4 MAASEUTU 4.1 Vapaa-ajan asukkaat ja maallemuuttajat: hyödyntämätön asiakaspotentiaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 MAASEUTU 4.1 Vapaa-ajan asukkaat ja maallemuuttajat: hyödyntämätön asiakaspotentiaali"

Transkriptio

1 UUDET TYÖN LÄHTEET Study /OP Sisällys 1 TAUSTAA: kansallinen, alueellinen ja paikallinen työllisyys 2 SUOMEN TYÖLLISYYSOHJELMA 2.1 Poikkihallinnollisia uudistuksia työttömyyden vähentämiseksi 3 ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN 4 MAASEUTU 4.1 Vapaa-ajan asukkaat ja maallemuuttajat: hyödyntämätön asiakaspotentiaali 5 UUSIA TYÖN LÄHTEITÄ: TOIMIALAKOHTAISET ESIMERKIT 5.1 Matkailu Case Puulataival 5.2 Tietoyhteiskunta ja teknologia-ala Case Kuuskaista Case Nicemedia 5.3 Etä- ja palvelutyö Case Kiuru Contact Center 5.4 Työllistämishanke Case Maaseutu Siili 5.5 Palveluala Case Kylätoimintakeskus Heiska Case Työosuuskunta Kimara 5.6. Luonnonvara-ala Case Lokan Luonnonvaraosuuskunta Case Bullberry Oy 5.7 Metsäala Case Metsäkiinteistöjen rajalinjojen aukaisuhanke Pohjois-Karjalassa 6 YHTEENVETO 7 LÄHTEITÄ 1

2 1. TAUSTAA: kansallinen, alueellinen ja paikallinen työllisyys Suomen hallituksen tavoitteena oli syksyllä 2003 työllisyyden kasvattaminen uudella työpaikalla hallituskauden loppuun eli vuoden 2007 kevääseen mennessä. Lisäksi työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaista oli tarkoitus nostaa 75 prosenttiin saman ajan kuluessa. Jo kevääseen 2004 mennessä tilanne kuitenkin vaikeutui ja hallituksen oman ilmoituksen mukaan työllisyysasteen nostotavoite tuskin toteutuu nykyisen vaalikauden aikana. Työllisyysaste on noin 66 prosentin tasolla ja koko vuoden 2004 Suomen työttömyysaste pysyttelee 9 prosentin tuntumassa. Vaikka talouskasvun jo lähes kolme vuotta kestänyt hidastuminen kahden prosentin luokkaan on tasoittanut alueellisten työllisyyserojen kasvua, niin etenkin Kainuun ja Lapin työllisyystilanne on edelleen heikko ja useissa Pohjois-Suomen kunnissa työttömyys on prosentin tasolla. Työllisyysasteella mitattuna pääkaupunkiseutu, ydinmaaseutu ja syrjäinen maaseutu poikkeavatkin toisistaan merkittävästi jälkimmäisen selväksi epäeduksi. Toisaalta vaikka pääkaupunkiseudun työllisyysaste on 74 prosenttia eli parikymmentä prosenttia parempi kuin syrjäisellä maaseudulla, Helsinki on keväällä 2004 julkaissut oman, varsin systemaattisen työllisyysohjelmansa. Pääkaupunkiseudun ja koko Suomen ongelma on paitsi absoluuttisten numeroiden valossa myös kansainvälisessä vertailussa pitkäaikaistyöttömien suuri määrä. Ja Helsinkiin on uutena ilmiönä syntynyt ns. suurkaupunkityöttömyyttä, jossa syrjäytyminen uhkaa siirtyä sukupolvelta toiselle. Siitä huolimatta, että tilanne on kääntynyt huolestuttavaan suuntaan, historiallisesti tarkasteltuna työllisyysaste on koko maata ajatellen kuitenkin parantunut: vuonna 1997 työllisiä oli 63.3 prosenttia ( vuotiaita työllisiä oli 35.7 ja naisia 60.3 prosenttia) mutta vuonna 2001 työllisiä oli jo 68.1 prosenttia ( vuotiaita 45.7 ja naisia 65.4). Suomen asettama pitkän aikavälin tavoite on 75 prosentin työllisyysaste vuonna Vaikka tämäkin tavoite on siis tällä hetkellä karkaamassa käsistä, sen saavuttamisen ei kuitenkaan pitäisi olla ylivoimaista: vuonna 1990 tilanne oli niin hyvä, että työllisyysaste oli prosenttia. Tosin laman seurauksena se romahti vuonna 1994 pohjalukemiin eli 61 prosenttiin. Vaikka kymmenessä vuodessa on tultu ylöspäin, ja joinakin vuosina jopa yli viiden prosentin talouskasvun siivittämänä, ongelmana on sitkeä pitkäaikaistyöttömyys ja etenkin vähemmän koulutetun väestön vaikea työllistyvyys. Nykyisen kansallisen työllisyysohjelman tavoitteena onkin rakenteellisen työttömyyden alentaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen. Eräiden arvioiden mukaan on mahdollista, että vuoden 2010 tienoilla Suomea voi vaivata työvoimapula. Kohdatakseen nykyiset ja tulevat haasteet hallitus on perustanut erityiset määräaikaiset ohjelmat työllisyyden, yrittäjyyden sekä tietoyhteiskunnan kehittämiseksi. Työllisyysohjelmalla tähdätään työvoiman tarjonnan parantamiseen ja yrittäjyysohjelmalla koetetaan parantaa työvoiman kysyntää. Hallituksen tavoitteita toteutetaan varsin laajalla poikkihallinnollisella yhteistyöllä, jossa ei unohdeta innovaatioiden ja tietotekniikan roolia. 2

3 2. SUOMEN TYÖLLISYYSOHJELMA Vuosien aikana työllisyysohjelmalla pyritään a) aktivoimaan työttömyyskorvauksilla eläviä, b) ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä, sekä c) alentamaan nuorisotyöttömyyttä. Nuorille onkin suunniteltu ns. yhteiskuntatakuu, jolla ohjataan työhön, koulutukseen, työharjoitteluun tai työpajaan ennen kolmen kuukauden työttömyyden täyttymistä. Lisäksi työllisyysohjelmaan liittyy työllistämistukijärjestelmän uudistaminen, työkyvyttömien eläkkeelle siirtämisen selvittäminen, työpajatoiminnan vakinaistaminen ja oppisopimuskoulutuksen lisääminen, sekä laki sosiaalisista yrityksistä, joka tuli voimaan vuoden 2004 alusta. Myös työssä olevien osaamistasoa pyritään nostamaan ja pitämään ihmiset pitempään työkykyisinä ja -haluisina. Tavoitteena on, että työurat pitenisivät vuoteen 2010 mennessä 2-3 vuodella nykyisestä. 2.1 Poikkihallinnollisia uudistuksia työttömyyden vähentämiseksi Varsinkin pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät tarvitsevat työministeriön mukaan erityispalveluja, joiden tuottamiseksi toteutetaan työvoimapalvelujen rakenteellinen uudistus vuosina Työvoimatoimistojen palvelumalliuudistuksen tavoitteena on eriyttää toisaalta ns. tavallinen työnvälitys työnhakukeskuksiin sekä toisaalta vaikeasti työllistyvien palvelut ja resurssit työvoiman palvelukeskuksiin. Näistä noin 40 uudesta palvelukeskuksesta rakennetaan alue- ja paikallistason viranomaisten ja muiden palveluntuottajien asiantuntijaverkosto, joka aktivoi työnhakuun sekä tarjoaa tukea työllistettävien elämänhallintaan. Hankeverkosto koostuu työministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetusministeriöstä, sisäasiainministeriöstä, Kelasta ja Kuntaliitosta. Ne työvoimatoimistot, joiden alueille perustetaan em. työvoiman palvelukeskukset, saavat ns. työnhakukeskukset avoimille työmarkkinoille suunnattavaa palvelutoimintaa varten. Myös sähköiset verkkopalvelut liitetään saumattomasti työvoimatoimistojen palvelumalliin, jonka uudistamisessa ovat mukana työministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, TE-keskukset, työvoimatoimistot ja kunnat sekä tarvittaessa myös muut yhteistyötahot kuten työmarkkinajärjestöt. Työttömyyden kovaan ytimeen pureutuminen on ollut edellistenkin hallitusten tavoitteena mutta toistaiseksi ydin on pitänyt pintansa. Se miten sinänsä tarpeelliset hallinnolliset ja organisatoriset uudistukset luovat uusia työpaikkoja on vielä avoin kysymys. Toisaalta globalisaation puristuksessa ja etenkin äkillisten ja yllättävien alueellis-paikallisten työttömyyskriisien iskiessä hallintokoneistolta kokonaisuudessaan voidaan edellyttää entistä tehokkaampia toimia. Asiakasintensiivinen ja ns. ylisektoraalisesti ennakkoluuloton ote uusiin työllistämisen muotoihin kuten osuuskunnat ja sosiaaliset yritykset saattaa tuottaa pysyvästi työllistäviä tuloksia. Esimerkiksi työllisyyskoulutuksen jatkuvan kurssittamisen keinot on todettu vaikutuksiltaan vaatimattomiksi useissa selvityksissä. Eikä lyhytaikainen tukityöllistäminenkään ole kovin paljon parempia tuloksia tuottanut, vaikka ilman sitä monen olisi ollut erittäin vaikea työllistyä ensinkään. Toisaalta kohdennettu kurssittaminen esim. osuuskuntayrittäjyyteen on luonut useita uusia työpaikkoja eri puolille maata kuten muutamat tapausesimerkit jäljempänä osoittavat. Työttömyyden ainakin osittaisia ratkaisuyrityksiä on tehty myös työvoimakulujen alentamisen näkökulmasta. On ehdotettu esimerkiksi alempaa sisääntulopalkkaa työmarkkinoille tultaessa. Tai 3

4 työnantajan lakisääteisten sivukulujen eli työnantajamaksujen alentamista matalapalkka-aloilla. Mallia on haettu mm. Ranskasta ja Alankomaista, joissa työvoimakuluja alentavat kokeilut ja usein myös pysyvät käytännöt sekä uudet työpaikat ovat jo arkipäivää. Arvion mukaan työnantajamaksujen porrastamisella voitaisiin Suomessa työllistää matalapalkka-aloilla yli uutta henkilöä. (Holm ja Vihriälä: Matalan tuottavuuden työn tuki, 2002). 3. ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on sosiaaliseen ja alueelliseen tasapainoon tähtäävä politiikka. Muuttoliike, työttömyys ja väestön ikääntyminen edellyttävät etenkin syrjäseuduilla uusia kehittämistoimia, joihin sitoutuvat ja osallistuvat valtio, kunnat, maakuntaliitot, TE-keskukset ja elinkeinoelämä sekä alueelliset, seudulliset ja paikalliset toimijat. Ajatuksena on, että alueiden väliset erot tunnustetaan ja kehitystä tuetaan erityisesti heikoimmilla alueilla. Lähtökohtana on elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantaminen siten että työllisyysaste nousee kaikissa maakunnissa, mutta etenkin Lapissa ja Kainuussa. Hallituksen linjauksen mukaan ensisijaista on kansallinen alueiden kehittäminen, jota EU:n alue- ja rakennepolitiikka täydentää ja tukee. Eri ministeriöt määrittelevät oman hallinnonalansa aluekehitystavoitteet ja -toimenpiteet vuoden 2004 syyskuun loppuun mennessä. Aluekehitysviranomaisina toimivat maakuntien liitot, joiden on otettava huomioon valtakunnalliset tavoitteet maakuntaohjelmia valmistellessaan. Maakuntaohjelmia suunniteltaessa ja toteutettaessa on lisäksi otettava huomioon kaikki kehittämisohjelmat, EU:n alueelliset rakennerahasto-ohjelmat sekä kansalliset erityisohjelmat kuten aluekeskusohjelma, maaseutupoliittinen kokonaisohjelma, osaamiskeskusohjelma ja saaristoohjelma. Tähän varsin mittavaan alueiden kehittämiskokonaisuuteen sisältyy tiivistetysti seuraavaa: 1) kilpailukyvyn kansallinen ja kansainvälinen parantaminen, 2) yrittäjyyden edistäminen etenkin alueellisesti, 3) työllisyysasteen nostaminen kaikilla alueilla, 4) tietoyhteiskunnan kehittäminen eli nopeat yhteydet kaikille vuoden 2005 lopussa, 5) ympäristön ja sen kaikinpuolisen vetovoimaisuuden parantaminen, 6) kunnallisten peruspalveluiden saatavuudesta ja laadusta huolehtiminen, 7) palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen, 8) kehitettävä kilpailukykyisiä kaupunkiseutuja, vahvoja kuntakeskuksia sekä maaseutualueita, 9) riittävien taloudellisten voimavarojen osoittaminen alueille, sekä 10) valtion toimintojen alueellistaminen. Lisäksi tehostetaan alueellista innovaatiopolitiikkaa osana kansallista innovaatiojärjestelmää. Siten mm. korkeakoulut ja osaamiskeskukset kytketään tiiviimmin innovaatio- ja teknologiapolitiikkaan. Alueellista yrittäjyyttä edistetään perustamalla noin 50 yrityspalvelupistettä. TE-keskuksia kehitetään, ja selvitetään mm. niiden sisäisten osastorajojen poistamista. Investointituen (mm. kyläkaupat) lisäksi luodaan alkaville yrityksille tarkoitettuja rahoitusmuotoja. Varsinkin maaseudun työllisyyden ylläpitämiseksi kehitetään nykyistä monipuolisempaa ja joustavampaa yritysrahoitusta. Matkailun kentällä hallitus aikoo kehittää sisävesiliikennettä sekä 4

5 maaseutu-, kulttuuri- ja luontomatkailua uusien työpaikkojen luomiseksi erityisesti maan itä- ja pohjoisosissa. Myös ympärivuotiseen vapaa-ajanasumiseen kannustetaan, samoin mökillä tehtävään etätyöhön. Kylätoiminnan kannalta kiintoisaa on, että paikallista omaehtoista kehittämistyötä vahvistetaan kylä- ja asukastoiminnalla sekä toimintaryhmätyöllä, jotka kattavat koko maan. Hallitus seuraa asettamiensa kehittämistavoitteiden toteutumista sekä maakuntatasolla että maakunnan sisällä erityyppisillä alueilla. Tarkastelun kohteina ovat mm. koulutustaso, työllisyys- ja työttömyystaso, työpaikkojen ja työttömien määrä verrattuna vuoteen 2000, muuttoliike, huoltosuhde (ei-työlliset/työikäiset), alueellinen bruttokansantuote, yritysten määrä (uudet ja lopettaneet), kuntatalous, sekä asukkaiden hyvinvointi, esim. sairastavuusaste. Tilanteessa, jossa monet alueet ja seutukunnat yhä menettävät väestöään, talot ja pihat autioituvat sekä kyläkoulut ja -kaupat sulkevat lopullisesti ovensa, hallituksen toimenpiteet tulevat tarpeeseen. Miten nykyisen kehityksen suunta muuttuu, jää nähtäväksi, mutta tavoitteellisella ja innovatiivisella alue- ja paikallistoiminnalla on tilauksensa etenkin työllistämisen sektorilla. Myös EU:n komissio on tarttunut jäsenvaltioidensa työllisyystilanteeseen ja näyttää edellyttävän ripeitä toimia, jotta Lissabonin ja Tukholman kokousten tavoitteet vuosilta 2000 ja 2001 eivät jäisi tyhjiksi puheiksi. Alankomaalaisen Wim Kokin johtaman työllisyystyöryhmän raportissa todetaankin mm. että tarvitaan aktiivista ja ennaltaehkäisevää työvoimapolitiikkaa sekä yrittäjyyden edellytysten ja toimintaympäristön parantamista aina siihen mittaan, että yrittäjyydestä voisi tulla uravaihtoehto kaikille. EU:n työllisyysryhmä kehottaakin jäsenmaita toimimaan päättäväisesti ja nyt. (Komission tiedonanto neuvostolle. Yhteinen työllisyysraportti ). 4. MAASEUTU Työttömyys koettelee Euroopan eri maita ja etenkin eri alueita monin tavoin. Suomenkin sisällä erot ovat suuria kuten työllisyysasteen vaihteluista voidaan päätellä: 1) kaupunkien läheinen maaseutu (kaupunkien työssäkäyntialuetta) 66 prosenttia, 2) ydinmaaseutu (vahva alkutuotanto tai monipuolinen elinkeinorakenne) 63 prosenttia, ja 3) harvaan asuttu maaseutu (yksipuolinen elinkeinorakenne, heikko kuntatalous) 55 prosenttia. OECD:n luokittelun mukaan suomalaisista lähes 80 prosenttia asuu edelleen maaseutumaisissa kunnissa. Ja selvitysten mukaan moni kaupunkilainen asuisi mielellään maaseudulla, mikäli se olisi esim. työn vuoksi mahdollista. Maaseudun monipuolistumiskehityksellä on omat voimanlähteensä ja rajoittavat tekijänsä. Maaseudun uudistumisprosessit muovautuvat niiden yhteisvaikutuksesta. Monipuolistuminen ilmenee yritysten, verkostojen, osa-aikatyön tekijöiden tai esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöjen työn tuloksena syntyvinä kehityspisteinä. Kehityspisteiden voimanlähteenä voi olla paikallinen yritys tai yrittäjyys, osaaminen, luonto, vapaa-ajan viettomahdollisuus tai muu voimavara. (Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita, 2004). 4.1 Vapaa-ajan asukkaat ja maallemuuttajat: hyödyntämätön asiakaspotentiaali 5

6 Haja-asutusalueilla asuu säännöllisesti, keskimäärin runsaan kahden kuukauden ajan vuodessa, noin 1,8 miljoonaa vapaa-ajan asukasta; vakinaisten asukkaiden määrä näillä alueilla on noin 1 milj. Kesämökkibarometrin 2003 (Tilastokeskus, Sisäministeriö 2004) mukaan vapaa-ajan asukkaiden tulotaso on keskimäärin korkeampi kuin paikallisella väestöllä. Kesämökkiläiset käyttävät saatavilla olevia palveluja kuten kauppapalveluja sekä usein myös korjaus/rakennus-, lämmitys-, vartiointi-, siivous-, nuohous- ja aurauspalveluja. Useilla seuduilla näiden palvelujen systemaattista tarjontaa ei kuitenkaan kysynnästä huolimatta juurikaan esiinny. Kokonaisuudessaan mökkeilyn taloudellinen merkitys on vuodessa 2,9 miljardia euroa kun kaikki lasketaan mukaan. Kesämökkeily on pysynyt jokseenkin vakaalla tasolla jo pitkään. Sen sijaan uutena ilmiönä voitaneen pitää sitä, että vuosina syntyneistä suurten kaupunkien asukkaista 16 prosenttia aikoo muuttaa pysyvästi maaseudulle sitten kun he siirtyvät eläkkeelle. Lisäksi joka viides aikoo lisätä maaseudulla sijaitsevan kakkosasunnon käyttöä. (Hunnakko ja Palm, 2002). Eläkeläiset voivat olla joillekin kunnille kehityksen voimavara. Uusien asumisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittämiseksi kuntien on hakeuduttava innovatiiviseen yhteistyöhön yritysten ja ns. kolmatta sektoria edustavien järjestöjen kanssa. Uusia palveluja tarvitaan ja niille on myös kysyntää. (Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita, 2004). Samoilla linjoilla ovat olleet jo aikaisemmin mm. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä sekä Maaseutusopimustyöryhmä. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 2003). Tekemätön työ ja usein myös myytävät palvelut ja hyödykkeet on siis tavallaan tunnistettu, mutta asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta ei ole laajamittaisesti käynnistynyt. On luultavaa, että uudet mm. moniosaamiseen ja monialaisuuteen perustuvat maaseudun työpaikat eivät toteudu ilman paikallisen tason määrätietoista ja riittävästi resursoitua kehittämistä, johon kuuluvat osaltaan niin koulutus, rahoitus kuin uudet yrittäjyyden muodotkin. Työllisyysraporteissaan ja -suunnitelmissaan niin EU:n komissio kuin Helsingin kaupunkikin erikseen mainitsevat työllisyyden kehittämiseksi yhteisöllisyyden ja osuustoimintayrittäjyyden. Luontevaa olisi, että samat keinot otettaisiin tavoitteellisesti käyttöön myös Suomen maaseudulla. 5. UUSIA TYÖN LÄHTEITÄ: TOIMIALAKOHTAISET ESIMERKIT Seuraavassa esitellään uuden työn lähteinä kymmenen tapausesimerkkiä eri puolilta Suomea ja eri toimialoilta. 5.1 Matkailu Vasta EU:n rakennerahastokauden alkaessa Suomen matkailuelinkeinoakin alettiin systemaattisesti ja laajalti kehittää maaseudulla. Juuri matkailu yleisesti ja matkailuinvestoinnit erityisesti näyttävät saaneen varsin suuren hyödyn eri ohjelmista ja niiden tuomasta rahoituksesta. Etenkin Pohjois- ja Itä-Suomen elinkeino- ja työllisyysnäkymät olisivat varsin vaatimattomia ilman vahvaa EU:n ja valtion panostusta. Toisaalta Suomessa on alueita, kuten Turun saaristo ja myös osin ns. Väli- Suomi, jotka ovat jääneet paljolti ilman kehittämishankkeita ja tuki-investointeja. Yhtenä syynä voi olla mm. se, ettei ole löytynyt riittävästi paikallista tai alueellista yksituumaisuutta siitä mitä pitäisi matkailullisesti kehittää. Elämyksillä olisi kuitenkin kysyntää ja siis hankkeilla tilaisuutensa. 6

7 Toisaalta on käynyt ilmeiseksi, että useimmilla alueilla Saaristomereltä aina Kainuun vaaroille ja Lapin tuntureille ei ole juuri muuta elinkeinoa kehitettäväksi kuin matkailu, olipa se luonto-, maatila-, kulttuuri- tai elämysmatkailua. Kansainvälisessä kilpailussa Suomi ei vetoa niinkään luontonsa monimuotoisuudella, biodiversiteetillään, vaan hiljaisuudella, puhtaudella ja turvallisuudella. Mm. näitä ulottuvuuksia voitaisiin hyvin käyttää kesäisen vesistömatkailun, joka onkin hallituksen ohjelmassa, sekä ympärivuotisen maaseutu- ja kylämatkailun kehittämisessä Case Puulataival Puulataival-hanke on alueellisten matkailuun liittyvien yrittäjien verkostoitumis- ja yhteistyöhanke, jonka on käynnistänyt Etelä-Savossa sijaitsevan Hirvensalmen kunnan alueella toimiva Puulataival ry. Tavoitteena on edistää elinkeinotoimintaa alueella ja kehittää matkailua järviluontoa kunnioittaen. Hanke markkinoi matkailutuotepaketteja potentiaalisille asiakaskohderyhmille tarkoituksenmukaisten myyntikanavien kautta. Olennaista on noin kymmenen matkailuyrityksen kiinteä yhteistyö ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen. Yritykset toimivat majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalvelualoilla ja asiakas saa valita kalastus-, luonto-, ratsastus-, soutu- ja melonta- tai seikkailumatkoista itselleen sopivan kokonaisuuden. Mukana on myös kulttuurihistoriallista ulottuvuutta perinnemaatiloineen sekä lapsille tarkoitettuja sisältöjä satumaailmoineen. Tarkoituksena on myös kehittää, tuottaa ja markkinoida terveyden ylläpitoon ja hyvinvointiin liittyviä palveluita kuten terveysruokaa, hierontaa, turvehoitoa ja luontoliikuntaa. Visiona onkin, että vuonna 2010 Hirvensalmi tunnetaan nimenomaan hyvinvointipalveluistaan. Kehittämishanke aloitti toimintansa maaliskuussa 2002 ja se päättyi vuoden 2003 lopussa. Kokonaisbudjetti oli euroa, josta 20 prosenttia rahoittivat hankkeessa mukana olevat toimijat, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 0,5 milj. euroa. Loppuosa koostui valtion ja kunnan tukikelpoisesta rahoituksesta, jossa yhteistyökumppaneina ovat olleet Etelä-Savon TE-keskuksen maaseutuosasto sekä paikallinen toimintaryhmä Veej jakaja ry. Osallistujat määrittelevät yritysten välisen yhteistyön jatkumisen muodot hankkeen päätyttyä. Hankkeen työllistävä vaikutus keskittyy ennen muuta yrittäjien ja yrittäjäperheiden omistamien pienehköjen matkailukohteiden markkinatilanteen vakiinnuttamiseen sekä kasvun mahdollisuuksien luomiseen. Kilpailu matkailun kentällä on myös kiristymässä, joten tarvitaan voimavarojen yhdistämistä niin tuotekehityksessä kuin markkinoinnissakin. Työpaikkoja voi syntyä vain, mikäli yritysten kasvuedellytyksiin on panostettu riittävästi. Uutena työn lähteenä matkailu ja sen erilaiset hankkeet on siis keskeisessä osassa etenkin harvaanasutulla maaseudulla. Hankkeen nimi: Puulataival Yhteystiedot: Puulataival ry, Haukanmäentie 23, Hirvensalmi. Toimiala: Matkailu Alue: Etelä-Savo Kohderyhmä: Matkailu- ja palveluyrittäjät Yhteistyöosapuolet: Toimintaryhmä Veej jakaja ry, Etelä-Savon TE-keskuksen maaseutuosasto, palveluyrittäjät, Puulataival ry. 7

8 5.2 Tietoyhteiskunta ja teknologia-ala Nykyvaiheessaan tietoyhteiskunnan rakentaminen perustuu joka kotiin tuotavan laajakaista- tai vastaavan teknologian varaan. Hallitus on ottanut tavoitteekseen, että vuoden 2005 loppuun mennessä kaikilla on käytettävissään nopeat ja kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet. (Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma, 2004). Keväällä 2004 näyttää siltä, että tavoite toteutuu laajalti. Suurelta osin myönteinen kehitys perustuu siihen, että eri puolilla maata monet kunnat ja kaupungit sekä muut yhteisöt ovat ottaneet asiassa aktiivisen rooliin. Ne eivät ole jääneet odottelemaan valtiovallan tai teleoperaattoreiden toimenpiteitä vaan aloittaneet asukaslähtöisesti sekä kylä- ja seutukunnittain oman tietoverkon rakentamisen Case Kuuskaista Syksyllä 2002 selvitettiin ns. Kuusiokuntien (Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä, Ähtäri ) eri kylillä oman laajakaistaverkon tarvetta. Kiinnostuksensa ilmaisi yli 1900 alueen taloutta, mistä seurasi että saman syksyn aikana päätettiin perustaa verkko-osuuskunta verkon rakentamiseksi kylille. Seuraavana kesänä Kuusiokunnat ja verkko-osuuskunta Kuuskaista tekivät yhteistoimintasopimuksen alueen tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseksi ja infrastruktuurin rakentamiseksi. Verkkopalveluiden kehittämishanke sai kunnilta alkurahoitusta ja hankkeelle palkattiin tekninen asiantuntija; samalla laadittiin alueellisia verkkosuunnitelmia. Kylillä hanketta vetivät kylien omat yhdyshenkilöt. Kun hankkeen toteuttaminen varmistui, verkon rakentaminen tarjosi työtä useille toimijoille: maaurakointi eli kaapeleiden maahan auraus, kuituhankinnat ja kuitu-urakoinnit eli tarvittavat kuitutyöt verkossa, verkon aktiivilaitteet ja niiden asentaminen sekä kotitalouksiin että verkon ytimeen, ja verkon ylläpitopalvelut. Osuuskunta kilpailutti em. työt ja hankinnat. Osuuskunta Kuuskaista on jo verkottanut yli kymmenen kylää ja taajamaa erittäin nopeilla yhteyksillä ( megabittiä sekunnissa), jotka sallivat niin internetpuhelut kuin kaksisuuntaiset tv-lähetyksetkin. Hanke jatkuu useita vuosia ennen kuin kaikki kylät ja kotitaloudet ovat valokuituverkon piirissä. Varsinaisen verkon rakentamisen maksavat osuuskunnan jäsenet ja EU sekä valtio puoliksi, rahaa kuluu useita miljoonia euroja. Uutta työtä on siis tarjolla etenkin verkon rakentamisvaiheessa ja ylläpidossa. Mutta nopeat yhteydet mahdollistavat myös uudenlaisen palveluliiketoiminnan kuten atk-tuki sekä uusien ajasta ja paikasta riippumattomien yritysten sijoittumisen kyliin ja taajamiin. Toisaalta nopeat laajakaistatai monipalveluyhteydet avaavat entistä paremmat mahdollisuudet etätyön tekemiselle vaikkapa kotoa käsin. Hankkeen nimi: Kuuskaista Yhteystiedot: Verkko-osuuskunta Kuuskaista, Ostolantie 6, Ähtäri. Tuija Riukulehto, toimitusjohtaja, +358(0) , Toimiala: Teknologia-ala Alue: Pohjanmaa Yhteistyöosapuolet: Kunnat, kyläyhdistykset, Pohjanmaan TE-keskus, verkko-osuuskunta Kuuskaista. 8

9 5.2.2 Case Nicemedia Informaatio-osuuskunta Nicemedia sijaitsee Pukkilan kirkonkylässä, kunnan omistamassa Tietotalo-kiinteistössä, joka on entinen pankkitalo. Pukkilassa asuu kaksi tuhatta henkeä ja työttömyysprosentti on noin kahdeksan. Erään nuorisoprojektin myötä taloon hankittiin vuonna tietokoneita mm. etätyötä varten. Sen jälkeen eli vuonna 1999 käynnistettiin kolmen kuukauden kurssi Yrittäjyyteen valmentava atk-täydennyskoulutus, joka toteutettiin työvoimatoimiston järjestämänä työvoimakoulutuksena. Kurssille otettiin kymmenen pukkilalaista työtöntä, joille annettiin valmiuksia erikoistua yritysten atk-palveluihin kuten nettisivuihin, multimediaan sekä käännös- ym. töihin. Lisäksi he saivat oppia yrityksen perustamisesta. Kurssilla luennoitiin myös osuuskunnan perustamisen hyödyistä ja haitoista, ja kurssilaiset keskustelivat aiheesta. Vähitellen he alkoivat kallistua sille kannalle että osuuskunta olisi oikea muoto yrittämiselle. Muunlaisen yrittäjyyden alkupääoman kustannukset ja onnistumisen riskit koettiin liian suuriksi. Heti kun koulutusjakso oli ohi, kahdeksan kurssilaista perusti osuuskunta Nicemedian. Kunnalta vuokrattiin tilat Tietotalosta ja toiminta lähti käyntiin. Alusta asti osuuskunnan toimintaan kuuluivat atk-tukipalvelut ja -koulutus, internet-sivujen tekeminen, sekä perinteiset toimistopalvelut kuten kirjanpito- ja tilitoimistopalvelut. Nicemedia on nyt toiminut yli neljä vuotta. Työntekijöitä on kahdeksan ja omistajia seitsemän. Periaatteessa osuuskunta tekee samoja asioita kuin alussakin; osaamista ja ammattitaitoa vain on hankittu matkan varrella lisää. Nicemedian ehkä tunnetuin tuote on Tonttipörssi (www.tonttiporssi.fi) joka kattaa koko Itä- Uudenmaan ja sisältää kaikki kuntien myynnissä olevat tontit. Mm. Kuntaliitto on esitellyt sitä esimerkkinä hyvin toteutuneista hankkeista ja sen levittämisestä muihin kuntiin ja maakuntiin käydään neuvotteluja. Nicemedia on vuokrannut koko Tietotalon kunnalta ja toimitiloissa työskentelee kaksi etätyöntekijää. Nicemedia on myös hallinnoinut Sitran rahoittamaa Oppivat seutukunnat -tietoyhteiskuntaprojektia, jolloin henkilöstöä oli kahdeksan lisää. Tietotalo on myös levittänyt ja nostanut tietokoneosaamisen tasoa maatalousvaltaisessa ympäristössään. Talossa on myös kaksi yleisöpistettä. Nicemedian työntekijät ovat organisoituneet siten että osuuskunnalla on toimitusjohtaja, websuunnittelija, atk-päällikkö sekä -suunnittelija ja toimitussihteeri ja kirjanpitäjä. Toistaiseksi kaikilla on samansuuruinen palkka, jota on tilapäisesti jouduttu alentamaankin. Liikevaihto on kuitenkin neljässä vuodessa viisinkertaistunut, ja osuuskuntalaiset sekä muut uskovat hyvän ja yritteliään hengen voimaan. Nicemedia toimintaperiaatteet ovat pysyneet samoina vuodesta toiseen. Laadulla kilpaillaan kaikessa mitä tehdään. Perustajien mukaan osuuskunta syntyi hyvään aikaan eli juuri silloin kun yritysten ja yhteisöjen internet-sivut alkoivat yleistyä ja palveluiden tuottajille löytyi kysyntää. Myöhemmässä vaiheessa tilanne olisi ollut huonompi ja tänä päivänä pelkkä internetsivujen tekeminen ja ylläpito eivät ole kovin tuottoisaa toimintaa. Niinpä Nicemediakin on laajentanut toimikenttäänsä. Kaikkiaan voidaan sanoa, että Nicemedia on hyvä esimerkki osuuskuntamuotoisesta yritystoiminnasta, joka on vuosien varrella joustavasti sopeutunut vallitsevaan markkinatilanteeseen. Hankkeen nimi: Osuuskunta Nicemedia 9

10 Yhteystiedot: Nicemedia, Keskustie 15, Pukkila. Soilikki Raita, toimitusjohtaja, +358(0) , Toimiala: Teknologia- ja palveluala Alue: Itä-Uusimaa Kohderyhmä: Työttömät Yhteistyöosapuolet: Pukkilan kunta, työvoimahallinto. 5.3 Etä- ja palvelutyö Edelliset tapausesimerkit muodostavat kuvaa maaseudun internet- ja tietoyhteiskuntahankkeista. Tunnettua kuitenkin on, että suurin osa etätyöntekijöistä asuu toistaiseksi suurimpien kaupunkien keskustoissa. Etätyö ei ole vielä siis juurtunut pitkien etäisyyksien Suomeen, vaikka suhteellisesti tarkasteltuna maa sijoittuu etätyön kärkiluokkaan koko Euroopassa. Toisaalta on jo jonkin verran näyttöä esimerkiksi siitä, että maallemuuttoa harkitsevat ja etenkin paljon aikaansa vapaa-ajan asunnollaan viettävät olisivat entistä valmiimpia tekemään etätöitä, mikäli siihen vain olisi mahdollisuus. Kuinka paljon etätyö sinänsä luo uutta työtä, on vain arvailtavissa, mutta luultavaa on, että esimerkiksi maalle muuttavat itsenäiset etäyrittäjät tarvitsevat erilaisia tukipalveluita, jotka puolestaan avaavat paikallisia työllistymismahdollisuuksia. Ongelmana onkin, miten seudun palvelutarjonta kykenee näyttämään toimivuutensa ja lisäämään siten ratkaisevasti kylä- tai seutukunnan vetovoimaisuutta uuden yrittäjän sijoittumiskohteena Case Kiuru Contact Center Nykyaikainen tietotekniikka sallii laajamittaisen, keskitetyn palveluyritystoiminnan miltei missä tahansa. Erilaiset puhelinpalvelu- ja contact center -tyyppiset asiakaspalveluyritykset ovat löytäneet uuden voimavaran maaseutukylien työikäisistä. Parikymmentä henkeä ympäri vuoden, sekä kesäisin vielä kymmenen lisää työllistävä Kiuru Contact Center Oy on etämyyntiä ja -markkinointia harjoittava yritys Kiuruveden kunnassa. Saadakseen lisää koulutettuja työntekijöitä yritys tarjoaa uutena toimintamuotona mahdollisuuden oppisopimuskoulutukseen, jonka aikana voi suorittaa merkonomin tutkinnon. Tarjolla on siis sekä työtä että ammatillista koulutusta. Hankkeen takana ovat Kiuruveden työvoimatoimiston ja Kiuru Contact Centerin lisäksi Pohjois-Savon ammatillinen instituutti sekä Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän oppisopimusyksikkö. Oppisopimustyösuhteen kesto riippuu koulutettavan aiemmasta ammatillisesta koulutuksesta. Esimerkiksi kokonaan ilman koulutusta oleville aikuisille sopimuksen kesto on kaksi vuotta, mutta lisäkoulutuksena vanhoille merkonomeille se kestää kuusi kuukautta. Yrityksen näkökulmasta oppisopimuksella saadaan lisää osaavaa ja yritykseen sitoutuvaa työvoimaa. Henkilöstön kannalta koulutus tarjoaa mahdollisuuden päivittää aiemmin opittua. Toimiala: Palvelu- ja teknologia-ala Yhteystiedot: Kiuru Contact Center Oy, Asematie 28, Kiuruvesi. Kari Heinonen, myyntijohtaja, +358(0) Alue: Pohjois-Savo Kohderyhmä: Yrityksen nykyiset ja uudet työntekijät 10

11 Yhteistyöosapuolet: Kiuruveden kunta, työvoimatoimisto, Pohjois-Savon ammatillinen instituutti, Kiuru Contact Center Oy. 5.4 Työllistämishanke: uusiin töihin käden taidoilla Vaikka tietoyhteiskuntakehitys on vallitseva megatrendi, kaikille se ei kuitenkaan avaa uusia työllistymisen mahdollisuuksia. On jopa puhuttu digital divide -ilmiöstä, jossa osa väestöstä jää kokonaan tietokoneistumisen ulkopuolelle. Ongelmaan liittyy se, että monet eivät asuinpaikkansa tai ammattinsa takia saa syntymään juuri minkälaista suhdetta tietoyhteiskuntaan (Castells, 2001). Heillä on usein kuitenkin muita tietoja ja taitoja, jotka voivat auttaa työllistymisessä, kunhan prosessi vain saadaan liikkeelle Case Maaseutu Siili Kokkolan seudun maaseutumaisten kuntien Himanka, Kannus, Kälviä ja Lohtaja alueella työttömyys on vähentynyt ja tilanne on osin kohtuullisen hyvä. Pitkäaikaistyöttömyyden osalta kehitys ei kuitenkaan ole ollut niin myönteistä. On muodostunut osin vaikeasti työllistettävien joukko, joiden on lähes mahdoton suoraan työllistyä tarjolla oleviin työkohteisiin. Alueella on puutetta ns. tavallisista työkohteista. Seutukunnan pitkäaikaistyöttömät eivät ole kovinkaan koulutettuja; he ovat työelämässä ollessaan tehneet pääosin töitä käsillään. Näiden henkilöiden kouluttaminen ryhmänä johonkin tiettyyn ammattiin on vaikeaa ja tällöin alueen työnantajat kokevat, että heitä ei ole mahdollista työllistää. Maaseudulla on kuitenkin olemassa lukuisa joukko töitä, jotka soveltuvat erinomaisesti näille työttömille. Työkohteet ovat myös olemassa, mutta tarvitaan hanke, jotta työ ja tekijät kohtaavat toisensa. Ja kohtaavat vielä siten, että työttömillä on tukenaan verkosto. Maaseutu Siili -hanke parantaa vaikeasti työllistyvien hyvinvointia ja työllistymistä käynnistämällä Kannuksen kaupungin alueella yksilöidyn maaseudun ihmisille suunnatun kehittämishanketyön. Hankkeen rahoitus päätetään vuosittain. Toiminta käynnistetään vuonna 2004 Kannuksessa ja hanketta laajennetaan vuosina seutukunnan muihin kuntiin, saatujen kokemusten pohjalta. Tavoitteena on etsiä mahdollisimman pysyvä ratkaisu alueen pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen, joko yhdistelmätuen tai muun työvoimapoliittisen keinon avulla. Ajatuksena on tarjota monipuolisia työvaihtoehtoja, jotka nousevat työllistyvän omista lähtökohdista. Työt ovat sellaisia, että niitä voidaan tehdä kunhan niihin saadaan opastus ja tarvittaessa pienimuotoinen, yksilöity koulutus. Tällaisia mahdollisia työkohteita ovat maisemanhoito, vanhan rakennuskannan purkaminen ja kunnostaminen, erilaisten luontokohteiden ja retkeilyalueiden kunnostaminen ja ylläpito, maaseudun asumista tukevat työt kuten polttopuiden teko, lumityöt, pihojen kunnostaminen ja ylläpito. Myös erilaiset kestävää kehitystä tukevat työt kuten kierrätys eli rakennusjätteiden lajittelu, kodinkoneiden ja laitteiden purkaminen voivat työllistää. Tavoitteena on luoda eri toimijoista verkosto, jonka avulla työtön henkilö pääsee kiinni työelämään ja näin hänen valmiutensa vastaanottaa työtä avoimilta työmarkkinoilta paranee. Samalla etsitään ja kartoitetaan jatkuvasti sopivia työkohteita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta käyttäen hyväksi myös Työllisyyden kehittämisyhdistys Siili ry:n aikaisemmassa toiminnassa esille tulleita tehtäviä. Siili ry palkkaa henkilöitä eri työkohteisiin, lisäksi hanke välittää työntekijöitä sopiviin kohteisiin. 11

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Yhteisötalouden esimerkit ovat seuraavien kirjoittajien käsialaa: Barbro Grannabba, Såka byagård Helena Lammensivu, Tennilän kansakoululla harrastetaan ja hoidetaan

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Päivitetty 17.8.2010 Minusta tulee isona puunkasvattaja (Maiju, IV luokka) JOHDANTO Linja-auton laskeuduttua Jussilanmäkeä kirkonkylään ja pysähdyttyä meidän

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

MAASEUDUN PIENTEN TÖIDEN EDISTÄMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA NIIDEN RAJOITTEET

MAASEUDUN PIENTEN TÖIDEN EDISTÄMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA NIIDEN RAJOITTEET 3 MAASEUDUN PIENTEN TÖIDEN EDISTÄMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA NIIDEN RAJOITTEET Petra Lindqvist Eija Koski Kari Leinamo Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu 123 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Maaseutua

Lisätiedot

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista Maa- ja metsätalousministeriö KKohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista MMM:n julkaisuja 6/2004 Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ohjelma toimitettu MMM:öön 29.9.2006 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ...7 2 JOHDANTO...8 2.1 Pohjois-Kymen Kasvu ry ja toiminnan tarkoitus...8

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2003 /V Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot