/. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # 5 # )+ 5 # 4 * #/. ) ##! #5 *! # *), #. # 4 #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # 5 # )+ 5 # 4 * #/. ) ##! #5 *! # *), #. # 4 #"

Transkriptio

1 ! "

2 ..*. /. / 0* 12 / / ' // 2" / /# * / #. # # # #. # # 3'"* * # # ) * # # 4 # # # )+ # 4 * #/. ) ##! # *! # *), #. # 4 # #/. ) ## * # 6, #. # 4 # #/. ) / ## * / #/ 7 / #/. / #/ 4 # #/ # #//. ) # #/# * #. # 7+* ),#. *. ' ) 8 )9 8 / * *)

3 : #.*, ). *. ; * /. 2,*% /. * /. #..*) #. * #. # ' # 8 # #/ * / ;* /. * /. / *) // <:, //. * /#. /# ' /# 8 /# 9 <), /9 9. * /9 9. /9! 8 /9!. * /9!. /! ; *,=, #. * #. # '"* # 8 * # 9. +,* #! ) * #

4 >#/? # $ %&%'() ' ; *,* ++ +,) )+ * *) ;),+*, 4 * + + *",), ") $ +" ) ), **, " ) ), * * +), )+ ) * ), 1+ * * * *+.++,+ + ) " *1 *, + + *, ). ) *, )+ ) 8" + * ) * )++, + 4+) ) +* )+" ) +)++ *) ), * 3 ) + ) ), +*, " *, " * +) ) )" +) 1+)++ " ) " *((. + + *)++, 8" + )++ * + ". ) ) ) " +)* ).* * " *%, ) ) * ) *+) * * +) >* 1?, * ), * + )+. * ) + *,, *+,* * * * 8 ) * *), * * *

5 >#/? + %&'',( - %&'&()((,&. -/$ %%*(0 2* " * +. " ) +, * " ) *. ), ) > 1..1 " )+?A *)," 1 + * ) * =,,., ) " *. ) + + ), ++ * % '"+* ), 1'' <' 2,' ;*1* 8' 7+**.'. 1*) + * + ) ) 1 *, ), ) * * >2? + + 0*, *) " 8 )+),, * : ) 1* )* "*", ) 0* )+), *+) ) )+" 1+*)" *,* '" + * ) +: 0* * + 1 +, 4 " 4 *1 + ),*, : * * 1,, : =" ),+ + 0* ) * 1 * * ), " 4 * + ),"

6 >#/? *)1+*)1 *+),,, ) + : C D * $ + +*, +, 1+ ) $ ** ) *" +*) 1+*),. * * + *) +1+), )*, *,* )" 1 + *, * " -/,&&%'( -/+ ('),00' ' *, + )+" ),, *), " ) * ) *. " * + " 4, 1 +* *) * + * " *,* 4 * * + * )" + 1 * ) 1 " ),+) *". + ), :, * " 4 *,., ) +) * " 4 " * 1+ * )," *) * " > 12? ; *, * )++ + *" *. ), + *, ",*' +" *1 + + *,, * 2+ *, +" *. + +, ) *, * ' * ) * =,," ** 8, *> *)E*)?)

7 />#/? ' ) * % 6A 1 A = 1 / " =, 1 " 2 -/- &%'( < + **1 + * *, + *1 )++ ** 2%+*).+) 1 *,=, >2?)) *,0*, +, * *,2% * -/" *%%(( 8*2%* =, ) 8*+2" + *, =, )) *2 ",' * 2%)=, * + * >2? ; *,2% *) ) " *+, * " $ 2" +++ * + ) )+), * " +*) ) * ) 7, ) " * + ) 2%+*) ) " ), ) + *), * *". *" 1+* )* $10A1$) 1;16122!9#=,---, 13<$

8 #>#/? " % %.'(,0&()((,&. "/$ ')). ), + + **++ ), ), * 1 + ) * ) ) * 1+ ". * * % 3'"* * ) * 8 *), 8 *)B,G, 6, 7 # #. 3'"* * 8 3'"* *1 *+), 1+) )+ 3'"** ), >=,?0 + 1,, *, + 3'"* * * * B,? * )" ))+ + ", # ) * ) *,* + 1 +,* * + " +) ) " )" * ) )+ +,, # 4 ++ * * + * *+ * + + ) " + 8+) * + *) "/ > *? )* * +.* * )* +" *) 1 * + ** 7 1 ) * >2? ) * + )+ *" 6F01 );41!9#1,, $ 13<$

9 >#/? 1 * )++4 " )+)+ )++'" * 1)++1 * " ) *" + + ** * + +), ) 8 *)+ ) + ".* *,) I#, < * )* *. * ), " 1),>2 1?, * ) < * ) % >- B-?JK >? +- J 1-J ) 1J * LBM1 J LM,%*%J>?BLBMJ#LBM 8*>?, # * * ",!!1#N < * *,,+) ) >? +1+ * * " L2 M ) L2 M 1 ) L M, JL2 M BL M OBO>L2 M BL2 M? >? 4 ), >2? 1* " *) * 3,* * *, *;, *) * + * 1 + *" * * # # )+ ;) + *),* * ++ *) " *)+ +" 4)+*,> ), 2 B? " * 1+ * )+" 1 ) +)", + )+ ) 7 * ) * *) " ++ *)+" ; )+ 1 )+ " *) * *

10 >#/? 8 * +*) *" +* *1*, ) + ")+ *,, + * )+" 1+,+ *,. )1 + +., ** )+ + )+ 1 * * + ) **1 " +> ** * *?; * * 1 + *, >?; " * 1* ) " ;* 1*, ", + * ) ) +)++ 0 )* * >?1 + * 1* ) ) ' ) # * * ) * ;, ** 4* * $.< > =?1 <.< >)?1* + $' ), ) + 4 ), * ) +) * + 4 * * ) > /+? #/. ) +), *), 1*+*1+ " ), +." * ) * * " >O#"9"N?1 ),),1" +*), ) + *, ) *+ *,* ) *" * )1#"N "> 9 "N7+ "N? ", * >8*? + ), *,,+3'"+ 1+ *, ) < ) >+* 3'"?,,+>7 P?1 +,* * )>27?.* $)+$1 * * 1+ 1'..' 1<!!1 +

11 9>#/? * ** ) " )+," >8*+8*/?. *), ),," 1+, * >8* /? ')) '4((,)() 23! 9 # / " "# "/ " " " 011%') %'('( 2!3 8* ) * Suheellinen otsonin tuotto Jäähdytysveden lämpötila C 8*) +), *,),

12 !>#/? 8*/ * )+ 8* + *, * " ),)1 "# ) * ++ " * * *1 + ) * * ) I * * *) +* * * ) 1+ * )" )+ ## <) * + +), ", 1 + ),, * * * * ) < 1 *" 1), *)8 " <), ) * " + 1*) " ) ++) # * *) 1+ *,* + * ) +, ) + +1 ; *, + G ), * 1 * )+ ), " +.* ++ 1 " *+ * ) "

13 >#/? 1+) + *) ++ +), $ + 1 * * " *), ; + * *1 * ) " * ) *) *" ) ), * ) ) >#? < * +, " ) +* * $" * ) + )" + * 1 *,)," ) ), +)* $ * " 1+ " ; 1* ), ** ) * 8 * 1* " "/ %*4,'6' *)* 1 ) ) ) ) ;, *) ) ) + 1) ",, #. *), >+? ),,," = ).," ) ), 1+ )+), * )+ " *), * + " *). *) " Q ; *, )+),, ) * 1 )" +,, * )** + +2 * *, " +,, >8?1 ),, >82? ),",>72?7, * )+*, 0 >1 / "? * ) 8,1 + + * ) +*,, *, *)*) 1 +, ", )* ), 1+ *," :, 8 ), " %. ) ) >#"N?+ "

14 *, *. " *)++ +<>721 82? #N. *, ')++ )" * +** *) + + ",)+ * 4 + *, )* + * *+, ", * # 4 4 * * + * **, " +1 * + * ), * + 4 * + * ) "1) *+1+ * * " ). +* +0*,>2?, "*2*,, >H?*) " ) *) *,,) )* *) * ) 1 + ),, *) ),*,*) +". * ** ), *" * +),, * 1 +, *, ) * *,, * " N* * * "/N1 +*, *) )* # *),: ) )) * ), 1 +, Q 0*,>2?* * * * >""E?* * * ) ; *++ " **, * " *) <), )1 " ) ; **) * *, 1 + ), *, $), *, ) +.)*, ), *) 1 ) + *)* ) >84 /?,)+. *,, *)) ++, )", *)*) *

15 >#/? 8 * +*, " / 8, 1 *))+ ",)+ +*, #. " *, ):,, * )," +)+ ) )) * ), 4*) + *), ** * 2 ), *, * " *) * 4 + +* *+1 +) ) *,++*"., *, 1+ *) " *, * *)", ) *1 )" *) >8*#?! 9 '(4 2 3 # / / # 9! *#< *), ),,>"? * )*+* *, ), * 1+, +, * $ " *, + *,, )* 1 " * * ) ) *1,",) )** ) *)", 1 + * * " +) * " )*,*, *, " * /.1 16,R1.1, =,,S F. %4 1 R101-)1"6S # 810;1) + 18, 1. 8<1!!!1#

16 >#/? #/. ) 8 * ) >#?, ",, * +* *)).+ ",, ), * )+ * +*) # 8 ", * ) + * " >"!# N 02? *)++ ) " * * ; *,)++ * "+, * + 1 +,, >8?1 * *, * * ", ## * "/+ 8'6' 8 * * 1 ), ** *++, " *,*, ),;, " + ) 1 " *) ), ') ", *, ),++ * #. 6, )+ * " 2* ),,: *, * 1+ " ** : ), * *" )+ 1 * # 4 6,, * ) " * 1, )>H1 BB? 8 *>T1 BB? * * ** * >H?1+ " 6, *, **, *) 1+*, " :, *1+ * # 6, "#* +)+" 1 ) +, ), *"+ ), 1-1

17 />#/? 8 *+) +)* *" 6, ), ) * ) > 1 1* 12"? * * ) + +)+1 +, " *, * ),* ", #/. ) 4"+ *)+ * * ) " : >*+? *, " ), + *,0*,), : " * >?+,) 8 * ) + " *) * ) : ) ",,. :, * + *, ) )+*) 8 * " ) ), :. ",)) +*) =," ),), * *, + 0*,,, )1+, + * 2) *, * * **) ) +)" 2>H#?), : 4: ) +, * ) 2% : +, *+.)++ ) ## * "/- ('((% 6, ** + 1 +, " *, ** )*+ " * * ; " 1*,:, ) *,, ) 1 + * *. *, 1+ *, #/. 1 " 2+), :: *, " * * " * )+ * * ) 1+ )+" + +

18 #>#/? #/ , * /1#+ B) 8 * * ), * + ) 4 " ) + 1 *, * #/ 8 ) + * * 1)" *, +, 1 " * * + ),), *,+" * *) * " 1 * 1 + ) " *,, *) * #//. ) * " #/# * 9 %&',%'( 9/$ &:.*() %&'%46( ) %BBFFF, ==B ) *) *) +,*), 0 ) )*++ +) 8 1+,+), 7+* ) + *, *0+ 8" + *,), * + + * * + ) ) *, + > +% ),?1 2%*) + " * +) + *,1+" ) ) * ", * * * *), " * 1 + * ) ' " *, * )* 1 * + *' " *1+,** " * $ * +, * ** ",, * + * 0"

19 * *", 0 )++ + * + " * + " 1 + * * 1*, ), ++ " + * *) *1 +* **) $) )+" $) * >"#?1+ *) * B)"Q B)>.* )+) ), *)?$) ) * * * *". * +)*),,*. * 8) + )," ) + + =,, * + * * " *. ' ) : + * * ** " + 0+"8 2 * " 1.3? B1 *+ *,* **" B, +) *,*" < +% ),0+ +*" * + )+, +1+) ) * ) " ' ) + >)1? ". ), * =,, + +)*" >8*?

20 >#/?,;6 / 2&7<,3 # # # $ $ $ $/ $# $ 8*=,,* +0+"8 4= > / "?)* =,," * **,>8*? / 2&7<,3! 9 # /,; $ $ $ $/ $# $ *=, *B 8* >628? *) )* *+) 1 + *+), + * 2% +* >8*9?2" **" +) =,,>2 " + J?2%

21 9>#/?! $ $ $ $/ $# $ 8*92% +0+"8 8 ) 2" *) * " G + * $ "# >8*!?1 + 2% " +* >$? * " * ** *1+ ) 8* ),1 *, +* " *), *+ 2%H90" * * 8" ** * * )* " >* )?4, * " +. * ", + *,2* 91#

22 !>#/? NURMIJÄRVEN VESILAITOS Pumppaamo P1 ph, lämpötila ja H2S ph / lämpötila [oc] H2S-pit [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA ph lämpötila [oc] H2S [ppm] 8*!; *,2"* **, + $%"# 2 +* " +) 3 1+, #N ) 2"*+*) :" 2"* >8* 9? *) + ), *) >" G?$), +*, * * *2"* * * +* >8*? 1 * 2"* *. * "* *,,++1, *

23 >#/? NURMIJÄRVEN VESILAITOS Pumppaamo P1 ph- mittaukset ja virtaamatrendi ph-arvo Virtaamatrendi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA ph Virtaamatrendi 8*2"* ** $%"# 4* + * * >8*? )* * 8*+ *,, 2%**" >) * )?) * *,1+, ) " * + * >?*.+) + * " * NURMIJÄRVEN VESILAITOS Pumppaamo P1 Virtaamatrendi ja rikkivetypitoisuudet Rikkivety [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA H2S [ppm] Virtaamatrendi 8*0*, ** $%"#

24 >#/? $ + *,0,O" "* * * ) *) 1 * * * * + *,* *8* * *>8*?1* ) = "> " /? =, Redox pumppaamoittain, Nurmijärvi vko mv *$ ",O" 1" " $ 2" >"? >$?, *. * * **,) ), *1 ), ) $*) * " 1+,), *0*," * + + " *), * *), * + * 1" + U U * *) ), " ), * " + * 8* ),, " +2"*+*+*) 8 + * ", * ) * 2"*+ )" + ) *+* 1+*", * 2% 4 + 2" ) * " +/"9 + *, +, *++ *),

25 >#/? NURMIJÄRVEN VESILAITOS Pumppaamo P1, imukaivo ph, lämpötila ja rikkivetypit ph-arvo, lämpötila [oc] H2S [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA ph lämpötila [oc] H2S [ppm] 8*; *,2"* **, + $%/"9 *, + * * >)? ) *)* " +9*8 " * *; *, " " * * ***" * * + 8 *, ) * *,1+" * * + > /? > 8*?. +),, +*" 1) ) + *" * * * 0,O" + + " +1+=,, *4 * * )1** + * * *. ) >8*/?1 ) +" $*, >$? * * * ' *, + * + ) *"., * *

26 >#/? Redox, Nurmijärvi vko mv P / 8*/$,+*,O" 1 $J+) * *) +, " 1+, * * ) ) >$? + < + ) ) " ;* + * $$# * *, *,".) * " * 1+ ) * *" ** +), ),, *, * " ) )+ + + * >8*#?2 + * ) ), 1 + " ) )+ 8* * ) *)

27 />#/? 8*# ",," ) ) * B) " ) * ), * * * * B) +)* 19B># B)?1+ + ) ), 4 ++, +*>* *8*#?1+) * + +*, " + * : ) ",., *, * B) " +1+, * B)N ) 2 *), U),U N )* B)* B)8 )1 *,,, *) 8 ) " * )1*, *+.*, *" 1 + )* * " + ), $ " 1 + * 1 + " * " * >*1 +), 1,? 8 ), ) " * ), 1+), * $>$? * >#9 "?* *+" ' * * * #!+8 2 " +* *), * B)*,*, * * 1+ )+" ) <, *" +), *>?1+" >2? * 1 " > B)?+" *, * > B)?. " > *?/ +*"

28 #>#/?,* " ) 1 * * *". ) ) ) )1,, " )1 +, * * * " > # N?), >? +*,*+* ), " * * *), *4 * " +., + " * *, ++ 7, * * " * *., " + * * 1 +,!.) ) 1+ *, * +$ *)" * **) ) 9/ ')(),=%&%'( 8) > 4,16? : " ) 6 " 3'"+ " 4,..* *,, B)1 B)"?),>.102?* ),*" * : " ) : + " *>.1.?. 4," 6.', 2) + *, '>.? * + V: 8 ) 1+ 1 *" * *. 4,.G : ") B) Tuotto-% ppm** mg/l mg/h* mg/h / teoria , , , , , , , , W B)*

29 >#/?.6 G : ") 1 " # B) ppm mg/l mg/h mg/h / teoria puoliteho 9 0, kokoteho 20 0, ), *) *" 1 +* * 9/+ &((() *(6() %&'%4((. ).*,2)+'" + * + * 4 + ), " + + 2) ** + * I' " + * +* 3$4 0= - ) + * 4 * + + * *" + )4 *+), **1+ " 8* + )' * *** '* + * )+ 0= -* *, ", ', * + *, )++* >8*?2" * *" * + " *, +) * * ".* ** +* + * * * )+ 2* +,* + * * * 1+, )++ ". *) * " *) 1 " * + * * +,)++

30 >#/? 8*', ' * 2) 6 " >? 1 "+) ) ) ' +, *), >? ) + " )+1 * >2?. *. ) * * * +, ) " *), " )*, +2)* ) ") ; * =,, +,1 ) + * )" )* * ". ) >* "?+)>*?.+), * " * * 1++ *) 4 + " )*, 1 + *, 1*, * * $ *) ) )",) *+ *,)+1+ *,, )+ * ) ) 1 * < *), " *) *) 1*

31 9>#/? ; * ; "+=",, 2=, 1* " ) ' * 1 ) * ; *,2>8*? *" *9"!1++ *,* =, N)) *2 ", Jäteveden ph, Tampere vko ph 8 7 Villilä Hyhky *.),+ *,2"* +, =,, * )* ) > 8* 9?1 + * ', +* " ** + Jäteveden sulfidipitoisuus, Tampere vko ,80 0,70 Sulfidi, mg/l 0,60 0,0 0,40 0,30 0,20 Hyhky Villilä 0,10 0, * $>/.),+ *,=,, +

32 !>#/? = + *, * )", + * $, 8*!? Jäteveden sulfaattipitoisuus, Tampere vko Sulfaatti, mg/l Hyhky Villilä * $/.),+ *,=, +" *" ), + *,, > 8*?' +), + *. +" *,*+*) Jäteveden BOD, Tampere vko BOD, mg/l Hyhky Villilä *?/.),+ " +

33 >#/? 2++ *), ) 1 ) * + " 2) + ", # B) 9/- %&%'(.&((),))) '(6) *(' 2 *), 8 + *", 8) ), + * $ +" *,),, +, 1 + )+ B) " )8 * * " *), < *),, 1+ * +" ) 8 +), ) +), " 2 >8182? " *) 1+* )**, $* ), 1 ) +* * /. * 8) * *), ))+),, $), ) *>"?" )*, /. 2 * )* < +*)) >* /"#?+ " >*#? 8), *), * *)+)",,.) * * *",, +* )+, +, )+1+ ; +), 1 *, + )+, ) 1+ " *) < +)+ " *, + *) 2+ " ), 1+ )+ * " * *, + )+ 1, " 1+, *2" * * * =

34 >#/?, *, " *, *,," *) 1* ), 9/" %&%'( ',) *('4,,%'(,. ) + *, * * ;G7" $G8 +* #), + *", *#*, ** ' +)* ' $<2 + ##' " >O ##? ) * + $" * *;" * *> #"?, 1$" $+ * $G8 "* ' * 1+*, + )+) )* 7 * 1 + +* ),* )", + *) *)++ < 7 * * ) 1 + )+ *., * *), 1 + >81 82? *) #. *.* + +, 8), )* + ) " *=,, * # #. ' ++ *, ),++ " + *, + *;"8" * * ), +, " )7,*+ * * +, *; *, 1A?1= "+=,, 2"* ) =,, )" ; +*) * * >8* 1 8*? 7, " * $+$* ),+* ; *, * ), + 8 ) *) *. +,** + " * 1*

35 >#/? Jäteveden BOD, Tuusula vko BOD, mg/l P1 2 P2 8* +,6A "* "# Jäteveden BOD, Tuusula vko 24 BOD, mg/l P1 2 P2 8* +,6A "* "/ =,, > 8* 1 8* /? ** *" + +,+ ), =,, * +,1 +*,* ",

36 >#/?.(*(6() ',;6'' ', *%$?$$! 9,;6 &7<, # / $ $ 9 # 8*=,, + "# Jäteveden sulfidipitoisuus, Tuusula vko 24 Sulfidi, mg/l P1 2 P2 8*/=,, + "/ =, >8* #1 8*? * ), + * *" ) ). ) * +, +"

37 />#/? Jäteveden sulfaattipitoisuus, Tuusula vko Sulfaatti, mg/l P1 2 P *# =, + "# Jäteveden sulfaattipitoisuus, Tuusula vko Sulfaatti, mg/l P1 2 P2 * 9/ =, + "/ ; *, 2"* >8* 1 8* 9? ) * ",= "2"* ) " *=,, *,", =

38 #>#/? Jäteveden ph, Tuusula vko ph P1 2 P *2"* + "# Jätevesinäytteiden ph, Tuusula vko ph P1 2 P # 8*92"* + "/ *, 2"* * + ; * + 2", * > 8*!? 2 + 2", $% " 4 *)* * : I 2"* )9"!>4 + ),*?

39 >#/? TUUSULAN VESILAITOS Jokelan pumppaamo ph- ja lämpötilamittaus ph mittapää mahdollisesti kuivana mittapää kiinnitetty uudelleen lauttaan (oli veden alla kaapelin varassa) Lämpötila [oc] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM, AIKA ph lämpötila [oc] 8*!"G >2+?1;" #. * >2? +),++" *1 2 +7* >8*? * " + 4 * +1 +, * * *, 4 ) *) + 30 TUUSULAN KUNTA Rikkivetypitoisuusmittaukset Jokelan pumppaamon painelinjan pää (viemäri-ilman poistopiippu jäässä=mittauspiste) H2S-pitoisuus [ppm] PITOISUUSMITTARIN PARISTO TYHJENTYNYT JA LAITE SAMMUNUT 0 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:0 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:0 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:0 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:0 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:0 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:0 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:0 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:0 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:0 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:0 PVM 8*0* ;+*

40 >#/? 2 + * >8* 1 8*? + + >$"8? * " * * * + *) *+ ), " **) I 9"* " 40 TUUSULAN VESILAITOS Rikkivetypitoisuusmittaukset Purolan pumppaamon painelinjan pää (mittauspiste=betonirengaskaivo) H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM 8* 0* $ + * "# TUUSULAN KUNTA Rikkivetypitoisuusmittaukset Purolan pumppaamon painelinjan pää (mittauspiste=betonirengaskaivo) H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM 8* 0* $ + *

41 9>#/? $ + +) " * * ) )>H?1 **>8*? TUUSULAN VESILAITOS (mittauspiste: betonirengaskaivo) H2S-mittausten pitoisuusjakautuma Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] Ilmanvaihdon poistokanava [%] 8*$ +$+" # 8 * ), +", >71 8* /?. * " *, ) ) +, + *, )) = : =", #. *+ 1 +, + ",),*

42 !>#/? TUUSULAN VESILAITOS Rikkivetypitoisuusmittaukset Jokelan pumppaamon painelinjan pää (mittauspiste: ennen aktiivihiilisuodatusta) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 H2S-pitoisuus [ppm] tulopuolen mittari näytti jälkikalibroinnissa vain puolet todellisesta==> kenno vanhentunut ja vaihdettiin Aktiivihiilisuodatuksen jälkeen mittaus ok, pitoisuuksia ei havaittu koko aikana PVM H2S mittaus [ppm] H2S korjattu [ppm] 8*/0* ;+" / 7 * *, + * >8*#? TUUSULAN VESILAITOS Jokelan pumppaamon painelinjan pää H2S-mittausten pitoisuusjakautuma Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] H2S korjattu [%] H2S mittaus [%] 8*#2",+ +"/ 0* + "/; +* * *)>"?, * + *+1+, )* * +* N% >/ *"

43 />#/??, ) ** )* 8 ) *. *), )+1+ " ), 2 * #" B)* * *), + " B)*., *) +) * *) +) + " * )* *) ++ *), ) *1 + *,+) # B)* 4, " 1+, " #*,+ # B)* *., * ),, * *"),, " ), N% )+1+,*) * )1#* 1+), ) * #/ * 7+*), ) * 1+", * *), * * * " +, )++ ) 1 " *) * 1 + )**) +)+ )+ * 8, 1 + * *) * " * ) * #" * + * $ * " *)++* *) 8" * + *+. )" *+ *, ** * ) * *1 + 1 > 8*? 2* + * *), + $)" 1) * ), *) *)".++ *" * ***** *>+ *? * + ), *". * * +* * " * $ ) UU * +. * )" +* **) ) )" + *+ 1 ) ) *. ) ) )> B)?) " ** **> B)?

44 />#/? 8***), 9/9.*()..) %&%'( * " )+) +1+ * ) * 8) + < " * * " 1+) + )+ " 1. * " > 12? * + ) * ) ) )+ * ) 1 + " + " * = = >7"? ", * + 8 * ) ) )+) + )* 2+ + *+) ) * ) 1 + * * 0 + +), * ) " * *1 * * ). *. ) * + + ) * *". < +* ".*) *1+, " * 1+ *" *.*)*))+$" +) * "

45 />#/? *, + * >8*? < " + * *+ 4 * * *) *" 1 ) + * + *) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Rikkivetypitoisuusmittaukset Haarajoen pumppaamo, käsittelyn jälkeen H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM 8*2+*, + 9"9 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI H2S-mittausten pitoisuusjakautuma mittauspiste: Käsittelyn jälkeen 30 2 Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] Käsittelylaitteiston poistokanava [%] 8*9$ + +9"9 4, + 1 *" 0 *), " * )4 >8*!18* /? N*,1, * H + #"# N

46 />#/? $ )", +,. ) " +*, > 1? " *) 8, : = >#?+ ",,:+< " 1, *) >*), < +"?. ) *1 * ", *, *, )>N?1+ 8*//. * *, +.) * * * 1+ +*, " 70 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Rikkivetypitoisuusmittaukset Haarajoen pumppaamo H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 Imukaivo [ppm H2S] PVM Käsittelyn jälkeen [ppm H2S] 8*!0*!9"#!2+"

47 //>#/? JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI H2S-mittausten pitoisuusjakautuma Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] Imukanava [%] Käsittelyn jälkeen [%] 8*/$ +2+* +!9"#! 0 +# B). " ) )+ + +* " * * " ) * 4 * * * +) * *) 8 ) * *" )* * + 0* * ::,1, ** Q $ * *)*)+ 1 * ) 8 )* + ) * + *) 9/ ') %))(&() ='6&() %&%'( <', + *:, + " ** )+ 8* ), * "++ + *, 6,, ):", 1+ "*. " *> 1+ :*?+ * :, *) 6 ) "

48 /#>#/?. *. * :, +** +,1+ * * * * ++ *,. ' 8) * "++ " * + * 1 +, ) * ) =, 1 *)* ", *.) + >.? + * " 1 ), *++ *,,. 2"* * * 1 +, " *, + *,,> " 12 "?.* + * Parametri Laatu Kiintoaine mg/l ph 7,8 7, BOD 7 mg/l Sulfaatit mg/l *, ) 4 +) ), >" *,? * $ + ) + > 8*/1 8*/? * +. * N*,1 * H"# + *

49 />#/? ESPOON VESI Rikkivetypitoisuudet Soukanniemen biosuodattimessa H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : :00.. 0:00.. 3:00.. 6:00.. 9: :00.. 1: : : : : : : : : : : :00 PVM H2S suodattimen jälkeen [ppm] H2S suodatinta ennen [ppm] 8*/6, *, ) ESPOON VESI Rikkivetypitoisuudet Soukanniemen biosuodattimessa H2S-mittausten pitoisuusjakautuma Pitoisuus [ppm] Osuus mittauksista [%] Suodattimen jälkeen [%] Ennen suodatinta [%] 8*/$ + :. :*) '),)", +, 8" 2"* 1. 1 " *,), ) )2" *, * *: *" *, " **1+" :: ) * 3 + 2"* 11* +

50 />#/? >/ N?1 * * >1N?, )2"* *,, " + *+) >? 4 ))" * *), + *, " 2"* * + " * *, 2 +. *, *, *) >N? * 0* +*),.* )* ;*" ), >8*!?8, * +* )1*",,,, *).,,, * " ESPOON VESI Rikkivetypitoisuudet Soukanniemen biosuodattimessa (tulopuoli) H2S-pitoisuus [ppm] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 PVM H2S ennen suodatinta [ppm] 8*/0* 4 + "! + + +, *" * * 1+" )* ** + *,)+ 3 *") ) ) " 0* "!* " 3 :, *, " +N% 6, B)+*, 2 >1 B B? ) *2 ",>H? )+ *) * 1"1 B B*$ *1,

51 /9>#/? *., * *, * " *+. *:,, ) * ) 6, " *, * * *, 9/> ') ),46() %&%'( <', ), + * + *,, 1+ *, ) " *) >8182?+ " >84 /?,; ) )* 1+ *, *) * *)), * +" * ). ) * + *, *, ) + * 1+X " > *,?<+ * ) " + +;+ *,=,++2" " )1* + *, * ) *" : +)+) +2+) ) " * * 9. * 8), ) *, 9. 9/ () %&%'( 0* "* " * 1+ **",, " * * 0*." *" ),, * * + * *,, 8) * " ) +, * * * 8) * ) *)+1+,***), * ) * *+ *,) " 8 ) + *, * 8" +* ), + * * " + *1+ * + **+) * * )+) + + *), " * *, +)!. * 8) * *) * *", + + 8), )+ )

52 /!>#/? +, 1 * ), *,. ), * * * ), +,*1+, * " *!. 0* ++ *) + *, + * * " ) ' + >8*//? *, * ) **, + + 0* N% + > * *? 4 " + *, + * *,", $ ) *, *"9*+++1+*.",* I + >"9?, *) * () *(',' &%'( $"/$$//$$/?? # '' 2&3 / #% #% #% #9% % % % 9% % % % 9% 9% 9% 9% 99%!%!%!%!9% % % % 9% % % % 9% % % % 9% % 2LM 2LM+ 8*//0* 8#". *, )), *,*, ". ), ) ** >)?,, ", * ) >./?1 +" )) ),, ; " *1 *)" *, *, )+, = 1 * )+ ) 4 2 * 1 1 * )" )>2 /?8 >8182?*++

53 #>#/?./8+2),, 2!!!!! / 9 / 9 2, >./? ) * % J ), J, J >* ),? J ), J > ),? 2,* #"* ",, 8 ", + ) 1++ ", +$, * >? " * )2"*>1?+." *, * *, " )*, 1 + ), ", ), " *, *, +* ++ 9/$?.(*(6() ',;6'%'() &,))' 8, 1*)++ + ), * ), * *"+=, *+7,* " *, * + *, ).1+ *+* 1+, " + 7 =," + * + + " *. *.* +, *=,"+*,," ** * 1 ) >7+*1.?,. <*)+ + * ) " )+ 4 " * + *.+ "),G * ),) ) * *

54 #>#/? 8*)* ), ) *, ) 1 *1 * ) :=* 4 ) " + *, + 1+, * 4* +* )",), *) =,, ) * * " : +, 3*, 1 )" +)*) *,+* +'" :+ * * + 47+" ** + 2"* ), * *' " * :*) * * >* *,?7 " + +) * * )," 4 ))), ",>=,?* 9/$$ (&.,&) %%*(0'%'() &,))' '))'*(, ; *, * *, * * + *, =,, 1* ) *, * < * * * " * 1+ +, * # B) 2 " ' *), ), I ", " 6, ) ) ) " BS)+"+) ) /YB) * )" 1 + * O9)' >YB?* *N) ) > ),N+ ), 1# N? 6, *) * * *, + *) *, + +*), ** >N) " )? *)*) * 1 ) N, * * * # N +#*, + < * "

55 #>#/?.# 8 * Laite Kustannus /kg H 2 S snt/m 3 otsonaattori 440 0,6 aktiivihiilisuodatin 210 < 0,3 biosuodatin 440 0,6 nestepesuri ,6 > %:(),(6() *(, * >.?, ",* +), +) + ** ++).,* Laite Edut Haitat otsonaattori + ei käyttöhyödykkeen toimitus-/vaihtotarvetta + pieni koko, asennettavuus + soveltuu hybridiratkaisuihin (esim. otsonointi + aktiivihiili) + ei muodosta käsiteltävää jätettä + ei jäätymisongelmaa (oikein suunniteltuna) Tarvitaan: - annostuksen ohjaus - käyntilukitukset - ilman esikäsittely (puhdistus, kuivaus, jäähdytys) - eristetty reaktiokammio - lamppujen/kennojen vaihto Lisäksi väärin suunniteltuna: - korroosioriski - työterveysriski aktiivihiilisuodatus (kemiallinen suodatus) biosuodatus + yksinkertainen rakenne + ei tarvetta erilliseen ohjaukseen + pienehkö tilantarve + puhdistustuloksen vähäinen riippuvuus kuormitusvaihteluista + vähäinen huollon tarve + mahdollisuus valita olosuhteisiin sopivin, tehokkain ja taloudellisin massalaatu tai laadut + käsittelee useimmat viemärihajuyhdisteet (ei aineselektiivinen) + kosteus ei merkittävä ongelma + yksinkertainen rakenne + hybridiratkaisu vesipesurilla + pitkä suodatusmassan toiminta-aika + kosteus ei häiritse - muodostaa jatkokäsiteltävää jätettä - suodatusmassan vaihto voi olla hankalaa - mahdolliset hajuttomat yhdisteet kuluttavat adsorptiokapasiteettia - adsorptiokyky huononee lämpötilan kohotessa - muodostaa jatkokäsiteltävää jätettä - suurehko tilantarve - suodatusmassan vaihto voi olla hankalaa - biomassa herkkä korkeille pitoisuuksille - kosteuden säätötarve

56 #>#/? - ph:n säätötarve - biotoiminta hidastuu alhaisissa lämpötiloissa - adsorptiokyky huononee lämpötilan kohotessa - tarvitsee vesiyhteen - pitkä käynnistymisaika nestepesuri + kokonaispalvelutoimitukset - liuoksen koostumus tuntematon (asennus, käyttöönotto, säätö, valvonta ja huolto) - rajallinen rikkivedyn erotuskyky + käytetty neste voidaan hävittää päästämällä viemäriin? - tarvitsee vesiyhteen + ei aineselektiivinen - lyhyt liuoksen vaihtoväli + yksinkertainen rakenne - liuoksen haihtuminen/vaahtoaminen + kosteus ei häiritse - kiertomäntäpuhallin (melu, tehontarve, huolto) - suurehko tilantarve - kustannukset 4(()*(. + * *)++. " ) *,).* " * + * 1 ) + *, ) 1 " + 1 ), ) + " + *),, * =,, **+. +) *,, 1 ++ )" ) *)+," * +) 8 1* * < * * * * 4, )* *, " 1 ++ ) *.), *, *, " ) 8 ++ ) * *" *) 1+ ) * )+,)+ +)+) * *), " + *, * * *), *, +, ".), * *"., + " *), + *) * * " ) * *" +

57 #/>#/?.) + +)* + *, *,, 1+ * * *)++ " ' ) * * )" *"+)+ ' 1 )>N? *)++ ' ) "+ 1 " * 2 > ) 1? ' +) +), + "+)" *+ * + 1* *)) " + ) ), *,+ ) 8 ) ) ) ' * ), >** 1 " )? $, +) ' + ) ) X) + +

58 .<.8 Viemärihajukohteen suunnittelun eteneminen & * " "! " #$!%%! #&%'( )%%! #! )(%%!!$ &#&! (

ALLASVEDEN PUHDISTUSTEKNIIKKA

ALLASVEDEN PUHDISTUSTEKNIIKKA ALLASVEDEN PUHDISTUSTEKNIIKKA Uimahallin henkilöstön koulutuspäivät Lapin aluehallintovirasto, Kemi 22-23.10.2015 Timo Erkkilä MIKÄ UIMAVETTÄ LIKAA Ensisijaisesti asiakkaat Veden laatuun vaikuttavat erityisesti:

Lisätiedot

Rasvanpoisto-otsonaattori Esite ja käyttöohje

Rasvanpoisto-otsonaattori Esite ja käyttöohje OZO-R800 Rasvanpoisto-otsonaattori Esite ja käyttöohje ZAILA-OTSONAATTORI ON HELPPOHOITOINEN JA TURVALLINEN RATKAISU Zailan rasvanpoisto-otsonaattorit soveltuvat ravintoloihin ja suurkeittiöihin. Ne ovat

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Osasto: Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella

Osasto: Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella 1/6 Osasto: Projekti: TK Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella Pvm. 17.12.2015 jatkettu 7.4.2016 Tekijä: Ville Heikkinen, Matti Okkonen, Herkko Kylli Asiakirja: Tulokset

Lisätiedot

Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson 3.4.2008 Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus

Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson 3.4.2008 Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa Kaj Jansson Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus 1 Veden laadun tavoitteet Turvallinen talousvesi Ympäristökuormituksen hallinta jätevedessä Fosfori, kiintoaine,

Lisätiedot

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti VALUMA loppuseminaari 9.12.214 1 Kosteikkojen toimivuuden

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN RATKAISU RIKKIVEDYN (H2S) AIHEUTTAMIIN ONGELMIIN VIEMÄRIVERKOSSA

KOKONAISVALTAINEN RATKAISU RIKKIVEDYN (H2S) AIHEUTTAMIIN ONGELMIIN VIEMÄRIVERKOSSA KOKONAISVALTAINEN RATKAISU RIKKIVEDYN (H2S) AIHEUTTAMIIN ONGELMIIN VIEMÄRIVERKOSSA Let's swim and fish in cleaner waters RAITA ENVIRONMENT OY - SUOMALAINEN PERHEYRITYS - VESIALALLA 1950-LUVULTA - JÄTEVEDEN

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

Vedenlaadun ja virtaaman mittaus Teuron-, Ormi- ja Pohjoistenjoessa syksyllä 2011. Mittausraportti

Vedenlaadun ja virtaaman mittaus Teuron-, Ormi- ja Pohjoistenjoessa syksyllä 2011. Mittausraportti 1 L U O D E C O N S U L T I N G O Y 1 3 9 2 2-4 HÄMEENLINNAN KAUPUNK I Vedenlaadun ja virtaaman mittaus Teuron-, Ormi- ja Pohjoistenjoessa syksyllä 211 Mittausraportti Mikko Kiirikki Luode Consulting Oy

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE IV-kuntotutkimus 8.11.2013 Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. Kommentit-kohtiin laitetaan olennaiset perusteet arvioinnille ja tiedot, mistä

Lisätiedot

Veden mikrobiologisen laadun hallinta vesilaitoksilla. Ilkka Miettinen

Veden mikrobiologisen laadun hallinta vesilaitoksilla. Ilkka Miettinen Veden mikrobiologisen laadun hallinta vesilaitoksilla Ilkka Miettinen 1 Vesiturvallisuus Raakavesien saastumisen estäminen Raakavesien suojelu likaantumisen estäminen Veden riittävän tehokas käsittely

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

raita.com Jätevesipumput Pumppaamot ympäristöstäsi - nauti kauniista luonnosta - jätä se puhtaana jälkipolville! Loma-asunnot, pientalot

raita.com Jätevesipumput Pumppaamot ympäristöstäsi - nauti kauniista luonnosta - jätä se puhtaana jälkipolville! Loma-asunnot, pientalot Jätevesipumput Pumppaamot Loma-asunnot, pientalot Maatalous, kunnalliset linjat Teollisuus! Huolehdi ympäristöstäsi - nauti kauniista luonnosta - jätä se puhtaana jälkipolville! RAITA pumppaamot Erilaiset

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat puhtaan juoma- ja käyttöveden merestä tai järvestä. Laite on suunniteltu kestämään jatkuvaa ammattikäyttöä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat puhtaan juoma- ja käyttöveden merestä tai järvestä. Laite on suunniteltu kestämään jatkuvaa ammattikäyttöä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat puhtaan juoma- ja käyttöveden merestä tai järvestä. Laite on suunniteltu kestämään jatkuvaa ammattikäyttöä. Puhtaan juoma- ja käyttöveden tuotto merestä 150 litraa/t;

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015. Matti Lehtimäki

Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015. Matti Lehtimäki Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015 Matti Lehtimäki Ohjaamojen pölynhallintaan liittyviä hankkeita VTT Oy:ssä Työkoneiden ohjaamoilmastoinnin kehittäminen (TSR 1991) ohjaamoilmanvaihdon/ilmastoinnin

Lisätiedot

LAURA AATOLA VIEMÄRIHAJUJEN SYNTY JA HALLINTAMENETELMÄT Diplomityö

LAURA AATOLA VIEMÄRIHAJUJEN SYNTY JA HALLINTAMENETELMÄT Diplomityö LAURA AATOLA VIEMÄRIHAJUJEN SYNTY JA HALLINTAMENETELMÄT Diplomityö Tarkastajat: Professori Tuula Tuhkanen Jorma Pääkkönen, FCG Suunnittelukeskus oy Tarkastajat ja aihe hyväksytty Ympäristötekniikan osastoneuvoston

Lisätiedot

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 Trifitek Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ TR-838 on monikäyttöinen LCD kaapelitesteri / hakulaite. Tuote koostuu lähettimestä, vastaanottimesta

Lisätiedot

Suomussalmen kunta PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS

Suomussalmen kunta PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS KONEET JA LAITTEET Positio Laite Tyyppi Kapasiteetti Varusteet Alustava teho/kw Hankinta TA=taajuusmuuttaja, GS=pyorintävahti, HS=hätäseis KU = Kuuluu urakkaan, TH = tilaajan erillishankinta, Nyk=nykyinen

Lisätiedot

Talousjätevedestä poikkeavat jätevedet ja niiden tarkkailu

Talousjätevedestä poikkeavat jätevedet ja niiden tarkkailu Talousjätevedestä poikkeavat jätevedet ja niiden tarkkailu Varsinais-Suomen ELY -keskus Lounais-Suomen vesihuoltopäivä 2015 Laitila 11.11.2015 Nina Leino prosessi-insinööri Esityksen sisältö Talousjätevedestä

Lisätiedot

johtokyky- ja redox-anturit s.11 bufferiliuokset s.12

johtokyky- ja redox-anturit s.11 bufferiliuokset s.12 Mallit: PH1, COND1 ja PH5 testaussarjat s.2 PH5 ja PC5 testaussarjat s.3 PH5 ja ph7 food elintarviketestaussarjat s.4 ph7 ja ph7 food testaussarjat s.5 PC70 testaussarja s.6 ph80 Set 1 laboratoriosarja

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA Membraanibioreaktori Aktiivilieteprosessi Membraanisuodatus CAS + = Jätevedenkäsittely (orgaanisten partikkeleiden pilkkoutuminen) tehdään aktiivilieteprosessissa

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Testo 106 suojakotelolla Nopea mittari omavalvontaan.

Testo 106 suojakotelolla Nopea mittari omavalvontaan. Testo 106 suojakotelolla Nopea mittari omavalvontaan. Nopea mittaus ohuella mittapäällä jälkiä jättämättä Tarkka mittaustulos Äänihälytys Testo 106:ssa on erittäin nopea ja tarkka NTC-anturi yhdistettynä

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Puhtaan juomaveden tuotto merestä 25 litraa/tunti, ja järvestä sekä kaivosta 50 litraa/tunti. 72 x 28 x 29

Lisätiedot

http://www.asb.fi/ Helsinki e-mail: posti@asb.fi Tampere e-mail: asb-yhtiöt@asb.fi

http://www.asb.fi/ Helsinki e-mail: posti@asb.fi Tampere e-mail: asb-yhtiöt@asb.fi Kosteuskartoitus TYÖ: 07274 OSOITE: Hakunilanrinteen koulu http://www.asb.fi/ Helsinki e-mail: posti@asb.fi Tampere e-mail: asb-yhtiöt@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 HELSINKI ALUEKONTTORI: Kaikun

Lisätiedot

PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN PURSIALASSA. Timo Massinen

PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN PURSIALASSA. Timo Massinen PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN Timo Massinen HISTORIAA / TAUSTAA Kreosoottikyllästämö PAH- yhdisteet Lisäksi pursialan alueella pienteollista toimintaa, puunjalostusta, korjaamoja

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla

Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla Envieno, Turun seudun puhdistamo Oy, Esa Malmikare Jouko Tuomi Vesihuolto 2015 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lisätiedot

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2.

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2. Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailut Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailuohjelma

Lisätiedot

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Kunnonhallinnan strategia Muuntajan kunnossapito ja kunnonhallinta tulee

Lisätiedot

ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE

ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE Turvallisuusohjeet o Tämän laitteen käyttö on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. o Lue tarkasti tämän esitteen käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöönottoa. Laitteen väärä

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

DIESELPUMPUT SPRINKLERI- JA PALOVESIPUMPPUKÄYTTÖÖN

DIESELPUMPUT SPRINKLERI- JA PALOVESIPUMPPUKÄYTTÖÖN DIESELPUMPUT SPRINKLERI- JA PALOVESIPUMPPUKÄYTTÖÖN Dieselmoottorit AGCO Sisu Power-sprinkleripumppujen voimanlähteenä käytetään nelitahtisia, nestejäähdytteisiä joko 3-, 4- tai 6-sylinterisiä, turboahdettuja

Lisätiedot

KROHNE tuotteet vesi- ja jätevesilaitoksille

KROHNE tuotteet vesi- ja jätevesilaitoksille KROHNE tuotteet vesi- ja jätevesilaitoksille KROHNE Altometer AG Yritys Perustettu 1921, perheyhtiö 100% Liikevaihto n. 330 milj. Henkilökuntaa 2 600 15 tehdasta, 10 maassa Maailman toiseksi suurin virtausmittareiden

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

HI ja HI ph/ec/tds/ C Mittarit

HI ja HI ph/ec/tds/ C Mittarit Käyttöohje 1 HI9811-5 ja HI9812-5 ph/ec/tds/ C Mittarit Käyttöohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2 Yleistä...3 Laitteen käyttö...4 Alkuvalmistelut...4 ph-mittaus...4 EC/TDS-mittaus...4 Lämpötilamittaus...5

Lisätiedot

Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla

Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla Hydro-Pohjanmaa hankkeen päätösseminaari 18.11.2014 Kaija Karhunen, Outi Laurinen, Joni Kosamo ja Laura Karhu, Oamk Automaattiset veden laadun

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( )

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( ) 1(4) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE (07-03-2008) ARSEENINPOISTOSUODATIN...AsB 20 (patruuna) YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. HUOLTO Paikka suodattimenne erikoistiedoille

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(5) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

17VV VV 04010

17VV VV 04010 Eurofins Pvm: 15.9.2017 1/2 Projekti: 1510031322-020/13 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, syyskuu Näytteenottopvm: 6.9.2017 Näyte

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Jari Aromaa, Lotta Rintala Teknillinen korkeakoulu Materiaalitekniikan laitos 1. Taustaa, miksi kupari syöpyy ja kuinka

Lisätiedot

Harri Heiskanen 24.11.2011

Harri Heiskanen 24.11.2011 Harri Heiskanen 24.11.2011 Haapajärven ammattiopisto koostuu liiketalouden ja maa- ja metsätalousosastoista Opiskelijoita 319 + noin 30 aikuisopiskelijaa Koulutetaan mm. maaseutuyrittäjiä ja metsurimetsäpalvelujen

Lisätiedot

Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2

Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Koulutusmateriaali Olemassa olevan paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Paineilmajärjestelmän energiatehokas

Lisätiedot

SATA ruiskujen puhdistus

SATA ruiskujen puhdistus SATA ruiskujen puhdistus Tärkeitä neuvoja ruiskun puhdistukseen Suositellut välineet ja tarvikkeet Älä käytä! Älä käytä teräsharjoja, teräviä esineitä, ruuvimeisseleitä, silikonisia puhdistusvälineitä

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio Röntgenfluoresenssi Röntgensäteilyllä irroitetaan näytteen atomien sisäkuorilta (yleensä K ja L kuorilta) elektroneja. Syntyneen vakanssin paikkaa

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ RAUMA

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ RAUMA HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 16.11. RAUMA SISÄLTÖ Hankkeen taustaa Hankkeen tavoitteet Toteutus tarkemmin Alustavia

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2016

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2016 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Yhteenvetoraportti Päivämäärä 27.3.2017 Viite 1510016678-006-M1 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2016 ILMAPÄÄSTÖTARKKAILUJEN YHTEENVETO 2016

Lisätiedot

Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite

Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite -tarkka ruokintalaite nykyaikaiseen kalanruokintaan Ruokintalaitteen kehitystyössä on kiinnitetty huomiota annostelun tarkkuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Tekniset tiedot:

Lisätiedot

Ympäristöanalytiikan projekti. Biokemiallinen hapenkulutus Bodominjärvessä. Projektisuunnitelma

Ympäristöanalytiikan projekti. Biokemiallinen hapenkulutus Bodominjärvessä. Projektisuunnitelma ja Ympäristöanalytiikan projekti Biokemiallinen hapenkulutus Bodominjärvessä Projektisuunnitelma 1 1 Projektitehtävän määrittely 1.1 Tausta Bodominjärvi on Espoon suurin järvi. Espoon järvistä Bodominjärvi

Lisätiedot

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

testo 316-3 Vuodonilmaisin kylmäaineille Käyttöohje

testo 316-3 Vuodonilmaisin kylmäaineille Käyttöohje testo 316-3 Vuodonilmaisin kylmäaineille Käyttöohje Sisällys 1 Turvallisuus ja ympäristö 3 1.1. Tästä dokumentista... 3 1.2. Turvallisuus......4 1.3. Ympäristö....4 2 Tuotetiedot... 5 2.1. Käyttö... 5

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki Vastuuhenkilö Tiina Ritvanen Sivu/sivut 1 / 5 1 Soveltamisala Tämä menetelmä on tarkoitettu lihan ph:n mittaamiseen lihantarkastuksen yhteydessä. Menetelmää ei ole validoitu käyttöön Evirassa. 2 Periaate

Lisätiedot

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen

Lisätiedot

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös annettu julkipanon jälkeen PIRELY/5427/2015 10.10.2016 1(5) ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, joka koskee

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME

KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME Martta asuu kaupungissa, jossa vesijohtovesi on kovaa 1. Yksi kovan veden Martalle aiheuttama ongelma ovat kalkkisaostumat (kalsiumkarbonaattisaostumat), joita syntyy kylpyhuoneeseen

Lisätiedot

Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena. Tiivistelmä / Abstract. 1. Johdanto

Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena. Tiivistelmä / Abstract. 1. Johdanto Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena Sanni Pisto*, Ville Alho, Pirjo Rinnepelto, Mervi Matilainen Apila Group Ltd., Länsikatu 15, FI-811 Joensuu, * Corresponding author, sanni.pisto@apilagroup.fi, Tel.:

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Ohje 6.1 IV-kuntotutkimus JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI Täyttöohje Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. kohtaan kirjataan olennaiset arvioinnin perusteet sekä

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

TEKNOCALOR OY M ITTARIOSASTO SINIKELLONKUJA PUH

TEKNOCALOR OY M ITTARIOSASTO SINIKELLONKUJA PUH MM ME100 0 KOS STEUS SMITT TARIN KÄYTT TÖOH HJEET TEKNOCALOR OY M ITTARIOSASTO SINIKELLONKUJA 4, 01300 VANTAA PUH. 010 820 1100 Hyvä asiakkaamme, Onnittelut MME 100 kosteusmittarin hankintapäätöksestä.

Lisätiedot

Tarkastusväli (vuotta)

Tarkastusväli (vuotta) 1 TONTTI Yleistarkastus vuosittain Salaojat ja putket 40-50 2 5 Asfalttipäällysteet 20 2 5-12 Sora- ja kivituhkapäällysteet 1 Tasaus vuosittain Lipputanko, kuivatusteline, yms. 40 1 10 Puurakenteiset aidat

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMMATIOJÄRJESTELMÄ SÄÄTÖJEN MITTAUSSEURANTA-AJOJEN TOIMINTAOHJE 1 Säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Tavoite. Projektissa tutkitaan ja prosessoidaan mineraalivarantoja ja teollisuuden sekä voimalaitosten yhteydessä syntyviä sivuvirtoja ja poisteita.

Tavoite. Projektissa tutkitaan ja prosessoidaan mineraalivarantoja ja teollisuuden sekä voimalaitosten yhteydessä syntyviä sivuvirtoja ja poisteita. GEOMATERIALS Tavoite Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää geopolymeeritekniikkaan pohjautuvia uusia tuotteita ja luoda näin uusia korkean teknologian liiketoimintamahdollisuuksia. Projektissa tutkitaan

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje kokonaisuudessaan ennen laitteen käyttöä! ERRECOM OTSONAATTORI TUOTEKOODI 227-EAB1040 KÄYTTÖOHJE

Lue tämä käyttöohje kokonaisuudessaan ennen laitteen käyttöä! ERRECOM OTSONAATTORI TUOTEKOODI 227-EAB1040 KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje kokonaisuudessaan ennen laitteen käyttöä! ERRECOM OTSONAATTORI TUOTEKOODI 227-EAB1040 KÄYTTÖOHJE Maahantuoja: Koivunen Oy Malminkaari 12 00701 Helsinki Puh. 010 650 11 www.koivunen.fi

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NONFLAMMABLE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi ekninen tuote-esite Jousipalautteinen toimilaite turvatoiminnolla rakennusten ilmanvaihtoja ilmastointijärjestelmien peltien säätöön. Ilmastointipelteihin, joiden koko n. 4 m 2 Vääntömomentti: 20 m imellisjännite

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

PUTKEEN MENEE! HANKE VIEMÄRIVERKOSTOJEN HAJUONGELMAT PILOTTIKOHTEEN ESISELVITYS

PUTKEEN MENEE! HANKE VIEMÄRIVERKOSTOJEN HAJUONGELMAT PILOTTIKOHTEEN ESISELVITYS PUTKEEN MENEE! HANKE VIEMÄRIVERKOSTOJEN HAJUONGELMAT PILOTTIKOHTEEN ESISELVITYS 28.09.2012 2(15) 1 YLEISTÄ... 3 2 HAJUHAITAN MUODOSTUMINEN... 4 3 HAJUHAITAN POISTAMISEN TOIMENPIDEVAIHTOEHDOT... 5 3.1 Rakennetekniset

Lisätiedot