Paikalliset olosuhteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikalliset olosuhteet"

Transkriptio

1 Sähköiset verkot kuntalaisvaikuttamisessa / Juha Nurmela / Kuvio 1. Globaalin verkoston ja paikallisen identiteetin välinen jännite Informationaalinen kehitysmuoto Innovaatiot Uusi teknologia Uudelleenrakenteistunut kapitalismi Pääomaintensiivisyys Globalisoituminen Demokratiavaje Syrjäytyminen Uusi teknis-taloudellinen paradigma Välineellisen vaihdon globaalit verkostot Pääoma- ja tietovirrat PERUS- JÄNNITE Ihmiset ja yhteisöt Arkielämän prosessit Epävarmuus Kontrolloimattomuus Ristiriidat Lähde: Ari-Veikko Anttiroiko Paikalliset olosuhteet

2 Kuvio 4. Viestintätekniikkaa hyödyntävät toiminnan alueet Käyttäjän tarvekartta - tietoyhteiskuntanäkökulma Yhteydet, joilla hoidetaan: sosiaaliset suhteet ja luottamus (tekeminen, liittyminen ja jäsentyminen) Tietokannat, rekisterit, kirjastot, digitaalinen tietohuolto,opetus Hallinnon itsepalvelu, tuotetiedot, hallinnolta hallinnolle yhteiset kauppapaikat Yhteydenpito Kauppa, asiointi Viihde Hallinnolliset systeemit Etsiä ja löytää tietoa, oppiminen Oman sisällön tuottaminen Joukkoviestintä kaikki (powerpointesitykset, anonyymit chatit, newsit, omat kotisivut, mms-viestit, liitetiedot) Uutiset, tiedotus, markkinointi jne Kaupalliset palvelut, Pelit,. hallinnon tehostaminen Sonera/tietoyhteiskuntayksikkö- Manninen,Viherä

3 Kuvio 3. Mediadiversiteettiä kasvattavat tekijät Vuorovaikutukselliset viestintäkanavat massa joukko ryhmä pienryhmä kaksin yksin televisio radio telefaksi kaapeli-tv paikallisradio DigiTv intranetin keskusteluryhmät videoneuvottelu tekstiviesti sähköposti puhelin ryhmätyökalut ekauppa, easiointi, ehallinnoin ti paikallisradio ja puhelin yhdessä internet-radio internetin keskusteluryhmät puhelinkokous WAP juttele chattailu internetin kaupalliset palvelut passiivinen aktivoiva reaktiivinen proaktiivinen viestintä viestintä vuorovaiku- yhteisöllinen viestintä tuksellinen yhdensuuntainen viestintä Facebook

4 Lainattu KETÄ VARTEN E-DEMOKRATIAA JA E- OSALLISTUMISTA? e-demokratismi vs. realismi by Hannu Nieminen Kansalaisten luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa on heikentynyt Kansalaiset kokevat, että päätökset tehdään kansalaisten yläpuolella, kansalaisten tavoittamattomissa Samaan aikaan kansalaisten osallistumisvalmiudet ovat kuitenkin kasvaneet

5 Lainattu KETÄ VARTEN E-DEMOKRATIAA JA E-OSALLISTUMISTA? e-demokratismi vs. realismi by Hannu Nieminen Jos pääongelmana on kansalaisten osattomuuden tunne, ei verkko tuo siihen ratkaisua Ongelmat ovat rakenteellisia: Julkisen vallan kyky tuottaa ratkaisuja kansalaisten arjen ongelmiin on heikentynyt (Sampo-pankin ongelmat, laajakaistan ja digi-tv:n ongelmat, kohoavat ruoan hinnat, asuntopula) Ongelmia ratkotaan markkinoilla

6 Lainattu KETÄ VARTEN E-DEMOKRATIAA JA E-OSALLISTUMISTA? e-demokratismi vs. realismi by Hannu Nieminen Julkiselta vallalta odotetaan uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia: odotukset politiikkaa kohtaan kasvamassa Puuttuu kuitenkin foorumeita julkiselle keskustelulle Puuttuvat uskottavat demokraattiset menettelytavat Mikä voisi olla verkon rooli tässä?

7 Lainattu KETÄ VARTEN E-DEMOKRATIAA JA E-OSALLISTUMISTA? e-demokratismi vs. realismi by Hannu Nieminen Peruskysymykset: vastauksia Miksi Suomessa ei ole kehitetty hallinnon ja kansalaisten vuorovaikutteisuutta? Koska sitä ei ole haluttu kehittää. Asia on ollut esillä 1990-luvulta alkaen ja siitä on lukuisia päätöksiä. Kuitenkin ollaan edelleen ikään kuin alkutilanteessa. Miksi kansalaiset eivät osallistu, vaikka siihen olisi runsaasti erilaisia mahdollisuuksia? Koska ensiksikin, kansalaiset eivät luota poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiinsa, ja toiseksi, ongelmat ovat yhä enemmän sellaisia, joita julkinen valta ei joko pysty tai halua ratkaista.

8 Lainattu KETÄ VARTEN E-DEMOKRATIAA JA E- OSALLISTUMISTA? e-demokratismi vs. realismi by Hannu Nieminen Kuitenkin usko osallistumisen tehokkuuteen laskenut jyrkästi Vuosien 1996 ja 2004 välillä tapahtunut romahdus luottamuksessa Erityisen kriittisiä ne, jotka ovat aiemmin osallistuneet Kun vuonna 1995 vanhimmat ikäryhmät olivat optimistisimpia, vuonna 2004 tilanne oli kääntynyt päinvastaiseksi

9 Pitäisikö kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia parantaa nykyisest ä? (kaikki vastanneet, %) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Vanhustenhuoltoon liittyvissä asioissa Oman asuinalueen viihtyisyyden kehittämisessä Terveyspalvelujen suunnittelussa/kehittämisessä Kouluihin ja nuorisopalveluihin liittyvissä asioissa Lasten päivähoitoon liittyvissä asioissa Kunnan/kaupungin rakennus- ja kaavoitushankkeissa Ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa Liikuntapalvelujen suunnittelussa/kehittämisessä Kulttuuripalvelujen ja kirjastojen suunnittelussa/kehittämisessä Ei, kuntalaisten suoraa osallistumista ei tarvita Ei, ne ovat riittävät nykyisellään Kyllä, niitä olisi parannettava

10 Arvioita kuntalaisten osallistumismahdollisuuksiin liittyvistä väittämistä Kuntalaiset haluaisivat kuntien panostavan voimakkaasti erilaisten palautejärjestelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon (86%) Myös palvelujen käyttäjien mielipidettä pitäisi kartoittaa erilaisilla mielipidekyselyillä (80%) 77 % halusi lisätä suunnitteluosallisuutta Alueellisen osallistumisen muotoja pitäisi kehittää 55%:n mielestä

11 Lainattu KETÄ VARTEN E-DEMOKRATIAA JA E- OSALLISTUMISTA? e-demokratismi vs. realismi by Hannu Nieminen Verkkodemokratian käsitteestä Kolmenlaisia odotuksia: Kansalaisten osallisuuden parantaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen Hallinnon tehostaminen ja tuottavuuden lisääminen Sosiaalipoliittiset tavoitteet: palvelut erityisryhmille

12 Lainattu KETÄ VARTEN E-DEMOKRATIAA JA E- OSALLISTUMISTA? e-demokratismi vs. realismi by Hannu Nieminen Verkkodemokratia ja demokratian yleiset periaatteet Mielipiteen muodostuksen avoimuus Kaikilla mahdollisuus osallistua Käytössä paras saatavilla oleva tieto Menettelytapojen läpinäkyvyys Päätöksenteko ennakoitavissa ja seurattavissa Julkisella mielipiteellä vaikutusta

13 Lainattu KETÄ VARTEN E-DEMOKRATIAA JA E- OSALLISTUMISTA? e-demokratismi vs. realismi by Hannu Nieminen Mihin verkko kelpaa, mihin ei Julkishallinnolle verkolla on neljänlaisia funktioita: Funktio Toteutus (* *****) Informaatio ja tiedotus *** Asiointipalvelut ** Konsultaatio, kansalaisten kuuleminen Dialogin edistäminen, vuoropuhelu * -

14 Verkko ja vaikuttaminen Kaikki eivät käytä verkkoa Kenen näkemykset tulevat verkossa esiin? Internetin käytön yleisyys iän mukaan 2009, %- osuus väestöstä

15 Mielipiteitä tietoyhteiskunnasta Mielipidekysymyksiä Oletteko seuraavista väitteistä täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä vai vaikea sanoa: Sähköpostilla tulee otettua yhteyksiä, jotka muuten olisivat jä ä- neet ottamatta Internet on lisännyt kiinnostustani hankkia tietoa yhteiskunnallisista asioista täysin samaa mieltä jokseenkin samaa jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä vaikea sanoa Sähköiset palvelut ja asiointi helpottavat arkeani Erot tieto - ja viestintätekniikan käytön osaamisessa lisäävät ka n- salaisten eriarvo isuutta Tunnen jääneeni täysin tietotekniikan etenemisen jalko ihin Minua ei tiedon tulva ha itaa Luen pitkiä asiatekstejä mieluummin tietokoneen näytöltä kuin paperilta Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

16 Kuntalaki /365 Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Suomi jakautuu kuntiin, joiden asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa. Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto.

17 Suuren suuri muutos

18 Mitä ihminen tarvitsee

19 Palvelujen saavutettavuus hierarkkia

20 Palvelujen saavutettavuus hiearkkia

21 Delegointi ja valta Minä luotin Jouko Kajavan tv-arvosteluihin. Delegoin hänelle ohjelmavalintani Oleellista on, keneen voi luottaa vai voiko kehenkään Joudumme delegoimaan monia asioita koko ajan unelma arvokriteereistä, vaalikoneen ensimmäiset kysymykset, Näitä en vaihda Ajattelin, että vihreät ovat varmaan viisaita, enkä ollut kiinnostunut kunnallispolitiikasta lainkaan. Ilmeni, että olin ollut lapsellinen delegoidessani kunnallispolitiikan seuraamisen vihreille On sovittu Jos et hyväksy tätä sinut pannaan muissakin asioissa sivuun. En voi puuttua se sen ja sen reviiriä jne. loputtomasti vallankäytön rakenteita, jotka asettavat näkymättömät reunaehdot YLEINEN MIELIPIDE JULKISUUDESSA EI OLE SAMAA KUIN YLEINEN NÄKEMYS SUOMALAISTEN KESKUUDESSA

22 Helsingin Pro kuntapalvelut verkosto lähti liikkeelle 2003, kun Helsinki aloitti matokuurin, koska eduskunta oli sorsinut Helsinkiä ottamalla kaksi senttiä silloisesta 16sentin veroäyristä kuntien tasausrahastoon. mielenosoituksia (vähän väkeä), korttikampanja lehti HESAN MOILANEN (kolme kertaa kpl) seminaareja, budjettiriihiä valitus alibudjetoinnista hallinto-oikeuteen sähköposteja valtuutetuille kirjelmiä valtuutetuille, uusien valtuutettujen käsikirja vetoomusten luovutuksia valtuustoryhmille nettisivu lautakuntien jäsenten ja valtuutettujen tapaamisia ei mitään virallista organisaatiota, mutta paikka Seurakuntayhtymän tiloissa Ideologia = ihmisarvo, valta valtuustolla, kommunikatiivinen rationaalisuus, tiedolla perustelu

23

24

25 Helsingin Pro kuntapalvelut verkosto voitot auttavat jaksamaan Helsingin Energian voittovarat osaksi budjetin rahoitusta. Kumulatiivinen tuotto ylittänee ensi vuonna miljardin. Sisäiset vuokrat on saatu poliittiseen keskusteluun Alibudjetointi on tunnustettu olemassa olevaksi ongelmaksi Pitkäaikaissairaaloiden siirto osaksi sosiaaliviraston vanhuspalveluita saatiin poliittiselle agendalle laajalla aktiivisuudelle. Ilman Pro kuntapalvelut verkostoa asia olisi mennyt läpihuuto juttuna, vaikka kyse on HYVIN ISOSTA muutoksesta. Pro kuntapalvelut verkoston toiminta on tarjonnut mahdollisuudet irtiottoihin ( demarit alibudjetointi ja veroprosentin nosto) seuraava taistelu/sota/kiista/herätys(-liike!?) lähipalveluverkon supistamisaikeet suojelunauha-kampanja ympäröidään lakkautusuhan alaiset kohteet (80 kpl) suojelunauhalla ( suojeluskunnat!!!???) sama päivänä.

26 Helsingin Pro kuntapalvelut verkosto opiksi ja ojennukseksi päätöksenteolle ei tarjota vaihtoehtoja, vaan yksi esitys sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta korkea kynnys riitauttaa esitys valtuutetut mieltävät itsensä johdon tiedonvälittäjiksi on pakko, koska leimakirves iskee helposti ja siitä voi tulla pysyvä poltinmerkki vuosiksi puolueiden ehdokkaat voivat kokea verkoston julkisuudensaanti keinoksi kaikki valtuutetut ja lautakuntien jäsenet eivät ole asioihin perehtyviä - ei lueta ei ymmärretä luettua, ei uskota itseen ratkaisut on tehty monesti jo ennen kuin ne tulevat demokraattiseen käsittelyyn, konserinjaos, kaupunginhallitus, puolueryhmien junttahenkilöt. kaunoja riittää ryhmien välillä valtuustoryhmien sisäisen vuorovaikutuksen säännöt Pojat sano on sovittu ei voi mitään.. varokaa varottakaa strategiapapereista kaivele nettiä- ne on ihme kyllä panneet melkein kaiken nettiin jonnekin

27 Helsingin Pro kuntapalvelut verkosto opiksi ja ojennukseksi hallinto tuottaa Helsingissä valtavasti päätettäväksi tulevia asioita, miten vapaaehtoiset kunta-aktiivit jaksavat vuodesta toiseen puuttua niihin hyvin perustellut näkemyksetkään eivät vaikuta mitään, jos tosiasiallisesti taustapolitiikassa tavoitellaan muuta kuin kuntalain ensimmäisen pykälän asukkaiden hyvinvointia pitää jaksaa vuosia Ideologian (= ihmisarvo, valta valtuustolla, kommunikatiivinen rationaalisuus, tiedolla argumentointi) mukaisesti ennen kuin luottamusta ehkä syntyy. Helsingin Sanomat pahassa ja hyvässä oleellinen tarvitaan asiantuntemusta todistamisen taakka aktiiveilla ei hallinnolla (epäkohta demokratiassa) hankittava tietoa taloudesta, kunnan toiminnasta, viestintätekniikasta, kokoontumispaikka jne. tarvitaan ongelmanomistaja, -omistajat vetämään toimintaa toimi ultra avoimesti, jaa tieto myös vastustajille alitajuinen huono omatunto ( Focault, sisäistetty herruus), pelinpolitiikassa ei taida päästä kestovoittajaksi

28 Osallistumisen virta - virta vei Sosiaalinen media on tietoa ja osallisuutta syövä molokin kita, pois lukien nettisivut ja wikipedia. Sosiaalinen media on seurustelua, jossa vaikuttamisen ensisijainen kriteeri valmis (puoli-)tuttujen verkko. Sosiaalinen media on mahdollisuus vaikuttaa ja koota samanmielisiä yhteen, adressit, tapahtumista tiedottaminen jne, mutta onko oikeat naamat ystävinä, he lukevatko sinun kommentteja. Sosiaalinen mediassa ei kuulu kaikkien ääni Sosiaalista mediaa eivät kuule tai lue läheskään kaikki päättäjät, jotka pitäisi tavoittaa Tavoitettavuus heikentynyt moniviestimien myötä. Laitan tekstiviestin, voisitko lukea sähköpostin. Lukeeko facebookin viestejä, onko ne linkitetty sähköpostiin, käyttääkö RSS syötteitä tehokkuus tiessään Sosiaalinen media on terapeuttinen

29 MUISTIO 1(1) Yksikkö OSALLISTUMISEN ULOTTUVUUDET Nimi Yhteystiedot Ei koordinoitavat toiminnot Koordinoitavat toiminnot Välittömiin elinehtoihin liittyvät toiminnot Näiden toimintojen edellytyksenä olevat toiminnot I Perusyhteisö demokratian alue II edellyttää asiantuntijoiden ja viran omaisten käyttö perusyhteisön tasolla III sovittelua edellyttävät, mutta perusyhteisön kontrollissa pidettävä alue IV keskuselimet ratkaisevat perusyhteisöstä riippumatta Roos & Riikonen (1978) Demokratia, osallistuminen ja demokraattinen suunnittelu

30 Kuntalaisen mittatikku?

31 Kiitos Maailmanparannus harrastuksena kun harrastat maailman ja kunnan parannusta eettisestä lähtökohdista, niin se kivaa ja kannustavaa sekä opettavaista. Harrastus on lähtökohtaisesti mieleistä ja motivoivaa, siksi se hyvä lähtökohta myös pyrittäessä epäkohtien poistamiseen.

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI TAMPEREEN YLIOPISTO Jari Seppälä VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI Kaupunkisuunnittelun ja Internetin interaktiivisuuden yhdistävä evaluointitutkimus Tiedotusopin

Lisätiedot

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa LUOTI-artikkeli 2/2006 Marja-Liisa Viherä Liikenne- ja viestintäministeriön LUOTI-ohjelma* on pyytänyt kolmelta eri alan ammattilaiselta asiantuntijaartikkelia

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe Tulevaisuusvaliokunnan tietoyhteiskunta-akatemia 19.-20.11.2008 TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 2/2009 Tehokkuudesta

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA TUTU-JULKAISUJA 5/2005 KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA Juha Heikkilä Juha Heikkilä Tutkimusapulainen, ympäristösuunnittelija (AMK) Tulevaisuuden tutkimuskeskus Copyright 2005 Juha Heikkilä

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot