KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT"

Transkriptio

1 KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT Kanta-asiakasohjelmien tavoitteena on saada kuluttaja keskittämään ostoksensa ja synnyttää pitkäaikaista asiakasuskollisuutta. Keskittäminen voi kuitenkin olla ongelmallista sekä kuluttajansuojan että toimivan kilpailun kannalta, jos kuluttajat tekevät ostoksensa pelkästään ostohyvitysten nojalla vertailematta tuotteita ja liikkeitä. Siksi markkinoinnissa on tarjottava asiakkaille riittävästi tietoa päätöksenteon ja vertailun tueksi. Kanta-asiakasohjelman sopimusehtojen on puolestaan oltava selkeät ja kuluttajan kannalta kohtuulliset. Kanta-asiakasmarkkinoinnin avulla pyritään korostamaan ostosten keskittämisen kannattavuutta. Kantaasiakasohjelmat ovat perinteisesti palkinneet kuluttajia sitä paremmin mitä enemmän nämä ostavat. Ostosten keskittäminen vertailuja tekemättä saattaa johtaa markkinoiden keskittymiin ja kilpailun vähentymiseen. Yksittäisen kuluttajan kannalta ostosten keskittäminen pelkästään ostohyvitysten takia ei välttämättä ole edullisinta. Jotta kuluttajilla olisi aito mahdollisuus arvioida kanta-asiakkuuden edut omalla kohdallaan ja tehdä järkiperäisiä päätöksiä, kanta-asiakasohjelman sisällöstä ja kulloisistakin tarjouksista tulee antaa riittävästi tietoja. Kanta-asiakasohjelmat ja yksityisyyden suoja Kanta-asiakasohjelmien avulla elinkeinonharjoittajat saavat tietoja kuluttajien kulutustottumuksista ja ostokäyttäytymisestä. Tietosuojavaltuutetun mukaan kuluttajan tulisi antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn kanta-asiakasohjelmaan liittyessään. Menettely, joka on vastoin henkilötietojen käsittelylle lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia, on markkinointia tai sopimusehtoja koskiessaan samalla myös kuluttajansuojalain vastaista. Kuluttajan henkilötietoja voidaan käyttää hänen suostumuksensa mukaisesti esimerkiksi tuotevalikoiman ja markkinoinnin kohderyhmien suunnittelussa. Antaessaan suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn kuluttaja saa vastineeksi ostosmääriin perustuvan ostohyvityksen. Jos kuluttaja ei anna suostumustaan, hän voi saada vain kanta-asiakkuuden perusteella myönnettävät muut esimerkiksi kertaostoksen hintaedut, mutta ei kertyviä ostohyvityksiä. Kuluttajan henkilötietojen käsittely onkin keskeisessä osassa monissa kanta-asiakasjärjestelmissä. Kun kuluttaja antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, tiedot voivat olla yhteisen asiakasrekisterin kautta periaatteessa koko konsernin tai kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien yritysten käytössä. Yksityisyyden suoja on kuitenkin monelle kuluttajalle tärkeää. Koska kanta-asiakkuusetujen saaminen voi edellyttää kuluttajalta suostumuksen antamista henkilötietojen käsittelylle, on perusteltua, että kuluttaja saa rauhassa harkita sitoutumistaan kanta-asiakkuuteen ja punnita sen tuomia etuja suhteessa henkilötietojen käsittelylle antamaansa suostumukseen. Kanta-asiakasohjelmat ja kuluttajien liikkuvuus Kanta-asiakasjärjestelmän tulisi aina olla ymmärrettävä ja selkeä. Jos järjestelmä monimutkaisuudellaan hämärtää liiallisesti kuluttajan tietoisuutta liikkeen hintatasosta ja siten vaikeuttaa hintavertailuja, järjestelmän käyttöä markkinoinnissa voidaan pitää kuluttajansuojalain vastaisena sopimattomana menettelynä. Silloin kun kanta-asiakkuuteen liitetään mukaan eri aloja, joiden toimijoiden kanssa tehdyt sopimukset kasvattavat ostohyvitysten määrää, riski hinta- ja laatuvertailujen tekemättä jättämisestä kasvaa. Riski on suuri erityisesti jatkuvissa sopimuksissa. Tämä voi vähentää kuluttajien liikkuvuutta. Siksi varsinkin jatkuvien sopimusten markkinoinnille osana kanta-asiakkuutta on syytä asettaa täsmälliset tiedonantovaatimukset. Näitä sopimuksia ei voi markkinoida kanta-asiakkaillekaan pelkästään niiden ostohyvityksiä lisäävällä vaikutuksella. Kuluttajaoikeuden linjaus: Kanta-asiakasmarkkinointi ja kanta-asiakasohjelmat 2007, tarkistettu 9/2008. Kuluttajavirasto Haapaniemenkatu 4, PL 5, Helsinki Fax: Sähköposti: Internet:

2 Jos hinnoittelurakenteeltaan monimutkainen hyödyke, kuten esimerkiksi matkapuhelinliittymä, yhdistetään ehdoiltaan vaikeaselkoiseen kanta-asiakasjärjestelmään, kuluttajien mahdollisuudet ymmärtää hyödykkeen hankintaan ja käyttöön liittyviä kustannuksia ja vertailla niitä vaikeutuvat. Korkein oikeus toteaa päätöksessään KKO:2006:6 seuraavaa: Terveen hintakilpailun ja kuluttajien järkiperäisen päätöksenteon edellytysten kannalta on kuitenkin olennaista, että hinnoitteluperusteet ja hyödykkeen käytöstä aiheutuvat menot ilmenisivät kuluttajan kannalta mahdollisimman selkeällä, läpinäkyvällä ja vertailukelpoisella tavalla. Kuluttajia olisikin kannustettava tekemään vertailuja. Vertailun tueksi tarvitaan paitsi kohtuullisia sopimusehtoja, jotka eivät estä kuluttajan liikkuvuutta kohtuuttomasti, myös selkeää ja helppotajuista informaatiota. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on panostettu siihen, että asiakas saisi riittävästi tietoa kanta- asiakkuuden lisäpalvelusta, korttien luotto-ominaisuuksista. Kuluttaja, jolla on jo valmiiksi tietyn liikkeen kantaasiakaskortti, saattaa luottoa tarvitessaan muuttaa kanta-asiakaskorttinsa luotolliseksi ilman, että tutustuu muihin markkinoilla tarjolla oleviin luottovaihtoehtoihin. Markkinoiden kilpailusta huolehtiva elin The Competition Commission määräsikin kauppaliikkeet lisäämään luottokorttiensa tiliotteisiin varoituksen korkeasta korkotasosta aina, kun luoton vuosikorko on vähintään 25 %. Määräyksen tavoitteena on kannustaa kuluttajia vertailemaan eri luottovaihtoehtoja. Tämä esimerkki osoittaa, kuinka eri tavoin voidaan pyrkiä varmistamaan kuluttajien liikkuvuus toimivien markkinoiden aikaansaamiseksi. Toinen esimerkki informaation merkityksestä kuluttajien liikkuvuuden lisäämiseksi esitetään Pohjoismaiden Ministerineuvoston tutkimuksessa kuluttajien liikkuvuudesta rahoitusmarkkinoilla. Tutkimuksen mukaan suuri osa rahoituslaitoksista käyttää erilaisia kanta-asiakasohjelmia, jotka omalta osaltaan vaikeuttavat rahoituspalveluiden hintatason hahmottamista. Tutkimuksessa todetaan kuluttajien liikkuvuuden rahoitusmarkkinoilla olevan muita markkinoita vähäisempää. Markkinoiden läpinäkyvyyden ja kuluttajien liikkuvuuden lisäämiseksi tutkimuksessa ehdotetaan mm., että kuluttajille lähetetään vuosittain kirjallinen ilmoitus peruspankkipalveluista vuoden aikana maksetusta summasta. Eräs tapa lisätä kuluttajien valinnanvapautta on maksaa ohjelman perusteella myönnetyt ostohyvitykset rahana. Kuluttaja voi silloin vapaasti valita, missä ja miten hän ostohyvityksensä käyttää. Rahana maksettava kanta-asiakasetu ei sido kuluttajaa ohjelman piiriin kuuluviin liikkeisiin ja kuluttaja voi tehdä laatu- ja hintavertailuja laajemminkin. Rahana maksettavaan hyvitykseen ei myöskään liity vanhentumisaikaa toisin kuin ostokortteihin ja muihin vastaaviin hyvityksiin. Määritelmät ja soveltamisala Tässä ohjeessa käydään läpi kanta-asiakasmarkkinoinnille ja kanta-asiakassopimuksille asetetut vaatimukset. Kanta-asiakasohjelmilla tarkoitetaan tässä ohjeessa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä solmittavaa sopimusta, jossa yritys sitoutuu antamaan kuluttajalle erilaisia etuja tietyin ehdoin vastineeksi asiakasuskollisuudesta tai kuluttajan henkilötietojen käsittelystä. Edut voivat olla joko taloudellisia ostosten määrään perustuvia ostohyvityksiä, vain kanta-asiakkaille suunnattavia erikoistarjouksia tai muunlaisia etuja kuten klubi-iltoja, tutustumiskäyntejä, jne. Tämä ohje koskee paitsi laajoja kanta-asiakasohjelmia, joihin kuuluu useiden eri alojen yrityksiä, myös pienten liikkeiden yksittäisiä ohjelmia. Laajoissa kanta-asiakasohjelmissa elinkeinonharjoittajat käsittelevät kuluttajan suostumuksen mukaisesti tietoja hänen ostoksistaan mm. tuotevalikoiman ja markkinoinnin kohderyhmien suunnittelussa. Suppeissa kanta-asiakasohjelmissa voi yksinkertaisimmillaan olla kyse esimerkiksi paljousalennuksesta: kuluttaja kerää korttiin leimoja, joiden perusteella hän saa myöhemmin alennusta tai muita hyvityksiä. Molemmissa tapauksissa on kyse kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä kantaasiakassopimuksesta. Kuluttajansuojalain 2 luvun markkinointia koskevat säännökset koskevat myös kantaasiakasmarkkinointia. Näiden säännösten tavoitteena on ehkäistä kuluttajiin kohdistuvaa epäasiallista vaikuttamista ja huolehtia siitä, että markkinoinnissa tarjotaan riittävästi tietoa kuluttajan järkiperäisen ostopäätöksen tueksi. Markkinointisäännösten tavoitteena on myös huolehtia markkinoiden läpinäkyvyydestä. Kuluttajan on voitava helposti vertailla tarjolla olevien tuotteiden ominaisuuksia ja hintoja. 2

3 Kuluttajansuojalain 2 luvun 12 koskee nimenomaisesti lisäetumarkkinointia ja erikoistarjousmarkkinointia ja siten myös kantaasiakasmarkkinointia. Pykälän mukaan jos markkinoinnissa tarjotaan kulutushyödykkeitä yhteisellä hinnalla tai niin, että ostamalla hyödykkeen saa alennetulla hinnalla toisen hyödykkeen muun erityisen edun, markkinoinnissa on ilmoitettava selkeästi seuraavat tiedot: tarjouksen sisältö ja arvo yhteisellä hinnalla tarjotuista hyödykkeistä lisäksi niiden erilliset hinnat, paitsi jos hyödykkeen hinta erikseen hankittuna on pienempi kuin kymmenen euroa tarjouksen hyväksi käyttämistä koskevat ehdot, erityisesti tarjouksen kesto ja määrälliset ja muut rajoitukset Hallituksen esityksen (HE 79/2000) mukaan säännöksen tavoitteena on tehostaa kuluttajia hyödyttävää kilpailua sekä lisätä markkinoinnin avoimuutta ja kuluttajien ratkaisujen tueksi annettavien tietojen määrää ja tasoa. Etumarkkinointia arvioidaan myös kuluttajansuojalain 2 luvun 3 :n ja 6 :n nojalla. Markkinointi ei saa johtaa harhaan eikä olla sopimatonta esimerkiksi siten, että lisäedut hallitsevat. Hintojen ilmoittamista koskee hintamerkintäasetus, jonka perusteella kanta- asiakasmarkkinoinnissa kuten muussakin markkinoinnissa on huolehdittava hyödykkeiden myyntihintojen esittämisestä hintamerkintäasetuksen edellyttämällä selkeällä, yksinkertaisella sekä kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla. Sopimusehtojen kohtuullisuudesta puolestaan säädetään kuluttajansuojalain 3 luvun 1 :ssä. Tämä ohje ei koske sellaisia puhtaasti aatteellisia jäsenyyksiä, joihin ei liity kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille ja jotka eivät siksi kuulu kuluttajansuojalain soveltamisalan piiriin. Esimerkiksi osuuskunnan tai aatteellisen yhdistyksen jäsenyys ei sellaisenaan ole kulutushyödyke. Jos kuitenkin osuuskunnan jäsenyyden perusteella voi ostaa myös yleisesti markkinoilla tarjolla olevia kulutushyödykkeitä tai jäsenyyden perusteella voi saada kulutushyödykkeiden hankintaan liittyviä etuja, kyseessä on kuluttajansuojalain soveltamisalaan kuuluva toiminta, jota tämä ohje koskee. Ostohyvityksellä tarkoitetaan tässä ohjeessa ostosten arvosta tai maksullisten palveluiden käytöstä kuluttajalle jälkikäteen palautettavaa osuutta. Koska ostohyvityksen saaminen edellyttää, että kuluttajan on edun saadakseen ensin hankittava muita kulutushyödykkeitä, ostohyvityksessä on kyse kuluttajansuojalain 2 luvun 12 :ssä tarkoitetusta kuluttajille tarjottavasta muusta erityisestä edusta. Ostohyvitys rinnastetaan muun tuotteen hankinnan yhteydessä annettavaan lisäetuun ja siksi sitä koskevat kylkiäisiin liittyvät säännökset. Ostohyvityksellä ei tässä tarkoiteta ostosten yhteydessä välittömästi myönnettävää alennusta. 3

4 KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI Kanta-asiakassopimuksen markkinointi Kanta-asiakassopimuksen markkinoinnissa on kerrottava kuluttajan päätöksenteon kannalta olennaiset tiedot (kuluttajansuojalain 2 luvun 7 ). Kanta-asiakkuuden markkinointia on esimerkiksi Liity nyt kantaasiakkaaksi saat rahanarvoisia etuja. Tällöin markkinoinnissa yksilöidään tarjolla oleva tuote eli kantaasiakassopimus. Kanta-asiakkuuden markkinoinnissa on annettava kuluttajalle tarpeelliset tiedot kanta-asiakassopimuksen sisällöstä riippumatta käytetystä viestintävälineestä. Edellyttääkö etujen saaminen, että kuluttaja antaa suostumuksensa ostostietojensa tai muiden henkilötietojensa käsittelyyn? Tieto hinnasta eli mahdollisesta liittymismaksusta selkeällä sekä helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla. Asetetaanko kaikkien etujen saamiselle jokin muu edellytys, kuten euromääräinen alaraja, vähimmäisostoskertoja jne.? Jos kanta-asiakassopimuksen markkinoinnissa halutaan viitata asiakkaalle kertyviin ostohyvityksiin eikä niitä saa rahana, on mainittava, missä muodossa hyvitys annetaan. Kuluttajalle on annettava tieto siitä, saako hän hyvityksen esimerkiksi alennuksiin oikeuttavina ostokuponkeina. Lisäksi kuluttajalle on markkinoinnissa aina selkeästi kerrottava, mistä hän saa lisätietoja etujen määräytymisestä, muista kanta-asiakassopimuksen ehdoista sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä seikoista. Sopivia kanavia voivat olla sopimuksentekotavasta riippuen myymälässä jaettava esite tai esimerkiksi elinkeinonharjoittajan internetsivut. Markkinointi ei saa johtaa kuluttajia harhaan Koska markkinoinnissa ei voi esittää kaikkia sopimusehtoja, on huolehdittava siitä, että kerrotuista tiedoista ei synny harhaanjohtavaa kuvaa. Harhaanjohtava markkinointi on kiellettyä kuluttajansuojalain 2 luvun 6 :n nojalla. Mainoksesta tulee harhaanjohtava esimerkiksi silloin, jos markkinoinnissa kerrotaan vain eduista ja jätetään pois tieto kuluttajan henkilötietojen käsittelystä tai keskeiset tiedot kuluttajan velvoitteista sopimusosapuolena. Markkinoituja etuja ei myöskään saa esittää siten, että kuluttajan huomio saattaa kiinnittyä vain etuihin. Vaikka markkinoinnissa riittää, että asiakkaalle kerrotaan tarpeelliset tiedot, hänelle on kuitenkin annettava tosiasiallinen mahdollisuus tutustua täydellisiin sopimusehtoihin, ennen kuin hän solmii kantaasiakassopimuksen. Täydellisistä sopimusehdoista kerrotaan tarkemmin kohdassa Kanta-asiakasohjelman sopimusehdot. Imagomarkkinointi ja kanta-asiakasjärjestelmän tunnuksen käyttäminen Mainostajan ei tarvitse antaa markkinoinnissa tietoja kanta-asiakasohjelmasta eikä kanta-asiakastarjouksesta, jos kyse on yrityskuvamarkkinoinnista tai jos vain tiedotetaan siitä, että mainostaja tai hyödyke kuuluu kanta-asiakasohjelmaan. Yrityskuva- eli imagomarkkinoinnissa ei tarjota yksilöityä kanta-asiakassopimusta, vaan viitataan ainoastaan yleisluonteisesti kanta-asiakkuuteen ilman tarkempia tietoja ohjelman sisällöstä. Jos yritys kertoo esimerkiksi 4

5 lahjoittavansa kanta-asiakasohjelmansa tuotosta 1 % hyväntekeväisyyteen, ei samassa mainoksessa tarvitse kertoa kanta-asiakasohjelmasta muita tietoja. Mainoksissa voidaan käyttää myös vakiosloganeita, kuten Kanta- asiakkuus kannattaa, Meiltä bonusta tai Yhdessä olemme enemmän. Heti kun markkinoinnissa jollain tavoin täsmällisemmin viitataan kantaasiakasohjelman sisältöön ja erityiseen etuun, esimerkiksi lauseella Nyt kannattaa liittyä superedut, kyseessä on kanta-asiakassopimuksen yksilöity markkinointi. Silloin mainosta on täydennettävä muilla tiedoilla kanta-asiakassopimuksen sisällöstä. Tietoja ei tarvitse antaa silloin, jos markkinoinnissa ei tarjota yksilöidysti kanta-asiakkuutta. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun halutaan informoida liikkeen tai tuotteen kuulumisesta kantaasiakasohjelman piiriin liittämällä osaksi markkinointia pelkkä kanta-asiakasjärjestelmän tunnus, kuten kanta-asiakaskortin kuva tai tunnuslause tai -sävel. Heti kun kanta- asiakassopimuksen markkinoinnissa kerrotaan enemmän esimerkiksi ostohyvityksen määrästä, alennuksesta tai muusta konkreettisesta edusta, tiedot on annettava. Kanta-asiakasjärjestelmien vertaileva mainonta muodostuu helposti harhaanjohtavaksi Vertaileva markkinointi ei saa olla harhaanjohtavaa. Laajojen kanta-asiakasjärjestelmien vertailevaa markkinointia voi kuitenkin olla hyvin vaikea toteuttaa ilman, että markkinointi olisi harhaanjohtavaa. Kantaasiakasjärjestelmien vertailu ei edes sellaisenaan ole relevanttia, koska pelkkä kanta-asiakasjärjestelmä ei ole itsessään kuluttajan päätöksenteon kannalta ratkaiseva. Koska kuluttajan on kanta-asiakasetujen saamiseksi ensin hankittava jokin kulutushyödyke tai kulutushyödykkeitä, kanta-asiakasjärjestelmän hyötyyn kuluttajalle vaikuttaa elinkeinonharjoittajan ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden yleinen hintataso. Niistä voi käytännössä olla mahdotonta esittää riittävän kattavaa, ajantasaista tutkimusta. Vertailua hankaloittaa myös se, että kanta-asiakasjärjestelmät eivät ole yhteismitallisia. Järjestelmien edut määräytyvät eri tavoin ja niiden piiriin kuuluu erilaisia liikkeitä. Lisäksi kunkin kuluttajan oma ostoskäyttäytyminen vaikuttaa hänen kannaltaan merkitykselliseen vertailuun. Vertailevaa markkinointia on myös superlatiivi- ja komparatiivimainoslauseiden käyttäminen, kuten esimerkiksi mainoslauseet Parhaat kantaasiakasedut, Meiltä paremmat edut tai Palkitsee parhaiten. Kaikki asiakkaat eivät voi olla kanta-asiakkaita Kanta-asiakkaille tehtävien tarjousten tulee olla tarkoitettu vain tietylle rajatulle kuluttajaryhmälle. Niiden on erotuttava kaikille kuluttajille tehtävistä tarjouksista. Toisin sanoen kanta-asiakasedun pitää olla todellinen. Näin ei ole, jos kaikki tai lähes kaikki kuluttajat voivat ostaa tuotteet kanta-asiakashintaan. Tällaisissa tilanteissa kanta-asiakashinta on itse asiassa elinkeinonharjoittajan normaali hinta, jolloin hinnan esittäminen vain kanta-asiakkaille suunnattuna etuna on harhaanjohtavaa. Markkinatuomioistuin on ratkaisussa MT:1993:017 pitänyt sopimattomana markkinointia, jossa mainostettuja alennuksia luvattiin kuluttajille heti kanta-asiakaskortin hankinnan jälkeen tuotekohtaisesti rajoittamattomina, koska alennusetua oli tosiasiallisesti markkinoitu yleisesti kaikille kuluttajille. Kanta-asiakasetujen markkinointia koskeviin vaatimuksiin vaikuttaa osaltaan se, tavoittaako markkinointi kaikki kuluttajat vai ainoastaan kohdennetusti kanta-asiakkaat. 5

6 Hinnan ja kanta-asiakasetujen esittäminen kaikki kuluttajat tavoittavassa markkinoinnissa Kaikki kuluttajat tavoittava markkinointi voi olla joko kanta-asiakassopimuksen markkinointia tai tavaroiden ja palveluiden markkinointia. Silloin kun markkinoinnin pääsanoma koskee yksittäisiä hyödykkeitä, kantaasiakassopimuksesta ei tarvitse antaa tarkempia tietoja. Markkinoinnissa voidaan kertoa silloin esimerkiksi kanta-asiakashinta, mutta tämä hinta ei saa sopimattomalla tavalla hallita mainosta. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan markkinoinnissa kuluttajan huomio ei saa ensisijaisesti kiinnittyä hyödykkeen kantaasiakashintaan. Markkinoinnissa voidaan myös esimerkiksi kertoa viikonloppuna kanta-asiakkaille tuotevalikoimasta annettavasta alennuksesta tämän muodostumatta pääviestiksi. Vain kanta-asiakkaat tavoittava markkinointi Kanta-asiakashinta tai vain kanta-asiakkaille kohdistettu erikoistarjous voi olla pääosassa silloin, kun markkinointi tavoittaa vain kantaasiakkaat. Näin voi toimia siis esimerkiksi kanta-asiakaslehdessä, joka ei ole yleisesti jaossa, vaan ainoastaan kanta-asiakkaiden saatavilla. Yhteistyökumppaneiden palveluista riittävät ja selkeät hintatiedot Jos kuluttajille yleensä tai vain kanta- asiakkaille markkinoidaan yhteistyökumppaneiden hyödykkeitä, markkinoinnissa on annettava selkeät hintatiedot sekä tarvittaessa muut kuluttajan taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Näitä tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos markkinoinnissa vain mainitaan kanta-asiakasohjelmiin kuuluvien yhteistyökumppaneiden nimet. Yhteistyökumppanin tuotteeseen tai palveluun liittyvä etu tai ostohyvitys ei voi olla markkinoinnin pääviestinä silloin, kun markkinointi tavoittaa yleisesti kaikki kuluttajat. Esimerkiksi seuraavankaltainen mainosviesti ei olisi lainmukainen: Osta nyt sähkösi x:ltä, saat lisää ostohyvityksiä, se kannattaa. Ostohyvitystä ja muita etuja voidaan kaikki kuluttajat tavoittavassa markkinoinnissa käyttää kuitenkin siinä tapauksessa, että kanta-asiakasedut eivät hallitse markkinointia ja samalla markkinoitavasta hyödykkeestä ilmoitetaan hintatiedot. Ostohyvitys ei lisäetuna saa hallita markkinointia hinta- ja tuotetietojen asemasta myöskään silloin, kun vain kanta-asiakkaille markkinoidaan kanta-asiakasjärjestelmän ylläpitäjän yhteistyökumppaneiden palveluja. Ostohyvitys ei saa hallita markkinointia Ostohyvitys ei lisäetuna saa milloinkaan hallita markkinointia. Kuluttajan kannalta on ratkaisevaa, mitä hän ostoksistaan palautuksen jälkeen lopulta maksaa. Ostohyvityksen korostaminen on sopimatonta siksi, että ostosten edullisuus ei riipu vain kuluttajan saamasta hyvityksestä, vaan myös liikkeen yleisestä hintatasosta ja hänen kulloinkin hankkimiensa tuotteiden ja palveluiden hinnasta. Periaate on sama kuin alennusilmoittelussa: alennuksen suuruudella ei ole merkitystä, vaan kuluttajan maksettavaksi jäävällä hinnalla. Ostosten perusteella määräytyvä jälkikäteen maksettava ostohyvitys ei saa olla hallitsevassa asemassa pelkät kanta-asiakkaat tavoittavassa markkinoinnissakaan. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan markkinointi, jota lisäetu hallitsee, on sopimatonta ja kuluttajansuojalain nojalla kiellettyä (mm. KKO:2006:6, KKO:2005:81, MT:1999:016). Ostohyvitys on rinnastettavissa lisäetuun eli kylkiäiseen. Kuluttajanhan on hyvityksen saadakseen hankittava ensin tuotteita ja palveluita. Ostohyvitys muistuttaa lisäetua myös siinä mielessä, että toisin kuin esimerkiksi erikoistarjouksessa, etu ei koske välittömästi tarjottavaa tuotetta ja palvelua. Ostohyvitys on myös osa kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien elinkeinonharjoittajien hinnoittelua. Hyvitys ei silti saa hallita sopimattomasti markkinointia niin, että se veisi kuluttajien huomion pois tarjottavista tuotteista ja ostosten kokonaiskustannuksista. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO:2006:6 katsonut, että puheai- 6

7 kaa, joka on myös osa tuotteen hinnoittelua, ei saa markkinoinnissa esittää tavalla, joka on omiaan kiinnittämään kuluttajan huomion vain puheaikaan ja viemään kuluttajan huomion pois tuotteesta ja sen käyttökustannuksista. Ostohyvityksen hallitsevuutta arvioidaan mainoksen kokonaisvaikutelman sekä sen sanallisen ja kuvallisen ilmaisun perusteella. Hyvitystä ei saa korostaa markkinoidun tuotteen tai palvelujen kustannuksella. Etujen esittely ei saa suunnata kuluttajan huomiota hyödykkeen hankinnan kannalta toisarvoisiin seikkoihin niin, että asianmukainen tuotevertailu ja kuluttajan järkiperäinen päätöksenteko vaarantuu. Sopimatonta on siis esimerkiksi markkinointi, jossa kiinnitetään kuluttajan huomio etujen määrään tai siihen, miten edut kertyvät, ja jätetään taka-alalle tuotteet, joita ostamalla etuja hankitaan. Olennaista on myös se, saako kuluttaja mainoksesta tosiasiallisesti tietoa tuotteista. Siksi esimerkiksi televisio- ja radiomainoksissa tuotteiden on oltava esillä niin kauan ja niin selkeästi, että kuluttajalla on todelliset mahdollisuudet saada tiedot. Ostohyvityksen suuruudesta ei saa antaa harhaanjohtavaa kuvaa Mainoksen synnyttämän mielikuvan on vastattava markkinoitavan hyödykkeen tai edun tosiasiallista sisältöä. Jos markkinoinnissa kerrotaan ostoksesta kertyvän ostohyvityksen määrä, tiedon on oltava niin selkeä, että kuluttaja sen perusteella pystyy hahmottamaan ostoksen vaikutuksen omaan ostohyvitykseensä. Tiedot tulee myös antaa sellaisella tavalla, että kuluttajalla on tosiasiallinen mahdollisuus tutustua tietoihin ja että kuluttaja vaivatta huomaa kaikki annetut tiedot. Puutteellinen on esimerkiksi mainosviesti Ostohyvitys jopa x %. Mainoksessa ei silloin anneta kuluttajalle olennaista tietoa siitä, millaista ostosmäärää suurimman ostohyvityksen saaminen edellyttää. Oikeitakin tietoja sisältävä markkinointi on harhaanjohtavaa, jos kokonaisuuden kannalta merkittäviä tietoja ei esitetä lainkaan tai ne esitetään epäselvästi. Korkein oikeus on useita kertoja todennut (KKO:2005:81, KKO:2006:06), että lisäeduista on annettava markkinoinnissa totuudenmukainen kuva ja edut on esiteltävä selvästi. Markkinoinnissa voidaan yleisesti kertoa, että ostokset kerryttävät ostohyvitystä ilman, että hyvityksen määrästä annetaan täsmällisempää tietoa. Kuluttajan, joka on kanta-asiakas, oletetaan kanta-asiakassopimuksesta saamiensa tietojen perusteella olevan selvillä yleisistä ostohyvitysten määräytymisperusteista. Jos kuitenkin tietyssä tilanteessa ostohyvitykset kertyvät pääsäännöstä poikkeavalla tavalla, poikkeuksesta on kerrottava erikseen. Jos markkinoinnissa halutaan erityisesti vedota esimerkiksi hyvityksen euromäärään, hyvitysprosenttiin, ostoksista kertyvään pisteiden määrään tai muuhun vastaavaan lisäedun määräytymisperusteeseen, markkinoinnissa on samalla kerrottava, millaisia ostoksia tai asiakassuhteeseen muutoin liittyviä ehtoja kyseisen hyvityksen saaminen edellyttää. Muuten kokonaisvaikutelma muodostuu harhaanjohtavaksi. Läpinäkyvyyden kannalta olisi suositeltavaa, että hyvityksen arvoon viitattaessa käytettäisiin prosenttien ja pisteiden sijasta hyvityksen rahallista euromääräistä arvoa. Silloin kuluttaja voisi helpommin arvioida hyvityksen rahallista arvoa ja sen merkitystä omalle ostopäätökselleen. Euromääräisen tiedon voisi myös esittää edustavan esimerkin avulla tai kertomalla hyvityksen vaihteluvälit. Esimerkkejä ostohyvityksen käytöstä markkinoinnissa: Ostohyvitys kuukauden ostoksista, ostot yhteensä vähintään 800 euroa. Kertyvä ostohyvitys keskimäärin 15 3 kuukauden ostoksista, kun ostosten suuruus vähintään 500 euroa kuukaudessa. Ostohyvitys 2000 ostoksista 3 kk:n aikana 30. 7

8 Kanta-asiakashinta voidaan jättää kertomatta vain poikkeuksellisesti Jos kanta-asiakkaille markkinoitavan yksilöidyn tuotteen yleinen myyntihinta on tiedossa, on myös ilmoitettava tuotteen kanta-asiakashinta markkinoitaessa yksilöityä tuotetta kanta-asiakkaille. On kaksi poikkeustapausta, jolloin kanta-asiakkailta perittävän hinnan voi jättää ilmoittamatta ja esittää sen prosentteina tai sentti/euromääräisenä etuna. Kanta-asiakashinnan ja myyntihinnan ilmoittaminen on mahdotonta jatkuvien hintavaihteluiden vuoksi. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi polttoaineet. Hinta määräytyy kuluttajan henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella, jolloin ei ylipäätään ole mahdollista markkinoida yksilöityä tuotetta. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi monet vakuutukset. Näissä poikkeustapauksissa voidaan kertoa kanta-asiakkaille vain edun suuruus ilman, että kantaasiakashintaa yksilöidään. Etu voidaan ilmoittaa esimerkiksi kanta-asiakkaille suunnatuissa esitteissä polttoaineet - 10 senttiä tai vakuutukset -5 %. Jos on mahdollista laskea edun suuruus euromääräisenä esimerkiksi hinnan määräytymisperusteiden nojalla (sähkön hinta euroa/kwh), edun arvo on suositeltavaa ilmoittaa euromääräisenä. Keräilykampanjat markkinoinnissa Kanta-asiakasmarkkinoinnissa käytetään kampanjoita, joissa kuluttaja voi hankkia kampanjatuotteen alennettuun hintaan keräämällä ostoksistaan tietyn määrän tavaran tai palvelun hankintaan käytettäviä merkkejä, pisteitä yms. Keräilykampanja voidaan rinnastaa samanveroisista tuotteista koottuun yhdistettyyn tarjoukseen, jossa kuluttajan on ostettava tietty hyödyke tai useampia hyödykkeitä saadakseen toisen tuotteen alennettuun hintaan. Siksi kuluttajan kampanjatuotteesta saamaa alennusta tai itse kampanjatuotetta ei voi irrottaa niistä hyödykkeistä, jotka hän on hankkinut kampanjatuotteen saadakseen. Keräilykampanjat kuuluvat myös kuluttajansuojalain 2 luvun 4 :n soveltamisalaan. Keräilykampanjoista on kerrottava, millaisia hyödykkeitä kuluttajan tulee ostaa merkkien keräämiseksi minä aikana hyödykkeet tulee ostaa hyödykkeen kokonaishinta eli kuinka suurta kokonaisostosmäärää edellytetään (ostosten euromäärä), jotta voi ostaa kampanjatuotteen erikoistarjoushintaan tai saada sen maksutta sekä mahdollinen käteisellä maksettava osuus tarjouksen arvo, eli kampanjatuotteesta annettava alennus kampanjatuotteen alennettu myyntihinta. Esimerkkitapauksessa kuluttaja saa jokaisesta 10 euron ostoksesta keräilymerkin. Hän tarvitsee 20 keräilymerkkiä, jotta voi ostaa lakanoita kampanjahintaan 5 euroa. Markkinoinnissa on silloin kerrottava seuraavat tiedot: mitä tuotteita ostamalla keräilymerkkejä voi saada minä aikana kampanja on voimassa lakanan kokonaishinta (merkkien saamiseksi ostoksia on tehtävä 200 eurolla) + käteisosuus 5 euroa = 205 euroa tarjouksen arvo (normaalihinta 8 euroa - kampanjahinta 5 euroa = 3 euroa). Jos kampanjatuotetta markkinoidaan muiden tavaroiden tai palveluiden markkinoinnin yhteydessä, vain kanta-asiakkaiden ostettavissa oleva kampanjatuote tai siitä annettava etu ei saa hallita markkinointia. Kuluttajan huomiota ei saa kiinnittää vain edun määrään ja ohjata sitä pois tuotteen ostamiseksi hankittavien muiden tuotteiden ominaisuuksista ja hinnoista. 8

9 Luottoasiakkaita ei saa suosia Jotkut kulutushyödykkeet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden markkinoinnissa lisäetujen käyttöön liittyy erityisiä rajoituksia. Kulutusluotot poikkeavat muista kulutushyödykkeistä, koska luoton ottaminen vaikuttaa pitkään kuluttajan talouteen. Siksi markkinoinnissa ei saa houkutella sopimattomasti lisäetujen avulla velkaantumiseen. Luottoasiakkaita ei myöskään kanta-asiakasohjelmissa saa suosia käteisasiakkaisiin nähden tarjoamalla heille parempia etuja kuin käteisasiakkaille. Jos kanta- asiakkaille annetaan etuja nimenomaan ja vain velkaantumisen perusteella, kyse ei ole yhteiskunnan yleisten tavoitteiden kanssa sopusoinnussa olevasta toiminnasta. Markkinoitaessa tavaroita ja palveluita luotto ei saa olla markkinoinnin pääsanoma. Luoton markkinoinnissa on todellisen vuosikoron ilmoittamisesta erityisiä säännöksiä, joiden tarkoituksena on lisätä luottokustannusten vertailukelpoisuutta ja kiinnittää kuluttajan huomiota luotosta aiheutuviin kustannuksiin. Vastuutahot Markkinoinnin lainmukaisuudesta vastaavat mainostajan ohella kaikki tahot, joiden lukuun markkinointi tapahtuu. 9

10 KANTA-ASIAKASOHJELMAN SOPIMUSEHDOT Kanta-asiakasmarkkinoinnissa luvataan kuluttajille ostoksiin perustuvia etuja, joista monet toteutuvat vasta myöhemmin. Kanta-asiakkuudessa on kysymys kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä olevasta sopimuksesta. Kummankin osapuolen on täytettävä sopimusvelvoitteensa. Usein kuluttaja ilmaisee tahtonsa liittyä kanta-asiakasjärjestelmään esimerkiksi hakemuksella. Kun hakemus hyväksytään, sopimus kantaasiakkuudesta on syntynyt. Kanta-asiakkuus voi perustua myös osuuskunnan jäsenyyteen. Yksinkertaisimmillaan kanta-asiakassopimus voi olla kuluttajan hallussa oleva keräilykortti. Kuluttajaa ei voi liittää kantaasiakkaasi ilman kuluttajan nimenomaista tahdonilmaisua. Tahdonilmaisu voi olla esimerkiksi kantaasiakaskortin käyttöönottaminen, sopimuksen allekirjoittaminen tms. Sopimusehtojen on oltava kohtuullisia ja selkeitä Kanta-asiakasohjelman ehtoja koskee kuluttajansuojalain 3 luvun 1. Pykälän mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Ehdon kohtuuttomuusarviointiin vaikuttaa myös se, onko kyse tavaroista, joiden hinta- ja laatutasoa kuluttaja voi päivittäin arvioida ja vaihtaa halutessaan kauppaa vai onko kysymys palvelusta, jota koskevia sopimuksia kuluttajalla ei ole samanaikaisesti useita. Esimerkiksi sähkössä kuluttaja ei voi käyttää rinnakkain useita palveluntuottajia. Myös esimerkiksi tietyissä rahoituspalveluissa kuluttaja ei käytännössä voi jatkuvasti vaihtaa palveluntuottajaa. Myös epäselvät sopimusehdot ovat kuluttajansuojalain 3 luvun 1 :n nojalla kiellettyjä. Etuja koskevat ehdot on siis muotoiltava ymmärrettävästi. Kanta-asiakasjärjestelmä ei saa olla niin monimutkainen, että kuluttaja ei pysty arvioimaan kanta-asiakkuuden merkitystä oman ostokäyttäytymisensä kannalta. Ehtojen monimutkaisuus voi myös johtaa siihen, että järjestelmästä puuttuu läpinäkyvyys, mikä vaikeuttaa kuluttajien hintavertailuja. Erityisesti progressiivisesti kertyvät edut voivat vähentää järjestelmän läpinäkyvyyttä. Ennen sopimuksen solmimista kuluttajalle on varattava mahdollisuus tutustua sopimusehtoihin eli kantaasiakasohjelman sääntöihin. Jos hakemuksen voi tehdä internetissä, internetsivut on laadittava niin, että kuluttaja ei voi tehdä hakemusta tutustumatta ehtoihin. (ks. tarkemmin verkkokauppiaan ohje osoitteessa Sopimusehdoissa on määriteltävä selkeästi seuraavat kanta-asiakkuuden sisältöön liittyvät asiat: etujen kertymiseen ja käyttöön vaikuttavat seikat etujen kertymistä koskevat laskentamallit etujen ostohyvitykseksi muuntamista koskevat säännöt. Jos laskentamalli on porrastettu tai ehdot vaihtelevat muuten, ehtoja voi selventää esimerkiksi sisällyttämällä ehtoihin ostohyvitystä kuvaavan taulukon. Sopimusta tehtäessä kuluttajaa tulee tietosuojavaltuutetun mukaan selkeästi informoida siitä, että kanta-asiakkuuteen liittyvien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttajan suostumukseen. Ennen suostumuksen antamista ja sopimuksen tekemistä kuluttajalle tulee ilmoittaa henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä se, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan. Samoin kuluttajalle on annettava tiedot rekisteröidyn oikeuksista: oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin. Lisäksi tulee kertoa rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvistä menettelytavoista. Kanta-asiakasohjelman ehdot voivat olla kohtuuttomat silloin, jos kuluttajan ja yrityksen oikeudet ja velvollisuudet joutuvat epätasapainoon. Tästä voi olla kyse silloin, kun kuluttaja sidotaan poikkeuksellisen pitkään määräaikaiseen sopimukseen tai irtisanomista hankaloitetaan kohtuuttomasti. Kuluttajan kannalta kohtuuton on ehto, jonka mukaan hän menettää tiettynä kautena saavuttamansa kantaasiakasedun kokonaan, jos hän 10

11 eroaa järjestelmästä kesken edun määräytymisjakson. Poikkeuksena on tilanne, jossa kuluttajan menettämän edun arvo on vähäinen. Ehtojen kohtuuttomuutta ei poista se, että kuluttaja sitoutuu kanta- asiakassopimukseen vapaaehtoisesti, koska kuluttaja ei voi yleensä vaikuttaa vakiosopimusehtojen sisältöön. Kuluttajalla on valinnanvaraa vain siinä, solmiiko hän sopimuksen tietyn ehdoin vai jättääkö sopimuksen tekemättä. Vaatimus kohtuullisista sopimusehdoista koskee kaikkia kuluttajasopimuksia. Kohtuullisista ehdoista tulee huolehtia etenkin välttämättömyyspalveluiden, kuten sähkön, veden, telepalveluiden ja peruspankkipalveluiden osalta. Vaikka kanta-asiakkailla voi olla esimerkiksi alhaisemmat palvelu- tai kuukausimaksut kuin muilla asiakkailla, tällaisten etujen käyttäminen ei saa johtaa siihen, että muut asiakkaat maksavat vastaavista palveluista kohtuuttomia hintoja. Kanta-asiakasetuina voidaan tarjota myös muita kuin rahamääräisiä etuja, esimerkiksi laadukkaampaa tai nopeampaa asiakaspalvelua. Sopimusoikeuden yleisten periaatteiden mukaan sopimuksen osapuolilla on lojaliteettivelvollisuus toisiaan kohtaan. Lojaliteettivelvollisuutta ei voi muokata lisämaksulliseksi palveluksi tai vain hyville asiakkaille suunnatuksi eduksi. Kaikille asiakkaille on taattava riittävä asiakaspalvelun taso, kuten sujuva reklamaatiomahdollisuus, laskutusta koskevien yhteydenottojen asiallinen selvittäminen jne. Sopimuksen muuttaminen Kanta-asiakasohjelma on siihen liittyneen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välinen sopimus. Ohjelman ehtojen muuttamista koskevat yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet. Sopimukseen ei voi tehdä yksipuolisesti kuluttajan vahingoksi koituvia olennaisia muutoksia ilman, että kuluttaja antaa siihen nimenomaisesti suostumuksensa. Olennaisten muutosten tekeminen edellyttää aina sopimuksen irtisanomista ja uuden sopimuksen tarjoamista kuluttajalle. Vähäisiä muutoksia voidaan tehdä sopimuksessa yksilöidyillä perusteilla kertomalla muutoksista kuluttajille riittävän aikaisin. Muutoksista on kerrottava kuluttajille niin hyvissä ajoin, että kuluttaja voi hyödyntää jo keräämänsä edut vanhoin ehdoin. Jos esimerkiksi ostohyvityksiin vaikuttavia ostomääriä korotetaan merkittävästi, yrityksen on irtisanottava sopimus. Jos korotus on kuitenkin vaikutuksiltaan vain vähäinen, muutos voi tulla voimaan vasta seuraavan edun määräytymiskauden alusta niin, että kuluttajalle kauden vaihtuessa tilitetään vanhoin ehdoin määräytyvä etu. Jos kyseessä on ohjelma, jossa kuluttaja ei saa edellisen kauden ostosten perusteella määräytyviä etuja kauden vaihtuessa, vaan vasta seuraavalla kaudella esimerkiksi alempina kiinteinä maksuina tai muina aikaan kytkettyinä etuina, kuluttajan etuja heikentävä muutos voi tulla voimaan aikaisintaan etujen käyttöajanjaksoa seuraavalla kaudella. Muuten kuluttaja voi jäädä kokonaan ilman edellisellä kaudella ansaitsemiaan etuja. Koko kanta-asiakasohjelma voidaan lopettaa irtisanomalla sopimus niin hyvissä ajoin, että kuluttaja voi käyttää jo kertyneet hyvityksensä ennen ohjelman lopettamista tai varaamalla kuluttajille oikeus käyttää jo kertyneet edut myös ohjelman lopettamisen jälkeen. Lapset kanta-asiakkaina Lapsille suunnattuja kanta-asiakasohjelmia ovat muun muassa elinkeinonharjoittajien lapsille tarjoamat kerhot, klubijäsenyydet ym., joiden tarkoituksena on elinkeinonharjoittajan tunnetuksi tekeminen ja lapsen ja elinkeinonharjoittajan välisen asiakassuhteen luominen tai vahvistaminen. Lapsille suunnatuissa ohjelmissa on kiinnitettävä erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: miten lapsi liittyy ohjelmaan henkilötietojen käsittely suoramarkkinointi lapsille sopimaton aineisto 11

12 Alaikäinen voi liittyä kanta-asiakaskerhoon tai -ohjelmaan vain vanhempien etukäteen antamalla nimenomaisella suostumuksella. Tämä perustuu siihen, että holhoustoimilain mukaan alaikäinen voi tehdä vain olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä oikeustoimia. Kantaasiakaskerhoon tai muuhun alaikäisille suunnattuun kanta-asiakasohjelmaan liittymistä ei alaikäisten osalta voida pitää tavanomaisena ja vähämerkityksellisenä oikeustoimena, koska kerhon tarkoituksena on vahvistaa lapsen ja elinkeinonharjoittajan välistä kaupallista suhdetta. Vanhemmilla on oikeus päättää lasten saamista kaupallisista vaikutteista. Kerhon jäsenyys sinällään on kaupallista vaikuttamista, vaikka kerhon jäsenille tarkoitetussa aineistossa ei olisi lainkaan markkinointia. Ennen kuin vanhemmat antavat suostumuksensa, heille on kerrottava, millaisia periaatteita kerhossa noudatetaan lapset tavoittavaan markkinointiin ja lasten henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Kanta-asiakkuuden perusteella kerättyjä lasten henkilötietoja voi käsitellä vain vanhempien suostumuksella. Alle 15-vuotiaalle voidaan lähettää suoramarkkinointia vain vanhempien suostumuksella ja myös vuotiaille suunnattuun suoramarkkinointiin liittyy rajoituksia. Lapsille suunnattu aineisto ei saa sisältää suoria ostokehotuksia, lapsille sisältönsä vuoksi sopimatonta aineistoa tai piilomarkkinointia. Alle 15-vuotiaille suunnatuissa kanta- asiakasohjelmissa ei myöskään saa käyttää ostohyvityksiä tai muita kanta-asiakasetuja, joiden sisältöä on vaikea ymmärtää. Lapset eivät aikuisten tapaan kykene arvioimaan tulevaisuudessa mahdollisesti saatavien etujen merkitystä ostopäätökselle vuotiaille tarkoitetuissa kanta-asiakasohjelmissa voidaan sen sijaan käyttää ostohyvityksiä, jos hyvitys kertyy hankkimalla sellaisia hyödykkeitä, jotka ovat ikäryhmälle ostoksena tavanomaisia. Alaikäisiin kohdistuvassa markkinoinnissa ei saa olla kehotuksia keräilysarjojen hankkimiseksi. Jos keräilysarja on muun hyödykkeen kanssa yhdessä myytävä kylkiäinen, keräilysarjan esittely ei saa hallita markkinointia. Jos muun tuotteen markkinointikeinona käytetään lapsia kiinnostavaa kylkiäistä, kylkiäisen pitää olla myös saatavissa maksutta sellaisenaan ilman päätuotteen ostopakkoa. Katso tarkemmin kuluttaja-asiamiehen ohje Alaikäiset, markkinointi ja ostokset sekä Kuluttajaviraston, kuluttaja-asiamiehen ja Kansanterveyslaitoksen suositus Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. 12

13 KESKEISET KANTA-ASIAKKUUTEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT JA RATKAISUT Kuluttajansuoja-lehden artikkelit 1/1994 Kuluton laskujen maksu Plussaklubin oma sopimus 3/1994 Kanta-asiakasetuja mainostettava harkiten 4/1995 Kanta-asiakkuus ja hintaedut 2/1997 Selvyys bensan korttihintoihin alennuksia ei mainosteta 3/1997 Kanta-asiakkuudelle pohjoismainen ohjeistus 4/1997 Pankin suoramarkkinointi ei kuulu lasten kerholehteen 5/1997 Kanta-asiakashinnat ja edut selkeästi esiin 4/1998 Bonukset myös sosiaaliviraston maksusitoumuksella 4/1998 Matkat myynnissä klubilaisille etukäteen 4/1998 Kanta-asiakasedun suuruus joka kerta yllätys 5/1998 Kanta-asiakkaan saatava tietää pelin säännöt 3/1999 Kanta-asiakasjärjestelmien edullisuusvertailua syytä välttää 3/1999 Luottolaitosten kanta-asiakkuus suosii tuottavia asiakkaita 4/2000 Bonus hämärtää sähkön hintaa 1/2001 Uusi lisäetupykälä kuluttajansuojalakiin 5/2001 HOK sitoutui kertomaan myös bonuksen saamiseen vaadittavan ostosmäärän 1/2002 Lisäedun saamisen ehdot kerrotaan myös kanta-asiakkaille 5/2003 Kanta-asiakasetuja on lähes mahdotonta vertailla Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2006 Kanta-asiakaspaketit vaikeuttavat rahoituspalveluiden vertailtavuutta Tuomioistuinratkaisuja MT:1993:017 Harhaanjohtavuus Alennushintailmoittelu Kanta-asiakasetu MT:1999:016 Sopimaton lisäetu Kylkiäinen KKO:2005:81 Markkinoinnin sääntely Sopimusehtojen sääntely KKO:2006:6 Markkinoinnin sääntely Muuta aineistoa Competition Commission News Release 41/06 Home credit proposed remedies Tema Nord 2006:507 Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor 13

14 YHTEENVETO KANTA-ASIAKASMARKKINOINNISTA 1. Kanta-asiakasohjelman markkinoinnin on aina sisällettävä kuluttajan taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Kanta-asiakassopimuksen markkinoinnissa on kerrottava etujen saamisen edellytyksistä, kuten mahdollisesta liittymismaksusta sekä siitä, edellytetäänkö kuluttajan henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi on kerrottava, miten ja missä täydellisiin tietoihin kantaasiakassopimuksesta voi tutustua. 2. Markkinointi ei saa johtaa kuluttajia harhaan. 3. Kanta-asiakkuudesta ei tarvitse antaa tarkempia tietoja silloin, kun on kyse yrityskuvamarkkinoinnista tai jos vain tiedotetaan siitä, että mainostaja tai hyödyke kuuluu kantaasiakasohjelmaan. 4. Kanta-asiakasjärjestelmien vertaileva mainonta muodostuu helposti harhaanjohtavaksi. Laajojen kanta-asiakasohjelmien vertailevassa markkinoinnissa on syytä olla erityisen varovainen: käytännössä voi olla lähes mahdotonta toteuttaa vertailua ilman, että markkinointi johtaisi kuluttajia harhaan. 5. Kaikki asiakkaat eivät voi olla kanta-asiakkaita. Kaikille asiakkaille annettavan edun markkinoiminen kanta-asiakasetuna on harhaanjohtavaa. 6. Kanta-asiakasedut eivät saa hallita tavaroiden ja palveluiden markkinointia silloin, kun markkinointi on suunnattu kaikille kuluttajille. Hyödykkeestä kuluttajailta yleisesti perittävä hinta on ensisijainen hintatieto. Tämä yleinen myyntihinta on esitettävä markkinoinnissa selkeästi ja yksiselitteisesti niin, että sillä on vähintään yhtä suuri huomioarvo kuin kanta-asiakashinnalla. Kantaasiakashinta voi olla hallitsevassa asemassa markkinoinnissa vain silloin, kun markkinointi on kohdistettu ainoastaan kanta-asiakkaille. 7. Yhteistyökumppaneiden palveluista on annettava riittävät ja selkeät hintatiedot.jos kantaasiakasohjelmassa voi kasvattaa etuja tekemällä jatkuvaa palvelua koskevan sopimuksen eri alan elinkeinonharjoittajan kanssa, näistä palveluista on annettava markkinoinnissa riittävät ja selkeät hintatiedot. 8. Ostohyvitys ei saa hallita markkinointia riippumatta siitä, onko markkinointi suunnattu kantaasiakkaille vai kaikille kuluttajille. 9. Ostohyvityksestä ei saa antaa harhaanjohtavaa kuvaa. Jos hyvityksen määrästä esitetään täsmällisiä väitteitä, samalla on kerrottava esitetyn hyvityksen saamiseen liittyvät ehdot. Ostohyvityksestä voidaan kertoa myös tyypillisen esimerkin avulla. 10. Kun kanta-asiakkaille markkinoidaan yksilöityjä hyödykkeitä, kanta-asiakkailta perittävä hinta voidaan jättää kertomatta vain poikkeuksellisesti. Näissä poikkeustapauksissa hinta voidaan esittää prosenttisuuruisena tai euromääräisenä etuna. 11. Luottoasiakkaita ei saa suosia. Kanta-asiakasohjelmissa luotolla maksaville ei saa tarjota käteisasiakkaita parempia kanta-asiakasetuja. 12. Markkinoinnin lainmukaisuudesta vastaavat mainostajan ohella kaikki tahot, joiden lukuun markkinointi tapahtuu. 14

15 YHTEENVETO KANTA-ASIAKASOHJELMAN SOPIMUSEHDOISTA 1. Kanta-asiakkuus perustuu kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen sopimukseen. Kuluttajaa ei voi liittää kanta-asiakkaaksi ilman hänen tahdonilmaisuaan. 2. Sopimusehtojen on oltava kohtuullisia ja selkeitä Kanta-asiakasohjelma ei saa olla niin monimutkainen, että se heikentää sopimattomasti kuluttajan mahdollisuuksia hahmottaa hintatasoa ja vertailla hintoja. Kanta-asiakassopimuksessa on määriteltävä etujen määräytymiseen ja käyttöön vaikuttavat seikat. Ehtojen tulee olla kuluttajan kannalta ymmärrettäviä. Kanta-asiakaseduilla ei saa kohtuuttomasti rajoittaa kuluttajan irtisanomisoikeutta niin, että kuluttaja menettäisi sopimuskumppania vaihtaessaan jo kertyneet edut. Välttämättömyyspalveluissa kohtuullinen hintataso ja palvelun saatavuus on taattava kaikille kuluttajille; ei vain kanta-asiakasohjelmaan liittyneille. Kohtuullinen asiakaspalvelun taso esim. reklamaatiotilanteissa tai käyttöopastuksessa on taattava kaikille kuluttajille. 3. Kanta-asiakassopimusta ei voi muuttaa olennaisesti ja yksipuolisesti kuluttajan vahingoksi Muita kuin olennaisia muutoksia voidaan tehdä sopimuksessa yksilöidyllä perusteella. Jos ohjelmaan halutaan tehdä olennaisia muutoksia tai jos ohjelma loppuu kokonaan, yrityksen on irtisanottava kuluttajien kanssa tehdyt sopimukset. Muutokset on kuitenkin toteuttava niin, että kuluttaja ei muutoksen vuoksi menetä jo kertyneitä etuja. 4. Alaikäisten kanta-asiakasohjelmissa rajoituksia Alaikäinen voi liittyä lapsille tarkoitettuihin kanta-asiakaskerhoihin vain huoltajan ennakolta antamalla nimenomaisella suostumuksella. Alle 15-vuotiaille tarkoitetut kanta-asiakasohjelmat eivät saa sisältää ostohyvityksiä tai muita vaikeasti ymmärrettäviä etuja vuotiaille suunnatut kanta-asiakasedut voivat olla ostohyvityksiä, jos etu liittyy ikäryhmälle tavanomaisiin hyödykkeisiin. 15

MATKAPUHELINLIITTYMÄN AVAAMISEN YHTEYDESSÄ TARJOTTAVAN LISÄEDUN MARKKINOINTI JA EDUN SAATAVUUS

MATKAPUHELINLIITTYMÄN AVAAMISEN YHTEYDESSÄ TARJOTTAVAN LISÄEDUN MARKKINOINTI JA EDUN SAATAVUUS MATKAPUHELINLIITTYMÄN AVAAMISEN YHTEYDESSÄ TARJOTTAVAN LISÄEDUN MARKKINOINTI JA EDUN SAATAVUUS Kuluttaja-asiamies on saanut runsaasti ilmoituksia matkapuhelinliittymän avaamisen yhteydessä tarjottavien

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON KANTA-ASIAKASOHJEEN SOVELTAMINEN

KULUTTAJAVIRASTON KANTA-ASIAKASOHJEEN SOVELTAMINEN ASML-jäsenohje - vain jäsenyritysten käyttöön 7.2.2007 (päivitetty 10.1.2008) KULUTTAJAVIRASTON KANTA-ASIAKASOHJEEN SOVELTAMINEN Miksi tämä muistio? Kuluttajavirasto antoi 12.1.2007 ohjeen kanta-asiakasmarkkinoinnista

Lisätiedot

MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI

MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI Viestintämarkkinalain uusi kytkykauppasäännös tuli voimaan 1.4.2006. Lain 70 :n mukaan matkaviestinverkon päätelaitteen ja liittymän kytkykauppa on sallittua

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv.

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv. Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen Ajankohtaista Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen Finanssivalvonnan vastaus Yleiset kommentit

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Kanta-asiakasohjelma. Kuinka helppoa on saada parhaat edut

Kanta-asiakasohjelma. Kuinka helppoa on saada parhaat edut Kanta-asiakasohjelma Kuinka helppoa on saada parhaat edut Staples Finlandin kanta-asiakasohjelma Kanta-asiakasohjelman myötä tarjoamme sinulle, myymälän yritysasiakkaana, selkeitä kanta-asiakasetuja. Kanta-asiakasohjelmassa

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

16.1.2009. terminologia

16.1.2009. terminologia 16.1.2009 terminologia 1 K-Plus Oy K-Plus Oy:tä käytetään tarkoitettaessa yritystä tai organisaatiota. Muotoa meillä K-Plussassa/me K-Plussassa ei käytetä, jos tarkoitetaan työpaikkaa. K-Plus Oy on K-Plussa-asiakkuusjärjestelmää

Lisätiedot

Käytännesäännöt TELEMARKKINOINTI. Puhelinmyyjä ja kuluttaja. 5.4.2004 (päivitetty 1.9.2008)

Käytännesäännöt TELEMARKKINOINTI. Puhelinmyyjä ja kuluttaja. 5.4.2004 (päivitetty 1.9.2008) ASML Käytännesäännöt TELEMARKKINOINTI Puhelinmyyjä ja kuluttaja 5.4.2004 (päivitetty 1.9.2008) 1 1. Johdanto Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry (jäljempänä ASML) on laatinut nämä käytännesäännöt noudatettaviksi

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE.

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. GRAAFINEN OHJEISTUS. YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. 1.3.2015 Lue sivulta 1 kuluttajasuojalain vaatimukset lippujen hinnan ilmoittamisesta ja Lippupisteen logon käytöstä! LIPPUJEN HINNAN ILMOITTAMINEN ILMOITTELUSSA

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Uusi, entistä parempi kanta-asiakaskortti!

Uusi, entistä parempi kanta-asiakaskortti! Uusi, entistä parempi kanta-asiakaskortti! SES 0408 Stockmann-tilikortti vaihtuu uuteen Stockmannin kanta-asiakaskortit uudistuvat. Stockmann-tilikortti korvataan entistä paremmalla Stockmann MasterCard

Lisätiedot

LUONTAISTUOTTEIDEN SOPIMATON JA HARHAANJOHTAVA MARKKINOINTI

LUONTAISTUOTTEIDEN SOPIMATON JA HARHAANJOHTAVA MARKKINOINTI LUONTAISTUOTTEIDEN SOPIMATON JA HARHAANJOHTAVA MARKKINOINTI Kuluttajavirasto joutuu usein puuttumaan luontais- ja kauneudenhoitotuotteita sekä alusasuja etämyyntinä markkinoivien yritysten markkinointiin

Lisätiedot

HINTAILMAISUT MARKKINOINTIKEINONA

HINTAILMAISUT MARKKINOINTIKEINONA HINTAILMAISUT MARKKINOINTIKEINONA Kuluttaja-asiamies on laatinut nämä hintailmaisuja koskevat markkinointiohjeet yhdessä Kaupan liiton kanssa. Ohjeiden tarkoitus on selkiyttää hinnan käyttämistä markkinointikeinona.

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet. Aino Still

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet. Aino Still Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet Aino Still 23.8.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Viranomaisen valtuudesta antaa määräyksiä Perustuslain

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

KIRJALLISET SOPIMUKSET JA SOPIMUSTEN YKSIPUOLINEN MUUTTAMINEN

KIRJALLISET SOPIMUKSET JA SOPIMUSTEN YKSIPUOLINEN MUUTTAMINEN ELINTARVIKEKETJUN KAUPPATAPALAUTAKUNTA 23.1.2018 SUOSITUS: KIRJALLISET SOPIMUKSET JA SOPIMUSTEN YKSIPUOLINEN MUUTTAMINEN Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta suosittaa, että elintarvikeketjun sopimussuhteissa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISTA KOSKEVAT ELINKEINONHAR- JOITTAJAN JA KULUTTAJAN VÄLISET SOPIMUKSET

VANHUSTEN PALVELUASUMISTA KOSKEVAT ELINKEINONHAR- JOITTAJAN JA KULUTTAJAN VÄLISET SOPIMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISTA KOSKEVAT ELINKEINONHAR- JOITTAJAN JA KULUTTAJAN VÄLISET SOPIMUKSET Palveluasumista järjestetään palvelutaloissa, palveluasuntoryhmissä tai yksittäisissä palveluasunnoissa. Palveluasuminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Ajankohtaista kuluttaja-asioista. Lakimies Kristiina Vainio kkv.fi. kkv.fi

Ajankohtaista kuluttaja-asioista. Lakimies Kristiina Vainio kkv.fi. kkv.fi Ajankohtaista kuluttaja-asioista Lakimies Kristiina Vainio 16.6.2017 Kuluttajakasvatus koulussa Kuuluu moniin oppiaineisiin jokainen meistä on kuluttaja Kuluttajasopimukset ovat osa talouden hoitoa Esim.

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN Arpajaislakiin on tehty muutoksia, jotka koskevat erityisesti rahapelien alaikärajaa ja rahapelien markkinointia. Arpajaislain muutokset tulevat

Lisätiedot

VÄLITYSLIIKKEIDEN HARJOITTAMA MARKKINOINTI

VÄLITYSLIIKKEIDEN HARJOITTAMA MARKKINOINTI 7/2017 VÄLITYSLIIKKEIDEN HARJOITTAMA MARKKINOINTI Alla on käsitelty lainsäädännön asettamia edellytyksiä välitysliikkeiden harjoittamalle markkinoinnille. Tämän kirjeen sisällön vastainen markkinointi

Lisätiedot

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä LAPSET JA BIOPANKIT Valvira 25.11.2014 Jari Petäjä 1 Lasten elämänkaari sairaanhoidon näkökulmasta Aikuisten hoito kasvu ja kehitys perhe ja vanhemmuus raha, taudit potilaan hoitomyöntyvyys 0 ikä 16 25

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia KULUTTAJALUOTTO TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN MARKKINOINNISSA Kuluttajaluottojen markkinoinnin perussäännöt 1. Luottoa ei saa markkinoida siten, että markkinointi selvästi heikentää

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET GTIN-KOODISÄÄNNÖKSET

KANSAINVÄLISET GTIN-KOODISÄÄNNÖKSET KANSAINVÄLISET -KOODISÄÄNNÖKSET Syyskuu 2011 1 KANSAINVÄLISET -KOODISÄÄNNÖKSET Kansainväliset -koodisäännökset määrittelevät yhtenäiset säännöt, milloin vähittäistuotteelle/lajitelmalle tai kuljetuspakkaukselle

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä

Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201700248 LAVO Kummoinen Katri 01.09.2017 JULKINEN Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä Kokous U/E/UTPtunnus E 77/2016 vp Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Lausunto Finanssipalvelujen ja tuotteiden markkinointi määräyksistä ja ohjeista

Lausunto Finanssipalvelujen ja tuotteiden markkinointi määräyksistä ja ohjeista Lausunto 1 (6) Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Lausuntopyyntö 14/2012, FIVA 6/01.00/2012 Lausunto Finanssipalvelujen ja tuotteiden markkinointi määräyksistä ja ohjeista Olette pyytänyt lausuntoa

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201600194 LAVO Kummoinen Katri 15.07.2016 Asia Komission julkinen kuuleminen kuluttajansuojalainsäädännön toimivuudesta Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi Jäsenyys ja jäsenet Yhdistyksen jäsenyys Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö (katsokaa säännöt) Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Erityisasiantuntija Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Absoluuttisen tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisällön hahmottaminen Tiedollinen itsemääräämisoikeus Oikeus

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisällysluettelo 1. Oikeus sukututkimusrekisterin perustamiseen 2. Mistä tiedot sukututkimukseen

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Uuden nuorisolain muutokset nuorten työpajatoiminnassa ja muuta ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Uuden nuorisolain muutokset nuorten työpajatoiminnassa ja muuta ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Merja Hilpinen ylitarkastaja Uuden nuorisolain muutokset nuorten työpajatoiminnassa ja muuta ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita NEET-nuoret Nuorisolaki

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ/MARKKINOINTI Markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki

osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Henkilöliikennepalveluista matkustajille ilmoitettavat tiedot ja taksiliikennepalvelun kokonaishinta määräys

Henkilöliikennepalveluista matkustajille ilmoitettavat tiedot ja taksiliikennepalvelun kokonaishinta määräys Henkilöliikennepalveluista matkustajille ilmoitettavat tiedot ja taksiliikennepalvelun kokonaishinta määräys Sidosryhmätilaisuus 23.8 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tarkemmat määräykset: a) henkilöliikennettä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta.

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta. 1 TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERISELOSTEET mysafety käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti huolellisesti ja turvallisesti. mysafetyn käsittelemiin henkilötietoihin. Tutustu tietosuojaselosteeseen

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot