SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT"

Transkriptio

1 SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

2 SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA MÄÄRITELMÄT Palvelun yleiset ehdot Asiakassuhde Tarjottavat palvelut Privanetin oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta Oikeus käyttää apulaista Palvelun käytöstä sopiminen Palvelun käyttöä koskevien tahdonilmaisujen antaminen Sijoituskohteiden omistusoikeus ja Privanetin oikeus myydä sijoituskohteet saatavan suorittamiseksi Reklamointi, tiedoksiannot ja ilmoitusvelvollisuus Väärät tiedot Puhelujen ja muun yhteydenpidon tallentaminen Palkkiohinnasto Tietojen vaihto ja salassapito Arvopaperin välitys Toimeksianto Toimeksiannon hoitaminen Toimeksiannon peruuttaminen MERKINTÄPALVELUN KÄYTTÖ Merkintä- ja ostotoimeksiantojen antaminen Merkintäsitoumuksen sitovuus Merkintä- tai ostoajan muuttaminen Arvopaperien jako MAKSULIIKENNE JA SELVITYS Raportointi Asiakkaan toimitusvelvollisuus Arvo-osuuksien selvitys Privanetin toimitusvelvollisuus Asiakkaan velvollisuus suorittaa kauppahinta Privanetin velvollisuus suorittaa kauppahinta Netotus Privanetin oikeus tehdä sijaistoimitus Asiakkaan puolesta Osapuolten oikeus perua kauppa Asiakasvarojen säilyttäminen ja maksuliikenne Privanet-tili Palvelun käytön edellyttämä valuutan vaihto ja valuuttariski Suoraveloitus ARVOPAPERiEN SÄILYTYSPALVELU Arvopaperien säilytys Sopimukseen kuuluvat hoitotoimenpiteet Säilytykseen tuotavien Arvopaperien tarkastaminen ja yksilöiminen Muut Privanetin oikeudet ja velvollisuudet Asiakkaan suorittama Arvopapereiden luovuttaminen Privanetin vastuu ja korvausvelvollisuus

3 7.7. Asiakkaalle lähetettävä informaatio Ilmoitukset osakkeenomistajille Osallistuminen yhtiökokouksiin Osapuolten reklamointivelvollisuus Virhekirjaukset Säilytys sopimuksen päättyessä Säilytyksessä olevien arvopapereiden panttaus INTERNET-PALVELU Yleistä Internet-palvelun käyttö Vastuunrajoitus Tiedonantovelvollisuus Privanetin oikeus poistaa Asiakkaan osto- tai myyntitarjous Järjestelmän rikkoutuminen Muutokset Privanetin Internet-palvelussa Immateriaalioikeudet VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Privanetin vastuu Asiakkaan vastuu Välilliset vahingot Ylivoimainen este Privanetin panttioikeus SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN KORVAUSRAHASTO EPÄILYTTÄVÄT LIIKETOIMET JA VAROJEN ALKUPERÄ ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI SÄÄNNÖSTEN RISTIRIITA

4 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Asiakkaan ja Privanetin väliseen sopimussuhteeseen. Asiakas hyväksyy Sijoituspalvelun Sopimusehdot ja Privanetin niiden perusteella kulloinkin voimassaolevat näitä ehtoja täydentävät, esimerkiksi kaupankäyntiä, selvitystä ja maksuliikennettä koskevat ohjeet itseään sitoviksi allekirjoittamalla Sijoituspalvelun Asiakassopimuksen. Näiden ehtojen nojalla Asiakas voi antaa itseään sitovia sijoituskohteiden osto- tai myyntitoimeksiantoja, merkintätoimeksiantoja, säilytystä koskevia toimenpideohjeita sekä käyttää Privanetin Internet palvelua. 2. MÄÄRITELMÄT Asiakas Asiakkaalla tarkoitetaan omissa nimissä omaan lukuunsa suhteessa Privanetiin toimivaa sopijapuolta, joka on allekirjoittamalla Sijoituspalvelun asiakassopimuksen hyväksynyt kulloinkin voimassaolevat Sijoituspalvelun Sopimusehdot itseään sitoviksi ja jonka Privanet on hyväksynyt asiakkaakseen käyttämään Privanetin näiden ehtojen mukaisesti tarjoamia palveluita. Asiakkaan edustaja Asiakkaan edustaja on asianmukaisen kirjallisen valtuutuksen nojalla toimiva henkilö, jolla on oikeus antaa Sijoittajan puolesta Privanetille Sijoittajaa sitovia määräyksiä ja ohjeita. Mitä näissä ehdoissa on sanottu Asiakkaasta, koskee soveltuvin osin myös Asiakkaan edustajaa. Privanet Privanetilla tarkoitetaan Privanet Capital Oyj:tä tai sen tytäryhtiöitä, Privanet Tilitoimisto Oy:tä, Privanet Pankkiiriliike Oy:tä, Privanet PRO PK Oy:tä tai Finance Group International Finland Oyj:tä (Privanet Capital-konserni). Privanet Capital -konsernin eri yhtiöt tuottavat näiden ehtojen mukaisia Palveluita Asiakkaalle, kukin oman toimialansa ja toimilupansa mukaisesti. Palvelu Palvelulla tarkoitetaan kaikkia Privanetin näiden ehtojen mukaisesti Asiakkaalle tarjoamia palveluita. Sijoittajien korvausrahasto Sijoittajien korvausrahasto on sijoittajien suojaksi perustettu rahasto, johon lain mukaan sijoituspalveluyrityksen on kuuluttava. Korvausrahaston tehtävänä on korvata sijoitus- 3

5 palveluyrityksen asiakkaalle hänen riidaton saatavansa sijoituspalveluyrityksen maksukyvyttömyystilanteessa. Ammattimaiset sijoittajat eivät voi saada korvausta rahastosta. Ammattimainen sijoittaja Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 :n nojalla ammattimaiseksi sijoittajaksi luettavan yhteisön lisäksi ammattimaisena sijoittajana pidetään asiakasta, jolle sijoituspalveluyritys on ilmoittanut pitävänsä tätä ammattimaisena sijoittajana. Edellytys tälle on, että asiakkaan sijoitustoiminta on laajuuteensa ja organisaationsa perusteella ilmeisen ammattimaista. Asiakkaan ilmoituksen perusteella sijoituspalveluyritys voi pitää asiakasta ammattimaisena sijoittajana ainoastaan, mikäli tämän sijoitustoiminta objektiivisesti arvioituna on ammattimaista. Kriteerinä tällöin on muun muassa asiakkaan sijoitustuntemus sekä arvopaperikaupan laajuus ja säännöllisyys. Arvopaperi ja arvo-osuus Arvopaperilla tarkoitetaan koti- tai ulkomaista: 1. osaketta tai muuta osuutta yhteisön omaan pääomaan tai siihen liittyvää osinko-, korko- tai merkintäoikeutta; 2. osuutta joukkovelkakirjalainaan tai siihen rinnastuvaan velallisen sitoumukseen, joka on tarkoitettu yleiseen liikkeeseen saatettavaksi useiden samansisältöisten sitoumusten kanssa, taikka sanottuun osuuteen tai sitoumukseen liittyvää korko- tai tuotto oikeutta ja 2 kohdissa mainittujen oikeuksien yhdistelmää; sekä 4. sijoitusrahasto-osuutta tai siihen rinnastettavaa ulkomaisen yhteissijoitus-yrityksen osuutta. Arvo-osuudella tarkoitetaan sellaista Arvopaperia, joka on liitetty arvoosuusjärjestelmään. Sijoituskohde Sijoituskohde voi olla Arvopaperi sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa (772/1988) tarkoitettu vakioitu johdannaissopimus tai muu johdannaissopimus, jonka kohde-etuutena on Arvopaperi, valuutta, korko, johdannaissopimus tai tällaisen kohde-etuuden hinnan kehitystä kuvaava tunnusluku. Arvopaperinvälittäjä Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan 1. sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 :ssä tarkoitettua sijoituspalveluyritystä, 2. ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 2 :ssä tarkoitettua ulkomaista sijoituspalveluyritystä, sekä 4

6 3. Luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93) 2 :ssä tarkoitettua luottolaitosta sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain (1608/93) 2 :ssä tarkoitettua luotto- ja rahoituslaitosta. Talletuspankki Talletuspankilla tarkoitetaan Laissa luottolaitostoiminnasta (1607/93) 2.2 :ssä tarkoitettuja talletuspankkeja. Markkinapaikka Markkinapaikalla tarkoitetaan koti- tai ulkomaista arvopaperi- tai johdannaispörssiä tai muuta viranomaisen hyväksymää markkinapaikkaa sekä kuhunkin markkinapaikkaan liittyvää selvitys- tai säilytysyhteisöä. Markkinasäännöt Markkinasäännöt ovat voimassa olevan lainsäädännön perusteella annettuja päätöksiä ja viranomaismääräyksiä ja -ohjeita sekä Markkinapaikkojen sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä sekä kullakin Markkinapaikalla vallitsevaa kauppatapaa. Privanet-tili Privanet-tilillä tarkoitetaan Asiakkaan asiakasvarojen kirjanpidollista tiliä Privanet Pankkiiriliike Oy:ssä. Privanet-tili toimii yhteisenä asiakasvaratilinä Asiakkaan ja kaikkien Privanet Capital -konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä suhteissa. 3. PALVELUN YLEISET EHDOT 3.1. Asiakassuhde Privanetin puolesta Asiakassuhdesopimuksen allekirjoittaa Privanet Pankkiiriliike Oy, joka on suomalainen sijoituspalveluyritys, joka on saanut valtioneuvostolta sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (1996/579) mukaisen toimiluvan harjoittaa arvopaperinvälitystä ja eräitä muita, siihen läheisesti liittyviä palveluja. Privanet Pankkiiriliike Oy on Asiakkaan edustaja suhteessa muihin Privanet Capital -konserniin kuuluviin yhtiöihin ja vastaavasti niiden edustaja suhteessa Asiakkaaseen. Sijoituspalvelun Asiakassopimuksen saa allekirjoittaa Privanet Pankkiiriliike Oy:n edustajana henkilö, jolla on asianmukainen valtuutus. Privanet Pankkiiriliike Oy:n lisäksi Privanet Capital -konserniin kuuluvat konsernin emoyhtiö Privanet Capital Oyj, Privanet Tilitoimisto Oy, Privanet PRO PK Oy sekä Finance Group International Finland Oyj. Tullakseen hyväksytyksi Privanetin Asiakkaaksi hakijan on annettava Privanetin kulloinkin edellyttämät henkilö- ja osoitetiedot ja hyväksyttävä kulloinkin voimassaolevat Sijoituspalvelun Sopimusehdot itseään sitoviksi Privanetin Sijoituspalvelun Asiakasso- 5

7 pimuksen allekirjoituksella. Privanet voi syytä ilmaisematta kieltäytyä hyväksymästä hakijaa Asiakkaaksi. Asiakkuus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää Tarjottavat palvelut Privanet Pankkiiriliike Oy harjoittaa arvopaperinvälitystä, sijoituskohteiden merkitsijöiden hankkimista tai niiden merkintöjen järjestämistä, arvopaperien liikkeeseenlaskuun liittyviä palveluja, sijoituskohteita koskevaa sijoitus- ja rahoitusneuvontaa, sijoituskohteiden säilytys- ja hoitopalveluja, emissioiden järjestämistä sekä tarvittaessa sijoituspalveluun liittyvää valuuttapalvelua. Privanet Pankkiiriliike Oy ei toimi pörssivälittäjänä. Privanet Capital Oyj tuottaa Asiakkaalle Privanet Pankkiiriliike Oy:n vastuulla ja lukuun maksuliikenne- ja selvityspalveluja sekä Privanet Internet palvelun Privanetin oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta Privanetilla on oikeus kieltäytyä tarjoamasta Asiakkaalle Palvelua tai keskeyttää sen tarjoaminen, jos Asiakas ei täytä Privanetin asettamia vaatimuksia asiakassuhdetta muodostettaessa tai mikäli Asiakas rikkoo osapuolten välisiä sopimuksia tai Privanetilla on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran Privanetille tai kolmannelle Oikeus käyttää apulaista Tuottaessaan Palvelua Asiakkaalle Privanet-konserniin kuuluva yhtiö on oikeutettu käyttämään apuna, ilman eri ilmoitusta, toisen Privanet-konserniin kuuluvan yhtiön henkilökuntaa. Privanetilla on myös oikeus käyttää Palvelun tarjoamisessa apunaan suomalaista tai ulkomaista sijoituspalveluyritystä, luottolaitosta tai niiden sivukonttoria sijoituskohteita koskevien tehtävien hoitamisessa. Privanetin on edellytettävä, että tällaiset apulaiset ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitosäännöksiä vastaavalla tavalla kuin Privanet ja sen johtohenkilöt Palvelun käytöstä sopiminen Privanet ja Asiakas sopivat Privanetin tarjoamien Palvelujen käytöstä näiden ehtojen mukaisesti tai erikseen näiden ehtojen mukaisesti tai muutoin tehtävällä Privanetin, Markkinapaikan tai muun kolmannen osapuolen edellyttämällä sopimuksella, joka voidaan tehdä myös Privanetin tätä tarkoitusta varten varatuilla www-sivuilla Internetissä, SMS- tai WAP-viestillä, sähköpostilla, kirjallisesti tai puhelimitse. Asiakas valtuuttaa Privanetin selvittämään Asiakkaan henkilö- ja luottotiedot sekä pankkiyhteyden oikeudellisuuden Privanetia sitovan asiakkaan tunnistamisvelvollisuuden täyttämiseksi. Privanet toimittaa sopimukset sekä Internet palvelun käyttämiseksi tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat Asiakkaalle. 6

8 3.6. Palvelun käyttöä koskevien tahdonilmaisujen antaminen Asiakas tai Asiakkaan Edustaja antaa Asiakkaan puolesta tahdonilmaisut, esimerkiksi Arvopaperien välitystä koskevat toimeksiannot sekä Palvelun suorittamiseen muutoin liittyvät ohjeet tämän sopimuksen mukaisella tavalla. Privanetilla on oikeus toimia myös muun kuin Asiakkaan kirjallisesti valtuuttaman henkilön tahdonilmaisun mukaisesti, jos tahdonilmaisun antaja asemansa, toimensa tai tehtävänsä puolesta voi katsoa olevan tähän oikeutettu. Privanetilla on oikeus pitää Asiakkaan valtuuttamana henkilöä, joka antaa tahdonilmaisun Asiakkaan asiakastunnusta ja salasanoja käyttäen. Asiakas vastaa kaikista hänen asiakastunnuksellaan ja salasanoillaan annetuista tahdonilmaisuista Sijoituskohteiden omistusoikeus ja Privanetin oikeus myydä sijoituskohteet saatavan suorittamiseksi Omistusoikeus Palvelun kohteena oleviin Sijoituskohteisiin tai kauppahinta eivät kuulu Privanetille, ellei se ole toimeksiannon vastapuolena. Privanetilla on pidätysoikeus Asiakkaan lukuun hankittuihin Sijoituskohteisiin kohdistuvan maksamattoman kauppahinnan, mahdollisen varainsiirto- tai leimaveron, oman palkkionsa sekä muiden mahdollisten Privanetille Palvelun tuottamisesta aiheutuvien maksujen tai kulujen sekä korkolain mukaisen viivästyskoron vakuudeksi. Mikäli Asiakas ei suorita Privanetille erääntynyttä saatavaa, Privanetilla on oikeus välittömästi myydä pidätysoikeuden kohteena olevat Sijoituskohteet Asiakasta enempää kuulematta julkisessa kaupankäynnissä tai muuten parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin saatu kauppahinta sekä mahdollinen erääntynyt tuotto käytetään erääntyneen saatavan suorittamiseen. Mahdollisesti jäljelle jäävä summa tilitetään Asiakkaalle Reklamointi, tiedoksiannot ja ilmoitusvelvollisuus Kirjalliset ilmoitukset osapuolten välillä voidaan tehdä kirjeitse, Privanetin tätä tarkoitusta varten varatuilla www-sivuilla Internetissä, sähköpostilla tai telekopiolla, ellei muuta ole sovittu. Toteutuneista toimeksiannoista raportointia koskee, mitä kohdassa 6.1 on sanottu. Ellei muuta ole sovittu, Asiakkaan ja Privanetin on katsottava hyväksyneen toistensa toiminta, ellei jompikumpi yhden kuukauden kuluessa toisen sopijapuolen toiminnasta tiedon saatuaan kirjallisesti ilmoita toiselle sopijapuolelle, ettei se hyväksy tämän toimintaa. Yhden kuukauden määräaikaa ei sovelleta näiden ehtojen tai näiden ehtojen perusteella annettujen Privanetin ohjeiden vastaiseen menettelyyn. 7

9 Ellei muuta voida osoittaa tai sopimuksesta muuta johdu, osapuolen katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua toimenpidettä koskevan ilmoituksen lähettämisestä kirjeitse. Mikäli Asiakkaan toimipaikka on ulkomailla, lasketaan edellä tarkoitettu määräaika neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan ja Privanetin on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava toiselle osapuolelle antamissaan yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista kirjallisesti Väärät tiedot Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelua varten esimerkiksi Privanetin Asiakassuhdesopimuksessa, tätä tarkoitusta varten varatuilla www-sivuilla Internetissä tai suoraveloitusvaltakirjassa antamansa tiedot ovat oikein. Asiakas ei voi osoittaa Privanetia kohtaan vaatimuksia puutteellisista tai vääristä tiedoista. Jos Asiakas epäilee antamiensa tietojen olleen vääriä, tulee hänen ilmoittaa siitä välittömästi Privanetille kuitenkin viimeistään kaksi pankkipäivää ennen seuraavan laskun eräpäivää. Mikäli virheellisyys perustuu Asiakkaan käsityksen mukaan siihen, että ulkopuolinen on luvatta käyttänyt Asiakkaan käyttäjätunnusta tai salasanoja, on siitä ilmoitettava välittömästi Privanetille. Asiakkaan on liitettävä ilmoitukseensa viimeistään kymmenen (10) vuorokauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä todistus tehdystä Asiakkaan käyttäjätunnuksen tai salasanojen luvatonta käyttöä koskevasta rikosilmoituksesta tai poliisille tehdystä tutkintapyynnöstä Puhelujen ja muun yhteydenpidon tallentaminen Privanetilla on oikeus nauhoittaa tai muulla valitsemallaan tavalla tallentaa toimintaansa liittyvät Asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut ja muu yhteydenpito Palkkiohinnasto Privanet perii tarjoamistaan Palveluista Sijoituspalvelun Asiakassopimukseen olennaisena osana kuuluvan erillisen hinnastonsa mukaisen tai Asiakkaan kanssa erikseen sovitun palkkion tai maksun. Mikäli yksittäisen toimenpiteen hintaa ei ole määritelty palveluhinnastossa taikka siitä ei ole erikseen sovittu, on Privanet oikeutettu perimään toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kohtuullisen palkkion. Privanetilla on oikeus periä Asiakkaalta kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset asiakkuuteen perustuvat maksut Tietojen vaihto ja salassapito Privanet Capital -konserniin kuuluvat yhtiöt ovat oikeutetut toistensa puolesta ottamaan vastaan Asiakkaan viestejä, ohjeita ja toimeksiantoja sekä antamaan toisilleen Asiakasta ja tämän taloudellista tilaa koskevia asiakastietoja. Kaikkien Privanet Capital -konserniin kuuluvien yritysten hallintoelinten jäsenet, johto ja henkilöstö ovat salassapitovelvollisia sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 48 :n ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 8

10 :n perusteella tai sitä vastaavasti Asiakkaan toimeksiannoista, taloudellisesta asemasta sekä liike- tai ammattisalaisuudesta. Mikäli Privanet joutuu tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä suorittaessaan antamaan Asiakasta koskevia tietoja ulkopuolisille, vastaa Privanet siitä, että näitä ulkopuolisia tahoja koskee sisällöltään sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 48 :n mukainen vaitiolovelvollisuus. Privanetilla on kuitenkin velvollisuus antaa edellä tarkoitettuja tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muulle viranomaiselle, jolla on lain nojalla oikeus saada sellaisia tietoja. 4. ARVOPAPERIN VÄLITYS 4.1. Toimeksianto Privanet ja Asiakas sopivat erikseen kustakin yksittäisestä Arvopaperin välitystoimeksiannosta. Tällainen sopiminen voi tapahtua Privanetin kaupankäyntiohjeissa kulloinkin mainituilla tavoilla, kuten esimerkiksi Privanetin tätä tarkoitusta varten varatuilla wwwsivuilla Internetissä, SMS- tai WAP-viestillä, sähköpostilla, kirjallisesti, telekopiolla tai puhelimitse. Asiakkaan tulee varmistautua telekopiolla tai sähköpostilla annetun toimeksiannon saapumisesta Privanetille. Toimeksianto tulee voimaan, kun Privanet on ottanut sen toimeksiantona vastaan. Toimeksianto on voimassa määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva toimeksianto päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua toimeksiannon voimaantulosta, ellei toimeksiannon tarkoittamaa kauppaa ole tehty tai toimeksiantoa peruutettu sitä aiemmin. Toimeksianto raukeaa aina, kun osinko tai merkintäoikeus irtoaa Markkinasääntöjen mukaisesti, ellei Asiakas tätä ennen ilmoita Privanetille haluavansa jatkaa toimeksiantoa. Toimeksiantojen antamisessa ja hoitamisessa sovelletaan lisäksi Privanetin kaupankäyntiohjetta sekä soveltuvia Markkinasääntöjä Toimeksiannon hoitaminen Vastaanotettuaan toimeksiannon Privanet hoitaa sen huolellisesti Asiakkaan eduksi. Toimeksianto hoidetaan ilman aiheetonta viivytystä, ellei Asiakkaan kanssa nimenomaisesti ole toisin sovittu. Privanetilla on oikeus mikäli se katsoo Asiakkaan edun vaativan, pidättäytyä toimeksiannon toteuttamisesta siihen saakka, kunnes toimeksiannon toteuttamisesta saadaan Asiakkaan uusi määräys. Privanetilla on oikeus toteuttaa ja selvittää toimeksianto osissa, ellei toisin ole sovittu. Mikäli toimeksiannossa ei ole määrätty rajahintaa, Privanetilla on oikeus tehdä toimeksiannon tarkoittama kauppa parhaaseen saatavilla olevaan hintatasoon. Privanetilla on oikeus varmistautua siitä, että Asiakkaan hallussa tai määrättävissä ovat ne Sijoituskohteet, joista se on antanut myyntitoimeksiannon tai että Asiakas kykenee toimittamaan ne määräajassa sekä tässä tarkoituksessa tarkistaa Asiakkaan arvo- 9

11 osuustilillä tai säilytyksessä olevan katteen riittävyys sekä varata tällaiset Sijoituskohteet kaupan tekemistä ja selvitystä varten. Privanetilla on niin ikään oikeus varmistautua siitä, että Asiakas pystyy suorittamaan kauppahinnan ja Privanetin palkkion sekä mahdolliset verot ja muut viranomaismaksut. Privanetilla on tarvittaessa toimeksiannon hoitamiseksi oikeus vaatia käsiraha tai maksu osittain tai kokonaisuudessaan etukäteen. Privanetilla on oikeus toimeksiannon ja tehdyn kaupan perusteella ryhtyä toimiin kaupan selvittämiseksi ja Arvopaperinvälittäjän pidätysoikeuden ja Markkinapaikan mahdollisen panttioikeuden turvaamiseksi. Privanet ei ilmaise kaupan osapuolia toisilleen ilman osapuolten suostumusta. Privanet ilmoittaa toteutetusta toimeksiannosta Asiakkaalle jäljempänä kohdassa 6.1 kuvatulla tavalla Toimeksiannon peruuttaminen Asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ennen kauppaan johtavan sitovan tarjouksen tai kaupan tekemistä. Peruutus tulee voimaan viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seuraavana pankkipäivänä peruutuksen tekemisestä. Mikäli Privanet on ryhtynyt toimenpiteisiin toimeksiannon täyttämiseksi, peruutus edellyttää, että asiakas korvaa Privanetille peruutuksesta mahdollisesti aiheutuneet kulut. Privanetilla on oikeus pidättyä myyntitoimeksiannon edellyttämistä toimenpiteistä tai peruuttaa Sijoituskohteita koskeva myyntitoimeksianto, mikäli Privanetin hyväksi tehty myyntivaraus poistetaan tai se käy muutoin tehottomaksi tai mikäli Sijoituskohteet eivät enää ole Privanetin tai Asiakkaan vallinnassa. 5. MERKINTÄPALVELUN KÄYTTÖ 5.1. Merkintä- ja ostotoimeksiantojen antaminen Asiakkaalla on oikeus antaa Privanetin kautta Privanetin kulloinkin merkittäväksi (Arvopapereiden liikkeeseenlasku) tai myytäväksi tarjoamien Arvopapereiden (Arvopaperimyynti) merkintä- ja ostotoimeksiantoja (merkintäsitoumus). Asiakas jättää toimeksiannot Privanetin tarjoamien teknisten sovellusten kautta ilmoittamalla Privanetin kulloinkin edellyttämät tiedot. Privanetilla on oikeus oman harkintansa mukaan määritellä se osa Asiakkaita, joilla on oikeus antaa tiettyä Arvopaperia koskevia merkintä- ja ostotoimeksiantoja. Privanet ei vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu siitä, että toimeksianto ei saavu Privanetille tai sen jättäminen epäonnistuu Merkintäsitoumuksen sitovuus Asiakas ei voi perua Arvopaperien merkintäsitoumusta ilman Privanetin suostumusta. Toimeksianto on voimassa, kunnes merkityt Arvopaperit on jaettu merkitsijöiden kesken ja Asiakas on maksanut Privanetille jaossa tulleet Arvopaperit. 10

12 5.3. Merkintä- tai ostoajan muuttaminen Privanetilla on oikeus joko lyhentää tai pidentää merkintä- tai ostoaikaa milloin Privanet katsoo sen tarpeelliseksi esimerkiksi ylimerkinnästä tai teknisestä syystä johtuen Arvopaperien jako Privanet jakaa merkittävät tai myytävät Arvopaperit liikkeeseenlaskijayhtiön tai nimettyjen myyjätahojen määräämin ehdoin merkitsijöiden kesken. Asiakas on velvollinen hyväksymään merkintäsitoumuksen täyttämisen vain osittain tai sen sivuuttamisen kokonaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää Privanetille, liikkeeseenlaskijayhtiölle tai nimetyille myyjätahoille jakoa tai jakoperusteita koskevia vaatimuksia. 6. MAKSULIIKENNE JA SELVITYS 6.1. Raportointi Privanet ilmoittaa toteutetuista toimeksiannoista arvopapereiden välityksessä tai merkintäpalvelussa Privanetin kaupankäynti- tai selvitysohjeissa mainittuina ajankohtina ja kaupankäynti- tai selvitysohjeissa mainittujen Privanetin teknisten sovellusten kautta, kuten esimerkiksi Privanetin tätä tarkoitusta varten varatuilla www-sivuilla Internetissä, SMS- tai WAP-viestillä, sähköpostilla, kirjallisesti tai puhelimitse. Asiakkaalla on aina oikeus erillisestä pyynnöstä saada ilmoitus sähköpostitse tai kirjeitse. Mikäli Asiakas haluaa kopion hänelle lähetetystä ilmoituksesta, Privanetilla on oikeus palkkiohinnastonsa mukaiseen korvaukseen erillisestä pyynnöstä toimitettavan ilmoituksen laatimisesta ja lähettämisestä. Privanet ilmoittaa myös mikäli Privanet-konserniin kuuluva yritys, sen määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö tai näiden eläkesäätiö tai eläkekassa on toimeksiannon perusteella tehtävän kaupan vastapuolena, ellei Asiakas ole antanut suostumustaan tähän ennen kaupan päättämistä. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon toimeksiannon toteutuksesta heti, kun siitä on ilmoitettu Privanetin tätä tarkoitusta varten varatuilla www-sivuilla Internetissä tai kun ilmoituksen voidaan katsoa saapuneen Asiakkaalle. Ellei muuta osoiteta, Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua toimenpidettä koskevan ilmoituksen lähettämisestä, mikäli Asiakkaan toimipaikka on Suomessa. Mikäli Asiakkaan toimipaikka on ulkomailla, lasketaan edellä tarkoitettu määräaika neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan on tarkistettava huolellisesti Privanetin toimittama ilmoitus toteutuneesta toimeksiannosta ja ilmoitettava kirjallisesti havaitsemistaan virheistä tai puutteista Privanetille viivytyksettä, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluttua tiedon saamisesta Asiakkaan toimitusvelvollisuus Asiakas on vastuussa siitä, että hänellä on myyntitoimeksiannon kohteena olevat myyntikelpoiset Sijoituskohteet myyntitoimeksiannon antamishetkellä. Asiakas on velvollinen 11

13 huolehtimaan, että Sijoituskohteet ovat Privanetin käytettävissä kaupan tekemistä ja selvitystä varten. Asiakas toimittaa toimeksiannon kohteena olevat Sijoituskohteet Privanetille kulloinkin sovellettavien Markkinasääntöjen tai Privanetin kaupankäynti-, selvitys- ja maksuliikenneohjeen mukaan tai Privanetin kanssa erikseen sovitulla tavalla. Privanetilla on oikeus varata Sijoituskohteet kaupan tekemistä ja selvitystä varten Arvo-osuuksien selvitystä varten Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Privanetille arvoosuustilinsä. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut Privanetille arvo-osuustiliään, Privanetilla on tarvittaessa oikeus Asiakasta kuulematta avata Asiakkaan nimellä arvo-osuustili parhaaksi katsomaansa tilinhoitajayhteisöön ja pyytää tilinhoitajayhteisöä tekemään kulloinkin tarvittavat kirjaukset arvo-osuustilille. Asiakas vastaa arvo-osuustilin avaamisesta ja käytöstä aiheutuvista kuluista ja palvelumaksuista Arvo-osuuksien selvitys Arvo-osuuksien selvitystä varten Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Privanetille arvoosuustilinsä. Asiakas valtuuttaa Privanetin pyytämään tilinhoitajayhteisöä tekemään tai teettämään kolmannella osapuolella arvo-osuuksien selvitystä varten kulloinkin tarvittavat kirjaukset asiakkaan kustannuksella. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut Privanetille arvo-osuustiliään, Privanetilla on tarvittaessa oikeus Asiakasta kuulematta avata Asiakkaan nimellä arvo-osuustili parhaaksi katsomaansa tilinhoitajayhteisöön ja pyytää tilinhoitajayhteisöä tekemään tai teettämään kolmannella osapuolella kulloinkin tarvittavat kirjaukset arvo-osuustilille. Asiakas vastaa arvo-osuustilin avaamisesta ja käytöstä aiheutuvista kuluista ja palvelumaksuista Privanetin toimitusvelvollisuus Privanet huolehtii siitä, että Asiakkaan lukuun hankitut Sijoituskohteet ovat luovutettavissa Asiakkaalle kaupan selvityspäivänä. Mikäli kaikki Sijoituskohteet eivät ole tällöin luovutettavissa, Asiakkaan on vastaanotettava osatoimitus. Jos luovutus viivästyy Asiakkaasta riippumattomasta syystä tai on virheellinen, Privanet on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle aiheutuneen vahingon. Asiakkaan tulee tarkistaa vastaanottamansa Sijoituskohteet ja ilmoittaa Privanetille kirjallisesti mahdollisista virheistä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluttua tiedon saamisesta. Sijoituskohteiden käyttämisestä vakuutena ja muista selvitystä turvaavista toimenpiteistä voidaan määrätä myös Privanetin selvitys- ja maksuliikenneohjeissa tai selvitys- ja säilytysyhteisön säännöissä Asiakkaan velvollisuus suorittaa kauppahinta Asiakas suorittaa kauppalaskelman mukaisesti Sijoituskohteiden kauppahinnan toimeksiantoon liittyvillä palkkioilla ja maksuilla sekä kaupasta mahdollisesti perittävällä arvonlisä-, varainsiirto- tai leimaverolla lisättynä. Maksun on oltava Privanetin käytettävissä viimeistään laskelman eräpäivänä Privanetin selvitys- ja maksuliikenneohjeissa ilmoitettuna ajankohtana, elleivät Asiakas ja Privanet ole muuta sopineet. Maksun viivästyessä Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyneelle 12

14 määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä hinnaston mukaisen viivästysmaksun Privanetin velvollisuus suorittaa kauppahinta 6.7. Netotus Privanet suorittaa myyntitoimeksiannon kohteena olleista Sijoituskohteista saadun kauppahinnan, toimeksiantoon liittyvillä palkkioilla ja maksuilla sekä kaupasta mahdollisesti perittävän arvonlisä-, varainsiirto- tai leimaveron määrällä vähennettynä Asiakkaan asiakasvarojen tilille tai Asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille Sijoituskohteiden myyntitoimeksiannon selvityspäivänä. Mikäli Privanetilla on erääntyneitä saatavia Asiakkaalta, on Privanetilla oikeus kuitata nämä saatavat Asiakkaan myyntitoimeksiannosta saatavista varoista. Mikäli kauppahintaa ei ole mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan, Asiakas on velvollinen ottamaan vastaan osasuorituksen. Kauppahinnan suorittamisen edellytys on, että Asiakas on täyttänyt toimeksiannon mukaiset omat velvollisuutensa. Maksun viivästyessä Privanetista johtuvasta syystä Privanet on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Privanetilla on oikeus netottaa kaikki maksuliikenne Asiakkaan ja Privanetin välillä, mikäli Asiakkaalla ja Privanetilla on erääntyneitä vastakkaisia saatavia esimerkiksi Sijoituskohteiden ostoista ja myynneistä Privanetin oikeus tehdä sijaistoimitus Asiakkaan puolesta Mikäli toimitus viivästyy, Asiakas on velvollinen korvaamaan Privanetille tästä aiheutuvat kulut ja mahdolliset sanktiot. Jos Privanetilla on syytä epäillä, että Asiakas Arvopaperin myyjänä ei pysty sovellettavien Markkinasääntöjen, näiden ehtojen tai Privanetin maksuliikenne- ja selvitysohjeiden mukaisessa määräajassa täyttämään kaupan kohteena olevien Sijoituskohteiden toimitusvelvollisuutta, Privanet voi Asiakkaan puolesta ja lukuun hankkia toimeksiannon kohteena olevat arvopaperit parhaaksi katsomallaan tavalla Asiakasta enempää kuulematta. Privanet voi myös tehdä Arvopaperien lainausta koskevan lainaussopimuksen omaaloitteisesti Asiakkaan puolesta ja lukuun. Asiakas vastaa lainaussopimuksen tekemisestä aiheutuneista kustannuksista ja sen seurauksena mahdollisesti aiheutuneesta Arvopaperin kurssiriskistä. Privanetin tekemä lainaussopimus ei poista tai vähennä Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuutta, tai mahdollista velvollisuutta suorittaa sanktiomaksu Privanetille, ostajalle, ostajan Arvopaperinvälittäjälle tai selvitysyhteisölle. Asiakkaan toimitusvelvollisuuden täyttämiseksi tehdystä toimeksiannosta peritään Privanetin hinnaston mukainen korotettu toimeksiantopalkkio ja Sijoituskohteiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset. Mikäli toimitusvelvollisuutta ei voida täyttää Asiakkaalta veloitetaan Privanetin hinnaston mukainen viivästysmaksu. 13

15 6.9. Osapuolten oikeus perua kauppa Privanetin ja Asiakkaan oikeudesta peruuttaa arvopaperinvälitystä koskevan toimeksiannon perusteella tehty kauppa määrätään selvitys- tai säilytysyhteisön säännöissä tai Privanetin kaupankäyntiohjeessa. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa jo tehtyä kauppaa, jolla arvopapereiden välitystä koskeva toimeksianto on kokonaan tai osittain täytetty. Elleivät Privanet ja asiakas muuta sovi tai pakottavat Markkinasäännöt muuta määrää, omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle kaupan selvitys- tai suorituspäivänä Privanetin vastaanotettua ostajan suorituksen myyjän Privanetin hallintaan toimittamasta kaupan kohteesta. Osasuoritustilanteessa omistusoikeus siirtyy vain osasuorituksen kattamin osin Asiakasvarojen säilyttäminen ja maksuliikenne Privanetin hallussa olevat Asiakkaalle kuuluvat varat säilytetään erillään Privanetin omista varoista asiakasvarojen pankkitilillä talletuspankissa, joka on antanut tilistä kuittaamattomuussitoumuksen. Privanetilla on oikeus siirtää Asiakkaan varoja Privanetin asiakasvarojen säilytykseen käytettävien eri pankkitilien välillä. Asiakkaalla ei ole oikeutta näiden varojen korkoon ellei Privanetin maksuliikenneohjeessa muuta sanota tai Privanet erikseen Asiakkaan kanssa muuta sovi Privanet-tili Privanetin asiakasvarojen pankkitileillä olevat Asiakkaan varat erotellaan Privanetin järjestelmissä Privanetin omista ja sen muiden asiakkaiden varoista Asiakkaan Privanet tiliksi. Privanet-tili toimii yhteisenä asiakasvaratilinä Asiakkaan ja kaikkien Privanetkonserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä suhteissa. Asiakkaan ja Privanetin välinen rahaliikenne kulkee Asiakkaan ilmoittaman pankkitilin tai Asiakkaan asiakasvaratilin (Privanet-tili) kautta sen mukaan mitä Privanetin erillisessä kaupankäyntiohjeessa kulloinkin on todettu. Privanetilla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta veloittaa kaikki Asiakkaalta olevat erääntyneet saatavansa Asiakkaan Privanettilillä olevista rahavaroista. Vastaavasti Privanetilla on oikeus maksaa Asiakkaalle suoritettavat maksut Asiakkaan Privanet-tilille. Privanet voi edellyttää, että Palvelun käytön aloittaminen edellyttää Privanetin kulloinkin erikseen määrittelemän aloituspääoman tallettamista Asiakkaan lukuun Privanet-tilille. Privanet voi edellyttää myös, että Asiakas tallettaa Palvelun käytön esimerkiksi toimeksiantonsa aiheuttamia kuluja vastaavan rahasumman kokonaan tai osittain etukäteen Privanet-tilille. Privanet voi rajoittaa Palvelun käytön Asiakkaan Privanet-tilille talletettujen varojen ja säilytyksessä olevien Arvopapereiden yhteenlaskettuun arvoon tai osaan siitä tai määritellä arvon perusteella Asiakkaan limiitin. Privanet antaa tarkemmat ohjeet mahdollisesta aloituspääomasta, limiiteistä ja Privanet tilille tehtävistä talletuksista ja niiden nostamisesta. 14

16 Privanet suorittaa Asiakkaalle hänen asiakasvaransa ainoastaan, jos Privanet-tilillä on Asiakkaan lukuun talletettuna maksettavissa olevaa positiivista saldoa. Privanetilla on oikeus vähentää Asiakkaalle Privanet-tililtä suoritettavista maksuista Privanetilla Asiakkaalta olevat saatavat Palvelun käytön edellyttämä valuutan vaihto ja valuuttariski Mikäli Asiakkaan kanssa ei toisin sovita, Privanetilla on oikeus päättää, mistä ja milloin Palvelun käyttöön esimerkiksi toimeksiannon hoitamiseen tarvittava valuutta hankitaan. Asiakas vastaa valuutanvaihdosta aiheutuneista kustannuksista ja kantaa Palvelun käyttöön liittyvän valuuttakurssien muutoksista johtuvan riskin Suoraveloitus Suoraveloituspalvelu Privanet voi tarjoata Asiakkaalle mahdollisuutta Palvelusta johtuvien maksujen suorittamiseen erillisen suoraveloitusvaltakirjan nojalla. Suoraveloitusvaltakirjassa Asiakas ilmoittaa pankin ja tilinumeron, jolta Privanet voi ilman Asiakkaan erillistä tahdonilmaisua veloittaa hänen Privanetille tulevat maksut. Suoraveloitusvaltakirjan voimassaolo päättyy, kun Asiakkaan asiakassuhde Privanetin kanssa päättyy. Suoraveloituspalvelulla tarkoitetaan menettelyä, jossa Privanet huolehtii Palvelusta johtuvien saatavien, esimerkiksi ostettujen arvopaperien kauppahinnan, veloittamisesta suoraveloitusvaltuutuksen antaneen Privanetin Asiakkaan pankkitililtä sen mukaan kuin tällaisen Asiakkaan kanssa on erikseen sovittu. Tällaiset saatavat voivat olla Privanetin tai kolmannen saatavia. Menettelyssä noudatetaan lisäksi kulloinkin kyseessä olevan pankin suoraveloitusehtoja. Suoraveloituspalvelun toteuttaminen Asiakkaan pankkitililtä edellyttää myös sitä, että Asiakas tekee asiaa koskevan sopimuksen oman pankkinsa kanssa Maksun veloittaminen Asiakkaan pankkitililtä Privanet veloittaa maksujen määrän eräpäivänä Asiakkaan pankkitililtä, jollei Asiakas ole ennen eräpäivää peruuttanut tai muuttanut valtuutusta. Jos maksun eräpäivä ei ole pankkipäivä, katsotaan seuraava pankkipäivä eräpäiväksi. Jos Asiakkaan pankkitilillä ei ole eräpäivänä laskun maksamiseen tarvittavia varoja, Privanetilla on oikeus veloittaa maksu enintään kolmen pankkipäivän kuluessa eräpäivän jälkeen. 15

17 7. ARVOPAPERIEN SÄILYTYSPALVELU 7.1. Arvopaperien säilytys Privanet voi tarjota asiakkailleen Arvopaperien säilytyspalvelua. Arvopaperit voidaan säilyttää myös Privanetin vastuulla Suomessa toimivassa talletuspankissa tai Suomessa toimivassa sijoituspalveluyrityksessä. Privanet ei kuitenkaan säilytä arvo-osuuksia eikä toimi arvopaperikeskuksen tilinhoitajayhteisönä tai tilinhoitajayhteisön asiamiehenä Sopimukseen kuuluvat hoitotoimenpiteet Privanetin tehtävänä on hoitaa sen säilytyksessä olevien kotimaisten Arvopapereiden osalta osinkojen, erääntyneiden korkojen ja lyhennysten lunastaminen ja tilittäminen, arvo-osuuksiksi vaihtaminen, osakeanneista ilmoittaminen, väliaikaistodistusten vaihtaminen, osakkeenomistajille suunnatuista vaihtovelkakirja- ja optiolainoista ilmoittaminen, fuusioista, diffuusiosta tai osakevaihdoista ilmoittaminen. Osakemerkintöjen ja muiden Asiakkaan ohjeistusta vaativien tapahtumien osalta Privanet tiedustelee Asiakkaalta kussakin tapauksessa toimenpideohjeita. Osakemerkinnät, merkintämaksut ja muut vastaavat tapahtumat hoidetaan Asiakkaan toimenpideohjeissa antamien ohjeiden mukaisesti. Privanetille syntyy kotimaisten Arvopaperien osalta toimimisvelvollisuus, kun Arvopapereita koskevat tapahtumat on julkistettu arvopaperimarkkinalain ja julkisen kaupankäynnin järjestäjän sääntöjen mukaisesti, tai kun Arvopaperin liikkeeseenlaskija on ne julkistanut. Ulkomaalaisten Arvopaperien osalta Privanetin hoitotoimenpiteet ovat soveltuvin osin vastaavat kuin kotimaisten Arvopaperien osalta. Privanetille syntyy toimimisvelvollisuus, kun Asiakas on antanut Privanetille tiedon toimenpiteen edellytyksenä olevista seikoista tai kun Privanet on muutoin saanut tiedon tällaisista seikoista Säilytykseen tuotavien Arvopaperien tarkastaminen ja yksilöiminen Kun säilytykseen toimitetaan Arvopapereita, varaa Privanet itselleen viisi (5) pankkipäivää luovutuspäivästä (luovutuspäivä mukaan lukien) Arvopaperien tarkastamiseen, mikäli Asiakkaan kanssa ei yksittäistapauksessa ole toisin sovittu. Toimituksen yhteydessä Asiakkaan on luovutettava Privanetille saantonsa selvittämiseksi tarvittavat asiakirjat ja tehtävä Arvopapereihin tarvittavat siirtomerkinnät. Säilytykseen liittyvä edellisessä kohdassa todettu toimimisvelvollisuus alkaa vasta tarkastamiseen varatun ajan päätyttyä, vaikka joku Arvopapereihin liittyvä määräaika päättyisikin tämän viiden päivän sisällä. Tällaisia Arvopapereita vastaanotettaessa Asiakkaalle annetaan kirjallinen todistus, josta Arvopaperien tunnistetiedot ovat riittävän tarkasti todettavissa. Privanetilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta säilytettäväksi Asiakkaan säilytykseen luovuttamia Arvopapereita tai muuta omaisuutta. Kieltäytymisestä on ilmoitettava Asi- 16

18 akkaalle viiden (5) pankkipäivän kuluessa Asiakkaan tietoon saatetulla ilmoituksella tai sanotun ajan kuluessa Asiakkaalle lähetetyllä kirjeellä. Säilytyksestä evätyn omaisuuden osalta menetellään samoin kuin jäljempänä kohdassa on todettu Muut Privanetin oikeudet ja velvollisuudet Privanetilla on oikeus ryhtyä kaikkiin toimiin, jotka ovat tarpeen Asiakkaan omaisuuden ja oikeuksien säilyttämiseksi ja suojelemiseksi. Privanetilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ryhtyä muihin kuin tässä sopimuksessa erikseen mainittuihin toimenpiteisiin. Privanetilla on oikeus tarvittaessa oikeus merkitä siirtoja Asiakkaan Arvopapereihin ja Antaa Asiakkaan nimissä kuitteja tämän puolesta perimistään suorituksista Asiakkaan suorittama Arvopapereiden luovuttaminen Privanet on voinut tehdä Arvopaperien liikkeeseenlaskijan kanssa sopimuksen siitä, että Privanet vastaa yksin kyseisen arvopaperilajin tai sen määritellyn osan säilytyksestä tai luetteloinnista (esimerkiksi osake tai osakasluettelon ylläpitämisestä). Asiakas hyväksyy ja valtuuttaa, että Privanet kirjaa hänen omistusoikeutensa muutoksen Privanetin välityksin tapahtuvassa luovutuksessa välittömästi Privanetin ylläpitämään luetteloon sekä tekee tarvittavat muut omistuksen siirtomerkinnät. Asiakas sitoutuu viivytyksettä ilmoittamaan Privanetille kaikki omistusoikeuden muutokset sekä aiemmin rekisteröidyissä tiedoissa tapahtuneet muut muutokset, jotka ovat tapahtuneet muutoin kuin Privanetin välityksellä. Privanet, liikkeeseenlaskija tai Privanetin puolesta toimiva säilyttäjä ei vastaa oikeuden menetyksistä, jotka johtuvat omistusoikeuden siirtoa tai rajoittamista tai aiemmin rekisteröityjen tietojen muutosta koskevan ilmoituksen laiminlyönnistä Privanetin vastuu ja korvausvelvollisuus Mikäli säilytyksessä oleva Arvopaperi katoaa tai tuhoutuu, sitoutuu Privanet toimittamaan Asiakkaalle tilalle vastaavan Arvopaperin. Mikäli korvaavan Arvopaperin hankkiminen on mahdotonta, kohtuuttoman vaikeaa tai mikäli Asiakkaan kanssa yksittäistapauksessa muutoin sovittu, saa Privanet korvata tapahtuneen menetyksen rahassa maksamalla Asiakkaalle Arvopaperin käyvän arvon. Arvopaperin käypänä arvona pidetään sen hetken arvoa, jolloin Asiakas halusi määrätä kyseisestä Arvopaperista esimerkiksi antamalla siitä myyntitoimeksiannon tai vaatimalla sitä itselleen. Mikäli Asiakas oli rekisteröinyt omistuksensa, Privanetin on korvauksetta huolehdittava siitä, että myös korvaukseksi annetut Arvopaperit rekisteröidään Asiakkaalle lähetettävä informaatio Asiakkaalle toimitetaan vuosittain tammikuussa viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen veroilmoituksen jättöpäivää vuositiliote, josta selviää säilytyksen sisältö edellisen vuoden viimeisenä päivänä. Asiakkaalle ei lähetetä ilmoitusta jokaisesta säilytykseen tehdystä jätöstä, otosta, kirjauksesta tai korjauksesta, ellei Asiakas tätä erikseen pyydä. 17

19 Asiakas saa asiakastunnuksellaan ja salasanoillaan Privanetin tähän tarkoitukseen varaamilta www-sivuilta Internetissä salkkuraportin, johon salkun tilanne päivittyy vähintään yhden (1) kerran päivässä. Mikäli Asiakas on käynyt kauppaa muiden välittäjien kautta, varaa Privanet itselleen salkkutilanteen päivittämiseen viisi (5) pankkipäivää salkkutilanteen päivittämiseen siitä päivästä lukien jolloin Privanet otti vastaan tällaisen tiedon. Privanet ei ole velvollinen toimittamaan Asiakkaalle säilytettävään omaisuuteen liittyvää, muuta materiaalia kuin tässä tai edellä on todettu. Asiakas saa halutessaan myös salkkuraportin postitse erikseen tätä pyytämällä. Raportin tulostamisesta ja lähettämisestä peritään Privanetin kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset kulut Ilmoitukset osakkeenomistajille Privanet vastaa siitä, että se välittää edelleen osakkeenomistajille liikkeeseenlaskijan tai ulkomaisen säilyttäjän Privanetille ilmoittamat tiedot ja että tiedot välitetään sellaisina kuin liikkeeseenlaskija tai ulkomainen säilyttäjä on Privanetille ne ilmoittanut. Privanetilla ei ole erikseen ilmoitusvelvollisuutta, jos liikkeeseenlaskija, ulkomainen säilyttäjä tai jokin muu taho huolehtii siitä Osallistuminen yhtiökokouksiin Privanet voi tarjota sen säilytyspalveluita käyttäville Asiakkaille mahdollisuutta käyttää äänivaltaansa Privanetin edustajan välityksellä yhtiökokouksissa. Privanetin edustaja toimii Asiakkaalle etukäteen esitettyjen vaihtoehtoisten toimintamallien mukaan Asiakkaan valitsemalla tavalla. Privanet voi ottaa Asiakkaaltaan myös yleisvaltakirjan yhtiökokousedustuksista. Tällöin Privanet toimii parhaan ymmärryksensä mukaisesti yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden huomioon ottaen Osapuolten reklamointivelvollisuus Asiakkaan tulee tarkastaa Privanetilta saamansa salkkuraportit ja säilytykseen kirjattujen erien oikeellisuus. Mikäli Asiakas huomaa Privanetin säilytyspalvelun toimenpiteissä virheitä tai laiminlyöntejä, tulee Asiakkaan reklamoida näistä välittömästi Privanetia. Reklamaatio tulee tehdä kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakkaalla oli mahdollisuus saada tieto Privanetin toimenpiteestä Virhekirjaukset Mikäli Privanet havaitsee kirjanneensa erehdyksessä Asiakkaan säilytykseen varoja, jotka eivät kuulu Asiakkaalle, on Privanetilla oikeus korjata erehdys ja siirtää kyseiset varat tai Arvopaperit pois Asiakkaan säilytyksestä. Mikäli Asiakas on erehdyksen vuoksi saanut varat itselleen, sitoutuu Asiakas palauttamaan varat välittömästi Privanetille. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan välittömästi Asiakkaalle. 18

20 7.12. Säilytys sopimuksen päättyessä Privanetin on luovutettava sen hallussa oleva Asiakkaan omaisuus Asiakkaalle, edellyttäen, että Asiakas on ensin suorittanut Privanetin kaikki Asiakkaalta olevat näiden sopimusehtojen ja sopimuksen mukaiset saatavat. Privanetin hoitovelvollisuus jatkuu siihen asti, kunnes irtisanomisaika on päättynyt ja varat ja Arvopaperit ovat Asiakkaan saatavilla. Privanet ilmoittaa Asiakkaalle milloin ja mistä varat ovat noudettavissa. Arvo-osuustilillä tai ulkomaisessa säilytyksessä olevien Arvo-osuuksien tai Arvopapereiden osalta Asiakkaan on osoitettava, mille arvoosuustilille tai säilytykseen arvo-osuudet tai Arvopaperit siirretään sopimuksen päätyttyä. Mikäli Asiakas ei vastaa tähän tiedusteluun, Privanet siirtää, jos mahdollista, Arvoosuudet Suomen Arvopaperikeskus Oy:öön avattavaan maksuttomaan rekisteriin ja ulkomaiset Arvo-osuudet tai Arvopaperit Asiakkaan kustannuksella avattuun säilytykseen Privanetin valitsemassa toimiluvan saaneessa, viranomaisvalvonnassa olevassa säilyttäjäyhteisössä Säilytyksessä olevien arvopapereiden panttaus Asiakas voi pantata Asiakkaan Privanetin hallussa olevaa omaisuutta ja Asiakkaan lukuun hankittuja Sijoituskohteita kolmannen hyväksi. Privanet kirjaa asiakkaan tai pantinsaajan kirjallisesta pyynnöstä pantin ja säilyttää pantatun omaisuuden pantinsaajan lukuun pantin voimassaoloaikana. Privanetilla on oikeus periä kulloisenkin palkkiohinnastonsa mukainen palkkio pantin kirjaamisesta ja hoidosta. 8. INTERNET-PALVELU 8.1. Yleistä Privanet tarjoaa Asiakkaalle oikeuden käyttää Internet-sivustoa, jossa Privanet tarjoaa sijoituspalveluja ja sijoituspäätösten tueksi tarvittavaa tietoa sijoituskohteista ja markkinoista. Privanet tarjoaa sivuillaan myös muiden kuin Privanetin toimittamia tai valmistamia dokumentteja ja sivuja. Internet-sivujen käytöstä ja kolmansien osapuolien toimittamien aineistojen osalta noudatetaan seuraavia ehtoja. Asiakas saa palvelun käyttöä varten henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanoja. Asiakas tunnistetaan Internet-palvelussa yksinomaan käyttäjätunnuksen ja salasanojen avulla. Privanetilla on oikeus myös muulloin tarpeelliseksi katsoessaan suorittaa Asiakkaan tunnistaminen käyttäjätunnuksen ja salasanojen avulla, esimerkiksi puhelinpalvelussa. Asiakas ei saa luovuttaa käyttäjätunnustaan ja salasanojaan toisen käyttöön tai ilmaista niitä ulkopuolisille. Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti niin, etteivät ne joudu ulkopuolisten haltuun. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava sähköpostilla Privanetin Internet sivuilla ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse kaikkina vuorokaudenaikoina päivystävään puhelinvastaajaan, mikäli käyttäjätunnus tai salasana on kadonnut tai Asiakkaalla on syy- 19

Sijoituspalvelun sopimusehdot

Sijoituspalvelun sopimusehdot 1 Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala.... 4 2. Määritelmät... 4 Asiakas... 4 Asiakkaan edustaja... 4 Privanet Pankkiiriliike Oy... 4 Palvelu...

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY 1 / 7 KAUPANKÄYNTIOHJEET Tammikuu 2016 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. KAUPANKÄYNNIN EHDOT...3 2.1. Kaupankäyntiajat...3 2.2. Toimeksiantojen jättämisen edellytykset...3 2.3. Toimeksiannon antaminen...3

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

RISKIT JA SIJOITTAJANSUOJA. Privanet. Joulukuu 2013

RISKIT JA SIJOITTAJANSUOJA. Privanet. Joulukuu 2013 Privanet RISKIT JA SIJOITTAJANSUOJA Joulukuu 2013 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 Sisältö Yleistä... 3 :n asema suhteessa Asiakkaaseen...3

Lisätiedot

RISKIT JA SIJOITTAJANSUOJA

RISKIT JA SIJOITTAJANSUOJA RISKIT JA SIJOITTAJANSUOJA JOULUKUU 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...3 Privanet Pankkiiriliike Oy:n asema suhteessa Asiakkaaseen...3 Sijoittajien korvausrahasto...3 Ammattimainen ja ei-ammattimainen sijoittaja...3

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) toimeksiannon yleiset ehdot 03.2015

Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) toimeksiannon yleiset ehdot 03.2015 Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) 1. Soveltamisala sekä sovellettavat säännökset ja sopimukset Ehtoja sovelletaan sekä ammattimaisen että ei-ammattimaisen Asiakkaan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki)

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2 ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA Rantakairan Sähkö Oy:n osakkeet liitetään arvo- osuusjärjestelmään Rantakairan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.05.2012, päätti liittää yhtiön osakkeet arvo-

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Rahoitusvakuuslaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2003 vp. Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Rahoitusvakuuslaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2003 vp. Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2003 vp Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2017 pidettävälle varsinaiselle

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS A Yhdistetty kauppa- ja selvitystili NASDAQ OMX Clearing AB:ssä ("Selvitystalo")

ASIAKASSOPIMUS A Yhdistetty kauppa- ja selvitystili NASDAQ OMX Clearing AB:ssä (Selvitystalo) Selvitysvälittäjä ( Välittäjä ) ASIAKASSOPIMUS A Yhdistetty kauppa- ja selvitystili NASDAQ OMX Clearing AB:ssä ("Selvitystalo") Yhteyshenkilö Yhdistettyyn kauppa- ja selvitystiliin ei voi liittää muita

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä.

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä. TARJOUS, vuokraoikeus Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön vuokraoikeuden ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot