SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT"

Transkriptio

1 SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

2 SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA MÄÄRITELMÄT Palvelun yleiset ehdot Asiakassuhde Tarjottavat palvelut Privanetin oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta Oikeus käyttää apulaista Palvelun käytöstä sopiminen Palvelun käyttöä koskevien tahdonilmaisujen antaminen Sijoituskohteiden omistusoikeus ja Privanetin oikeus myydä sijoituskohteet saatavan suorittamiseksi Reklamointi, tiedoksiannot ja ilmoitusvelvollisuus Väärät tiedot Puhelujen ja muun yhteydenpidon tallentaminen Palkkiohinnasto Tietojen vaihto ja salassapito Arvopaperin välitys Toimeksianto Toimeksiannon hoitaminen Toimeksiannon peruuttaminen MERKINTÄPALVELUN KÄYTTÖ Merkintä- ja ostotoimeksiantojen antaminen Merkintäsitoumuksen sitovuus Merkintä- tai ostoajan muuttaminen Arvopaperien jako MAKSULIIKENNE JA SELVITYS Raportointi Asiakkaan toimitusvelvollisuus Arvo-osuuksien selvitys Privanetin toimitusvelvollisuus Asiakkaan velvollisuus suorittaa kauppahinta Privanetin velvollisuus suorittaa kauppahinta Netotus Privanetin oikeus tehdä sijaistoimitus Asiakkaan puolesta Osapuolten oikeus perua kauppa Asiakasvarojen säilyttäminen ja maksuliikenne Privanet-tili Palvelun käytön edellyttämä valuutan vaihto ja valuuttariski Suoraveloitus ARVOPAPERiEN SÄILYTYSPALVELU Arvopaperien säilytys Sopimukseen kuuluvat hoitotoimenpiteet Säilytykseen tuotavien Arvopaperien tarkastaminen ja yksilöiminen Muut Privanetin oikeudet ja velvollisuudet Asiakkaan suorittama Arvopapereiden luovuttaminen Privanetin vastuu ja korvausvelvollisuus

3 7.7. Asiakkaalle lähetettävä informaatio Ilmoitukset osakkeenomistajille Osallistuminen yhtiökokouksiin Osapuolten reklamointivelvollisuus Virhekirjaukset Säilytys sopimuksen päättyessä Säilytyksessä olevien arvopapereiden panttaus INTERNET-PALVELU Yleistä Internet-palvelun käyttö Vastuunrajoitus Tiedonantovelvollisuus Privanetin oikeus poistaa Asiakkaan osto- tai myyntitarjous Järjestelmän rikkoutuminen Muutokset Privanetin Internet-palvelussa Immateriaalioikeudet VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Privanetin vastuu Asiakkaan vastuu Välilliset vahingot Ylivoimainen este Privanetin panttioikeus SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN KORVAUSRAHASTO EPÄILYTTÄVÄT LIIKETOIMET JA VAROJEN ALKUPERÄ ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI SÄÄNNÖSTEN RISTIRIITA

4 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Asiakkaan ja Privanetin väliseen sopimussuhteeseen. Asiakas hyväksyy Sijoituspalvelun Sopimusehdot ja Privanetin niiden perusteella kulloinkin voimassaolevat näitä ehtoja täydentävät, esimerkiksi kaupankäyntiä, selvitystä ja maksuliikennettä koskevat ohjeet itseään sitoviksi allekirjoittamalla Sijoituspalvelun Asiakassopimuksen. Näiden ehtojen nojalla Asiakas voi antaa itseään sitovia sijoituskohteiden osto- tai myyntitoimeksiantoja, merkintätoimeksiantoja, säilytystä koskevia toimenpideohjeita sekä käyttää Privanetin Internet palvelua. 2. MÄÄRITELMÄT Asiakas Asiakkaalla tarkoitetaan omissa nimissä omaan lukuunsa suhteessa Privanetiin toimivaa sopijapuolta, joka on allekirjoittamalla Sijoituspalvelun asiakassopimuksen hyväksynyt kulloinkin voimassaolevat Sijoituspalvelun Sopimusehdot itseään sitoviksi ja jonka Privanet on hyväksynyt asiakkaakseen käyttämään Privanetin näiden ehtojen mukaisesti tarjoamia palveluita. Asiakkaan edustaja Asiakkaan edustaja on asianmukaisen kirjallisen valtuutuksen nojalla toimiva henkilö, jolla on oikeus antaa Sijoittajan puolesta Privanetille Sijoittajaa sitovia määräyksiä ja ohjeita. Mitä näissä ehdoissa on sanottu Asiakkaasta, koskee soveltuvin osin myös Asiakkaan edustajaa. Privanet Privanetilla tarkoitetaan Privanet Capital Oyj:tä tai sen tytäryhtiöitä, Privanet Tilitoimisto Oy:tä, Privanet Pankkiiriliike Oy:tä, Privanet PRO PK Oy:tä tai Finance Group International Finland Oyj:tä (Privanet Capital-konserni). Privanet Capital -konsernin eri yhtiöt tuottavat näiden ehtojen mukaisia Palveluita Asiakkaalle, kukin oman toimialansa ja toimilupansa mukaisesti. Palvelu Palvelulla tarkoitetaan kaikkia Privanetin näiden ehtojen mukaisesti Asiakkaalle tarjoamia palveluita. Sijoittajien korvausrahasto Sijoittajien korvausrahasto on sijoittajien suojaksi perustettu rahasto, johon lain mukaan sijoituspalveluyrityksen on kuuluttava. Korvausrahaston tehtävänä on korvata sijoitus- 3

5 palveluyrityksen asiakkaalle hänen riidaton saatavansa sijoituspalveluyrityksen maksukyvyttömyystilanteessa. Ammattimaiset sijoittajat eivät voi saada korvausta rahastosta. Ammattimainen sijoittaja Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 :n nojalla ammattimaiseksi sijoittajaksi luettavan yhteisön lisäksi ammattimaisena sijoittajana pidetään asiakasta, jolle sijoituspalveluyritys on ilmoittanut pitävänsä tätä ammattimaisena sijoittajana. Edellytys tälle on, että asiakkaan sijoitustoiminta on laajuuteensa ja organisaationsa perusteella ilmeisen ammattimaista. Asiakkaan ilmoituksen perusteella sijoituspalveluyritys voi pitää asiakasta ammattimaisena sijoittajana ainoastaan, mikäli tämän sijoitustoiminta objektiivisesti arvioituna on ammattimaista. Kriteerinä tällöin on muun muassa asiakkaan sijoitustuntemus sekä arvopaperikaupan laajuus ja säännöllisyys. Arvopaperi ja arvo-osuus Arvopaperilla tarkoitetaan koti- tai ulkomaista: 1. osaketta tai muuta osuutta yhteisön omaan pääomaan tai siihen liittyvää osinko-, korko- tai merkintäoikeutta; 2. osuutta joukkovelkakirjalainaan tai siihen rinnastuvaan velallisen sitoumukseen, joka on tarkoitettu yleiseen liikkeeseen saatettavaksi useiden samansisältöisten sitoumusten kanssa, taikka sanottuun osuuteen tai sitoumukseen liittyvää korko- tai tuotto oikeutta ja 2 kohdissa mainittujen oikeuksien yhdistelmää; sekä 4. sijoitusrahasto-osuutta tai siihen rinnastettavaa ulkomaisen yhteissijoitus-yrityksen osuutta. Arvo-osuudella tarkoitetaan sellaista Arvopaperia, joka on liitetty arvoosuusjärjestelmään. Sijoituskohde Sijoituskohde voi olla Arvopaperi sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa (772/1988) tarkoitettu vakioitu johdannaissopimus tai muu johdannaissopimus, jonka kohde-etuutena on Arvopaperi, valuutta, korko, johdannaissopimus tai tällaisen kohde-etuuden hinnan kehitystä kuvaava tunnusluku. Arvopaperinvälittäjä Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan 1. sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 :ssä tarkoitettua sijoituspalveluyritystä, 2. ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 2 :ssä tarkoitettua ulkomaista sijoituspalveluyritystä, sekä 4

6 3. Luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93) 2 :ssä tarkoitettua luottolaitosta sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain (1608/93) 2 :ssä tarkoitettua luotto- ja rahoituslaitosta. Talletuspankki Talletuspankilla tarkoitetaan Laissa luottolaitostoiminnasta (1607/93) 2.2 :ssä tarkoitettuja talletuspankkeja. Markkinapaikka Markkinapaikalla tarkoitetaan koti- tai ulkomaista arvopaperi- tai johdannaispörssiä tai muuta viranomaisen hyväksymää markkinapaikkaa sekä kuhunkin markkinapaikkaan liittyvää selvitys- tai säilytysyhteisöä. Markkinasäännöt Markkinasäännöt ovat voimassa olevan lainsäädännön perusteella annettuja päätöksiä ja viranomaismääräyksiä ja -ohjeita sekä Markkinapaikkojen sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä sekä kullakin Markkinapaikalla vallitsevaa kauppatapaa. Privanet-tili Privanet-tilillä tarkoitetaan Asiakkaan asiakasvarojen kirjanpidollista tiliä Privanet Pankkiiriliike Oy:ssä. Privanet-tili toimii yhteisenä asiakasvaratilinä Asiakkaan ja kaikkien Privanet Capital -konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä suhteissa. 3. PALVELUN YLEISET EHDOT 3.1. Asiakassuhde Privanetin puolesta Asiakassuhdesopimuksen allekirjoittaa Privanet Pankkiiriliike Oy, joka on suomalainen sijoituspalveluyritys, joka on saanut valtioneuvostolta sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (1996/579) mukaisen toimiluvan harjoittaa arvopaperinvälitystä ja eräitä muita, siihen läheisesti liittyviä palveluja. Privanet Pankkiiriliike Oy on Asiakkaan edustaja suhteessa muihin Privanet Capital -konserniin kuuluviin yhtiöihin ja vastaavasti niiden edustaja suhteessa Asiakkaaseen. Sijoituspalvelun Asiakassopimuksen saa allekirjoittaa Privanet Pankkiiriliike Oy:n edustajana henkilö, jolla on asianmukainen valtuutus. Privanet Pankkiiriliike Oy:n lisäksi Privanet Capital -konserniin kuuluvat konsernin emoyhtiö Privanet Capital Oyj, Privanet Tilitoimisto Oy, Privanet PRO PK Oy sekä Finance Group International Finland Oyj. Tullakseen hyväksytyksi Privanetin Asiakkaaksi hakijan on annettava Privanetin kulloinkin edellyttämät henkilö- ja osoitetiedot ja hyväksyttävä kulloinkin voimassaolevat Sijoituspalvelun Sopimusehdot itseään sitoviksi Privanetin Sijoituspalvelun Asiakasso- 5

7 pimuksen allekirjoituksella. Privanet voi syytä ilmaisematta kieltäytyä hyväksymästä hakijaa Asiakkaaksi. Asiakkuus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää Tarjottavat palvelut Privanet Pankkiiriliike Oy harjoittaa arvopaperinvälitystä, sijoituskohteiden merkitsijöiden hankkimista tai niiden merkintöjen järjestämistä, arvopaperien liikkeeseenlaskuun liittyviä palveluja, sijoituskohteita koskevaa sijoitus- ja rahoitusneuvontaa, sijoituskohteiden säilytys- ja hoitopalveluja, emissioiden järjestämistä sekä tarvittaessa sijoituspalveluun liittyvää valuuttapalvelua. Privanet Pankkiiriliike Oy ei toimi pörssivälittäjänä. Privanet Capital Oyj tuottaa Asiakkaalle Privanet Pankkiiriliike Oy:n vastuulla ja lukuun maksuliikenne- ja selvityspalveluja sekä Privanet Internet palvelun Privanetin oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta Privanetilla on oikeus kieltäytyä tarjoamasta Asiakkaalle Palvelua tai keskeyttää sen tarjoaminen, jos Asiakas ei täytä Privanetin asettamia vaatimuksia asiakassuhdetta muodostettaessa tai mikäli Asiakas rikkoo osapuolten välisiä sopimuksia tai Privanetilla on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran Privanetille tai kolmannelle Oikeus käyttää apulaista Tuottaessaan Palvelua Asiakkaalle Privanet-konserniin kuuluva yhtiö on oikeutettu käyttämään apuna, ilman eri ilmoitusta, toisen Privanet-konserniin kuuluvan yhtiön henkilökuntaa. Privanetilla on myös oikeus käyttää Palvelun tarjoamisessa apunaan suomalaista tai ulkomaista sijoituspalveluyritystä, luottolaitosta tai niiden sivukonttoria sijoituskohteita koskevien tehtävien hoitamisessa. Privanetin on edellytettävä, että tällaiset apulaiset ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitosäännöksiä vastaavalla tavalla kuin Privanet ja sen johtohenkilöt Palvelun käytöstä sopiminen Privanet ja Asiakas sopivat Privanetin tarjoamien Palvelujen käytöstä näiden ehtojen mukaisesti tai erikseen näiden ehtojen mukaisesti tai muutoin tehtävällä Privanetin, Markkinapaikan tai muun kolmannen osapuolen edellyttämällä sopimuksella, joka voidaan tehdä myös Privanetin tätä tarkoitusta varten varatuilla www-sivuilla Internetissä, SMS- tai WAP-viestillä, sähköpostilla, kirjallisesti tai puhelimitse. Asiakas valtuuttaa Privanetin selvittämään Asiakkaan henkilö- ja luottotiedot sekä pankkiyhteyden oikeudellisuuden Privanetia sitovan asiakkaan tunnistamisvelvollisuuden täyttämiseksi. Privanet toimittaa sopimukset sekä Internet palvelun käyttämiseksi tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat Asiakkaalle. 6

8 3.6. Palvelun käyttöä koskevien tahdonilmaisujen antaminen Asiakas tai Asiakkaan Edustaja antaa Asiakkaan puolesta tahdonilmaisut, esimerkiksi Arvopaperien välitystä koskevat toimeksiannot sekä Palvelun suorittamiseen muutoin liittyvät ohjeet tämän sopimuksen mukaisella tavalla. Privanetilla on oikeus toimia myös muun kuin Asiakkaan kirjallisesti valtuuttaman henkilön tahdonilmaisun mukaisesti, jos tahdonilmaisun antaja asemansa, toimensa tai tehtävänsä puolesta voi katsoa olevan tähän oikeutettu. Privanetilla on oikeus pitää Asiakkaan valtuuttamana henkilöä, joka antaa tahdonilmaisun Asiakkaan asiakastunnusta ja salasanoja käyttäen. Asiakas vastaa kaikista hänen asiakastunnuksellaan ja salasanoillaan annetuista tahdonilmaisuista Sijoituskohteiden omistusoikeus ja Privanetin oikeus myydä sijoituskohteet saatavan suorittamiseksi Omistusoikeus Palvelun kohteena oleviin Sijoituskohteisiin tai kauppahinta eivät kuulu Privanetille, ellei se ole toimeksiannon vastapuolena. Privanetilla on pidätysoikeus Asiakkaan lukuun hankittuihin Sijoituskohteisiin kohdistuvan maksamattoman kauppahinnan, mahdollisen varainsiirto- tai leimaveron, oman palkkionsa sekä muiden mahdollisten Privanetille Palvelun tuottamisesta aiheutuvien maksujen tai kulujen sekä korkolain mukaisen viivästyskoron vakuudeksi. Mikäli Asiakas ei suorita Privanetille erääntynyttä saatavaa, Privanetilla on oikeus välittömästi myydä pidätysoikeuden kohteena olevat Sijoituskohteet Asiakasta enempää kuulematta julkisessa kaupankäynnissä tai muuten parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin saatu kauppahinta sekä mahdollinen erääntynyt tuotto käytetään erääntyneen saatavan suorittamiseen. Mahdollisesti jäljelle jäävä summa tilitetään Asiakkaalle Reklamointi, tiedoksiannot ja ilmoitusvelvollisuus Kirjalliset ilmoitukset osapuolten välillä voidaan tehdä kirjeitse, Privanetin tätä tarkoitusta varten varatuilla www-sivuilla Internetissä, sähköpostilla tai telekopiolla, ellei muuta ole sovittu. Toteutuneista toimeksiannoista raportointia koskee, mitä kohdassa 6.1 on sanottu. Ellei muuta ole sovittu, Asiakkaan ja Privanetin on katsottava hyväksyneen toistensa toiminta, ellei jompikumpi yhden kuukauden kuluessa toisen sopijapuolen toiminnasta tiedon saatuaan kirjallisesti ilmoita toiselle sopijapuolelle, ettei se hyväksy tämän toimintaa. Yhden kuukauden määräaikaa ei sovelleta näiden ehtojen tai näiden ehtojen perusteella annettujen Privanetin ohjeiden vastaiseen menettelyyn. 7

9 Ellei muuta voida osoittaa tai sopimuksesta muuta johdu, osapuolen katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua toimenpidettä koskevan ilmoituksen lähettämisestä kirjeitse. Mikäli Asiakkaan toimipaikka on ulkomailla, lasketaan edellä tarkoitettu määräaika neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan ja Privanetin on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava toiselle osapuolelle antamissaan yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista kirjallisesti Väärät tiedot Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelua varten esimerkiksi Privanetin Asiakassuhdesopimuksessa, tätä tarkoitusta varten varatuilla www-sivuilla Internetissä tai suoraveloitusvaltakirjassa antamansa tiedot ovat oikein. Asiakas ei voi osoittaa Privanetia kohtaan vaatimuksia puutteellisista tai vääristä tiedoista. Jos Asiakas epäilee antamiensa tietojen olleen vääriä, tulee hänen ilmoittaa siitä välittömästi Privanetille kuitenkin viimeistään kaksi pankkipäivää ennen seuraavan laskun eräpäivää. Mikäli virheellisyys perustuu Asiakkaan käsityksen mukaan siihen, että ulkopuolinen on luvatta käyttänyt Asiakkaan käyttäjätunnusta tai salasanoja, on siitä ilmoitettava välittömästi Privanetille. Asiakkaan on liitettävä ilmoitukseensa viimeistään kymmenen (10) vuorokauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä todistus tehdystä Asiakkaan käyttäjätunnuksen tai salasanojen luvatonta käyttöä koskevasta rikosilmoituksesta tai poliisille tehdystä tutkintapyynnöstä Puhelujen ja muun yhteydenpidon tallentaminen Privanetilla on oikeus nauhoittaa tai muulla valitsemallaan tavalla tallentaa toimintaansa liittyvät Asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut ja muu yhteydenpito Palkkiohinnasto Privanet perii tarjoamistaan Palveluista Sijoituspalvelun Asiakassopimukseen olennaisena osana kuuluvan erillisen hinnastonsa mukaisen tai Asiakkaan kanssa erikseen sovitun palkkion tai maksun. Mikäli yksittäisen toimenpiteen hintaa ei ole määritelty palveluhinnastossa taikka siitä ei ole erikseen sovittu, on Privanet oikeutettu perimään toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kohtuullisen palkkion. Privanetilla on oikeus periä Asiakkaalta kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset asiakkuuteen perustuvat maksut Tietojen vaihto ja salassapito Privanet Capital -konserniin kuuluvat yhtiöt ovat oikeutetut toistensa puolesta ottamaan vastaan Asiakkaan viestejä, ohjeita ja toimeksiantoja sekä antamaan toisilleen Asiakasta ja tämän taloudellista tilaa koskevia asiakastietoja. Kaikkien Privanet Capital -konserniin kuuluvien yritysten hallintoelinten jäsenet, johto ja henkilöstö ovat salassapitovelvollisia sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 48 :n ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 8

10 :n perusteella tai sitä vastaavasti Asiakkaan toimeksiannoista, taloudellisesta asemasta sekä liike- tai ammattisalaisuudesta. Mikäli Privanet joutuu tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä suorittaessaan antamaan Asiakasta koskevia tietoja ulkopuolisille, vastaa Privanet siitä, että näitä ulkopuolisia tahoja koskee sisällöltään sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 48 :n mukainen vaitiolovelvollisuus. Privanetilla on kuitenkin velvollisuus antaa edellä tarkoitettuja tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muulle viranomaiselle, jolla on lain nojalla oikeus saada sellaisia tietoja. 4. ARVOPAPERIN VÄLITYS 4.1. Toimeksianto Privanet ja Asiakas sopivat erikseen kustakin yksittäisestä Arvopaperin välitystoimeksiannosta. Tällainen sopiminen voi tapahtua Privanetin kaupankäyntiohjeissa kulloinkin mainituilla tavoilla, kuten esimerkiksi Privanetin tätä tarkoitusta varten varatuilla wwwsivuilla Internetissä, SMS- tai WAP-viestillä, sähköpostilla, kirjallisesti, telekopiolla tai puhelimitse. Asiakkaan tulee varmistautua telekopiolla tai sähköpostilla annetun toimeksiannon saapumisesta Privanetille. Toimeksianto tulee voimaan, kun Privanet on ottanut sen toimeksiantona vastaan. Toimeksianto on voimassa määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva toimeksianto päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua toimeksiannon voimaantulosta, ellei toimeksiannon tarkoittamaa kauppaa ole tehty tai toimeksiantoa peruutettu sitä aiemmin. Toimeksianto raukeaa aina, kun osinko tai merkintäoikeus irtoaa Markkinasääntöjen mukaisesti, ellei Asiakas tätä ennen ilmoita Privanetille haluavansa jatkaa toimeksiantoa. Toimeksiantojen antamisessa ja hoitamisessa sovelletaan lisäksi Privanetin kaupankäyntiohjetta sekä soveltuvia Markkinasääntöjä Toimeksiannon hoitaminen Vastaanotettuaan toimeksiannon Privanet hoitaa sen huolellisesti Asiakkaan eduksi. Toimeksianto hoidetaan ilman aiheetonta viivytystä, ellei Asiakkaan kanssa nimenomaisesti ole toisin sovittu. Privanetilla on oikeus mikäli se katsoo Asiakkaan edun vaativan, pidättäytyä toimeksiannon toteuttamisesta siihen saakka, kunnes toimeksiannon toteuttamisesta saadaan Asiakkaan uusi määräys. Privanetilla on oikeus toteuttaa ja selvittää toimeksianto osissa, ellei toisin ole sovittu. Mikäli toimeksiannossa ei ole määrätty rajahintaa, Privanetilla on oikeus tehdä toimeksiannon tarkoittama kauppa parhaaseen saatavilla olevaan hintatasoon. Privanetilla on oikeus varmistautua siitä, että Asiakkaan hallussa tai määrättävissä ovat ne Sijoituskohteet, joista se on antanut myyntitoimeksiannon tai että Asiakas kykenee toimittamaan ne määräajassa sekä tässä tarkoituksessa tarkistaa Asiakkaan arvo- 9

11 osuustilillä tai säilytyksessä olevan katteen riittävyys sekä varata tällaiset Sijoituskohteet kaupan tekemistä ja selvitystä varten. Privanetilla on niin ikään oikeus varmistautua siitä, että Asiakas pystyy suorittamaan kauppahinnan ja Privanetin palkkion sekä mahdolliset verot ja muut viranomaismaksut. Privanetilla on tarvittaessa toimeksiannon hoitamiseksi oikeus vaatia käsiraha tai maksu osittain tai kokonaisuudessaan etukäteen. Privanetilla on oikeus toimeksiannon ja tehdyn kaupan perusteella ryhtyä toimiin kaupan selvittämiseksi ja Arvopaperinvälittäjän pidätysoikeuden ja Markkinapaikan mahdollisen panttioikeuden turvaamiseksi. Privanet ei ilmaise kaupan osapuolia toisilleen ilman osapuolten suostumusta. Privanet ilmoittaa toteutetusta toimeksiannosta Asiakkaalle jäljempänä kohdassa 6.1 kuvatulla tavalla Toimeksiannon peruuttaminen Asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ennen kauppaan johtavan sitovan tarjouksen tai kaupan tekemistä. Peruutus tulee voimaan viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seuraavana pankkipäivänä peruutuksen tekemisestä. Mikäli Privanet on ryhtynyt toimenpiteisiin toimeksiannon täyttämiseksi, peruutus edellyttää, että asiakas korvaa Privanetille peruutuksesta mahdollisesti aiheutuneet kulut. Privanetilla on oikeus pidättyä myyntitoimeksiannon edellyttämistä toimenpiteistä tai peruuttaa Sijoituskohteita koskeva myyntitoimeksianto, mikäli Privanetin hyväksi tehty myyntivaraus poistetaan tai se käy muutoin tehottomaksi tai mikäli Sijoituskohteet eivät enää ole Privanetin tai Asiakkaan vallinnassa. 5. MERKINTÄPALVELUN KÄYTTÖ 5.1. Merkintä- ja ostotoimeksiantojen antaminen Asiakkaalla on oikeus antaa Privanetin kautta Privanetin kulloinkin merkittäväksi (Arvopapereiden liikkeeseenlasku) tai myytäväksi tarjoamien Arvopapereiden (Arvopaperimyynti) merkintä- ja ostotoimeksiantoja (merkintäsitoumus). Asiakas jättää toimeksiannot Privanetin tarjoamien teknisten sovellusten kautta ilmoittamalla Privanetin kulloinkin edellyttämät tiedot. Privanetilla on oikeus oman harkintansa mukaan määritellä se osa Asiakkaita, joilla on oikeus antaa tiettyä Arvopaperia koskevia merkintä- ja ostotoimeksiantoja. Privanet ei vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu siitä, että toimeksianto ei saavu Privanetille tai sen jättäminen epäonnistuu Merkintäsitoumuksen sitovuus Asiakas ei voi perua Arvopaperien merkintäsitoumusta ilman Privanetin suostumusta. Toimeksianto on voimassa, kunnes merkityt Arvopaperit on jaettu merkitsijöiden kesken ja Asiakas on maksanut Privanetille jaossa tulleet Arvopaperit. 10

12 5.3. Merkintä- tai ostoajan muuttaminen Privanetilla on oikeus joko lyhentää tai pidentää merkintä- tai ostoaikaa milloin Privanet katsoo sen tarpeelliseksi esimerkiksi ylimerkinnästä tai teknisestä syystä johtuen Arvopaperien jako Privanet jakaa merkittävät tai myytävät Arvopaperit liikkeeseenlaskijayhtiön tai nimettyjen myyjätahojen määräämin ehdoin merkitsijöiden kesken. Asiakas on velvollinen hyväksymään merkintäsitoumuksen täyttämisen vain osittain tai sen sivuuttamisen kokonaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää Privanetille, liikkeeseenlaskijayhtiölle tai nimetyille myyjätahoille jakoa tai jakoperusteita koskevia vaatimuksia. 6. MAKSULIIKENNE JA SELVITYS 6.1. Raportointi Privanet ilmoittaa toteutetuista toimeksiannoista arvopapereiden välityksessä tai merkintäpalvelussa Privanetin kaupankäynti- tai selvitysohjeissa mainittuina ajankohtina ja kaupankäynti- tai selvitysohjeissa mainittujen Privanetin teknisten sovellusten kautta, kuten esimerkiksi Privanetin tätä tarkoitusta varten varatuilla www-sivuilla Internetissä, SMS- tai WAP-viestillä, sähköpostilla, kirjallisesti tai puhelimitse. Asiakkaalla on aina oikeus erillisestä pyynnöstä saada ilmoitus sähköpostitse tai kirjeitse. Mikäli Asiakas haluaa kopion hänelle lähetetystä ilmoituksesta, Privanetilla on oikeus palkkiohinnastonsa mukaiseen korvaukseen erillisestä pyynnöstä toimitettavan ilmoituksen laatimisesta ja lähettämisestä. Privanet ilmoittaa myös mikäli Privanet-konserniin kuuluva yritys, sen määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö tai näiden eläkesäätiö tai eläkekassa on toimeksiannon perusteella tehtävän kaupan vastapuolena, ellei Asiakas ole antanut suostumustaan tähän ennen kaupan päättämistä. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon toimeksiannon toteutuksesta heti, kun siitä on ilmoitettu Privanetin tätä tarkoitusta varten varatuilla www-sivuilla Internetissä tai kun ilmoituksen voidaan katsoa saapuneen Asiakkaalle. Ellei muuta osoiteta, Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua toimenpidettä koskevan ilmoituksen lähettämisestä, mikäli Asiakkaan toimipaikka on Suomessa. Mikäli Asiakkaan toimipaikka on ulkomailla, lasketaan edellä tarkoitettu määräaika neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan on tarkistettava huolellisesti Privanetin toimittama ilmoitus toteutuneesta toimeksiannosta ja ilmoitettava kirjallisesti havaitsemistaan virheistä tai puutteista Privanetille viivytyksettä, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluttua tiedon saamisesta Asiakkaan toimitusvelvollisuus Asiakas on vastuussa siitä, että hänellä on myyntitoimeksiannon kohteena olevat myyntikelpoiset Sijoituskohteet myyntitoimeksiannon antamishetkellä. Asiakas on velvollinen 11

13 huolehtimaan, että Sijoituskohteet ovat Privanetin käytettävissä kaupan tekemistä ja selvitystä varten. Asiakas toimittaa toimeksiannon kohteena olevat Sijoituskohteet Privanetille kulloinkin sovellettavien Markkinasääntöjen tai Privanetin kaupankäynti-, selvitys- ja maksuliikenneohjeen mukaan tai Privanetin kanssa erikseen sovitulla tavalla. Privanetilla on oikeus varata Sijoituskohteet kaupan tekemistä ja selvitystä varten Arvo-osuuksien selvitystä varten Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Privanetille arvoosuustilinsä. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut Privanetille arvo-osuustiliään, Privanetilla on tarvittaessa oikeus Asiakasta kuulematta avata Asiakkaan nimellä arvo-osuustili parhaaksi katsomaansa tilinhoitajayhteisöön ja pyytää tilinhoitajayhteisöä tekemään kulloinkin tarvittavat kirjaukset arvo-osuustilille. Asiakas vastaa arvo-osuustilin avaamisesta ja käytöstä aiheutuvista kuluista ja palvelumaksuista Arvo-osuuksien selvitys Arvo-osuuksien selvitystä varten Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Privanetille arvoosuustilinsä. Asiakas valtuuttaa Privanetin pyytämään tilinhoitajayhteisöä tekemään tai teettämään kolmannella osapuolella arvo-osuuksien selvitystä varten kulloinkin tarvittavat kirjaukset asiakkaan kustannuksella. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut Privanetille arvo-osuustiliään, Privanetilla on tarvittaessa oikeus Asiakasta kuulematta avata Asiakkaan nimellä arvo-osuustili parhaaksi katsomaansa tilinhoitajayhteisöön ja pyytää tilinhoitajayhteisöä tekemään tai teettämään kolmannella osapuolella kulloinkin tarvittavat kirjaukset arvo-osuustilille. Asiakas vastaa arvo-osuustilin avaamisesta ja käytöstä aiheutuvista kuluista ja palvelumaksuista Privanetin toimitusvelvollisuus Privanet huolehtii siitä, että Asiakkaan lukuun hankitut Sijoituskohteet ovat luovutettavissa Asiakkaalle kaupan selvityspäivänä. Mikäli kaikki Sijoituskohteet eivät ole tällöin luovutettavissa, Asiakkaan on vastaanotettava osatoimitus. Jos luovutus viivästyy Asiakkaasta riippumattomasta syystä tai on virheellinen, Privanet on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle aiheutuneen vahingon. Asiakkaan tulee tarkistaa vastaanottamansa Sijoituskohteet ja ilmoittaa Privanetille kirjallisesti mahdollisista virheistä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluttua tiedon saamisesta. Sijoituskohteiden käyttämisestä vakuutena ja muista selvitystä turvaavista toimenpiteistä voidaan määrätä myös Privanetin selvitys- ja maksuliikenneohjeissa tai selvitys- ja säilytysyhteisön säännöissä Asiakkaan velvollisuus suorittaa kauppahinta Asiakas suorittaa kauppalaskelman mukaisesti Sijoituskohteiden kauppahinnan toimeksiantoon liittyvillä palkkioilla ja maksuilla sekä kaupasta mahdollisesti perittävällä arvonlisä-, varainsiirto- tai leimaverolla lisättynä. Maksun on oltava Privanetin käytettävissä viimeistään laskelman eräpäivänä Privanetin selvitys- ja maksuliikenneohjeissa ilmoitettuna ajankohtana, elleivät Asiakas ja Privanet ole muuta sopineet. Maksun viivästyessä Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyneelle 12

14 määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä hinnaston mukaisen viivästysmaksun Privanetin velvollisuus suorittaa kauppahinta 6.7. Netotus Privanet suorittaa myyntitoimeksiannon kohteena olleista Sijoituskohteista saadun kauppahinnan, toimeksiantoon liittyvillä palkkioilla ja maksuilla sekä kaupasta mahdollisesti perittävän arvonlisä-, varainsiirto- tai leimaveron määrällä vähennettynä Asiakkaan asiakasvarojen tilille tai Asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille Sijoituskohteiden myyntitoimeksiannon selvityspäivänä. Mikäli Privanetilla on erääntyneitä saatavia Asiakkaalta, on Privanetilla oikeus kuitata nämä saatavat Asiakkaan myyntitoimeksiannosta saatavista varoista. Mikäli kauppahintaa ei ole mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan, Asiakas on velvollinen ottamaan vastaan osasuorituksen. Kauppahinnan suorittamisen edellytys on, että Asiakas on täyttänyt toimeksiannon mukaiset omat velvollisuutensa. Maksun viivästyessä Privanetista johtuvasta syystä Privanet on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Privanetilla on oikeus netottaa kaikki maksuliikenne Asiakkaan ja Privanetin välillä, mikäli Asiakkaalla ja Privanetilla on erääntyneitä vastakkaisia saatavia esimerkiksi Sijoituskohteiden ostoista ja myynneistä Privanetin oikeus tehdä sijaistoimitus Asiakkaan puolesta Mikäli toimitus viivästyy, Asiakas on velvollinen korvaamaan Privanetille tästä aiheutuvat kulut ja mahdolliset sanktiot. Jos Privanetilla on syytä epäillä, että Asiakas Arvopaperin myyjänä ei pysty sovellettavien Markkinasääntöjen, näiden ehtojen tai Privanetin maksuliikenne- ja selvitysohjeiden mukaisessa määräajassa täyttämään kaupan kohteena olevien Sijoituskohteiden toimitusvelvollisuutta, Privanet voi Asiakkaan puolesta ja lukuun hankkia toimeksiannon kohteena olevat arvopaperit parhaaksi katsomallaan tavalla Asiakasta enempää kuulematta. Privanet voi myös tehdä Arvopaperien lainausta koskevan lainaussopimuksen omaaloitteisesti Asiakkaan puolesta ja lukuun. Asiakas vastaa lainaussopimuksen tekemisestä aiheutuneista kustannuksista ja sen seurauksena mahdollisesti aiheutuneesta Arvopaperin kurssiriskistä. Privanetin tekemä lainaussopimus ei poista tai vähennä Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuutta, tai mahdollista velvollisuutta suorittaa sanktiomaksu Privanetille, ostajalle, ostajan Arvopaperinvälittäjälle tai selvitysyhteisölle. Asiakkaan toimitusvelvollisuuden täyttämiseksi tehdystä toimeksiannosta peritään Privanetin hinnaston mukainen korotettu toimeksiantopalkkio ja Sijoituskohteiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset. Mikäli toimitusvelvollisuutta ei voida täyttää Asiakkaalta veloitetaan Privanetin hinnaston mukainen viivästysmaksu. 13

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1 (7) S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T Liite asiakassopimukseen 1 SOPIJAPUOLET 1.1 1.2 Wallstreet Asset Management Oy Y-tunnus 2538288-5 on määritelty liitteessä

Lisätiedot

RISKIT JA SIJOITTAJANSUOJA. Privanet. Joulukuu 2013

RISKIT JA SIJOITTAJANSUOJA. Privanet. Joulukuu 2013 Privanet RISKIT JA SIJOITTAJANSUOJA Joulukuu 2013 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 Sisältö Yleistä... 3 :n asema suhteessa Asiakkaaseen...3

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013 Euroclear Finlandin säännöt Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013 Aikaisemmin voimassa olleet säännöt: Voimaantulopäivämäärä Vahvistuspäivämäärä 16.1.2013 1.9.2012 10.10.2011

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot 1. Soveltamisala Näitä K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot