Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet"

Transkriptio

1 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: P (0) F (0)

2 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala Määritelmät... 4 Asiakas... 4 Asiakkaan edustaja Palvelu... 4 Sijoittajien korvausrahasto... 4 Ammattimainen sijoittaja... 5 Asiakkaan tunnistaminen... 5 Arvopaperi ja arvo- osuus... 5 Sijoituskohde... 5 Arvopaperinvälittäjä... 5 Markkinapaikka... 6 Markkinasäännöt Palvelun yleiset ehdot Asiakassuhde Tarjottavat palvelut Privanet Pankkiiriliikkeen oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta Oikeus käyttää apulaista Palvelun käytöstä sopiminen Palvelun käyttöä koskevien tahdonilmaisujen antaminen Sijoituskohteiden omistusoikeus ja Privanet Pankkiiriliikkeen oikeus myydä sijoituskohteet saatavan suorittamiseksi Reklamointi, tiedoksiannot ja ilmoitusvelvollisuus Väärät tiedot Puhelujen ja muun yhteydenpidon tallentaminen Palkkiohinnasto Salassapito Arvopaperin välitys Toimeksianto Toimeksiannon hoitaminen Toimeksiannon peruuttaminen Toimeksiantojen antaminen Myynti- ja ostotoimeksiantojen antaminen Maksuliikenne ja selvitys Raportointi Asiakkaan toimitusvelvollisuus Arvo- osuuksien selvitys... 11

3 Privanet Pankkiiriliikkeen toimitusvelvollisuus Asiakkaan velvollisuus suorittaa kauppahinta Privanet Pankkiiriliikkeen velvollisuus suorittaa kauppahinta Netotus Privanet Pankkiiriliikkeen oikeus tehdä sijaistoimitus Asiakkaan puolesta Osapuolten oikeus perua kauppa Asiakasvarojen säilyttäminen ja maksuliikenne Asiakasvaratili Palvelun käytön edellyttämä valuutan vaihto ja valuuttariski Suoraveloitus Online- palvelu Yleistä Vastuunrajoitus Tiedonantovelvollisuus Privanet Pankkiiriliikkeen oikeus poistaa Asiakkaan osto- tai myyntitarjous Palvelun rikkoutuminen Muutokset Privanet Pankkiiriliikkeen Online- palvelussa Immateriaalioikeudet Vahingonkorvausvelvollisuus Privanet Pankkiiriliikkeen vastuu Asiakkaan vastuu Välilliset vahingot Ylivoimainen este Privanet pankkiiriliikkeen panttioikeus Sopimusehtojen muuttaminen Sopimuksen siirtäminen Sopimuksen päättyminen Korvausrahasto Epäilyttävät liiketoimet ja varojen alkuperä Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki Säännösten ristiriita... 21

4 4 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Asiakkaan ja :n ( Pankkiiriliike ) väliseen sopimussuhteeseen. Asiakas hyväksyy Sijoituspalvelun Sopimusehdot ja Pankkiiriliikkeen niiden perusteella kulloinkin voimassaolevat näitä ehtoja täydentävät, esimerkiksi kaupankäyntiä, selvitystä ja maksuliikennettä koskevat ohjeet itseään sitoviksi allekirjoittamalla Sijoituspalvelun Asiakassopimuksen. Näiden ehtojen nojalla Asiakas voi antaa itseään sitovia sijoituskohteiden osto- tai myyntitoimeksiantoja, merkintätoimeksiantoja sekä käyttää Pankkiiriliikkeen Online - palvelua. 2. Määritelmät Asiakas Asiakkaalla tarkoitetaan omissa nimissä omaan lukuunsa suhteessa Pankkiiriliikkeeseen toimivaa sopijapuolta, joka on allekirjoittamalla Sijoituspalvelun Asiakassopimuksen hyväksynyt kulloinkin voimassaolevat Sijoituspalvelun Sopimusehdot itseään sitoviksi ja jonka Pankkiiriliike on hyväksynyt asiakkaakseen käyttämään Pankkiiriliikkeen näiden ehtojen mukaisesti tarjoamia palveluita. Asiakkaan edustaja Asiakkaan edustaja on asianmukaisen kirjallisen valtuutuksen nojalla toimiva henkilö, jolla on oikeus antaa Sijoittajan puolesta Pankkiiriliikkeelle Sijoittajaa sitovia määräyksiä ja ohjeita. Mitä näissä ehdoissa on sanottu Asiakkaasta, koskee soveltuvin osin myös Asiakkaan edustajaa. Pankkiiriliikkeellä tarkoitetaan :tä ja sen konsolidointiryhmään kuuluvia yhtiöitä, jotka tuottavat näiden ehtojen mukaisia Palveluita Asiakkaalle, kukin oman toimialansa ja toimilupansa mukaisesti. Palvelu Palvelulla tarkoitetaan kaikkia Pankkiiriliikkeen näiden ehtojen mukaisesti Asiakkaalle tarjoamia palveluita. Sijoittajien korvausrahasto Sijoittajien korvausrahasto on sijoittajien suojaksi perustettu rahasto, johon lain mukaan sijoituspalveluyrityksen on kuuluttava. Korvausrahaston tehtävänä on korvata sijoitus palveluyrityksen

5 5 asiakkaalle hänen riidaton saatavansa sijoituspalveluyrityksen maksukyvyttömyystilanteessa. Ammattimaiset sijoittajat eivät voi saada korvausta rahastosta. Ammattimainen sijoittaja Sijoituspalvelulain 1 luvun 18 :n nojalla ammattimaiseksi sijoittajaksi luettavan yhteisön lisäksi ammattimaisena sijoittajana Pankkiiriliike voi pitää asiakasta, joka täyttää vähintään kaksi sijoituspalvelulain 1 luvun 18 :ssä annetuista kriteereistä. Asiakkaan tunnistaminen Asiakas saa palvelun käyttöä varten henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanoja. Asiakas tunnistetaan Internet- palvelussa yksinomaan käyttäjätunnuksen ja salasanojen avulla. Pankkiiriliikkeellä on oikeus myös muulloin tarpeelliseksi katsoessaan suorittaa asiakkaan tunnistaminen käyttäjätunnuksen ja salasanojen avulla, esimerkiksi puhelinpalvelussa. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus tai salasanat joudu kolmannen osa- puolen haltuun. Arvopaperi ja arvo- osuus Arvopaperilla tarkoitetaan koti- tai ulkomaista: 1. osaketta tai muuta osuutta yhteisön omaan pääomaan tai siihen liittyvää osinko-, korko- tai merkintäoikeutta; 2. osuutta joukkovelkakirjalainaan tai siihen rinnastuvaan velallisen sitoumukseen, joka on tarkoitettu yleiseen liikkeeseen saatettavaksi useiden samansisältöisten sitoumusten kanssa, taikka sanottuun osuuteen tai sitoumukseen liittyvää korko- tai tuotto - oikeutta ja 2. kohdissa mainittujen oikeuksien yhdistelmää; sekä 4. sijoitusrahasto- osuutta tai siihen rinnastettavaa ulkomaisen yhteissijoitus- yrityksen osuutta. Arvo- osuudella tarkoitetaan sellaista Arvopaperia, joka on liitetty arvo- osuusjärjestelmään. Sijoituskohde Sijoituskohde voi olla Arvopaperi sekä kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (2012/748) tarkoitettu vakioitu johdannaissopimus tai muu johdannaissopimus, jonka kohde- etuutena on Arvopaperi, valuutta, korko, johdannaissopimus tai tällaisen kohde- etuuden hinnan kehitystä kuvaava tunnusluku. Arvopaperinvälittäjä Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan

6 6 1. sijoituspalveluyrityksistä annetun laissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä, 2. ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain mukaisesti tarkoitettua ulkomaista sijoituspalveluyritystä, sekä 3. Luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 2 :ssä tarkoitettua luottolaitosta sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain (1608/1993) 2 :ssä tarkoitettua luotto- ja rahoituslaitosta. Markkinapaikka Markkinapaikalla tarkoitetaan koti- tai ulkomaista arvopaperi- tai johdannaispörssiä tai muuta viranomaisen hyväksymää markkinapaikkaa sekä kuhunkin markkinapaikkaan liittyvää selvitys- tai Markkinasäännöt Markkinasäännöt ovat voimassa olevan lainsäädännön perusteella annettuja päätöksiä ja viranomaismääräyksiä ja - ohjeita sekä Markkinapaikkojen sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä sekä kullakin Markkinapaikalla vallitsevaa kauppatapaa. 3. Palvelun yleiset ehdot 3.1. Asiakassuhde Pankkiiriliikkeen puolesta Asiakassuhdesopimuksen allekirjoittaa, joka on suomalainen sijoituspalveluyritys, joka on saanut sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (2007/922) mukaisen toimiluvan harjoittaa arvopaperinvälitystä ja eräitä muita, siihen läheisesti liittyviä palveluja. :n lisäksi konserniin kuuluu konserninemoyhtiö Investo Omaisuudenhoito Oy. Tullakseen hyväksytyksi Pankkiiriliikkeen Asiakkaaksi hakijan on annettava Pankkiiriliikkeen kulloinkin edellyttämät henkilö- ja osoitetiedot ja hyväksyttävä kulloinkin voimassaolevat Sijoituspalvelun Sopimusehdot itseään sitoviksi Pankkiiriliikkeen Sijoituspalvelun asiakassopimuksen allekirjoituksella. Pankkiiriliike voi syytä ilmaisematta kieltäytyä hyväksymästä hakijaa Asiakkaaksi. Asiakkuus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää Tarjottavat palvelut Pankkiiriliike harjoittaa arvopaperinvälitystä, sijoituskohteiden merkitsijöiden hankkimista tai niiden merkintöjen järjestämistä, arvopaperien liikkeeseenlaskuun liittyviä palveluja, emissioiden järjestämistä, sekä osakerekisteripalvelua Privanet Pankkiiriliikkeen oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta Pankkiiriliikkeellä on oikeus kieltäytyä tarjoamasta Asiakkaalle Palvelua tai keskeyttää sen tarjoaminen, jos Asiakas ei täytä Pankkiiriliikkeen asettamia vaatimuksia asiakassuhdetta muodostettaessa tai mikäli Asiakas rikkoo osapuolten välisiä sopimuksia tai Pankkiiriliikkeellä on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään

7 7 lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran Pankkiiriliikkeelle tai kolmannelle osapuolelle Oikeus käyttää apulaista Tuottaessaan Palvelua Asiakkaalle Privanet ja sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö on oikeutettu käyttämään apuna, ilman eri ilmoitusta, toisen yhtiön henkilökuntaa. Pankkiiriliikkeellä on myös oikeus käyttää Palvelun tarjoamisessa apunaan suomalaista tai ulkomaista sijoituspalveluyritystä, luottolaitosta tai niiden sivukonttoria sijoituskohteita koskevien tehtävien hoitamisessa. Pankkiiriliikkeen on edellytettävä, että tällaiset apulaiset ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitosäännöksiä vastaavalla tavalla kuin Pankkiiriliike Palvelun käytöstä sopiminen Pankkiiriliike ja Asiakas sopivat Pankkiiriliikkeen tarjoamien Palvelujen käytöstä näiden ehtojen mukaisesti tai erikseen näiden ehtojen mukaisesti tai muutoin tehtävällä Pankkiiriliikkeen, Markkinapaikan tai muun kolmannen osapuolen edellyttämällä sopimuksella, joka voidaan tehdä myös Pankkiiriliikkeen tätä tarkoitusta varten varatuilla www- sivuilla (Online- palvelu), Pankkiiriliikkeen kotisivuilla, faksilla, sähköpostilla, kirjallisesti tai puhelimitse. Asiakas valtuuttaa Pankkiiriliikkeen selvittämään Asiakkaan henkilö- ja luottotiedot sekä pankkiyhteyden oikeudellisuuden Pankkiiriliikettä sitovan asiakkaan tunnistamisvelvollisuuden täyttämiseksi. Pankkiiriliike toimittaa sopimukset sekä Online- palvelun käyttämiseksi tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat Asiakkaalle Palvelun käyttöä koskevien tahdonilmaisujen antaminen Asiakas tai Asiakkaan Edustaja antaa Asiakkaan puolesta tahdonilmaisut, esimerkiksi Arvopaperien välitystä koskevat toimeksiannot sekä Palvelun suorittamiseen muutoin liittyvät ohjeet tämän sopimuksen mukaisella tavalla. Pankkiiriliikkeellä on oikeus toimia myös muun kuin Asiakkaan kirjallisesti valtuuttaman henkilön tahdonilmaisun mukaisesti, jos tahdonilmaisun antaja asemansa, toimensa tai tehtävänsä puolesta voi katsoa olevan tähän oikeutettu. Pankkiiriliikkeellä on oikeus pitää Asiakkaan valtuuttamana henkilöä, joka antaa tahdonilmaisun Asiakkaan asiakastunnusta ja salasanoja käyttäen. Asiakas vastaa kaikista hänen asiakastunnuksellaan ja salasanoillaan annetuista tahdonilmaisuista Sijoituskohteiden omistusoikeus ja Privanet Pankkiiriliikkeen oikeus myydä sijoituskohteet saatavan suorittamiseksi Omistusoikeus Palvelun kohteena oleviin Sijoituskohteisiin tai kauppahinta eivät kuulu Pankkiiriliikkeelle, ellei se ole toimeksiannon vastapuolena. Pankkiiriliikkeellä on pidätysoikeus Asiakkaan lukuun hankittuihin Sijoituskohteisiin kohdistuvan maksamattoman kauppahinnan, mahdollisen varainsiirto- tai leimaveron, oman palkkionsa sekä muiden mahdollisten Pankkiiriliikkeelle Palvelun tuottamisesta aiheutuvienmaksujen tai kulujen sekä korkolain mukaisen viivästyskoron vakuudeksi.

8 8 Mikäli Asiakas ei suorita Pankkiiriliikkeelle erääntynyttä saatavaa, Pankkiiriliikkeellä on oikeus välittömästi myydä pidätysoikeuden kohteena olevat Sijoituskohteet Asiakasta enempää kuulematta julkisessa kaupankäynnissä tai muuten parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin saatu kauppahinta sekä mahdollinen erääntynyt tuotto käytetään erääntyneen saatavan suorittamiseen. Menettely ei vapauta asiakasta velvoitteistaan siltä osin, kun sijoituskohteesta saatava tuotto ei kata Pankkiiriliikkeen saatavaa asiakkaalta. Mahdollisesti jäljelle jäävä summa tilitetään Asiakkaalle Reklamointi, tiedoksiannot ja ilmoitusvelvollisuus Kirjalliset ilmoitukset osapuolten välillä voidaan tehdä kirjallisesti, faksilla tai sähköpostilla, ellei muuta ole sovittu. Toteutuneista toimeksiannoista raportointia koskee, mitä kohdassa 6.1 on sanottu. Ellei muuta ole sovittu, Asiakkaan ja Pankkiiriliikkeen on katsottava hyväksyneen toistensa toiminta, ellei jompikumpi yhden kuukauden kuluessa toisen sopijapuolen toiminnasta tiedon saatuaan kirjallisesti ilmoita toiselle sopijapuolelle, ettei se hyväksy tämän toimintaa. Yhden kuukauden määräaikaa ei sovelleta näiden ehtojen tai näiden ehtojen perusteella annettujen Pankkiiriliikkeen ohjeiden vastaiseen menettelyyn. Ellei muuta voida osoittaa tai sopimuksesta muuta johdu, osapuolen katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua toimenpidettä koskevan ilmoituksen lähettämisestä kirjeitse. Mikäli Asiakkaan toimipaikka on ulkomailla, lasketaan edellä tarkoitettu määräaika neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan ja Pankkiiriliikkeen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava toiselle osapuolelle antamissaan yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista kirjallisesti Väärät tiedot Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelua varten esimerkiksi Pankkiiriliikkeen Sijoituspalvelun Asiakassopimuksessa, Online- palvelussa tai Valtakirjassa arvo- osuuksien siirtoa varten antamansa tiedot ovat oikein. Asiakas ei voi osoittaa Pankkiiriliikettä kohtaan vaatimuksia puutteellisista tai vääristä tiedoista. Jos Asiakas epäilee antamiensa tietojen olleen vääriä, tulee hänen ilmoittaa siitä välittömästi Pankkiiriliikkeelle kuitenkin viimeistään kaksi pankkipäivää ennen seuraavan laskun eräpäivää. Mikäli virheellisyys perustuu Asiakkaan käsityksen mukaan siihen, että ulkopuolinen on luvatta käyttänyt Asiakkaan käyttäjätunnusta tai salasanoja, on siitä ilmoitettava välittömästi Pankkiiriliikkeelle. Asiakkaan on liitettävä ilmoitukseensa viimeistään kymmenen (10) vuorokauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä todistus tehdystä Asiakkaan käyttäjätunnuksen tai salasanojen luvatonta käyttöä koskevasta rikosilmoituksesta tai poliisille tehdystä tutkintapyynnöstä Puhelujen ja muun yhteydenpidon tallentaminen Pankkiiriliikkeellä on oikeus nauhoittaa tai muulla valitsemallaan tavalla tallentaa toimintaansa liittyvät Asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut ja muu yhteydenpito Palkkiohinnasto Pankkiiriliike perii tarjoamistaan Palveluista Sijoituspalvelun Asiakassopimukseen olennaisena osana kuuluvan erillisen hinnastonsa mukaisen tai Asiakkaan kanssa erikseen sovitun palkkion tai maksun. Mikäli

9 9 yksittäisen toimenpiteen hintaa ei ole määritelty palveluhinnastossa taikka siitä ei ole erikseen sovittu, on Pankkiiriliike oikeutettu perimään toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kohtuullisen palkkion. Pankkiiriliikkeellä on oikeus periä Asiakkaalta kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset asiakkuuteen perustuvat maksut Salassapito Pankkiiriliikkeen hallintoelinten jäsenet, johto ja henkilöstö ovat salassapitovelvollisia sijoituspalveluyrityksistä annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain perusteella tai sitä vastaavasti Asiakkaan toimeksiannoista, taloudellisesta asemasta sekä liike- tai ammattisalaisuudesta. Mikäli Pankkiiriliike joutuu tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä suorittaessaan antamaan Asiakasta koskevia tietoja ulkopuolisille, vastaa Pankkiiriliike siitä, että näitä ulkopuolisia tahoja koskee sisällöltään sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 12 luvun mukainen vaitiolovelvollisuus. Pankkiiriliikkeellä on kuitenkin velvollisuus antaa edellä tarkoitettuja tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muulle viranomaiselle, jolla on lain nojalla oikeus saada sellaisia tietoja. 4. Arvopaperin välitys 4.1. Toimeksianto Pankkiiriliike ja Asiakas sopivat erikseen kustakin yksittäisestä Arvopaperin välitystoimeksiannosta. Tällainen sopiminen voi tapahtua Pankkiiriliikkeen kaupankäyntiohjeissa kulloinkin mainituilla tavoilla, kuten esimerkiksi Online- palvelussa, faksilla, sähköpostilla, kirjallisesti, tekstiviestillä tai puhelimitse. Toimeksianto tulee voimaan, kun Pankkiiriliike on ottanut sen toimeksiantona vastaan. Toimeksianto on voimassa määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva toimeksianto päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua toimeksiannon voimaantulosta, ellei toimeksiannon tarkoittamaa kauppaa ole tehty tai toimeksiantoa peruutettu sitä aiemmin. Toimeksianto raukeaa aina, kun osinko tai merkintäoikeus irtoaa Markkinasääntöjen mukaisesti, ellei Asiakas tätä ennen ilmoita Pankkiiriliikkeelle haluavansa jatkaa toimeksiantoa. Toimeksiantojen antamisessa ja hoitamisessa sovelletaan lisäksi Pankkiiriliikkeen kaupankäyntiohjetta sekä soveltuvia Markkinasääntöjä Toimeksiannon hoitaminen Vastaanotettuaan toimeksiannon Pankkiiriliike hoitaa sen huolellisesti Asiakkaan eduksi. Toimeksianto hoidetaan ilman aiheetonta viivytystä, ellei Asiakkaan kanssa nimenomaisesti ole toisin sovittu. Pankkiiriliikkeellä on oikeus, mikäli se katsoo Asiakkaan edun vaativan, pidättäytyä toimeksiannon toteuttamisesta siihen saakka, kunnes toimeksiannon toteuttamisesta saadaan Asiakkaan uusi määräys. Pankkiiriliikkeellä on oikeus toteuttaa ja selvittää toimeksianto osissa, ellei toisin ole sovittu. Mikäli toimeksiannossa ei ole määrätty rajahintaa, Pankkiiriliikkeellä on oikeus tehdä toimeksiannon tarkoittama kauppa parhaaseen saatavilla olevaan hintatasoon. Pankkiiriliikkeellä on oikeus varmistautua siitä, että Asiakkaan hallussa tai määrättävissä ovat ne Sijoituskohteet, joista se on antanut myyntitoimeksiannon tai että Asiakas kykenee toimittamaan ne määräajassa sekä tässä tarkoituksessa tarkistaa Asiakkaan arvo- osuustilillä tai säilytyksessä olevan katteen riittävyys sekä varata tällaiset Sijoituskohteet kaupan tekemistä ja selvitystä varten. Pankkiiriliikkeellä on niin ikään oikeus varmistautua siitä, että Asiakas pystyy suorittamaan kauppahinnan ja Pankkiiriliikkeen palkkion sekä mahdolliset verot ja muut viranomaismaksut. Pankkiiriliikkeellä on tarvittaessa toimeksiannon hoitamiseksi oikeus vaatia käsiraha tai maksu osittain tai

10 10 kokonaisuudessaan etukäteen. Pankkiiriliikkeellä on oikeus toimeksiannon ja tehdyn kaupan perusteella ryhtyä toimiin kaupan selvittämiseksi ja Arvopaperinvälittäjän pidätysoikeuden ja Markkinapaikan mahdollisen panttioikeuden turvaamiseksi. Pankkiiriliike ei ilmaise kaupan osapuolia toisilleen ilman osapuolten suostumusta. Pankkiiriliike ilmoittaa toteutetusta toimeksiannosta Asiakkaalle jäljempänä kohdassa kuvatulla tavalla Toimeksiannon peruuttaminen Asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ennen kauppaan johtavan sitovan tarjouksen tai kaupan tekemistä. Peruutus tulee voimaan viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seuraavana pankkipäivänä peruutuksen tekemisestä. Mikäli Pankkiiriliike on ryhtynyt toimenpiteisiin toimeksiannon täyttämiseksi, peruutus edellyttää, että asiakas korvaa Pankkiiriliikkeelle peruutuksesta mahdollisesti aiheutuneet kulut. Pankkiiriliikkeellä on oikeus pidättyä myyntitoimeksiannon edellyttämistä toimenpiteistä tai peruuttaa Sijoituskohteita koskeva myyntitoimeksianto, mikäli Pankkiiriliikkeen hyväksi tehty myyntivaraus poistetaan tai se käy muutoin tehottomaksi tai mikäli Sijoituskohteet eivät enää ole Pankkiiriliikkeen tai Asiakkaan vallinnassa. 5. Toimeksiantojen antaminen 5.1. Myynti- ja ostotoimeksiantojen antaminen Asiakkaalla on oikeus antaa Pankkiiriliikkeen kautta Pankkiiriliikkeen myytäväksi tarjoamien Arvopapereiden ostotoimeksiantoja ja asiakkaan määräysvallassa olevien arvopapereiden myyntitoimeksiantoja. Asiakas jättää toimeksiannot Pankkiiriliikkeen tarjoamien teknisten sovellusten kautta ilmoittamalla Pankkiiriliikkeen kulloinkin edellyttämät tiedot. Pankkiiriliikkeellä on oikeus oman harkintansa mukaan määritellä se osa Asiakkaita, joilla on oikeus antaa tiettyä Arvopaperia koskevia merkintä- ja ostotoimeksiantoja. Pankkiiriliike ei vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu siitä, että toimeksianto ei saavu Pankkiiriliikkeelle tai sen jättäminen epäonnistuu. 6. Maksuliikenne ja selvitys 6.1. Raportointi Pankkiiriliike ilmoittaa toteutetuista toimeksiannoista arvopapereiden kaupankäynti- tai selvitysohjeissa mainittuina ajankohtina ja kaupankäynti- tai selvitysohjeissa mainittujen Pankkiiriliikkeen teknisten sovellusten kautta, esimerkiksi faksilla, sähköpostilla, kirjallisesti tai puhelimitse. Asiakkaalla on aina oikeus erillisestä pyynnöstä saada ilmoitus sähköpostitse tai kirjeitse. Mikäli Asiakas haluaa kopion hänelle lähetetystä ilmoituksesta, Pankkiiriliikkeellä on oikeus palkkiohinnastonsa mukaiseen korvaukseen erillisestä pyynnöstä toimitettavan ilmoituksen laatimisesta ja lähettämisestä. Pankkiiriliike ilmoittaa myös mikäli Privanet - konserniin kuuluva yritys, sen määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö tai näiden eläkesäätiö tai eläkekassa on toimeksiannon perusteella tehtävän kaupan vastapuolena, ellei Asiakas ole antanut suostumustaan tähän ennen kaupan päättämistä. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon toimeksiannon toteutuksesta heti, kun siitä on ilmoitettu Pankkiiriliikkeen taholta tai kun ilmoituksen voidaan katsoa saapuneen Asiakkaalle. Ellei muuta osoiteta, Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon kahden (2) päivän kuluttua toimenpidettä koskevan ilmoituksen lähettämisestä,

11 11 mikäli Asiakkaan toimipaikka on Suomessa. Mikäli Asiakkaan toimipaikka on ulkomailla, lasketaan edellä tarkoitettu määräaika seitsemän (7) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan on tarkistettava huolellisesti Pankkiiriliikkeen toimittama ilmoitus toteutuneesta toimeksiannosta ja ilmoitettava kirjallisesti havaitsemistaan virheistä tai puutteista Pankkiiriliikkeelle viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua tiedon saamisesta Asiakkaan toimitusvelvollisuus Asiakas on vastuussa siitä, että hänellä on myyntitoimeksiannon kohteena olevat myyntikelpoiset Sijoituskohteet myyntitoimeksiannon antamishetkellä. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että Sijoituskohteet ovat Pankkiiriliikkeen käytettävissä kaupan tekemistä ja selvitystä varten. Asiakas toimittaa toimeksiannon kohteena olevat Sijoituskohteet Pankkiiriliikkeelle kulloinkin sovellettavien Markkinasääntöjen tai Pankkiiriliikkeen kaupankäynti-, selvitys- ja maksuliikenneohjeen mukaan tai Pankkiiriliikkeen kanssa erikseen sovitulla tavalla. Pankkiiriliikkeellä on oikeus varata Sijoituskohteet kaupan tekemistä ja selvitystä varten Arvo- osuuksien selvitystä varten Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Pankkiiriliikkeelle arvo- osuustilinsä. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut Pankkiiriliikkeelle arvo- osuustiliään, Pankkiiriliikkeellä on tarvittaessa oikeus Asiakasta kuulematta avata Asiakkaan nimellä arvo- osuustili parhaaksi katsomaansa tilinhoitajayhteisöön ja pyytää tilinhoitajayhteisöä tekemään kulloinkin tarvittavat kirjaukset arvo- osuustilille. Asiakas vastaa arvo- osuustilin avaamisesta ja käytöstä aiheutuvista kuluista ja palvelumaksuista Arvo- osuuksien selvitys Arvo- osuuksien selvitystä varten Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Pankkiiriliikkeelle arvo- osuustilinsä. Asiakas valtuuttaa Pankkiiriliikkeen pyytämään tilinhoitajayhteisöä tekemään tai teettämään kolmannella osapuolella arvo- osuuksien selvitystä varten kulloinkin tarvittavat kirjaukset asiakkaan kustannuksella. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut Pankkiiriliikkeelle arvo- osuustiliään, Pankkiiriliikkeellä on tarvittaessa oikeus Asiakasta kuulematta avata Asiakkaan nimellä arvo- osuustili parhaaksi katsomaansa tilinhoitajayhteisöön ja pyytää tilinhoitajayhteisöä tekemään tai teettämään kolmannella osapuolella kulloinkin tarvittavat kirjaukset arvo- osuustilille. Asiakas vastaa arvo- osuustilin avaamisesta ja käytöstä aiheutuvista kuluista ja palvelumaksuista Privanet Pankkiiriliikkeen toimitusvelvollisuus Pankkiiriliike huolehtii siitä, että Asiakkaan lukuun hankitut Sijoituskohteet ovat luovutettavissa Asiakkaalle kaupan selvityspäivänä. Mikäli kaikki Sijoituskohteet eivät ole tällöin luovutettavissa, Asiakkaan on vastaanotettava osatoimitus. Jos luovutus viivästyy Asiakkaasta riippumattomasta syystä tai on virheellinen, Pankkiiriliike on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle aiheutuneen vahingon. Asiakkaan tulee tarkistaa vastaanottamansa Sijoituskohteet ja ilmoittaa Pankkiiriliikkeelle kirjallisesti mahdollisista virheistä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluttua tiedon saamisesta. Sijoituskohteiden käyttämisestä vakuutena ja muista selvitystä turvaavista toimenpiteistä voidaan määrätä myös Pankkiiriliikkeen selvitys- ja maksuliikenneohjeissa tai selvitys- ja säilytysyhteisön säännöissä. Pankkiiriliike ei vastaa säilytysyhteisössä mahdollisesti tapahtuneesta toimitusviipeestä. Asiakas hyväksyy ja ymmärtää, että kauppojen osapuolena saattaa olla kuolinpesä, jolloin Sijoituskohteiden luovutus saattaa

12 12 kestää säilytysyhteisössä normaalia kauemmin. Mikäli Asiakas ei hyväksy toimitukseen mahdollisesti tulevaa viivettä, tulee hänen kieltää kuolinpesien toimiminen vastapuolena kaupassa Asiakkaan velvollisuus suorittaa kauppahinta Asiakas suorittaa kauppalaskelman mukaisesti Sijoituskohteiden kauppahinnan toimeksiantoon liittyvillä palkkioilla ja maksuilla sekä kaupasta mahdollisesti perittävällä arvonlisä-, varainsiirto- tai leimaverolla lisättynä. Maksun on oltava Pankkiiriliikkeen käytettävissä viimeistään laskelman eräpäivänä Pankkiiriliikkeen selvitys- ja maksuliikenneohjeissa ilmoitettuna ajankohtana, elleivät Asiakas ja Pankkiiriliike ole muuta sopineet. Maksun viivästyessä Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä hinnaston mukaisen viivästysmaksun. Pankkiiriliikkeellä ei ole velvollisuutta siirtää Sijoituskohteita ennen kuin se on vastaanottanut kauppahinnan maksun asiakkaalta. Pankkiiriliike toimittaa siirtopyynnön Sijoituskohteiden osalta säilytysyhteisölle vasta kauppahinnan kirjauduttua Asiakasvaratilille. Asiakas ymmärtää, että kauppahinnan myöhäinen kirjautuminen Pankkiiriliikkeen Asiakasvaratilille saattaa myöhästyttää Sijoituskohteiden toimitusta eikä Pankkiiriliike ole tästä viivästymisestä vastuussa Privanet Pankkiiriliikkeen velvollisuus suorittaa kauppahinta Pankkiiriliike suorittaa myyntitoimeksiannon kohteena olleista Sijoituskohteista saadun kauppahinnan, toimeksiantoon liittyvillä palkkioilla ja maksuilla sekä kaupasta mahdollisesti perittävän arvonlisä-, varainsiirto- tai leimaveron määrällä vähennettynä Asiakkaan asiakasvarojen tilille tai Asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille Sijoituskohteiden myyntitoimeksiannon selvityspäivänä. Mikäli Pankkiiriliikkeellä on erääntyneitä saatavia Asiakkaalta, on Pankkiiriliikkeellä oikeus kuitata nämä saatavat Asiakkaan myyntitoimeksiannosta saatavista varoista. Mikäli kauppahintaa ei ole mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan, Asiakas on velvollinen ottamaan vastaan osasuorituksen. Kauppahinnan suorittamisen edellytys on, että Asiakas on täyttänyt toimeksiannon mukaiset omat velvollisuutensa ja Sijoituskohteiden siirto on pystytty suorittamaan esteettömästi. Maksun viivästyessä Pankkiiriliikkeestä johtuvasta syystä Pankkiiriliike on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa Netotus Pankkiiriliikkeellä on oikeus netottaa kaikki maksuliikenne Asiakkaan ja Pankkiiriliikkeen välillä, mikäli Asiakkaalla ja Pankkiiriliikkeellä on erääntyneitä vastakkaisia saatavia esimerkiksi Sijoituskohteiden ostoista ja myynneistä Privanet Pankkiiriliikkeen oikeus tehdä sijaistoimitus Asiakkaan puolesta Mikäli toimitus viivästyy, Asiakas on velvollinen korvaamaan Pankkiiriliikkeellä tästä aiheutuvat kulut ja mahdolliset sanktiot. Jos Pankkiiriliikkeellä on syytä epäillä, että Asiakas Arvopaperin myyjänä ei pysty sovellettavien Markkinasääntöjen, näiden ehtojen tai Pankkiiriliikkeen maksuliikenne- ja selvitysohjeiden mukaisessa määräajassa täyttämään kaupan kohteena olevien Sijoituskohteiden toimitusvelvollisuutta, Pankkiiriliike voi Asiakkaan puolesta ja lukuun hankkia toimeksiannon kohteena olevat arvopaperit parhaaksi katsomallaan tavalla Asiakasta enempää kuulematta. Pankkiiriliike voi myös tehdä Arvopaperien lainausta koskevan lainaussopimuksen oma- aloitteisesti Asiakkaan puolesta ja lukuun. Asiakas vastaa

13 13 lainaussopimuksen tekemisestä aiheutuneista kustannuksista ja sen seurauksena mahdollisesti aiheutuneesta Arvopaperin kurssiriskistä. Pankkiiriliikkeen tekemä lainaussopimus ei poista tai vähennä Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuutta, tai mahdollista velvollisuutta suorittaa sanktiomaksu Pankkiiriliikkeelle, ostajalle, ostajan Arvopaperinvälittäjälle tai selvitysyhteisölle. Asiakkaan toimitusvelvollisuuden täyttämiseksi tehdystä toimeksiannosta peritään Pankkiiriliikkeen hinnaston mukainen korotettu toimeksiantopalkkio ja Sijoituskohteiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset. Mikäli toimitusvelvollisuutta ei voida täyttää Asiakkaalta veloitetaan Pankkiiriliikkeen hinnaston mukainen viivästysmaksu Osapuolten oikeus perua kauppa Pankkiiriliikkeen ja Asiakkaan oikeudesta peruuttaa arvopaperinvälitystä koskevan toimeksiannon perusteella tehty kauppa määrätään selvitys- tai säilytysyhteisön säännöissä tai Pankkiiriliikkeen kaupankäyntiohjeessa. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa jo tehtyä kauppaa, jolla arvopapereiden välitystä koskeva toimeksianto on kokonaan tai osittain täytetty. Elleivät Pankkiiriliike ja asiakas muuta sovi tai pakottavat Markkinasäännöt muuta määrää, omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle kaupan selvitys- tai suorituspäivänä Pankkiiriliikkeen vastaanotettua ostajan suorituksen myyjän Pankkiiriliikkeen hallintaan toimittamasta kaupan kohteesta. Osasuoritustilanteessa omistusoikeus siirtyy vain osasuorituksen kattamin osin Asiakasvarojen säilyttäminen ja maksuliikenne Pankkiiriliikkeen hallussa olevat Asiakkaalle kuuluvat varat säilytetään erillään Pankkiiriliikkeen omista varoista asiakasvarojen pankkitilillä talletuspankissa, joka on antanut tilistä kuittaamattomuussitoumuksen. Pankkiiriliikkeellä on oikeus siirtää Asiakkaan varoja Pankkiiriliikkeen asiakasvarojen säilytykseen käytettävien eri pankkitilien välillä. Asiakkaalla ei ole oikeutta näiden varojen korkoon ellei Pankkiiriliikkeen maksuliikenneohjeessa muuta sanota tai Pankkiiriliike erikseen Asiakkaan kanssa muuta sovi Asiakasvaratili Pankkiiriliikkeen asiakasvarojen pankkitileillä olevat Asiakkaan varat erotellaan Pankkiiriliikkeen järjestelmissä Pankkiiriliikkeen omista ja sen muiden asiakkaiden varoista Asiakkaan asiakasvaratilille, joka toimii yhteisenä tilinä Asiakkaan ja Pankkiiriliikkeen välisissä suhteissa. Asiakkaan ja Pankkiiriliikkeen välinen rahaliikenne kulkee Asiakkaan ilmoittaman pankkitilin tai Asiakkaan asiakasvaratilin kautta sen mukaan mitä Pankkiiriliikkeen erillisessä kaupankäyntiohjeessa kulloinkin on todettu. Pankkiiriliikkeellä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta veloittaa kaikki Asiakkaalta olevat erääntyneet saatavansa Asiakkaan asiakasvaratilillä olevista rahavaroista. Vastaavasti Pankkiiriliikkeellä on oikeus maksaa Asiakkaalle suoritettavat maksut Asiakkaan asiakasvaratilille. Pankkiiriliike voi edellyttää, että Palvelun käytön aloittaminen edellyttää Pankkiiriliikkeen kulloinkin erikseen määrittelemän aloituspääoman tallettamista Asiakkaan lukuun asiakasvaratilille. Pankkiiriliike voi edellyttää myös, että Asiakas tallettaa Palvelun käytön esimerkiksi toimeksiantonsa aiheuttamia kuluja vastaavan rahasumman kokonaan tai osittain etukäteen asiakasvaratilille. Pankkiiriliike voi rajoittaa Palvelun käytön Asiakkaan asiakasvaratilille talletettujen varojen ja säilytyksessä olevien Arvopapereiden yhteenlaskettuun arvoon tai osaan siitä tai määritellä arvon perusteella Asiakkaan limiitin. Pankkiiriliike antaa tarkemmat ohjeet mahdollisesta aloituspääomasta, limiiteistä ja asiakasvaratilille tehtävistä talletuksista ja niiden nostamisesta. Pankkiiriliike suorittaa Asiakkaalle hänen asiakasvaransa ainoastaan, jos asiakasvaratilillä on Asiakkaan

14 14 lukuun talletettuna maksettavissa olevaa positiivista saldoa. Pankkiiriliikkeellä on oikeus vähentää Asiakkaalle asiakasvaratililtä suoritettavista maksuista Pankkiiriliikkeellä Asiakkaalta olevat saatavat Palvelun käytön edellyttämä valuutan vaihto ja valuuttariski Mikäli Asiakkaan kanssa ei toisin sovita, Pankkiiriliikkeellä on oikeus päättää, mistä ja milloin Palvelun käyttöön esimerkiksi toimeksiannon hoitamiseen tarvittava valuutta hankitaan. Asiakas vastaa valuutanvaihdosta aiheutuneista kustannuksista ja kantaa Palvelun käyttöön liittyvän valuuttakurssien muutoksista johtuvan riskin Suoraveloitus Suoraveloituspalvelu Pankkiiriliike voi tarjota Asiakkaalle mahdollisuutta Palvelusta johtuvien maksujen suorittamiseen erillisen suoraveloitusvaltakirjan nojalla. Suoraveloitusvaltakirjassa Asiakas ilmoittaa pankin ja tilinumeron, jolta Pankkiiriliike voi ilman Asiakkaan erillistä tahdonilmaisua veloittaa hänen Pankkiiriliikkeelle tulevat maksut. Suoraveloitusvaltakirjan voimassaolo päättyy, kun Asiakkaan asiakassuhde Pankkiiriliikkeen kanssa päättyy. Suoraveloituspalvelulla tarkoitetaan menettelyä, jossa Pankkiiriliike huolehtii Palvelusta johtuvien saatavien, esimerkiksi ostettujen arvopaperien kauppahinnan, veloittamisesta suoraveloitusvaltuutuksen antaneen Pankkiiriliikkeen Asiakkaan pankkitililtä sen mukaan kuin tällaisen Asiakkaan kanssa on erikseen sovittu. Tällaiset saatavat voivat olla Pankkiiriliikkeen tai kolmannen saatavia. Menettelyssä noudatetaan lisäksi kulloinkin kyseessä olevan pankin suoraveloitusehtoja. Suoraveloituspalvelun toteuttaminen Asiakkaan pankkitililtä edellyttää myös sitä, että Asiakas tekee asiaa koskevan sopimuksen oman pankkinsa kanssa Maksun veloittaminen Asiakkaan pankkitililtä Pankkiiriliike veloittaa maksujen määrän eräpäivänä Asiakkaan pankkitililtä, jollei Asiakas ole ennen eräpäivää peruuttanut tai muuttanut valtuutusta. Jos maksun eräpäivä ei ole pankkipäivä, katsotaan seuraava pankkipäivä eräpäiväksi. Jos Asiakkaan pankkitilillä ei ole eräpäivänä laskun maksamiseen tarvittavia varoja, Pankkiiriliikkeellä on oikeus veloittaa maksu enintään kolmen pankkipäivän kuluessa eräpäivän jälkeen. 7. Online- palvelu 7.1. Yleistä Pankkiiriliike tarjoaa Asiakkaalle oikeuden käyttää Online- palvelua, jossa Asiakas voi jättää osto- ja myyntitoimeksiantoja. Online- palvelun käytöstä ja mahdollisien kolmansien osapuolien toimittamien aineistojen osalta noudatetaan seuraavia ehtoja. Asiakas saa palvelun käyttöä varten henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanoja. Asiakas tunnistetaan Online- palvelussa yksinomaan käyttäjätunnuksen ja salasanojen avulla. Pankkiiriliikkeellä on oikeus myös muulloin tarpeelliseksi katsoessaan suorittaa Asiakkaan tunnistaminen käyttäjätunnuksen ja salasanojen

15 15 avulla, esimerkiksi puhelinpalvelussa. Asiakas ei saa luovuttaa käyttäjätunnustaan ja salasanojaan toisen käyttöön tai ilmaista niitä ulkopuolisille. Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti niin, etteivät ne joudu ulkopuolisten haltuun. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava sähköpostilla Pankkiiriliikkeen Online- palvelussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse, mikäli käyttäjätunnus tai salasana on kadonnut tai Asiakkaalla on syytä olettaa jommankumman tulleen ulkopuolisen tietoon. Asiakas vastaa mahdollisesta vahingosta siihen saakka, kunnes Pankkiiriliikkeellä on ollut kohtuullinen aika sulkea palvelun käyttäminen. Mikäli Asiakas on säilyttänyt asiakastunnustaan tai salasanojaan huolimattomasti tai muulla tavoin myötävaikuttanut tietojen joutumiseen kolmannen haltuun, Asiakas vastaa kaikesta vahingosta, joka on aiheutunut tietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun. Asiakkaan Edustajalla on oikeus antaa Asiakkaan puolesta toimeksiannot sekä niiden suorittamiseen muutoin liittyvät ohjeet kulloinkin voimassaolevien Sijoituspalvelun Sopimusehtojen mukaisella tavalla. Pankkiiriliikkeellä on oikeus pitää Asiakkaan Edustajana henkilöä, joka Asiakkaan tunnisteita käyttäen antaa toimeksiantoja Pankkiiriliikkeen Palvelussa Vastuunrajoitus Pankkiiriliike välittää kulloinkin harkitsemansa määrän itse tuottamaansa tai kolmannelta hankkimaansa tietoa ja Asiakkaiden sijoituspäätösten tueksi tarkoitettua materiaalia kotisivuillaan tai Online- palvelunsa kautta. Pankkiiriliike ei vastaa kolmannen tuottaman tiedon ja materiaalin oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tällaisen tiedon ja materiaalin kopiointi ja kaikki muu käyttö muuhun tarkoitukseen kuin Asiakkaan oman sijoituspäätöksen teon tukena ilman Pankkiiriliikkeen etukäteistä kirjallista tai muutoin luotettavasti todennettavaa lupaa on kielletty. Pankkiiriliike ei ole vastuussa välittömästä tai välillisestä tappiosta tai vahingosta, joka aiheutuu mahdollisista virheistä tai puutteista kotisivujensa tai Online- palvelunsa sisältämässä kurssi- informaatiossa; analyysimateriaalissa; historiallisessa kurssi- informaatiossa; tiedoissa Asiakkaan omista liiketoimista tai niiden vahvistuksissa; tai muussa tiedossa tai materiaalissa. Pankkiiriliike ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu muutoksista Suomen tai ulkomaan lainsäädännössä tai oikeuskäytännössä, Suomen tai ulkomaan viranomaisten toiminnasta, sotatoimesta, lakosta, työsulusta, saarrosta, muusta työtaistelutoimesta, boikotista tai vastaavasta olosuhteesta tai sen uhasta. Lakon, osalta tämä vastuunvapautus on voimassa myös silloin, kun Pankkiiriliike itse on kohteena tai ryhtyy sellaiseen Tiedonantovelvollisuus Asiakas ymmärtää, että Pankkiiriliikkeellä ei ole Online- palvelun kautta tehtyjen toimeksiantojen osalta arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua tiedonantovelvollisuutta Asiakkaan päätöksentekoon olennaisesti vaikuttavista seikoista, vaan Asiakas huolehtii itse kyseisen tiedon hankkimisesta.

16 Privanet Pankkiiriliikkeen oikeus poistaa Asiakkaan osto- tai myyntitarjous Pankkiiriliikkeellä on oikeus olla ottamatta Online- palveluunsa Asiakkaan tekemää osto tai myyntitarjousta taikka osakemerkintää ja peruuttaa jo tehty osto- tai myyntitarjous taikka osakemerkintä, jos tällainen tarjous tai osakemerkintä on selvästi virheellinen, peruuttaminen on tarpeellista Pankkiiriliikkeen tai kolmannen osapuolen luottoriskin välttämiseksi tai muusta painavasta syystä. Pankkiiriliike ei vastaa vahingoista, jotka syntyvät tällaisen toimen johdosta Palvelun rikkoutuminen Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan Pankkiiriliikkeen Online- palvelujen asiakaskäytön edellyttämät tavanomaiset laitteet, tietokoneohjelmat, puhelin- tai muut tarpeelliseksi katsomansa tietoliikenneyhteydet ja vastaa niiden käyttö-, ylläpito- ja päivityskuluista. Asiakas vastaa laitteidensa ja ohjelmiensa toiminnasta ja käyttötuesta sekä Asiakkaan ja Pankkiiriliikkeen välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalvelujen toimivuudesta. Sekä Asiakas että Pankkiiriliike vastaavat kumpikin hallinnassaan olevan laitteiston ja järjestelmän osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti ja riittävästi järjestetty. Pankkiiriliikkeellä on oikeus oman valintansa mukaan keskeyttää palvelun tarjoaminen tai rajoittaa sen tarjontaa parhaaksi katsomallaan tavalla, jos Asiakkaan käyttämät laitteet tai ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun turvallisuuden tai toimivuuden tai aiheuttavat merkittävää häiriötä. Pankkiiriliike ei takaa, että se ylläpitää palvelujärjestelmiään siten, että sen tarjoamaa palvelua voidaan käyttää Asiakkaan laitteistolla ja järjestelmillä niiden kokoonpanosta riippumatta. Tarjottavien palvelujen luonteesta johtuen palvelun tarjoamisessa saattaa esiintyä väliaikaisia kapasiteetin ylittymisestä johtuvia viivästyksiä tai katkoja. Pankkiiriliike ei vastaa vahingosta, joka saattaa johtua tiedonkulun katkoista tai hitauksista, keskeytyksistä tiedon saannissa, tietokoneviruksista, tietoliikennevirheistä, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöistä tai muista vastaavista syistä, joita Pankkiiriliike ei voi vaikeuksitta torjua. Pankkiiriliikkeellä on oikeus keskeyttää palvelujen tarjonta tarpeellisten huolto- ja korjaustoimenpiteiden ajaksi Muutokset Privanet Pankkiiriliikkeen Online- palvelussa Pankkiiriliike pidättää itselleen oikeuden milloin tahansa tehdä valitsemiaan muutoksia Online- palveluun ja sen toteutustapaan, kuten esimerkiksi Asiakkaan tunnistamistapaan, palvelun käyttötapaan, palvelun teknisiin määrityksiin, tietojärjestelmään tai palvelun aukioloaikoihin Immateriaalioikeudet Kaikki Pankkiiriliikkeen Online- palveluun ja sen toteutukseen sekä näihin liittyviin teknisiin sovelluksiin, kuten esimerkiksi tietokoneohjelmiin, liittyvät immateriaalioikeudet, kuten esimerkiksi tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkkioikeudet, nimioikeudet ja mallioikeudet ovat Pankkiiriliikkeen tai kolmannen omaisuutta. Asiakas ei saa käyttää niitä laajemmin tai muussa tarkoituksessa kuin Pankkiiriliike on nimenomaisesti sallinut. Tämä rajoitettu käyttöoikeus lakkaa välittömästi tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä mistä tahansa syystä johtuen.

17 17 8. Vahingonkorvausvelvollisuus 8.1. Privanet Pankkiiriliikkeen vastuu Pankkiiriliikkeellä ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta tai muutakaan vastuuta Asiakkaan kärsimästä vahingosta, jos vahinko on aiheutunut Pankkiiriliikkeen ulkopuolisesta olosuhteesta, johon Pankkiiriliike ei ole voinut vaikuttaa, johon Pankkiiriliikkeen ei kohtuudella ole voinut edellyttää varautuvan ja jonka seurauksia Pankkiiriliikkeen ei ole kohtuudella voinut edellyttää välttävän tai niistä selviävän. Pankkiiriliike korvaa Asiakkaalle vain tämän välittömät ja kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet Pankkiiriliikkeen tahallisen tai törkeän tuottamuksellisen menettelyn seurauksena. Asiakkaalla ei siis ole oikeutta saada korvausta välillisistä kustannuksista, vahingoista tai tappioista, kuten saamatta jääneestä voitosta, kustannuksista, jotka ovat muuttuneet tarpeettomiksi tai muista seurannaisvahingoista, vaikka Pankkiiriliikkeelle olisi ilmoitettu etukäteen, että sellaisia kustannuksia saattaa aiheutua Asiakkaan vastuu Asiakas on velvollinen korvaamaan tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyönnistä Pankkiiriliikkeelle aiheutuvan vahingon. Tällaisia vahinkoja voivat olla muun muassa sopimusrikkomuksen aiheuttamat ylimääräiset kulut ja työ sekä sijoituskohteiden hintojen muutoksista aiheutuneet kustannukset. Asiakas vastaa yksin tämän sopimuksen perusteella tehtyjen toimenpiteiden ja sijoituspäätösten taloudellisista seuraamuksista eikä ole oikeutettu saamaan Pankkiiriliikkeeltä korvausta tästä syystä aiheutuvasta vahingosta tai tappiosta. Asiakas on vastuussa siitä, että Pankkiiriliikkeen käytettävissä tai välittömästi saatavilla on riittävästi varoja sopimuksessa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseen. Mikäli tällaisia varoja ei ole, Pankkiiriliikkeen tulee keskeyttää toimenpiteiden täyttäminen ja ottaa yhteyttä Asiakkaaseen lisäohjeiden saamista varten. Asiakas hyväksyy, että Pankkiiriliikkeellä voi olla kaupankäyntiohjeensa perusteella oikeus harkintansa mukaan perua julkisesti noteeraamattomalla Arvopaperilla tehty kauppa Asiakkaan laiminlyödessä sopimusvelvoitteensa. Asiakas hyväksyy, että Pankkiiriliike voi tällöin periä Asiakkaalta muiden viivästys- ja vahingonkorvausten lisäksi sopimussakkoa kauppahinnasta. Kauppa voidaan perua myös Asiakkaan kaupassa vastapuolena olevan toisen Asiakkaan vastaavan laiminlyönnin seurauksena Välilliset vahingot Sopijapuolet eivät vastaa toisilleen mahdollisesti aiheutuneesta välillisestä vahingosta, ellei kulloinkin voimassaolevissa Sijoituspalvelun Sopimusehdoissa muuta sanota Ylivoimainen este Sopijapuolet eivät ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta vahingosta. Ylivoimainen este on ennalta arvaamaton, sopijapuolten ilman kohtuuttomia toimia torjumaton ja kausaalisessa syysuhteessa velvoitteen täyttämättä jättämiseen. Mikäli sopimusosapuoli, ei edellä mainitun esteen vuoksi voi kohtuudella huolehtia tämän sopimuksen mukaisen velvoitteensa täyttämisestä, velvoitteen täyttämistä lykätään siihen asti, kunnes este lakkaa.

18 18 9. Privanet pankkiiriliikkeen panttioikeus Pankkiiriliikkeen hallussa olevat Asiakkaan varat ja Arvopaperit, Asiakkaan Sijoituskohteiden kauppoihin perustuvat saatavat ja oikeudet Sijoituskohteisiin sekä saatava Pankkiiriliikkeeltä ovat Pankkiiriliikkeen vakuutena (panttina) näiden sopimusehtojen perusteella syntyneiden velvollisuuksien täyttämisestä. Panttaus käsittää myös Asiakkaan edellä mainitun omaisuuden tuoton. Pantti vastaa saatavien pääomasta, korosta, viivästyskoroista, perimiskuluista ja kaikista panttioikeuden säilyttämisen kannalta tarpeellisista pantin säilyttämiseen ja hoitoon liittyvistä kuluista. Jos Asiakas jättää erääntyneen velan maksamatta tai muutoin täyttämättä vastuun, jonka vakuutena pantti on, Pankkiiriliikkeellä on oikeus Asiakasta enempää kuulematta ja tuomiota tai päätöstä hakematta taikka laissa säädettyjä muodollisuuksia noudattamatta ja panttia myytäväksi kuuluttamatta realisoida pantti arvopaperipörssissä tai muulla viranomaisvalvonnan alaisella markkinapaikalla tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla sekä ryhtymään kaikkiin muihin pantin realisointia edellyttäviin toimenpiteisiin. Pankkiiriliikkeen on etukäteen ilmoitettava velvoitteen erääntymisestä ja pantin rahaksi muuttamisesta. Pantti voidaan edellä sanotusta huolimatta realisoida välittömästi velan erääntymisen jälkeen, mikäli Asiakasta ei tavoiteta ja on mahdollista, että pantin arvo alenee siinä määrin, että vakuus ei kata Pankkiiriliikkeen saatavia. Pantista realisaatiossa kertyvä tulo käytetään Pankkiiriliikkeen niiden saatavien maksuun, joiden vakuutena pantti on. Mahdollisesti jäljelle jäävät varat tilitetään asiakkaalle. 10. Sopimusehtojen muuttaminen Pankkiiriliikkeellä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sijoituspalvelun Asiakassopimusta ja siihen perustuvia kulloinkin voimassa olevia Sijoituspalvelun Sopimusehtoja ja voimassa olevaa palveluhinnastoa. Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas on kohdan 3.8. mukaisesti saanut kirjallisesti tiedon muutoksesta. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, Asiakkaalla on kohdan 12 mukaisesti mahdollisuus irtisanoa sopimus. 11. Sopimuksen siirtäminen Sopimus sitoo sopijapuolia sekä heidän lakimääräisiä seuraajiaan. Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen liitesopimuksia kolmannelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. Pankkiiriliike voi kuitenkin ilman Asiakkaan suostumusta siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle Pankkiiriliikkeen konserniin kuuluvalle yhtiölle. 12. Sopimuksen päättyminen Tämä Sijoituspalvelun Asiakassopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään viiden (5) päivän kuluttua siitä, kun Pankkiiriliike on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Pankkiiriliikkeellä on oikeus irtisanoa Sijoituspalvelun Asiakassopimus päättymään kymmenen (10) päivän kuluttua siitä, kun Asiakas on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Pankkiiriliikkeellä irtisanomisaika on kuitenkin kolmekymmentä (30) päivää niissä tapauksissa, joissa Asiakas ei ole Ammattimainen Sijoittaja. Irtisanominen tulee tehdä kirjeitse tai sähköpostitse. Ellei muuta osoiteta, Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, mikäli Asiakkaan toimipaikka on

19 19 Suomessa. Mikäli Asiakkaan toimipaikka on ulkomailla, lasketaan edellä tarkoitettu määräaika neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä kirjeitse tai sähköpostitse, ellei toisin ole sovittu. Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli sopijapuoli 1. on olennaisesti jättänyt täyttämättä Sijoituspalvelun Asiakassopimuksen ja siihen perustuvien kulloinkin voimassaolevien Sijoituspalvelun Sopimusehtojen mukaiset velvoitteensa tai muulla olennaisella tavalla rikkonut Asiakkaan ja Pankkiiriliikkeen välisten sopimusten ehtoja; 2. asetetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai konkurssiin taikka muutoin on perusteltua syytä olettaa toisen sopijapuolen tulleen maksukyvyttömäksi; tai 3. kuolee. Sopimuksen purkamishetkellä avoinna olevat toimeksiannot päättyvät, ellei osapuolten kesken toisin sovita. Aloitetut, kesken olevat toimeksiannot suoritetaan loppuun. Pankkiiriliikkeellä on johdannaiskaupan tai muun kolmatta tahoa kohtaan sitovan Palvelun ollessa kyseessä oikeus ryhtyä harkintansa mukaan välttämättömiin toimiin mahdollisten tappioiden välttämiseksi tai vähentämiseksi esimerkiksi sulkemalla Asiakkaan johdannaistiliasemaa. Sijoituspalvelun Asiakassopimuksen purkamishetkellä Pankkiiriliikkeellä on velvollisuus tehdä vain vastuita pienentäviä ja rajoittavia toimenpiteitä. Jos sopimus puretaan, Pankkiiriliikkeen tulee luovuttaa hallussaan oleva Asiakkaan omaisuus Asiakkaalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua purkuhetkellä vireillä olevien toimeksiantojen selvittämisen päätyttyä, jos Asiakas on suorittanut kaikki Asiakkaan ja Pankkiiriliikkeen välisten sopimusten mukaiset saatavat. Jos Pankkiiriliikkeelle ei ole ilmoitettu, mihin omaisuus tulee siirtää, se talletetaan ulosotonhaltijalle Asiakkaan lukuun. Asiakkaan Arvopapereiden suhteen menetellään kuitenkin siten, kun edellä on todettu. Sopimuksen päättyessä Pankkiiriliikkeellä on oikeus Arvopapereiden säilytykseen perustuvaan palkkioonsa laskettuna irtisanomisajan loppuun asti. 13. Korvausrahasto kuuluu sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 6 luvun mukaiseen korvausrahastoon. Korvausrahasto turvaa ei- ammattimaisen sijoittajan Asiakkaan riidattoman ja erääntyneen saatavan suorituksen silloin, kun sijoituspalveluyritys ei maksukyvyttömyyden tai muun vastaavan syyn johdosta pysty maksamaan Asiakkaan saatavia tietyn määräajan kuluessa. Asiakkaalle maksetaan 90 prosenttia hänen saamisestaan, kuitenkin enintään euroa vastaava määrä. Korvausrahasto ei korvaa esimerkiksi osakekurssien laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita. 14. Epäilyttävät liiketoimet ja varojen alkuperä Jos Pankkiiriliike havaitsee, että Asiakkaan merkintä-, osto- tai myyntitoimeksiantojen rakenne tai suuruus, yrityksen koko tai sen toimipaikan sijainti poikkeaa tavanomaisesta, tai niillä ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta, tai ne eivät sovi yhteen Asiakkaan taloudellisen tilanteen tai liiketoimien kanssa, Pankkiiriliikkeen tulee lain mukaista huolellisuutta noudattaen selvitettävä Asiakkaan perusteet ja tarkoitus Pankkiiriliikkeen tarjoaman palvelun käytölle. Asiakas vakuuttaa, että

20 20 säilytykseen tuotuihin sijoituskohteisiin tai Asiakkaan toimintaohjeiden piiriin kuuluvaan muuhun omaisuuteen ei liity epäilyttäviä tai rikollisia piirteitä; kyseessä ei ole sellainen omaisuus, jonka Asiakas tietää olevan hankitun rikoksella tai tällaisen omaisuuden tilalle tulleen omaisuuden muuttaminen, luovuttaminen tai siirtäminen niiden laittoman alkuperän peittämiseksi tai häivyttämiseksi tai rikoksentekijän avustaminen, jotta hän välttyisi rikoksen oikeudellisista seuraamuksista; tai kyseessä ei ole säilytykseen jätettyjen sijoituskohteiden tai muun omaisuuden todellisen luonteen, alkuperän tai sijainnin tai sijoituskohteisiin tai omaisuuteen kohdistuvien määräämistoimien tai oikeuksien peittäminen tai häivyttäminen. Mikäli Pankkiiriliikkeellä on huolellisuusvelvoitteen täytettyään tai muutoin syytä epäillä Asiakkaan liiketoimeen sisältyvien varojen laillista alkuperää, sillä on velvollisuus keskeyttää liiketoimi lisäselvityksiä varten tai kieltäydyttävä merkintä-, osto- tai myyntitoimeksiannon toteuttamisesta. Mikäli merkintä-, osto- tai myyntitoimeksiannon suorittamisesta kieltäytyminen tai niiden keskeyttäminen vaikeuttaisi niiden edunsaajan selville saamista, Pankkiiriliike voi kuitenkin toteuttaa merkinnän tai osto- tai myyntitoimeksiannon. Pankkiiriliikkeen tulee aina ilmoittaa asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle sekä antaa viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä epäilyn selvittämiseksi. Ilmoituksen tekoa ei saa paljastaa epäilyksen kohteena olevalle eikä muulle henkilölle. 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki Sijoituspalvelun Asiakassopimuksesta ja siihen perustuvista kulloinkin voimassaolevista Sijoituspalvelun Sopimusehdoista ja muista niihin perustuvista osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhtä välimiestä käyttäen Helsingissä, jos riidan kohteena oleva vaade on määrältään enemmän kuin viisikymmentätuhatta (50 000) euroa, eikä sopijapuolena oleva Asiakas ole kuluttajansuojalain 1 luvun 4 :ssä tarkoitettu kuluttajana pidettävä ei- ammattimainen sijoittaja. Elleivät osapuolet pääse ratkaisuun välimiehestä, nimeää välimiehen Keskuskauppakamari. Muut osapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei Asiakas kuluttajana pidettävänä ei- ammattimaisena sijoittajana vaadi asian käsittelyä sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuuden käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän Sijoituspalvelun Asiakassopimukseen ja siihen perustuviin kulloinkin voimassaoleviin Sijoituspalvelun Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 16. Säännösten ristiriita Mikäli laki, lain perusteella annetut säännökset, mahdollisesti sovellettavat Markkinasäännöt, tämä sopimus, Pankkiiriliikkeen voimassaoleva hinnasto ja Pankkiiriliikkeen antamat ohjeet poikkeavat

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY 1 / 7 KAUPANKÄYNTIOHJEET Tammikuu 2016 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. KAUPANKÄYNNIN EHDOT...3 2.1. Kaupankäyntiajat...3 2.2. Toimeksiantojen jättämisen edellytykset...3 2.3. Toimeksiannon antaminen...3

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) toimeksiannon yleiset ehdot 03.2015

Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) toimeksiannon yleiset ehdot 03.2015 Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) 1. Soveltamisala sekä sovellettavat säännökset ja sopimukset Ehtoja sovelletaan sekä ammattimaisen että ei-ammattimaisen Asiakkaan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki)

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 1. Yleistä Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Ilves Jakelu Oy:n palveluissa sopimusasiakkaille, ellei sopimuksessa ole toisin ole sovittu Palvelun

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot