Pieksämäen Biokaasulaitos. Kuvaus biokaasulaitoksen toiminnasta Ympäristölupahakemuksen liite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pieksämäen Biokaasulaitos. Kuvaus biokaasulaitoksen toiminnasta Ympäristölupahakemuksen liite"

Transkriptio

1 Pieksämäen Biokaasulaitos Kuvaus biokaasulaitoksen toiminnasta Ympäristölupahakemuksen liite

2 2 Contents 1 Hakija ja laitoksen yhteystiedot 3 2 Laitosalue ja sen ympäristö Toiminnon sijaintipaikka, kaavoitus ja asutus Ympäristöolosuhteet Selvitys toiminnan sijaintipaikan rajanaapureista Laitoksen toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Tuotteet, tuotanto, kapasiteetit, prosessit, laitteistot ja rakenteet Raaka-aineet, kemikaalit ja muut tuotannossa käytettävät aineet Energian käyttö Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toiminta häiriötilanteissa Liikenne Ympäristökuormitus Päästöt Syntyvät jätteet Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannnalta paras käytäntö (BEP) 23 6 Vaikutukset ympäristöön 25 7 Tarkkailu ja raportointi 27 Lähteet 30

3 3 1 HAKIJA JA LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Hakija: Pieksämäen Vesi Oy Osoite: Puhdistamontie 1, Pieksämäki Kiinteistö: , Pieksämäki Yhteyshenkilö: Aatu-Ville Väänänen Sähköposti: Puhelin: Tällä hakemuksella haetaan ympäristölupaa Pieksämäen Vesi Oy:n biokaasulaitokselle, toimiala Kaasun tuotanto. Pieksämäen Vesi Oy:llä on voimassa oleva ympäristölupa jätevedenpuhdistamolle, mutta biokaasutoiminnalle haetaan tällä hakemuksella erillistä ympäristölupaa. Biokaasulaitoksen toimittajaa ei ole tässä vaiheessa vielä kilpailutettu ja valittu. Ympäristölupahakemuksen ovat laatinut Aatu-Ville Väänänen (One1 Oy).

4 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminnon sijaintipaikka, kaavoitus ja asutus Laitoksen sijaintipaikka on Pieksämäen kaupungin omistamalla tontilla Tontilla sijaitsee tällä hetkellä Pieksämäen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo sekä Jätekukko Oy:n lajitteluasema. Biokaasulaitos tulee sijoittumaan tontille jätevedenpuhdistamon pohjoispuolelle. Alueen pohjoispuolella on metsä- ja suomaastoa. Luoteessa sijaitsee suomaastoa ja Vehkalampi. Lähimmät asuintalot sijaitsevat tontista noin 300 metrin päässä idässä. Kuvassa on ote asemakaavasta.

5 5 Kuva 2.1.1: Asemakaavakuva Alue on merkattu asemakaavaan ET-2 alueeksi, mikä tarkoittaa yhteiskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (kartat.pieksamaki.fi). 2.2 Ympäristöolosuhteet Laitoskokonaisuus ei vähennä oleellisesti luonnon kauneutta tai viihtyvyyttä alueella. Laitos rakennetaan luontevaksi osaksi jätevedenpuhdistamon viereen jatkokäsittelemään sen tuottamaa rejektiä. Laitoksen rakennukset istutetaan maastoon malliltaan, rakenteiltaan sekä väritykseltään.

6 6 Laitosalueen maaperä on entistä vesistöä, jota joudutaan mahdollisesti korvaamaan kovemmalla maa-aineksella. Laitosalue päällystetään tarvittavilta osin asfaltilla autoliikennettä ja hulevesien johtamista varten. Laitosalueen ympäristö rajoittuu metsään sekä muuhun jätteenkäsittelytoimintaan. Alueella ei ole tällä hetkellä melua ja tärinää huomattavasti aiheuttavaa toimintaa, eikä laitoskokonaisuus tule niitä oleellisesti lisäämään. Laitokselle liikennöinti suoritetaan olemassa olevia tieosuuksia käyttäen, ja laitoskokonaisuuden toiminta ei tule lisäämään liikennettä alueella merkittävästi. Lähin vesistöalue on Vehkalampi, joka sijaitsee yli 200 metrin päässä laitosalueelta luoteeseen. Pieksämäen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamon käsitellyt jätevedet johdetaan putkella Vehkalampeen, josta vedet kulkeutuvat Vehkalammen laskujokea pitkin Uuhilampeen ja edelleen Pohosjokea pitkin Pieksänjärven eteläisen altaan länsiosaan. Lammet ovat hyvin matalia, suurin syvyys vain yksi metri ja niiden viipymä on hyvin lyhyt. Pieksänjärvi on myös matala, keskisyvyys 2,2 metriä, ja se kerrostuu kesäaikana enintään heikosti ja lyhyiksi jaksoiksi. Vehkalammen laskujoen vesi on ollut tutkimuksen mukaan vuonna 2019 uimaluokituksen mukaan arvioituna hyvä kaikilla tutkimuskerroilla. Vesistöjen tilaa seurataan tarkasti myöskin jatkossa Pieksämäen Vesi Oy:n toimesta ja mahdollisiin muutoksiin vesistöjen tilassa voidaan reagoida nopeasti. Vesistön tilasta tarkemmin liitteissä 2 ja 3. Etäisyydet lähimpiin pohjavesialueisiin, sekä niiden nimet ja luokat esitetään liitteessä 4. Tiedot lähimmistä Natura- ja luonnonsuojelualueista sekä etäisyydet laitokselta niihin esitetään liitteessä Selvitys toiminnan sijaintipaikan rajanaapureista Kaavaote 400 metrin säteellä laitoksesta esitetään liitteissä 5, 6 ja 9. Kartta ja lista juoksevalla numeroinnilla kiinteistöistä ja niiden omistajista/haltijoista yhteystietoineen 400 metrin etäisyydellä laitoksesta esitetään liitteissä 7 ja 8. Etäisyydet lähimpiin

7 7 häiriintyviin kohteisiin kuten kouluihin, päiväkoteihin ja hoitolaitoksiin esitetään liitteessä 4.

8 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Biokaasulaitos rakennetaan jätevedenpuhdistamon Pieksämäen yhteyteen Vesi käsittelemään Oy:n jo toiminnassa puhdistamon olevan jätevesilietteitä. Biokaasulaitoksen raaka-aineina, eli syötteinä, käytetään ainoastaan puhdistamolietettä, sekä mahdollisesti myös samalla tontilla toimivan Jätekukko Oy:n nestemäisiä jätejakeita, kuten rasvakaivolietteitä. Jätekukko Oy kerää rasvakaivolietteet Pieksämäen alueelta. Biokaasulaitoksen tuotantoprosessi on täysin suljettu, eikä siitä muodostu valumia ympäristöön. Jätevedenpuhdistamon jätevesiliete siirretään biokaasulaitokselle putkea pitkin ja se käsitellään hapettomassa säiliöissä (reaktori), jossa muodostuva biokaasu kerätään talteen. Tuotettu biokaasu käytetään CHP-laitteistolla, jolla muodostetaan laitoksen omassa prosessissaan tarvitseva sähkö ja lämpö, sekä Pieksämäen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamon käyttämät sähkö ja lämpö. Biokaasulaitoksen tuotteena syntyy biokaasun lisäksi mädätysjäännöstä, jonka sisältämät ravinteet voidaan hyödyntää maanparannusaineena tai lannoitteena peltoviljelyssä. Koska biokaasulaitoksen syötteenä käytetään lähes ainoastaan yhdyskuntalietettä, ei mädätysjäännöstä voida käyttää ruokatai rehuviljelyyn tarkoitetuilla peltolohkoilla. Biokaasulaitoksen mädätysjäännös on tuoksultaan neutraali, sillä haisevat yhdisteet poistuvat siitä biokaasulaitosprosessin aikana, jolloin biokaasulaitos myös vähentää jätevedenpuhdistamon hajupäästöjä. Hankkeen tavoitteena on tehdä Pieksämäen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamosta energiaomavarainen, vähentäen sen jätevedenlietteen käsittelyn kuluja ja pienentää lietteen käsittelyn ympäristövaikutuksia. Tällä hetkellä jätevedenpuhdistamon liete kuljetetaan rekka-autoilla käsiteltäväksi Kuopioon, joka tuottaa huomattavan määrän ylimääräisiä kuluja sekä kasvihuonekaasupäästöjä.

9 9 3.2 Tuotteet, tuotanto, kapasiteetit, prosessit, laitteistot ja rakenteet BIOKAASULAITOS Biokaasulaitos käsittelee Pieksämäen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamon jätevesilietteet sekä mahdollisesti joitain Jätekukko Oy:n keräämiä nestemäisiä jätteitä, kuten rasvakaivolietteitä. Biokaasulaitosprosessissa syntyy biokaasua ja mädätettä. Biokaasu käytetään biokaasulaitoksen jätevedenpuhdistamon omakäyttöenergian, käyttämän energian ja Pieksämäen tuotantoon. Mädäte Vesi Oy:n hyödynnetään maanparannusaineena tai lannoiteaineena. Biokaasulaitoksen tuotantoprosessi on suljettu, ja siitä ei aiheudu päästöjä maaperään, ilmaan tai vesistöihin. Jätevedenpuhdistamolta saatava liete syötetään jatkuvatoimiseen hapettomaan ja lämmitettyyn biokaasureaktoriin noin 12 % kiintoainepitoisuudessa. Syötteiden viipymäaika reaktorissa on noin vrk. Nämä varmistuvat tarkemmin laitostoimittajan valinnan jälkeen. Anaerobisessa reaktiossa biokaasureaktorissa muodostuu biokaasua, joka sisältää noin % metaania ja % hiilidioksidia. Lisäksi biokaasu sisältää pieniä määriä muita aineita kuten vettä, happea, typpeä ja vetyä. Biokaasulaitos mitoitetaan käsittelemään tonnia syötteitä vuodessa ja ne ovat pääasiallisesti saatavissa samalta tontilta; Pieksämäen jätevedenpuhdistamon jätevesilietteet, sekä mahdollisesti jotain Jätekukon keräämiä nestemäisiä orgaanisia jätteitä kuten rasvakaivolietteitä. Näitä syötteitä tulee 12 % kiintoainepitoisuudessa noin tonnia. Loppu tonnia on varausta. Jätevedenpuhdistamo tuottaa prosesseissaan lietettä, joka on noin 3 5 % kuiva-ainepitoisuudeltaan, joka lingotaan kuljetusta varten noin märkämädätystekniikalla (CSTR, % ka Continuous pitoisuuksiin. Stirred Tank Jatkuvatoimisella Reactor) toimiva biokaasulaitos käsittelee parhaiten noin 12 % kuiva-ainepitoisuudessa olevaa syötettä, joten linkouksen tehokkuutta voidaan vesilaitoksella vähentää. Kun syötteet saadaan biokaasulaitokselle mahdollisimman lähellä toivottua ka-pitoisuutta, ei laimennusvettä tarvitse käyttää.

10 10 Biokaasulaitoksen reaktori tulee olemaan halkaisijaltaan noin metriä, ja sen korkeus 5 8 metriä, josta osa mahdollisesti maan alla. Reaktori valmistetaan todennäköisesti teräksestä tai valamalla se muottiin betonista. Erillistä kaasuvarastoa laitokselle ei tule, vaan biokaasu säilytetään reaktorin päällä olevassa noin m 3 kooltaan olevassa kaasukuvussa. Mädäte imetään reaktorista joko mädätteen säilytysaltaaseen tai separaattoriin. Mädätteen säilytysallas on kooltaan iso, noin 3000 m 3, jolla turvataan toiminta ja mädätteen säilytys levityssesonkien ulkopuolella. Mädäteallas on katettu ja se valmistetaan todennäköisesti betonielementeistä. Jos mädäte halutaan separoida, imetään se separointilaitteeseen, joka erottaa kiintoaineen rejektilietteestä. Muut laitteet ja prosessit, kuten CHP ja hygienisointi sijoitetaan tekniseen tilaan/tiloihin, jotka on rakennettu betonielementeistä tai toimitettu valmiina merikontteina. CHP-laite tulee olemaan sähköteholtaan todennäköisesti väliltä kwe ja lämpöteholtaan kwh Biokaasulaitoksen laitteet ja rakenteet sekä niiden tarkat koot tulevat selviämään tarkemmin vasta laitoskilpailutuksen jälkeen.

11 11 LOPPUTUOTTEET Biokaasulaitoksen lopputuotteita ovat: 1) Biokaasu Taulukko 3.2.1: Biokaasulaitoksen tuottaman biokaasun määrä ja käyttökohteet Tuotetun kaasun energiasisältö 1921 MWh/a Nm3/a Omakäyttölämpö 384 MWh/a Omakäyttösähkö (osto) 29 MWh/a Lämpöenergia jätevedenpuhdistamolle 400 MWh/a Sähköenergia jätevedenpuhdistamolle 672 MWh/a Hukkalämpö CHP:lta 176 MWh/a Biokaasun tuotantomäärä Biokaasun bruttotuotantoteho laitoksella on noin 220 kw. Biokaasun puhdistusteknologiaa ei ole vielä valittu, vaan se määrittyy laitostoimittajan tarjouksen mukaan. Vähimmäisvaatimuksena puhdistukselle on vedenpoisto biokaasusta, joka toteutetaan todennäköisesti kondensoimalla vesi putkistossa kaasun joukosta, sekä rikin poisto, joka tehdään todennäköisesti jo reaktorin sisällä ja aktiivihiilisuodatuksella reaktorin jälkeen. Biokaasun jalostusta biometaaniksi ei tehdä. 2) Maanparannus- ja lannoitevalmisteet Biokaasulaitos tuottaa syötteistä mädätettä, jota voidaan käyttää maanparannus- tai lannoitevalmisteena maa- ja metsätalousministeriön asetusten 24/11, 12/12 ja 7/13 mukaisesti. Koska biokaasulaitoksessa ainoastaan kaasu poistuu syötteistä, on mädätteen määrä lähes sama kuin syötteiden kokonaismäärä. Biokaasuksi muuttuu enintään noin 10 % syötteiden massasta.

12 12 Mädätettä tuotetaan enintään noin tonnia vuodessa. Mädätysjäännös voidaan separoida tarvittaessa kiinteäksi mädätteeksi ja rejektivedeksi. Kiinteän mädätteen (tyyppinimi 3A52) kuiva-ainepitoisuus on noin % ja rejektiveden (tyyppinimi 1B44) noin 2 6 %. Kiinteätä mädätettä muodostuu arviolta noin tonnia vuodessa ja rejektivettä noin tonnia. Separoinnin jälkeen rejektivesi voidaan tarvittaessa käyttää myös reaktorin laimennusvetenä, jos sille on tarvetta. Jos laimennusvedelle ei ole reaktorissa tarvetta, palautetaan rejektivesi jätevedenpuhdistamolle käsittelyyn. Separoidulle kiinteälle mädätysjäännökselle saadaan laitoshyväksynnän kautta tuotehyväksyntä, jolloin siitä tulee kaupallinen tuote, jolle on olemassa markkinahinta, ja sen myynnistä voidaan sopia paikallisen maatalouden kanssa. Mikäli separoitua kiinteätä mädätysjäännöstä ei saada tilapäisesti säilytykseen lähemmäksi sen levityskohdetta, joudutaan sitä säilömään hetkellisesti laitoksen läheisyydessä. Mädätysjäännöstä separoidaan ensimmäisenä vaihtoehtona noin 30 m 3 kokoiseen siirtokonttiin, jolla se voidaan siirtää haluttuun loppusijoituspaikkaan. Mikäli kaikki siirtokontit täyttyvät, voidaan separoitua mädätysjäännöstä säilöä aumavarastossa, joka mitoitetaan säilömään maksimissaan 495 m 3 mädätysjäännöstä, lyhytaikaisesti ja tilapäisesti. Ennen aumavarastoinnin aloittamista on varmistuttava, että separoitu mädätysjäännös on hajutonta eikä siitä tule pölyhaittoja ympäristöön. Aumavarasto sijoitetaan tontin laidalle, yli 100 metrin päähän lähimmästä vesistöstä. Aumavarasto on katettavissa, jolla estetään mädätteen huuhtoutumista ympäristöön rankkasateilla ja pölisemistä kuivana. Aumavaraston valumavedet johdetaan vähintään 20 cm paksun turvepatterin läpi jätevedenpuhdistamolle käsittelyprosessiin, jolloin valumat ympäristöön aumavarastosta ovat mitättömän pienet. Mikäli kiinteätä separoitua mädätysjäännöstä ei pystytä muuten hyötykäyttämään, on se mahdollisuus kuljettaa siirtokonteilla Kangasniemen vanhan kaatopaikan vieressä sijaitsevalle asfaltoidulle kompostointikentälle. Kompostointikentällä on olemassa oleva ympäristölupa käsitellä jätevedenpuhdistamon lietettä sekoittamalla siihen haketta ja varastoimalla sitä kentällä viherrakennuskäyttöön. Kenttää käytetään tällä hetkellä

13 13 Kangasniemen jätevedenpuhdistamon lietteiden käsittelyyn. Mikäli Kangasniemen jätevesiliete käsiteltäisiin myös Pieksämäellä biokaasulaitoksessa, voitaisiin sen ympäristökuormaa laskea huomattavasti. Kompostointikenttä voisi toimia hätäratkaisuna myös, mikäli biokaasureaktori ei kykene jostain syystä käsittelemään lietettä. LAITOKSEN KÄYTTÖAIKA Laitos toimii 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Laitoksen käytöstä, tilojen ja toiminnan siisteydestä sekä turvallisuudesta vastaavat koulutetut Pieksämäen Vesi Oy:n laitosmiehet. Suurin osa laitoksen valvonnasta tapahtuu etävalvonnalla, jolla voidaan seurata laitoksen käyntiä ja prosesseja. TOIMINNAN ALOITUS Maanrakennustyöt, mahdolliset betonivalut tai muut säästä riippuvat työt on tarkoitus tehdä syksyllä 2021 tarjouskilpailun ja ympäristöluvan aikataulut huomioon ottaen. Laitoksen olisi tarkoitus aloittaa toiminta kesällä Laitoksen käynnistysprosessi aloitetaan syöttämällä reaktoriin jätevedenpuhdistamon jätevesilietettä, sekä todennäköisesti lehmän lantaa, tai jotain muuta syötettä, joka tuo reaktion tarvitseman mikrobikannan reaktoriin. Niin sanotun buusterisyötteen käyttö on kertaluontoista, mikäli biokaasureaktio lähtee hyvin käyntiin ja sitä ei aiota säilöä biokaasulaitoksella käynnistyksen ulkopuolella. Biokaasureaktorin lämpötilaa aletaan nostamaan käyttäen ulkoista lämmönlähdettä. Ulkoisena lämmönlähteenä voidaan käyttää esimerkiksi Savon Voiman kaukolämpöverkkoa tai siirreltävää lämpökonttia, jossa on oma polttoainevarasto. Anaerobinen mädätysreaktio vaatii alkaakseen noin 35 celsius asteen lämpötilan, jonka jälkeen laitos alkaa tuottamaan biokaasua. Kun biokaasun tuotanto saadaan vakiinnutettua, voidaan laitosta lämmittää sen omasta biokaasusta tuotetulla lämmöllä. Käynnistysprosessi jätetään laitostoimittajan vastuulle ja sen kulusta ei voi antaa vielä täysin tarkkaa tietoa.

14 14 LAITOSKOKONAISUUS Biokaasulaitos toimitetaan Pieksämäen Vesi Oy:lle avaimet käteen -toimituksena. Toimittajalla tulee olla pätevyys kaasuasennuksiin sekä paineastiarakennukseen, jolloin kaasunkäsittelyyn ja paineastioihin liittyvät vaatimukset huomioidaan suunnittelussa ja laitosrakentamisessa. Biokaasulaitos toteutetaan jatkuvatoimisella märkämädätystekniikalla syötteiden pienen kuiva-ainepitoisuuden vuoksi. Jätevedenpuhdistamolta vastaanotettava jätevesiliete syötetään suoraan kaasutiiviiseen reaktoriin ilman erillistä syöttötankkia. Mikäli biokaasulaitoksessa käsitellään muita nestemäisiä syötteitä, voidaan ne syöttää reaktoriin ilman erillistä reaktorin ulkopuolista sekoitinta. Kiinteitä syötteitä ei biokaasulaitokseen aiota vastaanottaa, jolloin ei tarvitse investoida erillisiin murskaimiin ja sekoittimiin, joilla voitaisiin valmistaa reaktorin tarvitsema homogeeninen syöteaines. 3.3 Raaka-aineet, kemikaalit ja muut tuotannossa käytettävät aineet BIOKAASULAITOKSEN SYÖTTEET Biokaasulaitoksen syötteenä käytetään jätevedenpuhdistamon puhdistamolietteitä pääasiallisesti Pieksämäeltä. Lisäksi voidaan mahdollisesti käyttää jotain Jätekukko Oy:n keräämiä nestemäisiä jätejakeita kuten rasvakaivolietettä, kuitenkin ainoastaan niissä määrin, että biokaasulaitoksella on tarkoitus tuottaa ainoastaan sen omakäyttöenergia ja jätevedenpuhdistamon käyttämä energia. Alla olevassa taulukossa käytettävien syötteiden määrät vuodessa sekä valtioneuvoston asetuksen jätteistä 179/2012 liitteen 4 mukaiset jätetunnukset (EWC-koodi).

15 15 Taulukko 3.3.1: Käsiteltävät syötteet, niiden määrä vuodessa ja VNA 179/2012 liitteen 4 mukaiset jätetunnukset. Syöte Määrä (max) [t] VNA 179/2012 Liite 4. Jäteluettelon kohta Jätevesiliete Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet Rasvakaivolietteet Biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet Ruokaöljyt ja ravintorasvat Lisäksi laitokselle saatetaan ottaa käsittelyyn pieniä määriä muualta saatavia syötteitä, esimerkiksi maatalouden biomassoja niin, että ne eivät aiheuta ympäristökuormaa listattuja syötteitä enempää. Kaikki jätevedenpuhdistamon tuottama puhdistamoliete vastaanotetaan biokaasulaitokselle käsittelyyn. Puhdistamolietettä muodostuu prosesseissa linkoamisen jälkeen tällä hetkellä noin tonnia vuodessa, noin 20 % kuiva-ainepitoisuudessa. Koska biokaasulaitos ottaa syötteet mieluummin vastaan noin % kuivaainepitoisuudessa, voidaan puhdistamolieteen linkoaminen jättää vähemmälle. Näin olleen biokaasulaitos vastaanottaa noin tonnia puhdistamolietettä vuodessa käsittelyyn. Kuten aiemmin mainittu, biokaasulaitos luvitetaan käsittelemään tonnia syötteitä vuodessa, mutta suurin osa tästä on ainoastaan varausta. Syötteitä ei tarvitse varastoida erityisesti ennen biokaasulaitokseen syöttöä, vaan ne syötetään suoraan jätevedenpuhdistamolta putkea pitkin reaktoriin. Näin vältetään ylimääräiset hajuhaitat, sekä mahdolliset riskit syötteiden vuotamisesta ympäristöön. Mikäli vastaanotetaan syötteitä Jätekukko Oy:ltä, varastoidaan niitä lyhytaikaisesti syötteitä varten rakennetussa säiliössä, joka on joko maan pinnalla, tai upotettuna siten, että pystytään valvomaan, että siitä ei tule mitään vuotoja ympäristöön. Säiliön maksimikoko on 50 m3. Koska astia on tiivis, niin siitä ei tule myöskään hajuhaittoja (pl.

16 16 mahdolliset vähäiset ja lyhytaikaiset, kun säiliötä täytetään). Varasto mitoitetaan siten, että se sinne pystyy tuomaan syötettä täysinä autokuormina. Varastoitua syötettä aletaan heti käyttämään, mutta sitä käytetään vain lisäsyötteenä laitoksen tehon varmistamiseksi, joten varasto ei tyhjene päivässä. Syöte johdetaan varastosta suljetussa järjestelmässä imupumpulla esisekoitussäiliöön, josta edelleen hygienisoinnin kautta reaktoriin. HYGIENISOINTI Biokaasulaitoksen syöte hygienisoidaan ennen syöttöä reaktoriin. Lopullisesti hygienisoinnin toteutus ratkeaa laitoskilpailutuksessa, mutta todennäköisesti hygienisointi on esisekoitussäiliön ja reaktorin välissä, jolloin lämpöhäviöt voidaan minimoida, kun hygienisoinnissa nostettu lämpö voidaan ohjata reaktorin lämmitykseen. Hygienisointi toteutetaan mitatulla ja taltioidulla tunnin viipymällä yli 70 C lämpötilassa. KEMIKAALIT Biokaasulaitosprosessin ylläpito ei vaadi kemikaalien käyttöä muuten kuin mahdollisissa poikkeustilanteissa. Riippuen syötteistä, eli lähinnä jätevesilietteestä, voi olla, että laitoksen käynnistämisvaiheessa täytyy lisätä reaktoriin jotain ylimääräistä ymppiä, esimerkiksi lehmän lietelantaa, jolla reaktio saadaan käyntiin, jonka jälkeen sen pitäisi toimia moitteettomasti ilman ylimääräisiä syötteitä. Ympistä huolehtiminen laitoksen käynnistyksessä on laitostoimittajan vastuulla. VEDEN KÄYTTÖ Alustavan arvion mukaan, biokaasulaitosprosessissa ei tarvitse käyttää laimennusvettä. Mädätteestä erotettava vesi voidaan kuitenkin käyttää laimennukseen, jos laimennukselle on tarvetta, joten veden käyttö pystytään pitämään mahdollisimman pienenä. KAASUN VARASTOINTI Biokaasulaitoksella pyritään varastoimaan kaasua mahdollisimman vähän, ja erillistä korkeapainevarastoa ei rakenneta ollenkaan. Tuotettua biokaasua käytetään

17 17 mahdollisuuksien mukaan sitä mukaa kun sitä valmistuu tasaisesti. Biokaasureaktorin yläosassa on ns. kaasukupu, jossa kaasu on väliaikaisesti ennen käyttöä. Kaasukuvun tilavuus tulee olemaan todennäköisesti m3, riippuen pieni, noin laitostoimittajasta. 3.4 Energian käyttö BIOKAASULAITOS Biokaasulaitos käyttää toiminnassaan lämpö- ja sähköenergiaa. Lämpöä käytetään prosessilämpötilan ylläpitoon reaktorissa sekä tarvittaessa syötteiden lämmittämiseen ennen niiden syöttöä reaktoriin. Sähköä laitoksella kuluu reaktorin syöttölaitteissa, sekoituksessa ja kaasun puhdistuksessa. Laitos kuluttaa lämpöä noin 20 % ja sähköä noin 5 % tuotetusta bruttoenergiasta. Laitoksen omakäyttöenergia tuotetaan laitoksen omalla biokaasulla polttamalla sitä CHP-laitteessa tai se ostetaan Savon Voiman lämpö- ja sähköverkoista. 3.5 Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toiminta häiriötilanteissa Ympäristönsuojelulain 15 :n mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava riskinarviointiin perustuva varautumissuunnitelma, varattava tarpeelliset laitteet ja muut varusteet, laadittava toimintaohje, testattava laitteet ja varusteet sekä harjoiteltava toimia onnettomuuksia ja muita (ennaltavarautumisvelvollisuus). poikkeuksellisia Pieksämäen varautumissuunnitelman biokaasulaitokselle Varautumissuunnitelman teossa tilanteita Vesi valitun konsultoidaan Oy varten valmistelee laitostoimittajan paikallisia kanssa. pelastusviranomaisia. Varautumissuunnitelman teko ennen laitostoimittajan valintaa on käytännössä mahdotonta, koska laitteista ja prosesseista ei ole tarpeeksi tarkkoja tietoja luotettavan ja järkevän varautumissuunnitelman tekoon. Koska biokaasulaitos tulee olennaiseksi osaksi

18 18 jätevedenpuhdistamon toimintaa, tullaan biokaasulaitoksen varautumissuunnitelma liittämään myöhemmin osaksi jätevedenpuhdistamon jo nykyisin voimassa olevaa varautumissuunnitelmaa. Keskeisimmät toimintaan liittyvät ympäristöriskit ovat: - Mädätysjäännöksen varastointi ja siitä johtuvat riskit Mahdollinen kaasuvuoto laitokselta Mädätysjäännöksen varastointi ja sen loppusijoitus pitää varmistaa ennen toiminnan aloittamista biokaasulaitoksella. nurmilannoitteena tai Mädätysjäännös maanparannusaineena. toimii Mädätteen hyvin esimerkiksi vastaanottajan ja käyttäjän/loppusijoittajan kanssa on päästävä sopimuksiin mädätteen vastaanottamisesta ennen laitostoiminnan aloittamista. Vastaanottajan täytyy myös pystyä varastoimaan mädätettä lannoituskausien ulkopuolella esimerkiksi talvella, jolla minimoidaan varastointitarve biokaasulaitoksen päässä. Lisäksi laitoksen päässä sijaitsevat massojen käsittelyyn liittyvät linjastot ja säiliöt täytyy rakentaa tiiviiksi, jolloin vältytään valumilta ympäristöön. Ympäristöluvan voimassaolo edellyttää, että Pieksämäen Vesi Oy järjestää mädätysjäännökselle loppusijoituspaikan siten, että mädätteestä ei jää pysyvää kuormaa käsittelyalueelle. Kaasuvuoto reaktorista havaitaan laitoksen automaattisen tarkkailujärjestelmän hälyttämänä paineen alentumisena. Kaasuvuodot uusissa biokaasulaitoksissa ovat epätodennäköisiä korkeatasoisen rakentamisen, materiaalien ja käyttötarkkailun vuoksi. Biokaasu sisältää noin % metaania, % hiilidioksidia, sekä mahdollisesti pieniä määriä typpeä, vetyä ja rikkivetyä. Biokaasun sisältämä metaani on voimakas kasvihuonekaasu, joten sen päätyminen ilmakehään on pystyttävä estämään. Kaasuvuoto ei kuitenkaan aiheuta muita haittoja ympäristölle. Metaani on nopeasti haihtuva kaasu, jolloin mahdollisen vuodon sattuessa, se haihtuu nopeasti, eikä jää laitosalueelle. Biokaasun syttymisalue on kapea; noin 4 10 %vol. Ulos vuotaessaan biokaasun pitoisuus

19 19 laskee välittömästi alle syttymisalueen. Verrattuna esimerkiksi bensiiniin, joka ei haihdu nopeasti ja vuototilanteessa aiheuttaa myös haittaa maaperälle, on biokaasuvuoto pienempi ympäristöhaitta. Vuodon estämiseksi, suunnitellaan ja toteutetaan kaikki prosessit mahdollisimman tiiviiksi ja kestäviksi. Mikäli biokaasulaitos ei jostain syystä voi käsitellä jätevedenpuhdistamon jätteitä, voidaan jätteet kuljettaa käsittelyyn toisaalle, vastaten nykytilannetta. Onnettomuus- ja häiriötilanteita ennaltaehkäistään automaattisella hälytys- ja hätäkatkaisujärjestelmällä, joka kuuluu laitostoimittajan vastuualueeseen. Järjestelmä seuraa laitoksen toimintaa, ja lähettää häiriö- ja hätätilanteissa hälytysviestin nimetylle laitoshenkilölle, joka päivystää laitoksen toimintaa. Laitokselle laaditaan pelastussuunnitelma ja tarvittaessa räjähdyssuoja-asiakirja, joissa määritetään laitoksen käyttö ja paloturvallisuustoimenpiteet (tulipalo, muu toimintahäiriö) ja niihin valmistautuminen ja toiminta. Nämä huomioidaan myös suunnittelutarveratkaisun hakemisen yhteydessä käytävissä neuvotteluissa pelastusviranomaisen kanssa. BIOKAASUN KÄYTTÖ HÄIRIÖTILANTEISSA Biokaasulaitoksen tuottamaa biokaasua hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuotannossa CHP-yksikössä. Lisäksi laitokselle rakennetaan kaasukattila, joka toimii CHP-yksikön varajärjestelmänä. Kaasukattilan tarkemmat tekniset tiedot selviävät laitoskilpailutuksen yhteydessä, mutta ratkaisu tulee olemaan kaasupolttimella varustettu kuumavesikattila, joka on teholtaan 250 kw 1 MW. Tällä varmistetaan, että kattila pystyy tarvittaessa polttamaan kaiken muodostuvan biokaasun. Mikäli varajärjestelmän kaasukattilan tuottamaa lämpöä ei voida käyttää biokaasulaitoksen lämmitykseen tai jätevedenpuhdistamon tarpeisiin, voidaan lämpömäärä lauhduttaa ilmaan. Tämä estää biokaasun pääsemisen ilmakehään tilanteissa, jolloin sitä ei voida käyttää sähköntuotantoon. Epätodennäköisessä tilanteessa, jossa sekä CHP-laite ja kaasukattila eivät pysty polttamaan tuotettua kaasua, pysäytetään kaasun tuotanto. Anaerobinen

20 20 reaktio kuitenkin jatkaa kaasun tuottoa jonkin aikaa, vaikka kaasuntuotanto yritettäisiin pysäyttää. Kaasuvarastoon asennetaan ylipaineventtiilit, jotka päästävät kaasuvarastosta biokaasun ilmakehään. Kaasu lasketaan venttiilistä räjähdysturvallisesti pienissä pitoisuuksissa, jolloin sen syttyminen ole mahdollista. Kaasun päästäminen ilmakehään on viimeinen ratkaisu. 3.6 Liikenne Liikenne laitosalueella ei lisäänny biokaasulaitoksen takia. Koska jätevedenpuhdistamon puhdistamoliete kuljetetaan tällä hetkellä kuorma-autoilla pois, tarkoittaa biokaasulaitoksen rakentaminen mahdollisesti liikenteen vähenemistä tontilla. Kuitenkin biokaasulaitoksen tuottama mädäte pitää kuljettaa tontilta pois biokaasulaitosprosessin jälkeen, joten liikennemäärät pysyvät todennäköisesti lähes samassa kuin ennen biokaasulaitosprojektia. Koska biokaasua ei aiota myydä liikenteelle tankkausasemasta tai kuljettaa sitä muutenkaan tontilta pois, ei liikenne tontilla lisäänny biokaasukaupan takia.

21 21 4 YMPÄRISTÖKUORMITUS 4.1 Päästöt Biokaasulaitos käyttää energiantuotantoonsa ainoastaan jätejakeita, jotka täytyy käsitellä jotenkin, jolloin biokaasulaitos on niiden käsittelyyn houkutteleva vaihtoehto. Biokaasu luokitellaan biopolttoaineeksi, jonka hiilidioksidipäästöjä ei lasketa Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästömäärään, eikä niitä huomioida päästökaupassa (STAT, 2021). Alla olevassa taulukossa arvioidaan biokaasulla korvattavan sähkön ja lämmön CO2päästöt vuodessa käyttäen Tilastokeskukselta saatuja keskimääräisiä arvoja. Taulukko 4.1.1: Biokaasulla korvattavat energiamäärät ja niiden arvioidut hiilidioksidipäästöt Biokaasulla Biokaasulla korvattava Päästökerroin Kokonaispäästöt korvattava energia energiamäärä (MWh) (kgco2/mwh) (kgco2/v) Sähkö ( Lämpö ( Tilastokeskus 2018 Biokaasulaitoksesta ei normaalioloissa tule muita päästöjä. Mahdollisuus biokaasupäästöihin laitoksella on olemassa, vaikka se onkin erittäin pieni. Mikäli biokaasua pääsee hajapäästöinä tai poikkeustilanteissa ilmaan laitokselta, sekoittuu se nopeasti ympäröivään ilmaan, eikä aiheuta välitöntä vaaratilannetta ympäröivällä alueella.

22 22 JÄTEVEDET Laitoksen toiminnassa muodostuu mädätettä lähes yhtä suuri määrä, kun mitä laitoksessa käsitellään syötteitä. Koska laitos tulee hyvin suurella todennäköisyydellä olemaan jatkuvatoiminen märkäprosessi, on suurin osa, jopa noin ~90 % mädätteestä nestemäistä. Osa tästä mädätteestä voidaan käyttää tarvittaessa uudestaan prosessissa, jos syötteiden kiintoaineosuutta täytyy laskea, mutta suurin osa täytyy käyttää jotenkin muuten. Koska nestemäinen separoitu nestemäinen rejekti sisältää ravintoaineita, paras vaihtoehto sen hyötykäyttöön olisi lannoitustarkoitukseen alueille, joissa ravinteet voidaan parhaiten hyötykäyttää. Mikäli nestemäistä rejektiä ei saada muuten hyötykäyttöön, palautetaan se jätevedenpuhdistamolle. Jätevedenpuhdistamon pohjoisen puolen hulevedet johdetaan puhdistamon pohjoisen puolen ojaan. Perustettavan biokaasulaitoksen hulevedet tullaan johtamaan samaan ojaan. Karttaa sadevesi- ja erotuskaivojen sijainnista biokaasulaitokselle ei vielä ole tehty, koska kilpailutusta laitostoimittajasta ei ole käyty. Liitteessä 10 esitetty jätevedenpuhdistamon sadevesi- ja erotuskaivojen sijainnit. 4.2 Syntyvät jätteet Laitoksen toiminnasta ei synny merkittäviä määriä jätteitä, koska muodostuva mädäte voidaan hyötykäyttää lannoitteena tai maanparannusaineena. Vähäiset jätejakeet, kuten toiminnan aikaiset muovi- tai metallijätteet lajitellaan oikeaoppisesti ja toimitetaan jätehuoltoyhtiön toimesta kierrätyspisteisiin.

23 23 5 PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP) Biokaasulaitoksessa tuotetaan sähköä ja lämpöä uusiutuvista raaka-aineista, joiden avulla voidaan lisätä paikallista vihreän energian tuotantoa ja käyttöä. Biokaasun tuotannon menetelmien voidaan katsoa hyödyntävän kauttaaltaan ympäristön kannalta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja toimintatapaa ravinteiden kierrätyksen, kiertotalouden ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi. Jos jätteidenkäsittelytoiminto on anaerobinen käsittely, eli mädätys, BAT-vaatimukset koskevat yli 100 tonnia vuorokaudessa käsitteleviä biokaasulaitoksia. Vaikka tällä laitoksella jäädään tuon rajan alle, on silti hyvä huomioida alla mainitut kohdat. (EU, 2018/1147) Yleinen ympäristönsuojelun taso BAT 33. Hajupäästöjen vähentämiseksi ja yleisen ympäristönsuojelun tason parantamiseksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on valita tuleva jäte. - Biokaasulaitoksella käsitellään ainoastaan ennalta määritellyt jätteet, jätevedenpuhdistamon jätevesilietteet ja mahdollisia nestemäisiä jätejakeita Jätekukko Oy:n toimipisteeltä samalla tontilla. Päästöt ilmaan BAT 34. Ilmaan johdettavien pölyn, orgaanisten yhdisteiden ja hajuyhdisteiden, H2S ja NH3 mukaan luettuina, kanavoitujen päästöjen vähentämiseksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. - Laitoksen toiminta on täysin suljettu, eikä laitoksen prosesseista johdeta päästöjä ilmaan.

24 24 BAT 38. Ilmaan vapautuvien päästöjen vähentämiseksi ja yleisen ympäristönsuojelun tason parantamiseksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on tarkkailla ja/tai valvoa keskeisiä jätteen ja prosessien muuttujia. - Laitoksen mukana tulee sille myös automaattinen valvontajärjestelmä, joka toteuttaa tarkkailee ja tallentaa tarvittava parametrejä ja toimintoja sen toiminnan aikana. Päästöt veteen ja veden kulutus BAT 35. Jäteveden muodostumisen ja veden kulutuksen vähentämiseksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on käyttää kaikkia seuraavassa esitettyjä menetelmiä. Vesivirtojen erotus - Alueella muodostuvat hulevedet pidetään erillään prosessivirroista ja -vesistä, ja johdetaan jätevedenpuhdistamon pohjoispuolella olevaan ojaan. Veden kierrätys - Prosessissa muodostuvat vedet voidaan käyttää prosessissa uudestaan, mikäli syötteiden kiintoainepitoisuutta täytyy alentaa. Muissa tapauksissa prosessissa muodostuvat vedet erotetaan kiinteästä mädätteestä ja niitä voidaan käyttää nestemäisenä lannoitusjakeena tai palauttaa jätevedenpuhdistamolle käsittelyyn.

25 25 6 VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN VAIKUTUS LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN Toiminnalla ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin. Toiminnalla on vähäisiä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön rakennusten muodossa. Biokaasureaktorin ylin korkeus maan pinnasta tulee kuitenkin olemaan alle 10 metriä, ja se rakennetaan jo teollisuuskäytössä olevalle tontille. VAIKUTUS IHMISIIN JA TERVEYTEEN Toiminnalla ei ole vaikutuksia ihmisiin tai terveyteen. Toiminta tulee sijaitsemaan jo tällä hetkellä teollisessa käytössä olevalla tontilla, eikä tule aiheuttamaan merkittäviä muutoksia alueen yleiseen viihtyvyyteen. VAIKUTUS VESISTÖIHIN Toiminnalla ei ole vaikutuksia vesistöihin. Biokaasulaitosprosessi on täysin suljettu, ja siitä ei aiheudu päästöjä tai valumia ympäristöön ja vesistöihin. Mahdollinen lyhyt aikainen aumavarastointi toteutetaan Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (2014/1250) mukaisesti, sekä siitä valuvat vedet johdetaan kaivojen kautta puhdistukseen jätevedenpuhdistamolle. Hulevedet alueelta eivät aiheuta kuormaa vesistölle. ILMAAN PÄÄSEVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET Biokaasulaitos ei aiheuta ilmapäästöjä pois lukien poltettavan biokaasun pakokaasut, jotka koostuvat vesihöyrystä ja hiilidioksidista. Huolto- ja häiriötilanteissa, jossa CHPyksikkö ei ole käytössä, poltetaan biokaasu kaasupolttimella, jossa muodostuva ylijäämälämpö lauhdutetaan ilmaan. Biokaasun sisältämä metaani ei pääse karkaamaan ilmakehään suljetusta tuotantoprosessista kuin ainoastaan harvinaisissa häiriötilanteissa.

26 26 VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN Biokaasulaitoksen tuotantoprosessi on suljettu, eikä niistä aiheudu vuotoja tai valumia ympäristöön. Toiminnalla ei ole vaikutusta alueen maaperään tai pohjaveteen. ÄÄNEN JA MELUN VAIKUTUKSET Biokaasulaitoksen CHP-yksikkö aiheuttaa pienimuotoisesti ääntä käydessään. CHPyksikkö sijoitetaan äänieristettyyn konttiin, jolloin on epätodennäköistä, että sen äänen pystyisi kuulemaan laitosalueen ulkopuolella. CHP-yksikkö käy tasaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Laitosalueen liikenne ei lisäänny toiminnan takia, joten liikenteen melu ei tule laitosalueen läheisyydessä laitoksen takia muuttumaan.

27 27 7 TARKKAILU JA RAPORTOINTI KÄYTTÖTARKKAILU Pieksämäen biokaasulaitos tullaan toteuttamaan täysin automaattisesti, jolloin sitä voidaan valvoa etäkäytön avulla. Laitoksen lähivalvonnan suorittaa Pieksämäen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamon laitosmiehet, jotka valvovat säännöllisesti laitoksen toimintaa. Lisäksi prosessin oleelliset valvottavat tiedot tallentuvat automaattisesti laitoksen automaatiojärjestelmään, josta niitä voidaan tarkastella. Tuotantoprosessin valvonnasta vastaa laitoksen toiminnasta vastaava nimettävä henkilö. Biokaasulaitoksen osaprosesseissa mitattavia ja seurattavia parametrejä (mahdollisia poikkeuksia eri osaprosesseissa): Reaktori - Biokaasun tuotantomäärä (Päivä-, kuukausi-, tai vuosikohtaiset määrät) - Lämpötila Biokaasun koostumus (tarkemmat analyysit näytteestä tarvittaessa) - Metaanipitoisuus - Hiilidioksidipitoisuus - Rikkivetypitoisuus Lisäksi muiden toiminnasta kertovien tunnuslukujen kirjaaminen ja raportointi: Käsiteltävät syötemäärät - Jätevesiliete, määrä ja kiintoainepitoisuus - Mahdollinen muu nestemäinen syötejae Energiantuotanto ja omakäyttö Rejektimäärät - Kuiva- ja nestejakeiden määrät ja kiintoainepitoisuudet

28 28 Biokaasulaitoksen toimintaa ohjaavaan automaatiojärjestelmään tallentuu myös keskeiset laitoksen toimintaa kuvaavat mittaustiedot. Järjestelmä tekee vikailmoituksen mahdollisista toimintahäiriöistä etävalvonnan kautta, ja laitoksen vastaava ylläpitäjä kirjaa mahdolliset häiriötilanteet laitospäiväkirjaan. PÄÄSTÖTARKKAILU Ilmapäästöjä biokaasulaitokselta tarkkaillaan lähinnä mahdollisten häiriötilanteiden osalta, jossa tuotettua biokaasua ohjataan ylipaineventtiilin kautta ulkoilmaan. Koska biokaasulaitosprosessi on ilmatiivis, ei päästöjä prosessista tule muuta kuin äärimmäisissä häiriötilanteissa. Laitoskokonaisuuden melupäästöt ovat alhaisia, ja niiden ei katsota lisäävän alueen melutasoa oleellisesti. Laitosprosesseissa käytettävät säiliöt ja putket ovat tiiviitä, joten laitokselta ei aiheudu päästöjä ympäristöön tai maaperään. Laitoksen lähivalvojat seuraavat ja varmistavat säiliöiden ja putkien tiiveyden tarkastuskierrosten aikana. VAIKUTUSTARKKAILU Sillä toiminnasta aiheutuu vain hyvin vähäisiä päästöjä (biokaasun polton pakokaasut CHP-yksiköstä), ei vaikutustarkkailulle katsota olevan tarvetta. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS Kts. kohta käyttötarkkailu. Laitoksen mittalaitteiden toimivuus ja laadunvarmistus taataan huoltamalla laitos laitetoimittajan huolto-ohjeiden mukaisesti. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT Jätelain 120 :n edellyttämä seuranta- ja tarkkailusuunnitelma jäteasetuksen 25 :n mukaisesti on esitetty alla. Laitoksen toiminta poikkeaa yleisestä jätteenkäsittelystä siten,

29 29 että siinä käsitellään pääasiassa ainoastaan samalla tontilla, saman toimijan toiminnasta (Pieksämäen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo) syntyvää jätettä uusiutuvan energian tuottamiseksi. Jätteenkäsittelytoiminta on siis vähäistä. Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmassa viitataan biokaasulaitoksen toimintakuvaukseen. Jätteenkäsittelystä pidetään kirjaa jäteasetuksen 22 :n mukaisesti. (Jätelaki, 2011/646; Valtionneuvoston asetus jätteistä, 2012/179)

30 30 LÄHTEET EU. Euroopan Unionin komission täytäntöönpanopäätös 2018/1147. Saatavilla: Jätelaki. 2011/646. Annettu Helsingissä Saatavilla: Pieksämäen karttapalvelu. Saatavilla: Tilastokeskus Hiilidioksidipäästöt polttoaineittain. Saatavilla: Tilastokeskus Polttoaineluokitus/Bränsleklassificering/Fuel classification. Saatavilla: Valtionneuvoston asetus jätteistä. 2012/179. Annettu Helsingissä Saatavilla: Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 2014/1250. Annettu Helsingissä Saatavilla:

31 31 MUKANA TOIMITETTAVAT LIITTEET Saatekirje JVP velvotetarkkailun vuosiyhteenveto JVP tarkkailuraportti Lähimmät Natura 2000-alueet, luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet, päiväkodit, koulut ja hoitolaitokset 5. Asemakaavan muutos 6. Kuva asemakaavasta 7. Kartta naapureista 400 m sisällä juoksevalla numeroinnilla 8. Kiinteistönomistajalista naapureista 9. Kaavaote 10. Asemapiirustus jätevedenpuhdistamo 11. Yleiskuva toiminnasta 12. Alustava asemapiirustus biokaasulaitos 13. Biokaasun tuotannon yleinen tuotantoprosessi 14. Vakuuslaskelma biokaasulaitokselle 15. Laitoksen sijainti/lähestymiskartta 16. Jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma 17. Selvitys rejektivesien vastaanotosta jätevedenpuhdistamolle 18. Selvitys auman vesien kulusta

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 ENERGIAA JÄTEVESISTÄ Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 Watrec Oy palvelutarjonta Ratkaisut 1) Viranomaisprosessit 2) Selvitysprosessit 3) Asiantuntijaarvioinnit Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Joutsan seudun biokaasulaitos

Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan biokaasulaitos Alueellinen biokaasulaitos, paikalliset maataloustoimijat sekä ympäristöyrittäjät Alueen jätteenkäsittely uusittava lyhyellä aikajänteellä (Evira) Vaihtoehdot:

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kokkolan biokaasulaitos

Kokkolan biokaasulaitos Kokkolan biokaasulaitos Biokaasuyhdistyksen seminaari 6-7.11.2013 Hannu Turunen / Econet Oy ECONET -konserni lyhyesti Vesi- ja ympäristöalan monipalveluyrityksen tausta 2002 perustettu Skanskan ympäristörakentamispuolen

Lisätiedot

MÄDÄTEPÄIVÄ PORI Biokaasulaitokset. Riihimäki Yhtiöt Oy Markku Riihimäki

MÄDÄTEPÄIVÄ PORI Biokaasulaitokset. Riihimäki Yhtiöt Oy Markku Riihimäki MÄDÄTEPÄIVÄ PORI 28.11.2018 Biokaasulaitokset Riihimäki Yhtiöt Oy Markku Riihimäki 2 1.Laitoksen rakenne meillä ja muualla, onko eroa 2.Laitostyypit 3.Laitoksen vaikutus lopputuotteeseen 4.Viranomaistahot,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUNEISTA MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSISTA. Ravinnerenki, Teija Rantala

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUNEISTA MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSISTA. Ravinnerenki, Teija Rantala ESIMERKKEJÄ TOTEUTUNEISTA MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSISTA Ravinnerenki, Teija Rantala 21.1.2016 Suomen maatilamittakaavan biokaasulaitokset Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 18 Maatiloilla tuotettu

Lisätiedot

AVA:n Kuivamädätyslaitos, Augsburg

AVA:n Kuivamädätyslaitos, Augsburg AVA:n Kuivamädätyslaitos, Augsburg 8.5.2014 Kolmen kunnan omistama biokaasulaitos, joka käsittelee 600 000 asukkaan biojätteet. Teknologia: Kuivamädätys, tulppavirtaus (Thöni). Käyttöönotto: lokakuussa

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Lannasta moneksi ravinteita ja energiaa Liedon kunnantalo 7.11.2011 Kaisa Suvilampi VamBio Oy Yhtiömme toiminta-ajatuksena on bioenergian ja lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit BioG Haapavesi 8.12. 2010 Ritva Imppola ja Pekka Kokkonen Maaseudun käyttämätön voimavara Biokaasu on luonnossakin muodostuva kaasu, joka sisältää pääasiassa -

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

NOKIANVIRRAN ENERGIA OY

NOKIANVIRRAN ENERGIA OY 1 26.2.2019 FINAL NOKIANVIRRAN ENERGIA OY SELVITYS RINNAKKAISPOLTTOLAITOKSEN TOIMINNASTA 2018 Copyright Nokianvirran Energia Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos

BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos Biokaasun tuotanto Missä tuotetaan? Suomessa on lietemädättämöitä jäteveden-puhdistamoiden yhteydessä yhteensä 18 kpl 16:ssa eri

Lisätiedot

Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä

Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä Maataloustieteen päivät 2014 ja Halola-seminaari 12.2.2014 Tutkija, FM Ville Pyykkönen

Lisätiedot

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100% omistama energiayhtiö

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Watrec Oy Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishankkeen loppuseminaari Hotelli Keurusselkä 13.2.2014 Watrec Oy - suomalainen cleantech kasvuja vientiyritys

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Bioenergiamatka Saksaan sek.suupohja.fi

Bioenergiamatka Saksaan sek.suupohja.fi 1 24.-28.10.2016 2 Matkan taustat Pirkanmaan metsäkeskus järjesti lokakuussa tutustumismatkan Saksalaisille biokaasulaitoksille Ma 24.10.2016 iltalento Tampereelta Bremeniin, josta bussikuljetus Abenin

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Harri Heiskanen 24.11.2011

Harri Heiskanen 24.11.2011 Harri Heiskanen 24.11.2011 Haapajärven ammattiopisto koostuu liiketalouden ja maa- ja metsätalousosastoista Opiskelijoita 319 + noin 30 aikuisopiskelijaa Koulutetaan mm. maaseutuyrittäjiä ja metsurimetsäpalvelujen

Lisätiedot

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Tuoteketjujen massa-, ravinne- ja energiataseet Sanna Marttinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Kestävästi kiertoon yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

BIOKAASUNTUOTANTO SAARIJÄRVI

BIOKAASUNTUOTANTO SAARIJÄRVI BIOKAASUNTUOTANTO SAARIJÄRVI BIOKAASUN TUOTANTO JA HYÖDYNTÄMINEN Biokaasu on hapettoman mätänemisprosessin tulos, jonka lopputuotteena syntyy myös kiinteää mädätysjäännöstä Biokaasu on koostumukseltaan

Lisätiedot

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy BioGTS Oy Kotipaikka Laukaa Toimipaikat Jyväskylässä & Laukaassa 100 % Suomalaisessa omistuksessa Pääomistajina Mika Rautiainen sekä Annimari Lehtomäki

Lisätiedot

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle - Lannankäsittelytekniikat nyt ja tulevaisuudessa- Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy 6/30/2009 4/15/2009 12/10/2010

Lisätiedot

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ^s^ss^^1 '""-'"KfcUfSTFiAn O 5. 6)5\ 20U Dnro/Dnr ^-_o2^^/^ Tehtäväluokka // Uppgiftsklass" '-' YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Nobina Finland South Oy Herttoniemen linja-autovarikko 5.5.2014 y Nobina (Viranomainen

Lisätiedot

Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet

Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Idea hankkeeksi, liiketoiminnaksi ja rahaksi bioenergian koordinaatiopäivä 13.10.2010 Hämeen ammattikorkeakoulu INNOVATIIVISET RATKAISUT JÄTTEIDEN JA JÄTEVESIEN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Biokaasua muodostuu, kun mikrobit hajottavat hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa orgaanista ainetta

Biokaasua muodostuu, kun mikrobit hajottavat hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa orgaanista ainetta 1. MITÄ BIOKAASU ON Biokaasu: 55 70 tilavuus-% metaania (CH 4 ) 30 45 tilavuus-% hiilidioksidia (CO 2 ) Lisäksi pieniä määriä rikkivetyä (H 2 S), ammoniakkia (NH 3 ), vetyä (H 2 ) sekä häkää (CO) + muita

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto on nyt. KANNATTAVAMPAA KUIN KOSKAAN Tero Kemppi, Svetlana Smagina

Biokaasun tuotanto on nyt. KANNATTAVAMPAA KUIN KOSKAAN Tero Kemppi, Svetlana Smagina Biokaasun tuotanto on nyt KANNATTAVAMPAA KUIN KOSKAAN Tero Kemppi, Svetlana Smagina 29.11.2017 BIOGTS OY Perustettu 2011 Biokaasu- ja biodiesellaitoksen suunnittelu, rakentaminen, operointi sekä tutkimus

Lisätiedot

Orgaanisten lannoitevalmisteiden tuotanto Honkajoen ja Huittisten biokaasulaitoksilla. Viljelijätilaisuudet

Orgaanisten lannoitevalmisteiden tuotanto Honkajoen ja Huittisten biokaasulaitoksilla. Viljelijätilaisuudet Orgaanisten lannoitevalmisteiden tuotanto Honkajoen ja Huittisten biokaasulaitoksilla Viljelijätilaisuudet 12.3.2018 GASUM KEHITTÄÄ POHJOISMAISTA KAASUEKOSYSTEEMIÄ JA EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Tornio

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Rakenteilla oleva biokaasulaitos. Case VamBio. KoneAgria Jyväskylä

Rakenteilla oleva biokaasulaitos. Case VamBio. KoneAgria Jyväskylä Rakenteilla oleva biokaasulaitos Case VamBio KoneAgria 2009 21.-24.10.2009 Jyväskylä INNOVATIIVISET RATKAISUT JÄTTEIDEN JA JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Yhteystiedot: Watrec Oy Jyväskylän toimisto Wahreninkatu

Lisätiedot

Biobisnestä Pirkanmaalle

Biobisnestä Pirkanmaalle Biobisnestä Pirkanmaalle Lempäälä 23.2.2017 9.3.2017 Johanna Kalmari/Metener Oy 1 Historia 1998 Biokaasuntuotanto alkoi Kalmarin maatilalla. Biokaasua on tuotettu lannasta, nurmesta ja elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

Biokaasu sisältää tavallisesti. Biokaasuntuotannon perusteita. Biokaasua muodostuu. Miksi biokaasua tuotetaan?

Biokaasu sisältää tavallisesti. Biokaasuntuotannon perusteita. Biokaasua muodostuu. Miksi biokaasua tuotetaan? Biokaasu sisältää tavallisesti Biokaasuntuotannon perusteita Ville Kuittinen Metaania (CH 4 ) 40 70 % Hiilidioksidia (CO 2 ) 30 60 % Epäpuhtauksina mm. rikkivetyä Biokaasua muodostuu Erilaisten mikrobien

Lisätiedot

Miten aumaan hevosenlannan oikeaoppisesti? Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / ylitarkastaja Johan Sundberg

Miten aumaan hevosenlannan oikeaoppisesti? Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / ylitarkastaja Johan Sundberg Miten aumaan hevosenlannan oikeaoppisesti? Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / ylitarkastaja Johan Sundberg 13.12.2018 Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

22.11.2012. Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012

22.11.2012. Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012 Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012 Suomen Ekolannoite Oy Perustettu 2011 Kehittänyt innovatiivisen lietteenkäsittely menetelmän, josta jätetty patenttihakemus Menetelmä kemiallisesti hydroloimalla

Lisätiedot

Biokaasu maatiloilla tilaisuus

Biokaasu maatiloilla tilaisuus Biokaasu maatiloilla tilaisuus Kankaanpää 22.01.2019 Markku Riihimäki Riihimäki Yhtiöt Oy 0400 323 730 markku@riihimaki-yhtiot.fi Valintaan vaikuttavat tekijät Valitse tilanteesi mukainen vaihtoehto Biokaasulaitoksia

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Siipikarjanlannasta biokaasua

Siipikarjanlannasta biokaasua Siipikarjanlannasta biokaasua Sari Luostarinen Erikoistutkija, FT, Dos. sari.luostarinen@luke.fi Biokaasuprosessi Proteiinit Hiilihydraatit Rasvat HYDROLYYSI Eloperäisen materiaalin mikrobiologinen hajotus

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Sisältö Mitä mädätys on? Kuinka paljon kustantaa? Kuka tukee ja kuinka paljon? Mitä rakennusprojektiin kuuluu ja kuka toimittaa? Mikä on biokaasun

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin:

Lisätiedot

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys 17.03.2010 Kaakosta voimaa Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys Toteutusaika 1.9.2009-31.12.2011 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Maatilatason biokaasulaitoksen toteutusselvitys. BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

Maatilatason biokaasulaitoksen toteutusselvitys. BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke 1 Maatilatason biokaasulaitoksen toteutusselvitys BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke 2 Toteutusselvityksen tavoite Selvityksen tavoitteena on esimerkkitilan

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija HALUAMME ANTAA IHMISILLE MAHDOLLISUUDEN PAREMPAAN Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija 25.10.2015 Snellmanin Lihanjalostus Oy Snellmans Köttförädling Ab 1 Mistä on kyse? HALUAMME ANTAA

Lisätiedot

TEHOLANTA SEMINAARI Biokaasun tuotannon kannattavuus

TEHOLANTA SEMINAARI Biokaasun tuotannon kannattavuus TEHOLANTA SEMINAARI 11.12.2018 Biokaasun tuotannon kannattavuus Erika Winquist Siipikarjaliiton seminaari 25.10.2017 Biokaasun tuotannon kannattavuus Esimerkkitilat Broileri-, kalkkuna ja munatila Biokaasulaitokset

Lisätiedot

Kiertoravinne. Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtojen tuotteistaminen ja uudelleen jako Seinäjoen seudulla

Kiertoravinne. Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtojen tuotteistaminen ja uudelleen jako Seinäjoen seudulla Kiertoravinne Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtojen tuotteistaminen ja uudelleen jako Seinäjoen seudulla Kiertoravinnehanke Jyrki Heilä 10.12.2018 Seinäjoki Kirtoravinnehanke Hankkeessa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön

Lisätiedot

BiKa-hanke Viitasaaren työpaja Uusiutuvan energian direktiivi REDII ehdotus

BiKa-hanke Viitasaaren työpaja Uusiutuvan energian direktiivi REDII ehdotus BiKa-hanke Viitasaaren työpaja 27.3.2018 Uusiutuvan energian direktiivi REDII ehdotus Saija Rasi, Luonnonvarakeskus Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen, 1.3.2016 30.4.2018 29.3.201 RED

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

Mädätyksen lopputuotteet ja niiden käyttö Kehityspäällikkö Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biolaitosyhdistyksen teemaseminaari 7.11.

Mädätyksen lopputuotteet ja niiden käyttö Kehityspäällikkö Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biolaitosyhdistyksen teemaseminaari 7.11. Mädätyksen lopputuotteet ja niiden käyttö Kehityspäällikkö Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biolaitosyhdistyksen teemaseminaari 7.11.2013, Jokioinen Biokaasuprosessi sulkee kierron Lähtökohtana lopputuotteiden

Lisätiedot

Envor Group - historiikki

Envor Group - historiikki Video lyhyt Video pitkä Envor Group - historiikki Envor Recycling Oy perustettu 1964 Metallien ja lasin kierrätys sekä rautakauppa Envor Processing Oy perustettu 1979 Kierrätysjakeiden jatkokäsittely ja

Lisätiedot

Biokaasulaskuri.fi. Markku Riihimäki Erika Winquist, Luonnonvarakeskus

Biokaasulaskuri.fi. Markku Riihimäki Erika Winquist, Luonnonvarakeskus Markku Riihimäki Erika Winquist, Luonnonvarakeskus Hajautettu / paikallinen energiantuotanto Hajautetun energiatuotannon ajatus lähtee omasta tai alueellisesta tarpeesta sekä raaka-ainevaroista Energian

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6) Anna Häyrinen 14.04.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Myllypuron huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Kuitiantie PARAINEN VASTINE TUKESIN JA VARSINAIS-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN LAUSUNTOIHIN

Kuitiantie PARAINEN VASTINE TUKESIN JA VARSINAIS-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN LAUSUNTOIHIN Qwidja Kraft AB Kuitiantie 337 21600 PARAINEN VASTINE LAUSUNTOIHIN 14.3.2017 VASTINE TUKESIN JA VARSINAIS-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN LAUSUNTOIHIN Asia: Qvidja Kraft Ab:n biokaasu- ja biometanointilaitos

Lisätiedot

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä?

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä? YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen Diaarimerkintä täyttää) Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUV AN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011

Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011 Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011 Hannu Kauppinen Havainto Observation Liuskekaasuesiintymiä ja varoja on ympäri maailmaa Unconventional gas resources are estimated to be as large as conventional

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa. Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä

Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa. Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä 5.2.2013 Taaleritehdas Varainhoitoa vuodesta 2007 Varoja hoidossa 2,3 miljardia euroa. Asiakkaita

Lisätiedot

Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja

Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja Jätehuolto Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja Jätteiden käyttötapoja: Kierrätettävät materiaalit (pullot, paperi ja metalli kiertävät jo

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Kannattavaa biobisnestä

Kannattavaa biobisnestä Kannattavaa biobisnestä DORANOVA MUUNTAA JÄTTEEN Arvokkaaksi energiaksi ja raaka-aineiksi 1 Doranova rakentaa biokaasu- ja kaatopaikkakaasulaitoksia avaimet käteen periaatteella. 2 Doranova puhdistaa pilaantuneita

Lisätiedot

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Vesihuolto päivät Rauha. Lietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus. Maija Vilpanen Projektityöntekijä

Vesihuolto päivät Rauha. Lietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus. Maija Vilpanen Projektityöntekijä Vesihuolto 2018 -päivät 23.-24.5.2018 Rauha Lietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus Maija Vilpanen Projektityöntekijä #vesihuolto2018 Virallinen lietetilasto Tilastokeskus laatii lietetilastot

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

DEMECAN TARINA. Perustettu 2008 Perustaja Pekka Vinkki Kotipaikka Haapavesi 100% suomalaisomisteinen

DEMECAN TARINA. Perustettu 2008 Perustaja Pekka Vinkki Kotipaikka Haapavesi 100% suomalaisomisteinen Tervetuloa! DEMECAN TARINA Perustettu 2008 Perustaja Pekka Vinkki Kotipaikka Haapavesi 100% suomalaisomisteinen Kaikki henkilöosakkaat työskentelevät yhtiön palveluksessa Demecan VISIO on tehdä maataloudesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Matkaraportti - Biokaasukoulutuksen opintomatkalta Maaningan MTT tutkimuskeskukseen ja Savonia ammattikorkeakoululle

Matkaraportti - Biokaasukoulutuksen opintomatkalta Maaningan MTT tutkimuskeskukseen ja Savonia ammattikorkeakoululle Matkaraportti - Biokaasukoulutuksen opintomatkalta Maaningan MTT tutkimuskeskukseen ja Savonia ammattikorkeakoululle 2.4.2013 Matkalaiset: Rauli Albert, Risto Kiiskinen, Esa Tukiainen, Teuvo Lehikoinen,

Lisätiedot

ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018

ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018 ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1 JOENSUUN VESI Enon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen

Lisätiedot

HIILTOPROSESSI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYSSÄ. Christoph Gareis, HSY

HIILTOPROSESSI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYSSÄ. Christoph Gareis, HSY HIILTOPROSESSI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYSSÄ Christoph Gareis, HSY Historia ja lähtötilanne (1) Ennen 2015 käytettiin vanhaa kompostointilaitosta biojätteen jälkikompostointilaitoksena V. 2015 valmistunut

Lisätiedot

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BIOGTS OY Kotimainen teollinen biokaasu- ja biodiesellaitosvalmistaja. Yritys on perustettu 2011. Biokaasu- ja biodiesel-laitosten suunnittelu, rakentaminen ja operointi sekä

Lisätiedot

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? JAMK, Biokaasu-opintomatka 26.9.2014 Erika Winquist & Pellervo Kässi, MTT Biokaasutuotannon vaihtoehdot

Lisätiedot

Keskuspuhdistamo. Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöinvestointi!

Keskuspuhdistamo. Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöinvestointi! Keskuspuhdistamo Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöinvestointi! Timo Heinonen marraskuu 2018 100 vuoden ratkaisu! Keskuspuhdistamo hanke: Sulkavuoren keskuspuhdistamo siirtoviemärit (paine

Lisätiedot

Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa

Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa Heini Postila a, Maria Lauronen a, Sari Piippo b a Vesi- ja ympäristötekniikka, Oulun yliopisto b Energia- ja

Lisätiedot

BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET

BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET NYKYTILANNE POHJOISESSA KESKI SUOMESSA Biokaasutettavia materiaalien potentiaali suuri Painopistealueet Saarijärvi, Viitasaari ja Pihtipudas Suurin

Lisätiedot

Jätteestä raaka-aineeksi - Jätevesiliete fosforin lähteenä. Endev Oy

Jätteestä raaka-aineeksi - Jätevesiliete fosforin lähteenä. Endev Oy Jätteestä raaka-aineeksi - Jätevesiliete fosforin lähteenä Endev Oy 4.10.2017 MIKSI JÄTEVESILIETE ON (OLLUT) JÄTETTÄ? Yhdyskuntajätevesilietteet sisältävät mm. lääkeainejäämiä, mikromuovia, huumeainejäämiä,

Lisätiedot

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers Stormossen Oy Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto Leif Åkers Aiheet Ab Stormossen Oy Biokaasun käyttö Suomessa Biokaasun käyttö Stormossenilla Kaasu-/biokaasuvisio Perustettu 1985 Asukkaita

Lisätiedot

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna

Lisätiedot