Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelipalvelut työikäisille. Palvelusetelikokeilu Liite Kuopion kaupungin palveluseteliohjeeseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelipalvelut työikäisille. Palvelusetelikokeilu Liite Kuopion kaupungin palveluseteliohjeeseen"

Transkriptio

1 Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelipalvelut työikäisille Palvelusetelikokeilu Liite Kuopion kaupungin palveluseteliohjeeseen

2 1 (16) Sisällysluettelo 1 Yleistä palvelusetelikokeilusta 2 2 Määritelmistä 2 3 Asiakas palvelusetelin käyttäjänä 3 4 Palvelusetelituottajan asema 4 5 Kaupungin asema palvelusetelissä 6 Liitteet: Palvelutuotekohtaiset kuvaukset ja ehdot - Palvelukuvaus 1: Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus 9 - Palvelukuvaus 2: Tuettu työtoiminta valmennus 13

3 2 (16) 1 YLEISTÄ SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUSTA Tämä asiakirja toimii liitteenä Kuopion kaupungin palveluseteliohjeeseen, joka löytyy osoitteesta Tällä asiakirjalla tarkennetaan kaupungin yleistä palveluseteliohjeistusta koskemaan työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelipalveluja. Tämän asiakirjan sisältämät täsmennykset ovat voimassa sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisessa, vaikka ne eivät olisi mainittuna kaupungin yleisohjeessa. Tämä sosiaalisen kuntoutuksen palveluja koskeva liite palveluseteliohjeeseen on voimassa kokeiluluonteisesti ajalla palvelusetelikokeilussa. Palvelusetelin hinnoittelua ja muita kriteereitä seurataan ja arvioidaan kokeiluajalla. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelu on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu ja palvelua myönnetään vuosittain talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Mahdolliset muutokset palvelusetelikokeilun aikana Sosiaalisen kuntoutuksen asiakassetelikäytännön kehittämiseen maakunnan alueella on haettu valtion kokeilurahoitusta vuosille 2018 (suunnittelu/valmistelu) (valmistelu ja asiakaspalvelut) osana Valihe vappaasti valinnanvapauspilottia Pohjois-Savossa. Rahoituksen saaminen on kuluvalla hetkellä epävarmaa ja selviää arviolta kesän 2018 aikana riippuen myös sote- ja maakuntalainsäädännön etenemisestä eduskunnassa, sillä toteutuminen on riippuvainen valinnanvapauslain vahvistamisesta. Paikallisesti toteutettava Kuopion sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelikokeilu tultanee liittämään mukaan maakunnalliseen valinnanvapauskokeiluun sen toteutuessa vuoden 2019 aikana. Tämä tarkoittaisi käsillä olevan ohjeistuksen, palvelujen kriteeristön ja hinnoittelun uudelleen määrittelyä, sillä Sosiaali- ja terveysministeriön tukemat valinnanvapauskokeilut toteutetaan lain asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollon mukaisesti. 2 MÄÄRITELMISTÄ Kaupungin palveluseteliohjeessa on määritelty asiakas ja palveluseteli. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli työikäisille on tarkoitettu vuotiaille kuopiolaisille. Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/ ) mukaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen; 3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpajatai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on edistää kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä osalliseksi niihin vuorovaikutussuhteisiin, toimintoihin ja osallisuudenrakenteisiin, jotka

4 3 (16) muodostavat jokapäiväisen elämän perustan ja jotka vastaavat sillä hetkellä hänen elämäntilanteensa ja toimintakykynsä tarpeisiin (STM 2017, Sosiaalihuoltolain soveltamisopas). Palvelusetelipalvelut painottuvat erityisesti edellä mainitun sosiaalisen kuntoutuksen lakipykälän kohtien 3 ja 4 toteuttamiseen, mutta palvelujen tuottamisessa tulee aina huomioida asiakkaan palvelutarpeiden kokonaisuus, sitä tukevat toiminta-/palveluratkaisut sekä palvelujen pyrkimys tukea asiakasta löytämään sellaisia hänelle soveltuvia osallisuutta ja arjen sujumista tukevia ratkaisuja, jotka eivät vaadi asiakasta sitoutumaan pitkäkestoiseen sosiaalihuollon asiakkuuteen. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ovat lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) mukaan asiakkaalle maksuttomia. Näin ollen sosiaalisen kuntoutuksen palvelut eivät ole tulosidonnaisia palveluja eikä palvelukustannuksiin sisälly asiakkaan omavastuuosuutta. Palveluseteliohjeella tarkoitetaan Kuopion kaupungin palveluseteliohjetta ja siinä määritettyjä kriteereitä ja ehtoja. Tämä asiakirja on Kuopion kaupungin palveluseteliohjeen liiteasiakirja. 3 ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ Asiakas palvelusetelin käyttäjänä säädöksiin liittyen on voimassa, mitä kaupungin palveluseteliohjeessa säädetään. Palveluseteliä voivat käyttää ne asiakkaat, joille palveluseteli on myönnetty sosiaalihuoltolain mukaisena ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakkaan lakisääteisen palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman laatii kaupungin sosiaalipalvelujen omatyöntekijä yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä sekä palveluverkostonsa kanssa. Palvelusetelistä tehdään palvelupäätös sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään ja päätöksen perusteella asiakkaalle myönnettävä maksusitoumus toimii palveluseteliasiakirjana, joka toimitetaan tiedoksi myös asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelituottajan on otettava uusi asiakas vastaan viipymättä kuitenkin viimeistään 15 arkipäivän kuluessa palvelun tilaamisesta tai asiakkaan kanssa erikseen sopien. Jos palveluun pääseminen viivästyy palveluntuottajasta riippuvista syistä yli em. määräajan, asiakkaalla on mahdollisuus valita toinen palveluntuottaja. Palveluntuottaja on velvollinen keräämään asiakaspalautetta palvelun päättyessä aikuissosiaalityön/sosiaalisen kuntoutuksen määrittämällä asiakaspalautelomakkeella (paperinen) ja toimittamaan paperilomakkeet sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin, maapostitse osoitteeseen Kuopion aikuissosiaalityö, sosiaalinen kuntoutus, Asemakatu 38-40, 2.krs, KUOPIO, tai skannaten salatulla sähköpostilla, Lisäksi palveluntuottaja on velvollinen keräämään palvelusetelikokeiluun liittyvää muuta tutkimusaineistoa aikuissosiaalityön tekemillä lomakkeilla ja toimittamaan ne edellä mainittuun osoitteeseen. Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus Palvelusetelipäätöksen saanut asiakas ja palvelusetelituottaja tekevät keskenään palvelusopimuksen. Sopimuksen on vastattava palveluseteliohjeistuksen ja tämän liiteasiakirjan palvelukuvauksien mukaiseen sosiaalipalveluun osallistumista. Sopimus ei saa asettaa asiakkaalle ylimääräisiä ehtoja tai rajoitteita, jotka eivät ole sosiaalipalvelun toteuttamisen mukaisia. Sopimukseen on kirjattava perusteet, joiden

5 4 (16) perusteella asiakassopimus voidaan purkaa, jos palvelun tuottaminen tai siihen osallistuminen eivät vastaa palvelusetelin myöntämiseen liittyvää tarkoitusta asiakkaan tilanteen edistämisessä. Palvelusopimukseen tulee kirjata myös palvelun kesto, palvelulle asetetut asiakkaan tavoitteet ja alustava palvelusuunnitelma toimenpiteistä. Palveluntuottajan irtisanoessa tai keskeyttäessä palvelun on palveluntuottajan ilmoitettava asiasta viipymättä asiakkaalle ja Kuopion kaupungin sosiaalipalvelujen asiakkaan omatyöntekijälle viimeistään tiedon saannista seuraavana arkipäivänä. Asia tulee kirjata seuraavan laskutuksen yhteydessä tehtävään laskutusraportointiin tiedoksi (ks. laskutuksen raportointi, liitteet: palvelukuvaus 1: sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus, palvelukuvaus 2: tuettu työtoimintavalmennus). Jos palvelu keskeytyy tai ei käynnisty lainkaan asiakkaasta johtuvista syistä, palveluntuottajan tulee olla välittömästi, viimeistään tiedon saannista seuraavana arkipäivänä, yhteydessä asiakkaan omatyöntekijään. Keskeytyminen tulee kirjata laskutuksen yhteydessä tehtävään laskutusraportointiin tiedoksi (ks. laskutuksen raportointi, liitteet: palvelukuvaus 1: sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus, palvelukuvaus 2: tuettu työtoimintavalmennus). Jos asiakkaan kanssa sovittu palveluun liittyvä tapaaminen/osallistumiskerta ei toteudu asiakkaasta johtuvista syistä (esim. asiakas ei tule paikalle), palveluntuottajan on välittömästi pyrittävä olemaan yhteydessä asiakkaaseen. Toteutumaton palvelukerta tulee kirjata seuraavan laskutuksen yhteydessä tehtävään laskutusraportointiin tiedoksi. Jos tapaamiset eivät toteudu asiakkaasta johtuvista syistä toistuvasti (esim. viikon sisällä olevat peräkkäiset sovitut tapaamiset) eikä palveluntuottaja saa asiakkaaseen yhteyttä, palveluntuottajan tulee olla yhteydessä asiakkaan sosiaalipalvelujen omatyöntekijään viivytyksettä. Asiakkaasta johtuvista syistä toteutumatta jääneiden aikojen laskutusta määrittävät ehdot on kuvattu tarkemmin palvelukohtaisesti tämän sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteliliitteen lopussa olevissa palvelukuvauksissa (palvelukuvaus 1: sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus, palvelukuvaus 2: tuettu työtoimintavalmennus). Jos palvelun aloittamisen jälkeen ilmenee, ettei asiakkaalla ole edellytyksiä vastaanottaa/hyötyä palvelusetelillä tuotetusta palvelussa, tulee toiminnallisiin esteisiin kiinnittää huomiota ja pyrkiä yhdessä asiakkaan kanssa tunnistamaan syyt esteille. Mikäli palvelu ei näyttäydy asiakkaalle tarkoituksenmukaisena, palvelua ei tule tarpeettomasti jatkaa. Tällöin palvelusetelituottajan tulee olla asiassa yhteydessä asiakkaan sosiaalipalvelujen omatyöntekijään ja selvittää asia tapauskohtaisesti. Keskeytyneissä palveluprosesseissa palvelusetelituottaja voi laskuttaa toteutuneiden palveluiden osalta. 4 PALVELUSETELITUOTTAJAN ASEMA Palveluntuottajan asemaan liittyen on voimassa, mitä kaupungin palveluseteliohjeessa säädetään lukuun ottamatta Smartum Oy roolia palvelusetelijärjestelmässä. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen palvelusetelikokeilussa ei palvelusetelien hallinnoinnissa ja laskutuksessa käytetä Smartum - palvelusetelijärjestelmää. Kuopion aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa pidetään yllä palveluntuottajarekisteriä, joka julkaistaan Kuopion sosiaalisen kuntoutuksen internetsivuilla

6 5 (16) Palvelusetelituottajaksi ilmoittautumiseksi palveluntuottajat käyttävät Kuopion sosiaalisen kuntoutuksen Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin lomaketta, joka löytyy osoitteesta Kaupungin palveluseteliohjeessa asetettujen palveluntuottajan edellytysten lisäksi palveluntuottajan tulee täyttää tässä asiakirjassa sosiaalisen kuntoutuksen palveluille asetetut asiakkaiden tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun liittyvät vaatimukset. Palveluntuottajan tulee palveluntuottajaksi ilmoittautumisen yhteydessä toimittaa liitteenä toiminta-/palvelukuvaus/ -kset tuottamastaan palvelusta, missä on huomioitu tämän ohjeen liitteenä oleva palvelukuvaus ja josta ilmenee, kuinka palvelu toteutetaan käytännössä. - Liite 1: Palvelukuvaus 1. Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus - Liite 2: Palvelukuvaus 2. Tuettu työtoimintavalmennus Kaupungin palveluseteliohjeen lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa on voimassa seuraavat ehdot. Vakuutusturva Sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa palveluntuottajalla on oltava voimassa ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutukset riittävällä laajuudella. Palveluntuottaja ottaa toimintansa edellyttämät vakuutukset asiakkaiden henkilövahinkoja ja palveluun liittyvässä toiminnassa mahdollisesti aiheutuvia asiakkaan omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja varten. Palveluntuottaja vastaa asiakkaan omaisuuteen kohdistuvista palvelutoiminnassa aiheutuvista vahingoista aina euroon asti. Rajan ylittävissä asiakkaan omaisuuteen kohdistuvissa korvaustilanteissa neuvotellaan korvauksen jakamisesta palvelun järjestäjän ja tuottajan sekä asiakkaan kesken. Lisäksi palveluntuottaja vastaa vakuutuksista koskien palvelutoiminnassa mahdollisesti vieraaseen sekä omaan omaisuuteen kohdistuviin vahinkoihin. Vakuutusmäärän tulee olla palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä. Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palveluntuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kunta ei vastaa palveluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista, eikä asiakas voi tulla vastuulliseksi toiminnassa tapahtuviin vahinkoihin. Palvelun sisältö ja toteutuminen Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun tarkennetut sisältöjä koskevat ehdot on kuvattu tämän asiakirjan lopussa olevissa palvelukuvauksissa Palveluntuottaja voi peruuttaa sovitun valmennusajan, jos sijaishenkilöllä korvaaminen ei ole asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaista. Peruuntumisesta on ilmoitettava asiakkaalle välittömästi peruuntumiseen johtavan tiedon tultua. Palveluntuottaja ei voi laskuttaa varattua palveluntuottajasta johtuvasta syystä peruttua aikaa ja on velvollinen sopimaan asiakkaan kanssa uuden korvaavan ajan. Tilanne tulee dokumentoida ja raportoida tilaajalle. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin liittyen palveluntuottajan tulee tehdä kirjallinen asiakkaan palvelun toimenpiteitä ja tuloksia kuvaava loppuraportti, josta yksi kopio toimitettava asiakkaalle ja yksi asiakkaan sosiaalipalvelujen omatyöntekijälle. Raportti on toimitettava kahden viikon kuluessa palvelun päättymisestä.

7 6 (16) Palvelun hinnoittelu Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ovat lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) mukaan asiakkaalle maksuttomia. Asiakas ei vastaa palveluntuottamiseen liittyvistä maksuista, eikä asiakkaalle tule koitua palvelun saamisesta/siihen osallistumisesta ylimääräisiä kustannuksia. Asiakkaan kulkemiskustannuksiin kaupunki myöntää asiakkaalle harkinnanvaraista toimeentulotukea matkakustannuksiin, pääsääntöisesti julkisen liikenteen mukaisesti. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin ei sisälly asiakkaan omavastuuosuutta, joten Kuopion kaupunki määrittelee sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen hinnat, joiden määrittelyssä kunta huomioi sekä kunnalle aiheutuvat kustannukset vastaavan palvelun tuottamisesta että aiemmat sosiaalisen kuntoutuksen hankintahinnat. Hintoja tarkastellaan palvelusetelikokeilun aikana ja tarvittaessa tarkistetaan kalenterivuosittain kaupungin palveluseteliohjeen mukaisella aikataululla. Ensimmäinen tarkistus tehdään tarvittaessa vuoden 2018 lopulla ja se tulee voimaan Palveluntuottaja hyväksyy voimassa olevan ilmoitetun hinnan hakeutuessaan palvelusetelituottajaksi. Voimassaolevat palveluhinnat löytyvät sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvauksista (Palvelukuvaus 1: Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus, Palvelukuvaus 2: Tuettu työtoimintavalmennus). Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelin tunti- /päivähinnan tulee sisältää kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset, esim. henkilökunnan palkkakustannukset, matkakulut (0-15km alueella) sekä muut palvelun ehtojen ja sääntöjen mukaisesta tuottamisesta muodostuvat kustannukset. Palvelujen laskutus Palvelut laskutetaan sähköisesti kaupungin verkkolaskutusohjeiden mukaisesti, Laskuun tulee kirjata palvelusetelin (maksusitoumuksen) numero siten, että se näkyy selkeästi, sekä viitteeksi Sosiaalinen kuntoutus Palveluntuottajien tulee toimittaa laskun liitteenä selvitys laskutettavien tuntien toteumasta: toteutuneet ja asiakkaasta johtuvista syistä toteutumattomat laskutettavat tunnit. Palvelujen laskutuksessa on huomioitava, mitä säädetään ao. kohdassa Palvelun aikarajoja sekä sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvauksissa (Palvelukuvaus 1: Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus, Palvelukuvaus 2: Tuettu työtoimintavalmennus). Tilat Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on mahdollista tuottaa myös kolmannen osapuolen toimitiloissa ja jalkautuvalla toimintamallilla. Palvelutuottaja vastaa siitä, että tilat ja toiminta täyttävät työturvallisuudesta asetut lait ja määräykset palveluseteliohjeen mukaisesti ja että kustannukset sisältyvät tuntihintaan. Henkilöstö ja henkilöstön pätevyysvaatimukset

8 7 (16) Palveluseteliohjeen lisäksi palveluntuottajan on huomioitava sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen osalta seuraavaa: - Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuspalvelua toteuttavalla asiakastyötä tekevällä henkilöstöllä tulee olla kohderyhmän tarpeet huomioiden ensisijaisesti ammattikorkeakoulu- tai entinen opistoasteen tasoinen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon koulutus sekä riittävä, vähintään kahden (2) vuoden, osoitettu työkokemus kohderyhmän kanssa työskentelystä. Myös keskiasteen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus on soveltuva silloin, kun työntekijä on em. koulutuksen lisäksi suorittanut kohderyhmälle soveltuvan mielenterveys- ja tai päihdetyön erikoisammattitutkinnon tai neuropsykiatrisen valmentajan tutkinnon ja henkilöllä on riittävä, vähintään kahden (2) vuoden, osoitettu työkokemus kohderyhmän kanssa työskentelystä. - Tuettua työtoimintavalmennuspalvelua toteuttavalta asiakastyötä tekevällä henkilöstöllä tulee olla joko edellä mainittu sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja kokemusosaaminen tai kyseisen työtoiminnan ohjaukseen soveltuva vähintään keskiasteen koulutus sekä osoitetusti riittävä, vähintään (2) vuoden, työkokemus työvalmennuksen ohjaustyöstä. - Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja toteuttavassa palveluntuottajan työryhmässä on oltava mukana ja tarvittaessa asiakkaiden käytettävissä riittävästi sosiaalihuollon ammatillista osaamista (vähintään 1 sosionomi amk/aiempi sosiaalikasvattaja/-ohjaaja tai sosiaalityöntekijä). - Sosiaalihuollon henkilöstön osalta on huomioitava, että virallistettuja nimikkeitä käyttävät työntekijät ovat merkittynä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteriin alkaen. Palveluista tiedottaminen ja markkinointi Palveluntuottajalla tulee olla asiakkaille annettava sähköisessä ja tulostettavassa muodossa oleva esite tarjoamastaan palvelusta. On toivottavaa, että palveluntuottajalla olisi toimintaansa kuvaavat internetsivut. Palveluntuottajan on annettava asiakkaille kohdennettua oikeaa tietoa palveluistaan ja toiminnastaan, jonka perusteella asiakas voi tehdä valinnan hänelle soveltuvimmasta palvelutuottajasta. Tuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Esittelymateriaalia voidaan antaa asiakkaalle sosiaalipalveluissa palvelusetelin myöntämisen yhteydessä. Asiakkailla on mahdollisuus käydä tutustumassa palveluun paikan päällä tai puhelimitse. Asiakkaiden mahdolliseen palveluun tutustumiseen käytettyä aikaa ei voi laskuttaa. 5 KAUPUNGIN ASEMA PALVELUSETELISSÄ Kaupungin palveluseteliohjeessa säädetään kaupungin roolista. Asiakkaan aseman selvittäminen Sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli kattaa palvelun kokonaiskustannukset, joten asiakkaan tulotietoja ei tarvitse selvittää. Kaupungin työntekijän on selvitettävä asiakkaalle kuitenkin hänen asemansa palveluseteliä käytettäessä. Palvelujen laadunvalvonta ja -hallinta

9 8 (16) Palvelujen laadunvalvontaan ja hallintaan liittyen on voimassa mitä kaupungin palveluseteliohjeessa määritellään huomioiden lisäksi seuraavat asiat: - Kuopion kaupunki on erikseen määritellyt laadun raportointiohjeet palvelusetelituottajille, Raportointiohjeet. - Palveluntuottajilta edellytetään asiakkaan palvelujakson toimenpiteiden ja tulosten raportointia palvelujakson päättyessä. Raportti on toimitettava kahden viikon kuluessa palvelun päätyttyä asiakkaalle ja asiakkaan sosiaalipalvelujen omatyöntekijälle. - Asiakkaan omatyöntekijä toimii asiakkaan yhteyshenkilönä palveluprosessin ajan ja tekee tarpeenmukaista yhteistyötä palveluntuottajan kanssa asiakkaan prosessin edistämiseksi. - Palveluntuottaja huolehtii asiakaskyselystä ja toimittamisesta kaupungille. Käytettävissä on sekä sähköinen että paperinen lomake. - Asiakaskyselyn lisäksi kaupunki voi järjestää asiakasraateja palveluihin osallistuneille henkilöille. - Tilaajan ja tuottajan seurantapaamisia järjestetään vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Myös muiden palvelutuottajien kanssa järjestetään seurantapaamisia sovitusti tarpeen mukaan. Kaupunki toimii koollekutsujana. Palveluntuottajan edustajan /-jien tulee osallistua seurantapaamisiin, ilman erilliskorvausta.

10 9 (16) Liite PALVELUKUVAUS 1 Kuopion kaupunki Liite palveluseteliohjeeseen Palvelukokonaisuuden nimi Kohderyhmä Asiakkaiden ohjautuminen palveluun Palvelun tarkoitus ja tavoitellut vaikutukset SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN YKSILÖVALMENNUS Kuopion sosiaalipalvelujen työikäiset (18 64 vuotiaat) asiakkaat, joilla on sosiaalisen tuen tarve ja jotka tarvitsevat yksilövalmennuksen keinoin tapahtuvaa tukea sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi, arjessa pärjäämisen tukemiseksi sekä oman tukiverkoston rakentamiseksi. Asiakkaat ohjautuvat palveluun Kuopion kaupungin sosiaalipalvelujen kautta. Asiakas ja asiakkaan omatyöntekijä ovat yhdessä arvioineet kyseisen palvelun asiakkaalle tarkoituksenmukaiseksi ja määritelleet palvelun tavoitteet. Palvelutarpeen arviointi on tehty yhteistyössä asiakkaan monialaisen verkoston kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja koordinoi Kuopion aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen palvelut. Palvelun tarkoituksena on tarjota asiakkaalle yksilövalmennukseen painottuvaa sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennusta, jolla madalletaan asiakkaan kynnystä toimia arjen vaatimissa sosiaalisissa tilanteissa sekä rakentaa itselle soveltuvaa arjen sujumista tukevaa sosiaalista verkostoa/toimintaympäristöä osallisuuden edistämiseksi. Tarkoituksena on selvittää asiakkaan tilannetta ja kuntoutumispolkujen mahdollisuuksia sekä ennen kaikkea ohjata, kannustaa ja tukea asiakasta sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi. Palvelun tavoitteena on edistää sosiaalista toimintakykyä, arjessa pärjäämistä sekä oman tukiverkoston rakentamista hyvinvointia ja omassa elämässä aktivoitumista ja osallisuutta tukevaksi seuraavien osa-alueiden osalta: 1. Omien vuorovaikutustaitojen vahvistuminen: vahvistaa kykyä ja uskallusta sekä itseluottamusta sosiaalisissa tilanteissa toimimiseksi 2. Omien käytännön asioiden hoitamiskyvyn vahvistuminen: vahvistaa toimintakykyä toimia arjen vaatimissa sosiaalisissa tilanteissa elämänhallinnan vahvistumiseksi ja hakeutua tarvitsemiinsa palveluihin 3. Omien sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden vahvistuminen: vahvistaa ja/tai löytää itselle sopivia sosiaalisia verkostoja/ toimintaympäristöjä, jotka edistävät ja tukevat sosiaalista toimintakykyä sekä osallisuutta arjessa pitkäkestoisesti sekä lisäksi laatia yhdessä asiakkaan ja sosiaalipalvelujen omatyöntekijän kanssa asiakkaan kokonaistilanteen huomioiva tarkoituksenmukainen jatkosuunnitelma.

11 10 (16) Tavoitellut vaikutukset toimintajakson aikana: - Asiakas pystyy osallistumaan palveluun suunnitelman mukaisesti ja pitää kiinni yhteisistä sopimuksista. - Asiakas sitoutuu ohjatusti tarkastelemaan omaa tilannettaan, sosiaalista verkostoaan ja toimintakykyään sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. - Asiakas vahvistaa sosiaalista toimintakykyään ja rakentaa itselleen merkityksellistä tukiverkostoa arjessa toimimisen ja elämänhallinnan tukemiseksi. - Asiakas tutustuu itselleen tarkoituksenmukaisiin palveluihin ja/tai toimintamahdollisuuksiin sekä hakeutuu palvelujen/toiminnan piiriin yksilövalmentajan tuella. - Asiakas saa mahdollisuuksien mukaan sitä toivoessaan vertaisryhmätukea palvelun aikana omien tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaan. Tavoitellut vaikutukset jakson lopussa: - Asiakkaan sosiaalinen toimintakyky on vahvistunut, myös asiakkaan itsensä kokemana. - Asiakas kokee kokonaisvaltaisen toimintakykynsä vahvistuneen ja tilanteensa paremmaksi kuin ennen palvelua. - Asiakas on tietoinen olemassa olevasta tukiverkostostaan ja hänellä on kyky hyödyntää sitä hyvinvoinnin edistämiseksi. - Asiakkaalla on jatkosuunnitelma saavutetun toimintakyvyn tason ylläpitämiseksi / edistämiseksi palvelun päätyttyä. Palvelun keskeinen sisältö Palvelu tulee toteuttaa intensiivisenä palvelukokonaisuutena toiminnallisesti ohjatun ja asiakkaan tavoitteisiin soveltuvan työskentelyn kautta. Asiakkaan palvelujaksolle räätälöidään tavoitteet ja sisältö huomioiden aina asiakkaan oma näkemys tuen tarpeesta, henkilökohtainen tilanne ja lähtökohdat sekä sosiaalipalvelujen omatyöntekijän kanssa luodut asiakkaan tavoitteet. Työskentely toteutetaan pääsääntöisesti jalkautuvan työmuodon keinoin asiakkaan toimintaympäristön ja tarpeiden mukaisesti sekä tarvittaessa muussa palvelumuotoon soveltuvassa ja tarkoituksenmukaisessa toimittajan järjestämässä ympäristössä. Palvelun tulee sisältää: 1. Yksilökohtaisen asiakkaan tarpeista lähtevän palvelusopimuksen ja - suunnitelman, joka pohjautuu yhteistyöhön asiakkaan ja sosiaalipalvelujen omatyöntekijän kanssa. 2. Yksilövalmennusta palvelun tavoitteiden toteuttamiseksi palvelusetelin määrittämien tunti- ja kestoraamien puitteissa. 3. Palvelun tavoitteita tukevaa pienryhmätoimintaa silloin, kun palvelutuottajalla on siihen mahdollisuus toimintansa puitteissa ja asiakas kokee vertaisryhmätoiminnan itselleen tarkoituksenmukaisena. 4. Asiakkaan tarpeen mukainen yksilöllinen ohjaus ja tuki liikkumiseen, esimerkiksi julkisen liikenteen käyttämiseen. 5. Palvelun tavoitteiden saavuttamisen arviointia yhdessä asiakkaan kanssa. 6. Muun asiakkaan tarvitseman tuen järjestämisen tai tukiverkoston rakentamisen yhteistyössä sosiaalipalvelujen omatyöntekijän ja asiakkaan ver-

12 11 (16) koston kanssa. 7. Kirjallinen kooste ja jatkosuunnitelma asiakkaan palvelujaksosta ja sen lopputulemasta. Peruslaatutason vaatimukset ja vaadittavat resurssit Palvelun keskeisiä laatuvaatimuksia ovat: 1. Toimittajan on huolehdittava, että asiakkaan elämäntilanne, edellytykset ja mahdollisuudet tulevat palvelussa huomioiduksi. 2. Asiakasta on ohjattava selkiyttämään omia vahvuuksiaan ja tuettava hänen tavoitteiden toteutumista yksilöllisesti räätälöidyn tuen ja ohjauksen avulla, jossa keskeistä on voimavaraistava ja kannustava työote. 3. Palvelun aikana järjestetyn toiminnan tulee aina ensisijaisesti tukea asiakkaan tavoitteiden saavuttamista. 4. Toimittajan tulee tarvittaessa osallistua asiakkaan sidosryhmien ja sosiaalipalvelujen henkilöstön kanssa monialaiseen verkostoyhteistyöhön. 5. Mikäli asiakkaan tilanteeseen tai suunnitelmaan tulee merkittäviä muutoksia, tilanteesta tulee tiedottaa välittömästi sosiaalipalvelujen omatyöntekijälle (ks. Sosiaalisen kuntoutuksen liite palveluseteliohjeeseen, Kohta 3 Asiakas palvelusetelin käyttäjänä Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus). 6. Muut palvelujen laatuvaatimukset ovat kirjattuina seuraaviin asiakirjoihin - Kuopion kaupungin palveluseteliohjeistus - Sosiaalisen kuntoutuksen työikäisten palvelut - Liite palveluseteliohjeeseen - Kaupungin laadun raportointiohjeet palvelusetelituottajille Palvelun tuottamiseen varattavat resurssit: 1. Ammattitaitoinen ja palveluun nähden riittävä palvelua toteuttava henkilöstö, joka on perehtynyt asiakkaan tilanteeseen ja jolla on riittävä perehtyneisyys aihealueeseen ja asiakaskunnan tarpeisiin laadukkaan palvelun tuottamiseksi (ks. Sosiaalisen kuntoutuksen liite palveluseteliohjeeseen, kohta 5 Palvelusetelituottajan asema Henkilöstö ja henkilöstön pätevyysvaatimukset). 2. Palvelun toteuttamisessa vaadittavat resurssit jalkautuvan asiakastyön toteutumiseksi, pois lukien valmennuksen aikana asiakkaan käyttämän julkisen liikenteen kustannukset asiakkaan matkakulujen osalta. 3. Palvelun tarvitsemat tila- ynnä muut resurssit. 4. Palvelun toteuttamisessa mahdollisesti vaadittavat aineelliset resurssit. Palvelun hinnoittelu- ja laskutusehdot Palvelu perustuu kullekin palveluun osallistuvalle asiakkaalle tehtävään sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaalisen kuntoutuksen palvelupäätökseen, jossa on taustalla asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja tarkennettu asiakassuunnitelma, sekä sen perusteella asiakkaalle myönnettyyn palveluseteliin. Palvelusetelin tulee kattaa kaikki palvelusta aiheutuvat kustannukset ilman asiakkaalle koituvia kustannuksia. Palvelupäätöksen lisäksi sosiaalipalveluissa voidaan asiakkaalle tarveharkintaisesti myöntää palvelun ajaksi bussikortti Kuopion julkisen joukkoliikenteen käyttämiseksi tai sitä vastaava summa oman auton käyttöä varten, jos julkisen liikenteen käyttäminen ei ole asiakkaan kodin sijainnin vuoksi mahdollista.

13 12 (16) - Palvelusetelin hinta 45,00 euroa/valmennustunti, jonka tulee sisältää välittömän asiakastyön ja matkakustannukset Kuopion julkisen kaupunkiliikenteen alueella/ 0-15 km palveluntuottajan toimipisteeltä sekä kaikki muut palvelun tuottamisesta tulevat kustannukset (myös mm. dokumentoinnin/raportoinnin asiakasasioissa, ilman asiakkaan läsnäoloa tapahtuva työ). - Kuopion ydinkaupungin ulkopuolella/yli 15 km palveluntuottajan toimipisteestä tehtävän työn matkakustannukset korvataan tosiasiallisista matkoista Verohallinnon voimassa olevien kilometrikorvausten mukaisesti (0,42 euroa/km + 3 senttiä per kyyditettävä, jos kuljetetaan asiakasta). - Palveluseteli on voimassa enintään kolme (3) kuukautta kerrallaan. - Palvelu alkaa ja päättyy palvelusetelissä määriteltyinä aikoina, laskutettavat tunnit tulee toteutua kyseisellä palvelusetelin voimassaolon aikavälillä. - Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennusjakso sisältää enintään 40 h kolmessa kuukaudessa sosiaalipalvelujen palvelupäätöksen mukaisesti. - Enintään noin 20 % palvelusta voidaan toteuttaa asiakkaan toimintakyky huomioiden pienryhmäohjauksen keinoin silloin, kun palveluntuottajalla on mahdollisuus samassa palvelussa olevien asiakkaiden vertaisryhmätoiminnan järjestämiseen ja se on asiakkaalle tarkoituksenmukaista. Asiakkaan osallistuminen ryhmätoimintaan tulee arvioida palveluntuottajan, asiakkaan ja sosiaalipalvelujen omatyöntekijän kanssa palvelun tavoitteiden asettamisen vaiheessa. Asiakkaan ryhmäohjauksesta voidaan laskuttaa yksi (1) yksilöohjaustuntihinta /asiakas/ryhmäkerta. - Toimittaja voi laskuttaa asiakkaan ennakoimattomista poissaoloista /toteutumattomista valmennuskerroista seuraavien ehtojen mukaan - Ks. Sosiaalisen kuntoutuksen liite palveluseteliohjeeseen, kohta 3 Asiakas palvelusetelin käyttäjänä Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus - Asiakkaasta johtuvista käyttämättömistä ja peruuttamattomista ajoista korvataan palveluntuottajalle enintään 25 % asiakkaalla käytettävissä olevista tunneista ja poissaolokorvauksen suuruus on 30 % yksilövalmennuksen palvelusetelin tuntihinnasta (eli 13,50 /palvelukerta). - Toistuvien poissaolojen laskutus edellyttää kirjallista läsnäoloseurantaa ja sen raportointia laskutuksen yhteydessä sekä yhteydenottoa sosiaalipalvelujen omatyöntekijään asiakkaan poissaolon ja asiakkaan palvelutarpeen selvittämiseksi. - Poissaolon laskutus edellyttää, että valmennustapaaminen on ollut todistettavasti suunniteltuna ja toimittaja on varannut ajalle työntekijän työaikaa. - Korvaus palvelun tuottamisesta maksetaan laskutuksen perusteella toteutuneiden valmennustuntien mukaan kerran kuussa jälkikäteen. Palveluntuottajan tulee toimittaa kirjalliset raportit laskutuksen perusteista laskutuksen yhteydessä. - Kaupungin palveluseteliohje, Sosiaalisen kuntoutuksen liite palveluseteliohjeeseen, Kaupungin laadun raportointiohjeet palvelusetelituottajille

14 13 (16) Liite 2 PALVELUKUVAUS 2 Kuopion kaupunki Liite palveluseteliohjeeseen Palvelukokonaisuuden nimi TUETTU TYÖTOIMINTAVALMENNUS Kohderyhmä Asiakkaiden ohjautuminen palveluun Palvelun tarkoitus ja tavoitellut vaikutukset Kuopion sosiaalipalvelujen työikäiset (18 64 vuotiaat) asiakkaat, joilla on sosiaalisen tuen tarve ja jotka tarvitsevat työtoimintamuotoisen käytännön tekemisen keinoin tapahtuvaa tukea kokonaisvaltaisen toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen terveyden tukemiseksi. Asiakkaat ohjautuvat palveluun Kuopion sosiaalipalvelujen kautta, jolloin asiakas ja asiakkaan sosiaalipalvelujen omatyöntekijä ovat yhdessä arvioineet kyseisen palvelun asiakkaalle tarkoituksenmukaiseksi ja määritelleet palvelun tavoitteet. Palvelutarpeen arviointi on tehty yhteistyössä asiakkaan monialaisen verkoston kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja koordinoi Kuopion aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen palvelut. Palvelun tarkoituksena on tarjota asiakkaalle työtoimintamuotoinen matalan kynnyksen osallistumis- ja toimintamahdollisuus, joka tukee asiakkaan arjen sujumista ja tulevaisuuden tavoitteita. Lisäksi tarkoituksena on selvittää asiakkaan tilannetta ja kuntoutumispolkujen mahdollisuuksia sekä ennen kaikkea kannustaa ja tukea asiakasta oman toimintakyvyn ja osallisuuden edistämiseen. Palvelun tavoitteena on edistää toimintakykyä ja aktiivisuutta sosiaalisen osallisuuden sekä sosiaalisen terveyden vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi seuraavien osa-alueiden osalta: 1. Oman mielekkään ja hyvinvointia tukevan arjen rakentaminen: päivä- ja viikkorytmin rakentuminen, aktivoituminen ja motivoituminen toimintaan 2. Oman itselle sopivan toiminta- ja osallistumismuodon löytäminen: tarkoituksenmukaista ja mielekästä tekemistä sosiaalisessa toimintaympäristössä 3. Oman elämän muutokseen aktivoituminen ja motivoituminen: aktivoituminen kuntoutumisen jatkopolun rakentamiseen sekä lisäksi laatia yhdessä asiakkaan ja sosiaalipalvelujen omatyöntekijän kanssa asiakkaan kokonaistilanteen huomioiva tarkoituksenmukainen jatkosuunnitelma. Tavoitellut vaikutukset toimintajakson aikana: - Asiakas pystyy osallistumaan palveluun oman toimintakykynsä mukaan,

15 14 (16) kuitenkin niin että noudattaa mahdollisia palveluun sovittuja yhteisiä toimintasääntöjä. - Asiakas pysähtyy ohjatusti tarkastelemaan omaa toimintakykyä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. - Asiakkaan toimintakyky sekä aktiivisuus kohentuvat tekemisen ja toimintaan osallistumisen kautta. - Asiakas aktivoituu rakentamaan muutosta omassa elämässään. Tavoitellut vaikutukset jakson lopussa: - Asiakkaan kokonaisvaltainen toimintakyky, sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen terveys ovat vahvistuneet. - Asiakas kokee toimintakykynsä vahvistuneen ja tilanteensa paremmaksi kuin ennen palvelua. - Asiakkaalla on jatkosuunnitelma kuntoutumisen ja saavutetun toimintakyvyn tason edistämiseksi / ylläpitämiseksi palvelun päätyttyä. Palvelun keskeinen sisältö Palvelu tulee toteuttaa intensiivisenä palvelukokonaisuutena toiminnallisesti ohjatun ja asiakkaan tavoitteisiin soveltuvan työtoimintamuotoisen työskentelyn kautta. Asiakkaan palvelujaksolle räätälöidään tavoitteet ja sisältö huomioiden aina asiakkaan oma näkemys tuen tarpeesta, henkilökohtainen tilanne ja lähtökohdat sekä sosiaalipalvelujen omatyöntekijän kanssa luodut asiakkaan tavoitteet. Työskentely toteutetaan palvelumuotoon soveltuvassa ja tarkoituksenmukaisessa toimittajan järjestämässä työtoimintaympäristössä. Palvelun tulee sisältää: 1. Yksilökohtaisen asiakkaan tarpeista lähtevän palvelusopimuksen ja - suunnitelman, joka pohjautuu yhteistyöhön asiakkaan ja sosiaalipalvelujen omatyöntekijän kanssa. 2. Mielekästä, helposti omaksuttavaa ohjattua käytännön tekemistä sosiaalisessa työtoimintamuotoisessa ympäristössä. 3. Palvelun tavoitteiden saavuttamisen arviointia yhdessä asiakkaan kanssa. 4. Muun asiakkaan tarvitseman tuen järjestämisen tai tukiverkoston rakentamisen yhteistyössä sosiaalipalvelujen omatyöntekijän ja asiakkaan verkoston kanssa. 5. Kirjallinen kooste ja jatkosuunnitelma asiakkaan palvelujaksosta ja sen lopputulemasta. Peruslaatutason vaatimukset ja vaadittavat resurssit Palvelun keskeisiä laatuvaatimuksia ovat: 1. Toimittajan on huolehdittava, että asiakkaan elämäntilanne, edellytykset ja mahdollisuudet tulevat palvelussa huomioiduksi. 2. Asiakasta on ohjattava selkiyttämään omia vahvuuksiaan ja tuettava hänen tavoitteiden toteutumista yksilöllisesti räätälöidyn tuen ja ohjauksen avulla, jossa keskeistä on voimavaraistava ja kannustava työote. 3. Palvelun aikana järjestetyn toiminnan tulee aina ensisijaisesti tukea asiakkaan tavoitteiden saavuttamista. 4. Toimittajan tulee tarvittaessa osallistua asiakkaan sidosryhmien ja sosiaalipalvelujen henkilöstön kanssa monialaiseen verkostoyhteistyöhön. 5. Mikäli asiakkaan tilanteeseen tai suunnitelmaan tulee merkittäviä muu-

16 15 (16) toksia, tilanteesta tulee tiedottaa välittömästi sosiaalipalvelujen omatyöntekijälle (ks. Sosiaalisen kuntoutuksen liite palveluseteliohjeeseen). 6. Muut palvelujen laatuvaatimukset ovat kirjattuina seuraaviin asiakirjoihin - Kuopion kaupungin palveluseteliohjeistus - Sosiaalisen kuntoutuksen työikäisten palvelut - Liite palveluseteliohjeeseen, Kohta 5 Kaupungin asema palvelusetelissä/ Palvelujen laadunvalvonta ja -hallinta - Kaupungin laadun raportointiohjeet palvelusetelituottajille Palvelun tuottamiseen varattavat resurssit: 1. Ammattitaitoinen ja palveluun nähden riittävä palvelua toteuttava henkilöstö, joka on perehtynyt asiakkaan tilanteeseen ja jolla on riittävä perehtyneisyys aihealueeseen ja asiakaskunnan tarpeisiin laadukkaan palvelun tuottamiseksi (ks. Sosiaalisen kuntoutuksen liite palveluseteliohjeeseen, kohta 5 Palvelusetelituottajan asema Henkilöstö ja henkilöstön pätevyysvaatimukset). 2. Palvelun tarvitsemat työtoimintaan asianmukaiset tilaresurssit ja asiakasturvallisuuden toteuttamisessa vaadittavat materiaalit, asianmukaiset vakuutukset. Palveluntuottaja huolehtii työssä tarvittavista suojavaatteista ja varusteista sekä tarjoaa työhön soveltuvat ja turvalliset työtilat, koneet ja laitteet. 3. Palvelun toteuttamisessa mahdollisesti vaadittavat aineelliset resurssit. 4. Palvelun toteuttamisessa mahdollisesti vaadittavat resurssit jalkautuvan asiakastyön toteutumiseksi, pois lukien valmennuksen aikana asiakkaan käyttämän julkisen liikenteen kustannukset asiakkaan matkakulujen osalta. Palvelun hankinta ja hinnoittelu Palvelu perustuu kullekin palveluun osallistuvalle asiakkaalle tehtävään sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaalisen kuntoutuksen palvelupäätökseen, jossa on taustalla asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja tarkennettu asiakassuunnitelma, sekä sen perusteella asiakkaalle myönnettyyn palveluseteliin. Palvelusetelin tulee kattaa kaikki palvelusta aiheutuvat kustannukset ilman asiakkaalle koituvia kustannuksia. Palvelupäätöksen lisäksi sosiaalipalveluissa voidaan asiakkaalle tarveharkintaisesti myöntää palvelun ajaksi bussikortti Kuopion julkisen joukkoliikenteen käyttämiseksi tai sitä vastaava summa oman auton käyttöä varten, jos julkisen liikenteen käyttäminen ei ole asiakkaan kodin sijainnin vuoksi mahdollista. - Palvelusetelin hinta on 35 euroa/valmennuspäivä, joka sisältää asiakkaalle yhden kahvin ja lämpimän aterian sekä muut kaikki muut palvelun tuottamisesta tulevat kustannukset (myös mm. dokumentoinnin/raportoinnin asiakasasioissa, ilman asiakkaan läsnäoloa tapahtuva työ). - Palveluseteli on voimassa enintään kolme (3) kuukautta kerrallaan. - Palvelu alkaa ja päättyy palvelusetelissä määriteltyinä aikoina. - Laskutettavat tunnit tulee toteutua kyseisellä palvelusetelin voimassaolon aikavälillä. - Työtoimintavalmennuspäivän kesto on 3-4 tuntia + asiakkaan ruokailuaika - Valmennuspäiviä voi olla 1-5 päivää/viikko

17 16 (16) - Toimintapäivät ja tunnit määritellään asiakaskohtaisesti palvelupäätöksellä ja -setelillä sekä niiden perusteella asiakkaan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa. - Työtoimintavalmennuksen lisäksi asiakkaalle voidaan tarvittaessa myöntää palvelutarpeenarvioinnin mukaisesti sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuksen palveluseteli (Liite 1) työtoimintavalmennuksen ajalle, enintään 20 h kolmessa kuukaudessa, intensiivisemmän yksilöohjauksen turvaamiseksi asiakkaan elämän-/arjenhallinnan vahvistamiseksi sekä hoito- ja kuntoutuspolkujen edistämiseksi. - Toimittaja voi laskuttaa asiakkaan ennakoimattomista poissaoloista /toteutumattomista valmennuspäivistä seuraavien ehtojen mukaan - Ks. Sosiaalisen kuntoutuksen liite palveluseteliohjeeseen, kohta 3 Asiakas palvelusetelin käyttäjänä Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus - Asiakkaan poissaolosta korvataan enintään 25% asiakkaan työtoimintavalmennuspäivistä/kk ja poissaolokorvaus on 30% työtoimintavalmennuksen palvelusetelin hinnasta (10,50 /poissaolopäivä). - Toistuvien poissaolojen laskutus edellyttää kirjallista läsnäoloseurantaa ja sen raportointia laskutuksen yhteydessä sekä yhteydenottoa sosiaalipalvelujen omatyöntekijään asiakkaan poissaolon ja asiakkaan palvelutarpeen selvittämiseksi. - Poissaolon laskutus edellyttää, että valmennuspäivä on ollut todistettavasti suunniteltuna. - Korvaus palvelun tuottamisesta maksetaan laskutuksen perusteella toteutuneiden toimintapäivien ja yksilövalmennustuntien mukaan kerran kuussa jälkikäteen. Palveluntuottajan tulee toimittaa kirjalliset raportit laskutuksen perusteista laskutuksen yhteydessä. - Kaupungin palveluseteliohje, Sosiaalisen kuntoutuksen liite palveluseteliohjeeseen, Kaupungin laadun raportointiohjeet palvelusetelituottajille.