OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa alkaen toistaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi."

Transkriptio

1 SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä ehtoja sovelletaan Asiakkaan ja Optium Oy:n ( Optium ) väliseen, sijoitusneuvontaa ja arvopaperinvälityspalvelun tarjoamista koskevaan sopimussuhteeseen. 2 Määritelmät Ammattimainen Asiakas Ammattimaisella Asiakkaalla tarkoitetaan Asiakasta, joka on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu ammattimainen asiakas. Ammattimaisuuden edellytyksenä on muun muassa, että Asiakkaan sijoitustoiminta on laajuutensa, säännöllisyytensä ja organisaationsa puolesta ilmeisen ammattimaista. Arvopaperi Arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu todiste- tai arvoosuusmuotoinen arvopaperi tai johdannaissopimus. Arvopaperinvälittäjä Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan: 1) sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä, 2) ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetussa laissa tarkoitettua ulkomaista sijoituspalveluyritystä, 3) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua luottolaitosta; sekä 4) ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa tarkoitettua luotto- ja rahoituslaitosta Asiakas Omaan lukuunsa suhteessa Optium:iin toimiva sopijapuoli, jonka Optium on hyväksynyt asiakkaakseen. Hoitotili Asiakkaan sijoituspalvelusopimuksessa yksilöity Asiakkaan arvo-osuustiliin liittyvä pankkitili, jota käytetään Asiakkaan arvopaperikaupan maksuliikenteen hoitamiseen ja arvo-osuustilin hoitotilinä. Hyväksyttävä vastapuoli Ammattimainen Asiakas, jota on pidettävä arvopaperimarkkinalain perusteella tai suostumuksensa mukaisesti Hyväksyttävänä vastapuolena. Johdannaissopimus Vakioitu optio, futuuri, termiini tai muu johdannaissopimus, joka perustuu Markkinapaikan sääntöihin ja/tai tuotemääritykseen. Johdannaistili Arvopaperinvälittäjän tai Markkinapaikan Asiakkaan lukuun kulloinkin kirjaamat Johdannaissopimukset. Johdannaistiliasema Asiakkaan kulloinkin voimassa oleviin Johdannaissopimuksiin perustuvien velvoitteiden ja saatavien kokonaistilanne. Markkinapaikka Arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu julkinen kaupankäynti ja monenkeskinen kaupankäynti sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitettu optioyhteisö, niitä muussa valtiossa kuin Suomessa vastaava kaupankäynti sekä koti- tai ulkomainen selvitysyhteisö. Markkinasäännöt Voimassa olevan lainsäädännön perusteella annetut päätökset, viranomaismääräykset ja ohjeet sekä Markkinapaikkojen säännöt, ohjeet ja määräykset, markkinoiden itsesäätely sekä kulloinkin sovellettava kauppatapa. Rahoitusväline Sijoituspalvelun kohteena oleva Arvopaperi sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitettu vakioitu johdannaissopimus, vakioituun johdannaissopimukseen rinnastettava johdannaissopimus tai muu johdannaissopimus. Näissä ehdoissa Rahoitusvälineellä tarkoitetaan myös muuta siirrettävissä olevaa oikeutta tai sitoumusta. Selvitysyhteisö Selvitysyhteisöllä tarkoitetaan viranomaiselta luvan saanutta ja viranomaisen valvonnan alaista koti- tai ulkomaista yhteisöä, jonka tehtävänä on selvittää markkinapaikalla toteutetut toimeksiannot. Selvityspäivä Rahoitusvälineen kaupan selvittämisajankohta. Toimeksianto Asiakkaan Pankille antama, Asiakasta sitova määräys ostaa tai myydä Rahoitusvälineitä tai suorittaa muita Rahoitusvälineisiin liittyviä toimia. Valtuutettu Asiakkaan valtuutuksen perusteella toimiva henkilö, jolla on oikeus antaa Asiakkaan puolesta Pankille Asiakasta sitovia Toimeksiantoja. 1(7)

2 Vastatili Asiakkaan sijoituspalvelusopimuksessa yksilöity maksuliiketili POP Pankissa. II. KAUPANKÄYNTI 1 Toimeksiannon antaminen ja voimaantulo Asiakas voi antaa Rahoitusvälinettä koskevan osto- tai myyntitoimeksiannon kirjallisesti (kirjeitse tai telefaksilla), suullisesti, sähköisesti tai muulla Asiakkaan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Optiumilla on oikeus lähettää Toimeksiantoon liittyvää kirjallista tietoa Asiakkaalle kirjeitse, telefaksilla ja sähköpostitse tai muulla Asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Asiakas hyväksyy, että telefaksin ja sähköpostin käyttämiseen viestintävälineenä liittyy erityisiä riskejä muun muassa sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille, viesti saattaa joutua ulkopuolisen tietoon tai ulkopuolinen saattaa muunnella viestin sisältöä. Toimeksianto tulee voimaan, kun Optium on saanut siitä jäljempänä tarkemmin kuvatut riittävät tiedot ja ottanut sen Toimeksiantona vastaan. Vastuu Toimeksiannon saapumisesta Optiumille on Asiakkaalla. Asiakkaan antaman Toimeksiannon tulee sisältää: 1) Asiakkaan ja sen henkilön nimi, joka on antanut Toimeksiannon; 2) tieto siitä, onko kyseessä osto- vai myyntitoimeksianto; 3) Rahoitusväline ja määrä; 4) hintaa koskevat ehdot; 5) Toimeksiannon voimassaoloaika; 6) Asiakkaan mahdollisesti antama valtuutus toteuttaa Toimeksianto sen voimassaoloaikana Optiumin parhaaksi katsomana ajankohtana; ja 7) muut Toimeksiannon toteuttamiseen ja kaupan selvittämiseen tarvittavat tiedot. Optiumilla on oikeus jättää käsittelemättä puutteellisesti yksilöity Toimeksianto. Asiakas on tietoinen siitä, että jollei Asiakas anna poikkeavaa ohjetta, Optiumilla ja Optiumin käyttämällä Toimeksiannon toteuttavalla pörssivälittäjällä voi olla arvopaperimarkkinalain mukaan velvollisuus julkistaa Asiakkaan toimeksianto, joka koskee osaketta, jos Toimeksiantoa ei voida välittömästi toteuttaa Asiakkaan määräämään rajahintaan tai sitä parempaan hintaan. Jos Asiakkaan Toimeksiantoon sisältyvä ehto hinnasta poikkeaa olennaisesti Toimeksiannon kohteena olevan osakkeen vallitsevasta markkinahintatasosta, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Optium/Toimeksiannon toteuttaja voi olla julkistamatta tällaisen toimeksiannon. 2 Toimeksiannon voimassaolo Toimeksianto on voimassa määräajan. Jos Toimeksiannossa ei ole yksilöity voimassaoloaikaa, sen katsotaan olevan voimassa Toimeksiannon antamispäivän. Toimeksianto raukeaa markkinapaikalla automaattisesti, mikäli Markkinapaikan kaupankäyntijärjestelmä poistaa kaupankäyntijärjestelmään jo tallennetun Toimeksiannon esimerkiksi sen vuoksi, että osinko- tai merkintäoikeus irtoaa, osake pilkotaan, osakeanti toteutetaan, osakelajeja tai osakkeita yhdistetään, fuusio (sulautuminen) tai jakautuminen toteutetaan. Joukkovelkakirjalainaa koskeva Toimeksianto ei raukea vieraan pääomanehtoisen Rahoitusvälineen koron irrottua. Asiakkaalla on oikeus muuttaa Toimeksiantoa tai peruuttaa Toimeksianto ennen kauppaan johtavan sitovan tarjouksen tai kaupan tekemistä edellyttäen että Optium saa tiedon toimeksiannon muuttamista koskevasta ohjeesta riittävän ajoissa voidakseen peruuttaa Toimeksiannon tai välittää mainitun tiedon Toimeksiannon toteuttavalle pörssivälittäjälle. Muutos tai peruutus tulee voimaan, kun muutos tai peruutus on tallentunut Markkinapaikan kaupankäyntijärjestelmään. Toimeksiannon kohteen määrän lisäämistä ja hintaehdon muuttamista pidetään Toimeksiannon peruuttamisena ja samalla uutena Toimeksiantona. Toimeksiannon muutos voi vaikuttaa sen etuoikeusasemaan. Mikäli Optium on ryhtynyt toimenpiteisiin Toimeksiannon täyttämiseksi, Toimeksiannon voi peruuttaa ainoastaan, mikäli Asiakas korvaa Optiumille peruuttamisesta mahdollisesti aiheutuneet kulut ja vahingon mukaan lukien toimeksiannon toteuttajan Optiumilta perimät vastaavat kulut. Toimeksiantoa ei voi muuttaa tai peruuttaa, mikäli se on toteutettu kokonaan tai osittain. 3 Toimeksiannon hoitaminen Vastaanotettuaan Toimeksiannon Optium hoitaa sen huolellisesti Asiakkaan eduksi. Vastaanotettuaan Toimeksiannon Optium välittää Toimeksiannon kulloinkin voimassa olevien toimeksiantojen hoitamista koskevien toimintaperiaatteidensa mukaisesti käyttämälleen ja Toimeksiannon toteuttavalle pörssivälittäjälle ilman aiheetonta viivytystä. Kun Asiakas antaa Toimeksiannon, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Optiumin kulloinkin voimassa olevat toimeksiantojen hoitamista koskevat toimintaperiaatteet, jollei Asiakas anna erityisiä, Optiumin toimintaperiaatteista poikkeavia ohjeita. 2(7)

3 Toimeksianto hoidetaan ilman aiheetonta viivytystä, ellei Asiakkaan kanssa ole sovittu nimenomaisesti Toimeksiannon hoitamisesta Optiumin parhaaksi katsomana ajankohtana tai muusta ajankohdasta. Asiakas on velvollinen myötävaikuttamaan Toimeksiannon hoitamiseen. Mikäli Toimeksiannossa ei ole määrätty hintarajaa, Optiumilla on oikeus välittää Toimeksianto toteutettavaksi vallitsevaan markkinahintaan. Optiumilla on oikeus välittää Toimeksianto osissa, ellei toisin ole sovittu. Optiumilla on oikeus yhdistää Asiakkaan Toimeksianto toisen asiakkaan toimeksiannon tai oman toimeksiantonsa kanssa arvopaperimarkkinalain ja Markkinasääntöjen mukaisesti, jollei Asiakkaan kanssa ole toisin sovittu. Asiakkaan mahdollisesti antama, Optiumin kulloinkin voimassa olevista toimeksiantojen hoitamista koskevista toimintaperiaatteista poikkeava erityinen ohje saattaa ohjeen sisältämien tekijöiden osalta toimeksiantokohtaisesti estää Optiumia toteuttamasta sellaisia toimintaperiaatteiden mukaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saavuttaa Asiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos. Myyntitoimeksiannon kohteena olevat Rahoitusvälineet on toimitettava Selvitysyhteisölle tai sen saataville Toimeksiannon antamisen yhteydessä Markkinasääntöjen mukaisesti. Tarvittaessa Asiakkaan on toimitettava Selvitysyhteisölle saantonsa selvittämiseksi tarvittavat asiakirjat. Asiakkaan on korvattava Rahoitusvälineiden toimittamisen viivästymisestä Selvitysyhteisölle aiheutuneet vahingot. Optiumilla on oikeus varmistautua siitä, että Asiakkaalla on ne Rahoitusvälineet, joista hän on antanut myyntitoimeksiannon tai että Asiakas kykenee toimittamaan ne määräajassa sekä tässä tarkoituksessa tarkistaa Asiakkaan arvo-osuustilin ja säilytyksen katteen riittävyys ja muutoin varmistaa Rahoitusvälineiden saatavuus sekä varata Rahoitusvälineet kaupan tekemistä ja selvitystä varten. Optiumilla on niin ikään oikeus varmistautua siitä, että Asiakas pystyy suorittamaan Rahoitusvälineiden kauppahinnan. Optiumilla on ostotoimeksiannossa oikeus vaatia käsiraha tai maksu osittain tai kokonaisuudessaan etukäteen. 3(7) 4 Toimeksiannon toteutuksesta ilmoittaminen Optiumin on ilmoitettava toteutetusta Toimeksiannosta Asiakkaalle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään Toimeksiannon toteuttamispäivää seuraavan kaupankäyntipäivän aikana postitetulla ilmoituksella, ellei Asiakkaan kanssa ole toisin sovittu. Ulkomailla toteutuneiden kauppojen osalta Optium ilmoittaa Asiakkaalle kaupasta sen jälkeen, kun Optium on itse saanut siitä tiedon. Edellä sanotusta poiketen raportointivelvollisuutta ei ole silloin, jos Asiakas saa vastaavan ilmoituksen Toimeksiannon toteuttaneelta arvopaperinvälittäjältä. 5 Rahoitusvälineiden toimitus ja vakuudet Selvitysyhteisö huolehtii siitä, että Asiakkaan lukuun hankitut Rahoitusvälineet ovat luovutettavissa Asiakkaalle ostotoimeksiannon Selvityspäivänä Markkinasääntöjen mukaisesti, ellei toisin sovita tai ellei Selvitysyhteisön toimenpiteistä muuta johdu. Mikäli kaikki Rahoitusvälineet eivät ole tällöin luovutettavissa, Asiakkaan on vastaanotettava osatoimitus. Elleivät myyntitoimeksiannon kohteena olevat Rahoitusvälineet ole Optiumin käytettävissä Markkinasääntöjen mukaisesti, Asiakas vastaa Optiumille ja Selvitysyhteisölle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Rahoitusvälineiden käyttämisestä vakuutena ja muista selvitystä turvaavista toimenpiteistä määrätään selvitysyhteisön säännöissä. 6 Kauppahinnan suoritus Asiakas suorittaa Rahoitusvälineiden kauppahinnan lisättynä Optiumin ja pörssivälittäjän palkkiosaatavalla ja kaupasta mahdollisesti menevällä varainsiirto- tai muulla mahdollisella koti- tai ulkomaisella verolla Rahoitusvälineiden ostotoimeksiannon Selvityspäivänä. Maksun tulee olla Optiumin käytettävissä Markkinasääntöjen mukaiseen maksuhetkeen mennessä, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu. Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa kulloinkin voimassaolevan korkolain säännösten mukaisesti. 7 Kaupan purkaminen ja Toimeksiannon toteuttamatta jättäminen Kauppa voidaan purkaa vain Markkinasääntöjen mukaisesti. Jos purkaminen on johtunut Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakkaan on korvattava purkamisesta Optiumille aiheutunut vahinko. Optiumilla on oikeus olla välittämättä Toimeksianto, mikäli Toimeksiannon antaja on olennaisella tavalla jättänyt täyttämättä sijoituspalvelusopimuksen ja näiden ehtojen, Asiakkaan ja Optiumin välisen muun sijoituspalveluun liittyvän sopimuksen tai Markkinasääntöjen mukaisen velvollisuutensa tai Optiumilla on syytä epäillä sisäpiiritiedon väärinkäyttöä tai Arvopaperin kurssin vääristämistä. Optiumilla on oikeus pidättyä Toimeksiannon edellyttämistä toimenpiteistä tai peruuttaa Rahoitusvälineitä koskeva Toimeksianto, mikäli Optiumin hyväksi tehty

4 myyntivaraus poistetaan tai se käy muutoin tehottomaksi. III. SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN MUUT EHDOT 1 Oikeus käyttää asiamiestä Optiumilla on oikeus Asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta käyttää apunaan Rahoitusvälineitä koskevien tehtävien hoitamisessa muuta suomalaista tai ulkomaista sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta tai sen sivukonttoria. Optium käyttää toisen arvopaperinvälittäjän palveluja Toimeksiantojen toteuttamisessa ja jollei tämän toisen arvopaperinvälittäjän kanssa toisin sovita, Toimeksiannon toteuttamisessa sovelletaan toisen arvopaperinvälittäjän toimeksiantojen toteuttamista koskevia toimintaperiaatteita. Optium pyrkii valitsemaan käyttämänsä sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen huolellisesti, mutta ei vastaa kyseisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen toiminnasta. Jos Toimeksiannon toteuttajana toimineen arvopaperinvälittäjän toiminnasta aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, Optium ryhtyy kohtuulliseksi katsottaviksi toimiin korvauksen perimiseksi vahingon aiheuttajalta. Optium maksaa viipymättä Asiakkaalle hänelle kuuluvan osuuden saadusta korvauksesta. 2 Rahoitusvälineiden omistusoikeus sekä niiden pidätys- ja panttioikeus Omistusoikeus toimeksiannon kohteena oleviin Rahoitusvälineisiin tai kauppahinta eivät kuulu Optiumille (ellei Optium ole Toimeksiannon vastapuolena). Optiumilla on pidätys- ja panttioikeus Asiakkaan lukuun hankittuihin Rahoitusvälineisiin maksamattoman toimeksiantopalkkion, toimeksiannosta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron tai muun mahdollisen koti- tai ulkomaisen veron, oman palkkionsa, ostotoimeksiannon kohteena olevien Rahoitusvälineiden kauppahintasaatavan sekä muiden Toimeksiannosta aiheutuvien maksujen tai kulujen sekä korkolain mukaisen viivästyskoron vakuudeksi. Optiumilla on oikeus saada kirjatuksi Asiakkaan arvo-osuustilille luovutusrajoitus tai panttioikeus saataviensa turvaamiseksi. Edellä todetun lisäksi Asiakkaan Hoitotilillä ja Vastatilillä kulloinkin olevat varat sekä Hoitotilipankin säilytyksessä olevat Asiakkaan arvopaperit ovat pantattuna Optiumille Asiakkaan Sijoituspalvelusopimukseen perustuvien Optiumin saatavien vakuudeksi. 4(7) Mikäli Asiakas ei suorita Optiumille erääntynyttä saatavaa, Optiumilla on oikeus myydä Rahoitusvälineet Asiakasta enempää kuulematta parhaaksi katsomallaan tavalla ja mikäli mahdollista julkisessa kaupankäynnissä, monenkeskisessä kaupankäynnissä tai niitä muussa valtiossa vastaavassa kaupankäynnissä. Saatu kauppahinta sekä mahdollinen erääntynyt tuotto käytetään erääntyneen saatavan sekä mahdollisen Optiumille aiheutuneen vahingon ja syntyneiden kulujen suorittamiseen. Mikäli varoja tämän jälkeen jää jäljelle, ne suoritetaan Asiakkaalle. 3 Ulkomaiset Toimeksiannot Mikäli Asiakas antaa muualla kuin Suomessa kaupankäynnin kohteena olevaa Rahoitusvälinettä koskevan Toimeksiannon, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Toimeksiannon hoitamiseen voidaan soveltaa muita kuin suomalaisia Markkinasääntöjä. Optium ei vastaa miltään osin ulkomaisen Toimeksiannon hoitamisessa käytettävän ulkomaisen asiamiehen toiminnasta. Optium välittää Asiakkaan ulkomaisia rahoitusvälineitä koskevat toimeksiannot toiselle kotimaiselle Arvopaperinvälittäjälle, joka välittää ne edelleen ulkomaisella Markkinapaikalla jäsenenä toimivan Arvopaperinvälittäjän toteutettavaksi. Optium voi näin olleen asettaa ulkomaisen kaupankäynnin edellytykseksi sen, että Asiakas tekee ulkomaista kaupankäyntiä koskevan erillisen sopimuksen edellä mainitun kotimaisen Arvopaperinvälittäjän kanssa tai asettaa kulloisenkin harkintansa mukaan muita rajoituksia tai ehtoja kyseiselle palvelulle. 4 Valtuutus Toimeksiantojen ja niihin liittyvien ohjeiden antamiseen Valtuutettu antaa Asiakkaan puolesta Toimeksiannot sekä niiden suorittamiseen muutoin liittyvät ohjeet näiden ehtojen ja sijoituspalvelua koskevien sopimusten mukaisella tavalla. Optiumilla on oikeus Asiakkaan vastuulla noudattaa myös muun kuin Valtuutetun antamia Toimeksiantoja ja ohjeita, jos asianomainen Toimeksiannon tai ohjeen antaja on asemansa puolesta tähän valtuutettu tai Optiumilla on muutoin perusteltu syy olettaa, että henkilö on oikeutettu toimimaan Asiakkaan puolesta. 5 Raportointi, reklamointi ja ilmoitusvelvollisuus Optium raportoi Asiakkaalle toteutetuista Toimeksiannoista sovitulla tavalla ja sovituin määräajoin. Asiakkaan tulee tarkastaa vastaanottamansa ilmoitukset ja raportit. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista virheistä viivytyksettä. Ellei muuta osoiteta, Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua toimenpidettä koskevan ilmoituksen lähettämisestä, mikäli Asiakkaan toimipaikka on Suomessa. Mikäli Asiakkaan toimipaikka on ulkomailla, katsotaan Asiakkaan saaneen ilmoituksen neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, ellei toisin ole sovittu. Mikäli kauppa ei toteudu, määräaika Asiakkaan tekemälle huomautukselle lasketaan Toimeksiannon voimassaolon päättymisestä. Asiakkaan, joka ei ole Ammattimainen Asiakas, on katsottava hyväksyneen Optiumin toiminta, ellei Asiakas viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa Optiumin toiminnasta tiedon saatuaan ilmoita

5 Optiumille, ettei se hyväksy tämän toimintaa. Asiakkaan, joka on Ammattimainen Asiakas tai Hyväksyttävä Vastapuoli, on katsottava hyväksyneen Optiumin toiminta, ellei tällainen Asiakas viimeistään seuraavana pörssipäivänä Optiumin toiminnasta tiedon saatuaan ilmoita Optiumille, ettei se hyväksy tämän toimintaa. Optiumin on katsottava hyväksyneen Asiakkaan toiminta, riippumatta siitä, onko Asiakas Ammattimainen Asiakas tai ei, ellei Optium viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa Asiakkaan toiminnasta tiedon saatuaan ilmoita Asiakkaalle, ettei se hyväksy tämän toimintaa. Mikäli huomautusta ei anneta edellä kuvattujen määräaikojen kuluessa, katsotaan sopijapuolten hyväksyneen toistensa toiminnan. Kun Asiakkaalle on tiedotettu mahdollisesta Asiakkaan ja Optiumin tai Asiakkaan ja Optiumin toisen asiakkaan välisestä eturistiriitatilanteesta, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen tilanteen, jollei hän viipymättä reklamoi Optiumille tästä. Asiakas saa pyynnöstään lisätietoja eturistiriitatilanteesta. Asiakkaan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Optiumille antamissaan asiakastiedoissa ja sijoituspalvelun käyttöön tai asiakasluokitteluun vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista kirjallisesti (kirjeitse tai telefaksilla). Optium ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että Asiakas ei ole ilmoittanut Optiumille edellä mainittujen tietojen muuttumisesta. 6 Palkkiot, maksut ja kulut Optium perii toiminnastaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaisen tai Asiakkaan kanssa erikseen sovitun palkkion tai maksun sekä Toimeksiannon hoitamiseen liittyvät kulut. Mikäli yksittäisen toimenpiteen hintaa ei ole määritelty palveluhinnastossa tai siitä ei ole erikseen sovittu, Optium on oikeutettu perimään toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kohtuullisen palkkion. 7 Puhelujen tallentaminen Optiumilla on oikeus nauhoittaa tai muuten tallentaa toimeksiantopuhelujen ohella myös muut toimintaansa liittyvät Asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut ja käyttää niitä ilmoittamiinsa käyttötarkoituksiin sekä todisteina mahdollisien riitaisuuksien ratkaisemisessa. Asiakas on tietoinen, että Optiumin tulee luovuttaa tallenteet viranomaisille niiden pyynnöstä. 5(7) 8 Salassapito Optiumin johto ja henkilöstö sekä Optiumin toimeksiannosta toimivat ovat salassapitovelvollisia kuloinkin voimassa olevan sijoituspalveluyrityksistä sekä luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti Asiakkaan Toimeksiannoista, taloudellisesta asemasta sekä liike- tai ammattisalaisuudesta. Optiumilla on velvollisuus antaa edellä tarkoitettuja tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muulle viranomaiselle, jolla on lain nojalla oikeus saada sellaisia tietoja. Optiumilla on oikeus vaadittaessa antaa Markkinapaikalle edellä tarkoitettuja tietoja Markkinasääntöjen mukaisesti. IV. SOPIJAPUOLTEN VASTUU 1 Asiakkaan vastuu sopimusrikkomustapauksessa Asiakas on velvollinen korvaamaan Optiumille vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakas ei täytä näiden ehtojen tai sopimusten mukaisia velvollisuuksiaan. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi sopimusrikkomuksen aiheuttamat ylimääräiset kulut ja työ sekä Rahoitusvälineiden hintojen muutoksista aiheutuneet kustannukset. 2 Vastuunrajoitus Optium ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta kuten esimerkiksi tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, kurssitappiosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista tai Optiumin taholta vaikeasti ennakoitavasta välillisestä vahingosta. Optiumin vahingonkorvausvelvollisuus on rajoitettu sellaisiin välittömiin vahinkoihin, jotka ilmenevät ylimääräisinä tai hukkaan menneinä työ- tai etäyhteyskustannuksina, toimeksiantopalkkioina tai muina Asiakkaalle aiheutuneina lisäkustannuksina. Optium ei vastaa Markkinapaikan tai Selvitysyhteisön toiminnasta tai sen mahdollisesti Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. Optium ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu kolmansilta tahoilta saadusta virheellisestä tiedosta. 3 Asiakkaan taloudellinen vastuu Asiakas on tietoinen sijoitustoimintaan liittyvistä riskeistä ja vastaa aina toimintansa ja sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja veroseuraamuksista. Tämä vastuu on Asiakkaalla siitä riippumatta, että Optium suorittanut Asiakasta tai Rahoitusvälinettä koskevan soveltuvuus- ja asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko Asiakkaan saaneen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. Asiakas on myös tietoinen siitä, että sijoituspäätöstä ei tule perustaa Rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevaan markkinointiin ja markkinointimateriaaliin vaan Rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan.

6 4 Ylivoimainen este Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista seikkaa, joka estää sopijapuolen täyttämästä velvoitettaan ja on ennalta arvaamaton, sopijapuolen toimin torjumaton ja kausaalisessa syysuhteessa velvoitteen täyttämättä jättämiseen. Esteestä tulee ilmoittaa toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista. Sopijapuolen tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan toiselle sopijapuolelle aiheutuvaa vahinkoa. 5 Optiumin huolellisuusvelvoite ja epäilyttävät liiketoimet Asiakas vakuuttaa, ettei Toimeksiantojen toteuttamiseen käytettyjen ja säilytykseen jätettyjen varojen alkuperään liity epäilyttäviä tai rikollisia piirteitä. Jos Optium kuitenkin havaitsee, että Asiakkaan Toimeksiantojen rakenne tai suuruus, yrityksen koko tai sen toimipaikan sijainti poikkeaa tavanomaisesta tai niillä ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta tai ne eivät sovi yhteen Asiakkaan taloudellisen tilanteen tai liiketoimien kanssa, Optiumin on rahanpesun estämistä ja selvittämistä annetun lain ja muiden rahanpesua koskevien säännösten mukaisesti asianmukaista huolellisuutta noudattaen selvitettävä perusteet ja tarkoitus sen palvelujen käytölle. Jos Optiumilla on edellä tarkoitetun huolellisuusvelvoitteen täytettyään tai muutoin syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen laillista alkuperää tai että niitä käytetään rikoslain 34 a luvun 5 :ssä tarkoitetun terrorismin rahoittamiseen, tai sisäpiiritiedon väärinkäyttöä tai Arvopaperin kurssin vääristämistä, Optiumilla on velvollisuus keskeyttää liiketoimi lisäselvityksiä varten tai kieltäydyttävä siitä sekä aina viipymättä ilmoitettava asiasta Rahanpesun selvittelykeskukselle, Rahoitustarkastukselle tai muulle laissa määrätylle viranomaiselle sekä annettava viranomaiselle pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä epäilyn selvittämiseksi. Jos Optiumilla on syytä epäillä markkinoiden väärinkäyttöä, Optiumin on viipymättä ilmoitettava asiasta Rahoitustarkastukselle tai muulle laissa määrätylle viranomaiselle. Jos liiketoimesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen todennäköisesti vaikeuttaisi liiketoimen edunsaajan selville saamista tai asian selvittämistä, voidaan liiketoimi kuitenkin toteuttaa, jonka jälkeen asiasta on välittömästi ilmoitettava Rahanpesun selvittelykeskukselle, Finanssivalvonnalle tai muulle laissa määrätylle viranomaiselle. Lain mukaan Optium ei saa paljastaa ilmoituksen tekemistä sille, johon epäily kohdistuu. Rahanpesun selvittelykeskus tai muu viranomainen voi antaa Optiumille määräyksen pidättyä toteuttamasta liiketointa enintään viiden (5) päivän ajaksi, jos tällainen 6(7) pidättyminen on tarpeen viranomaisen esitutkintatoimenpiteitä varten. Asiakas on tietoinen siitä, että jos Optium epäilee Asiakkaan liiketoimessa lain vastaista sisäpiirintiedon väärinkäyttöä tai Arvopaperin kurssin vääristämistä, Optiumin on ilmoitettava tästä Rahoitustarkastukselle eikä Optium saa paljastaa ilmoituksen tekoa Asiakkaalle. Optium vastaa tällöin Asiakkaan taloudellisesta vahingosta vain, jos Optium ei ole noudattanut sellaista huolellisuutta, jota siltä olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia. V. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN, MUUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA SO- PIMUKSEN SIIRTÄMINEN 1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sijoituspalvelujen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Optiumin ja Asiakkaan välisessä sijoituspalvelun tarjoamista koskevassa sopimussuhteessa riippumatta siitä, ovatko Asiakas ja Optium allekirjoittaneet sijoituspalvelun asiakassopimuksen. 2 Sopimusehtojen muuttaminen Optiumilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä ehtoja, sijoituspalvelua koskevia muita sopimusehtoja ja palveluhinnastoa. Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas on näissä sopimusehdoissa tarkoitetulla tavalla saanut kirjallisesti tiedon muutoksesta. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimuksensa päättymään sopimusehtojen mukaisesti ilmoittamalla siitä Pankille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Irtisanominen tulee voimaan sinä päivänä, jona muutos olisi tullut voimaan. 3 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään viiden (5) kalenteripäivän kuluttua siitä, kun Optium on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Optiumilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kymmenen (10) kalenteripäivän kuluttua siitä, kun Optium on lähettänyt irtisanomisilmoituksen. Optiumilla irtisanomisaika on kuitenkin kolmekymmentä (30) kalenteripäivää niissä tapauksissa, joissa Asiakas ei ole Ammattimainen Asiakas tai Hyväksyttävä Vastapuoli. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli toinen sopijapuoli; 1 on olennaisesti jättänyt täyttämättä näiden ehtojen tai sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muulla olennaisella tavalla rikkonut näitä ehtoja tai sopimuksen ehtoja;

7 2 asetetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai konkurssiin tai muutoin on perusteltua syytä olettaa toisen sopijapuolen tulleen maksukyvyttömäksi; tai 3 henkilöasiakas kuolee. Mikäli nämä ehdot poikkeavat Asiakkaan ja Optiumin välisistä muista erillispalvelua koskevista sopimuksista, noudatetaan ensisijaisesti muita erillispalvelua koskevia sopimuksia. *** Ellei Asiakkaan kanssa toisin sovita, ennen sopimuksen irtisanomista tai purkamista annetut toteuttamatta olevat Toimeksiannot voidaan peruuttaa sopimuksen irtisanomisen tai purkamisen jälkeen, jos Optium saa peruutettua jo välittämänsä Toimeksiannot. 4 Sopimuksen siirtäminen Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan ulkopuoliselle ilman Optiumin suostumusta. VI. MUUT EHDOT 1 Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki Näistä ehdoista ja sopijapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhtä välimiestä käyttäen Helsingissä, jos riidan kohteena oleva vaade on määrältään enemmän kuin kymmenentuhatta (10 000) euroa, eikä Asiakkaana ole kuluttajansuojalain 4 :ssä tarkoitettu kuluttajana pidettävä eiammattimainen sijoittaja. Elleivät sopijapuolet pääse ratkaisuun välimiehestä, välimiehen nimeää Keskuskauppakamari. Muut sopijapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen Asiakas vaadi asian käsittelyä sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Asiakkaan on tehtävä näihin ehtoihin ja sopimuksiin perustuvat huomautuksensa Optiumille kirjallisesti. Siltä osin kun näissä sopimusehdoissa on lakiviittauksia, sovelletaan näiden osalta kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Sijoituspalvelun tarjoamiseen, sijoituspalvelusopimukseen ja näihin Sijoituspalvelun yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia kuitenkin niin, että kansainvälisyksityisoikeudellisia lainvalintaa koskevia sääntöjä ei sovelleta. 2 Säännösten ristiriita Mikäli säännökset sekä sijoituspalvelusopimus ja kulloinkin voimassa olevat Sijoituspalvelun yleiset sopimusehdot poikkeavat toisistaan, sovelletaan niitä seuraavassa järjestyksessä: 1) laki; 2) lain perusteella annetut säännökset; 3) Markkinasäännöt; 4) Sijoituspalvelusopimus; ja 5) kulloinkin voimassa olevat Sijoituspalvelun yleiset sopimusehdot. 7(7)

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1 (7) S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T Liite asiakassopimukseen 1 SOPIJAPUOLET 1.1 1.2 Wallstreet Asset Management Oy Y-tunnus 2538288-5 on määritelty liitteessä

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot 1. Soveltamisala Näitä K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

Visa-luottotilin ehdot

Visa-luottotilin ehdot Visa-luottotilin ehdot Voimassa 3.2.2015 alkaen. 1. Ehtojen soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen (jäljempänä luotonantaja) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot