Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA 1/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA 1/2009"

Transkriptio

1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA 1/2009 Aika: perjantai Paikka: johtavan rehtorin huone Läsnä: Tuula Koivula, Arto Mäki-Kerttula, Pekka Santakivi, Vesa Talikka, Emmi Ranta, Eila Lautanen 1 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus PÄÄTÖS: Hyväksytään pöytäkirja. 2 Koulukiusaaminen Forssan ammatti-instituutissa -tutkimuksen tulokset Turun ammattikorkeakoulun kolme sosionomiopiskelijaa ovat saaneet valmiiksi em. tutkimuksen joulukuussa Tutkimus tehtiin FAI:n pyynnöstä koska keväällä 2007 kiusaamisen oppilaitoksessa havaittiin lisääntyneen hieman. Tarkoituksena oli selvittää miten ja missä kiusaamista esiintyy ja miten sitä voidaan ennaltaehkäistä. Kohderyhmänä oli FAI:n vuoden opiskelijoita satunnaisotantana ja kyselyyn vastasi 206 opiskelijaa. Tutkimustulokset osoittivat, että kiusaaminen on pääasiassa nimittelyä, haukkumista ja naljailua. Kiusaamista esiintyy eniten välitunnilla, mutta lähes yhtä paljon oppitunnilla. Vastauksista ilmeni, että omalla asennoitumisella ja hyväksymällä kaikki tasavertaisina opiskelukavereina, on suuri merkitys koulukiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Lisäksi opiskelijat toivoivat opettajilta tiukempaa puuttumista ja kiusaamisen käsittelyä luokassa. Oppilaiden mielestä päävastuu kiusaamisen ennaltaehkäisyssä oli opettajilla. Suurin osa uskoi, että kertomisesta ei ole mitään hyötyä ja toiseksi uskottiin, että kertominen pahentaa kiusaamista. PÄÄTÖS: Opettajille järjestetään koulutusta koulukiusaamisen ehkäisemisestä (esim. Cristiina Salmivalli Turun yliopiston psykologian laitokselta) alkukeväästä 2009 jonakin tiistai-iltapäivänä. Tutkimuksen tulokset levitetään oppilashuoltoryhmään, osastoille ja opettajille pohdittavaksi sekä laitetaan intranettiin. Koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi tarvitaan koulutuksen lisäksi mm. ryhmäyttämiseen panostamista ja tiedottamista kenen puoleen voi kääntyä jos kiusaamista ilmenee (opettaja, kuraattori) opintojen alussa ja nopeaa puuttumista tarvittaessa. 3 Postiasiat FAI:ssa FAI on siirtynyt ostamaan postin kuljetuspalvelut Matkahuollolta. Posti saapuu oppilaitokseen klo 8.30 ja lähtee klo 14 infopisteestä. Matkahuollon ja postin paketit tulevat myös infopisteeseen. Infopisteen henkilökunta lähettää paketin saapumisesta tiedon asianosaiselle sähköpostilla tai tekstiviestillä ja paketti noudetaan infopisteestä. Liesjärven toimipisteen posti menee kuitenkin suoraan Liesjärven osoitteeseen. Postiosoite: Forssan ammatti-instituutti PL Forssa Laskutusosoite: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky PL Forssa Verkkolaskuosoite: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky verkkolaskutunnus: operaattoritunnus Logica: y-tunnus:

2 Metsäkonekuljettajakoulutuksen prosessin eteneminen Sari Sarkomaan ja Sirkka-Liisa Anttilan luona eduskunnassa käymisen seurauksena luovuttiin toistaiseksi hakemasta uudelleen konekuljettajakoulutuslupaa kuntayhtymälle, mutta päätettiin käynnistää neuvottelut satelliittioppilaitosyhteistyön aloittamiseksi Kullaan tai jonkin muun konekoulun kanssa. Eila Lautanen esitteli tämänhetkistä tilannetta. Lautanen on selvittänyt eri organisaatioiden satelliittisopimusten sisältöjä, joista Porin ammattiopiston (Kullaa) sopimus vaikuttaa parhaimmalta. Porin ammattiopisto on myös kiinnostunut satelliittioppilaitosyhteistyöstä FAI:n kanssa ja toivoo, että satelliittisopimus voitaisiin tehdä kevään aikana. Porin ammattiopisto on lähestynyt myös TE-keskusta järjestääkseen v Liesjärven toimipisteessä työvoimapoliittisena koulutuksena metsäkonekuljettajakoulutusta. Tällöin se ostaisi FAI:lta tilat, ruokailut ja majoituksen, mutta toisi itse opettajat ja koneet. Satelliittioppilaitoksena FAI:lla ei olisi omia metsäkonekuljettajakoulutuspaikkoja, vaan oppilaat olisivat Porin ammattiopiston kirjoilla ja Porin ammattiopisto maksaisi FAI:lle koulutuksen järjestämisestä kahden vuoden ajalta noin 1,6 kertaisen luonnonvara-alan yksikköhinnan. Kuntayhtymän investoitavaksi tulisi em. toteuttamismallilla (8 metsäkonekuljettajaopiskelijaa/vuosi) 2 omaa ajokonetta (yksi uusi, yksi käytetty), 1 ajokonesimulaattori, autohallin muutostyöt ajokoneiden säilyttämistä ja huoltotöitä varten sekä autohallin menetyksen sijaan autoille sijoituspaikaksi rakennettava avokatos, yhteensä n euroa. Koneiden siirtolavetti voitaisiin vuokrata tarvittaessa. Eila Lautanen kertoi metsäalan yhteisestä markkinoinnista ja jakoi metsäalan markkinointi-dvd:n johtoryhmän jäsenille. 5 Projektit 2009 VOORUMI-hanke Esr-ohjelma, päätoimijat FAK, FAI, HAMK, , hallinnoija Forssan aikuiskoulutuskeskus, omarahoitusosuus n euroa/v/oppilaitos KOKEVA osaaja-hanke kuuden oppilaitoksen yhteishanke , HAMK hallinnoi, omarahoitusosuus 200 euroa/henk. koko hankkeen ajalta (ilmoittautuneita tällä hetkellä 20) Hanke maksaa max euron osuuden opettajien työelämäjaksoilta. CAP- hanke valtionavustus,fain hallinnoima kuuden oppilaitoksen yhteishanke, päättyi , rahoituksen käytön jatkoaika Nuorten tuetut opintopolut-hanke , Sosiaalikehitys oy:n hallinnoima Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnan hanke, ei omarahoitusosuutta Valtionavustuksia vuosille on saatu nuorten näyttöjen kehittämiseen ja työssäoppimisen laadun kehittämiseen ja euroa. 6 Tilinpäätösennuste 2008 Tilinpäätösennuste on noin euroa ylijäämäinen. Ylijäämä on tarkoitus varata Saksankatu 46 ostoon. 7 Kahden ja viiden päivän koulutus (jory 1/2008) Ammatillisten oppilaitosten opettajien kahden ja viiden päivän koulutuksesta ei ole Kunnallisen työmarkkinalaitoksen Anne Orozan mukaan tehty mitään sisällöllistä ohjetta, koska sen on paikallisen työnantajan työnjohto-oikeuteen kuuluva asia, mitä säädetyn työajan sisällä viranhaltijalla teettää. Toisaalta Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta Kulo vastaa, että viiden ja kahden päivän koulutus tulee olla koulutyöajan (190 päivää) ulkopuolella tapahtuvaa, ei siis opetuspäivinä eikä opetuspäivien jälkeen. Aina ei kuitenkaan ammattia hyödyttävät koulutukset ole sijoitettu oppilaitoksen opetuksettomiin aikoihin, kuten viikonloppuihin ja loma-aikoihin.

3 PÄÄTÖS: Noudatetaan sääntöä, että kahden ja viiden päivän koulutuksiin osallistutaan opetuksettomana aikana, mutta esimiehen erillisellä päätöksellä, hyvin perustein koulutukseen osallistuminen voi tapahtua kouluviikon aikana, jos päivä on opetuksesta vapaa. Kestoltaan koulutuspäivän pituus tulee olla vähintään kuusi tuntia eikä sitä voi kerätä erillisistä lyhyemmistä jaksoista. 8 Lukuvuoden jaksot Koulukuljetusten vuoksi FAI:ssa tulisi pyrkiä saman mittaisiin lomiin ja samaan syyslukukauden alkamisajankohtaan kuin peruskouluissa. Arto Mäki-Kerttula esittelee asiaa. PÄÄTÖS: Valitaan lukuvuoden jaksosuunnitelmaksi vaihtoehto A, jossa lukukausi alkaa 10.8., joululoma alkaa 21.12, kouluun palataan uudenvuoden jälkeen, helatorstain jälkeinen perjantai on vapaa, eikä yhtään lauantaipäivää olla koulussa. Rauli Hakala selvittää, voisivatko liikennöitsijät ajaa vuoroja ajalla ja , jolloin muut koulut ovat lomalla. 9 Henkilöstösuunnitelman kehittäminen Emmi Ranta valmisteli yhteistoimintaryhmään henkilöstön koulutussuunnitelman ja työaikamuotojen periaatteita ja esitteli asiaa kokouksessa. 10 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kartoitus yhtymähallitusta varten Kuntien ja kuntayhtymien on sisällytettävä tilikaudesta 2008 alkaen tilinpäätökseen hallituksen selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Tätä varten jatkossa vuosittain kartoitetaan osastojen ja tulosalueiden tilanne hyvien hallintokäytäntöjen toteutumisesta. Liitteenä lomake, jonka osastonjohtajat ja tukipalvelujen työnjohdolliset esimiehet täyttävät. Lomake on palautettava mennessä tulosalueiden johtajille. Tulosalueiden johtajat täyttävät osaltaan vastaavan lomakkeen omalta tulosalueeltaan. Talouspäällikkö laatii tämän jälkeen hallitukselle yhteenvedon kartoituksesta ja laatii kalenterivuoden 2009 kehitystavoitteet FAI:lle hallintokäytäntöjä koskien. PÄÄTÖS: Tulosalueiden johtajat huolehtivat kartoituksen tietojen keräämisestä osastonjohtajilta mennessä ja toimittavat lomakkeet talouspäällikölle. 11 Harjoitustöiden raportointi vuonna 2009 Harjoitustöiden täsmennetään, jotta sisäisen valvonnan vaatimukset täyttyvät ja harjoitustöiden toteutuminen tulee dokumentoiduksi. HARJOITUSTÖIDEN SEURANTA Osastot, joilla EI käytössä varastokirjanpito- / laskutusohjelmaa: Tavaran haku keskusvarastosta Tavaran tilaaminen suoraan tavarantoimittajalta Harjoitustöistä pidetään erillistä liitteenä olevalla henkilökohtaisella lomakkeella, joka palautetaan allekirjoitettuna lukukausien päättyessä inventaarien yhteydessä Minna Jussilalle. Osasto, joilla ON käytössä varastokirjanpito-/ laskutusohjelma: Hankinnat kirjataan laskun saapuessa ensin suoraan oppilastyötoiminnan kuluksi ja ne oikaistaan kaksi kertaa vuodessa harjoitustöiden kustannuksiksi opettajalta saatavan lomakkeen perusteella

4 Auto-osasto Metalliosasto Auto-osasto kirjaa ensin kaikki töihin menevät tarvikkeet oppilastyötoimintaan (ostolaskut). Osasto käyttää laskutusohjelmassaan erillistä asiakasnumeroa Harjoitustyöt, jolle kirjataan harjoitustöihin menevät tarvikkeet yksilöiden käyttökohteet. Susitöille on vastaava käytäntö. Asiakasnumeroiden saldot toimitetaan Minna Jussilalle kaksi kertaa vuodessa, joka oikaisee oppilastyötoiminnan kustannuksista harjoitustöiden osuuden kirjanpitoon. Tavaran haku keskusvarastolta: Metalliosastolta Johan Ahponen kirjaa metallivaraston varasto-otot opettajien henkilökohtaisten varasto-ottolistojen mukaan (liitteenä) suoraan harjoitustöihin ja oppilastyötoimintaan. Listat toimitetaan Ahposelle joka toinen kuukausi allekirjoitettuna. Tavaran haku keskusvarastolta: PÄÄTÖS: 12 Suoritetiedot 2008 Koulutusalajohtajat selvittävät talouspäällikölle toimitettavat suoritetiedot ja muut opetuksen n liittyvät tiedot johtoryhmän kokoukseen ja esittelevät ne omalta osaltaan mahdollisine parannusehdotuksineen. PÄÄTÖS: Otetaan käyttöön em. harjoitustöiden seuranta. 13 Käyttösuunnitelma 2009 Talouspäällikkö esitteli kokouksessa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja irtaimiston käyttösuunnitelman. Tarkennettu käyttösuunnitelma tehdään yhtymähallituksen kokoukseen mennessä. 14 Muut asiat johtoryhmän kesäkokouksen koulutusteema; henkilöstöjohtaminen, osastonjohtajille tarjotaan mahdollisuutta tulla mukaan elokuu 2009: yhteistoiminnalliset opetusmenetelmät -koulutus 6.8. oppilaitoksen sääntöjen noudattamisen muistuttamisviikot vk. 4-5 koko henkilöstöllä nuorisovaltuuston perustamiseen liittyvään työryhmään osallistuminen

5 Tuula Koivula

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

FAI:N VES YM. SOVELLUKSIA 15.12.2006 Korvausperusteita (VES)

FAI:N VES YM. SOVELLUKSIA 15.12.2006 Korvausperusteita (VES) FAI:N VES YM. SOVELLUKSIA 15.12.2006 Korvausperusteita (VES) 1.1.2006 1.1.2007 Ateriakorvaus virkamatkasta (ei pv rahaa) 7,50 7,75 Ateriakorvaus virantoimitusmatkalta 2,02 2,02 Kokopäiväraha 30,00 31,00

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje 1. Yleistä Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvio, joka on suunnittelukauden 2012 2014 ensimmäinen vuosi, on hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta ESIPUHE Koulutuspoliittisin keinoin on pyritty jo pitkään vaikuttamaan

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YH 20.12.2013 LIITE 4 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Talousarvion tulosalueet, sitovuus, määrälliset ja taloudelliset tavoitteet Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Kalakouluntie 72 21610 Kirjala EU investoi kestävään kalatalouteen Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4)

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot