2. Jätetyt korvausvaatimukset Lunastustoimikunnalle on jätetty seuraavat korvausvaatimukset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Jätetyt korvausvaatimukset Lunastustoimikunnalle on jätetty seuraavat korvausvaatimukset:"

Transkriptio

1 Toimitusnumero (9) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie; LAHTI 398 Aika: kello 9.00 Paikka: Maanmittauslaitos, Lahden palvelupiste, I krs:n kokoushuone, Kirkkokatu 12 B Lahti Toimitusinsinööri: Teppo Rantanen Uskotut miehet: Jukka Ruuth ja Mette-Leena Christensen 1. Lunastustoimikunnan neuvottelukokous Lunastustoimikunta, puheenjohtajana allekirjoittanut toimitusinsinööri Teppo Rantanen sekä uskotut miehet, kokoontuivat käsittelemään toimitusmiesten päätettäviä asioita korvauksista ja korvausten hinnoittelun pääperiaatteista. 2. Jätetyt korvausvaatimukset Lunastustoimikunnalle on jätetty seuraavat korvausvaatimukset: - Maanomistajien Arviointikeskus Oy:stä Matti Äijälä asiamiehenä kiinteistöjen Konttila 9:61, Ali-Äijälä 6:139 ja tonttien 91:5 ja 147:2 osalta - kiinteistöt Rantala 4:47, tontit 145:2, 144:2 ja 144:3 (sama omistaja), Helylä 7:289, Huovilankallio 8:95 ja Reunala 6:37 3. Korvausperusteet ja korvauspäätös Toimituksen haltuunottokokouksessa on päätetty, että tässä ensimmäisen vaiheen (Ivaihe) toimituksessa käsitellään kohteiden korvauksiin (kohteen korvaus, maapohjakorvaus) liittyvät asiat. Haitan- ja vahingonkorvausasiat käsitellään myöhemmässä toisen vaiheen toimituksessa (II-vaihe). Yksityisteiden, sijoitusalueiden ja laskuojarasitteiden (yksityistie, sijoitusalue käyttöoikeudella) osalta maapohja korvataan myöhemmässä II-vaiheen toimituksessa, koska niiden sijainti ja ulottuvuus maastossa tarkentuu rakentamisen yhteydessä. Tässä vaiheessa korvauskohdeluettelosta ilmenee tarkemmat pinta-alat. Koska maanomistaja voi poistaa puuston itse (puusto jää maanomistaja omaan käyttöön) tai jättää puuston poistamisen ja myymisen tienpitäjän hoidettavaksi, puuston nykyarvoa ei tässä toimituksessa korvata. Tarvittaessa puustoon liittyvät korvausasiat käsitellään IIvaiheen toimituksessa. Korvauskohdeluettelosta ilmenee varmuuden vuoksi puuston kuutiomäärät. Kiinteistöille määrättävät yksityiskohtaiset kohteenkorvaukset ovat näkyvissä toimituskirjassa. Korvaukset on määrätty haltuunottopäivän mukaisina. Korvausten määräämisessä on käytetty seuraavia perusteita: 3.1 Yleistä, alueen kuvaus ja yleinen markkinatilanne Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen kuuluu mm. valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen. Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys. Nykyisin tie kulkee Lahden keskustan ja Hollolan kunnan tiiviisti rakennetun kaupunkimaisen alueen läpi. Lahden eteläinen kehätie -hankkeessa valtatie parannetaan uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi sekä Okeroisten ja Kujalan välillä nelikaistaiseksi valtatieksi. Tielle rakennetaan tunnelit Patomäen ja Liipolan asuinalueiden

2 Toimitusnumero (9) kohdille sekä eritasoliittymät mm. Soramäkeen, Nostavalle, Okeroisiin, Launeelle ja Kujalaan. Hankkeeseen sisältyy myös siltatöitä eli uusien siltojen rakentamista ja olemassa olevien korjaus- ja levennystöitä. Lahden eteläinen kehätie on ollut vireillä olevana hankkeena ainakin jo 1970-luvulta lähtien Lahden kaupungin eri kaavarungoissa. Lisäksi hanke sijoittuu Lahden kaupungin kannalta tärkeälle maankäytölliselle alueelle. Lahden kaupunki on ilmoittanut toimituksen kestäessä, että kaupunki luovuttaa omistamansa maa-alueet korvauksetta maantietarkoituksiin. Todetaan lisäksi, että Lahden kaupunki ja Liikennevirasto ovat ko. asiasta sopineet keskinäisellä sopimuksella. 3.2 Alueen kaavoitustilanne Lahden läntisten alueiden osien yleiskaava, joka on voimassa myös toimituksen kohdealueilla, on tullut voimaan Valmistelutyö on ollut käynnissä useita vuosia. Haltuunotto on tässä toimituksessa tapahtunut loppuvuodesta Tällöin mm. uuden yleiskaavan valmistelu on ollut jo pitkällä. Lainvoimaisessa yleiskaavassa tiehankeen läheisyydessä olevat alueet on kaavoitettu mm. A-alueiksi, M-alueiksi sekä VL- ja VRalueiksi. Kaavamääräysten mukaan A tarkoittaa asuinalueita, M maa- ja metsätalousalueita sekä VL ja VR lähivirkistysalueita. Vaikka osa kaavamerkinnöistä ovat pitkälti maaja metsätalous- sekä virkistysalueita, lunastettavat alueet sijaitsevat kuitenkin Lahden kaupungin keskusta-alueen läheisyydessä. 3.3 Arvioinnin teoreettisetarvioinnin teoreettisena perusteena todetaan, että korvaustoimituksessa lähtökohtana perusteet korvauksia määrättäessä pidetään haltuunottohetken yleistä hinta- ja kustannustasoa. Jos yleinen hintataso on kohonnut haltuunottohetken jälkeen, korjataan korvaus kohonnutta hintatasoa vastaavaksi (LunL 30.3 ). Lunastuslain 29 :n mukaan lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus (lunastuskorvaus) lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Täysi korvaus tarkoittaa käyvän hinnan mukaista korvausta. Lunastuskorvaus muodostuu tässä tapauksessa kohteen korvauksesta. (LunL 29 ja 30 ). Korvausta koskevat kysymykset on tutkittava ja ratkaistava viran puolesta (LunL 41 ). Lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä omaisuuden käyvän hinnan mukainen täysi korvaus (kohteenkorvaus). Mikäli käypä hinta ei vastaa luovuttajan täyttä menetystä, arvioiminen on perustettava omaisuuden tuottoon tai siihen pantuihin kustannuksiin. Edelleen teoreettisena perusteena todetaan, että hankkeen vaikutusta ei saa ottaa huomioon maan arvoa määrättäessä eli, siltä osin kuin tien rakentaminen on korottanut tai laskenut maan arvoa, ei tällaista arvon muutosta tule ottaa huomioon korvauksia määrättäessä (LunL 31 ). Tässä tapauksessa lunastus toimeenpannaan uuden tiehankkeen rakentamisen vuoksi. Lunastuslain 31.1 :ssä tarkoittama yritys on tässä tapauksessa tiesuunnitelma ja sen toteuttaminen. Vallitsevan oikeus- ja toimituskäytännön mm. KKO:1994:15 mukaan tämä tarkoittaa sitä, että omaisuus on arvioitava sen käytön tai käyttömahdollisuuden mukaan, mitä alueella oli ennen lunastusperusteen syntyä. Maantielain 76.1 :n mukaan korvaus lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä siis haltuunoton ajankohdan (arvohetki) arvon perusteella. Korvausta määrättäessä otetaan huomioon alueen tosiasiallisen maankäytön mukainen arvo haltuunoton ajankohtana sekä sen tulevaan käyttömahdollisuuteen perustuva korkeampi arvo (odotusarvo), jos sen todetaan vaikuttaneen korottavasti alueen arvoon haltuunottohetkellä. Jos yleinen hintataso on arvohetken jälkeen kohonnut, on lopullinen korvaus tai, jos ennakkokorvausta on

3 Toimitusnumero (9) määrätty, lopullisen lunastuskorvauksen ja toimituksessa määrätyn ennakkokorvauksen välinen erotus sovitettava kohonnutta hintatasoa vastaavaksi (MTL 76.2 ). 3.4 Korvausten saajat Ellei toisin ole sovittu, korvaukset määrätään sille, joka omistaa kiinteistön toimitusta lopetettaessa maantielain 78 :n mukaisesti. 3.5 Vertailukaupat Kauppa-arvomenetelmää on pidettävä ensisijaisena menetelmänä ja vasta, mikäli sitä ei voida soveltaa tai se ei johtaisi täyteen korvaukseen, on käytettävä joko tuotto- tai kustan nusarvomenetelmää (Lunastuslainsäädäntö ja korvausjärjestelmä, Kuusiniemi & Peltomaa 2000, s. 154). Lähtökohtana korvaushintojen määrittämiseen on siis lain perusteella kauppa-arvomenetelmä, jota sovelletaan kauppahintaselvitysten nojalla lunastettavien alueiden korvaushinnan selvittämiseksi Metsämaakaupat Todetaan, että metsämaapohjan osalta puhtaita maapohjakauppoja ei alueella ilmeisesti ole tehty. Pääsääntöisesti lunastus- ja korvaustoimituksissa on yleisesti käytetty ja hyväksytty, että hinnoittelu perustuu tuottoarvomenetelmän käyttöön. Puhtaan metsämaapohjan arvo mm. uusimpien Tapion summa-arvomenetelmän aputaulukoiden mukaan Häme - Uusimaa alueella on lehtomaisen kankaan yksikköhinnan osalta 680 /ha ja vastaavasti tuoreen kankaan osalta 520 /ha, kuivahkon kankaan osalta 260 /ha ja kuivan kankaan osalta 160 /ha. Maanmittauslaitoksessa tehdyn tutkimuksen Virkistyskäytön arviointi 2003 hintaselvityksessä on todettu, että metsäkiinteistöjen kauppahintoihin sisältyy useimmiten myös virkistysarvoa, joka kuuluu maapohjaan metsätalousarvon lisäksi Odotusarvo- ja raakamaa Odotusarvo on maa- ja metsätalousmaan arvon ylittävä arvo taloudellisesti tuottavamman käytön vuoksi. Odotusarvo on kuitenkin huomattavasti rakennusmaan arvoa alempi, koska kunta on käytännössä tällaisen ns. raakamaa-alueen ainoa ostaja, yksityinen omistaja ei yleensä saa maataan kaavoitettua rakennusmaaksi, ja koska detaljikaavassa raakamaasta voidaan muodostaa varsinaista rakennusmaata yleensä n %, loppuosa jää kokonaan kaavoittamatta tai kaavoitetaan tie- ja viheralueiksi. Lisäksi kaavan laatimisesta ym. alueen toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia, jotka alentavat raakamaan arvoa valmiiseen rakennuspaikkaan verrattuna. Odotusarvoa alentaa vielä se seikka, että rakentaminen tapahtuu vasta tulevaisuudessa ja arvo on laskettava diskonttaamalla odotettavissa oleva maan hinta nykyhetkeen. Raakamaalla tarkoitetaan puolestaan kaupunkimaata, joka hankitaan tai on käytettävissä asemakaavan mukaiseen rakentamiseen. Raakamaalle on odotettavissa nykyistä, tavallisesti maa- ja metsätalouskäyttöä taloudellisesti tuottavampaa käyttöä. (Kiinteistöjen Arviointikäsikirja 1991, s. 178). Lisäksi raakamaalla tarkoitetaan sellaista maa- ja metsätalouskäytössä olevaa maata, jolla ei ole merkittäviä välittömiä rakentamismahdollisuuksia, mutta jonka odotetaan sijaintinsa tai maankäytön suunnittelutilanteen perusteella tulevan lähitulevaisuudessa yhdyskuntarakentamisen piiriin ja jolle tästä aiheutuvien rakentamismahdollisuuksien odotusten vuoksi on muodostunut maa- ja metsätalousmaan arvon ylittävää odotusarvoa. Raakamaata on alue, jolla on mm: - odotusarvoa, joka perustuu käyttötarkoituksen muutokseen - asemakaava puuttuu - asemakaavan laatiminen todennäköistä lähitulevaisuudessa. (Raakamaan arviointiohje, Maanmittauslaitos 2002, Raaka-projektin loppuraportti).

4 Toimitusnumero (9) 3.6 Lahden kaupungin ja Kotikumpu Liikenneviraston tekemät kiinteistökaupat Liikennevirasto ostanut kiinteistön Metsänranta Lahden kaupunki ostanut kiinteistön Puistonsivu Lahden kaupunki ostanut kiinteistön Kuusela Lahden kaupunki ostanut kiinteistön Lisäksi Lahden kaupunki on ostanut määräalan kiinteistöstä Helylä ja kiinteistön Uusi-Rajala yksikköhintaan ~ 2,00 /m Rakennukset ja rakenteet Lainkohdat Tässä toimituksessa tiealueelle jääviä rakennuksia tai rakenteita ei ole ollut. Maantielaki 5. luku alueiden hankkiminen ja korvaukset 4. Korvauspäätös 4.1 Korvausvaatimukset Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n näkemyksen mukaan edustetut tilat sijaitsevat kaikki Lahden kaupungin Yleiskaava 2025 alueella. Luovuttajat lähtevät siitä, että tilojen alueella on vastaisesta rakentamisesta johtuvaa odotusarvoa, jos tila/tontti ei ole vielä rakennuskäytössä. Lahden maankäytön luontainen kehityssuunta on keskustasta etelään ja radan varteen keskittyen, esimerkiksi Hennalan aluetta kehitetään, mikä on lähellä nyt kyseessä olevia vielä detaljikaavoittamattomia tiloja Konttila ja Ali-Äijälä. Maanomistajien Arviointikeskus Oy yleisperusteluissaan on tutkinut Lahden kaupungin tekemät yli hehtaarin suuruiset raakamaakaupat vuosilta Elinkustannusindeksillä korjattujen hintojen keskiarvohinta on ollut 4,54 /m2 ja mediaanihinta 4,36 / m2. Erikseen on tutkittu myös lunastettavan alueen läheisyydessä kaupungin tekemien y- li hehtaarin suuruisten raakamaakohteiden kauppoja. Elinkustannusindeksillä korjattujen hintojen keskiarvohinta on ollut vastaavasti 5,59 /m2 ja mediaani 4,61 /m2. Nykyisen VT12 ja Lahden keskustan eteläpuoleisella alueella tehtyjen kauppojen indeksikorjattu yksikköhinta on ollut 3,23 /m2-13,29 /m2. Indeksikorjattu keskiarvohinta on ollut 5,59 /m2 ja mediaanihinta 4,61 /m2. Vertailukauppojen perusteella Arviointikeskuksen edustamien detaljikaava-alueen ulkopuolella sijaitsevien tilojen maapohjan yksikköhinnaksi arvioidaan noin 5 /m2. Lisäksi Lahdessa on tehty 2010-luvulla kaksi edustavaa (karsittu 2 Nastolassa tehtyä kauppaa) teollisuustontin kauppaa, joissa myyjänä on ollut muu kuin kunta. Kunnan määrittelemä teollisuustonttien yksikköhinta omille myytäville tonteille on alueella (ollut voimassa ) 18 /m2. Edellä olevien perusteella tontin yksikköhinnaksi teollisuustonttina arvioidaan 21 /m2.

5 Toimitusnumero (9) Muutamien kiinteistöjen omistajat ovat tehneet omat korvausvaatimuksensa. Niiden tarkempi yksilöinti on esitetty kohdassa Kiinteistökohtaiset päätökset ja perustelut. 4.2 Tienpitäjän vastine Tienpitäjä vastineessaan jättää kohteenkorvauksen arvioimisen lunastustoimikunnan tehtäväksi. Kasvillisuuden osalta korvauksen tulee perustua MML:n Arviointi ja Korvaukset-ohjeeseen. Muualla kuin piha-alueella kasvillisuuden katsotaan sisältyvän maapohjan arvoon, mikäli maapohja korvataan metsämaata korkeammalla hinnalla. Tienpitäjä on antanut myös kiinteistökohtaiset vastineet. 4.3 Hinnoittelun perusteet Samaan maantiehankkeeseen kuuluu myös Hollolan kunnan alueella kulkeva osuus, josta on vireillä maantietoimitus. Lunastustoimikunta ao. toimituksessa on päättänyt, että koko Hollolan kunnan osuus on odotusarvomaata (raakamaata), jonka yksikköhinta vaihtelee välillä 1,7 /m2-2,3 /m2. Lunastustoimikunta totesi Lahden osalta, että maantiehankkeen välittömässä läheisyydessä olevilla kiinteistöillä on jo sijaintinsa puolesta raakamaastatus. Näin ollen maantiealueeksi lunastettavat alueet arvioidaan haltuunottohetkellä odotusarvomaana (raakamaana), jonka yksikköhinta on 1,85 /m2; 1,95 /m2 ja 3,8 /m2 kiinteistön sijainnista riippuen. Lahden kaupungin osalta maantiehankkeen alkupäässä olevien kiinteistöjen Konttila 9:61, Ali-Äijälä 6:139 ja Reunala 6:37 luovuttamat maa-alueet arvioidaan raakamaana yksikköhintaan 3,8 /m2. Kiinteistö Rantala 4:47 arvioidaan raakamaana yksikköhintaan 1,85 /m2 Tontin luovuttama maa-alue on käytännössä ollut saman omistajan toisen tontin suoja-aluetta; arvioidaan raakamaana yksikköhintaan 1,85 /m2. Samoin tontti arvioidaan raakamaana yksikköhintaan 1,85 /m2. Huovilankallio , jonka pinta-ala on yli 2 ha, arvioidaan kaavan mukaisena kaupallisten palveluiden alueena ja rinnastaen ko. kiinteistö muuksi rakennuspaikaksi, ja jonka luovuttama maa-alue arvioidaan yksikköhintaan 9,0 /m2. Yksikköhintaa korottaa kiinteistön keskeinen sijainti ja toisaalta alentaa kiinteistön suurehko pinta-ala. Tonttien , , , , , osalta maanpäällinen omistus ei muutu millään tavalla, joten korvattavaa maapohjaa eli kohteenkorvausta ei ole. Mahdolliset hankkeesta aiheutuvat haitankorvaukset käsitellään hankkeen II-vaiheen toimituksessa Kun kohteet korvataan raakamaana, puuston odotusarvolisät sisältyvät yksikköhintaan. Arvoja määrättäessä on otettu huomioon mm. kauppahintatilastot, hinnoittelun yleisperiaatteet sekä erityisesti maantiealueeksi otettujen alueiden sijainnilliset ja laadulliset seikat. Lainkohdat Maantielaki 5. luku alueiden hankkiminen ja korvaukset 5. Kiinteistökohtaiset päätökset ja perustelut Päätös Tienpitäjä vastineessaan toteaa yleisesti, että toimituksessa on korvattava ennenaikaisesta hakkuusta aiheutunut puuston odotusarvon menetys tai taimikon menetys, jos haltuun otetulta alueelta poistettu puusto ei ole ollut hakkuukypsää. Mikäli maapohja

6 Toimitusnumero (9) korvataan odotusarvoisena, ei puuston odotusarvoa tule korvata. Kohteenkorvaukset (maapohja) jätetään lunastustoimikunnan arvioitavaksi. Korvausvaatimuksen tehneet kiinteistöt: Konttila 9:61 Maanomistajien Arviointikeskus Oy omistajan asiamiehenä vaatii maantiealuetta korvattavaksi yksikköhintaan 5,0 /m2, joka sisältää menetetyn puuston odotusarvon. Kiinteistöstä jää pieni kolmio tiealueen koillispuolelle, esitetään ensisijaisesti tilusjärjestelyä ja toissijaisesti lunastuksen laajentamista. Maapohjan osalta korvaus yleisperusteluiden mukaisesti. Korvataan maapohja raakamaana yksikköhintaan 3,8 /m2, joka sisältää menetetyn puuston odotusarvon. Ali-Äijälä 6:139 Maanomistajien Arviointikeskus Oy omistajan asiamiehenä vaatii maantiealuetta korvattavaksi yksikköhintaan 5,0 /m2, joka sisältää menetetyn puuston odotusarvon. Maapohjan osalta korvaus yleisperusteluiden mukaisesti. Korvataan maapohja raakamaana yksikköhintaan 3,8 /m2, joka sisältää menetetyn puuston odotusarvon. Reunala 6:37 Kiinteistön omistaja vaatii maantiealuetta korvattavaksi yksikköhintaan 2,5 /m2. Korvattava myös puuston ennenaikainen hakkuu. Lisäksi vaaditaan maantien toiselle puolelle jäävän kolmionmuotoisen alueen lunastamista. Maapohjan ja puuston osalta korvaus yleisperusteluiden mukaisesti. Korvataan maapohja raakamaana yksikköhintaan 3,8 /m2, joka sisältää menetetyn puuston odotusarvon. Rantala 4:47 Kiinteistön omistaja vaatii korvausta lunastettavasta maantiealueesta ja yksityistiealueeksi jäävästä alueesta yksikköhinnoilla 2,5 /m2 ja 2,0 /m2. Maapohjasta ja yksityisalueesta korvaus yleisperusteluiden mukaisesti. Korvataan lunastettava maapohja raakamaana yksikköhintaan 1,85 /m2, joka sisältää menetetyn puuston odotusarvon. Yksityistien osalta maapohja korvataan myöhemmässä II-vaiheen toimituksessa.

7 Toimitusnumero (9) Tontti 91:5 Maanomistajien Arviointikeskus Oy omistajan asiamiehenä vaatii teollisuustontin korvaamista yksikköhintaan 21,0 /m2. Korvaukseen on otettu kantaa erillisessä rakennusten korvaustoimituksessa. Ko. toimituksen vastineessa tienpitäjä toteaa, että Lahden kaupungin teollisuustonttien vyöhykehinnaston mukaan tontin arvo kyseisellä alueella on 18 /m2. Hyväksytään tienpitäjän vastineessa esitetty yksikköhinta eli teollisuustontti korvataan yksikköhintaan 18 /m. Huovilankallio Kiinteistön omistaja vaatii korvausta lunastettavasta maasta haltuunottohetken hintatasossa. Maapohjan osalta korvaus yleisperusteluiden mukaisesti. Arvioidaan kaavan mukaisena kaupallisten palveluiden alueena ja rinnastetaan ko. kiinteistö muuksi rakennuspaikaksi, joten maa-alue arvioidaan yksikköhintaan 9,0 /m2 Helylä 7:289 Maanomistaja vaatii korvausta menetettävästä suojavyöhykkeestä 500. Kohteenkorvaus yleisperusteluiden mukaisesti. Mahdollinen haittakorvaus käsitellään IIvaiheen toimituksessa. Korvataan maapohja raakamaana yksikköhintaan 1,95 /m2, joka sisältää menetetyn puuston odotusarvon. Lahden kaupunki on kuitenkin ostanut kiinteistöstä määräalan, joka käsittää lunastettavat maa-alueet. Ko. kauppakirjassa on sovittu, että ostaja saa vireillä olevassa maantietoimituksessa mahdollisesti määrättävät korvaukset. Todetaan, että Lahden kaupunki luovuttaa omistamansa maa-alueet korvauksetta maantietarkoituksiin. Mahdollinen haitta käsitellään myöhemmässä II-vaiheen toimituksessa. Tontti 147:2 Maanomistajien Arviointikeskus Oy omistajan asiamiehenä vaatii maapohjan korvaamista siten, että korvaus määräytyisi 5 % kerrostalotontin keskimääräisestä yksikköhinnasta. Tontti on asemakaavassa LT-1-aluetta, tiesuunnitelman mukaan tiealueen ulottuvuus on pystysuunnassa korkeustasolle +100m (N200). Käytännössä tämän katsotaan rajoittavan kiinteistön käyttöä jonkin verran, koska tontti sijaitsee maastokartan mukaan karkeasti arvioituna korkeustasolla m. Tämän vuoksi tontille ei voi rakentaa esimerkiksi maanalaista parkkihallia tai maalämpöputkistoa. Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 170 k-m2. Yhteensä tontilla on rakennusoikeutta 2650 k-m². Tontin pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 4372 m2.

8 Toimitusnumero (9) Nyt kyseessä olevan kerrostalotontin arvoksi arvioidaan noin /k-m2 x 2650 k- m2 = => / 4372 m2= 137 /m2 x 5 % = 6,85 /m m2 x 6,85 /m2 = ,75 Tienpitäjä katsoo, että maalämmön käyttöönotto tontilla olisi ilman tiehankkeen vaikutusta epätodennäköistä, eikä korvattavaa menetystä ole syntynyt. Tarvittaessa asian käsittely siirrettäisiin II-vaiheen toimitukseen. Maanalaisen parkkihallin rakentamista ohjaa rakennusjärjestys. Asemakaavassa ei ole osoitettu maantietunnelin lisäksi muuta maanalaista rakentamista. Tienpitäjä katsoo, että on erittäin todennäköistä, että tontille olisi toteutettu maanalaista pysäköintiä tiehankkeesta huolimatta. Korvattavaa menetystä ei ole aiheutunut. Tarvittaessa asian käsittely siirrettäisiin II-vaiheen toimitukseen. Vaatimusten käsittely siirretään hankkeen II-vaiheen toimitukseen. Tontit 145:2, 144:2 ja 144:3 Kiinteistön omistaja vaatii, että Liipolan tunneli estää tontin liittymisen kaukolämpöverkkoon. Vaaditaan kaukolämmön kustannussäästö korvattavaksi 25 v ajalta eli / tontti. Tontilla kaavamerkintä ma-lt-1 koskee lähes koko pinta-alaa. Kiinteistön osalta kyseinen kaavamerkintä koskee vain pientä osaa ja kiinteistön osalta kaavamerkintä kattaa vain tontin eteläosan. Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen mukaan kaavamerkinnän ma-lt-1 alueella tieoikeuden ulottuvuus on pystysuunnassa m (N2000). Tonttien maanpinta on tasolla m. Kaukolämpöputkisto kaivetaan yleensä 0,5-1 m syvyyteen ja Liipolan alue on jo entuudestaan Lahden Energian verkon piirissä. Kaukolämpöön liittyminen ei esty Liipolan tunnelin vuoksi, joten katsotaan, ettei korvattavaa haittaa ole syntynyt. Tarvittaessa asian käsittely siirrettäisiin II-vaiheen toimitukseen. Vaatimuksen käsittely siirretään hankkeen II-vaiheen toimitukseen. Kiinteistöt, jotka eivät ole tehneet erityistä korvausvaatimusta: Rajala 7:284 Korvataan maapohja raakamaana yksikköhintaan 1,95 /m2, joka sisältää menetetyn puuston odotusarvon. 6. Korvaussopimukset 7. Lisäkorvausasiat Päätös Toimituksen tässä vaiheessa huomioon otettavia sopimuksia ei ole tehty. Lunastustoimikunta katsoo, ettei muita lunastuslain 45 :ssä tarkoitettuja asioita ole tiedossa, joten lisäkorvausten määräämisestä aiheutuvan takuun asettaminen ei ole tarpeen.

9 Toimitusnumero (9) 8. Kokouksen päättäminen Päätös Lunastustoimikunnan puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokouksen pöytäkirja käydään läpi loppukokouksessa.

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.6.2017 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin

Lisätiedot

2. Jätetyt korvausvaatimukset Lunastustoimikunnalle on jätetty seuraavat korvausvaatimukset:

2. Jätetyt korvausvaatimukset Lunastustoimikunnalle on jätetty seuraavat korvausvaatimukset: Toimitusnumero 2016-536578 1(10) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie; HOLLOLA 98 Aika: 27.11.2017 kello 9.00 Paikka: Maanmittauslaitos, Lahden palvelupiste, I krs. kokoushuone Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusnumero 2016-536578 1(6) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: 22.11.2016 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Hollolan kunnanvirasto,

Lisätiedot

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus Toimitusnumero 2016-534611 1(6) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie, LAHTI 398 Aika: 24.11.2016 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maanmittauslaitos, Lahden

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 27.3.2015 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-534611 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie; LAHTI 398 Aika: 13.12.2017 kello 9.30 Paikka: Maanmittauslaitos, Lahden palvelupiste, II krs:n iso kokoushuone, Kirkkokatu

Lisätiedot

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus Tilaisuus Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta Esityksen sisältö: Mikä on tienpitäjän

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous 29.8.2018, Nurmijärvi Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista

Lisätiedot

Lunastustoimitus länsimetroa varten

Lunastustoimitus länsimetroa varten Lunastustoimitus länsimetroa varten Espoossa 9.7.2019 Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Yleistä Maanalaisen tilan omistuksen on vakiintuneesti katsottu kuuluvan pintakiinteistön omistajalle Ulkopuolinen

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-536578 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie; HOLLOLA 98 Aika: 12.12.2017 kello 9.00 Paikka: Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste Lunastustoimitus Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste 4.-5.12.2017 Lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omaisuutta, hankkia pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus,

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun:

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: Maantietoimitus (1) Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta tai olemassa olevan

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Rantaraittilunastuksista uusia oikeustapauksia

Rantaraittilunastuksista uusia oikeustapauksia Rantaraittilunastuksista uusia oikeustapauksia Maanmittauspäivät 22.3.2018 Helsinki Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Rantaraittilunastusten oikeudellinen peruste MRL:n mukainen lunastus Rantaraitit toteutetaan

Lisätiedot

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä.

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä. Toimitusnumero 2015-518579 1(13) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Hähkäsuo - Kuumola 110 kv Aika: 19.12.2016 kello 09.30 Paikka: Hyvinkään kaupunki, Tekniikka ja ympäristö, Anturasali, 1. krs (osoite;

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(7) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.6.2017 kello 9.00 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Kaksi lunastustapausta

Kaksi lunastustapausta Kaksi lunastustapausta Case 1: Y-tontin lunastus Espoossa Case2: Kaavanmuutoksen jälkeinen liikennealueen lunastus Vantaalla Petri Lukin 7.9.2016, Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien

Lisätiedot

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS,

Lisätiedot

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä.

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä. Toimitusnumero 2016-538919 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.11.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 29.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:25 Ryhmäpalaute esseestä 14:25 15:00 Luento - kertausta lukutehtävän aihepiiristä 15:00 15:20 Ryhmätyö 15:20 15:40 Ryhmätöiden

Lisätiedot

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä.

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä. Toimitusnumero 2015-518572 1(14) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Hikiä - Silmäkeneva 110 kv, Erkylä - Niinistö 110 kv Aika: 19.12.2016 kello 13.00 Paikka: Hausjärven kunnantalon valtuustosali (Keskustie

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2016-529803 1(8) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: 82-403-1-4 RAUTATIE-ALUE, Hattulan (82) rataosuus Sivutoimitukset: Rajankäynti: [Useita yksiköitä] Aika: 12.4.2018 kello 10.00 Paikka:

Lisätiedot

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Muodollisuudet Lunastustoimikunta: - toimitusinsinööri Antti Halonen - uskotut miehet Heikki Käkelä ja Ahti Latvala Läsnäolijat: Hakijan ELY-keskuksen puolesta

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98 Toimitusnumero 2016-533191 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.7.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 14037 (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

lunastustoimitus Rautarouva

lunastustoimitus Rautarouva Voimajohtoalueen lunastustoimitus Rautarouva 07.06.2017 08.06.2017 Hausjärven kunta, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Lopen kunta, Tammelan kunta, Forssan kaupunki Voimajohtoalueen

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo

Lisätiedot

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja Voimajohtoalueen lunastustoimitus Orimattila - Hikiä 400 + 110 kv voimajohtolinja 03.10.2017, 04.10.2017, 10.10.2017 Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Mäntsälän kunta, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä.

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä. Toimitusnumero 2015-518563 1(14) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Niinistö-Karoliina 110 kv voimajohtolinja Aika: 20.12.2016 kello 10:00 Paikka: Vanha kauppaoppilaitoksen auditorio (osoite; Kalevankatu

Lisätiedot

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Lunastustoimituksen aloituskokous 20.9.2018 / Petri Niemi, Metsähallitus Kiinteistökehitys Voimajohtohankkeen taustaa Metsähallitus kehittänyt

Lisätiedot

KORVAUKSET MAANALAISISSA LUNASTUKSISSA

KORVAUKSET MAANALAISISSA LUNASTUKSISSA KORVAUKSET MAANALAISISSA LUNASTUKSISSA PIA MÄKILÄ diplomityöntekijä 22.3.2018 1 KIINTEISTÖN VERTIKAALINEN ULOTTUVUUS 22.3.2018 2 KIINTEISTÖN VERTIKAALINEN ULOTTUVUUS Kiinteistön ulottuvuutta maanpinnan

Lisätiedot

Komula-Talvivaara maantie / Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti

Komula-Talvivaara maantie / Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti Toimitusnumero 2017-552889 1(8) Maantietoimitus, loppukokous Kohde: Aika: 30.11.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: 765-895-0-873 Komula-Talvivaara maantie / Kunta:

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Toimitusnumero 2016-537719 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 22.9.2016 kello 08.30 Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Paikka: Lapuan kaupungintalo, Valtuustosali, Valtuustontie

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:30 Ryhmäpalaute esseestä ja lokikirjoituksista 14:30 15:00 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 15:00 15:30 Ryhmätyö (lumipallo

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä eikä estettä toimitusta vastaan.

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä eikä estettä toimitusta vastaan. Toimitusnumero 2012-412790 1(30) Maantietoimitus Kohde: VT 2 parantaminen välillä Karkkila-Loukku, Karkkilan (224) ja Lohjan (444) kaupungeissa Aika: 22.5.2015 kello 10:00 Paikka: Karkkilan kaupunki, Karkkila-sali

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4)

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4) Toimitusnumero 2017-552330 1(6) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 10.5.2017 kello 09.30 Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie Paikka: Äänekosken kaupungintalon

Lisätiedot

- Timo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra edustajana (toimituksen hakija)

- Timo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra edustajana (toimituksen hakija) Toimitusnumero 2017-555055 1(8) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, loppukokous Kohde: Valtatien 20 ja Posion maantien 863 liittymän kanavoiminen uudelleen Taivalkoken keskustassa asemakaava-alueella

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Tämän esitteen sivuilla kerrotaan maantien rakentamiseen liittyvistä maanlunastus- ja korvausasioista. Kun uusi tie rakennetaan tai vanhaa tietä

Lisätiedot

Tila-arvio kertoo metsän arvon. Pasi Kiiskinen 29.3.2014

Tila-arvio kertoo metsän arvon. Pasi Kiiskinen 29.3.2014 Tila-arvio kertoo metsän arvon Pasi Kiiskinen 29.3.2014 OTSO METSÄPALVELUIDEN HISTORIA Suomen metsäkeskus jakaantuu kahtia 2012. Jaossa metsäkeskukselle jäi kestävän metsätalouden kehittäminen ja viranomaisasiat.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1,

Lisätiedot

JUHOLA Kunta: Taivalkoski

JUHOLA Kunta: Taivalkoski 1 (9) 832-408-3-21 JUHOLA RÄÄPYSJÄRVI VEIKKO JOHANNES Korvaus saaja: 832-408-3-21 JUHOLA 13 Tie, Katualuetta 0,0093 ha 0,00 0,00 0,0093 ha 0,00 Korvauslaji Korvaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 (9) 832-408-3-173

Lisätiedot

Metsätilan arvonmääritys

Metsätilan arvonmääritys Metsätilan arvonmääritys Lahti 26.1.2019 Toimitusjohtaja Markku Vaario, LKV, AKA Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala, johtaja Mihin tarvitaan metsän arvon määritystä Kiinteistökauppa

Lisätiedot

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena Toimitusnumero 2015-505619 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Suhosenmutka, Kankaankuja Aika: 3.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Metsänomistajan talouskoulu Metsätilan arvonmääritys. Piia Perälä, Mhy Päijät-Häme

Metsänomistajan talouskoulu Metsätilan arvonmääritys. Piia Perälä, Mhy Päijät-Häme Metsänomistajan talouskoulu Metsätilan arvonmääritys Piia Perälä, Mhy Päijät-Häme 044 033 7529 Metsän arvot Metsän arvot (FAO:n luokitus) Suorat käyttöarvot Puutavara Marjat, sienet, ravinto- ja koristekasvit

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-567552 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110 kv, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Hausjärvi 86 Aika: 4.12.2017 kello 8.30 Paikka: Hausjärven kunnanvirasto, valtuustosali,

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 8.9.2015 TkT Juhana Hiironen Mitä opit kurssin aikana? 1. Laskea taloudellisia menetyksiä erilaisissa lunastustilanteissa. 2. Ehdottaa määrättäväksi tulevan korvaussumman erilaisissa

Lisätiedot

Kaavojen vaikutukset maaseutuelinkeinoihin ja maanomistajan oikeusturva , Petäjävesi Leena Penttinen Lakimies

Kaavojen vaikutukset maaseutuelinkeinoihin ja maanomistajan oikeusturva , Petäjävesi Leena Penttinen Lakimies Kaavojen vaikutukset maaseutuelinkeinoihin ja maanomistajan oikeusturva 11.11.2015, Petäjävesi Leena Penttinen Lakimies leena.penttinen@mtk.fi Kaavoituksesta Päätösvalta ja vastuu kunnan maankäytöstä ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-564367 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110kV, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Mäntsälä 505 Aika: 5.12.2017 kello 8.30 Paikka: Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali, Heikinkuja

Lisätiedot

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Toimitusnumero 2016-545743 1(5) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 21.6.2017 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263)

Lisätiedot

KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA

KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA vuosi 2013 Ari Kilpi maanhankintapäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I Ari Kilpi 20.8.2014 1 Raakamaan käsitteestä

Lisätiedot

LUNASTUSLAIN MUUTOS TAUSTAA KESKEISET EHDOTUKSET MUITA EHDOTUKSIA. Maanmittauspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1

LUNASTUSLAIN MUUTOS TAUSTAA KESKEISET EHDOTUKSET MUITA EHDOTUKSIA. Maanmittauspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 LUNASTUSLAIN MUUTOS TAUSTAA KESKEISET EHDOTUKSET MUITA EHDOTUKSIA Maanmittauspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 LUNASTUSLAIN MUUTOS TAUSTAA KESKEISET EHDOTUKSET MUITA EHDOTUKSIA Maanmittauspäivät

Lisätiedot

POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT

POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT "OTSO POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT Metsätila-arvio 2 5-09- 2014 METSÄSELVITYS 22.9.2014 OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa Pohjois-Karjalan ulosottovirasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (5) 579 Lausunto Etelä-Suomen maanmittaustoimistolle Fingrid Oyj:n lunastuslupahakemuksesta HEL 2013-014135 T 10 01 00 Kiinteistökartta K7 T3, Kehä III Päätös Lautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus KULLOON YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUSMENETTELY 15/50.502/2011

Kaupunginhallitus KULLOON YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUSMENETTELY 15/50.502/2011 Kaupunginhallitus 201 29.05.2017 KULLOON YRITYSALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUSMENETTELY 15/50.502/2011 KH 29.05.2017 201 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö Maarit Ståhlberg,

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

MYYDÄÄN KASARMIRAKENNUS 18

MYYDÄÄN KASARMIRAKENNUS 18 MYYDÄÄN KASARMIRAKENNUS 18 RYKMENTINTIE HYRYLÄ MYYNTIKOHDE Kiinteistöllä 858-15-5727-1 sijaitseva kasarmirakennus osoitteessa Rykmentintie, Tuusula. Rakennus rakennusnumero br-ala m2 RO k-m2 toimistorakennus

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-425396 1(7) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro Lappajärven kunnassa. Aika: 28.8.2013 kello 10.00 Paikka: Valtion virastotalon

Lisätiedot

Maantie. Toimitusnumero p405. p p403. p403. p402. Maantien suoja-alue. p Maantie Rah.

Maantie. Toimitusnumero p405. p p403. p403. p402. Maantien suoja-alue. p Maantie Rah. Toimitusnumero 0-0 MMLm///0 () --0- p0 --0-00 p0 00 p0 p0 p0 p0 p0 p00 p0 n suoja-alue p00 p0 rp0 0 p0 p p Uusi tieoikeus k tieoikeuden ulot K.+.. rp..0 0.. 0. rp rp rp rp 0 Rah 00 000 rp0 rp rp 0 Rah

Lisätiedot

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa. Toimitusnumero 2012-425394 1(5) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Aika: 19.8.2013 kello 14.00 Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 15/10582 Maaoikeus Raatihuoneenkatu 5 50100 MIKKELI 2.12.2015 M 15/5176

ETELÄ-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 15/10582 Maaoikeus Raatihuoneenkatu 5 50100 MIKKELI 2.12.2015 M 15/5176 ETELÄ-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 15/10582 Maaoikeus Raatihuoneenkatu 5 50100 MIKKELI 2.12.2015 M 15/5176 1 Valittajat Kaarlo Kalevi Teitto (Harjula 405-496-1-30) Niilo Tapio Teiton oikeudenomistajat Raija

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

MYYDÄÄN KASARMIRAKENNUS 20

MYYDÄÄN KASARMIRAKENNUS 20 MYYDÄÄN KASARMIRAKENNUS 20 RYKMENTINTIE HYRYLÄ MYYNTIKOHDE Kiinteistöillä 858-15-5728-1 sijaitseva kasarmirakennus osoitteessa Rykmentintie, Tuusula. Rakennus rakennusnumero br-ala m2 RO k-m2 toimistorakennus

Lisätiedot

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa.

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa. Toimitusnumero 2012-412790 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 10.5.2012 kello 10.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa

Lisätiedot

ARVIOLAUSUNTO. Morsiussaaren asemakaava-alueen tonttien arvosta

ARVIOLAUSUNTO. Morsiussaaren asemakaava-alueen tonttien arvosta ARVIOLAUSUNTO Morsiussaaren asemakaava-alueen tonttien arvosta 1 Tehtävän tarkoitus Kohteen kuvaus Tehtävän tarkoituksena on määritellä otsikossa mainitun ja jäljempänä kuvattujen kohteiden kansainvälisen

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Lukemasi kirjallisuus Tähän mennessä olet tutustunut Kuusiniemi & Peltomaa, 2000, Lunastuslaindääntö.. sivut 25-131. Käsitteet (mm. omaisuuden suoja), yleiset

Lisätiedot

Tällaisissa tapauksissa on käsiteltävä korvaukset yleisimmin:

Tällaisissa tapauksissa on käsiteltävä korvaukset yleisimmin: TILIKORVAUKSET Jyvitykseen perustuvissa jako- ja järjestelytoimituksissa q kiinteistö jaetaan tai kiinteistön tiluksia vaihdetaan maapohjan arvoa kuvaavan jyvityksen mukaan. q Tällöin muut kiinteistöön

Lisätiedot

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku 1 (5) Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku Yleissuunnitelma Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Päätösehdotus Maantiet 3T-1

Lisätiedot

VT19. Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä-Nurmo

VT19. Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä-Nurmo Toimitusnumero 2012-428465 1(14) Maantietoimitus, ennakkokorvaukset Kohde: Aika: 23.10.2013 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: VT19. Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä

Lisätiedot

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista Sari Lajunen, lakimies Muutoksia maantie- ja ratalakiin Norminpurkutalkoot, säädösten sujuvoittaminen, hallinnon keventäminen Maantielain ja ratalain säännösten

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2019 1 (5) 130 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Asunto Oy Helsingin Orapihlajatie 24:n kanssa tehtävän maakäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan

Lisätiedot

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 11.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita MTL 17, 2 mom muutetaan RataL 10, 4 mom muutetaan Näkemäalue

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Vt12 Lahden eteläinen kehätie Uutiskirje 2 / 2017 Vt12 Lahden eteläinen kehätie Hankkeen syksyn kuulumisia Olemme koonneet tähän uutiskirjeeseen pääkohtia hankekokonaisuuden alkusyksyn kuulumisista ja töiden etenemisestä. Lukuiloa!

Lisätiedot

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Kunta: Kuhmo

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Kunta: Kuhmo Toimitusnumero 2016-545743 1(12) Maantietoimitus, loppukokous Kohde: Aika: 9.11.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263)

Lisätiedot

KML:N MUKAISET LUNASTUKSET

KML:N MUKAISET LUNASTUKSET KML:N MUKAISET LUNASTUKSET 1. VESIJÄTÖN LUNASTUS 2. YHTEISEN ALUEEN LUNASTUS 3. ULKOPALSTAN LUNASTUS 4. TONTIN / RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTUS Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava ja asemakaavamuutos 34/10.02.03/2018 ASRA 3 Nurmijärven kunta aloittaa Klaukkalassa asemakaavan sekä asemakaavamuutoksen laatimisen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 15/10583 Maaoikeus Raatihuoneenkatu 5 50100 MIKKELI 3.12.2015 M 15/3350

ETELÄ-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 15/10583 Maaoikeus Raatihuoneenkatu 5 50100 MIKKELI 3.12.2015 M 15/3350 ETELÄ-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 15/10583 Maaoikeus Raatihuoneenkatu 5 50100 MIKKELI 3.12.2015 M 15/3350 1 Valittajat 1. Luumäen Yritystila Oy (Hiekkarinne I 441-448-1-70, Uron kiinteistöt 441-448-1-71)

Lisätiedot

Maantien 2010 parantaminen välillä Hauninen-Luukkaa, maantien siirto VAK Oy:n kohdalla / Kunta: Rusko (704) - 956/2013/VAR.

Maantien 2010 parantaminen välillä Hauninen-Luukkaa, maantien siirto VAK Oy:n kohdalla / Kunta: Rusko (704) - 956/2013/VAR. Toimitusnumero 2015-495360 1(11) Maantietoimitus, Loppukokous Kohde: Aika: 23.11.2016 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 2010 parantaminen välillä Hauninen-Luukkaa,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 10.11.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 15:00 Korvausarviointi käytännön tasolla 15:00 15:30 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä (pellon arviointi) 15:30 15:45

Lisätiedot

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18)

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18) 1 (18) 15 KAIVOSTOIMITUS 15.1 YLEISTÄ... 3 15.1.1 Sovellettavat säännökset... 3 15.2 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 3 15.2.1 Yleistä toimituksen vireilletulosta... 3 15.2.2 Kaivoslupaan ja kaivosaluelunastuslupaan

Lisätiedot

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS 400+110 KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS Alkukokoukset ja haltuunottokatselmukset: 20.8.2019 -> 2019-604436 & 2019-604542 21.8.2019 -> 2019-604541

Lisätiedot

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012 Toimitus nro 2012-425376 1 (7) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi, Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja,

Lisätiedot