taivalkoski

JUHOLA Kunta: Taivalkoski 1 (9) 832-408-3-21 JUHOLA RÄÄPYSJÄRVI VEIKKO JOHANNES Korvaus saaja: 832-408-3-21 JUHOLA 13 Tie, Katualuetta 0,0093 ha 0,00 0,00 0,0093 ha 0,00 Korvauslaji Korvaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 (9) 832-408-3-173

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa.

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa. Toimitusnumero 2012-412790 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 10.5.2012 kello 10.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 10.11.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 15:00 Korvausarviointi käytännön tasolla 15:00 15:30 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä (pellon arviointi) 15:30 15:45

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-564367 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110kV, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Mäntsälä 505 Aika: 5.12.2017 kello 8.30 Paikka: Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali, Heikinkuja

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-567552 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110 kv, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Hausjärvi 86 Aika: 4.12.2017 kello 8.30 Paikka: Hausjärven kunnanvirasto, valtuustosali,

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 8.9.2015 TkT Juhana Hiironen Mitä opit kurssin aikana? 1. Laskea taloudellisia menetyksiä erilaisissa lunastustilanteissa. 2. Ehdottaa määrättäväksi tulevan korvaussumman erilaisissa

Lisätiedot

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Toimitusnumero 2016-545743 1(5) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 21.6.2017 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263)

Lisätiedot

KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA

KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA vuosi 2013 Ari Kilpi maanhankintapäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I Ari Kilpi 20.8.2014 1 Raakamaan käsitteestä

Lisätiedot

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena Toimitusnumero 2015-505619 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Suhosenmutka, Kankaankuja Aika: 3.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS 400+110 KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS Alkukokoukset ja haltuunottokatselmukset: 20.8.2019 -> 2019-604436 & 2019-604542 21.8.2019 -> 2019-604541

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (5) 579 Lausunto Etelä-Suomen maanmittaustoimistolle Fingrid Oyj:n lunastuslupahakemuksesta HEL 2013-014135 T 10 01 00 Kiinteistökartta K7 T3, Kehä III Päätös Lautakunta

Lisätiedot

Maantien 2010 parantaminen välillä Hauninen-Luukkaa, maantien siirto VAK Oy:n kohdalla / Kunta: Rusko (704) - 956/2013/VAR.

Maantien 2010 parantaminen välillä Hauninen-Luukkaa, maantien siirto VAK Oy:n kohdalla / Kunta: Rusko (704) - 956/2013/VAR. Toimitusnumero 2015-495360 1(11) Maantietoimitus, Loppukokous Kohde: Aika: 23.11.2016 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 2010 parantaminen välillä Hauninen-Luukkaa,

Lisätiedot

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Tämän esitteen sivuilla kerrotaan maantien rakentamiseen liittyvistä maanlunastus- ja korvausasioista. Kun uusi tie rakennetaan tai vanhaa tietä

Lisätiedot

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa. Toimitusnumero 2012-425394 1(5) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Aika: 19.8.2013 kello 14.00 Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-425396 1(7) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro Lappajärven kunnassa. Aika: 28.8.2013 kello 10.00 Paikka: Valtion virastotalon

Lisätiedot

POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT

POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT "OTSO POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT Metsätila-arvio 2 5-09- 2014 METSÄSELVITYS 22.9.2014 OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa Pohjois-Karjalan ulosottovirasto

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO

LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO Alkukokous ja haltuunottokatselmus 20.9.2018 1 TOIMITUKSEN ALKUKOKOUS JA HALTUUNOTTOKATSELMUS Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen:

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Lukemasi kirjallisuus Tähän mennessä olet tutustunut Kuusiniemi & Peltomaa, 2000, Lunastuslaindääntö.. sivut 25-131. Käsitteet (mm. omaisuuden suoja), yleiset

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Pasila Aiheet Kiinteistövaikutusten arviointi Hankeuusjako Alueellinen tietoimitus Mitä käytännössä?

Lisätiedot

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista Sari Lajunen, lakimies Muutoksia maantie- ja ratalakiin Norminpurkutalkoot, säädösten sujuvoittaminen, hallinnon keventäminen Maantielain ja ratalain säännösten

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Kaavojen vaikutukset maaseutuelinkeinoihin ja maanomistajan oikeusturva , Petäjävesi Leena Penttinen Lakimies

Kaavojen vaikutukset maaseutuelinkeinoihin ja maanomistajan oikeusturva , Petäjävesi Leena Penttinen Lakimies Kaavojen vaikutukset maaseutuelinkeinoihin ja maanomistajan oikeusturva 11.11.2015, Petäjävesi Leena Penttinen Lakimies leena.penttinen@mtk.fi Kaavoituksesta Päätösvalta ja vastuu kunnan maankäytöstä ja

Lisätiedot

Tällaisissa tapauksissa on käsiteltävä korvaukset yleisimmin:

Tällaisissa tapauksissa on käsiteltävä korvaukset yleisimmin: TILIKORVAUKSET Jyvitykseen perustuvissa jako- ja järjestelytoimituksissa q kiinteistö jaetaan tai kiinteistön tiluksia vaihdetaan maapohjan arvoa kuvaavan jyvityksen mukaan. q Tällöin muut kiinteistöön

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 15/10582 Maaoikeus Raatihuoneenkatu 5 50100 MIKKELI 2.12.2015 M 15/5176

ETELÄ-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 15/10582 Maaoikeus Raatihuoneenkatu 5 50100 MIKKELI 2.12.2015 M 15/5176 ETELÄ-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 15/10582 Maaoikeus Raatihuoneenkatu 5 50100 MIKKELI 2.12.2015 M 15/5176 1 Valittajat Kaarlo Kalevi Teitto (Harjula 405-496-1-30) Niilo Tapio Teiton oikeudenomistajat Raija

Lisätiedot

KORVAUKSET MAANALAISISSA LUNASTUKSISSA

KORVAUKSET MAANALAISISSA LUNASTUKSISSA KORVAUKSET MAANALAISISSA LUNASTUKSISSA PIA MÄKILÄ diplomityöntekijä 22.3.2018 1 KIINTEISTÖN VERTIKAALINEN ULOTTUVUUS 22.3.2018 2 KIINTEISTÖN VERTIKAALINEN ULOTTUVUUS Kiinteistön ulottuvuutta maanpinnan

Lisätiedot

ONNELA Kunta: Sotkamo

ONNELA Kunta: Sotkamo 1 (6) 765-402-67-8 ONNELA Kunta: Sotkamo Omistajat TAKALA ANNE JOHANNA Toimituksen hakija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra Haltuunottopäivä 2017-06-07 Korvaukset Karttatunnus Kuvaus Määrä

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO

LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO Alkukokous ja haltuunottokatselmus 2.4.2019 1 TOIMITUKSEN ALKUKOKOUS JA HALTUUNOTTOKATSELMUS Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen:

Lisätiedot

Tilapäinen kulkutie, liittymäsäännökset ja lunastuksen laajentaminen

Tilapäinen kulkutie, liittymäsäännökset ja lunastuksen laajentaminen Tilapäinen kulkutie, liittymäsäännökset ja lunastuksen laajentaminen Matti Ryynänen, tiensuunnittelun kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Rajoitettu kunnossapito MTL 34 Tilapäinen kulkutie MTL 36 Liittyminen

Lisätiedot

LUNASTUSLAIN MUUTOS TAUSTAA KESKEISET EHDOTUKSET MUITA EHDOTUKSIA. Maanmittauspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1

LUNASTUSLAIN MUUTOS TAUSTAA KESKEISET EHDOTUKSET MUITA EHDOTUKSIA. Maanmittauspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 LUNASTUSLAIN MUUTOS TAUSTAA KESKEISET EHDOTUKSET MUITA EHDOTUKSIA Maanmittauspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 LUNASTUSLAIN MUUTOS TAUSTAA KESKEISET EHDOTUKSET MUITA EHDOTUKSIA Maanmittauspäivät

Lisätiedot

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen.

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen. Toimitusnumero 2014-489596 1(29) Maantietoimitus, loppukokous. Kohde: Aika: 28.5.2015 kello 12:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan

Lisätiedot

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18)

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18) 1 (18) 15 KAIVOSTOIMITUS 15.1 YLEISTÄ... 3 15.1.1 Sovellettavat säännökset... 3 15.2 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 3 15.2.1 Yleistä toimituksen vireilletulosta... 3 15.2.2 Kaivoslupaan ja kaivosaluelunastuslupaan

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-428465 1(9) Maantietoimitus, Kokous 1 Kohde: Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT 19 Aika: 14.3.2013 kello 10:00 Paikka: Seurakunnan auditorio, Kirkonkranni : Jussi Kesälä Uskotut miehet:

Lisätiedot

JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Ehdotus Kaavaselostus. Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa.

JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Ehdotus Kaavaselostus. Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa. JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus 14.5.2018 Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa. Kaavan vireilletulo: Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta.. 2018

Lisätiedot

Kaupunginhallitus KULLOON YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUSMENETTELY 15/50.502/2011

Kaupunginhallitus KULLOON YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUSMENETTELY 15/50.502/2011 Kaupunginhallitus 201 29.05.2017 KULLOON YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUSMENETTELY 15/50.502/2011 KH 29.05.2017 201 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö Maarit Ståhlberg,

Lisätiedot

ARVIOKIRJA KIINTEISTÖISTÄ JA TONTTIIN KAAVOITETUT MÄÄRÄALAT. LandPro Oy. Y-tunnus Kotipaikka Espoo.

ARVIOKIRJA KIINTEISTÖISTÄ JA TONTTIIN KAAVOITETUT MÄÄRÄALAT. LandPro Oy. Y-tunnus Kotipaikka Espoo. ARVIOKIRJA KIINTEISTÖISTÄ 434-405-1-33 JA 434-876-2-0 TONTTIIN 434-4-418-2 KAAVOITETUT MÄÄRÄALAT LandPro Oy. Y-tunnus 2099899-8. Kotipaikka Espoo. 1. Yleistä 1.1 Arvion tarkoitus Kiinteistöarvio on laadittu

Lisätiedot

Petäjäkuorimavaara, Lassela Paadar Kalevi

Petäjäkuorimavaara, Lassela Paadar Kalevi Toimitusnumero 2012-411106 1(13) Maantietoimitus rajan määräämiseksi Kohde: INARI-AKUJÄRVI: Akujärvi-Virtaniemi Mt 969 Aika: 22.5.2015 kello 9:30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 13.9.2018 Illan ohjelma Avaus, esittäytyminen ja kahvit Hankekokonaisuuden tilannekatsaus Destian puheenvuoro Keskustelua ja kysymyksiä Tilaisuus päättyy 18:30 Esillä oleva

Lisätiedot

Toimitus nro (12) Dnro MMLm/16390/33/2012

Toimitus nro (12) Dnro MMLm/16390/33/2012 Toimitus nro 2012-425396 1 (12) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro, Lappajärvi Lyhennykset:

Lisätiedot

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Kunta: Kuhmo

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Kunta: Kuhmo Toimitusnumero 2016-545743 1(12) Maantietoimitus, loppukokous Kohde: Aika: 9.11.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263)

Lisätiedot

Yhteismetsän ja sen osuuden arvo

Yhteismetsän ja sen osuuden arvo LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 5/2013 Yhteismetsän ja sen osuuden arvo Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 18.10.2013 Kemijärven, Kuusamon,

Lisätiedot

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 11.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita MTL 17, 2 mom muutetaan RataL 10, 4 mom muutetaan Näkemäalue

Lisätiedot

Etuosto-oikeuden käyttäminen myytyyn kiinteistöön Esittelijä: Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi

Etuosto-oikeuden käyttäminen myytyyn kiinteistöön Esittelijä: Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi Etuosto-oikeuden käyttäminen myytyyn kiinteistöön 405-408-1-30 Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1749/10.00.03.10/2018 Käsittelyhistoria Kaupunkikehityslautakunta 204 5.9.2018 Aiempi käsittely: Kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Maa-20.2334 Korvausarviointi

Maa-20.2334 Korvausarviointi Uusjaon hyötylaskelmien Raakamaan Halkominen arviointi uudistaminen Maa-20.2334 Korvausarviointi 1 The effect Uusjaon of financial hyötylaskelmien Raakamaan Halkominen crisis arviointi to uudistaminen

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

ARVIOLAUSUNTO. Morsiussaaren asemakaava-alueen tonttien arvosta

ARVIOLAUSUNTO. Morsiussaaren asemakaava-alueen tonttien arvosta ARVIOLAUSUNTO Morsiussaaren asemakaava-alueen tonttien arvosta 1 Tehtävän tarkoitus Kohteen kuvaus Tehtävän tarkoituksena on määritellä otsikossa mainitun ja jäljempänä kuvattujen kohteiden kansainvälisen

Lisätiedot