LIITTEET. asiakirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITTEET. asiakirjaan"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2022) 230 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE REPowerEU-suunnitelma {SWD(2022) 230 final} FI FI

2 LIITE 1 LÄHTÖKOHTA: KAIKKI 55-VALMIUSPAKETTIIN SOVELTUVAT TOIMET VÄHENTÄVÄT EU:N KAASUN KYSYNTÄÄ 116 MILJARDILLA KUUTIOMETRIÄ ELI 30 PROSENTTIA RePOWER- SUUNNITELMA SÄÄSTETYT KAASUEKVIVALENTIT EU:N JA JÄSENVALTIOIDEN YHTEISET RePOWER- TOIMET INVESTOINTITARPEET (EUROA) SÄÄSTÖT Kansalaiset: Käyttäytymisen 10 mrd. m³ EU:n Energiansäästötiedotus - muutos Play my part -kampanja Asuminen: 37 mrd. m³ EU:n Energiansäästötiedotus 56 energiatehokkuus ja lämpöpumput Korkeampi 13 prosentin energiatehokkuusdirektiivin tavoite muutetulla energiatehokkuusdirektiivillä Aurinkosähkölämpöpumppujen ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimukset Mahdolliset Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet (IPCEI), joissa keskitytään läpimurtoteknologioihin ja innovointiin Teollisuus: 12 mrd. m³ Korkeampi 13 prosentin energiatehokkuusdirektiivin 41 energiatehokkuus ja sähköistäminen tavoite muutetulla ehdotuksella Korkeampi 45 prosentin uusiutuvia energialähteitä koskeva tavoite muutetulla ehdotuksella Innovaatiorahasto Elpymis- ja palautumistukivälineen luku Tuotannon rajoittaminen EU:n koordinoitu kysynnän vähentämissuunnitelma - POLTTOAINEIDEN MONIPUOLISTAMINEN Nesteytetty maakaasu (LNG) ja putkikaasu 50 (LNG) + 10 m³ (putki) Monipuolistamisvelvoite Kaasun ja vedyn yhteishankinta EU:n tietotekninen väline kysynnän kokoamista ja infrastruktuurin avoimuutta varten Yhteisymmärryspöytäkirjat kumppanimaiden kanssa Varastointia koskevan ehdotuksen hyväksyminen Elpymis- ja palautumistukivälineen luku Biometaani 17 mrd. m³ Biometaania koskeva toimintasuunnitelma Elpymis- ja palautumistukivälineen luku Uusiutuva vety + 14 Mt lisää vetyä/ammoniakkia, josta 8 Mt korvaa maakaasua, vastaa 27:ää miljardia kuutiometriä 10 Mt tuontia ja noin 4 Mt EU:n sisäistä lisätuotantoa Uusiutuvia energianlähteitä koskevan direktiivin korkeampien tavoitteiden mukaiset RFNBO-alatavoitteet (muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat liikenteen polttoaineet) Vetylaaksot Sääntelykehys: Määritelmää ja standardeja koskevat delegoidut säädökset Tuonti: Kaasun ja vedyn yhteishankinnat ja kansainväliset vetykumppanuudet Teollisuuden kapasiteetti: Elektrolyysilaitetta koskeva julkilausuma Innovaatiorahasto Elpymis- ja palautumistukivälineen luku UUSIUTUVISTA ENERGIALÄHTEISTÄ TUOTETTU SÄHKÖ Aurinko- ja tuulivoima 21 mrd. m³ 1 Korkeampi 45 prosentin uusiutuvia energialähteitä koskeva tavoite muutetulla RED-direktiivillä miljardia euroa on suoria investointeja elektrolyysilaitteisiin ja vedyn jakeluun EU:ssa. (ei sisällä uusiutuvan vedyn tuottamiseen tarvittavaa aurinko- ja tuulisähköä eikä vedyn maahantuontiin tarvittavia investointeja) 86 miljardia euroa 1 Skenaariossa noin 12 miljardia kuutiometriä saavutetaan lisäämällä 4 miljoonaa tonnia EU:n sisäistä vedyn tuotantoa ja 9 miljardia kuutiometriä korvaamalla edelleen kaasua energiajärjestelmässä. Nämä miljardien kuutiometrien säästöt jakautuvat taulukossa muille sektoreille. 1

3 Lupamenettelyt ÄLYKKÄÄT INVESTOINNIT JA UUDISTUKSET Infrastruktuuri Elpymis- ja palautumistukiväline Innovaatiorahasto Verkkojen Eurooppa väline Uudistus Sähkönhankintasopimuksia koskevat ohjeet Aurinkoenergiastrategia Aurinkokattoaloite muutetulla RED-direktiivillä Elpymis- ja palautumistukivälineen luku Aurinkoenergialiitto Mahdolliset Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet (IPCEI), joissa keskitytään läpimurtoteknologioihin ja innovointiin Lainsäädäntöehdotus RED-direktiivin muuttamiseksi Euroopan komission suositus Yhdennetty EU:n laajuinen infrastruktuurin puutteiden ja tarpeiden arviointi kaasun, sähkön ja vedyn osalta Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva tarkistettu ehdotus lähes 300 miljardia euroa (225 miljardia lainaa + enintään 72 miljardia avustusta) Elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskevat ohjeet Tarkistettu innovaatiorahastoa koskeva ehdotus, jolla otetaan käyttöön hiilen hinnanerosopimukset Erityinen REPowerEU-ehdotuspyyntö syksyllä 2023 Erityiset REPowerEU-rahoitusikkunat Erityiset REPowerEU-ehdotuspyynnöt toukokuusta 2022 alkaen EU-ohjausjakso Maakohtaiset suositukset Lupamenettelyt Sähkönhankintasopimuksia koskevat ohjeet Elpymis- ja palautumistukivälineen luvut - 29 mrd. (sähköverkot) + 10 mrd. (sähkön varastointi) + 10 mrd. (kaasu) Öljyn toimitusvarmuus: 1,5 mrd. [vetyinfrastruktuuri, ks. komission yksiköiden valmisteluasiakirja] 2

4 LIITE 2 kartat 3

5 4

6 5

7 LIITE 3 Kaasuun liittyvät infrastruktuuritarpeet Häiriönsietokykyisten eurooppalaisten sähkö- ja kaasuverkkojen perustamista koskevan TEN-E-kehyksen saavutukset TEN-E-asetuksessa on otettu käyttöön uusi EU:n laajuista infrastruktuurisuunnittelua koskeva lähestymistapa, joka perustuu jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa tehtävään alueelliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on yksilöidä yhteistä etua koskevat hankkeet, jotka edistävät energiainfrastruktuurien ensisijaisten käytävien ja aihealueiden kehittämistä. Siinä edellytetään myös, että jäsenvaltiot virtaviivaistavat yhteistä etua koskevien hankkeiden lupamenettelyjä ja tarjoavat mahdollisuuden saada rahoitusta Verkkojen Eurooppa -välineestä, jotta ne voidaan panna täytäntöön oikea-aikaisesti. Sen jälkeen kun TEN-E-asetus annettiin vuonna 2013, kaasualan yhteistä etua koskevat hankkeet ovat auttaneet luomaan joustavamman eurooppalaisen kaasuinfrastruktuurin, joka perustuu toimitusten monipuolistamiseen. Kaasualan yhteistä etua koskevat hankkeet ovat osaltaan vähentäneet pullonkauloja Euroopan kaasuinfrastruktuurissa ja monipuolistaneet toimituslähteitä sekä vastapuolia ja reittejä. Kun käynnissä olevat yhteistä etua koskevat hankkeet on pantu täytäntöön, kaikilla jäsenvaltioilla on pääsy vähintään kolmeen kaasulähteeseen tai nesteytetyn maakaasun (LNG:n) maailmanlaajuisille markkinoille. Pelkästään vuonna 2022 on otettu käyttöön tai aiotaan ottaa käyttöön yhteistä etua koskevia hankkeita, joiden kaasunsiirtokapasiteetti on yhteensä 20 miljardia kuutiometriä vuodessa. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi Puolan ja Liettuan välinen kaasuyhdysputki (GIPLputki), Puolan ja Slovakian välinen yhdysputki, Puolan ja Tanskan välinen Baltian kaasuputki sekä Kreikan ja Bulgarian välinen kaasuputki (IGB). Nesteytetyn maakaasun terminaalit Kyproksessa (2 miljardia kuutiometriä/vuosi) ja Kreikan Alexandroúpolissa (5 miljardia kuutiometriä vuodessa) on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna Lisäksi tulevina vuosina odotetaan saatavan päätökseen useita kaasualan yhteistä etua koskevia hankkeita, joihin sisältyy useita varastointihankkeita Kaakkois-Euroopassa (Kreikka, Romania ja Bulgaria) sekä nesteytetyn maakaasun terminaali Puolan Gdanskissa (vähintään 6 miljardia kuutiometriä vuodessa). Näiden hankkeiden ansiosta, joista monet ovat saaneet rahoitustukea Verkkojen Eurooppa - välineestä, jäsenvaltiot pystyvät reagoimaan viimeaikaisiin tarjonnan vähenemisiin solidaarisuuden hengessä. Sen lisäksi, että Euroopan kaasuinfrastruktuuria on parannettu merkittävästi, keskeiset sähköyhdysjohdot on otettu käyttöön myös Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettävällä avustuksella. Näitä ovat esimerkiksi Biskajanlahden sähköyhdysjohto Ranskan ja Espanjan välillä Iberian niemimaan yhteenliitäntäkapasiteetin lisäämiseksi, Ranskan ja Irlannin välinen Celtic-yhdysjohto sekä Kreikan ja Kyproksen välinen EuroAsia-yhdysjohto. Viimeksi mainittujen ansiosta Irlanti ja Kypros eivät enää ole eristyksissä unionin sähköverkosta, ja ne tukevat uusiutuvien energialähteiden integrointia ja parantavat toimitusvarmuutta. Lisäksi Baltian maiden sähköverkkojen synkronointi on hyvin aikataulussa, niin että se voi valmistua viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Ne ovat viimeiset jäsenvaltiot, joiden sähköjärjestelmät 6

8 ovat edelleen riippuvaisia kolmansista maista. TEN-E-politiikan ja Verkkojen Eurooppa - välineen rahoituksen tukeminen yli 1,2 miljardilla eurolla on ollut olennaisen tärkeää, jotta hanke saadaan suunnitellulle pohjalle. Yhteistä etua koskevien sähköalan hankkeiden 2 täytäntöönpanon nopeuttaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan parantaa yhteenliitettyä järjestelmää, jonka avulla voidaan lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta ja vähentää uusiutuvan energian rajoitteita huomattavasti nopeammin REPowerEU:n tavoitteiden mukaisesti. Kaasu-ENTSOn arvio kaasuinfrastruktuurien lisätarpeista REPowerEU-tiedonannossa ilmoitettiin, että komissio arvioisi ensisijaisesti, tarvitaanko vetyvalmiisiin kaasuinfrastruktuureihin ja yhteenliitäntöihin toimenpiteitä ja investointeja EU:n nesteytetyn maakaasun kapasiteetin täysimääräiseen hyödyntämiseen liittyvien pullonkaulojen poistamiseksi. Komissio on pyytänyt Kaasu-ENTSOa tukemaan tätä arviointia, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset jäljellä olevat kaasuinfrastruktuurin puutteet, joita on välittömästi helpotettava REPowerEU-suunnitelman mukaisesti. Kaasu-ENTSOn arvioinnissa 3 analysoitiin, missä määrin infrastruktuurin pullonkauloja esiintyy Euroopan kaasuverkossa siinä tapauksessa, että Venäjän kaasuvirrat Eurooppaan loppuvat. Arvioinnissa käytettiin kahta erilaista kysyntäskenaariota (nykyinen kysyntä ja vuoden 2030 kysyntä, jossa on oletettu, että 55-valmiusehdotukset on pantu kokonaan täytäntöön, jolloin kaasunkysyntä on niiden myötä 27 prosenttia pienempi kuin tällä hetkellä; kysynnän odotetaan olevan tätäkin vähäisempää REPowerEU:n täytäntöönpanon myötä) ja erilaisia oletuksia infrastruktuurin kehittämisen tasosta 4. Arviointi osoittaa, että Venäjän kaasuntuonnin loppuminen on mahdollista kompensoida kokonaan yhdistämällä komission 55-valmiuspaketissa kaavaillut 5 kysynnän vähennykset, biokaasun ja erityisesti fossiilittoman vedyn EU:n sisäisen tuotannon lisääminen sekä vähäiset kaasuinfrastruktuurin lisäykset sen lisäksi, mitä nykyiseen viidenteen yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloon on jo sisällytetty. Harvojen jäljellä olevien pullonkaulojen helpottaminen parantaa myös Euroopan kaasujärjestelmän häiriönsietokykyä ja joustavuutta. Tarpeiden maantieteellisen jakautumisen osalta on selvää, että suurin haaste olisi vastata kysyntään Keski- ja Itä-Euroopassa sekä niiden lisäksi myös Saksan pohjoisosassa, jos Venäjän kaasun tuonti loppuu. Arviointi, josta on sittemmin keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa alueellisessa kontekstissa, on osoittanut, että riippuvuuteen Venäjän toimituksista 2 Nykyisessä viidennessä yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelossa on yhteensä 67 yhteistä etua koskevaa hanketta. 3 Kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot ja useat kolmannet maat eli Pohjois-Makedonian, Bosnia ja Hertsegovinan, Serbian ja Yhdistyneen kuningaskunnan. 4 Taso 0 = nykyinen infrastruktuuri, taso 1 = edistyneet hankkeet (FID+ edistyneet yhteistä etua koskevat hankkeet), taso 2 = taso 1 + nesteytetyn maakaasun lisähankkeet ja Adrianmeren kaasuputken (TAP) laajentaminen. 5 Vaikka kysyntä ja EU:n sisällä tuotettu tarjonta jäisivät nykyiselle tasolle, yksilöidyt hankkeet poistaisivat riippuvuuden Venäjästä lähes kokonaan. Jäljelle jäisi 5 prosentin riippuvuus Tšekissä, Slovakiassa, Unkarissa, Romaniassa ja Bulgariassa. 7

9 voidaan puuttua erilaisilla ratkaisuilla, jotka ovat enimmäkseen maantieteellisesti lähellä tarpeita ja edellyttävät kahden tai useamman jäsenvaltion välistä yhteistyötä. Kaasuinfrastruktuurin lisätarpeet alueittain Itämeren alue Baltian maat ja Suomi ovat merkittävästi riippuvaisia Venäjän kaasusta, kun taas Puolan riippuvuus tällaisesta tuonnista on vähäisempää. Sellaiset hankkeet kuin Viron ja Suomen välinen Balticconnector, Latvian ja Viron välisen yhteenliitännän parantaminen, Klaipedan LNG-terminaali ja Świnoujścien LNG-terminaali ovat jo varmistaneet markkinoiden yhdentymisen ja vähentäneet riippuvuutta venäläisestä kaasusta alueella, joka on perinteisesti ollut riippuvainen yhdestä ainoasta toimittajasta. Tilanteen odotetaan paranevan merkittävästi, kun Puolan ja Liettuan välinen yhdysputki (GIPL) otettiin hiljattain käyttöön ja Świnoujście LNG-terminaalin, Itämeren putkilinjan, laajennus saadaan pian päätökseen. Tämä tuo ensimmäistä kertaa kaasua pohjoisilta merialueilta alueelle Puolan kautta. Lisäksi tilannetta kohentavat Liettuan ja Latvian välisen yhteenliitännän parantaminen ja Inčukalnsin UGS-järjestelmän parantaminen. Itämeren alueen ja Keski- ja Itä-Euroopan välinen yhteys saadaan valmiiksi vuoden 2022 jälkipuoliskolla Puolan ja Slovakian välisen yhteenliitännän myötä. Alue on myös saanut eniten avustuksia energia-alan Verkkojen Eurooppa -välineestä. Arviointi osoitti, että lyhyellä aikavälillä tilapäisesti vuokrattu kelluvien varastojen uudelleenkaasutusyksikkö (FSRU), joka on määrä asentaa joko Viroon tai Suomeen myöhemmin vuonna 2022, voi vähentää merkittävästi riippuvuutta venäläisestä kaasusta. Latvia on myös kutsuttu osallistumaan hankkeen kehittämiseen. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä arvioinnissa on selvästi todettu, että Itämerta ympäröivä alue hyötyisi Puolan toisen LNG-terminaalin kehittämisestä Gdanskissa (hankkeen on määrä valmistua vuonna 2026, mutta sitä voitaisiin aikaistaa vuoteen 2025). Hanke on viidennessä yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelossa. Hankkeella voitaisiin myös helpottaa Baltian maiden lisätarpeita vapauttamalla kapasiteettia Liettuan Klaipedan LNGterminaalissa Baltian maissa ja Suomessa mahdollisesti jäljellä olevien lisätarpeiden tyydyttämiseksi. Länsi-Eurooppa Useimpien Länsi-Euroopan maiden riippuvuus venäläisestä kaasusta on jo nyt hyvin pientä tai olematonta. Saksa on kuitenkin erittäin riippuvainen Venäjän kaasusta, erityisesti pohjoisella markkina-alueella, jolle kysyntä on keskittynyt. Venäjän kaasutuonnin puuttuessa infrastruktuurin pullonkaulat liittyvät riittämättömään putkikapasiteettiin lännestä itään sekä riittämättömään tuontikapasiteettiin, nesteytetyn maakaasun infrastruktuuri mukaan luettuna. Toisin kuin useimmissa Euroopan maissa, Espanjassa ja Ranskassa kaasua hajustetaan siirtoverkossa. Näin ollen infrastruktuuri ja sääntelyrajoitukset estävät lounaisia maita tekemästä yhteistyötä Luoteis- sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa; Ranskasta Saksaan ei ole saatavilla merkittävää kaasukapasiteettia. 8

10 Arviointi osoitti selvästi, että lyhyellä aikavälillä Eemshavenin (NL) ja Wilhelmshavenin (DE) uudet uudelleenkaasutusyksiköt sekä Saksassa (Brunsbüttel) sijaitseva uusi LNGterminaali helpottavat infrastruktuurin rajoitteita Luoteis-Euroopassa. Yleisesti ottaen on tärkeää välttää nesteytetyn maakaasun tuonti-infrastruktuurin ylikapasiteettia, josta voi tulevaisuudessa tulla hukkainvestointeja. Väliarvioinnissa ja keskusteluissa todettiin, että keskipitkällä aikavälillä sellaisen hajunpoistoyksikön kehittäminen, joka mahdollistaa kaasuvirrat läntisestä itään Ranskan ja Saksan välillä, poistaisi keskeisen pullonkaulan Venäjän kaasuriippuvuuden vähentämiseksi Keski-Euroopassa. Yhdessä kaasuinfrastruktuurin vahvistamisen kanssa vientikapasiteetin lisäämiseksi Belgiasta Saksaan tämä mahdollistaisi nesteytetyn maakaasun kapasiteetin täysimääräisen hyödyntämisen Länsi-Euroopassa, jotta voidaan puuttua riippuvuuteen venäläisestä kaasusta myös Keski- ja Itä-Euroopan alueilla. Uutta rajat ylittävää infrastruktuurihanketta Pyreneiden niemimaalla olisi arvioitava edelleen ottaen huomioon sen pitkän aikavälin mahdollisuudet hyödyntää Pyreneiden niemimaan ja Pohjois-Afrikan merkittävää uusiutuvan vedyn potentiaalia. Lisäksi on arvioinnissa on pohdittava, voisiko siitä tulla vetyrunkoverkon ensimmäinen osa vetyä koskevaa Acceleratoraloitetta silmällä pitäen. Keski- ja Kaakkois-Eurooppa Keski- ja Kaakkois-Euroopassa, energiayhteisö mukaan luettuna, useimmat maat ovat huomattavan riippuvaisia Venäjän kaasusta, kun otetaan huomioon nykyinen kaasun kysyntä. Kaakkois-Euroopassa otettiin vuosina käyttöön keskeiset kaasualan ensisijaiset infrastruktuurihankkeet, kuten Adrianmeren kaasuputki, BRUA-putkikäytävän ensimmäinen vaihe ja Krkin LNG-terminaali. Alueen jäljellä olevat vuonna 2022 loppuun saatettavat ensisijaiset infrastruktuuri-investoinnit ovat Bulgarian siirtoverkon kunnostaminen, nykyaikaistaminen ja laajentaminen sekä Kreikan ja Bulgarian välinen uusi yhdysputki (IGB), jonka ensimmäisessä käyttövaiheessa kaksisuuntainen kapasiteetti on 3 miljardia kuutiometriä vuodessa. Serbia-Bulgaria-yhdysputken (IBS), jonka tavoitteena on luoda vuosittaiselta kapasiteetiltaan 1,8 miljardin kuutiometrin kaksisuuntainen yhteenliitäntä, sekä Alexandroúpoliin rakennettavan uudelleenkaasutusyksikön, joka tarjoaa tuontikapasiteettia 5,5 miljardia kuutiometriä vuodessa, odotetaan tällä hetkellä valmistuvan vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Lisäksi Bulgarian Chirenissä sijaitsevan maanalaisen kaasuvaraston laajentaminen on tarkoitus toteuttaa vuonna Arviointi on osoittanut, että keskipitkällä aikavälillä Kaakkois-Eurooppa hyötyisi jossain määrin Puolassa sijaitsevasta FSRU-terminaalista (viidennessä yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelossa oleva hanke), mutta suurimmat hyödyt saavutetaan Itämeren alueella. Maakaasun siirto Gdanskista Kaakkois-Euroopan alueelle ja Ukrainaan edellyttäisi pohjoisen ja etelän välisen kaasukäytävän rakentamisen nopeuttamista Itä-Puolassa. Kaasu-ENTSOn arviointi on myös osoittanut, että keskipitkällä aikavälillä Krkin nesteytetyn maakaasun terminaalin kapasiteetin lisääminen auttaa vähentämään riippuvuutta Venäjän toimituksista, mutta näiden etujen hyödyntämiseksi olisi tarpeen tehostaa Kroatian siirtoverkkoa Sloveniaan ja Unkariin.. Lisätoimituksia alueelle voitaisiin saada 9

11 Adrianmeren kaasuputken (TAP) täyden mittakaavan laajentamisen avulla, mutta TAP:n parantaminen edellyttäisi nopeutettuja infrastruktuurin lisäinvestointeja Italian siirtoverkkoon (Adriatica Line ja Mattagiola-Massafra-putki, jotka ovat viidennessä yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelossa). Jos Italian siirtoverkkoa vahvistetaan, se mahdollistaisi Etelä-Italiasta Pohjois-Italiaan suuntautuvien siirtovirtojen kasvattamisen, mikä olisi merkittävää TAP:ista, EastMedistä ja Pohjois-Afrikasta tulevien lisävirtojen kannalta. Lisäksi Kreikan ja Bulgarian rajayhdysputken laajentaminen (IGB-vaihe II) voisi vähentää riippuvuutta entisestään erityisesti Bulgariassa ja koko Kaakkois-Euroopan alueella mahdollistamalla TAP:sta ja Kreikan LNG-terminaaleista tulevien virtojen kasvun. Lisäksi Kaasu-ENTSOn arviointi on osoittanut, että yhteistä etua koskevat hankkeet ja REPowerEU-suunnitelmassa tunnustetut lisähankkeet toisivat lisähyötyjä myös energiayhteisön sopimuspuolille, joiden tarpeet tyydytettäisiin täysimääräisesti. Kun Länsi- Balkanin taloudellisen investointiohjelman lippulaivahankkeessa 5 tunnustetut hankkeet saadaan päätökseen, energiayhteisön sopimuspuolilla on mahdollisuus käyttää erilaisia vaihtoehtoisia lähteitä ja reittejä. Taloudellisen investointiohjelman hankkeiden toteuttamista olisi arvioitava tapauskohtaisesti, jotta vältetään hukkainvestointien riski. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yksilöidyt hankkeet toteutetaan mahdollisimman nopeasti REPowerEU-suunnitelman tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Erityisesti yksilöidyille hankkeille olisi yhteistä etua koskevien hankkeiden ohella annettava kansallisesti merkittävimpien hankkeiden asema ja ne olisi asetettava etusijalle nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi. Komissio on valmis helpottamaan tätä. 10

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

FINNGULF LNG LNG TERMINAALI

FINNGULF LNG LNG TERMINAALI FINNGULF LNG LNG TERMINAALI YVA-selostus 19.8.2015 Gasum Gasumin vuosi 2014 Liikevaihto 1 079 milj. euroa Liikevoitto 5,1 milj. euroa Taseen loppusumma 1 621 milj. euroa Investoinnit 51,5 milj. euroa Gasumin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

FINNGULF LNG JA BALTICCONNECTOR

FINNGULF LNG JA BALTICCONNECTOR FINNGULF LNG JA BALTICCONNECTOR Alueellisen kaasuinfrastruktuurin kehittäminen 13.8.2014 in vuosi 2013 Liikevaihto 1 147,5 milj. euroa Liikevoitto 36,8 milj. euroa Taseen loppusumma 768,6 milj. euroa Investoinnit

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä

LIITTEET. asiakirjaan. KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 654 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Balticconnector-hanke

Balticconnector-hanke Balticconnector-hanke Herkko Plit, toimitusjohtaja Maakaasumarkkinalain uudistus ja kaasumarkkinan kehittäminen -infotilaisuus 15.5.2017 Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

10089/1/17 REV 1 mn/pmm/hmu 1 DGE 2B

10089/1/17 REV 1 mn/pmm/hmu 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10089/1/17 REV 1 ENER 276 CLIMA 174 COMPET 480 CONSOM 249 FISC 135 TRANS 254 AGRI 319 IND 154 ENV 591 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

HE 50/2017 Maakaasumarkkinalain kokonaisuudistus ja sähkömarkkinalain muutos: Maakaasun hinta ja markkinoiden kehittyminen

HE 50/2017 Maakaasumarkkinalain kokonaisuudistus ja sähkömarkkinalain muutos: Maakaasun hinta ja markkinoiden kehittyminen HE 50/2017 Maakaasumarkkinalain kokonaisuudistus ja sähkömarkkinalain muutos: Maakaasun hinta ja markkinoiden kehittyminen Eduskunnan talousvaliokunta 13.6.2017 Kaasun hinta EU:n alueella Kaasun käyttäjähinta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0042 (NLE) 6964/16 COEST 63 ELARG 19 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2012 COM(2012) 682 final 2012/0321 (NLE) C7-0421/12 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta

Lisätiedot

Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso

Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso Euroopan komission puheenjohtaja Eurooppa-neuvoston kokous 22.5.2013 Uusia realiteetteja globaaleilla energiamarkkinoilla Finanssikriisin vaikutus

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus)) 27. ja 28.

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus)) 27. ja 28. Bryssel, 17. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9689/19 PV CONS 28 COMPET 432 IND 184 MI 475 RECH 278 ESPACE 54 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2017 C(2017) 7834 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.11.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0341/61. Tarkistus. Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0341/61. Tarkistus. Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta 9.12.2015 A8-0341/61 61 2 kohta 2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikissa energiaunioniin liittyvissä lainsäädäntöehdotuksissa noudatetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä,

Lisätiedot

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Energiapolitiikan tärkeys II. Kiireellisten toimien tarve III. Neljä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2016/2059(INI) 10.5.2016 MIETINTÖLUONNOS nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskevasta EU:n strategiasta (2016/2059(INI))

Lisätiedot

ENERGIAUNIONIPAKETTI LIITE ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

ENERGIAUNIONIPAKETTI LIITE ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ENERGIAUNIONIPAKETTI LIITE ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.2. COM() 85 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten

Lisätiedot

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. tammikuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ILMOITUS Asia: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o.../20.., annettu...,

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: EUROOPAN YHTEISÖÄ, jäljempänä 'yhteisö', ja BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, HELLEENIEN

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

A8-0321/78

A8-0321/78 17.10.2018 A8-0321/78 Tarkistus 78 Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö A8-0321/2018 Andrzej Grzyb Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (COM(2017)0653

Lisätiedot

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.9.2018 COM(2018) 651 final ANNEX LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE potilaan oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2004 (07.09) (OR. en) 12140/04 OJ/CRP2 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2004 (07.09) (OR. en) 12140/04 OJ/CRP2 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2004 (07.09) (OR. en) 12140/04 OJ/CRP2 31 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2064. kokous (Coreper II) Päivämäärä: Bryssel, keskiviikko

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en) 14341/15 SAATE Lähettäjä: ENER 395 CLIMA 133 AGRI 605 COMPET 522 TRANS 368 ENV 715 ECOFIN 885 RELEX 945 TELECOM 215 CONSOM 195 Euroopan

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. heinäkuuta 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Maatalous ja kalastus) 15. heinäkuuta 2019 11265/19

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper II) Europa-rakennus, Bryssel 3. ja 4. heinäkuuta 2019 (klo 10.00, klo 9.

ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper II) Europa-rakennus, Bryssel 3. ja 4. heinäkuuta 2019 (klo 10.00, klo 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper II) Europa-rakennus, Bryssel 3. ja 4. heinäkuuta 2019 (klo 10.00,

Lisätiedot

Suomen maakaasumarkkinoiden tulevaisuuden näkymiä

Suomen maakaasumarkkinoiden tulevaisuuden näkymiä Suomen maakaasumarkkinoiden tulevaisuuden näkymiä Ympäristöoikeustieteen seuran syyspäivät 6.9.2013 OTM Meri-Katriina Kanervisto Esityksen sisältö 1. Maakaasun asema Suomen energiakentässä 2. Tavoitteet

Lisätiedot

Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050

Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050 Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050 Kohti älykästä energiajärjestelmää Mistä älykäs, fiksu energiajärjestelmä koostuu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Älykkään energiajärjestelmän

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 25.9.2013

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 25.9.2013 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitetty 25.9.213 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Romania Liettua Ranska EU 27 Espanja Kreikka Saksa Italia Bulgaria Irlanti Puola Iso-Britannia

Lisätiedot

Liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Jakeluinfradirektiivi (2014/94/EC) Direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2008-00136 LPY Murto Risto 30.04.2008 Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Viite Asia EU; liikenne; Komisssion suositus neuvostolle komission

Lisätiedot

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2015 COM(2015) 523 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): maksusitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Kriisitilanteiden vaiktus EU:n energiaturvallisuuteen ja energiapolitiikkaan

Kriisitilanteiden vaiktus EU:n energiaturvallisuuteen ja energiapolitiikkaan Kriisitilanteiden vaiktus EU:n energiaturvallisuuteen ja energiapolitiikkaan Liina Hukkinen Tekniikan kandidaatti, Aalto-yliopisto ET:n Brysselin kesätyöharjoittelija 2014 Nykytilanne EU:ssa Öljykriisit

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitys 26.6.2009

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitys 26.6.2009 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitys 26.6.29 Uusiutuvien osuus energian loppukulutuksesta (EU-27) 25 ja tavoite 22 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Viro Romania Tanska Slovenia Liettua EU

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

LIITE. Energiaunionin viisi ulottuvuutta: jäsenvaltioiden ja EU:n tason toimintapoliittiset huomiot. asiakirjaan

LIITE. Energiaunionin viisi ulottuvuutta: jäsenvaltioiden ja EU:n tason toimintapoliittiset huomiot. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.2.2017 COM(2017) 53 final ANNEX 2 LIITE Energiaunionin viisi ulottuvuutta: jäsenvaltioiden ja EU:n tason toimintapoliittiset huomiot asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN

Lisätiedot

A8-0260/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

A8-0260/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 25..207 A8-0260/ Tarkistus Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta Mietintö A8-0260/206 Mariya Gabriel Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitetty 18.11.214 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Romania Liettua Ranska EU 27 Espanja Kreikka Saksa Italia Bulgaria Irlanti Puola Iso-Britannia

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 22.4.2013 B7-0000/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0000/2013 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti energian

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen

Lisätiedot

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.6.2017 COM(2017) 324 final 2017/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti 28.3.2013 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013 2020 Euroopan parlamentin

Lisätiedot