TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012"

Transkriptio

1 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle annettua ohjetta.

2 2 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 2012 TYÖNANTAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU Työntekijät Työnantajan Maksuprosentti Eräpäivät ja vuotuinen palkkasummasta maksuerien suuruus palkkasummasta palkkasumma 2) euroon (17 64-vuotiaat) saakka 0,80 % 0,80 % euron 1) ylimenevältä osalta 3,20 % 3) 0,80 % 1,2 % 1,2 % Osaomistajat (katso ohjeen kohta 6) --- 0,80 % 0,80% Selityksiä: 1) Työttömyysvakuutusmaksuja ei peritä alle 17-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden työntekijöiden osalta. Vaikutus syntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta. 2) Työnantajan (Y-tunnustaso) maksamien palkkojen kalenterivuosikohtainen kokonaismäärä ilman osaomistajien palkkoja. 3) 0,80 % palkkasumman ensimmäisen euron osalta ja 3,20 % tämän palkkasummarajan ylimenevältä osalta. PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU Työntekijät Maksuprosentti palkkasummasta Eräpäivä ja maksuerät (17 64-vuotiaat) 0,60 % 0,60 % Osaomistajat 0,20 % 0,20 % Työnantaja perii palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun työntekijän/osaomistajan palkasta jokaisen palkanmaksun yhteydessä. TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUVELVOLLISUUTTA EI OLE SEURAAVISTA - Päätoiminen YEL- ja MYEL-vakuutusvelvollinen yrittäjä. (Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain yrittäjämääritelmää laajennettiin vuoden 2011 alusta. Katso tarkemmin ohjeen kohta 4.1 Päätoimiset YEL- ja MYEL-velvolliset.) - Avoimen yhtiön yhtiömies - Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies - Alle 17-vuotias tai 65 vuotta täyttänyt työntekijä - Työntekijä, jota koskeva tapaturmavakuutus on ns. kiinteämaksuinen - Työntekijä, joka työskentelee kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa eikä asu Suomessa - Perhehoitajalain tarkoittama perhehoitaja (ei ole palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta, mutta on työnantajan työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus) - Työntekijä, joka ei kuulu pakollisen lakisääteisen tapaturmavakuutussuojan piiriin

3 3 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJEN LASKUTUKSEN PALKKASUMMARAJA Mikäli työnantajan vuotuinen palkkasumma on pienempi kuin mitä on esitetty alla olevassa taulukossa, ei vakuutuslaitos laskuta/peri lainkaan työnantajan tai palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja. Työnantajan maksuvelvollisuus tarkistetaan lopullisen maksun laskennan yhteydessä. Työnantaja pidättää työntekijältä aina palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun. Työnantaja ei palauta työntekijän palkasta perittyjä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja takaisin työntekijälle, vaikkei vakuutusyhtiö laskuttaisikaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja. Työntekijät Vakuutusyhtiön laskutuksen palkkasummaraja *) Työnantajan Palkansaajan työttömyysvakuu- työttömyysvakuutusmaksu tusmaksu (17 64-vuotiaat) euroa euroa Osaomistajat euroa euroa *) Palkkasumman raja-arvolla tarkoitetaan työnantajan kokonaispalkkasummaa (ei yksittäisen työntekijän palkkasummaa).

4 4 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ MUUTOKSISTA YLEISTÄ TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJEN MÄÄRÄT Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu Yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksut Esimerkki työttömyysvakuutuksen ennakkomaksuista MAKSUVELVOLLISUUS Työnantajan maksuvelvollisuus Palkansaajan maksuvelvollisuus Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen alueellinen soveltaminen Suomeen tulevat työntekijät Suomesta ulkomaille lähtevät työntekijät EI MAKSUVELVOLLISUUTTA Päätoimiset YEL- ja MYEL-velvolliset Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet Alle 17-vuotiaat tai 65 vuotta täyttäneet Kotiapulaiset ja kotisiivoojat Suomalaisissa kauppa-aluksissa työskentelevät Eläke ei vapauta työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJEN PALKKAKÄSITE Työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkka Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana ei pidetä muun muassa Palkkakäsitteen erityistilanteet Ulkomaantyön vakuutuspalkka Palkka luontoisetuuksina Praktikkoeläinlääkärin palkka Kelan osaksi tai kokonaan maksama lastenhoitajan palkka Tapaturmavakuutuksen vähimmäisvuosityöansio ja työttömyysvakuutusmaksu YRITYKSEN OSAOMISTAJAT Yleistä osaomistajuudesta Yrityksen osaomistajan määritelmä Johtava asema Perheenjäsen Perheenjäsenen osaomistajuus avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä Yhtiön omistamien osakkeiden vaikutus osakkaiden määräämisvaltaan Välillinen omistaminen; osakkeiden tuottama äänimäärä Esimerkkejä väliyhtiöomistuksen kautta syntyvästä yrityksen osaomistajuudesta MAKSU- JA PERINTÄMENETTELY Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun palkasta Vakuutusyhtiö perii työttömyysvakuutusmaksut työnantajalta Työttömyysvakuutusmaksun eräpäivät Työttömyysvakuutusmaksujen perinnän palkkasummarajat Työttömyysvakuutusmaksujen perintä päättyvissä vakuutuksissa, kun vakuutuskausi päättyy kalenterivuoden lopussa Omistussuhteiden muutosten vaikutus työttömyysvakuutusmaksun pidättämiseen ja perimiseen Viivästyskorko ja pakkotäytäntöönpano Tapaturmavakuutuksen siirtyminen laitoksesta toiseen kesken kalenterivuoden TYÖNANTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS TAPATURMAVAKUUTTAMISVELVOLLISUUDEN JA TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI... 38

5 10 MUUTOKSENHAKU Vakuutuslaitoksen itseoikaisu Muutoksenhaku MAKSUVALVONTA Seuraukset virheellisten tietojen antamisesta tai tietojenantovelvollisuuden laiminlyönnistä Maksun korottaminen Sakkorangaistus Työttömyysvakuutusmaksujen perintään liittyvä tarkastusoikeus NEUVONTA JA OHJAUS Neuvonta ja ohjaus työnantajille Työttömyysvakuutusmaksujen laskenta ja perintä Työttömyysturva Työnantajan omavastuumaksu Tapaturmavakuutus Liitteet Ohjeen valmistelu

6 6 YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ MUUTOKSISTA Ohjeeseen on päivitetty uudet maksuprosentit sekä palkkasummarajat. Työttömyysvakuutusmaksun palkkakäsitettä koskevaan osuuteen on tehty muutoksia (ks. kohta 5.2 Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana ei pidetä muun muassa).

7 7 1 YLEISTÄ Velvollisuus suorittaa työttömyysvakuutusmaksuja perustuu työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin (555/1998, jäljempänä rahoituslaki). Työttömyysvakuutusmaksut muodostuvat kahdesta osasta työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta. Työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät työnantajan maksamien palkkojen mukaan. Työttömyysvakuutusmaksujen perintä hoidetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä eli sama vakuutusyhtiö, josta työnantaja on ottanut lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, perii työnantajalta sekä työnantajan työttömyysvakuutusmaksun että palkansaajien työttömyysvakuutusmaksut. Työnantaja pidättää palkansaajien työttömyysvakuutusmaksut työntekijöiden palkoista jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Vakuutusyhtiö kantaa vuoden alussa tai sen aikana alkavalta vakuutukselta työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa. Vakuutusmaksu määrätään lopullisena kalenterivuosittain vakuutuskauden päätyttyä. Vakuutusyhtiö tilittää työnantajalta perimänsä maksut edelleen Työttömyysvakuutusrahastolle.

8 8 2 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJEN MÄÄRÄT 2012 Vuoden 2012 työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen määristä on säädetty työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetulla lailla (87/2011). 2.1 PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,60 % palkasta. Maksuprosentti tulee voimaan heti vuoden alusta lukien. Työnantaja pidättää maksun palkansaajalta jokaisen palkanmaksun yhteydessä. 2.2 TYÖNANTAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että se on 0,80 % palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 % palkasta. Palkkasummaraja tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella. Mainittuun eurorajaan, euroa, ei lasketa mukaan osaomistajien palkkasummia. Raja lasketaan kalenterivuosittain Y-tunnuskohtaisesti, ei vakuutussopimuksittain. Mikäli työnantajan yhteenlaskettu palkkasumma on yli euroa ja yrityksellä on ollut lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia useissa eri vakuutusyhtiöissä saman kalenterivuoden aikana, jakamisesta on ilmoitettava jokaiseen vakuutuslaitokseen. Ilmoitus on annettava sekä vakuutusta tehtäessä että vuosittaisia palkkatietoja annettaessa. 2.3 YRITYKSEN OSAOMISTAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT Työttömyysturvalain 1 luvun 6 :n 2 momentissa tarkoitetusta yrityksen osaomistajasta maksettavat työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut määrätään siten, että ne vastaavat niiden etuuksien rahoitusta, joihin osaomistajat ovat oikeutettuja. Yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,8 % ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,20 % osaomistajalle maksettujen työpalkkojen määrästä. (Ks. tarkemmin kohta 6 yrityksen osaomistajat).

9 9 2.4 ESIMERKKI TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSEN ENNAKKOMAKSUISTA 2012 Työttömyysvakuutusmaksujen ennakkomaksut: yrityksen palkkasumma on euroa yrityksessä ei työskentele osaomistajia Työnantajamaksu: erä 1.1 erä 1.3 erä 1.9 0,80 % x euroa = euroa 1,2 % x ,00 euroa = 762 euroa 1,2 % x ,00 euroa = 762 euroa yhteensä euroa. Tarkistuslaskelma: 0,80 % x euroa = euroa + 3,20 % x euroa = euroa yhteensä euroa. Palkansaajamaksu: Työnantajamaksun lisäksi työnantaja perii palkansaajilta jokaisen palkanmaksun yhteydessä palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun ja maksaa tapaturmavakuutuslaitokselle koko vuoden palkansaajamaksut yhdessä erässä 1.5. erä ,60 % x euroa = ,00 euroa

10 10 3 MAKSUVELVOLLISUUS Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus riippuu ensisijaisesti siitä, onko työnantaja velvollinen ottamaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työntekijöilleen ja kuuluuko työntekijä työnantajan ottamaan lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. Jos työnantaja on velvollinen ottamaan tapaturmavakuutuksen, on työnantaja pääsääntöisesti myös velvollinen maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksut. Samoin, jos työntekijä kuuluu työnantajan tapaturmavakuutukseen, hän on pääsäännön mukaan velvollinen maksamaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. (Ks. myös ohjeen liite: Tiivistelmä lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen kuulumisesta.) Henkilö on vakuutettu vapaaehtoisella työajan tapaturmavakuutuksella Yrittäjällä tai itsenäisellä ammatinharjoittajalla, jota ei koske pakollinen tapaturmasuoja ja joka on ottanut tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 momentin mukaisen vapaaehtoisen työajan vakuutuksen, ei ole velvollisuutta työttömyysvakuutusmaksujen suorittamiseen. Ammattiurheilijat Ammattiurheilijoiden tapaturmasuoja on järjestetty erityislainsäädännöllä (laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 276/2009). Heitä ei koske tapaturmavakuutuslain mukainen lakisääteinen tapaturmavakuutus eikä näin ollen myöskään työttömyysvakuutusmaksua peritä. Yleistä työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusmaksu on veroluonteinen maksu. Työttömyysvakuutuksessa on kuitenkin mukana myös vakuutusperiaatetta. Vakuutusperiaate ilmenee lähinnä vapautuksena maksuvelvollisuudesta tietyissä tilanteissa. Työnantajan maksuvelvollisuudesta säädetään rahoituslain 12 :ssä ja palkansaajan maksuvelvollisuudesta lain 15 :ssä. Jos työnantaja on antanut vääriä tietoja tai laiminlyönyt vakuutusmaksun määräämistä varten tarpeellisten tietojen antamisen, vakuutusyhtiöllä on oikeus periä työnantajalta arvioidun vastuun perusteella kohtuullisena pidettävä vakuutusmaksu enintään nelinkertaisena ajalta, jota laiminlyönti tai virheelliset tiedot koskevat. Työnantajan antamien tietojen oikeellisuutta ja tietojenantamisen laiminlyöntejä valvotaan Työttömyysvakuutusrahaston ja vakuutuslaitosten yhteistyönä. (Ks. myös kohta 8 Työnantajan tiedonantovelvollisuus ja kohta 11 Maksuvalvonta.)

11 TYÖNANTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun on velvollinen maksamaan sellainen työnantaja, joka tapaturmavakuutuslain mukaan on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä. Velvollisuus ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus on työnantajalla, jolla on palveluksessaan työ- tai virkasuhteessa työntekijöitä kalenterivuoden aikana yhteensä yli 12 työpäivää. Työpäivillä tarkoitetaan kalenteripäiviä eikä esimerkiksi 8 tunnin työmäärää. Kun kuusi henkilöä työskentelee kahtena päivänä, täyttyy tästä jo 12 työpäivää. Jos tapaturmavakuutuslakiin perustuva pakollinen vakuutus on otettu, vaikka 12 työpäivän vaatimus ei täyty, peritään kuitenkin sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut. (Ks. myös ohjeen liite: Tiivistelmä lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen kuulumisesta.) Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun maksuvelvollisuus koskee myös osaomistajia (ks. tarkemmin kohta 6 Yrityksen osaomistajat). Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus ei koske valtiota. 3.2 PALKANSAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ovat velvolliset suorittamaan työ- tai virkasuhteessa tai muussa palvelusuhteessa olevat henkilöt, joita koskee työnantajan järjestämä pakollinen tai valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain nojalla määräytyvä tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu tapaturmasuoja. (Ks. myös ohjeen liite: Tiivistelmä lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen kuulumisesta.) Maksuvelvollisia ovat myös osaomistajat (ks. tarkemmin kohta 6 yrityksen osaomistajat).

12 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ALUEELLINEN SOVELTAMINEN Suomeen tulevat työntekijät Pääsääntönä työskentelymaan periaate Pääsäännön mukaan Suomessa työskentelevä henkilö vakuutetaan työtapaturmien ja ammattitautien varalta Suomessa tapaturmavakuutuslain mukaisella vakuutuksella. Tällöin myös työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Suomeen. Poikkeukset EU-maista tulevat lähetetyt työntekijät EU:ssa liikkuvien henkilöiden vakuuttamista koskevat säännökset sisältyvät voimaan tulleisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EY N:o 883/2004 ja EY N:o 987/2009). Toistaiseksi uusia sosiaaliturvaa koskevia asetuksia sovelletaan vain EU:n jäsenvaltioihin. Uusilla asetuksilla kumottiin aiemmat sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevat asetukset 1408/71 ja 574/72. Uudet asetukset sisältävät siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat ennen alkaneita työkomennuksia. EU-maista tilapäisesti Suomeen työkomennukselle lähetetyt työntekijät vakuutetaan usein edelleen lähettäjämaassa. EU-alueella tilapäiselle työkomennukselle lähetetty työntekijä voi kuulua lähettävän maan sosiaaliturvan piiriin 24 kuukauden ajan. Tällöin vaaditaan lähetetyn työntekijän todistus A1. Työkomennukselle lähetetty työntekijä voi pysyä lähettäjävaltion sosiaaliturvan piirissä poikkeusluvalla myös kahta vuotta pidemmän ajan. EU:n sosiaaliturvaa koskevissa asetuksissa on säädetty poikkeuslupamenettelystä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää poikkeuksia lainvalintaa koskeviin säännöksiin. Poikkeuslupa voidaan myöntää, jos työskentely toisessa jäsenvaltiossa kestää enintään viisi vuotta. Esimerkiksi Virosta lähetetyllä työntekijällä tulee olla mukanaan Viron toimivaltaisen viranomaisen antama lähetetyn työntekijän todistus, jolla osoitetaan hänen kuuluvan Viron sosiaaliturvaan. Tällöin vakuutusta ei oteta Suomesta eivätkä työttömyysvakuutusmaksut tule maksettaviksi. Jos lähetetyn työntekijän todistusta ei ole esittää, on lähettävän yrityksen otettava vakuutus Suomesta ja myös työttömyysvakuutusmaksut tulevat maksettavaksi. Julkisyhteisön palveluksessa olevat EU-maista Suomeen lähetetyt työntekijät, virkamiehet ja sellaisina pidettävät henkilöt kuuluvat ilman aikarajoitusta työnantajan kotivaltion sosiaaliturvaan työskennellessään

13 13 toisessa jäsenvaltiossa. Heillä ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta. Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella tavallisesti työskentelevään henkilöön sovelletaan joko asuinpaikan lainsäädäntöä tai työnantajan kotipaikan lainsäädäntöä. Asuinpaikan lainsäädäntöä sovelletaan, jos henkilö harjoittaa huomattavaa osaa toiminnastaan asuinpaikkansa alueella tai jos hän työskentelee useille yrityksille tai useille työnantajille, joiden kotipaikat ovat eri jäsenvaltioiden alueella. Työnantajan kotipaikan lainsäädäntöä sovelletaan, jos henkilö ei harjoita huomattavaa osaa toiminnastaan asuinjäsenvaltiossaan. ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaista tulevat lähetetyt työntekijät EU:n sosiaaliturvaa koskevia asetuksia 883/2004 ja 987/2009 sovelletaan toistaiseksi vain EU:n jäsenvaltioihin. EU- ja ETA-maiden sekä EU:n ja Sveitsin välillä liikkuviin henkilöihin sovelletaan edelleen vanhaa asetusta 1408/71. Asetusta sovelletaan myös niihin kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on laillinen asuinpaikka EU:n jäsenvaltiossa. ETA-alueelta tai Sveitsistä Suomeen tilapäiselle työkomennukselle lähetetty työntekijä voi kuulua lähettävän maan sosiaaliturvan piiriin 12 kuukauden ajan. Tällöin vaaditaan lähetetyn työntekijän todistus E101. Tilapäisen työkomennuksen aikaa voidaan poikkeusluvalla pidentää toiset 12 kuukautta, jos työskentely jatkuu ennalta arvaamattomista syistä yli 12 kuukautta. Julkisyhteisön palveluksessa olevat ETA-maista tai Sveitsistä lähetetyt työntekijät, virkamiehet ja sellaisina pidettävät henkilöt kuuluvat ilman aikarajoitusta työnantajan kotivaltion sosiaaliturvan piiriin. Heillä ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta. Kahden tai useamman valtion alueella tavallisesti työskentelevään henkilöön sovelletaan joko asuinpaikan lainsäädäntöä tai työnantajan kotipaikan lainsäädäntöä. Asuinpaikan lainsäädäntöä sovelletaan, jos henkilö harjoittaa toimintaansa osittain asuinpaikkansa alueella tai jos hän työskentelee useille yrityksille tai useille työnantajille, joiden kotipaikat ovat eri jäsenvaltioiden alueella. Työnantajan kotipaikan lainsäädäntöä sovelletaan, jos henkilö ei asu minkään sellaisen jäsenvaltion alueella, joissa hän harjoittaa toimintaansa. Myös sosiaaliturvasopimuksissa on lähetettyjä työntekijöitä koskevia määräyksiä. Lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevia määräyksiä on Israelin ja Quebecin kanssa tehdyissä sopimuksissa. Sopimuksettomasta maasta tulevat työntekijät Sopimuksettomia eli ns. kolmansia maita ovat muut kuin EU- tai ETAmaat, Sveitsi ja ne maat, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus. Näistä maista tulevien työntekijöiden vakuuttamisvelvollisuuden osalta sovelletaan pääsääntöä eli työskentelymaan periaatetta.

14 14 Sopimuksettomasta maasta tuleva työntekijä on siten vakuutettava Suomessa tekemänsä työn osalta Suomessa riippumatta työskentelyn kestosta, asumismaasta, työnantajan kansalaisuudesta ja muista vastaavista seikoista. Esimerkki: Venäläinen työntekijä kuuluu Suomessa tekemänsä työn osalta Suomen tapaturmavakuutukseen, vaikka hän työskentelee vähäisemmän osan vuotta Suomessa ja suurimman osan sopimuksettomassa maassa Venäjällä. Siten työntekijä maksaa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja vastaavasti myös työnantaja on työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen kyseisestä työntekijästä Suomessa tehdyn työn osalta. Suomen työeläkelainsäädäntöä ei sovelleta työntekijään, jonka ulkomaalainen työnantaja lähettää Suomeen enintään kaksi vuotta kestävään työhön. Vastaavaa säännöstä ei ole tapaturmavakuutuslaissa. Vaikka tilapäisesti Suomessa työskentelevään työntekijään ei sovellettaisi Suomen työeläkelainsäädäntöä, on työntekijä vakuutettava lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella Suomessa tekemänsä työn osalta, myös työttömyysvakuutusmaksut tulevat tällöin maksettaviksi Suomesta ulkomaille lähtevät työntekijät EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa työskentelevät Suomesta EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin työskentelemään lähteviin työntekijöihin sovelletaan pääsääntöä eli työskentelymaan periaatetta, ellei kyse ole lähetetystä työntekijästä. Lähetetyt työntekijät voidaan vakuuttaa edelleen lähtömaassa eli Suomessa. Tuolloin myös työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Suomeen. (Ks. tarkemmin lähetetyistä työntekijöistä edellä kohdissa EU-maista tulevat lähetetyt työntekijät ja ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaista tulevat lähetetyt työntekijät) Sopimuksettomassa maassa työskentelevät työntekijät Suomalaisen työnantajan tilapäisesti ulkomaille lähettämä työntekijä kuuluu Suomen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen myös ulkomailla työskennellessään. Jos työntekijä lähetetään Suomesta suomalaisen yhtiön kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan suomalaiseen emo-, sisar- tai tytäryhtiöön ja työsuhde lähettävään työnantajaan jatkuu koko lähettämisen ajan, työntekijä kuuluu Suomen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. Myös sellainen työntekijä, joka on Suomesta palkattu suoraan ulkomaantyötä varten, kuuluu lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. Pakolliseen vakuutukseen kuuluminen edellyttää kuitenkin, että työntekijä välittömästi ennen ulkomaille lähettämistä on kuulunut Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Esimerkiksi, kun suomalainen yritys tekee työsopimuksen esim. Venäjällä tehtävää ulkomaantyötä varten sellaisen Venäjän kansalaisen kanssa,

15 15 joka on asunut ja työskennellyt Suomessa, kuuluu tällainen henkilö ulkomaantyön ajan suomalaisen yrityksen työtapaturmavakuutukseen, ja työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Suomeen. Työnantajalla voi olla myös työskentelymaan lainsäädännön perusteella velvollisuus ottaa vakuutus työtapaturmien varalta, joten kahdenkertainen vakuuttamisvelvollisuus voi olla mahdollista. Niin kauan, kun työntekijä kuuluu Suomen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, myös työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Suomeen. Työnantaja voi hakea vapautusta työntekijänsä vakuuttamisvelvollisuudesta, jos työntekijän työskentely ulkomailla on jatkunut vähintään kaksi vuotta eikä sitä ole pidettävä tilapäisenä. Jos vapautus myönnetään, myös työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus lakkaa.

16 16 4 EI MAKSUVELVOLLISUUTTA Laki vapauttaa tietyt henkilöt ja heidän työnantajansa työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta. Vapauttamisperusteet ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta samat työnantajilla ja palkansaajilla. Työnantajalla ja palkansaajalla ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta, kun henkilö on päätoiminen YEL- ja MYEL-velvollinen yrittäjä avoimen yhtiön yhtiömies kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies alle 17-vuotias tai 65 vuotta täyttänyt työntekijä, jota koskeva tapaturmavakuutus on ns. kiinteämaksuinen (kotiapulaiset ja kotisiivoojat) työntekijä, joka työskentelee kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa, eikä asu Suomessa. Edellä mainittujen lisäksi perhehoitajalaissa tarkoitetut perhehoitajat eivät ole velvollisia maksamaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Työnantaja on kuitenkin velvollinen maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perhehoitajan osalta. 4.1 PÄÄTOIMISET YEL- JA MYEL-VELVOLLISET Päätoimiset YEL- ja MYEL-velvolliset yrittäjät eivät ole velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksua. YEL-velvollinen yrittäjä YEL-velvollinen yrittäjä on velvollinen ottamaan yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen. YEL-velvollisena yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. Yrittäjän tulee siis työskennellä yrityksessään. Selvitykseksi työskentelystä yrityksessä riittää yleensä yrittäjän oma ilmoitus. Yrittäjän eläkelain mukaan vakuutetaan ammatin- tai liikkeenharjoittaja ammatin- tai liikkeenharjoittajan puoliso tai muu perheenjäsen, joka työskentelee yrityksessä ilman palkkaa avoimen yhtiön yhtiömies

17 17 kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies yhtymän, yhdistyksen tai säätiön osakas, joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön sitoumuksista osakeyhtiössä työskentelevä, johtavassa asemassa oleva henkilö, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä (myös avopuoliso on perheenjäsen) muussa yhteisössä työskentelevä, johtavassa asemassa oleva henkilö, jolla on yksin yli 30 prosentin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosentin määräämisvalta yhteisössä. Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen, toisten yhteisöjen tai yhtymien kautta tapahtuva omistaminen, jos henkilö yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa sanotusta toisesta yhteisöstä tai yhtymästä yli puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta. Jotta yrittäjä olisi YEL-velvollinen, hänen tulee asua joko Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa ja toimia yrittäjänä Suomessa. Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaista yrittäjämääritelmää on laajennettu voimaan tulleella lain muutoksella. Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain yrittäjämääritelmän laajennuksen myötä osasta osaomistajia tulee YEL- tai MYEL-velvollisia yrittäjiä, jolloin heillä ei jatkossa ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta. Lakien voimaantulosäännöksissä on kuitenkin siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat lakien voimaan tullessa työntekijän eläkelain tai merimieseläkelain mukaisesti työntekijään rinnastettuina henkilöinä vakuutettujen siirtymistä yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain soveltamisalan piiriin. Tämä tapahtuu siirtymäsäännösten mukaan tapauksesta riippuen viimeistään Ehdotettujen siirtymäsäännösten piiriin kuuluvat henkilöt ovat velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksua, kunnes he siirtyvät yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain soveltamisalan piiriin siirtymäsäännösten mukaisesti. Päätoimisuus Pakollinen yrittäjäeläkevakuutus riittää tekemään henkilöstä työttömyysturvalain mukaisen yrittäjän, mutta pelkästään pakollisen vakuutuksen perusteella ei voida päätellä henkilön työllistyvän yritystoiminnassaan päätoimisesti. Yrittäjätoiminnan päätoimisuuden arviointi perustuu ajankäyttöön. Yritystoiminnan tai oman työn katsotaan työllistävän henkilön päätoimisesti, jos toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se estää kokoaikaisen työn vastaanottamisen. Yritystoimintaa pidetään sivutoimisena, jos henkilön työssäolon perusteella tai muutoin voidaan päätellä yritystoiminnan vaatiman työmäärän olevan niin vähäinen, ettei se ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle (ks. HE 115/2002).

18 18 Kun yritystoimintaa on harjoitettu kokoaikatyön ohessa riittävän pitkään, on kyse tyypillisesti sivutoimisesta yritystoiminnasta. Tällöin henkilö on pystynyt työssäolollaan osoittamaan yritystoimintansa sivutoimiseksi. Kymmentä kuukautta kokoaikatyössä voitaneen pitää tähän tarkoitukseen riittävän pitkänä aikana. Vastaavalla tavalla myös päätoiminen opiskelu samaan aikaan yritystoiminnan kanssa voi osoittaa yritystoiminnan olevan sivutoimista. Yritystoiminnan tuloksellisuudella ei ole suoranaista merkitystä arvioitaessa sen työllistävyyttä, sillä myös heikosti kannattava tai tappiollinenkin toiminta voi työllistää siten, ettei kokoaikatyön vastaanottaminen ole mahdollista. Alkava yritystoiminta katsotaan lähtökohtaisesti päätoimiseksi. Toiminta voi kuitenkin joskus olla työmäärältään niin vähäistä, että sitä voidaan pitää työttömyysturvalakia sovellettaessa sivutoimisena. Kausiluonteinen yritystoiminta Yritystoiminta voi myös olla kausiluonteista. Koska kausiluonteinen yritystoiminta on päätoimista vain osan vuodesta, työttömyysvakuutusmaksut on poikkeuksellisesti perittävä, vaikka henkilö työllistyykin yritystoiminnassa osan vuotta niin, ettei kokopäiväisen työn vastaanottaminen ole mahdollista. Työttömyysturvalain mukaan kausiluonteisena pidetään yritystoimintaa, jota on luonnon olosuhteiden vuoksi keskimäärin mahdollista harjoittaa yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa ja yritystoiminnan tulo ei turvaa eikä ole tarkoitettu turvaamaan ympärivuotista toimeentuloa (esim. marjanviljelijä, sisävesikalastaja). Tällainen henkilö on poikkeuksellisesti oikeutettu työttömyysetuuksiin silloin, kun yritystoimintaa ei sen kausiluonteisuuden vuoksi harjoiteta ja henkilö täyttää muut päivärahan saamisen edellytykset. Työttömyyden sattuessa ratkaisun siitä, pidetäänkö henkilöä työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjänä, tekee työvoimaviranomainen. Edellä on esitetty työministeriön ohjeeseen perustuvia linjauksia. MYEL-velvollinen yrittäjä Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan vakuutetaan maa- ja metsätaloutta, kalastusta ja poronhoitoa itsenäisesti harjoittavat yrittäjät sekä maatalousyrittäjätoimintaa jatkavat eläkkeensaajat. Vakuutukseen kuuluvat myös yrittäjän puoliso tai avopuoliso sekä yrittäjien perheenjäsenet. Vakuutus on pakollinen, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Muut MYEL-velvolliset Maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutetaan myös kuolinpesän osakkaat ja maataloutta yhtymänä harjoittavat. Lisäksi apurahansaajat vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaan. Vakuutus on pakollinen, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät. (Ks. tarkempia tietoja esim.

19 19 Vapaaehtoinen YEL- tai MYEL-vakuutus Vapaaehtoinen YEL- tai MYEL-vakuutus ei vapauta työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta. Esimerkkejä: Maksuvelvollisuus on henkilöstä ja henkilöllä, joka työskentelee kokoaikaisesti työsuhteessa ko. yrityksessä, vaikka muuten ilmoittaisi muussa toiminnassa olevansa yrittäjä. Maksuvelvollisuutta ei ole sivutoimisella työntekijällä, joka on omassa päätoimessaan velvollinen ottamaan YEL- tai MYELvakuutuksen. Maksuvelvollisuutta ei ole osakeyhtiön osakkaalla, joka työskentelee päätoimisesti yhtiössään ja jolla on velvollisuus ottaa itselleen YEL-vakuutus. YEL-vakuutettu osakas voi kuitenkin kuulua lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, kun esim. hänen omistuksensa yhtiöstä ylittää 50 % avopuolison kanssa. 4.2 AVOIMEN YHTIÖN YHTIÖMIEHET JA KOMMANDIITTIYHTIÖN VASTUUNALAISET YHTIÖMIEHET Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuutta ei ole avoimen yhtiön yhtiömiehillä eikä kommandiittiyhtiön vastuunalaisilla yhtiömiehillä. Maksuvelvollisuutta ei ole, vaikka heitä koskisikin pakollinen lakisääteinen tapaturmasuoja. Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen osalta maksuvelvollisuus kuitenkin on, jos hän työskentelee yrityksessä ja häntä koskee työnantajan järjestämä pakollinen tapaturmasuoja. Esimerkiksi kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies kuuluu pakolliseen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, jos hänellä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on yrityksessä enintään puolta vastaava määräämisvalta. Hänestä ei kuitenkaan makseta työttömyysvakuutusmaksuja rahoituslain nimenomaisen säännöksen perusteella. Elinkeinoyhtymä Elinkeinoyhtymä, kuten esimerkiksi koneyhtymä ja laivanisännistöyhtiöt, rinnastetaan avoimeen yhtiöön ja kommandiittiyhtiöön. Elinkeinoyhtymänä pidetään sellaista elinkeinotoiminnan harjoittamista varten perustettua muuta kuin yhteisönä pidettävää yhteenliittymää, joka on tarkoitettu toimimaan osakkaiden yhteiseen lukuun. Elinkeinoyhtymän osakkaat eivät ole velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksua. (Ks. myös kohta YEL-velvollinen yrittäjä.)

20 ALLE 17-VUOTIAAT TAI 65 VUOTTA TÄYTTÄNEET Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksua työntekijästä, joka on alle 17-vuotias tai 65 vuotta täyttänyt. Ikärajan käytännön vaikutus alkaa täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä palkanmaksupäivästä lukien. Myös työntekijä on vapautettu maksusta. 4.4 KOTIAPULAISET JA KOTISIIVOOJAT Jos lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksuna on peritty kiinteä vuosimaksu, ei työttömyysvakuutusmaksuja peritä, toisin sanoen vakuutusmaksu ei perustu palkkasummaan. Tällaisia ns. kiinteämaksuisia lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia voi käytännössä olla otettu kotiapulaisille ja kotisiivoojille. Kotiapulaisen työhön voi kodinhoidon lisäksi kuulua lapsiperheissä myös lastenhoitoa. Työnantaja voi pyytää vakuutuslaitosta tekemään myös näissä tapauksissa palkkasummaan perustuvan tapaturmavakuutuksen. Jos työnantaja ottaa kotiapulaiselle tai kotisiivoojalle palkkasummaan perustuvan tapaturmavakuutuksen, on työnantajalla ja palkansaajalla työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus. Kiinteämaksuisen tapaturmavakuutuksen vaikutus palkansaajan työttömyyspäivärahaan Jos palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ei makseta, ei työvoimaviranomainen sovella kyseisen työsuhteen osalta työttömyysturvalakia, ts. se ei ota kyseistä työsuhdetta huomioon tutkiessaan hakijan oikeutta työttömyysetuuteen. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ei makseta, kun lakisääteinen tapaturmavakuutus perustuu muuhun kuin palkkasummaan (eli kyseessä on kiinteämaksuinen tapaturmavakuutus). Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, ettei hakija saisi työttömyyspäivärahaa. Hän voi saada sitä, jos hänellä on ollut muita työsuhteita, ja edellytykset päivärahan maksulle täyttyvät. Tarkempia tietoja asiasta voivat antaa Kela ja työttömyyskassat, jotka tekevät päätökset, myönnetäänkö hakijoille työttömyyspäivärahaa vai ei. 4.5 SUOMALAISISSA KAUPPA-ALUKSISSA TYÖSKENTELEVÄT Työntekijät, jotka työskentelevät kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa eivätkä asu Suomessa, ovat vapautettuja työttömyysvakuutusmaksuista. Myöskään heidän työnantajansa eivät ole velvollisia maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksua kyseisten henkilöiden osalta. Työntekijänä, joka ei asu Suomessa, pidetään henkilöä: jolla ei ole Suomessa varsinaista asuntoa ja kotia

Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 14 ja 5 luvun otsikko, muutetaan 4 luvun

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Sisältö. Lain muutoksia on seurattu säädöskokoelman numeroon 121/2016 (julkaisupäivä 16.2.2016) saakka.

Sisältö. Lain muutoksia on seurattu säädöskokoelman numeroon 121/2016 (julkaisupäivä 16.2.2016) saakka. Lainsäädäntö 2016 Sisältö Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 24.7.1998/555 3 1 luku yleiset säännökset 3 2 luku työttömyysetuuksien rahoitusosuudet 3 3 luku Työttömyysvakuutusrahasto 4 4 luku työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Tero Uusimäki

KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Tero Uusimäki KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen Tero Uusimäki 25.8.2016 Aiheet Yleistä ulkomaantyöhön sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädöstä Työskentely ulkomailla: EU/ETA-maat ja Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

HE 161/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä

HE 161/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen tarkoituksena on toteuttaa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella.

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan ne yrittäjät

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407 SISÄLLYS N:o Sivu 1401 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4707 1402 Laki

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 :n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun

Lisätiedot

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 1 (5) FINANSSIALAN KESKUSLIITON SÄÄNNÖT (Rekisteröity PRH:ssa 12.6.2014) 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

Työtapaturma ja ammattitautivakuutus VAKUUTUSKÄSIKIRJA 2016

Työtapaturma ja ammattitautivakuutus VAKUUTUSKÄSIKIRJA 2016 Työtapaturma ja ammattitautivakuutus VAKUUTUSKÄSIKIRJA 2016 4.12.2015 2 (105) 4.12.2015 3 (105) SISÄLLYS LUKIJALLE... 7 TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTIVAKUUTUKSEN PÄÄPIIRTEET... 9 1. TYÖNANTAJAN VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS...

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

HE 135/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia,

HE 135/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia, maatalousyrittäjän

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

HE 175/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien

HE 175/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017 Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017 Jukka Äyrä Myyntipäällikkö LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa 22.2.2017 Presentation name Author 1 2. VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS JA SEN SOVELTAMINEN 22.2.2017 Presentation name Author

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot